Kia Connect Warunki Użytkowania

Warunki Użytkowania

 • Data wejścia w życie: lipca 2023 roku

  1. Zakres Warunków użytkowania, Strony umowy
  2. Dane kontaktowe
  3. Korzystanie z Usług i warunki wstępne
  4. Usługi
  5. Prawa autorskie
  6. Obowiązki Użytkownika i ograniczenia
  7. Opłata za Usługi
  8. Dostępność Usług
  9. Ochrona danych
  10. Okres obowiązywania, wypowiedzenie
  11. Zmiany Usług; Zmiany Warunków użytkowania
  12. Pozostałe postanowienia
  13. Obsługa Klienta / Reklamacje
  14. Instrukcje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy
  15. Rękojmia
  16. Odpowiedzialność
  17. Zmiany wynikające z przepisów prawa miejscowego

 • 1. ZAKRES WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, STRONY UMOWY


 • 1.1.
  Strony umowy
  Niniejsze warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) dotyczą użytkowania Aplikacji Kia Connect („Aplikacja Kia Connect”) i/lub użytkowania Kia Connect za pomocą panelu sterowania w pojeździe („Panel sterowania”), które pozwalają korzystać z określonych usług Kia Connect („Usługi”).
  Usługi są świadczone przez spółkę Kia Connect GmbH, wpisaną do rejestru pod numerem: HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Menem, e-mail: info@kia-connect.eu („Kia”, „my”, „nas”, „nasz”), na rzecz użytkownika Usług („Użytkownik”).
  1.2.
  Zakres Warunków użytkowania
  Z prawnego punktu widzenia, umowa sprzedaży pojazdu i umowa o świadczenie Usług zgodnie z Warunkami użytkowania stanowią odrębne transakcje handlowe i odrębne porozumienia.
  Wykonanie jednej z umów nie ma wpływu na drugą umowę. W pewnych okolicznościach może to skutkować wykonaniem umowy sprzedaży pojazdu, bez możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika. W innym przypadku, np. w razie uchylenia bądź odstąpienia od umowy sprzedaży pojazdu, umowa o świadczenie Usług dla danego pojazdu może zostać wypowiedziana zgodnie z punktem 10.4.
  1.3.
  Korzystanie z Usług za pomocą Aplikacji Kia Connect wymaga dostępu do Internetu lub innych usług telekomunikacyjnych (patrz także punkt 3 dotyczący warunków wstępnych korzystania z Usług). Niniejsze Warunki użytkowania nie mają zastosowania do usług telekomunikacyjnych wymaganych do korzystania z Usług za pomocą Aplikacji Kia Connect. Takie usługi podlegają postanowieniom odrębnej umowy (w tym również opłatom) zawartej z dostawcą usług telekomunikacyjnych Użytkownika.

 • 2. DANE KONTAKTOWE


 • 2.1.
  Kontakt z Kia Connect GmbH
  W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków użytkowania lub z nimi związanych można skontaktować się z nami pod adresem:
  Kia Connect GmbH
  E-mail: info@kia-connect.eu
  Poczta zwykła: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
  Nr telefonu: +49 800 5330012
  2.2.
  Kontakt z działem obsługi klienta
  Z działem obsługi klienta można się skontaktować, korzystając z formularza kontaktowego: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/.
  2.3.
  Zapytania dotyczące ochrony danych
  Dane kontaktowe na potrzeby zapytań dotyczących ochrony danych oraz informacje dotyczące danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z Usługami można znaleźć w naszej Informacji o ochronie prywatności Kia Connect.

 • 3. KORZYSTANIE Z USŁUG I WARUNKI WSTĘPNE


 • 3.1.
  Pojazd z dostępem do Kia Connect
  Do korzystania z Usług Kia Connect wymagane jest, aby Panel sterowania pojazdu Użytkownika posiadał dostęp do Kia Connect, tj. techniczną zdolność do nawiązania połączenia z serwerem (back-end) Kia Connect. Zależy to od modelu, roku modelowego i wykończenia pojazdu. Czy pojazd Użytkownika posiada dostęp do Kia Connect, można sprawdzić na stronie internetowej: https://owners.kia.com/content/owners/en/uvo-availability.html.
  3.2.
  Aplikacja Kia Connect i Panel sterowania
  Użytkownik może korzystać z Usług za pomocą Aplikacji Kia Connect i/lub Panelu sterowania, w zależności od Usługi: z Usług wymienionych w punkcie 4.1.1 („Aplikacja Kia Connect”) można korzystać w powiązaniu z Aplikacją Kia Connect; z Usług wymienionych w punktach 4.1.2 („Usługi w aucie”) i 4.1.3 („Aktualizacje bezprzewodowe”) można korzystać za pomocą Panelu sterowania. W przypadku korzystania z Usług za pomocą Aplikacji Kia Connect, Użytkownik musi posiadać Konto Kia i powiązać Aplikację Kia Connect z jednym pojazdem lub większą liczbą pojazdów Kia. Aby korzystać z Usług za pomocą Panelu sterowania, Użytkownik nie musi się rejestrować ani posiadać Konta Kia.
  3.3.
  Połączenie z Internetem
  Do korzystania z Usług wymagane jest, aby pojazd (a w przypadku Usług wchodzących w interakcje z Aplikacją Kia Connect również urządzenie mobilne, na którym Aplikacja Kia Connect jest zainstalowana) posiadał nieograniczony dostęp do Internetu. Ponadto, z Usług można korzystać wyłącznie wówczas, gdy Panel sterowania pojazdu jest „gotowy do nawiązania połączenia”. Zwykle Panel sterowania jest gotowy do nawiązania połączenia, chyba że pojazd pozostawał wyłączony (wyłączony zapłon) przez dłużej niż siedem dni.
  Jeżeli pojazd pozostawał wyłączony przez dłużej niż siedem dni, powrót do stanu gotowości do nawiązania połączenia i ponowna aktywacja Usług wymagają wykonania „twardego resetu”. Aby wykonać go samodzielnie, wystarczy przytrzymać przycisk resetowania na Panelu sterowania przez pięć sekund za pomocą długopisu, kiedy pojazd jest włączony.
  3.4.
  Kompatybilne urządzenie mobilne
  Do korzystania z Aplikacji Kia Connect (por. punkt 4.1.1) wymagane jest kompatybilne urządzenie mobilne. W chwili publikacji niniejszych Warunków użytkowania Aplikacja Kia Connect jest dostępna dla platform Android (minimalna wersja: Android 5.0) i iOS (minimalna wersja: iOS 13). Przyszłe aktualizacje Aplikacji Kia Connect mogą wymagać nowszych wersji odnośnych platform.
  3.5.
  Dostępność kompatybilnych sieci łączności mobilnej
  Sprzęt do łączności mobilnej i odpowiednia karta SIM wbudowana w Panel sterowania pojazdu Użytkownika są kompatybilne wyłącznie z określonymi częstotliwościami 4G/LTE. Dostępność kompatybilnych sieci 4G/LTE i kompatybilnych częstotliwości zależy od zewnętrznych dostawców usług i różni się w zależności od regionu geograficznego. Na niektórych obszarach kompatybilne częstotliwości 4G/LTE są niedostępne. W takim przypadku Panel sterowania będzie wykorzystywać sieci 2G lub 3G (jeśli są dostępne) w celu świadczenia Usług. W takim przypadku niższa przepustowość danych w sieci może skutkować niższą responsywnością lub przerwami w świadczeniu Usług. Z Usług nie można korzystać na obszarach, na których kompatybilna sieć łączności mobilnej jest niedostępna.
  Kia nie ponosi odpowiedzialności za niższą responsywność lub przerwy w świadczeniu Usług spowodowane niedostępnością kompatybilnych połączeń sieciowych.
  3.6.
  Zasięg kompatybilnych sieci łączności mobilnej
  Nawet tam, gdzie kompatybilna sieć łączności mobilnej jest zasadniczo dostępna, dla wydajności i dostępności Usług wymagane jest, aby odnośna sieć była osiągalna dla Panelu sterowania. Zależy to od jakości sygnału w aktualnej lokalizacji pojazdu. Zbyt niska jakość sygnału może skutkować obniżeniem jakości lub przerwami w świadczeniu Usług. W szczególności może to mieć miejsce: (i) w tunelach, (ii) na terenie górzystym lub w gęstych lasach, (iii) na drogach wzdłuż klifów, (iv) na obszarach gęsto zabudowanych, (v) na autostradach lub drogach w przejściach podziemnych, (vi) wewnątrz budynków.
  Kia nie ponosi odpowiedzialności za niższą responsywność lub przerwy w świadczeniu Usług spowodowane niewystarczającą jakością sygnału.

 • 4. USŁUGI


 • 4.1.
  Przegląd Usług
  Aplikacja Kia Connect i Panel sterowania zapewniają dostęp do następujących Usług, przedstawionych bardziej szczegółowo poniżej. Język Usług w pojeździe zależy od języka interfejsu użytkownika Panelu sterowania; Aplikacja Kia Connect jest dostępna w następujących językach: czeski, duński, niderlandzki, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, norweski, polski, portugalski, rumuński, słowacki, hiszpański i szwedzki.
  Dostępne Usługi mogą różnić się w zależności od modelu pojazdu Użytkownika, daty produkcji, linii wykończeniowej i wersji Aplikacji Kia Connect zainstalowanej na urządzeniu mobilnym Użytkownika. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt poprzez dane kontaktowe wskazane w punkcie 2 powyżej.
  4.1.1.
  Aplikacja Kia Connect
  4.1.1.1.
  Zdalne sterowanie
  4.1.1.1.1.
  Zdalne sterowanie klimatyzacją (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych): Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne sterowanie systemem klimatyzacji w jego pojeździe elektrycznym, w tym funkcją odszraniania, oraz planowanie działania tego systemu za pomocą Aplikacji Kia Connect.
  4.1.1.1.2.
  Zdalne ładowanie (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in): Usługa umożliwia zdalne rozpoczynanie i zatrzymywanie ładowania akumulatora pojazdu elektrycznego i hybrydowego typu plug-in oraz planowanie ładowania za pomocą Aplikacji Kia Connect.
  4.1.1.1.3.
  Zdalne sterowanie drzwiami
  Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne zamykanie/otwieranie drzwi pojazdu za pomocą określonych Interfejsów Użytkownika. Aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę podczas korzystania z Usługi, Usługa sprawdza kilka warunków wstępnych. Usługa może pomóc w sytuacjach, w których Użytkownik może nie pamiętać, czy prawidłowo zamknął pojazd, umożliwiając wykonanie tej czynności zdalnie.
  Uwaga: Nie należy zamykać pojazdu za pomocą zdalnego sterowania drzwiami przez aplikację, jeśli pilot znajduje się we wnętrzu pojazdu. W pewnych okolicznościach zdalne otwarcie drzwi pojazdu może nie być możliwe, jeśli pilot znajduje się we wnętrzu pojazdu.
  4.1.1.1.4.
  Zdalna konfiguracja pojazdu, Kopia zapasowa i odzyskiwanie profilu Użytkownika: Usługa umożliwia Użytkownikowi sprawdzenie i zmianę ustawień pojazdu w Aplikacji Kia Connect. Użytkownik może wykonać kopię zapasową informacji o ustawieniach i zastosować ją do swojego pojazdu.
  4.1.1.1.5.
  Zdalne ogrzewanie i wentylowanie foteli (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych): Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne sterowanie ogrzewaniem i wentylacją przednich i tylnych foteli w pojeździe elektrycznym, pod warunkiem że pojazd jest wyposażony w ogrzewane i wentylowane fotele na odnośnej pozycji fotela.
  4.1.1.1.6.
  Zdalne sterowanie oknami: Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne otwieranie i zamykanie okien w pojeździe.
  4.1.1.1.7.
  Zdalne sterowanie światłami awaryjnymi (dotyczy wyłącznie EV6): Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne wyłączenie świateł awaryjnych.
  4.1.1.1.8.
  Zdalne sterowanie pokrywą gniazda ładowania: Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne otwieranie i zamykanie pokrywy gniazda ładowania w pojeździe.
  4.1.1.2.
  Zdalne usługi geolokalizacyjne
  4.1.1.2.1.
  Wyślij POI do samochodu: Usługa umożliwia Użytkownikowi przesłanie informacji o interesującym miejscu (POI) do systemu nawigacyjnego pojazdu i natychmiastowe wykorzystanie POI (np. jako cel podróży na potrzeby planowania trasy) po włączeniu zapłonu pojazdu.
  4.1.1.2.2.
  Znajdź mój samochód i nawigacja typu First Mile: Usługa umożliwia Użytkownikowi zlokalizowanie pojazdu i naprowadzanie do miejsca jego lokalizacji przy użyciu smartfona. Lokalizacja pojazdu zostanie wyświetlona w Aplikacji Kia Connect.
  4.1.1.2.3.
  Moje podróże: Usługa udostępnia podsumowanie (za ostatnie 90 dni) każdej podróży z podaniem daty i godziny, średniej i maksymalnej prędkości, przebytej odległości i czasu przejazdu.
  4.1.1.2.4.
  Nawigacja typu Last Mile: Usługa umożliwia Użytkownikowi kontynuowanie naprowadzania do miejsca docelowego przy użyciu smartfona po zaparkowaniu pojazdu.
  4.1.1.3.
  INFORMACJE O POJEŹDZIE
  4.1.1.3.1.
  Stan pojazdu: Usługa prezentuje Użytkownikowi następujące informacje o pojeździe w Aplikacji Kia Connect:
  ● Stan drzwi
  ● Stan pokrywy gniazda ładowania
  ● Stan bagażnika/klapy przedniej
  ● Stan klimatyzacji
  ● Stan naładowania akumulatora, stan wtyczki do ładowania, stan naładowania (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych)
  ● Poziom paliwa (dotyczy tylko pojazdów spalinowych/hybrydowych)
  ● Stan ogrzewania i wentylacji siedzeń
  ● Stan okien
  ● Stan szyberdachu
  ● Stan akumulatora 12V
  ● Stan świateł
  4.1.1.3.2.
  Raport dotyczący pojazdu: Użytkownik otrzymuje raport w Aplikacji Kia Connect. Raport zawiera informacje diagnostyczne dotyczące pojazdu oraz informacje dotyczące stylu jazdy (liczba uruchomień pojazdu, przebyta odległość oraz czas jazdy/bezczynności). Użytkownik otrzymuje informacje na temat części, które wymagają konserwacji lub napraw, jak również informacje na temat wagi problemu, stopnia pilności napraw/konserwacji oraz zalecanych działań.
  4.1.1.3.3.
  Diagnostyka pojazdu: Udostępnienie Usługi zautomatyzowanej diagnostyki. Po włączeniu zapłonu pojazd automatycznie wykonuje skanowanie diagnostyczne (Diagnostics Trouble Code (DTC)).
  W przypadku wykrycia usterki, Użytkownik otrzymuje komunikat wyjaśniający wykrytą usterkę, jej wagę oraz zalecane działania, które należy podjąć.
  4.1.1.3.4.
  Zużycie energii (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych): Użytkownik może wyświetlić raport w Aplikacji Kia Connect. Raport zawiera informacje o zużyciu energii, średnim zużyciu energii, przebytej odległości i odzyskiwaniu energii.
  4.1.1.4.
  Alerty i bezpieczeństwo
  4.1.1.4.1.
  Alert dotyczący pojazdu: Za każdym razem, gdy okno jest otwarte, podczas gdy zapłon jest wyłączony, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect.
  4.1.1.4.2.
  Alarm przeciwwłamaniowy (dotyczy tylko pojazdów wyposażonych w system alarmu przeciwwłamaniowego): Za każdym razem, gdy włączy się alarm przeciwwłamaniowy, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect.
  4.1.1.4.3.
  Alarm rozładowania akumulatora: Za każdym razem, gdy stan naładowania akumulatora 12V spadnie poniżej określonego poziomu, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect.
  4.1.1.4.4.
  Alarm pasażera na tylnym siedzeniu: Za każdym razem, gdy zostanie wykryty ruch na tylnym siedzeniu, a pojazd znajduje się na biegu parkingowym, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect.
  4.1.1.4.5.
  Alarm bezczynności pojazdu: Za każdym razem, gdy pojazd będzie na biegu parkingowym przy pracującym silniku i otwartych drzwiach, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect.
  4.1.1.4.6.
  System ostrzegania monitorowania stanu akumulatora wysokiego napięcia (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych): Stan akumulatora wysokiego napięcia jest monitorowany i w przypadku wykrycia usterki, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect i Panelu sterowania.
  4.1.1.5.
  Zdalne monitorowanie użytkowania
  Usługi opisane w niniejszym punkcie stają się istotne, kiedy pojazd prowadzi inna osoba. W każdym przypadku skorzystania z Usługi zdalne monitorowanie użytkowania musi zostać aktywowane w Panelu sterowania.
  4.1.1.5.1.
  Tryb parkingowy: Po aktywacji w Panelu sterowania i podczas gdy pojazd prowadzi inna osoba, Użytkownik może monitorować lokalizację pojazdu, czas ostatniego wyłączenia zapłonu, czas jazdy, przebytą odległość i prędkość maksymalną w Aplikacji Kia Connect.
  4.1.1.5.2.
  Alert parkingowy: Usługa umożliwia otrzymywanie powiadomień w Aplikacji Kia Connect, jeżeli pojazd Użytkownika przekroczy wybrany limit odległości, limit prędkości lub limit czasu bezczynności ustawiony wcześniej przez Użytkownika w Aplikacji Kia Connect. Dozwolony limit odległości jest liczony od miejsca, w którym alert został aktywowany.
  4.1.1.5.3.
  Alert Geofence: Usługa umożliwia otrzymywanie powiadomień w Aplikacji Kia Connect, jeżeli pojazd Użytkownika znajdzie się poza dozwolonym obszarem lub znajdzie się na obszarze niedozwolonym. Granice obszarów dozwolonych i niedozwolonych można ustawić za pomocą Aplikacji Kia Connect.
  4.1.1.5.4.
  Alert prędkości: Usługa umożliwia otrzymywanie powiadomień w Aplikacji Kia Connect, jeżeli pojazd Użytkownika przekroczy limit prędkości ustawiony wcześniej przez Użytkownika w Aplikacji Kia Connect.
  4.1.1.5.5.
  Alert ram czasowych: Usługa umożliwia otrzymywanie powiadomień w Aplikacji Kia Connect, jeżeli pojazd Użytkownika jest użytkowany poza ramami czasowymi ustawionymi wcześniej przez Użytkownika w Aplikacji Kia Connect.
  4.1.1.5.6.
  Alert bezczynności: Usługa umożliwia otrzymywanie powiadomień w Aplikacji Kia Connect, jeżeli pojazd Użytkownika jest użytkowany ponad limit bezczynności ustawiony wcześniej przez Użytkownika w Aplikacji Kia Connect.
  4.1.1.6.
  Informacje dotyczące Preferowanego sprzedawcy
  Usługa umożliwia synchronizację informacji dotyczących „Preferowanego sprzedawcy” pomiędzy stroną internetową MyKia i Aplikacją MyKia (jeśli jest dostępna w kraju Użytkownika) z jednej strony a Aplikacją Kia Connect z drugiej strony. Synchronizacja jest opcjonalna i wymaga aktywacji. Jeśli Użytkownik nie zdecyduje się na synchronizację informacji dotyczących „Preferowanego sprzedawcy”, funkcjonalność „Preferowany sprzedawca” w Aplikacji Kia Connect nadal będzie dostępna, ale wyświetlane informacje mogą się różnić od informacji w MyKia.
  4.1.2.
  Usługi w aucie
  4.1.2.1.
  Usługi Kia Connect Live
  Dostępność Usług Kia Connect Live w aktualnej lokalizacji pojazdu Użytkownika zależy od dostępności odnośnych danych dla Kia. Dostępność i prawidłowość danych może zależeć od dostawców zewnętrznych. Przykładowo, niedawne incydenty drogowe mogą nie być (jeszcze) uwzględnione w danych dostępnych dla Kia i z tego powodu nie mogą być wyświetlane na mapie w Panelu sterowania. Analogicznie, ponieważ tylko niektórzy operatorzy stacji ładowania publikują dane w czasie rzeczywistym dotyczące stanu dostępności punktów ładowania, prezentowanie takich informacji w Panelu sterowania może być niemożliwe.
  Usługi Kia Connect Live zapewniają dostęp do następujących funkcji:
  4.1.2.1.1.
  Informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym i Nawigacja online: Usługa dostarcza informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym do obliczania czasu przejazdu na trasach i wyświetlania sytuacji na drodze. Nawigacja online pozwala Użytkownikowi na wyznaczanie trasy do pożądanego miejsca docelowego w oparciu o połączenie danych o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym oraz historycznych danych o ruchu drogowym.
  4.1.2.1.2.
  Informacje o interesujących miejscach (POI) w czasie rzeczywistym: Usługa dostarcza informacje o najbliższych interesujących miejscach na podstawie aktualnej lokalizacji pojazdu.
  4.1.2.1.3.
  Pogoda: Usługa dostarcza lokalne informacje o pogodzie.
  4.1.2.1.4.
  Parking: Usługa dostarcza informacje o miejscach parkingowych na ulicy i poza nią na podstawie bieżącej lokalizacji, najbliższego miejsca docelowego, pobliskiego przewijanego znaku, pobliskiego centrum miasta.
  4.1.2.1.5.
  EV POI (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in): Usługa dostarcza informacje o najbliższych stacjach ładowania, w tym o stanie dostępności na podstawie bieżącej lokalizacji.
  4.1.2.1.6.
  Dealerzy POI: Usługa dostarcza informacje o lokalizacji pobliskiego salonu dealera Kia na podstawie aktualnego położenia pojazdu.
  4.1.2.1.7.
  Alerty o fotoradarach/niebezpieczeństwach (o ile dozwolone prawem w danym kraju): Usługa przekazuje alerty na obszarach częstego występowania wypadków i ostrzeżenia o tzw. czarnych punktach lub fotoradarach.
  Zwracamy uwagę, że korzystanie z alertów o fotoradarach może być zabronione w niektórych krajach. Użytkownik może korzystać z alertów o fotoradarach wyłącznie tam, gdzie zezwala na to prawo krajowe.
  W szczególności korzystanie z alertów o fotoradarach jest zabronione podczas jazdy w Niemczech na mocy art. 23 ust. 1c StVO (Straßenverkehrsordnung, niemieckiej ustawy o ruchu drogowym). Użytkownik jest zobowiązany do wyłączenia alertów o fotoradarach (i zapewnienia, aby pozostały wyłączone) podczas jazdy w Niemczech.
  Sprawdzenie, czy korzystanie z alertów o fotoradarach jest dozwolone w miejscu użytkowania pojazdu, jest obowiązkiem Użytkownika jako kierowcy.
  4.1.2.1.8.
  Liga sportowa: Usługa dostarcza informacje o ubiegłych i nadchodzących wydarzeniach dla wybranych dyscyplin sportu i lig.
  4.1.2.2.
  Rozpoznawanie głosu online
  Usługa umożliwia Użytkownikowi wypowiadanie poleceń w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji pojazdu i sterowania nimi oraz przygotowywanie i wysyłanie wiadomości tekstowych poprzez podłączone urządzenie mobilne. Usługa rozpoznawania głosu online działa w środowisku online (chmurowym). Po aktywacji Usługi w Panelu sterowania w pojeździe Użytkownika Rozpoznawanie głosu online uruchamia się w trybie domyślnym. Usługa wymaga przekazywania danych osobowych Użytkownika (tj. próbek głosu) do naszego dostawcy usług Cerence B.V. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Informacja o ochronie prywatności. Istnieje możliwość zapobieżenia przekazywaniu danych osobowych Użytkownika do Cerence poprzez dezaktywację Usługi rozpoznawania głosu online w odpowiednich ustawieniach Panelu sterowania. Dezaktywacja Usługi rozpoznawania głosu online może spowodować ograniczenie lub wyłączenie funkcji rozpoznawania głosu.
  4.1.2.3.
  Osobisty kalendarz/synchronizacja nawigacji
  Usługa umożliwia Użytkownikowi synchronizację Kalendarza Google lub Kalendarza Apple w smartfonie z funkcją zintegrowanego kalendarza w Panelu sterowania. Usługa umożliwia dostęp do prywatnego kalendarza na ekranie Panelu sterowania i wykorzystanie go do ustawienia celu podróży. Usługa ta jest kompatybilna z Kalendarzem Google i Kalendarzem Apple.
  4.1.2.4.
  Powiadomienia dotyczące pojazdu
  Usługa przesyła Użytkownikowi powiadomienia dotyczące obsługi i konserwacji pojazdu. Powiadomienia są wyświetlane w Centrum powiadomień w Panelu sterowania. Usługa stanowi wygodny dodatkowy kanał otrzymywania określonych przypomnień.
  Zwracamy uwagę, że brak powiadomienia w Centrum powiadomień nie oznacza, że nie są wymagane żadne czynności. Przykładowo, może być niezbędna doraźna konserwacja pojazdu Użytkownika lub mogą nadchodzić terminy badań TÜV/MOT, nawet jeśli w Centrum powiadomień nie ma żadnego przypomnienia o serwisie.
  4.1.2.4.1.
  Powiadomienia o akcjach naprawczych: Kia będzie informować Użytkownika o otwartych akcjach naprawczych dotyczących jego pojazdu, wykorzystując w tym celu Centrum powiadomień, o którym mowa powyżej. Powiadomienia o akcjach naprawczych mogą być także wysyłane w inny sposób (np. w Aplikacji Kia Connect, pocztą elektroniczną na zarejestrowany adres e-mail Użytkownika lub listownie)
  4.1.2.4.2.
  Przypomnienia o serwisie: Kia będzie wysyłać Użytkownikowi przypomnienia o nadchodzącym regularnym serwisie jego pojazdu Kia, wykorzystując w tym celu Centrum powiadomień, o którym mowa powyżej.
  4.1.2.4.3.
  Powiadomienia o czynnościach serwisowych: Kia może także informować użytkownika o zaległych zalecanych czynnościach serwisowych (takich jak aktualizacja oprogramowania, wymiana części na części udoskonalone lub sprawdzenie jakości określonych elementów pojazdu Kia). Informacje dotyczące zalecanych czynnościach serwisowych mogą być przekazywane Użytkownikowi przez Centrum powiadomień, o których mowa powyżej, a także w Aplikacji Kia Connect lub pocztą elektroniczną na zarejestrowany adres e-mail Użytkownika.
  Przekazywanie informacji o zaległych zalecanych czynnościach serwisowych nie stanowi Usługi zdefiniowanej w Warunkach użytkowania i wymaga uprzedniej zgody Użytkownika.
  4.1.2.4.4.
  Przypomnienia o obowiązkowych badaniach pojazdu (takich jak TÜV w Niemczech czy MOT w Wielkiej Brytanii): Kia będzie informować Użytkownika o nadchodzących obowiązkowych badaniach pojazdu.
  Przykładowo, w Wielkiej Brytanii przypomnienie będzie dotyczyło badania „Ministerstwa Transportu” (powszechnie znanego jako „MOT”).
  Korzystanie z Usługi wymaga przekazania Kia prawidłowych danych dotyczących ostatniego obowiązkowego badania pojazdu oraz daty pierwszej rejestracji pojazdu. Kia nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość przypomnienia. Wykonywanie obowiązkowych okresowych badań pojazdu zgodnie z obowiązującym prawem jest obowiązkiem Użytkownika.
  4.1.2.5.
  Przycisk polubienia dla muzyki z USB i radia: Przycisk polubienia dla muzyki z USB i radia umożliwia wybór i tworzenie playlisty z ulubionymi utworami. Użytkownik może polubić utwór lub cofnąć polubienie utworu za pomocą przycisku zintegrowanego z funkcją muzyki systemu infotainment.
  4.1.3.
  Aktualizacje bezprzewodowe
  4.1.3.1.
  Ogólne informacje dotyczące aktualizacji bezprzewodowych
  Niniejszy punkt dotyczy aktualizacji systemu infotainment i danych map w pojeździe Użytkownika, które są instalowane „bezprzewodowo”, tj. z wykorzystaniem wbudowanego sprzętu do łączności mobilnej w pojeździe.
  Niniejszy punkt nie dotyczy aktualizacji instalowanych przez połączenie lokalne ani aktualizacji dostarczanych przez partnera serwisowego Kia.
  4.1.3.2.
  Bezprzewodowa aktualizacja map i systemu infotainment
  4.1.3.2.1.
  Zarys Bezprzewodowej aktualizacji map i systemu infotainment
  „Bezprzewodowa aktualizacja map i systemu infotainment” umożliwia przesyłanie:
  ● aktualizacji map w systemie nawigacji pojazdu („Aktualizacja map”); i/lub
  ● aktualizacji oprogramowania systemu infotainment lub ulepszeń oprogramowania Panelu sterowania („Aktualizacja sytemu infotainment”)
  z naszych serwerów do wbudowanego systemu telematycznego tzw. metodą „bezprzewodową”.
  Bliższe informacje na temat procesu aktualizacji i szczegółowej zawartości każdej Bezprzewodowej aktualizacji map i systemu infotainment będą przekazywane Użytkownikowi za pomocą Panelu sterowania.
  4.1.3.2.2.
  Warunki wstępne aktualizacji bezprzewodowych
  1. Oprogramowanie umożliwiające Bezprzewodową aktualizację map i systemu infotainment: Aby móc otrzymywać Aktualizacje bezprzewodowe, w pojeździe Kia Użytkownika musi być zainstalowane oprogramowanie umożliwiające Bezprzewodową aktualizację map i systemu infotainment. W zależności od modelu pojazdu Użytkownika, daty produkcji oraz linii wykończeniowej, wersja oprogramowania zainstalowana w pojeździe Użytkownika może nie obejmować funkcjonalności Aktualizacji bezprzewodowej. W takim przypadku niezbędne może być zainstalowanie wersji oprogramowania umożliwiającego Aktualizację bezprzewodową przez połączenie lokalne. Jednakże Kia nie gwarantuje, że wersja oprogramowania umożliwiającego Aktualizację bezprzewodową będzie dostępna dla pojazdu Użytkownika. W razie pytań prosimy o kontakt poprzez dane kontaktowe wskazane w punkcie 2.
  2. Dostępność: Bezprzewodowa instalacja aktualizacji wymaga udostępnienia przez Kia Aktualizacji map i systemu infotainment do bezprzewodowego pobrania i instalacji, która jest dopasowana do pojazdu Użytkownika. Panel sterowania będzie regularnie sprawdzać, czy nowa Aktualizacja map i systemu infotainment jest dostępna. Aktualizacje bezprzewodowe mogą ukazywać się falami, dlatego nie wszystkie pojazdy będą otrzymywać aktualizacje w tym samym czasie, nawet jeśli ich model i wykończenie są identyczne.
  3. Warunki nieodpłatnych Aktualizacji bezprzewodowych systemu infotainment: Jeśli Użytkownik jest pierwszym właścicielem nowego pojazdu Kia, rok modelowy 2022, który posiada funkcję „Bezprzewodowej aktualizacji map i systemu infotainment” i został sprzedany w maju 2021 r. lub później, Użytkownik będzie uprawniony do dwóch kolejnych nieodpłatnych Bezprzewodowych aktualizacji map i systemu infotainment („Nieodpłatne bezprzewodowe aktualizacje systemu infotainment”).
  Po wykorzystaniu Nieodpłatnych bezprzewodowych aktualizacji systemu infotainment dalsze Aktualizacje map i/lub Aktualizacje systemu infotainment będą udostępniane zgodnie z wymogami prawnymi. Jednakże Kia nie składa żadnych zapewnień ani oświadczeń co do liczby dostępnych aktualizacji lub terminu udostępnienia aktualizacji. Takie dalsze aktualizacje (jeżeli dotyczy) będą udostępniane wyłącznie (i) do pobrania ręcznego ze strony internetowej https://update.kia.com/EU/E1/Main lub (ii) w salonie dealera. Dla uniknięcia wątpliwości, Aktualizacje map i/lub Aktualizacje systemu infotainment uzyskane na stronie internetowej lub w salonie dealera nie są oferowane metodą „bezprzewodową”.
  Nawet wówczas, gdy sam plik aktualizacji jest udostępniany nieodpłatnie, dealer może pobrać opłatę za pracę związaną z zastosowaniem aktualizacji; w przypadku pobrania ze strony internetowej Użytkownik będzie musiał ponieść koszt dostawcy łączności związany z pobraniem pliku aktualizacji.
  4.1.3.2.3.
  Procedura aktualizacji
  Proces Bezprzewodowej aktualizacji map i systemu infotainment jest realizowany w następujących krokach:
  ● Pobieranie i instalacja: Dostępne Aktualizacje map i systemu infotainment będą automatycznie pobierane i instalowane w Panelu sterowania, jeżeli Użytkownik (i) potwierdził odpowiednie pobieranie i instalację Aktualizacji map i systemu infotainment w Panelu sterowania lub (ii) aktywował automatyczne pobieranie i instalację Aktualizacji map i systemu infotainment. Użytkownik może nadal korzystać z systemu infotainment podczas pobierania i instalacji.
  ● Finalizacja: Przed finalizacją Bezprzewodowej aktualizacji map i systemu infotainment Użytkownik zostanie zapytany o to, jak chce kontynuować. Można wybrać jedną z dwóch opcji: (i) Finalizuj teraz lub (ii) Później. W przypadku wyboru opcji „Finalizuj teraz” system sfinalizuje aktualizację. Korzystanie z Panelu sterowania podczas finalizacji Aktualizacji map i systemu infotainment będzie niemożliwe, ponieważ ekran zostanie wyłączony. W przypadku wyboru opcji „Później” informacja pop-up zostanie wyświetlona przy kolejnym włączeniu zapłonu.
  ● Finalizacja automatyczna: W przypadku aktywowania „Finalizacji automatycznej” Bezprzewodowa aktualizacja map i systemu infotainment rozpocznie się automatycznie po upływie 30 sekund, a kolejne finalizacje Bezprzewodowych aktualizacji map i systemu infotainment będą dokonywane automatycznie bez dodatkowego powiadomienia i bez konieczności dodatkowych działań ze strony Użytkownika.
  ● Szczegóły: W przypadku wyboru opcji „Szczegóły” Użytkownik otrzyma więcej informacji na temat Aktualizacji map lub Aktualizacji systemu infotainment.
  4.2.
  Informacje dotyczące przetwarzania danych o położeniu dla celów świadczenia Usług
  Poniższe Usługi wymagają zbierania i przetwarzania danych o położeniu (dane GPS): Mapa w menu głównym i pasek wyszukiwania, Usługi Kia Connect Live, Rozpoznawanie głosu online, Osobisty kalendarz/synchronizacja nawigacji, Centrum powiadamiania, Powiadomienia o akcjach naprawczych i Przypomnienia o serwisie, Bezprzewodowe aktualizacje map i systemu infotainment, Zdalne sterowanie klimatyzacją (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych), Zdalne ładowanie, Zdalne sterowanie drzwiami, Wyślij POI do samochodu, Znajdź mój samochód, Moje podróże, Stan pojazdu, Raport dotyczący pojazdu, Diagnostyka pojazdu, Alert dotyczący pojazdu i Alarm przeciwwłamaniowy.
  Bez zbierania i przetwarzania danych o położeniu nie można świadczyć/korzystać z danej Usługi (danych Usług).
  4.3.
  Dezaktywacja Usług
  Usługi można wyłączyć poprzez dezaktywację:
  ● Usług za pomocą Panelu sterowania; i/lub
  ● Usług i/lub Bezprzewodowych aktualizacji map i systemu infotainment w Aplikacji Kia Connect.

 • 5. PRAWA AUTORSKIE


 • 5.1.
  Cała zawartość Usług stanowi własność Kia, jej podmiotów bezpośrednio lub pośrednio zależnych bądź podmiotów stowarzyszonych (zwanych dalej łącznie „Grupą Kia”) lub jej zewnętrznych licencjodawców, i jest chroniona obowiązującymi przepisami o prawie autorskim, a wszystkie prawa do niej są zastrzeżone.
  Wszystkie prawa do Usług, bazowego oprogramowania, treści i układu są własnością Grupy Kia i jej licencjodawców. Usług nie można sprzedawać, dystrybuować, publikować, emitować, wprowadzać do obiegu ani wykorzystywać do celów handlowych w jakikolwiek sposób bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.
  Użytkownik nie może powielać (w całości ani w części), przekazywać (drogą elektroniczną ani w inny sposób), modyfikować, wyświetlać, ponownie dostarczać Usług, udzielać na nie licencji, łączyć czy w inny sposób wykorzystywać Usług do jakichkolwiek celów publicznych lub handlowych bez naszego uprzedniego zezwolenia.
  5.2.
  Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako skutkujące udzieleniem licencji lub prawa do wykorzystywania jakiegokolwiek obrazu, znaku towarowego, znaku usługowego lub logo, będących własnością Grupy Kia.
  Grupa Kia zastrzega sobie wszelkie prawa dotyczące jej informacji lub materiałów zastrzeżonych w związku z Usługami i będzie egzekwować takie prawa w pełnym zakresie obowiązujących przepisów o prawie autorskim i o znakach towarowych.

 • 6. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA I OGRANICZENIA


 • 6.1.
  Ogólne obowiązki
  Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i poszanowania praw osób trzecich podczas korzystania z Usług.
  6.2.
  Obowiązki informacyjne
  Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania innych kierowców pojazdu o aktywacji Usług i związanym z tym przetwarzaniem danych zgodnie z punktem 9.2
  6.3.
  Obowiązki w przypadku przeniesienia własności pojazdu
  W przypadku sprzedaży pojazdu lub trwałego przekazania go osobie trzeciej na innej podstawie Użytkownik jest zobowiązany do dezaktywowania Usług w Panelu sterowania pojazdu i usunięcia danych przechowywanych w pojeździe. W takim przypadku pojazd zostanie odłączony w Aplikacji Kia Connect, jednak dane Konta Kia Connect w tej Aplikacji nie zostaną usunięte. W takim przypadku Użytkownik i Kia są uprawnieni do rozwiązania niniejszej umowy zgodnie z punktem 10.4.
  6.4.
  Zakazany użytek i inne niedozwolone działania
  6.4.1.
  Użytkownik może korzystać z Usług wyłącznie w celach i w granicach opisanych w punkcie 4.1.
  6.4.2.
  Użytkownik może wykorzystywać swoje dane do logowania w Usługach wyłącznie do logowania się do Aplikacji Kia Connect i połączenia Panelu sterowania z Aplikacją Kia Connect. Użytkownik nie może udostępniać swoich danych do logowania osobom trzecim. W szczególności zabrania się wykorzystywania danych do logowania do połączenia usługi zewnętrznej do systemów Kia, takich jak back-end Kia Connect.
  6.4.3.
  Użytkownik nie może dokonywać w pojeździe zmian (co obejmuje zmiany sprzętu i oprogramowania oraz korzystanie z oprogramowania osób trzecich), które mogłyby wpłynąć na funkcjonalność Usług.
  6.4.4.
  Użytkownik nie może łączyć Aplikacji Kia Connect z aplikacjami zewnętrznymi z naruszeniem warunków jej użytkowania.
  6.4.5.
  Użytkownik może korzystać z karty SIM wbudowanej w Panel sterowania wyłącznie w Panelu sterowania i wyłącznie do uzyskiwania dostępu do Usług. Wyjmowanie karty SIM z Panelu sterowania lub wyodrębnianie informacji zawartych na karcie SIM (np. ICCID) jest zabronione.
  Użytkownik nie może wykorzystywać karty SIM:
  ● do transmisji głosu (w tym VOIP);
  ● do uzyskiwania dostępu do publicznego punktu odbioru (tj. publicznego adresu IP), w tym poprzez wykorzystanie serwera proxy, bramy sieciowej lub routingu;
  ● do podejmowania prób przeniknięcia do systemów bezpieczeństwa bez względu na to, czy włamanie spowoduje uszkodzenie lub utratę danych, czy też nie;
  ● w jakikolwiek sposób, który wykorzystuje Usługi lub oprogramowanie związane z Internet relay chat, udostępniania plików peer-to-peer, bit torrent lub siecią serwerów proxy;
  ● w sposób, który wiąże się ze spamem, wysyłaniem masowych niezamówionych wiadomości e-mail lub wiadomości komercyjnych lub utrzymywaniem otwartej sieci SMTP relay; lub
  ● w jakikolwiek sposób, który może wywierać szkodliwy wpływ na sieć lub Usługi.
  6.4.6.
  Użytkownik nie może podawać do wiadomości jakimkolwiek osobom trzecim wyników jakichkolwiek porównań lub testów wydajności karty SIM, sieci, Usług lub jakiegokolwiek ich komponentu.
  6.5.
  Konsekwencje naruszeń
  Wszelkie naruszenia obowiązków i ograniczeń określonych w niniejszym punkcie 6 mogą skutkować tymczasowym zawieszeniem Usług. Kia zasadniczo poinformuje Użytkownika o zamiarze zawieszenia świadczenia Usług oraz czasie zawieszenia z wyprzedzeniem, chyba że natychmiastowe zawieszenie Usług jest niezbędne do zapobieżenia wyrządzeniu szkody Kia, Usłudze, sieci lub innym klientom. Czas zawieszenia zostanie ustalony przez Kia według własnego uzasadnionego uznania na podstawie wagi naruszenia i wynikającego z niego ryzyka dla Kia, Usługi, sieci lub innych klientów. W przypadku powtarzających się naruszeń Kia może rozwiązać Umowę z ważnej przyczyny zgodnie z punktem 10.3.

 • 7. OPŁATA ZA USŁUGI


 • 7.1.
  Okres nieodpłatnego świadczenia Usług
  O ile nie określono inaczej w niniejszych Warunkach użytkowania w odniesieniu do określonych Usług, Usługi są świadczone nieodpłatnie na rzecz użytkowników konkretnego pojazdu (zidentyfikowanego według numeru VIN) przez okres 7 lat. Powyższy 7-letni okres rozpoczyna bieg w dniu rozpoczęcia okresu gwarancji pojazdu.
  W przypadku sprzedaży pojazdu i zarejestrowania go na nowego właściciela w okresie nieodpłatnego świadczenia Usług nowy właściciel może zdecydować się na nieodpłatne korzystanie z Usług w trakcie pozostałej części okresu nieodpłatnego świadczenia Usług poprzez aktywowanie Usług we własnym imieniu. Późniejsza sprzedaż i rejestracja pojazdu po początkowej sprzedaży nie wpływa na okres nieodpłatnego świadczenia Usług, tzn. nie skutkuje przerwaniem ani przedłużeniem okresu nieodpłatnego świadczenia Usług.
  7.2.
  Usługi dodatkowe
  Zastrzegamy sobie prawo do oferowania usług dodatkowych w przyszłości na podstawie odrębnych warunków użytkowania. Takie usługi dodatkowe mogą podlegać opłatom.

 • 8. DOSTĘPNOŚĆ USŁUG


 • 8.1.
  Zastrzegamy sobie prawo do tymczasowego lub stałego wyłączenia dostępu do Usług w całości lub w części w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa lub stabilności Usług dla wszystkich użytkowników oraz do zapewnienia zgodności Usług z obowiązkowymi wymogami prawnymi.
  8.2.
  Świadczenie Usług i korzystanie z Usług może podlegać ograniczeniom w odniesieniu do aktualnego stanu techniki, na który nie mamy wpływu. Wiąże się to w szczególności z dostępnością połączeń transmisji danych zapewnianych przez operatorów. W poszczególnych przypadkach niedostępność sieci może skutkować niedostępnością Usług ze względu na brak możliwości przesłania niezbędnych danych.
  Ponadto, szczytowe obciążenia w Usługach, sieciach bezprzewodowych i stacjonarnych oraz w Internecie mogą powodować powstawanie krótkotrwałych utrudnień.
  8.3.
  Zakłócenia mogą również występować wskutek zdarzeń siły wyższej, w tym chorób pandemicznych i epidemicznych, strajków, lokautów i nakazów urzędowych oraz ze względu na środki techniczne i inne środki (np. naprawy, konserwację, aktualizacje oprogramowania oraz przedłużenia) niezbędne w naszych systemach oraz w systemach usługodawców na poziomie downstream lub upstream, dostawców treści oraz operatorów sieci, które są konieczne dla zapewnienia właściwego lub lepszego funkcjonowania Usług.
  8.4.
  W przypadku wyłączenia dostępu, ograniczenia dostępu lub zakłóceń dostępu do Usług opisanych w niniejszym punkcie 7, w miarę możliwości, będziemy kontaktować się z Użytkownikiem, aby powiadomić go o tych okolicznościach i wskazać powód wyłączenia, ograniczenia lub zakłóceń.

 • 9. OCHRONA DANYCH


 • 9.1.
  Informacje o sposobie zbierania i przetwarzania przez nas danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług można znaleźć w naszej Informacji o ochronie prywatności Kia Connect dostępnej na stronie internetowej Kia Connect.
  9.2.
  Użytkownik powiadomi jakiegokolwiek innego użytkownika/kierowcę pojazdu, że Usługi zostały aktywowane. Użytkownik powiadomi w szczególności innego użytkownika/kierowcę o czynnościach przetwarzania danych opisanych w Informacji o ochronie prywatności Kia Connect i fakcie, że Usługi wymagają zbierania i przetwarzania danych o położeniu (dane GPS).

 • 10. OKRES OBOWIĄZYWANIA, WYPOWIEDZENIE


 • 10.1.
  Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą zaakceptowania jej przez Użytkownika w Panelu sterowania. Umowa wygasa po upływie okresu bezpłatnego świadczenia Usług (por. punkt 7.1), chyba że zostanie rozwiązana wcześniej zgodnie z niniejszym punktem 10.
  10.2.
  Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, a tym samym prawo do korzystania z Usług, w dowolnym momencie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kwartału kalendarzowego.
  10.3.
  Prawo każdej ze stron do rozwiązania umowy z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone. Ważną przyczynę rozwiązania umowy przez Kia stanowią w szczególności powtarzające się naruszenia zobowiązań Użytkownika wynikających z warunków wstępnych określonych w punkcie 6.5.
  10.4.
  Ponadto, w razie uchylenia umowy sprzedaży pojazdu, ponownego nabycia czy innego wycofania pojazdu przez danego dealera, w przypadku wypowiedzenia umowy leasingu, sprzedaży pojazdu na rzecz osoby trzeciej, kradzieży oraz w razie szkody całkowitej każda ze stron będzie uprawniona do wypowiedzenia świadczenia Usług w odniesieniu do danego pojazdu.
  10.5.
  Ustawowe prawo każdej ze stron do rozwiązania umowy pozostaje nienaruszone.

 • 11. ZMIANY USŁUG; ZMIANY WARUNKÓW UŻYTKOWANIA


 • 11.1.
  Zmiany Usług
  Kia zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzasadnionych zmian w Usługach. W szczególności, sporadycznie dokonujemy aktualizacji wymaganych przez prawo, w celu zapewnienia zgodności naszych Usług z obowiązującym prawem. Możemy także aktualizować nasze Usługi ze względów bezpieczeństwa i w celu spełnienia oczekiwanych standardów jakości (np. tych opisanych w punkcie 15 dotyczącym Rękojmi).
  Ponadto możemy zmieniać nasze Usługi także z następujących powodów:
  ● w celu dostosowania do nowych technologii;
  ● w celu dostosowania do wzrostu lub spadku liczby użytkowników Usług;
  ● w celu dostosowania do zmian dotyczących importu licencji lub współpracy z osobami trzecimi; oraz
  ● w celu zapobiegania szkodom lub nadużyciom.
  11.2.
  Zmiany Warunków użytkowania
  Kia będzie proponować Użytkownikowi zmiany niniejszych Warunków użytkowania, wyświetlając je w Aplikacji Kia Connect i/lub na Panelu sterowania pojazdu nie później niż na dwa miesiące przed wejściem w życie proponowanych nowych Warunków użytkowania. Zmienione Warunki użytkowania wejdą w życie wyłącznie wówczas, gdy zostaną zaakceptowane przez Użytkownika poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku „Akceptuj” w Aplikacji Kia Connect lub na Panelu sterowania.
  W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika proponowanych zmian Warunków użytkowania zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 • 12. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA


 • 12.1.
  Wszystkie umowy pomiędzy Kia a Użytkownikiem są zawierane w języku danego kraju. Po zawarciu odpowiedniej umowy tekst umowy zostanie udostępniony Użytkownikowi w Aplikacji Kia Connect i w Panelu sterowania.
  12.2.
  Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do ich przedmiotu, jakim jest korzystanie z Usług, i zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia, pisemne bądź ustne, dokonane przez strony w tym zakresie.
  12.3.
  Warunki Użytkownika, które są odmienne od niniejszych Warunków użytkowania, pozostają z nimi w sprzeczności lub je uzupełniają, regulują korzystanie z Usług wyłącznie wówczas, gdy zostały wyraźnie przez nas zaakceptowane w formie pisemnej.
  12.4.
  Wszelkie zmiany i uzupełnienia Warunków użytkowania oraz powiadomienia niezbędne do ich wykonania wymagają formy pisemnej (w tym pocztą elektroniczną, faksem lub potwierdzeniem w Panelu sterowania) pod rygorem nieważności. Rezygnacja z wymogu formy pisemnej może nastąpić tylko w formie pisemnej.
  12.5.
  Jesteśmy uprawnieni do przeniesienia całości lub części naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na innego usługodawcę, za powiadomieniem przekazanym Użytkownikowi z 6-tygodniowym wyprzedzeniem. W takim przypadku Użytkownik ma jednak prawo do wypowiedzenia umowy w terminie miesiąca od otrzymania pisemnego powiadomienia, ze skutkiem na dzień planowanego przeniesienia umowy na podmiot, który zastępuje Kia jako strona umowy. Wyraźnie poinformujemy Użytkownika o przysługującym mu prawie do wypowiedzenia umowy w pisemnym powiadomieniu.
  W celu uniknięcia wątpliwości, prawo to jest skuteczne bez uszczerbku dla przysługującego Użytkownikowi prawa do wypowiedzenia Warunków użytkowania, a tym samym prawa do korzystania z Usług, w dowolnym momencie, zgodnie z punktem 10.2.

 • 13. OBSŁUGA KLIENTA / REKLAMACJE


 • 13.1.
  W razie pytań lub reklamacji, Użytkownicy mogą korzystać z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1 powyżej.
  13.2.
  Komisja Europejska prowadzi stronę internetową służącą do rozwiązywania sporów online, poświęconą pomocy konsumentom i przedsiębiorcom w rozwiązywaniu sporów poza sądem, i dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Kia nie bierze udziału i nie ma obowiązku brać udziału w procedurach alternatywnego rozstrzygania sporów przez jednostkę właściwą do alternatywnego rozstrzygania sporów dla konsumentów.

 • 14. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


 • Jeśli Użytkownik jest konsumentem (tj. osobą fizyczną, która składa zamówienie w celu niezwiązanym z własną działalnością handlową lub działalnością zawodową prowadzoną na własny rachunek), ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi mającymi zastosowanie do niniejszej umowy o świadczenie Usług.
  14.1.
  PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  Użytkownik ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
  Termin na odstąpienie od umowy upływa po 14 dniach od daty zawarcia umowy.
  Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas, tj. Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, tel. +49 800 7773044, e-mail: support@kia-connect.eu, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. listem wysłanym pocztą tradycyjną lub elektroniczną).
  Użytkownik może skorzystać z załączonego modelowego formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Może także wypełnić i wysłać modelowy formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie poprzez naszą stronę internetową pod adresem: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form. Jeśli Użytkownik skorzysta z tej opcji, niezwłocznie powiadomimy go o otrzymaniu takiego odstąpienia od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
  Aby dotrzymać terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
  14.2.
  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  Jeśli Użytkownik odstąpi od niniejszej umowy, niezwłocznie, jednak w żadnym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania nas o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, zwrócimy mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas).
  Zwrotu płatności dokonamy z wykorzystaniem tej samej metody płatności, z jakiej skorzystano przy pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik udzielił wyraźnej zgody na zastosowanie innej metody; jednakże, w żadnym przypadku Użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi opłatami na skutek zwrotu płatności.
  14.3.
  WAŻNA UWAGA: WYGAŚNIĘCIE PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  Prawo do odstąpienia od umowy wygasa w przypadku umów na dostawę treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku fizycznym, jeżeli spełnione zostały następujące warunki:
  14.3.1.
  w przypadku umowy, która nie zobowiązuje Użytkownika do zapłaty ceny, jeśli Kia rozpoczęła wykonywanie umowy;
  14.3.2.
  w przypadku umowy, która zobowiązuje Użytkownika do zapłaty ceny, jeżeli:
  1. Kia rozpoczęła wykonywanie umowy,
  2. Użytkownik udzielił wyraźnej uprzedniej zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,
  3. Użytkownik przyjął do wiadomości, że za jego zgodą, o której mowa w punkcie b), traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia wykonywania umowy; oraz
  4. Kia przekazała Użytkownikowi potwierdzenie zgodnie z art. 312f niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch, „BGB”).
  14.4.
  MODELOWY FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  Modelowy formularz odstąpienia od umowy
  (Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
  ● Do Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Niemcy, adres e-mail: support@kia-connect.eu:
  ● Ja/My(*) niniejszym oświadczam/y(*), że odstępuję/odstępujemy(*) od mojej/naszej(*) umowy o realizację następującej usługi (*),
  ● Zamówiono dnia (*)/otrzymano dnia (*),
  ● Imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) konsumenta (konsumentów),
  ● Adres konsumenta (konsumentów),
  ● Podpis konsumenta (konsumentów) (wyłącznie jeśli niniejszy formularz jest składany w wersji papierowej),
  ● Data
  (*) Niepotrzebne skreślić.

 • 15. RĘKOJMIA


 • Jeśli Użytkownik jest konsumentem, przysługują mu ustawowe prawa z tytułu rękojmi na towary i produkty cyfrowe, a także dodatkowe prawa określone w niniejszych Warunkach użytkowania. Ustawowe prawa z tytułu rękojmi wygasają po upływie dwóch lat od dostawy odnośnego produktu cyfrowego; w przypadku dostawy ciągłej roszczenia nie przedawniają się przed upływem 12 miesięcy od zakończenia okresu dostawy.

 • 16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


 • Odpowiedzialność w poniżej opisanym zakresie spoczywa na Użytkowniku zależnie od kraju, w którym ma on swoje miejsce zamieszkania:
  16.1 Austria
  Kia nie ponosi odpowiedzialności innej niż (1) odpowiedzialność za rażące zaniedbanie lub działanie świadome oraz (2) odpowiedzialność za zawinione obrażenia ciała lub śmierć.
  16.2 Belgia
  16.2.1 W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, odpowiedzialność umowna i pozaumowna Kia, niezależnie od podstawy prawnej (czy to z tytułu rękojmi, umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania lub w inny sposób, w tym w przypadku ukrytych wad), za powstałe szkody rzeczywiste i utracone korzyści wynikające z lub w związku ze świadczeniem Usług lub opóźnieniami i przerwami w świadczeniu Usług jest ograniczona w następujący sposób: (a) Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych; (b) Kia nie ponosi odpowiedzialności z powodu naruszenia jakichkolwiek nieistotnych zobowiązań umownych ani za jakiekolwiek nieznaczne zaniedbanie jakiegokolwiek innego obowiązku dochowania staranności; i (c) Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wtórne szkody, w tym między innymi niemożność użytkowania, utratę danych, zysków, oszczędności, możliwości, renomy firmy, a także za roszczenia osób trzecich (nawet jeśli Kia została poinformowana o możliwości wystąpienia takiej szkody). 16.2.2 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do: (i) jakiejkolwiek obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej (takiej, jak odpowiedzialność za wadliwe produkty), (ii) odpowiedzialności za obrażenia ciała lub śmierć spowodowaną przez jakiekolwiek działanie lub zaniechanie Kia, (iii) wszelkiej odpowiedzialności za oszustwo lub poważne zaniedbanie lub (iv) wszelkiej innej odpowiedzialności, która nie może być ograniczona ani wyłączona przez prawo. Ponadto powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli, i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji.
  16.3 Czechy
  16.3.1 Odpowiedzialność umowna i ustawowa Kia za szkody spowodowane nieznacznym zaniedbaniem będzie, niezależnie od podstawy prawnej, ograniczona w następujący sposób: a) Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia zobowiązań umownych; b) Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, które mogą wyniknąć z korzystania z Usług. 16.3.2 Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności do odpowiedzialności za poważne zaniedbanie lub działanie umyślne, szkodę wyrządzoną prawom naturalnym jednostki lub odpowiedzialności za wadliwe produkty. Ponadto takie ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do słabszych stron w rozumieniu art. 433 ust. 2 czeskiego kodeksu cywilnego, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji. 16.3.3 Punkty 16.3.1 i 16.3.2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki. 16.3.4 Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania szkodom i ich minimalizacji.
  16.4 Francja
  16.4.1 Odpowiedzialność umowna Kia za szkody spowodowane nieznacznym zaniedbaniem będzie ograniczona w następujący sposób: (a) Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia zobowiązań umownych; (b) Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, które mogą wyniknąć z korzystania z Usług; (c) Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane działaniem siły wyższej (tj. zdarzenia poza kontrolą Kia, którego nie można było racjonalnie przewidzieć w momencie zawierania umowy). 16.4.2 Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności do odpowiedzialności za poważne zaniedbanie lub działanie umyślne, odpowiedzialności za wadliwe produkty ani odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała. Ponadto powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji. 16.4.3 Punkty 16.4.1 i 16.4.2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki.
  16.5 Niemcy
  16.5.1 Kia ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi za działania umyślne lub rażące zaniedbania po stronie Kia, jej pełnomocników, pracowników wykonawczych lub innych osób, którym powierzyła wykonanie obowiązków. To samo dotyczy przypadków naruszenia gwarancji (np. w rozumieniu ust. 444 lub 639 GBG (Bürgerliches Gesetzbuch, niemieckiego kodeksu cywilnego) lub innej odpowiedzialności bezwzględnej oraz roszczeń na podstawie niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (Produkthaftungsgesetz) lub w przypadku utraty życia, zdrowia lubuszkodzenia ciała. 16.5.2 W przypadku zwykłego zaniedbania, o ile punkt 16.5.1 nie znajduje zastosowania, Kia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za naruszenie istotnych zobowiązań umownych, tj. takich zobowiązań, które w pierwszej kolejności umożliwiają należyte wykonanie umowy i na których klient miał prawo się opierać lub których zawinione niewykonanie naraża na szwank realizację celu umowy; jednakże, w takim przypadku odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości przewidywalnej szkody, jaka zazwyczaj może powstać, której wystąpienia Kia musiała się spodziewać w chwili zawarcia umowy na podstawie znanych wówczas okoliczności. 16.5.3 Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód. 16.5.4 Kia nie ponosi odpowiedzialności za użycie alertów o fotoradarach/niebezpieczeństwach, zabronionych zgodnie z ust. 23 par. 1c niemieckiej ustawy o ruchu drogowym („StVO”) (patrz pkt 1.1). 16.5.5 TomTom Global Content B.V. nie ponosi odpowiedzialności za użycie alertów o fotoradarach/niebezpieczeństwach, zabronionych zgodnie z ust. 23 par. 1c StVO (patrz pkt 1.1). 16.5.6 HERE Europe B.V. nie ponosi odpowiedzialności za użycie alertów o fotoradarach/niebezpieczeństwach, zabronionych zgodnie z ust. 23 par. 1c StVO (patrz pkt 1.1).
  16.6 Węgry
  16.6.1 W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, odpowiedzialność umowna i pozaumowna Kia, niezależnie od podstawy prawnej (czy to z tytułu rękojmi, umowy, czynu niedozwolonego, zaniedbania lub w inny sposób, w tym w przypadku ukrytych wad), za powstałe szkody rzeczywiste i utracone korzyści wynikające z lub w związku ze świadczeniem Usług lub opóźnieniami i przerwami w świadczeniu Usług jest ograniczona w następujący sposób: (a) Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych; (b) Kia nie ponosi odpowiedzialności z powodu naruszenia jakichkolwiek nieistotnych zobowiązań umownych ani za jakiekolwiek nieznaczne zaniedbanie z powodu naruszenia jakiegokolwiek innego obowiązku dochowania staranności; i (c) Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wtórne szkody, w tym między innymi niemożność użytkowania, utratę danych, zysków, oszczędności, możliwości, renomy firmy, a także za roszczenia osób trzecich (nawet jeśli Kia została poinformowana o możliwości wystąpienia takiej szkody). 16.6.2 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Kia za (i) śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania ze strony Kia, czy pracowników lub agentów Kia ; (ii) umyślne działanie; (iii) naruszenie obowiązków wynikających z zasad porządku publicznego; oraz (iv) każdy inny przypadek, w którym odpowiedzialność Kia nie może być ograniczona ani wyłączona na mocy obowiązującego prawa.
  16.7 Włochy
  16.7.1 Odpowiedzialność Kia za szkody spowodowane nieznacznym zaniedbaniem będzie ograniczona w następujący sposób: (a) Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych; (b) Kia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieznacznego zaniedbania jakiegokolwiek innego obowiązku staranności; (c) Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Kia za (i) śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania Kia lub zaniedbania pracowników lub agentów Kia; (ii) poważne zaniedbanie lub umyślne działanie; (iii) naruszenie obowiązków wynikających z zasad porządku publicznego; oraz (iv) każdy inny przypadek, w którym odpowiedzialność Kia nie może być ograniczona ani wyłączona na mocy obowiązującego prawa. 16.7.2 Punkt 16.7.1 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki. 16.7.3 Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód.
  16.8 Holandia
  16.8.1 W zakresie dozwolonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Kia nie ponosi odpowiedzialności na żadnej podstawie za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku lub w związku z umową o świadczenie Usług lub z samymi Usługami. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, gdy jakakolwiek odpowiedzialność wynika z poważnego zaniedbania lub umyślnego działania kierownictwa Kia. 16.8.2 Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód.
  16.9 Norwegia
  16.9.1 Odpowiedzialność umowna i ustawowa Kia za szkody spowodowane nieznacznym zaniedbaniem będzie, niezależnie od podstawy prawnej, ograniczona w następujący sposób: (a) Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych; (b) Kia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieznacznego zaniedbania jakiegokolwiek innego obowiązku staranności; (c) Odpowiedzialność Kia będzie ograniczona do kwoty 5000 koron norweskich za każde zdarzenie. 16.9.2 Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w tym do odpowiedzialności na podstawie norweskiej ustawy o odpowiedzialności za produkt. Ponadto powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji.
  16.10 Polska
  16.10.1 Kia nie ponosi odpowiedzialności za szkodę rzeczywistą i/lub utratę korzyści, chyba że jest to spowodowane umyślnym działaniem Kia. 16.10.2 Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności odpowiedzialności z powodu działania umyślnego, odpowiedzialności na podstawie polskiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), odpowiedzialności za produkt niebezpieczny na podstawie polskiego kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) oraz odpowiedzialności za zawinione obrażenia ciała.
  16.11 Republika Irlandii
  16.11.1 Kia ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za przewidywalne straty i szkody spowodowane przez Kia. W przypadku, gdy Kia nie stosuje się do niniejszych Warunków użytkowania, Kia będzie ponosić odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Użytkownika będące przewidywalnym rezultatem naruszenia przez Kia warunków niniejszej umowy lub braku zachowania przez nas należytej staranności i umiejętności, jednak nie jesteśmy odpowiedzialni za żadne straty lub szkody, których nie można przewidzieć. Straty lub szkody są możliwe do przewidzenia, jeśli albo oczywiste jest, że tak się stanie, albo jeśli w momencie zawierania umowy zarówno my, jak i Użytkownik wiedzieliśmy, że może się to zdarzyć. 16.11.2 Kia nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób swojej odpowiedzialności wobec Użytkowników, jeżeli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność: za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem ze strony Kia lub jej pracowników, agentów czy podwykonawców, lub za oszustwo czy wprowadzenie w błąd. 16.11.3 Kia nie ponosi odpowiedzialności za straty gospodarcze. Usługi są dostarczane wyłącznie do użytku prywatnego. Jeśli Użytkownik używa produktów do jakichkolwiek celów handlowych, biznesowych lub odsprzedaży, Kia nie odpowiada za straty zysków, utratę korzyści, przerwanie działalności ani utratę możliwości biznesowych.
  16.12 Słowacja
  16.12.1 W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo słowackie, umowna i ustawowa odpowiedzialność Kia za szkody (w szczególności rzeczywistą szkodę i utratę korzyści) będzie, niezależnie od podstawy prawnej, ograniczona. Kia będzie odpowiedzialna za szkody tylko do wysokości szkód, które Kia przewidziała, lub które Kia mogła przewidzieć w wyniku naruszenia zobowiązania Kia w momencie wykonania umowy, biorąc pod uwagę wszystkie fakty, jakie Kia znała lub powinna była znać, zachowując należytą ostrożność. 16.12.2 Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej. Ponadto powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji. 16.12.3 Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód.
  16.13 Hiszpania
  16.13.1 Kia nie ogranicza swojej obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w tym między innymi odpowiedzialności za działania umyślne i odpowiedzialności za zawinione szkody osobowe. 16.13.2 16.13.1stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki.
  16.14 Szwecja
  16.14.1 Kia nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, chyba że Kia spowodowała stratę lub szkodę w wyniku umyślnego działania lub poważnego zaniedbania. 16.14.2 Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności odpowiedzialności z powodu umyślnego działania, odpowiedzialności na podstawie szwedzkiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (Produktansvarslagen) oraz odpowiedzialności za zawinione obrażenia ciała. Ponadto, powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji. 16.14.3 Punkty 16.14.1 i 16.14.2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki. 16.14.4 Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód.
  16.15 Wielka Brytania
  16.15.1 Kia ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za przewidywalne straty i szkody spowodowane przez Kia. W przypadku, gdy Kia nie stosuje się do niniejszych Warunków użytkowania, Kia będzie ponosić odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Użytkownika będące przewidywalnym rezultatem naruszenia przez Kia warunków niniejszej umowy lub braku zachowania przez nas należytej staranności i umiejętności, jednak nie jesteśmy odpowiedzialni za żadne straty lub szkody, których nie można przewidzieć. Straty lub szkody są możliwe do przewidzenia, jeśli albo oczywiste jest, że tak się stanie, albo jeśli w momencie zawierania umowy zarówno my, jak i Użytkownik wiedzieliśmy, że może się to zdarzyć.16.15.2 Kia nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób swojej odpowiedzialności wobec Użytkowników, jeżeli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania Kia lub zaniedbania pracowników lub agentów Kia; za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; za naruszenie praw użytkownika w związku z Usługami, w tym prawa do otrzymywania Usług świadczonych z należytą fachowością i starannością. 16.15.3 Kia nie ponosi odpowiedzialności za straty gospodarcze. Usługi są dostarczane wyłącznie do użytku prywatnego. Jeśli Użytkownik używa produktów do jakichkolwiek celów handlowych, biznesowych lub odsprzedaży, Kia nie odpowiada za straty zysków, utratę korzyści, przerwanie działalności ani utratę możliwości biznesowych.

 • 17. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA MIEJSCOWEGO


 • Poniższa tabela zawiera szczegółowe zmiany wynikające z prawa lokalnego w zależności od kraju, w którym Użytkownik ma miejsce stałego zamieszkania.
  Belgia
  Ostatnie zdanie punktu 5.1 jest zmienione w następujący sposób: Bez uszczerbku dla obowiązkowych praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Użytkownikowi nie wolno powielać (w całości lub części), przekazywać (drogą elektroniczną lub w inny sposób), modyfikować, wyświetlać, ponownie dostarczać, licencjonować, łączyć lub w inny sposób wykorzystywać Usług do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych bez naszej uprzedniej zgody.
  Punkt 12.5 par. 1 jest zmieniony w następujący sposób: Jesteśmy uprawnieni do przeniesienia naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy w całości lub w części na innego dostawcę usług, z zachowaniem 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia dla Użytkownika, bez jego zgody, pod warunkiem, że to przeniesienie nie zmniejszy gwarancji Użytkownika jako konsumenta.
  Punkt 14 jest zmieniony w następujący sposób: Użytkownik wyraźnie zgadza się, że realizacja umowy rozpoczyna się za jego zgodą w dniu, w którym zarejestruje on Konto Kia (w przypadku Aplikacji Kia Connect) i zaakceptuje aktualne Warunki użytkowania, uznając tym samym, że traci swoje prawo do odstąpienia zgodnie z art. VI.53,13 belgijskiego kodeksu prawa gospodarczego.
  Czechy
  Punkt 13.2 zostaje usunięty i zastąpiony następującym: Jeśli Użytkownik jest konsumentem, oprócz prawa wniesienia roszczenia do czeskich sądów lub w innej jurysdykcji, jeżeli zezwala na to obowiązujące prawo, ma również prawo do alternatywnego rozwiązania sporu konsumenckiego wynikającego z umowy lub w związku z umową podlegającą pod niniejsze Warunki użytkowania przez zatwierdzony organ do alternatywnego rozstrzygania sporów. Aktualny wykaz zatwierdzonych organów zajmujących się alternatywnym rozstrzyganiem sporów, a także dodatkowe informacje na temat obowiązującej procedury ADR można znaleźć na stronie internetowej czeskiego Urzędu Inspekcji Handlowej: https://www.adr.coi.cz. Użytkownik może również złożyć skargę online do organu ADR za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Punkt 14 zostaje usunięty i zastąpiony następującym: Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraźnie zgadza się, że realizacja umowy dotyczącej świadczenia Usług rozpoczyna się za jego zgodą od dnia, w którym Użytkownik zaakceptuje niniejsze Warunki użytkowania, a zatem uznaje, że traci prawo do odstąpienia zgodnie z art. 1837 (l) czeskiego kodeksu cywilnego.
  Węgry
  Niniejsze Warunki użytkowania zawierane są w formie elektronicznej. Warunki użytkowania zostaną zawarte po aktywacji Usług za pomocą przycisku „ZGADZAM SIĘ”. Niniejsze Warunki użytkowania nie są uważane za sporządzone na piśmie, a Użytkownik będzie mógł je przechowywać, uzyskiwać do nich dostęp oraz kopiować je na nośnik danych lub nośnik elektroniczny. Zapewnimy środki techniczne do identyfikowania i poprawiania błędów poprzez przetwarzanie elektroniczne przed złożeniem prawnie wiążącego oświadczenia.
  Punkt 13.2 nie obowiązuje w stosunku do Użytkowników, którzy są konsumentami.
  Holandia
  Punkt 11.1 zostaje uzupełniony w następujący sposób: Kia zastrzega sobie prawo wprowadzania uzasadnionych zmian w Warunkach użytkowania i/lub w Usługach. Użytkownik zostanie przez nas powiadomiony o wszelkich zmianach w niniejszych Warunkach użytkowania i/lub w Usługach. Wszelkie takie zmiany wchodzą w życie 6 tygodni po otrzymaniu przez Użytkownika powiadomienia o nich.
  Polska
  Punkt 14 zostaje usunięty i zastąpiony następującym: Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od umowy. Ma to zastosowanie nawet w przypadku, gdy jest on konsumentem, ponieważ korzystanie z Aplikacji Kia Connect i wszelkich Usług polega na dostarczaniu Użytkownikowi przez Kia treści cyfrowych niezapisanych na trwałym nośniku. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że pobierając Aplikację Kia Connect, wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usług przez Kia i nie ma prawa do odstąpienia od umowy.
  Niniejszy dokument jest składnikiem aktywów informacyjnych Kia i jest chroniony przez obowiązujące przepisy i regulacje.