Prohlášení O Ochraně Osobních Údajů V Rámci Kia Connect

Prohlášení O Ochraně Osobních Údajů V Rámci

 • v platnosti od července 2023

  1. Úvodem
  2. Správce osobních údajů
  3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  4. Účely, právní základ a kategorie osobních údajů
  5. Aplikace Kia Connect
  6. Ovládací panel a funkce ve vozidle
  7. Další případy zpracovávání osobních údajů
  8. Vaše práva
  9. Příjemci a kategorie příjemců
  10. Přenos osobních údajů do zahraničí
  11. Archivace osobních údajů
  12. Zabezpečení osobních údajů
  13. Offline režim (s vypnutým modemem)
  14. Aktualizace
  15. Vymezení pojmů
  16. Místní právní úpravy

 • 1. ÚVODEM

 • Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů („Prohlášení o ochraně osobních údajů“ německé společnosti Kia Connect GmbH, zapsané v obchodním rejstříku pod číslem HRB 112541, („Kia“, „my“ nebo „nás“) se vztahuje na shromažďování a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s poskytováním našich služeb prostřednictvím aplikace Kia Connect („aplikace Kia Connect“) a/nebo ovládacího panelu vozidla („ovládací panel“) (označovaných společně jako „služby“) a je určeno klientům využívajících našich služeb („Vy“, „Vám“).
  Společnost Kia bere ochranu Vašich osobních údajů a Vašeho soukromí velmi vážně a bude Vaše osobní údaje zpracovávat výhradně v souladu s evropským nařízením GDPR a dalšími platnými právními předpisy a nařízeními týkajícími se ochrany osobních údajů a soukromí.
  Upozorňujeme, že Vás o zpracovávání Vašich osobních údajů budeme informovat v případě potřeby také zvlášť explicitně, například v souvislosti s vyžádáním Vašeho souhlasu anebo formou samostatných prohlášení o ochraně osobních údajů.

 • 2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 2.1.
  Pokud není explicitně uvedeno jinak, je správcem odpovědným za osobní údaje shromažďované a zpracovávané v souvislosti s poskytováním těchto služeb společnost Kia Connect GmbH.
  2.2.
  S případnými dotazy týkajícími se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů či způsobu zpracovávání Vašich osobních údajů i za účelem uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat na adrese:
  Kia Connect GmbH Theodor-Heuss-Allee 11 60486 Frankfurt am Main Německo
  E-mail: info@kia-connect.eu
  Můžete využít také našeho kontaktního formuláře, který najdete zde: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
  Alternativně můžete také kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje najdete v odstavci 3.

 • 3. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 • Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů („DPO“) jsme pověřili externí subjekt. DPO můžete kontaktovat na adrese:
  Kia Connect GmbH
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt am MainNěmecko
  E-mail: dpo@kia-connect.eu

 • 4. ÚČELY, PRÁVNÍ ZÁKLAD A KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 • Bližší informace o účelech zpracovávání Vašich osobních údajů a právních základech, o které se přitom opíráme, a přehled kategorií osobních údajů, k jejichž zpracovávání může z naší strany docházet, jsou uvedeny v odstavcích 5-7.
  Upozorňujeme, že ke zpracovávání Vašich osobních údajů bude docházet pouze v rozsahu, v jakém je jejich zpracovávání povoleno zákonem a nezbytně nutné pro sledování příslušného účelu.
  Účely
  Ke zpracovávání Vašich osobních údajů bude docházet zejména za účelem uzavření smlouvy na poskytování našich služeb Vám jakožto uživateli („Uživatelské podmínky služby Kia Connect“). Další informace o jednotlivých službách najdete v příslušném popisu v uživatelských podmínkách služeb Kia Connect
  Ke zpracovávání Vašich osobních údajů však může docházet také za dalšími účely uvedenými v odstavcích 5–7.
  Například se tak může jednat mimo jiné o zpracovávání osobních údajů za účelem: (i) naší vzájemné komunikace; (ii) přímého marketingu; (iii) či provádění analýzy relevantních údajů pro potřeby dalšího zlepšování našich služeb, vývoje produktů a/nebo služeb v oblasti nové a tradiční mobility a zajištění spolehlivého a bezpečného poskytování relevantních produktů nebo služeb.
  Za účely uvedenými v (iii) můžeme provádět analýzu dat na základě statistických a matematických modelů. Kromě toho může ke zpracovávání Vašich osobních údajů docházet také za účelem zajištění dodržování platného práva nebo plnění jiných zákonných povinností (např. postoupení relevantních dat soudům a dalším orgánům činným v trestním řízení) anebo za jinými účely, o kterých Vás budeme předem příslušně informovat.
  Právní základ
  Obecně Vaše osobní údaje v souvislosti se službami shromažďujeme a zpracováváme nejprve v reakci na vyjádření Vašeho zájmu o uzavření smlouvy za účelem jejího sjednání s Vámi, tedy pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost („uzavření smlouvy“), nebo v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy s Vámi uzavřené (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) či v rozsahu nezbytně nutném za účelem zajištění oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetích subjektů (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  Konkrétně pak může z naší strany docházet ke zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění právních povinností, jež se na nás vztahují (čl. 6 (1) c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů), nebo za podmínky, že jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 6 (1) a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  Zdroje
  Pokud nebude v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů výslovně uvedeno jinak, pak se v případě osobních údajů uvedených v odstavcích 5–7 jedná o údaje, které nám buď poskytnete přímo sami (např. zadáním do aplikace Kia Connect), anebo které budou shromažďovány přímo prostřednictvím vozidla (např. senzorů a příslušných aplikací dostupných z ovládacího panelu).
  Právo na neposkytování osobních údajů
  Obecně máte právo na to, nám své osobní údaje neposkytnout. V určitých případech (např. v rámci využívání určitých služeb), jsou však určité Vaše osobní údaje pro zpracování Vašich dotazů nebo poskytnutí určité služby nezbytným předpokladem. O tom, o jaké osobní údaje půjde, Vás budeme vždy informovat.
  Používání vozidla nebo služeb třetími subjekty
  Zásady zpracovávání osobních údajů uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů platí ve stejném rozsahu i v případě, že vozidlo používá třetí subjekt. Jak však z Prohlášení o ochraně osobních údajů také vyplývá, je zpracovávání osobních údajů společností Kia založeno obecně na datech spojených s vozidlem.
  Společnost Kia tak uživatele resp. řidiče, pokud se nepřihlásí prostřednictvím svého profilu anebo nepoužije jiné jednoznačné identifikátory, není schopna identifikovat.
  V souladu s uživatelskými podmínkami aplikace Kia Connect jste povinni informovat ostatní uživatele/řidiče vozidla o tom: (i) že jsou aktivované služby; (ii) že dochází ke zpracování dat způsobem popsaným v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů; a (iii) o tom, že v rámci služeb dochází ke shromažďování a zpracovávání lokalizačních dat (dat GPS).
  Upozorňujeme na skutečnost, že bude-li aplikaci Kia Connect propojenou s Vaším vozidlem používat ještě někdo další, bude si s její pomocí (díky službě „Vyhledání vozidla“) moci zjistit, kde se vozidlo právě nachází, a to i když s ním právě někam pojedete. Nebude si však moci zjistit, po jaké trase právě jedete.

 • 5. APLIKACE KIA CONNECT


 • 5.1.
  REGISTRACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ
  5.1.1.
  Registrace uživatelů aplikace Kia Connect: aplikace Kia Connect je vyhrazena registrovaným uživatelům disponujícím příslušným uživatelským účtem („účet Kia“). Prostřednictvím tohoto účtu budete moci využívat také služby a funkce společností Skupiny Kia v Evropě. Podrobné informace o zpracovávání osobních údajů v souvislosti s účtem Kia najdete v samostatném prohlášení o ochraně osobních údajů zde: https://connect.kia.com/eu/kia-account-docs/.
  Budete muset také potvrdit Uživatelské podmínky aplikace Kia Connect. Propojení koncového zařízení (např. chytrého telefonu) s aplikací Kia Connect a vozidlem předchází ověření určitých povinných údajů.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), e-mailová adresa, jméno a příjmení, heslo, oslovení, datum narození, mobilní číslo, stát, preferovaný jazyk, ověřovací PIN, Car ID, aktivační kód, skutečnost, že jste potvrdili Uživatelské podmínky aplikace Kia Connect.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5.1.2.
  Přihlašování uživatelů do aplikace: uživatelé se do aplikace Kia Connect musí přihlašovat. Teprve po přihlášení bude možno s aplikací pracovat, tedy například zadávat do ní vozidla značky Kia anebo je naopak odstraňovat.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: e-mailová adresa a heslo.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5.2.
  DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
  5.2.1.
  Dálkové ovládání klimatizace (jen pro elektromobily): tato funkce nejen že umožňuje na dálku kontrolovat stav klimatizace elektromobilu prostřednictvím aplikace Kia Connect, ale i plánovat, a to včetně odmrazování skel.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, datum a čas přístupu, údaje GPS, stav tachometru, informace o stavu vozidla (stav klimatizace, stav motoru, stav dveří/kufru/oken/kapoty).
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5.2.2.
  Dálkové ovládání nabíjení (elektromobilů a plug-in hybridů): tato funkce umožňuje nabíjení baterie elektromobilu a plug-in hybridu prostřednictvím aplikace Kia Connect nejen na dálku zapínat a vypínat, ale i plánovat.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, datum a čas přístupu, údaje GPS, stav tachometru, informace o stavu vozidla (stav klimatizace, stav motoru, stav dveří/kufru/oken/kapoty, tlak pneumatik, stav brzdové kapaliny/motorového oleje, informace o dobíjení, informace o nabití rezervy, doba trvání dobíjení, typ nabíjecího konektoru).
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5.2.3.
  Dálkové ovládání dveří: tato funkce umožňuje na dálku prostřednictvím speciálních uživatelských rozhraní zamykat/odemykat dveře vozidla. Zamykat a odemykat je přitom možno jen všechny dveře najednou. Tato funkce je z preventivních důvodů a za účelem zajištění řádného zabezpečení vozidla chráněna kontrolními mechanismy. Využijete ji, když si nebudete jisti, zda jste vozidlo opravdu zamkli. V takovém případě budete moci vozidlo zamknout na dálku.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, datum a čas přístupu, údaje GPS, stav tachometru, informace o stavu vozidla (stav klimatizace, stav motoru, stav dveří/kufru/oken/kapoty, tlak pneumatik, stav převodovky/sedadel, stav paliva, stav brzdové kapaliny/motorového oleje).
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5.2.4.
  Konfigurace vozidla na dálku, zálohování a obnovování uživatelského profilu: tato funkce umožňuje prostřednictvím aplikace Kia Connect kontrolovat a případně také upravovat nastavení vozidla. Nastavení je možno zálohovat a v případě potřeby obnovit.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, mobilní číslo, ověřovací SMS kód, uživatelský PIN, čas vytvoření, nastavení vozidla, nastavení systému, nastavení navigace, zajímavá místa a cíle z navigačního systému, profilová fotografie (pokud ji uživatel používá).
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5.2.5.
  Dálkové ovládání vyhřívání a ventilace sedadel (u elektromobilů): tato funkce umožňuje na dálku ovládat vyhřívání a ventilaci předních a zadních sedadel elektromobilu.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, čas a datum přístupu, informace o stavu vozidla (stav motoru a převodovky, stav dveří, kapoty, kufru a střešního okna, informace o stavu vyhřívání, ventilace a klimatizace (HVAC), informace o stavu baterie, paliva a dojezdu, stav technických kapalin (vody v ostřikovačích a brzdové kapaliny), pneumatik a světel, informace o stavu chytrého klíče, informace o stavu elektromobilu).
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5.2.6.
  Dálkové ovládání oken: tato funkce umožňuje ovládat okna vozidla na dálku.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, čas a datum přístupu, informace o stavu vozidla (stav motoru a převodovky, stav dveří, kapoty, kufru a střešního okna, informace o stavu vyhřívání, ventilace a klimatizace (HVAC), informace o stavu baterie, paliva a dojezdu, stav technických kapalin (vody v ostřikovačích a brzdové kapaliny), pneumatik a světel, informace o stavu chytrého klíče, informace o stavu elektromobilu).
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5.2.7.
  Dálkové ovládání výstražných blinkrů (jen u EV6): tato funkce umožňuje vypínat výstražné blinkry na dálku.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, čas a datum přístupu, informace o stavu vozidla (stav zadních světel, stav výstražných blinkrů, stav motoru a převodovky, stav dveří, kapoty, kufru a střešního okna, informace o stavu vyhřívání, ventilace a klimatizace (HVAC), informace o stavu baterie, paliva a dojezdu, stav technických kapalin (vody v ostřikovačích a brzdové kapaliny), pneumatik a světel, informace o stavu chytrého klíče, informace o stavu elektromobilu).
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5.2.8.
  Dálkové ovládání nabíjecí klapky: tato funkce umožňuje ovládat nabíjecí klapku vozidla na dálku.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, čas a datum přístupu, informace o stavu vozidla (stav nabíjecí klapky, stav motoru a převodovky, stav dveří, kapoty, kufru a střešního okna, informace o stavu vyhřívání, ventilace a klimatizace (HVAC), informace o stavu baterie, paliva a dojezdu, stav technických kapalin (vody v ostřikovačích a brzdové kapaliny), pneumatik a světel, informace o stavu chytrého klíče, informace o stavu elektromobilu).
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5.3.
  DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ GEOLOKAČNÍCH SLUŽEB
  5.3.1.
  Sdílení zajímavých míst: tato funkce umožňuje lokalitu vyhledanou v mobilní aplikaci odeslat rovnou do navigace vozidla, kde se hned po nastartování také zobrazí (např. jako možný cíl plánované cesty).
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, datum a čas přístupu, údaje GPS, informace o zajímavém místě, vyhledávané pojmy, jazyková verze mobilu.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5.3.2.
  Vyhledání vozidla a navigace pro první míli: tato funkce umožňuje lokalizovat vozidlo a s pomocí navigace na mobilním telefonu se k němu také nechat dovést. Po vyhledání se Vám poloha vozidla vyznačí na mapě aplikace Kia Connect.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, adresa, jméno a příjmení, informace o poloze uživatele a vozidla, body na trase, datum, čas, časové razítko a rychlost jízdy.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5.3.3.
  Přehled jízd: tato funkce eviduje základní informace o každé absolvované jízdě (za posledních 90 dní), tedy datum a čas, průměrnou a nejvyšší rychlost, absolvovanou vzdálenost a čas jízdy.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, datum a čas přístupu, údaje GPS, informace o jízdě (absolvovaná vzdálenost, průměrná rychlost, nejvyšší rychlost, celková spotřeba paliva, celková spotřeba energie, spotřeba elektřiny, čistý čas, doba trvání zahřívací fáze, průměrný stav tachometru).
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5.3.4.
  Navigace pro poslední míli: tato funkce umožňuje pokračovat na cestě do cíle po zaparkování vozidla v případě potřeby podle navigace pěšky.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, adresa, jméno a příjmení, informace o poloze uživatele a vozidla, informace o bodech na trase, čase a rychlosti.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5.4.
  PŘEHLED O STAVU VOZIDLA
  5.4.1.
  Stav vozidla: tato funkce umožňuje ověřit si prostřednictvím aplikace Kia Connect stav vozidla:
  ● stav dveří
  ● stav nabíjecí klapky
  ● stav kapoty/kufru
  ● stav klimatizace
  ● stav nabití baterie, stav nabíjecího konektoru, stav dobíjení (jen u elektromobilů)
  ● stav paliva (jen u vozidel se spalovacím/hybridním pohonem)
  ● stav vyhřívání a ventilace sedadel
  ● stav oken
  ● stav střešního okna
  ● stav 12V baterie
  ● stav světel
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, čas a datum přístupu, údaje GPS, stav tachometru, informace o stavu vozidla (stav motoru a převodovky, stav dveří, kapoty, kufru a střešního okna, informace o stavu vyhřívání, ventilace a klimatizace (HVAC), informace o stavu baterie, paliva a dojezdu, stav technických kapalin (vody v ostřikovačích a brzdové kapaliny), pneumatik a světel, informace o stavu chytrého klíče, informace o stavu elektromobilu).
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5.4.2.
  Protokoly: aplikace Kia Connect vytváří také pravidelné statistické výkazy. Ty obsahují nejen informace o technickém stavu vozidla, ale i charakteristice jízdy. Z protokolu se dozvíte, zda s vozidlem není nějaký problém vyžadující servis nebo opravu, případně nakolik závažný a spěšný je a jak byste měli postupovat.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, čas a datum přístupu, údaje GPS, informace o stavu vozidla (stav motoru), charakteristika jízdy (rychlost (nejvyšší a průměrná), zrychlení, absolvovaná vzdálenost, spotřeba baterie (elektromobilu)).
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5.4.3.
  Diagnostika: tato funkce spočívá v automatickém autodiagnostickém procesu. Tento proces (jehož výstupem jsou chybové kódy (Diagnostics Trouble Code („DTC“)) spouští vozidlo automaticky po nastartování. V případě zjištění chyby vygeneruje tato funkce hlášení obsahující popis chyby, závažnost a doporučené opatření.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, datum a čas přístupu, údaje GPS, stav tachometru, výsledky autodiagnostického procesu, informace o stavu vozidla (stav klimatizace, stav motoru, stav dveří/kufru/oken/kapoty, tlak pneumatik, stav převodovky/sedadel, stav paliva, stav brzdové kapaliny/motorového oleje, stav baterie).
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5.4.4.
  Spotřeba elektřiny (jen u elektromobilů): tato funkce aplikace Kia Connect vytváří pravidelné výkazy s informacemi o celkové a průměrné spotřebě elektřiny, absolvované vzdálenosti a rekuperaci elektřiny.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, datum a čas přístupu, kumulativní stav tachometru, celková spotřeba elektřiny (spotřeba motoru, klimatizace, elektrických zařízení a managementu baterie plus regenerace elektřiny).
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5.5.
  UPOZORNĚNÍ NA AKTIVITU A ZABEZPEČENÍ
  5.5.1.
  Upozornění na aktivitu: Otevře-li se například po vypnutí zapalování v autě okno, dostanete do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, čas a datum přístupu, údaje GPS, stav tachometru, informace o stavu vozidla (stav motoru a převodovky, stav dveří, kapoty, kufru a střešního okna, informace o stavu vyhřívání, ventilace a klimatizace (HVAC), informace o stavu baterie, paliva a dojezdu, stav technických kapalin (vody v ostřikovačích a brzdové kapaliny), pneumatik a světel, informace o stavu chytrého klíče, informace o stavu elektromobilu).
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5.5.2.
  Zabezpečení proti krádeži (pouze u vozidel vybavených zabezpečovacím systémem): Spustí-li se poplašné zařízení zabezpečovacího systému, dostanete do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, datum a čas přístupu, údaje GPS, stav tachometru, informace o stavu vozidla (stav klimatizace, stav motoru, stav dveří/kufru/oken/kapoty, tlak pneumatik, stav převodovky/sedadel, stav paliva, stav brzdové kapaliny/motorového oleje).
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5.5.3.
  Upozornění na slabou baterii: Poklesne-li stav 12V baterie pod určitou hodnotu, dostanete do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, stav baterie, typ upozornění na stav vozidla.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5.5.4.
  Upozornění na přítomnost pasažérů vzadu: Bude-li v čase parkování vozidla na zadních sedadlech zaregistrován pohyb, dostanete do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, čas a datum přístupu, údaje GPS, stav tachometru, informace o stavu vozidla (stav motoru a převodovky, stav dveří, kapoty, kufru a střešního okna, informace o stavu vyhřívání, ventilace a klimatizace (HVAC), informace o stavu baterie, paliva a dojezdu, stav technických kapalin (vody v ostřikovačích a brzdové kapaliny), pneumatik a světel, informace o stavu chytrého klíče, informace o stavu elektromobilu).
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5.5.5.
  Upozornění na stání se zapnutým motorem: Otevřou-li se ve stavu s řadicí pákou v parkovací poloze a s běžícím motorem dveře, dostanete do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, čas a datum přístupu, údaje GPS, stav tachometru, informace o stavu vozidla (stav motoru a převodovky, stav dveří, kapoty, kufru a střešního okna, informace o stavu vyhřívání, ventilace a klimatizace (HVAC), informace o stavu baterie, paliva a dojezdu, stav technických kapalin (vody v ostřikovačích & brzdové kapaliny), pneumatik a světel, informace o stavu chytrého klíče, informace o stavu elektromobilu).
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5.5.6.
  Systém hlídání stavu vysokonapěťové baterie (jen u elektromobilů): tento varovný systém hlídá stav vysokonapěťové baterie a v případě potřeby varuje. Vyhodnotí-li systém defekt, dostanete do aplikace Kia Connect a do ovládacího panelu příslušné upozornění.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: stav klimatizace, stav motoru, stav dveří/kapoty/kufru/střešního okna/oken, teplota vzduchu, stav odmrazování, stav nabíjení, stav vyhřívání volantu, stav vyhřívání bočních zrcátek/zadního skla, tlak v pneumatikách, stav 12V baterie, stav výstražné kontrolky, stav baterie chytrého klíčku, stav paliva, stav vody v ostřikovačích, stav kontrolky brzdové kapaliny, stav úsporného spánkového režimu, čas, upozornění na překročení limitu čekání na provedení dálkového povelu, stav upozornění na deaktivaci systému, stav zadních světel, stav výstražných blinkrů.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytně nutné za účelem zajištění oprávněných zájmů nejen naší společnosti, ale i našich zákazníků a dalších třetích subjektů (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Konkrétně se jedná o tyto oprávněné zájmy: zajištění řádného poskytování a správného fungování našich služeb, poskytování bezpečných služeb a produktů zákazníkům naší společnosti a skupiny Kia Group, ochrana zdraví a života zákazníků, ochrana majetku zákazníků a ochrana zdraví, života a majetku ostatních osob ve vozidle nebo v jeho blízkosti.
  5.6.
  SLEDOVÁNÍ VOZIDLA NA DÁLKU
  5.6.1.
  Parkování v režimu Valet: tato funkce umožňuje prostřednictvím aplikace Kia Connect sledovat polohu vozidla, čas posledního vypnutí zapalování, dobu trvání jízdy, absolvovanou vzdálenost a nejvyšší dosaženou rychlost.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikátory (např. identifikační číslo vozidla (VIN)), stav režimu Valet (stav, čas zapnutí a vypnutí, doba trvání jízdy, čas jízdy, doba stání se zapnutým motorem, maximální rychlost, absolvovaná vzdálenost), další ukazatele (poloha a rychlost vozidla, čas, přesnost, směr).
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5.6.2.
  Upozorňování v režimu Valet: aplikace Kia Connect upozorňuje na překročení Vámi v aplikaci nastaveného limitu absolvované vzdálenosti, rychlosti jízdy a doby stání se zapnutým motorem. Povolená vzdálenost se přitom měří od místa, ve kterém bylo upozorňování aktivováno.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), datum a čas přístupu, údaje GPS, stav upozorňování v režimu Valet (stav, začátek a konec zapnutí, doba trvání, čas jízdy, doba stání se zapnutým motorem, maximální rychlost, absolvovaná vzdálenost), další ukazatele (poloha, rychlost vozidla, čas, přesnost, směr), zvolený limit vzdálenosti, rychlosti a doby stání se zapnutým motorem.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
  5.6.3.
  Upozorňování na porušení územního omezení:aplikace Kia Connect upozorňuje na výjezd z povolené oblasti a vjezd do zakázané oblasti. Hranice povolených a zakázaných oblastí si v aplikaci Kia Connect nastavíte podle potřeby.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), datum a čas přístupu, údaje GPS, stav upozorňování na porušení územního omezení (stav, začátek a konec zapnutí, doba trvání, čas jízdy, doba stání se zapnutým motorem, maximální rychlost, absolvovaná vzdálenost), další ukazatele (poloha, rychlost vozidla, čas, přesnost, směr), zvolené povolené oblasti, zvolené zakázané oblasti.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
  5.6.4.
  Upozorňování na překročení nastavené rychlosti: pokud si tuto funkci na ovládacím panelu aktivujete, bude Vás aplikace Kia Connect v případě, že dojde k překročení rychlosti nastavené v aplikaci, příslušně informovat.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), datum a čas přístupu, údaje GPS, stav upozorňování na překročení nastavené rychlosti (stav, začátek a konec zapnutí, doba trvání, čas jízdy, doba stání se zapnutým motorem, maximální rychlost, absolvovaná vzdálenost), další ukazatele (poloha, rychlost vozidla, čas, přesnost, směr), zvolený rychlostní limit.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
  5.6.5.
  Upozorňování na porušení časového limitu: pokud si tuto funkci na ovládacím panelu aktivujete, bude Vás aplikace Kia Connect příslušně informovat v případě, že se s vozidlem bude jezdit mimo časy nastavené v aplikaci.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), datum a čas přístupu, údaje GPS, stav upozorňování na porušení časového limitu (stav, začátek a konec zapnutí, doba trvání, čas jízdy, doba stání se zapnutým motorem, maximální rychlost, absolvovaná vzdálenost), další ukazatele (poloha, rychlost vozidla, čas, přesnost, směr), zvolené časy.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
  5.6.6.
  Upozorňování na stání se zapnutým motorem: pokud si tuto funkci na ovládacím panelu aktivujete, bude Vás aplikace Kia Connect příslušně informovat v případě, že se s vozidlem se zapnutým motorem bude stát déle, než jste si nastavili v aplikaci.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), datum a čas přístupu, údaje GPS, stav upozorňování na stání se zapnutým motorem (stav, začátek a konec zapnutí, doba trvání, čas jízdy, doba stání se zapnutým motorem, maximální rychlost, absolvovaná vzdálenost), další ukazatele (poloha, rychlost vozidla, čas, přesnost, směr), zvolený časový limit stání se zapnutým motorem.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
  5.7.
  PREFEROVANÝ AUTOSERVIS
  Pokud si na webu MyKia nebo v aplikaci MyKia (pokud je ve Vaší zemi k dispozici) nastavíte „Preferovaný autoservis“, budete si díky této funkci toto nastavení moci synchronizovat s aplikací Kia Connect. Synchronizace spadá mezi volitelné funkce, takže si ji v případě zájmu musíte sami aktivovat. Pokud synchronizaci „Preferovaného autoservisu“ ponecháte v neaktivním stavu, budete si jej sice moci v aplikaci Kia Connect nadále zobrazit, ovšem bez záruky, že se nebude lišit od volby v MyKia.
  V této souvislosti dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), emailová adresa, UUID, název autoservisu, adresa autoservisu, kontaktní údaje autoservisu, informace o autoservisu, otevírací doba autoservisu.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5.8.
  ÚVODNÍ MENU S MAPOU A VYHLEDÁVÁNÍM
  Na mapě je vždy vyznačena Vaše aktuální poloha. Zde si lze také vyhledávat cíle z určitých kategorií (zajímavá místa nebo-li tzv. body zájmu).
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: údaje GPS, vyhledávané pojmy, jazyková verze mobilu.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5.9.
  PŘÍSTUP POMOCÍ TOUCH ID A FACE ID (IOS) NEBO OTISKEM PRSTU A DETEKCÍ OBLIČEJE (ANDROID)
  Určité funkce si v aplikaci Kia Connect můžete otevírat pomocí Touch ID a Face ID (iOS) nebo otiskem prstu a detekcí obličeje (Android). Vaše biometrická data se přitom ukládají jen lokálně na Váš mobilní telefon a k nám se neposílají. My k nim tudíž nemáme žádný přístup. Aplikace Kia Connect dostává pouze od systému Vašeho mobilního telefonu informaci o tom, zda byla biometrická identifikace úspěšná či nikoliv. Odemykání pomocí Touch ID a Face ID (iOS) nebo otiskem prstu a detekcí obličeje (Android) si můžete na mobilním telefonu v příslušných nastaveních kdykoliv deaktivovat.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: informace o tom, zda byla biometrická identifikace úspěšná či nikoliv.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  5.10.
  ZLEPŠOVÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB
  Zapnete-li si funkci „Zlepšování produktů/služeb“, budeme s Vaším implicitním souhlasem za účelem dalšího zlepšování produktů a služeb zpracovávat data týkající se výkonnosti, provozu, režimu a stavu vozidla. Svůj souhlas, který udělujete dobrovolně, můžete vypnutím funkce kdykoliv opět odvolat. Odvolání nemá vliv na zákonnost dosavadního zpracovávání osobních údajů. Funkce „Zlepšování produktů/služeb“ vyžaduje z technických důvodů také aktivaci geografického informačního systému („GIS“).
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: informace o stavu klimatizace, informace o stavu baterie, informace o stavu technických a stabilizačních systémů, informace o používání a stavu palubní desky, informace o klimatizaci a topení, informace o stavu motoru, brzd a hnací soustavy, informace o stavu jednotlivých funkcí, informace o převodovce a spotřebě, informace o systému aktivní a pasivní asistence, informace o volantu a pneumatikách, informace o motoru a nabíjení, informace o používání a stavu elektromotoru, informace o používání a způsobu využívání multimediálního systému (např. lajkovací funkce) a informace o GPS a rychlosti jízdy.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je založeno na Vámi uděleném souhlasu (čl. 6 (1) a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

 • 6. OVLÁDACÍ PANEL A FUNKCE VE VOZIDLE


 • 6.1.
  CENTRUM OZNÁMENÍ
  Centrum oznámení je sekce ovládacího panelu, do které Vám budou chodit upozornění od společnosti Kia. Přitom se bude jednat mj. o oznámení o svolávacích akcích týkajících se vozidla, připomínání pravidelného servisu a oznámení doporučených úkonů v rámci servisu.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikátory (např. identifikační číslo vozidla (VIN)), ID sekvence, přečtení, čas UTC.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  6.2.
  SLUŽBY KIA CONNECT LIVE
  Prostřednictvím těchto služeb získáte přístup k následujícím funkcím a informacím:
  ● Dopravní informace a online navigace: živé dopravní informace, které se budou používat pro výpočet tras a mapování aktuální dopravní situace. Online navigace do zvoleného cíle přitom pracuje nejen s informacemi o vývoji dopravy v reálném čase, ale i s příslušnými historickými dopravními informacemi.
  ● Živé informace o zajímavých místech: informace o zajímavých místech v blízkém okolí místa, ve kterém se právě nacházíte.
  ● Informace o počasí: informace o místním počasí.
  ● Informace o parkování: informace o parkovištích a pouličním parkování v místě, v nedalekém cíli, v zajímavém místě z výběru nebo v nedalekém centru.
  ● Zajímavá místa EV (pouze u elektromobilů a plug-in hybridů): informace o dobíjecích stanicích v blízkém okolí místa, ve kterém se právě nacházíte, včetně kapacity.
  ● Autoservisy Kia: informace o autoservisech Kia v blízkém okolí místa, ve kterém se právě nacházíte.
  ● Upozorňování na radar/nebezpečnou zónu (v zemích, kde to umožňuje legislativa): upozorňování na místa častých nehod a varování před místy vážných nehod a radarovými kontrolami.
  ● Sport: tato služba poskytuje přehled sportovních výsledků.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: GPS údaje, hledání a výsledky (zajímavá místa, autoservisy, čerpací stanice, parkoviště, rychlostní radary, dobíjecí stanice, počasí), dopravní informace, měrné jednotky (km, míle, metry), jazyk, operátor, identifikátory (např. identifikační číslo vozidla (VIN), ID řidiče, ID aplikace), telefonní číslo, datum a místní čas, verze protokolu, navigační systém (např. verze hardwaru a softwaru), trasa (např. start, nastavení, cíl, předpokládaný čas jízdy), hledané ligové utkání, hledaný ligový tým, ID ligové soutěže, typ ligového utkání, ID ligového týmu, ID hledané země, kód země, typ ligové soutěže, typ týmu, typ loga.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  Shora uvedené údaje budeme také zpracovávat za účelem dalšího zlepšování služeb Kia Connect Live.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytně nutné za účelem zajištění oprávněných zájmů naší společnosti (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tímto naším oprávněným zájmem je další zlepšování služeb Kia Connect Live.
  6.3.
  ONLINE HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ
  Online hlasové ovládání umožňuje ovládat určité funkce vozidla mluvenými povely a diktovat do připojeného mobilního zařízení textové zprávy. Online hlasové ovládání funguje v online prostředí (cloudu). Online hlasové ovládání se aktivuje standardně automaticky spolu se službou na ovládacím panelu vozidla. V rámci této funkce postupujeme Vaše osobní údaje (např. vzorky mluveného slova) námi pověřenému poskytovateli služeb, firmě Cerence B.V., a jejím subdodavatelům, kteří mohou mít sídlo mimo EU/EHP, a nemusí být tudíž vázány jinak platnými standardy ochrany osobních údajů (podrobnosti viz odstavec 9 a 10). Postupování osobních údajů firmě Cerence B. V. a jejím subdodavatelům zabráníte deaktivací online hlasového ovládání v nastaveních ovládacího panelu. Deaktivace online hlasového ovládání se může projevit omezenou funkčností resp. naprostou nefunkčností hlasového ovládání vozidla.
  Společnost Cerence B. V. převádí vzorky mluveného slova do písemné podoby, přičemž (v případě potřeby) příslušně interpretuje význam, a výsledek pak odesílá zpět do vozidla.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: hlasové nahrávky, (lokalizační) údaje GPS, zajímavé místo, uživatelské ID pro Cerence, což je unikátní ID pro potřeby registrace na serveru společnosti Cerence B.V. Uživatelské ID pro Cerence, identifikační číslo vozidla (VIN) ani další identifikátory nejsou navzájem propojeny. To znamená, že firma Cerence B. V. není schopna na základě obdržených dat identifikovat žádnou konkrétní fyzickou osobu.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  Hlasové nahrávky a údaje GPS budeme též shromažďovat a uchovávat za účelem poskytování a zlepšování online hlasového ovládání.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytně nutné za účelem zajištění oprávněných zájmů naší společnosti (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tímto naším oprávněným zájmem je další zlepšování online hlasového ovládání.
  6.4.
  SYNCHRONIZACE OSOBNÍHO KALENDÁŘE S NAVIGACÍ
  Tato služba Vám umožňuje synchronizovat si mobilní kalendář od Googlu nebo Applu s funkcí kalendáře na ovládacím panelu. Svůj osobní kalendář tak budete mít k dispozici i na displeji ovládacího panelu a budete si z něj moci zadávat cíle do navigace. Tato služba je kompatibilní jak s kalendářem od Googlu, tak i od Applu.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikátory (např. identifikační číslo vozidla (VIN)), e-mailová adresa, ID účtu e-mailového kalendáře, token pro Google nebo heslo pro iCloud, zápisy v kalendáři (např. název termínu, datum a čas, adresa).
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  6.5.
  PROVOZNĚ-TECHNICKÁ OZNÁMENÍ
  6.5.1.
  Oznamování svolávacích akcí: prostřednictvím shora uvedeného centra oznámení Vám budeme zasílat oznámení o svolávacích akcích týkajících se Vašeho vozidla. Kromě toho můžete oznámení tohoto typu dostávat ještě také i jinou cestou (např. do aplikace Kia Connect, na Vámi uvedenou e-mailovou adresu nebo poštovním dopisem).
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikátory (např. identifikační číslo vozidla (VIN)), ID sekvence, přečtení, čas UTC, absolvovaná vzdálenost, začátek záruční doby).
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  6.5.2.
  Připomínání servisu: do shora uvedeného centra Vám budeme zasílat oznámení, kterými Vám budeme připomínat termíny servisu vozidla.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikátory (např. identifikační číslo vozidla (VIN)), ID sekvence, přečtení, čas UTC, absolvovaná vzdálenost, začátek záruční doby).
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  6.5.3.
  Oznámení doporučených úkonů v rámci servisu: budeme vyhodnocovat technický stav vozidla a následně informovat o doporučených úkonech v rámci servisu vozidla (o aktualizaci softwaru, o výměně či kontrole součástek), a to formou oznámení zasílaných do ovládacího panelu resp. centra oznámení a/nebo do aplikace Kia Connect či na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.
  Zpracovávání je podmíněno Vaším předchozím svolením, které dáte příslušným přepínačem na seznamu svolení k funkcím v rámci aplikace Kia Connect. Svolení je dobrovolné a kdykoliv opět odvolatelné (např. deaktivací přepínače na seznamu svolení k funkcím v rámci aplikace Kia Connect). Odvolání souhlasu nemění nic na legálnosti dosavadního zpracování.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), ID sekvence, přečtení, čas UTC, absolvovaná vzdálenost, začátek záruční doby.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je založeno na Vámi uděleném souhlasu (čl. 6 (1) a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  6.5.4.
  Připomínání povinných technických kontrol (STK): Kia Vás bude informovat o nadcházejících povinných technických kontrolách. Ve Spojeném Království upozorňujeme řidiče na prohlídky předepsané Ministerstvem dopravy (běžně označované jako „MOT“). Přitom musíte společnosti Kia nejprve sdělit datum poslední technické kontroly a datum přihlášení vozidla.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikátory (např. identifikační číslo vozidla (VIN)), ID sekvence, přečtení, čas UTC, absolvovaná vzdálenost, začátek záruční doby), datum poslední technické kontroly, datum přihlášení vozidla.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  6.6.
  LAJKOVACÍ TLAČÍTKO PRO HUDBU Z USB A Z RÁDIA
  Lajkovací tlačítko pro hudbu z USB a z rádia umožňuje označovat si oblíbené písničky a sestavovat si playlisty. Lajkovacím tlačítkem, které je součástí hudební funkce systému infotainmentu, si songy nejen označíte, ale i odstraníte.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: typ poslechu (hudba z USB, rádio, hudba přes BT), název písně, interpreta a alba, používání funkce lajkování/odlajkování, údaje GPS, teplota vzduchu, rychlost jízdy, počasí (na základě aktuální polohy) a informace o čase.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  6.7.
  BEZDRÁTOVÁ OTA AKTUALIZACE
  Bezdrátová OTA aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu umožňuje:
  ● aktualizovat mapový materiál navigačního systému vozidla („aktualizace mapového materiálu“); a/nebo
  ● aktualizovat software systému infotainmentu anebo vylepšovat software ovládacího panelu („aktualizace systému infotainmentu“)
  stažením z našich serverů do integrovaného telematického systému metodou „OTA“, tedy metodou bezdrátového přenosu.
  Další informace o bezdrátové aktualizaci mapového materiálu a systému infotainmentu najdete v odstavci 4.1.3 Uživatelských podmínek aplikace Kia Connect.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikátory (např. identifikační číslo vozidla (VIN), verze softwaru vozidla, diagnostické kódy, datum výroby vozidla, údaje GPS (zeměpisná šířka, zeměpisná délka, nadmořská výška), mobilní operátor, zvolená jazyková verze, kód státu nebo regionu, identifikátory ovládacího panelu vozidla (např. typ, verze systému, platforma, výrobce), relevantní metadata.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
  Abychom předešli jakýmkoliv nejasnostem, upozorňujeme, že pokud budete při aktualizaci mapového materiálu a/nebo systému infotainmentu čerpat z webové stránky https://update.kia.com/EU/E1/Main anebo ze zdrojů autoservisu, nebude se jednat o bezdrátovou aktualizaci, a nebudeme tudíž vystupovat v roli správce příslušně zpracovávaných osobních údajů.

 • 7. DALŠÍ PŘÍPADY ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 • Vaše osobní údaje můžeme kromě případů popsaných v odstavci 5 a 6 zpracovávat také za následujícími účely:
  7.1.
  Komunikace: ke zpracovávání Vašich osobních údajů může docházet za účelem zajištění komunikace s Vámi ohledně služeb nebo smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli (např. za účelem poskytnutí zákaznické podpory, za účelem informování o technických záležitostech spojených se službou, za účelem plnění našich smluvních závazků, za účelem informování o změnách v uživatelských podmínkách aplikace Kia Connect nebo v prohlášení o ochraně osobních údajů), a to různými komunikačními kanály, včetně ovládacího panelu Vašeho vozidla (prostřednictvím centra oznámení), e-mailu, telefonu a formou oznámení do aplikace Kia Connect (aplikace Kia Connect za tímto účelem obsahuje vlastní schránku pro příchozí zprávy). Jestliže nás budete prostřednictvím dostupných komunikačních kanálů kontaktovat (např. kontaktním formulářem na naší webové stránce, e-mailem nebo telefonicky), může při vyřizování Vašeho požadavku a komunikaci s Vámi ohledně Vašeho požadavku docházet ke zpracovávání Vašich osobních údajů. Kontaktní formulář v aplikaci Kia Connect může být zčásti již také vyplněný, tak aby byla komunikace pro Vás co nejsnazší. Co se týče komunikace v rámci našich marketingových aktivit, viz odstavec 7.3.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo), údaje potřebné pro používání centra oznámení (např. jednoznačné identifikátory jako identifikační číslo vozidla (VIN), ID sekvence, přečtení, čas UTC), údaje potřebné pro zasílání oznámení do aplikace Kia Connect (uživatelské ID, stát, jazyk, ID zařízení, token systému, platforma, UUID, kontaktní ID), údaje pro předběžné vyplnění kontaktního formuláře v aplikaci Kia Connect (e-mailová adresa, identifikační číslo vozidla (VIN), jazyk, UUID), jméno, Vámi poskytované informace v souvislosti s Vaším požadavkem, smluvní údaje.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) nebo je nezbytně nutné za účelem zajištění oprávněných zájmů naší společnosti (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Těmito našimi oprávněnými zájmy je zajištění poskytování pokud možno co nejlepších služeb našim zákazníkům, zajištění adekvátní reakce na požadavky a adekvátního zpracovávání požadavků.
  7.2.
  Technická podpora: v případě zjištění nějakého technického problému s Vaším vozidlem nebo službou může být za účelem vyřešení takového problému nutné, abychom si z Vašeho vozidla stáhli informace a provedli jejich analýzu. Za předpokladu, že nám k tomu dáte svolení, budeme shromažďovat a zpracovávat provozní deník ovládacího panelu Vašeho vozidla, který obsahuje osobní údaje určitých kategorií. Vaše svolení je dobrovolné a kdykoliv opět odvolatelné (např. pomocí kontaktního formuláře, který najdete na naší webové stránce (https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/)) v sekci „Zákaznický servis“ a zde „Kontakt“). Odvolání souhlasu nemění nic na legálnosti dosavadního zpracování na základě Vašeho souhlasu před jeho odvoláním. Upozorňujeme však, že odmítnutí udělení souhlasu nebo jeho odvolání nám může znemožnit zajištění nebo provedení analýzy zjištěného problému s Vaším vozidlem nebo službou.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), časové razítko, geolokační údaje/GPS souřadnice (jako např. předchozí cíle) a výstupy z diagnostiky vozidla týkající se výkonu, používání, provozu a technického stavu vozidla.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je založeno na Vámi uděleném souhlasu (čl. 6 (1) a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  7.3.
  Marketing: prostřednictvím ovládacího panelu Vašeho vozidla, e-mailem a/nebo oznámeními do aplikace Kia Connect App (aplikace Kia Connect za tímto účelem obsahuje vlastní schránku pro příchozí zprávy) Vám můžeme zasílat informace za účelem propagace našich produktů a/nebo služeb, žádat o účast v průzkumech nebo umožňovat dávat nám zpětnou vazbu.
  V případě komunikace prostřednictvím e-mailu a oznámení do aplikace Kia Connect je toto zpravidla podmíněno Vaším předchozím svolením, kterým vymezujete také povolený rozsah těchto aktivit. Případné svolení dáte příslušným přepínačem na seznamu svolení k funkcím v rámci aplikace Kia Connect nebo jiným příslušným způsobem (pokud je možný). Svolení je dobrovolné a kdykoliv opět odvolatelné (např. deaktivací přepínače na seznamu svolení k funkcím v rámci aplikace Kia Connect). Kdykoliv se též můžete odhlásit od odběru propagačních emailů, a to kliknutím na příslušný odkaz, který je součástí každého našeho propagačního e-mailu. Odvolání souhlasu nemění nic na legálnosti dosavadního zpracování na základě Vašeho souhlasu před jeho odvoláním. Kromě toho máte právo na to vznést proti zpracovávání svých osobních údajů za účelem přímého marketingu námitku (viz odstavec 8.6 s dalšími podrobnostmi).
  Poskytnele-li nám v rámci uzavírání smlouvy na službu svoji e-mailovou adresu, pak Vám na tuto Vaši e-mailovou adresu můžeme bez vyžádání Vašeho předchozího souhlasu posílat informace týkající se podobných služeb nebo produktů Kia Connect. Váš předchozí souhlas v tomto případě nutný není, protože jste již naším zákazníkem resp. zákaznicí. To platí i pro zasílání těchto informací formou oznámení do aplikace Kia Connect, konkrétně do vlastní schránky této aplikace na příchozí zprávy. Zasílání marketingových sdělení elektronickou poštou však můžete kdykoliv odmítnout, aniž by Vám tím vznikly nějaké další náklady (kromě nákladů na přenos dat v rámci základního tarifu) (např. deaktivací přepínačů na seznamu svolení k funkcím v rámci aplikace Kia Connect pro „Reklamu v souvislosti se službou“). Kdykoliv se též můžete odhlásit od odběru propagačních emailů, a to kliknutím na příslušný odkaz, který je součástí každého našeho propagačního e-mailu. Kromě toho máte právo na to vznést proti zpracovávání svých osobních údajů za účelem přímého marketingu námitku (viz odstavec 8.6 s dalšími podrobnostmi).
  V této souvislosti dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: jméno a příjmení, kontaktní údaje (např. e-mailová adresa), technické údaje (např. informace o zařízení, IP adresa, uživatelské ID, UUID), informace o Vašem souhlasu (např. datum a čas udělení Vašeho explicitního souhlasu).
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je založeno na Vámi uděleném souhlasu (čl. 6 (1) a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů); odst. 7 (2) č. 2 německého zákona na ochranu proti nekalé soutěži („UWG“)), nebo vyplývá z oprávněného zájmu společnosti Kia (čl. 6(1)(f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů; odst. 7 (3) UWG). Tímto naším oprávněným zájmem je propagace našich služeb a produktů.
  7.4.
  Zpětná vazba a průzkumy: čas od času Vás můžeme požádat o poskytnutí zpětné vazby a/nebo účast na průzkumu ohledně naší společnosti a našich služeb, včetně služeb v rámci podpory (viz odstavec 4.3.3 s podrobnostmi o komunikaci s Vámi). V případě, že nám poskytnete zpětnou vazbu nebo se zúčastníte našeho průzkumu, může z naší strany za účelem zpracování a vyhodnocení zpětné vazby nebo provedení, zpracování a vyhodnocení průzkumu dojít ke zpracování potřebných osobních údajů. Takto budeme postupovat za účelem zdokonalování našich služeb a jejich přizpůsobování potřebám našich zákazníků.
  V některých případech můžeme provádět průzkumy s využitím platformy Salesforce Marketing Cloud od společnosti salesforce.com Germany GmbH nebo nástroje pro online průzkumy Surveymonkey od společnosti Momentive Europe UC („Momentive“) (viz odstavec 9 s podrobnostmi o těchto poskytovatelích).
  Do průzkumů na Surveymonkey se budete v určitých případech přihlašovat kliknutím na odkaz obsažený v pozvánce. Po kliknutí budete přesměrováni na webovou stránku společnosti Momentive, kde se průzkumu zúčastníte. Společnost Momentive bude jménem naší společnosti a za našimi účely zpracovávat informace související s průzkumem. Kromě toho společnost Momentive může: (i) shromažďovat a zpracovávat informace o Vašem zařízení a další technické údaje za účelem vyloučení víceré účasti; a (ii) používat cookies, které jí umožní rozeznat, zda se účastník do průzkumu přihlašuje znovu, a pokud ano, přiřadit mu jeho již existující odpovědi. Další informace o zpracovávání osobních údajů společností Momentive najdete na https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/.
  V této souvislosti dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: jméno a příjmení (v případě potřeby a poskytnutí), obsah (např. Vaše zpětná vazba a/nebo odpovědi), technické údaje (IP adresa, UUID, verze operačního systému, typ zařízení, ID/MAC adresa zařízení, informace o systému a výkonu a typ prohlížeče).
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytně nutné za účelem zajištění oprávněných zájmů naší společnosti (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tímto naším oprávněným zájmem je zdokonalování našich služeb.
  7.5.
  Sdílení osobních údajů: podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje sdílíme s třetími subjekty, najdete v odstavci 9.
  7.6.
  Podniková operativa: ke zpracovávání osobních údajů z určitých shora uvedených kategorií může docházet také pro potřeby vnitropodnikového řízení a administrace včetně řízení záznamů nebo vedení interních protokolů.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytně nutné za účelem zajištění oprávněných zájmů naší společnosti (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tímto naším oprávněným zájmem je zajištění náležité a efektivní podnikové operativy.
  7.7.
  Plnění zákonných povinností: ke zpracovávání osobních údajů z určitých shora uvedených kategorií (např. záznamy o Vámi daných svoleních spolu s datem a časem, obsahem a způsobem vyjádření) může docházet také v rámci dodržování platných zákonných předpisů a norem a plnění doporučení nebo výzev (např. výzev soudů nebo regulativních orgánů, včetně policie, o postoupení osobních údajů).
  Právní základy: zpracovávání těchto údajů může být nezbytně nutné: (i) pro plnění právních povinností, jež se na nás vztahují (čl. 6 (1) c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů); nebo (ii) za účelem zajištění plnění oprávněných zájmů naší společnosti (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tímto naším oprávněným zájmem je zajištění plnění našich právních povinností.
  7.8.
  Soudní spory a šetření: ke zpracovávání osobních údajů z určitých shora uvedených kategorií může docházet také za účelem vyhodnocování, prosazování a obhajování našich práv a zájmů.
  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytně nutné za účelem zajištění oprávněných zájmů naší společnosti (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tímto naším oprávněným zájmem je ochrana našich zájmů a prosazování našich práv.

 • 8. VAŠE PRÁVA


 • Svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů můžete s účinky do budoucna kdykoliv odvolat. (čl. 7 (3) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Odvolání nepovede ke zpochybnění zákonnosti dosavadního zpracovávání.
  Kromě toho máte v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů právo požádat o přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů), o jejich opravu (čl. 16 obecného nařízení o ochraně osobních údajů), o výmaz (čl. 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů), o omezení zpracovávání svých osobních údajů (čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů) a o přenositelnost dat (čl. 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů) a vznést proti zpracovávání osobních údajů námitku (čl.. 21 (1) a (2) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  Kromě toho máte též právo podat stížnost k příslušnému úřadu pro dozor nad ochranou osobních údajů (čl. 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  Tato práva jsou však konkrétně upravena platnými národními předpisy pro ochranu osobních údajů, a nemusí být tudíž k dispozici v neomezeném rozsahu.
  8.1.
  Právo na přístup: můžete mít právo nechat si od nás vystavit potvrzení o tom, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje předmětem zpracovávání, a pokud ano, požádat o přístup k těmto osobním údajům. Právo na přístup zahrnuje - mimo jiné - právo získat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů a příjemcích nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny. Právo na přístup však není absolutní a může být omezeno zájmy jiných osob.
  Můžete mít právo na kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další vyžádané kopie můžeme účtovat přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů.
  8.2.
  Právo na opravu údajů: můžete mít právo na opravu nepřesných osobních údajů. V závislosti na účelu zpracování můžete mít také právo na doplnění neúplných osobních údajů, například formou doplňujícího prohlášení.
  8.3.
  Právo na výmaz údajů („právo na to být zapomenut/a“): za určitých okolností můžete mít právo na výmaz svých osobních údajů a my povinnost Vám v tomto vyhovět.
  8.4.
  Právo na omezení zpracování: za určitých okolností můžete mít právo na omezení zpracovávání Vašich osobních údajů. Odpovídající údaje budou příslušně označeny a jejich zpracovávání omezeno na určité účely.
  8.5.
  Právo na přenositelnost údajů: za určitých okolností můžete mít právo vyžádat si osobní údaje o Vaší osobě, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a můžete mít právo tyto údaje předat jinému subjektu, aniž bychom Vám v tomto mohli zabránit.
  8.6.
  Právo na vznesení námitky: za určitých okolností můžete mít právo vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů z titulu našich oprávněných zájmů (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) na základě Vaší konkrétní situace a my můžeme být nuceni zpracovávání Vašich osobních údajů ukončit.
  Pokud jsou navíc Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů za tímto účelem kdykoliv, a to včetně profilování v rámci přímého marketingu. V takovém případě zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem ukončíme.
  8.7.
  Právo učinit opatření ohledně uchovávání a sdělování údajů po smrti: máte právo učinit konkrétní opatření ohledně uchovávání a sdělování svých osobních údajů po své smrti a my se jím musíme řídit. Můžete se také dohodnout na obecných opatřeních se třetí stranou, která nám pak Vaše pokyny v danou dobu sdělí.

 • 9. PŘÍJEMCI A KATEGORIE PŘÍJEMCŮ


 • Přístup k Vašim osobním údajům je ve společnosti Kia omezen na osoby, které je potřebují znát pro plnění svých pracovních úkolů.
  Společnost Kia tak může Vaše osobní údaje za tímto účelem v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů zpřístupňovat následujícím příjemcům a jejich kategoriím:
  ● společnosti skupiny Kia Group - Vaše osobní údaje můžeme zpřístupňovat dalším společnostem ze skupiny Kia Group, včetně přidružených společností sídlících v Evropě a společnosti Kia Corporation se sídlem v Korejské republice.
  ● Ke zpřístupňování osobních údajů dalším členům skupiny Kia Group dochází za interními administrativními účely na základě našich operativních a obchodních zájmů (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Ke zpřístupňování osobních údajů může také docházet za účelem plnění s Vámi uzavřené smlouvy (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  ● V určitých případech může být zpřístupnění založeno na Vašem souhlasu (čl. 6 (1) a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů), který udělíte příslušným přepínačem na seznamu svolení k funkcím v rámci aplikace Kia Connect, například se sdílením určitých údajů o vozidle s příslušným národním obchodním zastoupením nebo distributorem společností Kia ve Vaší zemi za různými účely. Svolení je dobrovolné a kdykoliv opět odvolatelné (např. deaktivací přepínače na seznamu svolení k funkcím v rámci aplikace Kia Connect). Odvolání souhlasu nemění nic na legálnosti dosavadního zpracování.
  ● Abyste stejné zprávy nedostávali opakovaně různými kanály od různých společností skupiny Kia, budeme národní obchodní zastoupení nebo distributora společnosti Kia ve Vaší zemi vždy informovat o tom, jaké oznámení týkající se Vašeho vozidla jsme Vám zaslali. Tento postup vyžaduje oprávněný zájem naší společnosti a příjemců těchto informací (čl. 6(1)(f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tímto naším společným oprávněným zájmem je poskytování pokud možno co nejlepších služeb našim zákazníkům, jelikož sdílením těchto informací předejdeme frustraci zákazníka z opakovaného zasílání stejných zpráv různými kanály od různých společností skupiny Kia.
  ● telekomunikační operátoři – Vaše osobní údaje můžeme za účelem zajištění poskytování služeb (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) zpřístupňovat společnosti Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Duesseldorf, Německo, která nám poskytuje potřebné telekomunikační služby. Společnost Vodafone GmbH bude Vaše osobní údaje zpracovávat jako nezávislý správce osobních údajů.
  ● poskytovatelé služeb – Vaše osobní údaje můžeme za účelem zpracovávání jménem naší společnosti podle našich pokynů v rozsahu nezbytném pro naplňování příslušných účelů (čl. 28 (3) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) zpřístupňovat přidruženým i nepřidruženým firmám v postavení třetích stran působících v roli zpracovatelů osobních údajů. Zpracovatelé osobních údajů budou smluvně zavázáni zavést vhodná technická a bezpečnostně organizační opatření na ochranu osobních údajů a postupovat při jejich zpracovávání výhradně podle našich pokynů. Poskytovatelem služeb mohou být mj.:
  ● poskytovatel služeb v oblasti technické infrastruktury a správy funkcí poskytovaných v rámci služby, kterým je společnost Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach nad Mohanem, Německo,
  ● poskytovatelé služeb v oblasti platforem pro správu zákaznických dat a dat propojené mobility, kterými jsou salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 Mnichov, Německo, a Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue, John. F. Kennedy, L-1855, Lucembursko, provozující servery na území EU/EHP,
  ● firma Momentive Europe UC, Second Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin 4, Irsko, poskytující nástroj pro provádění online průzkumů Surveymonkey a další služby pro potřeby provádění a vyhodnocování průzkumů,
  ● poskytovatel služeb, společnost Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Nizozemsko, poskytující služby v souvislosti s funkcí online hlasového ovládání,
  ● přidružené firmy společnosti Kia se sídlem na území EU/EHP, poskytující služby v oblasti zákaznické podpory včetně call centra,
  ● poskytovatelé služeb, TomTom Global Content B.V. a HERE Europe B.V., poskytující služby spojené s mapovým materiálem,
  ● další poskytovatelé služeb, poskytující zvláštní služby.
  ● státní orgány, soudy, externí poradci a jiné podobné třetí strany z okruhu subjektů veřejného práva – Vaše osobní údaje můžeme zpřístupňovat státním orgánům, soudům a jiným podobným třetím stranám z okruhu subjektů veřejného práva, a to na základě případných právních povinností, jež se na nás budou vztahovat (čl. 6 (1) c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů), nebo za účelem ochrany našich zájmů nebo prosazení našich práv (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tito příjemci budou Vaše příslušné osobní údaje obvykle zpracovávat jako nezávislí správci.
  ● externí odborní poradci – Vaše osobní údaje můžeme zpřístupňovat našim daňovým poradcům, auditorům, účetním, právním poradcům a jiným externím odborným poradcům, a to za účelem zajištění naší podnikatelské činnosti (čl. 6(1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). V určitých případech můžeme Vaše osobní údaje zpřístupňovat také za účelem ochrany našich zájmů nebo prosazení našich práv (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tito příjemci budou Vaše příslušné osobní údaje zpracovávat jako nezávislí správci.
  ● noví majitelé z okruhu třetích stran – v případě, že prodáme nebo převedeme veškerý svůj majetek nebo obchod nebo jeho odpovídající část na nové majitele (což platí i pro reorganizaci nebo likvidaci), můžeme v této souvislosti zpřístupnit Vaše osobní údaje novým majitelům z okruhu třetích stran (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tito příjemci budou Vaše příslušné osobní údaje zpracovávat jako nezávislí správci.
  ● jiné subjekty – Vaše osobní údaje můžeme zpřístupňovat také dalším třetím stranám (např. pojišťovnám, leasingovým společnostem, poskytovatelům finančních služeb, flotilovým společnostem, agregátorům dat), ovšem pouze v případě, že: (i) nás o to sami požádáte a dáte nám k tomu předem svůj souhlas (čl. 6(1) a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů); (ii) že zpřístupnění bude nezbytně nutné pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6(1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů); nebo (iii) smlouvy mezi Vámi a takovou třetí stranou (čl. 6(1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tito příjemci budou Vaše příslušné osobní údaje zpracovávat jako nezávislí správci.
  ● V rámci pokročilých asistenčních systémů pro řidiče ("ADAS", Advanced Driver Assist System): dochází ke shromažďování a zpracovávání statických telematických dat, která odesíláme a ukládáme do vybraných datových úložišť. Jedná se přitom o statické informace; tj. bez informací o jízdě, to znamená, že z nich nelze sestavit profil řidičských zvyklostí. Účelem zpracování je ochrana proti podvodným praktikám, zlepšování a další vývoj ADAS s cílem zvýšit počet vozidel vybavených výkonnými bezpečnostními systémy a zjednodušit našim zákazníkům jednání s pojišťovnami. Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: výrobní údaje (VBI) jako identifikační číslo vozidla (VIN), model, speciální úprava, modelový rok, cena, barva, typ paliva, napájecí systém, emise, kategorie, výkon motoru, výbava včetně bezpečnostních systémů ADAS. Zpracovávání těchto údajů je nezbytně nutné za účelem zajištění oprávněných zájmů naší společnosti (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tímto naším oprávněným zájmem je zdokonalování našich služeb zlepšování služeb, zdokonalování produktů a zvyšování prodeje vozidel s ADAS a také vývoj nových produktů a služeb. Osobní údaje uživatele mohou být pro potřeby naší vlastní analýzy s cílem zajistit zdokonalování a další vývoj produktů předem anonymizovány.

 • 10. PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ


 • Jsme součástí mezinárodní obchodní skupiny. Proto z naší strany může docházet k přenosu osobních údajů v rámci skupiny Kia a do jiných třetích stran uvedených v odstavci 9.
  Někteří příjemci osobních údajů mohou mít své sídlo nebo provozovnu mimo území Vaší země a EU/EHP, např. v Korejské republice, ve Spojeném Království nebo ve Spojených státech amerických („třetí země“). V některých z těchto třetích zemí je na základě rozhodnutí Evropské Komise zajišťována adekvátní míra ochrany osobních údajů (např. v Korejské republice a ve Spojeném Království) („adekvátní jurisdikce“).
  Případný přenos osobních údajů příjemcům z třetích zemí mimo adekvátní jurisdikci podléhá z naší strany (nebo případně ze strany námi pověřených zpracovatelů dat se sídlem v EU/EHP transferujících osobní údaje k sub-zpracovatelům v takových třetích zemích) bezpečnostním opatřením, která spočívají zejména v uzavírání smluv o přenosu dat podle doporučení Evropské Komise (v podobě Standardní smluvní doložky) s příjemci, anebo v přijímání jiných opatření za účelem zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů.
  Kopii příslušných opatření si můžete vyžádat od našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (viz odstavec 2 a 3).

 • 11. ARCHIVACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 • 11.1.
  Vaše osobní údaje budou společností Kia a/nebo jinými námi pověřenými poskytovateli služeb uchovávány výhradně po dobu nezbytnou k dosažení účelů, za kterými jsou shromažďovány a které jsou uvedeny výše.
  Když už společnost Kia k těmto účelům nebude Vaše osobní údaje potřebovat, dojde k jejich výmazu z příslušných systémů a/nebo evidence a/nebo k zajištění řádné anonymizace vylučující identifikací Vaší osoby (pokud se na společnost Kia nebude vztahovat zákonná nebo jiná regulatorní povinnost uchovávat informace o Vás i nadále, jako např. osobní údaje obsažené ve smlouvách, sděleních a obchodních dopisech, pro které může platit zákonná archivační lhůta v trvání až 10 let.)
  11.2.
  Reset účtu Kia a/nebo ovládacího panelu: ovládací panel i účet Kia si můžete aktivací příslušné možnosti/stiskem příslušného tlačítka (např. v aplikaci Kia Connect a/nebo na ovládacím panelu) resetovat a deaktivovat.
  V takovém případě následuje zablokování, a posléze výmaz osobních údajů spojených s účtem Kia a/nebo ovládacím panelem, pokud se na ně nebude vztahovat archivační povinnost (viz odstavec 8.1).
  Po resetu účtu Kia a/nebo ovládacího panelu budete z aplikace Kia Connect a/nebo ovládacího panelu odhlášeni. To znamená, že pokud budete chtít služby aplikace a/nebo funkce ovládacího panelu používat dále, budete se muset buď znovu zaregistrovat, anebo přihlásit zadáním jiných přihlašovacích údajů.
  Upozorňujeme na to, že
  ● deaktivace účtu aplikace Kia Connect nemá vliv na dostupnost funkcí prostřednictvím ovládacího panelu,
  ● reset ovládacího panelu, kterým se systém vozidla od aplikace Kia Connect odpojí, nemá žádný vliv na dostupnost služeb prostřednictvím aplikace.

 • 12. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 • Zavedli jsme vhodná organizačně-technická bezpečnostní opatření na ochranu Vašich osobních údajů proti náhodné nebo nezákonné destrukci, ztrátě, úpravě, neoprávněnému zpřístupnění, neoprávněnému přístupu a jiným nezákonným způsobům zpracovávání.
  Jelikož je však internet otevřeným systémem, není přenos osobních údajů po internetu úplně bezpečný. Ačkoliv zavedená bezpečnostní opatření v souladu s technickým vývojem a za účelem zajištění adekvátní úrovně zabezpečení všech Vašich námi zpracovávaných osobních údajů neustále zdokonalujeme, přesto nemůžeme zabezpečení Vašich osobních údajů při přenosu po internetu k nám garantovat.

 • 13. OFFLINE REŽIM (S VYPNUTÝM MODEMEM)


 • Aktivací příslušné možnosti si můžete ovládací panel přepnout do offline režimu. Přepnutím do offline režimu se služba včetně shromažďování osobních údajů deaktivuje, což platí především pro údaje GPS. Na displeji ovládacího panelu se v horní liště objeví symbol offline režimu.

 • 14. AKTUALIZACE


 • Znění tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů budeme případně čas od času upravovat či doplňovat. Úpravy a doplňky si může vyžádat změna praxe při zpracovávání osobních údajů nebo změny v zákonech. Doporučujeme, abyste si znění tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů důkladně pročetli a průběžně sledovali případné změny provedené v souladu s tímto textem.
  Upravené či doplněné znění Prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejníme na webu a také prostřednictvím aplikace Kia Connect a ovládacího panelu. Datum vydání nejnovějšího znění je uvedeno v záhlaví Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 • 15. VYMEZENÍ POJMŮ


 • Pojmem „správce osobních údajů“ je myšlena fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt stanovující samostatně nebo společně s ostatními účely a prostředky zpracovávání osobních údajů.
  Pojmem „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ je myšleno: (i) nařízení (EU) 2016/679; nebo (ii) ve vztahu ke Spojenému Království, nařízení (EU) 2016/679 jakožto součást právního řádu Spojeného Království na základě odstavce 3 zákona o vystoupení z Evropské Unie z roku 2018 v aktuálně platném znění (známé též pod zkratkou UK GDPR).
  Pojmem „osobní údaje“ jsou myšleny jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.
  Pojmem „zpracování“/„zpracovávání“ je myšlen jakýkoliv úkon nebo soubor úkonů prováděných s osobními údaji nebo soubory osobních údajů jako shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, ukládání na nosiče informací, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, nahlídnutí, používání, předávání, šíření nebo jiné zpřístupňování, třídění nebo kombinování, blokování, vymazávání nebo likvidace.
  Pojmem „zpracovatel osobních údajů“ je myšlena fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který jménem správce zpracovává osobní údaje.

 • 16. MÍSTNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY


 • Kromě shora uvedeného platí následující místní právní úpravy:
  Rakousko
  Odstavec 11.1 bude platit v následujícím upraveném znění: Vaše osobní údaje budou společností Kia a/nebo jinými námi pověřenými poskytovateli služeb uchovávány výhradně v rozsahu nezbytném pro plnění našich povinností a výhradně po dobu nezbytnou k dosažení účelu, za kterým jsou shromažďovány, a to v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Když už společnost Kia nebude zpracovávání Vašich osobních údajů potřebovat, dojde k jejich výmazu z příslušných systémů a/nebo evidence a/nebo k zajištění řádné anonymizace vylučující identifikací Vaší osoby (pokud se na společnost Kia nebude vztahovat zákonná nebo jiná regulatorní povinnost uchovávat informace o Vás i nadále, jako např. osobní údaje obsažené ve smlouvách, sděleních a obchodních dopisech, pro které může platit zákonná archivační lhůta v trvání až 7 let. Pokud to bude vyžadovat oprávněný zájem společnosti Kia, bude možno v této souvislosti (např. z důvodu rizika vzniku nebo existence právního sporu) tuto archivační lhůtu prodloužit)).
  Belgie
  Co se týče archivační lhůty podle odstavce 11.1, pak pro Belgii platí, že osobní údaje v souvislosti se smluvním vztahem založeným smlouvou, sděleními nebo obchodními dopisy mohou být uchovávány po dobu až 10 let od ukončení smluvního vztahu mezi společností Kia a Vámi. V případě, že údaje budou relevantní pro správní či soudní řízení, je společnost Kia oprávněna uchovávat je po celou dobu trvání těchto řízení, včetně vyčerpání příslušných opravných prostředků. Kontaktní údaje belgického úřadu pro ochranu osobních údajů: Autorité de protection des données Gegevensbeschermingsautoriteit, Rue de la presse 35 1000 Brusel, Tel.: +32 (0)2 274 48 00, Fax: +32 (0)2 274 48 35, E-mail: contact(at)apd-gba.be
  Maďarsko
  Odstavec 11.1 se nahrazuje následujícím textem: Vaše osobní údaje budou společností Kia a/nebo jinými námi pověřenými poskytovateli služeb uchovávány výhradně v rozsahu nezbytném pro plnění našich povinností a výhradně po dobu nezbytnou k dosažení účelu, za kterým jsou shromažďovány, a to v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Když už společnost Kia nebude zpracovávání Vašich osobních údajů potřebovat, dojde k jejich výmazu z příslušných systémů a/nebo evidence a/nebo k zajištění řádné anonymizace vylučující identifikací Vaší osoby (pokud se na společnost Kia nebude vztahovat zákonná nebo jiná regulatorní povinnost uchovávat informace o Vás i nadále, jako např. osobní údaje obsažené ve smlouvách, sděleních a obchodních dopisech, pro které může platit zákonná archivační lhůta v trvání až 8 let, jako například pro účetní doklady od data vystavení). V případě, že údaje budou relevantní pro správní či soudní řízení, je společnost Kia oprávněna uchovávat je po celou dobu trvání těchto řízení, včetně vyčerpání příslušných opravných prostředků. Kontaktní údaje maďarského úřadu pro ochranu osobních údajů: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Adresa: H-1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel.: +36-1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu
  Itálie
  Bez ohledu na případný rozpor s předcházejícím Prohlášením o ochraně osobních údajů bude pro zpracovávání osobních údajů podléhajících italskému právu platit následující text vyplývající z příslušně platného italského zákona: (i) společnost Kia nebude Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu v žádném případě zpracovávat za účelem profilování; (ii) jste-li již zákazníkem společnosti Kia a poskytl/a jste společnosti Kia již svoji e-mailovou adresu, pak Vám společnost Kia bude moci, bez omezení Vašeho práva na vznesení námitky podle odstavce 8.6 výše, na Vaši e-mailovou adresu posílat marketingová sdělení týkající se produktů a služeb podobných produktům a službám, které jste si v minulosti zakoupili; (iii) co se týče doby uchovávání, bude společnost Kia případné osobní údaje zpracovávané za účelem marketingu nebo profilování uchovávat po dobu 24 respektive 12 měsíců, a případně i déle, pokud to společnosti Kia povolí italský orgán pro dozor nad ochranou osobních údajů. Kontaktní údaje italského orgánu pro dozor nad ochranou osobních údajů: Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Řím, www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it, E-mail: garante@gpdp.it, Fax: (+39) 06 696773785, Tel.: (+39) 06 696771
  Nizozemsko
  Odstavec 11.1 bude platit v následujícím upraveném znění: V Nizozemsku platí pro účetní doklady standardní 7letá archivační lhůta. Upozorňujeme to, že tuto lhůtu je na základě povinnosti vyplývající z platného zákona nebo na základě oprávněného zájmu společnosti Kia možno prodloužit (například z důvodu rizika vzniku nebo existence právního sporu).
  Polsko
  Odstavec 8.6 bude platit v následujícím upraveném znění: Právo na vznesení námitky: za určitých okolností můžete mít právo na to vznést proti zpracovávání Vašich osobních údajů na základě Vaší konkrétní situace námitku a my můžeme být nuceni zpracovávání Vašich osobních údajů ukončit. Pokud budou Vaše osobní údaje zpracovávány s Vaším souhlasem pro účely přímého marketingu, máte kromě toho též právo na to tento svůj souhlas se zpracováváním svých osobních údajů za účelem marketingu tohoto typu, které obnáší i profilování v příslušně nezbytném rozsahu, kdykoliv odvolat. V takovém případě zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem ukončíme. Odstavec 11.1 bude platit v následujícím upraveném znění: Vaše osobní údaje budou společností Kia a/nebo jinými námi pověřenými poskytovateli služeb uchovávány výhradně v rozsahu nezbytném pro plnění našich povinností a výhradně po dobu nezbytnou k dosažení účelu, za kterým jsou shromažďovány, a to v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Když už společnost Kia nebude zpracovávání Vašich osobních údajů potřebovat, dojde k jejich výmazu z našich systémů a/nebo evidence a/nebo zajištění řádné anonymizace vylučující identifikací Vaší osoby (pokud se na společnost Kia nebude vztahovat zákonná nebo jiná regulatorní povinnost uchovávat informace o Vás i nadále; v Polsku platí pro účetní doklady zákonná archivační lhůta v trvání 5 let od konce předchozího finančního roku. Upozorňujeme to, že tuto lhůtu je na základě povinnosti vyplývající z platného zákona nebo na základě oprávněného zájmu společnosti Kia možno prodloužit (například z důvodu rizika vzniku nebo existence právního sporu).) Kontaktní údaje polského úřadu pro ochranu osobních údajů: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00 -193 Varšava, E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
  Slovensko
  Kontaktní údaje slovenského úřadu pro ochranu osobních údajů: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, Tel.: + 421 2 32 31 32 14, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
  Španělsko
  Odstavec 8.1 věta 2 se nahrazuje následujícím textem: Můžete mít právo na kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie vyžádané do 6 měsíců můžeme účtovat přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů. Odstavec 11 se nahrazuje následujícím textem: 11.1. Vaše osobní údaje budou společností Kia a/nebo jinými námi pověřenými poskytovateli služeb uchovávány výhradně v rozsahu nezbytném pro plnění našich povinností a výhradně po dobu nezbytnou k dosažení účelu, za kterým jsou shromažďovány, a to v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Když už společnost Kia nebude zpracovávání Vašich osobních údajů potřebovat, dojde k zablokování a po uplynutí karenční lhůty (např. zákonné archivační lhůty pro osobní údaje ve smlouvách, sděleních a obchodních dopisech v trvání až 10 let) k výmazu z příslušných systémů a/nebo evidence a/nebo zajištění řádné anonymizace vylučující identifikací Vaší osoby. 11.2. Pro osobní údaje zpracovávané v souvislosti s poskytováním služeb v rámci aplikace, na které se žádná zákonná ani regulatorní archivační lhůta nevztahuje, platí, že k anonymizaci dochází okamžitě poté, co poskytování určité služby skončí, s výjimkou:
  ● registrační a přihlašovací údaje budou uchovávány po dobu trvání smlouvy (tj. až sedm let)
  11.3. Zrušení účtu: pokud se rozhodnete používání služby v rámci aplikace ukončit (např. aktivací příslušné možnosti v aplikaci Kia Connect) a/nebo účet Kia Connect zrušit (např. aktivací příslušné možnosti na ovládacím panelu), pak se všechny osobní údaje v souvislosti s Vaším účtem Kia zablokují a posléze vymažou tak, jak je popsáno výše.
  Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti Kia a jako takový chráněn příslušnými zákony a úpravami.