Kia Connect Personvernerklæring

Personvernerklæring

Kia Connect

1.

Innledning
Denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») fra Kia Connect GmbH («Kia», «vi» eller «oss») gjelder for innsamlingen og behandlingen av personopplysninger i forbindelse med ytelsen av våre tjenester via app («Kia Connect-appen») og via kjøretøyets hovedenhet («Hovedenhet», samlet sett «Tjenestene») og retter seg mot våre kunder som benytter disse Tjenestene («du», «din»).
I tillegg til Tjenestene, kan Kia tilby kjøp av visse funksjoner som kunder kan bruke med sitt kjøretøy. som oppgraderinger av eller tillegg til programvaren i kundens kjøretøy («Oppgraderinger»). Denne Personvernerklæringen gir også bestemt informasjon om behandlingen av personopplysninger i forbindelse med kjøp av slike Oppgraderinger.
Kia tar ditt personvern og beskyttelsen av dine personopplysninger på alvor, og behandler alltid dine personopplysninger i samsvar med personvernforordningen og annen gjeldende lovgivning om personvern og datasikkerhet.
Vær oppmerksom på at i tillegg til denne personvernerklæringen kan vi, der det er hensiktsmessig, informere deg om behandlingen av dine personopplysninger separat, for eksempel i samtykkeskjemaer eller separate personvernerklæringer.
Vi leverer Tjenester og Oppgraderinger til kunder over hele Europa. Se punkt 21 (lokale lovendringer) for spesifikk informasjon om ditt rettsområde, ettersom gjeldende databeskyttelseslover og -krav kan variere mellom de ulike rettsområdene.

2.

Behandlingsansvarlig

2.1.

Med mindre annet er uttrykkelig angitt, er Kia Connect GmbH behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn og behandles som beskrevet i Personvernerklæringen.

2.2.

Hvis du har spørsmål vedrørende vår bruk av personopplysningene dine, eller hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, kan du ta kontakt med oss på:
Kia Connect GmbH Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland
E-post: info@kia-connect.eu
Du kan også bruke vårt kontaktskjema, som er tilgjengelig her: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
Som alternativ kan du også kontakte vårt personvernombud via kontaktinformasjonen som er angitt i punkt 3 nedenfor.

2.3.

Merk at vi opptrer som felles behandlingsansvarlig sammen med Kia Corporation, 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 06797, Republikken Korea, med formål om å sikre hensiktsmessige standarder på nettsikkerheten på kjøretøy og produkter fra Kia (se punkt 7 for nærmere informasjon). Vi har avtalt med Kia Corporation at vi skal være hovedkontakten for deg dersom du har spørsmål vedrørende behandlingen av dine personopplysninger eller essensen i vår ordning med Kia Corporation i forbindelse med behandlingsaktivitetene som er nevnt i punkt 7 nedenfor. Det samme gjelder hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter i denne sammenheng. Du kan imidlertid velge å kontakte Kia Corporation direkte. I så tilfelle bør du ta kontakt med Kia Europe GmbH som er den utpekte representanten i henhold til art. 27 i GDPR.
Kia Europe GmbH
Representant for databeskyttelse hos Kia Corporation
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main, Tyskland
E-post: dpo@kia-europe.com

2.4.

Merk at vi opptrer som felles behandlingsansvarlig sammen med Kia Europe GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland, når det gjelder leveringen av OTA-oppdateringer av kjøretøysystemet (se punkt 8.2 for nærmere informasjon). Vi har avtalt med Europe GmbH at vi skal være hovedkontakten for deg dersom du har spørsmål vedrørende behandlingen av dine personopplysninger eller essensen i vår ordning med Europe GmbH i forbindelse med behandlingsaktivitetene som er nevnt i punkt 8.2. Det samme gjelder hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter i denne sammenheng. Du kan imidlertid velge å kontakte Kia Europe GmbH direkte:
Kia Europe GmbH
Data Protection Officer / personvernombud
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main, Tyskland
E-post: dpo@kia-europe.com

3.

Personvernombud
Vi har utnevnt et eksternt personvernombud («PVO»). Du kan kontakte PVO på:
Kia Connect GmbH
Data Protection Officer
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main, Tyskland
E-post: dpo@kia-connect.eu

4.

Formål, juridisk grunnlag og kategorier av personopplysninger
Punkt 4 gir deg en overordnet oversikt over behandlingen av dine personopplysninger. Detaljer om formålet med og de juridiske grunnlagene for vår behandling av dine personopplysninger, og kategoriene av personopplysninger som vi behandler, er angitt i punktene 5 til 12.
Vær oppmerksom på at vi bare behandler personopplysninger i den utstrekning det er tillatt i loven, og i den utstrekning det er nødvendig for det aktuelle formålet.
Formål
Vi behandler i hovedsak personopplysningene dine for å levere Tjenestene og Oppgraderingene som er fastsatt i avtalen som du holder på å inngå med oss («Bruksvilkår for Kia Connect»). Nærmere informasjon om Tjenestene og Oppgraderingene finnes i Bruksvilkårene for Kia Connect.
Vi behandler dine personopplysninger for de andre formålene som er angitt i punktene 5 til 12 nedenfor og alltid i henhold til gjeldende lov.
Dette omfatter for eksempel behandling av personopplysninger med formål om: (i) kommunikasjon, (ii) markedsføring, (iii) forbedre Tjenestene og utvikle nye tjenester (analysen av relevante data bygger på statistiske og matematiske modeller), (iv) sikre at de aktuelle produktene eller Tjenestene kan leveres på en sikker måte og (v) overholde våre lov- og forskriftsmessige forpliktelser i henhold til gjeldende lover (f.eks. utlevering av relevante personopplysninger til retten eller ordensmakten).
Juridisk grunnlag
Generelt sett samler vi inn og behandler personopplysningene dine der dette er nødvendig: (i) for å treffe tiltak på din anmodning før inngåelse av en kontrakt med deg («avtaleinngåelse») (GDPR art. 6 (1) b), (ii) for å oppfylle vår kontrakt med deg (GDPR art. 6 (1) b) eller (iii) for vår eller en tredjeparts berettigede interesser (GDPR art. 6 (1) f). En berettiget interesse er når vi har en næringsmessig eller forretningsmessig grunn til å bruke personopplysningene dine, så lenge dette ikke overstyres av dine egne rettigheter eller interesser.
Når det gjelder visse behandlingsaktiviteter, behandler vi personopplysningene dine (i) i den grad det er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse som påhviler oss (GDPR art. 6 (1) c) eller (ii) der du har gitt oss samtykke til behandling av dine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål (GDPR art. 6 (1) a). Se punktene 5 til 12 for informasjon om det gjeldende juridiske grunnlaget for den aktuelle behandlingsaktiviteten.
Kilder
Med mindre annet uttrykkelig er angitt i denne Personvernerklæringen, blir personopplysningene som er oppført i punkt 5 til 12, gitt til oss direkte av deg (f.eks. ved å skrive inn visse personopplysninger i Kia Connect-appen) eller samlet inn direkte fra kjøretøyet ditt (f.eks. kjøretøyets sensorer og tilhørende applikasjoner etter å ha blitt gjort tilgjengelige via Hovedenheten).
Din rett til å ikke opplyse om personopplysninger
Du har rett til ikke å oppgi dine personopplysninger til oss. Du bør imidlertid merke deg at vi ikke vil være i stand til å gi deg de fulle fordeler av våre Tjenester og Oppgraderingene eller behandle (hvis aktuelt) dine forespørsler hvis du ikke stiller nødvendig informasjon og personopplysninger til vår rådighet.
Tredjeparts bruk av kjøretøyet eller Tjenestene
Generelt sett gjelder opplysningene om våre behandlingsaktiviteter i denne Personvernerklæringen også for tilfeller med en tredjeparts bruk av kjøretøyet der du har aktivert eller registrert deg for Tjenestene. Det bør imidlertid bemerkes at våre behandlingsaktiviteter som beskrevet i denne Personvernerklæringen i hovedsak relaterer seg til informasjon som er knyttet til kjøretøyet.
Vi kan derfor vanligvis ikke identifisere den aktuelle personen som kjører bilen, med mindre en slik person er logget inn med sin personlige profil eller andre oppgitte identifikatorer som er knyttet til den aktuelle personen.
Bruksvilkårene til Kia Connect pålegger deg å opplyse tredjeparter (dvs. andre sjåfører/brukere av kjøretøyet) om: (i) At Tjenestene er aktivert, (ii) om behandlingsaktivitetene som er beskrevet i denne Personvernerklæringen og (iii) det faktum at leveranse av Tjenestene krever innsamling og behandling av posisjonsdata (GPS-data).
Vær oppmerksom på at hvis en annen person bruker Kia Connect-appen og er koblet til samme kjøretøy som deg (se punkt 2.1.2 i Bruksvilkårene for Kia Connect for mer informasjon om deling av kjøretøyet), kan denne personen også se kjøretøyets posisjonsdata (GPS-data) i sin konto på Kia Connect-appen (ved å bruke Tjenesten Finn min bil og Navigering første kilometer), selv om du skulle bruke kjøretøyet på dette tidspunktet. Selv om vedkommende imidlertid ikke vil få tilgang til dine sanntidsruter, vil de kunne se kjøretøyets lokalisasjon i sanntid.

5.

Kia Connect-appen

5.1.

Registrering og pålogging

5.1.1.

Registreringsprosessen for Kia Connect-appen: For å registrere deg på Kia Connect-appen må du ha eller opprette en «Kia-konto», registrere deg på Kia Connect-appen ved bruk av innloggingsdetaljene for din Kia-konto og akseptere Bruksvilkårene for Kia Connect. Kia-kontoen kan også brukes til å registrere deg for tjenester som leveres av andre selskaper som er del av Kia-konsernet eller bestemte tredjeparter i Europa. Mer informasjon om behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med Kia-kontoen finnes i en egen Personvernerklæring som er tilgjengelig her: https://connect.kia.com/eu/kia-account-docs/
For å opprette koblingen mellom sluttbrukerenheten (dvs. smarttelefonen) som Kia Connect-appen er installert på og det respektive kjøretøyet, kreves det ytterligere verifisering, og vi vil gi deg en PIN-kode for verifisering til dette.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), e-postadresse, navn, passord, mobilnummer, land, foretrukket språk, verifikasjons-PIN, kjøretøy-ID, aktiveringskode og informasjon om at du godtar Bruksvilkårene for Kia Connect.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss, eller for inngåelse av avtalen med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.1.2.

Innloggingsprosessen: For å kunne bruke Tjenestene som leveres via Kia Connect App, eller for å kjøpe Oppgraderinger, må du logge på Kia Connect App. Etter pålogging kan du legge til og fjerne dine Kia-kjøretøyer, og bruke Tjenestene eller Oppgraderingene gjennom Kia Connect App.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: e-post og passord.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.2.

Fjernstyring og overvåking

5.2.1.

Fjernstyrt klimakontroll: Tjenesten setter deg i stand til å fjernstyre og planlegge klimakontroll av ditt elektriske kjøretøy, inkludert avisings-funksjoner, via Kia Connect App.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), kjøretøy-ID, dato og tidsstempel, posisjonsdata (GPS-data), kilometerstand, statusinformasjon om kjøretøyet (klimakontrollstatus, motorstatus, åpen/lukket-status for dør, bagasjerom, vindu og/eller panser).
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.2.2.

Fjernlading (kun elektriske kjøretøyer og plug-in hybrider): Tjenesten setter deg i stand til å fjernstyre start og stopp av ladingen av batteriet i et elektrisk kjøretøy og plug-in hybridkjøretøyer, samt å planlegge ladingen, via Kia Connect App.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), kjøretøy-ID, dato og tidsstempel, posisjonsdata (GPS-data), kilometerstand, statusinformasjon om kjøretøyet (klimakontrollstatus, motorstatus, åpen/lukket-status for dør, bagasjerom, vindu og/eller panser, dekktrykk-status, bremsevæske-/motoroljestatus, ladeinformasjon, reservert ladetid, ladetid, informasjon om type ladekontakt).
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.2.3.

Fjernstyrt dørkontroll: Tjenesten åpner for at du fjernlåser/-åpner opp kjøretøyets dører via visse brukergrensesnitt. Du vil kunne låse alle dører eller låse opp alle dører. For å ivareta sikkerheten når du bruker tjenesten vil Tjenesten sjekke flere forutsetninger. Tjenesten kan hjelpe i situasjoner der du kanskje ikke husker om du låste kjøretøyet riktig, slik at du kan utføre denne handlingen fjernstyrt.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), kjøretøy-ID, dato og tidsstempel, posisjonsdata (GPS-data), kilometerstand, informasjon om kjøretøyets status (klimakontrollstatus, motorstatus, åpen/lukket-status for dør, bagasjerom, vindu og/eller panser, dekktrykk-status, gir-status/sete-status, drivstoffnivå, bremsevæske-/motoroljestatus).
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.2.4.

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting av profil: Tjenesten lar deg ta sikkerhetskopi i Kia Connect-appen av innstillingene for kjøretøyet og gjenopprette disse i kjøretøyet.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), kjøretøy-ID, posisjonsdata (GPS-data), mobilnummer, bekreftelseskode SMS, brukers PIN-kode, rapporttid, kjøretøyets innstillinger, systeminnstillinger, navigasjonsinnstillinger, informasjon og interessepunkter for navigasjon, liste med favorittradiostasjoner og profilbilde (hvis aktuelt).
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.2.5.

Fjernoppvarmede og ventilerte seter (kun elektriske kjøretøyer): Tjenesten lar deg fjernstyre oppvarming og ventilasjon av forsetene og baksetene på ditt elektriske kjøretøy.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), kjøretøy-ID, SIM-ID, dato og tidsstempel, posisjonsdata (GPS-data), informasjon om kjøretøyets status (informasjon om status for motor og gir, informasjon om status for dører, panser, bagasjerom og soltak, oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg («HVAC»), informasjon om status for drivstoff, batteri, drivstoff og gjenværende distanse før fylling er påkrevd («Distance to Empty – DTE»), væsker (spylervæske og bremsevæske), dekk, lykter og smartnøkkel, status for elektrisk kjøretøy).
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.2.6.

Fjernstyring av vindu: Tjenesten lar deg fjernstyre vinduene på kjøretøyet ditt.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), kjøretøy-ID, SIM-ID, dato og tidsstempel, posisjonsdata (GPS-data), informasjon om kjøretøyets status (informasjon om status for motor og gir, dører, panser, bagasjerom og soltak, oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg («HVAC»), drivstoff, batteri og gjenværende distanse før fylling er påkrevd («Distance to Empty – DTE»), væsker (spylervæske og bremsevæske), dekk, lykter og smartnøkkel, status for elektrisk kjøretøy).
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.2.7.

Fjernstyring av farelys: Tjenesten lar deg slå av farelysene gjennom fjernstyring.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), kjøretøy-ID, SIM-ID, dato og tidsstempel, posisjonsdata (GPS-data), informasjon om kjøretøyets status (informasjon om status for baklykter og farelys, motor og gir, dører, panser, bagasjerom og soltak, oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg («HVAC»), drivstoff, batteri og gjenværende distanse før fylling er påkrevd («Distance to Empty – DTE»), væsker (spylervæske og bremsevæske), dekk, lykter og smartnøkkel, status for elektrisk kjøretøy).
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.2.8.

Fjernstyring av ladeluke: Tjenesten lar deg fjernstyre ladeluken på kjøretøyet ditt.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), kjøretøy-ID, SIM-ID, dato og tidsstempel, posisjonsdata (GPS-data), informasjon om kjøretøyets status (informasjon om status for bakluke, motor og gir, dører, panser, bagasjerom og soltak, oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg («HVAC»), drivstoff, batteri og gjenværende distanse før fylling er påkrevd («Distance to Empty – DTE»), væsker (spylervæske og bremsevæske), dekk, lykter og smartnøkkel, status for elektrisk kjøretøy).
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.2.9.

Fjernstyring av bagasjerom foran: Denne Tjenesten lar deg fjernåpne kjøretøyets bagasjerom foran gjennom Kia Connect App.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), kjøretøy-ID, dato og tidsstempel, posisjonsdata (GPS-data), kilometerstand, statusinformasjon om kjøretøyet (klimakontrollstatus, motorstatus, åpen/lukket-status for dør, bagasjerom, vindu og/eller panser, status på dekktrykk, status på gir/sete, drivstoffnivå, bremsevæske-/motoroljestatus), sjekk av mulighet for fjernstyring av bagasjerom foran.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.2.10.

Fjernkondisjonering av batteri: Denne Tjenesten lar deg fjernstyre igangsettelse og stans av kondisjonering av et elektrisk kjøretøys batteri gjennom Kia Connect App.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), kjøretøy-ID, dato og tidsstempel, posisjonsdata (GPS-data), kilometerstand, statusinformasjon om kjøretøyet (klimakontrollstatus, motorstatus, åpen/lukket-status for dør, bagasjerom, vindu og/eller panser, status på dekktrykk, status på gir/sete, drivstoffnivå, bremsevæske-/motoroljestatus, status for fjernkondisjonering av batteri av/på), sjekk av mulighet for fjernkondisjonering av batteri.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.2.11.

Fjernstyring av lys: Denne Tjenesten lar deg aktivere blinking med farelysene en kort periode ved bruk av Kia Connect App.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), kjøretøy-ID, SIM-ID, dato og tidsstempel, posisjonsdata (GPS-data), informasjon om kjøretøyets status (informasjon om status for baklykter og farelys, motor og gir, dører, panser, bagasjerom og soltak, oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg («HVAC»), drivstoff, batteri og gjenværende distanse før fylling er påkrevd («Distance to Empty – DTE»), væsker (spylervæske og bremsevæske), dekk, lykter og smartnøkkel, status for elektrisk kjøretøy).
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.2.12.

Fjernstyring av horn og lys: Denne Tjenesten lar deg aktivere blinking med farelys og hornsignal en kort periode gjennom Kia Connect App.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), kjøretøy-ID, SIM-ID, dato og tidsstempel, posisjonsdata (GPS-data), informasjon om kjøretøyets status (status for baklykt, status for farelys, status for motor og gir, informasjon om status for dører, panser, bagasjerom og soltak, informasjon om status for oppvarming, ventilasjon og luftkondisjonering («HVAC»), informasjon om status for drivstoff, batteri og gjenværende distanse før fylling er påkrevd («Distance to Empty – DTE»), informasjon om status for væsker (spylervæske og bremsevæske), informasjon om status for dekk, lykter og smartnøkkel, status for elektrisk kjøretøy).
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.3.

Fjernstyrte posisjonstjenester

5.3.1.

Send til bil: Tjenesten gir deg muligheten til å sende et punkt av interesse (POI) til kjøretøyets navigasjonssystem og til å umiddelbart benytte dette punktet av interesse (f.eks. som destinasjon i ruteplanlegging) straks kjøretøyets tenning blir skrudd på.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), kjøretøy-ID, dato og tidsstempel, posisjonsdata (GPS-data), interessepunkt (POI), søkeord, språkinnstilling på smarttelefon.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.3.2.

Finn min bil og Navigering første kilometer: Tjenesten vil brukes for å finne kjøretøyet og for å navigere til det ved bruk av smarttelefonen. Kjøretøyets posisjon vil bli vist i Kia Connect-appen. Merk at dersom en annen person bruker Kia Connect-appen og den er koblet til det samme kjøretøyet som deg (se punkt 4.1.2 i Bruksvilkårene for Kia Connect for nærmere informasjon om deling av kjøretøy), kan denne personen også se posisjonsdata (GPS-data) på sin konto i Kia Connect-appen (ved bruk av Tjenesten «Finn min bil og Navigering første kilometer»), selv om du benytter kjøretøyet på dette tidspunktet. Selv om personen ikke får tilgang til dine sanntidsruter, vil de kunne se kjøretøyets lokalisasjon i sanntid.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), kjøretøy-ID, SIM-ID, adresse, navn, posisjonsdata (GPS-data) for brukeren og kjøretøyet, veipunktinformasjon, dato, tid, tidsstempel og hastighet.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.3.3.

Mine reiser: Tjenesten gir en oppsummering av alle reiser (for de siste 90 dager) med dato og tid, gjennomsnittshastighet og maksimal hastighet, tilbakelagt distanse og tidsforbruk.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), kjøretøy-ID, dato og tidsstempel, posisjonsdata (GPS-data), kjøreinformasjon (kjøreavstand, gjennomsnittsfart, maksimal hastighet, samlet forbruk av drivstoff, samlet energiforbruk, forbruk av elektrisk energi, kjøretid, oppvarmingstid, gjennomsnittlig kilometerstand).
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.3.4.

Siste kilometer-navigasjon: Tjenesten lar deg fortsette å navigere frem til destinasjonen ved å bruke smarttelefonen din etter parkering av kjøretøyet.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), kjøretøy-ID, SIM-ID, adresse, navn, posisjonsdata (GPS-data) for brukeren og kjøretøyet, ruteinformasjon, tid, hastighet.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.4.

Kjøretøyinformasjon

5.4.1.

Kjøretøystatus: Tjenesten gir deg følgende informasjon om kjøretøyet i Kia Connect-appen:
Dørstatus
Status for ladeluke
Bagasjerom-/panser-status
Klimaanlegg-status
Ladestatus for batteriet, status for ladepluggen, ladestatus (kun for elektriske kjøretøyer)
Drivstoffnivå (kun forbrennings-/hybridkjøretøy)
Status for setevarme og -ventilasjon
Status for vinduer
Status for soltak
12V-batteristatus
Status for lys
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), kjøretøy-ID, SIM-ID, dato og tidsstempel, posisjonsdata (GPS-data), kilometerstand, informasjon om kjøretøyets status (informasjon om status for motor og gir, dører, panser, bagasjerom og soltak, oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg («HVAC»), drivstoff, batteri og gjenværende distanse før fylling er påkrevd («Distance to Empty – DTE»), væsker (spylervæske og bremsevæske), dekk, lykter og smartnøkkel, status for elektrisk kjøretøy).
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.4.2.

Kjøretøysrapport: Du mottar en rapport i Kia Connect App. Rapporten inneholder informasjon med kjøretøydiagnose og informasjon om kjøremønster (antall starter for kjøretøyet, kjøreavstand og kjøretid/tomgang). Du blir informert om forhold som nødvendiggjør vedlikehold eller reparasjoner så vel som informasjon om forholdets alvorlighetsgrad og hvor mye det haster å foreta reparasjon/vedlikehold og de anbefalte tiltak.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), kjøretøy-ID, dato og tidsstempel, posisjonsdata (GPS-data), informasjon om kjøretøyets status (motorstatus), informasjon om kjøremønster (hastighetsinformasjon for kjøretøyet (maksimal og gjennomsnittlig hastighet), informasjon om akselerasjon, tilbakelagt avstand, informasjon om batteriforbruk (for elektriske kjøretøyer)).
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.4.3.

Kjøretøydiagnose: Levering av en automatisert diagnosetjeneste. Når man skrur på tenningen, foretar kjøretøyet automatisk en diagnoseskanning (Diagnostics Trouble Code eller DTC). Dersom feil oppdages, mottar du en melding som beskriver den oppdagede feilen, alvorlighetsgraden samt anbefalte tiltak.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), kjøretøy-ID, dato og tidsstempel, posisjonsdata (GPS-data), kilometerstand, resultatet av diagnoseskanning, informasjon om kjøretøyets status (klimakontrollstatus, motorstatus, åpen/lukket-status for dør, bagasjerom, vindu og/eller panser, dekktrykk-status, gir-status/sete-status, drivstoffnivå, bremsevæske-/motoroljestatus, batteristatus).
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.4.4.

Energiforbruk (kun elektriske kjøretøy): Tjenesten visualiserer i Kia Connect-appen informasjon om nåværende og gjennomsnittlig energiforbruk, kjøreavstand og energigjenvinning.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), kjøretøy-ID, dato og tidsstempel, kumulativ kilometerstand, samlet energiforbruk (energiforbruk for motor, klimaanlegg, elektrisk enhet, informasjon om batteristyring av energi og om regenerert energi).
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.4.5.

Poengsum for trygg kjøring: Tjenesten lar deg vise en poengsum for trygg kjøring i Kia Connect-appen som er en vurdering av din kjøreatferd. Poengsummen for trygg kjøring beregnes på grunnlag av mønsteret i din akselerasjon og bremsing, data om hastighet og når på dagen du vanligvis kjører, som alle registreres over turens varighet. Poengsummen for trygg kjøring avledes av data som samles inn over 187 dager, dvs. poengsummen for trygg kjøring som vises, er en tolkning av din kjøreatferd de foregående 187 dager, samlet sett.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), reisedato, reiselengde, akselerasjon/bremsing ved ulike hastigheter, maksimal hastighet, turens kjøretid, tid kjørt i ulike hastigheter og gjennomsnittshastighet på reisen.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.5.

Varsler og sikkerhet

5.5.1.

Kjøretøyvarsel: Dersom vinduet er åpent mens tenningen er av, vil du motta et varsel som vises i Kia Connect-appen.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), kjøretøy-ID, SIM-ID, dato og tidsstempel, posisjonsdata (GPS-data), kilometerstand, informasjon om kjøretøyets status (informasjon om status for motor og gir, dører, panser, bagasjerom og soltak, oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg («HVAC»), batteri, drivstoff og gjenværende distanse før fylling er påkrevd («Distance to Empty – DTE»), væsker (spylervæske og bremsevæske), dekk, lykter og smartnøkkel, status for elektrisk kjøretøy).
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.5.2.

Tyverialarm (kun for kjøretøy som er utstyrt med tyverialarm-system): Dersom tyverialarmen blir utløst, vil du motta et varsel som vises i Kia Connect App.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), kjøretøy-ID, dato og tidsstempel, posisjonsdata (GPS-data), kilometerstand, informasjon om kjøretøyets status (status på klimaanlegg, motor, åpen/lukket-status for dør, bagasjerom, vindu og/eller panser, dekktrykk-status, status på gir/sete, drivstoffnivå, bremsevæske-/motoroljestatus).
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.5.3.

Alarm for utladet batteri: Dersom ladestatus på 12V-batteriet går under et visst nivå, vil du motta et varsel som vises i Kia Connect-appen.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), kjøretøy-ID, SIM-ID, posisjonsdata (GPS-data), batteristatus, type kjørestatusvarsel.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.5.4.

Alarm for baksetepassasjer: Dersom det oppdages bevegelse i baksetet mens kjøretøyet står i parkeringsgir, vil du motta et varsel som vises i Kia Connect-appen.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), kjøretøy-ID, SIM-ID, dato og tidsstempel, posisjonsdata (GPS-data), kilometerstand, informasjon om kjøretøyets status (informasjon om status på motor og gir, dører, panser, bagasjerom og soltak, oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg («HVAC»), batteri, drivstoff og gjenværende distanse før fylling er påkrevd («Distance to Empty – DTE»), væsker (spylervæske og bremsevæske), dekk, lykter og smartnøkkel, status for elektrisk kjøretøy).
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.5.5.

Alarm for tomgang: Dersom kjøretøyet står i parkeringsgir og motoren kjører når en dør blir åpnet, vil du motta et varsel som vises i Kia Connect-appen.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), kjøretøy-ID, SIM-ID, dato og tidsstempel, posisjonsdata (GPS-data), kilometerstand, informasjon om kjøretøyets status (informasjon om status for motor og gir, dører, panser, bagasjerom og soltak, oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg («HVAC»), batteri, drivstoff og gjenværende distanse før fylling er påkrevd («Distance to Empty – DTE»), væsker (spylervæske og bremsevæske), dekk, lykter og smartnøkkel, status for elektrisk kjøretøy).
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.5.6.

Varslingssystem med overvåkning av høyspentbatteri (bare elektriske kjøretøyer): Status på høyspentbatteriet overvåkes, og dersom funksjonsfeil oppdages, vil du motta et varsel som vises i Kia Connect-appen og på Hovedenheten. Der en feilfunksjon kan forårsake skade på kjøretøyet eller kroppslig skade på deg eller noen andre personer i eller utenfor det aktuelle kjøretøyet, vil vi dele denne informasjonen og kjøretøyets understellsnummer (VIN) med Kias nasjonale salgsselskap eller forhandler, som kan ta direkte kontakt med deg for å advare deg om feilfunksjonen og mulig risiko for skade eller kroppsskade. Etter å ha mottatt slik informasjon fra oss, vil Kias aktuelle nasjonale salgsselskap eller forhandler behandle denne informasjonen som en egen og uavhengig behandlingsansvarlig. Vi bemerker at vi vil utlevere slike opplysninger utelukkende der feilfunksjonen anses som alvorlig og der det er risiko for skade på kjøretøyet eller kroppsskade.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Posisjonsdata (GPS-data), status for klimaanlegg, motorstatus, status for dører, panser, bagasjerom, soltak, vinduer, lufttemperatur, avisingsstatus, ladestatus, rattoppvarmingsstatus, sidespeil/bakruteoppvarmingsstatus, dekktrykkstatus, 12V-batteristatus, status på indikatorlampe for funksjonsfeil, batteristatus for smartnøkkel, status for drivstoffnivå, status for vindusspylervæske, status for bremsevæske, status for hvilemodus, tid, varsel om fjernventetid, status for systemstopp, status for baklys, status for farelys.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for overvåking av status på høyspentbatteriet, som en del av oppfyllelsen av den avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b). Utleveringen av aktuell informasjon til tredjeparter (som nevnt ovenfor) er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser, men også til våre kunder og tredjeparter (GDPR art. 6 (1) f). De berettigede interesser er: Sikre en riktig levering og funksjon av våre Tjenester, tilby trygge Tjenester og produkter til våre og Kia-konsernets kunder, beskytte våre kunders liv og helse, beskytte våre kunders eiendom og beskytte helsen, livet og eiendommen til andre mennesker i eller rundt bilen.

5.6.

Fjernovervåking av bruk

5.6.1.

Modus for betjent parkering: Denne Tjenesten gjør det mulig for deg å overvåke kjøretøyets posisjon, tidspunktet tenningen sist ble skrudd av, kjøretid og -distanse og topphastighet i Kia Connect-appen.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), posisjonsdata (GPS-data), statusinformasjon for betjent modus (aktiveringsstatus, starttidspunkt og sluttidspunkt for betjent modus, kjøretid, kjørelengde, tomgangstid, maksimal hastighet, kjørt distanse), kjøretøyindikatorer (posisjon, hastighet, tid, nøyaktighet, retning).
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.6.2.

Varsel for betjent parkering: Denne tjenesten varsler deg gjennom meldinger i Kia Connect-appen hvis kjøretøyet ditt kjører over innstilt kjøreavstand, overstiger fartsgrensen og grensen for tomgangstid som du har forhåndsinnstilt i Kia Connect-appen. Kjøreavstanden regnes fra stedet der varselet ble aktivert.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Kjøretøyets understellsnummer (VIN), dato og tidsstempel, posisjonsdata (GPS-data), statusinformasjon for varsel for betjent parkering (aktiveringsstatus, starttid og sluttid for status på betjent parkering, kjøretid, kjørelengde, tomgangstid, maksimumshastighet, kjøreavstand), kjøretøyindikatorer (posisjon, hastighet, tid, nøyaktighet, retning), valgte grenser for distanse, hastighet og tomgangstid.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.6.3.

Geofence-varsel: Når denne tjenesten er aktivert i hovedenheten, kan du motta varsler i Kia Connect-appen hvis kjøretøyet ditt beveger seg ut av tillatt område eller inn i et forbudt område. Du kan angi grensene for tillatte og forbudte områder i Kia Connect-appen.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Kjøretøyets understellsnummer (VIN), dato og tidsstempel, posisjonsdata (GPS-data), statusinformasjon for geofence (aktiveringsstatus, starttid og sluttid for status på geofence, kjøretid, kjørelengde, tomgangstid, maksimumshastighet, kjøreavstand), kjøretøyindikatorer (posisjon, hastighet, tid, nøyaktighet, retning), valgte tillatte områder, valgte forbudte områder.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.6.4.

Hastighetsvarsel: Når denne tjenesten er aktivert i hovedenheten, kan du motta varsler i Kia Connect-appen hvis kjøretøyet overskrider fartsgrensen som du har forhåndsinnstilt i Kia Connect-appen.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Kjøretøyets understellsnummer (VIN), dato og tidsstempel, posisjonsdata (GPS-data), statusinformasjon for hastighetsvarsel (aktiveringsstatus, starttid og sluttid for status på hastighetsvarsel, kjøretid, kjørelengde, tomgangstid, maksimumshastighet, kjøreavstand), kjøretøyindikatorer (posisjon, hastighet, tid, nøyaktighet, retning), valgte hastighetsgrenser.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.6.5.

Tidsgjerdevarsel: Når denne tjenesten er aktivert i hovedenheten, kan du motta varsler i Kia Connect-appen hvis kjøretøyet ditt kjøres utenfor tidspunktene som du har forhåndsinnstilt i Kia Connect-appen.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Kjøretøyets understellsnummer (VIN), dato og tidsstempel, posisjonsdata (GPS-data), statusinformasjon for tidsgjerdevarsel (aktiveringsstatus, starttid og sluttid for status på tidsgjerdevarsel, kjøretid, kjørelengde, tomgangstid, maksimumshastighet, kjøreavstand), kjøretøyindikatorer (posisjon, hastighet, tid, nøyaktighet, retning), valgte tidsvinduer.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.6.6.

Tomgangsvarsel: Når denne tjenesten aktiveres i hovedenheten, kan du motta varsler i Kia Connect-appen hvis kjøretøyet ditt kjøres utover tidsgrensen for tomgang som du har forhåndsinnstilt i Kia Connect-appen.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Kjøretøyets understellsnummer (VIN), dato og tidsstempel, posisjonsdata (GPS-data), statusinformasjon for tomgangsvarsel (aktiveringsstatus, starttid og sluttid for status på tomgangsvarsel, kjøretid, kjørelengde, tomgangstid, maksimumshastighet, kjøreavstand), kjøretøyindikatorer (posisjon, hastighet, tid, nøyaktighet, retning), valgt grense på tomgangstid.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.7.

Informasjon om foretrukket forhandler
Denne Tjenesten lar deg synkronisere informasjonen om foretrukket forhandler mellom kontoen din på nettstedet MyKia og kontoen din på Kia Connect-appen. Synkroniseringen er valgfri, du kan aktivere den om det er ønskelig. Hvis du velger å ikke synkronisere informasjonen om foretrukket forhandler, vil funksjonen for foretrukket forhandler i Kia Connect-appen fortsatt være tilgjengelig, men informasjonen kan avvike fra den som finnes på kontoen din på nettstedet MyKia.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), e-postadresse, UUID, forhandlerens navn, adresse, kontaktopplysninger, åpningstider og informasjon om forhandleren.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.8.

Digitalnøkkel
Denne tjenesten lar deg bruke smarttelefonen til å låse eller låse opp kjøretøyet, aktivere kjøretøyets klimaanlegg eller å starte kjøretøyet (bare mulig fra innsiden av kjøretøyet), ved bruk av den innebygde ultra-wideband («UWB») -funksjonen og den innebygde near-field-communication («NFC») -funksjonen på smarttelefonen. Den lar deg dele og styre din Digitalnøkkel med opptil tre ytterligere enheter, for eksempel enhetene til familie og venner. Merk at når du bruker denne Tjenesten, vil data utveksles mellom den mobile smartenheten og kjøretøyet som bruker UWB- eller NFC-funksjonene. Disse dataene blir ikke overført til oss.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Bruker-ID, profilnavn, e-postadresse, telefonnummer, informasjon om smartenhet (enhets-ID, enhetsnavn, enhetstype, operativsystemversjon, app-versjon) informasjon om digitalnøkkel (digitalnøkkel-ID, status for digitalnøkkel, type digitalnøkkel, tilgangsautorisering/profil, kjøretøyets ID, ID på fysisk nøkkel, antall delte digitalnøkler). For delte digitalnøkler: Tilleggsinformasjon som omfatter start- og sluttdato (eller utløp) for bruk av digitalnøkkel, navnet på brukeren/brukerne av delt digitalnøkkel, brukerautentiseringspolitikk/autoriseringsprofil som spesifisert av deg, diagnostisk informasjon (feilkoder) og informasjon om status for kjøretøyet.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.9.

Bildeling
Du kan dele fjerntjenester med andre brukere gjennom «Be om deling av bilen»-funksjonen i Kia Connect-appen. Når du gjør dette, vil vi behandle visse data knyttet til kjøretøyet og brukerkontoen for å iverksette og behandle din forespørsel om deling. Informasjon vedrørende deling, som navnet ditt og PIN-kode, vil sendes til og behandles av den andre brukerens konto i Kia Connect-appen. Den andre brukeren kan bruke Kia Connect-appen for det tilknyttede kjøretøyet på samme måte som deg. De vil også kunne bruke «Finn min bil»-funksjonen.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: PIN, understellsnummer (VIN), brukernavnet ditt og den andre brukerens telefonnummer.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b) og i forbindelse med våre berettigede interesser om å levere våre Tjenester (GDPR art. 6 (1) f). Merk at når du bruker denne Tjenesten, vil du dele alle personopplysningene dine som er lagret i din konto i Kia Connect-appen, med unntak av innloggingsinformasjon, med de andre brukerne. Du kan når som helst deaktivere denne funksjonen. Deaktiveringen stanser delingen av data, og vi vil slette alle delte data fra den andre brukerens konto i Kia Connect-appen.

5.10.

Kart på startmeny og søkelinje
Kartet på startmenyen viser hvor du befinner deg. Søkelinjen på startmenyen kan brukes til å søke etter interessepunkter (POI).
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: posisjonsdata (GPS-data), søkeord, språkinnstillinger på smarttelefonen.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.11.

Bruk av Touch ID og Face ID (iOS) eller fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning (Android)
Du kan benytte visse funksjoner i Kia Connect-appen med Touch ID eller Face ID (iOS) eller fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning (Android) for å låse opp. Dine biometriske data lagres bare lokalt på din smarttelefon og overføres ikke til oss. Vi har derfor ikke tilgang til disse dataene. Systemfunksjonen på smarttelefonen din sender kun informasjon til Kia Connect-appen om hvorvidt verifiseringen av dine biometriske data var vellykket. Du kan når som helst deaktivere bruken av Touch ID eller Face ID (iOS) eller fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning (Android) i de respektive innstillingene på din smarttelefon.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Informasjon om hvorvidt verifiseringen av biometriske data lyktes.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

5.12.

Firebase Crashlytics
For å forbedre sikkerheten og stabiliteten til Kia Connect-appen og Tjenestene er vi avhengige av analyse av anonyme feilrapporter. For dette formålet benytter vi «Firebase Crashlytics», en tjeneste fra Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
For å kunne levere anonyme feilrapporter ved krasj eller feil i Kia Connect-appen til oss samler «Firebase Crashlytics» inn informasjonen som er nevnt nedenfor og kan utlevere denne informasjonen til Googles servere i USA. Merk at feilrapportene som vi får ikke inneholder informasjon som vi kan bruke til å finne identiteten til brukeren. All informasjon som samles og lagres av «Firebase Crashlytics» vil slettes innen 90 dager etter innsamling.
Se følgende lenker for mer informasjon om «Firebase Crashlytics» og om hvordan Google behandler personopplysningene dine:
https://firebase.google.com/
https://firebase.google.com/terms/crashlytics/
https://firebase.google.com/support/privacy
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Appens tilstand ved tidspunktet for krasjen, UUID for installasjonen, spor etter krasjen, produsent og operativsystem på den mobile enheten og siste loggmeldinger.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser (GDPR art. 6 (1) f). Våre berettigede interesser er: Å sikre og optimalisere sikkerheten og stabiliteten på Kia Connect-appen og våre Tjenester.

5.13.

Produkt- og tjenesteforbedring
Ved å aktivere «Produkt-/tjenesteforbedring» vil data om ytelse, bruk, drift og tilstand for kjøretøyet bli behandlet av oss for å forbedre produkt- og tjenestekvaliteten med grunnlag i ditt samtykke. Ditt samtykke er frivillig, og kan når som helst trekkes tilbake ved å deaktivere den aktuelle knappen. Tilbaketrekking av ditt samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen som er gjort på grunnlag av et slikt samtykke før tilbaketrekkingen. Av tekniske årsaker er det nødvendig med aktivering av det geografiske informasjonssystemet («GIS») for å aktivere «Produkt-/tjenesteforbedring».
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Statusinformasjon om luftkontrollsystemet, batteristatus, tekniske og stabilitetsrelaterte systemer, bruk av dashbordet, klimaanlegg og oppvarming, motor, brems og drivverk, funksjon, gir og forbruk, varslings- og assistansesystem, styring og dekk, motor og lading, spesifikk bruk for elektrisk kjøretøy (EV), multimedierelatert bruk (f.eks. «like»-funksjon) og statusinformasjon samt posisjonsdata (GPS-data) og informasjon om hastighet.
Juridisk grunnlag: Behandling gjøres på grunnlag av ditt forhåndsinnhentede samtykke (GDPR art. 6 (1) a).

6.

Hovedenhet og in-car-tjenester

6.1.

Varslingssenter
Varslingssenteret setter deg i stand til å motta meldinger fra Kia på Hovedenhetens skjerm. Slike meldinger kan blant annet være varsler om tilbakekallingskampanjer som gjelder kjøretøyet ditt, påminnelser om service og varsler om servicehandlinger.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), sekvens-ID, lesestatus, lesetid, UTC-tidspunkt.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

6.2.

Kia Connect Live-tjenester
Kia Connect Live-tjenestene gir deg tilgang til følgende funksjoner:
Trafikkinformasjon i sanntid og nettbasert navigasjon: Denne Tjenesten gir deg trafikkinformasjon i sanntid for å planlegge ruter og vise trafikksituasjonen. Nettbasert navigasjon setter deg i stand til å navigere til din ønskede destinasjon basert på kombinasjonen av sanntids trafikkinformasjon og historisk trafikkinformasjon.
Elbil-ruteplanlegging (bare for elektriske kjøretøyer og plugg-inn hybride elbiler): Når man angir en destinasjon for navigering i kjøretøyets innebygde navigasjonssystem, vil denne Tjenesten vurdere om det er sannsynlig at man vil måtte stanse for å lade før man når destinasjonen. Dersom en stans for lading er påkrevd, basert i kjøretøyets ladestatus og beregnet energiforbruk, vil Tjenesten automatisk legge inn én eller flere ladepunkter til den foreslåtte ruten som mellomstopp. Tjenesten vil automatisk tilpasse de foreslåtte ladingene dersom sjåføren velger å lade tidligere, slik at man hopper over en ladestans, eller hvis kjøreforholdene fører til høyere energiforbruk enn forventet.
Interessepunkter (POI) i sanntid og nettsøk etter interessepunkter: Denne Tjenesten gir informasjon om interessepunkter i nærheten, basert på posisjonen til kjøretøyet. Denne Tjenesten lar deg i tillegg søke aktivt etter nærliggende interessepunkter etter kategori. På utvalgte kjøretøy vil denne Tjenesten forbedres med data som er levert fra vår partner 4.screen GmbH. Se punkt 12.6 for mer informasjon.
Vær: Denne Tjenesten gir deg lokal værmelding basert i din nåværende lokalisering.
Parkering: Denne Tjenesten gir deg informasjon om gateparkering og annen parkering basert på din posisjon, nærliggende destinasjon, nærliggende markering på rulleskjerm, nærliggende bysentrum.
EV POI (kun for elektriske kjøretøyer og plugg-inn hybride elektriske kjøretøyer): Denne Tjenesten gir deg informasjon om nærliggende ladestasjoner, herunder tilgjengelighetsstatus basert på posisjonen din.
Forhandler-interessepunkt (POI): Denne Tjenesten gir deg informasjon om nærliggende Kia-forhandleres beliggenhet, basert på nærhet til posisjonen på kjøretøyet ditt.
Fotoboks/faresonevarsler (hvis dette er tillatt i henhold til nasjonal lovgivning): Denne Tjenesten gir deg varsler om steder med høy ulykkesfrekvens og fotobokser / automatisk trafikkontroll.
Sports League: Denne Tjenesten gir deg informasjon om tidligere og kommende hendelser for utvalgte idretter og ligaer.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Posisjonsdata (GPS-data), serviceforespørsler og svar for søk på server (data om interessepunkter (POI)), forhandler POI-data, drivstoffrelatert informasjon, parkeringsrelatert informasjon, informasjon om trafikk-kameraer, informasjon om stasjoner for elektriske kjøretøyer, informasjon om været), trafikkinformasjon, måleenhet for avstand (km, miles, meter), språkinnstillinger, informasjon om tilbyder av teletjenester, understellsnummer (VIN), fører-ID, service-ID, telefonnummer, dato og lokalt klokkeslett, protokollversjon, informasjon om navigasjonsenheten (maskinvareversjon, programvareversjon), ruteinformasjon (startpunkt, innstillinger, målpunkt, estimert tid), informasjonsforespørsel om ligakamp, informasjonsforespørsel om lag i kamp, liga-ID, ligakampversjon, ID-kode for lag, ID for land av interesse, landkode, ligaversjon, lagversjon, logoversjon.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).
Med formål om å forbedre Kia Connect Live-tjenestene kan vi samle inn og lagre opplysningene som er nevnt over.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser (GDPR art. 6 (1) f). Våre berettigede interesser er: Å forbedre Kia Connect Live-tjenestene.

6.3.

Nettbasert talegjenkjenning
Tjenesten gjør det mulig å bruke talekommandoer for å få tilgang til og kontrollere Kia Connect Live-tjenester, og for å utforme og sende tekstmeldinger via tilkoblede mobile enheter. Ved aktivering av tjenesten på hovedenheten på kjøretøyet ditt, blir nettbasert talegjenkjenning aktivert som standardinnstilling. Tjenesten krever overføring av dine personopplysninger (dvs. taleklipp) til vår tjenesteleverandør Cerence B.V. og dets databehandlere, som kan være lokalisert i land utenfor EU/EØS og som ikke nødvendigvis yter et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse (se punktene 14 og 15 for mer informasjon). Du kan hindre overføring av dine personopplysninger til Cerence B.V. og dets databehandlere ved å deaktivere nettbasert talegjenkjenning i innstillingene i hovedenheten. Dersom du deaktiverer nettbasert talegjenkjenning, vil funksjonaliteten for talegjenkjenning kunne bli begrenset eller deaktivert.
Cerence B.V. omformer taleklippene til tekstprøver, tolker dem semantisk (om nødvendig), og sender deretter resultatet tilbake til kjøretøyet.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Taleopptak, posisjonsdata (GPS-data), interessepunkter (POI), bruker-ID hos Cerence. Sistnevnte er en unik ID som brukes til registrering hos serveren hos Cerence B.V. Cerence B.V.'s bruker-ID og understellsnummer (VIN) eller andre identifikatorer kobles ikke til hverandre. Dette betyr at Cerence B.V. ikke er i stand til å identifisere en fysisk persons personopplysninger med utgangspunkt i data som de får overført.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).
Med formål om å utføre og forbedre tjenesten nettbasert talegjenkjenning kan vi samle inn og lagre de innspilte stemmeprøvene og posisjonsdataene (GPS-data).
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser (GDPR art. 6 (1) f). Våre berettigede interesser er: Å forbedre tjenesten med nettbasert talegjenkjenning.

6.4.

Synkronisering mellom personlig kalender/navigasjonssystem
Denne tjenesten lar deg synkronisere Google Kalender og Apple Kalender på smarttelefonen din med den integrerte kalenderen på hovedenheten. Den lar deg vise din private kalender på hovedenhetens skjerm eller i Kia Connect-appen og bruke den til å angi en destinasjon. Tjenesten er kompatibel med Google Kalender og Apple Kalender.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), e-postkonto, ID for e-postkalender, Google-token eller iCloud-passord, kalenderoppføringer (tittel på avtale, dato og tidspunkt, adresse).
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

6.5.

Strømming av musikk
Tjenesten lar deg lytte til favorittmusikken din og dine foretrukne strømmetjenester (podcaster, lydbøker) på bilens infotainment-anlegg og over høyttalerne og skjermen som er integrert i kjøretøyet. Vær oppmerksom på at Tjenesten ikke omfatter abonnement på strømmetjenesten som skal benyttes. Du må opprette en konto og tegne et abonnement hos din foretrukne leverandør av strømmetjenester. Tjenesten er ikke aktivert på Hovedenheten som standard. Du er derfor nødt til å aktivere den gjennom Kia Connect Store. Tjenesten er tilgjengelig i opptil tre år, som starter da Tjenesten ble aktivert i Kia Connect Store. Mer informasjon om denne Tjenesten finnes i punkt 4.2.2 (d) i Bruksvilkårene for Kia Connect.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: opplysninger for autentisering av bruker (e-postadresse, brukeridentifikator), informasjon om Tjenesten (påloggingsdetaljer for hver enkelt innholdsleverandørs sikkerhetsobjekt), kjøretøyinformasjon (understellsnummer (VIN), merke, motortype, salgsland, modellnavn, årsmodell, Hovedenhetsplattform, Hovedenhetsmodell), garantiens startdato.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

6.6.

Varsler som gjelder kjøretøyet

6.6.1.

Varsling om tilbakekallingskampanjer: Vi vil sende varsler om aktuelle tilbakekallingskampanjer til kjøretøyet ditt ved bruk av vaslingssenteret som er omtalt ovenfor. Varsler om tilbakekallingskampanjer kan også sendes til deg på andre måter (f.eks. i Kia Connect-appen, e-post til den registrerte e-postadressen eller med brevpost).
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), sekvens-ID, lesestatus, UTC-tid, kilometerstand, startdato for garanti.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

6.6.2.

Påminnelser om service: Vi vil sende deg påminnelser om datoer for kommende periodisk vedlikehold for Kia-kjøretøyet ved bruk av varslingssenteret som er omtalt ovenfor.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), sekvens-ID, lesestatus, UTC-tid, kilometerstand, startdato for garanti.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

6.6.3.

Varsler om vedlikeholdstjenester: Vi vil også opplyse deg om utestående anbefalte vedlikeholdshandlinger (som programvareoppdateringer, skifte ut deler med forbedrede deler eller kvalitetskontroller som skal utføres på bestemte komponenter på Kia-kjøretøyet). Informasjon om anbefalte vedlikeholdshandlinger kan gis gjennom varslingssenteret som er omtalt ovenfor og/eller gjennom Kia Connect-appen eller på e-post til den registrerte e-postadressen.
Denne behandlingen forutsetter ditt forhåndsgitte samtykke, som du kan gi ved å aktivere den respektive samtykkeknappen i samtykkelisten i Kia Connect-appen. Ditt samtykke er frivillig, og kan når som helst trekkes tilbake (f.eks. ved å deaktivere den respektive samtykkeknappen i samtykkelisten i Kia Connect-appen). En slik tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen forut for tilbaketrekkingen.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Kjøretøyets understellsnummer (VIN), sekvens-ID, lesestatus, UTC-tid, kilometerstand, startdato for garanti.
Juridisk grunnlag: Behandling gjøres på grunnlag av ditt forhåndsinnhentede samtykke (GDPR art. 6 (1) a).

6.6.4.

Påminnelse om obligatorisk inspeksjon av kjøretøyet (som TÜV i Tyskland eller MOT i Storbritannia): Vi vil opplyse deg om kommende obligatoriske inspeksjoner av kjøretøyet. Dette kan for eksempel være påminnelser om Transportdepartementets test (vanligvis omtalt som «MOT») for kjøretøy i Storbritannia. Unntatt når det gjelder «MOT» i Storbritannia, krever bruk av denne tjenesten at du oppgir til Kia den riktige dato for siste obligatoriske inspeksjon av kjøretøyet og dato for førstegangsregistrering av kjøretøyet. Når det gjelder kjøretøy som er registrert i Storbritannia, har vi blitt autorisert av britiske myndigheters transportdepartement («DfT») til å få tilgang til visse historiske MOT-data for kjøretøyet (som frister for MOT og kjøretøyets registreringsnummer) gjennom DfTs API for MOT-historikk. Ettersom vi vanligvis ikke behandler registreringsnumre, vil vi samarbeide med Kia UK Limited for å koble kjøretøyets registreringsnummer med VIN, slik at vi kan levere denne Tjenesten til deg.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), sekvens-ID, lesestatus, UTC-tidspunkt, kilometerstand, garantiens startdato, dato for seneste kjøretøysinspeksjon og førstegangsregistrering. I Storbritannia: MOT-frister, kjøretøyets registreringsnummer, understellsnummer (VIN).
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

6.7.

Like-knapp for USB-musikk og radio
Like-knappen for USB-musikk og radio lar deg velge og opprette en spilleliste med dine favorittsanger. Du kan like eller slutte å like sanger ved bruk av like-knappen, som er integrert i musikkfunksjonen i infotainment-systemet.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Kildetype (USB-musikk, radio, BT-musikk), navnet på sang, artist og album, informasjon om like/ikke-like, posisjonsdata (GPS-data), lufttemperatur inne, kjøretøyets hastighet, vær (med grunnlag i gjeldende lokalisering) og tid.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

7.

Standarder for nettsikkerhet
Når du aktiverer Tjenestene i Hovedenheten, og avhengig av kjøretøyets tekniske utstyr, vil vi samle inn og behandle sikkerhetsrelaterte hendelsesdata fra kjøretøyet med formål om å administrere og overvåke hensiktsmessige standarder for nettsikkerhet på kjøretøy og produkter fra Kia. Slike data vil imidlertid først lagres på kjøretøyet. Det er kun dersom det avdekkes et unormalt signal at dataene sendes til våre systemer for nærmere analyse. Det foregår ingen kontinuerlig overføring av slike data fra kjøretøyet, og kjøretøyet ditt kan midlertidig lagre data for de seneste 100 sikkerhetshendelsene. Ved en ny sikkerhetshendelse vil den eldste hendelsen og tilknyttet data slettes.
Vi vil utlevere relevante data til Kia Corporation, 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 06797, Republikken Korea («Kia HQ»), slik at Kia HQ kan overvåke de hensiktsmessige standardene for nettsikkerhet på det aktuelle kjøretøyet eller produktet fra Kia på et driftsmessig og teknisk nivå. Dette betyr at dataene vil behandles og analyseres med formål om å forhindre nettsikkerhetstrusler og -sårbarheter, for å svare på og å eliminere trusler og sårbarheter ved mulig nettangrep som oppdages, samt å sikre hensiktsmessig sikkerhet på kjøretøy og produkter fra Kia.
Merk at vi og Kia HQ vil behandle personopplysningene dine for slike formål som felles behandlingsansvarlige.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN) og data som er relatert til sikkerhetshendelser (tidsstempling for den opprettede sikkerhetshendelsen og informasjon fra og om komponenten/styreenheten som registrerte og oppdaget en sikkerhetshendelse).
Juridisk grunnlag: For Kia HQ er behandlingen nødvendig for oppfyllelsen av rettslige forpliktelser som påhviler oss (GDPR art. 6 (1) c) og for formål knyttet til våre berettigede interesser (GDPR art. 6 (1) f). Våre berettigede interesser er: Å sikre og forbedre sikkerheten til kjøretøy fra Kia. For oss er behandlingen nødvendig for formål knyttet til våre og Kia HQs berettigede interesser (GDPR art. 6 (1) f). Våre berettigede interesser er: Å bistå Kia HQ i arbeidet med å etterleve gjeldende lover og å sikre og forbedre sikkerheten til kjøretøy fra Kia.

8.

OTA-oppdateringer

8.1.

OTA-oppdatering av kart og infotainment
Oppdatering av kart og infotainment-systemet gjør det mulig å:
oppdatere kartene i kjøretøyets navigasjonssystem («Oppdatering av kart») og/eller
oppdatere programvaren i infotainment-systemet eller forbedringer av programvaren i Hovedenheten («Oppdatering av infotainment»)
fra våre servere til det innebygde telematikksystemet ved bruk av den såkalte over-the-air-metoden.
OTA-oppdateringen av kart og infotainment-systemet er en del av Tjenestene du har forespurt, og aktiveres av den grunn som standard.
Mer informasjon om OTA-oppdateringen av kart og infotainment-systemet er å finne i punkt 4.2.3 (b) i Bruksvilkårene for Kia Connect.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), kjøretøyets programvareversjon, diagnostiske feilkoder, kjøretøyets produksjonsdato, posisjonsdata (GPS-data), telekommunikasjonsleverandør, språkinnstillinger, landkode eller regionskode, identifikatorer for Hovedenhet (type, systemversjon, plattform, produsent), relevante metadata.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).
For å unngå tvil, kart-oppdateringer og/eller infotainment-oppdateringer som er mottatt gjennom tilgang til følgende nettside: https://update.kia.com/EU/E1/Main eller hos forhandleren, vil ikke tilbys deg ved bruk av «over-the-air»-metoden, og vi er ikke databehandler for den tilknyttede behandlingen av personopplysningene.

8.2.

OTA-oppdatering av Kjøretøysystemet
OTA-oppdatering av Kjøretøysystemet gjør det mulig å oppdatere programvaren som er innebygget, i visse av kjøretøyets kontrollenheter med nye versjoner av programvaren eller med oppdaterte parametere («OTA-oppdatering av Kjøretøysystemet») fra våre servere, ved bruk av «over-the-air»-metoden. Vi leverer OTA-oppdateringer av Kjøretøysystemet for ulike årsaker og formål, i særdeleshet for å utbedre en feil i garantiperioden, som dekkes av produsentens garanti eller av andre sikkerhetsrelaterte årsaker. Mer informasjon om OTA-oppdatering av Kjøretøysystemet finnes i punkt 4.2.3 (c) i Bruksvilkårene for Kia Connect.
Merk at i forbindelse med leveringen av OTA-oppdateringer av kjøretøysystemet (inkludert det å gjøre OTA-oppdateringer av kjøretøysystemet effektive og praktiske, sikre at OTA-oppdateringer av kjøretøysystemet oppfyller tekniske krav og standarder (især med hensyn til nettsikkerhet og systemstabilitet) og for å styre utrullingen og overvåke OTA-oppdateringer av kjøretøysystemene på et globalt nivå), vil vi utlevere personopplysningene dine til Kia Europe GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland («Kia EU»). Kia EU og vi vil behandle personopplysningene dine som felles behandlingsansvarlige.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), statusinformasjon om kjøretøyet (tenning, klima, batteri, panser, girspakens posisjon, lykt, parkeringsbrems), brukshistorikk (OTA-oppdatering), diagnostisk informasjon (feilkoder, OTA-resultat, resultater fra programvaregjenoppretting) og informasjon om programvareversjon (elektronisk styreenhet), kildeversjons-ID for kjøretøyet, målversjons-ID for kjøretøyet, leveringsstatus, pakkenavn, oppdateringsresultat, TMUs telefonnummer (MDN eller MIN), teleoperatør, enhets-ID, plattformprodusent, plattformnavn, OMADM-versjon.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b), og for formål knyttet til våre og Kia EUs berettigede interesser (GDPR art. 6 (1) f). De berettigede interessene er: Å gjøre OTA-oppdateringer av kjøretøysystemet effektive og praktiske og sikre at OTA-oppdateringer av kjøretøysystemet oppfyller tekniske krav og standarder, især med hensyn til nettsikkerhet og systemstabilitet. Når det gjelder Kia EU er behandlingen nødvendig for oppfyllelsen av lovforpliktelser (GDPR art. 6 (1) c) og for formål knyttet de berettigede interessene til Kia EU og andre deler av Kia-konsernet (GDPR art. 6 (1) f).
Våre berettigede interesser er: Å sikre at Kia EU og andre deler av Kia-konsernet etterlever sine juridiske forpliktelser, sikre at Kia som del av Kia-konsernet er i stand til å levere gode og hensiktsmessige Tjenester til sine kunder, gjøre OTA-oppdateringer av kjøretøysystemet mer effektive og praktiske, styre utrullingen og overvåke OTA-oppdateringer av kjøretøysystemene på et globalt nivå og å sikre at OTA-oppdateringer av kjøretøysystemet oppfyller tekniske krav og standarder, især med hensyn til nettsikkerhet og systemstabilitet.
For å unngå tvil, dersom du får oppdateringer av Kjøretøysystemet gjennom nettsiden https://update.kia.com/EU/E1/Main eller fra forhandler, blir du ikke tilbudt oppdateringer gjennom «over-the-air»-metoden, og vi er ikke dataansvarlig for behandlingen av personopplysninger.

9.

Oppgraderinger

9.1.

Generelt
Som henvist til i Brukervilkårene for Kia Connect, kan vi tilby Oppgraderinger. Oppgraderinger kan kjøpes i butikkdelen av Kia Connect App («Kia Connect Store»). Se punkt 5 Brukervilkårene for Kia Connect for mer informasjon om Oppgraderinger.
Oppgraderingene i seg selv krever ikke noe behandling av personopplysninger, med mindre Oppgraderingen omfatter eller knytter seg til en av Tjenestene som det henvises til ovenfor. I så fall vil vi opplyse deg om behandlingen av personopplysninger i forbindelse med en slik Tjeneste i det aktuelle punktet ovenfor. Merk at i noen tilfeller vil bruken av Tjenesten «OTA-oppdatering av Kjøretøysystemet» kreves for å installere en Oppgradering. Se punkt 8.2 for mer informasjon om personopplysningene som behandles i forbindelse med OTA-oppdatering av Kjøretøysystemet og det gjeldende juridiske grunnlaget for denne behandlingen.
De enkelte oppgraderingene kobles til et spesifikt kjøretøy som identifiseres av dets unike understellsnummer (VIN). Dette betyr at vi vil behandle opplysninger om den kjøpte oppgraderingen, den aktuelle VIN og informasjon om den elektroniske kontrollenheten i kjøretøyet. Behandlingen er nødvendig for oppfyllelse av avtalen som knytter seg til kjøpet av den aktuelle Oppgraderingen (art. 6 (1) b) i GDPR).

9.2.

Opplyse andre brukere om Oppgraderinger
Det er mulig for ett kjøretøy å være koblet til Kia Connect-kontoene til flere brukere. I så fall vil vi opplyse brukeren som først koblet sin Kia Connect-konto til det aktuelle kjøretøyet («Hovedbruker») og eventuelle tilleggsbrukere som har koblet kjøretøyet til sin Kia Connect-konto («Delingsbrukere») på e-post om en annen Delingsbrukers kjøp av en Oppgradering og aktiveringen og deaktiveringen (hvis aktuelt) av angjeldende Oppgradering.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), navn, e-postadresse, tekniske data (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser, bruker-ID, UUID), informasjon om den aktuelle Oppgraderingen.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

10.

Kia Connect Store og kjøpsprosessen
Du kan velge Oppgraderinger og kjøpe og/eller aktivere dem i Kia Connect Store (som definert i punkt 9.1). Detaljert informasjon om behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med Kia Connect Store og kjøpsprosessen, kan finnes i Kia Connect Stores Personvernerklæring, som er tilgjengelig i Kia Connect Store og her: https://connect.kia.com/eu/downloads

11.

Betalingsprosessen
Behandlingen av betalingen din er underlagt en særskilt personvernerklæring («Personvernerklæring for Kia Pay»), som vil gjøres tilgjengelig for deg før du utsteder betalingen for den aktuelle Oppgraderingen i Kia Connect Store. Personvernerklæringen for Kia Pay er også tilgjengelig her: https://connect.kia.com/eu/downloads.

12.

Annen databehandling
I tillegg til databehandlingen som det henvises til ovenfor, behandler vi også dine personopplysninger for følgende formål:

12.1.

Kommunikasjon: Vi behandler dine personopplysninger for å kunne kommunisere med deg i forbindelse med Tjenestene eller avtalen som du har inngått med oss (f.eks. for å gi kundestøtte, for å opplyse deg om tekniske problemer ved Tjenestene, for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser, for å opplyse deg om endringer i Brukervilkårene eller denne Personvernerklæringen for Kia Connect) gjennom ulike kommunikasjonskanaler, herunder Hovedenheten på kjøretøyet ditt (for eksempel gjennom varslingssenteret eller infotainment-systemet), e-post, telefon og varsler i Kia Connect-appen (for dette formålet har Kia Connect appen en egen innboks). Hvis du har installert Kia Connect-appen på en enhet og tillater push-varsler på enhetens innstillinger, vil vi behandle personopplysningene dine for å opplyse deg om saker og oppdateringer som er viktige for opprettholdelsen av funksjonaliteten i Kia Connect-appen (som varsling av nødvendige sikkerhetsoppdateringer eller tapt tilkobling for kjøretøyet). Når du kontakter oss gjennom tilgjengelige kommunikasjonskanaler (f.eks. kontaktskjema på nettstedet vårt eller i Kia Connect-appen, e-post eller telefon), behandler vi dine personopplysninger for å håndtere forespørselen din og for å kommunisere med deg knyttet til din forespørsel. Visse felter i Kia Connect-appen vil være forhåndsutfylt for å gjøre bruken av kontaktskjemaet enklere for deg. For informasjon som gjelder våre markedsføringsaktiviteter, se punkt 12.3. Informasjon om vår kommunikasjon med deg vedrørende Oppgraderinger som er kjøpt til kjøretøyet ditt, se punkt 9.2.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Kontaktopplysninger (som e-postadresse, telefonnummer), opplysninger som er relevante for bruk av varslingssenteret (det vil si unike identifikatorer, inkludert kjøretøyets understellsnummer (VIN), sekvens-ID, lesestatus, tid), informasjon som er relevant for formidling av beskjeder i Kia Connect appen (bruker-ID, land, språk, enhets-ID, systemtoken, plattform, UUID, kontakt-ID), informasjon som er aktuell for forhåndsutfylling av skjemaet i Kia Connect-appen (e-postadresse, kjøretøyets understellsnummer (VIN), språk, UUID), navn, informasjon du oppga i den gjeldende forespørselen, avtaleopplysninger.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b) eller til formål knyttet til våre berettigede interesser (GDPR art. 6 (1) f). Våre berettigede interesser er: Å gi best mulige tjenester til våre kunder og å svare på og behandle våre kunders forespørsler på et egnet sett.

12.2.

Teknisk støtte: Der et teknisk problem er oppdaget i forbindelse med kjøretøyet ditt og tjenestene, kan det være nødvendig at vi innhenter informasjon fra kjøretøyet ditt for å kunne analysere informasjonen og løse problemet som er oppdaget. Forutsatt ditt forhåndsgitte samtykke, vil vi samle inn og behandle det som kalles en logg-fil fra hovedenheten på kjøretøyet ditt, som inneholder visse kategorier med personopplysninger. Samtykket ditt er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake (f.eks. ved å benytte kontaktskjemaet i avsnittet «Kundestøtte» under «Kontakt oss» på vårt nettsted (https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/)). Tilbaketrekking av avgitt samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen forut for tilbaketrekkingen. Legg imidlertid merke til at å ikke gi, eller å tilbakekalle, et samtykke kan forhindre oss fra å tilby deg eller å gjennomføre analyse av problemet vi har oppdaget på kjøretøyet og tjenestene.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Kjøretøyets understellsnummer (VIN), tidsstempler, posisjonsdata (GPS-data, dvs. tidligere reisemål) samt diagnostikkinformasjon om kjøretøyet for ytelse, bruk, drift av og tilstand på kjøretøyet.
Juridisk grunnlag: Behandling gjøres på grunnlag av ditt forhåndsgitte samtykke (GDPR art. 6 (1) a).

12.3.

Markedsføring: Vi kan ta kontakt med deg gjennom Hovedenheten i kjøretøyet ditt, e-post og/eller varsler i Kia Connect App for å gi deg markedsføringsinformasjon som gjelder våre produkter og/eller tjenester, for å be deg om å delta i spørreundersøkelser eller for å la deg gi oss tilbakemeldinger.
Når det gjelder e-poster og varsler inne i Kia Connect App, forutsetter dette vanligvis ditt forhåndsgitte samtykke og begrenses til omfanget av et slikt samtykke. Du kan samtykke ved å aktivere den tilhørende samtykkeknappen i samtykkelisten i Kia Connect App eller ved bruk av andre aktuelle midler (hvis aktuelt). Ditt samtykke er frivillig, og kan når som helst trekkes tilbake (f.eks. ved å deaktivere den respektive samtykkeknappen i samtykkelisten i Kia Connect App). Du kan også når som helst avregistrere deg fra vår e-postliste for markedsføring ved å klikke på lenken for avregistrering som inngår i samtlige markedsføringsmeldinger vi sender på e-post. Tilbaketrekking av avgitt samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen forut for tilbaketrekkingen. Du har også rett til å motsette deg behandlingen av personopplysningene dine for direkte markedsføringsformål (se punkt 13.6 for mer informasjon).
Hvis du har gitt oss e-postadressen din under registreringen til tjenestene, og med mindre du har motsatt deg det, kan vi sende deg informasjon om lignende Kia Connect-tjenester eller -produkter til den aktuelle e-postadressen uten å spørre deg om et spesifikt forhåndsgitt samtykke. Dette er fordi et spesifikt forhåndsgitt samtykke ikke er påkrevd i slike tilfeller. Dette gjelder også når vi sender deg informasjon gjennom varsler i Kia Connect App, til den separate innboksen som er tilgjengelig i appen. Du har likevel rett til å når som helst velge bort mottak av slik markedsføring på e-post, uten at det påløper noen kostnader (annet enn kostnader til sending i henhold til gjeldende satser) (f.eks. ved å deaktivere de tilhørende knappene i «Tjenesterelatert reklame»-listen i Kia Connect App). Du kan også når som helst avregistrere deg fra vår e-postliste for markedsføring ved å klikke på lenken for avregistrering som inngår i samtlige markedsføringsmeldinger vi sender på e-post. Du har også rett til å motsette deg behandlingen av personopplysningene dine for direkte markedsføringsformål (se punkt 13.6 for mer informasjon).
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Navn, kontaktinformasjon (f.eks. e-post), tekniske data (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresse, bruker-ID, UUID), informasjon om ditt samtykke (f.eks. dato og klokkeslett for samtykke).
Juridisk grunnlag: Behandling gjøres på grunnlag av ditt forhåndsinnhentede samtykke (GDPR art. 6 (1) a) sammen med gjeldende lokale markedsføringslover (f.eks. Del 7 (2) nr. 2 i den tyske loven mot urettferdig konkurranse («UWG»)), eller det er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser (GDPR art. 6 (1) f) sammen med gjeldende lokale markedsføringslover (f.eks. Del 7 (3) i tyske UWG). Våre berettigede interesser er: å fremme våre tjenester og produkter.

12.4.

Tilbakemeldinger og spørreundersøkelser: Fra tid til annen vil vi invitere deg til å gi oss din tilbakemelding og/eller delta i spørreundersøkelser som gjelder oss og våre tjenester, inkludert støttetjenester (se punkt 12.1 for mer informasjon om vår kommunikasjon med deg). Hvis du gir oss tilbakemeldinger eller deltar i våre spørreundersøkelser, kan vi behandle de aktuelle personopplysningene med formål om å behandle og vurdere tilbakemeldingen og å behandle og vurdere spørreundersøkelsen. Dette er for å kunne forbedre tjenestene våre og for å kunne tilpasse dem til kundenes behov.
I noen tilfeller kan vi gjennomføre spørreundersøkelser ved bruk av Salesforce Marketing Cloud-plattformen, som er stilt til rådighet av salesforce.com Germany GmbH, eller av verktøyet for spørreundersøkelser på nett, SurveyMonkey, som er stilt til rådighet av Momentive Europe UC («Momentive») (se punkt 14 for mer informasjon om disse leverandørene). Det kan være at du må klikke på en lenke som inngår i invitasjonen for å delta i en spørreundersøkelse som utføres av SurveyMonkey. Når du klikker på denne lenken, vil du dirigeres til nettstedet til Momentive hvor spørreundersøkelsen gjennomføres. Momentive vil behandle informasjon knyttet til spørreundersøkelsen på våre vegne og for våre formål. Videre kan Momentive: (i) samle inn og behandle informasjon om din enhet og andre tekniske data for å unngå at man deltar flere ganger og (ii) benytte informasjonskapsler for å gjenkjenne om en deltaker allerede har besøkt spørreundersøkelsen og tilordne svar som deltakeren allerede har avgitt. Mer informasjon om Momentives behandling av personopplysninger finnes på https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Navn (hvis aktuelt og oppgitt), innholdsdata (som tilbakemelding og/eller svar), tekniske data (IP-adresse, UUID, operativsystem, enhetstype, enhetens ID/MAC-adresse, informasjon om system og ytelse samt nettlesertype).
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser (GDPR art. 6 (1) f). Våre berettigede interesser er: å forbedre våre tjenester.

12.5.

Tilfredshet med rute: Noen ganger kan vi spørre deg, gjennom Hovedenheten i kjøretøyet ditt (gjennom infotainment-systemet), om å sende inn tilbakemeldingen din for å kunne måle din tilfredshet med ruteveiledningen og posisjonsinformasjon.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), posisjonsdata (GPS-data) (f.eks. GPS-koordinater for trafikkinformasjon i sanntid), det integrerte kretskortidentitetsnummeret i kjøretøyets SIM-kort (ICCID), en unik forespørsels-ID for hver transaksjon, tilfredshetspoengene dine.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser (GDPR art. 6 (1) f). Våre berettigede interesser er: å forbedre våre tjenester.

12.6.

Stedbasert reklame: På kjøretøy som har muligheten, vil Tjenesten «Interessepunkter (POI) i sanntid og nettsøk etter interessepunkter» (se punkt 6.2) forbedres med data som leveres av vår partner, 4.screen GmbH, Sailerstraße 17, 80809 München, Tyskland («4.screen») (se https://www.4screen.com/). Dette betyr at POI-er i sanntid kan inneholde reklameinnhold fra tredjeparter. Du kan deaktivere dette i innstillingene. Du vil motta informasjon om butikker og restauranter (som beliggenhet) gjennom merkepinner i kartet eller gjennom søkefunksjonen på kartet. Du vil også motta spesialtilbud fra butikker og restauranter som er i nærheten av kjøretøyet.
For å kunne levere denne funksjonen og aktuell informasjon kan det være nødvendig å overføre følgende data til 4.screen: Omtrentlig søkeområde, søkeord, søkekategori (POI), enhets-ID, enhetens omtrentlige posisjon, Hovedenhetens språk og generasjon, bilmerke, motortype (som elektrisk eller forbrenning), kjøretøysklasse (som liten, SUV), kjøretøyets produksjonsår og -land. Videre, dersom du får aktuell informasjon og tilbud, opprettes en unik ID for tilbudet. Denne ID-en for tilbudet overføres også til 4.screen sammen med hendelsestype (dvs. vist, klikket på, navigering påbegynt), skjermtype (dvs. Hovedenhet, app) og tidsstempel for når man samhandlet med tilbudet, for å validere faktureringsprosessen. Dersom tilbud og informasjon fra kjøretøyet sendes direkte til Kia Connect-appen som push-varsel, vil vi også behandle din brukers profil-ID.
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger: Understellsnummer (VIN), posisjonsdata (GPS-data), tjenesteforespørsel, brukerens profil-ID, bruker-ID, omtrentlig søkeområde, søkeord, søkekategori (POI), enhets-ID, enhetens omtrentlige posisjon, Hovedenhetens språk og generasjon, bilmerke, motortype (som elektrisk eller forbrenning), kjøretøysklasse (som liten, SUV), kjøretøyets produksjonsår og -land, unik ID for tilbudet, hendelsestype (dvs. vist, klikket på, navigering påbegynt), skjermtype (dvs. Hovedenhet, app) og tidsstempel.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).

12.7.

Deling av data: Mer informasjon om vår deling av data med tredjeparter er gitt i punkt 14.

12.8.

Drift av virksomheten: Vi behandler visse kategorier av personopplysninger som det henvises til ovenfor, for intern styring og administrasjon, herunder håndtering av oppføringer eller opprettholdelse av andre interne protokoller.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser (GDPR art. 6 (1) f). Våre berettigede interesser er: Sikre hensiktsmessig og effektiv drift av vår virksomhet.

12.9.

Juridisk samsvar: Vi behandler visse kategorier av personopplysninger som det henvises til ovenfor (som registrering av eventuelle samtykker som du har avgitt, sammen med dato og tidspunkt, samt samtykke og samtykkemåte), for å etterleve gjeldende lover, direktiver, anbefalinger eller forespørsler fra myndigheter (som anmodninger om å utlevere personopplysninger til domstol eller myndigheter, herunder politiet).
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig: (i) for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss (GDPR art. 6 (1) c) eller (ii) for formål knyttet til våre berettigede interesser (GDPR art. 6 (1) f). Våre berettigede interesser er: Sikre samsvar med gjeldende juridiske forpliktelser.

12.10.

Rettslige prosesser og etterforskning: Vi behandler personopplysningene som det henvises til ovenfor, for å vurdere, håndheve og forsvare våre rettigheter og interesser.
Juridisk grunnlag: Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser (GDPR art. 6 (1) f). Våre berettigede interesser er: Verne om våre interesser og håndheve våre rettigheter.

13.

Dine rettigheter
Når vi behandler personopplysningene dine med grunnlag i samtykket ditt, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt til enhver tid (GDPR art. 7 (3)). Tilbaketrekkingen av samtykket ditt vil ikke påvirke lovligheten av den behandlingen som bygger på samtykket før samtykket ble trukket tilbake.
Underlagt gjeldende lover kan du ha følgende rettigheter vedrørende personopplysningene dine: Retten til å få innsyn i personopplysningene dine (GDPR art. 15), retten til å få rettet personopplysningene dine (GDPR art. 16), retten til å få slettet personopplysningene dine (GDPR art. 17), retten til å få begrenset behandlingen av personopplysningene dine (GDPR art. 18), retten til dataportabilitet (GDPR art. 20) og retten til å protestere mot behandling av personopplysningene dine (GDPR art. 21 (1) og (2)).
Du har også rett til å klage til relevant tilsynsmyndighet for personvern (GDPR art. 77).
Merk at disse rettighetene kan være begrenset under gjeldende nasjonal personvernlovgivning. Kontaktinformasjon for datatilsynet i Hessen (Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit) er som følger: Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Tyskland, telefon: +49 (0) 611 / 1408-0, https://datenschutz.hessen.de/
Nærmere informasjon om disse rettighetene, inkludert omstendighetene der de gjelder, kan fås i punkt 13 eller ved å kontakte oss. Ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon i punkt 2) hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene.

13.1.

Retten til innsyn: Du kan ha rett til å få vår bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg eller ikke, og, dersom dette er tilfelle, kan du be om innsyn i personopplysningene og visse tilleggsopplysninger. Slike opplysninger omfatter – blant annet – formålene med behandlingen, de berørte kategoriene av personopplysninger, og mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til. Merk imidlertid at andre personers interesser kan begrense dine tilgangsrettigheter.
Du kan ha rett til å motta en kopi av personopplysningene som behandles. For ytterligere kopier du ber om, kan vi kreve et rimelig gebyr basert på våre administrasjonskostnader.

13.2.

Retten til retting: Du kan ha rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet av oss. Underlagt hensyn til de aktuelle formålene med behandlingen, kan du ha rett til å få ufullstendige personopplysninger komplettert, herunder ved å fremlegge en supplerende erklæring.

13.3.

Retten til sletting («retten til å bli glemt»): Under visse omstendigheter kan du ha rett til å få oss til å slette personopplysninger om deg, og vi kan være forpliktet til å slette slike personopplysninger.
For eksempel kan du fremme krav om sletting hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige til det formål som de ble registrert med, eller hvis de behandles på annen måte. I enkelte tilfeller kan vi avvise krav om sletting. For eksempel hvis behandlingen er nødvendig for oss for å utføre eller forsvare juridiske krav.

13.4.

Retten til å begrense behandlingen: Under visse omstendigheter kan du ha rett til å få oss til å begrense behandlingen av personopplysningene dine. Et eksempel er at hvis du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene dine, kan du kreve en begrensning i behandlingen av de respektive opplysningene mens vi verifiserer nøyaktigheten. I et slikt tilfelle vil de respektive opplysningene merkes i henhold til dette, og kan bare behandles av oss for visse formål.

13.5.

Retten til dataportabilitet: Under visse omstendigheter kan du ha rett til å motta personopplysningene om deg selv, som du har gitt til oss, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og du kan ha rett til å overføre nevnte personopplysninger til en annen behandlingsansvarlig uten hinder av oss.

13.6.

RETTEN TIL Å PROTESTERE: I ENKELTE TILFELLER, OG DER DATABEHANDLINGEN SKJER PÅ GRUNNLAG AV BERETTIGET INTERESSE (GDPR art. 6 (1) F), KAN DU TIL ENHVER TID HA RETT TIL Å PROTESTERE, BASERT PÅ DIN SÆRLIGE SITUASJON, MOT VÅR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER, OG VI KAN BLI PÅLAGT Å IKKE LENGER BEHANDLE DINE PERSONOPPLYSNINGER.
VIDERE, DER PERSONOPPLYSNINGENE DINE BEHANDLES MED HENBLIKK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU RETT TIL Å PROTESTERE TIL ENHVER TID MOT BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE FOR SLIK MARKEDSFØRING, HERUNDER PROFILERING I DEN GRAD DETTE ER KNYTTET TIL SLIK DIREKTE MARKEDSFØRING. I DETTE TILFELLET VIL DINE PERSONOPPLYSNINGER IKKE LENGER BLI BEHANDLET AV OSS FOR SLIKE FORMÅL.

14.

Mottakere og kategorier av mottakere
Enhver tilgang til personopplysningene dine hos Kia er begrenset til de personer som må ha tilgang for å gjennomføre arbeidsoppgavene sine.
Vi utleverer personopplysningene dine for de formål og i samsvar med gjeldende personvernlover til de mottakere og kategoriene av mottakere som angitt nedenfor:
Selskaper i Kia-konsernet – Vi kan utlevere dine personopplysninger til andre selskaper som er del av Kia-konsernet, herunder våre tilknyttede selskaper i Europa og Kia Corporation i Republikken Korea.
I den grad vi deler slike opplysninger med andre medlemmer av Kia-konsernet for interne administrative formål, er en slik deling nødvendig for våre drifts- og forretningsinteresser (GDPR art. 6(1) f). Vi kan også dele slike opplysninger fordi det er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss (GDPR art. 6 (1) b).
Videre kan utleveringen i noen tilfeller skje på grunnlag av samtykket ditt (GDPR art. 6 (1) a). For eksempel kan du, for ulike formål, samtykke i å dele visse opplysninger om kjøretøyet med Kias aktuelle nasjonale salgsbedrift eller distributør i hjemlandet ditt i Europa ved å aktivere den respektive samtykkeknappen i samtykkelisten i Kia Connect-appen. Se i samtykkelisten i Kia Connect-appen for mer informasjon. Der du gir et slikt samtykke, er ditt samtykke frivillig, og kan når som helst trekkes tilbake (f.eks. ved å deaktivere den respektive samtykkeknappen i samtykkelisten i Kia Connect-appen). En tilbaketrekking av samtykket vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen basert på samtykket ditt forut for tilbaketrekkingen.
Vi vil informere Kias nasjonale salgsselskap eller distributør i landet ditt om varsler som gjelder kjøretøyet (se punkt 6.6) som vi har sendt til deg, for å unngå at du får den samme meldingen gjennom flere kanaler fra ulike selskaper i Kia-konsernet. Dette er nødvendig for de berettigede interessene våre og til aktuelle mottakere av informasjonen (GDPR art. 6 (1) f). Den aktuelle mottakerens og vår berettigede interesse er: Å levere best mulig Tjeneste til våre kunder, ettersom utveksling av informasjon vil forhindre frustrasjon hos kundene forårsaket av mottak av samme melding fra ulike kanaler og fra ulike selskaper i Kia-konsernet.
Vi utleverer personopplysninger til Kia Corporation, 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 06797, Republikken Korea som felles behandlingsansvarlig med formål om å sikre hensiktsmessige standarder for nettsikkerhet for kjøretøy og produkter fra Kia (se punktene 2.3 og 7 for mer informasjon).
Vi utleverer personopplysninger til Kia Europe GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Tyskland som felles behandlingsansvarlig med formål om levere OTA-oppdateringer av kjøretøysystemet (se punktene 2.4 og 8.2 for mer informasjon).
Telekommunikasjonsleverandører – Med formål om å levere våre Tjenester til deg (GDPR art. 6 (1) b), kan vi utlevere personopplysningene dine til Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, Tyskland, som leverer relevante telekommunikasjonstjenester. Vodafone GmbH vil behandle dine personopplysninger som en uavhengig behandlingsansvarlig.
Tjenesteleverandører – Vi kan utlevere dine personopplysninger til visse tredjeparter, enten de er tilknyttet oss eller ikke, som behandler slike data for oss som våre tjenesteleverandører med hensiktsmessige instruksjoner som databehandlere og som nødvendig for de ulike behandlingsformålene (GDPR art. 28 (3)). Disse databehandlerne vil være underlagt kontraktsmessige forpliktelser om å gjennomføre nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene, og om å behandle personopplysningene kun i samsvar med våre instruksjoner. Slike tjenesteleverandører kan omfatte:
Tjenesteleverandøren av teknisk infrastruktur og vedlikeholdstjenester for tjenestene, som er Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Tyskland.
Tjenesteleverandørene for våre kundedatabehandlingsplattformer og tilkoblede plattformer for bildatabehandling, som er salesforce.com Germany GmbH, Erika-mann-Strasse 31-37, 80636 München, Tyskland og Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue, John. F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, med serverplassering innenfor EU/EØS.
Tjenesteleverandøren Hyundai AutoEver Corp., 510, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republikken Korea, som gir assistanse i analyser og håndtering av sikkerhetshendelsene som blir referert i punkt 7.
Tjenesteleverandøren Momentive Europe UC, Second Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin 4, Irland, som leverer SurveyMonkey, et verktøy for spørreundersøkelser på nett, og tilknyttede tjenester med formål om å utføre og vurdere spørreundersøkelser.
Tjenesteleverandøren Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Nederland, som tilbyr tjenester innenfor nettbasert talegjenkjenning.
Tilknyttede selskaper av Kia i EU/EØS som tilbyr kundestøtterelaterte tjenester, inkludert kundeservicetjenester.
Tjenesteleverandørene TomTom Global Content B.V. og HERE Europe B.V. som tilbyr kartrelaterte tjenester.
Andre tjenesteleverandører i forbindelse med spesifikke Tjenester som referert til i punktene ovenfor.
Myndigheter, domstoler og liknende tredjeparter som er offentlige instanser – Vi kan utlevere personopplysningene dine til statlige myndigheter, domstoler og lignende tredjeparter som er offentlige instanser der vi har en juridisk forpliktelse til å gjøre det (GDPR art. 6 (1) c) eller for å beskytte våre interesser eller håndheve våre rettigheter (GDPR art. 6 (1) f). Disse mottakere vil behandle de aktuelle personopplysningene som uavhengige behandlingsansvarlige.
Eksterne profesjonelle rådgivere – Vi kan utlevere personopplysningene dine til våre skatterådgivere, revisorer, regnskapsførere, juridiske rådgivere og andre eksterne profesjonelle rådgivere med det formål å drive vår virksomhet (GDPR art. 6 (1) f). I noen tilfeller kan vi også utlevere opplysningene for å beskytte våre interesser eller håndheve våre rettigheter (GDPR art. 6 (1) f). Disse mottakere vil vanligvis behandle de aktuelle personopplysningene som uavhengige behandlingsansvarlige.
Tredjeparts oppkjøpere – Hvis vi selger eller overfører hele eller noen deler av våre eiendeler eller virksomhet (inkludert ved omorganisering eller avvikling), kan vi utlevere personopplysningene dine til tredjeparts oppkjøpere (GDPR art. 6 (1) f). Disse mottakere vil behandle de aktuelle personopplysningene som uavhengige behandlingsansvarlige.
Andre – Vi kan også utlevere dine personopplysninger til andre tredjeparter (forsikringsselskaper, leasingselskaper, leverandører av finansielle tjenester, flåteselskaper, dataaggregatorer). Vi vil imidlertid kun utlevere dine personopplysninger til tredjeparter dersom (i) du har gitt oss ditt samtykke på forhånd for slik utlevering (GDPR art. 6 (1) a), (ii) en slik utlevering er nødvendig for oppfyllelsen av avtalen som du har inngått med oss eller med en tredjepart, eller (iii) en slik utlevering er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene til den aktuelle tredjeparten i den grad disse berettigede interesser ikke overstyres av dine interesser, grunnleggende rettigheter eller frihet (GDPR art. 6 (1) f). Disse mottakere vil behandle de aktuelle personopplysningene som uavhengige behandlingsansvarlige.
I eller rundt kjøretøyets produksjonsdato og før kjøretøyet går ut i markedet og blir solgt for første gang, utleverer vi visse opplysninger om Advanced Driver Assist System («ADAS») (konkret kjøretøyets produksjonsinformasjon (VBI) som omfatter kjøretøyets understellsnummer (VIN), modell, utstyrsnivå, modellår, pris, farge, drivstofftype, spenningssystem, utslipp, klasse, effekt og utstyr som inngår inkludert ASAS sikkerhetssystem) som gjelder for kjøretøyet til utvalgte dataaggregatorer. På tidspunktet for utleveringen knyttes ikke opplysningene til noen personer og utgjør av den grunn ikke personopplysninger. Dataene utleveres av oss og blir deretter behandlet av dataaggregatorene med formål om å beskytte mot mulig svindel og for å forenkle forsikringsprosessen for sjåfører eller eiere av kjøretøy fra Kia. I tillegg ber vi bemerke at vi også behandler slike data for våre egne formål, som er å analysere, forbedre og utvikle våre produkter. Der vi behandler slike data for våre egne formål etter at kjøretøyet går ut i markedet og selges for første gang, vil vi anonymisere de aktuelle dataene før vi utfører slik databehandling for å sikre at du ikke kan identifiseres ut ifra de aktuelle dataene.

15.

Overføring av opplysninger til utlandet
Vi er del av et internasjonalt konsern med selskaper. Vi kan derfor overføre personopplysninger innenfor Kia-konsernet og til andre tredjeparter som nevnt i punkt 14.
Enkelte av disse mottakerne vil kunne være lokalisert eller vil kunne utføre aktuelle operasjoner utenfor ditt hjemland og EU/EØS, f.eks. i Republikken Korea, Storbritannia eller USA («tredjeland»).
Europakommisjonen har besluttet at noen tredjeland gir et tilstrekkelig nivå på beskyttelsen av personopplysninger (f.eks. Republikken Korea og Storbritannia), som også inkluderer USA i den grad den mottakende bedriften i USA deltar i EU-U.S. Data Privacy Framework (se https://www.dataprivacyframework.gov) («adekvate jurisdiksjoner»).
Der vi overfører personopplysninger til en mottaker i et tredjeland som ikke er funnet å være i en adekvat jurisdiksjon, gir vi (eller våre databehandlere i EU/EØS som overfører personopplysninger til underbehandlere i slike tredjeland, hvis aktuelt) nødvendige garantier ved å inngå dataoverføringsavtaler som vedtatt av EU-kommisjonen (standardavtalevilkår) med mottakerne eller har på plass andre effektive tiltak for å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for datasikkerhet.
En liste over garantiene kan etterspørres hos vårt personvernombud (se punktene 2 og 3).

16.

Oppbevaringsperiode

16.1.

Generelt: Dine personopplysninger lagres av oss og/eller våre tjenesteleverandører, kun i den tidsperioden som er nødvendig for å oppnå formålet som personopplysningene er innsamlet for og som beskrives ovenfor.
Når vi ikke lenger har behov for dine personopplysninger til slike formål, vil vi slette dem fra våre systemer og/eller registre og/eller iverksette skritt for å anonymisere opplysningene slik at du ikke lenger kan bli identifisert fra dataene (med mindre vi er pålagt å beholde dine opplysninger for å oppfylle juridiske forpliktelser som vi er pålagt, f.eks. personopplysninger i avtaler, kommunikasjon eller forretningsbrev kan være gjenstand for lovbestemte krav).
Oppbevaringsperioden kan forlenges i henhold til nasjonalt lovverk når behandlingen er nødvendig for etablering av, utøvelse av eller forsvar mot rettslige krav, og vi eller tredjeparter har en tilhørende berettiget interesse (f.eks. perioden med forsinkede rettslige (administrative eller juridiske) prosesser og for varigheten av slike rettslige prosesser, inkludert eventuelle ankefrister).

16.2.

Manuell sletting av data i Hovedenheten og i Kia Connect-appen: Du kan manuelt slette personopplysningene dine som er lagret i Hovedenheten ved å deaktivere Tjenestene i Hovedenheten. Dette gjøres ved å (1) klikke på «Kia Connect»-ikonet på kjøretøyets Hovedenhet, (2) velge «Innstillinger for Kia Connect», (3) rulle ned i menyen til venstre for å velge alternativet «Deaktiver Kia Connect» og (4) klikke på «Deaktivere»-knappen. Systemet vil da veilede deg gjennom deaktiveringsprosessen og tilby deg å slette dataene.
Merk: Merk at å tilbakestille Hovedenheten til fabrikkinnstillinger ikke fører til at Tjenestene deaktiveres. Du må følge deaktiveringsprosessen beskrevet ovenfor.
Etter tilbakestillingen som er beskrevet ovenfor, blir Tjenestene for det aktuelle kjøretøyet deaktivert, dataene i Hovedenheten slettes og kjøretøyet kobles ifra din konto i Kia Connect-appen. Dataene som ble overført til oss gjennom Hovedenheten slettes også, med mindre det finnes gjeldende oppbevaringsperioder (se punkt 16.1).
Vær oppmerksom på at kjøretøysrelaterte data også vil slettes fra din konto i Kia Connect-appen. Annen data i din konto vil imidlertid forbli upåvirket. Hvis du ønsker å slette din konto i Kia Connect-appen, må du følge prosessen for kontosletting i Kia Connect-appen.
ved å deaktivere din Kia Connect App-konto, vil Tjenestene i Hovedenheten i kjøretøyet fortsatt være i drift.
ved å tilbakestille Hovedenheten, vil kjøretøyet kobles fra Kia Connect App, dette påvirker likevel ikke Kia Connect App.

17.

Datasikkerhet
Vi har på plass egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert utlevering, uautorisert tilgang og andre ulovlige former for behandling.
Imidlertid er internett et åpent system, og overføring av data over internett er ikke helt sikkert. Mens vi kontinuerlig forbedrer våre sikkerhetstiltak i tråd med den tekniske utviklingen og for å kunne sikre et egnet sikkerhetsnivå på personopplysningene dine som vi behandler, kan vi ikke garantere for sikkerheten på personopplysningene dine som overføres til oss ved bruk av internett.

18.

Frakoblet modus (Modem av)
Du kan velge å aktivere frakoblet modus i Hovedenheten ved å benytte de aktuelle systemvalgene. Hvis frakoblet modus er skrudd på, vil alle tjeneste-funksjoner bli deaktivert, og ingen personopplysninger, særskilt ingen posisjonsdata (GPS-data), vil bli samlet inn. Et ikon for frakoblet modus vil vises øverst på hovedenhetens skjerm i kjøretøyet.

19.

Oppdateringer
Denne personvernerklæringen kan endres eller oppdateres fra tid til annen for å speile endringer i vår praksis med hensyn til behandling av personopplysninger, eller endringer i gjeldende lovverk. Vi oppfordrer deg til å lese denne personvernerklæringen nøye, og til å regelmessig gjennomgå eventuelle endringer som kan forekomme i henhold til vilkårene i denne personvernerklæringen.
Vi vil publisere den oppdaterte personvernerklæringen på våre nettsteder, i Kia Connect-appen og i hovedenheten. Dato for siste oppdatering fremkommer øverst i denne personvernerklæringen.

20.

Definisjoner
«behandlingsansvarlig» betyr den fysiske eller juridiske personen, offentlig myndighet, etat eller annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålene og midlene for behandling av personopplysninger.
«GDPR» betyr: (i) Forordning (EU) 2016/679 (Personvernforordning) eller (ii) med hensyn til Storbritannia, Forordning (EU) 2016/679 slik den inngår i den britiske loven i kraft av del 3 i European Union (Withdrawal) Act 2018, og som endret fra tid til annen (også kjent som UK GDPR).
«personopplysninger» betyr all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.
«behandling» betyr enhver operasjon eller et sett av operasjoner som utføres på personopplysninger eller på sett med personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, henting, konsultasjon, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller på annen tilgjengeliggjøring, justering eller kombinering, begrensning, sletting eller ødeleggelse.
«databehandler» betyr en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, etat eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

21.

Lokale endringer
Følgende lokale endringer gjelder:
Østerrike
Når det gjelder punkt 12.3 («Markedsføring»):
Juridisk grunnlag: Gjeldende lokal markedsføringslov er paragraf 174(4) i den østerrikske telekommunikasjonsloven av 2021.
Datatilsynsmyndighet:
Kontaktinformasjonen til det østerrikske datatilsynet er: Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, Østerrike, telefon: +43 (0) 1 52 152-0, e-post: dsb[at]dsb.gv.at, nettsted: http://www.dsb.gv.at/
Belgia
Når det gjelder punkt 12.3 («Markedsføring»):
Juridisk grunnlag: Gjeldende lokal markedsføringslov er artikkel 1 i kongelig dekret av 4. april 2003.
Datatilsynsmyndighet:
Kontaktinformasjonen til det belgiske datatilsynet: Autorité de protection des données Gegevensbeschermingsautoriteit, Rue de la presse 35, 1000 Brüssel, Tlf.: +32 (0)2 274 48 00, Faks: +32 (0)2 274 48 35, E-post: contact(at)apd-gba.be, nettsteder:
https://www.autoriteprotectiondonnees.be / https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Bulgaria
Når det gjelder punkt 12.3 («Markedsføring»):
Juridisk grunnlag: Gjeldende lokal markedsføringslov er artikkel 261 (2) i den bulgarske loven om elektronisk kommunikasjon.
Datatilsynsmyndighet:
Kontaktinformasjonen til det bulgarske datatilsynet: Commission for Personal Data Protection of the Republic of Bulgaria, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd., Sofia 1592, Bulgaria, tlf: +359 (0) 2 915 3580, e-post: kzld[at]cpdp.bg, nettsted: www.cpdp.bg
Kypros
Datatilsynsmyndighet:
Kontaktinformasjonen til det kypriotiske datatilsynet: Office of the Commissioner for Personal Data Protection, Kypranoros 15, 1061 Nicosia, Kypros, tlf: +357 (0) 22 818 456, e-post: commissioner[at]dataprotection.gov.cy, nettsted: http://www.dataprotection.gov.cy/
Den tsjekkiske republikk
Datatilsynsmyndighet:
Kontaktinformasjonen til det tsjekkiske datatilsynet: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7, Den tsjekkiske republikk, tlf: +420 (0) 234 665 800, e-post: posta[at]uoou.gov.cz, nettsted: http://www.uoou.cz/
Danmark
Datatilsynsmyndighet:
Kontaktinformasjonen til det danske datatilsynet: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark, tlf: +45 (0) 33 1932 00, e-post: dt[at]datatilsynet.dk, nettsted: http://www.datatilsynet.dk/
Estland
Datatilsynsmyndighet:
Kontaktinformasjonen til det estiske datatilsynet: Andmekaitse Inspektsioon, Tatari 39, Tallinn 10134, Estland, tlf: +372 (0) 627 4135, e-post: info[at]aki.ee, nettsted: http://www.aki.ee/
Finland
Datatilsynsmyndighet:
Kontaktinformasjonen til det finske datatilsynet: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, Finland, tlf: +358 (0) 29 566 6700, e-post: tietosuoja[at]om.fi, nettsted: https://tietosuoja.fi
Frankrike
Når det gjelder punkt 13 («Dine rettigheter»):
Personvern etter død: Du har også rett til å gi spesifikke instruksjoner om oppbevaring, sletting og kommunikasjon av personopplysningene dine etter din død.
Datatilsynsmyndighet:
Kontaktinformasjonen til det franske datatilsynet: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy TSA 80715, 75334 Paris, Cedex 07, Frankrike, tlf: +33 (0) 1 53 73 22 22, nettsted: https://www.cnil.fr/
Hellas
Punkt 12.3 («Markedsføring») skal endres som følger:
Hvis du er en eksisterende kunde og har oppgitt din e-postadresse til oss, og uten at det går utover din rett til å motsette deg i henhold til punkt 12.6, kan vi sende deg markedsføringskommunikasjon på e-post som gjelder våre produkter eller tjenester som ligner på produktene eller tjenestene som du tidligere har kjøpt, uten å forhåndsinnhente ditt spesifikke samtykke. Dette er fordi et spesifikt samtykke fra eksisterende kunder ikke er påkrevd i slike tilfeller. Dette gjelder også for informasjon som vi sender til deg gjennom meldinger i Kia Connect-appen til innboksen som leveres uavhengig av appen. Du har imidlertid rett til å, til enhver tid, velge bort mottak av slike elektroniske markedsføringsposter uten at det påløper kostnader for deg (annet enn overføringskostnaden i henhold til gjeldende pris) (dvs. ved å deaktivere de respektive knappene i «Tjenesterelatert reklame»-listen i Kia Connect-appen). Du kan også, til enhver tid, avregistrere deg fra vår e-postliste for markedsføring ved å klikke på lenken for avregistrering som inngår i alle e-poster med markedsføring som vi sender. Du har rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål (se punkt 12.6 for nærmere informasjon).
For dette formålet behandles følgende kategorier av personopplysninger:
Navn, kontaktinformasjon (som e-post), tekniske data (dvs. enhetsinformasjon, IP-adresse, bruker-ID, UUID), informasjon om ditt samtykke (som dato og klokkeslett for valg).
Juridisk grunnlag: Behandling gjøres på grunnlag av ditt forhåndsinnhentede samtykke (GDPR art. 6 (1) a og artikkel 11 i lov 3471/2006 om beskyttelse av personopplysninger og privatliv i bransjen for elektronisk kommunikasjon) eller der det er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser (GDPR art. 6 (1) f). Våre berettigede interesser er: å fremme våre tjenester og produkter.
Datatilsynsmyndighet:
Kontaktinformasjonen til det greske datatilsynet: Hellenic Data Protection Authority, Kifissias 1-3, 11523, Athens, Hellas, tlf: +30 (0) 210 6475 600, e-post: contact[at]dpa.gr, nettsted: http://www.dpa.gr/
Ungarn
Datatilsynsmyndighet:
Kontaktdetaljene til det ungarske datatilsynet er som følger: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Adresse: Falk Miksa utca 9-11, 1055 Budapest, Ungarn, Tlf.: +36 (0)1 391 1400, Faks: +36 (0)1 391 1410, e-post: ügyfelszolgalat@naih.hu, nettsted: http://naih.hu/
Irland
Punkt 6.6.4 avsnitt 1 («Påminnelse om obligatorisk inspeksjon av kjøretøyet») skal endres som følger: Påminnelse om obligatorisk inspeksjon av kjøretøyet (som NCT i Irland): Vi vil opplyse deg om kommende obligatorisk inspeksjon av kjøretøyet, dvs. påminnelser om National Car Testing Service (vanligvis omtalt som «NCT») for kjøretøy i Irland. Bruk av denne tjenesten krever at du opplyser Kia om riktig dato for den seneste obligatoriske inspeksjon av kjøretøyet og dato for førstegangs registrering av kjøretøyet.
Datatilsynsmyndighet:
Kontaktinformasjonen til det irske datatilsynet: Data Protection Commission, 21 Fitzwilliam Square, D02 RD28 Dublin 2, Irland, tlf: +353 (0) 1 7650100, e-post: info[at]dataprotection.ie, nettsted: http://www.dataprotection.ie/
Italia
Kia vil ikke under noen omstendigheter bruke personopplysningene dine uten ditt samtykke for profileringsformål.
Datatilsynsmyndighet:
Kontaktinformasjonen til det italienske datatilsynet: Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia n. 11, 00187 Rome, Italia, e-post: garante[at]gpdp.it, tlf: +39 (0) 06 69677 1, faks: +39 (0) 06 69677 785, nettsteder: https://www.gpdp.it, https://www.garanteprivacy.it/
Latvia
Datatilsynsmyndighet:
Kontaktinformasjonen til det latviske datatilsynet: Datu valsts inspekcija (Data State Inspectorate), Elijas Street 17, LV-1050 Riga, Latvia, tlf: +371 (0) 6722 3131, e-post: pasts[at]dvi.gov.lv, nettsted: https://www.dvi.gov.lv/
Litauen
Datatilsynsmyndighet:
Kontaktinformasjonen til det litauiske datatilsynet: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (State Data Protection Inspectorate), L. Sapiegos str. 17, 10312 Vilnius, Litauen, tlf: +370 (0) 5 271 2804 / +370 (0) 5 279 1445, e-post: ada[at]ada.lt, nettsted: https://vdai.lrv.lt/lt/
Nederland
Datatilsynsmyndighet:
Kontaktinformasjonen til det nederlandske datatilsynet: Autoriteit Persoonsgegevens, Hoge Nieuwstraat 8, 2514 EL Den Haag, Nederland, tlf: +31 (0) 70 888 8500, nettsted: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Norge
Punkt 4 avsnitt 2 («Tredjeparts bruk av kjøretøyet eller Tjenestene» endres som følger:
Punkt 10.2 i Bruksvilkårene for Kia Connect anmoder deg om å opplyse eventuelle andre brukere/sjåfører av kjøretøyet om (i) aktiveringen av Tjenestene, (ii) databehandlingsaktivitetene som er beskrevet i Personvernerklæringen og (iii) det faktum at Tjenestene kan kreve innhenting og behandling av posisjonsdata (GPS-data).
Datatilsynsmyndighet:
Kontaktinformasjonen til det norske datatilsynet: Datatilsynet, P.O. Box 458 Sentrum, 0105 Oslo, Norge, tlf.: +47 (0) 22 39 69 00, e-post: postkasse[at]datatilsynet.no, nettsted: https://www.datatilsynet.no
Polen
Når det gjelder punkt 12.3 («Markedsføring»):
Samtykke til elektronisk og telefonisk markedsføring følger også av artikkel 172 i den polske telekommunikasjonsloven og artikkel 10 i lov om levering av elektroniske tjenester.
Datatilsynsmyndighet:
Kontaktinformasjonen til polske datatilsynet: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa, Polen, tlf: +48 (0) 22 531 03 00, E-post: kancelaria@uodo.gov.pl,
nettsted: https://uodo.gov.pl/
Portugal
Punkt 6.6.4 avsnitt 1 («Påminnelse om obligatorisk inspeksjon av kjøretøyet») skal endres som følger:
Påminnelse om obligatorisk inspeksjon av kjøretøyet (som «Inspeção Automóvel» i Portugal): Vi vil opplyse deg om kommende obligatorisk inspeksjon av kjøretøyet, dvs. påminnelser om «periodisk inspeksjon» for kjøretøy i Portugal. Bruk av denne tjenesten krever at du gir Kia riktig dato for den siste obligatoriske inspeksjonen av kjøretøyet og dato kjøretøyet ble registrert for første gang.
Når det gjelder punkt 12.3 («Markedsføring»):
Juridisk grunnlag: Gjeldende lokal markedsføringslov er artikkel 13-A i lov nr. 41/2004 av 18. august..
Datatilsynsmyndighet:
Kontaktinformasjonen til det portugisiske datatilsynet: Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), Av. D. Carlos I, 134, 1º, 1200-651 Lisboa, Portugal, tlf: +351 (0) 21 392 84 00, e-post: geral[at]cnpd.pt, nettsted: www.cnpd.pt
Romania
Datatilsynsmyndighet:
Kontaktinformasjonen til det rumenske datatilsynet: The National Supervisory Authority for Personal Data Processing, 28-30 G-ral Gheorghe Magheru Bld, District 1, 010336 Bucarest, Romania, tlf.: +40 (0) 318 059 211, faks: +40 (0) 318 059 602, e-post: anspdcp[at]dataprotection.ro, nettsted: https://www.dataprotection.ro/
Slovakia
Når det gjelder punkt 12.3 («Markedsføring»):
Juridisk grunnlag: Når det gjelder samtykket, er det juridiske grunnlaget GDPR art. 6 (1) a sammen med pkt. 116 (3) i den slovakiske loven for elektronisk kommunikasjon («AEC»). Når det gjelder nødvendighet for formål knyttet til våre berettigede interesser, er det juridiske grunnlaget GDPR art. 6 (1) f sammen med pkt. 116 (15) i AEC. Våre berettigede interesser er: å fremme våre tjenester og produkter.

Datatilsynsmyndighet:
Kontaktinformasjonen til det slovakiske datatilsynet: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovakia, tlf: + 421 (0) 2 32 31 32 14, e-post: statny.dozor[at]pdp.gov.sk,
nettsted: http://www.dataprotection.gov.sk/
Spania
Punkt 13.1 ledd 2 («Rett til tilgang») skal endres som følger:
Du kan ha rett til å motta en kopi av personopplysningene som behandles. For ytterligere kopier du ber om i løpet av seks måneder, kan vi, med mindre det er en berettiget grunn til forespørselen, kreve et rimelig gebyr basert på administrative kostnader.
Datatilsynsmyndighet:
Kontaktinformasjonen til det spanske datatilsynet: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), C/Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, Spania, tlf: +34 (0) 91 266 3517, e-post: internacional[at]aepd.es, nettsted: https://www.aepd.es/
Sverige
Punkt 13.5 («Retten til dataportabilitet») skal endres som følger:
Under visse omstendigheter, for eksempel hvis artikkel 6(1) a eller b i GDPR utgjør det juridiske grunnlaget for behandlingen, kan du ha rett til å motta personopplysningene som gjelder deg og som du har gitt oss, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og du har rett til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig uten at vi hindrer deg i dette.
Datatilsynsmyndighet:
Kontaktinformasjonen til det svenske datatilsynet: Integritetsskyddsmyndigheten, Drottninggatan 29, Box 8114, 104 20 Stockholm, Sverige, tlf: +46 (0) 8 657 6100, e-post: imy[at]imy.se, nettsted: http://www.imy.se/
Sveits
Datatilsynsmyndighet:
Kontaktinformasjonen til det sveitsiske datatilsynet: Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB), Feldeggweg 1, 3003 Bern, Sveits, tlf.: +41 (0) 58 462 43 95, nettsted: https://www.edoeb.admin.ch
Punkt 15 skal utfylles med følgende informasjon: Dine personopplysninger kan oppbevares i følgende land: [VERDEN OVER]
Når det gjelder referanser til personvernforordningen, i den grad sveitsiske personvernlover og relaterte lover er gjeldende, skal referanser til personvernforordningen leses som referanser til de respektive artikler i den sveitsiske føderale personvernloven av 1. september 2023 («FADP»), og referanser til UWG skal leses som referanser til de respektive artikler i den sveitsiske føderale konkurranseloven («sveitsisk UWG»), som følger:
Art. 6(1) b) GDPR skal leses som art. 6 FADP når det blir knyttet til oppfyllelsen av en avtale,
Art. 6 (1) f) GDPR skal leses som art. 31 para. 1 FADP,
Art. 6(1) c) GDPR skal leses som art. 31 FADP,
Art. 6(1) a) GDPR skal leses som art. 31 FADP,
Del 7 (2) nr. 2 av UWG skal leses som art. 3 § 1 bokstav i sveitsisk UWG,
Referanser til art. 7(3) GDPR skal leses som en referanse til lignende prinsipper i FADP,
Art. 15 GDPR skal leses som art. 25 FADP,
Art. 16 GDPR skal leses som art. 32 FADP,
Art. 17 GDPR skal leses som art. 32 FADP,
Art. 18 GDPR skal leses som art. 32 FADP,
Art. 20 GDPR skal leses som art. 28 FADP,
Art. 21(1) og (2) GDPR skal leses som art. 30 § 2 bokstav b i FADP,
Art. 77 GDPR skal leses som art. 49 FADP,
Art. 28(3) GDPR skal leses som art. 9 FADP.
Storbritannia
Punkt 15 («Overføringer av opplysninger til utlandet) skal suppleres som følger:
På lignende vis som «Adekvate jurisdiksjoner» som fastsettes av Europakommisjonen, har myndighetene i Storbritannia bestemt at visse land (se https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/international-transfers/international-transfers-a-guide/#adequacy) sikrer et adekvat nivå på personvernet i samsvar med artikkel 45 i UK GDPR («Adequacy Regulation»). Der vi overfører personopplysninger til en mottaker som er lokalisert i et tredjeland som ikke er ansett å være en adekvat jurisdiksjon eller som overholder Adequacy Regulation, vil vi (eller våre databehandlere i Storbritannia/EU/EØS som overfører personopplysningene til underbehandlere i slike tredjeland, der aktuelt) sørge for tilfredsstillende sikkerhetstiltak i form av avtaler om dataoverføring som etablert av EU (standard kontraktsvilkår) eller Storbritannia (der aktuelt) med mottakeren, eller ved å sette i verk andre effektive tiltak for å sørge for et adekvat nivå på personvernet. En kopi av gjeldende sikkerhetstiltak kan etterspørres fra vårt personvernombud (se punkt 2 og punkt 3).
Datatilsynsmyndighet:
Kontaktinformasjonen til det britiske datatilsynet: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, Storbritannia, tlf.: +44 (0) 303 123 1113, nettsted: https://ico.org.uk/
Dette dokumentet er en informasjonsressurs som tilhører Kia og er beskyttet av aktuelle lover og forskrifter.