Právne dokumenty k Kia Connect

KIA CONNECT VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kia Connect

1.

Úvod
Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov („Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“) spoločnosti Kia Connect GmbH („Kia“, „my“, „nás“, „naše“) sa vzťahuje na získavanie a spracúvanie osobných údajov v súvislosti s poskytovaním našich služieb prostredníctvom našej aplikácie („Aplikácia Kia Connect“) a prostredníctvom príslušnej hlavnej jednotky vozidla („Hlavná jednotka“, spolu „Služby“) a je adresované našim zákazníkom využívajúcim tieto Služby („vy“, „vaše“).
Spoločnosť Kia môže svojim zákazníkom ponúkať okrem služieb aj nákup určitých funkcií, ktoré môžu používať so svojim vozidlom, napríklad upgrady alebo iné doplnky softvéru vozidla (ďalej len „upgrady“). Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov tiež poskytuje ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súvislosti s nákupom takýchto upgradov.
Spoločnosť Kia berie ochranu vašich osobných údajov a vášho súkromia veľmi vážne a bude spracúvať vaše osobné údaje len v súlade s platnými zákonmi na ochranu údajov a súkromia.
Upozorňujeme, že okrem tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov vás v prípade potreby môžeme informovať o spracúvaní vašich osobných údajov aj samostatne, napríklad vo formulároch súhlasu alebo v samostatných vyhláseniach o ochrane osobných údajov.
Naše služby a upgrady poskytujeme zákazníkom po celej Európe. Vzhľadom na to, že príslušné zákony a požiadavky na ochranu osobných údajov sa môžu v jednotlivých jurisdikciách líšiť, nájdete špecifické informácie týkajúce sa vašej jurisdikcie v článku 21 (Dodatky k miestnym zákonom).

2.

Prevádzkovateľ

2.1.

Ak nie je výslovne uvedené inak, prevádzkovateľom získavaných a spracúvaných osobných údajov je spoločnosť Kia Connect GmbH, ako sa uvádza v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

2.2.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, nášho spracovania vašich osobných údajov, alebo ak si chcete uplatniť niektoré z vašich práv, môžete nás kontaktovať na adrese:
Kia Connect GmbH Theodor-Heuss-Allee 11 60486 Frankfurt nad Mohanom Nemecko
E-mail: info@kia-connect.eu
Môžete tiež použiť náš kontaktný formulár, ktorý je k dispozícii tu: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
Prípadne môžete kontaktovať aj nášho úradníka pre ochranu údajov prostredníctvom kontaktných údajoch uvedených v časti 3 nižšie.

2.3.

Chceme vás informovať, že ako spoloční prevádzkovatelia spolupracujeme so spoločnosťou Kia Corporation, 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, Soul, 06797, Kórejská republika. Naším cieľom je zabezpečiť zodpovedajúce štandardy kybernetickej bezpečnosti pre vozidlá a produkty Kia (viac informácií nájdete v článku 7). So spoločnosťou Kia Corporation sme sa dohodli, že naša spoločnosť bude vašim primárnym kontaktným miestom pre akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov alebo princípov našej dohody, ako je uvedené v článku 7. To platí aj v prípade, ak si v tejto súvislosti prajete uplatniť svoje práva. Môžete sa však obrátiť aj priamo na spoločnosť Kia Corporation. Ak sa tak rozhodnete urobiť, kontaktujte Kia Europe GmbH, ktorá je podľa článku 27 GDPR určeným zástupcom na území EÚ:
Kia Europe GmbH
Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov spoločnosti Kia Corporation
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko
E-mail: dpo@kia-europe.com

2.4.

Chceme vás informovať, že pri poskytovaní bezdrôtových aktualizácií OTA pre systém vozidla spolupracujeme ako spoloční prevádzkovatelia so spoločnosťou Kia Europe GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko (viac informácií nájdete v článku 8.2). So spoločnosťou Kia Europe GmbH sme sa dohodli, že naša spoločnosť bude vaším primárnym kontaktným miestom pre akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov alebo princípov našej dohody s Kia Europe GmbH, ako je uvedené v článku 8.2. Toto platí taktiež v prípade, ak si chcete uplatniť svoje práva. Môžete sa však obrátiť aj priamo na spoločnosť Kia Europe GmbH:
Kia Europe GmbH
Zodpovedná osoba
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko
E-mail: dpo@kia-europe.com

3.

Zodpovedná osoba
Vymenovali sme externú zodpovednú osobu („ZO“). Našu zodpovednú osobu môžete kontaktovať na:
Kia Connect GmbH
Zodpovedná osoba
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt nad Mohanom Nemecko
E-mail: dpo@kia-connect.eu

4.

Účely, právne základy a kategórie osobných údajov
Článok 4 poskytuje základný prehľad o spracúvaní osobných údajov. Informácie o účeloch, právnych základoch a kategóriách osobných údajov, ktoré spracúvame, nájdete v článkoch 512 nižšie.
Upozorňujeme, že osobné údaje spracúvame len v rozsahu povolenom zákonom a v rozsahu potrebnom na príslušný účel.
Účel
Vaše osobné údaje spracúvame najmä na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní našich služieb vám, ako požívateľovi, na nákup upgradov („Podmienky používania Kia Connect“) a plnenie tejto zmluvy. Ďalšie podrobnosti o službách a upgradoch sú uvedené v popise príslušnej služby v Podmienkach používania Kia Connect.
Osobné údaje spracúvame aj na iné účely uvedené v článkoch 512 a to vždy v súlade s platnými zákonmi.
To zahŕňa spracúvanie osobných údajov pre: (i) komunikáciu; (ii) marketing; (iii) zlepšovanie našich služieb a vývoj nových služieb (analýza údajov je založená na štatistických a matematických modeloch); (iv) zabezpečenie bezpečného poskytovania našich produktov a služieb; a (v) dodržiavanie zákonných a regulačných povinností podľa platných zákonov (napríklad poskytovanie osobných údajov súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní).
Právne základy
Vo všeobecnosti zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje len v prípadoch, ak je to nevyhnutné: (i) na vykonávanie krokov v reakcii na vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy („uzatvorenie zmluvy“) podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR; (ii) na plnenie zmluvy s vami podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR; alebo (iii) na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávnený záujem nastáva, keď máme obchodný alebo komerčný dôvod na spracúvanie vašich osobných údajov, ak to neporušuje vaše práva a záujmy.
V súvislosti s niektorými činnosťami spojenými so spracúvaním údajov môžeme spracúvať vaše osobné údaje: (i) v rozsahu potrebnom na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), alebo (ii) ak sme získali váš predchádzajúci súhlas na príslušné spracúvanie vašich osobných údajov na konkrétny účel (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Informácie o právnom základe uplatniteľnom na príslušnú spracovateľskú činnosť nájdete v článkoch 512.
Zdroje
Pokiaľ nie je v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov výslovne uvedené inak, osobné údaje uvedené v častiach 512 nám poskytujete priamo vy (napr. zadaním určitých osobných údajov do Aplikácie Kia Connect) alebo ich dostávame priamo z vášho vozidla (napr. jeho senzory a súvisiace aplikácie, ktoré sú dostupné prostredníctvom hlavnej jednotky).
Vaše právo neposkytnúť svoje osobné údaje
Máte právo neposkytnúť nám svoje osobné údaje. Chceme vás však upozorniť, že ak nám požadované informácie a osobné údaje neposkytnete, nemusíme byť schopní poskytnúť vám všetky výhody našich služieb a upgradov, alebo vybaviť (niektoré) vaše požiadavky.
Používanie vozidla alebo Služieb treťou stranou
Informácie týkajúce sa spracúvania údajov v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov platia aj v prípadoch, keď vozidlo, pre ktoré ste si služby aktivovali alebo pre ktoré ste sa do nich prihlásili, používa tretia strana. Dôležité je však zdôrazniť, že spracúvanie údajov opísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov sa primárne vzťahuje na informácie spojené s vozidlom.
Preto za normálnych okolností nebudeme schopní identifikovať príslušnú osobu, ktorá riadi vozidlo, pokiaľ takáto osoba nebude prihlásená pomocou svojho osobného profilu alebo nebudú poskytnuté iné identifikátory súvisiace s príslušnou osobou.
Podmienky používania Aplikácie Kia Connect vyžadujú, aby ste tretiu osobu (t. j. ostatných používateľov/vodičov vozidla) informovali o tom, že: (i) vo vozidle sú aktivované Služby, (ii) prebieha činnosť spracúvania, ktorá je opísaná v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov, a (iii) poskytovanie určitých služieb si vyžadujú získavanie a spracúvanie údajov o polohe (údaje GPS).
Upozorňujeme, že ak iná osoba používa Aplikáciu Kia Connect a je pripojená k rovnakému vozidlu ako vy (pozrite si časť 4.1.2 Podmienok používania Aplikácie Kia Connect, kde nájdete ďalšie informácie o zdieľaní vozidla), táto osoba môže tiež vidieť údaje o polohe vozidla (údaje GPS) vo svojom účte v Aplikácii Kia Connect (pomocou služby „Vyhľadanie vozidla a navigácia na prvom úseku cesty“), aj keď vozidlo práve používate vy. Zatiaľ čo táto osoba nebude mať prístup k vašim aktuálnym trasám, môže mať prístup k aktuálnej polohe vozidla.

5.

Aplikácia Kia Connect

5.1.

Registračné a prihlasovacie údaje

5.1.1.

Proces registrácie do Aplikácie Kia Connect: Ak sa chcete registrovať v Aplikácii Kia Connect, musíte mať alebo si vytvoriť „účet Kia“, prihlásiť sa do Aplikácie Kia Connect pomocou prihlasovacích údajov účtu Kia a súhlasiť s Podmienkami používania služby Kia Connect. Účet Kia môžet používať aj na registráciu pre služby poskytované ostatnými členmi skupiny Kia alebo určitými tretími stranami so sídlom v Európe. Podrobnosti o našom spracúvaní vašich osobných údajov v súvislosti s účtom Kia sú uvedené v samostatnom Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je dostupné tu: https://connect.kia.com/eu/kia-account-docs/
Vytvorenie prepojenia medzi zariadením koncového používateľa (t. j. smartfónom), v ktorom je nainštalovaná Aplikácia Kia Connect, a príslušným vozidlom si vyžaduje dodatočné overenie, pre ktoré vám poskytneme overovací PIN.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), emailová adresa, meno, heslo, číslo mobilného telefónu, krajina, preferovaný jazyk, overovací PIN, ID vozidla, aktivačný kód, informácie o tom, že ste prijali Podmienky používania Kia Connect.
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli, alebo ktorú s nami uzatvárate (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.1.2.

Prihlasovací proces: Ak chcete používať služby poskytované v rámci Aplikácie Kia Connect alebo kupovať upgrady, musíte sa prihlásiť do Aplikácie Kia Connect. Po prihlásení môžete pridávať a odoberať svoje vozidlo (vozidlá) Kia a využívať služby alebo kupovať upgrady.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: e-mail a heslo.
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.2.

Diaľkové ovládanie a kontrola vozidla

5.2.1.

Diaľkové ovládanie klimatizácie: Táto služba vám umožňuje diaľkovo ovládať a plánovať klimatizáciu svojho elektrického vozidla vrátane funkcií odmrazovania prostredníctvom Aplikácie Kia Connect.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, dátum a časová pečiatka, údaje o polohe (údaje GPS), stav tachometra, informácie o stave vozidla (stav klimatizácie, stav motora, stav otvorenia/zatvorenia dverí, kufra, okien a kapoty).
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.2.2.

Nabíjanie na diaľku (len pre vozidlá s elektrickým pohonom a plug-in hybridné vozidlá): Táto služba vám prostredníctvom Aplikácie Kia Connect umožňuje na diaľku ovládať spustenie a ukončenie nabíjania batérie elektrického aj plug-in hybridného vozidla a naplánovať nabíjanie.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, dátum a časová pečiatka, údaje o polohe (údaje GPS), stav tachometra, informácie o stave vozidla (stav klimatizácie, stav motora, stav otvorenia/zatvorenia dverí, kufra, okien a kapoty, stav tlaku v pneumatikách, stav bŕzd/motorového oleja, informácie o nabíjaní, informácie o rezervnom nabíjaní, čas nabíjania, informácie o type nabíjacej prípojky).
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.2.3.

Diaľkové ovládanie dverí: Táto služba vám umožňuje na diaľku zamknúť/odomknúť dvere vozidla prostredníctvom určitých používateľských rozhraní. Budete môcť zamknúť všetky dvere a odomknúť všetky dvere. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany bude služba kontrolovať splnenie niektorých podmienok. Služba vám môže pomôcť v situáciách, keď si nebudete istí, či ste správne zamkli vozidlo a umožní vám vykonať tento úkon na diaľku.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, dátum a časová pečiatka, údaje o polohe (údaje GPS), stav tachometra, informácie o stave vozidla (stav klimatizácie, stav motora, stav otvorenia/zatvorenia dverí, kufra, okien a kapoty, stav tlaku v pneumatikách, stav prevodovky/sedadiel, hladina paliva, stav brzdovej kvapaliny/motorového oleja).
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.2.4.

Zálohovanie a obnovenie profilu: táto služba vám umožňuje zálohovať nastavenia vozidla v Aplikácii Kia Connect a znovu ich pre vaše vozidlo obnoviť.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, údaje o plohe (údaje GPS), mobilné telefónne číslo používateľa, SMS autentifikačný kód, PIN kód používateľa, čas vytvorenia, informácie o nastaveniach vozidla, informácie o nastavení systému, informácie o nastavení navigácie, informácie o bodoch záujmu (BZ) a ciele z navigačného systému, zoznam obľúbených rádiových staníc, profilová fotografia (ak bola poskytnutá).
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.2.5.

Diaľkové vyhrievanie a ventilácia sedadiel (len pre vozidlá s elektrickým pohonom): Táto Služba vám umožňuje diaľkovo ovládať vyhrievanie a ventiláciu na predných a zadných sedadlách vášho vozidla s elektrickým pohonom.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikácia SIM, dátum a časová pečiatka, údaje o polohe (údaje GPS), informácie o stave vozidla (informácie o stave motora a prevodovky, informácie o stave dverí, kapoty, kufra a strešného okna, informácie o stave vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), informácie o stave batérie, paliva a dojazdovej vzdialenosti (DTE), informácia o stave kvapalín (kvapalina v ostrekovači a brzdový olej), informácie o stave pneumatík, svetiel a inteligentného kľúča, stav vozidla s elektrickým pohonom (EV)).
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.2.6.

Diaľkové ovládanie okien: Táto Služba vám umožňuje diaľkovo ovládať okná vášho vozidla.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikácia SIM, dátum a časová pečiatka, údaje o polohe (údaje GPS), informácie o stave vozidla (informácie o stave motora a prevodovky, informácie o stave dverí, kapoty, kufra a strešného okna, informácie o stave vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), informácie o stave batérie, paliva a dojazdovej vzdialenosti (DTE), informácie o stave kvapalín (kvapalina v ostrekovači a brzdový olej), informácie o stave pneumatík, svetiel a inteligentného kľúča, stav vozidla s elektrickým pohonom (EV)).
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.2.7.

Diaľkové ovládanie výstražných svetiel: Táto služba vám umožňuje na diaľku vypnúť výstražné svetlá.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikácia SIM, dátum a časová pečiatka, údaje o polohe (údaje GPS), informácie o stave vozidla (informácie o stave zadného svetla, výstražných svetiel, informácie o stave motora a prevodovky, informácie o stave dverí, kapoty, kufra a strešného okna, informácie o stave vyhrievania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), informácie o stave batérie, paliva a dojazdovej vzdialenosti (DTE), informácie o stave kvapalín (kvapalina v ostrekovači a brzdová kvapalina), informácie o stave pneumatík, svetiel a inteligentného kľúča, stav vozidla s elektrickým pohonom (EV)).
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.2.8.

Diaľkové ovládanie klapky nabíjacej zásuvky: Táto Služba vám umožňuje diaľkovo ovládať klapku nabíjacej zásuvky vášho vozidla.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikácia SIM, dátum a časová pečiatka, údaje o polohe (údaje GPS), informácie o stave vozidla (stav klapky nabíjacej zásuvky, informácie o stave motora a prevodovky, informácie o stave dverí, kapoty, kufra a strešného okna, informácie o stave vyhrievania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), informácie o stave batérie, paliva a dojazdovej vzdialenosti (DTE), informácie o stave kvapalín (kvapalina v ostrekovači a brzdový olej), informácie o stave pneumatík, svetiel a inteligentného kľúča, stav vozidla s elektrickým pohonom (EV)).
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.2.9.

Diaľkové ovládanie predného kufra: Táto služba umožňuje otvoriť predný kufor vozidla na diaľku prostredníctvom Aplikácie Kia Connect.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, dátum a časová pečiatka, údaje o polohe (údaje GPS), stav tachometra, informácie o stave vozidla (stav klimatizácie, stav motora, stav otvorenia/zatvorenia dverí, kufra, okien a kapoty, stav tlaku v pneumatikách, stav prevodovky/sedadiel, stav paliva, stav brzdovej kvapaliny/motorového oleja), kontrola možnosti diaľkového ovládania predného kufra.
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.2.10.

Diaľkové ovládanie úpravy batérie: Táto služba umožňuje diaľkovo spustiť a zastaviť úpravu batérie elektrického vozidla prostredníctvom Aplikácie Kia Connect.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, dátum a časová pečiatka, údaje o polohe (údaje GPS), stav tachometra, informácie o stave vozidla (stav klimatizácie, stav motora, stav otvorenia/zatvorenia dverí, kufra, okien a kapoty, stav tlaku v pneumatikách, stav prevodovky/sedadiel, množstvo pohonných hmôt, stav brzdovej kvapaliny/motorového oleja, stav zapnutia/vypnutia úpravy batérie), kontrola možnosti diaľkového ovládania úpravy batérie.
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.2.11.

Diaľkové ovládanie svetiel: Táto služba umožňuje aktivovať blikanie výstražných svetiel na krátky čas prostredníctvom Aplikácie Kia Connect.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikácia SIM, dátum a časová pečiatka, údaje o polohe (údaje GPS), informácie o stave vozidla (informácie o stave zadného svetla a výstražných svetiel, informácie o stave motora a prevodovky, informácie o stave dverí, kapoty, kufra a strešného okna, informácie o stave vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), informácie o stave batérie, paliva a dojazdovej vzdialenosti (DTE), informácie o stave kvapalín (kvapalina v ostrekovači a brzdová kvapalina), informácie o stave pneumatík, svetiel a inteligentného kľúča, stav vozidla s elektrickým pohonom (EV)).
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.2.12.

Diaľkové ovládanie klaksóna a výstražných svetiel: Táto služba umožňuje prostredníctvom Aplikácie Kia Connect na krátky čas aktivovať blikanie smeroviek a zvukový signál.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikácia SIM, dátum a časová pečiatka, údaje o polohe (údaje GPS), informácie o stave vozidla (informácie o stave zadného svetla, výstražných svetiel, informácie o stave motora a prevodovky, informácie o stave dverí, kapoty, kufra a strešného okna, informácie o stave vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), informácie o stave batérie, paliva a dojazdovej vzdialenosti (DTE), informácie o stave kvapalín (kvapalina v ostrekovači a brzdová kvapalina), informácie o stave pneumatík, svetiel a inteligentného kľúča, stav vozidla s elektrickým pohonom (EV)).
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.3.

Zemepisné informácie na diaľku

5.3.1.

Odoslať do vozidla: táto služba vám umožňuje odoslať bod záujmu (BZ) do navigačného systému vozidla a po naštartovaní vozidla okamžite získať informácie o jeho polohe (napríklad ako cieľ na plánovanie trasy).
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, dátum a časová pečiatka, údaje o polohe (údaje GPS), informácie o bode záujmu (BZ), kľúčové slovo vyhľadávania, nastavenie jazyka smartfónu.
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.3.2.

Vyhľadanie vozidla a navigácia prvej míle: Táto služba vám umožňuje určiť polohu vozidla a naviguje vás pomocou smartfónu. Poloha vozidla sa zobrazí v Aplikácii Kia Connect. Upozorňujeme, že ak iná osoba používa Aplikáciu Kia Connect a je pripojená k rovnakému vozidlu ako vy (pozrite si časť 4.1.2 Podmienok používania Aplikácie Kia Connect, kde nájdete ďalšie informácie o zdieľaní vozidla), táto osoba môže tiež vidieť údaje o polohe (údaje GPS) vozidla na svojom účte v Aplikácii Kia Connect (pomocou služby „Vyhľadanie vozidla a navigácia na prvom úseku cesty“), aj keď vozidlo práve používate vy. Zatiaľ čo táto osoba nebude mať prístup k vašim aktuálnym trasám, môže mať prístup k aktuálnej polohe vozidla.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikácia SIM, adresa, meno, údaje o polohe (údaje GPS) týkajúce sa používateľa a vozidla, body na trase, dátum, čas, časová pečiatka a rýchlosť.
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.3.3.

Prehľad jázd: Táto Služba poskytuje súhrn každej cesty (za posledných 90 dní) s dátumom a časom, priemernou a maximálnou rýchlosťou, prejdenou vzdialenosťou a časom trvania jazdy.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, dátum a časová pečiatka, údaje o polohe (údaje GPS), informácie o jazde (prejdená vzdialenosť, priemerná rýchlosť, maximálna rýchlosť, celkové spotrebované pohonné hmoty, celková spotreba energie, spotreba elektrickej energie, čas jazdy, čas zahrievania, priemerná prejdená vzdialenosť).
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.3.4.

Navigovanie na poslednom úseku trasy: Táto Služba vám umožňuje pokračovať v navigácii do vášho konečného cieľa použitím smartfónu po zaparkovaní vozidla.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikácia SIM, informácie o adrese, mene a údaje o polohe (údaje GPS) týkajúce sa používateľa a vozidla, informácie o navigačných bodoch, čase, rýchlosti.
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.4.

Informácie o vozidle

5.4.1.

Stav vozidla: Táto služba vám v Aplikácii Kia Connect poskytuje nasledujúce informácie o vozidle:
stav dverí
stav klapky nabíjacej zásuvky
stav kufra/kapoty
stav klimatizácie
stav nabitia batérie, stav nabíjacej prípojky, stav nabíjania (len pre vozidlá s elektrickým pohonom)
stav paliva (len palivové/hybridné vozidlá)
stav vyhrievania a ventilácie sedadiel
stav okien
stav strešného okna
stav 12 V batérie
stav svetiel
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikácia SIM, dátum a časová pečiatka, údaje o polohe (údaje GPS), informácie o prejdených kilometroch, informácie o stave vozidla (informácie o stave motora a prevodovky, informácie o stave dverí, kapoty, kufra a strešného okna, informácie o stave vyhrievania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), informácie o stave batérie, paliva a dojazdovej vzdialenosti (DTE), informácie o stave kvapalín (kvapalina v ostrekovači a brzdový olej), informácie o stave pneumatík, svetiel a inteligentného kľúča, stav vozidla s elektrickým pohonom (EV)).
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.4.2.

Technický protokol: Do Aplikácie Kia Connect dostanete správu, ktorá obsahuje diagnostické informácie o vozidle a informácie o spôsoboch jazdy (počet naštartovaní vozidla, prejdená vzdialenosť a čas jazdy/nečinnosti). Dostanete informácie o problémoch, ktoré si vyžadujú údržbu alebo opravy, ako aj informácie o závažnosti problému, neodkladnosti opráv/údržby a odporúčaných úkonoch.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, dátum a časová pečiatka, údaje o polohe (údaje GPS), informácie o stave vozidla (stav motora), informácie o jazdných zvyklostiach (informácia o rýchlosti vozidla (maximálna a priemerná rýchlosť), informácie o stave zrýchlenia, prejdenej vzdialenosti, informácie o spotrebe batérie (pre vozidlá s elektrickým pohonom)).
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.4.3.

Diagnostika vozidla: Poskytovanie automatizovanej diagnostickej služby. Pri zapnutí zapaľovania vozidlo automaticky vykoná diagnostickú kontrolu (Diagnostický poruchový kód (Diagnostics Trouble Code, DTC)). Ak je zistená porucha, dostanete správu s popisom zistenej chyby, jej závažnosti, ako aj odporúčaním úkonu, ktorý je vhodné vykonať.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, dátum a časová pečiatka, údaje o polohe (údaje GPS), informácie o počte najazdených kilometrov, výsledky DTC kontroly, informácie o stave vozidla (stav klimatizácie, stav motora, stav otvorenia/zatvorenia dverí, kufra, okien a kapoty, stav tlaku v pneumatikách, informácie o stave prevodovky/sedadiel, stave paliva, stave brzdovej kvapaliny/motorového oleja, stave batérie).
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.4.4.

Spotreba energie (len pre vozidlá s elektrickým pohonom): Táto služba vizualizuje aktuálnu a priemernú spotrebu energie, prejdenú vzdialenosť a informácie o rekuperácii energie v Aplikácii Kia Connect.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: Identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, dátum a časová pečiatka, kumulatívny stav počítadla kilometrov, celková spotreba energie (spotreba energie motora, spotreba energie klimatizácie, spotreba energie elektrického zariadenia, informácie o napájaní batérie, informácie o regenerovanej energii).
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.4.5.

Skóre bezpečnej jazdy: táto služba vám umožňuje sledovať skóre bezpečnej jazdy, ktoré hodnotí spôsob šoférovania počas jednotlivých ciest. Výsledok je k dispozícii v Aplikácii Kia Connect. Toto skóre sa určuje podľa vzorcov zrýchlenia, brzdenia, rýchlostných údajov a dennej či nočnej doby, kedy obvykle jazdíte, pričom všetky tieto údaje sa zaznamenávajú počas celej jazdy. Výsledné skóre je potom vytvorené z údajov zozbieraných za posledných 187 dní, čo poskytuje prehľad o vašom správaní za volantom v danom období.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), dátum cesty, dĺžka cesty, zrýchlenie/spomalenie pri rôznych rýchlostiach, maximálna rýchlosť, čas jazdy, čas jazdy pri každej rýchlosti, priemerná rýchlosť jazdy.
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.5.

Výstrahy a bezpečnosť

5.5.1.

Výstraha vozidla: Vždy, keď sú otvorené okná vozidla, keď je vypnuté zapaľovanie, dostanete hlásenie zobrazené v Aplikácii Kia Connect.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikácia SIM, dátum a časová pečiatka, údaje o polohe (údaje GPS), informácie o prejdených kilometroch, informácie o stave vozidla (informácie o stave motora a prevodovky, informácie o stave dverí, kapoty, kufra a strešného okna, informácie o stave vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), informácie o stave batérie, paliva a dojazdovej vzdialenosti (DTE), informácie o stave kvapalín (kvapalina v ostrekovači a brzdový olej), informácie o stave pneumatík, svetiel a inteligentného kľúča, stav vozidla s elektrickým pohonom (EV)).
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.5.2.

Alarm pri krádeži (len pre vozidlá vybavené poplašným alarmom proti krádeži): Vždy, keď sa spustí poplašný alarm proti krádeži, dostanete upozornenie zobrazené v aplikácii Kia Connect.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, dátum a časová pečiatka, údaje o polohe (údaje GPS), informácie o prejdených kilometroch, informácie o stave vozidla (stav klimatizácie, stav motora, stav otvorenia/zatvorenia dverí, kufra, okien a kapoty, stav tlaku v pneumatikách, informácia o stave prevodovky/sedadiel, stav paliva, stav brzdovej kvapaliny/motorového oleja).
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.5.3.

Upozornenie na vybitú batériu: Vždy, keď stav nabitia 12 V batérie klesne pod určitú úroveň, zobrazí sa v Aplikácii Kia Connect správa s upozornením.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikácia SIM, údaje o polohe (údaje GPS), stav batérie, typ výstrah o stave vozidla.
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.5.4.

Upozornenie na pasažierov vzadu: V Aplikácii Kia Connect sa zobrazí správa s upozornením vždy, keď sa zistí pohyb na zadných sedadlách, kým je vozidlo zaparkované.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikácia SIM, dátum a časová pečiatka, údaje o polohe (údaje GPS), informácie o prejdených kilometroch, informácie o stave vozidla (informácie o stave motora a prevodovky, informácie o stave dverí, kapoty, kufra a strešného okna, informácie o stave vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), informácie o stave batérie, paliva a dojazdovej vzdialenosti (DTE), informácie o stave kvapalín (kvapalina v ostrekovači a brzdový olej), informácie o stave pneumatík, svetiel a inteligentného kľúča, stav vozidla s elektrickým pohonom (EV)).
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.5.5.

Upozornenie na zapnutý motor: Vždy, keď je zaradený prevodový stupeň P, motor beží a otvoria sa dvere, zobrazí sa v Aplikácii Kia Connect správa s upozornením.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikácia SIM, dátum a časová pečiatka, údaje o polohe (údaje GPS), informácie o prejdených kilometroch, informácie o stave vozidla (informácie o stave motora a prevodovky, informácie o stave dverí, kapoty, kufra a strešného okna, informácie o stave vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), informácie o stave batérie, paliva a dojazdovej vzdialenosti (DTE), informácie o stave kvapalín (kvapalina v ostrekovači a brzdový olej), informácie o stave pneumatík, svetiel a inteligentného kľúča, stav elektrického vozidla (EV)).
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.5.6.

Výstražný systém monitorovania vysokonapäťovej batérie (len pre vozidlá s elektrickým pohonom): stav vysokonapäťovej batérie je monitorovaný a vždy, keď sa zistí porucha, zobrazí sa v Aplikácii Kia Connect a na Hlavej jednotke správa s upozornením. V prípade, že porucha môže spôsobiť poškodenie vozidla alebo ujmu na zdraví vám alebo iným osobám, budeme tieto informácie a identifikačné číslo vozidla (VIN) zdieľať s národnou predajnou spoločnosťou Kia alebo distribútorom Kia, ktorí vás môžu kontaktovať, aby vás informovali o poruche a možnom riziku. Po obdržaní týchto informácií od nás bude príslušná národná predajná spoločnosti Kia alebo distribútor Kia tieto údaje spracovávať ako samostatný a nezávislý spracovateľ. Chceme vás upozorniť, že takéto informácie budú zdieľané len v prípade, že sa bude jednať o závažnú poruchu s rizikom poškodenia vozidla alebo ujmy na zdraví.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: údaje o polohe (údaje GPS), stav klimatizácie, stav motora, stav dverí/kufra/kapoty/strešného okna/okien, teplota vzduchu, stav odmrazovania, stav nabíjania, stav vyhrievania volantu, stav vyhrievania bočných zrkadiel/zadných okien, stav tlaku v pneumatikách, stav 12 V batérie, stav kontrolky porúch, stav batérie inteligentného kľúča, stav paliva, stav kvapaliny v ostrekovačoch, stav kontrolky brzdovej kvapaliny, stav režimu spánku, čas, upozornenie na prekročenie limitu čakania na vykonanie diaľkového povelu, stav upozornenia na vypnutie systému, stav zadných svetiel, stav výstražných svetiel.
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na sledovanie stavu vysokonapäťovej batérie v rámci plnenia zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Zdieľanie príslušných informácií s tretími stranami (ako je uvedené vyššie) je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my, ale aj naši zákazníci a iné tretie strany (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Oprávnené záujmy sú: zabezpečenie riadneho poskytovania a fungovania našich služieb, poskytovanie bezpečných služieb a produktov našim zákazníkom a zákazníkom skupiny Kia, ochrana zdravia a života našich zákazníkov, ochrana majetku našich zákazníkov a ochrana zdravia, života a majetku iných osôb vo vozidle alebo v jeho okolí.

5.6.

Sledovanie používania na diaľku

5.6.1.

Parkovací režim Valet: Táto služba umožňuje prostredníctvom Aplikácie Kia Connect sledovať polohu vozidla, čas posledného vypnutia zapaľovania, čas jazdy, prejdenú vzdialenosť a najvyššiu použitú rýchlosť.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), údaje o polohe (údaje GPS), informácie o stave režimu Valet (stav aktivácie, čas spustenia a ukončenia režimu Valet, čas trvania, počet najazdených kilometrov, čas nečinnosti motora, maximálna rýchlosť, prejdená vzdialenosť), ukazovatele vozidla (poloha, rýchlosť, čas, presnosť, smer).
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.6.2.

Upozornenie v režime Valet: Táto Služba vám umožňuje dostávať upozornenia v Aplikácii Kia Connect, ak vaše vozidlo prekročí vybraný limit vzdialenosti, rýchlostný limit a časový limit nečinnosti, ktoré ste prednastavili v Aplikácii Kia Connect. Vzdialenosť, ktorú je možné prejsť, platí od miesta, kde bola Služba aktivovaná.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), dátum a časová pečiatka, údaje o polohe (údaje GPS), informácie o stave upozornenia v režime Valet (stav aktivácie, čas začiatku a ukončenia upozornenia v režime Valet, čas jazdy, čas najazdených kilometrov, čas nečinnosti motora, maximálna rýchlosť, vzdialenosť jazdy), ukazovatele vozidla (poloha, rýchlosť, čas, presnosť, smer), zvolený limit vzdialenosti, zvolený limit rýchlosti, zvolený limit času nečinnosti.
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.6.3.

Upozornenie na porušenie územného obmedzenia: Táto Služba vám umožňuje prijímať upozornenia v Aplikácii Kia Connect, ak vaše vozidlo opustí povolenú oblasť alebo vstúpi do zakázanej oblasti. Hranice pre povolené a obmedzené oblasti môžete nastaviť v Aplikácii Kia Connect.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), dátum a časová pečiatka, údaje o polohe (údaje GPS), informácie o stave upozornenia na porušenie územného obmedzenia (stav aktivácie, čas začiatku a ukončenia upozornenia na porušenie územného obmedzenia, čas jazdy, čas najazdených kilometrov, čas nečinnosti motora, maximálna rýchlosť, vzdialenosť jazdy), ukazovatele vozidla (poloha, rýchlosť, čas, presnosť, smer), vybrané povolené oblasti, vybrané zakázané oblasti.
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.6.4.

Upozornenie na porušenie rýchlosti: Ak je táto Služba v Hlavnej jednotke aktivovaná, umožňuje vám dostávať upozornenia v Aplikácii Kia Connect, ak vaše vozidlo prekročí rýchlostný limit, ktorý ste prednastavili v Aplikácii Kia Connect.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), dátum a časová pečiatka, údaje o polohe (údaje GPS), informácie o stave upozornenia na porušenie rýchlosti (stav aktivácie, čas začiatku a ukončenia upozornenia na porušenie rýchlosti, čas jazdy, čas najazdených kilometrov, čas nečinnosti motora, maximálna rýchlosť, prejdená vzdialenosť), ukazovatele vozidla (poloha, rýchlosť, čas, presnosť, smer), zvolený rýchlostný limit.
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.6.5.

Upozornenie na porušenie časových okien: Táto Služba vám umožňuje prijímať upozornenia v Aplikácii Kia Connect, ak vaše vozidlo jazdí mimo časových okien, ktoré ste prednastavili v Aplikácii Kia Connect.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), dátum a časová pečiatka, údaje o polohe (údaje GPS), informácie o stave upozornenia na porušenie časových okien (stav aktivácie, čas začiatku a ukončenia upozornenia na porušenie časových okien, čas jazdy, čas najazdených kilometrov, čas nečinnosti motora, maximálna rýchlosť, vzdialenosť jazdy), ukazovatele vozidla (poloha, rýchlosť, čas, presnosť, smer), vybrané časové okná.
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.6.6.

Upozornenie na nečinnosť: Táto Služba vám umožňuje prijímať upozornenia v Aplikácii Kia Connect, ak vaše vozidlo prekročí časový limit nečinnosti, ktorý ste si prednastavili v Aplikácii Kia Connect.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), dátum a časová pečiatka, údaje o polohe (údaje GPS), informácie o stave upozornenia na nečinnosť (stav aktivácie, čas začiatku a ukončenia upozornenia na nečinnosť, čas jazdy, čas najazdených kilometrov, čas nečinnosti motora, maximálna rýchlosť, vzdialenosť jazdy), ukazovatele vozidla (poloha, rýchlosť, čas, presnosť, smer), zvolený časový limit nečinnosti.
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.7.

Informácie o uprednostňovanom predajcovi
Táto služba vám umožňuje synchronizovať informácie o „uprednostňovanom predajcovi“ medzi vaším účtom na webovej stránke MyKia a vaším účtom v Aplikácii MyKia a Aplikáciou Kia Connect. Synchronizácia je voliteľná a v prípade záujmu si ju musíte sami aktivovať. Ak sa rozhodnete nesynchronizovať informácie o „uprednostňovanom predajcovi“, funkcia „uprednostňovaný predajca“ bude v Aplikácii Kia Connect stále dostupná, ale zobrazené informácie sa môžu líšiť od informácií na vašom účte na webovej stránke MyKia.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), e-mailová adresa, UUID, meno predajcu, adresa predajcu, kontaktné údaje predajcu, informácie o predajcovi, otváracie hodiny predajcu.
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.8.

Digitálny kľúč
Táto služba vám umožňuje používať váš smartfón na využívanie služieb, ako je zamknutie a odomknutie vozidla, aktivácia klimatizácie vozidla alebo naštartovanie vozidla (len zvnútra vozidla), pomocou zabudovanej funkcie ultraširokého pásma („UWB“) a využitím bezdrôtovej technológie krátkeho dosahu (Near Field Communication, „NFC“) v smartfóne. Umožňuje vám zdieľať a spravovať váš digitálny kľúč až v troch ďalších zariadeniach, napríklad zariadeniach rodinných príslušníkov a priateľov. Upozorňujeme, že pri používaní tejto Služby dochádza k výmene údajov medzi mobilným inteligentným zariadením a vozidlom prostredníctvom funkcií UWB alebo NFC. Tieto údaje sa neprenášajú k nám.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: ID používateľa, názov profilu, e-mailová adresa, telefónne číslo), informácie o inteligentnom zariadení (napríklad ID zariadenia, názov zariadenia, typ zariadenia, verzia operačného systému, verzia aplikácie), informácie o digitálnom kľúči (napríklad ID digitálneho kľúča, stav digitálneho kľúča, stav digitálneho kľúča, autorizácia/profil prístupu, ID vozidla, ID fyzických kľúčov, počet zdieľaných kľúčov), pre zdieľané digitálne kľúče: dodatočné informácie, ktoré zahŕňajú dátum začiatku a konca (alebo pevne stanovená lehota) používania digitálneho kľúča, meno používateľa zdieľaného digitálneho kľúča, vami špecifikovaný spôsob overovania používateľa/autorizačný profil, diagnostické informácie (chybové kódy) a informácie o stave vozidla.
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.9.

Zdieľanie vozidla
Služby na diaľku môžete zdieľať s ostatnými používateľmi vozidla prostredníctvom funkcie „Požiadať o zdieľanie vozidla“ v Aplikácii Kia Connect. Keď tak urobíte, spracujeme určité údaje týkajúce sa vozidla a používateľského účtu, aby sme iniciovali a spracovali vašu žiadosť o zdieľanie. Informácie o požiadavke na zdieľanie, ako je vaše meno a PIN, sa prenesú a spracujú v účte druhého používateľa pre Aplikáciu Kia Connect. Druhý používateľ môže používať Aplikáciu Kia Connect pre prepojené vozidlo rovnakým spôsobom ako vy. Môžu tiež použiť funkciu „Vyhľadávanie vozidla“.
Na tento účel sa spracúvajú tieto kategórie osobných údajov: PIN, identifikačné číslo vozidla (VIN), vaše používateľské meno a telefónne číslo druhého používateľa.
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) a v súvislosti s našimi oprávnenými záujmami pri poskytovaní našich služieb (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Upozorňujeme, že využívaním tejto služby budú zdieľané všetky vaše osobné údaje s ostatnými používateľmi, okrem prihlasovacích údajov uložených vo vašom účte Kia Connect. Funkciu zdieľania môžete kedykoľvek deaktivovať. Deaktivácia preruší zdieľanie údajov a všetky vaše údaje zdieľané s druhými používateľmi budú z ich účtov v aplikácii Kia Connect odstránené.

5.10.

Mapa domovskej ponuky a panel vyhľadávania
Mapa domovskej ponuky vám umožňuje zobraziť vašu aktuálnu polohu. Panel vyhľadávania v domácej ponuke vám umožňuje vyhľadávať body záujmu (BZ).
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: údaje o polohe (údaje GPS), kľúčové slovo vyhľadávania, nastavenie jazyka smartfónu.
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.11.

Používanie dotykového ID a tvárového ID (iOS) alebo rozpoznávania odtlačkov prstov a tváre (Android)
Na odomknutie môžete použiť rôzne funkcie Aplikácie Kia Connect s dotykovým ID alebo tvárovým ID (iOS) alebo rozpoznanie odtlačku prsta a tváre (Android). Vaše biometrické údaje sú uložené len lokálne vo vašom smartfóne a neprenášajú sa k nám. Preto nemáme prístup k týmto údajom. Do aplikácie Kia Connect sa prostredníctvom systémovej funkcie vášho smartfónu prenesie len informácia o tom, či bolo overenie biometrických údajov úspešné. Používanie dotykového ID a tvárového ID (iOS) alebo rozpoznávania odtlačkov prstov a tváre (Android) môžete kedykoľvek vypnúť v príslušných nastaveniach svojho smartfónu.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: informácia, či bolo overenie biometrických údajov úspešné.
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

5.12.

Firebase Crashlytics
Na zlepšenie bezpečnosti a stability Aplikácie Kia Connect a služieb sa spoliehame na analýzu anonymizovaných správ o zlyhaní aplikácie. Na tento účel používame službu „Firebase Crashlytics“ od spoločnosti Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.
Aplikácia Kia Connect využíva „Firebase Crashlytics“ na zhromažďovanie anonymizovaných správ o zlyhaniach a poruchách aplikácie. Tieto informácie môžu byť prenesené na servery Google v USA. Dôležité je, že poskytnuté správy o zlyhaniach neobsahujú údaje umožňujúce identifikáciu používateľa. Všetky údaje zhromaždené prostredníctvom služby „Firebase Crashlytics“ budú vymazané do 90 dní od ich zaznamenania.
Ďalšie informácie o „Firebase Crashlytics“ a o tom, ako Google spracúva vaše osobné údaje, nájdete na nasledujúcich odkazoch:
https://firebase.google.com/
https://firebase.google.com/terms/crashlytics/
https://firebase.google.com/support/privacy
Pre tento účel sa spracovávajú tieto kategórie osobných údajov: stav aplikácie v čase jej zlyhania, UUID inštalácie, záznamy o poruchách, výrobca a operačný systém mobilného zariadenia, ako aj posledné správy z protokolu.
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na účely nami sledovaných oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Naše oprávnené záujmy sú: zaistenie a optimalizácia bezpečnosti a stability Aplikácie Kia Connect a našich služieb.

5.13.

Zlepšovanie produktov a Služieb
Pri aktivovaní funkcie „Zlepšovanie Produktu/Služby“ budeme na základe vášho súhlasu spracovávať údaje týkajúce sa poskytovania, používania, prevádzky a stavu vozidla s cieľom zlepšiť kvalitu produktu a služby. Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať deaktivovaním príslušného tlačidla.Takéto odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred týmto odvolaním. Na aktiváciu funkcie „Zlepšovanie Produktu/Služby“ je z technických dôvodov potrebná taktiež aktivácia systému zemepisných informácií („GIS“).
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: informácie o stave systému regulácie vzduchu, informácie o stave batérie, informácie o stave technických systémov a systémov týkajúcich sa stability, informácie o používaní prístrojovej dosky a jej stave, informácie týkajúce sa klimatizácie a vyhrievania, informácie o stave motora, bŕzd a pohonnej sústavy, informácie týkajúce sa stavu funkčnosti, informácie o stave prevodovky a týkajúce sa spotreby, informácie týkajúce sa systémov varovania a asistenčných systémov, informácie týkajúce sa riadenia a pneumatík, informácie týkajúce sa motora a nabíjania, informácie o stave a osobitnom používaní elektrického vozidla (EV), informácie o stave a používaní multimédií (napr. funkcie Like), ako aj údaje o polohe (údaje GPS) a informácie o rýchlosti jazdy.
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

6.

Hlavná jednotka a Služby v aute

6.1.

Centrum oznámení
Centrum oznámení vám umožňuje dostávať správy od spoločnosti Kia na obrazovke Hlavnej jednotky. Takéto správy okrem iného zahŕňajú upozornenia na kampaň k sťahovaniu vozidiel z trhu, ktorá sa týka aj vášho vozidla, pripomínanie servisu a upozornenia na servisné akcie.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID sekvencie, stav prečítania, čas prečítania, čas UTC.
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

6.2.

Služby Kia Connect Live
Služby Kia Connect Live vám umožňujú prístup k nasledujúcim funkciám:
Aktuálne dopravné informácie a online navigácia: Táto služba poskytuje aktuálne dopravné informácie pre výpočet trás a zobrazenie dopravnej situácie. Online navigácia vám umožňuje navigáciu do vami určeného cieľa na základe kombinácie dopravných údajov v reálnom čase a historických dopravných informácií.
Plánovanie trasy EV (len pre vozidlá s elektrickým pohonom a plug-in hybridné elektrické vozidlá): Pri zadávaní cieľa do navigácie v zabudovanom navigačnom systéme vozidla táto služba vyhodnocuje, či si bude dojazd do cieľa vyžadovať zastávku na nabíjanie. Ak na základe aktuálneho stavu nabitia vozidla a odhadovanej miery spotreby energie bude potrebné počas jazdy vozidlo dobiť, služba automaticky pridá do navrhovanej trasy jedno alebo viac nabíjacích miest ako medzizastávky. Služba automaticky upraví navrhované zastávky na nabíjanie, ak sa vodič rozhodne pre skoršiu zastávku na nabíjanie alebo ak podmienky jazdy vedú k vyššej spotrebe energie, ako sa očakávalo, navrhne skoršie nabíjanie a vynechá neskoršie navrhovanú zastávku na nabíjanie.
Vyhľadávanie aktuálnych bodov záujmu (BZ) a online BZ: táto služba poskytuje informácie o bodoch záujmu v okolí na základe aktuálnej polohy vozidla. Okrem toho táto služba umožňuje aj aktívne vyhľadávanie bodov záujmu v okolí podľa kategórií. Vo vybraných vozidlách bude táto služba rozšírená o údaje poskytnuté prostredníctvom nášho partnera 4.screen GmbH. Ďalšie podrobnosti nájdete v článku 12.6.
Počasie: Táto služba poskytuje miestne informácie o počasí na základe vašej aktuálnej polohy.
Parkovanie: Táto služba poskytuje informácie o parkovaní na ulici i na parkoviskách mimo ulice na základe aktuálnej polohy, blízkeho cieľa, blízkeho bodu záujmu zo zoznamu alebo blízkeho centra mesta.
EV BZ (len pre vozidlá s elektrickým pohonom a plug-in hybridné elektrické vozidlá): Táto služba poskytuje informácie o nabíjacích staniciach v okolí vrátane informácií o dostupnosti stojanov na základe aktuálnej polohy.
Predajca ako bod záujmu (BZ): Táto služba poskytuje informácie o polohe najbližšieho predajcu Kia v okolí na základe aktuálnej polohy vozidla.
Upozornenia na rýchlostné radary/nebezpečné zóny (v krajinách, kde to legislatíva umožňuje): Táto služba poskytuje upozornenia v úsekoch, kde dochádza k častým nehodám, a varuje vás pred nástrahami alebo radarovými kontrolami.
Športové ligy: Táto služba poskytuje informácie o minulých a nadchádzajúcich udalostiach pre vybrané športy a ligy.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: údaje o polohe (údaje GPS), vyhľadávanie na serveri a jeho výsledky (údaje o bodoch záujmu (BZ)), autoservisoch, čerpacích staniciach, parkoviskách, informácie o radaroch, nabíjacích staniciach (EV), údaje o počasí, dopravné informácie, merné jednotky (kilometre, míle, metre), jazykové nastavenia, informácie o poskytovateľovi telekomunikačných služieb, identifikačné číslo vozidla (VIN), identifikácia vodiča alebo služby), číslo telefónu, dátum a lokálny čas, verzia protokolu, informácie o navigačnom zariadení (verzia hardvéru a softvéru), informácie o trase (jej začiatok, nastavenia, cieľ, odhadovaný čas), hľadané ligové zápasy, hľadané tímové zápasy, ID ligovej súťaže, typ ligového zápasu, ID tímu, ID hľadanej krajiny, kód krajiny, typ ligovej súťaže, typ tímu, typ loga.
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
Vyššie uvedené údaje budeme spracovávať aj za účelom zlepšovania služieb Kia Connect Live.
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Naše oprávnené záujmy sú: zlepšovanie služieb Kia Connect Live.

6.3.

Hlasové ovládanie online
Táto Služba vám umožňuje používať hovorené príkazy na prístup a ovládanie rôznych funkcií vášho vozidla a na vytváranie a odosielanie textových správ prostredníctvom pripojeného mobilného zariadenia. Hlasové ovládanie online sa prevádzkuje v online (cloudovom) prostredí. Aktiváciou našich služieb v Hlavnej jednotke vášho vozidla sa ako predvolené nastavenie aktivuje hlasové ovládanie online. Pri používaní funkcie hlasového ovládania online sa vaše osobné údaje (t.j. hlasové vzorky) prenášajú nášmu poskytovateľovi služieb Cerence B.V. a jeho subdodávateľom, ktorí sa môžu nachádzať v krajinách mimo EÚ/EHP a nemusia poskytovať primeranú úroveň ochrany údajov (viac informácií nájdete v článkoch 14 a 15). Prenosu vašich osobných údajov spoločnosti Cerence B.V. a jej subdodávateľom môžete zabrániť deaktiváciou služby hlasového ovládania online v príslušných nastaveniach vašej Hlavnej jednotky. Ak službu hlasového ovládania online deaktivujete, môže byť táto funkcia vo vašom vozidle obmedzená alebo zakázaná.
Spoločnosť Cerence B.V. transformuje hlasové vzorky na textové vzorky, sémanticky ich interpretuje (ak je to potrebné) a potom výsledok odošle späť do vozidla.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: hlasový záznam, údaje o polohe (údaje GPS), bod záujmu (BZ), ID používateľa Cerence. Toto číslo je jedinečným ID pre registráciu na serveri Cerence B.V. Používateľské ID Cerence a identifikačné číslo vozidla (VIN) alebo akékoľvek iné identifikátory nie sú navzájom prepojené. To znamená, že Cerence B.V. nemôže identifikovať fyzickú osobu z údajov, ktoré jej boli odovzdané.
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
Hlasový záznam a údaje o polohe (údaje GPS) sa budú zhromažďovať a uchovávať aj na účely vykonávania a zlepšovania služby hlasového ovládania online.
Právny základ: Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Naše oprávnené záujmy sú: zlepšovanie služby hlasového ovládania on-line.

6.4.

Osobný kalendár/synchronizácia navigácie
Táto Služba vám umožňuje synchronizovať kalendár Google alebo kalendár Apple v smartfóne s integrovanou funkciou kalendára Hlavnej jednotky. To vám umožní zobraziť váš súkromný kalendár na obrazovke Hlavnej jednotky/v Aplikácii Kia Connect a použiť ho na nastavenie cieľa. Táto Služba je kompatibilná s kalendárom Google aj Apple.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), e-mailová adresa, ID kalendára e-mailového účtu, token Google alebo heslo iCloud, záznamy v kalendári (názov stretnutia, dátum a čas, adresa).
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

6.5.

Streamovanie hudby
Táto služba vám umožňuje užívať si obľúbené hudobné a zvukové streamovacie služby (podcasty, audioknihy) prostredníctvom integrovanej obrazovky a reproduktorov systému infotainmentu. Upozorňujeme, že táto služba nezahŕňa predplatné príslušnej streamovacej služby. Nezávisle na tejto funkcii si teda budete musieť vytvoriť účet a nastaviť predplatné u svojho obľúbeného poskytovateľa streamovacích služieb. Služba nie je vo vašej hlavnej jednotke automaticky aktivovaná, ale je potrebné si ju aktivovať prostredníctvom obchodu Kia Connect Store. K dispozícii bude až tri roky od aktivácie služby v obchode Kia Connect Store. Ďalšie informácie o tejto službe nájdete v článku 4.2.2 (d) Podmienok používania Kia Connect.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: overovacie údaje používateľa (e-mailová adresa, identifikátor používateľa), informácie o službe (prihlasovacie údaje vo forme tokenu pre každého poskytovateľa obsahu), informácie o vozidle (VIN, značka, typ motora, krajina predaja, názov modelu, rok výroby, platforma hlavnej jednotky, model hlavnej jednotky), dátum začiatku záruky.
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

6.6.

Upozornenia týkajúce sa vozidla

6.6.1.

Upozornenia na sťahovanie vozidiel z trhu: Budeme vám posielať upozornenia o otvorených kampaniach na stiahnutie vášho vozidla z trhu pomocou vyššie uvedeného centra upozornení. Oznámenia o kampani na sťahovanie vozidiel z trhu vám môžu byť zaslané aj inými spôsobmi (napríklad v rámci Aplikácie Kia Connect, e-mailom na vašu registrovanú e-mailovú adresu alebo poštou).
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), sekvenčná identifikácia, stav načítania, čas UTC, počet najazdených kilometrov, dátum začiatku záruky.
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

6.6.2.

Pripomienky servisu: Prostredníctvom vyššie uvedeného centra upozornení vám budeme posielať pripomienky na nadchádzajúce termíny pravidelnej údržby vášho vozidla Kia.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), sekvenčná identifikácia, stav prečítania, čas UTC, počet najazdených kilometrov, dátum začiatku záruky.
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

6.6.3.

Oznámenia o servisných úkonoch: Posúdime, či existujú nejaké nadchádzajúce odporúčané servisné akcie (ako sú aktualizácie softvéru, výmeny dielov za vylepšené diely alebo kontroly kvality vyhradených komponentov vášho vozidla Kia). Informácie o odporúčaných servisných úkonoch vám môžu byť poskytnuté prostredníctvom vyššie uvedeného centra upozornení a/alebo v rámci Aplikácie Kia Connect alebo prostredníctvom e-mailu na vašu registrovanú e-mailovú adresu.
Toto spracovanie podlieha vášmu predchádzajúcemu súhlasu, ktorý môžete udeliť aktiváciou príslušného tlačidla súhlasu v zozname súhlasov Aplikácie Kia Connect. Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať (napríklad deaktiváciou príslušného tlačidla súhlasu v zozname súhlasov aplikácie Kia Connect). Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré mu predchádzalo.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), sekvenčná identifikácia, stav načítania, čas UTC, počet najazdených kilometrov, dátum začiatku záruky).
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

6.6.4.

Upozornenia na povinné technické kontroly (napr. STK na Slovensku, v Nemecku TÜV alebo MOT vo Veľkej Británii): budeme vás informovať o nadchádzajúcich povinných servisných prehliadkach vášho vozidla. Napríklad v Spojenom kráľovstve sa pripomienka bude týkať kontroly „Ministerstva dopravy“ (bežne označovanej ako „MOT“). Okrem „MOT“ v Spojenom kráľovstve si používanie tejto služby vyžaduje, aby ste spoločnosti Kia poskytli správny dátum poslednej STK a dátum prvej registrácie vozidla. V prípade vozidiel registrovaných v Spojenom kráľovstve sme Ministerstvom dopravy („DfT“, Department for Transport) vlády Spojeného kráľovstva prostredníctvom rozhrania API oprávnení na prístup k určitým údajom o histórii vozidiel MOT (konkrétne k platnosti aktuálnej MOT a registračnej značke vozidla). Keďže zvyčajne nespracúvame evidenčné čísla vozidiel, budeme spolupracovať so spoločnosťou Kia UK Limited na priradení evidenčného čísla vozidla k VIN, aby sme vám mohli poskytnúť túto službu.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), sekvenčná identifikácia, stav prečítania, čas UTC, počet najazdených kilometrov, dátum začiatku záruky, dátum poslednej kontroly STK, dátum prvej registrácie vozidla; v rámci poskytovania tejto služby vodičom v Spojenom kráľovstve: koniec platnosti aktuálnej MOT, evidenčné číslo vozidla, identifikačné číslo vozidla (VIN).
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

6.7.

Tlačidlo Like pre hudbu cez USB a rádio
Tlačidlo Like (Páči sa mi) pre hudbu cez USB a rádio vám umožňuje vybrať si a vytvoriť zoznam vašich obľúbených skladieb. Môžete označiť, že sa vám pesničky páčia alebo toto označenie zrušiť pomocou tlačidla Like integrovaného vo funkcii hudby v systéme infotainmentu.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: typ zdroja (hudba z USB, rádia, hudba cez Bluetooth), názov skladby, interpret a album, informácie o tom, či sa vám páči alebo nie, údaje o polohe (údaje GPS), teplota okolitého vzduchu, rýchlosť vozidla, počasie (na základe vašej aktuálnej polohy) a informácie o čase.
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

7.

Štandardy kybernetickej bezpečnosti
Pri aktivácii služieb v Hlavnej jednotke a v závislosti od technického vybavenia vozidla zhromažďujeme a spracovávame údaje týkajúce sa bezpečnostných udalostí vozidla. Tieto údaje slúžia na správu a monitorovanie štandardov kybernetickej bezpečnosti vozidiel a produktov Kia. Údaje sa najprv ukladajú do vozidla a len v prípade detekcie abnormálneho signálu sa odosielajú do našich systémov na analýzu. Údaje sa z vozidla neprenášajú nepretržite, ale vozidlo ukladá posledných 100 bezpečnostných udalostí. Pri zaznamenaní novej bezpečnostnej udalosti sa najstaršia udalosť a pridružené údaje vymažú.
Relevantné informácie budú zdieľané so spoločnosťou Kia Corporation so sídlom na adrese 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, Soul, 06797, Kórejská republika („Kia HQ“), aby Kia HQ mohla monitorovať štandardy kybernetickej bezpečnosti vozidiel a produktov Kia na prevádzkovej a technickej úrovni. To znamená, že údaje budú spracovávané a analyzované s cieľom predchádzať, reagovať a odstraňovať hrozby a narušenia kybernetickej bezpečnosti a zabezpečiť adekvátnu ochranu vozidiel a produktov Kia.
Chceme vás informovať, že vaše osobné údaje budeme spracovávať spolu so spoločnosťou Kia HQ ako spoloční prevádzkovatelia.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN) a údaje týkajúce sa bezpečnostných udalostí, ako sú časové pečiatky generovaných bezpečnostných udalostí a informácie o komponentoch/systémoch, ktoré tieto udalosti zaznamenali.
Právny základ: pre spoločnosť Kia HQ je spracúvanie údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a na účely sledovania ich oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktoré zahŕňajú zabezpečenie a zlepšenie bezpečnosti vozidiel Kia. Pre nás je spracovávanie údajov nevyhnutné na dosiahnutie oprávnených záujmov, ktoré máme spoločne so spoločnosťou Kia HQ (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Naše oprávnené záujmy spočívajú v podpore spoločnosti Kia HQ pri dodržiavaní platných zákonov a pri zabezpečovaní a zlepšovaní bezpečnosti vozidiel Kia.

8.

Bezdrôtové aktualizácie OTA (Over-the-Air)

8.1.

Bezdrôtová aktualizácia OTA pre mapy a infotainment
„Bezdrôtová aktualizácia OTA pre mapy a infotainment“ umožňuje:
aktualizáciu máp v navigačnom systéme vozidla („aktualizácia máp“) a/alebo
aktualizácie softvéru infotainmentu alebo vylepšenia softvéru hlavnej jednotky („aktualizácia infotainmentu“)
stiahnutím z našich serverov do integrovaného telematického systému bezdrôtovou metódou, tzv. „over-the-air“ (OTA).
Bezdrôtová aktualizácia OTA pre mapy a infotainment je súčasťou služieb, ktoré ste si objednali a preto je štandardne aktivovaná.
Ďalšie informácie o bezdrôtovej aktualizácii OTA pre mapy a infotainment nájdete v článku 4.2.3. (b) Podmienok používania Kia Connect.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), verzia softvéru vozidla, diagnostické poruchové kódy, dátum výroby vozidla, údaje o polohe (údaje GPS), poskytovateľ telekomunikačných služieb, jazykové nastavenia, kód krajiny alebo kód regiónu, identifikátory hlavnej jednotky (typ, verzia systému, platforma, výrobca), príslušné metaúdaje.
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
Aby sme predišli akýmkoľvek nejasnostiam, upozorňujeme, že ak dostávate aktualizácie máp a/alebo systému infotainmentu prostredníctvom webovej stránky https://update.kia.com/EU/E1/Main alebo u predajcu, nepôjde o aktualizácie prostredníctvom bezdrôtovej metódy, tzv. „over-the-air“ a my teda nebudeme prevádzkovateľom spracúvania vašich osobných údajov.

8.2.

Bezdrôtová aktualizácia (OTA) systému vozidla
Bezdrôtová aktualizácia OTA pre systém vozidla umožňuje aktualizovať zabudovaný softvér rôznych riadiacich jednotiek vozidla novšími verziami softvéru alebo aktualizovanými parametrami („aktualizácia systému vozidla“) z našich serverov metódou „over-the-air“. Dôvody a účel, na ktoré vám funkciu bezdrôtovej aktualizácie systému vozidla (OTA) poskytujeme, sú rôzne, týkajú sa najmä odstraňovania chýb počas záručnej lehoty, v rámci záruky výrobcu alebo z iných bezpečnostných dôvodov. Ďalšie informácie o bezdrôtových aktualizáciách systému vozidla (OTA) sa uvádzajú v časti 4.2.3. (c) Podmienok používania Kia Connect.
Chceme vás upozorniť, že v rámci poskytovania bezdrôtových aktualizácií OTA pre systém vozidla (vrátane efektivity a pohodlia pri využívaní bezdrôtových aktualizácií OTA, zabezpečenia technických požiadaviek a noriem pre bezdrôtové aktualizácie OTA, najmä v oblasti kybernetickej bezpečnosti a stability systému, a riadenia implementácie a monitorovania bezdrôtových aktualizácií OTA na globálnej úrovni) budeme zdieľať vaše osobné údaje so spoločnosťou Kia Europe GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko („Kia EÚ“). So spoločnosťou Kia EÚ budeme vaše osobné údaje spracovávať ako spoloční prevádzkovatelia.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), informácie o stave vozidla (stav zapaľovania, klimatizácie, batérie, prednej kapoty, poloha radiacej páky, stav svetiel, poloha parkovacej brzdy), priebeh používania (aktualizácie OTA), diagnostické informácie (chybové kódy, výsledok OTA, výsledok obnovy softvéru) a informácie o verzii softvéru (elektronickej riadiacej jednotke), ID zdrojovej verzie systému vozidla, ID cieľovej verzie systému vozidla, stav poskytnutia, názov balíka, výsledok aktualizácie, telefónne číslo TMU (MDN alebo MIN), telekomunikačná spoločnosť, ID zariadenia, výrobca platformy, názov platformy, verzia OMADM.
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), a tiež na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my ako aj spoločnosť Kia EÚ (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Oprávnenými záujmami sú: zefektívnenie a zvýšenie komfortu bezdrôtových aktualizácií OTA pre systém vozidla a zabezpečenie toho, aby bezdrôtové aktualizácie OTA pre systém vozidla spĺňali technické požiadavky a normy, najmä pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť a stabilitu systému. Pre spoločnosť Kia EÚ je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť Kia EÚ a ostatní členovia skupiny Kia (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
Oprávnené záujmy zahŕňajú: zabezpečenie dodržiavania zákonných povinností skupinou Kia EÚ a jej členmi, poskytovanie kvalitných a príslušných služieb zákazníkom zo strany Kia ako člena skupiny Kia, zvyšovaním efektivity bezdrôtových aktualizácií OTA pre systém vozidla, riadenie implementácie a monitorovanie bezdrôtových aktualizácií OTA pre systém vozidla na globálnej úrovni a zabezpečenie, aby bezdrôtové aktualizácie OTA pre systém vozidla vyhovovali technickým štandardom a normám, predovšetkým v oblasti kybernetickej bezpečnosti a stability systému.
Chceme predísť akýmkoľvek nejasnostiam a upozorňujeme, že ak prijímate aktualizácie systému vozidla cez webovú stránku https://update.kia.com/EU/E1/Main alebo od predajcu, nebudú to aktualizácie metódou „over-the-air“. V takom prípade nebudeme zodpovední za spracúvanie vašich osobných údajov s tým spojených.

9.

Upgrady

9.1.

Všeobecné informácie
Ako sa uvádza v Podmienkach používania Kia Connect, môžeme ponúkať upgrady. Upgrady sa dajú zakúpiť v sekcii internetového obchodu v Aplikácii Kia Connect („Kia Connect Store“). Pozrite si časť 5 Podmienok používania Kia Connect, kde nájdete ďalšie informácie o upgradoch.
Samotné upgrady nevyžadujú spracúvanie osobných údajov, pokiaľ príslušný upgrade nezahŕňa vyššie uvedenú službu alebo s ňou nesúvisí. V takýchto prípadoch vás budeme informovať o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s takouto službou v príslušnej časti vyššie. Upozorňujeme, že určité upgrady bude možné nainštalovať len využitím služby „bezdrôtovej aktualizácie OTA pre systém vozidla”. Pozrite si
článok 8.2, kde nájdete ďalšie informácie o spracúvaných osobných údajoch v súvislosti s bezdrôtovou aktualizáciou OTA pre systém vozidla a platným právnym základom pre toto spracúvanie.
Každý upgrade je prepojený s konkrétnym vozidlom, ktoré je identifikované jedinečným identifikačným číslom vozidla (VIN). To znamená, že budeme spracúvať informácie o zakúpenom upgrade, príslušnom VIN a informáciách o elektronickej riadiacej jednotke vozidla. Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy o nákupe príslušného upgradu (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

9.2.

Informovanie ostatných používateľov upgradov
Vozidlo sa môže prepojiť s účtami Kia Connect viacerých používateľov. V takomto prípade budeme informovať používateľa, ktorý si prepojil svoj účet Kia Connect k príslušnému vozidlu ako prvý („hlavný používateľ“), a všetkých ďalších používateľov, ktorí si prepojili vozidlo so svojimi účtami Kia Connect („zdieľaní používatelia“), prostredníctvom e-mailu o nákupe upgradu niektorým zo zdieľaných používateľov a o aktivácii a (prípadnej) deaktivácii príslušného upgradu.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), meno, e-mailová adresa, technické údaje (napríklad informácie o zariadení, IP adresa, ID používateľa, UUID), informácie o príslušnom upgrade.
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

10.

Obchod Kia Connect Store a spôsob nákupu
V obchode Kia Connect Store si môžete vybrať upgrady a zakúpiť a/alebo aktivovať ich (ako je definované v článku 9.1). Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov v súvislosti s obchodom Kia Connect Store a spôsobe nákupu sú uvedené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov obchodu Kia Connect Store, ktoré nájdete v obchode Kia Connect Store a na stránke: https://connect.kia.com/eu/downloads

11.

Spôsob platby
Spracovanie platby sa riadi samostatným vyhlásením o ochrane osobných údajov („Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v rámci služby Kia Pay“), ktoré budete mať k dispozícii pred poskytnutím platby za príslušný upgrade v obchode Kia Connect Store. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v rámci služby Kia Pay je k dispozícii aj na adrese: https://connect.kia.com/eu/downloads.

12.

Ďalšie prípady spracúvania osobných údajov
Okrem činností spracúvania uvedených vyššie vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely:

12.1.

Komunikácia: Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme s vami komunikovali v súvislosti so službami alebo zmluvou, ktorú ste s nami uzavreli (napr. na poskytovanie zákazníckej podpory, na informovanie o technických problémoch so službami, na plnenie našich zmluvných povinností, aby sme vás informovali o zmenách podmienok používania Aplikácie Kia Connect alebo o zmenách v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov) prostredníctvom niekoľkých komunikačných kanálov vrátane hlavnej jednotky vášho vozidla (napríklad prostredníctvom centra oznámení alebo systému infotainmentu), e-mailu, telefónu a upozornení v rámci Aplikácie Kia Connect (na tento účel poskytuje Aplikácia Kia Connect samostatnú schránku doručenej pošty). Ak máte Aplikáciu Kia Connect nainštalovanú na zariadení a povolili ste si v nastaveniach tohto zariadenia zasielanie push oznámení, dochádza k spracovávaniu vašich osobných údajov tak, aby sme vás mohli informovať o udalostiach a aktualizáciách, ktoré budú nevyhnutné na údržbu funkcionality Aplikácie Kia Connect (napríklad oznamovanie nevyhnutných bezpečnostných aktualizácií alebo prerušenia spojenia s vozidlom). Ak nás budete kontaktovať prostredníctvom dostupných komunikačných kanálov (napr. kontaktným formulárom na našej webovej stránke alebo v Aplikácii Kia Connect, e-mailom alebo telefonicky), môžeme spracovávať vaše osobné údaje, aby sme mohli vybaviť vašu požiadavku a zodpovedajúcim spôsobom s vami komunikovať v súvislosti s vašou žiadosťou. Niektoré polia v kontaktnom formulári v Aplikácii Kia Connect budú predvyplnené, aby bolo používanie kontaktného formulára pre vás pohodlnejšie. Informácie o komunikácii týkajúcej sa našich marketingových aktivít nájdete v článku 12.3. Informácie o komunikácii s vami v súvislosti s upgradmi zakúpenými pre vaše vozidlo nájdete v článku 9.2.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: kontaktné údaje (napr. e-mailová adresa, telefónne číslo), údaje relevantné pri používaní centra oznámení (t. j. jedinečné identifikátory vrátane identifikačného čísla vozidla (VIN), identifikátora sekvencie, stavu prečítania, času UTC), údaje relevantné pre odosielanie upozornení v rámci Aplikácie Kia Connect (ID používateľa, krajina, jazyk, ID zariadenia, systémový token, platforma, UUID, ID kontaktu), údaje relevantné pre predvyplnenie kontaktného formulára v Aplikácii Kia Connect (e-mailová adresa, identifikačné číslo vozidla (VIN), jazyk, UUID), meno, informácie, ktoré ste poskytli v súvislosti s príslušnou žiadosťou, zmluvné údaje.
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), alebo na účely nami sledovaných oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1) f) GDPR). Naše legitímne záujmy sú: poskytovanie najlepších možných služieb našim zákazníkom a primerané zodpovedanie a spracúvanie požiadaviek našich zákazníkov.

12.2.

Technická podpora: Ak bol zistený technický problém vo vzťahu k vášmu vozidlu a Službám, môžeme byť požiadaní, aby sme prečítali informácie z vášho vozidla na účely analýzy týchto informácií a vyriešenia zisteného problému. Na základe vášho predchádzajúceho súhlasu budeme zhromažďovať a spracovávať takzvaný protokolový súbor Hlavnej jednotky z vášho vozidla, ktorý obsahuje určité kategórie osobných údajov. Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať (napr. použitím nášho kontaktného formulára dostupného v sekcii „Zákaznícka podpora“ v časti „Kontaktujte nás“ na našej webovej stránke (https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/)). Odvolanie vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na takomto súhlase pred jeho odvolaním. Upozorňujeme však, že odmietnutie udelenia alebo odvolanie vášho súhlasu nám môže zabrániť ponúknuť alebo dokončiť analýzu zisteného problému vášho vozidla a Služieb.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), časové pečiatky, údaje o polohe (údaje GPS, ako sú napr. vaše predchádzajúce ciele), ako aj diagnostické informácie o vozidle týkajúce sa výkonu, používania, prevádzky a stavu vozidla.
Právny základ: spracovanie je založené na vašom predchádzajúcom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

12.3.

Marketing: Môžeme vás kontaktovať prostredníctvom hlavnej jednotky vášho vozidla, e-mailu a/alebo upozornení v rámci Aplikácie Kia Connect (Aplikácia Kia Connect poskytuje na tento účel samostatnú schránku doručenej pošty), aby sme vám poskytli propagačné informácie týkajúce sa našich produktov a/alebo služieb, požiadali vás o účasť v prieskumoch alebo vám umožnili poskytnúť spätnú väzbu.
Vo vzťahu k e-mailom a upozorneniam v rámci Aplikácie Kia Connect to zvyčajne podlieha vášmu predchádzajúcemu súhlasu a je obmedzené rozsahom takéhoto súhlasu. Svoj súhlas môžete udeliť aktiváciou príslušného tlačidla súhlasu v zozname súhlasov Aplikácie Kia Connect alebo iným relevantným spôsobom (ak je to možné). Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať (napríklad deaktiváciou príslušného tlačidla súhlasu v zozname súhlasov Aplikácie Kia Connect). Z nášho zoznamu propagačných e-mailov sa tiež môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz na zrušenie odberu, ktorý je súčasťou každého propagačného e-mailu, ktorý posielame. Odvolanie vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na takomto súhlase pred jeho odvolaním. Máte tiež právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (ďalšie podrobnosti nájdete v článku 13.6).
Ak nám v rámci prihlásenia do služieb poskytnete svoju e-mailovú adresu a pokiaľ ste nevzniesli námietku, môžeme vám na príslušnú e-mailovú adresu posielať informácie o podobných službách alebo produktoch Kia Connect bez toho, aby sme vás požiadali o váš predchádzajúci konkrétny súhlas. Je to preto, že v takýchto prípadoch nie je potrebný váš konkrétny súhlas, pretože ste naším existujúcim zákazníkom. To platí aj pre zasielanie takýchto informácií prostredníctvom upozornení v rámci Aplikácie Kia Connect do schránky doručenej pošty, ktorá je v aplikácii poskytovaná samostatne. Máte však právo kedykoľvek sa odhlásiť z prijímania takéhoto marketingu prostredníctvom elektronickej pošty bez vynaloženia akýchkoľvek nákladov (okrem nákladov na prenos podľa základných sadzieb) (napríklad deaktiváciou príslušných tlačidiel v zozname „Reklama súvisiaca so službou“ v Aplikácii Kia Connect). Z nášho zoznamu propagačných e-mailov sa tiež môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz na zrušenie odberu, ktorý je súčasťou každého propagačného e-mailu, ktorý posielame. Máte tiež právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (ďalšie podrobnosti nájdete v článku 13.6).
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: meno, kontaktné údaje (napr. e-mail), technické údaje (napr. informácie o zariadení, IP adresa, ID používateľa, UUID), informácie o vašom súhlase (napr. dátum a čas prihlásenia).
Právny základ: spracúvanie je založené na vašom predchádzajúcom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s príslušnými miestnymi marketingovými zákonmi (napr. odst. 7 (2) č. 2 nemeckého zákona proti nekalej súťaži („UWG“)), alebo je to nevyhnutné na účely legitímnych záujmov, ktoré sledujeme (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR; v spojení s príslušnými miestnymi marketingovými zákonmi (napr. odst. 7 (3) nemeckého zákona UWG)). Naše oprávnené záujmy sú: propagácia našich služieb a produktov.

12.4.

Spätná väzba a prieskumy: Z času na čas vás môžeme vyzvať, aby ste nám poskytli spätnú väzbu a/alebo sa zúčastnili na prieskumoch týkajúcich sa nás a našich služieb vrátane podporných služieb (podrobnosti o našej komunikácii s vami nájdete v článku 12.1). Ak nám poskytnete spätnú väzbu alebo sa zúčastníte našich prieskumov, môžeme spracúvať relevantné osobné údaje na účely spracúvania a vyhodnotenia spätnej väzby alebo vykonania, spracúvania a vyhodnotenia prieskumu. Je to s cieľom zlepšiť naše služby a prispôsobiť ich potrebám našich zákazníkov.
V niektorých prípadoch môžeme vykonávať prieskumy pomocou platformy Salesforce Marketing Cloud poskytovanej spoločnosťou salesforce.com Germany GmbH alebo online prieskumného nástroja SurveyMonkey poskytovaného spoločnosťou Momentive Europe UC („Momentive“) (ďalšie podrobnosti o týchto poskytovateľoch nájdete v článku 14). Ak sa chcete zúčastniť prieskumov uskutočnených na SurveyMonkey, možno budete musieť kliknúť na odkaz, ktorý bude súčasťou pozvánky na prieskum. Keď kliknete na odkaz, budete presmerovaní na webovú stránku Momentive, na ktorej sa uskutoční prieskum. Spoločnosť Momentive spracúva informácie súvisiace s prieskumom v našom mene a na naše účely. Okrem toho môže Momentive: (i) získavať a spracúvať informácie o vašom zariadení a ďalšie technické údaje, aby sa predišlo viacnásobnej účasti, a (ii) používať súbory cookie na rozpoznanie, či už účastník prieskum navštívil, a na opätovné priradenie odpovedí, ktoré už príslušný účastník poskytol. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Momentive je k dispozícii na webovej stránke https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: meno (ak je relevantné a poskytnuté), údaje o obsahu (napr. vaša spätná väzba a/alebo odpovede), technické údaje (IP adresa, UUID, verzia operačného systému, typ zariadenia, adresa ID/MAC zariadenia, informácie o systéme a výkone a typ prehliadača).
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na účely nami sledovaných oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Naše oprávnené záujmy sú: zlepšovanie našich služieb.

12.5.

Spokojnosť s trasou: Príležitostne vás môžeme prostredníctvom hlavnej jednotky vášho vozidla (prostredníctvom systému infotainmentu) požiadať o zaslanie spätnej väzby, aby sme si overili vašu spokojnosť s navigáciou a informáciami o polohe.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), údaje o polohe (údaje GPS) (napríklad súradnice GPS pre aktuálne dopravné informácie), identifikačné číslo SIM karty vášho vozidla (ICCID), jedinečný identifikačný kód požiadavky pre ktorúkoľvek transakciu, hodnotenie vašej spokojnosti.
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na účely nami sledovaných oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Naše oprávnené záujmy sú: zlepšovanie našich služieb.

12.6.

Reklamy založené na polohe: V prípade oprávnených vozidiel bude služba „Vyhľadávanie aktuálnych bodov záujmu (BZ) a online BZ“ (pozri článok 6.2) rozšírená o údaje poskytnuté prostredníctvom našej partnerskej spoločnosti 4.screen GmbH, Sailerstraße 17, 80809 Mníchov, Nemecko („4.screen“) (pozrite https://www.4screen.com/). To znamená, že aktuálne body záujmu môžu obsahovať reklamný obsah tretích strán. Túto službu si môžete deaktivovať v nastaveniach. Ak služba zostane aktívna budete dostávať informácie o obchodoch alebo reštauráciách (napríklad ich polohu) prostredníctvom ich označenia na mape alebo prostredníctvom funkcie vyhľadávania na mape. Rovnako budete dostávať špeciálne ponuky a akcie z obchodov a reštaurácií v blízkosti polohy vášho vozidla.
Aby sme vám mohli poskytnúť túto funkciu a príslušné informácie, môže byť potrebné preniesť do spoločnosti 4.screen nasledujúce údaje: približná oblasť vyhľadávania, hľadaný výraz, kategória vyhľadávania (BZ), ID zariadenia, približná poloha zariadenia, jazyk a generácia hlavnej jednotky, značka vozidla, typ motora (napr. EV alebo benzín), trieda vozidla (napr. malé, SUV), rok výroby vozidla a krajina vozidla. Okrem toho, ak sú vám poskytnuté relevantné informácie a ponuky, vytvorí sa jedinečné ID ponuky. Toto ID ponuky sa prenesie aj do spoločnosti 4.screen spolu s typom udalosti (napr. jej zobrazenie, zakliknutie, spustenie navigácie), typom obrazovky (napr. hlavná jednotka, aplikácia) a časovou pečiatkou interakcie s ponukou, aby bolo možné overiť fakturačný proces. Ak sa ponuky a informácie z vozidla odosielajú priamo do Aplikácie Kia Connect ako push oznámenia, spracovávame aj ID vášho profilu používateľa.
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), údaje o polohe, žiadosť o službu, ID profilu, ID používateľa, približná oblasť vyhľadávania, hľadaný výraz, kategória vyhľadávania (BZ), ID zariadenia, približná poloha zariadenia, jazyk a generácia Hlavnej jednotky, značka vozidla, typ motora (napr. EV alebo benzín), trieda vozidla (napr. malé, SUV), rok výroby vozidla, krajina registrácie vozidla, jedinečné ID ponuky, typ udalosti (napr. jej zobrazenie, zakliknutie, spustenie navigácie), typ obrazovky (napr. hlavná jednotka, aplikácia) a časová pečiatka.
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

12.7.

Zdieľanie údajov: podrobnosti o našom zdieľaní vašich osobných údajov s tretími stranami sú uvedené v článku 14.

12.8.

Riadenie podnikateľskej činnosti: spracúvame určité kategórie vyššie uvedených osobných údajov na účely interného riadenia a správy vrátane správy záznamov alebo vedenia iných interných protokolov.
Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Našimi oprávnenými záujmami sú: zabezpečenie primeraného a efektívneho fungovania nášho podnikania.

12.9.

Dodržiavanie právnych predpisov: Niektoré kategórie vyššie uvedených osobných údajov (napr. záznamy o všetkých súhlasoch, ktoré ste udelili, spolu s dátumom a časom, ako aj obsahom a prostriedkami súhlasu) spracúvame na to, aby sme dodržiavali platné zákony, smernice, odporúčania alebo žiadosti regulačných orgánov (napr. žiadosti o poskytnutie osobných údajov súdom alebo regulačným orgánom vrátane polície).
Právne základy: takéto spracúvanie je nevyhnutné: (i) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR); alebo (ii) na účely našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Naše oprávnené záujmy sú: zabezpečenie dodržiavania platných zákonných povinností.

12.10.

Súdne konania a vyšetrovania: vyššie uvedené osobné údaje spracúvame aj na účely posudzovania, presadzovania a obhajoby našich práv a záujmov.
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Naše oprávnené záujmy sú: ochrana našich záujmov a presadzovanie našich práv.

13.

Vaše práva
Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať (článok 7 ods. 3 GDPR). Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na tomto súhlase pred jeho odvolaním.
Podľa platného zákona môžete mať nasledujúce práva týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov: právo na prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na opravu svojich osobných údajov (čl. 16 GDPR), právo na vymazanie svojich osobných údajov (čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov (čl. 18 GDPR); právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR) a právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov (čl. 21 ods. (1) a (2) GDPR).
Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov (čl. 77 GDPR).
Upozorňujeme, že tieto práva môžu podliehať určitým obmedzeniam podľa platných miestnych zákonov o ochrane osobných údajov. Kontaktné údaje hesenského úradu na ochranu údajov (Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit) sú nasledovné: Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Nemecko, telefón: +49 (0) 611 / 1408-0, https:/ /datenschutz.hessen.de/
Ďalšie informácie o každom z týchto práv, vrátane podmienok ich uplatnenia, sú podrobne uvedené v článku 13 alebo nás v prípade otázok môžete kontaktovať. Ak máte záujem uplatniť si niektoré z týchto práv, kontaktujte nás (kontaktné informácie sú uvedené v článku 2).

13.1.

Právo na prístup k údajom: Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a v takom prípade požiadať o prístup k osobným údajom a určitým dodatočným informáciám. Takéto informácie zahŕňajú, okrem iného, účely spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov a príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté. Upozorňujeme však, že záujmy iných osôb môžu vaše právo na prístup obmedziť.
Máte právo získať kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za ďalšie vami vyžiadané kópie môžeme požadovať primeraný poplatok založený na administratívnych nákladoch.

13.2.

Právo na opravu: Máte právo požadovať od nás opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. V závislosti od príslušných účelov spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia dodatočného vyhlásenia.

13.3.

Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý/á“): Za určitých okolností máte právo žiadať od nás vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a my sme povinní takéto osobné údaje vymazať.
Môžete požiadať o vymazanie osobných údajov, ak už nie sú potrebné pre účely, na ktoré boli pôvodne zhromaždené alebo inak spracované. Existujú však prípady, kedy vašu žiadosť o vymazanie môžeme odmietnuť, napríklad ak je spracovanie údajov nevyhnutné na uplatnenie alebo obranu právnych nárokov.

13.4.

Právo na obmedzenie spracúvania: za určitých okolností máte právo žiadať od nás obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Ak napríklad popriete správnosť svojich osobných údajov, môžete požiadať o obmedzenie spracovania týchto osobných údajov, kým overíme ich presnosť. V tomto prípade budú príslušné údaje zodpovedajúcim spôsobom označené a môžeme ich spracovať len na určité účely.

13.5.

Právo na prenos údajov: Za určitých okolností máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, všeobecne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo poslať tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi bez prekážok z našej strany.

13.6.

PRÁVO NAMIETAŤ: ZA URČITÝCH OKOLNOSTÍ A V PRÍPADOCH, KEĎ JE SPRACÚVANIE ZALOŽENÉ NA OPRÁVNENÝCH ZÁUJMOCH (ČLÁNOK 6 ODS. 1 PÍSM. F) GDPR), MÔŽETE MAŤ PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Z DÔVODOV TÝKAJÚCICH SA VAŠEJ KONKRÉTNEJ SITUÁCIE A MY MÔŽEME MAŤ POVINNOSŤ ZASTAVIŤ ĎALŠIE SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV.
OKREM TOHO, AK SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SA VÁS TÝKAJÚ, NA ÚČELY TAKÉHOTO MARKETINGU, ČO ZAHŔŇA AJ PROFILOVANIE, POKIAĽ SÚVISÍ S TAKÝMTO PRIAMYM MARKETINGOM. V TAKOM PRÍPADE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UŽ NEBUDEME NA TAKÉTO ÚČELY SPRACÚVAŤ.

14.

Príjemcovia a kategórie príjemcov
Akýkoľvek prístup k vašim osobným údajom je v spoločnosti Kia obmedzený na tie fyzické osoby, ktoré ich potrebujú poznať, aby mohli vykonávať svoje pracovné povinnosti.
Môžeme poskytnúť vaše osobné údaje na príslušné účely a v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov príjemcom a kategóriám príjemcov uvedeným nižšie:
Spoločnosti skupiny Kia – vaše osobné údaje môžeme poskytnúť iným spoločnostiam, ktoré sú členmi skupiny Kia, vrátane našich pridružených spoločností v Európe a našej materskej spoločnosti Kia Corporation v Kórejskej republike.
V rozsahu, v akom takéto údaje zverejňujeme iným členom skupiny Kia na interné administratívne účely, je takéto sprístupnenie nevyhnutné pre naše prevádzkové a obchodné záujmy (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Takéto údaje môžeme tiež zverejniť, pretože sú nevyhnutné na plnenie našej zmluvy s vami (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
Okrem toho v niektorých prípadoch môže byť zverejnenie založené na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Napríklad môžete súhlasiť so zdieľaním určitých údajov o vozidle s príslušnou národnou predajnou spoločnosťou Kia alebo distribútorom vo vašej krajine, v Európe na rôzne účely aktiváciou príslušného tlačidla súhlasu v zozname súhlasov Aplikácie Kia Connect. Ďalšie podrobnosti nájdete v zozname súhlasov Aplikácie Kia Connect. Ak takýto súhlas udelíte, váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať (napríklad deaktiváciou príslušného tlačidla súhlasu v zozname súhlasov Aplikácie Kia Connect). Odvolanie vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na takomto súhlase pred jeho odvolaním.
Budeme informovať národného predajcu spoločnosti Kia alebo distribútora vo vašej krajine o upozorneniach týkajúcich sa vášho vozidla (pozri časť 6.6), ktoré sme vám poslali, aby ste sa vyhli dostávaniu rovnakej správy prostredníctvom viacerých kanálov od rôznych spoločností skupiny Kia. Je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my a príslušný príjemca informácií (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Relevantné záujmy príjemcu a naše oprávnené záujmy sú: poskytovanie najlepších možných služieb pre našich zákazníkov, pretože zdieľanie týchto informácií zabráni nespokojnosti zákazníkov spôsobenej prijatím rovnakej správy prostredníctvom viacerých kanálov a od rôznych spoločností skupiny Kia.
Osobné údaje zdieľame so spoločnosťou Kia Corporation, 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, Soul, 06797, Kórejská republika ako spoločným prevádzkovateľom na účely zabezpečenia príslušných štandardov kybernetickej bezpečnosti pre vozidlá a produkty Kia (ďalšie podrobnosti nájdete v článkoch 2.3 a 7).
Osobné údaje zdieľame so spoločnosťou Kia Europe GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Nemecko ako spoločným prevádzkovateľom v oblasti poskytovania bezdrôtových aktualizácií OTA pre systém vozidla (ďalšie podrobnosti nájdete v článkoch 2.4 a 8.2).
Poskytovatelia telekomunikačných služieb – na účely poskytovania našich služieb (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) môžeme vaše osobné údaje poskytnúť spoločnosti Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, Nemecko, ktorá poskytuje príslušné telekomunikačné služby. Spoločnosť Vodafone GmbH bude spracúvať vaše osobné údaje ako nezávislý prevádzkovateľ.
Poskytovatelia služieb – vaše osobné údaje môžeme sprístupniť určitým tretím stranám, či už pridruženým alebo nepridruženým, ktoré spracúvajú tieto údaje ako naši poskytovatelia služieb v našom mene na základe príslušných pokynov ako sprostredkovatelia a podľa potreby na príslušné účely spracúvania (článok 28 ods. 3 GDPR). Títo sprostredkovatelia budú podliehať zmluvným povinnostiam zaviesť primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov a spracúvať osobné údaje len v súlade s našimi pokynmi. Medzi takýchto poskytovateľov služieb môžu patriť napr.:
Poskytovateľ služieb technickej infraštruktúry a služieb údržby týkajúcich sa služieb, ktorým je spoločnosť Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach nad Mohanom, Nemecko.
Poskytovateľ služieb našich platforiem na správu údajov o zákazníkoch a platforiem na správu údajov o pripojených vozidlách, ktorým je spoločnosť salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 Mníchov, Nemecko a Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue, John. F. Kennedy, L-1855, Luxembursko, s umiestnením serverov v rámci EÚ/EHP.
Poskytovateľ služieb Hyundai AutoEver Corp., 510, Teheran-ro, Gangnam-gu, Soul, Kórejská republika, ktorý poskytuje pomoc s analýzou a spracovaním bezpečnostných udalostí, ako je uvedené v článku 7.
Poskytovateľ služieb Momentive Europe UC, Second Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin 4, Írsko, ktorý poskytuje online prieskumný nástroj SurveyMonkey a súvisiace služby na účely vykonávania a vyhodnocovania prieskumov.
Poskytovateľ služieb spoločnosť Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Holandsko, ktorý poskytuje služby v súvislosti so službou hlasového ovládania online.
Pridružené subjekty spoločnosti Kia v EÚ/EHP, ktoré poskytujú služby súvisiace s podporou zákazníkov vrátane služieb zákazníckej linky.
Poskytovatelia služieb TomTom Global Content B.V. a HERE Europe B.V., ktorí poskytujú služby súvisiace s mapami.
Ostatní poskytovatelia služieb v súvislosti s konkrétnymi službami tak, ako je uvedené v relevantných článkoch vyššie.
Vládne orgány, súdy a podobné tretie strany, ktoré sú verejnými orgánmi – vaše osobné údaje môžeme poskytnúť vládnym orgánom, súdom a podobným tretím stranám, ktoré sú verejnými orgánmi, ak máme zákonnú povinnosť tak urobiť (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR) alebo na účely ochrany našich záujmov alebo presadzovania našich práv (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Títo príjemcovia budú príslušné osobné údaje spracúvať ako nezávislí prevádzkovatelia.
Externí odborní poradcovia – vaše osobné údaje môžeme poskytnúť našim daňovým poradcom, audítorom, účtovníkom, právnym poradcom a iným externým odborným poradcom na účely výkonu našej obchodnej činnosti (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). V niektorých prípadoch môžeme údaje poskytnúť aj na účely ochrany našich záujmov alebo presadzovania našich práv (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Títo príjemcovia zvyčajne spracúvajú príslušné osobné údaje ako nezávislí prevádzkovatelia.
Nadobúdajúce tretie strany – v prípade, že predáme alebo prevedieme celý náš majetok alebo podnik alebo jeho relevantnú časť (vrátane reorganizácie alebo likvidácie), môžeme vaše osobné údaje poskytnúť nadobúdajúcim tretím stranám (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Títo príjemcovia budú príslušné osobné údaje spracúvať ako nezávislí prevádzkovatelia.
Ostatní – vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj iným tretím stranám (poisťovne, lízingové spoločnosti, poskytovatelia finančných služieb, flotilové spoločnosti, agregátory údajov), avšak vaše osobné údaje budeme zdieľať s týmito tretími stranami len ak: (i) ste nás o to požiadali a dali ste predchádzajúci súhlas na takéto zverejnenie (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR); (ii) takéto zverejnenie je nevyhnutné na plnenie našej zmluvy alebo relevantnej zmluvy tretej strany s vami (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR); alebo (iii) takéto zdieľanie je nevyhnutné za účelom oprávneného záujmu sledovaného príslušnou treťou stranou v rozsahu, v akom nad týmto oprávneným záujmom neprevažujú vaše záujmy, základné práva alebo slobody (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Títo príjemcovia budú spracúvať príslušné osobné údaje ako nezávislí prevádzkovatelia.
V deň výroby vozidla, pred jeho uvedením na trh a jeho prvým predajom zdieľame určité informácie o asistenčných systémoch vodiča („ADAS“) (konkrétne výrobné údaje o vozidle (VBI) , ktoré zahŕňajú identifikačné číslo vozidla (VIN), model, výbavu, modelový rok, cenu, farbu, typ paliva, napäťový systém, emisie, triedu, výkon a vybavenie vrátane bezpečnostných systémov ADAS) platné pre dané vozidlo s vopred vybranými dátovými agregátormi. V čase zdieľania sa príslušné údaje nevzťahujú na konkrétnu osobu, a preto sa v tomto prípade nejedná o osobné údaje. Údaje zbierame a následne spracovávané dátovými agregátormi na účely ochrany pred možnými podvodnými praktikami a na zjednodušenie procesu poistenia pre vodičov alebo majiteľov vozidiel Kia. Okrem toho upozorňujeme, že takéto údaje spracovávame aj na vlastné účely analýzy, zlepšovania a vývoja našich produktov. Ak takéto údaje spracúvame na vlastné účely po uvedení vozidla na trh a prvom predaji, pred vykonaním takýchto spracovateľských činností príslušné údaje anonymizujeme, aby sme zaistili, že vás pomocou príslušných údajov nemožno identifikovať.

15.

Cezhraničný prenos osobných údajov
Sme členom medzinárodnej obchodnej skupiny. Preto môžeme prenášať osobné údaje v rámci skupiny Kia a iným tretím stranám, ako je uvedené v článku 14.
Niektorí z týchto príjemcov sa môžu nachádzať alebo môžu mať príslušné prevádzky mimo vašej krajiny a EÚ/EHP, (napríklad v Kórejskej republike, Spojenom kráľovstve alebo Spojených štátoch amerických) („tretia krajina“).
V prípade niektorých tretích krajín Európska komisia rozhodla, že poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov (napríklad Kórejská republika, Spojené kráľovstvo), čo tiež zahŕňa USA v rozsahu, v akom sa prijímajúca spoločnosť v USA podieľa na Rámci ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA (pozri https://www.dataprivacyframework.gov) („primerané jurisdikcie“).
Ak prenášame osobné údaje príjemcovi, ktorý sa nachádza v tretej krajine, ktorá nebola určená ako primeraná jurisdikcia, my (prípadne naši sprostredkovatelia v EÚ/EHP, ktorí prenášajú osobné údaje subdodávateľom v takýchto tretích krajinách) poskytujeme primerané záruky prostredníctvom uzatvorenia dohôd o prenose údajov prijatých Európskou komisiou (štandardné zmluvné doložky) s príjemcami, alebo prijatia iných účinných opatrení na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov.
Kópiu príslušných záruk si môžete vyžiadať od našej zodpovednej osoby (pozrite si články 2 a 3).

16.

Uchovávanie údajov

16.1.

Všeobecné informácie: my a/alebo naši poskytovatelia služieb uchovávajú vaše osobné údaje maximálne tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje zhromažďujú a ktoré sú uvedené vyššie.
Keď už vaše osobné údaje na tieto účely nebudeme potrebovať, vymažeme ich z našich systémov a/alebo záznamov a/alebo podnikneme kroky na ich riadnu anonymizáciu, aby vás na základe údajov už nebolo možné identifikovať (pokiaľ nie sme povinní uchovávať príslušné osobné údaje na splnenie zákonných alebo regulačných povinností, ktoré sa na nás vzťahujú, napr. osobné údaje obsiahnuté v zmluvách, komunikáciách a obchodných listoch môžu podliehať zákonným požiadavkám na uchovávanie).
Obdobie uchovávania môže byť predĺžené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, keď je spracovanie nevyhnutné na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov a my alebo tretie strany máme zodpovedajúci oprávnený záujem (napr. na obdobie blížiacich sa právnych (správnych a/alebo súdnych) konaní a počas trvania takýchto súdnych konaní vrátane lehôt uplynutia akéhokoľvek opravného prostriedku).

16.2.

Manuálne vymazanie údajov v Hlavnej jednotke a v Aplikácii Kia Connect: svoje osobné údaje uložené v Hlavnej jednotke môžete manuálne vymazať deaktiváciou služieb v Hlavnej jednotke. Ak tak chcete urobiť, (1) kliknite na ikonu „Kia Connect“ na Hlavnej jednotke vozidla, (2) vyberte „Nastavenia Kia Connect“, (3) prejdite nadol v ponuke vľavo a vyberte „Deaktivovať Kia Connect“ záznam, (4) kliknite na tlačidlo „Deaktivovať“. Systém vás následne prevedie procesom deaktivácie a ponúkne vymazanie údajov.
Upozornenie: resetovanie Hlavnej jednotky na predvolené výrobné nastavenia nevedie k deaktivácii služieb. Musíte postupovať podľa vyššie uvedeného postupu deaktivácie.
Po deaktivácii opísanej vyššie sa služby pre príslušné vozidlo deaktivujú, údaje v Hlavnej jednotke sa vymažú a vozidlo sa odpojí od vášho účtu v Aplikácii Kia Connect. Údaje, ktoré nám boli prenesené prostredníctvom Hlavnej jednotky, budú tiež vymazané, pokiaľ nebudú podliehať archivačnej povinnosti (pozri článok 16.1).
Upozorňujeme, že údaje týkajúce sa vozidla sa vymažú aj z vášho účtu v Aplikácii Kia Connect. Akékoľvek ďalšie údaje vo vašom účte však zostanú nedotknuté. Ak chcete odstrániť aj svoj účet z Aplikácie Kia Connect, postupujte podľa pokynov na odstránenie účtu v Aplikácii Kia Connect.
ak deaktivujete svoj účet v Aplikácii Kia Connect, služby hlavnej jednotky budú v hlavnej jednotke vozidla naďalej fungovať,
resetovaním hlavnej jednotky sa vaše vozidlo odpojí od Aplikácie Kia Connect, to však na Aplikáciu Kia Connect nemá vplyv.

17.

Zabezpečenie údajov
Zaviedli sme vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, neoprávneným zverejnením, neoprávneným prístupom a inými nezákonnými formami spracovania.
Keďže internet je otvorený systém, prenos údajov cez internet nie je úplne bezpečný. Aj keď neustále zlepšujeme naše bezpečnostné opatrenia v súlade s technickým vývojom a aby sme zaistili primeranú úroveň bezpečnosti akýchkoľvek vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov, ktoré nám sú prenášané prostredníctvom internetu.

18.

Režim off-line (Vypnutý modem)
Môžete sa rozhodnúť aktivovať Režim off-line v Hlavnej jednotke nastavením príslušných preferencií. Ak je zapnutý Režim off-line, všetky funkcie Služieb sú deaktivované a nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje, najmä žiadne údaje o polohe (údaje GPS). V hornej časti obrazovky Hlavnej jednotky vo vozidle sa zobrazuje ikona režimu off-line.

19.

Aktualizácie
Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môže byť z času na čas doplnené alebo aktualizované, aby odrážalo zmeny v našich postupoch v súvislosti so spracovaním osobných údajov alebo zmeny v platných právnych predpisoch. Odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a pravidelne kontrolovali všetky zmeny, ktoré môžeme vykonať v súlade s podmienkami tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.
Aktualizované Vyhlásenie o ochrane osobných údajov zverejníme na našich webových stránkach, v Aplikácii Kia Connect a na Hlavnej jednotke. Dátum poslednej aktualizácie je uvedený v hornej časti tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

20.

Definície
„prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov.
„GDPR“ znamená: (i) nariadenie (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov); alebo (ii) pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, nariadenie (EÚ) 2016/679, ktoré je súčasťou práva Spojeného kráľovstva na základe oddielu 3 zákona o Európskej únii (vystúpenie) z roku 2018 a v znení neskorších zmien (známe aj ako GDPR Spojeného kráľovstva).
„osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
„spracovanie“/„spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia.
„sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

21.

Dodatky podľa miestneho práva
Uplatňujú sa nasledujúce dodatky podľa miestneho práva:
Rakúsko
Čo sa týka článku 12.3 („Marketing“):
Právny základ: príslušným miestnym marketingovým zákonom je § 174 ods. 4 rakúskeho zákona o telekomunikáciách z roku 2021.
Úrad na ochranu osobných údajov:
kontaktné údaje rakúskeho úradu na ochranu údajov sú nasledovné: Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Viedeň, Rakúsko, telefón: +43 (0) 1 52 152-0, email: dsb[at]dsb.gv.at, webová stránka: http://www.dsb.gv.at/
Belgicko
Čo sa týka článku 12.3 („Marketing“):
Právny základ: príslušným miestnym marketingovým zákonom je článok 1 kráľovského výnosu zo 4. apríla 2003.
Úrad na ochranu osobných údajov: kontaktné údaje belgického úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné: Autorité de protection des données Gegevensbeschermingsautoriteit, Rue de la presse 35, 1000 Brusel, Belgicko, telefón: +32 (0) 2 274 48 00, fax: +32 (0)2 274 48 35, email: contact[at]apd-gba.be, webové stránky: https://www.autoriteprotectiondonnees.be / https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Bulharsko
Čo sa týka článku 12.3 („Marketing“):
Právny základ: platným miestnym marketingovým zákonom je čl. 261 ods. 2 bulharského zákona o elektronických komunikáciách.
Úrad na ochranu osobných údajov:
kontaktné údaje bulharského úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné: Commission for Personal Data Protection of the Republic of Bulgaria, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd., Sofia 1592, Bulharsko, telefón: +359 (0) 2 915 3580, email: kzld[at]cpdp.bg, webová stránka: www.cpdp.bg
Cyprus
Úrad na ochranu osobných údajov:
kontaktné údaje cyperského úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné: Office of the Commissioner for Personal Data Protection, Kypranoros 15, 1061 Nikózia, Cyprus, telefón: +357 (0) 22 818 456, email: commissioner[at]dataprotection.gov.cy, webová stránka: http://www.dataprotection.gov.cy/
Česká republika
Úrad na ochranu osobných údajov:
kontaktné údaje českého úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel.: +420 (0) 234 665 800, email: posta[at]uoou.gov.cz, webová stránka: http://www.uoou.cz/
Dánsko
Úrad na ochranu osobných údajov:
kontaktné údaje dánskeho úradu na ochranu údajov sú nasledovné: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Dánsko, telefón: +45 (0) 33 1932 00, email: dt[at]datatilsynet.dk, webová stránka: http: //www.datatilsynet.dk/
Estónsko
Úrad na ochranu osobných údajov:
kontaktné údaje estónskeho úradu na ochranu údajov sú nasledovné: Andmekaitse Inspektsioon, Tatari 39, Tallinn 10134, Estónsko, telefón: +372 (0) 627 4135, email: info[at]aki.ee, webová stránka: http:// www.aki.ee/
Fínsko
Úrad na ochranu osobných údajov:
kontaktné údaje fínskeho úradu na ochranu údajov sú nasledovné: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, Fínsko, telefón: +358 (0) 29 566 6700, email: tietosuoja[at]om.fi, webová stránka: https://tietosuoja.fi
Francúzsko
Čo sa týka článku 13 („Vaše práva“):
ochrana osobných údajov po smrti: máte tiež právo definovať konkrétne pokyny týkajúce sa uchovávania, vymazania a sprístupňovania vašich osobných údajov po vašej smrti.
Úrad na ochranu osobných údajov:
kontaktné údaje francúzskeho úradu na ochranu údajov sú nasledovné: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy TSA 80715, 75334 Paríž, Cedex 07, Francúzsko, telefón: +33 (0) 1 53 73 22 22 , webová stránka: https://www.cnil.fr/
Grécko
Článok 12.3 veta 2 („Marketing“) sa mení a dopĺňa takto:
Ak ste existujúcim zákazníkom a poskytli ste nám svoju e-mailovú adresu a bez toho, aby bolo dotknuté vaše právo namietať podľa článku 12.6, môžeme vám e-mailom posielať marketingové oznámenia týkajúce sa produktov alebo služieb podobných produktom alebo k službám, ktoré ste si predtým zakúpili bez toho, aby sme si od vás vyžiadali váš predchádzajúci konkrétny súhlas. Je to preto, že v takýchto prípadoch nie je potrebný váš konkrétny súhlas ako existujúceho zákazníka. To platí aj pre odosielanie takýchto informácií prostredníctvom upozornení v rámci Aplikácie Kia Connect do schránky doručenej pošty, ktorá je v aplikácii poskytovaná samostatne. Máte však právo kedykoľvek sa odhlásiť z prijímania takéhoto marketingu elektronickej pošty bez vynaloženia akýchkoľvek nákladov (okrem nákladov na prenos podľa základných sadzieb) (napr. deaktiváciou príslušných prepínačov na zozname povolení služieb v rámci Aplikácie Kia Connect pre „Reklamu súvisiacu so službou“). Z nášho zoznamu propagačných e-mailov sa tiež môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz na zrušenie odberu, ktorý je súčasťou každého propagačného e-mailu, ktorý posielame. Máte tiež právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (podrobnosti nájdete v článku 12.6).
Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov:
meno, kontaktné údaje (napr. email), technické údaje (napr. informácie o zariadení, IP adresa, ID používateľa, UUID), informácie o vašom súhlase (napr. dátum a čas prihlásenia).
Právny základ: spracovanie je založené na vašom predchádzajúcom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR; článok 11 zákona 3471/2006 o ochrane osobných údajov a súkromia v sektore elektronických komunikácií) alebo je to nevyhnutné na účely nami sledovaných oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Naše oprávnené záujmy sú: propagácia našich služieb a produktov.
Úrad na ochranu osobných údajov:
kontaktné údaje gréckeho úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné: Hellenic Data Protection Authority, Kifissias 1-3, 11523, Atény, Grécko, telefón: +30 (0) 210 6475 600, email: contact[at]dpa.gr, webová stránka: http://www.dpa.gr/
Maďarsko
Úrad na ochranu osobných údajov:
kontaktné údaje maďarského úradu na ochranu údajov sú nasledovné: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Falk Miksa utca 9-11, 1055 Budapešť, Maďarsko, telefón: +36 (0)1 391 1400, fax: +36 (0)1 391 1410,
email: ügyfelszolgalat[at]naih.hu, webová stránka: http://naih.hu/
Írsko
Článok 6.6.4 veta 1 („Pripomínanie povinných technických kontrol“) sa mení a dopĺňa takto:
pripomínanie povinných kontrol (ako je NCT v Írsku): budeme vás informovať o nadchádzajúcich povinných kontrolách vozidla, napríklad pripomínať prehliadky vozidla v systéme národnej testovacej služby automobilov (bežne označovanej ako „NCT“, National Car Testing Service) pre vozidlá v Írsku. Používanie tejto služby vyžaduje, aby ste spoločnosti Kia poskytli správny dátum poslednej povinnej technickej kontroly vozidla a dátum prvej registrácie vozidla.
Úrad na ochranu osobných údajov:
kontaktné údaje írskeho úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné: Data Protection Commission, 21 Fitzwilliam Square, D02 RD28 Dublin 2, Írsko, telefón: +353 (0) 1 7650100, email: info[at]dataprotection.ie, webová stránka: http://www.dataprotection.ie/
Taliansko
Spoločnosť Kia nebude v žiadnom prípade spracúvať vaše osobné údaje na účely profilovania bez vášho súhlasu.
Úrad na ochranu osobných údajov:
kontaktné údaje talianskeho úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné: Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia n. 11, 00187 Rím, Taliansko, email: garante[at]gpdp.it, telefón: +39 (0) 06 69677 1, fax: +39 (0) 06 69677 785, webové stránky: https://www.gpdp.it, https://www.garanteprivacy.it/
Lotyšsko
Úrad na ochranu osobných údajov:
kontaktné údaje lotyšského úradu na ochranu údajov sú nasledovné: Datu valsts inspekcija (Data State Inspectorate), ulica Elijas 17, LV-1050 Riga, Lotyšsko, telefón: +371 (0) 6722 3131, email: pasts[at]dvi.gov.lv, webová stránka: https://www.dvi.gov.lv/
Litva
Úrad na ochranu osobných údajov:
kontaktné údaje litovského úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (State Data Protection Inspectorate), L. Sapiegos str. 17, 10312 Vilnius, Litva, telefón: +370 (0) 5 271 2804 / +370 (0) 5 279 1445, email: ada[at]ada.lt, webová stránka: https://vdai.lrv.lt/lt /
Holandsko
Úrad na ochranu osobných údajov:
kontaktné údaje holandského úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné: Autoriteit Persoonsgegevens, Hoge Nieuwstraat 8, 2514 EL Den Haag, Holandsko, telefón: +31 (0) 70 888 8500, webová stránka: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Nórsko
Článok 4 veta 2 („Použitie vozidla alebo služieb treťou stranou“) sa zmení a doplní takto:
Článok 10.2 Podmienok používania Kia Connect vyžaduje, aby ste informovali akéhokoľvek iného používateľa/vodiča vozidla o: (i) aktivácii služieb; (ii) činnosti spracovania údajov opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov; a (iii) skutočnosti, že služby môžu vyžadovať zhromažďovanie a spracovanie údajov o polohe (údaje GPS).
Úrad na ochranu osobných údajov:
kontaktné údaje nórskeho úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné: Datatilsynet, P.O. Box 458 Sentrum, 0105 Oslo, Nórsko, telefón: +47 (0) 22 39 69 00, email: postkasse[at]datatilsynet.no, webová stránka: https://www.datatilsynet.no
Poľsko
Čo sa týka článku 12.3 („Marketing“):
Súhlas pre elektronický a telefonický marketing vyplýva aj dodatočne z čl. 172 poľského telekomunikačného zákona a čl. 10 zákona o poskytovaní elektronických služieb.
Úrad na ochranu osobných údajov:
kontaktné údaje poľského úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Varšava, Poľsko, telefón: +48 (0) 22 531 03 00, email: kancelaria[at]uodo.gov.pl,
webová stránka: https://uodo.gov.pl/
Portugalsko
Článok 6.6.4 veta 1 („Povinné upozornenia na kontrolu vozidla“) sa mení a dopĺňa takto:
pripomínanie povinných technických kontrol vozidla (ako napríklad „Inspeção Automóvel“ v Portugalsku): Budeme vás informovať o povinných technických kontrolách vozidiel, napr. pripomienky týkajúce sa „pravidelných kontrol“ vozidiel v Portugalsku. Používanie tejto služby vyžaduje, aby ste spoločnosti Kia poskytli správny dátum poslednej povinnej technickej kontroly vozidla a dátum prvej registrácie vozidla.
Čo sa týka článku 12.3 („Marketing“):
Právny základ: Príslušným miestnym marketingovým zákonom je článok 13.º-A zákona č. 41/2004 z 18. augusta.
Úrad na ochranu osobných údajov:
kontaktné údaje portugalského úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné: Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), Av. D. Carlos I, 134, 1º, 1200-651 Lisabon, Portugalsko, telefón: +351 (0) 21 392 84 00, email: geral[at]cnpd.pt, webová stránka: www.cnpd.pt
Rumunsko
Úrad na ochranu osobných údajov:
kontaktné údaje rumunského úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné: The National Supervisory Authority for Personal Data Processing, 28-30 G-ral Gheorghe Magheru Bld, District 1, 010336 Bukurešť, Rumunsko, telefón: +40 (0) 318 059 211, fax +40 (0) 318 059 602, email: anspdcp[at]dataprotection.ro, webová stránka https://www.dataprotection.ro/
Slovensko
Čo sa týka článku 12.3 („Marketing“):
Právny základ: pokiaľ ide o súhlas, právnym základom je čl. 6 (1) a) GDPR v spojení s § 6 ods. 3 slovenského zákona o elektronických komunikáciách (ďalej len „AEC“). Pokiaľ ide o nevyhnutnosť na účely nami sledovaného oprávneného záujmu, právnym základom je čl. 6 (1) f) GDPR v spojení s § 6 ods. 116 (15) AEC. Naše oprávnené záujmy sú: propagácia našich služieb a produktov.
Úrad na ochranu osobných údajov:
kontaktné údaje slovenského úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel.: + 421 (0) 2 32 31 32 14, email: statny.dozor[at]pdp.gov.sk,
webová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk/
Španielsko
Článok 13.1 veta 2 („Právo na prístup“) sa mení a dopĺňa takto:
Môžete mať právo získať kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Pre ďalšie vami vyžiadané kópie do šiestich mesiacov môžeme požadovať primeraný poplatok založený na administratívnych nákladoch, s výnimkou prípadov, keď na vašu žiadosť existuje legitímny dôvod.
Úrad na ochranu osobných údajov:
kontaktné údaje španielskeho úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), C/Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, Španielsko, telefón: +34 (0) 91 266 3517, email: internacional[at]aepd.es, webová stránka: https://www.aepd.es/
Švédsko
Článok 13.5 („Právo na prenosnosť údajov“) sa mení a dopĺňa takto:
Za určitých okolností, napríklad ak čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 6 (1) b GDPR predstavujú právny základ pre spracúvanie osobných údajov, môžete mať právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a môžete mať právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme tomu bránili.
Úrad na ochranu osobných údajov:
kontaktné údaje švédskeho úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné: Integritetsskyddsmyndigheten, Drottninggatan 29, Box 8114, 104 20 Štokholm, Švédsko, telefón: +46 (0) 8 657 6100, email: imy[at]imy.se, webová stránka: http://www.imy.se/
Švajčiarsko
Úrad na ochranu osobných údajov:
kontaktné údaje švajčiarskeho úradu na ochranu údajov sú nasledovné: Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB), Feldeggweg 1, 3003 Bern, Švajčiarsko, telefón: +41 (0) 58 462 43 95, webová stránka: https://www.edoeb.admin.ch
Časť 15 sa doplní o nasledujúce informácie: Vaše osobné údaje sa uchovávajú v nasledujúcich krajinách/jurisdikciách: [CELOSVETOVO].
Pokiaľ ide o odkazovanie na nariadenie GDPR, v rozsahu, v akom platia švajčiarske zákony o ochrane osobných údajov a súvisiace zákony, sa budú odkazy na články nariadenia GDPR vykladať ako odkazy na príslušné články švajčiarskeho federálneho zákona o ochrane osobných údajov z 1. septembra 2023 („FADP“) a odkazy na časti UWG sa budú vykladať ako odkazy na príslušné články švajčiarskeho federálneho zákona o boji proti nespravodlivej hospodárskej súťaži („Švajčiarsky UWG“), konkrétne ide o:
čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR sa bude vykladať ako čl. 6 FADP, pokiaľ odkazuje na účely plnenia zmluvy,
čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR sa bude vykladať ako čl. 31 para. 1 FADP,
čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR sa bude vykladať ako čl. 31 FADP,
čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR sa bude vykladať ako čl. 31 FADP,
čl. 7 ods. 2 č. 2 UWG sa bude vykladať ako čl. 3 ods. 1 písm. o) švajčiarskeho UWG,
odkazy na čl. 7 ods. 3 GDPR sa budú vykladať ako odkaz na podobné zásady podľa FADP,
čl. 15 GDPR sa bude vykladať ako čl. 25 FADP,
čl. 16 GDPR sa bude vykladať ako čl. 32 FADP,
čl. 17 GDPR sa bude vykladať ako čl. 32 FADP,
čl. 18 GDPR sa bude vykladať ako čl. 32 FADP,
čl. 20 GDPR sa bude vykladať ako čl. 28 FADP,
čl. 21 ods. 1 a 2 GDPR sa bude vykladať ako čl. 30 ods. 2 písm. b) FADP,
čl. 77 GDPR sa bude vykladať ako čl. 49 FADP,
čl. 28 ods. 3 GDPR sa bude vykladať ako čl. 9 FADP.
Spojené kráľovstvo
Článok 15 („Cezhraničný prenos údajov“) sa mení a dopĺňa takto:
Podobne ako v prípade „adekvátnych jurisdikcií“ určených Európskou komisiou, rozhodla aj vláda Spojeného kráľovstva, že konkrétne krajiny (pozri https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/international -transfers/international-transfers-a-guide/#adequacy) zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov v súlade s článkom 45 GDPR Spojeného kráľovstva („vyhláška o adekvátnosti“). Prípadný prenos osobných údajov príjemcom z tretích krajín mimo adekvátnej jurisdikcie alebo nespĺňajúcich požiadavky vyhlášky o adekvátnosti podlieha z našej strany (alebo prípadne zo strany nami poverených spracovateľov údajov so sídlom v UK/EU/EHP transferujúcich osobné údaje k sub-spracovateľom v takýchto tretích krajinách) bezpečnostným opatrením, ktoré spočívajú najmä v uzatváraní zmlúv o prenose údajov podľa odporúčania Európskej Komisie (v podobe Štandardnej zmluvnej doložky) alebo podľa (prípadne záväzných) predpisov Spojeného kráľovstva s príjemcami, alebo v prijímaní iných opatrení za účelom zabezpečenia zodpovedajúcej úrovne ochrany údajov. Kópiu príslušných opatrení si môžete vyžiadať od nášho poverenca, ktorý je zodpovedný za ochranu osobných údajov (pozri článok 2 a článok 3).
Úrad na ochranu osobných údajov:
kontaktné údaje úradu na ochranu osobných údajov Spojeného kráľovstva sú nasledovné: Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, Spojené kráľovstvo, telefón: +44 (0) 303 123 1113, webová stránka: https://ico.org.uk/
Tento dokument je duševným vlastníctvom spoločnosti Kia a je chránený príslušnými zákonmi a nariadeniami.