Kia Connect Warunki Użytkowania

Warunki Użytkowania

 1. Zakres Warunków użytkowania, Strony umowy
 2. Dane kontaktowe
 3. Korzystanie z Usług i warunki wstępne
 4. Usługi
 5. Ulepszone wersje; Kia Connect Store
 6. Prawa autorskie
 7. Obowiązki Użytkownika i ograniczenia
 8. Opłata za Usługi
 9. Dostępność Usług
 10. Ochrona danych
 11. Okres obowiązywania, wypowiedzenie
 12. Zmiany Usług; Zmiany Warunków użytkowania
 13. Pozostałe postanowienia
 14. Obsługa Klienta / Reklamacje
 15. Instrukcje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy w zakresie Usług i zakupu Ulepszonych wersji
 16. Rękojmia
 17. Odpowiedzialność
 18. Zmiany wynikające z przepisów prawa miejscowego
Ostatnia aktualizacja: 24 października 2023 roku

1.

Zakres Warunków użytkowania, Strony umowy

1.1.

Strony umowy
Niniejsze warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) dotyczą użytkowania Aplikacji Kia Connect („Aplikacja Kia Connect”) i/lub użytkowania Kia Connect za pomocą panelu sterowania w pojeździe („Panel sterowania”), które pozwalają korzystać z określonych usług Kia Connect („Usługi”) i ulepszonych wersji Kia Connect („Ulepszone wersje”).
Usługi i Ulepszone wersje są dostarczane użytkownikowi Usług („Użytkownik”) przez spółkę Kia Connect GmbH, wpisaną do rejestru pod numerem: HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Menem, e-mail: info@kia-connect.eu („Kia”, „my”, „nas”, „nasz”).

1.2.

Zakres Warunków użytkowania
Z prawnego punktu widzenia, umowa sprzedaży pojazdu i umowa o świadczenie Usług zgodnie z Warunkami użytkowania stanowią odrębne transakcje handlowe i odrębne porozumienia.
Wykonanie jednej z umów nie ma wpływu na drugą umowę. W pewnych okolicznościach może to skutkować wykonaniem umowy sprzedaży pojazdu, bez możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika. W innym przypadku, np. w razie uchylenia bądź odstąpienia od umowy sprzedaży pojazdu, umowa o świadczenie Usług dla danego pojazdu może zostać wypowiedziana zgodnie z punktem 11.4.

1.3.

Korzystanie z Usług za pomocą Aplikacji Kia Connect wymaga dostępu do Internetu lub innych usług telekomunikacyjnych (patrz także punkt 3 dotyczący warunków wstępnych korzystania z Usług). Niniejsze Warunki użytkowania nie mają zastosowania do usług telekomunikacyjnych wymaganych do korzystania z Usług za pomocą Aplikacji Kia Connect. Takie usługi podlegają postanowieniom odrębnej umowy (w tym również opłatom) zawartej z dostawcą usług telekomunikacyjnych Użytkownika.

2.

Dane kontaktowe

2.1.

Kontakt z Kia Connect GmbH
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków użytkowania lub z nimi związanych można skontaktować się z nami pod adresem:
Kia Connect GmbH
Poczta zwykła: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
Nr telefonu: +49 800 5330012

2.2.

Kontakt z działem obsługi klienta
Z działem obsługi klienta można się skontaktować, korzystając z formularza kontaktowego: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/.

2.3.

Zapytania dotyczące ochrony danych
Dane kontaktowe na potrzeby zapytań dotyczących ochrony danych oraz informacje dotyczące danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z Usługami można znaleźć w naszej Informacji o ochronie prywatności Kia Connect, którą można pobrać ze strony: https://connect.kia.com/eu/downloads.

3.

Korzystanie z Usług i warunki wstępne

3.1.

Pojazd z dostępem do Kia Connect
Do korzystania z usług Kia Connect wymagane jest, aby Panel sterowania pojazdu Użytkownika posiadał dostęp do Kia Connect, tj. techniczną zdolność do nawiązania połączenia z serwerem (back-end) Kia Connect. Zależy to od modelu, roku modelowego i linii wykończeniowej pojazdu. Czy pojazd Użytkownika posiada dostęp do Kia Connect, można sprawdzić na stronie internetowej: https://owners.kia.com/content/owners/en/uvo-availability.html.

3.2.

Aplikacja Kia Connect i Panel sterowania
Użytkownik może korzystać z Usług za pomocą Aplikacji Kia Connect i/lub Panelu sterowania, w zależności od Usługi: z Usług wymienionych w punkcie 4.2.1 („Aplikacja Kia Connect”) można korzystać w powiązaniu z Aplikacją Kia Connect; z Usług wymienionych w punktach 4.2.2 („Usługi w aucie”) i 4.2.3 („Aktualizacje bezprzewodowe”) można korzystać za pomocą Panelu sterowania. W przypadku korzystania z Usług za pomocą Aplikacji Kia Connect, Użytkownik musi posiadać Konto Kia i powiązać Aplikację Kia Connect z jednym pojazdem lub większą liczbą pojazdów Kia. Aby korzystać z Usług za pomocą Panelu sterowania, Użytkownik nie musi się rejestrować ani posiadać Konta Kia.

3.3.

Połączenie z Internetem
Do korzystania z Usług wymagane jest, aby pojazd (a w przypadku Usług wchodzących w interakcje z Aplikacją Kia Connect również urządzenie mobilne, na którym Aplikacja Kia Connect jest zainstalowana) posiadał nieograniczony dostęp do Internetu. Ponadto, z Usług można korzystać wyłącznie wówczas, gdy Panel sterowania pojazdu jest „gotowy do nawiązania połączenia”. Zwykle Panel sterowania jest gotowy do nawiązania połączenia, chyba że pojazd pozostawał wyłączony (wyłączony zapłon) przez dłużej niż siedem dni.
Jeżeli pojazd pozostawał wyłączony przez dłużej niż siedem dni, powrót do stanu gotowości do nawiązania połączenia i ponowna aktywacja Usług wymagają wykonania „twardego resetu”. Aby wykonać go samodzielnie, wystarczy przytrzymać przycisk resetowania na Panelu sterowania przez pięć sekund za pomocą długopisu, kiedy pojazd jest włączony.

3.4.

Kompatybilne urządzenie mobilne
Do korzystania z Aplikacji Kia Connect (patrz Punkt 4.2.1) wymagane jest kompatybilne urządzenie mobilne. W chwili publikacji niniejszych Warunków użytkowania Aplikacja Kia Connect jest dostępna dla platform Android (minimalna wersja: Android 5.0) i iOS (minimalna wersja: iOS 13). Przyszłe aktualizacje Aplikacji Kia Connect mogą wymagać nowszych wersji odpowiednich platform.

3.5.

Dostępność kompatybilnych sieci łączności mobilnej
Sprzęt do łączności mobilnej i odpowiednia karta SIM wbudowana w Panel sterowania pojazdu Użytkownika są kompatybilne wyłącznie z określonymi częstotliwościami 4G/LTE. Dostępność kompatybilnych sieci 4G/LTE i kompatybilnych częstotliwości zależy od zewnętrznych dostawców usług i różni się w zależności od regionu geograficznego. Na niektórych obszarach kompatybilne częstotliwości 4G/LTE są niedostępne. W takim przypadku Panel sterowania będzie wykorzystywać sieci 2G lub 3G (jeśli są dostępne) w celu świadczenia Usług. W takim przypadku niższa przepustowość danych w sieci może skutkować niższą responsywnością lub przerwami w świadczeniu Usług. Z Usług nie można korzystać na obszarach, na których kompatybilna sieć łączności mobilnej jest niedostępna.
Kia nie ponosi odpowiedzialności za niższą responsywność lub przerwy w świadczeniu Usług spowodowane niedostępnością kompatybilnych połączeń sieciowych.

3.6.

Zasięg kompatybilnych sieci łączności mobilnej
Nawet tam, gdzie kompatybilna sieć łączności mobilnej jest zasadniczo dostępna, dla wydajności i dostępności Usług wymagane jest, aby odnośna sieć była osiągalna dla Panelu sterowania. Zależy to od jakości sygnału w aktualnej lokalizacji pojazdu. Zbyt niska jakość sygnału może skutkować obniżeniem jakości lub przerwami w świadczeniu Usług. W szczególności może to mieć miejsce: (i) w tunelach, (ii) na terenie górzystym lub w gęstych lasach, (iii) na drogach wzdłuż klifów, (iv) na obszarach gęsto zabudowanych, (v) na autostradach lub drogach w przejściach podziemnych, (vi) wewnątrz budynków.
Kia nie ponosi odpowiedzialności za niższą responsywność lub przerwy w świadczeniu Usług spowodowane niewystarczającą jakością sygnału.

4.

Usługi
Aplikacja Kia Connect i Panel sterowania zapewniają dostęp do Usług, przedstawionych bardziej szczegółowo poniżej.

4.1.

Ogólne informacje dotyczące Kia Connect

4.1.1.

Język Usług
Język Usług w pojeździe zależy od języka interfejsu użytkownika Panelu sterowania; Aplikacja Kia Connect jest dostępna w następujących językach: czeski, duński, niderlandzki, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, norweski, polski, portugalski, rumuński, słowacki, hiszpański i szwedzki.

4.1.2.

Współdzielenie pojazdu
Każdy pojazd z dostępem do Kia Connect można powiązać z jednym kontem lub większą liczbą kont Kia Connect. Pierwszy użytkownik, który powiązał swoje konto Kia Connect z danym pojazdem, jest Głównym użytkownikiem. Dodatkowi użytkownicy mogą powiązać swoje konta Kia Connect z tym samym pojazdem na zaproszenie Głównego użytkownika lub na wniosek skierowany do Głównego użytkownika; tacy dodatkowi użytkownicy są zwani Współużytkownikami.

4.2.

Dostępne Usługi mogą różnić się w zależności od modelu pojazdu Użytkownika, daty produkcji, linii wykończeniowej i wersji Aplikacji Kia Connect zainstalowanej na urządzeniu mobilnym Użytkownika. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt poprzez dane kontaktowe wskazane w punkcie 2 powyżej.

4.2.1.

Aplikacja Kia Connect

4.2.1.1.

Zdalne sterowanie i nadzór
4.2.1.1.1.
Zdalne sterowanie klimatyzacją: Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne sterowanie systemem klimatyzacji w jego pojeździe elektrycznym, w tym funkcją odszraniania, oraz planowanie działania tego systemu za pomocą Aplikacji Kia Connect. Dostępność zależy od modelu, roku modelowego i linii wykończeniowej.
4.2.1.1.2.
Zdalne ładowanie (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in): Usługa umożliwia zdalne rozpoczynanie i zatrzymywanie ładowania akumulatora pojazdu elektrycznego i hybrydowego typu plug-in oraz planowanie ładowania za pomocą Aplikacji Kia Connect. 
4.2.1.1.3.
Zdalne sterowanie drzwiami
Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne zamykanie/otwieranie drzwi pojazdu za pomocą określonych Interfejsów Użytkownika. Aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę podczas korzystania z Usługi, Usługa sprawdza kilka warunków wstępnych. Usługa może pomóc w sytuacjach, w których Użytkownik może nie pamiętać, czy prawidłowo zamknął pojazd, umożliwiając wykonanie tej czynności zdalnie.
Uwaga: Nie należy zamykać pojazdu za pomocą zdalnego sterowania drzwiami przez aplikację, jeśli pilot znajduje się we wnętrzu pojazdu. W pewnych okolicznościach zdalne otwarcie drzwi pojazdu może nie być możliwe, jeśli pilot znajduje się we wnętrzu pojazdu.
4.2.1.1.4.
Zdalna konfiguracja pojazdu, Kopia zapasowa i odzyskiwanie profilu Użytkownika: Usługa umożliwia Użytkownikowi sprawdzenie i zmianę ustawień pojazdu w Aplikacji Kia Connect. Użytkownik może wykonać kopię zapasową informacji o ustawieniach i zastosować ją do swojego pojazdu.
4.2.1.1.5.
Zdalne ogrzewanie i wentylowanie foteli (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych): Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne sterowanie ogrzewaniem i wentylacją przednich i tylnych foteli w pojeździe elektrycznym, pod warunkiem że pojazd jest wyposażony w ogrzewane i wentylowane fotele na odnośnej pozycji fotela.
4.2.1.1.6.
Zdalne sterowanie oknami: Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne otwieranie i zamykanie okien w pojeździe.
4.2.1.1.7.
Zdalne sterowanie światłami awaryjnymi: Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne wyłączenie świateł awaryjnych. Dostępność zależy od modelu, roku modelowego i linii wykończeniowej.
4.2.1.1.8.
Zdalne sterowanie pokrywą gniazda ładowania: Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne otwieranie i zamykanie pokrywy gniazda ładowania w pojeździe.
4.2.1.1.9.
Zdalne otwieranie przedniego bagażnika: Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne otwieranie przedniego bagażnika pojazdu za pomocą Aplikacji Kia Connect. Dostępność zależy od modelu, roku modelowego i linii wykończeniowej.
4.2.1.1.10.
Zdalne kondycjonowanie akumulatora: Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne inicjowanie i zatrzymywanie kondycjonowania akumulatora pojazdu elektrycznego za pomocą Aplikacji Kia Connect. Dostępność zależy od modelu, roku modelowego i linii wykończeniowej.
4.2.1.1.11.
Zdalne sterowanie światłami: Usługa umożliwia Użytkownikowi aktywowanie migania świateł awaryjnych przez krótki czas za pomocą Aplikacji Kia Connect. Dostępność zależy od modelu, roku modelowego i linii wykończeniowej.
4.2.1.1.12.
Zdalne sterowanie klaksonem i światłami: Usługa umożliwia Użytkownikowi aktywowanie klaksonu i migania świateł awaryjnych przez krótki czas za pomocą Aplikacji Kia Connect. Dostępność zależy od modelu, roku modelowego i linii wykończeniowej.

4.2.1.2.

Zdalne usługi geolokalizacyjne
4.2.1.2.1.
Wyślij POI do samochodu: Usługa umożliwia Użytkownikowi przesłanie informacji o interesującym miejscu (POI) do systemu nawigacyjnego pojazdu i natychmiastowe wykorzystanie POI (np. jako cel podróży na potrzeby planowania trasy) po włączeniu zapłonu pojazdu.
4.2.1.2.2.
Znajdź mój samochód i nawigacja typu First Mile: Usługa umożliwia Użytkownikowi zlokalizowanie pojazdu i naprowadzanie do miejsca jego lokalizacji przy użyciu smartfona. Lokalizacja pojazdu zostanie wyświetlona w Aplikacji Kia Connect.
4.2.1.2.3.
Moje podróże: Usługa udostępnia podsumowanie (za ostatnie 90 dni) każdej podróży z podaniem daty i godziny, średniej i maksymalnej prędkości, przebytej odległości i czasu przejazdu.
4.2.1.2.4.
Nawigacja typu Last Mile: Usługa umożliwia Użytkownikowi kontynuowanie naprowadzania do miejsca docelowego przy użyciu smartfona po zaparkowaniu pojazdu. 

4.2.1.3.

Informacje o pojeździe
4.2.1.3.1.
Stan pojazdu: Usługa prezentuje Użytkownikowi następujące informacje o pojeździe w Aplikacji Kia Connect:
Stan drzwi
Stan pokrywy gniazda ładowania
Stan bagażnika/klapy przedniej
Stan klimatyzacji
Stan naładowania akumulatora, stan wtyczki do ładowania, stan naładowania (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych)
Poziom paliwa (dotyczy tylko pojazdów spalinowych/hybrydowych)
Stan ogrzewania i wentylacji siedzeń
Stan okien
Stan szyberdachu
Stan akumulatora 12V
Stan świateł
4.2.1.3.2.
Raport dotyczący pojazdu: Użytkownik otrzymuje raport w Aplikacji Kia Connect. Raport zawiera informacje diagnostyczne dotyczące pojazdu oraz informacje dotyczące stylu jazdy (liczba uruchomień pojazdu, przebyta odległość oraz czas jazdy/bezczynności). Użytkownik otrzymuje informacje na temat części, które wymagają konserwacji lub napraw, jak również informacje na temat wagi problemu, stopnia pilności napraw/konserwacji oraz zalecanych działań.
4.2.1.3.3.
Diagnostyka pojazdu: Udostępnienie Usługi zautomatyzowanej diagnostyki. Po włączeniu zapłonu pojazd automatycznie wykonuje skanowanie diagnostyczne (Diagnostics Trouble Code (DTC)).
W przypadku wykrycia usterki, Użytkownik otrzymuje komunikat wyjaśniający wykrytą usterkę, jej wagę oraz zalecane działania, które należy podjąć.
4.2.1.3.4.
Zużycie energii (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych): Użytkownik może wyświetlić raport w Aplikacji Kia Connect. Raport zawiera informacje o zużyciu energii, średnim zużyciu energii, przebytej odległości i odzyskiwaniu energii.

4.2.1.4.

Alerty i bezpieczeństwo
4.2.1.4.1.
Alert dotyczący pojazdu: Za każdym razem, gdy okno jest otwarte, podczas gdy zapłon jest wyłączony, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect. 
4.2.1.4.2.
Alarm przeciwwłamaniowy (dotyczy tylko pojazdów wyposażonych w system alarmu przeciwwłamaniowego): Za każdym razem, gdy włączy się alarm przeciwwłamaniowy, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect.
4.2.1.4.3.
Alarm rozładowania akumulatora: Za każdym razem, gdy stan naładowania akumulatora 12V spadnie poniżej określonego poziomu, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect. 
4.2.1.4.4.
Alarm pasażera na tylnym siedzeniu: Za każdym razem, gdy zostanie wykryty ruch na tylnym siedzeniu, a pojazd znajduje się na biegu parkingowym, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect.
4.2.1.4.5.
Alarm bezczynności pojazdu: Za każdym razem, gdy pojazd będzie na biegu parkingowym przy pracującym silniku i otwartych drzwiach, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect.
4.2.1.4.6.
System ostrzegania monitorowania stanu akumulatora wysokiego napięcia (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych): Stan akumulatora wysokiego napięcia jest monitorowany i w przypadku wykrycia usterki, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect i Panelu sterowania.

4.2.1.5.

Zdalne monitorowanie użytkowania
Usługi opisane w niniejszym punkcie stają się istotne, kiedy pojazd prowadzi inna osoba. W każdym przypadku skorzystania z Usługi zdalne monitorowanie użytkowania musi zostać aktywowane w Panelu sterowania.
4.2.1.5.1.
Tryb parkingowy: Po aktywacji w Panelu sterowania i podczas gdy pojazd prowadzi inna osoba, Użytkownik może monitorować lokalizację pojazdu, czas ostatniego wyłączenia zapłonu, czas jazdy, przebytą odległość i prędkość maksymalną w Aplikacji Kia Connect.
4.2.1.5.2.
Alert parkingowy: Usługa umożliwia otrzymywanie powiadomień w Aplikacji Kia Connect, jeżeli pojazd Użytkownika przekroczy wybrany limit odległości, limit prędkości lub limit czasu bezczynności ustawiony wcześniej przez Użytkownika w Aplikacji Kia Connect. Dozwolony limit odległości jest liczony od miejsca, w którym alert został aktywowany.
4.2.1.5.3.
Alert Geofence: Usługa umożliwia otrzymywanie powiadomień w Aplikacji Kia Connect, jeżeli pojazd Użytkownika znajdzie się poza dozwolonym obszarem lub znajdzie się na obszarze niedozwolonym. Granice obszarów dozwolonych i niedozwolonych można ustawić za pomocą Aplikacji Kia Connect.
4.2.1.5.4.
Alert prędkości: Usługa umożliwia otrzymywanie powiadomień w Aplikacji Kia Connect, jeżeli pojazd Użytkownika przekroczy limit prędkości ustawiony wcześniej przez Użytkownika w Aplikacji Kia Connect.
4.2.1.5.5.
Alert ram czasowych: Usługa umożliwia otrzymywanie powiadomień w aplikacji Kia Connect, jeżeli pojazd Użytkownika jest użytkowany poza ramami czasowymi ustawionymi wcześniej przez Użytkownika w aplikacji Kia Connect.
4.2.1.5.6.
Alert bezczynności: Usługa umożliwia otrzymywanie powiadomień w Aplikacji Kia Connect, jeżeli pojazd Użytkownika jest użytkowany ponad limit bezczynności ustawiony wcześniej przez Użytkownika w Aplikacji Kia Connect.

4.2.1.6.

Informacje dotyczące Preferowanego sprzedawcy
Usługa umożliwia synchronizację informacji dotyczących „Preferowanego sprzedawcy” pomiędzy stroną internetową MyKia i Aplikacją MyKia (jeśli jest dostępna w kraju Użytkownika) z jednej strony a Aplikacją Kia Connect z drugiej strony. Synchronizacja jest opcjonalna i wymaga aktywacji. Jeśli Użytkownik nie zdecyduje się na synchronizację informacji dotyczących „Preferowanego sprzedawcy”, funkcjonalność „Preferowany sprzedawca” w Aplikacji Kia Connect nadal będzie dostępna, ale wyświetlane informacje mogą się różnić od informacji w MyKia.

4.2.1.7.

Klucz cyfrowy
Usługa umożliwia Użytkownikowi realizację takich usług jak blokowanie i odblokowywanie pojazdu, aktywowanie klimatyzacji w pojeździe lub uruchamianie pojazdu (możliwe tylko wewnątrz pojazdu) za pomocą smartfona z wykorzystaniem wbudowanej funkcji ultraszerokiego pasma (UWB) oraz funkcji komunikacji zbliżeniowej (NFC) smartfona. Umożliwia udostępnianie Klucza cyfrowego i zarządzaniem nim za pomocą maksymalnie trzech dodatkowych urządzeń, np. należących do rodziny lub przyjaciół. Należy zwrócić uwagę, że w trakcie korzystania z tej Usługi dane są wymieniane pomiędzy inteligentnym urządzeniem mobilnym a pojazdem za pomocą funkcji UWB lub NFC. Dane te nie są przekazywane do nas. Dostępność Usługi zależy od modelu, roku modelowego i linii wykończeniowej pojazdu oraz modelu smartfona. Więcej informacji na temat kompatybilności można znaleźć w opisie Usługi w Aplikacji Kia Connect lub na stronie internetowej Kia Connect.

4.2.2.

Usługi w aucie

4.2.2.1.

Usługi Kia Connect Live
Dostępność Usług Kia Connect Live w aktualnej lokalizacji pojazdu Użytkownika zależy od dostępności odnośnych danych dla Kia. Dostępność i prawidłowość danych może zależeć od dostawców zewnętrznych. Przykładowo, niedawne incydenty drogowe mogą nie być (jeszcze) uwzględnione w danych dostępnych dla Kia i z tego powodu nie mogą być wyświetlane na mapie w Panelu sterowania. Analogicznie, ponieważ tylko niektórzy operatorzy stacji ładowania publikują dane w czasie rzeczywistym dotyczące stanu dostępności punktów ładowania, prezentowanie takich informacji w Panelu sterowania może być niemożliwe.
Usługi Kia Connect Live zapewniają dostęp do następujących funkcji:
4.2.2.1.1.
Informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym i Nawigacja online: Usługa dostarcza informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym do obliczania czasu przejazdu na trasach i wyświetlania sytuacji na drodze. Nawigacja online pozwala Użytkownikowi na wyznaczanie trasy do pożądanego miejsca docelowego w oparciu o połączenie danych o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym oraz historycznych danych o ruchu drogowym.
4.2.2.1.2.
Planowanie trasy EV (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in): Podczas ustawiania nawigacji do miejsca docelowego we wbudowanym systemie nawigacji pojazdu Usługa ocenia, czy dotarcie do miejsca docelowego prawdopodobnie będzie wymagało postoju w celu ładowania akumulatora. Jeśli postój w celu ładowania akumulatora będzie wymagany na podstawie aktualnego stanu naładowania akumulatora pojazdu i szacowanego tempa zużycia energii, Usługa automatycznie doda do proponowanej trasy jeden punkt lub więcej punktów ładowania jako przystanki pośrednie.
Usługa automatycznie dostosuje proponowane miejsca postoju w celu ładowania akumulatora, jeśli kierowca zdecyduje się na wcześniejszy postój, aby pominąć proponowane miejsce postoju, lub jeśli warunki jazdy skutkują wyższym zużyciem energii niż przewidywano.
Usługa nie wymaga aktywacji; planowanie trasy EV następuje automatycznie w pojazdach elektrycznych podczas obliczania trasy z wykorzystaniem Usługi nawigacji online (patrz punkt 4.2.2.1.1 powyżej).
4.2.2.1.3.
Informacje o interesujących miejscach (POI) w czasie rzeczywistym i wyszukiwanie POI online: Usługa dostarcza informacje o najbliższych interesujących miejscach na podstawie aktualnej lokalizacji pojazdu. Ponadto Usługa umożliwia Użytkownikowi aktywne wyszukiwanie pobliskich POI według kategorii.
W pojazdach kwalifikowanych Usługa zostanie wzbogacona o dane dostarczane za pośrednictwem naszego partnera 4.screen (https://www.4screen.com/). Wzbogacona Usługa umożliwia otrzymywanie informacji na temat sklepów lub restauracji (takich jak ich lokalizacja) za pomocą pinezek z oznaczeniem marki na mapie lub funkcji wyszukiwania mapy. Użytkownik może także otrzymywać specjalne oferty i promocje od sklepów i restauracji znajdujących się w pobliżu pojazdu. Należy pamiętać, że dostępność wzbogaconej Usługi zależy od modelu, roku modelowego i linii wykończeniowej pojazdu Użytkownika i że jest ona dostępna wyłącznie wówczas, gdy pojazd Użytkownika jest wyposażony w oprogramowanie Panelu sterowania wydane w IV kw. 2023 r. lub później.
4.2.2.1.4.
Pogoda: Usługa dostarcza lokalne informacje o pogodzie na podstawie bieżącej lokalizacji.
4.2.2.1.5.
Parking: Usługa dostarcza informacje o miejscach parkingowych na ulicy i poza nią na podstawie bieżącej lokalizacji, najbliższego miejsca docelowego, pobliskiego przewijanego znaku, pobliskiego centrum miasta.
4.2.2.1.6.
EV POI (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in): Usługa dostarcza informacje o najbliższych stacjach ładowania, w tym o stanie dostępności na podstawie bieżącej lokalizacji.
4.2.2.1.7.
Dealerzy POI: Usługa dostarcza informacje o lokalizacji pobliskiego salonu dealera Kia na podstawie aktualnego położenia pojazdu.
4.2.2.1.8.
Alerty o fotoradarach/niebezpieczeństwach (o ile dozwolone prawem w danym kraju): Usługa przekazuje alerty na obszarach częstego występowania wypadków i ostrzeżenia o tzw. czarnych punktach lub fotoradarach.
Zwracamy uwagę, że korzystanie z alertów o fotoradarach może być zabronione w niektórych krajach. Użytkownik może korzystać z alertów o fotoradarach wyłącznie tam, gdzie zezwala na to prawo krajowe.
Sprawdzenie, czy korzystanie z alertów o fotoradarach jest dozwolone w miejscu użytkowania pojazdu, jest obowiązkiem Użytkownika jako kierowcy.
4.2.2.1.9.
Liga sportowa: Usługa dostarcza informacje o ubiegłych, bieżących i nadchodzących wydarzeniach dla wybranych dyscyplin sportu i lig.

4.2.2.2.

Identyfikacja muzyki: Podczas słuchania radia usługa umożliwia Użytkownikowi identyfikację tytułu aktualnie odtwarzanego utworu oraz wyświetlanie okładki albumu. Usługa wymaga aktywacji poprzez kliknięcie logo „SoundHound” na ekranie radia. Po aktywacji usługi zostanie nagrana krótka próbka dźwięku odtwarzanego w radiu, która następnie zostanie przesłana do usługi HoundSound. Po pomyślnym zidentyfikowaniu utworu jego tytuł, wykonawca oraz – jeśli jest dostępna – okładka albumu zostaną wyświetlone na ekranie radia w Panelu sterowania.

4.2.2.3.

Rozpoznawanie głosu online
Usługa umożliwia Użytkownikowi wypowiadanie poleceń w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji pojazdu i sterowania nimi oraz przygotowywanie i wysyłanie wiadomości tekstowych poprzez podłączone urządzenie mobilne. Usługa rozpoznawania głosu online działa w środowisku online (chmurowym). Po aktywacji Usługi w Panelu sterowania w pojeździe Użytkownika Rozpoznawanie głosu online uruchamia się w trybie domyślnym. Usługa wymaga przekazywania danych osobowych Użytkownika (tj. próbek głosu) do naszego dostawcy usług Cerence B.V. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Informacja o ochronie prywatności. Istnieje możliwość zapobieżenia przekazywaniu danych osobowych Użytkownika do Cerence poprzez dezaktywację Usługi rozpoznawania głosu online w odpowiednich ustawieniach Panelu sterowania. Dezaktywacja Usługi rozpoznawania głosu online może spowodować ograniczenie lub wyłączenie funkcji rozpoznawania głosu.

4.2.2.4.

Osobisty kalendarz/synchronizacja nawigacji
Usługa umożliwia Użytkownikowi synchronizację Kalendarza Google lub Kalendarza Apple w smartfonie z funkcją zintegrowanego kalendarza w Panelu sterowania. Usługa umożliwia dostęp do prywatnego kalendarza na ekranie Panelu sterowania i wykorzystanie go do ustawienia celu podróży. Usługa ta jest kompatybilna z Kalendarzem Google i Kalendarzem Apple.

4.2.2.5.

Streaming muzyki
Usługa umożliwia Użytkownikowi korzystanie z usług streamingu ulubionej muzyki i innych utworów dźwiękowych (podcasty, audiobooki) za pomocą zintegrowanego ekranu i głośników w systemie infotainment pojazdu.
Należy pamiętać, że Usługa nie obejmuje subskrypcji odpowiedniej usługi streamingu. Należy odrębnie utworzyć konto i wykupić subskrypcję ulubionego dostawcy usługi streamingu.
Dostawcy treści kompatybilni z Usługą mogą się różnić w zależności od lokalizacji Użytkownika i wersji oprogramowania panelu sterowania. Informacje na temat kompatybilnych dostawców w kraju Użytkownika są dostępne w panelu sterowania.
Należy również pamiętać, że Usługa nie jest aktywowana w panelu sterowania domyślnie, ale wymaga aktywacji w Kia Connect Store. Jednakże aktywacja Usługi jest bezpłatna i nie trzeba dokonywać jej zakupu. Usługa będzie dostępna przez maksymalnie trzy lata od dnia rozpoczęcia okresu bezpłatnego korzystania z usług Kia Connect, tj. od dnia rozpoczęcia gwarancji pojazdu Użytkownika. Dostępność zależy od modelu, roku modelowego i linii wykończeniowej pojazdu Użytkownika.

4.2.2.6.

Powiadomienia dotyczące pojazdu
Usługa przesyła Użytkownikowi powiadomienia dotyczące obsługi i konserwacji pojazdu. Powiadomienia są wyświetlane w Centrum powiadomień w Panelu sterowania. Usługa stanowi wygodny dodatkowy kanał otrzymywania określonych przypomnień.
Zwracamy uwagę, że brak powiadomienia w Centrum powiadomień nie oznacza, że nie są wymagane żadne czynności. Przykładowo, może być niezbędna doraźna konserwacja pojazdu Użytkownika lub mogą nadchodzić terminy badań TÜV/MOT, nawet jeśli w Centrum powiadomień nie ma żadnego przypomnienia o serwisie.
4.2.2.6.1.
Powiadomienia o akcjach naprawczych: Kia będzie informować Użytkownika o otwartych akcjach naprawczych dotyczących jego pojazdu, wykorzystując w tym celu Centrum powiadomień, o którym mowa powyżej. Powiadomienia o akcjach naprawczych mogą być także wysyłane w inny sposób (np. w Aplikacji Kia Connect, pocztą elektroniczną na zarejestrowany adres e-mail Użytkownika lub listownie)
4.2.2.6.2.
Przypomnienia o serwisie: Kia będzie wysyłać Użytkownikowi przypomnienia o nadchodzącym regularnym serwisie jego pojazdu Kia, wykorzystując w tym celu Centrum powiadomień, o którym mowa powyżej.
4.2.2.6.3.
Powiadomienia o czynnościach serwisowych: Kia może także informować użytkownika o zaległych zalecanych czynnościach serwisowych (takich jak aktualizacja oprogramowania, wymiana części na części udoskonalone lub sprawdzenie jakości określonych elementów pojazdu Kia). Informacje dotyczące zalecanych czynnościach serwisowych mogą być przekazywane Użytkownikowi przez Centrum powiadomień, o których mowa powyżej, a także w Aplikacji Kia Connect lub pocztą elektroniczną na zarejestrowany adres e-mail Użytkownika.
Przekazywanie informacji o zaległych zalecanych czynnościach serwisowych nie stanowi Usługi zdefiniowanej w Warunkach użytkowania i wymaga uprzedniej zgody Użytkownika.
4.2.2.6.4.
Przypomnienia o obowiązkowych badaniach pojazdu (takich jak TÜV w Niemczech czy MOT w Wielkiej Brytanii): Kia będzie informować Użytkownika o nadchodzących obowiązkowych badaniach pojazdu.
Przykładowo, w Wielkiej Brytanii przypomnienie będzie dotyczyło badania „Ministerstwa Transportu” (powszechnie znanego jako „MOT”).
Korzystanie z Usługi wymaga przekazania Kia prawidłowych danych dotyczących ostatniego obowiązkowego badania pojazdu oraz daty pierwszej rejestracji pojazdu. Kia nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość przypomnienia. Wykonywanie obowiązkowych okresowych badań pojazdu zgodnie z obowiązującym prawem jest obowiązkiem Użytkownika.

4.2.2.7.

Przycisk polubienia dla muzyki z USB i radia: Przycisk polubienia dla muzyki z USB i radia umożliwia wybór i tworzenie playlisty z ulubionymi utworami. Użytkownik może polubić utwór lub cofnąć polubienie utworu za pomocą przycisku zintegrowanego z funkcją muzyki systemu infotainment.

4.2.3.

Aktualizacje bezprzewodowe

4.2.3.1.

Ogólne informacje dotyczące aktualizacji bezprzewodowych
Niniejszy punkt dotyczy aktualizacji systemu infotainment i danych map w pojeździe Użytkownika, które są instalowane „bezprzewodowo”, tj. z wykorzystaniem wbudowanego sprzętu do łączności mobilnej w pojeździe.
Niniejszy punkt nie dotyczy aktualizacji instalowanych przez połączenie lokalne ani aktualizacji dostarczanych przez partnera serwisowego Kia.

4.2.3.2.

Bezprzewodowa aktualizacja map i systemu infotainment
4.2.3.2.1.
Zarys Bezprzewodowej aktualizacji map i systemu infotainment
„Bezprzewodowa aktualizacja map i systemu infotainment” umożliwia przesyłanie:
aktualizacji map w systemie nawigacji pojazdu („Aktualizacja map”); i/lub
aktualizacji oprogramowania systemu infotainment lub ulepszeń oprogramowania Panelu sterowania („Aktualizacja sytemu infotainment”)
z naszych serwerów do wbudowanego systemu telematycznego tzw. metodą „bezprzewodową”.
Bliższe informacje na temat procesu aktualizacji i szczegółowej zawartości każdej Bezprzewodowej aktualizacji map i systemu infotainment będą przekazywane Użytkownikowi za pomocą Panelu sterowania.
4.2.3.2.2.
Warunki wstępne Bezprzewodowych aktualizacji map i systemu infotainment
Oprogramowanie umożliwiające Bezprzewodową aktualizację map i systemu infotainment: Aby móc otrzymywać Aktualizacje bezprzewodowe, w pojeździe Kia Użytkownika musi być zainstalowane oprogramowanie umożliwiające Bezprzewodową aktualizację map i systemu infotainment. W zależności od modelu pojazdu Użytkownika, daty produkcji oraz linii wykończeniowej, wersja oprogramowania zainstalowana w pojeździe Użytkownika może nie obejmować funkcjonalności Aktualizacji bezprzewodowej. W takim przypadku niezbędne może być zainstalowanie wersji oprogramowania umożliwiającego Aktualizację bezprzewodową przez połączenie lokalne. Jednakże Kia nie gwarantuje, że wersja oprogramowania umożliwiającego Aktualizację bezprzewodową będzie dostępna dla pojazdu Użytkownika. W razie pytań prosimy o kontakt poprzez dane kontaktowe wskazane w Punkcie 2.
Dostępność: Bezprzewodowa instalacja aktualizacji wymaga udostępnienia przez Kia Aktualizacji map i systemu infotainment do bezprzewodowego pobrania i instalacji, która jest dopasowana do pojazdu Użytkownika. Panel sterowania będzie regularnie sprawdzać, czy nowa Aktualizacja map i systemu infotainment jest dostępna. Aktualizacje bezprzewodowe mogą ukazywać się falami, dlatego nie wszystkie pojazdy będą otrzymywać aktualizacje w tym samym czasie, nawet jeśli ich model i wykończenie są identyczne.
Warunki nieodpłatnych Aktualizacji bezprzewodowych systemu infotainment: Jeśli Użytkownik jest pierwszym właścicielem nowego pojazdu Kia, rok modelowy 2022, który posiada funkcję „Bezprzewodowej aktualizacji map i systemu infotainment” i został sprzedany w maju 2021 r. lub później, Użytkownik będzie uprawniony do dwóch kolejnych nieodpłatnych Bezprzewodowych aktualizacji map i systemu infotainment („Nieodpłatne bezprzewodowe aktualizacje systemu infotainment”).
Po wykorzystaniu Nieodpłatnych bezprzewodowych aktualizacji systemu infotainment dalsze Aktualizacje map i/lub Aktualizacje systemu infotainment będą udostępniane zgodnie z wymogami prawnymi. Jednakże Kia nie składa żadnych zapewnień ani oświadczeń co do liczby dostępnych aktualizacji lub terminu udostępnienia aktualizacji. Takie dalsze aktualizacje (jeżeli dotyczy) będą udostępniane wyłącznie (i) do pobrania ręcznego ze strony internetowej https://update.kia.com/EU/E1/Main lub (ii) w salonie dealera. Dla uniknięcia wątpliwości, Aktualizacje map i/lub Aktualizacje systemu infotainment uzyskane na stronie internetowej lub w salonie dealera nie są oferowane metodą „bezprzewodową”.
Nawet wówczas, gdy sam plik aktualizacji jest udostępniany nieodpłatnie, dealer może pobrać opłatę za pracę związaną z zastosowaniem aktualizacji; w przypadku pobrania ze strony internetowej Użytkownik będzie musiał ponieść koszt dostawcy łączności związany z pobraniem pliku aktualizacji.

4.2.3.3.

Aktualizacja bezprzewodowa systemu pojazdu
4.2.3.3.1.
Zarys Aktualizacji bezprzewodowej systemu pojazdu
„Aktualizacja bezprzewodowa systemu pojazdu” umożliwia aktualizację wbudowanego oprogramowania niektórych układów sterowania w pojeździe do nowszych wersji lub z zastosowaniem zaktualizowanych parametrów z naszych serwerów tzw. metodą „bezprzewodową”.
Bliższe informacje na temat procesu aktualizacji i szczegółowej zawartości każdej Aktualizacji bezprzewodowej systemu pojazdu będą przekazywane Użytkownikowi za pomocą Panelu sterowania lub – jeśli aktualizacja zostanie przeprowadzona w celu realizacji umowy zakupu Ulepszonej wersji (patrz Punkt 5) – w trakcie procesu zakupu w Aplikacji Kia Connect.
4.2.3.3.2.
Warunki wstępne Aktualizacji bezprzewodowej systemu pojazdu
Oprogramowanie umożliwiające Aktualizację bezprzewodową systemu pojazdu
Aby móc otrzymywać Aktualizacje bezprzewodowe systemu pojazdu, w pojeździe Kia Użytkownika musi być zainstalowane oprogramowanie umożliwiające Aktualizację bezprzewodową systemu pojazdu. W zależności od modelu pojazdu Użytkownika, daty produkcji oraz linii wykończeniowej, Aktualizacja bezprzewodowa systemu pojazdu może nie być dostępna dla pojazdu Użytkownika. Kia nie gwarantuje, że wersja oprogramowania umożliwiającego Aktualizację bezprzewodową systemu pojazdu będzie dostępna dla pojazdu Użytkownika. W razie pytań prosimy o kontakt poprzez dane kontaktowe wskazane w Punkcie 2.
Dostępność, zakup (jeżeli dotyczy)
Bezprzewodowa instalacja aktualizacji wymaga udostępnienia przez Kia do bezprzewodowego pobrania Aktualizacji bezprzewodowej systemu pojazdu, która jest kompatybilna dla celów instalacji w pojeździe Użytkownika. Niektóre Aktualizacje bezprzewodowe systemu pojazdu mogą aktywować dodatkowe funkcje, z których można korzystać w pojeździe Użytkownika. Takie dodatkowe funkcje („Ulepszone wersje”) mogą być udostępniane przez Kia do zakupu za pomocą Aplikacji Kia Connect. W takim przypadku instalacja danej Aktualizacji bezprzewodowej systemu będzie możliwa dopiero po zawarciu stosownej umowy zakupu z Kia i uiszczeniu należnej ceny zakupu. Szczegółowe informacje na temat Ulepszonych wersji i ich zakupu zawiera Punkt 5.

4.3.

Informacje dotyczące przetwarzania danych o położeniu dla celów świadczenia Usług
Poniższe Usługi wymagają zbierania i przetwarzania danych o położeniu (dane GPS): Mapa w menu głównym i pasek wyszukiwania, Usługi Kia Connect Live, Rozpoznawanie głosu online, Osobisty kalendarz/synchronizacja nawigacji, Centrum powiadamiania, Powiadomienia o akcjach naprawczych i Przypomnienia o serwisie, Bezprzewodowe aktualizacje map i systemu infotainment, Zdalne sterowanie klimatyzacją (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych), Zdalne ładowanie, Zdalne sterowanie drzwiami, Wyślij POI do samochodu, Znajdź mój samochód, Moje podróże, Stan pojazdu, Raport dotyczący pojazdu, Diagnostyka pojazdu, Alert dotyczący pojazdu i Alarm przeciwwłamaniowy.
Bez zbierania i przetwarzania danych o położeniu nie można świadczyć/korzystać z danej Usługi (danych Usług).

4.4.

Dezaktywacja Usług
Usługi można wyłączyć poprzez dezaktywację:
Usług za pomocą Panelu sterowania; i/lub
Usług i/lub Bezprzewodowych aktualizacji map i systemu infotainment w Aplikacji Kia Connect.

5.

Ulepszone wersje; Kia Connect Store

5.1.

Zarys
Kia może oferować dodatkowe „Ulepszone wersje”, dostępne do zakupu za pomocą Aplikacji Kia Connect.

5.1.1.

Warunki wstępne dostępności Ulepszonych wersji
Dostępność poszczególnych Ulepszonych wersji zależy od modelu pojazdu Użytkownika, daty produkcji i linii wykończeniowej. Zasadniczo do korzystania z funkcji „Ulepszonych wersji” wymagane jest, aby pojazd miał możliwość otrzymywania i instalowania Aktualizacji bezprzewodowych systemu pojazdu (patrz Punkt 4.2.3.3) i był wyposażony w najnowszą wersję oprogramowania systemu infotainment.

5.1.2.

Powiązanie pomiędzy Ulepszoną wersją a pojazdem; beneficjent Ulepszonych wersji
Ulepszone wersje są nabywane dla konkretnego pojazdu, tzn. każda zakupiona Ulepszona wersja jest powiązana z konkretnym pojazdem identyfikowanym według unikalnego numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN). Oznacza to, że Ulepszone wersje mogą być sprzedawane wraz z pojazdem Użytkownika i użytkowane przez kolejnych właścicieli, z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym dokumencie; patrz w szczególności Punkt 5.4.
Ponieważ zakupione Ulepszone wersje są powiązane z konkretnym pojazdem, ostatecznym beneficjentem Ulepszonej wersji jest właściciel pojazdu. W przypadku sprzedaży pojazdu jego właściciel odniesie korzyść w postaci wyższej wartości pojazdu wynikającej z Ulepszonych wersji. Należy o tym pamiętać podczas zakupu Ulepszonych wersji dla pojazdu, który nie należy do Użytkownika.

5.1.3.

Zobowiązania Użytkownika dokonującego zakupu Ulepszonej wersji wobec właściciela pojazdu
Zakup Ulepszonej wersji zmodyfikuje funkcjonalność i właściwości danego pojazdu. W przypadku zakupu Ulepszonej wersji dla pojazdu, który nie należy do Użytkownika (np. pojazdu leasingowanego, wynajętego lub współdzielonego z właścicielem), Użytkownik jest zobowiązany do uzyskania zgody właściciela na modyfikację jego pojazdu przed dokonaniem zakupu Ulepszonej wersji dla takiego pojazdu. Kia nie ponosi odpowiedzialności za spory lub szkody wynikające z zakupu Ulepszonej wersji bez zgody właściciela pojazdu.

5.2.

Opis poszczególnych Ulepszonych wersji
Aktualnie poniższe Ulepszone wersje są powszechnie dostępne i mogą być nabywane dla pojazdu Użytkownika, w zależności od modelu pojazdu Użytkownika, daty produkcji i linii wykończeniowej.

5.2.1.

Boost (tylko dla pojazdów elektrycznych)
Bazując na podstawowym silniku elektrycznym zainstalowanym w pojeździe, Ulepszona wersja zwiększa przyspieszenie pojazdu, skracając czas wymagany do rozpędzenia pojazdu od 0 do 100 km/h.
Dostępność Ulepszonej wersji zależy także od wymogów dotyczących rejestracji pojazdu obowiązujących w kraju jego rejestracji. W związku z tym Ulepszona wersja może nie być dostępna do zakupu, nawet jeśli jej instalacja w pojeździe Użytkownika byłaby technicznie możliwa.

5.2.2.

Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2)
Ulepszona wersja aktywuje funkcję Remote Smart Parking, która umożliwia automatyczne parkowanie tyłem, przodem, prostopadle, ukośnie i równolegle oraz wyjeżdżanie z parkingu. Pojazd wykrywa pobliskie obiekty i automatycznie kontroluje prędkość i bieg oraz obroty kierownicy wymagane do zaparkowania.

5.2.3.

Płatne Aktualizacje bezprzewodowe
Ulepszona wersja umożliwia pozyskiwanie dalszych Bezprzewodowych aktualizacji map i systemu infotainment metodą bezprzewodową po wykorzystaniu bezpłatnych Aktualizacji systemu infotainment (patrz Punkt 4.2.3.2.2.(c) powyżej).
Należy pamiętać, że Ulepszona wersja aktywuje metodę bezprzewodową wyłącznie jako metodę pozyskiwania i instalowania Aktualizacji map i systemu infotainment. Zakup Ulepszonej wersji nie gwarantuje dostępności Aktualizacji map i systemu infotainment ani ogólnie, ani w konkretnym momencie.

5.3.

Opcje zakupu

5.3.1.

Pakiety
Ulepszone wersje mogą być dostępne do zakupu na stałe po uiszczeniu jednorazowej ceny ryczałtowej, a także w różnych pakietach umożliwiających korzystanie z Ulepszonej wersji przez czas określony (np. 3 miesiące lub 6 miesięcy). Pakiety okresowe będą automatycznie wygasać po upływie wykupionego czasu. Dalsze korzystanie z danej Ulepszonej wersji wymaga jej ponownego zakupu.

5.3.2.

Bezpłatny okres próbny
W przypadku niektórych Ulepszonych wersji, zanim obowiązek zapłaty znajdzie zastosowanie, będzie oferowany bezpłatny okres próbny. Jeśli w okresie próbnym Użytkownik dezaktywuje Ulepszoną wersję w Aplikacji Kia Connect, nie zostanie obciążony za korzystanie z Ulepszonej wersji w okresie próbnym. W przeciwnym wypadku cena wybranego pakietu Ulepszonej wersji zostanie naliczona za okres użytkowania po upływie okresu próbnego.
Bezpłatny okres próbny jest dostępny tylko raz na Ulepszoną wersję. Oznacza to, że jeśli Użytkownik raz nabył Ulepszoną wersję z możliwością skorzystania z okresu próbnego, będzie bezpośrednio obciążany za każdy kolejny zakup Ulepszonej wersji, bez dodatkowego bezpłatnego okresu próbnego. Dotyczy to również sytuacji, w której okres próbny zakończył się wcześniej z powodu dezaktywacji usług Connected Car Services (patrz Punkt 5.4.1(b)(iii)) lub z powodu nabycia pakietu Ulepszonej wersji jako Współużytkownik i dezaktywacji współdzielenia pojazdu z kontem Użytkownika (patrz Punkt 5.4.2(b)(ii)) w okresie próbnym.
Szczegółowe informacje na temat obowiązujących okresów próbnych zawiera opis produktu w sekcji sklepu Aplikacji Kia Connect.

5.3.3.

Obowiązujące warunki zakupu
W celu uzyskania informacji na temat dostępnych pakietów, obowiązującego okresu próbnego oraz cen należy zapoznać się z pakietami oferowanymi w Kia Connect Store w Aplikacji Kia Connect.

5.4.

Warunki zakupu i użytkowania Ulepszonych wersji

5.4.1.

Aktywne usługi Connected Car Services („Kia Connect”)

5.4.1.1.

Wymóg aktywnych usług Connected Car Services
Do instalacji i aktywacji Ulepszonej wersji, dezaktywacji Ulepszonej wersji w przypadku wypowiedzenia w bezpłatnym okresie próbnym oraz monitorowania/wdrożenia zakupionego okresu użytkowania Ulepszonej wersji wymagane jest, aby usługi Connected Car Services („Kia Connect”) były aktywowane w pojeździe przez cały okres użytkowania Ulepszonej wersji. Aby móc korzystać z zakupionych Ulepszonych wersji, Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania aktywnych usług Connected Car Services.

5.4.1.2.

Skutki dezaktywacji usług Connected Car Services
Dezaktywacja usług Connected Car Services (CCS) przez Użytkownika będzie miała następujące skutki:
5.4.1.2.1.
Ulepszona wersja zakupiona na czas określony zostanie dezaktywowana z chwilą dezaktywacji usług Connected Car Services i pozostanie nieaktywna przez cały okres dezaktywacji usług Connected Car Services. W takim przypadku zakupiony okres użytkowania danej Ulepszonej wersji zostanie przerwany i będzie kontynuowany po ponownym aktywowaniu usług Connected Car Services. Ulepszona wersja zostanie ponownie aktywowana z chwilą ponownej aktywacji usług Connected Car Services. Nie ma znaczenia, który użytkownik ponownie aktywuje usługi Connected Car Services, tzn. w przypadku sprzedaży pojazdu kupujący również może ponownie aktywować usługi Connected Car Services i korzystać z Ulepszonej wersji przez pozostały okres użytkowania; patrz także Punkt 5.4.3.
5.4.1.2.2.
Ulepszone wersje zakupione na czas nieokreślony zasadniczo pozostaną aktywne. Jednakże niektóre Ulepszone wersje mogą przestać działać, jeśli usługi Connected Car Services zostaną dezaktywowane. Dotyczy to w szczególności Ulepszonych wersji, które wymagają łączności do pełnego funkcjonowania, takich jak np. Płatne aktualizacje bezprzewodowe, ale może to również dotyczyć innych Ulepszonych wersji zakupionych na czas nieokreślony.
5.4.1.2.3.
Ulepszone wersje, dla których trwa okres próbny, zostaną dezaktywowane. Okres próbny zakończy się z chwilą dezaktywacji usług Connected Car Services. Jeśli Użytkownik chciałby korzystać z Ulepszonej wersji po ponownej aktywacji usług Connected Car Services, będzie musiał dokonać ponownego zakupu danej Ulepszonej wersji. W przypadku ponownego zakupu danej Ulepszonej wersji okres próbny nie będzie oferowany dla drugiego zakupu.

5.4.2.

Wielu użytkowników Kia Connect danego pojazdu
Pojazd może być powiązany z jednym lub większą liczbą kont Kia Connect (patrz Punkt 4.1.2 powyżej).
Główny użytkownik oraz każdy ze Współużytkowników mogą nabywać Ulepszone wersje dla pojazdu, z którym powiązane jest ich konto Kia Connect. W przypadku zakupu Ulepszonej wersji przez Współużytkownika obowiązują następujące postanowienia:

5.4.2.1.

Informacja dla innych użytkowników
W przypadku zakupu Ulepszonej wersji przez któregokolwiek z użytkowników Kia poinformuje Głównego użytkownika i wszystkich Współużytkowników o zakupie Ulepszonej wersji oraz o aktywacji i dezaktywacji (jeżeli dotyczy) danej Ulepszonej wersji.

5.4.2.2.

Skutki zakończenia współdzielenia pojazdu w odniesieniu do zakupionych Ulepszonych wersji
Jeżeli Współużytkownik dokona zakupu Ulepszonej wersji, a Główny użytkownik następnie zakończy współdzielenie pojazdu ze Współużytkownikiem, obowiązują następujące postanowienia:
5.4.2.2.1.
Ulepszone wersje zakupione przez Współużytkownika, dla których trwa okres próbny, zostaną dezaktywowane, a okres próbny dla takich Ulepszonych wersji zakończy się.
5.4.2.2.2.
Ulepszone wersje zakupione przez Współużytkownika, dla których okres próbny dobiegł końca, pozostaną dostępne w pojeździe przez zakupiony okres użytkowania, pod warunkiem że usługi Connected Car Services pozostaną aktywne (patrz Punkt 5.4.1 powyżej). Oznacza to, że Główny użytkownik (oraz właściciel) pojazdu nadal korzysta z Ulepszonej wersji, nawet jeśli Współużytkownik zostanie odłączony i utraci dostęp do pojazdu.

5.4.3.

Sprzedaż i przeniesienie pojazdu na nowego użytkownika
W przypadku sprzedaży pojazdu nowemu właścicielowi w odniesieniu do Ulepszonych wersji zakupionych dla pojazdu obowiązują następujące postanowienia:

5.4.3.1.

Przed przekazaniem pojazdu nowemu właścicielowi Użytkownik jest zobowiązany do dezaktywowania usług Connected Car Services i przestrzegania dalszych zobowiązań określonych w Punkcie 7.3.

5.4.3.2.

Z chwilą dezaktywacji usług Connected Car Services Ulepszone wersje zostaną dezaktywowane w sposób opisany bardziej szczegółowo w Punkcie 5.4.1(b).

5.4.3.3.

Nowy właściciel może ponownie aktywować Ulepszone wersje, które zostały dezaktywowane z powodu dezaktywacji usług Connected Car Services, poprzez ponowną aktywację usług Connected Car Services. W tym celu nowy właściciel pojazdu musi utworzyć konto Kia Connect, zaakceptować niniejsze Warunki użytkowania i powiązać swoje konto z danym pojazdem. Po ponownej aktywacji usług Connected Car Services odpowiednie Ulepszone wersje będą dostępne przez pozostałą do wykorzystania część wykupionego okresu użytkowania.

5.4.3.4.

Użytkownik jest zobowiązany do dokładnego poinformowania nabywcy pojazdu o Ulepszonych wersjach zainstalowanych w pojeździe oraz o pozostałych do wykorzystania okresach użytkowania i datach ich zakończenia. Ponadto Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania nabywcy o wymogu utworzenia konta Kia Connect i zaakceptowania niniejszych Warunków użytkowania w celu ponownej aktywacji Ulepszonych wersji. Kia nie przyjmuje odpowiedzialności za roszczenia nowego właściciela wynikające z faktu, iż nowy właściciel nie może ponownie aktywować lub korzystać z Ulepszonej wersji, która według Użytkownika miała być dostępna w pojeździe, chyba że jest to spowodowane nieprawidłowościami technicznymi będącymi pod kontrolą Kia Connect.

5.5.

Kia Connect Store, proces zakupu i proces płatności

5.5.1.

Proces zakupu
Użytkownik może wybierać określone Ulepszone wersje i inne dodatki do oprogramowania swojego pojazdu, które są dostępne do zakupu w sekcji sklepu aplikacji Kia Connect. Składając w aplikacji Kia Connect zamówienie dotyczące Ulepszonej wersji lub innego dodatku, Użytkownik składa Kia ofertę dotyczącą zakupu danej Ulepszonej wersji lub dodatku. Kia potwierdza otrzymanie zamówienia za pomocą automatycznej wiadomości e-mail wysyłanej do Użytkownika (potwierdzenie zamówienia). Potwierdzenie zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty Użytkownika, ale potwierdza jedynie otrzymanie i dalsze przetwarzanie oferty przez Kia.
Umowa pomiędzy Kia a Użytkownikiem jest zawierana dla każdej Ulepszonej wersji po aktywacji Ulepszonej wersji w pojeździe, dla którego Ulepszona wersja została zakupiona. Kia jest uprawniona do dostaw częściowych, chyba że stanowi to nieuzasadnioną niekorzyść dla Użytkownika.
Użytkownik może rozwiązać umowę dotyczącą każdej Ulepszonej wersji w dowolnym momencie w okresie próbnym zgodnie z Punktem 5.3.2.

5.5.2.

Wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy
Zasadniczo, jeśli Użytkownik jest konsumentem, przysługuje mu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w Punkcie 15. W trakcie procesu zakupu prosimy Użytkownika o udzielenie wyraźnej zgody na rozpoczęcie realizacji umowy przez Kia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Udzielając zgody, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy po rozpoczęciu realizacji umowy przez Kia.

5.5.3.

Dostęp do niniejszych Warunków użytkowania
Użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszych Warunków użytkowania poprzez link w procesie finalizacji zamówienia przed złożeniem zamówienia. Ponadto Użytkownik otrzyma kopię niniejszych Warunków użytkowania w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

5.5.4.

Przetwarzanie płatności
Płatności w Kia Connect Store są przetwarzane przez naszego partnera Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia („Stripe”). Jest to zgodne z naszym prawnie uzasadnionym interesem związanym z oferowaniem efektywnej i bezpiecznej metody płatności. W tym kontekście udostępniamy Stripe następujące dane w zakresie niezbędnym do realizacji umowy:
Imię i nazwisko / nazwa posiadacza konta
Adres e-mail przypisany do konta
Numer klienta
Dane bankowe
Data i godzina rozpoczęcia subskrypcji
Liczba użytkowników
Lokalizacja Użytkownika
Prawo ani umowa nie zobowiązuje nas do przetwarzania informacji określonych w niniejszym punkcie. Jednakże nie możemy przetworzyć płatności za pośrednictwem Stripe bez danych osobowych Użytkownika. Zawierając Umowę, Użytkownik udziela wyraźnej zgody zarówno na przetwarzanie danych, jak i na zastosowanie metody płatności.
Informacje na temat poszczególnych metod płatności oferowanych za pośrednictwem Stripe zostaną przekazane Użytkownikowi w Kia Connect Store. Stripe może korzystać z innych usług płatniczych, które mogą podlegać określonym warunkom płatności, o których Użytkownik zostanie poinformowany odrębnie w stosownych przypadkach. Więcej informacji na temat Stripe można znaleźć na stronie: https://stripe.com.

6.

Prawa autorskie

6.1.

Cała zawartość Usług stanowi własność Kia, jej podmiotów bezpośrednio lub pośrednio zależnych bądź podmiotów stowarzyszonych (zwanych dalej łącznie „Grupą Kia”) lub jej zewnętrznych licencjodawców, i jest chroniona obowiązującymi przepisami o prawie autorskim, a wszystkie prawa do niej są zastrzeżone.
Wszystkie prawa do Usług, bazowego oprogramowania, treści i układu są własnością Grupy Kia i jej licencjodawców. Usług nie można sprzedawać, dystrybuować, publikować, emitować, wprowadzać do obiegu ani wykorzystywać do celów handlowych w jakikolwiek sposób bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.
Użytkownik nie może powielać (w całości ani w części), przekazywać (drogą elektroniczną ani w inny sposób), modyfikować, wyświetlać, ponownie dostarczać Usług, udzielać na nie licencji, łączyć czy w inny sposób wykorzystywać Usług do jakichkolwiek celów publicznych lub handlowych bez naszego uprzedniego zezwolenia.

6.2.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako skutkujące udzieleniem licencji lub prawa do wykorzystywania jakiegokolwiek obrazu, znaku towarowego, znaku usługowego lub logo, będących własnością Grupy Kia.
Grupa Kia zastrzega sobie wszelkie prawa dotyczące jej informacji lub materiałów zastrzeżonych w związku z Usługami i będzie egzekwować takie prawa w pełnym zakresie obowiązujących przepisów o prawie autorskim i o znakach towarowych.

7.

Obowiązki Użytkownika i ograniczenia

7.1.

Ogólne obowiązki
Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i poszanowania praw osób trzecich podczas korzystania z Usług.

7.2.

Obowiązki informacyjne
Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania innych kierowców pojazdu o aktywacji Usług i związanym z tym przetwarzaniem danych zgodnie z punktem 10.2.

7.3.

Obowiązki w przypadku przeniesienia własności pojazdu
W przypadku sprzedaży pojazdu lub trwałego przekazania go osobie trzeciej na innej podstawie Użytkownik jest zobowiązany do dezaktywowania Usług w Panelu sterowania pojazdu i usunięcia danych przechowywanych w pojeździe. W takim przypadku pojazd zostanie odłączony od Aplikacji Kia Connect, jednak dane Konta Kia Connect w tej Aplikacji nie zostaną usunięte. W takim przypadku Użytkownik i Kia są uprawnieni do rozwiązania umowy dotyczącej korzystania z Usług zgodnie z punktem 11.4.

7.4.

Zakazany użytek i inne niedozwolone działania

7.4.1.

Użytkownik może korzystać z Usług wyłącznie w celach i w granicach opisanych w punkcie 4.2.

7.4.2.

Użytkownik może wykorzystywać swoje dane do logowania w Usługach wyłącznie do logowania się do Aplikacji Kia Connect i połączenia Panelu sterowania z Aplikacją Kia Connect.

7.4.2.1.

Użytkownik nie może:
7.4.2.1.1.
udostępniać swoich danych do logowania innym użytkownikom swojego pojazdu lub
7.4.2.1.2.
udostępniać swoich danych do logowania osobom trzecim, takim jak dostawcy aplikacji zewnętrznych lub innego oprogramowania lub
7.4.2.1.3.
wykorzystywać swoich danych do logowania w związku z oprogramowaniem innym niż oprogramowanie Kia lub
7.4.2.1.4.
wykorzystywać swoich danych do logowania do podłączenia usługi zewnętrznej do systemów Kia, takich jak back-end Kia Connect.

7.4.3.

Użytkownik nie może dokonywać w pojeździe zmian (co obejmuje zmiany sprzętu i oprogramowania oraz korzystanie z oprogramowania osób trzecich), które mogłyby wpłynąć na funkcjonalność Usług.

7.4.4.

Użytkownik może korzystać z karty SIM wbudowanej w Panel sterowania wyłącznie w Panelu sterowania i wyłącznie do uzyskiwania dostępu do Usług. Wyjmowanie karty SIM z Panelu sterowania lub wyodrębnianie informacji zawartych na karcie SIM (np. ICCID) jest zabronione.
Użytkownik nie może wykorzystywać karty SIM:
do transmisji głosu (w tym VOIP);
do uzyskiwania dostępu do publicznego punktu odbioru (tj. publicznego adresu IP), w tym poprzez wykorzystanie serwera proxy, bramy sieciowej lub routingu;
do podejmowania prób przeniknięcia do systemów bezpieczeństwa bez względu na to, czy włamanie spowoduje uszkodzenie lub utratę danych, czy też nie;
w jakikolwiek sposób, który wykorzystuje Usługi lub oprogramowanie związane z Internet relay chat, udostępniania plików peer-to-peer, bit torrent lub siecią serwerów proxy;
w sposób, który wiąże się ze spamem, wysyłaniem masowych niezamówionych wiadomości e-mail lub wiadomości komercyjnych lub utrzymywaniem otwartej sieci SMTP relay; lub
w jakikolwiek sposób, który może wywierać szkodliwy wpływ na sieć lub Usługi.

7.4.5.

Użytkownik nie może podawać do wiadomości jakimkolwiek osobom trzecim wyników jakichkolwiek porównań lub testów wydajności karty SIM, sieci, Usług lub jakiegokolwiek ich komponentu.

7.5.

Konsekwencje naruszeń
Wszelkie naruszenia obowiązków i ograniczeń określonych w niniejszym punkcie 7 mogą skutkować tymczasowym zawieszeniem Usług. Kia zasadniczo poinformuje Użytkownika o zamiarze zawieszenia świadczenia Usług oraz czasie zawieszenia z wyprzedzeniem, chyba że natychmiastowe zawieszenie Usług jest niezbędne do zapobieżenia wyrządzeniu szkody Kia, Usłudze, sieci lub innym klientom. Czas zawieszenia zostanie ustalony przez Kia według własnego uzasadnionego uznania na podstawie wagi naruszenia i wynikającego z niego ryzyka dla Kia, Usługi, sieci lub innych klientów. W przypadku powtarzających się naruszeń Kia może rozwiązać Umowę z ważnej przyczyny zgodnie z punktem 11.3.

8.

Opłata za Usługi

8.1.

Okres nieodpłatnego świadczenia Usług
O ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach użytkowania w odniesieniu do określonych Usług, Usługi są świadczone nieodpłatnie na rzecz użytkowników konkretnego pojazdu (zidentyfikowanego według numeru VIN) przez okres 7 lat. Powyższy 7-letni okres rozpoczyna bieg w dniu rozpoczęcia okresu gwarancji pojazdu.
W przypadku sprzedaży pojazdu i zarejestrowania go na nowego właściciela w okresie nieodpłatnego świadczenia Usług nowy właściciel może zdecydować się na nieodpłatne korzystanie z Usług w trakcie pozostałej części okresu nieodpłatnego świadczenia Usług poprzez aktywowanie Usług we własnym imieniu. Późniejsza sprzedaż i rejestracja pojazdu po początkowej sprzedaży nie wpływa na okres nieodpłatnego świadczenia Usług, tzn. nie skutkuje przerwaniem ani przedłużeniem okresu nieodpłatnego świadczenia Usług.

8.2.

Usługi dodatkowe
Zastrzegamy sobie prawo do oferowania usług dodatkowych w przyszłości na podstawie odrębnych warunków użytkowania. Takie usługi dodatkowe mogą podlegać opłatom.

9.

Dostępność Usług

9.1.

Zastrzegamy sobie prawo do tymczasowego lub stałego wyłączenia dostępu do Usług w całości lub w części w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa lub stabilności Usług dla wszystkich użytkowników oraz do zapewnienia zgodności Usług z obowiązkowymi wymogami prawnymi.

9.2.

Świadczenie Usług i korzystanie z Usług może podlegać ograniczeniom w odniesieniu do aktualnego stanu techniki, na który nie mamy wpływu. Wiąże się to w szczególności z dostępnością połączeń transmisji danych zapewnianych przez operatorów. W poszczególnych przypadkach niedostępność sieci może skutkować niedostępnością Usług ze względu na brak możliwości przesłania niezbędnych danych.
Ponadto, szczytowe obciążenia w Usługach, sieciach bezprzewodowych i stacjonarnych oraz w Internecie mogą powodować powstawanie krótkotrwałych utrudnień.

9.3.

Zakłócenia mogą również występować wskutek zdarzeń siły wyższej, w tym chorób pandemicznych i epidemicznych, strajków, lokautów i nakazów urzędowych oraz ze względu na środki techniczne i inne środki (np. naprawy, konserwację, aktualizacje oprogramowania oraz przedłużenia) niezbędne w naszych systemach oraz w systemach usługodawców na poziomie downstream lub upstream, dostawców treści oraz operatorów sieci, które są konieczne dla zapewnienia właściwego lub lepszego funkcjonowania Usług.

9.4.

W przypadku wyłączenia dostępu, ograniczenia dostępu lub zakłóceń dostępu do Usług opisanych w niniejszym punkcie 9, w miarę możliwości, będziemy kontaktować się z Użytkownikiem, aby powiadomić go o tych okolicznościach i wskazać powód wyłączenia, ograniczenia lub zakłóceń.

10.

Ochrona danych

10.1.

Informacje o sposobie zbierania i przetwarzania przez nas danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług można znaleźć w naszej Informacji o ochronie prywatności Kia Connect dostępnej na stronie internetowej Kia Connect: https://connect.kia.com/eu/downloads.

10.2.

Użytkownik powiadomi jakiegokolwiek innego użytkownika/kierowcę pojazdu, że Usługi zostały aktywowane. Użytkownik powiadomi w szczególności innego użytkownika/kierowcę o czynnościach przetwarzania danych opisanych w Informacji o ochronie prywatności Kia Connect i fakcie, że Usługi wymagają zbierania i przetwarzania danych o położeniu (dane GPS).

11.

Okres obowiązywania, wypowiedzenie

11.1.

Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą zaakceptowania jej przez Użytkownika w Panelu sterowania. Umowa wygasa po upływie okresu bezpłatnego świadczenia Usług (por. punkt 8.1), chyba że zostanie rozwiązana wcześniej zgodnie z niniejszym punktem 11.

11.2.

Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, a tym samym prawo do korzystania z Usług, w dowolnym momencie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kwartału kalendarzowego.

11.3.

Prawo każdej ze stron do rozwiązania umowy z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone. Ważną przyczynę rozwiązania umowy przez Kia stanowią w szczególności powtarzające się naruszenia zobowiązań Użytkownika wynikających z warunków wstępnych określonych w punkcie 7.5.

11.4.

Ponadto, w razie uchylenia umowy sprzedaży pojazdu, ponownego nabycia czy innego wycofania pojazdu przez danego dealera, w przypadku wypowiedzenia umowy leasingu, sprzedaży pojazdu na rzecz osoby trzeciej, kradzieży oraz w razie szkody całkowitej każda ze stron będzie uprawniona do wypowiedzenia świadczenia Usług w odniesieniu do danego pojazdu.

11.5.

Ustawowe prawo każdej ze stron do rozwiązania umowy pozostaje nienaruszone.

12.

Zmiany Usług; Zmiany Warunków użytkowania

12.1.

Zmiany Usług
Kia zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzasadnionych zmian w Usługach. W szczególności, sporadycznie dokonujemy aktualizacji wymaganych przez prawo, w celu zapewnienia zgodności naszych Usług z obowiązującym prawem. Możemy także aktualizować nasze Usługi ze względów bezpieczeństwa i w celu spełnienia oczekiwanych standardów jakości (np. tych opisanych w punkcie 16 dotyczącym Rękojmi).
Ponadto możemy zmieniać nasze Usługi także z następujących powodów:
w celu dostosowania do nowych technologii;
w celu dostosowania do wzrostu lub spadku liczby użytkowników Usług;
w celu dostosowania do zmian dotyczących importu licencji lub współpracy z osobami trzecimi; oraz
w celu zapobiegania szkodom lub nadużyciom.

12.2.

Zmiany Warunków użytkowania
Kia będzie proponować Użytkownikowi zmiany niniejszych Warunków użytkowania, wyświetlając je w Aplikacji Kia Connect i/lub na Panelu sterowania pojazdu nie później niż na dwa miesiące przed wejściem w życie proponowanych nowych Warunków użytkowania. Zmienione Warunki użytkowania wejdą w życie wyłącznie wówczas, gdy zostaną zaakceptowane przez Użytkownika poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku „Akceptuj” w Aplikacji Kia Connect lub na Panelu sterowania.
W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika proponowanych zmian Warunków użytkowania zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

13.

Pozostałe postanowienia

13.1.

Wszystkie umowy pomiędzy Kia a Użytkownikiem są zawierane w języku danego kraju. Po zawarciu odpowiedniej umowy tekst umowy zostanie udostępniony Użytkownikowi do pobrania na stronie: https://connect.kia.com/eu/downloads.

13.2.

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do ich przedmiotu, jakim jest korzystanie z Usług, i zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia, pisemne bądź ustne, dokonane przez strony w tym zakresie.

13.3.

Warunki Użytkownika, które są odmienne od niniejszych Warunków użytkowania, pozostają z nimi w sprzeczności lub je uzupełniają, regulują korzystanie z Usług wyłącznie wówczas, gdy zostały wyraźnie przez nas zaakceptowane w formie pisemnej.

13.4.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Warunków użytkowania oraz powiadomienia niezbędne do ich wykonania wymagają formy pisemnej (w tym pocztą elektroniczną, faksem lub potwierdzeniem w Panelu sterowania) pod rygorem nieważności. Rezygnacja z wymogu formy pisemnej może nastąpić tylko w formie pisemnej.

13.5.

Jesteśmy uprawnieni do przeniesienia całości lub części naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na innego usługodawcę, za powiadomieniem przekazanym Użytkownikowi z 6-tygodniowym wyprzedzeniem. W takim przypadku Użytkownik ma jednak prawo do wypowiedzenia umowy w terminie miesiąca od otrzymania pisemnego powiadomienia, ze skutkiem na dzień planowanego przeniesienia umowy na podmiot, który zastępuje Kia jako strona umowy. Wyraźnie poinformujemy Użytkownika o przysługującym mu prawie do wypowiedzenia umowy w pisemnym powiadomieniu.
W celu uniknięcia wątpliwości, prawo to jest skuteczne bez uszczerbku dla przysługującego Użytkownikowi prawa do wypowiedzenia Warunków użytkowania, a tym samym prawa do korzystania z Usług, w dowolnym momencie, zgodnie z punktem 11.2.

14.

Obsługa Klienta / Reklamacje

14.1.

W razie pytań lub reklamacji, Użytkownicy mogą korzystać z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 2 powyżej.

14.2.

Komisja Europejska prowadzi stronę internetową służącą do rozwiązywania sporów online, poświęconą pomocy konsumentom i przedsiębiorcom w rozwiązywaniu sporów poza sądem, i dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Kia nie bierze udziału i nie ma obowiązku brać udziału w procedurach alternatywnego rozstrzygania sporów przez jednostkę właściwą do alternatywnego rozstrzygania sporów dla konsumentów.

15.

Instrukcje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy w zakresie Usług i zakupu Ulepszonych wersji
Jeśli Użytkownik jest konsumentem (tj. osobą fizyczną, która składa zamówienie w celu niezwiązanym z własną działalnością handlową lub działalnością zawodową prowadzoną na własny rachunek), ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi mającymi zastosowanie do niniejszej umowy o świadczenie Usług oraz każdej umowy dotyczącej zakupu Ulepszonych wersji (patrz Punkt 5).

15.1.

Prawo do odstąpienia od umowy
Użytkownik ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
Termin na odstąpienie od umowy upływa po 14 dniach od daty zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas, tj. Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, tel. +49 800 7773044, e-mail: support@kia-connect.eu, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. listem wysłanym pocztą tradycyjną lub elektroniczną).
Użytkownik może skorzystać z załączonego modelowego formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Może także wypełnić i wysłać modelowy formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie poprzez naszą stronę internetową pod adresem: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form. Jeśli Użytkownik skorzysta z tej opcji, niezwłocznie powiadomimy go o otrzymaniu takiego odstąpienia od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
Aby dotrzymać terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

15.2.

Skutki odstąpienia od umowy
Jeśli Użytkownik odstąpi od niniejszej umowy, niezwłocznie, jednak w żadnym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania nas o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, zwrócimy mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas).
Zwrotu płatności dokonamy z wykorzystaniem tej samej metody płatności, z jakiej skorzystano przy pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik udzielił wyraźnej zgody na zastosowanie innej metody; jednakże, w żadnym przypadku Użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi opłatami na skutek zwrotu płatności.

15.3.

WAŻNA UWAGA: Wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy
Prawo do odstąpienia od umowy wygasa w przypadku umów na dostawę treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku fizycznym, jeżeli spełnione zostały następujące warunki:

15.3.1.

w przypadku umowy, która nie zobowiązuje Użytkownika do zapłaty ceny, jeśli Kia rozpoczęła wykonywanie umowy;

15.3.2.

w przypadku umowy, która zobowiązuje Użytkownika do zapłaty ceny, jeżeli:
Kia rozpoczęła wykonywanie umowy,
Użytkownik udzielił wyraźnej uprzedniej zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,
Użytkownik przyjął do wiadomości, że za jego zgodą, o której mowa w punkcie b), traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia wykonywania umowy; oraz
Kia przekazała Użytkownikowi potwierdzenie zgodnie z art. 312f niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, „BGB”).

15.4.

Modelowy formularz odstąpienia od umowy
Modelowy formularz odstąpienia od umowy
(Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Do Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Niemcy, adres e-mail: support@kia-connect.eu:
Ja/My(*) niniejszym oświadczam/y(*), że odstępuję/odstępujemy(*) od mojej/naszej(*) umowy o realizację następującej usługi (*),
Zamówiono dnia (*)/otrzymano dnia (*),
Imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) konsumenta (konsumentów),
Adres konsumenta (konsumentów),
Podpis konsumenta (konsumentów) (wyłącznie jeśli niniejszy formularz jest składany w wersji papierowej),
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

16.

Rękojmia
Jeśli Użytkownik jest konsumentem, przysługują mu ustawowe prawa z tytułu rękojmi na towary i produkty cyfrowe, a także dodatkowe prawa określone w niniejszych Warunkach użytkowania. Ustawowe prawa z tytułu rękojmi wygasają po upływie dwóch lat od dostawy odnośnego produktu cyfrowego; w przypadku dostawy ciągłej roszczenia nie przedawniają się przed upływem 12 miesięcy od zakończenia okresu dostawy.

17.

Odpowiedzialność
Odpowiedzialność w poniżej opisanym zakresie spoczywa na Użytkowniku zależnie od kraju, w którym ma on swoje miejsce zamieszkania:
17.1 Austria
Kia nie ponosi odpowiedzialności innej niż (1) odpowiedzialność za rażące zaniedbanie lub działanie świadome oraz (2) odpowiedzialność za zawinione obrażenia ciała lub śmierć.
17.2 Belgia
17.2.1  W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, odpowiedzialność umowna i pozaumowna Kia, niezależnie od podstawy prawnej (czy to z tytułu rękojmi, umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania lub w inny sposób, w tym w przypadku ukrytych wad), za powstałe szkody rzeczywiste i utracone korzyści wynikające z lub w związku ze świadczeniem Usług lub opóźnieniami i przerwami w świadczeniu Usług jest ograniczona w następujący sposób: (a) Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych; (b) Kia nie ponosi odpowiedzialności z powodu naruszenia jakichkolwiek nieistotnych zobowiązań umownych ani za jakiekolwiek nieznaczne zaniedbanie jakiegokolwiek innego obowiązku dochowania staranności; i (c) Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wtórne szkody, w tym między innymi niemożność użytkowania, utratę danych, zysków, oszczędności, możliwości, renomy firmy, a także za roszczenia osób trzecich (nawet jeśli Kia została poinformowana o możliwości wystąpienia takiej szkody). 17.2.2  Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do: (i) jakiejkolwiek obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej (takiej, jak odpowiedzialność za wadliwe produkty), (ii) odpowiedzialności za obrażenia ciała lub śmierć spowodowaną przez jakiekolwiek działanie lub zaniechanie Kia, (iii) wszelkiej odpowiedzialności za oszustwo lub poważne zaniedbanie lub (iv) wszelkiej innej odpowiedzialności, która nie może być ograniczona ani wyłączona przez prawo. Ponadto powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji.
17.3 Czechy
17.3.1  Odpowiedzialność umowna i ustawowa Kia za szkody spowodowane nieznacznym zaniedbaniem będzie, niezależnie od podstawy prawnej, ograniczona w następujący sposób: a) Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia zobowiązań umownych; b) Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, które mogą wyniknąć z korzystania z Usług. 17.3.2  Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności do odpowiedzialności za poważne zaniedbanie lub działanie umyślne, szkodę wyrządzoną prawom naturalnym jednostki lub odpowiedzialności za wadliwe produkty. Ponadto takie ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do słabszych stron w rozumieniu art. 433 ust. 2 czeskiego kodeksu cywilnego, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji. 17.3.3  Punkty 17.3.1 i 17.3.2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki. 17.3.4  Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania szkodom i ich minimalizacji.
17.4 Francja
17.4.1  Odpowiedzialność umowna Kia za szkody spowodowane nieznacznym zaniedbaniem będzie ograniczona w następujący sposób: (a) Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia zobowiązań umownych; (b) Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, które mogą wyniknąć z korzystania z Usług; (c) Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane działaniem siły wyższej (tj. zdarzenia poza kontrolą Kia, którego nie można było racjonalnie przewidzieć w momencie zawierania umowy). 17.4.2  Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności do odpowiedzialności za poważne zaniedbanie lub działanie umyślne, odpowiedzialności za wadliwe produkty ani odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała. Ponadto powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji. 17.4.3  Punkty 17.4.1 i 17.4.2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki.
17.5 Niemcy
17.5.1  Kia ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi za działania umyślne lub rażące zaniedbania po stronie Kia, jej pełnomocników, pracowników wykonawczych lub innych osób, którym powierzyła wykonanie obowiązków. To samo dotyczy przypadków naruszenia gwarancji (np. w rozumieniu ust. 444 lub 639 GBG (Bürgerliches Gesetzbuch, niemieckiego kodeksu cywilnego) lub innej odpowiedzialności bezwzględnej oraz roszczeń na podstawie niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (Produkthaftungsgesetz) lub w przypadku utraty życia, zdrowia lub uszkodzenia ciała. 17.5.2  W przypadku zwykłego zaniedbania, o ile punkt 17.5.1 nie znajduje zastosowania, Kia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za naruszenie istotnych zobowiązań umownych, tj. takich zobowiązań, które w pierwszej kolejności umożliwiają należyte wykonanie umowy i na których klient miał prawo się opierać lub których zawinione niewykonanie naraża na szwank realizację celu umowy; jednakże w takim przypadku odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości przewidywalnej szkody, jaka zazwyczaj może powstać, której wystąpienia Kia musiała się spodziewać w chwili zawarcia umowy na podstawie znanych wówczas okoliczności. 17.5.3  Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód. 17.5.4  Kia nie ponosi odpowiedzialności za użycie alertów o fotoradarach/niebezpieczeństwach, zabronionych zgodnie z ust. 23 par. 1c niemieckiej ustawy o ruchu drogowym („StVO”). 17.5.5  TomTom Global Content B.V. nie ponosi odpowiedzialności za użycie alertów o fotoradarach/niebezpieczeństwach, zabronionych zgodnie z ust. 23 par. 1c StVO. 17.5.6  HERE Europe B.V. nie ponosi odpowiedzialności za użycie alertów o fotoradarach/niebezpieczeństwach, zabronionych zgodnie z ust. 23 par. 1c StVO.
17.6 Węgry
17.6.1  W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, odpowiedzialność umowna i pozaumowna Kia, niezależnie od podstawy prawnej (czy to z tytułu rękojmi, umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania lub w inny sposób, w tym w przypadku ukrytych wad), za powstałe szkody rzeczywiste i utracone korzyści wynikające z lub w związku ze świadczeniem Usług lub opóźnieniami i przerwami w świadczeniu Usług jest ograniczona w następujący sposób: (a) Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych; (b) Kia nie ponosi odpowiedzialności z powodu naruszenia jakichkolwiek nieistotnych zobowiązań umownych ani za jakiekolwiek nieznaczne zaniedbanie z powodu naruszenia jakiegokolwiek innego obowiązku dochowania staranności; i (c) Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wtórne szkody, w tym między innymi niemożność użytkowania, utratę danych, zysków, oszczędności, możliwości, renomy firmy, a także za roszczenia osób trzecich (nawet jeśli Kia została poinformowana o możliwości wystąpienia takiej szkody). 17.6.2  Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Kia za (i) śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania ze strony Kia, czy pracowników lub agentów Kia ; (ii) umyślne działanie; (iii) naruszenie obowiązków wynikających z zasad porządku publicznego; oraz (iv) każdy inny przypadek, w którym odpowiedzialność Kia nie może być ograniczona ani wyłączona na mocy obowiązującego prawa.
17.7 Włochy
17.7.1  Odpowiedzialność Kia za szkody spowodowane nieznacznym zaniedbaniem będzie ograniczona w następujący sposób: (a) Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych; (b) Kia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieznacznego zaniedbania jakiegokolwiek innego obowiązku staranności; (c) Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Kia za (i) śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania Kia lub zaniedbania pracowników lub agentów Kia; (ii) poważne zaniedbanie lub umyślne działanie; (iii) naruszenie obowiązków wynikających z zasad porządku publicznego; oraz (iv) każdy inny przypadek, w którym odpowiedzialność Kia nie może być ograniczona ani wyłączona na mocy obowiązującego prawa. 17.7.2  Punkt 17.7.1 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki. 17.7.3  Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód.
17.8 Holandia 
17.8.1  W zakresie dozwolonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Kia nie ponosi odpowiedzialności na żadnej podstawie za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku lub w związku z umową o świadczenie Usług lub z samymi Usługami. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, gdy jakakolwiek odpowiedzialność wynika z poważnego zaniedbania lub umyślnego działania kierownictwa Kia. 17.8.2  Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód.
17.9 Norwegia
17.9.1  Odpowiedzialność umowna i ustawowa Kia za szkody spowodowane nieznacznym zaniedbaniem będzie, niezależnie od podstawy prawnej, ograniczona w następujący sposób: (a) Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych; (b) Kia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieznacznego zaniedbania jakiegokolwiek innego obowiązku staranności; (c) Odpowiedzialność Kia będzie ograniczona do kwoty 5000 koron norweskich za każde zdarzenie. 17.9.2  Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w tym do odpowiedzialności na podstawie norweskiej ustawy o odpowiedzialności za produkt. Ponadto powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji.
17.10 Polska
17.10.1 Kia nie ponosi odpowiedzialności za szkodę rzeczywistą i/lub utratę korzyści, chyba że jest to spowodowane umyślnym działaniem Kia. 17.10.2 Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności odpowiedzialności z powodu działania umyślnego, odpowiedzialności na podstawie polskiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), odpowiedzialności za produkt niebezpieczny na podstawie polskiego kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) oraz odpowiedzialności za zawinione obrażenia ciała.
17.11 Republika Irlandii 
17.11.1 Kia ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za przewidywalne straty i szkody spowodowane przez Kia. W przypadku, gdy Kia nie stosuje się do niniejszych Warunków użytkowania, Kia będzie ponosić odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Użytkownika będące przewidywalnym rezultatem naruszenia przez Kia warunków niniejszej umowy lub braku zachowania przez nas należytej staranności i umiejętności, jednak nie jesteśmy odpowiedzialni za żadne straty lub szkody, których nie można przewidzieć. Straty lub szkody są możliwe do przewidzenia, jeśli albo oczywiste jest, że tak się stanie, albo jeśli w momencie zawierania umowy zarówno my, jak i Użytkownik wiedzieliśmy, że może się to zdarzyć. 17.11.2 Kia nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób swojej odpowiedzialności wobec Użytkowników, jeżeli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność: za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem ze strony Kia lub jej pracowników, agentów czy podwykonawców, lub za oszustwo czy wprowadzenie w błąd. 17.11.3 Kia nie ponosi odpowiedzialności za straty gospodarcze. Usługi są dostarczane wyłącznie do użytku prywatnego. Jeśli Użytkownik używa produktów do jakichkolwiek celów handlowych, biznesowych lub odsprzedaży, Kia nie odpowiada za straty zysków, utratę korzyści, przerwanie działalności ani utratę możliwości biznesowych.
17.12 Słowacja 
17.12.1 W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo słowackie, umowna i ustawowa odpowiedzialność Kia za szkody (w szczególności rzeczywistą szkodę i utratę korzyści) będzie, niezależnie od podstawy prawnej, ograniczona. Kia będzie odpowiedzialna za szkody tylko do wysokości szkód, które Kia przewidziała, lub które Kia mogła przewidzieć w wyniku naruszenia zobowiązania Kia w momencie wykonania umowy, biorąc pod uwagę wszystkie fakty, jakie Kia znała lub powinna była znać, zachowując należytą ostrożność. 17.12.2 Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej. Ponadto powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji. 17.12.3 Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód.
17.13 Hiszpania
17.13.1 Kia nie ogranicza swojej obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w tym między innymi odpowiedzialności za działania umyślne i odpowiedzialności za zawinione szkody osobowe. 17.13.2 17.13.1 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki.
17.14 Szwecja
17.14.1 Kia nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, chyba że Kia spowodowała stratę lub szkodę w wyniku umyślnego działania lub poważnego zaniedbania. 17.14.2 Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności odpowiedzialności z powodu umyślnego działania, odpowiedzialności na podstawie szwedzkiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (Produktansvarslagen) oraz odpowiedzialności za zawinione obrażenia ciała. Ponadto powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji. 17.14.3 Punkty 17.14.1 i 17.14.2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki. 17.14.4 Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód.
17.15 Wielka Brytania
17.15.1 Kia ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za przewidywalne straty i szkody spowodowane przez Kia. W przypadku, gdy Kia nie stosuje się do niniejszych Warunków użytkowania, Kia będzie ponosić odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Użytkownika będące przewidywalnym rezultatem naruszenia przez Kia warunków niniejszej umowy lub braku zachowania przez nas należytej staranności i umiejętności, jednak nie jesteśmy odpowiedzialni za żadne straty lub szkody, których nie można przewidzieć. Straty lub szkody są możliwe do przewidzenia, jeśli albo oczywiste jest, że tak się stanie, albo jeśli w momencie zawierania umowy zarówno my, jak i Użytkownik wiedzieliśmy, że może się to zdarzyć.17.15.2 Kia nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób swojej odpowiedzialności wobec Użytkowników, jeżeli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania Kia lub zaniedbania pracowników lub agentów Kia; za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; za naruszenie praw Użytkownika w związku z Usługami, w tym prawa do otrzymywania Usług świadczonych z należytą fachowością i starannością. 17.15.3 Kia nie ponosi odpowiedzialności za straty gospodarcze. Usługi są dostarczane wyłącznie do użytku prywatnego. Jeśli Użytkownik używa produktów do jakichkolwiek celów handlowych, biznesowych lub odsprzedaży, Kia nie odpowiada za straty zysków, utratę korzyści, przerwanie działalności ani utratę możliwości biznesowych.

18.

Zmiany wynikające z przepisów prawa miejscowego
Poniższa tabela zawiera szczegółowe zmiany wynikające z prawa lokalnego w zależności od kraju, w którym Użytkownik ma miejsce stałego zamieszkania.
Belgia
Ostatnie zdanie punktu 6.1 jest zmienione w następujący sposób: Bez uszczerbku dla obowiązkowych praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Użytkownikowi nie wolno powielać (w całości lub części), przekazywać (drogą elektroniczną lub w inny sposób), modyfikować, wyświetlać, ponownie dostarczać, licencjonować, łączyć lub w inny sposób wykorzystywać Usług do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych bez naszej uprzedniej zgody.
Punkt 13.5 par. 1 jest zmieniony w następujący sposób: Jesteśmy uprawnieni do przeniesienia naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy w całości lub w części na innego dostawcę usług, z zachowaniem 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia dla Użytkownika, bez jego zgody, pod warunkiem, że to przeniesienie nie zmniejszy gwarancji Użytkownika jako konsumenta.
Punkt 15 jest zmieniony w następujący sposób: Użytkownik wyraźnie zgadza się, że realizacja umowy rozpoczyna się za jego zgodą w dniu, w którym zarejestruje on Konto Kia (w przypadku Aplikacji Kia Connect) i zaakceptuje aktualne Warunki użytkowania, uznając tym samym, że traci swoje prawo do odstąpienia zgodnie z art. VI.53,13 belgijskiego kodeksu prawa gospodarczego.
Czechy
Punkt 14.2 zostaje usunięty i zastąpiony następującym: Jeśli Użytkownik jest konsumentem, oprócz prawa wniesienia roszczenia do czeskich sądów lub w innej jurysdykcji, jeżeli zezwala na to obowiązujące prawo, ma również prawo do alternatywnego rozwiązania sporu konsumenckiego wynikającego z umowy lub w związku z umową podlegającą pod niniejsze Warunki użytkowania przez zatwierdzony organ do alternatywnego rozstrzygania sporów. Aktualny wykaz zatwierdzonych organów zajmujących się alternatywnym rozstrzyganiem sporów, a także dodatkowe informacje na temat obowiązującej procedury ADR można znaleźć na stronie internetowej czeskiego Urzędu Inspekcji Handlowej: https://www.adr.coi.cz. Użytkownik może również złożyć skargę online do organu ADR za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Punkt 15 zostaje usunięty i zastąpiony następującym: Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraźnie zgadza się, że realizacja umowy dotyczącej świadczenia Usług rozpoczyna się za jego zgodą od dnia, w którym Użytkownik zaakceptuje niniejsze Warunki użytkowania, a zatem uznaje, że traci prawo do odstąpienia zgodnie z art. 1837 (l) czeskiego kodeksu cywilnego.
Węgry 
Niniejsze Warunki użytkowania zawierane są w formie elektronicznej. Warunki użytkowania zostaną zawarte po aktywacji Usług za pomocą przycisku „ZGADZAM SIĘ”. Niniejsze Warunki użytkowania nie są uważane za sporządzone na piśmie, a Użytkownik będzie mógł je przechowywać, uzyskiwać do nich dostęp oraz kopiować je na nośnik danych lub nośnik elektroniczny. Zapewnimy środki techniczne do identyfikowania i poprawiania błędów poprzez przetwarzanie elektroniczne przed złożeniem prawnie wiążącego oświadczenia.
Punkt 14.2 nie obowiązuje w stosunku do Użytkowników, którzy są konsumentami.
Holandia
Punkt 12.1 zostaje uzupełniony w następujący sposób: Kia zastrzega sobie prawo wprowadzania uzasadnionych zmian w Warunkach użytkowania i/lub w Usługach. Użytkownik zostanie przez nas powiadomiony o wszelkich zmianach w niniejszych Warunkach użytkowania i/lub w Usługach. Wszelkie takie zmiany wchodzą w życie 6 tygodni po otrzymaniu przez Użytkownika powiadomienia o nich.
Polska 
Punkt 15 zostaje usunięty i zastąpiony następującym: Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od umowy. Ma to zastosowanie nawet w przypadku, gdy jest on konsumentem, ponieważ korzystanie z Aplikacji Kia Connect i wszelkich Usług polega na dostarczaniu Użytkownikowi przez Kia treści cyfrowych niezapisanych na trwałym nośniku. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że pobierając Aplikację Kia Connect, wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usług przez Kia i nie ma prawa do odstąpienia od umowy.
Niniejszy dokument jest składnikiem aktywów informacyjnych Kia i jest chroniony przez obowiązujące przepisy i regulacje.