Prohlášení O Ochraně Osobních Údajů V Rámci Kia Connect

Prohlášení O Ochraně Osobních Údajů V Rámci

 • 1. ÚVODEM

 • Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů („Prohlášení o ochraně osobních údajů“ německé společnosti Kia Connect GmbH, zapsané v obchodním rejstříku pod číslem HRB 112541, („Kia“, „my“ nebo „nás“) se vztahuje na shromažďování a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s poskytováním našich služeb („služby“) prostřednictvím aplikace Kia Connect („aplikace Kia Connect“) a/nebo ovládacího panelu vozidla („ovládací panel“) a je určeno klientům využívajících našich služeb („Vy“, „Vám“). Společnost Kia bere ochranu Vašich osobních údajů a Vašeho soukromí velmi vážně a bude Vaše osobní údaje zpracovávat výhradně v souladu s platnými právními předpisy a nařízeními týkajícími se ochrany osobních údajů a soukromí.

  Znění tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů budeme případně čas od času upravovat či doplňovat. Úpravy a doplňky si může vyžádat zejména implementace nových technologií anebo zavedení nových služeb. Upravené či doplněné znění Prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejníme na webu a také prostřednictvím aplikace Kia Connect a ovládacího panelu.

  Upozorňujeme, že Vás o zpracovávání Vašich osobních údajů budeme informovat v případě potřeby také zvlášť explicitně, například v souvislosti s vyžádáním Vašeho souhlasu anebo formou samostatných prohlášení o ochraně osobních údajů.

 • 2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 2.1.
  Pokud není explicitně uvedeno jinak, je správcem odpovědným za osobní údaje shromažďované a zpracovávané v souvislosti s poskytováním těchto služeb společnost Kia Connect GmbH.
  2.2.
  S případnými dotazy týkajícími se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů či způsobu zpracovávání Vašich osobních údajů i za účelem uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat na adrese:

  Kia Connect GmbH
  Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt am Main
  Německo
  E-mail: info@kia-connect.eu

  Můžete využít také našeho kontaktního formuláře, který najdete zde: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/

  Alternativně můžete také kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje najdete v odstavci 3.

 • 3. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů („DPO“) jsme pověřili externí subjekt. DPO můžete kontaktovat na adrese:

  Kia Connect GmbH
  - Pověřenec pro ochranu osobních údajů -
  Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt am Main
  Německo
  E-mail: dpo@kia-connect.eu

 • 4. ÚČELY, PRÁVNÍ ZÁKLAD A KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Bližší informace o účelech zpracovávání Vašich osobních údajů a právních základech, o které se přitom opíráme, a přehled kategorií osobních údajů, k jejichž zpracovávání může z naší strany docházet, jsou uvedeny v odstavcích 4.1, 4.2 a 4.3. Upozorňujeme, že ke zpracovávání Vašich osobních údajů bude docházet pouze v rozsahu, v jakém je jejich zpracovávání povoleno zákonem a nezbytně nutné pro sledování příslušného účelu.

  Ke zpracovávání Vašich osobních údajů bude docházet zejména za účelem poskytování našich služeb. Další informace o jednotlivých službách najdete v popisu v uživatelských podmínkách služeb Kia Connect.

  Ke zpracovávání Vašich osobních údajů však může docházet také za dalšími účely uvedenými v odstavcích 4.1, 4.2 a 4.3. Například se tak může jednat mimo jiné o zpracovávání osobních údajů za účelem: (i) naší vzájemné komunikace; (ii) přímého marketingu; (iii) či provádění analýzy relevantních údajů pro potřeby dalšího zlepšování našich služeb, vývoje produktů a/nebo služeb v oblasti nové a tradiční mobility a zajištění spolehlivého a bezpečného poskytování relevantních produktů nebo služeb. Za účely uvedenými v (iii) můžeme provádět analýzu dat na základě statistických a matematických modelů. Kromě toho může ke zpracovávání Vašich osobních údajů docházet také za účelem zajištění dodržování platného práva nebo plnění jiných zákonných povinností (např. postoupení relevantních dat soudům a dalším orgánům činným v trestním řízení) anebo za jinými účely, o kterých Vás budeme předem příslušně informovat.

  Obecně Vaše osobní údaje v souvislosti se službami shromažďujeme a zpracováváme nejprve v reakci na vyjádření Vašeho zájmu o uzavření smlouvy za účelem jejího sjednání s Vámi, tedy pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost („uzavření smlouvy“), nebo v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy s Vámi uzavřené (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) či v rozsahu nezbytně nutném za účelem zajištění oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetích subjektů (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Konkrétně pak může z naší strany docházet ke zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění právních povinností, jež se na nás vztahují (čl. 6 (1) c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů), nebo za podmínky, že jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 6 (1) a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

  Pokud nebude v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů výslovně uvedeno jinak, pak se v případě osobních údajů uvedených v odstavci č. 4 jedná o údaje, které nám buď poskytnete přímo sami (např. zadáním do aplikace Kia Connect), anebo které budou shromažďovány prostřednictvím aplikace Kia Connect a/nebo ovládacího panelu. Obecně máte právo na to, nám své osobní údaje neposkytnout. V určitých případech (např. v rámci využívání určitých služeb), jsou však určité Vaše osobní údaje pro zpracování Vašich dotazů nebo poskytnutí určité služby nezbytným předpokladem. O tom, o jaké osobní údaje půjde, Vás budeme vždy informovat.

  Upozorňujeme na skutečnost, že bude-li aplikaci Kia Connect propojenou s Vaším vozidlem používat ještě někdo další, bude si s její pomocí (díky službě „Vyhledání vozidla“) moci zjistit, kde se vozidlo právě nachází, a to i když s ním právě někam pojedete. Nebude si však moci zjistit, po jaké trase právě jedete.

  Zásady zpracovávání osobních údajů uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů platí ve stejném rozsahu i v případě, že vozidlo používá třetí subjekt. Jak však z Prohlášení o ochraně osobních údajů také vyplývá, je zpracovávání osobních údajů společností Kia založeno obecně na datech spojených s vozidlem. Společnost Kia tak uživatele resp. řidiče, pokud se nepřihlásí prostřednictvím svého profilu anebo nepoužije jiné jednoznačné identifikátory, není schopna identifikovat.
  4.1.
  APLIKACE KIA CONNECT
  4.1.1.
  Registrace uživatelů aplikace Kia Connect: aplikace Kia Connect je vyhrazena registrovaným uživatelům disponujícím příslušným uživatelským účtem („účet Kia“). Podrobné informace o zpracovávání Vašich osobních údajů v souvislosti s účtem Kia najdete v samostatném prohlášení o ochraně osobních údajů zde: https://connect.kia.com/eu/kia-account-docs/. Budete muset také potvrdit Uživatelské podmínky aplikace Kia Connect. Propojení koncového zařízení (např. mobilního telefonu) s aplikací Kia Connect a vozidlem předchází ověření určitých povinných údajů.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), e-mailová adresa, jméno a příjmení, heslo, oslovení, datum narození, mobilní číslo, stát, preferovaný jazyk, ověřovací PIN, Car ID, aktivační kód, skutečnost, že jste potvrdili Uživatelské podmínky aplikace Kia Connect.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.1.2.
  Přihlašování uživatelů do aplikace: uživatelé se do aplikace Kia Connect musí přihlašovat. Teprve po přihlášení bude možno s aplikací pracovat, tedy například zadávat do ní vozidla značky Kia anebo je naopak odstraňovat.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: e-mailová adresa a heslo.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.1.3.
  Úvodní menu s mapou a vyhledáváním: na mapě je vždy vyznačena Vaše aktuální poloha. Zde si lze také vyhledávat cíle z určitých kategorií (zajímavá místa nebo-li tzv. body zájmu).

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: údaje GPS, vyhledávané pojmy, jazyková verze mobilu.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.1.4.
  Přístup pomocí Touch ID a Face ID (iOS) nebo otiskem prstu a detekcí obličeje (Android): určité funkce si v aplikaci Kia Connect můžete otevírat pomocí Touch ID a Face ID (iOS) nebo otiskem prstu a detekcí obličeje (Android). Vaše biometrická data se přitom ukládají jen lokálně u Vás na mobilní telefon a k nám se neposílají. My k nim tudíž nemáme žádný přístup. Aplikace Kia Connect dostává pouze od systému Vašeho mobilního telefonu informaci o tom, zda byla biometrická identifikace úspěšná či nikoliv. Odemykání pomocí Touch ID a Face ID (iOS) nebo otiskem prstu a detekcí obličeje (Android) si můžete na mobilním telefonu v příslušných nastaveních kdykoliv deaktivovat.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: informace o tom, zda byla biometrická identifikace úspěšná či nikoliv.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.1.5.
  Dálkové ovládání klimatizace (pouze u elektromobilů): tato služba Vám umožňuje stav klimatizace elektromobilu prostřednictvím aplikace Kia Connect nejen na dálku kontrolovat, ale i plánovat, a to včetně odmrazování.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, datum a čas přístupu, údaje GPS, stav tachometru, informace o stavu vozidla (stav klimatizace, stav motoru, stav dveří/kufru/oken/kapoty).

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.1.6.
  Dálkové ovládání nabíjení (pouze u elektromobilů a plug-in hybridů): tato služba Vám umožňuje nabíjení baterie elektromobilu a plug-in hybridu prostřednictvím aplikace Kia Connect nejen na dálku zapínat a vypínat, ale i plánovat.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, datum a čas přístupu, údaje GPS, stav tachometru, informace o stavu vozidla (stav klimatizace, stav motoru, stav dveří/kufru/oken/kapoty, tlak pneumatik, stav brzdové kapaliny/motorového oleje, informace o dobíjení, informace o nabití rezervy, doba trvání dobíjení, typ nabíjecího konektoru).

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.1.7.
  Dálkové ovládání dveří: tato služba Vám umožňuje prostřednictvím speciálních uživatelských rozhraní na dálku zamykat/odemykat dveře vozidla. Zamykat a odemykat je přitom možno jen všechny dveře najednou. Tato funkce je z preventivních důvodů a za účelem zajištění řádného zabezpečení vozidla chráněna kontrolními mechanismy. Využijete ji, když si nebudete jisti, zda jste vozidlo opravdu zamkli. V takovém případě budete moci vozidlo zamknout na dálku.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, datum a čas přístupu, údaje GPS, stav tachometru, informace o stavu vozidla (stav klimatizace, stav motoru, stav dveří/kufru/oken/kapoty, tlak pneumatik, stav převodovky/sedadel, stav paliva, stav brzdové kapaliny/motorového oleje).

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.1.8.
  Sdílení zajímavých míst: tato služba Vám umožňuje odeslat vyhledaný cíl - zajímavé místo nebo-li tzv. bod zájmu - rovnou do navigace vozidla, kde se hned po nastartování také spolu se všemi lokalizačními údaji zobrazí.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, datum a čas přístupu, údaje GPS, informace o zajímavém místě, vyhledávané pojmy, jazyková verze mobilu.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.1.9.
  Vyhledání vozidla a navigace pro první míli: tato služba Vám umožňuje lokalizovat vozidlo a s pomocí navigace na mobilním telefonu se k němu také nechat dovést. Po vyhledání se poloha vozidla vyznačí na mapě aplikace Kia Connect.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, adresa, jméno a příjmení, informace o poloze uživatele a vozidla, body na trase, datum, čas, časové razítko a rychlost jízdy.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.1.10.
  Přehled jízd: tato služba eviduje základní informace o každé absolvované jízdě, tedy datum a čas, průměrnou a nejvyšší rychlost, absolvovanou vzdálenost a čas jízdy.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, datum a čas přístupu, údaje GPS, informace o jízdě (absolvovaná vzdálenost, průměrná rychlost, nejvyšší rychlost, celková spotřeba paliva, celková spotřeba energie, spotřeba elektřiny, čistý čas, doba trvání zahřívací fáze, průměrný čas).

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.1.11.
  Stav vozidla: tato služba Vám umožňuje ověřit si prostřednictvím aplikace Kia Connect stav vozidla:
  ● stav dveří
  ● stav nabíjecí klapky
  ● stav kufru/kapoty
  ● stav klimatizace
  ● informace o dobíjení baterie, stav nabíjecího konektoru, stav dobíjení (pouze u elektromobilů)
  ● stav paliva
  ● stav vyhřívání a ventilace sedadel
  ● stav oken
  ● stav střešního okna
  ● stav 12V baterie
  ● stav světel
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, čas a datum přístupu, údaje GPS, stav tachometru, informace o stavu vozidla (stav motoru a převodovky, stav dveří, kapoty, kufru a střešního okna, informace o stavu vyhřívání, ventilace a klimatizace (HVAC), informace o stavu baterie, paliva a dojezdu, stav technických kapalin (vody v ostřikovačích & brzdové kapaliny), pneumatik a světel, informace o stavu chytrého klíče, informace o stavu elektromobilu.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.1.12.
  Protokoly: aplikace Kia Connect vytváří také pravidelné statistické výkazy. Ty obsahují nejen informace o technickém stavu vozidla, ale i charakteristice jízdy. Z protokolu se dozvíte, zda s vozidlem není nějaký problém vyžadující servis nebo opravu, případně nakolik závažný a spěšný je a jak byste měli postupovat.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, čas a datum přístupu, údaje GPS, informace o stavu vozidla (stav motoru), charakteristika jízdy (rychlost (nejvyšší a průměrná), zrychlení, absolvovaná vzdálenost, spotřeba baterie (elektromobilu)).

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.1.13.
  Diagnostika: tato funkce spočívá v automatickém autodiagnostickém procesu. Tento proces (jehož výstupem jsou chybové kódy DTC) spouští vozidlo automaticky po nastartování. V případě zjištění chyby vygeneruje tato funkce hlášení obsahující popis chyby, závažnost a doporučené opatření.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, datum a čas přístupu, údaje GPS, stav tachometru, výsledky autodiagnostického procesu, informace o stavu vozidla (stav klimatizace, stav motoru, stav dveří/kufru/oken/kapoty, tlak pneumatik, stav převodovky/sedadel, stav paliva, stav brzdové kapaliny/motorového oleje, stav baterie).

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.1.14.
  Upozornění na aktivitu: tato funkce hlídá stav vozidla a v případě potřeby varuje. Otevře-li se například po vypnutí zapalování v autě okno, dostanete do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, čas a datum přístupu, údaje GPS, stav tachometru, informace o stavu vozidla (stav motoru a převodovky, stav dveří, kapoty, kufru a střešního okna, informace o stavu vyhřívání, ventilace a klimatizace (HVAC), informace o stavu baterie, paliva a dojezdu, stav technických kapalin (vody v ostřikovačích & brzdové kapaliny), pneumatik a světel, informace o stavu chytrého klíče, informace o stavu elektromobilu.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.1.15.
  Zabezpečení proti krádeži (pouze u vozidel vybavených zabezpečovacím systémem):tato funkce hlídá stav systému zabezpečení vozidla proti krádeži a v případě potřeby varuje. Spustí-li se poplašné zařízení zabezpečovacího systému, dostanete do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, datum a čas přístupu, údaje GPS, stav tachometru, informace o stavu vozidla (stav klimatizace, stav motoru, stav dveří/kufru/oken/kapoty, tlak pneumatik, stav převodovky/sedadel, stav paliva, stav brzdové kapaliny/motorového oleje).

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.1.16.
  Přenos dat z uživatelského profilu: tato služba Vám umožňuje prostřednictvím aplikace Kia Connect kontrolovat nastavení vozidla a v případě potřeby upravovat. Nastavení si můžete zazálohovat a v případě potřeby přenést do jiného vozidla.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, mobilní číslo, ověřovací SMS kód, uživatelský PIN, čas vytvoření, nastavení vozidla, nastavení systému, nastavení navigace, zajímavá místa a cíle z navigačního systému, profilová fotografie (pokud ji uživatel používá).

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.1.17.
  Dálkové ovládání vyhřívání a ventilace sedadel (pouze u elektromobilů): tato služba Vám umožňuje na dálku ovládat vyhřívání a ventilaci předních a zadních sedadel elektromobilu.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, čas a datum přístupu, informace o stavu vozidla (stav motoru a převodovky, stav dveří, kapoty, kufru a střešního okna, informace o stavu vyhřívání, ventilace a klimatizace (HVAC), informace o stavu baterie, paliva a dojezdu, stav technických kapalin (vody v ostřikovačích & brzdové kapaliny), pneumatik a světel, informace o stavu chytrého klíče, informace o stavu elektromobilu).

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.1.18.
  Dálkové ovládání oken: tato služba Vám umožňuje na dálku ovládat okna vozidla.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, čas a datum přístupu, informace o stavu vozidla (stav motoru a převodovky, stav dveří, kapoty, kufru a střešního okna, informace o stavu vyhřívání, ventilace a klimatizace (HVAC), informace o stavu baterie, paliva a dojezdu, stav technických kapalin (vody v ostřikovačích & brzdové kapaliny), pneumatik a světel, informace o stavu chytrého klíče, informace o stavu elektromobilu).

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.1.19.
  Dálkové ovládání výstražných blinkrů (pouze u vozidel EV6): tato služba Vám umožňuje na dálku vypínat výstražné blinkry.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, čas a datum přístupu, informace o stavu vozidla (stav zadních světel, stav výstražných blinkrů, stav motoru a převodovky, stav dveří, kapoty, kufru a střešního okna, informace o stavu vyhřívání, ventilace a klimatizace (HVAC), informace o stavu baterie, paliva a dojezdu, stav technických kapalin (vody v ostřikovačích & brzdové kapaliny), pneumatik a světel, informace o stavu chytrého klíče, informace o stavu elektromobilu).

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.1.20.
  Dálkové ovládání nabíjecí klapky: tato služba Vám umožňuje na dálku ovládat nabíjecí klapku vozidla.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, čas a datum přístupu, informace o stavu vozidla (stav nabíjecí klapky, stav motoru a převodovky, stav dveří, kapoty, kufru a střešního okna, informace o stavu vyhřívání, ventilace a klimatizace (HVAC), informace o stavu baterie, paliva a dojezdu, stav technických kapalin (vody v ostřikovačích & brzdové kapaliny), pneumatik a světel, informace o stavu chytrého klíče, informace o stavu elektromobilu).

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.1.21.
  Navigace pro poslední míli: tato služba Vám v případě potřeby umožňuje pokračovat po zaparkování vozidla na cestě do cíle podle navigace pěšky.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, adresa, jméno a příjmení, informace o poloze uživatele a vozidla, informace o bodech na trase, čase a rychlosti.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.1.22.
  Upozornění na slabou baterii: tato služba hlídá stav baterie. Poklesne-li stav 12V baterie pod určitou hodnotu, dostanete do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, stav baterie, typ upozornění na stav vozidla.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.1.23.
  Upozornění na přítomnost pasažérů vzadu: tato funkce hlídá stav vozidla a v případě potřeby varuje. Bude-li na zadních sedadlech zaregistrován pohyb, dostanete do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, čas a datum přístupu, údaje GPS, stav tachometru, informace o stavu vozidla (stav motoru a převodovky, stav dveří, kapoty, kufru a střešního okna, informace o stavu vyhřívání, ventilace a klimatizace (HVAC), informace o stavu baterie, paliva a dojezdu, stav technických kapalin (vody v ostřikovačích & brzdové kapaliny), pneumatik a světel, informace o stavu chytrého klíče, informace o stavu elektromobilu).

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.1.24.
  Upozornění na stání se zapnutým motorem: tato funkce hlídá stav vozidla a v případě potřeby varuje. Otevřou-li se ve stavu s řadicí pákou v parkovací poloze a s běžícím motorem dveře, dostanete do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, čas a datum přístupu, údaje GPS, stav tachometru, informace o stavu vozidla (stav motoru a převodovky, stav dveří, kapoty, kufru a střešního okna, informace o stavu vyhřívání, ventilace a klimatizace (HVAC), informace o stavu baterie, paliva a dojezdu, stav technických kapalin (vody v ostřikovačích & brzdové kapaliny), pneumatik a světel, informace o stavu chytrého klíče, informace o stavu elektromobilu).

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.1.25.
  Systém hlídání stavu vysokonapěťové baterie: tento varovný systém hlídá stav vysokonapěťové baterie a v případě potřeby varuje. Vyhodnotí-li systém defekt, dostanete do aplikace Kia Connect a do ovládacího panelu příslušné upozornění.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: stav klimatizace, stav motoru, stav dveří/kapoty/kufru/střešního okna/oken, teplota vzduchu, stav odmrazování, stav nabíjení, stav vyhřívání volantu, stav vyhřívání bočních zrcátek/zadního skla, tlak v pneumatikách, stav 12V baterie, stav výstražné kontrolky, stav baterie chytrého klíčku, stav paliva, stav vody v ostřikovačích, stav kontrolky brzdové kapaliny, stav úsporného spánkového režimu, čas, upozornění na překročení limitu čekání na provedení dálkového povelu, stav upozornění na deaktivaci systému, stav zadních světel, stav výstražných blinkrů.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytně nutné za účelem zajištění oprávněných zájmů nejen naší společnosti, ale i našich zákazníků a dalších třetích subjektů (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Konkrétně se jedná o tyto oprávněné zájmy: zajištění řádného poskytování a správného fungování našich služeb, poskytování bezpečných služeb a produktů zákazníkům naší společnosti a skupiny Kia Group, ochrana zdraví a života zákazníků, ochrana majetku zákazníka a ochrana zdraví, života a majetku dalších osob ve vozidle nebo v jeho blízkosti.

  Příslušně shromažďované osobní údaje budou uchovávány po dobu maximálně 90 dní.
  4.1.26.
  Zlepšování produktů a služeb: zapnete-li si funkci „Zlepšování produktů/služeb“, budeme s Vaším implicitním souhlasem za účelem dalšího zlepšování produktů a služeb zpracovávat data týkající se výkonnosti, provozu, režimu a stavu vozidla. Svůj souhlas, který udělujete dobrovolně, můžete vypnutím funkce kdykoliv opět odvolat. Odvolání nemá vliv na zákonnost dosavadního zpracovávání osobních údajů. Shromažďované údaje po odeslání na servery naší společnosti do 7 dnů anonymizujeme. Funkce „Zlepšování produktů/služeb“ vyžaduje z technických důvodů také aktivaci geografického informačního systému („GIS“).

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: informace o stavu klimatizace, informace o stavu baterie, informace o stavu technických a stabilizačních systémů, informace o používání a stavu palubní desky, informace o klimatizaci a topení, informace o stavu motoru, brzd a hnací soustavy, informace o stavu jednotlivých funkcí, informace o převodovce a spotřebě, informace o systému aktivní a pasivní asistence, informace o volantu a pneumatikách, informace o motoru a nabíjení, informace o používání a stavu elektromotoru, informace o používání a způsobu využívání multimediálního systému (např. lajkovací funkce) a informace o GPS a rychlosti jízdy.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je založeno na Vámi uděleném souhlasu (čl. 6 (1) a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.2.
  OVLÁDACÍ PANEL
  4.2.1.
  SLUŽBY KIA CONNECT LIVE:
  prostřednictvím těchto služeb získáte přístup k následujícím funkcím a informacím:
  ● Dopravní informace: živé dopravní informace, které se budou používat pro výpočet tras a mapování aktuální dopravní situace. Online navigace do zvoleného cíle přitom pracuje nejen s informacemi o vývoji dopravy v reálném čase, ale i s příslušnými historickými dopravními informacemi.

  ● Živé informace o zajímavých místech: informace o zajímavých místech v blízkém okolí místa, ve kterém se právě nacházíte.

  ● Informace o počasí: informace o místním počasí.

  ● Informace o parkování: informace o parkovištích a pouličním parkování v místě, v nedalekém cíli, v zajímavém místě z výběru nebo v nedalekém centru.

  ● Zajímavá místa EV (pouze u elektromobilů a plug-in hybridů): informace o dobíjecích stanicích v blízkém okolí místa, ve kterém se právě nacházíte, včetně kapacity.

  ● Autoservisy Kia: informace o autoservisech Kia v blízkém okolí místa, ve kterém se právě nacházíte.

  ● Upozorňování na radar/nebezpečnou zónu (v zemích, kde to umožňuje legislativa): upozorňování na místa častých nehod a varování před místy vážných nehod a radarovými kontrolami.

  ● Sport: přehled sportovních výsledků.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: GPS údaje, hledání a výsledky (zajímavá místa, autoservisy, čerpací stanice, parkoviště, rychlostní radary, dobíjecí stanice, počasí), dopravní informace, měrné jednotky (km, míle, metry), jazyk, operátor, identifikátory (např. identifikační číslo vozidla (VIN), ID řidiče, ID aplikace), telefonní číslo, datum a místní čas, verze protokolu, navigační systém (např. verze hardwaru a softwaru), trasa (např. start, nastavení, cíl, předpokládaný čas jízdy), hledané ligové utkání, hledaný ligový tým, ID ligové soutěže, typ ligového utkání, ID ligového týmu, ID hledané země, kód země, typ ligové soutěže, typ týmu, typ loga.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

  Za účelem dalšího zlepšování služeb Kia Connect Live budeme kromě toho (lokalizační) údaje GPS a ID aplikace shromažďovat a uchovávat za účelem analýzy po dobu až 93 dnů.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytně nutné za účelem zajištění oprávněných zájmů naší společnosti (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tímto naším oprávněným zájmem je další zlepšování služeb Kia Connect Live.
  4.2.2.
  Online hlasové ovládání: tato služba Vám umožňuje ovládat služby Kia Connect Live mluvenými povely a diktovat do připojeného mobilního zařízení textové zprávy. Spolu s aktivací našich služeb na ovládacím panelu vozidla se automaticky aktivuje také online hlasové ovládání, které je součástí standardního nastavení. Používání online hlasového ovládání je spojeno se zpracováváním osobních údajů v online prostředí (např. cloudu).

  Nahrávané vzorky mluveného slova jsou odesílány spolu s údaji GPS a ID služby poskytovateli služby. Poskytovatelem služby online hlasového ovládání je společnost Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Nizozemsko (zpracovatel údajů) („Cerence“), a jí pověřené subjekty, které mohou mít své sídlo mimo EU/EHP, a nemusí být tudíž vázány jinak platnými standardy ochrany osobních údajů. Společnost Cerence převádí vzorky mluveného slova do písemné podoby, přičemž (v případě potřeby) příslušně interpretuje význam, a výsledek pak odesílá zpět do vozidla.

  Odesílání osobních údajů (tj. vzorků mluveného slova) do společnosti Cerence zabráníte deaktivací online hlasového ovládání v nastavení ovládacího panelu. Deaktivace online hlasového ovládání se může projevit zhoršením nebo výpadkem hlasového ovládání.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: hlasové nahrávky, (lokalizační) údaje GPS, identifikátory (např. identifikační číslo vozidla (VIN), ID služby).

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

  Za účelem dalšího zlepšování služby hlasového ovládání budeme kromě toho hlasové nahrávky a údaje GPS shromažďovat a uchovávat za účelem analýzy po dobu až 90 dnů.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytně nutné za účelem zajištění oprávněných zájmů naší společnosti (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tímto naším oprávněným zájmem je další zlepšování služby hlasového ovládání.
  4.2.3.
  Centrum oznámení: centrum oznámení je sekce ovládacího panelu, do které Vám budou chodit upozornění od společnosti Kia.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikátory (např. identifikační číslo vozidla (VIN)), ID sekvence, přečtení, čas UTC.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.2.4.
  Oznamování svolávacích akcí a připomínání pravidelného servisu: prostřednictvím centra oznámení Vám budeme zasílat oznámení a připomínky, konkrétně:
  ● oznámení o svolávacích akcích týkajících se vozidla; a

  ● připomínky nadcházejícího pravidelného servisu.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikátory (např. identifikační číslo vozidla (VIN)), ID sekvence, přečtení, čas UTC, absolvovaná vzdálenost, začátek záruční doby).

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.2.5.
  Oznámení doporučených úkonů v rámci servisu: budeme vyhodnocovat technický stav vozidla a následně informovat o doporučených úkonech v rámci servisu vozidla (o aktualizaci softwaru, o výměně či kontrole součástek), a to formou oznámení zasílaných do ovládacího panelu (resp. centra oznámení), do aplikace Kia Connect a/nebo na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Zpracovávání je podmíněno Vaším předchozím svolením, které dáte příslušným přepínačem na seznamu svolení k funkcím v rámci aplikace Kia Connect. Svolení je dobrovolné a kdykoliv opět odvolatelné (např. deaktivací přepínače na seznamu svolení k funkcím v rámci aplikace Kia Connect). Odvolání souhlasu nemění nic na legálnosti dosavadního zpracování.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), ID sekvence, přečtení, čas UTC, absolvovaná vzdálenost, začátek záruční doby.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je založeno na Vámi uděleném souhlasu (čl. 6 (1) a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.2.6.
  Parkování v režimu Valet: pokud si tento režim aktivujete a svěříte řízení někomu jinému, budete mít možnost prostřednictvím aplikace Kia Connect sledovat polohu vozidla, čas posledního vypnutí zapalování, čas jízdy, absolvovanou vzdálenost a nejvyšší rychlost.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikátory (např. identifikační číslo vozidla (VIN)), stav režimu Valet (stav, čas zapnutí a vypnutí, doba trvání, čas jízdy, doba stání se zapnutým motorem, maximální rychlost, absolvovaná vzdálenost), další ukazatele (poloha a rychlost vozidla, čas, přesnost, směr).

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.2.7.
  Synchronizace osobního kalendáře s navigací: tato služba Vám umožňuje synchronizovat si mobilní kalendář od Googlu nebo Applu s funkcí kalendáře na ovládacím panelu. Svůj osobní kalendář tak budete mít k dispozici i na displeji ovládacího panelu/aplikace Kia Connect a budete si z něj moci zadávat cíle do navigace. Tato služba je kompatibilní jak s kalendářem od Googlu, tak i od Applu.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikátory (např. identifikační číslo vozidla (VIN)), e-mailový účet, ID e-mailového kalendáře, token pro Google nebo heslo pro iCloud, zápisy v kalendáři (např. název termínu, datum a čas, adresa).

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.2.8.
  Pokročilé asistenční systémy pro řidiče (ADAS): společnost Kia v rámci pokročilých asistenčních systémů pro řidiče (ADAS) shromažďuje a zpracovává statická telematická data, která odesílá a ukládá do vybraných datových úložišť. Jedná se přitom o statické informace; tj. bez informací o jízdě, to znamená, že z nich nelze sestavit profil řidičských zvyklostí. Účelem zpracování je ochrana proti podvodným praktikám, zlepšování a další vývoj ADAS s cílem zvýšit počet vozidel vybavených výkonnými bezpečnostními systémy a zjednodušit našim zákazníkům jednání s pojišťovnami.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: výrobní údaje (VBI) jako identifikační číslo vozidla (VIN), model, speciální úprava, modelový rok, cena, barva, typ paliva, napájecí systém, emise, kategorie, výkon motoru, výbava včetně bezpečnostních systémů ADAS.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytně nutné za účelem zajištění oprávněných zájmů naší společnosti (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tímto naším oprávněným zájmem je další zlepšování služeb, zdokonalování produktů a zvyšování prodeje vozidel s ADAS a také vývoj nových produktů a služeb.

  Vyjmenované osobní údaje můžeme navíc využívat v anonymizované podobě pro potřeby vlastní analýzy za účelem dalšího zlepšování a vývoje našich produktů.
  4.2.9.
  Lajkovací tlačítko pro hudbu z USB a z rádia: lajkovací tlačítko pro hudbu z USB a z rádia umožňuje označovat si oblíbené písničky a sestavovat si playlisty. Lajkovacím tlačítkem, které je součástí hudební funkce systému infotainmentu, si songy nejen označíte, ale i odstraníte.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: typ poslechu (hudba z USB, rádio, hudba přes BT), název písně, interpreta a alba, používání funkce lajkování/odlajkování, údaje GPS, teplota vzduchu, rychlost jízdy, počasí (na základě aktuální polohy) a informace o čase.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.2.10.
  Bezdrátová aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu: aktualizace mapového materiálu a systému infotainmentu umožňuje
  ● aktualizovat mapový materiál navigačního systému vozidla („aktualizace mapového materiálu“); a/nebo

  ● aktualizovat software systému infotainmentu anebo vylepšovat software ovládacího panelu („aktualizace systému infotainmentu“)
  stažením z našich serverů do integrovaného telematického systému metodou „OTA“, tedy metodou bezdrátového přenosu. Další informace o bezdrátové aktualizaci mapového materiálu a systému infotainmentu najdete v odstavci 3.1.2.6 Uživatelských podmínek aplikace Kia Connect.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikátory (např. identifikační číslo vozidla (VIN), verze softwaru vozidla, diagnostické kódy, datum výroby vozidla, údaje GPS (zeměpisná šířka, zeměpisná délka, nadmořská výška), mobilní operátor, zvolená jazyková verze, kód státu nebo regionu, identifikátory ovládacího panelu vozidla (např. typ, verze systému, platforma, výrobce), relevantní metadata.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů; odst. 25 (2) č. 2 něm. telekomunikačního zákona TTDSG).

  Abychom předešli jakýmkoliv nejasnostem, upozorňujeme, že pokud budete při aktualizaci mapového materiálu a/nebo systému infotainmentu čerpat z webové stránky https://update.kia.com/EU/E1/Main anebo ze zdrojů autoservisu, nebude se jednat o bezdrátovou aktualizaci, a nebudeme tudíž vystupovat v roli správce osobních údajů v rámci těchto zpracovávaných kroků.
  4.2.11.
  Upozorňování v režimu Valet: pokud si tuto službu na ovládacím panelu aktivujete, bude Vás aplikace poté, co vozidlo k zaparkování svěříte někomu jinému a ten překročí Vámi v aplikaci Kia Connect nastavený limit absolvované vzdálenosti, rychlosti jízdy a doby stání se zapnutým motorem, příslušně upozorňovat. Povolená vzdálenost se přitom měří od místa, ve kterém bylo upozorňování aktivováno.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), datum a čas přístupu, údaje GPS, stav upozorňování v režimu Valet (stav, začátek a konec zapnutí, doba trvání, čas jízdy, doba stání se zapnutým motorem, maximální rychlost, absolvovaná vzdálenost), další ukazatele (poloha, rychlost vozidla, čas, přesnost, směr), zvolený limit vzdálenosti, rychlosti a doby stání se zapnutým motorem.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
  4.2.12.
  Upozorňování na porušení územního omezení: pokud si tuto službu na ovládacím panelu aktivujete, bude Vás aplikace Kia Connect příslušně informovat v případě, že vyjedete z oblasti s povoleným přístupem nebo vjedete do oblasti s omezeným přístupem. Hranice povolených a zakázaných oblastí si nastavíte v aplikaci Kia Connect.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), datum a čas přístupu, údaje GPS, stav upozorňování na porušení územního omezení (stav, začátek a konec zapnutí, doba trvání, čas jízdy, doba stání se zapnutým motorem, maximální rychlost, absolvovaná vzdálenost), další ukazatele (poloha, rychlost vozidla, čas, přesnost, směr), zvolené povolené oblasti, zvolené zakázané oblasti.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
  4.2.13.
  Upozorňování na překročení nastavené rychlosti: pokud si tuto službu na ovládacím panelu aktivujete, bude Vás aplikace Kia Connect v případě, že překročíte rychlost nastavenou v aplikaci, příslušně informovat.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), datum a čas přístupu, údaje GPS, stav upozorňování na překročení nastavené rychlosti (stav, začátek a konec zapnutí, doba trvání, čas jízdy, doba stání se zapnutým motorem, maximální rychlost, absolvovaná vzdálenost), další ukazatele (poloha, rychlost vozidla, čas, přesnost, směr), zvolený rychlostní limit.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
  4.2.14.
  Upozorňování na porušení časového limitu: pokud si tuto službu na ovládacím panelu aktivujete, bude Vás aplikace Kia Connect příslušně informovat v případě, že se s vozidlem bude jezdit mimo časy nastavené v aplikaci.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), datum a čas přístupu, údaje GPS, stav upozorňování na porušení časového limitu (stav, začátek a konec zapnutí, doba trvání, čas jízdy, doba stání se zapnutým motorem, maximální rychlost, absolvovaná vzdálenost), další ukazatele (poloha, rychlost vozidla, čas, přesnost, směr), zvolené časy.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
  4.2.15.
  Upozorňování na stání se zapnutým motorem: pokud si tuto službu na ovládacím panelu aktivujete, bude Vás aplikace Kia Connect příslušně informovat v případě, že se s vozidlem se zapnutým motorem bude stát déle, než jste si nastavili v aplikaci.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), datum a čas přístupu, údaje GPS, stav upozorňování na stání se zapnutým motorem (stav, začátek a konec zapnutí, doba trvání, čas jízdy, doba stání se zapnutým motorem, maximální rychlost, absolvovaná vzdálenost), další ukazatele (poloha, rychlost vozidla, čas, přesnost, směr), zvolený časový limit stání se zapnutým motorem.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
  4.3.
  DALŠÍ PŘÍPADY ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Vaše osobní údaje můžeme kromě případů popsaných v odstavci 4.1 a 4.2 zpracovávat také za následujícími účely:
  4.3.1.
  Komunikace: ke zpracovávání Vašich osobních údajů může docházet za účelem zajištění komunikace s Vámi ohledně služeb nebo smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli (např. za účelem poskytnutí zákaznické podpory, za účelem informování o technických záležitostech spojených se službou, za účelem plnění našich smluvních závazků, za účelem informování o změnách v uživatelských podmínkách aplikace Kia Connect nebo v prohlášení o ochraně soukromí), a to různými komunikačními kanály, včetně ovládacího panelu Vašeho vozidla (prostřednictvím centra oznámení), e-mailu, telefonu a formou oznámení do aplikace Kia Connect (aplikace Kia Connect za tímto účelem obsahuje vlastní schránku pro příchozí zprávy). Jestliže nás budete prostřednictvím dostupných komunikačních kanálů kontaktovat (např. kontaktním formulářem na naší webové stránce, e-mailem nebo telefonicky), může při vyřizování Vašeho požadavku a komunikaci s Vámi ohledně Vašeho požadavku docházet ke zpracovávání Vašich osobních údajů. Co se týče komunikace v rámci našich marketingových aktivit, viz odstavec 4.3.3.

  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo), údaje potřebné pro používání centra oznámení (např. jednoznačné identifikátory jako identifikační číslo vozidla (VIN), ID sekvence, přečtení, čas UTC), údaje potřebné pro zasílání oznámení do aplikace Kia Connect (uživatelské ID, stát, jazyk, ID zařízení, token systému, platforma, UUID, kontaktní ID), Vámi poskytované informace v souvislosti s Vaším požadavkem, smluvní údaje.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytným předpokladem pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) nebo je nezbytně nutné za účelem zajištění oprávněných zájmů naší společnosti (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Těmito našimi oprávněnými zájmy je zajištění poskytování pokud možno co nejlepších služeb našim zákazníkům, zajištění adekvátní reakce na požadavky a adekvátního zpracovávání požadavků.
  4.3.2.
  Technická podpora: v případě zjištění nějakého technického problému s Vaším vozidlem nebo službou může být za účelem vyřešení takového problému nutné, abychom si z Vašeho vozidla stáhli informace a provedli jejich analýzu. Za předpokladu, že nám k tomu dáte svolení, budeme shromažďovat a zpracovávat provozní deník ovládacího panelu Vašeho vozidla, který obsahuje osobní údaje určitých kategorií. Vaše svolení je dobrovolné a kdykoliv opět odvolatelné (např. pomocí kontaktního formuláře, který najdete na naší webové stránce (https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/)) v sekci “Zákaznický servis” a zde “Kontakt”).
  Odvolání souhlasu nemění nic na legálnosti dosavadního zpracování na základě Vašeho souhlasu před jeho odvoláním. Upozorňujeme však, že odmítnutí udělení souhlasu nebo jeho odvolání nám může znemožnit zajištění nebo provedení analýzy zjištěného problému s Vaším vozidlem nebo službou.
  Za tímto účelem dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), časové razítko, geolokační údaje/GPS souřadnice (jako např. předchozí cíle) a výstupy z diagnostiky vozidla týkající se výkonu, používání, provozu a technického stavu vozidla.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je založeno na Vámi uděleném souhlasu (čl. 6 (1) a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
  4.3.3.
  Marketing: prostřednictvím ovládacího panelu Vašeho vozidla, e-mailem a/nebo oznámeními do aplikace Kia Connect App (aplikace Kia Connect za tímto účelem obsahuje vlastní schránku pro příchozí zprávy) Vám můžeme zasílat informace za účelem propagace našich produktů a/nebo služeb, žádat o účast v průzkumech nebo umožňovat dávat nám zpětnou vazbu. V případě komunikace prostřednictvím e-mailu a oznámení do aplikace Kia Connect je toto zpravidla podmíněno Vaším předchozím svolením, kterým vymezujete také povolený rozsah těchto aktivit. Případné svolení dáte příslušným přepínačem na seznamu svolení k funkcím v rámci aplikace Kia Connect nebo jiným příslušným způsobem (pokud je možný). Svolení je dobrovolné a kdykoliv opět odvolatelné (např. deaktivací přepínače na seznamu svolení k funkcím v rámci aplikace Kia Connect). Kdykoliv se též můžete odhlásit od odběru propagačních emailů, a to kliknutím na příslušný odkaz, který je součástí každého našeho propagačního e-mailu. Odvolání souhlasu nemění nic na legálnosti dosavadního zpracování na základě Vašeho souhlasu před jeho odvoláním. Kromě toho máte právo na to vznést proti zpracovávání svých osobních údajů za účelem přímého marketingu námitku (viz odstavec 5.6 s dalšími podrobnostmi).

  Poskytnele-li nám v rámci uzavírání smlouvy na službu svoji e-mailovou adresu, pak Vám na tuto Vaši e-mailovou adresu můžeme bez vyžádání Vašeho předchozího souhlasu posílat informace týkající se podobných služeb nebo produktů Kia Connect. Váš předchozí souhlas v tomto případě nutný není, protože jste již naším zákazníkem resp. zákaznicí. To platí i pro zasílání těchto informací formou oznámení do aplikace Kia Connect, konkrétně do vlastní schránky této aplikace na příchozí zprávy. Zasílání marketingových sdělení elektronickou poštou však můžete kdykoliv odmítnout, aniž by Vám tím vznikly nějaké další náklady (kromě nákladů na přenos dat v rámci základního tarifu) (např. deaktivací přepínačů na seznamu svolení k funkcím v rámci aplikace Kia Connect pro “Reklamu v souvislosti se službou”). Kdykoliv se též můžete odhlásit od odběru propagačních emailů, a to kliknutím na příslušný odkaz, který je součástí každého našeho propagačního e-mailu. Kromě toho máte právo na to vznést proti zpracovávání svých osobních údajů za účelem přímého marketingu námitku (viz odstavec 5.6 s dalšími podrobnostmi).

  V této souvislosti dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: jméno a příjmení, kontaktní údaje (např. e-mailová adresa), technické údaje (např. informace o zařízení, IP adresa, uživatelské ID, UUID), informace o Vašem souhlasu (např. datum a čas udělení Vašeho explicitního souhlasu).

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je založeno na Vámi uděleném souhlasu (čl. 6 (1) a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů); odst. 7 (2) č. 2 německého zákona na ochranu proti nekalé soutěži (“UWG”)), nebo vyplývá z oprávněného zájmu společnosti Kia (čl. 6(1)(f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů; odst. 7 (3) UWG). Tímto naším oprávněným zájmem je propagace našich služeb a produktů.
  4.3.4.
  Zpětná vazba a průzkumy: čas od času Vás můžeme požádat o poskytnutí zpětné vazby a/nebo účast na průzkumu ohledně naší společnosti a našich služeb, včetně služeb v rámci podpory (viz odstavec 4.3.3 s podrobnostmi o komunikaci s Vámi). V případě, že nám poskytnete zpětnou vazbu nebo se zúčastníte našeho průzkumu, může z naší strany za účelem zpracování a vyhodnocení zpětné vazby nebo provedení, zpracování a vyhodnocení průzkumu dojít ke zpracování potřebných osobních údajů. Takto budeme postupovat za účelem zdokonalování našich služeb a jejich přizpůsobování potřebám našich zákazníků.

  V některých případech můžeme provádět průzkumy s využitím platformy Salesforce Marketing Cloud od společnosti salesforce.com Germany GmbH nebo nástroje pro online průzkumy Surveymonkey od společnosti Momentive Europe UC (“Momentive”) (viz odstavec 6 s podrobnostmi o těchto poskytovatelích).

  Do průzkumů na Surveymonkey se budete v určitých případech přihlašovat kliknutím na odkaz obsažený v pozvánce. Po kliknutí budete přesměrováni na webovou stránku společnosti Momentive, kde se průzkumu zúčastníte. Společnost Momentive bude jménem naší společnosti a za našimi účely zpracovávat informace související s průzkumem. Kromě toho společnost Momentive může: (i) shromažďovat a zpracovávat informace o Vašem zařízení a další technické údaje za účelem vyloučení víceré účasti; a (ii) používat cookies, které jí umožní rozeznat, zda se účastník do průzkumu přihlašuje znovu, a pokud ano, přiřadit mu jeho již existující odpovědi. Další informace o zpracovávání osobních údajů společností Momentive najdete na https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/.

  V této souvislosti dochází ke zpracovávání osobních údajů následujících kategorií: jméno a příjmení (v případě potřeby a poskytnutí), obsah (např. Vaše zpětná vazba a/nebo odpovědi), technické údaje (IP adresa, UUID, verze operačního systému, typ zařízení, ID/MAC adresa zařízení, informace o systému a výkonu a typ prohlížeče).

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytně nutné za účelem zajištění oprávněných zájmů naší společnosti (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tímto naším oprávněným zájmem je zdokonalování našich služeb.
  4.3.5.
  Sdílení osobních údajů: podrobnosti o tom, jak Vaše osobní údaje sdílíme s třetími subjekty, najdete v odstavci 6.
  4.3.6.
  Podniková operativa: ke zpracovávání osobních údajů z určitých shora uvedených kategorií může docházet také pro potřeby vnitropodnikového řízení a administrace včetně řízení záznamů nebo vedení interních protokolů.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytně nutné za účelem zajištění oprávněných zájmů naší společnosti (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tímto naším oprávněným zájmem je zajištění náležité a efektivní podnikové operativy.
  4.3.7.
  Plnění zákonných povinností: ke zpracovávání osobních údajů z určitých shora uvedených kategorií (např. záznamy o Vámi daných svoleních spolu s datem a časem, obsahem a způsobem vyjádření) může docházet také v rámci dodržování platných zákonných předpisů a norem a plnění doporučení nebo výzev (např. výzev soudů nebo regulativních orgánů, včetně policie, o postoupení osobních údajů).

  Právní základy: zpracovávání těchto údajů může být nezbytně nutné: (i) pro plnění právních povinností, jež se na nás vztahují (čl. 6 (1) c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů); nebo (ii) za účelem zajištění plnění oprávněných zájmů naší společnosti (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tímto naším oprávněným zájmem je zajištění plnění našich právních povinností.
  4.3.8.
  Soudní spory a šetření: ke zpracovávání osobních údajů z určitých shora uvedených kategorií může docházet také za účelem vyhodnocování, prosazování a obhajování našich práv a zájmů.

  Právní základ: zpracovávání těchto údajů je nezbytně nutné za účelem zajištění oprávněných zájmů naší společnosti (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tímto naším oprávněným zájmem je ochrana našich zájmů a prosazování našich práv.

 • 5. VAŠE PRÁVA

 • Svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů můžete s účinky do budoucna kdykoliv odvolat. (čl. 7 (3) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Odvolání nepovede ke zpochybnění zákonnosti dosavadního zpracovávání.

  Kromě toho máte v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů právo požádat o přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů), o jejich opravu (čl. 16 obecného nařízení o ochraně osobních údajů), o výmaz (čl. 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů), o omezení zpracovávání svých osobních údajů (čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů) a o přenositelnost dat (čl. 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů) a vznést proti zpracovávání osobních údajů námitku (čl.. 21 (1) a (2) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

  Kromě toho máte též právo podat stížnost k příslušnému úřadu pro dozor nad ochranou osobních údajů (čl. 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

  Tato práva jsou však konkrétně upravena platnými národními předpisy pro ochranu osobních údajů, a nemusí být tudíž k dispozici v neomezeném rozsahu.
  5.1.
  Právo na přístup: můžete mít právo nechat si od nás vystavit potvrzení o tom, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje předmětem zpracovávání, a pokud ano, požádat o přístup k těmto osobním údajům. Právo na přístup zahrnuje - mimo jiné - právo získat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů a příjemcích nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny. Právo na přístup však není absolutní a může být omezeno zájmy jiných osob.

  Můžete mít právo na kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další vyžádané kopie můžeme účtovat přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů.
  5.2.
  Právo na opravu údajů: můžete mít právo na opravu nepřesných osobních údajů. V závislosti na účelu zpracování můžete mít také právo na doplnění neúplných osobních údajů, například formou doplňujícího prohlášení.
  5.3.
  Právo na výmaz údajů („právo na to být zapomenut/a“): za určitých okolností můžete mít právo na výmaz svých osobních údajů a my povinnost Vám v tomto vyhovět.
  5.4.
  Právo na omezení zpracování: za určitých okolností můžete mít právo na omezení zpracovávání Vašich osobních údajů. Odpovídající údaje budou příslušně označeny a jejich zpracovávání omezeno na určité účely.
  5.5.
  Právo na přenositelnost údajů: za určitých okolností můžete mít právo vyžádat si osobní údaje o Vaší osobě, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a můžete mít právo tyto údaje předat jinému subjektu, aniž bychom Vám v tomto mohli zabránit.
  5.6.
  Právo na vznesení námitky: za určitých okolností můžete mít právo vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů z titulu našich oprávněných zájmů (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) na základě Vaší konkrétní situace a my můžeme být nuceni zpracovávání Vašich osobních údajů ukončit. Pokud jsou navíc Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů za tímto účelem kdykoliv, a to včetně profilování v rámci přímého marketingu. V takovém případě zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem ukončíme.
  5.7.
  Právo učinit opatření ohledně uchovávání a sdělování údajů po smrti: máte právo učinit konkrétní opatření ohledně uchovávání a sdělování svých osobních údajů po své smrti a my se jím musíme řídit. Můžete se také dohodnout na obecných opatřeních se třetí stranou, která nám pak Vaše pokyny v danou dobu sdělí.

 • 6. PŘÍJEMCI A KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

 • Přístup k Vašim osobním údajům je ve společnosti Kia omezen na osoby, které je potřebují znát pro plnění svých pracovních úkolů. Společnost Kia tak může Vaše osobní údaje za tímto účelem zpřístupňovat následujícím příjemcům a jejich kategoriím:

  ● společnosti skupiny Kia Group - Vaše osobní údaje můžeme zpřístupňovat dalším společnostem ze skupiny Kia Group, včetně přidružených společností sídlících v Evropě a společnosti Kia Corporation se sídlem v Korejské republice. Ke zpřístupňování osobních údajů dalším členům skupiny Kia Group dochází za interními administrativními účely na základě našich operativních a obchodních zájmů (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Ke zpřístupňování osobních údajů může také docházet za účelem plnění s Vámi uzavřené smlouvy (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

  V určitých případech může být zpřístupnění založeno na Vašem souhlasu (čl. 6 (1) a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů), který udělíte příslušným přepínačem na seznamu svolení k funkcím v rámci aplikace Kia Connect, například se sdílením určitých údajů o vozidle s příslušným národním obchodním zastoupením nebo distributorem společností Kia ve Vaší zemi za různými účely. Svolení je dobrovolné a kdykoliv opět odvolatelné (např. deaktivací přepínače na seznamu svolení k funkcím v rámci aplikace Kia Connect). Odvolání souhlasu nemění nic na legálnosti dosavadního zpracování.

  ● telekomunikační operátoři – Vaše osobní údaje můžeme za účelem zajištění poskytování služeb (čl. 6 (1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) zpřístupňovat společnosti Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Duesseldorf, Německo, která nám poskytuje potřebné telekomunikační služby. Společnost Vodafone GmbH bude Vaše osobní údaje zpracovávat jako nezávislý správce osobních údajů.

  ● poskytovatelé služeb – Vaše osobní údaje můžeme za účelem zpracovávání jménem naší společnosti podle našich pokynů v rozsahu nezbytném pro naplňování příslušných účelů (čl. 28 (3) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) zpřístupňovat přidruženým i nepřidruženým firmám v postavení třetích stran působících v roli zpracovatelů osobních údajů. Zpracovatelé osobních údajů budou smluvně zavázáni zavést vhodná technická a bezpečnostně organizační opatření na ochranu osobních údajů a postupovat při jejich zpracovávání výhradně podle našich pokynů. Poskytovatelem služeb mohou být mj.:

  ● poskytovatel služeb v oblasti technické infrastruktury a správy funkcí poskytovaných v rámci služby, kterým je společnost Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach nad Mohanem, Německo,

  ● poskytovatelé služeb v oblasti platforem pro správu zákaznických dat a dat propojené mobility, kterými jsou salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 Mnichov, Německo, a Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue, John. F. Kennedy, L-1855, Lucembursko, provozující servery na území EU/EHP,

  ● firma Momentive Europe UC, Second Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin 4, Irsko, poskytující nástroj pro provádění online průzkumů Surveymonkey a další služby pro potřeby provádění a vyhodnocování průzkumů,

  ● poskytovatel služeb, společnost Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Nizozemsko, poskytující služby v souvislosti s funkcí online hlasového ovládání,

  ● přidružené firmy společnosti Kia se sídlem na území EU/EHP, poskytující služby v oblasti zákaznické podpory včetně call centra,

  ● poskytovatelé služeb, TomTom Global Content B.V. a HERE Europe B.V., poskytující služby spojené s mapovým materiálem,

  ● další poskytovatelé služeb, poskytující zvláštní služby.

  ● státní orgány, soudy, externí poradci a jiné podobné třetí strany z okruhu subjektů veřejného práva – Vaše osobní údaje můžeme zpřístupňovat státním orgánům, soudům a jiným podobným třetím stranám z okruhu subjektů veřejného práva, a to na základě případných právních povinností, jež se na nás budou vztahovat (čl. 6 (1) c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů), nebo za účelem ochrany našich zájmů nebo prosazení našich práv (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tito příjemci budou Vaše příslušné osobní údaje obvykle zpracovávat jako nezávislí správci.

  ● externí odborní poradci – Vaše osobní údaje můžeme zpřístupňovat našim daňovým poradcům, auditorům, účetním, právním poradcům a jiným externím odborným poradcům, a to za účelem zajištění naší podnikatelské činnosti (čl. 6(1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). V určitých případech můžeme Vaše osobní údaje zpřístupňovat také za účelem ochrany našich zájmů nebo prosazení našich práv (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tito příjemci budou Vaše příslušné osobní údaje zpracovávat jako nezávislí správci.

  ● noví majitelé z okruhu třetích stran – v případě, že prodáme nebo převedeme veškerý svůj majetek nebo obchod nebo jeho odpovídající část na nové majitele (což platí i pro reorganizaci nebo likvidaci), můžeme v této souvislosti zpřístupnit Vaše osobní údaje novým majitelům z okruhu třetích stran (čl. 6 (1) f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tito příjemci budou Vaše příslušné osobní údaje zpracovávat jako nezávislí správci.

  ● jiné subjekty – Vaše osobní údaje můžeme zpřístupňovat také dalším třetím stranám (např. pojišťovnám, leasingovým společnostem, poskytovatelům finančních služeb, flotilovým společnostem, agregátorům dat), ovšem pouze v případě, že nás o to sami požádáte anebo že nám k tomu dáte předem svůj souhlas (čl. 6(1) a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) anebo pokud zpřístupnění bude nezbytně nutné pro plnění smlouvy mezi Vámi a námi nebo smlouvy mezi Vámi a takovou třetí stranou (čl. 6(1) b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tito příjemci budou Vaše příslušné osobní údaje zpracovávat jako nezávislí správci.

 • 7. PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

 • Jsme součástí mezinárodní obchodní skupiny. Proto z naší strany může docházet k přenosu osobních údajů v rámci skupiny Kia a do jiných třetích stran uvedených v odstavci 6.

  Někteří příjemci osobních údajů mohou mít své sídlo nebo provozovnu mimo území Vaší země a EU/EHP, např. v Korejské republice, ve Spojeném Království nebo ve Spojených státech amerických („třetí země“). V některých z těchto třetích zemí je na základě rozhodnutí Evropské Komise zajišťována adekvátní míra ochrany osobních údajů (např. v Korejské republice a ve Spojeném Království) („adekvátní jurisdikce“). Případný přenos osobních údajů příjemcům z třetích zemí mimo adekvátní jurisdikci podléhá z naší strany (nebo případně ze strany námi pověřených zpracovatelů dat se sídlem v EU/EHP transferujících osobní údaje k sub-zpracovatelům v takových třetích zemích) bezpečnostním opatřením, která spočívají zejména v uzavírání smluv o přenosu dat podle doporučení Evropské Komise (v podobě Standardní smluvní doložky) s příjemci, anebo v přijímání jiných opatření za účelem zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů. Kopii příslušných opatření si můžete vyžádat od našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (viz odstavec 3).

 • 8. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 8.1.
  Vaše osobní údaje budou společností Kia a/nebo jinými námi pověřenými poskytovateli služeb uchovávány výhradně po dobu nezbytnou k dosažení účelů, za kterými jsou shromažďovány a které jsou uvedeny výše. Když už společnost Kia k těmto účelům nebude Vaše osobní údaje potřebovat, dojde k jejich výmazu z příslušných systémů a/nebo evidence a/nebo k zajištění řádné anonymizace vylučující identifikací Vaší osoby (pokud se na společnost Kia nebude vztahovat zákonná nebo jiná regulatorní povinnost uchovávat informace o Vás i nadále, jako např. osobní údaje obsažené ve smlouvách, sděleních a obchodních dopisech, pro které může platit zákonná archivační lhůta v trvání až 10 let.)
  8.2.
  Reset účtu Kia a/nebo ovládacího panelu: ovládací panel i účet Kia si můžete aktivací příslušné možnosti/stiskem příslušného tlačítka (např. v aplikaci Kia Connect a/nebo na ovládacím panelu) resetovat a deaktivovat. V takovém případě následuje zablokování, a posléze výmaz osobních údajů spojených s účtem Kia a/nebo ovládacím panelem, pokud se na ně nebude vztahovat archivační lhůta.

  Po resetu účtu Kia a/nebo ovládacího panelu budete z aplikace Kia Connect a/nebo ovládacího panelu odhlášeni. To znamená, že pokud budete chtít služby aplikace a/nebo funkce ovládacího panelu používat dále, budete se muset buď znovu zaregistrovat, anebo přihlásit zadáním jiných přihlašovacích údajů. Upozorňujeme na to, že
  ● deaktivace účtu aplikace Kia Connect nemá vliv na dostupnost funkcí prostřednictvím ovládacího panelu,

  ● reset ovládacího panelu, kterým se systém vozidla od aplikace Kia Connect odpojí, nemá žádný vliv na dostupnost služeb prostřednictvím aplikace.

 • 9. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Zavedli jsme vhodná organizačně-technická bezpečnostní opatření na ochranu Vašich osobních údajů proti náhodné nebo nezákonné destrukci, ztrátě, úpravě, neoprávněnému zpřístupnění, neoprávněnému přístupu a jiným nezákonným způsobům zpracovávání. Jelikož je však internet otevřeným systémem, není přenos osobních údajů po internetu úplně bezpečný. Ačkoliv zavedená bezpečnostní opatření v souladu s technickým vývojem a za účelem zajištění adekvátní úrovně zabezpečení všech Vašich námi zpracovávaných osobních údajů neustále zdokonalujeme, přesto nemůžeme zabezpečení Vašich osobních údajů při přenosu po internetu k nám garantovat.

 • 10. OFFLINE REŽIM (S VYPNUTÝM MODEMEM)

 • Aktivací příslušné možnosti si můžete ovládací panel přepnout do offline režimu. Přepnutím do offline režimu se služba včetně shromažďování osobních údajů deaktivuje, což platí především pro údaje GPS. Na displeji ovládacího panelu se v horní liště objeví symbol offline režimu.

 • 11. VYMEZENÍ POJMŮ

 • „Správcem“ je myšlena fyzická nebo právnická osoba, veřejná instituce, orgán státní správy nebo jiný subjekt, který sám nebo spolu s ostatními určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

  „Obecným nařízením o ochraně osobních údajů“ je myšleno: (i) nařízení (EU) 2016/679; nebo (ii) ve vztahu ke Spojenému Království, nařízení (EU) 2016/679 jakožto součást právního řádu Spojeného Království na základě odstavce 3 zákona o vystoupení z Evropské Unie z roku 2018 v aktuálně platném znění (známé též pod zkratkou UK GDPR).

  „Osobními údaji“ jsou myšleny jakékoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

  „Zpracováváním“ je myšlena jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

  „Zpracovatelem“ je myšlena fyzická nebo právnická osoba, veřejná instituce, orgán státní správy nebo jiný subjekt, kterého si správce najímá, aby pro něj prováděl s osobními údaji zpracovatelské operace.

  „TTDSG“ je myšlen německý zákon o telekomunikacích, telemédiích a ochraně osobních údajů.

 • 12. MÍSTNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY

 • Kromě shora uvedeného platí následující místní právní úpravy:

  Rakousko
  odstavec 8.1 bude platit v následujícím upraveném znění:

  Vaše osobní údaje budou společností Kia a/nebo jinými námi pověřenými poskytovateli služeb uchovávány výhradně v rozsahu nezbytném pro plnění našich povinností a výhradně po dobu nezbytnou k dosažení účelu, za kterým jsou shromažďovány, a to v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Když už společnost Kia nebude zpracovávání Vašich osobních údajů potřebovat, dojde k jejich výmazu z příslušných systémů a/nebo evidence a/nebo k zajištění řádné anonymizace vylučující identifikací Vaší osoby (pokud se na společnost Kia nebude vztahovat zákonná nebo jiná regulatorní povinnost uchovávat informace o Vás i nadále, jako např. osobní údaje obsažené ve smlouvách, sděleních a obchodních dopisech, pro které může platit zákonná archivační lhůta v trvání až 7 let. Pokud to bude vyžadovat oprávněný zájem společnosti Kia, bude možno v této souvislosti (např. z důvodu rizika vzniku nebo existence právního sporu) tuto archivační lhůtu prodloužit)).

  Belgie
  Co se týče archivační lhůty podle odstavce 8.1, pak pro Belgii platí, že osobní údaje v souvislosti se smluvním vztahem založeným smlouvou, sděleními nebo obchodními dopisy mohou být uchovávány po dobu až 10 let od ukončení smluvního vztahu mezi společností Kia a Vámi. V případě, že údaje budou relevantní pro správní či soudní řízení, je společnost Kia oprávněna uchovávat je po celou dobu trvání těchto řízení, včetně vyčerpání příslušných opravných prostředků.

  Kontaktní údaje belgického úřadu pro ochranu osobních údajů: Autorité de protection des données
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Rue de la presse 35
  1000 Brusel
  Tel.: +32 (0)2 274 48 00
  Fax: +32 (0)2 274 48 35
  E-mail: contact(at)apd-gba.be

  Maďarsko
  Odstavec 8.1 se nahrazuje následujícím textem:

  Vaše osobní údaje budou společností Kia a/nebo jinými námi pověřenými poskytovateli služeb uchovávány výhradně v rozsahu nezbytném pro plnění našich povinností a výhradně po dobu nezbytnou k dosažení účelu, za kterým jsou shromažďovány, a to v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Když už společnost Kia nebude zpracovávání Vašich osobních údajů potřebovat, dojde k jejich výmazu z příslušných systémů a/nebo evidence a/nebo k zajištění řádné anonymizace vylučující identifikací Vaší osoby (pokud se na společnost Kia nebude vztahovat zákonná nebo jiná regulatorní povinnost uchovávat informace o Vás i nadále, jako např. osobní údaje obsažené ve smlouvách, sděleních a obchodních dopisech, pro které může platit zákonná archivační lhůta v trvání až 8 let, jako například pro účetní doklady od data vystavení). V případě, že údaje budou relevantní pro správní či soudní řízení, je společnost Kia oprávněna uchovávat je po celou dobu trvání těchto řízení, včetně vyčerpání příslušných opravných prostředků.

  Kontaktní údaje maďarského úřadu pro ochranu osobních údajů:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Adresa: H-1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Tel.: +36-1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu

  Itálie
  Bez ohledu na případný rozpor s předcházejícím Prohlášením o ochraně osobních údajů bude pro zpracovávání osobních údajů podléhajících italskému právu platit následující text vyplývající z příslušně platného italského zákona: (i) společnost Kia nebude Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu v žádném případě zpracovávat za účelem profilování; (ii) jste-li již zákazníkem společnosti Kia a poskytl/a jste společnosti Kia již svoji e-mailovou adresu, pak Vám společnost Kia bude moci, bez omezení Vašeho práva na vznesení námitky podle odstavce 5.6 výše, na Vaši e-mailovou adresu posílat marketingová sdělení týkající se produktů a služeb podobných produktům a službám, které jste si v minulosti zakoupili; (iii) co se týče doby uchovávání, bude společnost Kia případné osobní údaje zpracovávané za účelem marketingu nebo profilování uchovávat po dobu 24 respektive 12 měsíců, a případně i déle, pokud to společnosti Kia povolí italský orgán pro dozor nad ochranou osobních údajů.

  Kontaktní údaje italského orgánu pro dozor nad ochranou osobních údajů:

  Garante per la Protezione dei Dati Personali
  Piazza Venezia n. 11 - 00187 Řím
  www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
  E-mail: garante@gpdp.it
  Fax: (+39) 06 696773785
  Tel.: (+39) 06 696771

  Nizozemsko
  Odstavec 8.1 bude platit v následujícím upraveném znění:

  V Nizozemsku platí pro účetní doklady standardní 7letá archivační lhůta. Upozorňujeme to, že tuto lhůtu je na základě povinnosti vyplývající z platného zákona nebo na základě oprávněného zájmu společnosti Kia možno prodloužit (například z důvodu rizika vzniku nebo existence právního sporu).

  Polsko
  Odstavec 5.6 bude platit v následujícím upraveném znění:

  Právo na vznesení námitky: za určitých okolností můžete mít právo na to vznést proti zpracovávání Vašich osobních údajů na základě Vaší konkrétní situace námitku a my můžeme být nuceni zpracovávání Vašich osobních údajů ukončit. Pokud budou Vaše osobní údaje zpracovávány s Vaším souhlasem pro účely přímého marketingu, máte kromě toho též právo na to tento svůj souhlas se zpracováváním svých osobních údajů za účelem marketingu tohoto typu, které obnáší i profilování v příslušně nezbytném rozsahu, kdykoliv odvolat. V takovém případě zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem ukončíme.

  Odstavec 8.1 bude platit v následujícím upraveném znění:

  Vaše osobní údaje budou společností Kia a/nebo jinými námi pověřenými poskytovateli služeb uchovávány výhradně v rozsahu nezbytném pro plnění našich povinností a výhradně po dobu nezbytnou k dosažení účelu, za kterým jsou shromažďovány, a to v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Když už společnost Kia nebude zpracovávání Vašich osobních údajů potřebovat, dojde k jejich výmazu z našich systémů a/nebo evidence a/nebo zajištění řádné anonymizace vylučující identifikací Vaší osoby (pokud se na společnost Kia nebude vztahovat zákonná nebo jiná regulatorní povinnost uchovávat informace o Vás i nadále; v Polsku platí pro účetní doklady zákonná archivační lhůta v trvání 5 let od konce předchozího finančního roku. Upozorňujeme to, že tuto lhůtu je na základě povinnosti vyplývající z platného zákona nebo na základě oprávněného zájmu společnosti Kia možno prodloužit (například z důvodu rizika vzniku nebo existence právního sporu).)

  Kontaktní údaje polského úřadu pro ochranu osobních údajů:

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2
  00 -193 Varšava
  E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

  Slovensko
  Kontaktní údaje slovenského úřadu pro ochranu osobních údajů:

  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27
  Slovenská republika
  https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
  Tel.: + 421 2 32 31 32 14
  E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

  Španělsko
  Odstavec 5.1 věta 2 se nahrazuje následujícím textem:

  Můžete mít právo na kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie vyžádané do 6 měsíců můžeme účtovat přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů.

  Odstavec 8 se nahrazuje následujícím textem:

  8.1. Vaše osobní údaje budou společností Kia a/nebo jinými námi pověřenými poskytovateli služeb uchovávány výhradně v rozsahu nezbytném pro plnění našich povinností a výhradně po dobu nezbytnou k dosažení účelu, za kterým jsou shromažďovány, a to v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Když už společnost Kia nebude zpracovávání Vašich osobních údajů potřebovat, dojde k zablokování a po uplynutí karenční lhůty (např. zákonné archivační lhůty pro osobní údaje ve smlouvách, sděleních a obchodních dopisech v trvání až 10 let) k výmazu z příslušných systémů a/nebo evidence a/nebo zajištění řádné anonymizace vylučující identifikací Vaší osoby.

  8.2. Pro osobní údaje zpracovávané v souvislosti s poskytováním služeb v rámci aplikace, na které se žádná zákonná ani regulatorní archivační lhůta nevztahuje, platí, že k anonymizaci dochází okamžitě poté, co poskytování určité služby skončí, s výjimkou:

  ● registrační a přihlašovací údaje budou uchovávány po dobu trvání smlouvy (tj. až sedm let)
  ● online hlasové ovládání: vzorky mluveného slova a údaje GPS (viz odstavec 4.2.2 výše) budou uchovávány až 90 dní
  ● Kia Live: údaje GPS a ID služby (viz odstavec 4.2.1 výše) budou uchovávány až 93 dní
  8.3. Zrušení účtu: pokud se rozhodnete používání služby v rámci aplikace ukončit (např. aktivací příslušné možnosti v aplikaci Kia Connect) a/nebo účet Kia Connect zrušit (např. aktivací příslušné možnosti na ovládacím panelu), pak se všechny osobní údaje v souvislosti s Vaším účtem Kia zablokují a posléze vymažou tak, jak je popsáno výše.

  V platnosti od prosince 2022