Dokumenty prawne Kia Account

Warunki korzystania – Konto KIA

 • 1. Wprowadzenie

 • 1.1 Firma KIA oferuje swoje usługi, aby zapewnić bezpieczne, bezproblemowe i przyjemne korzystanie z produktów KIA. W związku z tym firma KIA umożliwia założenie „Konta KIA”. Konto KIA jest unikatowym, osobistym, niezbywalnym kontem, umożliwiającym korzystanie z różnych usług świadczonych przez firmę KIA i/lub firmy zewnętrzne. Usługi te mogą obejmować usługi online, aplikacje i inne usługi związane z oprogramowaniem. Dostęp do tych usług jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem Konta KIA.

  1.2 W razie pytań dotyczących Konta KIA prosimy o kontakt z naszym telefonicznym centrum obsługi klienta pod numerem:

  • België/Belgique: +32 80069706970
  • France: +33 969 320 600
  • United Kingdom: +44 3332022990
  • Deutschland: +49 800 777 3044
  • Sverige: +46 840 044 300
  • Nederland: +31 888 542542
  • España: +34 91 304 31 90
  • Italia: +39 848 582 588
  • Ireland: +35 3818300007
  • Magyarország: +36 80 315 542
  • Polska: +48 605542542
  • Österreich: +43 1734290010
  • Slovensko: +421 232 421 341
  • Česko: +42 0222999333
  • România: +40 213 125 005
  • Ísland: +354 590 2130
  • Suomi: +358 103 400 430
  • Eesti: +372 6652600
  • Latvija +371 67320044
  • Lietuva: +370 52125123
  • България: +359 700 14 777
  • Ελλάδα: +302105507477
  • Switzerland: +41 62 788 88 22
  • Portugal: +351 211 160 522

 • 2. Warunki użytkowania

 • 2.1 Zaznaczając odpowiednie pole podczas procesu akceptacji warunków, użytkownik akceptuje niniejsze „Warunki użytkowania” i zawiera umowę z firmą Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Niemcy (zwaną dalej „KIA” lub określaną wszelkimi formami odmiany wyrażeń „my” bądź „nasz”), dotyczącą utworzenia i użytkowania unikatowego Konta KIA (zgodnego z opisem poniżej w punkcie 3) na potrzeby dostępu i/lub zarządzania powiązanymi usługami, które opisano poniżej i które podlegają „Specjalnym warunkom użytkowania”. Takie Specjalne warunki użytkowania mogą ograniczać korzystanie z usług i/lub mogą wymagać połączenia z Kontem KIA. W razie konfliktu pomiędzy niniejszymi Warunkami użytkowania a mającymi zastosowanie Specjalnymi warunkami użytkowania priorytet mają Specjalne warunki użytkowania.

  2.2 Tylko pełnoletni użytkownicy mają prawo do korzystania z Konta KIA.

  2.3 Jeśli urządzenie(-a) użytkownika nie jest/nie są wyposażone w wymagane parametry techniczne lub jeśli urządzenie(-a) użytkownika nie spełnia(ją) wymogów określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, nie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia użytkownikowi możliwości korzystania z Konta KIA.

  2.4 Użytkowanie Konta KIA może wymagać dostępu do internetu lub innych usług telekomunikacyjnych. Niniejsze Warunki użytkowania nie dotyczą usług telekomunikacyjnych, które mogą być wymagane do korzystania z Konta KIA. Usługi te są regulowane osobną umową (łącznie z opłatami) z dostawcą usług telekomunikacyjnych użytkownika.

  2.5 Korzystanie z Konta KIA jest bezpłatne.

  2.6 Aby uzyskać dostęp do niektórych usług, konieczne może być powiązanie/połączenie Konta KIA z jednym lub większą liczbą pojazdów KIA. Jest to określone w obowiązujących Specjalnych warunkach użytkowania.

  2.7 Informacje podawane podczas tworzenia Konta KIA muszą być zgodne z prawdą. Dane gromadzone w związku z Kontem KIA obejmują:

  imię i nazwisko, formę grzecznościową, adres e-mail, numer telefonu, hasło, kraj, preferowany język, fakt zaakceptowania niniejszych Warunków użytkowania.

  2.8 Konto KIA zostanie utworzone do użytkowania zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Jeśli będzie to wymagane, będziemy kontaktować się z użytkownikiem w sprawach związanych z Kontem KIA z wykorzystaniem

 • 3. Zmiany Warunków użytkowania

 • Od czasu do czasu w uzasadnionych przypadkach możemy zmieniać niniejsze Warunki użytkowania lub funkcje Konta KIA. Użytkownik będzie powiadamiany o zmianach pocztą elektroniczną lub z wykorzystaniem innej formy komunikacji. Jeśli użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec takich zmian w formie pisemnej w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia, zmiany zostaną uznane za zaakceptowane. Wyraźnie poinformujemy użytkownika o jego prawie do odrzucenia zmian oraz o konsekwencjach zachowania milczenia.

 • 4. Ograniczenia dotyczące użytkowania

 • 4.1 Użytkownik nie może korzystać z Konta KIA w sposób naruszający postanowienia niniejszych Warunków użytkowania.

  4.2 Dodatkowo użytkownik nie może korzystać z Konta KIA w sposób naruszający obowiązujące prawa lub przepisy, takie jak prawa własności intelektualnej lub przepisy ruchu drogowego. Zabroniony jest również sposób użytkowania zagrażający bezpieczeństwu Konta KIA oraz sposób użytkowania, który może zagrozić lub uszkodzić infrastrukturę techniczną firmy KIA lub strony trzeciej bądź możliwość użytkowania Konta KIA przez innych klientów. Dodatkowo użytkownik nie może niszczyć, dezaktywować lub w inny sposób zakłócać funkcjonowania Konta KIA bądź wprowadzać do Konta KIA jakichkolwiek wirusów, robaków komputerowych, złośliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegującego, koni trojańskich lub jakiegokolwiek innego szkodliwego kodu lub programu, który może zakłócić funkcjonowanie Konta KIA.

  4.3 Konto KIA wymaga podania hasła. Użytkownik jest zobowiązany do wybrania hasła, które będzie wystarczająco bezpieczne dla stron trzecich. Możemy ustalać zasady dotyczące definicji wystarczająco bezpiecznego hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymywanie hasła w tajemnicy i nieujawnianie go stronom trzecim. Jeśli użytkownik podejrzewa, że strona trzecia uzyskała nieupoważniony dostęp do hasła użytkownika, jest zobowiązany do bezzwłocznej zmiany hasła. Jeśli użytkownik podejrzewa, że strona trzecia otrzymała nieupoważniony dostęp do usług za pośrednictwem Konta KIA użytkownika, prosimy o bezzwłoczny kontakt z naszym działem obsługi klienta (zob. punkt 1.2).

 • 5. Prawa własności intelektualnej

 • 5.1 Całość treści na Koncie KIA stanowi własność firmy KIA, jej bezpośrednich lub pośrednich spółek zależnych i jednostek powiązanych (zwanych dalej łącznie „Grupą KIA”) lub stron trzecich, i jest chroniona przez odpowiednie prawa autorskie z wszelkimi prawami zastrzeżonymi. Wszelkie prawa do Konta KIA, wykorzystywanego oprogramowania, treści i ich układu są własnością Grupy KIA i jej licencjodawców. Użytkownik nie może sprzedawać, rozpowszechniać, publikować, nadawać, wprowadzać do obiegu ani komercyjnie wykorzystywać Konta KIA w jakikolwiek sposób bez naszej wyraźnej zgody na piśmie. Użytkownik nie może odtwarzać (w całości lub w części), transmitować (w sposób elektroniczny lub inny), modyfikować, wyświetlać, przekazywać, udzielać licencji, udostępniać łącza lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać Konta KIA do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych bez naszego uprzedniego zezwolenia.

  5.2 Żaden zapis niniejszych Warunków użytkowania nie może być interpretowany jako udzielenie licencji lub prawa do wykorzystywania jakiegokolwiek obrazu, znaku towarowego, znaku lub logo KIA, które stanowią własność Grupy KIA. Grupa KIA zastrzega sobie wszelkie prawa dotyczące firmowych informacji lub materiałów powiązanych z Kontem KIA i będzie egzekwować takie prawa w pełnym zakresie obowiązującego prawa autorskiego i ochrony znaków towarowych.

 • 6. Treści użytkownika

 • Firma KIA nie rości sobie praw własności do treści udostępnianych przez użytkownika za pośrednictwem Konta KIA i żaden zapis niniejszych Warunków użytkowania nie ogranicza praw użytkownika do wykorzystywania takich treści.

 • 7. Odpowiedzialność

 • 7.1 Odpowiedzialność umowna i ustawowa firmy KIA za szkody wynikające z niewielkiego zaniedbania jest – bez względu na jej podstawę prawną – ograniczona w następujący sposób:

  a) firma KIA ponosi odpowiedzialność do kwoty możliwych do przewidzenia szkód typowych dla tego rodzaju umowy wynikających z naruszenia istotnych zobowiązań umownych;

  b) firma KIA nie ponosi odpowiedzialności za niewielkie zaniedbania skutkujące naruszeniem jakiegokolwiek innego mającego zastosowanie obowiązku dochowania należytej staranności.

  7.2 Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku jakiejkolwiek obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności w odniesieniu do odpowiedzialności za winę umyślną, odpowiedzialności określonej w niemieckiej ustawie o odpowiedzialności za produkty (Produkthaftungsgesetz) oraz odpowiedzialności za zawinione obrażenia ciała. Dodatkowo takie ograniczenia odpowiedzialności nie będą obowiązywać, jeśli – oraz w zakresie, w jakim – firma KIA udzieliła określonej gwarancji.

  7.3 Punkty 7.1 i 7.2 mają zastosowanie odpowiednio do odpowiedzialności firmy KIA za utracone wydatki.

  7.4 Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych działań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód.

 • 8. Ochrona danych

 • Informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania przez nas danych osobowych w związku z obsługą Konta KIA znajdują się w naszych Zasadach ochrony prywatności – Konto KIA. Dokładne informacje o przetwarzaniu danych w związku z naszymi usługami innymi niż Konto KIA znajdują się w Zasadach ochrony prywatności dotyczących odpowiedniej usługi.

 • 9. Okres obowiązywania

 • 9.1 Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Konta KIA w dniu zarejestrowania Konta KIA.

  9.2 Konto KIA można dezaktywować w dowolnej chwili. Po dezaktywowaniu konta nie można z niego korzystać do logowania się do usług z nim powiązanych. W takim przypadku, aby móc nadal korzystać z tych usług, wymagana będzie reaktywacja istniejącego Konta KIA lub utworzenie nowego Konta KIA.

  9.3 Niniejszą umowę można również rozwiązać w dowolnej chwili. W takim przypadku niniejsze Warunki użytkowania przestaną obowiązywać. Jeśli posiadanie Konta KIA jest wymagane do korzystania z usługi, rozwiązanie umowy wejdzie w życie najwcześniej w chwili, w której zakończy się zobowiązanie do świadczenia takiej usługi. Jeśli kilka usług jest powiązanych z posiadanym Kontem KIA, rozwiązanie umowy zależy od dotyczącej danej usługi umowy o najdłuższym czasie trwania.

  9.4 Zastrzegamy sobie prawo do trwałego lub tymczasowego zablokowania i/lub uniemożliwienia korzystania z Konta KIA w przypadku istotnego naruszenia niniejszych Warunków użytkowania oraz, w razie istotnego naruszenia niniejszych Warunków użytkowania, do rozwiązania Warunków użytkowania.

 • 10. Pozostałe postanowienia

 • 10.1 Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość umowy pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotowego użytkowania Konta KIA i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy pisemne lub ustne zawarte pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu umowy.

  10.2 Odmienne, konfliktowe lub uzupełniające warunki i postanowienia sformułowane przez użytkownika będą mieć zastosowanie do użytkowania Konta KIA, tylko jeśli zostaną wyraźnie zaakceptowane przez nas na piśmie.

  10.3 Jesteśmy uprawnieni do scedowania naszych praw i obowiązków zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania w całości lub w części na rzecz innego usługodawcy, powiadamiając o tym użytkownika z 6-tygodniowym wyprzedzeniem. Jednak w takim przypadku użytkownik jest uprawniony do rozwiązania umowy w ciągu jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia z datą wejścia w życie w chwili przeprowadzenia zamierzonej cesji umowy na rzecz cesjonariusza. W powiadomieniu wyraźnie poinformujemy użytkownika o tym prawie do rozwiązania umowy.

Zasady ochrony prywatności – Konto KIA

 • Aby zapewnić użytkownikowi możliwość korzystania ze wszystkich funkcji związanych z Kontem KIA, musimy przetwarzać określone dane.

 • 1. Administrator danych

 • Kia Connect GmbH, niemiecki podmiot prawny o numerze rejestru handlowego HRB 112541 oraz z oficjalnym adresem siedziby firmy: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Niemcy, zwany dalej „KIA” lub określany wszelkimi formami odmiany wyrażeń „my”, jest odpowiedzialny za przetwarzanie wszystkich danych osobowych, jak wyjaśniono poniżej.

 • 2. Dane kontaktowe

 • W razie jakichkolwiek pytań dotyczących lub związanych z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności bądź chęci egzekwowania jakichkolwiek praw użytkownika dotyczących postępowania z jego danymi osobowymi (zob. 8 poniżej) prosimy o kontakt na powyższe dane kontaktowe lub:

  Kia Connect GmbH
  E-mail: info@kia-connect.eu
  Telefon:
  • België/Belgique: +32 80069706970
  • France: +33 969 320 600
  • United Kingdom: +44 3332022990
  • Deutschland: +49 800 777 3044
  • Sverige: +46 840 044 300
  • Nederland: +31 888 542542
  • España: +34 91 304 31 90
  • Italia: +39 848 582 588
  • Ireland: +35 3818300007
  • Magyarország: +36 80 315 542
  • Polska: +48 605542542
  • Österreich: +43 1734290010
  • Slovensko: +421 232 421 341
  • Česko: +42 0222999333
  • România: +40 213 125 005
  • Ísland: +354 590 2130
  • Suomi: +358 103 400 430
  • Eesti: +372 6652600
  • Latvija +371 67320044
  • Lietuva: +370 52125123
  • България: +359 700 14 777
  • Ελλάδα: +302105507477
  • Switzerland: +41 62 788 88 22
  • Portugal: +351 211 160 522


  Można też skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych:

  E-mail: dpo@kia-connect.eu
  Adres korespondencyjny: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main.

 • 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

 • Przetwarzamy dane osobowe podane przez użytkownika w związku z zarejestrowaniem przez niego jego Konta KIA oraz dalszym użytkowaniem jego Konta KIA. Celem przetwarzania przez nas danych jest zarządzanie Kontem KIA użytkownika (od logowania do potencjalnego rozwiązania umowy), aby udostępnić użytkownikowi wszystkie funkcje Konta KIA, zapewnić użytkownikowi dostęp do usług, które wymagają Konta KIA, oraz powiadamiać użytkownika o aktualizacjach dotyczących Konta KIA.

  Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika jest fakt, że takie przetwarzanie jest wymagane do realizacji naszej umowy z użytkownikiem dotyczącej Konta KIA (art. 6 (1) (b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (zwanego dalej „RODO”)) lub związek z uzasadnionymi interesami firmy KIA (art. 6 (1) (f) RODO).

  Wszelkie przetwarzanie danych wykraczające poza ten zakres dotyczące konkretnych usług telematycznych podlega osobnym Zasadom ochrony prywatności określonym dla odpowiednich usług.

  Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celach innych niż opisane, tylko jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przez wymogi prawne (np. przekazywanie danych sądom lub organom prowadzącym postępowanie karne), jeśli użytkownik wyraził zgodę na odpowiedni rodzaj przetwarzania lub jeśli przetwarzanie jest w inny sposób legalne zgodnie z obowiązującym prawem. W razie przetwarzania danych w innych celach przekażemy użytkownikowi dodatkowe informacje, jeśli jest to wymagane. Nie wykorzystujemy systemów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w związku ze świadczeniem usług wymaganych przez aplikacje, o ile wcześniej w inny sposób nie poinformowaliśmy wyraźnie użytkownika o takim zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 • 4. Kategorie danych osobowych

 • Dane gromadzone w związku z Kontem KIA obejmują: imię i nazwisko, formę grzecznościową, adres e-mail, numer telefonu, hasło, kraj, preferowany język, fakt zaakceptowania Warunków użytkowania.

 • 5. Odbiorcy i kategorie odbiorców danych osobowych

 • Jakikolwiek dostęp do danych osobowych użytkownika w firmie KIA jest ograniczony do osób, które potrzebują dostępu do tych danych w celu wykonywania swoich obowiązków pracowniczych.

  Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w odpowiednich celach przez wymienionych poniżej odbiorców i kategorie odbiorców:

  • Prywatne strony trzecie – powiązane lub niepowiązane jednostki prywatne niebędące firmą KIA, które samodzielnie lub we współpracy z innymi określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

  • Podmioty przetwarzające dane – pewne powiązane lub niepowiązane strony trzecie mogą otrzymywać dane osobowe użytkownika do przetworzenia w imieniu firmy KIA i zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, jeśli jest to wymagane na potrzeby realizacji odpowiednich celów przetwarzania. Podmioty przetwarzające dane będą podlegać zobowiązaniom umownym w zakresie wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych mających zapewnić ochronę danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych wyłącznie w sposób zgodny z instrukcjami.

  Podmiotem przetwarzającym dane dotyczące Konta KIA jest firma Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Niemcy.

  • Organy rządowe, sądy, doradcy zewnętrzni i inne strony trzecie tego rodzaju, które są organami publicznymi, zgodnie z wymogami lub w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo.

 • 6. Transgraniczne przekazywanie danych

 • Niektórzy odbiorcy danych osobowych użytkownika mogą znajdować się lub prowadzić istotną działalność poza krajem zamieszkania użytkownika oraz poza obszarem UE/EOG, np. w Korei Południowej, gdzie prawa ochrony danych mogą zapewniać inny poziom ochrony w porównaniu do praw obowiązujących w jurysdykcji użytkownika i w odniesieniu do których nie ma decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej ich właściwości. W odniesieniu do przekazywania danych do takich odbiorców znajdujących się poza obszarem UE/EOG zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia poprzez zawieranie umów dotyczących przekazywania danych przyjętych przez Komisję Europejską (np. Standardowe klauzule umowne (2010/87/UE i/lub 2004/915/WE)) z odbiorcami lub podejmowanie innych działań mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych. Kopię dokumentu opisującego podjęte przez nas odpowiednie działania można uzyskać u naszego inspektora ochrony danych (zob. punkt 2 powyżej).

 • 7. Okres przechowywania

 • Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez nas i/lub przez naszych dostawców usług w zakresie wymaganym do wykonywania naszych zobowiązań oraz przez czas wymagany do realizacji celów, dla których dane osobowe są gromadzone, zgodnie z obowiązującymi prawami ochrony danych. Gdy przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika nie będzie już dłużej wymagane, usuniemy je z naszych systemów i/lub dokumentów i/lub podejmiemy kroki do ich odpowiedniej anonimizacji, tak aby niemożliwe było ustalenie tożsamości użytkownika na ich podstawie (o ile nie musimy zachować danych użytkownika w związku z prawami lub przepisami, które nas obowiązują). Np. dane osobowe zawarte w umowach, komunikacji i pismach biznesowych mogą podlegać ustawowym wymogom przechowywania, które mogą określać czas przechowywania maksymalnie do 10 lat.

 • 8. Prawa użytkownika

 • Jeśli użytkownik wyraził zgodę na jakiekolwiek czynności przetwarzania danych osobowych, taką zgodę można wycofać w dowolnej chwili ze skutkiem w przyszłości. Takie wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania następującego przed wycofaniem zgody.

  Zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych użytkownik ma prawo do: zażądania dostępu do swoich danych osobowych, zażądania sprostowania swoich danych osobowych; zażądania usunięcia swoich danych osobowych, zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; zażądania przeniesienia danych oraz sprzeciwu względem przetwarzania swoich danych osobowych. Wyżej wymienione prawa mogą być ograniczone przez odpowiednie krajowe prawo ochrony danych.

  Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych. Aby skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami opisany w punkcie 2 powyżej.

  8.1 Prawo dostępu do danych: Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas potwierdzenia przetwarzania lub nieprzetwarzania jego danych osobowych, oraz, jeśli zachodzi taka sytuacja, do zażądania dostępu do danych osobowych. Informacje w ramach dostępu do danych obejmują m.in. cel przetwarzania danych, kategorie danych osobowych oraz odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Jednak nie jest to prawo wyłączne i interesy innych osób mogą ograniczać prawo dostępu użytkownika do danych.

  Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych. Za kolejne kopie, których zażąda użytkownik, możemy pobierać uzasadnione opłaty opierające się o koszty administracyjne.

  8.2 Prawo do sprostowania danych: Użytkownik ma prawo do sprostowania posiadanych przez nas nieprawidłowych danych osobowych dotyczących jego osoby. W zależności od celów przetwarzania użytkownik ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

  8.3 Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo do zażądania od nas usunięcia jego danych osobowych, a my mamy obowiązek do usunięcia takich danych osobowych.

  8.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W takim przypadku odpowiednie dane zostaną oznaczone i będą mogły być przetwarzane przez nas wyłącznie w określonych celach.

  8.5 Prawo do przenoszenia danych: W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które nam podał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywanym maszynowo formacie, a także prawo do przekazywania takich danych innym podmiotom bez utrudnień z naszej strony.

  8.6 Prawo do sprzeciwu: W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo do sprzeciwu w dowolnej chwili, w oparciu o konkretną sytuację użytkownika, względem przetwarzania przez nas jego danych osobowych, w związku z czym możemy być zmuszeni do zaprzestania przetwarzania danych osobowych użytkownika. Dodatkowo jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo do sprzeciwu w dowolnej chwili względem przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, łącznie z profilowaniem w zakresie związanym z takim marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku dane osobowe użytkownika nie będą dłużej przetwarzane przez nas w takich celach.