Kia Connect Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

 • 1. INLEDNING

 • Denna dataskyddspolicy ("Dataskyddspolicyn") från Kia Connect GmbH, registrerad under registernumret HRB 112541 ("Kia", "vi" eller "oss"), gäller för insamlande och bearbetning av personuppgifter i samband med våra tjänster ("Tjänsterna") via vår app ("Kia Connect App") och / eller via det relevanta fordonets huvudenhet ("Huvudenheten") och är adresserad till våra kunder som använder dessa tjänster ("du", "din"). Kia tar skyddandet av dina personuppgifter och din integritet mycket allvarligt och kommer endast att behandla dina personuppgifter i samklang med tillämplig dataskydds- och sekretesslagstiftning.

  Ibland kan det vara nödvändigt att ändra eller komplettera innehållet i denna dataskyddspolicy. Sådana ändringar eller tillägg kan i synnerhet blir nödvändiga på grund av att nya teknologier eller tjänster tas i bruk. Vi kommer att publicera den uppdaterade och / eller kompletterande dataskyddspolicyn på vår webbplats, i Kia Connect App och på huvudenheten i ifrågavarande fordon.

  Lägg märke till att vi förutom denna dataskyddspolicy, i enskilda fall kan komma att informera dig om behandlingen av dina personuppgifter separat, exempelvis i sammanhang med medgivandeformulär eller separata dataskyddspolicyer.

 • 2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

 • 2.1.
  Om ingenting annat uttryckligen anges är Kia Connect GmbH personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med tillhandahållandet av tjänsterna.
  2.2.
  Om du har frågor gällande denna dataskyddspolicy, vår behandling av dina personuppgifter, eller du vill utöva någon av dina rättigheter, kan du kontakta oss under:

  Kia Connect GmbH
  Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt am Main
  Tyskland
  E-post: info@kia-connect.eu

  Du kan också använda vårt kontaktformulär som finns tillgängligt här:
  https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/

  Alternativt kan du kontakta vårt personuppgiftsombud med kontaktuppgifterna som anges i avsnitt 3 nedan.

 • 3. PERSONUPPGIFTSOMBUD

 • Vi har utsett ett externt personaluppgiftsombud. Du kan kontakta vårt personaluppgiftsombud under:

  Kia Connect GmbH
  - Data Protection Officer -
  Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt am Main
  Tyskland
  e-post: dpo@kia-connect.eu

 • 4. SYFTEN, RÄTTSLIGA GRUNDER OCH KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

 • Närmare uppgifter om syftena och de rättsliga grunderna för behandling av dina personuppgifter och kategorier av personuppgifter som vi kan komma att behandla anges i avsnitten 4.1, 4.2 och 4.3 nedan. Observera att vi kommer att behandla personuppgifter endast i den utsträckning som lagen tillåter och i den utsträckning som är nödvändig för det relevanta syftet.

  Vi kommer huvudsakligen att behandla dina personuppgifter för ändamålet att tillhandahålla dig våra tjänster. Närmare uppgifter om tjänsterna tillhandahålls i respektive tjänstebeskrivning i användarvillkoren för Kia Connect.

  Vi kan också behandla dina personuppgifter för andra ändamål som specificeras i avsnitten 4.1, 4.2 och 4.3 nedan. Detta kan exempelvis omfatta att behandla personuppgifter för att: (i) kommunicera med dig; (ii) direkt marknadsföring; (iii) analysera relevant data för att förbättra våra tjänster, utveckla nya mobilitets- och mobilitetsrelaterade produkter och/eller säkerställa att relevanta produkter eller tjänster kan tillhandahållas säkert. För ändamålen som nämns under (iii) kan det hända att vi analyserar informationen baserat på statistiska och matematiska modeller. Dessutom kan vi också behandla dina personuppgifter i syfte att uppfylla tillämplig lagstiftning eller andra rättsliga förpliktelser (t.ex. överlåtande av relevanta personuppgifter till domstol eller åklagarmyndighet), eller för andra syften som vi har informerat dig separat om.

  I allmänhet samlar vi in och behandlar dina personuppgifter i samband med tjänsterna som förberedelse för att på din begäran ingå ett avtal med dig ("ingå ett avtal") eller i den utsträckning som det krävs för att utföra vårt avtal med dig (Art. 6 (1) b) GDPR), eller i den utsträckning som behandlingen är nödvändigt på grund av våra eller tredje parts legitima intressen (Art. 6 (1) f) GDPR). När det gäller vissa behandlingsaktiviteter kan vi komma att behandla dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för (Art. 6 (1) c) GDPR), eller i det fall att vi har erhållit ditt samtycke på förhand för behandling av dina personuppgifter för ett specifikt ändamål (Art. 6 (1) a) GDPR).

  Om inget annat uttryckligen anges i denna idataskyddspolicy, tillhandahålls de personuppgifter som anges i avsnitt 4 nedan till oss direkt av dig (t.ex. genom att du anger vissa personuppgifter i Kia Connect App) eller de samlas in från Kia Connect App och/eller huvudenheten. I allmänhet har du rätt att inte lämna ut dina personuppgifter till oss. I vissa fall (t.ex. för användning av vissa tjänster) kan vi dock kräva vissa personuppgifter från dig för att kunna behandla din förfrågan eller tillhandahålla relevanta tjänster. Vi kommer att informera dig vilka personuppgifter som är nödvändiga i enlighet med detta.

  Observera att om en annan person använder Kia Connect App och är ansluten till samma fordon som du, kan denna person också se fordonets platsdata på sitt konto för Kia Connect App (med hjälp av tjänsten "Hitta min bil") även om det är du som använder fordonet just då. Men den här personen kommer trots det inte att få åtkomst till dina live-rutter.

  Informationen om våra bearbetningsaktiviteter som anges i denna dataskyddspolicy gäller även med avseende på tredje parts användning av relevant fordon. Men i allmänhet är Kia:s behandling av data baserad på den fordonsbundna information som beskrivs i denna dataskyddspolicy. Därför kommer Kia inte att kunna identifiera den personen som kör bilen, såvida inte denna person är inloggad med sin personliga profil eller andra identifierare relaterade till ifrågavarande person tillhandahålls.
  4.1.
  KIA CONNECT APP
  4.1.1.
  Registreringsprocess för Kia Connect App: För att använda Kia Connect-appen måste du registrera dig och skapa ett konto (”Kia-konto”). Närmare uppgifter om vår behandling av dina personuppgifter i samband med Kia-kontot anges i en separat dataskyddspolicy som finns tillgänglig här: https://connect.kia.com/eu/kia-account-docs/. Du måste också godkänna användarvillkor den för Kia Connect. För att upprätta en länk mellan slutanvändarens enhet på vilken Kia Connect-appen är installerad och respektive bil krävs verifikation.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: Fordonets identifieringsnummer (VIN), e-postadress, namn, lösenord, titel, födelsedag, mobiltelefonnummer, land, föredraget språk, verifikations-PIN, bil-ID, aktiveringskod och faktumet att du har accepterat användarvillkoren för Kia Connect.

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss, eller för att ingå avtalet (art. 6 (1) b) GDPR)
  4.1.2.
  Inloggningsprocess: För att använda tjänster via Kia Connect-appen måste du logga in. Efter inloggning kan du lägga till eller ta bort ditt (dina) Kia-fordon och använda tjänsterna via Kia Connect appen.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: e-post och lösenord.

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
  4.1.3.
  Hemskärmskarta och sökfält: Kartan på hemskärmen gör det möjligt för dig att se din aktuella position. Hemskärmens sökfält gör det möjligt för dig att söka efter Points of Interest (POI).

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: GPS-data, sökord, smartmobilens språkinställning.

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
  4.1.4.
  Användning av Touch ID och Face ID eller fingeravtrycksavläsning och ansiktsigenkänning (Android): Vissa av Kia Connect-appens funktioner kan användas tillsammans med Pek-ID, Ansikts-ID (iOS) eller igenkänning av fingeravtryck eller ansikte (Android) för att låsa upp. Dina biometriska uppgifter lagras endast lokalt på din smartphone och skickas inte till oss. Därför har vi ingen åtkomst till dessa uppgifter. Det enda som skickas till Kia Connect-appen är information om huruvida de biometriska uppgifterna kunde verifieras via en systemfunktion på din smartphone. Du kan när som helst stänga av Pek-ID eller Ansikts-ID (iOS) eller också igenkänning av fingeravtryck eller ansikte (Android) i respektive inställningar på din smartphone.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: Information om huruvida kontrollen av de biometriska uppgifterna gav ett positivt resultat.

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
  4.1.5.
  Fjärrstyrning av klimatanläggning (endast elfordon): Denna tjänst gör det möjligt för dig att fjärrstyra och schemalägga luftkonditionering för ditt elfordon inklusive avfrostningsfunktioner via Kia Connect-appen.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: VIN-nummer, bil-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus (status för luftkonditionering, motor, information om dörr/bagageutrymme/motorhuv är öppna eller stängda).

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
  4.1.6.
  Fjärrstyrd laddning (endast för elfordon och plugin-hybridfordon): Med denna tjänst kan du starta eller stoppa laddningen av ett el- eller plugin-hybrid fordonsbatteri och schemalägga laddningen med Kia Connect App.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: VIN-nummer, bil-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus (status för luftkonditionering, motor, information om dörr/bagageutrymme/motorhuv är öppna eller stängda, information om däcktryck, status för broms- och motorolja, laddningsstatus, information om reservladdning, laddningstid, information om laddningskontaktens typ).

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
  4.1.7.
  Fjärrstyrd dörrkontroll: Denna tjänst gör det möjligt för dig att låsa/låsa upp fordonets dörrar genom vissa användargränssnitt. Du kommer att kunna låsa eller låsa upp alla dörrar. För att säkerställa säkerhet och trygghet när tjänsten används, kommer tjänsten att kontrollera flera förhandsvillkor. Tjänsten kan vara till hjälp i situationer där du kanske inte minns ifall du låste fordonet korrekt, och göra det möjligt att genomföra denna åtgärd på distans.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: VIN-nummer, bil-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus (status för luftkonditionering, motor, information om dörr/bagageutrymme/motorhuv är öppna eller stängda, status för däcktryck, växel/sätesstatus, bränslenivåstatus, status för broms- och motorolja).

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
  4.1.8.
  Skicka till bil: Tjänsten gör det möjligt för dig att skicka en intressepunkt (POI) till fordonets navigationssystem och gör det möjligt för dig att omedelbart ta emot platsinformation så snart fordonets tändning är påslagen.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: VIN-nummer, bil-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, point of interest (POl) information, sökord, smartmobilens språkinställning.

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
  4.1.9.
  Hitta min bil och Navigering första kilometern: Tjänsten gör det möjligt för dig att hitta lokalisera fordonet och navigera till det med din smarttelefon. Fordonets plats kommer att visas i Kia Connect App.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: VIN-nummer, bil-ID, SIM-ID, adress, namn, platsinformation för användare och fordon, vägpunktsInformation, datum, tid, tidsstämpel och hastighet.

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
  4.1.10.
  Mina resor: Tjänsten ger en sammanfattning av datum och tid för varje resa, medel- och maxhastighet, körd distans och transittid.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: VIN, bil-ID, GPS-data, datum och tidsstämpel, kördata (avstånd, medel- och maxhastighet, sammanlagd bränsleförbrukning, total energiförbrukning, elförbrukning, körtid, uppvärmningstid, genomsnittlig körsträcka).

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
  4.1.11.
  Fordonsstatus: denna tjänst ger dig följande fordonsinformation i Kia Connect App:
  ● Dörrstatus
  ● Laddningsdörr-status
  ● Status på bagagelucka/motorhuv
  ● Klimatstatus
  ● Laddningstillstånd för batteri, status för laddningskontakt (endast för elektriska fordon)
  ● Bränslenivå
  ● Status för sätesvärme och ventilation
  ● Status på fönster
  ● Status på soltak
  ● Status för 12 V batteri
  ● Status på lampor
  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: VIN-nummer, bil-ID, SIM-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus (motor- och växelstatusinformation, dörr-, motorhuv-, bagage- och soltaksstatusinformation, värme, ventilations- och luftkonditionerings- (HVAC) statusinformation, statusinformation för batteri, bränsle och avstånd till tom tank (DTE), statusinformation för vätskor (spolarvätska och bromsolja) däck, lampor, statusinformation för smart nyckel, status elfordon (EV)).

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
  4.1.12.
  Fordonsrapport: Du tar emot en rapport i Kia Connect App. Rapporten innehåller information gällande fordonsdiagnostik och körmönster. Du informeras om problem som kräver underhåll eller reparation samt om information om hur allvarligt problemet är, hur brådskande behovet av åtgärd är samt rekommenderade åtgärder.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: GPS-data, VIN-nummer, bil-ID, datum och tidsstämpel, information om fordonsstatus (motorstatus), körmönster, hastighetsinformation (max- och medelhastighet), accelerationsstatus, körd distans, batteriförbrukning (elektriska fordon).

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
  4.1.13.
  Fordonsdiagnostik: Tillhandahållande av en automatiserad tjänst för diagnostik. När tändningen slås på genomför fordonet automatisk en diagnostisk scanning (Diagnostics Trouble Code (DTC)). Om en funktionsstörning upptäcks kommer du att få ett meddelande som förklarar funktionsstörningen såväl som allvarlighetsgrad samt föreslagen åtgärd.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: VIN-nummer, bil-ID, datum och tidsstämpel, vägmätarinformation, utfall av DTC-scanningen, GPS-data, information om fordonsstatus (status för luftkonditionering, motor, information om dörr/bagageutrymme/motorhuv är öppna eller stängda, information om däcktryck, växel- och sätesstatus, bränslenivå, status för broms- och motorolja, batteristatus).

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
  4.1.14.
  Fordonsvarning: Tillhandahållande av ett system för varningsmeddelande. Närhelst fönstret är öppet och tändningen är avslagen, kommer du att få ett meddelande som visas i Kia Connect App.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: VIN-nummer, bil-ID, SIM-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus motor- och växelstatusinformation, dörr-, motorhuv-, bagage- och soltaksstatusinformation, värme, ventilations- och luftkonditionerings- (HVAC) statusinformation, statusinformation för batteri, bränsle och avstånd till tom tank (DTE), statusinformation för vätskor (spolar- och bromsvätska), däck, lampor, statusinformation för smart nyckel, status elfordon (EV)).

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
  4.1.15.
  Inbrottslarm (endast för fordon som är utrustade med ett inbrottslarm): Tillhandahållande av ett system för larmmeddelande. Närhelst inbrottslarmet ljuder, kommer du att få ett meddelande som visas i Kia Connect App.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: VIN-nummer, bil-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus (status för luftkonditionering, motor, information om dörr/bagageutrymme/fönster/motorhuv är öppna eller stängda, information om däcktryck, status för broms- och motorolja, växel-/sätesstatus, bränslenivå, status för broms- och motorolja.

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
  4.1.16.
  Överföring av användarprofil: Denna tjänst gör det möjligt för dig att kontrollera och ändra fordonets inställningar i Kia Connect App. Du kan säkerhetskopiera inställningsinformationen och använda inställningarna i ditt fordon.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: VIN-nummer, bil-ID, användartelefonnummer, SMS-autentiseringskod, användarens PIN-kod, rapporteringstid, information om fordonsinställningar, information om systeminställningar, information om inställningar för navigering, information om intressepunkter (POI) för navigering, profilbild (om sådan tillhandahållits).

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR)..
  4.1.17.
  Fjärrstyrt uppvärmda och ventilerade säten (endast elektriska fordon): denna tjänst gör det möjligt för dig att fjärrstyrt kontrollera uppvärmningen och ventilationen av fram- och baksätena i ditt elektriska fordon.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: VIN-nummer, bil-ID, SIM-ID, datum och tidsstämpel, vägmätarinformation, information om fordonsstatus (motor- och växelstatusinformation, dörr-, motorhuv-, bagage- och soltaksstatusinformation, värme, ventilations- och luftkonditionerings- (HVAC) statusinformation, statusinformation för batteri, bränsle och avstånd till tom tank (DTE), statusinformation för vätskor (spolar- och bromsvätska) däck, lampor, statusinformation för smart nyckel, status elfordon (EV)).

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
  4.1.18.
  Fjärrstyrd kontroll av fönster: Denna tjänst gör det möjligt för dig att fjärrstyra fönstren i ditt fordon.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: VIN-nummer, bil-ID, SIM-ID, datum och tidsstämpel, vägmätarinformation, information om fordonsstatus (motor- och växelstatusinformation, dörr-, motorhuv-, bagage- och soltaksstatusinformation, värme, ventilations- och luftkonditionerings- (HVAC) statusinformation, statusinformation för batteri, bränsle och avstånd till tom tank (DTE), statusinformation för vätskor (spolar- och bromsvätska) däck, lampor, statusinformation för smart nyckel, status elfordon (EV)).

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
  4.1.19.
  Fjärrstyrd varningsblinkers (endast för EV6): Denna tjänst gör det möjligt för dig att fjärrstyrt stänga av varningsblinkersen.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: VIN-nummer, bil-ID, SIM-ID, datum och tidsstämpel, information om fordonsstatus (bakljusstatus, status för varningsblinker, dörr-, motorhuv-, bagage- och soltaksstatusinformation, värme, ventilations- och luftkonditionerings- (HVAC) statusinformation, statusinformation för batteri, bränsle och avstånd till tom tankdistans tills tanken är tom (DTE), statusinformation för vätskor (spolar- och bromsvätska) däck, lampor, statusinformation för smart nyckel, status för elfordon (EV)).

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
  4.1.20.
  Fjärrstyrd laddningslucka: Denna tjänst gör det möjligt för dig att fjärrstyra ditt fordons laddningslucka.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: VIN-nummer, bil-ID, SIM-ID, datum och tidsstämpel, information om fordonsstatus (statusinformation för laddlucka, motor och växel, dörr-, motorhuv-, bagage- och soltaksstatusinformation, värme, ventilations- och luftkonditionerings- (HVAC) statusinformation, statusinformation för batteri, bränsle och avstånd till tom tankdistans tills tanken är tom (DTE), statusinformation för vätskor (spolar- och bromsvätska) däck, lampor, statusinformation för smart nyckel, status för elfordon (EV)).

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
  4.1.21.
  Navigering sista kilometern: denna tjänst gör det möjligt för ju för dig att fortsätta navigeringen till din slutdestination med hjälp av din smartmobil efter att du har parkerat ditt fordon.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: VIN-nummer, bil-ID, SIM-ID, adress, namn, platsdata för Användaren och fordonet, vägpunktsinformation, tid, hastighet.

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
  4.1.22.
  Varning för Låg Batterinivå: Tillhandahållande av ett system för larmmeddelande. Alltid när 12 V batteriets laddningsstatus går under en viss nivå, kommer du att få ett meddelande som visas i Kia Connect App.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: VIN-nummer, bil-ID, SIM-ID, batteristatus, typ av varning för fordonsstatus.

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
  4.1.23.
  Varning för Baksätespassagerare: Tillhandahållande av ett system för varningsmeddelande. När helst rörelse detekteras i baksätet kommer du att få ett meddelande som vissas i Kia Connect App.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: VIN-nummer, bil-ID, SIM-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus motor- och växelstatusinformation, dörr-, motorhuv-, bagage- och soltaksstatusinformation, värme, ventilations- och luftkonditionerings- (HVAC) statusinformation, statusinformation för batteri, bränsle och avstånd till tom tank (DTE), statusinformation för vätskor (spolar- och bromsvätska) däck, lampor, statusinformation för smart nyckel, status elfordon (EV)).

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
  4.1.24.
  Varning för Tomgång: Tillhandahållande av ett system för varningsmeddelande. Alltid när fordonet är i parkeringsläge medan motorn går och en dörr är öppen, kommer du att få ett meddelande som vissas i Kia Connect App.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: VIN-nummer, bil-ID, SIM-ID, datum och tidsstämpel, GPS-data, vägmätarinformation, information om fordonsstatus motor- och växelstatusinformation, dörr-, motorhuv-, bagage- och soltaksstatusinformation, värme, ventilations- och luftkonditionerings- (HVAC) statusinformation, statusinformation för batteri, bränsle och avstånd till tom tank (DTE), statusinformation för vätskor (spolar- och bromsvätska) däck, lampor, statusinformation för smart nyckel, status elfordon (EV)).

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
  4.1.25.
  Övervaknings- och varningssystem för högspänningsbatteriet: Tillhandahållande av ett system för varningsmeddelande. Högspänningsbatteriets status övervakas och när en felfunktion detekteras kommer du att erhålla en avisering i Kia Connect App och på Head Unit.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: status för luftkonditionering, motorstatus, status för dörrar / bakklucka / motorhuv / taklucka / fönster, lufttemperatur, defrost-status, laddningsstatus, rattvärmare-status, status för sidospegel-/backspegelvärmare, däcktrycksstatus, 12V batteristatus, varningslampornas status, smart key batteristatus, bränslenivå-status, spolarvätska-status, bromsvätskans varningslampas status, viloläge-status, tid, fjärrväntetidsvarning, varning vid systemavstängning , bakljusens status, varningsblinkersens status.

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig på grund av våra legitima intressen men även våra kunders och andra tredje parters intressen (Art. 6 (1) f) GDPR).

  Dessa legitima intressen är: att säkerställa ett säkert tillhandahållande av och funktionen på våra tjänster, tillhandahålla säkra tjänster och produkter till våra och Kia koncernens kunder, skydda våra kunders hälsa och liv, skydda våra kunders egendom samt skydd av hälsa, liv och egendom för andra personer i fordonets omgivning.

  Ifrågavarande personuppgifter kommer inte att sparas längre än 90 dagar från insamlingen.
  4.1.26.
  Produkt-/Serviceförbättringar: Genom att aktivera ”Produkt-/Serviceförbättringar”, kommer uppgifter om prestanda, användning, drift och fordonets skick att behandlas av oss för att förbättra kvalitén på produkt och service baserat på ditt samtycke. Ditt samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst genom att avaktivera respektive knapp. Sådant återkallande kommer inte att påverka lagligheten för sådan behandling som ägt rum före återkallandet. När din data har samlats in och skickats till våra servrar, kommer vi att anonymisera den inom 7 dagar. För att aktivera “Produkt-/Serviceförbättringar”, krävs det också av tekniska skäl att geografiskt informationssystem (“GIS”) aktiveras. För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: Statusinformation för luftstyrningssystem, information gällande batteristatus, statusinformation för tekniska och stabilitetsrelaterade system, användning av och statusinformation över instrumentpanel, luftkonditionerings- och uppvärmningsrelaterad information, motor-, broms- och drivlinjerelaterad statusinformation, funktionsrelaterad statusinformation, växel- och förbrukningsrelaterad information, varnings- och assistanssystemrelaterad information, styr- och däckrelaterad information, motor- och laddningsrelaterad information, användnings- och statusinformation specifik för elfordon (EV) och statusinformation, multimedia-relaterad användning (t.ex. Gilla-funktionen) och statusinformation samt GPS och hastighetsinformation.

  Rättslig grund: behandlingen baserar sig på ditt tidigare medgivande (Art. 6 (1) a) GDPR).
  4.2.
  HUVUDENHET
  4.2.1.
  Kia Connect Live Services: Tjänsterna ger dig åtkomst till följande funktioner:
  ● Trafik: Live trafikinformation för att beräkna rutter och visa trafiksituation. Online Navigering gör det möjligt för dig att navigera till önskad destination baserat på kombinationen av trafikdata i realtid och historisk trafikinformation.

  ● Live intressepunkter (Points Of Interest/POI:s): Information om närliggande POI:s baserat på aktuell position.

  ● Väder: Lokal väderinformation.

  ● Parkering: Parkering på eller utanför gata baserat på nuvarande position, närliggande destination, närliggande scrollmarkering, närliggande stadskärna.

  ● Elbil POI:s (bara för elektriska fordon och plugin-hybridelbilar): Information om närliggande laddningsstationer inklusive tillgänglighetsstatus baserat på aktuell position.

  ● Intressepunkter återförsäljare (POI): Information om närliggande Kia återförsäljare baserat på aktuell position.

  ● Varning för kamera/riskzoner(endast om detta är tillåtet enligt lag i ditt land) Systemet tillhandahåller varningar i områden där olyckor är extra vanliga och varnar om olycksdrabbade sträckor eller hastighetskameror.

  ● Sportligan: Information om sportligor.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: GPS-data, serviceförfrågningar och svar för serversökning (intressepunkter (POI) -data, intressepunkter återförsäljare, bränslerelaterad information, parkeringsrelaterad information, hastighetskamera-information, Information om stationer för elektriska fordon (EV), väderinformation), Trafikinformation, och distansenhet (km, miles, meter), språkinställningar, information om telekomoperatör , unika identifierare (t.ex. VIN-nummer, service-ID), telefonnummer, datum och lokal tid, version av internetprotokoll, navigationsenhetsinformation (t.ex. hårdvaruversion, mjukvaruversion), ruttinformation (t.ex. startpunkt, inställningar, mål, uppskattad tid), begäran om ligamatch-information, begäran om teammatch-information, liga-ID, ligamatch-version, teamkod-ID, ID för land av intresse, landskod, ligaversion, teamversion, logotypversion.

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

  I avsikt att förbättra Kia Connect Live Services kan GPS-data (position) och Service-ID att samlas in och lagras i upp till 93 dagar för att analysera denna information.

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig på grund av våra legitima intressen (Art. 6 (1) f) GDPR). Våra legitima intressen är: att förbättra Kia Connect Live Services.
  4.2.2.
  Online taligenkänning: Denna tjänst gör det möjligt för dig att använda talade kommandon för att få tillgång till och styra Kia Connect Live Services och att författa och skicka textmeddelanden via en ansluten mobil enhet.
  När du aktiverar våra tjänster i huvudenheten i ditt fordon, aktiveras Online taligenkänning som en standardinställning.
  När Online taligenkänning används, kommer dina personuppgifter att behandlas i en online (dvs. cloud) -miljö.

  De inspelade röstproverna överförs tillsammans med GPS-data och Service-ID:t till vår tjänsteleverantör för Online taligenkänning, som är Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Nederländerna (behandlare) ("Cerence") och dess underbehandlare, som kan befinna sig i länder utanför EU/EES, som kanske inte tillhandahåller ett adekvat skydd för behandling av personuppgifter (se avsnitt 6 och 7 för närmare detaljer).
  Cerence omvandlar röstproverna till textprover, tolkar den semantiskt (om nödvändigt), och skickar sedan resultatet tillbaka till fordonet.

  Du kan förhindra överföring av dina personuppgifter (d.v.s. röstprover) till Cerence genom att avaktivera Online taligenkänning med respektive inställningarna på din huvudenhet. Att avaktivera Online taligenkänningstjänsten, kan begränsa eller förhindra taligenkänningens funktion.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter:
  Röstinspelning, GPS-data (position), unika identifierare (t.ex. VIN-nummer, service-ID).

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).

  I avsikt att förbättra Online-taligenkänningstjänsterna, kan talinspelningar och GPS-data (position) samlas in och lagras i upp till 90 dagar för att analysera denna information.

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig på grund av våra legitima intressen (Art. 6 (1) f) GDPR).
  Våra legitima intressen är: att förbättra Online-taligenkänningstjänsterna.
  4.2.3.
  Meddelandecenter: Meddelandecentret gör det möjligt för dig att ta emot meddelanden från Kia på huvudenhetens skärm.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter:
  Unika identifierare (t.ex. chassinummer (VIN)), sekvens-ID, lässtatus, UTC-tid.

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
  4.2.4.
  Aviseringar om återkallelsekampanjer och servicepåminnelser: Vi kommer att skicka dig följande aviseringar och påminnelser med hjälp av meddelandecentret som nämns ovan:

  ● Aviseringar om öppna återkallelsekampanjer för ditt fordon; och
  ● Påminnelser om kommande reguljär service av ditt fordon.
  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: Unika identifierare (t.ex. chassinummer (VIN)), sekvens-ID, lässtatus, UTC-tid, mätarställning, garantins startdatum).

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
  4.2.5.
  Aviseringar gällande serviceåtgärder: vi kommer att bedöma huruvida det finns kommande, rekommenderade serviceåtgärder (så som uppdatering av programvara, byte av delar till förbättrade delar eller kvalitetskontroll av vissa fordonskomponenter) som ska utföras på ditt fordon och informera dig om sådana kommande rekommenderade serviceåtgärder via huvudenheten i ditt fordon (med hjälp av Notification Centre), via aviseringar i Kia Connect App, och/eller till den e-postadress som är registrerad i Kia Connect App. Denna behandling kräver ditt samtycke på förhand, som du kan ge genom att aktivera respektive samtyckesknapp i samtyckeslistan i Kia Connect App. Ditt samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst (t.ex. genom att avaktivera respektive samtyckesknapp i samtyckeslistan i Kia Connect App). Sådant återkallande kommer inte att påverka lagligheten för sådan behandling som ägt rum före återkallandet.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: Unika identifierare (t.ex. chassinummer (VIN)), sekvens-ID, lässtatus, UTC-tid, mätarställning, garantins startdatum).

  Rättslig grund: Behandlingen baserar sig på ditt tidigare medgivande (Art. 6 (1) a) GDPR).
  4.2.6.
  Valet-parkeringsläge: När det är aktiverat i huvudenheten och fordonet körs av en annan person, kan du i Kia Connect App övervaka fordonets plats, tidpnkten när tändningen slogs ifrån senast, körtid, körd distans och topphastigheten.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: Unika identifierare (t.ex. chassinummer (VIN)), status för Valet-läge (aktiveringsstatus, betjänad parkerings start- och sluttid, körtid, mätarställning, tomgångstid, maxhastighet, körsträcka), fordonsindikatorer (position, hastighet, tid, exakthet, riktning).

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
  4.2.7.
  Personlig kalender/navigationssynkronisering: Denna tjänst gör det möjligt att synkronisera din Google kalender eller Apple kalender på din smartmobil med huvudenhetens integrerade kalenderfunktion. Detta gör det möjligt för dig att se din privata kalender på huvudenhetens skärm och använda den för att ställa in en destination. Denna tjänst är kompatibel både med Google kalender och Apple kalender.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: unika identifierare (t.ex. VIN-nummer), e-postkonto, e-postkonto kalenderns ID, Google-token eller iCloud-lösenord, kalenderposter (t.ex. rubrik för händelser, datum/tid, adress, m.m.).
  4.2.8.
  Advanced Driver Assist Systems (ADAS): Inom ramen för Advanced Driver Assist System (ADAS) samlar Kia in och behandlar statisk uppsättning av telematikdata och överför dessa data till förvalda datauppsamlare. Denna information är statisk; dvs den innehåller inte körinformation, så det är inte möjligt att profilera individers körbeteende. Syftet med denna behandling är skydd mot möjliga bedrägeripraxis, förbättring och utveckling av vår ADAS, för att öka antalet fordon med hög säkerhetsutrustning och förenkla försäkringsprocessen för våra kunder.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: Vehicle Build Information (VBI) som kan innehålla: VIN-nummer, modell, utrustning, årsmodell, pris, färg, bränsletyp, spänningssystem, utsläpp, klass, effekt, anpassad utrustning inklusive ADAS-säkerhetssystem.

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig på grund av våra legitima intressen (Art. 6 (1) f) GDPR). Våra legitima intressen är: att förbättra våra tjänster, tillhandahålla förbättrade produkter och öka försäljningen av ADAS-fordon samt att utveckla nya produkter och kundtjänster.

  Dessutom kan dina personuppgifter som nämns ovan komma att anonymiseras för att utföra våra egna analyser för att förbättra och utveckla våra produkter.
  4.2.9.
  Gilla-knapp för USB-musik och radio: Gilla-knappen för USB-musik och radio låter dig skapa en spellista med dina favoritlåtar. Du kan gilla eller ogilla låtar via gilla-knappen som är integrerad i infotainmentsystemet.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: Källtypen (USB-musik, radio, Bluetooth-musik), namnet på låten, artisten och albumet, gilla- / ogilla-informationen, platsinformation GPS data, omgivande lufttemperatur, fordonshastighet, väder (baserat på din nuvarande plats) och tidsinformation.

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR).
  4.2.10.
  OTA-uppdateringar av kartor och infotainment: Uppdateringar av kartor och infotainment" möjliggör:

  ● Uppdatering av kartorna i fordonets navigationssystem ("kartor uppdatering"); och / eller

  ● Uppdateringar av infotainment-programvaran eller förbättringar av huvudenhetens programvara (båda tillsammans betecknade "Infotainment-uppdatering")
  från våra servrar till det integrerade telematik-systemet med den så kallade "Over-The-Air metoden. Ytterligare information om OTA-uppdateringar av kartor och infotainment erhålls i avsnitt 3.1.2.6 i användarvillkoren för Kia Connect.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: Unika identifierare (t.ex. VIN-nummer), Fordonets programvaruversion, diagnostiska felkoder, fordonets tillverkningsdatum, GPS-data (longitud, latitud, altitud), telekommunikationsoperatör, språkinställningar, lands- eller regionkod, huvudenhetens identifierare (till exempel typ, systemversion, plattform, tillverkare), relevant metadata.

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (Art. 6 (1) b) GDPR; sec. 25 (2) Nr. 2 TTDSG).

  För att undvika missförstånd, om du erhåller uppdateringarna för kartor och/eller infotainment genom att gå till följande webbplats https://update.kia.com/EU/E1/Main eller hos återförsäljaren, genomförs dessa uppdateringar inte med "over-the-air" metoden och vi ansvarar inte för tillhörande behandling av personuppgifter.
  4.2.11.
  Valet-varning: när den är aktiverad i huvudenheten gör denna tjänst det möjligt för dig att ta emot aviseringar i Kia Connect App om ditt fordon färdas längre än den valda distansgränsen, över hastighetsbegränsningen och om
  gränsen för tomgångstid som du har ställt in i Kia Connect App överskrids. Den tillåtna körsträckan startar från platsen där larmet har aktiverats.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: Chassinummer (VIN), datum- och tidstämpel, GPS-data, valet-varning statusinformation (aktiveringsstatus, start- och sluttid för valet-varningsstatus, körtid, mätarställning, tomgångstid, maxhastighet, körsträcka), fordonsindikatorer (position, hastighet, tid, exakthet, riktning), vald distansgräns, hastighetsgräns och gräns för tomgångskörning.

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR.
  4.2.12.
  Geostaket-varning: När den är aktiverad i huvudenheten gör denna tjänst det möjligt för dig att ta emot aviseringar i Kia Connect App om ditt fordon lämnar tillåta områden eller kommer in på begränsade områden. Du kan ställa in gränserna för tillåtna områden och begränsade områden Kia Connect App.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: Chassinummer (VIN), datum- och tidstämpel, GPS-data, geostaket-varning statusinformation (aktiveringsstatus, start- och sluttid för geostaket-varningsstatus, körtid, mätarställning, tomgångstid, maxhastighet, körsträcka), fordonsindikatorer (position, hastighet, tid, exakthet, riktning), valda tillåtna områden och valda begränsade områden.

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR.
  4.2.13.
  Hastighetsvarning: när den är aktiverad i huvudenheten gör denna tjänst det möjligt för dig att ta emot aviseringar i Kia Connect App om fordonets hastighet överskrider den hastighetsbegränsning du har ställt in Kia Connect App.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: Chassinummer (VIN), datum- och tidstämpel, GPS-data, hastighetsvarning statusinformation (aktiveringsstatus, start- och sluttid för geostaket-varningsstatus, körtid, mätarställning, tomgångstid, maxhastighet, körsträcka), fordonsindikatorer (position, hastighet, tid, exakthet, riktning) och vald hastighetsbegränsning.

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR.
  4.2.14.
  Tidsstaket-varning: När den är aktiverad i huvudenheten gör denna tjänst det möjligt för dig att ta emot aviseringar i Kia Connect App om ditt fordon körs utanför det tidsfönster som du har ställt in Kia Connect App.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: Chassinummer (VIN), datum- och tidstämpel, GPS-data, tidsstaket-varning statusinformation (aktiveringsstatus, start- och sluttid för tidsstaket-varningsstatus, körtid, mätarställning, tomgångstid, maxhastighet, körsträcka), fordonsindikatorer (position, hastighet, tid, exakthet, riktning) och valda tidsfönster.

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR.
  4.2.15.
  Tomgångsvarning: När den är aktiverad i huvudenheten gör denna tjänst det möjligt för dig att ta emot aviseringar i Kia Connect App om ditt fordon går på tomgång längre än den tid som du har ställt in Kia Connect App.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: Chassinummer (VIN), datum- och tidstämpel, GPS-data, tomgångsvarning statusinformation (aktiveringsstatus, start- och sluttid för tomgångsvarningsstatus, körtid, mätarställning, tomgångstid, maxhastighet, körsträcka), fordonsindikatorer (position, hastighet, tid, exakthet, riktning) och vald tomgångstidsbegränsning.

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR.
  4.3.
  ÖVRIGA BEHANDLINGSÅTGÄRDER
  Förutom de behandlingsåtgärder som anges i avsnitten 4.1 och 4.2 ovan, kan vi eventuellt även behandla dina personuppgifter för följande ändamål:
  4.3.1.
  Kommunikation: Vi kan behandla dina personuppgifter för att i samband med tjänsterna eller avtalet som du har slutit med oss kommunicera med dig (till exempel för för att ge kundsupport, för att informera dig om tekniska problem med tjänsterna, för att uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser eller för att informera dig om ändringar i användarvillkoren eller denna Dataskyddspolicy för Kia Connect) via olika kommunikationskanaler. Till dessa hör ditt fordons Head Unit (med hjälp av Notification Center), e-post, telefon och aviseringar i Kia Connect App (för detta ändamål finns en separat inkorg i Kia Connect App). Om du tar kontakt med oss via en av kommunikationskanalerna (till exempel över kontakt-knappen på vår webbplats, e-post eller telefon), får vi behandla dina personuppgifter för att bearbeta din förfrågan och för att kommunicera med dig i samband med din förfrågan. Information om kommunikation inom ramarna för våra marknadsföringsaktiviteter finner du i avsnitt 4.3.3 nedan.

  För detta syfte behandlar vi följande kategorier av personuppgifter: kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer), data som är relevanta för användning av Notification Centre (t.ex. unika identifierare så som fordonets identifikationsnummer (VIN) sekvens-ID, lässtatus, UTC-tid), data som är relevanta för att skicka aviseringarna i Kia Connect App (användar-ID, land, språk, enhets-ID, systemtoken, plattform, UUDI, kontakt-ID) namn information som du har ställt till förfogande i samband med din förfrågan, avtalsuppgifter.

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för genomförandet av det avtal som du har slutit med oss (art. 6 (1) b) GDPR) eller behandlingen är nödvändig på grund av våra legitima intressen (Art. 6 (1) f) GDPR). Våra legitima intressen är: att tillhandahålla bästa möjliga service för våra kunder och på korrekt sätt svara på och behandla våra kunders förfrågningar.
  4.3.2.
  Tekniskt stöd: Om ett tekniskt problem har upptäckts i samband med ditt fordon och tjänsterna, måste vi eventuellt läsa ut information från ditt fordon, för att analysera denna information och åtgärda det fastställda problemet. Om du har gett oss ditt samtycke på förhand, hämtar vi och bearbetar en så kallad protokollfil från Head i Unit i ditt fordon. Ditt samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst (t.ex. med hjälp av kontakt formuläret i avsnittet "Kundsupport" under "Kontakta oss" på vår webbplats: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/). Återkallandet av ditt samtycke kommer inte att påverka lagligheten för sådan behandling som ägt rum före återkallandet. Men lägg trots det märke till att återkallandet av ditt samtycke eventuellt hindrar oss från att kunna analysera och åtgärda det fastställda problemet med ditt fordon och tjänsterna. För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: fordonets identifikationsnummer (VIN), tidsstämplar, lokaliseringsuppgifter/GPS-koordinater (så som dina tidigare destinationer) samt fordonets diagnostiska information gällande prestanda, användning, drift och skick. Rättslig grund: Behandlingen baserar sig på ditt tidigare samtycke (Art. 6 (1) a) GDPR).
  4.3.3.
  Marknadsföring: Vi kan kontakta dig via Head i Unit i ditt fordon, e-post och/eller aviseringar i Kia Connect App ( för detta ändamål finns en separat inkorg i Kia Connect App) för att förse dig med reklaminformation om våra produkter och/eller tjänster, för att be dig att delta i enkäter eller för att ge dig möjlighet tillhandahålla feedback. Med avseende på e-postmeddelanden och aviseringen i Kia Connect App kräver detta vanligtvis ditt samtycke på förhand och är begränsat till omfattningen av detta samtycke. Du kan ge ditt samtycke genom att aktivera respektive samtyckesknapp i samtyckeslistan i Kia Connect App eller på något annat sätt (om tillämpligt). Ditt samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst (t.ex. genom att avaktivera respektive samtyckesknapp i samtyckeslistan i Kia Connect App). Du kan också säga upp abonnemanget på våra reklam e-postmeddelanden när som helst genom att klicka på uppsägningslänken som ingår i varje e-postreklam som vi skickar. Återkallandet av ditt samtycke kommer inte att påverka lagligheten för sådan behandling som ägt rum före återkallandet. Du har också rätt att motsätta dig användandet av dina personuppgifter för direktmarknadsföringssyften (se avsnitt 5.6 nedan för ytterligare uppgifter).

  Om du i samband med registreringen för tjänsterna har tillhandahållit din i e-postadress till oss, kan vi skicka dig information om liknande Kia Connect tjänster eller produkter till ifrågavarande e-postadress utan att fråga dig om ditt specifika samtycke på förhand. Detta beror på att ett specifikt samtycke från dig inte krävs i sådana fall eftersom du redan är vår kund. Detta gäller även för att skicka dig sådan information som aviseringar i Kia Connect App till inkorgen som finns separat i appen. Men du har rätt att när som helst säga upp sådan elektronisk e-postmarknadsföring (t.ex. genom att avaktivera respektive knapp i listan "servicerelaterad reklam" i Kia Connect App), utan att extra kostnader uppstår (förutom överföringskostnader som uppstår enligt grundavgiften). Du kan också när som helst säga upp abonnemanget på våra reklam e-postmeddelanden när som helst genom att klicka på uppsägningslänken som ingår i varje e-postreklam som vi skickar. Du har också rätt att motsätta dig användandet av dina personuppgifter för direktmarknadsföringssyften (se avsnitt 5.6 nedan för ytterligare uppgifter).

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: namn, kontaktuppgifter (t.ex. e-post), tekniska data (t.ex. enhetsinformation, IP adress, användar-ID, UUID); information om ditt samtycke (t.ex. datum och tid för deltagande).

  Rättslig grund: Behandlingen baserar sig på ditt tidigare medgivande (Art. 6 (1) a) GDPR); § 7 (2) avsnitt 2 i lagen om otillbörlig konkurrens ("UWG"), eller det är nödvändigt på grund av våra legitima intressen. Våra legitima intressen är: att göra reklam för våra tjänster och produkter.
  4.3.4.
  Feedback och enkäter: Då och då kan vi be dig att ge oss feedback och/eller delta i enkäter gällande oss och våra tjänster, inklusive våra supporttjänster (se avsnitt 4.3.3 ovan för närmare uppgifter om vår kommunikation med dig). Om du ger oss din feedback eller deltar i våra enkäter, kan vi behandla de personuppgifter som krävs för att bearbeta eller utvärdera feedbacken eller för att samla in, behandla och utvärdera enkäten. Detta är för att förbättra våra tjänster och anpassa dem till våra kunders behov.

  I vissa fall kan vi genomföra enkäter med hjälp av den Salesforce Marketing Cloud platform som tillhandahålls av salesforce.com Germany GmbH eller online-enkät-verktyget Surveymonkey som tillhandahålls av Momentive Europe UC (“Momentive”) (se avsnitt 6 nedan för ytterligare detaljer om dessa tjänsteleverantörer).

  För att delta i enkäter som genomförs på Surveymonkey, måste du klicka på en länk som ingår i din inbjudan att delta i enkäten. När du klickar på länken kommer du att ledas vidare till webbplatsen från Momentive, där enkäten kommer att genomföras. Momentive kommer att behandla den enkätrelaterade informationen för vår räkning och för våra syften. Dessutom kan Momentive: (i) samla in och behandla information om din enhet och annan teknisk information för att undvika upprepat deltagande; och (ii) använda cookies för att detektera huruvida en deltagare redan har besökt enkäten och för att återinföra svar som ifrågavarande deltagare redan har gett. Mer information om Momentive:s behandling av personuppgifter finns tillgänglig på https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/.

  För detta ändamål behandlas följande kategorier av personuppgifter: Namn (om det är relevant och har tillhandahållits), innehållsdata (exempelvis din feedback och/eller svar), teknisk data (IP adress, UUID, operativsystemets version, enhetstyp, enhetens ID/MAC-adress, system- och prestandainformation och typ av webbläsare).

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig på grund av våra legitima intressen (Art. 6 (1) f) GDPR). Våra legitima intressen är: att förbättra våra tjänster.
  4.3.5.
  Datadelning: Detaljerad information om hur vi delar dina personuppgifter med tredje parter ges i avsnitt 6 nedan.
  4.3.6.
  Administration av affärsverksamhet: Vi kan eventuellt behandla vissa kategorier av ovan nämnda personuppgifter för interna hanterings- och administrationssyften, inklusive hantering av dokumentation och upprätthållande av interna protokoll.

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig på grund av våra legitima intressen (Art. 6 (1) f) GDPR). Våra legitima intressen är: Att säkerställa en korrekt och effektiv administration av vår affärsverksamhet.
  4.3.7.
  Följa rättsliga föreskrifter: Vi kan eventuellt behandla vissa kategorier av ovan nämnda personuppgifter (t.ex. uppgifter om dina registrerade samtycken inklusive datum och tid för dessa, samt samtyckets innehåll och sättet som det har getts på) för att uppfylla gällande lagstiftning, direktiv, rekommendationer eller förfrågningar från myndigheter (till exempel förfrågningar att lämna ut personuppgifter till domstolar eller tillsynsorgan, inklusive polisen).

  Rättslig grund: Sådan behandling kan bli nödvändig: (i) för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi har (Art. 6 (1) c) GDPR); eller (ii) för att skydda våra legitima intressen (Art. 6 (1) f) GDPR). Våra legitima intressen är: Säkerställa att vi uppfyller tillämpliga rättsliga skyldigheter.
  4.3.8.
  Rättsliga förfaranden och undersökningar: Vi kan eventuellt behandla vissa kategorier av ovan nämnda personuppgifter för att skydda, genomdriva och försvara våra rättigheter och intressen.

  Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig på grund av våra legitima intressen (Art. 6 (1) f) GDPR). Våra legitima intressen är: Skydda våra intressen och genomdriva våra rättigheter.

 • 5. DINA RÄTTIGHETER

 • När vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke så har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke (art. 7(3) GDPR). Sådant återkallande kommer inte att påverka lagligheten för sådan behandling som ägt rum före återkallandet.

  Dessutom kan du under tillämplig dataskyddslagstiftning har rätt att: erhålla åtkomst till dina personuppgifter (Art. 15 GDPR), begära rättning av dina personuppgifter (Art. 16 GDPR), begära att dina personuppgifter tas bort (Art. 17 GDPR), begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter (Art. 18 GDPR); dataportabilitet (Art. 20 GDPR), och motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter (Art. 21 (1) och (2) GDPR).

  Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten (Art. 77 GDPR).

  Lägg märke till att dessa rättigheter kan vara föremål för vissa begränsningar under tilllämplig lokal dataskyddslagstiftning.
  5.1.
  Rätt till åtkomsts: Du har rättigheten att få en bekräftelse från oss om huruvida vi behandlar personuppgifter gällande dig och, om så är fallet, att begära tillgång till dina personuppgifter och viss tilläggsinformation. Rättigheten till åtkomst inkluderar – bland annat – rätt till information om för vilka ändamål behandlingen sker, berörda kategorier av personuppgifter och mottagare eller kategorier av mottagare med vilka personuppgifterna har delats eller kommer att delas. Men lägg märke till att andra individers intressen kan begränsa din rätt till åtkomst.

  Du kan ha rätt att erhålla en kopia av de personuppgifter som behandlas. Ifall du begär ytterligare kopior kan vi komma att debitera en rimlig avgift baserat på administrativa kostnader.
  5.2.
  Rätt till rättelse: Du kan ha rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter som handlar om dig. Beroende på syftet för behandlingen kan du ha rätt att begära komplettering av ofullständiga personuppgifter, även genom att tillhandahålla ett kompletterande uttalande.
  5.3.
  Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”): Under vissa omständigheter har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter som rör dig och vi kan bli tvungna att radera sådana personuppgifter.
  5.4.
  Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. I detta fall kommer ifrågavarande uppgifter att markeras och får endast behandlas av oss i vissa syften.
  5.5.
  Rätt till dataportabilitet: Under vissa omständigheter kan du ha rätt att motta dina personuppgifter, som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och du har rätt, utan att hindras av oss, att överföra dessa uppgifter eller begära av oss att vi direkt överför dem till annan personuppgiftsansvarig.
  5.6.
  Rätt att göra invändningar:Under vissa omständigheter när behandlingen är baserad på legitima intressen (Art. 6 (1) f) GDPR) kan du ha rätt att göra invändningar, med hänsyn till anledningar som gäller din specifika situation, mot behandlingen av dina personuppgifter, och det kan begäras av oss att vi inte längre behandlar dina personuppgifter. Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du dessutom när som helst rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring, vilket omfattar profilering i den utsträckning den avser dylik direkt marknadsföring. I detta fall kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas av oss i dessa syften.
  5.7.
  Rätt att vidta åtgärder för lagring och kommunikation av uppgifter efter en persons död: Du har rätt att vidta specifika åtgärder för lagring och kommunikation av dina personuppgifter efter din död, och vi kommer att agera i enlighet med detta. Du kan även vidta allmänna åtgärder med tredje part som kommer att informera oss om dina instruktioner i rätt tid.

 • 6. MOTTAGARE OCH KATEGORIER AV MOTTAGARE

 • All tillgång till dina personuppgifter hos Kia är begränsad till sådana personer som behöver få del av uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Kia kan överlåta dina personuppgifter för respektive ändamål och under observerande är tillämplig dataskyddslagstiftning till de mottagare och kategorier av mottagare som räknas upp nedan:
  ● Kia group företag – Vi kan eventuellt överlåta dina personuppgifter till andra företag som ingår i Kia group, inklusive våra anknutna företag i Europa och vårt moderbolag Kia Corporation i republiken Korea. Och om vi lämnar dina person uppgifter vidare till andra företag i Kia-Group sker detta för våra interna administrativa syften (Art. 6(1) f) GDPR) och är nödvändigt för att måna om våra verksamhets- och affärsintressen (Art. 6 (1) b) GDPR). Dessutom kan vi överlåta dina uppgifter för att uppfylla vårt avtal med dig (Art. 6 (1) b) GDPR).

  Förutom det kan överlåtandet av dina uppgifter i vissa fall bero på ditt samtycke (Art. 6 (1) a) GDPR). Genom att aktivera respektive samtyckesknapp i Kia Connect App, kan du samtycka till att viss fordonsdata för olika syften lämnas vidare till respektive nationella säljorganisation eller återförsäljare i ditt land i Europa. Se samtyckeslistan i Kia Connect App för närmare uppgifter. När du ger sådant samtycke är detta frivilligt och kan återkallas när som helst (exempelvis genom att avaktivera respektive samtyckesknapp i samtyckeslistan i Kia Connect App). Sådant återkallade kommer inte att påverka lagligheten för sådan behandling som ägt rum före återkallandet.

  ● Telekommunikationsoperatörer – I syfte att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig (Art. 6 (1) b) GDPR), kan vi överlåta dina personuppgifter till Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Duesseldorf, Tyskland, som tillhandahåller de nödvändiga telekommunikationstjänsterna. Vodafone GmbH kommer att behandla dina personuppgifter som en oberoende personuppgiftsansvarig.

  ● Tjänsteleverantörer – Vi kan överlåta dina personuppgifter till vissa tredje parter, anknutna eller inte anknutna, vilka enligt våra korrekta instruktioner som serviceleverantörer till oss behandlar denna data i den utsträckning som krävs för respektive behandlingsändamål (Art. 28 (3) GDPR).
  För dessa behandlare gäller avtalsenliga krav på att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna och att endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner.
  Till sådana tjänsteleverantörer hör:

  ● Tjänsteleverantören av den tekniska infrastrukturen och underhållstjänster för servicen som är är Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Germany.

  ● Tjänsteleverantören av vår kunddatahanteringsplattformar och connected car datahanteringsplattformar som är salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 Munich, Tyskland och Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue, John. F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, med server placerad inom EU/EEA.

  ● Tjänsteleverantören Momentive Europe UC, Second Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin 4, Ireland, som tillhandahåller online-enkät verktyget Surveymonkey och tillhörande tjänster för att genomföra och utvärdera enkäter.

  ● Tjänsteleverantören Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Netherlands, som tillhandahåller tjänster i samband med Online-taligenkänningstjänsterna.

  ● Kia:s filialer inom EU/EEA, som tillhandahåller kundsupportrelaterade tjänster, inklusive Callcenter tjänster.

  ● Tjänsteleverantörerna TomTom Global Content B.V. och HERE Europe B.V. som tillhandahåller kartrelaterade tjänster.

  ● Andra tjänsteleverantörer i samband med specifika tjänster.

  ● Statliga myndigheter, domstolar, externa rådgivare och liknande tredje parter som är offentliga organ – Vi kan eventuellt överlåta dina personuppgifter till statliga myndigheter, domstolar och liknande tredje parter som är offentliga organ om vi har en rättslig förpliktelse att göra detta (Art. 6 (1) c) GDPR) eller för att skydda våra intressen eller genomdriva våra rättigheter (Art. 6 (1) f) GDPR).
  Dessa mottagare kommer att behandla de relevanta personuppgifterna som en oberoende ansvarig part.

  ● Externa expertrådgivare – För administreringen av vår affärsverksamhet kan vi eventuellt överlåta dina personuppgifter till våra skatterådgivare, revisorer, bokförare, juridiska rådgivare och andra externa expertrådgivare (Art. 6(1) f) GDPR).
  I vissa fall kan vi också överlåta informationen för att skydda våra intressen eller genomdriva våra rättigheter (Art. 6 (1) f) GDPR).
  Dessa mottagare kommer vanligtvis att behandla de relevanta personuppgifterna som en oberoende ansvarig part.

  ● Köpare – i det fall att vi säljer eller överlåter alla eller en stor del av våra tillgångar eller vår affärsverksamhet (inklusive omorganisering eller likvidation), kan vi eventuellt överlåta dina personuppgifter till tredje parter som är begär den (Art. 6 (1) f) GDPR). Dessa mottagare kommer att behandla de relevanta personuppgifterna som en oberoende ansvarig part.

  ● Andra – Det kan också hända att vi överlåter dina personuppgifter till andra tredje parter (till exempel försäkringsbolag, leasingföretag, leverantörer av finanstjänster, fleet-företag,datainsamlare); men vi kommer endast endast att dela dina personuppgifter med sådana företag om du har bett oss att göra så och har gett ditt medgivande för ett sådant överlåtande (Art. 6(1) a) GDPR) eller om ett sådant överlåtande är nödvändigt för genomförandet av vårt avtal med dig eller för genomförandet av sådana tredje parters avtal med dig (Art. 6(1) b) GDPR).
  Dessa mottagare kommer att behandla de relevanta personuppgifterna som en oberoende personuppgiftsansvarig.

 • 7. GRÄNSÖVERSKRIDANDE DATAÖVERFÖRING

 • Vi tillhör en internationell grupp av företag. Av den orsaken kan det hända att vi överför personuppgifter inom Kia group och till andra tredje parter som anges i avsnitt 6 ovan.

  Vissa av dessa mottagare kan befinna sig utanför eller ha verksamhet utanför ditt land och EU/EES, t.ex. i Sydkorea, Storbritannien eller USA ( "Tredjeland").
  För vissa Tredjeländer har den europeiska kommissionen bestämt att de tillhandahåller en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter (t.ex. Sydkorea, Storbritannien) ("adekvat jurisdiktion"). När vi överför personuppgifter till en mottagare som är belägen i ett tredjeland, vilket inte har definierats som en adekvat jurisdiktion, kommer vi (eller om tillämpligt våra databehandlare i EU/EES som överför personuppgifter till underdatabehandlare i sådana tredjeländer) att vidta lämpliga skyddsåtgärder genom att ingå dataöverföringsavtal som antagits av Europeiska kommissionen (standardavtalsklausuler) med mottagarna eller vidta andra effektiva åtgärder för att tillhandahålla en adekvat dataskyddsnivå.
  En kopia av respektive åtgärder som vi har vidtagit kan begäras av vårt personuppgiftsombud (se avsnitt 3 ovan)

 • 8. LAGRINGSTID

 • 8.1.
  Dina personuppgifter sparas inte av Kia och / eller våra tjänsteleverantörer längre än nödvändigt för de ändamål som personuppgifterna har samlats in för och som anges här ovan. När vi inte längre har behov av dina personuppgifter för dessa ändamål, kommer vi att radera dem från våra system och/eller register och/eller vidta åtgärder för att anonymisera dem korrekt så att det inte längre är möjligt att identifiera dig utifrån dessa uppgifter (undantaget om vi måste behålla uppgifter om dig som är relevanta för att uppfylla lagstadgade krav eller myndighetskrav som vi måste åtfölja, t.ex. kan lagstadgade arkiveringskrav kräva att personuppgifter i avtal, korrespondens och affärsbrev bevaras i upp till 10 år).
  8.2.
  Återställning av Kia-kontot och / eller huvudenheten: Du kan återställa huvudenheten och ditt Kia-konto kan återställas eller avaktiveras genom att välja respektive inställning/trycka på respektive knapp (t.ex. i Kia Connect App och/eller på huvudenheten). I sådana fall kommer relevanta personuppgifter relaterade till ditt Kia-konto och/eller på huvudenheten att blockeras och därefter raderas, såvida inte vissa lagringstider gäller (se ovan). Vid återställning av ditt Kia-konto och/eller huvudenheten kommer du att loggas ut från Kia Connect App och/eller huvudenheten och kommer att behöva utföra en ny inloggningsprocedur eller logga in med andra inloggningsuppgifter om du har för avsikt att använda tjänster via Kia Connect App och/eller huvudenheten. Observera att
  ● om du avaktiverar ditt Kia Connect App-konto kommer Kia Connect-tjänsterna på huvudenheten i bilens huvudenhet fortfarande att fungera.

  ● om du återställer huvudenheten blir ditt fordon frånkopplat från Kia Connect App, men detta påverkar inte Kia Connect App.

 • 9. DATASÄKERHET

 • Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förstörelse som sker av misstag eller obefogat, mot förlust, ändring, obefogad publicering, eller obefogad åtkomst och alla andra former av obefogad behandling. Men eftersom internet är ett öppet system sker överföringen av data där aldrig fullständigt säkert. Trots att vi för att garantera en lämplig säkerhetsnivå för behandlingen av dina personuppgifter ständigt förbättrar våra säkerhetsåtgärder när den tekniska utvecklingen går framåt, kan vi inte garantera säkerheten för data som överförs via internet.

 • 10. OFFLINE-LÄGE (MODEM AV)

 • Du kan välja att aktivera ett Offline-läge på huvudenheten genom att ange respektive preferens. Om Offline-läge är aktivt kommer alla service-funktioner att bli obrukbara och inga personuppgifter, och i synnerhet inga positioneringsdata (GPS), kommer att samlas in. En ikon för Offlineläge visas högst upp på huvudenhetens skärm i fordonet.

 • 11. DEFINITIONER

 • ”Personuppgiftsansvarig” avser den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, byrån eller andra organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter.

  "GDPR" betyder: (i) förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning); eller (ii) med avseende på Storbritannien, förordning (EU) 2016/679, eftersom den utgör en del av Storbritanniens lagar i enlighet med avsnitt 3 i Europeiska unionens (Withdrawal) Act 2018 och som revideras från tid till annan (även känd som UK GDPR).

  ”Personuppgifter” avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

  Med "behandling" avses varje åtgärd som vidtas i fråga om personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, såsom insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, inhämtning, konsultation, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggöra, anpassa eller kombinera, begränsa, radera eller förstöra.

  ”Personuppgiftsbiträde” avser en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

  “TTDSG” avser den tyska dataskyddslagstiftningen för telekommunikation och telemedier (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz).

 • 12. RÄTTSLIGA LOKALA TILLÄGG

 • Följande rättsliga lokala tillägg gäller:

  Österrike
  Avsnitt 8.1 ska ändras enligt följande:

  Dina personuppgifter lagras av Kia och/eller våra tjänsteleverantörer, endast i den omfattning som är nödvändig för fullgörande av våra skyldigheter och endast under den tid som är nödvändig för att uppnå ändamålen för vilka personuppgifterna samlas in, enligt tillämpliga dataskyddslagar. När Kia inte längre behöver behandla dina personuppgifter kommer vi att radera uppgifterna från våra system och/eller register och/eller vederbörligen anonymisera denna så att du inte längre kan identifieras med ledning av denna (Om vi inte behöver behålla information för att efterleva rättsliga eller regulatoriska krav som Kia är föremål för; t.ex. personuppgifter som ingår i avtal, kommunikation och affärsbrev kan vara föremål för lagstadgade lagringskrav, som kan kräva lagring i upp till 7 år. Denna lagringsperiod kan förlängas, särskilt om det krävs för Kias berättigade intressen (till exempel på grund av en hotande eller pågående förhandling)).

  Belgien
  För den lagringsperiod som anges i avsnitt 8.1 gäller följande i Belgien: Personuppgifter som är kopplade till det kontraktsenliga förhållandet i avtal, kommunikation eller kommersiella brev kan sparas under upp till tio (10) år räknat från när det kontraktsenliga förhållandet mellan dig och Kia upphörde. Om sådan data är relevant inom ramen för en administrativ eller rättslig process, kan de lagras av Kia under hela den tid då dessa förfaranden pågår, inklusive fram tills utgången av den tid då eventuella rättsmedel inte längre kan användas.

  Kontaktuppgifterna till den belgiska dataskyddsmyndigheten är följande: Autorité de protection des données
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Rue de la presse 35
  1000 Brussels
  Tel: +32 (0)2 274 48 00
  Fax: +32 (0)2 274 48 35
  Email: contact(at)apd-gba.be

  Ungern
  Avsnitt 8.1 ska ersättas med följande:

  Dina personuppgifter lagras av Kia och/eller våra tjänsteleverantörer, endast i den omfattning som är nödvändig för fullgörande av våra skyldigheter och endast under den tid som är nödvändig för att uppnå ändamålen för vilka personuppgifterna samlas in, enligt tillämpliga dataskyddslagar. När Kia inte längre behöver behandla dina personuppgifter kommer vi att radera uppgifterna från våra system och/eller register och/eller vederbörligen anonymisera denna så att du inte längre kan identifieras med ledning av denna (om vi inte behöver behålla information för att efterleva rättsliga eller regulatoriska krav som Kia är föremål för; t.ex. personuppgifter som ingår i avtal, kommunikation och affärsbrev kan vara föremål för lagstadgade lagringskrav, som kan kräva lagring i upp till 8 år för räkenskapsinformation från utfärdandedatum). Om sådan data är relevant inom ramen för en administrativ eller rättslig process, kan de lagras av Kia under hela den tid då dessa förfaranden pågår, inklusive fram tills utgången av den tid då eventuella rättsmedel inte längre kan användas.

  Kontaktuppgifterna till den ungerska dataskyddsmyndigheten är som följer:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Address: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Phone: +36-1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu

  Italien
  Oavsett om något i denna integritetspolicy anger något annat, ska följande gälla i den utsträckning vilken italiensk lag gäller för behandlingen av personuppgifter: (i) under inga omständigheter kommer Kia behandla dina personuppgifter för profilering utan ditt samtycke; (ii) om Du är en befintlig kund och har försett Kia med din e-postadress, och utan att det påverkar din rätt att invända enligt avsnitt 5.6 ovan, kan Kia göra marknadsföringsutskick till dig via e-post avseende produkter och tjänster som liknar de produkter och tjänster som Du tidigare köpt: (iii) med hänvisning till lagringstider, kommer Kia att behålla personuppgifter som behandlas för marknadsförings- och profileringsändamål, om sådana finns, under 24 respektive 12 månader, såvida inte den italienska dataskyddsmyndigheten ger Kia rätt att behålla dem under en längre period.

  Kontaktuppgifterna till den italienska dataskyddsmyndigheten är följande:

  Garante per la Protezione dei Dati Personali
  Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rome
  www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
  Email: garante@gpdp.it
  Fax: (+39) 06 696773785
  Tel: (+39) 06 696771

  | Nederländerna | Avsnitt 8.1 ska ändras enligt följande:

  Den allmänna lagstadgade lagringsperioden avseende bokföringssyften är 7 år i Nederländerna. Notera att denna lagringsperiod kan förlängas, särskilt om tillämplig lag så kräver och/eller om det är nödvändigt för syftena med Kia:s legitima intressen (till exempel till följd av hotande eller pågående rättstvist).

  Polen
  Avsnitt 5.6 ska ändras enligt följande:

  Din rätt att invända: Under vissa omständigheter, kan du ha rätt att invända, av skäl som hänför sig till din specifika situation när som helst, mot vår behandling av dina personuppgifter och vi kan vara tvungna att inte längre behandla dina personuppgifter. Dessutom, om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål, om du har lämnat samtycke för sådana ändamål, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för behandling av personuppgifter som rör dig för sådan marknadsföring. I så fall kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål av oss.

  Avsnitt 8.1 ska ändras enligt följande:

  Dina personuppgifter lagras av Kia och/eller våra tjänsteleverantörer, endast i den omfattning som är nödvändig för fullgörande av våra skyldigheter och endast under den tid som är nödvändig för att uppnå ändamålen för vilka personuppgifterna samlas in, enligt tillämpliga dataskyddslagar. När Kia inte längre behöver behandla dina personuppgifter kommer vi att radera uppgifterna från våra system och/eller register och/eller vederbörligen anonymisera denna så att du inte längre kan identifieras med ledning av denna (om vi inte behöver behålla information för att efterleva rättsliga eller regulatoriska krav som Kia är föremål för; t.ex. är den normala lagstadgade lagringsperioden för allmänna bokföringsändamål 5 år från utgången av föregående räkenskapsår i Polen. Notera att denna lagringsperiod kan förlängas, särskilt om tillämplig lag så kräver och/eller om det är nödvändigt för syftena med Kias berättigade intressen (till exempel till följd av hotande eller pågående rättstvist).

  Kontaktuppgifterna till den polska dataskyddsmyndigheten är som följer:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Urząd Ochrony Danych Osobowych ul.Stawki 2
  00 -193 Warszawa
  Email: kancelaria@uodo.gov.pl

  Slovakien
  Kontaktuppgifterna till den slovakiska 2 dataskyddsmyndigheten är som följer:

  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27
  Slovak Republic
  https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
  Tel: + 421 2 32 31 32 14
  E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

  Spanien
  Avsnitt 5.1 avsnitt 2 ska ersättas med följande:

  Du kan ha rätt att erhålla en kopia av de personuppgifter som behandlas. För ytterligare kopior som begärs av dig inom sex månader så vida det inte finns legitima skäl för begäran, får vi ta ut en rimlig avgift baserat på administrativa kostnader.

  Avsnitt 8 ska ersättas enligt följande:

  8.1. Dina personuppgifter lagras av Kia och/eller våra tjänsteleverantörer, endast i den omfattning som är nödvändig för fullgörande av våra skyldigheter och endast under den tid som är nödvändig för att uppnå ändamålen för vilka personuppgifterna samlas in, enligt tillämpliga dataskyddslagar. När KIA inte längre behöver behandla dina personuppgifter, kommer vi att blockera dem och när preskriptionstiden har löpt ut (t.ex. personuppgifter som framgår av avtal, kommunikationer och affärshandlingar kan vara föremål för lagstadgade lagringskrav, vilket kan kräva lagring i upp till 10 år), kommer vi att radera dem från våra system och/eller arkiv och/eller vidta åtgärder för att korrekt anonymisera dem så att du inte längre kan identifieras genom dem.

  8.2. När ingen lagstadgad lagringsperiod är tillämplig gäller, som regel, att alla personuppgifter som behandlas i samband med tjänsterna blockeras och därefter raderas eller anonymiseras omedelbart efter det att den separata tjänsten har fullgjorts, med undantag för följande:
  ● Registrerings- och inloggningsdata lagras under avtalets giltighetstid (d.v.s. i upp till sju år)
  ● Online-taligenkänning : Röstprover och GPS-koordinater (se avsnitt 4.2.2 ovan) lagras i upp till 90 dagar
  ● Kia Live: GPS-data och Service-ID (se 4.2.1 ovan) lagras i upp till 93 dagar
  8.3. Avsluta konto: Om du väljer att avsluta din användning av tjänsterna (t.ex. genom att ställa in respektive preferens i Kia Connect-appen) och/eller Kia Connect-kontot (t.ex. genom att ställa in respektive preferens i huvudenheten) kommer all personlig information relaterad till ditt Kia-konto blockeras och därefter raderas, som har förklarats ovan.

  Gäller från december 2022