Kia Connect Användarvillkor

Användarvillkor

 1. Omfattningen av dessa användarvillkor, avtalspartner
 2. Kontaktuppgifter
 3. Användning av tjänsterna och förutsättningar
 4. Tjänster
 5. Uppgraderingar; Kia Connect Store
 6. Copyright
 7. Användarens skyldigheter och begränsningar
 8. Tjänsteavgifter
 9. Tjänsternas tillgänglighet
 10. Dataskydd
 11. Avtalstid, upphörande
 12. Ändringar av Användarvillkoren och/eller Tjänsterna.
 13. Diverse
 14. Kundtjänst / Klagomål
 15. Upplysningar om ångerrätt gällande tjänsterna och köp av uppgraderingar
 16. Lagstadgat ansvar för defekter
 17. Ansvar
 18. Rättsliga lokala tillägg
Senast uppdaterade: 24 oktober 2023

1.

Omfattningen av dessa användarvillkor, avtalspartner

1.1.

Avtalspartner
Dessa användarvillkor (”Användarvillkor”) gäller för användning av Kia Connect-appen (”Kia Connect App”) och/eller användning av Kia Connect via bilens huvudenhet (”Huvudenhet”), som ger dig möjlighet att använda vissa Kia Connect tjänster (”Tjänster”) och Kia Connect uppgraderingar ("Uppgraderingar").
Tjänsterna och uppgraderingarna tillhandahålls av Kia Connect GmbH, registrerat under registreringsnummer HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, e-post: info@kia-connect.eu (”Kia”; ”vi”; ”oss” ; ”vår”) till användaren av tjänsterna (”användare” eller ”du”).

1.2.

Omfattningen av dessa användarvillkor
Köpeavtalet för fordonet och avtalet avseende tillhandahållande av Tjänsterna i enlighet med Användarvillkoren är juridiskt separata affärstransaktioner och avtal.
Fullföljandet av det ena avtalet har inga effekter på det respektive andra avtalet. Under vissa omständigheter kan detta resultera i att användaren fullföljer köpeavtalet för fordonet utan att kunna använda Tjänsterna. I den motsatta situationen, t.ex. i händelse av en annullering av köpeavtalet för fordonet, kan avtalet för tillhandahållande av Tjänsterna för det berörda fordonet sägas upp enligt avsnitt 10.4. 

1.3.

Användningen av tjänster via Kia Connect-appen kan kräva internetuppkoppling eller andra telekommunikationstjänster (se även avsnitt 3 angående förutsättningar för användandet av tjänsterna). Dessa Användarvillkor omfattar inte telekommunikationstjänster som kan krävas för att använda tjänsterna via Kia Connect-appen. Dessa är föremål för separat avtal (inklusive avgifter) med leverantören av dina telekommunikationstjänster. 

2.

Kontaktuppgifter

2.1.

Kontakt med Kia Connect GmbH
Om du har några frågor om eller i samband med dessa Användarvillkor kan du kontakta oss på:
Kia Connect GmbH
E-post: info@kia-connect.eu
Postadress: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
Telefonnummer: +49 800 5330012

2.2.

Kontakt för kundtjänst
Besök vårt kontaktformulär för kundtjänst: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/

2.3.

Förfrågningar gällande dataskydd
Kontaktuppgifter för förfrågningar gällande dataskydd och de personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med tjänsterna, se vår Kia Connect dataskyddspolicy som du kan hämta på adressen https://connect.kia.com/eu/downloads.

3.

Användning av tjänsterna och förutsättningar

3.1.

Fordon med stöd för Kia Connect
Användningen av Kia Connect Services kräver att ditt fordons huvudenhet stöder Kia Connect, d.v.s. tekniskt är i stånd att ansluta till Kia Connect back-end. Detta är beroende av ditt fordons modell, årsmodell och utrustningslinje. Du kan ta reda på huruvida ditt fordon stöder Kia Connect på följande webbplats: https://owners.kia.com/content/owners/en/uvo-availability.html

3.2.

Kia Connect App och huvudenhet
Beroende på typen av Tjänst kan du använda dem via Kia Connect App och/eller huvudenheten: Tjänsterna som finns uppräknade i avsnitt 4.1.1 ("Kia Connect App") kan endast användas tillsammans med Kia Connect App; Tjänsterna som finns uppräknade i avsnitt 4.1.2 ("In-Car tjänster") och 4.1.3 ("OTA uppdateringar") kan användas med huvudenheten. För att kunna använda Kia Connect App behöver du ett Kia-konto och kan behöva ansluta Kia Connect App till ett eller flera Kia-fordon. För att använda Tjänsterna via huvudenheten behöver du inte registrera dig och behöver inget Kia-konto. 

3.3.

Internetanslutning
Användningen av tjänsterna kräver att fordonet och – om tjänsterna interagerar med Kia Connect App – alltså att även den mobila enheten som Kia Connect App körs på har obegränsad åtkomst till internet. Dessutom kan tjänsterna endast användas om fordonets huvudenhet har statusen "anslutningsklar". Detta är vanligtvis fallet, såvida inte fordonet har varit avstängt (tändningen frånslagen) utan avbrott i mer än sju dagar.
Om ditt fordon har varit avstängt i mer än sju dagar utan avbrott, krävs en "hård reset" för att återupprätta statusen "anslutningsklar" och möjliggöra tjänsterna igen. Du kan göra detta själv genom att hålla reset-knappen i huvudenheten intryckt i fem sekunder med hjälp av en penna medan fordonet är på.

3.4.

Kompatibel mobil enhet
Användningen av Kia Connect App (se avsnitt 4.2.1) kräver att en kompatibel mobil enhet används. Vid tidpunkten som dessa Användarvillkor publicerades fanns Kia Connect App tillgänglig för plattformarna Android (minimum version: Android 5.0) och iOS (minimum version: iOS 13). Framtida uppdateringar av Kia Connect App kan kräva nyare versioner av respektive plattform. 

3.5.

Kompatibla mobila kommunikatiosnätverk måste finnas tillgängliga
Den mobila kommunikationsutrustningen och tillhörande SIM-kortet som ingår i ditt fordons huvudenhet är endast kompatibla med vissa 4G/LTE frekvenser. Tillgängligheten på kompatibla 4G/LTE nätverk och kompatibla frekvenser är beroende av externa tjänsteleverantörer och varierar mellan olika geografiska regioner. I vissa områden finns inga 4G/LTE frekvenser tillgängliga. I detta fall kommer huvudenheten att falla tillbaka på 2G eller 3G nätverk (där sådana finns) för att kunna tillhandahålla tjänsterna. I detta fall kan tillhandahållandet av tjänsterna vara långsammare eller ha avbrott på grund av nätverkets låga databandbredd. Tjänsterna kan inte användas på områden där inga kompatibla mobila kommunikationsnätverk finns tillgängliga.
Kia ansvarar inte för reducerad hastighet eller avbrott i tjänsterna på grund av att kompatibla nätverksanslutningar inte finns tillgängliga.

3.6.

De kompatibla mobila kommunikationsnätverkens nåbarhet
Även där ett mobilt kommunikationsnätverk principiellt finns tillgängligt, krävs det för tjänsternas prestanda och tillgänglighet att nätverket är kan nås av huvudenheten. Detta är beroende av signalkvaliteten på fordonets aktuella position. På platser där signalkvaliteten är för dålig, kan tjänsterna vara försämrade eller avbrutna. Detta kan i synnerhet vara fallet (I) i tunnlar, (II) i bergig terräng eller tät skog, (III) på vägarna längs med bergstup (IV) i tätbebyggda områden, (V) på motorvägar eller underjordiska vägar (VI) inne i byggnader.
Kia ansvarar inte för reducerad hastighet eller avbrott i tjänsterna på grund av otillräcklig signalkvalitet.

4.

Tjänster
Kia Connect App och huvudenheten möjliggör åtkomst till de Tjänster som beskrivs mer detaljerat nedan.

4.1.

Allmän information om Kia Connect

4.1.1.

Språk som Tjänsterna tillhandahålls på
Tjänsternas språk i fordonet beror på användargränssnittets språk på huvudenheten; Kia Connect App finns tillgänglig på följande språk: tjeckiska, danska, holländska, engelska, finska, franska, tyska, grekiska, ungerska, italienska, norska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, spanska och svenska.

4.1.2.

Delning av fordonet
Varje fordon som har stöd för Kia Connect kan länkas till ett eller flera Kia Connect konton. Den första användaren som länkar sitt Kia Connect konto till ett visst fordon är Huvudanvändaren. Ytterligare användare kan länka sina respektive Kia Connect konton till samma fordon, antingen på inbjudan av Huvudanvändaren eller efter förfrågan till Huvudanvändaren; dessa tilläggsanvändare betecknas som Delade användare.

4.2.

Tjänsterna som är tillgängliga för dig kan variera beroende på fordonsmodell, årsmodell och utrustningslinje och på Kia Connect App versionen som du använder på din mobila enhet. För närmare information, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 2 ovan.

4.2.1.

Kia Connect app

4.2.1.1.

Fjärrstyrning och övervakning
4.2.1.1.1.
Fjärrstyrning av luftkonditioneringen: Tjänsten gör det möjligt att med hjälp av Kia Connect App fjärrstyra och schemalägga luftkonditioneringen inklusive avfrostningsfunktionerna i ditt elfordon. Tillgängligheten beror på modell, årsmodell och utrustningslinje.
4.2.1.1.2.
Fjärrladdning (endast för el- och plug-in hybridfordon): Tjänsten gör det möjligt att fjärrstyrt starta och stoppa laddningen av ett el- eller plug-in hybridfordonsbatteri och att schemalägga laddningen via Kia Connect app.
4.2.1.1.3.
Fjärrstyrd dörrkontroll
Denna tjänst gör det möjligt för dig att låsa/låsa upp fordonets dörrar med hjälp av ett visst användargränssnitt. För att säkerställa säkerheten när denna tjänst används, kommer tjänsten att kontrollera flera förhandsvillkor. Tjänsten kan vara till hjälp i situationer där du kanske inte minns ifall du låste fordonet korrekt och sedan göra det möjligt att göra detta på distans.
Obs: Lås inte bilen med fjärrstyrningsfunktionen om fordonsnyckeln befinner sig inne i bilen. Under vissa omständigheter är det inte möjligt att öppna fordonsdörren på distans om fordonsnyckeln finns inne i bilen. 
4.2.1.1.4.
Fordonskonfiguration på distans, profil-säkerhetskopia och återställning: Du kan kontrollera och ändra fordonets inställningar i Kia Connect App. Du kan säkerhetskopiera informationen om inställningarna och återställa dem i ditt fordon.
4.2.1.1.5.
Fjärrstyrt uppvärmda och ventilerade säten (endast elektriska fordon): Tjänsten gör det möjligt för dig att på distans styra fram- och baksätets uppvärmning samt ventilationen i ditt elektriska fordon, förutsatt att fordonet är utrustat med uppvärmda och ventilerade säten på respektive platser.
4.2.1.1.6.
Fjärrstyrda fönster: Tjänsten gör det möjligt för dig att öppna och stänga fönstren i ditt fordon på distans. 
4.2.1.1.7.
Fjärrstyrd varningsblinkers: Den här tjänsten gör det möjligt för dig att stänga av varningsblinkersen på distans. Tillgängligheten beror på modell, årsmodell och utrustningslinje.
4.2.1.1.8.
Fjärrstyrning av laddningsluckan: Tjänsten gör det möjligt för dig att öppna och stänga ditt fordons laddningslucka på distans. 
4.2.1.1.9.
Fjärrstyrning av det främre bagageutrymmet: Denna Tjänst gör det möjligt att öppna fordonets främre bagageutrymme via Kia Connect App. Tillgängligheten beror på modell, årsmodell och utrustningslinje.
4.2.1.1.10.
Fjärrstyrd batterikonditionering: Med denna tjänst kan du på distans starta och stoppa konditioneringen av ditt elfordons batteri via Kia Connect App. Tillgängligheten beror på modell, årsmodell och utrustningslinje.
4.2.1.1.11.
Fjärrstyrning av belysningen: Denna tjänst gör det möjligt att aktivera varningsblinkersen för ett ögonblick via Kia Connect App. Tillgängligheten beror på modell, årsmodell och utrustningslinje.
4.2.1.1.12.
Fjärrstyrning av signalhorn och belysning: Denna tjänst gör det möjligt att aktivera varningsblinkersen och signalhornet för ett ögonblick via Kia Connect App. Tillgängligheten beror på modell, årsmodell och utrustningslinje.

4.2.1.2.

Fjärr-lokaliseringsdatatjänster
4.2.1.2.1.
Skicka POI till bil: Denna tjänst gör det möjligt för dig att skicka en speciell destination (POI) till fordonets navigationssystem och att använda denna POI (t.ex. som destination vid planering av rutten) genast när fordonets tändning slås på.
4.2.1.2.2.
Hitta min bil och Navigering första kilometern: denna tjänst gör det möjligt för dig att lokalisera fordonet och att navigera till det med hjälp av din smartmobil. Var fordonet befinner sig visas i Kia Connect appen.
4.2.1.2.3.
Mina färder: Denna tjänst ger en sammanfattning av alla färder (de senaste 90 dagarna) med datum och tid, genomsnittlig hastighet och topphastighet, körd distans och körtid.
4.2.1.2.4.
Navigering sista kilometern: Med denna tjänst kan du fortsätta navigeringen till din slutdestination med hjälp av smartmobilen efter att du har parkerat ditt fordon.

4.2.1.3.

Fordonsinformation
4.2.1.3.1.
Fordonsstatus: Tjänsten ställer följande fordonsinformation till ditt förfogande i Kia Connect App: 
Dörrarnas status
Laddningsluckans status
Bakluckans/motorhuvens status
Klimat-status 
Batteriets laddningstillstånd, laddningskontaktens status, laddningsstatus (endast elektriska fordon) 
Bränslenivå (endast förbrännings- /hybridfordon)
Sätesvärmens och -ventilationens status 
Fönsterstatus 
Takluckans status 
12V-batteristatus 
Belysningens status
4.2.1.3.2.
Fordonsrapport: Du erhåller information om fordonsdiagnostik och information om körmönster i Kia Connect App (antal fordonsstarter, kördistans och körtid/tomgångstid). Därmed är du alltid informerad om huruvida det krävs underhåll eller reparationer och hur allvarliga eventuella problem är, hur brådskande behovet av reparation/underhåll är samt rekommenderade åtgärder.
4.2.1.3.3.
Fordonsdiagnostik: Tillhandahållande av en automatiserad diagnostjänst. När tändningen slås på utförs automatisk en diagnostisk undersökning (Diagnostics Trouble Code (DTC)).
Om en funktionsstörning upptäcks kommer du att få ett meddelande som förklarar funktionsstörningen och hur allvarlig den är samt rekommenderad åtgärd. 
4.2.1.3.4.
Energiförbrukning (endast elfordon): Du kan visualisera informationen om aktuell och genomsnittlig energiförbrukning, körsträcka samt energiåtervinning i Kia Connect App.

4.2.1.4.

Varningar och säkerhet
4.2.1.4.1.
Fordonsvarning: Alltid när fönstret är öppet och tändningen är frånslagen, kommer du att få en avisering som visas i Kia Connect App. 
4.2.1.4.2.
Inbrottslarm (endast för fordon som är utrustade med ett inbrottslarmsystem): Närhelst inbrottslarmet ljuder, kommer du att få en avisering som visas i Kia Connect App. 
4.2.1.4.3.
Varning för låg batterinivå: Närhelst 12 V batteriets laddningsnivå underskrider en viss nivå, kommer du att få en avisering som visas i Kia Connect App.
4.2.1.4.4.
Varning för baksätespassagerare: Närhelst rörelse detekteras i baksätet samtidigt som växelväljaren är i parkeringsläge, kommer du att få en avisering som visas i Kia Connect App.
4.2.1.4.5.
Varning för tomgång: Alltid när fordonet är i parkeringsläge samtidigt som motorn går och en dörr är öppen, kommer du att få en avisering som visas i Kia Connect App.
4.2.1.4.6.
Övervaknings- och varningssystem för högspänningsbatteriet (endast elfordon): Högspänningsbatteriets status övervakas och närhelst en felfunktion detekteras kommer en avisering att visas i Kia Connect App och på huvudenheten.

4.2.1.5.

Övervakning av fjärranvändning
Tjänsterna som beskrivs i detta avsnitt är av betydelse när fordonet körs av en annan person. Varje gång som denna tjänst ska användas, måste Övervakning Av Fjärranvändning explicit aktiveras på huvudenheten.
4.2.1.5.1.
Valet-parkeringsläge: När denna funktion är aktiverad i huvudenheten och fordonet körs av en annan person, kan du i Kia Connect App övervaka fordonets plats, tidpunkten som tändningen slogs ifrån senast, körtid, körd distans och topphastigheten.
4.2.1.5.2.
Valet-varning: Med denna tjänst får du aviseringar i Kia Connect App om ditt fordon färdas längre än den valda distansgränsen, över hastighetsbegränsningen eller om gränsen för tomgångstid som du har ställt in i Kia Connect App överskrids. Den tillåtna körsträckan startar från platsen där larmet har aktiverats.
4.2.1.5.3.
Geostaket-varning: Denna tjänst gör det möjligt för dig att ta emot aviseringar i Kia Connect App om ditt fordon lämnar tillåta områden eller kommer in på begränsade områden. Du kan ställa in gränserna för tillåtna områden och begränsade områden i Kia Connect App.
4.2.1.5.4.
Hastighetsvarning: Denna tjänst det möjligt för dig att ta emot aviseringar i Kia Connect App om fordonets hastighet överskrider den hastighetsbegränsning du har ställt in Kia Connect App.
4.2.1.5.5.
Tidsstaket-varning: Denna tjänst gör det möjligt för dig att ta emot aviseringar i Kia Connect App om ditt fordon körs utanför det tidsfönster som du har ställt in i Kia Connect App.
4.2.1.5.6.
Tomgångsvarning: Denna tjänst gör det möjligt för dig att ta emot aviseringar i Kia Connect App om ditt fordon går på tomgång längre än den tid som du har ställt in Kia Connect App.

4.2.1.6.

Information om prioriterad återförsäljare
Med denna tjänst kan du synkronisera informationen om "Prioriterad återförsäljare" mellan MyKia-webbplatsen och MyKia-App (om den är tillgänglig i ditt land) och Kia Connect App. Synkroniseringen är valbar och du måste aktivera den om du vill använda den. Om du inte synkroniserar informationen om "Prioriterad återförsäljare" kommer funktionen visserligen att vara tillgänglig i Kia Connect App men informationen kanske avviker från den som visas på MyKia-webbplatsen respektive i MyKia-App.

4.2.1.7.

Digital nyckel
Denna tjänst gör det möjligt att med hjälp av din smartmobils inbyggda NFC-funktion utföra funktioner som att låsa och låsa upp ditt fordon, aktivera fordonets klimatanläggning eller starta fordonet (endast möjligt från insidan av fordonet) användning av den inbyggda funktionen ultra-bredband (“UWB”) och den inbyggda funktionen närfältskommunikation (NFC). Den gör det möjligt för dig att lägga till och dela din digitala nyckel med upp till tre andra enheter, t.ex. sådana som tillhör familjemedlemmar eller vänner. Observera att när den här tjänsten används utbyts data mellan den mobila smarta enheten och fordonet som använder funktionerna. Denna data överförs inte till oss. Tillgängligheten till denna tjänst är beroende av ditt fordons modell, årsmodell och utrustningslinje samt vilken smartmobil-modell du använder. För ytterligare information om kompatibilitet, se informationen om denna tjänst i Kia Connect App eller på Kia Connect webbplatsen.

4.2.2.

In-Car tjänster

4.2.2.1.

Kia Connect live Services
Huruvida Kia Connect live services är tillgängliga på den plats som ditt fordon befinner sig för tillfället är beroende av om KIA har tillgång till ifrågavarande data. Informationens tillgänglighet och noggrannhet kan vara beroende av tredje parter. Det kan exempelvis hända att trafikhändelser som har inträffat nyligen inte (ännu) är tillgängliga i den information som KIA har och därför inte kan visas på kartan i huvudenheten. Eftersom endast vissa operatörer av laddningsstationer publicerar aktuell information om laddningspunkternas tillgänglighet, kan det likaså vara omöjligt att tillhandahålla denna information på huvudenheten.
Kia Connect live services omfattar följande:
4.2.2.1.1.
Live trafikinformation och online navigation: Denna tjänst tillhandahåller trafikinformation i realtid för att beräkna rutter och visa trafiksituationen. Online navigering möjliggör att du kan köra till önskad destination baserad på en kombination av live-trafikdata och historisk trafikinformation.
4.2.2.1.2.
EV-ruttplanerare (endast för elektriska fordon och plugin-hybrider): När en destination väljs i fordonets inbyggda navigationssystem, utvärderar denna tjänst huruvida ett laddningstopp kommer att krävas för att nå destinationen. Om ett laddningsstopp krävs baserat på fordonets laddningsstatus för tillfället och den prognostiserade energiförbrukningen, kommer tjänsten automatiskt att lägga en eller flera laddningsstationer till den föreslagna rutten som mellanstopp.
Tjänsten kommer automatiskt att anpassa de föreslagna laddningsstoppen om föraren väljer att göra tidigare laddningsstopp, hoppar över ett föreslaget laddningsstopp eller om körförhållandena leder till högre energiförbrukning än väntat.
Denna tjänst behöver inte aktiveras separat; EV-ruttplanerare används automatiskt i elektriska fordon när rutten beräknas med hjälp av online-navigationstjänsten (se avsnitt (i) ovan).
4.2.2.1.3.
Live intressepunkter (POI) och online sökning av intressepunkter: Denna tjänst tillhandahåller information om intressepunkter i närheten baserat på fordonets aktuella position. Dessutom gör tjänsten det möjligt att aktivt söka efter intressepunkter i närheten enligt kategori.
I kompatibla fordon kommer denna tjänst att utvidgas med data som tillhandahålls av vår partner 4.screen (cf. https://www.4screen.com/). Med hjälp av denna utvidgade tjänst kan du ta emot information om försäljningsställen eller restauranger (exempelvis var de är belägna) i form av varumärkesförsedda knappnålar på kartan eller med hjälp av kartans sökfunktion. Lägg märke till att tillgängligheten av de utvidgade tjänsterna är beroende av ditt fordons modell, årsmodell och utrustningslinje och är endast tillgängliga om programvaran i din huvudenhet har släppts under 4:e kvartalet 2023 eller senare.
4.2.2.1.4.
Väder: Den här tjänsten tillhandahåller lokal väderinformation baserat på ditt fordons aktuella position.
4.2.2.1.5.
Parkering: Denna tjänst tillhandahåller information om gatuparkering och övrig parkering baserat på nuvarande position, närliggande destination, närliggande markeringar eller närliggande stadskärna.
4.2.2.1.6.
EV POI (endast för en fordon och plug in hybrider): Denna tjänst tillhandahåller information om närliggande laddningsstationer inklusive tillgänglighetsstatus baserat på aktuell position.
4.2.2.1.7.
POI återförsäljare: Denna tjänst tillhandahåller platsinformation om en Kia återförsäljare i närheten baserat på fordonets aktuella position.
4.2.2.1.8.
Varning för hastighetskamera/riskzoner (endast om detta är tillåtet enligt lag i ditt land): Tjänsten ger varningar i områden där olyckor förekommer oftare än vanligt och varnar dig för olycksdrabbade sträckor eller hastighetskameror.
Lägg märke till att varning för hastighetskamera kan vara förbjudet i vissa länder. Du får endast använda varningen för hastighetskamera om det är tillåtet enligt tillämplig nationell lagstiftning.
Det är din skyldighet som förare att kontrollera huruvida användningen av varning för hastighetskamera är tillåtet på den plats där du använder fordonet
4.2.2.1.9.
Sportliga: Den här tjänsten ger information om tidigare, pågående och kommande evenemang för valda sporter och ligor.

4.2.2.2.

Identifiering av musik: När du lyssnar på radion kan du med hjälp av denna tänst få reda på namnet på låten som spelas för tillfället och låta visa en bild av tillhörande skivomslag. Tjänsten måste aktiveras genom att klicka på "SoundHound"-loggan på radioskärmen. Efter aktiveringen spelas ett kort ljudprov in från radion och skickas till SoundHound-tjänsten. Efter framgångsrik identifiering visas låtens namn, vilken artist som sjunger och – om det finns tillgängligt – skivomslaget på huvudenhetens radioskärm.

4.2.2.3.

Online taligenkänning
Denna tjänst gör det möjligt för dig att använda talade kommandon för att styra vissa funktioner i ditt fordon och att författa och skicka textmeddelanden via en ansluten mobil enhet. När Online taligenkänning används, kommer dina personuppgifter att behandlas i en online (dvs. cloud) -miljö. När du aktiverar våra tjänster i huvudenheten i ditt fordon, aktiveras Online taligenkänning som en standardinställning. Denna tjänst kräver överföring av dina personuppgifter (exempelvis röstprover) till vår tjänsteleverantör Cerence B.V. Se dataskydds policy inför närmare uppgifter. Du kan förhindra att dina personuppgifter överförs till Cerence genom att avaktivera tjänsten Online taligenkänning i din huvudenhets inställningar. Om du avaktiverar tjänsten Online taligenkänning, kommer taligenkänningsfunktionen i ditt fordon kanske att bli begränsad eller inte att fungera.

4.2.2.4.

Personlig kalender/navigationssynkronisering:
Denna tjänst gör det möjligt att synkronisera din Google kalender eller Apple kalender på din smartmobil med huvudenhetens integrerade kalenderfunktion. Detta gör det möjligt för dig att se din privata kalender på huvudenhetens skärm och använda den för att ställa in en destination. Denna tjänst är kompatibel både med Google kalender och Apple kalender. 

4.2.2.5.

Musikstreaming
Med den här tjänsten kan du via den inbyggda skärmen och högtalarna i ditt fordons infotainmentsystem njuta av streamingtjänster för din favoritmusik och annan audio (podcaster, ljudböcker).
Lägg märke till att tjänsten inte omfattar abonnemanget för respektive streamingtjänst. Du måste öppna ett konto och köpa ett separat abonnemang från den önskade leverantören av streamingtjänster.
Innehållsleverantörerna som är kompatibla med denna tjänst kan variera beroende på var du befinner dig och vilken programvaruversion som är installerad i din huvudenhet.
Lägg också märke till att Tjänsten inte är aktiverad i din huvudenhet som standard utan du måste aktivera den i Kia Connect Store. Men att aktivera denna Tjänst är gratis och den behöver alltså inte köpas. Tjänsten kommer att finnas tillgänglig i upp till tre år efter det att Kia Connect tjänsternas kostnadsfria period startar, det vill säga startdatumet för ditt fordons garantiperiod. Tillgängligheten beror på ditt fordons modell, årsmodell och utrustningslinje.

4.2.2.6.

Fordonsrelaterade aviseringar
Denna tjänst tillhandahåller aviseringar som är relevanta för användningen och servicen av ditt fordon. Aviseringarna kommer att visas i aviseringscentralen på huvudenheten. Detta ger dig en komfortabel tilläggskanal för att ta emot olika påminnelser.
Lägg märke till att avsaknaden av en avisering i aviseringscentralen inte betyder att ingen åtgärd är nödvändig. Brådskande serviceåtgärder för ditt fordon kan vara nödvändiga eller det kan vara dags för besiktning av fordonet även om det inte finns någon servicepåminnelse i aviseringscentralen.
4.2.2.6.1.
Aviseringar om återkallelser: Kia Kommer att informera dig om återkallelser som gäller ditt fordon med hjälp av Aviseringscentralen som nämns ovan eller Kia kommer att skicka dig aviseringar gällande detta på andra sätt (t.ex. i Kia Connect App eller som e-post till din registrerade e-postadress eller ett brev på posten)
4.2.2.6.2.
Servicepåminnelser: Kia kommer att använda Notification Center som nämns ovan och även skicka dig aviseringar om kommande reguljär service som måste genomföras på ditt Kia fordon.
4.2.2.6.3.
Aviseringar om serviceåtgärder: Kia kan också informera dig om utestående, rekommenderade serviceåtgärder (såsom programvaruuppdateringar, byte till förbättrade delar eller kvalitetskontroll av vissa komponenter i ditt Kia-fordon). Information om rekommenderade service åtgärder kan tillhandahållas via aviseringscentralen som nämns ovan eller i Kia Connect App eller som e-post till din registrerade e-postadress.
Aviseringar om utestående serviceåtgärder är inte en tjänst så som det definieras i användarvillkor den och kräver ditt samtycke på förhand.
4.2.2.6.4.
Påminnelse om obligatorisk fordonsbesiktning (såsom TÜV i Tyskland eller MOT i Storbritannien): Kia kommer att informera dig om kommande obligatoriska fordonsbesiktningar.
I Storbritannien kommer påminnelsen exempelvis att gälla "Ministry of Transport" besiktningen (vanligtvis kallad "MOT").
Användningen av denna tjänst kräver att du informerar Kia om korrekt datum för den senaste obligatoriska bilbesiktningen och fordonets första registreringsdatum. Kia kan inte hållas ansvarig för att en påminnelse skickas i rätt tid. Det är på ditt ansvar att följa intervallerna för de obligatoriska besiktningarna i enlighet med tillämplig lagstiftning.

4.2.2.7.

Gilla-knapp för USB-musik och radio: Gilla-knappen för USB-musik och radio låter dig välja och skapa en spellista med dina favoritlåtar. Du kan gilla eller ogilla låtar via gilla-knappen som är integrerad i infotainmentsystemet.

4.2.3.

OTA-uppdateringar

4.2.3.1.

Allmän information om OTA-uppdateringar
Detta avsnitt gäller uppdateringar för ditt fordon som tillhandahålls trådlöst "over the air" (OTA), det vill säga via fordonets inbyggda kommunikationsutrustning.
Detta avsnitt gäller inte uppdateringar som installeras via en lokal anslutning eller uppdateringar som tillhandahålls av din Kia-servicepartner.

4.2.3.2.

OTA-uppdateringar av kartor och infotainment
4.2.3.2.1.
Översikt av OTA-uppdateringar av kartor och infotainment
OTA-Uppdateringar av kartor och infotainment" möjliggör:
uppdatering av kartorna i fordonets navigationssystem ("Kartor uppdatering"); och / eller
Uppdateringar av infotainment-programvaran eller förbättringar av huvudenhetens programvara ("Infotainment-uppdatering")
från våra servrar till det integrerade telematik-systemet med den så kallade "Over-The-Air metoden.
Ytterligare information om uppdateringsprocessen och detaljer om innehållet i varje kart- och infotainmentuppdatering kommer att tillhandahållas via huvudenheten.
4.2.3.2.2.
Förutsättningar för OTA-uppdateringar av kartor och infotainment
Programvara som möjliggör OTA-uppdatering av kartor och infotainment: För att kunna ta emot OTA-uppdateringar, måste programvaran som möjliggör OTA-uppdateringsfunktionen för kartor och infotainment vara installerad i ditt Kia-fordon. Beroende på din fordonsmodell, årsmodell och utrustningslinje, kan det hända att OTA-uppdateringsfunktionen inte ingår i programvaruversionen som är installerad i ditt fordon. I detta fall kan det vara nödvändigt att installera programvara som möjliggör OTA via en lokal anslutning. Men Kia kan inte garantera att en programvaruversion som möjliggör OTA finns tillgänglig för ditt fordon. Om du har frågor, vänligen kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som tillhandahålls i avsnitt 2).
Tillgänglighet: Installation av en uppdatering via OTA kräver att Kia har gjort en OTA-uppdatering av kartor och/eller infotainment som passar för ditt fordon tillgänglig för hämtning och installation. Din huvudenhet kommer regelbundet att kontrollera huruvida nya kart- och infotainment-uppdateringar finns tillgängliga. OTA-uppdateringar kan släppas i vågor, så att inte alla fordon kommer att få uppdateringen samtidigt, även om modell och utrustningslinje är identiska.
Förutsättningar för gratis infotainment OTA uppdateringar: Om du är den första ägaren av ett nytt Kia fordon, årsmodell 2022, som är kompatibel med “OTA-uppdatering av kartor och infotainment” och som såldes från och med maj 2021, har du rätt till åtminstone två på varandra följande OTA-uppdateringar av kartor och infotainmentsystem kostnadsfritt (“gratis infotainment OTA uppdateringar”).
När du har använt dessa kostnadsfria infotainment OTA-uppdateringar, kommer ytterligare uppdateringar av kartor och/eller infotainment att göras tillgängliga i enlighet med rättsliga krav. Men Kia ger inga garantier eller försäkringar när det gäller antalet uppdateringar som kommer att finnas tillgängliga eller tidpunkten som en uppdatering kommer att göras tillgänglig. Sådana framtida uppdateringar (om några) kommer att vara tillgängliga (i) för manuell hämtning på https://update.kia.com/EU/E1/Main eller (ii) hos återförsäljaren. För att undvika missförstånd, dessa uppdatering av kartor och/eller infotainment från webbplatsen eller hos återförsäljaren genomförs inte med Over-The-Air metoden. 
Även om själva uppdateringen görs tillgänglig kostnadsfritt, kan din återförsäljare ta betalt för arbetet som krävs för uppdateringen; Vid hämtning från webbplatsen måste du stå för kostnaderna som din nätverksoperatör tar för hämtningen av uppdateringsfilen.

4.2.3.3.

OTA-uppdatering för fordonssystemet
4.2.3.3.1.
Översikt av OTA-uppdateringar för fordonssystemet
"OTA-uppdateringar för fordonssystemet" möjliggör att den inbyggda programvaran för vissa av fordonets styrenheter kan uppdateras med nyare versioner av programvaran eller med uppdaterade parametrar från våra servrar med hjälp "over-the-air" -metoden.
Ytterligare information om uppdateringsprocessen och detaljer om innehållet i varje OTA-uppdatering för fordonssystemet kommer att tillhandahållas via din huvudenhet eller – om uppdateringen görs för att verkställa avtalet vid köpet av en uppdatering (se avsnitt 5) – under köpprocessen i Kia Connect App.
4.2.3.3.2.
Förutsättningar för OTA-uppdatering av fordonssystemet
Programvara som möjliggör OTA-uppdateringar av fordonssystemet
För att kunna ta emot OTA-uppdateringar, måste programvaran som möjliggör OTA-uppdatering av fordonssystemet vara installerad i ditt Kia-fordon. Beroende på din fordonsmodell, årsmodell och utrustningslinje, kan det hända att OTA-uppdatering av fordonssystemet inte finns tillgängligt ditt fordon. Kia kan inte garantera att en programvaruversion som möjliggör OTA-uppdateringar för fordonssystemet finns tillgänglig för ditt fordon. Om du har frågor, vänligen kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som tillhandahålls i avsnitt 2).
Tillgänglighet och köp (om tillämpligt)
Installation av OTA-uppdateringar kräver att Kia har ställt en OTA- uppdatering för fordonssystemet som är kompatibel med ditt fordon till förfogande för hämtning. Vissa OTA-uppdateringar för fordonssystemet kan ge dig möjlighet att använda tilläggsfunktioner i ditt fordon. Kia kan göra sådana tilläggsfunktioner ("uppgraderingar") tillgängliga för köp i Kia Connect App. I detta fall kommer installationen av ifrågavarande OTA-uppdateringar av fordonssystemet endast att vara möjligt efter att respektive köpavtal har slutits med Kia och köppriset har betalats. Se avsnitt 5 för närmare uppgifter om uppgraderingar och köpet av dessa.

4.3.

Information om behandling av platsdata för tillhandahållandet av tjänsterna
Följande tjänster kräver insamling och behandling av platsdata (GPS-data): Kia Connect live services, Online taligenkänning, Personlig kalender/navigationssynkronisering, Meddelandecenter, Aviseringar om återkallelse och servicepåminnelser, OTA-uppdateringar av kartor och infotainment, Fjärrstyrning av klimatanläggning (endast elfordon), Fjärrladdning, Fjärrstyrd dörrkontroll, Skicka POI till bil, Hitta min bil, Mina resor, Fordonsstatus, Fordonsrapport, Fordonsdiagnostik, Fordonsvarning och Inbrottslarm.
Utan insamling och behandling av platsdata kan respektive Tjänst(er) inte tillhandahållas/användas. 

4.4.

Avaktivera tjänsterna
Du kan stänga av tjänsterna genom att avaktivera dem
Tjänster via din huvudenhet och/eller; 
OTA-uppdatering av tjänster och/eller kartor och infotainment via Kia Connect App

5.

Uppgraderingar; Kia Connect Store

5.1.

Översikt
Kia kan erbjuda visa extra "Uppgraderingar" som kan köpas via Kia Connect App. 

5.1.1.

Förutsättningar för uppgraderingarnas tillgänglighet
De enskilda uppgraderingarnas tillgänglighet beror på ditt fordons modell, årsmodell och utrustningslinje. I allmänhet krävs för att uppgraderingarna ska fungera att fordonet kan ta emot och installera OTA-uppdateringar för fordonssystemet (se avsnitt 4.2.3.3) och är utrustat med den senaste versionen av infotainmentsystemets programvara.

5.1.2.

Kopplingen mellan uppgradering och fordon; förmånstagare av uppgraderingar
Uppgraderingarna köps för ett visst fordon, det vill säga varje uppgradering som köps är länkad till ett specifikt fordon som identifierats med sitt unika fordonsidentifikationsnummer (VIN). Detta betyder att uppgraderingar kan säljas med ditt fordon och användas av efterföljande ägare enligt villkoren som anges här; se i synnerhet avsnitt 5.4.
Eftersom de köpta uppgraderingarna är kopplade till ett specifikt fordon är den slutgiltiga förmånstagaren av en uppgradering fordonets ägare. Om ett fordon säljs kommer ägaren till fordonet att dra nytta av uppgraderingen i form av ett högre fordonsvärde tack vare uppgraderingarna. Tänk på detta om du köper uppgraderingar till ett fordon som du inte äger.

5.1.3.

En användares förpliktelser i förhållande till fordonets ägare om hen köper uppgraderingar
Att köpa en uppgradering kommer att ändra ifrågavarande fordons funktion och egenskaper. Om du köper en uppgradering för ett fordon som du inte äger (exempelvis eftersom det är leasat/hyrt eller om du delar fordonet med ägaren), måste du få ägarens samtycke till modifieringen av fordonet innan uppgraderingen köps för fordonet. Kia kommer inte att ansvara för några tvister eller skador som uppstår på grund av att en uppgradering har köpts för ett fordon utan ägarens samtycke.

5.2.

Beskrivning av enskilda uppgraderingar
För tillfället är följande uppgraderingar i allmänhet tillgängliga och kan köpas för ditt fordon, beroende på ditt fordons modell, årsmodell och utrustningslinje.

5.2.1.

Boost (endast för elektriska fordon)
Baserat på den elmotor som är installerad i fordonet förbättrar denna uppgradering fordonets acceleration och förbättrar accelerationstiden från noll till 100 km/h.
Uppgraderingens tillgänglighet är också beroende av kraven för fordonsregistrering i landet där fordonet används. Därför kanske det inte är möjligt att köpa uppgraderingen även om ditt fordon tekniskt sett skulle vara i stånd att installera uppgraderingen.

5.2.2.

Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA2)
Denna uppgradering omfattar en fjärrstyrd, smart parkeringsfunktion som gör det möjligt att automatiskt parkera in och att lämna parkeringsplatsen bakåt, framåt, på tvären, diagonalt och parallellt. Fordonet identifierar objekt i närheten och styr automatiskt hastigheten och växelläget samt rattens rörelser som krävs för att parkera.

5.2.3.

Kostnadspliktig OTA
Med denna uppgradering kan du få ytterligare uppdateringar för kartor och infotainment med OTA-metoden, efter det att de kostnadsfria infotainment-uppdateringarna (se avsnitt 4.2.3.2.2.(c) ovan) har använts upp.
Observera att denna uppgradering endast möjliggör OTA-metoden som ett sätt att erhålla och installera uppdateringar för kartor och infotainment. Att köpa denna uppgradering garanterar varken tillgängligheten till uppdateringar för kartor och infotainment i allmänhet och inte heller vid en specifik tidpunkt.

5.3.

Köpalternativ

5.3.1.

Paket
Uppgraderingarna finns tillgängliga för permanent köp med betalning i en klumpsumma eller i olika paket som ger användaren rätt att använda uppgraderingarna för en begränsad (t.ex. 3 månader eller 6 månader). Paketen för en begränsad tid löper ut automatiskt efter den köpta tidsperioden. Fortsatt användning av den aktuella uppgraderingen kräver att uppgraderingen köps på nytt.

5.3.2.

Kostnadsfri testperiod
Vissa uppgraderingar kommer en kostnadsfri testperiod ett erbjudas innan den betalningspliktiga perioden startar. Om du avaktiverar uppgraderingen i Kia Connect App under testperioden kommer du inte att faktureras för användningen av uppgraderingen under testperioden. I annat fall kommer priset för det valda uppgraderingspaketet att faktureras för tiden efter testperioden.
Den kostnadsfria testperioden är endast tillgänglig en gång per uppgradering. Det betyder att när du en gång har köpt en uppgradering för vilken du hade rätt till den kostnadsfria testperioden, kommer senare köp av samma uppgradering att faktureras direkt utan en kostnadsfri testperiod. Detta är även fallet om testperioden har löpt ut i förtid på grund av att Connected Car Services har avaktiverats (se avsnitt 5.4.1(b) (iii) eller på grund av att du köpte paketet som en delad användare och fordonsdelningen för ditt konto avaktiverades (se avsnitt 5.4.2(b)(ii)) under testperioden.
Närmare uppgifter om testperioderna som gäller anges i produktbeskrivningen i butiksdelen av Kia Connect App.

5.3.3.

Gällande köpvillkor
Se i Kia Connect Store i Kia Connect App vilka paket som finns tillgängliga samt deras testperioder och priser.

5.4.

Villkor för köpet och användningen av uppgraderingar

5.4.1.

Aktiverade Connected Car Services ("Kia Connect")

5.4.1.1.

Krav på aktiverade Connected Car Services
Installation och aktivering av en uppgradering, avaktivering av en uppgradering under den kostnadsfria testperioden på grund av uppsägning samt övervakningen/implementeringen av uppgraderingens köpta användningstid förutsätter att Connected Car Services ("Kia Connect") är aktiverade i ditt fordon under hela uppgraderingens användningsperiod. Det är din skyldighet som användare att hålla Connected Car Services aktiva för att kunna dra nytta av en uppgradering som har köpts.

5.4.1.2.

Konsekvenser av att Connected Car Services avaktiveras
Om du avaktiverar Connected Car Services (CCS), gäller följande:
5.4.1.2.1.
Alla uppgraderingar som har köpts för en begränsad användningsperiod kommer att avaktiveras när Connected Car Services avaktiveras och förblir det så länge som Connected Car Services är avaktiverade. I detta fall avbryts den köpta användningsperioden för den aktuella uppgraderingen och fortsätter att löpa först när Connected Car Services är aktiverade igen. Uppgraderingen kommer att aktiveras igen direkt när Connected Car Services är reaktiverade. Detta gäller oberoende av vilken användare som reaktiverar Connected Car Services, det vill säga om fordonet är sålt, kan även köparen aktivera Connected Car Services igen och utnyttja den återstående användningsperioden för en uppgradering; se även avsnitt 5.4.3.
5.4.1.2.2.
Uppgraderingar som har köpts för en obegränsad period kommer i allmänhet att förbli aktiva. Men vissa uppgraderingar kan ändå sluta fungera om Connected Car Services avaktiveras. Detta gäller i synnerhet för uppgraderingar som kräver uppkoppling för att fungera fullständigt, exempelvis betalningspliktig OTA, men det kan också vara fallet för andra uppgraderingar som har köpts för en obegränsad period.
5.4.1.2.3.
Uppgraderingar som för tillfället är i testperioden kommer att avaktiveras. Testperioden kommer att avslutas när Connected Car Services avaktiveras. Om du vill använda uppgraderingen efter att Connected Car Services har reaktiverats, måste du köpa den aktuella uppgraderingen igen. Om du köper den aktuella uppgraderingen igen, kommer ingen testperiod att erbjudas för det andra köpet.

5.4.2.

Fordon med flera Kia Connect användare
Ett fordon kan vara länkat till ett eller flera Kia Connect konton (se avsnitt 4.1.2 ovan).
Huvudanvändaren eller vilken som helst av de delade användarna kan köpa uppgraderingar för fordonet deras Kia Connect konton är länkade till (se avsnitt 4.1.2 ovan).

5.4.2.1.

Information till de övriga användarna
I det fall av någon av användarna köper en uppgradering, kommer Kia att informera huvudanvändaren och alla delade användare om köpet av uppgraderingen och även om aktivering och avaktivering av den aktuella uppgraderingen.

5.4.2.2.

Följderna av köpta uppgraderingar om fordonsdelningen upphör
Om en delad användare köper en uppgradering och huvudanvändaren därefter avslutar delningen av fordonet med den delade användaren, gäller följande:
5.4.2.2.1.
Uppgraderingar som har köpt av den delade användaren och för tillfället befinner sig i testperioden kommer att avaktiveras och testperioden för dessa uppgraderingar upphör.
5.4.2.2.2.
Uppgraderingar som har köpts av den delade användaren och inte längre befinner sig i testperioden kommer fortsättningsvis att vara tillgängliga i fordonet under den köpta användningsperioden, förutsatt att Connected Car Services förblir aktiva (se avsnitt 5.4.1. ovan). Detta betyder att fordonets huvudanvändare (och även ägaren) fortsättningsvis kan dra nytta av uppgraderingen, trots att den delade användarens länkning har avlägsnats och hen eventuellt inte längre har åtkomst till fordonet.

5.4.3.

Försäljning och överlåtande av ett fordon till en ny ägare
Om ett fordon säljs till en ny ägare, gäller följande för alla uppgraderingar som eventuellt har köpts för fordonet.

5.4.3.1.

Innan fordonet överlåts till den nya ägaren, måste du avaktivera Connected Car Services och följa de övriga kraven som anges i avsnitt 7.3.

5.4.3.2.

När Connected Car Services är avaktiverade, kommer uppgraderingarna att avaktiveras så som det beskrivs i avsnitt 5.4.1(b).

5.4.3.3.

Den nya ägaren kan reaktivera uppgraderingarna som har avaktiveras i och med avaktiveringen av Connected Car Services genom att aktivera Connected Car Services igen. Detta kräver att fordonets nya ägare skapar ett Kia Connect-konto, accepterar användarvillkoren för detta och länkar sitt konto till det aktuella fordonet. Efter reaktiveringen av Connected Car Services, kommer de berörda uppgraderingarna att vara tillgängliga under återstoden av den köpta användningsperioden.

5.4.3.4.

Du är skyldig att informera köparen korrekt om uppgraderingarna som är installerade i fordonet, om deras återstående användningsperiod och respektive slutdatum. Dessutom är du skyldig att informera köparen om att hen måste skapa ett Kia Connect konto och acceptera användarvillkoren för detta för att kunna reaktivera uppgraderingarna. Kia godkänner inga skadeståndsanspråk från den nya ägaren på grund av det faktum att hen inte kan reaktivera en viss uppgradering som du har hävdat är aktiv i fordonet, förutom om detta är fallet på grund av tekniska felfunktioner som Kia Connect kan påverka.

5.5.

Kia Connect Store, köp- och betalningsprocess

5.5.1.

Köpprocess
Du kan välja vissa uppgraderingar och andra add-ons för ditt fordons programvara som finns tillgängliga för köp i butiksdelen av Kia Connect App. Genom att lämna en beställning på en uppgradering eller någon annan add-on i Kia Connect App, gör du ett erbjudande till Kia gällande köpet av den aktuella uppgraderingen eller add-on. Kia bekräfta mottagandet av beställningen med ett automatiskt e-postmeddelande som skickas till dig (orderbekräftelsen). Denna orderbekräftelse utgör inget godkännande av ditt erbjudande, utan bekräftar endast mottagandet och att Kia kommer att fortsätta behandlingen av erbjudandet.
Avtalet om varje uppgradering mellan dig och Kia är genomfört när den köpta uppgraderingen är aktiverad i det fordon som den har köpts för. Kia har rätt till delleveranser, om detta inte leder till orimliga olägenheter för dig.
Du har rätt att säga upp avtalet för alla uppgraderingar när som helst under testperioden så som det anges i avsnitt 5.3.2.

5.5.2.

Ångerrättens upphörande
Om du är en konsument har du i allmänhet en lagstadgad ångerrätt som beskrivs i avsnitt 15. Under köpprocessen uppmanas du att uttryckligen godkänna att Kia börjar uppfylla avtalet innan fristen för ångerrätten har löpt ut. Genom att ge ditt samtycke förlorar du din ångerrätt i och med att Kia börjar uppfylla avtalet.

5.5.3.

Åtkomst till dessa användarvillkor
Du har under köpprocessen åtkomst till dessa användarvillkor via en länk innan du skickar din beställning. Dessutom kommer du att få en kopia av dessa användarvillkor i mejlet med orderbekräftelsen.

5.5.4.

Hantering av betalning
Hanteringen av betalningar i Kia Connect Store sköts av vår partner Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ireland ("Stripe"). Detta stämmer överens med vårt legitima intresse att erbjuda en effektiv och säker betalningsmetod. I detta sammanhang delar vi följande information med Stripe i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla avtalet:
Kontoinnehavarens namn
Kontots e-postadress
Kundnummer
Bankförbindelse
abonnemangets startdatum och -tid
Antal användare
Din plats
Vi har ingen lag- eller avtalsenlig förpliktelse att behandla informationen som anges i detta avsnitt. Men vi kan i vilket fall som helst inte hantera en betalning via Stripe utan dina personuppgifter. Genom att godkänna överenskommelsen samtycker du uttryckligen till både hanteringen av uppgifterna och användningen av betalningsmetoden.
De individuella betalningsmetoder som erbjuds via Stripe kommer att kommuniceras till dig i Kia Connect Store. Stripe kan eventuellt använda andra betalningstjänster för att hantera betalningar, vilka eventuellt har specifika betalningsvillkor som kom du kommer att informeras om separat i detta fall. För mer information om Stripe, gå till https://stripe.com.

6.

Copyright

6.1.

Allt innehåll i Tjänsterna är egendom som tillhör Kia, dess direkta eller indirekta dotterbolag eller närstående bolag (i fortsättningen gemensamt kallade för ”Kia Group”) eller tredje parter och är skyddat enligt tillämplig upphovsrättslagstiftning där alla rättigheter förbehålls.
Alla rättigheter till Tjänsterna, den bakomliggande mjukvaran, innehållet och dess arrangemang ägs av Kia Grupp och dess licensgivare. Du får inte sälja, distribuera, publicera, sända, sprida eller kommersiellt utnyttja Tjänsterna på något sätt utan vårt uttryckliga skriftliga samtycke.
Du får inte reproducera (helt eller delvis), överföra (elektroniskt eller på annat sätt), modifiera, uppvisa, vidareleverera, licensiera, länka eller på annat sätt använda Tjänsterna i något offentligt eller kommersiellt syfte utan vårt tillstånd. 

6.2.

Inget i dessa Användarvillkor ska tolkas som en beviljad licens eller rättighet att använda bilder, varumärken, kännetecken eller logotyper som alla är egendom som tillhör Kia Grupp.
Kia Grupp förbehåller sig alla rättigheter när det gäller skyddad information och material i samband med tjänsterna och kommer att utöva dessa rättigheter i hela den utsträckning som tillämplig upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning tillåter. 

7.

Användarens skyldigheter och begränsningar

7.1.

Allmänna skyldigheter
Du är skyldig att följa tillämplig lag och respektera tredje parts rättigheter vid användning av Tjänsterna. 

7.2.

Informationsskyldigheter
Du är förpliktigad att informera andra förare om att tjänsterna har aktiverats och om databehandlingen som ingår i enlighet med avsnitt 9.2.

7.3.

Skyldigheter om äganderätten till fordonets överlåts
Om du säljer ditt fordon eller på annat sätt överlåter det permanent till tredje part, är du skyldig att avaktivera tjänsterna i respektive fordons huvudenhet och radera informationen som är sparad i fordonet. I det här fallet kommer fordonet att kopplas bort från Kia Connect App men Kia-kontots data i Kia Connect App kommer inte att raderas. I detta fall har du och Kia rätt att säga upp denna överenskommelse om användningen av tjänsterna i enlighet med avsnitt 11.4.

7.4.

Förbjuden användning och annan otillåten verksamhet

7.4.1.

Du får endast använda tjänsterna för de ändamål och inom de begränsningar som beskrivs i avsnitt 4.2.

7.4.2.

Du får endast använda dina inloggningsuppgifter för tjänsterna för att logga in på Kia Connect App och för att ansluta huvudenheten till din Kia Connect App.

7.4.2.1.

Du har inte rätt att
7.4.2.1.1.
dela dina inloggningsuppgifter med andra användare av ditt fordon, eller
7.4.2.1.2.
dela dina inloggningsuppgifter med någon tredje part, så som leverantörer av appar eller programvara, eller
7.4.2.1.3.
använda dina inloggningsuppgifter i samband med programvara som inte kommer från Kia, eller
7.4.2.1.4.
använda dina inloggningsuppgifter för att ansluta en tjänst från tredje part till Kia:s system, såsom Kia Connect back-end.

7.4.3.

Du får inte modifiera ditt fordon (inklusive modifiering av maskin- eller programvara eller användning av tredje parts programvara) på något sätt som påverkar tjänsternas funktion.

7.4.4.

Du får använda SIM-kortet som ingår i huvudenheten endast inom huvudenheten och endast för att få åtkomst till tjänsterna. Att avlägsna SIM-kortet från huvudenheten eller information som finns på SIM-kortet (t.ex. ICCID) är förbjudet.
Du får inte använda SIM-kortet
för överföring av röst (inklusive VOIP),
för att få åtkomst till en offentligt adresseringsbar destination (dvs. offentlig IP-adress) inklusive genom användning av en proxy, gateway eller routing,
på något sätt som försöker kringgå säkerhetsåtgärder oavsett om intrånget resulterar i förstörelse eller förlust av data eller inte,
på något sätt som använder tjänsterna eller mjukvara relaterat till internet relay chat, peer-to-peer-fildelning, bit torrent eller proxy server-nätverk,
på ett sätt som omfattar spamning, att utan uppmaning skicka mängder av e-postmeddelanden eller reklammeddelanden eller att upprätthålla ett öppet SMTP-relä, eller
på något sätt som påverkar nätverket eller tjänsterna negativt. 

7.4.5.

Du får inte avslöja resultat av något benchmark- eller prestationstest av SIM-kortet, nätverket, Tjänsterna eller komponenter därav till någon tredje parter.

7.5.

Konsekvenser av överträdelser
Någon som helst överträdelse av skyldigheterna och begränsningarna i detta avsnitt 6 kan leda till att tillhandahållandet av tjänsterna avbryts temporärt. Kia kommer på förhand att informera dig om avsikten att avbryta tillhandahållandet av tjänsterna och varaktigheten på avbrottet, utom i det fall att ett omedelbart avbrott är nödvändigt för att förhindra skada för Kia, tjänsterna, nätverket eller andra kunder. Om upprepade överträdelser förekommer, kan Kia säga upp avtalet i enlighet med avsnitt 10.3.

8.

Tjänsteavgifter

8.1.

Tjänsteavgiftsperiod
Om ingenting annat anges i dessa användarvillkor i samband med respektive tjänst, tillhandahålls tjänsterna kostnadsfritt under en period på 7 år till användare av ett specifikt fordon (identifierat av sitt respektive VIN). Denna 7-årsperiod startar den dag som fordonets garantitid startar.
Om fordonet säljs och registreras på en ny ägare under den kostnadsfria tjänsteperioden, kan den nya ägaren välja att använda tjänsterna kostnadsfritt under återstoden av den kostnadsfria tjänsteperioden genom att aktivera tjänsterna i sitt eget namn. Den kostnadsfria tjänsteperioden förblir opåverkad av efterföljande försäljning och registrering efter den första försäljningen, det vill säga den kostnadsfria tjänsteperioden varken avbryts eller förlängs på grund av en efterföljande försäljning och/eller registrering av fordonet.

8.2.

Ytterligare tjänster
Vi förbehåller oss rätten att föreslå ytterligare tjänster i framtiden enligt separata användarvillkor. Sådana tjänster kan vara avgiftsbelagda.

9.

Tjänsternas tillgänglighet

9.1.

Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt eller permanent avaktivera tillgång till Tjänsterna helt eller delvis I den utsträckning som detta är nödvändigt för att säkerställa tjänsternas säkerhet och stabilitet för alla användare eller för att säkerställa att tjänsterna uppfyller obligatoriska lagstadgade krav.

9.2.

Tillhandahållandet och användningen av Tjänsterna kan vara föremål för restriktioner på grund av omständigheter utanför vår kontroll. Detta gäller i synnerhet datauppkopplingar som tillhandahålls av telekommunikationstjänsteleverantörer. I enskilda fall kan bristande tillgång till nätverket leda till att Tjänsterna inte blir tillgängliga eftersom nödvändig dataöverföring inte är möjlig.
Dessutom kan tillfälliga kapacitetsstörningar förekomma under kort tid till följd av belastningstoppar för Tjänsten, trådlösa och trådbundna nätverk och internet. 

9.3.

Störningar kan också uppstå på grund av force majeure, inklusive pandemiska och epidemiska sjukdomar, strejk, lockouter och myndighetsbeslut, och på grund av tekniska och andra åtgärder (t.ex. reparation, underhåll, programvaruuppdateringar, och utbyggnad) som krävs för våra system eller för leverantörer av nedströms- eller uppströmstrafik, innehållsleverantörer och nätverksoperatörer, vilka är nödvändiga för korrekt eller förbättrat tillhandahållande av tjänsterna. 

9.4.

I de fall tillgängligheten till Tjänsterna avaktiveras, begränsas eller störs såsom beskrivs i detta avsnitt 7, kommer vi, i den utsträckning det är möjligt, att kontakta Dig på förhand för att informera Dig om detta och ge Dig en förklaring om anledningen till avaktiveringen, begräsningen eller störningen. 

10.

Dataskydd

10.1.

För information om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter i samband med tillhandahållandet av tjänsterna, se vår Kia Connect Dataskyddspolicy som finns tillgänglig på Kia Connect webbplatsen https://connect.kia.com/eu/downloads.

10.2.

Du måste informera alla andra användare/förare av fordonet om att tjänsterna är aktiverade. Hur måste i synnerhet informera andra användare/förare om databehandlingsåtgärderna som beskrivs i Kia Connect dataskyddspolicyn och om det faktum att tjänsterna kräver insamlande och behandling av platsdata (GPS-data).

11.

Avtalstid, upphörande

11.1.

Rätten att använda Tjänsterna börjar den dag då fordonet säljs till den första ägaren, d.v.s. den tidpunkt då det initiala köpeavtalet träder i kraft, och upphör automatiskt efter sju år. 

11.2.

Avtalet gällande tillhandahållandet av Tjänsterna och därmed rätten att använda Tjänsterna kan sägas upp av Dig till slutet av ett kvartal när som helst med 6 veckors uppsägningstid. 

11.3.

Endera parts rätt att säga upp av goda skäl påverkas inte. Ett gott skäl att säga upp av Kia existerar i synnerhet vid upprepade brott mot användarens skyldigheter enligt förutsättningarna i avsnitt 6.5.

11.4.

Vidare, i händelse av uppsägning av köpeavtalet för ett fordon, återköp eller annat återkallande av fordonet av den relevanta återförsäljaren, i händelse av upphörandet av ett leasingavtal, vid försäljning av fordonet till en tredje part, vid stöld, såväl som i fall av total förstörelse som inte går att reparera, har endera part rätt till uppsägning av Tjänsterna för det aktuella fordonet.

11.5.

Endera partens lagstadgade rätt till utträde förblir opåverkad.

12.

Ändringar av Användarvillkoren och/eller Tjänsterna.

12.1.

Ändringar av tjänsterna
Kia förbehåller sig rätten att göra skäliga ändringar av Användarvillkoren och/eller Tjänsterna. I synnerhet genomför vi då och då uppdateringar som lagstiftningen föreskriver, det vill säga ändringar som bringar våra tjänster i samklang med gällande rättsläge. Vi gör också dessa uppdateringar av våra tjänster av säkerhetsskäl, för att säkerställa att de uppfyller förväntade kvalitetsstandarder (t.ex. så som det beskrivs i avsnittet Lagstadgade garantier).
Dessutom kan vi ändra våra Tjänster av följande orsaker
för anpassning till nya teknologier
för att anpassa till ett ökat eller minskat antal användare av Tänsterna
för att anpassa till villkoren för viktiga ändringar i licenser eller avtal med tredje parter; och
för att förhindra missbruk eller skador.

12.2.

Ändringar av användarvillkoren
Kia ska göra ett förslag om ändringar i dessa användarvillkor genom att visa dessa i Kia Connect App och/eller på fordonets huvudenhet senast två månader innan dess föreslagna ändringar ska träda i kraft. De förändrade användarvillkoren kommer endast att träda i kraft om du accepterar dem genom att klicka på tillhörande "acceptera" -knapp i Kia Connect app eller på huvudenheten.
Om du inte accepterar de föreslagna ändringarna i användarvillkoren, förbehåller vi oss rätten att säga upp avtalet till slutet av ett kalenderkvartal med 6 veckors varsel.

13.

Diverse

13.1.

Alla överenskommelser mellan Kia och dig sluts i den lokala språkversionen. När ifrågavarande avtal har slutits står avtalstexten till ditt förfogande för hämtning på adressen https://connect.kia.com/eu/downloads.

13.2.

Dessa Användarvillkor utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på föremålet för användning av Tjänsterna och har företräde framför alla föregående avtal, skriftliga såväl som muntliga, mellan parterna med hänsyn till dess föremål. 

13.3.

Dina avvikande, motstridiga eller kompletterande villkor gäller för användningen av Tjänsterna endast om dessa uttryckligen har accepterats skriftligen av oss. 

13.4.

Tillägg och ändringar till Användarvillkoren såväl som meddelanden som krävs för deras verkställande ska vara skriftliga (inklusive e-post, fax) för att vara giltiga. Kravet på skriftlighet kan bara upphävas skriftligen. 

13.5.

Vi har rätt att helt eller delvis överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till en annan tjänsteleverantör genom att meddela dig med 6 veckors uppsägningstid. I detta fall har du dock rätt att avsluta avtalet inom en månad efter att det skriftliga meddelandet har mottagits, med effekt vid tidpunkten för den tilltänkta överlåtelsen av avtalet till det företag som avses ersätta Kia i avtalet. Vi ska uttryckligen informera dig om denna rätt till uppsägning i det skriftliga meddelandet.
För undvikande av missförstånd anges att denna rättighet inte påverkar din rätt att säga upp Användarvillkoren och därmed rätten att använda Tjänsterna när som helst med 6 veckors uppsägningstid så som beskrivs i avsnitt 10.2. 

14.

Kundtjänst / Klagomål

14.1.

Du kan använda de kontaktuppgifter som anges ovan i avsnitt 1 för frågor eller klagomål. 

14.2.

Europakommissionen tillhandahåller en webbplats för tvistlösning online, avsedd för att hjälpa konsumenter och handlare att lösa sina tvister utanför domstol, tillgänglig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Kia kommer inte att och är inte skyldig att delta i förfaranden för alternativ tvistlösning vid tvistlösningsorgan för konsumenter. 

15.

Upplysningar om ångerrätt gällande tjänsterna och köp av uppgraderingar
Om du är en konsument (dvs en naturlig person och gör beställningen för ett ändamål som varken kan tilldelas din företagsverksamhet eller din verksamhet som självständig yrkesutövare), har du enligt de lagstadgade bestämmelserna ångerrätt avseende detta avtal gällande tillhandahållandet av tjänsterna och överenskommelser som gjorts gällande köpet av uppgraderingar (se avsnitt 5).

15.1.

Ångerrätt
Du har rätt till ångerrätt avseende detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon orsak.
Ångerfristen upphör 14 dagar från den dag som avtalet slöts.
För att utöva din ångerrätt, måste du entydigt informera oss Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, telefonnummer: +49 800 7773044 och e-postadress: support@kia-connect.eu om ditt beslut att ångra detta avtal (till exempel ett brev skickat per post eller e-post).
Du kan använda det bifogade formuläret för ångerrätt, men detta är inte obligatoriskt. Du kan också fylla i och skicka in modell-ångerrättsformuläret eller ett annat entydigt meddelande om att du vill utöva din ångerrätt elektroniskt på webbplatsen https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form. Om du använder detta alternativ kommer vi omedelbart när vi erhåller din begäran om ångerrätt att bekräfta detta på ett permanent medium (till exempel per e-post). 
För att hålla ångerfristen, räcker det att du skickar meddelandet om att du vill utöva din ångerrätt innan ångerfristen löper ut.

15.2.

Följderna av ångerrätt
Om du utövar din ångerrätt avseende detta avtal kommer vi att ersätta dig alla betalningar som erhållits från dig, inklusive kostnaderna för leverans (med undantag för tilläggskostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att utträda ur detta avtal.
Vi kommer att genomföra sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den första transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; under alla omständigheter kommer du inte att åläggas några avgifter som ett resultat av sådan återbetalning.

15.3.

VIKTIG ANMÄRKNING: Upphörande av ångerrätten
Ångerrätten upphör vid avtal om leverans av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett materiellt medium även under följande villkor:

15.3.1.

Vid ett avtal som inte förpliktar dig att betala ett pris om Kia har börjat utföra avtalet;

15.3.2.

Vid ett avtal som förpliktar dig att betala ett pris om
Kia har börjat med fullgörandet av avtalet
du i förväg har gett uttryckligt samtycke till att Kia ska påbörja fullgörandet av avtalet före utgången av ångerfristen,
du har lämnat ett bekräftelse på att du i och med ditt samtycke enligt avsnitt ( b), förlorar din ångerrätt när fullgörandet av avtalet inleds; och
Kia har tillhandahållit dig en bekräftelse i enlighet med § 312f i tyska civillagen (Bürgerliches Gesetzbuch, "BGB").

15.4.

Model-ångerrättsformulär
Modell-sångerrättsformulär
(fyll i och returnera detta formulär endast om du vill utöva din ångerrätt avseende avtalet)
Till Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Germany, email address: support@kia-connect.eu:
Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) ångrar mitt/vårt (*) avtal för till tillhandahållande av följande tjänster (*),
Beställt den (*) / Mottaget den (*),
Konsumentens namn,
Konsument adress,
Konsumentens underskrift (endast om detta formulär inlämnas i pappersform),
Datum
(*) stryk ej tillämpliga delar.

16.

Lagstadgat ansvar för defekter
Om du är en konsument har du lagstadgade rättigheter gällande ansvar för defekter hos varor eller digitala produkter samt tilläggsrättigheter som definieras i dessa användarvillkor. Det lagstadgade ansvaret för defekter kommer att preskriberas två år efter tillhandahållandet av ifrågavarande digitala produkt; vid fortlöpande leverans, kommer kraven inte att preskriberas innan 12 månader har gått sedan leveransperioden tog slut.

17.

Ansvar
Följande ansvarsbestämmelser gäller för dig i respektive land där Du har din hemvist:
17.1 Österrike
Kia ska inte vara föremål för något ansvar annat än (1) ansvar för grov vårdslöshet eller uppsåt och (2) ansvar för vårdslöst orsakad kroppslig skada eller död.
17.2 Belgien
17.2.1 I största möjliga omfattning som är tillåten enligt tillämplig lag, ska Kias kontraktsenliga och utomkontraktuella ansvar, oavsett dess rättsliga grund (oavsett om detta är garanti, avtal, utomobligatoriskt ansvar, vårdslöshet eller något annat, inklusive ansvar för latenta/dolda skador), för förluster och skador som uppstår ur eller i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna, vara begränsat som följer: (a) Kia ska vara ansvarig upp till ett belopp av förutsebara skador som är typiska för den här typen av kontrakt på grund av ett brott mot väsentliga kontraktsenliga skyldigheter; (b) Kia ska inte vara ansvarig för brott mot någon icke-väsentlig kontraktsenlig skyldighet eller för något ringa vårdslöst brott mot någon annan tillämplig aktsamhetsplikt; och (c) Kia ska inte vara ansvarig för någon speciell, indirekt eller följdskada, inklusive, men inte begränsat till, förlorad användning, data, vinst, besparingar, möjligheter, goodwill såväl som för tredjepartsanspråk (även om Kia har informerats om möjligheten till sådana skador). 17.2.2 De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte tillämpas för (i) något tvingande lagstadgat ansvar (såsom ansvar för defekta produkter), (ii) ansvar för personskador eller dödsfall orsakat av någon handling eller försummelse från Kia, (iii) något ansvar för bedrägeri eller grov oaktsamhet, eller (iv) något annat ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas enligt lag. Därtill ska sådana ansvarsbegränsningar inte tillämpas om och i den omfattning som Kia har utfäst en specifik garanti. 
17.3 Republiken Tjeckien
17.3.1 Kia:s kontraktsenliga och lagstadgade ansvar för skador som orsakats av ringa vårdslöshet ska, oavsett dess rättsliga grund, begränsas som följer: a) Kia ska vara ansvarig upp till beloppet för förutsägbara skador som är typiska för denna typ av kontrakt på grund av ett brott mot kontraktsenliga skyldigheter; b) Kia ska inte ansvara för någon indirekt skada som kan uppstå från användningen av Tjänsterna. 17.3.2 De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte tillämpas för obligatoriskt lagstadgat ansvar, särskilt i förhållande till ansvar för grov vårdslöshet eller uppsåt, skada som drabbar en individs naturliga rättigheter eller ansvar för felaktiga produkter. Dessutom, ska sådana ansvarsbegränsningar inte tillämpas i förhållande till svagare parter enligt vad som anges i Avsnitt 433 (2) i den tjeckiska civilrätten och i den utsträckning som Kia har åtagit sig en särskild garanti. 17.3.3 Avsnitten 17.3:1 och 17.3.2 gäller på samma sätt avseende Kia:s ansvar för onödiga kostnader. 17.3.4 Du är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att förhindra och minimera skador.
17.4 Frankrike 
17.4.1 Kia:s kontraktsenliga ansvar för skador som orsakas av ringa vårdslöshet ska begränsas enligt följande: (a) Kia ska vara ansvarig upp till beloppet för förutsägbara skador som är typiska för denna typ av kontrakt på grund av ett brott mot kontraktsenliga skyldigheter; (b) Kia ska inte ansvara för några indirekta skador som kan uppkomma genom användningen av Tjänsterna. (c) Kia ska inte ansvara för några skador orsakade av force majeure (d.v.s. en händelse utanför Kias kontroll och som inte rimligen hade kunnat förutses vid tidpunkten för avtalets ingående). 17.4.2 De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte gälla för tvingande lagstadgat skadeståndsansvar, särskilt ansvar för grov vårdslöshet och/eller avsiktlig försummelse, ansvar för felaktiga produkter och ansvar för personskador. Därtill ska sådana ansvarsbegränsningar inte tillämpas om och i den omfattning som Kia har utfäst en specifik garanti. 17.4.3 Avsnitten 17.4.1 och 17.4.2 gäller på samma sätt avseende Kia:s ansvar för onödiga kostnader.
17.5 Tyskland
17.5.1 Kia ska vara ansvarig i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna för avsiktlig eller grov oaktsamhet orsakade av Kia, dess juridiska ombud, utövande anställda eller ställföreträdande agenter. Detsamma gäller i händelse av överträdelse avseende en garanti (t.ex. enligt avsnitt 444 eller 639 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, tysk civilrättslag), eller strikt ansvar liksom anspråk enligt den tyska produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz) eller i händelse av skada på liv, lem eller hälsa.17.5.2 I händelse av inga oaktsamhet, om avsnitt 17.5.1 gäller, ska Kia endast vara ansvarig för brott mot kontraktsenliga skyldigheter, dvs. sådana skyldigheter som över huvud taget möjliggör det korrekta uppfyllandet av avtalet och vilka kunden hade rätt att lita på eller vars straffvärda underlåtenhet att uppfylla dessa äventyrar att avtalets syfte kan uppnås, i detta fall dock begränsat till omfattningen av den förutsebara skada som typiskt sett kan uppstå, förekomsten som Kia borde ha förväntat vid tiden för avtalets slutande baserat på förhållande vid den tidpunkten. 17.5.3 Du är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att förhindra och minimera skador. 17.5.4 Kia är inte ansvarig för användning av kamera-/farozonsvarningar som är förbjudna enligt avs. 23 1c i den tyska vägtrafiklagen (”StVO”). 17.5.5 TomTom Global Content B.V. är inte ansvarig för användning av kamera-/farozonsvarningar som är förbjudna enligt avs. 23 1c i den tyska vägtrafiklagen (”StVO”). 17.5.6 HERE Europe B.V. är inte ansvarig för användning av kamera-/farozonsvarningar som är förbjudna enligt avs. 23 1c i den tyska vägtrafiklagen (”StVO”).
17.6 Ungern
17.6.1 I största möjliga omfattning som är tillåten enligt tillämplig lag, ska Kias kontraktuella och utomkontraktuella ansvar, oavsett dess rättsliga grund (oavsett om detta är garanti, avtal, utomobligatoriskt ansvar, vårdslöshet eller något annat, inklusive ansvar för latenta/dolda skador), för förluster och skador som uppstår ur eller i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna, vara begränsat som följer: (a) Kia ska vara ansvarig upp till ett belopp av förutsebara skador som är typiska för den här typen av kontrakt på grund av ett brott mot väsentliga kontraktsenliga skyldigheter; (b) Kia ska inte vara ansvarig för brott mot någon icke-väsentlig kontraktsenlig skyldighet eller för något ringa vårdslöst brott mot någon annan tillämplig aktsamhetsplikt; och (c) Kia ska inte vara ansvarig för någon speciell, indirekt eller följdskada, inklusive, men inte begränsat till, förlorad användning, data, vinst, besparingar, möjligheter, goodwill såväl som för tredjepartsanspråk (även om Kia har informerats om möjligheten till sådana skador). 17.6.2 De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte gälla om och i den utsträckning Kia har utfäst en specifik garanti. Inget i dessa Användarvillkor ska begränsa eller utesluta Kias ansvar för (i) död eller personskada som resulterar från Kias vårdslöshet eller Kias anställdas eller företrädares vårdslöshet; (ii) uppsåt; (iii) brott mot skyldigheter som härrör ur allmänna ordningsregler; och (iv) andra fall där Kias ansvar inte kan begränsas eller uteslutas enligt tillämplig lag. 
17.7 Italien
17.7.1 Kia:s ansvar för skador som orsakas av ringa vårdslöshet, ska begränsas enligt följande: (a) Kia ska vara ansvarig upp till ett belopp av förutsebara skador som är typiska för denna typ av kontrakt på grund av ett brott mot väsentliga kontraktsenliga skyldigheter; (b) Kia ska inte vara ansvarig för ringa vårdslöst åsidosättande av annan tillämplig aktsamhetsplikt. (c) De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte tillämpas ifall och i den utsträckning som Kia har åtagit sig en specifik garanti. Inget i dessa Användarvillkor ska begränsa eller exkludera Kia:s ansvar för (i) dödsfall eller personskador till följd av Kia:s vårdslöshet eller vårdslöshet hos Kia:s anställda eller försäljare; (ii) grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse; (iii) åsidosättande av skyldigheter som härrör från regler om allmän ordning; och för (iv) alla andra sådana situationer för vilka KIA:s ansvar inte får begränsas eller exkluderas enligt tillämplig lag. 17.7.2 Avsnitt 17.7.1 gäller på samma sätt avseende Kia:s ansvar för onödiga kostnader. 17.7.3 Du är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att förebygga och minimera eventuella skador. 
17.8 Nederländerna
17.8.1 I den utsträckning tvingande tillämplig lag tillåter det, ska Kia inte på någon som helst grund, ansvara för skador som uppkommer ur eller i anslutning till avtalet för tillhandahållandet av Tjänsterna eller Tjänsterna i sig. Det föregående ska inte gälla för de fall något ansvar uppkommer till följd av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse från Kia:s verkställande ledning. 17.8.2 Du är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att förebygga och minimera eventuella skador.
17.9 Norge
17.9.1 Kia:s kontraktsenliga och lagstadgade ansvar för skador som orsakats av ringa vårdslöshet ska, oavsett dess rättsliga grund, begränsas som följer: (a) Kia ska vara ansvarig upp till ett belopp av förutsebara skador som är typiska för denna typ av kontrakt på grund av ett brott mot väsentliga kontraktsenliga skyldigheter; (b) Kia ska inte vara ansvarig för ringa vårdslöst åsidosättande av annan tillämplig aktsamhetsplikt. (c) Kia:s ansvar ska vara begränsat till NOK 5000 per händelse. 17.9.2 De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte gälla för tvingande lagstadgat ansvar, inklusive ansvar enligt den norska produktansvarslagen. Därtill ska sådana ansvarsbegränsningar inte tillämpas om och i den omfattning som Kia har utfäst en specifik garanti.
17.10 Polen
17.10.1 Kia ska inte vara ansvarig för faktisk förlust och/eller förlust av vinst, om inte detta har orsakats av Kias uppsåtliga överträdelse. 17.10.2 De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte tillämpas för något tvingande lagstadgat ansvar, särskilt i förhållande till ansvar för uppsåtliga överträdelser, ansvar enligt den polska Produktansvarslagen (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), ansvar för farliga produkter enligt den polska civilkoden (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) och ansvar för försumligt orsakade personliga skador.
17.11 Republiken Irland
17.11.1 Kia är ansvarig gentemot Dig för förutsebara förluster och skador som orsakas av Kia. Om Kia inte förmår efterleva dessa Användarvillkor, ska Kia ansvara för de förluster och skador som du lider och som är förutsedda resultat av att Kia bryter mot detta avtal eller vår oförmåga att agera med rimlig omsorg och kunskap, men vi ansvarar inte för sådan förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebar om det antingen är uppenbart att den kommer att inträffa eller om, vid tiden för avtalets ingående, både vi och Du visste att den skulle kunna inträffa. 17.11.2 Kia friskriver sig inte eller begränsar på något sätt sitt ansvar gentemot Dig ifall det är olagligt. Detta omfattar ansvar: för död eller personskador som orsakats av Kias försumlighet eller försumlighet av dess anställda, företrädare eller underleverantörer eller för bedrägeri eller bedrägligt vilseledande. 17.11.3 Kia är inte ansvarig för affärsförluster. Om Du använder produkterna för kommersiella, affärs- eller återförsäljningsändamål har Kia inget ansvar gentemot Dig för någon utebliven vinst, förlust av affärer, affärsavbrott, eller förlust av affärsmöjligheter.
17.12 Slovakien
17.12.1 I den utsträckning som är tillåten enligt slovakisk lag, ska Kias kontraktsenliga och lagstadgade ansvar för skador (särskilt faktiska skador och utebliven vinst), oavsett av dess rättsliga grund, vara begränsat. Kia ska ansvara för skador bara upp till ett belopp som motsvarar skador som Kia förutsett, eller som Kia kunde ha förutsett skulle kunna bli ett möjligt resultat av Kias brott mot dess skyldigheter, vid tidpunkten för genomförandet av kontraktet, med beaktande av all fakta som Kia visste eller borde ha vetat genom att iaktta vederbörlig hänsyn. 17.12.2 De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte tillämpas för obligatoriskt lagstadgat ansvar. Därtill ska sådana ansvarsbegränsningar inte tillämpas om och i den omfattning som Kia har utfäst en specifik garanti. 17.12.3 Du är förpliktigad att vidta rimliga åtgärder för att förhindra och minimera skador.
17.13 Spanien
17.13.1 Kia begränsar inte sitt tvingande lagstadgade ansvar, inklusive men inte begränsat till ansvar för uppsåtlig försummelse och ansvar för personskador orsakade av vårdslöshet. 17.13.2  Avsnitt 17.13.1. gäller på samma sätt avseende Kia:s ansvar för onödiga kostnader.
17.14 Sverige
17.14.1 Kia ansvarar inte för direkt eller indirekt förlust eller skada, om inte Kia har orsakat förlusten eller skadan genom uppsåtlig misskötsamhet eller grov vårdslöshet. 17.14.2 De förutnämnda ansvarsbegränsningarna ska inte tillämpas på obligatoriskt lagstadgat ansvar, i synnerhet ansvar för uppsåtlig misskötsamhet, ansvar enligt den svenska lagen om produktansvar (Produktansvarslagen) och ansvar för vårdslöst orsakade personskador. Därtill ska sådana ansvarsbegränsningar inte tillämpas om och i den omfattning som Kia har utfäst en specifik garanti. 17.14.3 Avsnitt 17.14.1 och 17.14.2 gäller på samma sätt med avseende på Kia:s ansvar för onödiga kostnader. 17.14.4 Du är förpliktigad att vidta rimliga åtgärder för att förhindra och minimera skador.
17.15 Storbritannien
17.15.1 Kia är ansvarig gentemot Dig för förutsebara förluster och skador som orsakas av Kia. Om Kia inte förmår efterleva dessa Användarvillkor, ska Kia ansvara för de förluster och skador som Du lider och som är förutsedda resultat av att Kia bryter mot detta avtal eller vår oförmåga att agera med rimlig omsorg och kunskap, men vi ansvarar inte för sådan förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebar om det antingen är uppenbart att den kommer att inträffa eller om, vid tiden för avtalets ingående, både vi och Du visste att den skulle kunna inträffa. 17 15.2 Kia friskriver sig inte eller begränsar på något sätt sitt ansvar gentemot Dig ifall det är olagligt. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskador orsakade av Kia's vårdslöshet eller vårdslöshet hos dennes anställda, försäljare eller underleverantörer; för bedrägeri eller bedräglig representation; för åsidosättande av dina juridiska rättigheter i relation till Tjänsterna inklusive rätten att erhålla Tjänster som är tillhandahållna med rimlig kunskap och aktsamhet. 17 15.3 Kia ansvarar inte för affärsförluster. Om du använder produkterna för kommersiella, affärs- eller återförsäljningsändamål har Kia inget ansvar gentemot Dig för någon utebliven vinst, förlust av affärer, affärsavbrott, eller förlust av affärsmöjligheter.

18.

Rättsliga lokala tillägg
Tabellen nedan innehåller specifika tillägg enligt lokal lagstiftning för det land i vilket Du har ditt hemvist.
Belgien
Avsnitt 6.1 sista meningen justeras enligt följande: Utan att det påverkar tillämpningen av tvingande rättigheter enligt tillämplig lag, har du inte rätt att återskapa (helt eller delvis), överföra (på elektronisk väg eller på annat sätt), ändra, förevisa, åter överlämna, licensiera, länka eller annars använda Tjänsterna för några offentliga eller kommersiella ändamål utan vårt föregående tillstånd. 
Avsnitt 13.5 stycke 1 justeras enligt följande: Vi har rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt avtalet, antingen helt eller delvis till en annan leverantör av tjänsten med 6 veckors uppsägningstid till dig, och detta utan ditt föregående samtycke under förutsättning att denna överlåtelse inte minskar dina garantier såsom konsument. 
Avsnitt 15 justeras enligt följande: Du godtar uttryckligen att utförandet av kontraktet påbörjas, med ditt samtycke, från och med den dag som du registrerar dig för Kia-kontot och accepterar de aktuella Användarvillkoren och godkänner att du har därmed har förlorat din rätt att ångra dig, enligt Artikel VI.53,13° i Belgiens Code of Economic Law.
Republiken Tjeckien
Avsnitt 14.2 kommer att utgå och ersättas enligt följande: Om du är en konsument, har du, utöver att framställa anspråk vid Tjeckiska domstolar, eller domstolar i andra jurisdiktioner, där så är tillåtet enligt tillämpliga lagar, också rätt att hänskjuta tvisten till alternativt tvistlösningsförfarande för konsumenttvist som uppstår ur eller i samband med det avtal som styrs av dessa Användarvillkor. Du hittar den aktuella listan över godkända alternativa tvistlösningsorgan såväl som ytterligare information om det tillämpliga förfarandet för alternativ tvistlösning (ADR) på webbplatsen för tjeckiska myndigheten för handelsinspektion: https://www.adr.coi.cz. Du kan också framställa klagomål online till en ADR via onlineplattformen för alternativ tvistlösning (ODR) som finns här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Avsnitt 15 kommer att utgå och ersättas med följande: Du bekräftar och samtycker uttryckligen till att utförande att avtalet med avseende på tillhandahållandet av Tjänster påbörjas, med ditt samtycke, från och den dag du accepterar de aktuella Användarvillkoren och därmed bekräftar att du förlorar ångerrätten, enligt Avsnitt 1837 (l) i den tjeckiska civilrättslagen.
Ungern
Dessa Användarvillkor avtalas i elektronisk form. Användarvillkoren ingås vid aktivering av Tjänsterna med ”JAG SAMTYCKER”-knappen. Användarvillkoren anses inte ha upprättats skriftligen och du kommer att kunna lagra dem och få tillgång till och mångfaldiga Användarvillkoren på ditt datamedium eller på elektroniskt medium. Vi kommer att tillhandahålla tekniska möjligheter för att identifiera och rätta inmatningsfel genom elektronisk behandling innan något rättsligt bindande ställningstagande görs.
Avsnitt 14.2 gäller inte ifall du är en konsument.
Nederländerna
För avsnitt 12.1 görs följande tillägg: Kia förbehåller sig rätten att göra skäliga ändringar av Användarvillkoren och/eller Tjänsterna. Du kommer att aviseras av oss om ändringar av Användarvillkoren och/eller av Tjänsterna. Sådana ändringar kommer att träda ikraft 6 veckor efter att du har tagit emot aviseringen därom.
Polen 
Avsnitt 15 kommer att utgå och ersättas med följande: Du har ingen ångerrätt. Detta gäller även ifall du är en konsument, eftersom användningen av Kia Connect-appen och Tjänsterna består av tillhandahållande av digitalt innehåll som inte spelas in på varaktigt medium av Kia till dig. Om du är en konsument, bekräftar och godkänner du, genom att ladda ned Kia Connect-appen, att du samtycker till en omedelbar start på Kias fullgörande och att du inte har någon ångerrätt. 
Detta dokument är immateriell egendom som tillhör Kia och är skyddat av tillämpliga lagar och bestämmelser.