Kia Connect Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

 1. Inledning
 2. Personuppgiftsansvarig
 3. Dataskyddsombud
 4. Syften, rättsliga grunder och kategorier av personuppgifter
 5. Kia Connect-app
 6. Huvudenhet och In-Car tjänster
 7. Over-the-Air-uppdateringar (OTA)
 8. Uppgraderingar
 9. Kia Connect Store och köpprocessen
 10. Betalningsprocess
 11. Övriga behandlingsåtgärder
 12. Dina rättigheter
 13. Mottagare och kategorier av mottagare
 14. Gränsöverskridande dataöverföring
 15. Lagringstid
 16. Datasäkerhet
 17. Offline-läge (Modem av)
 18. Uppdateringar
 19. Definitioner
 20. Rättsliga lokala tillägg
Vi arbetar med att uppdatera våra Användarvillkor och vår Dataskyddspolicy. De uppdaterade Användarvillkoren och Dataskyddspolicyn kommer för befintliga kunder att träda i kraft den 5 oktober 2023. Efter detta datum måste du godkänna de uppdaterade Användarvillkoren och samtycka till Dataskyddspolicyn för att även i fortsättningen kunna använda våra tjänster. Användningen av våra tjänster efter detta datum kommer att omfattas av bestämmelserna i den uppdaterade Dataskyddspolicyn.
Anmärkning gällande uppdateringarna av Dataskyddspolicyn: Vi har omstrukturerat och anpassat vår Dataskyddspolicy för att återspegla de ändringar som vi har gjort i våra Användarvillkor och för att på ett bättre sätt klargöra hur vi samlar in, använder och lämnar ut dina personuppgifter. Ändringarna inkluderar i synnerhet följande:
Tillägg av en beskrivning av våra behandlingsaktiviteter i samband med nya tjänster och befintliga förbättrade tjänster (fjärrstyrning av det främre bagageutrymmet, fjärrstyrd batterikonditionering, fjärrstyrd belysning, fjärrstyrt signalhorn och belysning, digital nyckel, EV-ruttplanerare, förbättrat Live POI, identifiering av musik, musikstreaming) (se avsnitt 5 och 6).
Tillägg av en beskrivning av våra behandlingsaktiviteter i samband med Over-the-Air-uppdateringar (OTA) av fordonssystem (avsnitt 7.2).
Tillhandahållande av information om och tillägg av en beskrivning av våra behandlingsaktiviteter i samband med köp av uppgraderingar i Kia Connect Store och den tillhörande betalningsprocessen (avsnitt 810).
Tillägg av en beskrivning av våra behandlingsaktiviteter i samband med feedback om hur pass nöjd du är med navigationen och platsbaserad reklam (avsnitt 11.5 och 11.6).
Vi uppmanar dig att läsa de uppdaterade Användarvillkoren och Dataskyddspolicyn i sin helhet. De uppdaterade Användarvillkoren och den uppdaterade Dataskyddspolicyn finns att hämta på https://connect.kia.com/eu/downloads.
Dataskyddspolicy
Senast uppdaterad: 24 oktober 2023

1.

Inledning
Denna dataskyddspolicy ("Dataskyddspolicy") från Kia Connect GmbH, registrerad under registernumret HRB 112541 ("Kia", "vi" eller "oss"), gäller för insamlande och behandling av personuppgifter i samband med våra tjänster via vår app ("Kia Connect-app") och/eller via ifrågavarande fordons huvudenhet ("Huvudenhet", tillsammans, "Tjänster") och är adresserad till våra kunder som använder dessa tjänster ("du", "din").
Utöver dessa tjänster kan Kia erbjuda sina kunder möjligheten att köpa vissa funktioner som de kan använda med sitt fordon, till exempel uppgraderingar eller andra tilläggskomponenter till programvaran i kundens fordon ("Uppgraderingar"). Denna dataskyddspolicy innehåller även viss information om behandlingen av personuppgifter i samband med köp av sådana uppgraderingar.
Kia tar skyddandet av dina personuppgifter och din integritet på stort allvar och kommer endast att behandla dina personuppgifter i enlighet med GDPR och annan tillämplig dataskydds- och sekretesslagstiftning.
Observera att vi förutom denna dataskyddspolicy vid behov kan komma att informera dig om behandlingen av dina personuppgifter separat, exempelvis i samtyckesformulär eller separata dataskyddspolicyer.

2.

Personuppgiftsansvarig

2.1.

Om ingenting annat uttryckligen anges är Kia Connect GmbH personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som samlas in och behandlas i enlighet med denna dataskyddspolicy.

2.2.

Om du har frågor gällande denna dataskyddspolicy, vår behandling av dina personuppgifter, eller du vill utöva någon av dina rättigheter, kan du kontakta oss under:
Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland
E-post: info@kia-connect.eu
Du kan också använda vårt kontaktformulär som finns tillgängligt här: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
Alternativt kan du kontakta vårt dataskyddsombud med kontaktuppgifterna som anges i avsnitt 3 nedan.

3.

Dataskyddsombud
Vi har utsett ett externt dataskyddsombud. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud under:
Kia Connect GmbH
Data Protection Officer
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main, Tyskland
E-post: dpo@kia-connect.eu

4.

Syften, rättsliga grunder och kategorier av personuppgifter
Närmare uppgifter om syftena och de rättsliga grunderna för behandling av dina personuppgifter och kategorier av personuppgifter som vi kan komma att behandla anges i avsnitten 511 nedan.
Observera att vi kommer att behandla personuppgifter endast i den utsträckning som lagen tillåter och i den utsträckning som är nödvändig för det relevanta syftet.
Syften
Vi kommer huvudsakligen att behandla dina personuppgifter med syftet att sluta ett avtal med dig om tillhandahållandet av tjänsterna och köpet av uppgraderingar ("Användarvillkor för Kia Connect") samt för att uppfylla detta avtal. Mer information om tjänsterna och uppgraderingarna finns i användarvillkoren för Kia Connect.
Vi kan också behandla dina personuppgifter för andra syften som specificeras i avsnitten 511 nedan.
Detta kan exempelvis omfatta att behandla personuppgifter för att: (i) kommunicera med dig; (ii) direkt marknadsföring; (iii) analysera relevant data för att förbättra våra tjänster, utveckla nya mobilitets- och mobilitetsrelaterade produkter och/eller tjänster, och/eller säkerställa att relevanta produkter eller tjänster kan tillhandahållas säkert.
För syftena som nämns under (iii) kan det hända att vi analyserar informationen baserat på statistiska och matematiska modeller. Dessutom kan vi också behandla dina personuppgifter i syfte att uppfylla tillämplig lagstiftning eller andra rättsliga förpliktelser (t.ex. överlåtande av relevanta personuppgifter till domstol eller åklagarmyndighet), eller för andra syften som vi har informerat dig separat om.
Rättsliga grunder
I allmänhet samlar vi in och behandlar dina personuppgifter i samband med tjänsterna och uppgraderingarna: (i) som förberedelse för att på din begäran ingå ett avtal med dig ("ingå ett avtal") eller i den utsträckning som det krävs för att utföra vårt avtal med dig (Art. 6 (1) b) GDPR); eller (ii) den utsträckning som behandlingen är nödvändig på grund av våra eller tredje parts legitima intressen (Art. 6 (1) f) GDPR).
När det gäller vissa behandlingsaktiviteter kan vi komma att behandla dina personuppgifter: (i) i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för (Art. 6 (1) c) GDPR); eller (ii) i det fall att vi har erhållit ditt samtycke på förhand för behandling av dina personuppgifter för ett specifikt syfte (Art. 6 (1) a) GDPR).
Källor
Om inget annat uttryckligen anges i denna dataskyddspolicy, tillhandahålls de personuppgifter som anges i avsnitt 511 nedan till oss direkt av dig (t.ex. genom att du anger vissa personuppgifter i Kia Connect-appen) eller så samlas de in från ditt fordon (t.ex. dess sensorer och tillhörande tillämpningar som görs tillgängliga via huvudenheten).
Din rätt att inte lämna ut dina personuppgifter
I allmänhet har du rätt att inte lämna ut dina personuppgifter till oss. I vissa fall (t.ex. för användning av vissa tjänster) kan vi dock kräva vissa personuppgifter från dig för att kunna behandla din förfrågan eller tillhandahålla relevanta tjänster eller uppgraderingar. Vi kommer att informera dig vilka personuppgifter som är nödvändiga i enlighet med detta.
Tredje parts användning av fordonet eller tjänsterna
Informationen om våra behandlingsaktiviteter som anges i denna dataskyddspolicy gäller även avseende tredje parts användning av relevant fordon. Men i allmänhet baseras Kias behandling av data på den fordonsbundna information som beskrivs i denna dataskyddspolicy.
Därför kommer Kia inte att kunna identifiera den person som kör bilen, såvida inte denna person är inloggad med sin personliga profil eller andra identifierare relaterade till ifrågavarande person.
Användarvillkoren för Kia Connect förpliktigar dig att informera andra användare/förare av fordonet om: (i) aktiveringen av tjänsterna; (ii) databehandlingsåtgärderna som beskrivs i denna dataskyddspolicy; och (iii) det faktum att tjänsterna kan kräva att platsdata (GPS-data) samlas in och behandlas.
Observera att om en annan person använder Kia Connect-appen och är ansluten till samma fordon som du (se avsnitt 4.1.2 i Användarvillkor för Kia Connect för mer information om att dela fordonet), kan denna person också se fordonets platsdata på sitt konto för Kia Connect-appen (med hjälp av tjänsten "Hitta min bil"), även om det är du som använder fordonet just då. Även om personen inte får åtkomst till dina rutter i realtid, kan denne eventuellt se fordonets aktuella plats.

5.

Kia Connect-app

5.1.

Registrering och inloggning

5.1.1.

Registreringsprocess för Kia Connect-appen: För att använda Kia Connect-appen måste du registrera dig och skapa ett ”Kia-konto”. Kia-kontot krävs också för registreringen till andra tjänster som tillhandahålls av Kia-koncernens medlemmar eller vissa tredje parter i Europa. Närmare uppgifter om vår behandling av dina personuppgifter i samband med Kia-kontot anges i en separat dataskyddspolicy som finns tillgänglig här: https://connect.kia.com/eu/kia-account-docs/.
Du måste också godkänna användarvillkoren för Kia Connect.
För att upprätta en länk mellan slutanvändarens enhet (t.ex. smartmobil) på vilken Kia Connect-appen är installerad och respektive fordon krävs verifiering.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonets identifieringsnummer (VIN), e-postadress, namn, lösenord, titel, födelsedag, mobiltelefonnummer, land, föredraget språk, verifikations-PIN, bil-ID, aktiveringskod och faktumet att du har accepterat användarvillkoren för Kia Connect.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss, eller för att ingå avtalet med oss (art. 6 (1) b) GDPR)

5.1.2.

Inloggningsprocess: För att använda tjänster som tillhandahålls i Kia Connect-appen eller köpa uppgraderingar måste du logga in i Kia Connect-appen. När du har loggat in kan du lägga till eller ta bort Kia-fordon och använda tjänsterna eller de köpta uppgraderingarna för detta konto.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: e-post och lösenord.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.2.

Fjärrstyrning och övervakning

5.2.1.

Fjärrstyrning av klimatanläggning: Denna tjänst gör det möjligt för dig att fjärrstyra och schemalägga luftkonditionering för ditt elfordon inklusive avfrostningsfunktioner via Kia Connect-appen.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), bil-ID, datum- och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarställning, information om fordonsstatus (status för luftkonditionering; motorstatus; information om huruvida dörrar, bagageutrymme, rutor eller motorhuv är öppna eller stängda).
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.2.2.

Fjärrstyrd laddning (endast för elfordon och plugin-hybridfordon): Med denna tjänst kan du starta eller stoppa laddningen av batteriet i ett el- eller plugin-hybridfordon och schemalägga laddningen med Kia Connect-appen.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), bil-ID, datum- och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarställning, information om fordonsstatus (status för luftkonditionering; motorstatus; information om dörrar, bagageutrymme, rutor och motorhuv är öppna eller stängda; information om däcktryck; status för broms- och motorolja; laddningsstatus; information om reservladdning; laddningstid; information om laddningskontaktens typ). 
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.2.3.

Fjärrstyrd dörrkontroll: Denna tjänst gör det möjligt för dig att låsa/låsa upp fordonets dörrar via vissa användargränssnitt. Du kommer att kunna låsa eller låsa upp alla dörrar. För att säkerställa säkerhet och trygghet när tjänsten används, kommer tjänsten att kontrollera flera förhandsvillkor. Tjänsten kan vara till hjälp i situationer där du kanske inte minns om du låste fordonet korrekt, och göra det möjligt att genomföra denna åtgärd på distans.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: VIN-nummer, bil-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarställning, information om fordonsstatus (status för luftkonditionering; motorstatus; information om dörrar, bagageutrymme, rutor och motorhuv är öppna eller stängda; information om däcktryck; växel- och sätesstatus; bränslenivå; status för broms- och motorolja).
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.2.4.

Fjärrstyrd fordonskonfiguration, profil-säkerhetskopia och återställning: Denna tjänst gör det möjligt för dig att kontrollera och ändra fordonets inställningar i Kia Connect-appen. Du kan även säkerhetskopiera informationen om inställningarna och återställa dem i ditt fordon.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), bil-ID, användarens telefonnummer, SMS-autentiseringskod, användarens PIN-kod, rapporteringstid, information om fordonsinställningar, information om systeminställningar, information om inställningar för navigation, information om intressepunkter (POI) för navigation, lista över favoritradiostationer, profilbild (om sådan tillhandahållits).
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.2.5.

Fjärrstyrt uppvärmda och ventilerade säten (endast elektriska fordon): Denna tjänst gör det möjligt för dig att fjärrstyrt kontrollera uppvärmningen och ventilationen av fram- och baksätena i ditt elektriska fordon.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), bil-ID, SIM-ID, datum och tidsstämpel, vägmätarinformation, information om fordonsstatus (statusinformation för motor- och växelläge, dörrar, motorhuv, bagagelucka och soltak; värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC); batteri, bränsle och avstånd till tom tank (DTE); vätskor (spolar- och bromsvätska); däck, lampor och smart nyckel; status för elfordon (EV)).
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.2.6.

Fjärrstyrd kontroll av fönster: Denna tjänst gör det möjligt för dig att fjärrstyra fönstren i ditt fordon.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), bil-ID, SIM-ID, datum och tidsstämpel, information om fordonsstatus (statusinformation för motor- och växelläge, dörrar, motorhuv, bagagelucka och soltak; värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC); batteri, bränsle och avstånd till tom tank (DTE); vätskor (spolar- och bromsvätska); däck, lampor och smart nyckel; status för elfordon (EV)).
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.2.7.

Fjärrstyrda varningsblinkers: Denna tjänst gör det möjligt för dig att fjärrstyrt stänga av varningsblinkersen.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), bil-ID, SIM-ID, datum- och tidsstämpel, information om fordonsstatus (statusinformation för bakljus och varningsblinkers; motor och växelläge; dörrar, motorhuv, bagagelucka och soltak; värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC); batteri, bränsle och avstånd till tom tank (DTE); vätskor (spolar- och bromsvätska); däck, lampor och smart nyckel; status för elfordon (EV)).
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.2.8.

Fjärrstyrd laddningslucka: Denna tjänst gör det möjligt för dig att fjärrstyra ditt fordons laddningslucka.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), bil-ID, SIM-ID, datum och tidsstämpel, information om fordonsstatus (statusinformation för laddningslucka; motor och växelläge; dörrar, motorhuv, bagagelucka och soltak; värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC); batteri, bränsle och avstånd till tom tank (DTE); vätskor (spolar- och bromsvätska); däck, lampor och smart nyckel; status för elfordon (EV)).
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.2.9.

Fjärrstyrning av det främre bagageutrymmet: Denna tjänst gör det möjligt fjärrstyrt öppna fordonets främre bagageutrymme via Kia Connect-appen. 
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), bil-ID, datum- och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarställning, information om fordonsstatus (status för luftkonditionering; motorstatus; information om dörrar, bagageutrymme, rutor och motorhuv är öppna eller stängda; växel- och sätesstatus; bränslenivå; status för broms- och motorolja), kontroll av behörighet att fjärrstyra det främre bagageutrymmet.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.2.10.

Fjärrstyrd batterikonditionering: Med denna tjänst kan du fjärrstyrt starta och stoppa konditioneringen av ditt elfordons batteri via Kia Connect-appen.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), bil-ID, datum- och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarställning, information om fordonsstatus (status för luftkonditionering; motorstatus; information om dörrar, bagageutrymme, rutor och motorhuv är öppna eller stängda; växel- och sätesstatus; bränslenivå; status för broms- och motorolja; status för batterikonditionering på/av), kontroll av behörighet att fjärrstyra batterikonditioneringen.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.2.11.

Fjärrstyrning av belysningen: Denna tjänst gör det möjligt att via Kia Connect-appen aktivera varningsblinkersen under en kort tid.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), bil-ID, SIM-ID, datum- och tidsstämpel, information om fordonsstatus (statusinformation för bakljus och varningsblinkers; motor och växelläge; dörrar, motorhuv, bagagelucka och soltak; värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC); batteri, bränsle och avstånd till tom tank (DTE); vätskor (spolar- och bromsvätska); däck, lampor och smart nyckel; status för elfordon (EV)).
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.2.12.

Fjärrstyrning av signalhorn och belysning: Denna tjänst gör det möjligt att via Kia Connect-appen aktivera varningsblinkersen och signalhornet under en kort tid.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), bil-ID, SIM-ID, datum- och tidsstämpel, information om fordonsstatus (statusinformation för bakljus och varningsblinkers; motor och växelläge; dörrar, motorhuv, bagagelucka och soltak; värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC); batteri, bränsle och avstånd till tom tank (DTE); vätskor (spolar- och bromsvätska); däck, lampor och smart nyckel; status för elfordon (EV)).
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.3.

Fjärr-lokaliseringsdatatjänster

5.3.1.

Skicka POI till bil: Denna tjänst gör det möjligt för dig att skicka en speciell destination (POI) till fordonets navigationssystem och att använda denna POI (t.ex. som destination vid planering av rutten) genast när fordonets tändning slås på.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: VIN-nummer, bil-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, point of interest (POl) information, sökord, smartmobilens språkinställning. 
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.3.2.

Hitta min bil och Navigation första kilometern: Tjänsten gör det möjligt för dig att hitta lokalisera fordonet och navigera till det med din smarttelefon. Fordonets plats kommer att visas i Kia Connect-appen. Observera att om en annan person använder Kia Connect-appen och är ansluten till samma fordon som du (se avsnitt 4.1.2 i Användarvillkor för Kia Connect för mer information om att dela fordonet), kan denna person också se fordonets platsdata på sitt konto i Kia Connect-appen (med hjälp av tjänsten "Hitta min bil"), även om det är du som använder fordonet just då. Även om personen inte får åtkomst till dina rutter i realtid, kan denne eventuellt se fordonets aktuella plats.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), bil-ID, SIM-ID, adress, namn, platsinformation för användare och fordon, vägpunktsinformation, datum, tid, tidsstämpel och hastighet.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR). 

5.3.3.

Mina färder: Denna tjänst ger en sammanfattning av alla färder (de senaste 90 dagarna) med datum och tid, genomsnittlig hastighet och topphastighet, körd distans och körtid.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), bil-ID, GPS-data, datum och tidsstämpel, kördata (avstånd, medel- och maxhastighet, sammanlagd bränsleförbrukning, total energiförbrukning, elförbrukning, körtid, uppvärmningstid, genomsnittlig körsträcka).
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR). 

5.3.4.

Navigering sista kilometern: Denna tjänst gör det möjligt för ju för dig att fortsätta navigeringen till din slutdestination med hjälp av din smartmobil efter att du har parkerat ditt fordon. 
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), bil-ID, SIM-ID, adress, namn, platsdata för användaren och fordonet, vägpunktsinformation, tid, hastighet.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.4.

Fordonsinformation

5.4.1.

Fordonsstatus: denna tjänst ger dig följande fordonsinformation i Kia Connect-appen:
Dörrstatus
Laddningsdörr-status
Status på bagagelucka/motorhuv 
Klimatstatus 
Laddningstillstånd för batteri, status för laddningskontakt, laddningsstatus (endast för elektriska fordon) 
Bränslenivå (endast förbrännings- /hybridfordon)
Status för sätesvärme och ventilation 
Status på fönster 
Status på soltak 
Status för 12 V batteri 
Status på lampor
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), bil-ID, SIM-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarställning, information om fordonsstatus (statusinformation för motor och växelläge; dörrar, motorhuv, bagagelucka och soltak; värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC); batteri, bränsle och avstånd till tom tank (DTE); vätskor (spolar- och bromsvätska); däck, lampor och smart nyckel; status för elfordon (EV)).
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.4.2.

Fordonsrapport: Du tar emot en rapport i Kia Connect-appen. Rapporten innehåller information gällande fordonsdiagnostik och körmönster. Du informeras om problem som kräver underhåll eller reparation samt om information om hur allvarligt problemet är, hur brådskande behovet av åtgärd är samt rekommenderade åtgärder.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: GPS-data, fordonsidentifieringsnummer (VIN), bil-ID, datum- och tidsstämpel, information om fordonsstatus (motorstatus), körmönster, hastighetsinformation (max- och medelhastighet), accelerationsstatus, körd distans, batteriförbrukning (elfordon).
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.4.3.

Fordonsdiagnostik: Tillhandahållande av en automatiserad tjänst för diagnostik. När tändningen slås på genomför fordonet automatiskt en diagnostisk scanning (Diagnostics Trouble Code (DTC)). Om en funktionsstörning upptäcks kommer du att få ett meddelande som förklarar funktionsstörningen, hur allvarlig den är samt föreslagen åtgärd.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), bil-ID, datum- och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarställning, utfall av DTC-scanningen, information om fordonsstatus (status för luftkonditionering; motorstatus; information om dörrar, bagageutrymme, rutor och motorhuv är öppna eller stängda; information om däcktryck; växel- och sätesstatus; bränslenivå; status för broms- och motorolja; batteristatus).
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.4.4.

Energiförbrukning (endast elfordon): Tjänsten visualiserar aktuell och genomsnittlig energiförbrukning, körsträcka samt information om energiåtervinning i Kia Connect-appen.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), bil-ID, datum och tidsstämpel, kumulativ vägmätarställning, total effektförbrukning (motorns, klimatanläggningens och elektriska enheters effektförbrukning, information om batterikapacitet och återvunnen energi).
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.5.

Varningar och säkerhet

5.5.1.

Fordonsvarning: När fönstret är öppet och tändningen är avslagen, kommer du att få en avisering som visas i Kia Connect-appen. 
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), bil-ID, SIM-ID, datum och tidsstämpel, vägmätarställning, information om fordonsstatus (statusinformation för motor- och växelläge, dörr, motorhuv, bagagelucka och soltak; värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC); batteri, bränsle och avstånd till tom tank (DTE); vätskor (spolar- och bromsvätska); däck, lampor och smart nyckel; status för elfordon (EV)).
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.5.2.

Inbrottslarm (endast för fordon som är utrustade med ett inbrottslarm): När inbrottslarmet ljuder, kommer en avisering att visas i Kia Connect-appen.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), bil-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarställning, information om fordonsstatus (status för luftkonditionering; motorstatus; information om dörrar, bagageutrymme, rutor och motorhuv är öppna eller stängda; information om däcktryck; växel- och sätesstatus; bränslenivå; status för broms- och motorolja).
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.5.3.

Varning för Låg Batterinivå: När 12 V batteriets laddningsstatus går under en viss nivå, kommer en avisering att visas i Kia Connect-appen.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), bil-ID, SIM-ID, batteristatus, typ av varning för fordonsstatus.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.5.4.

Varning för Baksätespassagerare: När rörelse detekteras i baksätet samtidigt som växelväljaren är i parkeringsläge, kommer du att få en avisering som visas i Kia Connect-appen.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), bil-ID, SIM-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarställning, information om fordonsstatus (statusinformation för motor och växelläge; dörr, motorhuv, bagagelucka och soltak; värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC); batteri, bränsle och avstånd till tom tank (DTE); vätskor (spolar- och bromsvätska); däck, lampor och smart nyckel; status för elfordon (EV)).
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.5.5.

Varning för Tomgång: När fordonet är i parkeringsläge medan motorn går och en dörr är öppen, kommer du att få en avisering som vissas i Kia Connect-appen.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), bil-ID, SIM-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarställning, information om fordonsstatus (statusinformation för motor och växelläge; dörr, motorhuv, bagagelucka och soltak; värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC); batteri, bränsle och avstånd till tom tank (DTE); vätskor (spolar- och bromsvätska); däck, lampor och smart nyckel; status för elfordon (EV)).
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.5.6.

Övervaknings- och varningssystem för högspänningsbatteriet (endast elfordon): Högspänningsbatteriets status övervakas och när en felfunktion detekteras kommer en avisering att visas i Kia Connect-appen och på huvudenheten.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: status för luftkonditionering, motorstatus, status för dörrar/baklucka/motorhuv/taklucka/fönster, lufttemperatur, avfrostningsstatus, laddningsstatus, rattvärmarstatus, status för sidospegel-/backspegelvärmare, däcktrycksstatus, 12 V-batteristatus, varningslampornas status, batteristatus för smart key, bränslenivåstatus, spolarvätskestatus, bromsvätskans varningslampas status, vilolägesstatus, tid, fjärrväntetidsvarning, varning vid systemavstängning, bakljusens status, varningsblinkersens status. 
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig på grund av våra legitima intressen men även våra kunders och andra tredje parters intressen (Art. 6 (1) f) GDPR). Dessa legitima intressen är: att säkerställa ett säkert tillhandahållande av och funktionen hos våra tjänster, tillhandahålla säkra tjänster och produkter till våra och Kia koncernens kunder, skydda våra kunders hälsa och liv, skydda våra kunders egendom samt skydd av hälsa, liv och egendom för andra personer i fordonets omgivning.

5.6.

Övervakning av fjärranvändning

5.6.1.

Valet-parkeringsläge: Denna tjänst gör det möjligt för dig att övervaka fordonets plats, tidpunkten när tändningen slogs ifrån senast, körtid, körd distans och topphastigheten i Kia Connect-appen.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: unika identifierare (t.ex. fordonsidentifieringsnummer (VIN)), status för Valet-läge (aktiveringsstatus, betjänad parkerings start- och sluttid, körtid, mätarställning, tomgångstid, maxhastighet, körsträcka), fordonsindikatorer (position, hastighet, tid, exakthet, riktning).
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.6.2.

Valet-varning: Denna tjänst det möjligt för dig att ta emot aviseringar i Kia Connect-appen om ditt fordon färdas längre än den valda distansgränsen, över hastighetsbegränsningen och om gränsen för tomgångstid som du har ställt in i Kia Connect-appen överskrids. Den tillåtna körsträckan startar från platsen där tjänsten har aktiverats.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), datum- och tidstämpel, GPS-data, valet-varning statusinformation (aktiveringsstatus, start- och sluttid för valet-varningsstatus, körtid, mätarställning, tomgångstid, maxhastighet, körsträcka), fordonsindikatorer (position, hastighet, tid, exakthet, riktning), vald distansgräns, hastighetsgräns och gräns för tomgångskörning.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR.

5.6.3.

Geostaket-varning: Denna tjänst det möjligt för dig att ta emot aviseringar i Kia Connect-appen om ditt fordon lämnar tillåta områden eller kommer in på begränsade områden. Du kan ställa in gränserna för tillåtna områden och begränsade områden Kia Connect-appen.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), datum- och tidstämpel, GPS-data, geostaket-varning statusinformation (aktiveringsstatus, start- och sluttid för geostaket-varningsstatus, körtid, mätarställning, tomgångstid, maxhastighet, körsträcka), fordonsindikatorer (position, hastighet, tid, exakthet, riktning), valda tillåtna områden och valda begränsade områden.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR.

5.6.4.

Hastighetsvarning: När den är aktiverad i huvudenheten gör denna tjänst det möjligt för dig att ta emot aviseringar i Kia Connect-appen om fordonets hastighet överskrider den hastighetsbegränsning du har ställt in Kia Connect-appen.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), datum- och tidstämpel, GPS-data, hastighetsvarning statusinformation (aktiveringsstatus, start- och sluttid för geostaket-varningsstatus, körtid, mätarställning, tomgångstid, maxhastighet, körsträcka), fordonsindikatorer (position, hastighet, tid, exakthet, riktning) och vald hastighetsbegränsning.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR.

5.6.5.

Tidsstaket-varning: Denna tjänst det möjligt för dig att ta emot aviseringar i Kia Connect-appen om ditt fordon körs utanför det tidsfönster som du har ställt in Kia Connect-appen.  
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), datum- och tidstämpel, GPS-data, tidsstaket-varning statusinformation (aktiveringsstatus, start- och sluttid för tidsstaket-varningsstatus, körtid, mätarställning, tomgångstid, maxhastighet, körsträcka), fordonsindikatorer (position, hastighet, tid, exakthet, riktning) och valda tidsfönster.  
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR.

5.6.6.

Tomgångsvarning: Denna tjänst det möjligt för dig att ta emot aviseringar i Kia Connect-appen om ditt fordon går på tomgång längre än den tid som du har ställt in Kia Connect-appen.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), datum- och tidstämpel, GPS-data, tomgångsvarning statusinformation (aktiveringsstatus, start- och sluttid för tomgångsvarningsstatus, körtid, mätarställning, tomgångstid, maxhastighet, körsträcka), fordonsindikatorer (position, hastighet, tid, exakthet, riktning) och vald tomgångstidsbegränsning.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR.

5.7.

Information om prioriterad återförsäljare
Denna tjänst gör det möjligt att synkronisera informationen om "Prioriterad återförsäljare" mellan MyKia-webbplatsen, MyKia-appen och Kia Connect-appen. Synkroniseringen är valfri och måste aktiveras innan den kan användas. Om du inte synkroniserar informationen om "Prioriterad återförsäljare" kommer funktionen visserligen att vara tillgänglig i Kia Connect-appen, men informationen kanske avviker från den som visas i MyKia.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN), e-postadress, UUID, återförsäljarens namn, adress, kontaktuppgifter, information, öppethållningstider.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.8.

Digital nyckel
Med den här tjänsten kan du använda din smartmobil för att utföra åtgärder som att låsa och låsa upp fordonet, aktivera fordonets klimatanläggning eller starta fordonet (endast inifrån fordonet) med de inbyggda funktionerna för ultrabredband (”UWB”) och närfältskommunikation (”NFC”) i mobilen. Det gör det möjligt att dela och hantera din digitala nyckel med flera enheter, t.ex. enheter som tillhör familjemedlemmar och vänner. Observera att när du använder den här tjänsten kommer data att utväxlas mellan den smarta mobila enheten och fordonet via UWB- eller NFC-funktionen. Dessa data överförs inte till oss.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: användarinformation (såsom användar-ID, profilnamn, e-postadress, telefonnummer), information om den smarta enheten (såsom enhets-ID, enhetsnamn, enhetstyp, version av operativsystem, appversion), information om den digitala nyckeln (såsom den digitala nyckelns ID, status och typ, auktorisering av åtkomst/profil, fordons-ID, de fysiska fordonsnycklarnas ID, antal delade nycklar); för delade digitala nycklar: tilläggsinformation såsom start- och slutdatum (eller fast datum) för användning av digital nyckel, namnet på användare av delade digitala nycklar, autentiseringssätt/autentiseringsprofil för användaren som du har specificerat, diagnostikinformation (felkoder) och information om fordonsstatus.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.9.

Hemskärmskarta och sökfält
Kartan på hemskärmen visar din aktuella position. Hemskärmens sökfält kan användas för att söka efter intressanta platser (POI).
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: GPS-data, sökord, smartmobilens språkinställning.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.10.

Användning av Touch ID och Face ID eller fingeravtrycksavläsning och ansiktsigenkänning (Android)
Du kan använda vissa av Kia Connect-appens funktioner tillsammans med Pek-ID, Ansikts-ID (iOS) eller igenkänning av fingeravtryck och ansikte (Android) för att låsa upp. Dina biometriska uppgifter lagras endast lokalt på din smartphone och skickas inte till oss. Därför har vi ingen åtkomst till dessa uppgifter. Det enda som skickas till Kia Connect-appen är information om huruvida de biometriska uppgifterna kunde verifieras via en systemfunktion på din smartphone. Du kan när som helst stänga av Pek-ID eller Ansikts-ID (iOS) resp. igenkänning av fingeravtryck och ansikte (Android) i respektive inställningar på din smartphone.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: information om huruvida kontrollen av de biometriska uppgifterna gav ett positivt resultat.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

5.11.

Produkt-/Serviceförbättringar
Genom att aktivera ”Produkt-/Serviceförbättringar”, kommer uppgifter om prestanda, användning, drift och fordonets skick att behandlas av oss för att förbättra kvalitén på produkt och service baserat på ditt samtycke. Ditt samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst genom att avaktivera respektive knapp. Ett sådant återkallande kommer inte att påverka lagligheten för sådan behandling som ägt rum före återkallandet. För att aktivera “Produkt-/Serviceförbättringar”, krävs det också att det geografiska informationssystemet (“GIS”) aktiveras.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: statusinformation för luftregleringssystem, information gällande batteristatus, statusinformation för tekniska och stabilitetsrelaterade system, användning av och statusinformation över instrumentpanel, luftkonditionerings- och uppvärmningsrelaterad information, motor-, broms- och drivlinjerelaterad statusinformation, funktionsrelaterad statusinformation, växel- och förbrukningsrelaterad information, varnings- och assistanssystemrelaterad information, styr- och däckrelaterad information, motor- och laddningsrelaterad information, användnings- och statusinformation specifik för elfordon (EV) och statusinformation, multimedia-relaterad användning (t.ex. Gilla-funktionen) och statusinformation samt GPS och hastighetsinformation.
Rättslig grund: behandlingen baserar sig på ditt tidigare medgivande (Art. 6 (1) a) GDPR).

6.

Huvudenhet och In-Car tjänster

6.1.

Meddelandecenter
Meddelandecentret gör det möjligt för dig att ta emot meddelanden från Kia på huvudenhetens skärm. Detta kan bland annat omfatta aviseringar om återkallelser gällande ditt fordon, servicepåminnelser och aviseringar om serviceåtgärder.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: unika identifierare (t.ex. fordonsidentifieringsnummer (VIN)), sekvens-ID, lässtatus, lästid, UTC-tid.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

6.2.

Kia Connect Live-tjänster
Kia Connect Live-tjänster omfattar följande:
Live trafikinformation och online navigation: Denna tjänst tillhandahåller trafikinformation för att beräkna rutter och visa trafiksituationen. Online navigation möjliggör navigation till önskad destination baserad på en kombination av live-trafikdata och historisk trafikinformation.
EV-ruttplanerare (endast för efordon och plugin-hybrider): När en destination väljs i fordonets inbyggda navigationssystem, utvärderar denna tjänst huruvida ett laddningstopp kommer att krävas för att nå destinationen. Om ett laddningsstopp krävs baserat på fordonets laddningsstatus för tillfället och den beräknade energiförbrukningen, kommer tjänsten automatiskt att lägga till en eller flera laddningsstationer i den föreslagna rutten som mellanstopp. Tjänsten kommer automatiskt att anpassa de föreslagna laddningsstoppen om föraren väljer att göra tidigare laddningsstopp, hoppar över ett föreslaget laddningsstopp eller om körförhållandena leder till högre energiförbrukning än väntat.
Live intressepunkter (POI) och onlinesökning av intressepunkter: Denna tjänst tillhandahåller information om intressepunkter i närheten baserat på fordonets aktuella position. Dessutom gör tjänsten det möjligt att aktivt söka efter intressepunkter i närheten enligt kategori. Se avsnitt 11.6 för information om hur denna tjänst förbättras genom tillhandahållandet av platsbaserad reklam.
Väder: Denna tjänst tillhandahåller lokal väderinformation baserat på din aktuella plats.
Parkering: Denna tjänst tillhandahåller information om gatuparkering och övrig parkering baserat på nuvarande position, närliggande destination, närliggande markeringar eller närliggande stadskärna.
 POI för elfordon (endast för elfordon och plugin-hybrider): Denna tjänst tillhandahåller information om närliggande laddningsstationer, inklusive tillgänglighetsstatus baserat på aktuell position.
POI för återförsäljare: Denna tjänst tillhandahåller platsinformation om Kia-återförsäljare i närheten baserat på fordonets aktuella position.
Varning för hastighetskamera/riskzoner (endast om detta är tillåtet enligt lag i ditt land): Tjänsten tillhandahåller varningar i områden där olyckor förekommer oftare än vanligt och varnar dig för olycksdrabbade sträckor eller hastighetskameror.
Sportliga: Denna tjänst tillhandahåller information om tidigare och kommande evenemang för valda sporter och ligor.
 För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: GPS-data, serviceförfrågningar och svar för serversökning (intressepunkter (POI) -data, intressepunkter återförsäljare, bränslerelaterad information, parkeringsrelaterad information, hastighetskamera-information, Information om stationer för elfordon (EV), väderinformation), trafikinformation, och distansenhet (km, miles, meter), språkinställningar, information om telekomoperatör, unika identifierare (t.ex. VIN-nummer, service-ID), telefonnummer, datum och lokal tid, version av internetprotokoll, navigationsenhetsinformation (t.ex. hårdvaruversion, mjukvaruversion), ruttinformation (t.ex. startpunkt, inställningar, mål, uppskattad tid), begäran om ligamatch-information, begäran om teammatch-information, liga-ID, ligamatch-version, teamkod-ID, ID för land av intresse, landskod, ligaversion, teamversion, logotypversion.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
Vi behandlar även den information som anges ovan i syfte att förbättra Kia Connect Live-tjänster.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig på grund av våra legitima intressen (Art. 6 (1) f) GDPR). Våra legitima intressen är: att förbättra Kia Connect Live-tjänster.

6.3.

Identifiering av musik
När du lyssnar på radion kan du med hjälp av denna tjänst: (i) få reda på namnet på låten som spelas för tillfället och vem artisten är; (ii) visa en bild av tillhörande skivomslag. Tjänsten måste aktiveras genom att klicka på ”SoundHound”-loggan på radioskärmen. Efter aktiveringen spelas ett kort ljudprov in från radion och skickas till SoundHound-tjänsten. Efter utförd identifiering visas låtens namn, vem artisten är och – om det finns tillgängligt – skivomslaget på huvudenhetens radioskärm.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: enhets-ID, typen av källa (USB-musik, radio, Bluetooth-musik), ett unikt förfrågnings-ID för varje transaktion, datum, tid och resultat (titel, artist och skivomslag) för varje SoundHound-sökning.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

6.4.

Online röstigenkänning
Denna tjänst gör det möjligt för dig att använda talkommandon för att styra vissa funktioner i ditt fordon och att författa och skicka textmeddelanden via en ansluten mobil enhet. Online röstigenkänning fungerar i en online (cloud)-omgivning. När du aktiverar tjänsten i huvudenheten i ditt fordon, aktiveras Online röstigenkänning som en standardinställning. Denna tjänst kräver överföring av dina personuppgifter (exempelvis röstprover) till vår tjänsteleverantör Cerence B.V och dess personuppgiftsbiträden, vilka kan befinna sig i länder utanför EU/EES och eventuellt inte säkerställer en adekvat nivå av datasäkerhet (se avsnitt 9 och 10 för närmare uppgifter). Du kan förhindra att dina personuppgifter överförs till Cerence och dess personuppgiftsbiträden genom att avaktivera tjänsten Online taligenkänning i din huvudenhets respektive inställningar. Om du avaktiverar tjänsten Online taligenkänning, kommer taligenkänningsfunktionen i ditt fordon kanske att bli begränsad eller inte att fungera.
Cerence B.V. omvandlar röstproverna till textprover, tolkar den semantiskt (om nödvändigt), och skickar sedan resultatet tillbaka till fordonet.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: röstinspelning, GPS-data (position) intressanta platser (POI), Cerence användar-ID. Detta sist nämnda är ett unikt ID för registrering på servern hos Cerence B.V. Det finns ingen koppling mellan ett Cerence-användar-ID och fordonets identifikationsnummer (VIN) eller andra identifierare. Detta innebär att Cerence B.V. inte kan identifiera en fysisk person utifrån de uppgifter som skickas till dem.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
Röstinspelningar och GPS-data kommer att samlas in och lagras i avsikt är att genomföra och förbättra online röstgenkänningstjänsten
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig på grund av våra legitima intressen (Art. 6 (1) f) GDPR).Våra legitima intressen är: att förbättra Online-röstigenkänningstjänsterna.

6.5.

Personlig kalender/navigationssynkronisering:
Denna tjänst gör det möjligt att synkronisera din Google kalender eller Apple kalender på din smartmobil med huvudenhetens integrerade kalenderfunktion. Detta gör det möjligt för dig att se din privata kalender på huvudenhetens skärm och använda den för att ställa in en destination. Denna tjänst är kompatibel både med Google kalender och Apple kalender. 
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: unika identifierare (t.ex. fordonsidentifieringsnummer (VIN)), e-postkonto, e-postkonto kalenderns ID, Google-token eller iCloud-lösenord, kalenderposter (t.ex. rubrik för händelser, datum/tid, adress, m.m.).
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

6.6.

Musikstreaming
Med den här tjänsten kan du via den inbyggda skärmen och högtalarna i ditt fordons infotainmentsystem njuta av streamingtjänster för din favoritmusik och annat ljudmaterial (poddar, ljudböcker). Lägg märke till att tjänsten inte omfattar abonnemanget för respektive streamingtjänst. Du måste öppna ett konto och köpa ett separat abonnemang från den önskade leverantören av streamingtjänster. Tjänsten inte är aktiverad i din huvudenhet som standard utan du måste aktivera den i Kia Connect Store. Tjänsten kommer att finnas tillgänglig i upp till tre år efter det att Kia Connect-tjänsternas kostnadsfria period startar (det vill säga startdatumet för ditt fordons garantiperiod). Mer information om tjänsten finns i avsnitt 4.2.2.5 i användarvillkoren för Kia Connect.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: användarens autentiseringsdata (t.ex. e-postadress, användaridentifierare), information om tjänsten (tokeniserade autentiseringsuppgifter för varje innehållsleverantör), fordonsinformation (VIN, märke, motortyp, försäljningsland, modellnamn, modellår, huvudenhetens plattform, huvudenhetens modell), garantins startdatum.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

6.7.

Fordonsrelaterade aviseringar

6.7.1.

Aviseringar om återkallelsekampanjer: Vi kommer att skicka dig aviseringar om öppna återkallelsekampanjer för ditt fordon via meddelandecentret som nämns ovan. Aviseringar gällande detta kan också skickas på andra sätt (t.ex. i Kia Connect-appen eller som e-post till din registrerade e-postadress eller ett brev på posten)
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: unika identifierare (t.ex. fordonsidentifieringsnummer (VIN)), sekvens-ID, lässtatus, UTC-tid, mätarställning, garantins startdatum).
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

6.7.2.

Servicepåminnelser: Vi kommer att använda Notification Center som nämns ovan för att skicka dig aviseringar om kommande reguljär service som måste genomföras på ditt Kia fordon.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: unika identifierare (t.ex. fordonsidentifieringsnummer (VIN)), sekvens-ID, lässtatus, UTC-tid, mätarställning, garantins startdatum).
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

6.7.3.

Aviseringar gällande serviceåtgärder: Vi kommer eventuellt också att informera dig om kommande, rekommenderade serviceåtgärder (så som uppdatering av programvara, byte av delar till förbättrade delar eller kvalitetskontroll av vissa fordonskomponenter som ska utföras på ditt Kia-fordon). Vi kan informera dig om sådana kommande rekommenderade serviceåtgärder via meddelandecentralen som nämns ovan och/eller via Kia Connect-appen eller som e-post till din registrerade e-postadress.
Denna behandling kräver ditt samtycke på förhand, som du kan ge genom att aktivera respektive samtyckesknapp i samtyckeslistan i Kia Connect-appen. Ditt samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst (t.ex. genom att avaktivera respektive samtyckesknapp i samtyckeslistan i Kia Connect-appen). Sådant återkallande kommer inte att påverka lagligheten för sådan behandling som ägt rum före återkallandet.  
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifieringsnummer (VIN)), sekvens-ID, lässtatus, UTC-tid, mätarställning, garantins startdatum.
Rättslig grund: Behandlingen baserar sig på ditt tidigare medgivande (Art. 6 (1) a) GDPR).

6.7.4.

Påminnelse om obligatorisk fordonsbesiktning (såsom TÜV i Tyskland eller MOT i Storbritannien): Kia kommer att informera dig om kommande obligatoriska fordonsbesiktningar. Exempelvis påminnelse om "Ministry of Transport" besiktningen (vanligtvis kallad "MOT") för fordon i Storbritannien. Användningen av denna tjänst kräver att du informerar Kia om korrekt datum för den senaste obligatoriska bilbesiktningen och fordonets första registreringsdatum.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: unika identifierare (t.ex. fordonsidentifikationsnummer (VIN)), sekvens-ID, lässtatus, UTC-tid, mätarställning, garantins startdatum) fordonets senaste besiktningsdatum, fordonets första registreringsdatum.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

6.8.

Gilla-knapp för USB-musik och radio
Gilla-knappen för USB-musik och radio låter dig markera och lägga till låtar i en spellista med dina favoritlåtar. Du kan gilla eller ogilla låtar via gilla-knappen som är integrerad i infotainmentsystemets musikfunktion.  
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: källtypen (USB-musik, radio, Bluetooth-musik), namnet på låten, artisten och albumet, gilla-/ogilla-informationen, platsinformation GPS data, omgivande lufttemperatur, fordonshastighet, väder (baserat på din nuvarande plats) och tidsinformation.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

7.

Over-the-Air-uppdateringar (OTA)

7.1.

OTA-uppdateringar av kartor och infotainment
”OTA-uppdateringar av kartor och infotainment” möjliggör
uppdateringar av kartorna i fordonets navigationssystem (”Uppdatering av kartor”); och/eller
uppdateringar av infotainmentprogramvaran eller förbättringar av huvudenhetens programvara (”Uppdatering av infotainment”)
från våra servrar till det integrerade telematiksystemet med den så kallade ”Over-The-Air”-metoden.
OTA-uppdateringar av kartor och infotainmentsystem ingår i de tjänster du har begärt och är därför aktiverade som standard.
Mer information om OTA-uppdateringar av kartor och infotainment finns i avsnitt 4.2.3.2 i användarvillkoren för Kia Connect.  
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: unika identifierare (t.ex. VIN-nummer), fordonets programvaruversion, diagnostiska felkoder, fordonets tillverkningsdatum, GPS-data (longitud, latitud, altitud), telekommunikationsoperatör, språkinställningar, lands- eller regionkod, huvudenhetens identifierare (till exempel typ, systemversion, plattform, tillverkare), relevanta metadata.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
För att undvika missförstånd, om du erhåller uppdateringarna för kartor och/eller infotainment genom att gå till följande webbplats https://update.kia.com/EU/E1/Main eller hos återförsäljaren, genomförs dessa uppdateringar inte med ”over-the-air”-metoden och vi ansvarar inte för tillhörande behandling av personuppgifter.

7.2.

OTA-uppdatering av fordonssystem
OTA-uppdateringar av fordonssystemet möjliggör att den inbyggda programvaran för vissa av fordonets styrenheter kan uppdateras med nyare versioner av programvaran eller med uppdaterade parametrar (”Uppdatering av fordonssystem”) från våra servrar med hjälp ”Over-the-Air”-metoden. Vi kan tillhandahålla OTA-uppdateringar av fordonssystem av olika orsaker och för olika syften, i synnerhet för att åtgärda en defekt under garantiperioden som täcks av tillverkargarantin eller av andra säkerhetsrelaterade orsaker. Mer information om OTA-uppdateringar av fordonssystem finns i avsnitt 4.2.3.3 i användarvillkoren för Kia Connect.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonets identifieringsnummer (VIN), fordonets statusinformation (tändning, klimatanläggning, batteri, motorhuv, växelspakens position, lampor, parkeringsbroms), användningshistorik (OTA-uppdatering), diagnostikinformation (felkoder, OTA-resultat, resultat av programvaruåterställning) och information om programvaruversioner (elektronisk styrenhet), fordonets källversions-ID, fordonets målversions-ID, status för tillhandahållandet, paketets namn, uppdateringsresultat, TMU:s telefonnummer (MDN eller MIN), telekommunikationsföretag, enhets-ID, plattformens tillverkare, plattformens namn, OMADM-version.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
För att undvika missförstånd, om du erhåller uppdateringar av fordonssystem genom att gå till webbplatsen https://update.kia.com/EU/E1/Main eller hos återförsäljaren, genomförs dessa uppdateringar inte med ”Over-the-Air”-metoden och vi ansvarar inte för tillhörande behandling av personuppgifter.

8.

Uppgraderingar

8.1.

Allmänt
Kia kan erbjuda uppgraderingar i enlighet med användarvillkoren för Kia Connect. Uppgraderingar kan köpas i butiken i Kia Connect-appen (”Kia Connect Store”). Se avsnitt 5 i användarvillkoren för Kia Connect för mer information om uppgraderingar.
Själva uppgraderingarna kräver inte att personuppgifter behandlas, såvida inte den relevanta uppgraderingen inkluderar eller är relaterad till en tjänst som anges ovan. I sådana fall informerar vi dig om behandlingen av personuppgifter i samband med en sådan tjänst i det relevanta avsnittet ovan. Observera att tjänsten ”OTA-uppdatering av fordonssystem” krävs i vissa fall för att installera en uppgradering. Se avsnitt 7.2 ovan för mer information om vilka personuppgifter som behandlas i samband med OTA-uppdateringar av fordonssystem och den tillämpliga rättsliga grunden för denna behandling.
Varje uppgradering är länkad till ett specifikt fordon som identifieras med sitt unika fordonsidentifikationsnummer (VIN). Detta innebär att vi behandlar information om den köpta uppgraderingen, det relevanta VIN-numret och information om fordonets elektroniska styrenhet. Behandlingen är nödvändig för fullgörandet av avtalet som rör köpet av den relevanta uppgraderingen (Art. 6 (1) (b) GDPR).

8.2.

Informera andra användare om uppgraderingar
Ett fordon kan vara länkat till flera användares Kia Connect-konton. Om så är fallet informerar vi användaren som först länkade sitt Kia Connect-konto till det relevanta fordonet (”Huvudanvändare”) och eventuella andra användare som har länkat fordonet till sitt Kia Connect-konto (”Delade användare”) via e-post angående en annan delad användares köp av en uppgradering samt aktiveringen och inaktiveringen (om tillämpligt) av respektive uppgradering.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: VIN-nummer, namn, e-post-adress, tekniska data (t.ex. enhetsinformation, IP-adress, användar-ID, UUID), information om den relevanta uppgraderingen.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

9.

Kia Connect Store och köpprocessen
Du kan välja uppgraderingar och köpa och/eller aktivera dem i Kia Connect Store (enligt avsnitt 8.1 ovan). Information om behandlingen av dina personuppgifter i samband med Kia Connect Store och köpprocessen finns i dataskyddspolicyn för Kia Connect Store, som är tillgänglig i Kia Connect Store och på följande webbplats: https://connect.kia.com/eu/downloads

10.

Betalningsprocess
För behandlingen av din betalning gäller en separat dataskyddspolicy som görs tillgänglig för dig innan du utför betalningen för den relevanta uppgraderingen i Kia Connect Store. Denna separata dataskyddspolicy finns även tillgänglig här: https://connect.kia.com/eu/downloads.

11.

Övriga behandlingsåtgärder
Förutom de behandlingsåtgärder som anges ovan, kan vi eventuellt även behandla dina personuppgifter för följande syften:

11.1.

Kommunikation: Vi kan behandla dina personuppgifter för att i samband med tjänsterna eller avtalet som du har slutit med oss kommunicera med dig (till exempel för att ge kundsupport, för att informera dig om tekniska problem med tjänsterna, för att uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser eller för att informera dig om ändringar i användarvillkoren eller denna Dataskyddspolicy för Kia Connect) via olika kommunikationskanaler. Till dessa hör ditt fordons huvudenhet (till exempel genom meddelandecentret eller infotainmentsystemet), e-post, telefon och aviseringar i Kia Connect-appen (för detta ändamål finns en separat inkorg i Kia Connect-appen). Om du tar kontakt med oss via en av kommunikationskanalerna (till exempel via kontaktformuläret på vår webbplats eller i Kia Connect-appen, via e-post eller per telefon), kan vi behandla dina personuppgifter för att bearbeta din förfrågan och för att kommunicera med dig i samband med din förfrågan. Vissa fält i kontaktformuläret i Kia Connect-appen kommer redan att vara ifyllda för att göra användningen av kontaktformuläret bekvämare för dig. Information om kommunikation inom ramarna för våra marknadsföringsaktiviteter hittar du i avsnitt 11.3 nedan. Information om vår kommunikation med dig angående uppgraderingar som köpts för ditt fordon finns i avsnitt 8.2 ovan.
För detta syfte behandlar vi följande kategorier av personuppgifter: kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer), data som är relevanta för användning av Notification Centre (t.ex. unika identifierare så som fordonets identifikationsnummer (VIN) sekvens-ID, lässtatus, UTC-tid), data som är relevanta för att skicka aviseringarna i Kia Connect-appen (användar-ID, land, språk, enhets-ID, systemtoken, plattform, UUDI, kontakt-ID) namn information som du har ställt till förfogande i samband med din förfrågan, avtalsuppgifter.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR) eller behandlingen är nödvändig på grund av våra legitima intressen (Art. 6 (1) f) GDPR). Våra legitima intressen är: att tillhandahålla bästa möjliga service för våra kunder och på korrekt sätt svara på och behandla våra kunders förfrågningar.

11.2.

Tekniskt stöd: Om ett tekniskt problem har upptäckts i samband med ditt fordon och tjänsterna, måste vi eventuellt läsa ut information från ditt fordon, för att analysera denna information och åtgärda det fastställda problemet. Om du har gett oss ditt samtycke på förhand, hämtar vi och bearbetar den så kallade loggfilen i ditt fordons huvudenhet. Ditt samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst (t.ex. med hjälp av kontakt formuläret i avsnittet "Kundsupport" under "Kontakta oss" på vår webbplats: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/). Återkallandet av ditt samtycke kommer inte att påverka lagligheten för sådan behandling som ägt rum före återkallandet. Men lägg trots det märke till att återkallandet av ditt samtycke eventuellt hindrar oss från att kunna analysera och åtgärda det fastställda problemet med ditt fordon och tjänsterna.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonets identifikationsnummer (VIN), tidsstämplar, lokaliseringsuppgifter/GPS-koordinater (så som dina tidigare destinationer) samt fordonets diagnostiska information gällande prestanda, användning, drift och skick.
Rättslig grund: Behandlingen baserar sig på ditt tidigare samtycke (Art. 6 (1) a) GDPR).

11.3.

Marknadsföring: Vi kan kontakta dig via Head i Unit i ditt fordon, e-post och/eller aviseringar i Kia Connect-appen (för detta ändamål finns en separat inkorg i Kia Connect-appen) för att förse dig med reklaminformation om våra produkter och/eller tjänster, för att be dig att delta i enkäter eller för att ge dig möjlighet tillhandahålla feedback.
Med avseende på e-postmeddelanden och aviseringen i Kia Connect-appen kräver detta vanligtvis ditt samtycke på förhand och är begränsat till omfattningen av detta samtycke. Du kan ge ditt samtycke genom att aktivera respektive samtyckesknapp i samtyckeslistan i Kia Connect-appen eller på något annat sätt (om tillämpligt). Ditt samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst (t.ex. genom att avaktivera respektive samtyckesknapp i samtyckeslistan i Kia Connect-appen). Du kan också när som helst säga upp prenumerationen på våra reklammeddelanden via e-post genom att klicka på uppsägningslänken som ingår i varje e-postreklam som vi skickar. Återkallandet av ditt samtycke kommer inte att påverka lagligheten för sådan behandling som ägt rum före återkallandet. Du har också rätt att motsätta dig användandet av dina personuppgifter för direktmarknadsföringssyften (se avsnitt 12.6 nedan för ytterligare uppgifter).
Om du i samband med registreringen för tjänsterna har tillhandahållit din i e-postadress till oss, kan vi skicka information till dig om liknande Kia Connect-tjänster eller produkter till ifrågavarande e-postadress utan att på förhand fråga dig om ditt specifika samtycke. Detta beror på att ett specifikt samtycke från dig inte krävs i sådana fall eftersom du redan är vår kund. Detta gäller även för att skicka sådan information som aviseringar till dig i Kia Connect-appen till inkorgen som finns separat i appen. Men du har rätt att när som helst säga upp sådan elektronisk e-postmarknadsföring (t.ex. genom att avaktivera respektive knapp i listan "servicerelaterad reklam" i Kia Connect-appen), utan att extra kostnader uppstår (förutom överföringskostnader som uppstår enligt grundavgiften). Du kan också när som helst säga upp prenumerationen på vår e-postreklam genom att klicka på uppsägningslänken som ingår i varje e-postreklam som vi skickar. Du har också rätt att motsätta dig användandet av dina personuppgifter för direktmarknadsföringssyften (se avsnitt 12.6 nedan för ytterligare uppgifter).
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: namn, kontaktuppgifter (t.ex. e-post), tekniska data (t.ex. enhetsinformation, IP-adress, användar-ID, UUID); information om ditt samtycke (t.ex. datum och tid för deltagande).
Rättslig grund: Behandlingen baserar sig på ditt tidigare medgivande (Art. 6 (1) a) GDPR); § 7 (2) avsnitt 2 i lagen om otillbörlig konkurrens ("UWG"), eller det är nödvändigt på grund av våra legitima intressen. Våra legitima intressen är: att göra reklam för våra tjänster och produkter.

11.4.

Feedback och enkäter: Då och då kan vi be dig att ge oss feedback och/eller delta i enkäter gällande oss och våra tjänster, inklusive våra supporttjänster (se avsnitt 11.1 ovan för närmare uppgifter om vår kommunikation med dig). Om du ger oss din feedback eller deltar i våra enkäter, kan vi behandla de personuppgifter som krävs för att bearbeta eller utvärdera feedbacken eller för att samla in, behandla och utvärdera enkäten. Detta är för att förbättra våra tjänster och anpassa dem till våra kunders behov.
I vissa fall kan vi genomföra enkäter med hjälp av den Salesforce Marketing Cloud-platform som tillhandahålls av salesforce.com Germany GmbH eller online-enkät-verktyget SurveyMonkey som tillhandahålls av Momentive Europe UC (”Momentive”) (se avsnitt 13 nedan för ytterligare information om dessa tjänsteleverantörer). För att delta i enkäter som genomförs på SurveyMonkey, måste du klicka på en länk som ingår i din inbjudan att delta i enkäten. När du klickar på länken kommer du att ledas vidare till webbplatsen från Momentive, där enkäten kommer att genomföras. Momentive kommer att behandla den enkätrelaterade informationen för vår räkning och för våra syften. Dessutom kan Momentive: (i) samla in och behandla information om din enhet och annan teknisk information för att undvika upprepat deltagande; och (ii) använda cookies för att detektera huruvida en deltagare redan har besökt enkäten och för att återinföra svar som ifrågavarande deltagare redan har gett. Mer information om Momentives behandling av personuppgifter finns tillgänglig på https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: namn (om det är relevant och har tillhandahållits), innehållsdata (exempelvis din feedback och/eller dina svar), teknisk data (IP-adress, UUID, operativsystemets version, enhetstyp, enhetens ID/MAC-adress, system- och prestandainformation och typ av webbläsare).
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig på grund av våra legitima intressen (Art. 6 (1) f) GDPR). Våra legitima intressen är: att förbättra våra tjänster.

11.5.

Nöjd med navigationen: Vi kan då och då be dig att via huvudenheten i ditt fordon (genom infotainmentsystemet) lämna feedback för att mäta hur nöjd du är med vår navigation och platsinformation.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifikationsnumret (VIN), lokaliseringsdata (t.ex. GPS-koordinater för trafikinformation i realtid), serienumret för ditt fordons SIM-kort (ICCID), ett unikt ID för varje transaktion, dina nöjdhetspoäng.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig på grund av våra legitima intressen (Art. 6 (1) f) GDPR). Våra legitima intressen är: att förbättra våra tjänster.

11.6.

Platsbaserad reklam: I kompatibla fordon kommer tjänsten ”Live intressepunkter (POI) och onlinesökning av intressepunkter” (se avsnitt 6.2 ovan) att utökas med data som tillhandahålls av vår partner 4.screen (se https://www.4screen.com/). Med hjälp av denna utvidgade tjänst kan du ta emot information om butiker eller restauranger (exempelvis var de är belägna) i form av varumärkesförsedda knappnålar på kartan eller med hjälp av kartans sökfunktion. Du kan även välja att få specialerbjudanden från butiker och restauranger i närheten av ditt fordon.
För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonsidentifikationsnummer (VIN), platsdata, tjänstebegäran, profil-ID, användar-ID.
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig på grund av våra legitima intressen (Art. 6 (1) f) GDPR). Våra legitima intressen är: att förse dig med en optimerad tjänst genom att inkludera ytterligare funktioner för POI-sökningen.

11.7.

Datadelning: Detaljerad information om hur vi delar dina personuppgifter med tredje parter ges i avsnitt 13 nedan.

11.8.

Administration av affärsverksamhet: Vi kan eventuellt behandla vissa kategorier av ovan nämnda personuppgifter för interna hanterings- och administrationssyften, inklusive hantering av dokumentation och upprätthållande av interna protokoll. 
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig på grund av våra legitima intressen (Art. 6 (1) f) GDPR). Våra legitima intressen är: att säkerställa en korrekt och effektiv administration av vår affärsverksamhet.

11.9.

Följa rättsliga föreskrifter: Vi kan eventuellt behandla vissa kategorier av ovan nämnda personuppgifter (t.ex. uppgifter om dina registrerade samtycken inklusive datum och tid för dessa, samt samtyckets innehåll och sättet som det har getts på) för att uppfylla gällande lagstiftning, direktiv, rekommendationer eller förfrågningar från myndigheter (till exempel förfrågningar att lämna ut personuppgifter till domstolar eller tillsynsorgan, inklusive polisen). 
Rättslig grund: Sådan behandling kan bli nödvändig: (i) för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi har (Art. 6 (1) c) GDPR); eller (ii) för att skydda våra legitima intressen (Art. 6 (1) f) GDPR). Våra legitima intressen är: Säkerställa att vi uppfyller tillämpliga rättsliga skyldigheter.

11.10.

Rättsliga förfaranden och undersökningar: Vi kan eventuellt behandla vissa kategorier av ovan nämnda personuppgifter för att skydda, genomdriva och försvara våra rättigheter och intressen. 
Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig på grund av våra legitima intressen (Art. 6 (1) f) GDPR). Våra legitima intressen är: Skydda våra intressen och genomdriva våra rättigheter.

12.

Dina rättigheter
När vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke (art. 7(3) GDPR). Sådant återkallande kommer inte att påverka lagligheten för sådan behandling som ägt rum före återkallandet.  
Dessutom kan du under tillämplig dataskyddslagstiftning har rätt att: erhålla åtkomst till dina personuppgifter (Art. 15 GDPR), begära rättning av dina personuppgifter (Art. 16 GDPR), begära att dina personuppgifter raderas (Art. 17 GDPR), begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter (Art. 18 GDPR); dataportabilitet (Art. 20 GDPR), och motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter (Art. 21 (1) och (2) GDPR).  
Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten (Art. 77 GDPR).  
Lägg märke till att dessa rättigheter kan vara föremål för vissa begränsningar under tillämplig lokal dataskyddslagstiftning.

12.1.

Rätt till tillgång: Du har rättigheten att få en bekräftelse från oss om huruvida vi behandlar personuppgifter gällande dig och, om så är fallet, att begära tillgång till dina personuppgifter och viss tilläggsinformation. Rättigheten till åtkomst inkluderar – bland annat – rätt till information om för vilka ändamål behandlingen sker, berörda kategorier av personuppgifter och mottagare eller kategorier av mottagare med vilka personuppgifterna har delats eller kommer att delas. Men lägg märke till att andra individers intressen kan begränsa din rätt till åtkomst.  
Du kan ha rätt att erhålla en kopia av de personuppgifter som behandlas. Om du begär ytterligare kopior kan vi komma att debitera en rimlig avgift baserat på administrativa kostnader.

12.2.

Rätt till rättelse: Du kan ha rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter som gäller dig. Beroende på syftet för behandlingen kan du ha rätt att begära komplettering av ofullständiga personuppgifter, även genom att tillhandahålla ett kompletterande uttalande.

12.3.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”): Under vissa omständigheter har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter som rör dig och vi kan vara förpliktigade att radera sådana personuppgifter.

12.4.

Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. I detta fall kommer ifrågavarande uppgifter att markeras och får endast behandlas av oss i vissa syften.

12.5.

Rätt till dataportabilitet: Under vissa omständigheter kan du ha rätt att motta dina personuppgifter, som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och du har rätt, utan att hindras av oss, att överföra dessa uppgifter eller begära av oss att vi direkt överför dem till annan personuppgiftsansvarig.

12.6.

RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR: UNDER VISSA OMSTÄNDIGHETER NÄR BEHANDLINGEN ÄR BASERAD PÅ LEGITIMA INTRESSEN (ART. 6 (1) F) GDPR) KAN DU HA RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, MED HÄNSYN TILL ANLEDNINGAR SOM GÄLLER DIN SPECIFIKA SITUATION, MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER, OCH DET KAN BEGÄRAS AV OSS ATT VI INTE LÄNGRE BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER.
OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU DESSUTOM NÄR SOM HELST RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING, VILKET OMFATTAR PROFILERING I DEN UTSTRÄCKNING DEN AVSER DYLIK DIREKT MARKNADSFÖRING. I DETTA FALL KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ATT BEHANDLAS AV OSS I DESSA SYFTEN.

12.7.

Rätt att vidta åtgärder för lagring och kommunikation av uppgifter efter en persons död: Du har rätt att vidta specifika åtgärder för lagring och kommunikation av dina personuppgifter efter din död, och vi kommer att agera i enlighet med detta. Du kan även vidta allmänna åtgärder med tredje part som kommer att informera oss om dina instruktioner i rätt tid.

13.

Mottagare och kategorier av mottagare
All tillgång till dina personuppgifter hos Kia är begränsad till sådana personer som behöver ta del av uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Kia kan överlåta dina personuppgifter för respektive syfte och under observerande av tillämplig dataskyddslagstiftning till de mottagare och kategorier av mottagare som räknas upp nedan:
Kia group företag – Vi kan eventuellt överlåta dina personuppgifter till andra företag som ingår i Kia group, inklusive våra anknutna företag i Europa och Kia Corporation i republiken Korea.
I den utsträckning som vi överlåter sådan data till andra företag i Kia-Group för interna administrativa syften, är detta nödvändigt för att måna om våra verksamhets- och affärsintressen (Art. 6 (1) b) GDPR). Dessutom kan vi överlåta dina uppgifter för att uppfylla vårt avtal med dig (Art. 6 (1) b) GDPR
Förutom det kan överlåtelsen av dina uppgifter i vissa fall bero på ditt samtycke (Art. 6 (1) a) GDPR). Genom att aktivera respektive samtyckesknapp i Kia Connect-appen, kan du samtycka till att viss fordonsdata för olika syften lämnas vidare till respektive nationella säljorganisation eller återförsäljare i ditt land i Europa. Se samtyckeslistan i Kia Connect-appen för närmare uppgifter. När du ger ett sådant samtycke är detta frivilligt och kan återkallas när som helst (exempelvis genom att avaktivera respektive samtyckesknapp i samtyckeslistan i Kia Connect-appen). Ett sådant återkallade kommer inte att påverka lagligheten för sådan behandling som ägt rum före återkallandet. 
Vi kommer att informera den nationella säljorganisationen eller återförsäljaren i ditt land om de fordonsrelaterade aviseringar (se avsnitt 6.7) vi har skickat, för att undvika att du får ta emot samma meddelande från flera kanaler från olika företag i Kia-koncernen. Detta är nödvändigt för våra legitima intressen och den relevanta mottagaren av informationen (Art. 6 (1) (f) GDPR). Den relevanta mottagaren och våra legitima intressen är: att tillhandahålla bästa möjliga service för våra kunder, eftersom delandet av informationen kommer att förhindra att våra kunder blir frustrerande eftersom de får ta emot samma meddelande över flera kanaler från olika företag Kia-koncernen.
Telekommunikationsoperatörer – I syfte att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig (Art. 6 (1) b) GDPR), kan vi överlåta dina personuppgifter till Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Duesseldorf, Tyskland, som tillhandahåller de nödvändiga telekommunikationstjänsterna. Vodafone GmbH kommer att behandla dina personuppgifter som en oberoende personuppgiftsansvarig.
Tjänsteleverantörer – Vi kan överlåta dina personuppgifter till vissa tredje parter, anknutna eller inte anknutna, vilka i egenskap av serviceleverantörer till oss behandlar denna data som personuppgiftsbiträden i den utsträckning som krävs för respektive behandlingssyften enligt våra korrekta instruktioner (Art. 28 (3) GDPR). För dessa personuppgiftsbiträden gäller avtalsenliga krav på att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna och att endast behandla personuppgifterna i enlighet med våra instruktioner.Till våra tjänsteleverantörer hör:
Tjänsteleverantören av den tekniska infrastrukturen och underhållstjänster för servicen som är är Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Tyskland.
Tjänsteleverantören av vår hanteringsplattformar för kunddata och datahanteringsplattformar för connected car, vilket är salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 München, Tyskland och Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue, John. F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, med server placerad inom EU/EEA.
Tjänsteleverantören Momentive Europe UC, Second Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin 4, Ireland, som tillhandahåller online-enkät verktyget SurveyMonkey och tillhörande tjänster för att genomföra och utvärdera enkäter.
Tjänsteleverantören Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Netherlands, som tillhandahåller tjänster i samband med Online-taligenkänningstjänsterna.
Våra filialer inom EU/EEA, som tillhandahåller tjänster relaterade till kundsupport, inklusive Callcenter tjänster.
Tjänsteleverantörerna TomTom Global Content B.V. och HERE Europe B.V. som tillhandahåller kartrelaterade tjänster.
Övriga tjänsteleverantörer i samband med specifika tjänster.
Statliga myndigheter, domstolar, och liknande tredje parter som är offentliga organ – Vi kan eventuellt överlåta dina personuppgifter till statliga myndigheter, domstolar och liknande tredje parter som är offentliga organ om vi har en rättslig skyldighet att göra detta (Art. 6 (1) c) GDPR) eller för att skydda våra intressen eller genomdriva våra rättigheter (Art. 6 (1) f) GDPR). Dessa mottagare kommer att behandla de relevanta personuppgifterna som oberoende personuppgiftsansvariga.
Externa expertrådgivare – För administreringen av vår affärsverksamhet kan vi eventuellt överlåta dina personuppgifter till våra skatterådgivare, revisorer, bokförare, juridiska rådgivare och andra externa expertrådgivare (Art. 6 (1) f) GDPR). I vissa fall kan vi också överlåta informationen för att skydda våra intressen eller genomdriva våra rättigheter (Art. 6 (1) f) GDPR). Dessa mottagare kommer vanligtvis att behandla de relevanta personuppgifterna som oberoende personuppgiftsansvariga
Tredje parts förvärvare – I det fall att vi säljer eller överlåter alla eller en stor del av våra tillgångar eller vår affärsverksamhet (inklusive omorganisering eller likvidation), kan vi eventuellt överlåta dina personuppgifter till tredje parts förvärvare (Art. 6 (1) f) GDPR). Dessa mottagare kommer att behandla de relevanta personuppgifterna som oberoende personuppgiftsansvariga.
Andra – Det kan också hända att vi överlåter dina personuppgifter till andra tredje parter (till exempel försäkringsbolag, leasingföretag, leverantörer av finanstjänster, fleet-företag, datainsamlare); men vi kommer endast, förutom i samband med ADAS som det nämns nedan, att dela dina personuppgifter med sådana företag (i) om du har bett oss att göra det och har gett ditt samtycke till ett sådant överlåtande (Art. 6 (1) a) GDPR) eller (ii) om ett sådant överlåtande är nödvändigt för genomförandet av vårt avtal med dig eller (iii) för genomförandet av sådana tredje parters avtal med dig (Art. 6 (1) b) GDPR). Dessa mottagare kommer att behandla de relevanta personuppgifterna som oberoende personuppgiftsansvariga.
Inom ramen för Advanced Driver Assist System (ADAS) samlar Kia in och behandlar statisk uppsättning av telematikdata och överför dessa data till förvalda datainsamlare. Denna information är statisk; dvs den innehåller inte körinformation, så det är inte möjligt att profilera individers körbeteende. Syftet med denna behandling är skydd mot möjliga bedrägeripraxis, förbättring och utveckling av vår ADAS, för att öka antalet fordon med hög säkerhetsutrustning och förenkla försäkringsprocessen för våra kunder. För detta syfte behandlas följande kategorier av personuppgifter: Vehicle Build Information (VBI) som kan innehålla: fordonsidentifieringsnummer (VIN), modell, utrustning, årsmodell, pris, färg, bränsletyp, spänningssystem, utsläpp, klass, effekt, anpassad utrustning inklusive ADAS-säkerhetssystem. Behandlingen är nödvändig på grund av våra legitima intressen (Art. 6 (1) f) GDPR). Våra legitima intressen är: att förbättra våra tjänster, tillhandahålla förbättrade produkter och öka försäljningen av ADAS-fordon samt utveckla nya produkter och kundtjänster Art. 6 (1) (f) GDPR. Dessutom kan dina personuppgifter som nämns ovan komma att anonymiseras för att utföra våra egna analyser för att förbättra och utveckla våra produkter.

14.

Gränsöverskridande dataöverföring
Vi tillhör en internationell grupp med företag. Av den orsaken kan det hända att vi överför personuppgifter inom Kia-koncernen och till andra tredje parter som anges i avsnitt 13 ovan.
Vissa av dessa mottagare kan befinna sig utanför eller ha verksamhet utanför ditt land och EU/EES, t.ex. i Sydkorea, Förenade kungariket eller USA ( "Tredjeland").
För vissa tredjeländer har den europeiska kommissionen bestämt att de tillhandahåller en adekvat dataskyddsnivå för personuppgifter (t.ex. Sydkorea och Förenade kungariket), vilket även innefattar USA i den utsträckning som det mottagande företaget i USA deltar i ramverksprogrammet för dataskydd mellan EU och USA (se https://www.dataprivacyframework.gov) ("adekvat jurisdiktion").
När vi överför personuppgifter till en mottagare som är har sitt säte i ett tredjeland, vilket inte har definierats som en adekvat jurisdiktion, kommer vi (eller om tillämpligt våra personuppgiftsbiträden i EU/EES som överför personuppgifter till personuppgiftsbiträden i sådana tredjeländer) att vidta lämpliga skyddsåtgärder genom att ingå dataöverföringsavtal som antagits av Europeiska kommissionen (standardavtalsklausuler) med mottagarna eller vidta andra effektiva åtgärder för att tillhandahålla en adekvat dataskyddsnivå.
En kopia av respektive åtgärder som vi har vidtagit kan begäras av vårt dataskyddsombud (se avsnitt 2 och 3 ovan).

15.

Lagringstid

15.1.

Dina personuppgifter sparas inte av Kia och / eller våra tjänsteleverantörer längre än nödvändigt för de ändamål som personuppgifterna har samlats in för och som anges här ovan.
När vi inte längre har behov av dina personuppgifter för dessa ändamål, kommer vi att radera dem från våra system och/eller register och/eller vidta åtgärder för att anonymisera dem korrekt så att det inte längre är möjligt att identifiera dig utifrån dessa uppgifter (undantaget om vi måste behålla uppgifter om dig som är relevanta för att uppfylla lagstadgade krav eller myndighetskrav som vi måste åtfölja, t.ex. kan lagstadgade arkiveringskrav kräva att personuppgifter i avtal, korrespondens och affärsbrev bevaras i upp till 10 år).

15.2.

Återställning av Kia-kontot och/eller huvudenheten: Du kan återställa huvudenheten och ditt Kia-konto kan återställas eller avaktiveras genom att välja respektive inställning/alternativ (t.ex. i Kia Connect-appen och/eller på huvudenheten).
I sådana fall kommer relevanta personuppgifter relaterade till ditt Kia-konto och/eller på huvudenheten att blockeras och därefter raderas, såvida inte vissa lagringstider gäller (se avsnitt 15.1 ovan).
Vid återställning av ditt Kia-konto och/eller huvudenheten kommer du att loggas ut från Kia Connect-appen och/eller huvudenheten och kommer att behöva utföra en ny inloggningsprocedur eller logga in med andra inloggningsuppgifter om du har för avsikt att använda tjänster via Kia Connect-appen och/eller huvudenheten.
Observera att, när du 
avaktiverar ditt konto för Kia Connect-appen kommer Kia Connect-tjänsterna på huvudenheten i bilens huvudenhet fortfarande att fungera. 
återställer huvudenheten, kopplas ditt fordon bort från Kia Connect-appen, men Kia Connect-appen påverkas inte av detta. 

16.

Datasäkerhet
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förstörelse som sker av misstag eller obefogat, mot förlust, ändring, obefogad publicering, eller obefogad åtkomst och alla andra former av obefogad behandling.
Men eftersom internet är ett öppet system sker överföringen av data där aldrig fullständigt säkert. Trots att vi för att garantera en lämplig säkerhetsnivå för behandlingen av dina personuppgifter ständigt förbättrar våra säkerhetsåtgärder när den tekniska utvecklingen går framåt, kan vi inte garantera säkerheten för data som överförs via internet.

17.

Offline-läge (Modem av)
Du kan välja att aktivera ett Offline-läge på huvudenheten genom att ange respektive preferens. Om Offline-läge är aktivt kommer alla service-funktioner att bli obrukbara och inga personuppgifter, och i synnerhet inga positioneringsdata (GPS), kommer att samlas in. En ikon för Offlineläge visas högst upp på huvudenhetens skärm i fordonet. 

18.

Uppdateringar
Denna dataskyddspolicy kan komma att ändras eller uppdateras ibland på grund av ändringar i vår praxis gällande behandling av personuppgifter, eller ändringar i tillämplig lagstiftning. Vi uppmanar dig att läsa denna dataskyddspolicy uppmärksamt och att regelbundet kontrollera huruvida vi har genomfört ändringar i villkoren för denna dataskyddspolicy.
Vi kommer att publicera den uppdaterade dataskyddspolicyn på våra webbplatser, i Kia Connect-appen och på huvudenheten. Datumet för den senaste uppdateringen anges högst upp på denna dataskyddspolicy.

19.

Definitioner
”Personuppgiftsansvarig” avser den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, byrån eller andra organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer syftena och medlen för behandling av personuppgifter.
"GDPR" betyder: (i) förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning); eller (ii) med avseende på Storbritannien, förordning (EU) 2016/679, eftersom den utgör en del av Storbritanniens lagar i enlighet med avsnitt 3 i Europeiska unionens (Withdrawal) Act 2018 och som revideras från tid till annan (även känd som UK GDPR).
”Personuppgifter” avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.
Med "behandling" avses varje åtgärd som vidtas i fråga om personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, såsom insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, inhämtning, konsultation, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggöra, anpassa eller kombinera, begränsa, radera eller förstöra.
”Personuppgiftsbiträde” avser en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

20.

Rättsliga lokala tillägg
Följande rättsliga lokala tillägg gäller:
Österrike
Avsnitt 15.1 ska ändras enligt följande: Dina personuppgifter lagras av Kia och/eller våra tjänsteleverantörer, endast i den omfattning som är nödvändig för fullgörande av våra skyldigheter och endast under den tid som är nödvändig för att uppnå de syften för vilka personuppgifterna samlas in, enligt tillämpliga dataskyddslagar. När Kia inte längre behöver behandla dina personuppgifter kommer vi att radera uppgifterna från våra system och/eller register och/eller vederbörligen anonymisera denna så att du inte längre kan identifieras med ledning av denna (Såvida vi inte behöver behålla information för att efterleva rättsliga eller regulatoriska krav som Kia är föremål för; t.ex. personuppgifter som ingår i avtal, kommunikation och affärsbrev kan vara föremål för lagstadgade lagringskrav, som kan kräva lagring i upp till 7 år. Denna lagringsperiod kan förlängas, särskilt om det krävs för Kias berättigade intressen (till exempel på grund av en hotande eller pågående förhandling)).
Belgien
För den lagringsperiod som anges i avsnitt 15.1 gäller följande i Belgien: Personuppgifter som är kopplade till det kontraktsenliga förhållandet i avtal, kommunikation eller kommersiella brev kan sparas under upp till tio (10) år räknat från när det kontraktsenliga förhållandet mellan dig och Kia upphörde. Om sådan data är relevant inom ramen för en administrativ eller rättslig process, kan de lagras av Kia under hela den tid då dessa förfaranden pågår, inklusive fram tills utgången av den tid då eventuella rättsmedel inte längre kan användas. Kontaktuppgifterna till den belgiska dataskyddsmyndigheten är följande: Autorité de protection des données Gegevensbeschermingsautoriteit, Rue de la presse 35 1000 Brussels, Tel: +32 (0)2 274 48 00, Fax: +32 (0)2 274 48 35, Email: contact(at)apd-gba.be
Ungern
Avsnitt 15.1 ska ersättas med följande: Dina personuppgifter lagras av Kia och/eller våra tjänsteleverantörer, endast i den omfattning som är nödvändig för fullgörande av våra skyldigheter och endast under den tid som är nödvändig för att uppnå de syften för vilka personuppgifterna samlas in, enligt tillämpliga dataskyddslagar. När Kia inte längre behöver behandla dina personuppgifter kommer vi att radera uppgifterna från våra system och/eller register och/eller vederbörligen anonymisera denna så att du inte längre kan identifieras med ledning av denna (Såvida vi inte behöver behålla information för att efterleva rättsliga eller regulatoriska krav som Kia är föremål för; t.ex. personuppgifter som ingår i avtal, kommunikation och affärsbrev kan vara föremål för lagstadgade lagringskrav, som kan kräva lagring i upp till 8 år för räkenskapsinformation från utfärdandedatum.). Om sådan data är relevant inom ramen för en administrativ eller rättslig process, kan de lagras av Kia under hela den tid då dessa förfaranden pågår, inklusive fram tills utgången av den tid då eventuella rättsmedel inte längre kan användas. Kontaktuppgifterna till den ungerska dataskyddsmyndigheten är som följer: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Address: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Phone: +36-1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu
Italien
Oavsett om något i denna integritetspolicy anger något annat, ska följande gälla i den utsträckning vilken italiensk lag gäller för behandlingen av personuppgifter: (i) under inga omständigheter kommer Kia behandla dina personuppgifter för profilering utan ditt samtycke; (ii) om du är en befintlig kund och har försett Kia med din e-postadress, och utan att det påverkar din rätt att invända enligt avsnitt 12.6 ovan, kan Kia göra marknadsföringsutskick till dig via e-post avseende produkter och tjänster som liknar de produkter och tjänster som du tidigare köpt: (iii) med hänvisning till lagringstider, kommer Kia att behålla personuppgifter som behandlas för marknadsförings- och profileringssyften, om sådana finns, under 24 respektive 12 månader, såvida inte den italienska dataskyddsmyndigheten ger Kia rätt att behålla dem under en längre period. Kontaktuppgifterna till den italienska dataskyddsmyndigheten är följande: Garante per la Protezione dei Dati Personali Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rome, www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it, Email: garante@gpdp.it, Fax: (+39) 06 696773785, Tel: (+39) 06 69677
Nederländerna
Avsnitt 15.1 ska ändras enligt följande: Den allmänna lagstadgade lagringsperioden avseende bokföringssyften är 7 år i Nederländerna. Notera att denna lagringsperiod kan förlängas, särskilt om tillämplig lag så kräver och/eller om det är nödvändigt för syftena med Kia:s legitima intressen (till exempel till följd av hotande eller pågående rättstvist). 
Polen
Avsnitt 12.6 ska ändras enligt följande: Din rätt att invända: Under vissa omständigheter, kan du när som helst ha rätt att invända, av skäl som hänför sig till din specifika situation, mot vår behandling av dina personuppgifter och vi kan vara tvungna att inte längre behandla dina personuppgifter. Dessutom, om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringssyften, om du har lämnat samtycke för sådana syften, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för behandling av personuppgifter som rör dig för sådan marknadsföring. I så fall kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas av oss för sådana syften. Avsnitt 15.1 ska ändras enligt följande: Dina personuppgifter lagras av Kia och/eller våra tjänsteleverantörer, endast i den omfattning som är nödvändig för fullgörande av våra skyldigheter och endast under den tid som är nödvändig för att uppnå de syften för vilka personuppgifterna samlas in, enligt tillämpliga dataskyddslagar. När Kia inte längre behöver behandla dina personuppgifter kommer vi att radera uppgifterna från våra system och/eller register och/eller vederbörligen anonymisera denna så att du inte längre kan identifieras med ledning av denna (om vi inte behöver behålla information för att efterleva rättsliga eller regulatoriska krav som Kia är föremål för; t.ex. är den normala lagstadgade lagringsperioden för allmänna bokföringssyften 5 år från utgången av föregående räkenskapsår i Polen. Notera att denna lagringsperiod kan förlängas, särskilt om tillämplig lag så kräver och/eller om det är nödvändigt för syftena med Kias berättigade intressen (till exempel till följd av hotande eller pågående rättstvist). Kontaktuppgifterna till den polska dataskyddsmyndigheten är som följer: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych ul.Stawki 2 00 -193 Warszawa, Email: kancelaria@uodo.gov.pl
Slovakien
Kontaktuppgifterna till den slovakiska dataskyddsmyndigheten är som följer: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovak Republic https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, Tel: + 421 2 32 31 32 14, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Spanien
Avsnitt 12.1 avsnitt 2 ska ersättas med följande: Du kan ha rätt att erhålla en kopia av de personuppgifter som behandlas. För ytterligare kopior som begärs av dig inom sex månader, såvida det inte finns legitima skäl för begäran, får vi ta ut en rimlig avgift baserat på administrativa kostnader. Avsnitt 15 ska ersättas enligt följande: 15.1. Dina personuppgifter lagras av Kia och/eller våra tjänsteleverantörer, endast i den omfattning som är nödvändig för fullgörande av våra skyldigheter och endast under den tid som är nödvändig för att uppnå de syften för vilka personuppgifterna samlas in, enligt tillämpliga dataskyddslagar. När Kia inte längre behöver behandla dina personuppgifter, kommer vi att blockera dem och när preskriptionstiden har löpt ut (t.ex. personuppgifter som framgår av avtal, kommunikationer och affärshandlingar kan vara föremål för lagstadgade lagringskrav, vilket kan kräva lagring i upp till 10 år), kommer vi att radera dem från våra system och/eller arkiv och/eller vidta åtgärder för att korrekt anonymisera dem så att du inte längre kan identifieras genom dem. 15.2. När ingen lagstadgad lagringsperiod är tillämplig, gäller som regel att alla personuppgifter som behandlas i samband med tjänsterna blockeras och därefter raderas eller anonymiseras omedelbart efter det att den separata tjänsten har fullgjorts, med undantag för följande: 
Registrerings- och inloggningsdata lagras under avtalets giltighetstid (d.v.s. i upp till sju år)  
15.2. Avsluta konto: Om du väljer att avsluta din användning av tjänsterna (t.ex. genom att ställa in respektive preferens i Kia Connect-appen) och/eller Kia Connect-kontot (t.ex. genom att ställa in respektive preferens i huvudenheten) kommer all personlig information relaterad till ditt Kia-konto blockeras och därefter raderas, som har förklarats ovan. 
Schweiz
För den lagringsperiod som anges i avsnitt 15.1 gäller följande i Schweiz: Personuppgifter som är kopplade till det kontraktsenliga förhållandet i avtal, kommunikation eller kommersiella brev kan sparas under upp till tio (10) år räknat från när det kontraktsenliga förhållandet mellan dig och Kia upphörde.
Kontaktuppgifterna till den schweiziska dataskyddsmyndigheten är följande: Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB). Feldeggweg 1. CH - 3003 Bern, Schweiz. Telefon: +41 (0)58 462 43 95.
Avsnitt 14 ska komplemeteras med följande information: Dina personuppgifter sparas i följande länder/jurisdiktioner: [I HELA VÄRLDEN].
Vad gäller hänvisningar till GDPR, i den utsträckning som schweiziska dataskyddslagar och relaterade lagar är tillämpliga, ska hänvisningar till artiklar i GDPR läsas som hänvisningar till motsvarande artiklar i den schweiziska federala lagen om skydd av personuppgifter från den 1 september 2023 (”FADP”), och hänvisningar till avsnitt i UWG ska läsas som hänvisningar till motsvarande artiklar i den schweiziska federala lagen om otillbörlig konkurrens (”Schweiziska UWG”), det vill säga:
Art. 6 (1) b) i GDPR ska läsas som art. 6 i FADP när det hänvisas till den för syften som rör genomförandet av ett avtal
Art. 6 (1) f) i GDPR ska läsas som art. 31.1 FADP
Art. 6 (1) c) GDPR ska läsas som art. 31 i FADP
Art. 6 (1) a) i GDPR ska läsas som art. 31 i FADP
Avs. 7 (2) nr 2 i UWG ska läsas som art. 3.1 o i schweiziska UWG
Hänvisningar till art. 7 (3) i GDPR ska läsas som en hänvisning till liknande principer under FADP
Art. 15 i GDPR ska läsas som art. 25 i FADP
Art. 16 i GDPR ska läsas som art. 32 FADP
Art. 17 GDPR ska läsas som art. 32 i FADP
Art. 18 i GDPR ska läsas som art. 32 FADP
Art. 20 GDPR ska läsas som art. 28 i FADP
Art. 21 (1) och (2) i GDPR ska läsas som art. 30.2 b i FADP
Art. 77 i GDPR ska läsas som art. 49 i FADP
Art. 28(3) i GDPR ska läsas som art. 9 i FADP.
Detta dokument är immateriell egendom som tillhör Kia och är skyddat av tillämpliga lagar och bestämmelser.