Kia Connect Informacja O Ochronie Prywatności

Informacja O Ochronie Prywatności

 • 1. WSTĘP

 • Niniejsza informacja o ochronie prywatności („Informacja o ochronie prywatności”) spółki Kia Connect GmbH, wpisanej do rejestru pod numerem HRB 112541, („Kia”, „my” lub „nas”) dotyczy zbierania i przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem naszych usług („Usługi”) za pośrednictwem naszej aplikacji („Aplikacja Kia Connect”) i/lub panelu sterowania danego pojazdu („Panel sterowania”) i jest adresowana do naszych klientów, którzy korzystają z takich Usług („Użytkownik”). Kia bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych i prywatności użytkowników i przetwarza dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i prywatności.

  Możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub ją aktualizować. Takie zmiany lub aktualizacje mogą być szczególnie konieczne w związku z wdrażaniem nowych technologii lub nowych usług. Zmienioną i/lub zaktualizowaną Informację o ochronie prywatności opublikujemy na naszych stronach internetowych, w Aplikacji Kia Connect i w Panelu sterowania.

  Zwracamy uwagę, że oprócz niniejszej Informacji o ochronie prywatności w stosownych przypadkach możemy informować Użytkownika o przetwarzaniu jego danych osobowych odrębnie, np. w formularzach zgody lub w odrębnych informacjach o ochronie prywatności.

 • 2. ADMINISTRATOR

 • 2.1.
  O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usług jest Kia Connect GmbH.
  2.2.
  W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności bądź przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkownika lub chęci skorzystania z przysługujących Użytkownikowi praw, można skontaktować się z nami pod adresem:

  Kia Connect GmbH
  Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt am Main
  Germany
  E-mail: info@kia-connect.eu

  Można także skorzystać z naszego formularza kontaktowego, który znajduje się tutaj: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/

  Alternatywnie, można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wykorzystując w tym celu dane kontaktowe wskazane w punkcie 3 poniżej.

 • 3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 • Powołaliśmy zewnętrznego inspektora ochrony danych („IOD”). Można skontaktować się z naszym IOD pod adresem:

  Kia Connect GmbH
  - Inspektor ochrony danych -
  Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt am Main
  Germany
  E-mail: dpo@kia-connect.eu

 • 4. CELE, PODSTAWY PRAWNE I KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Szczegółowe informacje na temat celów i podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkownika oraz kategorii danych osobowych, jakie możemy przetwarzać, zawierają Punkty 4.1, 4.2 i 4.3 poniżej. Zwracamy uwagę, że dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo i niezbędnym do realizacji określonego celu.

  Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy przede wszystkim w celu świadczenia naszych Usług na jego rzecz. Bliższe informacje na temat Usług zawierają opisy odnośnych usług w Warunkach użytkowania Kia Connect.

  Możemy także przetwarzać dane osobowe Użytkownika w innych celach określonych w Punktach 4.1, 4.2 i 4.3 poniżej. Przykładowo, może to obejmować przetwarzanie danych osobowych w celu: (i) komunikacji z Użytkownikiem; (ii) marketingu bezpośredniego; lub (iii) analizy określonych danych z zamiarem doskonalenia naszych usług, opracowywania nowych produktów i/lub usług mobilnych i/lub zapewnienia, aby określone produkty lub usługi mogły być dostarczane w sposób bezpieczny. W celach określonych w pkt. (iii) możemy analizować dane na podstawie modeli statystycznych i matematycznych. Ponadto, możemy także przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lub wypełnienia innych obowiązków prawnych (np. ujawnianie odpowiednich danych osobowych sądom lub organom ścigania) lub jeśli odrębnie poinformowaliśmy Użytkownika o takich celach.

  Zasadniczo, w związku z Usługami zbieramy i przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w celu podjęcia działań na jego żądanie przed zawarciem umowy („zawarcie umowy”) lub w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W związku z określonymi czynnościami przetwarzania możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) lub jeśli uzyskaliśmy uprzednią zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w określonym celu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

  O ile niniejsza Informacja o ochronie prywatności wyraźnie nie stanowi inaczej, dane osobowe wymienione w niniejszym Punkcie 4 poniżej są przekazywane nam bezpośrednio przez Użytkownika (np. poprzez wprowadzenie określonych danych osobowych w Aplikacji Kia Connect) lub są zbierane przez Aplikację Kia Connect i/lub Panel sterowania. Zasadniczo, Użytkownik ma prawo nie przekazywać nam swoich danych osobowych. Jednakże, w niektórych przypadkach (np. w celu korzystania z określonych Usług) możemy wymagać przekazania nam określonych danych osobowych w celu przetworzenia danego zapytania lub świadczenia określonych Usług. Użytkownik zostanie odpowiednio poinformowany o wymaganych danych osobowych.

  Zwracamy uwagę, że jeśli inna osoba korzysta z Aplikacji Kia Connect i jest połączona z tym samym pojazdem co Użytkownik, może ona zobaczyć dane dotyczące lokalizacji pojazdu na swoim koncie w Aplikacji Kia Connect (korzystając z usługi „Znajdź mój samochód”), nawet jeśli to Użytkownik korzysta z pojazdu w danym momencie. Osoba ta nie ma jednak dostępu do bieżących tras Użytkownika.

  Szczegółowe informacje dotyczące naszych czynności przetwarzania zawarte w niniejszej Informacji o ochronie prywatności odnoszą się także do osób trzecich korzystających z pojazdu. Jednakże, przetwarzanie danych przez Kia zasadniczo opiera się na informacjach powiązanych z pojazdem, tak jak jest to opisane w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. W związku z tym Kia nie ma możliwości zidentyfikowania danej osoby prowadzącej pojazd, chyba że uprzednio zalogowała się ona przy pomocy swojego osobistego profilu lub można to uczynić na podstawie innych identyfikatorów powiązanych z daną osobą.
  4.1.
  APLIKACJA KIA CONNECT
  4.1.1.
  Proces rejestracji w Aplikacji Kia Connect: Aby korzystać z Aplikacji Kia Connect należy się zarejestrować i utworzyć konto („Konto Kia”). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z Kontem Kia są zawarte w odrębnej informacji o ochronie prywatności, dostępnej tutaj: https://connect.kia.com/eu/kia-account-docs/. Należy także zaakceptować Warunki użytkowania Kia Connect. Utworzenie połączenia pomiędzy urządzeniem użytkownika końcowego (tj. smartfonem), na którym zainstalowana jest Aplikacja Kia Connect, a danym pojazdem wymaga weryfikacji.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), adres e-mail, imię i nazwisko, hasło, powitanie, data urodzenia, numer telefonu komórkowego, kraj, preferowany język, kod weryfikacyjny PIN, identyfikator samochodu, kod aktywacyjny, fakt zaakceptowania Warunków użytkowania Kia Connect.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.1.2.
  Proces logowania: Aby korzystać z Usług za pomocą Aplikacji Kia Connect, należy się zalogować. Po zalogowaniu się można dodawać i usuwać pojazdy Kia oraz korzystać z Usług za pomocą Aplikacji Kia.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: e-mail i hasło.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.1.3.
  Mapa w menu głównym i pasek wyszukiwania: Mapa w menu głównym umożliwia Użytkownikowi wyświetlenie jego bieżącej lokalizacji. Pasek wyszukiwania w menu głównym umożliwia Użytkownikowi wyszukanie informacji o interesujących miejscach (POI).

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: dane GPS, wyszukiwanie słowa kluczowego, ustawienia języka w smartfonie.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.1.4.
  Korzystanie z Touch ID i Face ID (iOS) lub funkcji rozpoznawania odcisku palca i rozpoznawania twarzy (Android): Użytkownik ma do dyspozycji wiele funkcji Aplikacji Kia Connect, takich jak Touch ID, Face ID (iOS) lub też rozpoznawanie odcisków palców czy rozpoznawanie twarzy (Android). Jego dane biometryczne przechowywane są wyłącznie lokalnie na smartfonie Użytkownika i nie są nam przekazywane. W związku z tym nie mamy dostępu do tych danych. Do Aplikacji Kia Connect przekazywane są jedynie informacje o tym, czy weryfikacja danych biometrycznych przebiegła pomyślnie, co umożliwia funkcja systemowa w smartfonie. W każdej chwili można wyłączyć funkcję Touch ID lub Face ID (iOS), bądź też funkcje rozpoznawania odcisków palców i rozpoznawania twarzy (Android) w odpowiednich ustawieniach smartfona.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: informacje o tym, czy weryfikacja danych biometrycznych przebiegła pomyślnie.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.1.5.
  Zdalne sterowanie klimatyzacją (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych): Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne sterowanie systemem klimatyzacji w jego pojeździe elektrycznym, w tym funkcją odszraniania, oraz planowanie działania tego systemu poprzez Aplikację Kia Connect.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (Car ID), data i znacznik czasowy, dane GPS, informacje o liczniku kilometrów, informacje o stanie pojazdu (stan klimatyzacji, stan silnika, stan otwarcia/zamknięcia drzwi/bagażnika/okien/klapy przedniej).

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.1.6.
  Zdalne ładowanie (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in):Usługa umożliwia zdalne rozpoczynanie i zatrzymywanie ładowania akumulatora pojazdu elektrycznego i hybrydowego typu plug-in oraz planowanie ładowania za pomocą Aplikacji Kia Connect.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (Car ID), data i znacznik czasowy, dane GPS, informacje o liczniku kilometrów, informacje o stanie pojazdu (stan klimatyzacji, stan silnika, stan otwarcia/zamknięcia drzwi/bagażnika/okien/klapy przedniej, stan ciśnienia w oponach, stan hamulców/oleju silnikowego, informacje o ładowaniu, informacje o ładowaniu rezerwowym, czas ładowania, informacje o rodzaju wtyczki do ładowania).

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.1.7.
  Zdalne sterowanie drzwiami: Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne zamykanie/otwieranie drzwi pojazdu za pomocą określonych Interfejsów Użytkownika. Możliwe jest zamknięcie lub otwarcie wszystkich drzwi. Aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę podczas korzystania z Usługi, Usługa sprawdza kilka warunków wstępnych. Usługa może pomóc w sytuacjach, w których Użytkownik może nie pamiętać, czy prawidłowo zamknął pojazd, umożliwiając wykonanie tej czynności zdalnie.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (CAR ID), data i znacznik czasowy, dane GPS, informacje o liczniku kilometrów, informacje o stanie pojazdu (stan klimatyzacji, stan silnika, stan otwarcia/zamknięcia drzwi/bagażnika/okien/klapy przedniej, stan ciśnienia w oponach, stan skrzyni biegów/fotela, poziom paliwa, stan hamulców/oleju silnikowego).

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.1.8.
  Wyślij do samochodu: Usługa umożliwia Użytkownikowi przesłanie informacji o interesującym miejscu (POI) do systemu nawigacyjnego pojazdu i umożliwia natychmiastowe otrzymanie informacji o lokalizacji po włączeniu zapłonu pojazdu.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: dane GPS, numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (Car ID), data i znacznik czasowy, informacje o interesujących miejscach (POI), wyszukiwane słowa kluczowego, ustawienia języka w smartfonie.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.1.9.
  Znajdź mój samochód i nawigacja typu First Mile: Usługa umożliwia Użytkownikowi zlokalizowanie pojazdu i naprowadzanie do miejsca jego lokalizacji przy użyciu smartfona. Lokalizacja pojazdu zostanie wyświetlona w Aplikacji Kia Connect.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (Car ID), numer identyfikacyjny karty SIM (SIM ID), adres, nazwa, informacje o lokalizacji użytkownika i pojazdu, informacje o punkcie orientacyjnym, data, czas, znacznik czasowy i prędkość.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.1.10.
  Moje podróże: Usługa udostępnia podsumowanie każdej podróży z podaniem daty i godziny, średniej i maksymalnej prędkości, przebytej odległości i czasu przejazdu.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (Car ID), dane GPS, data i znacznik czasowy, informacje o jeździe (przebyta odległość, średnia prędkość, maksymalna prędkość, łączne zużycie paliwa, całkowite zużycie energii, zużycie energii elektrycznej, czas jazdy, czas rozruchu, średni przebieg).

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.1.11.
  Stan pojazdu: Usługa prezentuje Użytkownikowi następujące informacje o pojeździe w Aplikacji Kia Connect:
  ● Stan drzwi
  ● Stan pokrywy gniazda ładowania
  ● Stan bagażnika/klapy przedniej
  ● Stan klimatyzacji
  ● Stan naładowania akumulatora, stan wtyczki do ładowania, stan naładowania (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych)
  ● Poziom paliwa
  ● Stan ogrzewania i wentylacji siedzeń
  ● Stan okien
  ● Stan szyberdachu
  ● Stan akumulatora 12V
  ● Stan świate
  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (Car ID), numer identyfikacyjny karty SIM, data i znacznik czasowy, dane GPS, informacje o przebiegu, informacje o stanie pojazdu (informacje o stanie silnika i skrzyni biegów, informacje o stanie drzwi, maski, bagażnika i szyberdachu, informacje o stanie ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji (HVAC), informacje o stanie akumulatora, paliwa oraz zasięgu do opróżnienia zbiornika (DTE), informacje o stanie płynów (płyn do spryskiwaczy i płyn hamulcowy), informacje o stanie opon, lamp, klucza inteligentnego (smart key), stan pojazdu elektrycznego (EV)).

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.1.12.
  Raport dotyczący pojazdu: Użytkownik otrzymuje raport w Aplikacji Kia Connect. Raport zawiera informacje diagnostyczne dotyczące pojazdu oraz informacje dotyczące stylu jazdy. Użytkownik otrzymuje informacje na temat części, które wymagają konserwacji lub napraw, jak również informacje na temat wagi problemu, stopnia pilności napraw/konserwacji oraz zalecanych działań.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: dane GPS, numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (Car ID), data i znacznik czasowy, informacje o stanie pojazdu (stan silnika), informacje o stylu jazdy (informacje o prędkości samochodu (prędkość maksymalna i średnia), informacje o stanie przyspieszenia, przebyta odległość, informacje o zużyciu akumulatora (dotyczy pojazdów elektrycznych)).

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.1.13.
  Diagnostyka pojazdu: Udostępnienie Usługi zautomatyzowanej diagnostyki. Po włączeniu zapłonu pojazd automatycznie wykonuje skanowanie diagnostyczne (Diagnostics Trouble Code (DTC)). W przypadku wykrycia usterki, Użytkownik otrzymuje komunikat wyjaśniający wykrytą usterkę, jej wagę oraz zalecane działania, które należy podjąć.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (Car ID), data i znacznik czasowy, informacje o przebiegu, wyniki skanu DTC, dane GPS, informacja o stanie pojazdu (stan klimatyzacji, stan silnika, stan otwarcia/zamknięcia drzwi/bagażnika/okien/klapy przedniej, stan ciśnienia w oponach, stan skrzyni biegów/fotela, poziom paliwa, stan hamulców/oleju silnikowego, stan naładowania akumulatora).

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.1.14.
  Alert dotyczący pojazdu: Udostępnienie systemu powiadamiania o alertach. Za każdym razem, gdy okno jest otwarte, podczas gdy zapłon jest wyłączony, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (Car ID), numer identyfikacyjny karty SIM, data i znacznik czasowy, dane GPS, informacje o przebiegu, informacje o stanie pojazdu (informacje o stanie silnika i skrzyni biegów, informacje o stanie drzwi, maski, bagażnika i szyberdachu, informacje o stanie ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji (HVAC), informacje o stanie akumulatora, paliwa oraz zasięgu do opróżnienia zbiornika (DTE), informacje o stanie płynów (płyn do spryskiwaczy i płyn hamulcowy), informacje o stanie opon, lamp, klucza inteligentnego (smart key), stan pojazdu elektrycznego (EV)).

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.1.15.
  Alarm przeciwwłamaniowy (dotyczy tylko pojazdów wyposażonych w system alarmu przeciwwłamaniowego):Udostępnienie systemu powiadamiania o alarmach. Za każdym razem, gdy włączy się alarm przeciwwłamaniowy, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (Car ID), data i znacznik czasowy, dane GPS, informacje o liczniku kilometrów, informacje o stanie pojazdu (stan klimatyzacji, stan silnika, stan otwarcia/zamknięcia drzwi/bagażnika/okien/klapy przedniej, stan ciśnienia w oponach, stan skrzyni biegów/fotela, poziom paliwa, stan hamulców/oleju silnikowego).

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.1.16.
  Przeniesienie profilu użytkownika: Usługa umożliwia Użytkownikowi sprawdzenie i zmianę ustawień pojazdu w Aplikacji Kia Connect. Użytkownik może wykonać kopię zapasową informacji o ustawieniach i zastosować ją do swojego pojazdu.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (Car ID), numer telefonu Użytkownika, kod uwierzytelniania SMS, numer PIN Użytkownika, czas raportu, informacje o ustawieniach pojazdu, informacje o ustawieniach systemu, informacje o ustawieniach nawigacji, informacje o interesujących miejscach (POI), zdjęcie profilowe (o ile zostało przekazane).

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.1.17.
  Zdalne ogrzewanie i wentylowanie foteli (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych):Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne sterowanie ogrzewaniem i wentylacją przednich i tylnych foteli w pojeździe elektrycznym.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (Car ID), numer identyfikacyjny karty SIM, data i znacznik czasowy, informacje o stanie pojazdu (informacje o stanie silnika i skrzyni biegów, informacje o stanie drzwi, maski, bagażnika i szyberdachu, informacje o stanie ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji (HVAC), informacje o stanie akumulatora, paliwa oraz zasięgu do opróżnienia zbiornika (DTE), informacje o stanie płynów (płyn do spryskiwaczy i płyn hamulcowy), informacje o stanie opon, lamp, klucza inteligentnego (smart key), stan pojazdu elektrycznego (EV)).

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.1.18.
  Zdalne sterowanie oknami: Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne sterowanie oknami w pojeździe.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (Car ID), numer identyfikacyjny karty SIM, data i znacznik czasowy, informacje o stanie pojazdu (informacje o stanie silnika i skrzyni biegów, informacje o stanie drzwi, maski, bagażnika i szyberdachu, informacje o stanie ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji (HVAC), informacje o stanie akumulatora, paliwa oraz zasięgu do opróżnienia zbiornika (DTE), informacje o stanie płynów (płyn do spryskiwaczy i płyn hamulcowy), informacje o stanie opon, lamp, klucza inteligentnego (smart key), stan pojazdu elektrycznego (EV)).

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.1.19.
  Zdalne sterowanie światłami awaryjnymi (dotyczy wyłącznie EV6): Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne wyłączenie świateł awaryjnych.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (Car ID), numer identyfikacyjny karty SIM (SIM ID), data i godzina, informacje o stanie pojazdu (informacje o stanie świateł tylnych, świateł awaryjnych, silnika i skrzyni biegów, informacje o stanie drzwi, maski, bagażnika i szyberdachu, informacje o stanie ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji (HVAC), informacje o stanie akumulatora, paliwa oraz dystansie do opróżnienia zbiornika (DTE), informacje o stanie płynów (płyn do spryskiwaczy i płyn hamulcowy), informacje o stanie opon, lamp, inteligentnego klucza (smart key), stan pojazdu elektrycznego (EV)).

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.1.20.
  Zdalne sterowanie pokrywą gniazda ładowania: Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne sterowanie pokrywą gniazda ładowania w pojeździe.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (Car ID), numer identyfikacyjny karty SIM (SIM ID), data i godzina, informacje o stanie pojazdu (informacje o stanie pokrywy gniazda ładowania, silnika i skrzyni biegów, informacje o stanie drzwi, maski, bagażnika i szyberdachu, informacje o stanie ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji (HVAC), informacje o stanie akumulatora, paliwa oraz dystansie do opróżnienia zbiornika (DTE), informacje o stanie płynów (płyn do spryskiwaczy i płyn hamulcowy), informacje o stanie opon, lamp, inteligentnego klucza (smart key), stan pojazdu elektrycznego (EV)).

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.1.21.
  Nawigacja typu Last Mile: Usługa umożliwia Użytkownikowi kontynuowanie naprowadzania do miejsca docelowego przy użyciu smartfona po zaparkowaniu pojazdu.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (Car ID), numer identyfikacyjny karty SIM, adres, nazwa, informacje o lokalizacji Użytkownika i pojazdu, informacje o punkcie orientacyjnym, czas, prędkość.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.1.22.
  Alarm rozładowania akumulatora: Udostępnienie systemu powiadamiania o alarmach. Za każdym razem, gdy stan naładowania akumulatora 12V spadnie poniżej określonego poziomu, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (Car ID), numer identyfikacyjny karty SIM, stan akumulatora, typ alertu o stanie pojazdu.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.1.23.
  Alarm pasażera na tylnym siedzeniu: Udostępnienie systemu powiadamiania o alertach. Za każdym razem, gdy zostanie wykryty ruch na tylnym siedzeniu, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (Car ID), numer identyfikacyjny karty SIM, data i znacznik czasowy, dane GPS, informacje o przebiegu, informacje o stanie pojazdu (informacje o stanie silnika i skrzyni biegów, informacje o stanie drzwi, maski, bagażnika i szyberdachu, informacje o stanie ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji (HVAC), informacje o stanie akumulatora, paliwa oraz zasięgu do opróżnienia zbiornika (DTE), informacje o stanie płynów (płyn do spryskiwaczy i płyn hamulcowy), informacje o stanie opon, lamp, klucza inteligentnego (smart key), stan pojazdu elektrycznego (EV)).

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.1.24.
  Alarm bezczynności pojazdu: Udostępnienie systemu powiadamiania o alertach. Za każdym razem, gdy pojazd będzie na biegu parkingowym przy pracującym silniku i otwartych drzwiach, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (Car ID), numer identyfikacyjny karty SIM, data i znacznik czasowy, dane GPS, informacje o przebiegu, informacje o stanie pojazdu (informacje o stanie silnika i skrzyni biegów, informacje o stanie drzwi, maski, bagażnika i szyberdachu, informacje o stanie ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji (HVAC), informacje o stanie akumulatora, paliwa oraz zasięgu do opróżnienia zbiornika (DTE), informacje o stanie płynów (płyn do spryskiwaczy i płyn hamulcowy), informacje o stanie opon, lamp, klucza inteligentnego (smart key), stan pojazdu elektrycznego (EV)).

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.1.25.
  System ostrzegania monitorowania stanu akumulatora wysokiego napięcia: Udostępnienie systemu powiadamiania o alertach. Stan akumulatora wysokiego napięcia jest monitorowany i w przypadku wykrycia usterki, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect i Panelu sterowania.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: stan klimatyzacji, stan silnika, stan drzwi/bagażnika/maski/szyberdachu/okien, temperatura powietrza, stan odszraniania, stan ładowania, stan podgrzewania kierownicy, stand podgrzewania lusterek bocznych/tylnej szyby, stan ciśnienia w oponach, stan akumulatora 12V, stan wskaźnika nieprawidłowego działania, stan baterii klucza inteligentnego (smart key), stan poziomu paliwa, stan płynu do spryskiwaczy, stan wskaźnika ostrzegawczego płynu hamulcowego, stan trybu uśpienia, czas, alert czasu zdalnego oczekiwania, stan alertu odcięcia systemu, stan świateł tylnych, stan świateł awaryjnych.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, ale także naszych klientów i innych stron trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Prawnie uzasadnionymi interesami są: zapewnienie właściwego świadczenia i funkcjonowania naszych Usług, dostarczanie bezpiecznych Usług i produktów naszym klientom i klientom grupy Kia, ochrona życia i zdrowia naszych klientów, ochrona mienia naszych klientów oraz ochrona życia, zdrowia i mienia innych osób znajdujących się w pojeździe lub wokół niego.

  Odnośne dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez 90 dni od ich zebrania.
  4.1.26.
  Ulepszanie produktów i usług: Poprzez aktywację funkcji „Ulepszanie produktów/usług”, dane dotyczące osiągów, użytkowania, działania i stanu pojazdu będą przetwarzane przez nas w celu poprawy jakości produktów i usług na podstawie zgody Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili wycofana poprzez dezaktywację odpowiedniego przycisku. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Po zebraniu danych i wysłaniu ich do naszego serwera dokonujemy ich anonimizacji w terminie 7 dni. W celu aktywacji funkcji „Ulepszanie produktów/usług” z przyczyn technicznych konieczna jest również aktywacja funkcji systemu informacji geograficznej („GIS”).

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: informacje o stanie systemu kontroli powietrza, informacje o stanie akumulatora, informacje o stanie systemów technicznych i systemów związanych ze stabilnością, informacje o wykorzystaniu przyrządów pomiarowych i ich stanie, informacje o stanie klimatyzacji i ogrzewania, informacje o stanie silnika, hamulca i układu napędowego, informacje dotyczące stanu funkcjonowania, informacje na temat biegów i zużycia paliwa, informacje na temat systemu ostrzegania i wspomagania, informacje na temat układu kierowniczego i opon, informacje na temat silnika i ładowania, informacje na temat użytkowania i stanu pojazdu elektrycznego (EV), informacje na temat korzystania z multimediów (np. funkcja polubienia) i informacje o ich stanie, a także informacje na temat GPS i prędkości.

  Podstawa prawna: Podstawą przetwarzania jest uprzednia zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  4.2.
  PANEL STEROWANIA
  4.2.1.
  Usługi Kia Connect Live: Usługi umożliwiają dostęp do następujących funkcji:
  ● Informacje o ruchu drogowym: Informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym do obliczania czasu przejazdu na trasach i wyświetlania sytuacji na drodze; Nawigacja online pozwala Użytkownikowi na wyznaczanie trasy do pożądanego miejsca docelowego w oparciu o połączenie danych o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym oraz historycznych danych o ruchu drogowym.

  ● Informacje o interesujących miejscach (POI) w czasie rzeczywistym: Informacja o najbliższym POI na podstawie bieżącej lokalizacji;

  ● Pogoda: Lokalne informacje o pogodzie;

  ● Parking: Informacja o miejscach parkingowych na ulicy i poza nią na podstawie bieżącej lokalizacji, najbliższego miejsca docelowego, pobliskiego przewijanego znaku, pobliskiego centrum miasta;

  ● POI EV (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in): Informacje o najbliższych stacjach ładowania, w tym o stanie dostępności na podstawie bieżącej lokalizacji;

  ● Dealerzy POI: Informacje o lokalizacji pobliskiego salonu dealera Kia przy uwzględnieniu aktualnego położenia pojazdu;

  ● Alerty o niebezpieczeństwach/fotoradarach (o ile dozwolone prawem w danym kraju): System przekazuje alerty na obszarach częstego występowania wypadków i ostrzeżenia o tzw. czarnych punktach lub fotoradarach;

  ● Liga sportowa: Informacje o lidze sportowej.
  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: dane dotyczące lokalizacji (GPS), zapytania i odpowiedzi na wyszukiwania na serwerze (dane dotyczące punktów POI), dane dotyczące punktów POI dealer, informacje dotyczące paliwa, informacje dotyczące parkowania, informacje dotyczące fotoradarów, informacje dotyczące stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EV), informacje pogodowe), informacje o ruchu drogowym, jednostka miary odległości (kilometry, mile, metry), ustawienia języka, informacje o operatorach telekomunikacyjnych, unikalne identyfikatory (np. numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator kierowcy (Driver ID), identyfikator Usługi (Service ID)), numer telefonu, data i czas lokalny, wersja protokołu, informacje o urządzeniu do nawigacji (np. wersja sprzętowa, wersja oprogramowania), informacje o trasie (np. punkt początkowy, ustawienia, punkt docelowy, szacowany czas), zapytanie o informacje o meczu ligowym, zapytanie o informacje o meczu drużyny, identyfikator ligi, wersja meczu ligowego, identyfikator kodu drużyny, identyfikator kraju zainteresowania, kod kraju, wersja ligi, wersja drużyny, wersja logo.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

  W celu doskonalenia Usług Kia Connect Live możemy zbierać i przechowywać dane GPS (lokalizacja) i identyfikator Usługi do 93 dni, aby analizować takie dane.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Prawnie uzasadnionymi interesami są: doskonalenie Usług Kia Connect Live.
  4.2.2.
  Rozpoznawanie głosu online: Usługa umożliwia Użytkownikowi wypowiadanie poleceń w celu uzyskania dostępu do Usług Kia Connect Live i sterowania nimi oraz przygotowywanie i wysyłanie wiadomości tekstowych poprzez podłączone urządzenie mobilne. Po aktywacji Usług w Panelu sterowania w pojeździe Użytkownika Rozpoznawanie głosu online uruchamia się w trybie domyślnym. Podczas korzystania z Rozpoznawania głosu online, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w środowisku online (tj. w chmurze).

  Nagrane próbki głosu są przesyłane wraz z danymi GPS i identyfikatorem Usługi do naszego dostawcy usług Rozpoznawania głosu online, tj. Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Holandia (podmiot przetwarzający) („Cerence“) wraz z jego podwykonawcami przetwarzania danych, którzy mogą znajdować się w krajach spoza UE/EOG i mogą nie zapewniać odpowiedniego poziomu ochrony danych (bliższe informacje na ten temat zawierają Punkty 6 i 7). Cerence przetwarza próbki głosu na próbki tekstu, interpretując je semantycznie (jeśli to konieczne), a następnie odsyła wynik z powrotem do pojazdu.

  Istnieje możliwość zapobieżenia przekazywaniu danych osobowych (tj. próbek głosu) do Cerence poprzez dezaktywację usługi Rozpoznawania głosu online w odpowiednich ustawieniach Panelu sterowania. Dezaktywacja usługi Rozpoznawania głosu online może spowodować ograniczenie lub wyłączenie funkcji rozpoznawania głosu.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: nagranie głosu, dane GPS (lokalizacja), unikalne identyfikatory, np. numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator Usługi).

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

  W celu doskonalenia usługi Rozpoznawania głosu online możemy zbierać i przechowywać nagrane próbki głosu i dane GPS do 90 dni, aby analizować takie dane.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Prawnie uzasadnionymi interesami są: doskonalenie usługi Rozpoznawania głosu online.
  4.2.3.
  Centrum powiadamiania: Centrum powiadamiania umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie wiadomości od Kia na ekranie Panelu sterowania.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: unikalne identyfikatory (np. numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)), identyfikator sekwencji, stan odczytu, czas UTC.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.2.4.
  Powiadomienia o akcjach naprawczych i Przypomnienia o serwisie: Będziemy wysyłać Użytkownikowi następujące powiadomienia i przypomnienia,wykorzystując w tym celu Centrum powiadamiania, o którym mowa powyżej:

  ● powiadomienia o otwartych akcjach naprawczych dotyczących pojazdu Użytkownika; oraz

  ● przypomnienia o nadchodzącym regularnym serwisie pojazdu Użytkownika.
  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: unikalne identyfikatory (np. numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)), identyfikator sekwencji, stan odczytu, czas UTC, przebieg, data rozpoczęcia okresu gwarancji).

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.2.5.
  Powiadomienia o czynnościach serwisowych: Będziemy oceniać, czy zbliża się termin wykonania zalecanych czynności serwisowych (takich jak aktualizacja oprogramowania, wymiana części na części udoskonalone lub sprawdzenie jakości dedykowanych elementów pojazdu), jakie należy przeprowadzić w pojeździe Użytkownika, i będziemy informować Użytkownika o takich nadchodzących zalecanych czynnościach serwisowych za pomocą Panelu sterowania pojazdu Użytkownika (wykorzystując w tym celu Centrum powiadamiania), za pomocą powiadomień w Aplikacji Kia Connect i/lub pocztą elektroniczną na adres e-mail zarejestrowany w Aplikacji Kia Connect. Takie przetwarzanie wymaga uprzedniej zgody Użytkownika, której można udzielić poprzez aktywację odpowiedniego przycisku na liście zgód Aplikacji Kia Connect. Zgoda Użytkownika jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili wycofana (np. poprzez dezaktywację odpowiedniego przycisku na liście zgód Aplikacji Kia Connect). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator sekwencji, stan odczytu, czas UTC, przebieg, data rozpoczęcia okresu gwarancji.

  Podstawa prawna: Podstawą przetwarzania jest uprzednia zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  4.2.6.
  Tryb parkingowy: Po aktywacji w Panelu sterowania i podczas gdy pojazd prowadzi inna osoba, Użytkownik może monitorować lokalizację pojazdu, czas ostatniego wyłączenia zapłonu, czas jazdy, przebyty dystans i prędkość maksymalną w Aplikacji Kia Connect.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: unikalne identyfikatory (np. numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)), informacje o statusie trybu parkingowego (status aktywacji, czas rozpoczęcia i zakończenia trybu parkingowego, czas trwania, czas przebiegu, czas pracy silnika na biegu jałowym, prędkość maksymalna, odległość), wskaźniki pojazdu (lokalizacja, prędkość, czas, dokładność, kierunek).

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.2.7.
  Osobisty kalendarz/synchronizacja nawigacji: Usługaumożliwia Użytkownikowi synchronizację Kalendarza Google lub Kalendarza Apple w smartfonie z funkcją zintegrowanego kalendarza w Panelu sterowania. Usługa umożliwia dostęp do prywatnego kalendarza na ekranie Panelu sterowania/w Aplikacji Kia Connect i wykorzystanie go do ustawienia celu podróży. Usługa ta jest kompatybilna zarówno z Kalendarzem Google, jak i Kalendarzem Apple.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: unikalne identyfikatory (np. numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)), adres e-mail, identyfikator konta e-mail, token Google lub hasło iCloud, wpisy w kalendarzu (np. tytuł spotkania, data i godzina, adres).

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.2.8.
  Zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS): W ramach Zaawansowanego systemu wspomagania kierowcy (ADAS) Kia zbiera i przetwarza statyczny zestaw danych telematycznych i przekazuje te dane do wybranych wcześniej agregatorów danych. Informacje te mają charakter statyczny, tzn. nie zawierają informacji o prowadzeniu pojazdu, dlatego nie jest możliwe profilowanie zachowań kierowców. Celem tego przetwarzania jest ochrona przed ewentualnymi oszustwami, ulepszanie i rozwijanie naszego systemu ADAS w celu zwiększenia liczby pojazdów o wysokim poziomie bezpieczeństwa oraz uproszczenie procesu ubezpieczenia dla naszych klientów.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: informacje o budowie pojazdu (VBI), które mogą obejmować numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), model, wykończenie, rok modelowy, cenę, kolor, rodzaj paliwa, układ napięciowy, emisję spalin, klasę, moc, zamontowane wyposażenie, w tym systemy bezpieczeństwa ADAS.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Prawnie uzasadnionymi interesami są: doskonalenie naszych usług, dostarczanie ulepszonych produktów i zwiększanie sprzedaży pojazdów ADAS, a także opracowywanie nowych produktów i usług dla klientów.

  Ponadto, wyżej określone dane osobowe mogą podlegać anonimizacji, co pozwoli nam przeprowadzić analizy w zakresie doskonalenia i rozwoju naszych produktów.
  4.2.9.
  Przycisk polubienia dla muzyki z USB i radia: Przycisk polubienia dla muzyki z USB i radia umożliwia wybór i tworzenie playlisty z ulubionymi utworami. Użytkownik może polubić utwór lub cofnąć polubienie utworu za pomocą przycisku zintegrowanego z funkcją muzyki systemu infotainment.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: rodzaj źródła (muzyka z USB, radio, muzyka przez Bluetooth), tytuł utworu, imię i nazwisko lub nazwa artysty oraz tytuł albumu, informacje o polubieniu/cofnięciu polubienia, informacje o lokalizacji (GPS), temperatura powietrza otaczającego, prędkość pojazdu, informacje o pogodzie (na podstawie aktualnej lokalizacji) i czasie.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.2.10.
  Bezprzewodowa aktualizacja map i systemu infotainment: Bezprzewodowa aktualizacja map i systemu infotainment umożliwia przesyłanie:

  ● Aktualizacji map w systemie nawigacji pojazdu („Aktualizacja map”); i/lub

  ● Aktualizacji oprogramowania systemu infotainment lub ulepszeń oprogramowania Panelu sterowania (łącznie: „Aktualizacja sytemu infotainment”)
  z naszych serwerów do wbudowanego systemu telematycznego tzw. metodą „bezprzewodową”. Bliższe informacje na temat Bezprzewodowej aktualizacji map i systemu infotainment zawiera Punkt 3.1.2.6 Warunków użytkowania Kia Connect.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: unikalne identyfikatory (np. numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)), wersja oprogramowania pojazdu, diagnostyczne kody usterek, data produkcji pojazdu, dane GPS (długość i szerokość geograficzna, wysokość), dostawca telekomunikacyjny, ustawienia języka, kod kraju lub kod regionu, identyfikatory panelu sterowania (np. rodzaj, wersja systemu, platforma, producent), odpowiednie metadane.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; art. 25 ust. 2 Nr 2 TTDSG).

  W celu uniknięcia wątpliwości, Aktualizacje map i/lub Aktualizacje systemu infotainment uzyskane na stronie internetowej https://update.kia.com/EU/E1/Main lub w salonie dealera nie są oferowane metodą „bezprzewodową” i nie jesteśmy administratorem w odniesieniu do związanego z tym przetwarzania danych osobowych.
  4.2.11.
  Alert parkingowy: Po aktywacji w Panelu sterowania Usługa umożliwia otrzymywanie powiadomień w Aplikacji Kia Connect, jeżeli pojazd Użytkownika przekroczy wybrany limit odległości, limit prędkości lub limit czasu bezczynności ustawiony wcześniej przez Użytkownika w Aplikacji Kia Connect. Dozwolony limit odległości jest liczony od miejsca, w którym alert został aktywowany.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), data i godzina, dane GPS, informacje o stanie alertu parkingowego (stan aktywacji, czas rozpoczęcia i zakończenia alertu parkingowego, czas trwania, czas jazdy, czas pracy silnika na biegu jałowym, prędkość maksymalna, odległość), wskaźniki pojazdu (lokalizacja, prędkość, czas, dokładność, kierunek), wybrany limit odległości, wybrany limit prędkości, wybrany limit czasu bezczynności.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.2.12.
  Alert Geofence: Po aktywacji w Panelu sterowania Usługa umożliwia otrzymywanie powiadomień w Aplikacji Kia Connect, jeżeli pojazd Użytkownika znajdzie się poza dozwolonym obszarem lub znajdzie się na obszarze niedozwolonym. Granice obszarów dozwolonych i niedozwolonych można ustawić za pomocą Aplikacji Kia Connect.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), data i godzina, dane GPS, informacje o stanie alertu geofence (stan aktywacji, czas rozpoczęcia i zakończenia alertu geofence, czas trwania, czas jazdy, czas pracy silnika na biegu jałowym, prędkość maksymalna, odległość), wskaźniki pojazdu (lokalizacja, prędkość, czas, dokładność, kierunek), wybrane obszary dozwolone, wybrane obszary niedozwolone.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.2.13.
  Alert prędkości: Po aktywacji w Panelu sterowania Usługa umożliwia otrzymywanie powiadomień w Aplikacji Kia Connect, jeżeli pojazd Użytkownika przekroczy limit prędkości ustawiony wcześniej przez Użytkownika w Aplikacji Kia Connect.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), data i godzina, dane GPS, informacje o stanie alertu prędkości (stan aktywacji, czas rozpoczęcia i zakończenia alertu prędkości, czas trwania, czas jazdy, czas pracy silnika na biegu jałowym, prędkość maksymalna, odległość), wskaźniki pojazdu (lokalizacja, prędkość, czas, dokładność, kierunek), wybrany limit prędkości.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.2.14.
  Alert ram czasowych: Po aktywacji w Panelu sterowania Usługa umożliwia otrzymywanie powiadomień w Aplikacji Kia Connect, jeżeli pojazd Użytkownika jest użytkowany poza ramami czasowymi ustawionymi wcześniej przez Użytkownika w Aplikacji Kia Connect.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), data i godzina, dane GPS, informacje o stanie alertu ram czasowych (stan aktywacji, czas rozpoczęcia i zakończenia alertu ram czasowych, czas trwania, czas jazdy, czas pracy silnika na biegu jałowym, prędkość maksymalna, odległość), wskaźniki pojazdu (lokalizacja, prędkość, czas, dokładność, kierunek), wybrane ramy czasowe.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.2.15.
  Alert bezczynności: Po aktywacji w Panelu sterowania Usługa umożliwia otrzymywanie powiadomień w Aplikacji Kia Connect, jeżeli pojazd Użytkownika jest użytkowany ponad limit bezczynności ustawiony wcześniej przez Użytkownika w Aplikacji Kia Connect.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), data i godzina, dane GPS, informacje o stanie alertu bezczynności (stan aktywacji, czas rozpoczęcia i zakończenia alertu bezczynności, czas trwania, czas jazdy, czas pracy silnika na biegu jałowym, prędkość maksymalna, odległość), wskaźniki pojazdu (lokalizacja, prędkość, czas, dokładność, kierunek), wybrany limit czasu bezczynności.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  4.3.
  INNE CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA
  Oprócz czynności przetwarzania, o których mowa w Punktach 4.1 i 4.2 powyżej, możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika także w następujących celach:
  4.3.1.
  Komunikacja: Możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji związanej z Usługami lub zawartą umową (np. w celu zapewnienia obsługi klienta, informowania Użytkownika o problemach technicznych z Usługami, wykonywania naszych zobowiązań umownych, informowania Użytkownika o zmianach Warunków użytkowania Kia Connect lub niniejszej Informacji o ochronie prywatności) za pomocą kilku kanałów komunikacji, w tym Panelu sterowania pojazdu Użytkownika (wykorzystując w tym celu Centrum powiadamiania), poczty elektronicznej, telefonu i powiadomień w Aplikacji Kia Connect (w tym celu Aplikacja Kia Connect zapewnia oddzielną skrzynkę odbiorczą). Kiedy Użytkownik kontaktuje się z nami za pomocą dostępnych kanałów komunikacji (np. formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, poczty elektronicznej lub telefonu), możemy przetwarzać jego dane osobowe w celu obsługi wniosku Użytkownika oraz stosownej komunikacji z Użytkownikiem związanej z jego wnioskiem. Informacje na temat komunikacji związanej z naszymi działaniami marketingowymi zawiera pkt. 4.3.3 poniżej.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu), dane dotyczące korzystania z Centrum powiadamiania (tj. unikalne identyfikatory, takie jak numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator sekwencji, stan odczytu, czas UTC), dane potrzebne do wysyłania powiadomień w Aplikacji Kia Connect (ID Użytkownika, kraj, język, ID urządzenia, token systemu, platforma, UUID, Contact ID), imię i nazwisko, informacje przekazane przez Użytkownika w związku z odnośnym wnioskiem, dane umowy.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Prawnie uzasadnionymi interesami są: zapewnienie najlepszej możliwej obsługi naszym klientom oraz odpowiednie udzielanie odpowiedzi na wnioski naszych klientów i przetwarzanie takich wniosków.
  4.3.2.
  Wsparcie techniczne:W przypadku wykrycia problemu technicznego dotyczącego pojazdu Użytkownika i Usług konieczne może być odczytanie przez nas informacji z pojazdu Użytkownika w celu przeanalizowania takich informacji i rozwiązania wykrytego problemu. Za uprzednią zgodą Użytkownika pobierzemy i przetworzymy tzw. plik dziennika Panelu sterowania pojazdu Użytkownika, który zawiera określone kategorie danych osobowych. Zgoda Użytkownika jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili wycofana (np. poprzez nasz formularz kontaktowy dostępny w sekcji „Obsługa Klienta” w zakładce „Kontakt” na naszej stronie internetowej (https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/)). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednakże, zwracamy uwagę, że odmowa udzielenia lub wycofanie zgody może uniemożliwić nam zaoferowanie lub ukończenie analizy wykrytego problemu dotyczącego pojazdu Użytkownika i Usług.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), znaczniki czasowe, dane geolokalizacyjne / współrzędne GPS (takie jak poprzednie punkty docelowe), a także informacje diagnostyczne dotyczące osiągów, użytkowania, działania i stanu pojazdu.

  Podstawa prawna: Podstawą przetwarzania jest uprzednia zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  4.3.3.
  Marketing: Możemy kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem Panelu sterowania w pojeździe Użytkownika, poczty elektronicznej i/lub za pomocą powiadomień w Aplikacji Kia Connect (Aplikacja Kia Connect zapewnia oddzielną skrzynkę odbiorczą) w celu przekazywania informacji promocyjnych dotyczących naszych produktów i/lub usług, przesyłania próśb o udział w ankietach lub umożliwiania Użytkownikowi przekazywania nam informacji zwrotnych. Kontakty drogą elektroniczną i powiadomienia w Aplikacji Kia Connect zazwyczaj wymagają uprzedniej zgody Użytkownika i są ograniczone do zakresu takiej zgody. Użytkownik może udzielić zgody poprzez aktywowanie odpowiedniego przycisku na liście zgód Aplikacji Kia Connect lub za pomocą innych właściwych środków (jeżeli dotyczy). Zgoda Użytkownika jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili wycofana (np. poprzez dezaktywację odpowiedniego przycisku na liście zgód Aplikacji Kia Connect). Użytkownik może także w każdej chwili wypisać się z naszej promocyjnej listy mailingowej poprzez kliknięcie linku wypisującego zamieszczonego w każdej promocyjnej wiadomości e-mail, jaką wysyłamy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (więcej szczegółów zawiera pkt. 5.6).

  Jeśli Użytkownik poda nam swój adres e-mail w ramach rejestracji w Usługach i nie wniesie sprzeciwu, możemy wysyłać mu informacje na temat podobnych usług lub produktów Kia Connect na podany adres e-mail bez konieczności uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody. Wynika to stąd, iż wyraźna zgoda Użytkownika jako dotychczasowego klienta nie jest wymagana w takich przypadkach. Dotyczy to również wysyłania takich informacji za pomocą powiadomień w Aplikacji Kia Connect, do skrzynki odbiorczej, udostępnianej osobno w ramach aplikacji. Jednak Użytkownik ma prawo do rezygnacji z otrzymywania takich elektronicznych wiadomości marketingowych w każdej chwili bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów (innych niż koszty transmisji według stawek podstawowych) (np. poprzez dezaktywację odpowiednich przycisków na liście „Reklamy dotyczące Usług” Aplikacji Kia Connect). Użytkownik może także w każdej chwili wypisać się z naszej promocyjnej listy mailingowej poprzez kliknięcie linku wypisującego zamieszczonego w każdej promocyjnej wiadomości e-mail, jaką wysyłamy. Użytkownik ma także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (więcej szczegółów zawiera pkt. 5.6).

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (np. adres e-mail), dane techniczne (np. informacje o urządzeniu, adres IP, ID Użytkownika, UUID); informacje dotyczące zgody Użytkownika (np. data i godzina wyrażenia zgody).

  Podstawa prawna: Podstawą przetwarzania jest uprzednia zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); art. 7 ust. 2 pkt. 2 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („UWG”)) lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); art. 7 ust. 3 UWG). Prawnie uzasadnionymi interesami są: promowanie naszych usług i produktów.
  4.3.4.
  Informacje zwrotne i ankiety:Możemy zapraszać Użytkownika do przekazywania informacji zwrotnych i/lub udziału w ankietach dotyczących nas i naszych usług, w tym usług wsparcia (szczegóły dotyczące naszej komunikacji z Użytkownikiem zawiera pkt. 4.3.3 powyżej). Jeśli Użytkownik przekaże informacje zwrotne lub weźmie udział w naszych ankietach, możemy przetwarzać odnośne dane osobowe w celu przetwarzania i oceny informacji zwrotnych lub przeprowadzenia, przetwarzania i oceny wyników ankiety. Ma to na celu doskonalenie naszych usług i dostosowywanie ich do potrzeb naszych klientów.

  W niektórych przypadkach możemy przeprowadzać ankiety z wykorzystaniem platformy Salesforce Marketing Cloud dostarczanej przez salesforce.com Germany GmbH lub internetowego narzędzia ankietowego Surveymonkey dostarczanego przez Momentive Europe UC („Momentive”) (więcej szczegółów dotyczących tych usługodawców zawiera pkt. 6 poniżej).

  Udział w ankietach na Surveymonkey może wymagać kliknięcia linku zamieszczonego w zaproszeniu do wzięcia udziału w ankiecie. Po kliknięciu linku Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową Momentive, na której zostanie przeprowadzona ankieta. Momentive będzie przetwarzać informacje dotyczące ankiety w naszym imieniu i w naszych celach. Ponadto, Momentive może: (i) zbierać i przetwarzać informacje na temat urządzenia Użytkownika oraz inne dane techniczne w celu uniknięcia wielokrotnego udziału w ankiecie; oraz (ii) wykorzystywać pliki cookies w celu rozpoznania, czy uczestnik odwiedził już ankietę, oraz ponownego przypisania odpowiedzi udzielonych już przez danego uczestnika. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Momentive jest dostępne pod adresem: https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/.

  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko (jeśli jest istotne i zostało podane), dane dotyczące treści (np. informacje zwrotne i/lub odpowiedzi Użytkownika), dane techniczne (adres IP, UUID, wersja systemu operacyjnego, rodzaj urządzenia, identyfikator/adres MAC urządzenia, informacje dotyczące systemu i wydajności oraz rodzaj przeglądarki).

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Prawnie uzasadnionymi interesami są: doskonalenie naszych usług.
  4.3.5.
  Udostępnianie danych:Szczegóły dotyczące udostępniania przez nas danych osobowych Użytkownika osobom trzecim zawiera pkt. 6 poniżej.
  4.3.6.
  Prowadzenie działalności: Możemy przetwarzać określone kategorie danych osobowych, o których mowa powyżej, w wewnętrznych celach zarządczych i administracyjnych, w tym w celu zarządzania rejestrami lub utrzymywania innych protokołów wewnętrznych.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Prawnie uzasadnionymi interesami są: odpowiednie i efektywne prowadzenie naszej działalności.
  4.3.7.
  Przestrzeganie prawa: Możemy przetwarzać określone kategorie danych osobowych, o których mowa powyżej (np. rejestry zgód udzielonych przez Użytkownika, z określeniem daty i godziny, a także treści i formy udzielenia zgody), w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, dyrektywami, zaleceniami lub żądaniami organów regulacyjnych (np. żądaniami ujawnienia danych osobowych sądom lub organom regulacyjnym, w tym policji).

  Podstawa prawna: Przetwarzanie może być niezbędne: (i) do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); lub (ii) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Prawnie uzasadnionymi interesami są: wypełnianie określonych obowiązków prawnych.
  4.3.8.
  Postępowania sądowe i dochodzenia: Możemy przetwarzać określone kategorie danych osobowych, o których mowa powyżej do oceny, egzekwowania i obrony naszych praw i interesów.

  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Prawnie uzasadnionymi interesami są: ochrona naszych interesów i egzekwowanie naszych praw.

 • 5. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 • Jeżeli dane osobowe Użytkownika przetwarzamy na podstawie zgody Użytkownika, ma on prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, Użytkownikowi może przysługiwać prawo do: uzyskania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO), żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 ust. 1 i 2 RODO).

  Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych (art. 77 RODO).

  Zwracamy uwagę, że prawa te mogą podlegać pewnym ograniczeniom na mocy obowiązujących przepisów lokalnych o ochronie danych.
  5.1.
  Prawo dostępu: Użytkownik może mieć prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące jego, a jeśli tak jest, do uzyskania dostępu do tych danych osobowych i określonych dodatkowych informacji. Informacje te obejmują m.in. cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych oraz odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Zwracamy jednak uwagę, że interesy innych osób mogą ograniczać przysługujące Użytkownikowi prawo dostępu.

  Użytkownik może mieć prawo do otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za kolejne kopie, o które się zwróci, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
  5.2.
  Prawo do sprostowania: Użytkownik może mieć prawo do żądania od nas sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z zastrzeżeniem określonych celów przetwarzania, Użytkownik może mieć prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
  5.3.
  Prawo do usunięcia („Prawo do bycia zapomnianym”): W pewnych okolicznościach Użytkownikowi może przysługiwać prawo do żądania od nas usunięcia dotyczących jego danych osobowych, a my możemy mieć obowiązek usunąć takie dane osobowe.
  5.4.
  Prawo do ograniczenia przetwarzania: W pewnych okolicznościach Użytkownikowi może przysługiwać prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W takim przypadku określone dane zostaną odpowiednio oznaczone i będą przetwarzane wyłącznie w określonych celach.
  5.5.
  Prawo do przenoszenia danych: W pewnych okolicznościach Użytkownik może mieć prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące jego dane osobowe, które nam dostarczył, i może mieć prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.
  5.6.
  Prawo do wniesienia sprzeciwu: W pewnych okolicznościach, jeżeli podstawą przetwarzania są cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) Użytkownik może mieć prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych, a my możemy być zobowiązani do zaprzestania ich przetwarzania. Ponadto, jeśli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma on prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku dane osobowe Użytkownika nie będą już przetwarzane przez nas do takich celów.
  5.7.
  Prawo do dokonywania ustaleń dotyczących przechowywania i przekazywania danych po śmierci Użytkownika: Użytkownik ma prawo do dokonania określonych ustaleń dotyczących przechowywania i przekazywania jego danych osobowych po śmierci, a my podejmiemy działania zgodnie z takimi ustaleniami. Użytkownik może również dokonać ogólnych ustaleń z osobą trzecią, która w odpowiednim czasie poinformuje nas o jego instrukcjach.

 • 6. ODBIORCY I KATEGORIE ODBIORCÓW

 • Jakikolwiek dostęp do danych osobowych Użytkownika w Kia jest ograniczony do osób, które muszą znać te dane, aby móc wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Kia może ujawniać dane osobowe Użytkownika w określonych celach i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych wymienionym poniżej odbiorcom i kategoriom odbiorców:

  ● Spółkom grupy Kia – Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika innym spółkom należącym do grupy Kia, w tym naszym spółkom stowarzyszonym w Europie i Kia Corporation w Republice Korei. W zakresie, w jakim ujawniamy takie dane innym spółkom należącym do grupy Kia w naszych wewnętrznych celach administracyjnych, takie ujawnianie jest niezbędne do realizacji naszych interesów operacyjnych i biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Możemy także ujawniać takie dane dlatego, że jest to niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

  Ponadto, w niektórych przypadkach podstawą ujawnienia może być zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przykładowo, poprzez aktywowanie odpowiedniego przycisku na liście zgód Aplikacji Kia Connect Użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnianie określonych danych pojazdu odnośnej krajowej spółce sprzedażowej lub dystrybutorowi Kia w kraju Użytkownika w Europie w różnych celach. Więcej szczegółów zawiera lista zgód Aplikacji Kia Connect. W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika taka zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili wycofana (np. poprzez dezaktywację odpowiedniego przycisku na liście zgód Aplikacji Kia Connect). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  ● Dostawcom telekomunikacyjnym – W celu świadczenia naszych Usług na rzecz Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika spółce Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Duesseldorf, Niemcy, która świadczy określone usługi telekomunikacyjne. Vodafone GmbH będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika jako niezależny administrator.

  ● Dostawcom usług – Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika określonym stowarzyszonym lub niestowarzyszonym osobom trzecim, które jako nasi dostawcy usług przetwarzają takie dane w naszym imieniu na podstawie stosownych instrukcji, działając jako podmioty przetwarzające, w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów przetwarzania (art. 28 ust. 3 RODO). Takie podmioty przetwarzające są zobowiązane na mocy umowy do wdrożenia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych tylko zgodnie z naszymi instrukcjami. Tacy dostawcy usług mogą obejmować:

  ● Dostawcę usług infrastruktury technicznej i usług serwisowych dotyczących Usług, tj. Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Niemcy.

  ● Dostawców usług naszych platform zarządzania danymi klientów i powiązanych platform zarządzania danymi samochodu, tj. salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 Monachium, Niemcy, oraz Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue, John. F. Kennedy, L-1855, Luksemburg, z lokalizacją serwera w UE/EOG.

  ● Dostawcę usług Momentive Europe UC, Second Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin 4, Irlandia, który dostarcza internetowe narzędzie ankietowe Surveymonkey i świadczy odnośne usługi w celu przeprowadzania i oceny wyników ankiet.

  ● Dostawcę usług Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Holandia, który świadczy usługi w związku z usługą Rozpoznawania głosu online.

  ● Podmioty stowarzyszone Kia w UE/EOG, które świadczą usługi dotyczące obsługi klienta, w tym usługi call center.

  ● Dostawców usług TomTom Global Content B.V. i HERE Europe B.V., którzy świadczą usługi dotyczące map.

  ● Innych dostawców usług w związku z określonymi Usługami.

  ● Organom rządowym, sądom i podobnym osobom trzecim będącym organami publicznymi – Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika organom rządowym, sądom i podobnym osobom trzecim będącym organami publicznymi, jeżeli mamy taki obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) lub w celu ochrony naszych interesów lub egzekwowania naszych praw (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Tacy odbiorcy będą przetwarzać określone dane osobowe jako niezależni administratorzy.

  ● Zewnętrznym doradcom profesjonalnym – Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika naszym konsultantom podatkowym, audytorom, księgowym, doradcom prawnym i innym doradcom profesjonalnym w celu prowadzenia naszej działalności (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). W niektórych przypadkach możemy także ujawniać dane w celu ochrony naszych interesów lub egzekwowania naszych praw (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Tacy odbiorcy zazwyczaj będą przetwarzać określone dane osobowe jako niezależni administratorzy.

  ● Zewnętrznym nabywcom – W przypadku sprzedaży lub przeniesienia całości lub części naszego majątku lub przedsiębiorstwa (w tym w przypadku reorganizacji lub likwidacji) możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika zewnętrznym nabywcom (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Tacy odbiorcy będą przetwarzać określone dane osobowe jako niezależni administratorzy.

  ● Innym podmiotom – Możemy także ujawniać dane osobowe Użytkownika innym osobom trzecim (np. zakładom ubezpieczeń, spółkom leasingowym, dostawcom usług finansowych, spółkom flotowym, agregatorom danych); jednakże, dane osobowe Użytkownika udostępnimy takim osobom trzecim wyłącznie na żądanie i za uprzednią zgodą Użytkownika na takie ujawnienie (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) lub jeśli takie ujawnienie jest niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy lub wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem przez taką osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). Tacy odbiorcy będą przetwarzać określone dane osobowe jako niezależni administratorzy.

 • 7. TRANSGRANICZNE PRZEKAZYWANIE DANYCH

 • Należymy do międzynarodowej grupy spółek. W związku z tym możemy przekazywać dane osobowe w obrębie grupy Kia i innym osobom trzecim zgodnie z Punktem 6 powyżej

  Niektórzy z tych odbiorców mogą być zlokalizowani lub mogą prowadzić istotne działania poza krajem Użytkownika i poza UE/EOG, np. w Republice Korei, w Wielkiej Brytanii lub w Stanach Zjednoczonych („Państwo trzecie”). W stosunku do niektórych Państw trzecich Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony danych osobowych (np. Republika Korei, Wielka Brytania („Jurysdykcja zapewniająca odpowiedni stopień ochrony”). Jeżeli przekazujemy dane osobowe odbiorcy zlokalizowanemu w Państwie trzecim, które nie zostało uznane za Jurysdykcję zapewniającą odpowiedni stopień ochrony, Kia zapewnia (lub, odpowiednio, nasze podmioty przetwarzające dane w UE/EOG, które przekazują dane osobowe podwykonawcom przetwarzania danych w takich Państwach trzecich, zapewniają) odpowiednie zabezpieczenia poprzez zawarcie z odbiorcami umów o przekazywaniu danych, przyjętych przez Komisję Europejską (standardowe klauzule umowne) lub zastosowanie innych skutecznych środków w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych. Kopię zastosowanych odpowiednich zabezpieczeń można uzyskać od naszego inspektora ochrony danych (patrz Punkt 3 powyżej).

 • 8. OKRES PRZECHOWYWANIA

 • 8.1.
  Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez Kia i/lub naszych dostawców usług nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów określonych powyżej, dla których dane osobowe są zbierane. Kiedy nie będziemy już potrzebować danych osobowych do realizacji tych celów, usuniemy je z naszych systemów i/lub rejestrów i/lub podejmiemy kroki w celu ich prawidłowej anonimizacji, tak aby zidentyfikowanie Użytkownika na ich podstawie nie było już możliwe (chyba że będziemy musieli przechowywać określone dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych lub regulacyjnych, np. dane osobowe zawarte w umowach, korespondencji i pismach biznesowych mogą podlegać ustawowym wymogom przechowywania, które mogą wymagać przechowywania danych do 10 lat).
  8.2.
  Resetowanie Konta Kia i/lub Panelu sterowania: Użytkownik może zresetowaćPanel sterowania lub dezaktywować Konto Kia przez ustawienie odpowiednich preferencji/wciśnięcie odpowiedniego przycisku (np. w Aplikacji Kia Connect i/lub na Panelu sterowania, w zależności od sytuacji). W takim przypadku określone dane osobowe związane z jego Kontem Kia i/lub znajdujące się w Panelu sterowania zostaną zablokowane, a następnie usunięte, chyba że zastosowanie mają okresy przechowywania (patrz punkt 8.1 powyżej).

  Po zresetowaniu Konta Kia i/lub Panelu sterowania, Użytkownik zostanie wylogowany z Aplikacji Kia Connect i/lub Panelu sterowania i będzie musiał przeprowadzić nową procedurę logowania lub zalogować się przy użyciu innych danych uwierzytelniających, jeżeli zamierza korzystać z Usług za pośrednictwem Aplikacji Kia Connect i/lub Panelu sterowania. Należy pamiętać, że:
  ● po dezaktywacji konta w Aplikacji Kia Connect, usługi Panelu sterowania na Panelu sterowania pojazdu będą nadal działać.

  ● zresetowanie Panelu sterowania powoduje odłączenie pojazdu od Aplikacji Kia Connect, jednak nie ma to wpływu na Aplikację Kia Connect.

 • 9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieupoważnionym dostępem i innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania. Jednakże, ponieważ Internet jest systemem otwartym, transmisja danych przez Internet nie jest w pełni bezpieczna. Chociaż nieustannie doskonalimy nasze środki bezpieczeństwa zgodnie z postępem technologicznym w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika, jakie przetwarzamy, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych Użytkownika wysyłanych do nas przez Internet.

 • 10. TRYB OFFLINE (WYŁĄCZONY MODEM)

 • Użytkownik może zdecydować się na włączenie Trybu offline na Panelu sterowania poprzez ustawienie odpowiednich preferencji. Jeśli Tryb offline jest włączony, wszystkie funkcje Usług są wyłączone i żadne dane osobowe, w szczególności dane GPS, nie są zbierane. Ikona Trybu offline jest wyświetlana w górnej części ekranu Panelu sterowania w pojeździe.

 • 11. DEFINICJE

 • „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

  „RODO” oznacza (i) Rozporządzenie (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); lub (ii) w odniesieniu do Wielkiej Brytanii, Rozporządzenie (UE) 2016/679 w zakresie, w jakim stanowi część prawa brytyjskiego na mocy art. 3 ustawy z 2018 r. o wystąpieniu z Unii Europejskiej [European Union (Withdrawal) Act 2018] z późniejszymi zmianami (znane także jako RODO UK).

  „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

  „przetwarzać”/ „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

  „TTDSG” oznacza niemiecką ustawę o ochronie danych w telekomunikacji i telemediach (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz).

 • 12. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

 • Zastosowanie mają następujące zmiany wynikające z przepisów prawa miejscowego:

  Austria
  Punkt 8.1 jest zmieniony w następujący sposób:

  Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez Kia i/lub naszych usługodawców, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zobowiązań i wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane osobowe są gromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Kiedy Kia nie będzie już musiała przetwarzać danych osobowych Użytkownika, usuniemy je z naszych systemów i/lub rejestrów i/lub podejmiemy kroki w celu ich prawidłowej anonimizacji, aby Użytkownik nie mógł być dłużej identyfikowany na ich podstawie (chyba że będziemy musieli przechowywać dane Użytkownika w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych, którym podlega Kia, np. dane osobowe zawarte w umowach, korespondencji i pismach biznesowych mogą podlegać ustawowym wymogom przechowywania, które mogą wymagać przechowywania do 7 lat. Ten okres przechowywania może zostać przedłużony w szczególności jeśli jest to konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Kia (np. w związku ze spodziewanym lub toczącym się postępowaniem sądowym)).

  Belgia
  W odniesieniu do okresu przechowywania danych na mocy Punktu 8.1, w Belgii dane osobowe odnoszące się do stosunku umownego w umowach, korespondencji i pismach biznesowych mogą być przechowywane przez okres do 10 lat od zakończenia stosunku umownego między Kia a Użytkownikiem. Jeśli takie dane są istotne dla jakiegokolwiek postępowania administracyjnego lub sądowego, Kia może je przechowywać przez cały czas trwania tych postępowań, w tym także po wygaśnięciu prawa regresu.

  Dane adresowe belgijskiego urzędu ds. danych osobowych:

  Autorité de protection des données
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Rue de la presse 35
  1000 Brussels
  Tel.: +32 (0)2 274 48 00
  Faks: +32 (0)2 274 48 35
  E-mail: contact(at)apd-gba.be

  Węgry
  Punkt 8.1 jest zmieniony w następujący sposób:

  Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez Kia i/lub naszych usługodawców, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zobowiązań i wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane osobowe są gromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Kiedy Kia nie będzie już musiała przetwarzać danych osobowych Użytkownika, usuniemy je z naszych systemów i/lub rejestrów i/lub podejmiemy kroki w celu ich prawidłowej anonimizacji, aby Użytkownik nie mógł być dłużej identyfikowany na ich podstawie (chyba że będziemy musieli przechowywać dane Użytkownika w celu przestrzegania obowiązków prawnych lub regulacyjnych, którym podlega Kia; np. dane osobowe zawarte w umowach, korespondencji i pismach biznesowych mogą podlegać ustawowym wymogom przechowywania, które mogą wymagać przechowywania do 8 lat w przypadku dokumentów księgowych od ich daty wydania). Jeśli takie dane są istotne dla jakiegokolwiek postępowania administracyjnego lub sądowego, Kia może je przechowywać przez cały czas trwania tych postępowań, w tym także po wygaśnięciu prawa regresu.

  Dane adresowe węgierskiego urzędu ds. danych osobowych:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Adres: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Tel.: +36-1-391-1400
  Faks: +36-1-391-1410
  E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu

  Włochy
  Niezależnie od tego, co zostało wskazane w powyższej Informacji o ochronie danych osobowych, w zakresie, w jakim prawo włoskie będzie miało zastosowanie do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, zastosowanie będą miały następujące przepisy: (i) w żadnym wypadku Kia nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkownika do celów profilowania bez jego zgody; (ii) jeśli Użytkownik jest aktualnym klientem i dostarczył Kia swój adres e-mail, bez uszczerbku dla prawa Użytkownika do sprzeciwu zgodnie z pkt 5.6 powyżej, Kia może wysyłać Użytkownikowi informacje marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej w odniesieniu do produktów lub usług podobnych do produktów lub usług wcześniej zakupionych przez Użytkownika; (iii) w odniesieniu do okresów przechowywania, Kia będzie przechowywać dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych lub profilowania, jeśli takie istnieją, odpowiednio przez okres 24 i 12 miesięcy, chyba że włoski organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych zezwoli Kia na przechowywanie danych przez dłuższy okres.

  Dane adresowe włoskiego urzędu ds. danych osobowych:

  Garante per la Protezione dei Dati Personali
  Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rome
  www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
  E-mail: garante@gpdp.it
  Faks: (+39) 06 696773785
  Tel.: (+39) 06 696771

  Holandia
  Punkt 8.1 jest zmieniony w następujący sposób:

  Standardowy ustawowy okres przechowywania danych dla ogólnych celów księgowych wynosi w Holandii 7 lat. Należy pamiętać, że ten okres przechowywania danych może zostać przedłużony, w szczególności jeżeli wymaga tego właściwe prawo i/lub jeżeli jest to konieczne ze względu na uzasadnione interesy Kia (na przykład z powodu spodziewanego lub toczącego się postępowania sądowego).

  Polska
  Punkt 5.6 jest zmieniony w następujący sposób:

  Prawo do wniesienia sprzeciwu: W pewnych okolicznościach Użytkownik może w dowolnym czasie mieć prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, a my możemy być zobowiązani do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto, jeśli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w takim celu, Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania w każdej chwili swojej zgody na przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku nie będziemy w tym celu dłużej przetwarzać danych osobowych Użytkownika.

  Punkt 8.1 jest zmieniony w następujący sposób:

  Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez Kia i/lub naszych usługodawców, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zobowiązań i wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane osobowe są gromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Jeżeli Kia nie będzie dłużej musiała przetwarzać danych osobowych Użytkownika, usuniemy je z naszych systemów i/lub rejestrów i/lub podejmiemy kroki w celu zapewnienia ich odpowiedniej anonimizacji w taki sposób, aby nie można było na ich podstawie zidentyfikować Użytkownika (chyba że będziemy musieli zachować dane Użytkownika w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych, którym podlega Kia; np. standardowy ustawowy okres przechowywania danych dla ogólnych celów księgowych wynosi w Polsce 5 lat od końca poprzedzającego roku obrotowego. Należy pamiętać, że ten okres przechowywania danych może zostać przedłużony, w szczególności jeżeli wymaga tego prawo właściwe i/lub jeżeli jest to konieczne ze względu na uzasadnione interesy realizowane przez Kia (np. w związku ze spodziewanym lub toczącym się postępowaniem sądowym)).

  Dane kontaktowe polskiego urzędu ds. ochrony danych osobowych:

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
  E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

  Słowacja
  Dane adresowe słowackiego urzędu ds. danych osobowych:

  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27
  Słowacja
  https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
  Tel.: + 421 2 32 31 32 14
  E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

  Hiszpania
  Punkt 5.1 par. 2 zostaje zastąpiony w następujący sposób:

  Użytkownik może mieć prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych. Za kolejne kopie zamówione przez Użytkownika w ciągu sześciu miesięcy, chyba że istnieje ku temu uzasadniony powód, możemy pobrać uzasadnioną opłatę w oparciu o koszty administracyjne.

  Punkt 8 zostaje zastąpiony w następujący sposób:

  8.1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez Kia i/lub naszych usługodawców, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zobowiązań i wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane osobowe są gromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Kiedy Kia nie będzie już potrzebowała przetwarzać danych osobowych Użytkownika, będziemy je blokować, a po upływie okresu przedawnienia (np. dane osobowe zawarte w umowach, korespondencji i pismach biznesowych mogą podlegać ustawowym wymogom dotyczącym przechowywania, które mogą wymagać przechowywania ich przez okres do 10 lat), usuniemy je z naszych systemów i/lub rejestrów i/lub podejmiemy kroki w celu ich prawidłowej anonimizacji, aby Użytkownik nie mógł być dłużej identyfikowany na ich podstawie.

  8.2 W przypadku gdy nie mają zastosowania żadne prawne lub regulacyjne okresy przechowywania, co do zasady, wszystkie dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczeniem Usług Kia Connect są blokowane, a następnie usuwane lub anonimizowane natychmiast po zakończeniu świadczenia poszczególnych Usług, z następującymi wyjątkami:
  ● Dane dotyczące rejestracji i logowania są przechowywane przez okres trwania umowy (tzn. do siedmiu lat).
  ● Rozpoznawanie głosu online: Próbki głosu i dane GPS (patrz punkt 4.2.2 powyżej) są przechowywane do 90 dni.
  ● Kia Live: Dane GPS i identyfikator Usługi (patrz punkt 4.2.1 powyżej) są przechowywane do 93 dni.
  8.3. Likwidacja konta: Jeśli Użytkownik zdecyduje się zakończyć korzystanie z Usług (np. poprzez ustawienie odpowiednich preferencji w Aplikacji Kia Connect) i/lub zamknąć swoje konto (np. poprzez ustawienie odpowiednich preferencji w Panelu sterowania), wszystkie dane osobowe związane z kontem zostaną zablokowane, a następnie usunięte, jak wyjaśniono powyżej.

  Data wejścia w życie grudnia 2022 r.