Kia konto, juridiska dokument

Användarvillkor - KIA-konto

 • 1 Inledning

 • 1.1 KIA önskar erbjuda dig tjänster som gör din KIA-upplevelse så säker, smidig och trivsam som möjligt. Därför erbjuder KIA dig “KIA-kontot”. KIA-kontot är ett unikt, personligt och icke-överförbart konto som gör det möjligt att använda de olika tjänster som levereras av KIA och/eller externa företag. Dessa tjänster kan omfatta online-tjänster, appar och andra programvarutjänster. Du kan använda dessa tjänster endast med ditt KIA-konto.

  1.2 Vid frågor om KIA-kontot, vänligen kontakta vårt kundcenter på:
  • België/Belgique: +32 80069706970
  • France: +33 969 320 600
  • United Kingdom: +44 3332022990
  • Deutschland: +49 800 777 3044
  • Sverige: +46 840 044 300
  • Nederland: +31 888 542542
  • España: +34 91 304 31 90
  • Italia: +39 848 582 588
  • Ireland: +35 3818300007
  • Magyarország: +36 80 315 542
  • Polska: +48 605542542
  • Österreich: +43 1734290010
  • Slovensko: +421 232 421 341
  • Česko: +42 0222999333
  • România: +40 213 125 005
  • Ísland: +354 590 2130
  • Suomi: +358 103 400 430
  • Eesti: +372 6652600
  • Latvija +371 67320044
  • Lietuva: +370 52125123
  • България: +359 700 14 777
  • Ελλάδα: +302105507477
  • Switzerland: +41 62 788 88 22
  • Portugal: +351 211 160 522

 • 2 Användarvillkor

 • 2.1 Genom att kryssa i en ruta i godkännandeprocessen godkänner du dessa ”användningsvillkor” och ingår i ett avtal med Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Tyskland (nedan "KIA", "vi", "oss" eller "vår") avseende uppläggning och användning av ett unikt KIA-konto (se även avsnitt 3 nedan) för åtkomst till och/eller hantering av tillhörande tjänster som beskrivs i och omfattas av ”Särskilda användningsvillkor". Sådana särskilda användningsvillkor kan begränsa användningen av tjänsterna och/eller kan kräva anslutning till KIA-kontot. I händelse av konflikt mellan dessa användningsvillkor och tillämpliga särskilda användningsvillkor skall de särskilda användningsvillkoren gälla.

  2.2 Du får använda KIA-kontot endast om du innehar lagstadgad ålder.

  2.3 Om din(a) enhet(er) inte är utrustad(e) med erforderliga tekniska funktioner eller om din(a) enhet(er) inte uppfyller kraven i dessa användningsvillkor är vi inte skyldiga att förse dig med KIA-kontot.

  2.4 Användningen av KIA-kontot kan kräva internetåtkomst eller andra telekom-tjänster. Dessa användningsvillkor gäller inte de telekom-tjänster som kan krävas för användningen av KIA-kontot. Dessa omfattas av ett separat avtal (inkl. avgifter) med operatören av dina telekom-tjänster.

  2.5 KIA-kontot är gratis att använda.

  2.6 För att få åtkomst till vissa tjänster kan du behöva länka/ansluta ditt KIA-konto till ett eller flera KIA-fordon. Detta beskrivs i de tillämpliga särskilda användningsvillkoren.

  2.7 Den information du meddelar för uppläggningen av ett KIA-konto måste vara korrekt. De data som samlas in i samband med KIA-kontot omfattar:

  Ditt namn, tilltal, din e-postadress, telefonnummer, lösenord, land, prioriterat språk, det faktum att du har godkänt dessa användningsvillkor.

  2.8 KIA-kontot läggs upp för användning i enlighet med dessa användningsvillkor. Vi kan nå dig på den e-postadress du angav vid registreringen av ditt KIA-konto i samband med KIA-kontot, om så krävs.

 • 3 Ändringar av Användarvillkoren

 • Vi kan komma att ändra dessa användningsvillkor eller funktioner på KIA-kontot från tid till annan. Ändringar meddelas dig via e-post eller annan aviseringsform. Om du inte invänder i textform mot dessa ändringar efter mottagande av aviseringen, betraktas ändringarna som godkända. Vi kommer att explicit meddela dig om rätten till avslag samt följderna av att inte säga något.

 • 4 Användarbegränsningar

 • 4.1 Du får inte använda KIA-kontot på sätt som strider mot föreskrifterna i dessa användningsvillkor.

  4.2 Du får inte heller använda KIA-kontot på sätt som överträder tillämpliga lagar eller föreskrifter, såsom immaterialrättigheter eller trafikföreskriefter. Sådan användning som hotar säkerheten för KIA-kontot samt användning som skulle kunna äventyra eller försämra den tekniska infrastrukturen vid KIA eller tredje part, eller användning av KIA-kontot genom andra kunder, är förbjuden. Du får heller inte skada, deaktivera eller på annat sätt påverka KIA-kontot eller utsätta det för virus, ”maskar”, malware, spyware, ”trojaner” eller annan skadlig kod eller programvara som kan äventyra driften av KIA-kontot.

  4.3 KIA-kontot kräver ett lösenord. Välj ett lösenord som är tillräckligt säkert för tredje part. Vi kan komma att definiera regler om vad som anses vara tillräckligt säkra lösenord. Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord hemligt och inte yppa det för tredje part. Om du misstänker att tredje part har fått obehörig åtkomst till ditt lösenord måste du omedelbart ändra lösenordet. Om du misstänker att tredje part har fått obehörig åtkomst till tjänsterna med ditt KIA-konto måste du omedelbart kontakta vår kundtjänst (se avsn. 1.2).

 • 5 Upphovsrätt

 • 5.1 Allt innehåll på KIA-kontot tillhör KIA, dess direkta eller indirekta dotterbolag och anknutna företag (nedan kollektivt "KIA-koncernen") eller tredje part och skyddas av tillämplig upphovsrättslagstiftning med ensamrätt. Samtliga rättigheter i KIA-kontot, underliggande programvara, innehåll och placering tillhör KIA-koncernen och dess licensgivare. Du får inte sälja, sprida, publicera, sända, cirkulera eller kommersiellt exploatera KIA-kontot på något som helst sätt utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. Du får inte reproducera (helt eller delvis), överföra (på elektronisk väg eller annat), ändra, visa, återleverera, licensiera, länka eller på att sätt använda KIA-kontot i allmänt eller kommersiellt syfte utan vårt föregående tillstånd.

  5.2 Ingenting i dessa användningsvillkor skall uppfattas såsom medgivande av licens eller rätt att använda bilder, varumärken, KIA-märket eller logotypen, vilka samtliga ägs av KIA-koncernen. KIA-koncernen förbehåller sig alla rättigheter avseende dess egendomsinformation eller material i samband med KIA-kontot, och verkställer dessa rättigheter i full utsträckning i tillämplig copyright- och varumärkeslagstiftning.

 • 6 Användarinnehåll

 • KIA hävdar ingen äganderätt till sådant innehåll som du gör tillgängligt via KIA-kontot, och ingenting i dessa användningsvillkor begränsar dina rättigheter att använda sådant innehåll.

 • 7 Ansvar

 • 7.1 KIA:s avtalsenliga och lagstadgade ansvarighet för skador orsakade av ringa oaktsamhet skall, oavsett juridisk grund, begränsas enligt följande:

  a) KIA skall hållas ansvarigt upp till beloppet för de förutsebara skador som är typiska för detta slag av överenskommelse p.g.a. överträdelse av materialla avtalsskyldigheter;

  b) KIA skall inte hållas ansvarigt för överträdelse p.g.a. ringa oaktsamhet av andra tillämpliga omsorgsskyldigheter.

  7.2 Ovannämnda ansvarsbegränsningar skall inte gälla obligatoriska lagstadgade skyldigheter, i synnerhet ansvar för uppsåtlig misskötsel, ansvar enligt den tyska produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz), samt ansvar för uppsåtligen orsakade personskador. Dessutom skall sådana ansvarsbegränsningar inte gälla om och i den mån KIA har förutsatt en specifik garanti.

  7.3 Avsnitt 7.1 och 7.2 gäller i motsvarande mån för KIA:s ansvar för erlagda kostnader.

  7.4 Du är skyldig att vidtaga rimliga åtgärder för förebyggande och minimering av skada.

 • 8 Dataskydd

 • För information om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter i samband med KIA-kontot, se vår dataskyddspolicy - KIA-konto. Specifik information om databehandling i samband med andra tjänster än KIA-kontot återfinns i dataskyddsinformationen till resp. tjänst.


 • 9 Villkor

 • 9.1 Du får använda KIA-kontot fr.o.m. den dag då du registrerade dig för det.

  9.2 Du kan när som helst deaktivera ditt KIA-konto. När ditt konto väl har deaktiverats kan det inte längre användas för inloggning till de tjänster som hör samman med det. I ett sådant fall måste ditt befintliga KIA-konto återaktiveras, eller ett nytt konto måste läggas upp, för att tjänsterna skall kunna användas igen.

  9.3 Du kan när som helst säga upp denna överenskommelse. Dessa användningsvillkor upphör då att gälla. Om förekomsten av ett KIA-konto är nödvändigt för användningen av en tjänst träder uppsägningen i kraft tidigast vid den tidpunkt så skyldigheten att tillhandahålla tjänsten upphör. I händelse av att flera tjänster är anslutna till ditt KIA-konto är den längsta avtalsperioden relevant för uppsägningen.

  9.4 Vi förbehåller oss rätten att permanent eller tillfälligt spärra och/eller återkalla användandet av KIA-kontot i händelse av väsentlig kränkning av dessa användningsvillkor och, i händelse av väsentlig kränkning av dessa användningsvillkor, att avsluta användningsvillkoren.

 • 10 Övrigt

 • 10.1 Dessa användningsvillkor utgör hela överenskommelsen mellan parterna avseende syftet med användningen av KIA-kontot, och har företräde över alla tidigare överenskommelser, skriftliga eller muntliga, mellan parterna avseende syftet. 10.2 Användarens avvikande, motstridiga eller kompletterande villkor och bestämmelser skall styra användningen av KIA-kontot endast om vi explicit har godkänt dem skriftligt. 10.3 Vi har rätt att allokera våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa användningsvillkor antingen helt eller delvis, till annan serviceleverantör med 6 veckors avisering till användaren. I ett sådant fall har emellertid användaren rätt att avsluta överenskommelsen inom en månad efter mottagande av aviseringen med verkan vid tidpunkten för den avsedda allokeringen av överenskommelsen till utföraren. Vi skall explicit informera användaren om denna rätt till uppsägning i aviseringen.


Sekretessbestämmelse - KIA-konto

 • För att vi skall kunna förse dig med alla de funktioner som hör samman med KIA-kontot behöver vi behandla vissa uppgifter.

 • 1 Kontrollant

 • Kia Connect GmbH, en tysk juridisk person med handelsregisternummer HRB 112541 och officiell bolagsadress Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Tyskland, nedan "KIA", "vi" eller "oss", ansvarar för behandlingen av alla personuppgifter enligt förklaring nedan.


 • 2 Kontaktuppgifter

 • Om du har frågor om eller i samband med denna dataskyddspolicy, eller önskar utöva någon av dina rättigheter avseende hanteringen av dina personuppgifter (se 8 nedan), vänligen kontakta oss på ovanstående kontaktuppgifter, eller:

  Kia Connect GmbH
  E-post: info@kia-connect.eu
  Tel.:

  • België/Belgique: +32 80069706970
  • France: +33 969 320 600
  • United Kingdom: +44 3332022990
  • Deutschland: +49 800 777 3044
  • Sverige: +46 840 044 300
  • Nederland: +31 888 542542
  • España: +34 91 304 31 90
  • Italia: +39 848 582 588
  • Ireland: +35 3818300007
  • Magyarország: +36 80 315 542
  • Polska: +48 605542542
  • Österreich: +43 1734290010
  • Slovensko: +421 232 421 341
  • Česko: +42 0222999333
  • România: +40 213 125 005
  • Ísland: +354 590 2130
  • Suomi: +358 103 400 430
  • Eesti: +372 6652600
  • Latvija +371 67320044
  • Lietuva: +370 52125123
  • България: +359 700 14 777
  • Ελλάδα: +302105507477
  • Switzerland: +41 62 788 88 22
  • Portugal: +351 211 160 522


  Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud:

  E-post: dpo@kia-connect.eu
  Vanlig post: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main.

 • 3 Syfte och rättslig grund för behandlingen

 • Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar i samband med din registrering av ditt KIA-konto och övrig användning av ditt KIA-konto. Syftet med vår behandling är att administrera ditt KIA-konto (från inloggning till ev. uppsägning), att leverera alla KIA-kontofunktioner till dig, att ge dig tillgång till de tjänster där ett KIA-konto krävs och att informera dig om uppdateringar av KIA-kontot.

  Den juridiska grunden för vår behandling av dina personuppgifter är det faktum att behandlingen är nödvändig för fullgörandet av vårt avtal med dig avseende KIA-kontot (art. 6 (1) (b) EU General Data Protection Regulation ("GDPR")) eller baserat på KIA:s berättigande intressen (art. 6 (1) (f) GDPR).

  All övrig databehandling avseende vissa telematiktjänster omfattas av separata dataskyddspolicies för resp. tjänst(er).

  Vi behandlar dina personuppgifter i andra syften endast om vi är skyldiga att göra det på basis av juridiska krav (t.ex. överföring till domstolar eller brottsbekämpande myndigheter), om du har givit ditt samtycke till resp. behandling eller om behandlingen på andra sätt är lagenlig enligt tillämplig lagstiftning. Om behandling äger rum i andra syften kommer vi att där så är tillämpligt förse dig med ytterligare information. Vi arbetar inte med automatiskt beslutsfattande inkl. profilering i samband med app-tjänsterna, såvida vi inte har informerat dig uttryckligen om sådant automatiskt beslutsfattande inkl. profilering via andra resurser.

 • 4 Kategorier av personuppgifter

 • De data som samlas in i samband med KIA-kontot omfattar: Ditt namn, tilltal, din e-postadress, ditt telefonnummer, lösenord, land, prioriterat språk, det faktum att du godkänner användningsvillkoren.

 • 5 Mottagare och kategorier av mottagare av personuppgifter

 • All åtkomst till dina personuppgifter inom KIA är begränsad till de personer som måste känna till dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

  Dina personuppgifter kan komma att behandlas i resp. syften av mottagarna och kategorierna av mottagare enligt nedan:

  • Privat tredje part – Anknutna eller fristående privata enheter andra än vi själva som ensam eller tillsammans med andra bestämmer syftena och medlen för behandling av personuppgifter.

  • Databehandlare – Vissa tredje parter, anknutna eller fristående, kan erhålla dina personuppgifter för att behanda uppgifterna för KIA:s räkning enligt korrekta instruktioner beroende på vad som är nödvändigt för resp. behandlingssyfte. Databehandlarna omfattas av avtalsenliga skyldigheter att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna och att behandla dem endast enligt de instruktioner de har fått.

  Databehandlare för KIA-kontot är Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistrasse 8a, 63067 Offenbach am Main, Tyskland.

  • Statliga myndigheter, domstolar, externa rådgivare och liknande tredje parter som är offentliga organ beroende på vad som krävs eller tillåts i tillämplig lagstiftning.

 • 6 Gränsöverskridande dataöverföring

 • Vissa av mottagarna av dina personuppgifter har sitt säte eller sin verksamhet utanför ditt land och EU/EES, t.ex. i Sydkorea, där dataskyddslagstiftningen kan ha en annan skyddsnivå jämfört med lagstiftningen i din jurisdiktion och för vilken lämplighetsbeslut genom Europakommissionen ej föreligger. När det gäller dataöverföring till sådana mottagare utanför EU/EES tillämpar vi lämpliga skyddsåtgärder genom att teckna dataöverföringsavtal antagna av Europakommissionen (t.ex. standardavtalsklausuler (2010/87/EU och/eller 2004/915/EC)) med mottagarna eller genom att vidtaga andra åtgärder för att få en lämplig dataskyddsnivå. En kopia av den åtgärd vi har vidtagit är tillgänglig hos dataskyddsombudet (se 2 ovan).

 • 7 Lagringstid

 • Dina personuppgifter sparas av oss och/eller våra tjänsteleverantörer i den utsträckning som är nödvändig för fullgörandet av våra skyldigheter och under den tid som krävs för att uppnå de syften i vilka personuppgifter samlades in, enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. När vi inte längre behöver behandla dina personuppgifter raderar vi dem ur våra system och/eller underlag och/eller vidtar åtgärder för att på korrekt sätt anonymisera dem så att du inte längre kan identifieras utifrån dem (såvida vi inte behöver behålla informationen för att vi skall kunna fullgöra sådana juridiska skyldigheter eller myndighetskrav som vi omfattas av. Exempelvis kan personuppgifter i avtal, kommunikation och affärskorrespondens omfattas av lagens lagringskrav, som kan stipulera en förvaringstid på upp till 10 år.

 • 8 Dina rättigheter

 • Om du har givit ditt samtycke till åtgärder för personuppgiftsbehandling kan du när som helst återkalla ditt samtycke med verkan framåt i tiden. En sådan återkallelse påverkar inte rättmätigheten för behandling som föregick återkallelsen av samtycket.

  Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning kan du ha rätt till att begära åtkomst till dina personuppgifter, begära rättelse av dina personuppgifter, begära radering av dina personuppgifter, begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, begära dataöverförbarhet samt invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Observera att dessa ovannämnda rättigheter kan vara begränsade enligt tillämplig nationell dataskyddslagstiftning.

  Du har också rätt att lämna in klagomål till en datainspektionsmyndighet. För att utöva dina rättigheter ber vi dig kontakta oss enligt 2 ovan.

  8.1 Rätt till åtkomst: Du kan ha rätt att från oss få en bekräftelse av huruvida personuppgifter som rör dig behandlas eller ej, och då så är fallet, begära åtkomst till personuppgifterna. Åtkomstinformationen omfattar – bl.a. – syftena med behandlingen, kategorierna av berörda personuppgifter samt mottagare eller kategorier av mottagare för vilka personuppgifterna har yppats eller kommer att yppas. Detta är dock ingen absolut rättighet och andra personers intressen kan begränsa din åtkomstbehörighet.

  Du kan ha rätt att få en uppsättning av de personuppgifter som behandlas. För ytterligare uppsättningar som beställs av dig kan vi komma att debitera en rimlig avgift på basis av administrationskostnaderna.

  8.2 Rätt till rättelse: I vissa fall kan du ha rätt att kräva av oss att vi rättar eventuellt felaktiga personuppgifter som rör dig. Beroende på syftena med behandlingen kan du ha rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, inkl. genom att lämna in kompletteringsuppgifter.

  8.3 Rätt till radering ("rätt att glömmas bort"): I vissa fall kan du ha rätt att kräva att vi raderar de personuppgifter som rör dig, och vi kan ha skyldighet att radera sådana uppgifter.

  8.4 Rätt till begränsad behandling: I I vissa fall kan du ha rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. I detta fall märks de aktuella uppgifterna upp, och får behandlas av oss endast i vissa syften.

  8.5 Rätt till dataöverförbarhet: I vissa fall kan du ha rätt att erhålla de personuppgifter som berör dig, och som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, vanligen förekommande och maskinläsbart format. Du kan ha rätt att överföra dessa data till annan enhet utan hinder från vår sida.

  8.6 Rätt till invändning: I vissa fall kan du ha rätt att lämna in invändningar av skäl kopplade till din särskilda situation vid tiden för vår behandling av dina personuppgifter, och det kan komma att krävas av oss att vi inte längre behandlar dina personuppgifter. Om dina personuppgifter behandlas i direktreklamsyfte har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig avseende sådan marknadsföring, vilket omfattar profilering i den mån den har samband med sådan direktreklam. I det fallet kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter i sådana syften.