Právne dokumenty k Kia Connect

KIA CONNECT VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 1. ÚVOD

 • Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“) spoločnosti Kia Connect GmbH, registrovanej pod registračným číslom HRB 112541, („Kia“, „my“ alebo „nás“) sa vzťahuje na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov v súvislosti s poskytovaním našich služieb (ďalej len „Služby“) prostredníctvom našej aplikácie („Aplikácia Kia Connect“) a/alebo prostredníctvom príslušnej hlavnej jednotky vozidla („Hlavná jednotka“) a je adresované našim zákazníkom využívajúcim tieto služby („vy“, „vaše“). Spoločnosť Kia berie ochranu vašich osobných údajov a vášho súkromia veľmi vážne a bude spracúvať vaše osobné údaje len v súlade s platnými zákonmi na ochranu údajov a súkromia.
  Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať alebo dopĺňať. Takéto aktualizácie alebo zmeny môžu byť potrebné najmä z dôvodu zavádzania nových technológií alebo nových služieb. Aktualizované a/alebo upravené Vyhlásenie o ochrane osobných údajov zverejníme na našich webových stránkach, v Aplikácii Kia Connect a v Hlavnej jednotke.
  Upozorňujeme, že okrem tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov vás v prípade potreby môžeme informovať o spracovaní vašich osobných údajov aj samostatne, napríklad vo formulároch súhlasu alebo v samostatných vyhláseniach o ochrane osobných údajov.

 • 2. PREVÁDZKOVATEĽ

 • 2.1.
  Ak nie je výslovne uvedené inak, prevádzkovateľom osobných údajov zhromažďovaných a spracovávaných v súvislosti s poskytovaním Služieb je spoločnosť Kia Connect GmbH.
  2.2.
  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, nášho spracovania vašich osobných údajov, alebo ak si chcete uplatniť niektoré z vašich práv, môžete nás kontaktovať na adrese:

  Kia Connect GmbH
  Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt nad Mohanom
  Nemecko
  E-mail: info@kia-connect.eu

  Môžete tiež použiť náš kontaktný formulár, ktorý je k dispozícii tu: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
  Prípadne môžete kontaktovať aj nášho úradníka pre ochranu údajov prostredníctvom kontaktných údajoch uvedených v časti 3 nižšie.

 • 3. ZODPOVEDNÁ OSOBA

 • Vymenovali sme externú zodpovednú osobu („ZO“). Našu zodpovednú osobu môžete kontaktovať na:

  Kia Connect GmbH
  - Zodpovedná osoba -
  Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt nad Mohanom
  Nemecko
  E-mail: dpo@kia-connect.eu

 • 4. ÚČELY, PRÁVNE ZÁKLADY A KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Podrobnosti o účeloch a právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov a kategóriách osobných údajov, ktoré môžeme spracúvať, sú uvedené v častiach 4.1, 4.2 a 4.3 nižšie. Upozorňujeme, že osobné údaje budeme spracúvať iba v rozsahu povolenom zákonom a v rozsahu potrebnom na príslušný účel.
  Vaše osobné údaje budeme spracúvať najmä za účelom poskytovania našich Služieb. Ďalšie podrobnosti o Službách sú uvedené v popise príslušnej služby v Podmienkach používania Kia Connect.
  Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj na iné účely uvedené v častiach 4.1, 4.2 a 4.3 nižšie. Môže to napríklad zahŕňať aj spracovanie osobných údajov: (i) na účely komunikácie s vami, (ii) priameho marketingu, alebo (iii) analýzy relevantných údajov na zlepšenie našich Služieb, vývoj nových produktov a/alebo služieb mobility a súvisiacich s mobilitou, a/alebo na zabezpečenie bezpečného poskytovania príslušných produktov alebo služieb. Na účely uvedené v bode (iii) môžeme analyzovať údaje na základe štatistických a matematických modelov. Okrem toho môžeme vaše osobné údaje spracúvať aj na účely dodržiavania platných zákonov alebo iných zákonných povinností (napr. sprístupnenie príslušných osobných údajov súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní), alebo ak sme vás o takýchto účeloch informovali osobitne.
  Vo všeobecnosti v súvislosti so Službami zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje, aby sme na vašu žiadosť vykonali kroky pred uzavretím zmluvy („uzatvorenie zmluvy“) alebo v rozsahu potrebnom na plnenie našej zmluvy s vami ( čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), alebo v rozsahu, v akom je spracovanie nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretej strany (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). V súvislosti s niektorými spracovateľskými činnosťami môžeme spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu potrebnom na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), alebo ak sme získali váš predchádzajúci súhlas s príslušným spracovaním vašich osobných údajov na konkrétny účel (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).
  Pokiaľ nie je v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov výslovne uvedené inak, osobné údaje uvedené v tejto časti 4 nižšie nám poskytujete priamo vy (napr. zadaním určitých osobných údajov do Aplikácie Kia Connect) alebo sa zhromažďujú z Aplikácie Kia Connect a/alebo z Hlavnej jednotky. Vo všeobecnosti máte právo neposkytnúť nám svoje osobné údaje. V niektorých prípadoch (napr. pri používaní určitých Služieb) však od vás môžeme vyžadovať určité osobné údaje, aby sme mohli spracovať vašu požiadavku alebo poskytnúť príslušné Služby. O požadovaných osobných údajoch vás budeme zodpovedajúcim spôsobom informovať.
  Upozorňujeme, že ak Aplikáciu Kia Connect používa iná osoba a je pripojená k rovnakému vozidlu ako vy, táto osoba môže tiež vidieť údaje o polohe vozidla vo svojom účte Aplikácie Kia Connect (pomocou služby „Hľadanie vozidla“) , aj keď vozidlo práve používate vy. Táto osoba však nebude mať prístup k vašim živým trasám.
  Podrobnosti o našich spracovateľských činnostiach, ako sú uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov, sa vzťahujú aj na používanie príslušného vozidla treťou stranou. Vo všeobecnosti je však spracovanie údajov spoločnosťou Kia založené na informáciách viazaných na vozidlo, ako je opísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Preto spoločnosť Kia nebude schopná identifikovať príslušnú osobu, ktorá riadi vozidlo, pokiaľ takáto osoba nebude prihlásená pomocou svojho osobného profilu alebo nebudú poskytnuté iné identifikátory súvisiace s príslušnou osobou.
  4.1.
  APLIKÁCIA KIA CONNECT
  4.1.1.
  Proces registrácie do Aplikácie Kia Connect: Ak chcete používať Aplikáciu Kia Connect, musíte sa zaregistrovať a vytvoriť si účet („Účet Kia“). Podrobnosti o našom spracovaní vašich osobných údajov v súvislosti s Účtom Kia sú uvedené v samostatnom Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je dostupné tu: https://connect.kia.com/eu/kia-account-docs/. Musíte tiež prijať Podmienky používania Kia Connect. Vytvorenie prepojenia medzi zariadením koncového používateľa (t. j. smartfónom), na ktorom je nainštalovaná Aplikácia Kia Connect, a príslušným vozidlom si vyžaduje overenie.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), emailová adresa, meno, heslo, oslovenie, dátum narodenia, číslo mobilného telefónu, krajina, preferovaný jazyk, overovací PIN, ID vozidla, aktivačný kód, skutočnosť, že ste prijali Podmienky používania Kia Connect.
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli, alebo na uzavretie zmluvy s nami (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.1.2.
  Proces prihlásenia: Ak chcete používať Služby prostredníctvom Aplikácie Kia Connect, musíte sa prihlásiť. Po prihlásení môžete pridávať a odoberať svoje vozidlo (vozidlá) Kia a využívať Služby prostredníctvom Aplikácie Kia Connect.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: e-mail a heslo.
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.1.3.
  Mapa domovskej ponuky a panel vyhľadávania: Mapa domovskej ponuky vám umožňuje zobraziť vašu aktuálnu polohu. Panel vyhľadávania v domácej ponuke vám umožňuje vyhľadávať body záujmu (POI).
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: údaje GPS, kľúčové slovo vyhľadávania, jazykové nastavenie smartfónu.
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.1.4.
  Používanie dotykového ID a tvárového ID (iOS) alebo rozpoznávania odtlačkov prstov a tváre (Android): Na odomknutie môžete použiť určité funkcie Aplikácie Kia Connect s dotykovým ID alebo tvárovým ID (iOS) alebo rozpoznanie odtlačku prsta a tváre (Android). Vaše biometrické údaje sú uložené len lokálne vo vašom smartfóne a neprenášajú sa k nám. Preto nemáme prístup k týmto údajom. Do aplikácie Kia Connect sa prostredníctvom systémovej funkcie vášho smartfónu prenesie len informácia o tom, či bolo overenie biometrických údajov úspešné. Používanie dotykového ID a tvárového ID (iOS) alebo rozpoznávania odtlačkov prstov a tváre (Android) môžete kedykoľvek vypnúť v príslušných nastaveniach svojho smartfónu.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: informácia, či bolo overenie biometrických údajov úspešné.
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.1.5.
  Diaľkové ovládanie klimatizácie (len pre vozidlá s elektrickým pohonom): Táto Služba vám umožňuje diaľkovo ovládať a plánovať klimatizáciu svojho elektrického vozidla vrátane funkcií odmrazovania prostredníctvom Aplikácie Kia Connect.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, dátum a časová pečiatka, údaje GPS, údaje z počítadla kilometrov, informácie o stave vozidla (stav klimatizácie, stav motora, stav otvorenia/zatvorenia dverí/kufra/okien/kapoty).
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.1.6.
  Nabíjanie na diaľku (len pre vozidlá s elektrickým pohonom a plug-in hybridné vozidlá): Táto Služba vám prostredníctvom Aplikácie Kia Connect umožňuje na diaľku ovládať spustenie a ukončenie nabíjania batérie elektrického aj plug-in hybridného vozidla a naplánovať nabíjanie.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, dátum a časová pečiatka, údaje GPS, údaje z počítadla kilometrov, informácie o stave vozidla (stav klimatizácie, stav motora, stav otvorenia/zatvorenia dverí/kufra/okien/kapoty, stav tlaku v pneumatikách, stav bŕzd/motorového oleja, informácie o nabíjaní, informácie o rezervnom nabíjaní, čas nabíjania, informácie o type nabíjacej prípojky).
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.1.7.
  Diaľkové ovládanie dverí: Táto Služba vám umožňuje na diaľku zamknúť/odomknúť dvere vozidla prostredníctvom určitých používateľských rozhraní. Budete môcť zamknúť všetky dvere a odomknúť všetky dvere. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany bude Služba kontrolovať splnenie niektorých podmienok. Služba vám môže pomôcť v situáciách, v ktorých si nemusíte pamätať, či ste správne zamkli vozidlo a umožní vám vykonať tento úkon na diaľku.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, dátum a časová pečiatka, údaje GPS, údaje z počítadla kilometrov, informácie o stave vozidla (stav klimatizácie, stav motora, stav otvorenia/zatvorenia dverí/kufra/okien/kapoty, stav tlaku v pneumatikách, stav prevodovky/sedadiel, hladina paliva, stav bŕzd/motorového oleja).
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.1.8.
  Odoslať do vozidla: Táto Služba vám umožňuje poslať do navigačného systému vozidla bod záujmu (BZ) a umožňuje vám získať informácie o polohe okamžite potom, ako sa vozidlo naštartuje.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, dátum a časová pečiatka, údaje GPS, informácie o bode záujmu (BZ), kľúčové slovo vyhľadávania, nastavenie jazyka smartfónu.
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.1.9.
  Hľadanie vozidla a navigácia prvej míle: Táto Služba vám umožňuje určiť polohu vozidla a naviguje vás pomocou smartfónu. Poloha vozidla sa zobrazí v Aplikácii Kia Connect.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikácia SIM, informácie o adrese, mene a o polohe používateľa a vozidla, informácie o navigačných bodoch, dátum, čas, časová pečiatka a rýchlosť.
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.1.10.
  Prehľad jázd: Táto Služba poskytuje súhrn každej cesty s dátumom a časom, priemernou a maximálnou rýchlosťou, precestovanou vzdialenosťou a časom prepravy.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, dátum a časová pečiatka, údaje GPS, informácie o jazde (prejdená vzdialenosť, priemerná rýchlosť, maximálna rýchlosť, celkové spotrebované pohonné hmoty, celková spotreba energie, spotreba elektrickej energie, čas riadenia, čas zahrievania, priemerná prejdená vzdialenosť).
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.1.11.
  Stav vozidla: Služba vám v Aplikácii Kia Connect poskytuje nasledujúce informácie o vozidle:
  ● Stav dverí
  ● Stav klapky nabíjacej zásuvky
  ● Stav kufra/kapoty
  ● Stav klimatizácie
  ● Stav nabitia batérie, stav nabíjacej prípojky, stav nabíjania (len pre vozidlá s elektrickým pohonom)
  ● Stav paliva
  ● Stav vyhrievania a ventilácie sedadiel
  ● Stav okien
  ● Stav strešného okna
  ● Stav 12V batérie
  ● Stav svetiel

  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikácia SIM, dátum a časová pečiatka, údaje GPS, informácie o prejdených kilometroch, informácie o stave vozidla (informácie o stave motora a prevodovky, informácie o stave dverí, kapoty, kufra a strešného okna, informácie o stave vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), informácie o stave batérie, paliva a dojazdovej vzdialenosti (DTE), informácie o stave kvapalín (kvapalina v ostrekovači a brzdový olej), informácie o stave pneumatík, svetiel a inteligentného kľúča, stav vozidla s elektrickým pohonom (EV)).
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.1.12.
  Technický protokol: Správu dostanete do Aplikácie Kia Connect. Správa obsahuje diagnostické informácie o vozidle a informácie o spôsoboch jazdy. Dostanete informácie o záležitostiach, ktoré vyžadujú údržbu alebo opravy, ako aj informácie o závažnosti záležitosti, neodkladnosti opráv/údržby a odporúčaných úkonoch.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, dátum a časová pečiatka, údaje GPS, informácie o stave vozidla (stav motora), informácie o jazdných zvyklostiach (informácia o rýchlosti auta (maximálna a priemerná rýchlosť), informácie o stave zrýchlenia, prejdenej vzdialenosť, informácie o spotrebe batérie (pre vozidlá s elektrickým pohonom)).
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.1.13.
  Diagnostika vozidla: Poskytovanie automatizovanej diagnostickej služby. Pri zapnutí zapaľovania vozidlo automaticky vykoná diagnostickú kontrolu (Diagnostický poruchový kód (Diagnostics Trouble Code) (DTC)). Ak je zistená porucha, dostanete správu s vysvetlením zistenej poruchy, jej závažnosti, ako aj odporúčaním úkonu, ktorý je vhodné vykonať.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, dátum a časová pečiatka, údaje GPS, informácie o prejdených kilometroch, výsledky DTC kontroly, informácie o stave vozidla (stav klimatizácie, stav motora, stav otvorenia/zatvorenia dverí/kufra/okien/kapoty, stav tlaku v pneumatikách, informácie o stave prevodovky/sedadiel, množstve pohonných hmôt, stave bŕzd/motorového oleja, stave batérie).
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.1.14.
  Výstraha vozidla: Poskytovanie výstražných upozornení. Vždy, keď je okno otvorené, keď je vypnuté zapaľovanie, dostanete hlásenie zobrazené v Aplikácii Kia Connect.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikácia SIM, dátum a časovú pečiatku, údaje GPS, informácie o prejdených kilometroch, informácie o stave vozidla (informácie o stave motora a prevodovky, informácie o stave dverí, kapoty, kufra a strešného okna, informácie o stave vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), informácie o stave batérie, paliva a dojazdovej vzdialenosti (DTE), informácie o stave kvapalín (kvapalina v ostrekovači a brzdový olej), informácie o stave pneumatík, svetiel a inteligentného kľúča, stav vozidla s elektrickým pohonom (EV)).
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.1.15.
  Alarm pri krádeži (len pre vozidlá vybavené poplašným alarmom proti krádeži): Poskytovanie výstražných upozornení. Vždy, keď zaznie poplašný alarm proti krádeži, dostanete upozornenie zobrazené v aplikácii Kia Connect.


  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, dátum a časovú pečiatku, údaje GPS, informácie o prejdených kilometroch, informácie o stave vozidla (stav klimatizácie, stav motora, stav otvorenia/zatvorenia dverí/kufra/okien/kapoty, stav tlaku v pneumatikách, informácia o stave prevodovky/sedadiel, množstvo pohonných hmôt, stav bŕzd/motorového oleja).
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.1.16.
  Prenos profilu Používateľa: Táto Služba vám umožňuje skontrolovať a zmeniť nastavenie vozidla v Aplikácii Kia Connect. Môžete zálohovať informácie o nastaveniach a použiť ich pre vaše vozidlo.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, SMS autentifikačný kód, PIN kód používateľa, čas hlásenia, informácie o nastaveniach vozidla, informácie o nastavení systému, informácie o nastavení navigácie, informácie o navigačnom bode záujmu (BZ), profilová fotografia (ak bola poskytnutá).
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.1.17.
  Diaľkové vyhrievanie a ventilácia sedadiel (len pre vozidlá s elektrickým pohonom): Táto Služba vám umožňuje diaľkovo ovládať vyhrievanie a ventiláciu na predných a zadných sedadlách vášho vozidla s elektrickým pohonom.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikácia SIM, dátum a časová pečiatka, informácie o stave vozidla (informácie o stave motora a prevodovky, informácie o stave dverí, kapoty, kufra a strešného okna, informácie o stave vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), informácie o stave batérie, paliva a dojazdovej vzdialenosti (DTE), informácia o stave kvapalín (kvapalina v ostrekovači a brzdový olej), informácie o stave pneumatík, svetiel a inteligentného kľúča, stav vozidla s elektrickým pohonom (EV)).
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.1.18.
  Diaľkové ovládanie okien: Táto Služba vám umožňuje diaľkovo ovládať okná vášho vozidla.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikáciu SIM, dátum a časová pečiatka, informácie o stave vozidla (informácie o stave motora a prevodovky, informácie o stave dverí, kapoty, kufra a strešného okna, informácie o stave vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), informácie o stave batérie, paliva a dojazdovej vzdialenosti (DTE), informácia o stave kvapalín (kvapalina v ostrekovači a brzdový olej), informácie o stave pneumatík, svetiel a inteligentného kľúča, stav vozidla s elektrickým pohonom (EV)).
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.1.19.
  Diaľkové ovládanie výstražných svetiel (len pre EV6): Táto Služba vám umožňuje na diaľku vypnúť výstražné svetlá.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikácia SIM, dátum a časová pečiatka, informácie o stave vozidla (informácie o stave zadného svetla, výstražných svetiel, informácie o stave motora a prevodovky, informácie o stave dverí, kapoty, kufra a strešného okna, informácie o stave vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), informácie o stave batérie, paliva a dojazdovej vzdialenosti (DTE), informácie o stave kvapalín (kvapalina v ostrekovači a brzdový olej), informácie o stave pneumatík, svetiel a inteligentného kľúča, stav vozidla s elektrickým pohonom (EV)).
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.1.20.
  Diaľkové ovládanie klapky nabíjacej zásuvky: Táto Služba vám umožňuje diaľkovo ovládať klapku nabíjacej zásuvky vášho vozidla.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikácia SIM, dátum a časová pečiatka, informácie o stave vozidla (stav klapky nabíjacej zásuvky, informácie o stave motora a prevodovky, informácie o stave dverí, kapoty, kufra a strešného okna, informácie o stave vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), informácie o stave batérie, paliva a dojazdovej vzdialenosti (DTE), informácie o stave kvapalín (kvapalina v ostrekovači a brzdový olej), informácie o stave pneumatík, svetiel a inteligentného kľúča, stav vozidla s elektrickým pohonom (EV)).
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.1.21.
  Navigovanie na poslednom úseku trasy: Táto Služba vám umožňuje pokračovať v navigácii do vášho konečného cieľa použitím smartfónu po zaparkovaní vozidla.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikácia SIM, informácie o adrese, mene a o polohe používateľa a vozidla, informácie o navigačných bodoch, čase, rýchlosti.
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.1.22.
  Upozornenie na vybitú batériu: Poskytovanie výstražných upozornení. Kedykoľvek stav nabitia 12 V batérie klesne pod určitú úroveň, dostanete hlásenie zobrazené v aplikácii Kia Connect.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikácia SIM, stav batérie, typ výstrah o stave vozidla.
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.1.23.
  Upozornenie na pasažierov vzadu: Poskytovanie výstražných upozornení. Vždy, keď je na zadnom sedadle zistený pohyb, dostanete hlásenie zobrazené v Aplikácii Kia Connect.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikácia SIM, dátum a časová pečiatka, údaje GPS, informácie o prejdených kilometroch, informácie o stave vozidla (informácie o stave motora a prevodovky, informácie o stave dverí, kapoty, kufra a strešného okna, informácie o stave vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), informácie o stave batérie, paliva a dojazdovej vzdialenosti (DTE), informácie o stave kvapalín (kvapalina v ostrekovači a brzdový olej), informácie o stave pneumatík, svetiel a inteligentného kľúča, stav vozidla s elektrickým pohonom (EV)).
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.1.24.
  Upozornenie na zapnutý motor: Poskytovanie výstražných upozornení. Kedykoľvek bude na vozidle zaradený parkovací prevodový stupeň počas toho, ako bude motor vozidla v prevádzke a dvere budú otvorené, dostanete hlásenie zobrazené v Aplikácii Kia Connect.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikácia SIM, dátum a časová pečiatka, údaje GPS, informácie o prejdených kilometroch, informácie o stave vozidla (informácie o stave motora a prevodovky, informácie o stave dverí, kapoty, kufra a strešného okna, informácie o stave vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), informácie o stave batérie, paliva a dojazdovej vzdialenosti (DTE), informácie o stave kvapalín (kvapalina v ostrekovači a brzdový olej), informácie o stave pneumatík, svetiel a inteligentného kľúča, stav elektrického vozidla (EV)).
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.1.25.
  Výstražný systém monitorovania vysokonapäťovej batérie: Poskytovanie výstražných upozornení. Stav vysokonapäťovej batérie sa monitoruje a vždy, keď sa zistí porucha, dostanete upozornenie prostredníctvom Aplikácie Kia Connect a v Hlavnej jednotke.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: stav klimatizácie, stav motora, stav dverí/kufra/kapoty/strechy/okna, teplota vzduchu, stav rozmrazovania, stav nabíjania, stav vyhrievania volantu, stav vyhrievania bočných zrkadiel/zadných okien, stav tlaku v pneumatikách, stav 12V batérie, stav kontrolky poruchy, stav batérie inteligentného kľúča, stav hladiny paliva, stav kvapaliny v ostrekovačoch, stav kontrolky brzdového oleja, stav režimu spánku, čas, upozornenie na čas čakania na diaľku, stav upozornenia na vypnutie systému, stav zadného svetla, stav výstražného svetla.
  Právny základ: Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my, ale aj naši zákazníci a iné tretie strany (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Oprávnené záujmy sú: zabezpečenie riadneho poskytovania a fungovania našich Služieb, poskytovanie bezpečných Služieb a produktov našim zákazníkom a zákazníkom skupiny Kia, ochrana zdravia a života našich zákazníkov, ochrana majetku našich zákazníkov a ochrana zdravia, života a majetku iných osôb vo vozidle alebo v jeho okolí.
  Príslušné osobné údaje sa nebudú uchovávať dlhšie ako 90 dní od ich získania.
  4.1.26.
  Zlepšovanie produktov a Služieb: Pri aktivovaní „Zlepšenie Produktu/Služby“ budeme spracúvať na základe vášho súhlasu údaje týkajúce sa poskytovania, používania, prevádzky a stavu vozidla s cieľom zlepšiť kvalitu produktu a služby. Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať deaktivovaním príslušného tlačidla. Takéto odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred týmto odvolaním. Keď budú údaje získané a poslané na naše servery, vykonáme ich anonymizáciu v priebehu 7 dní. Na aktiváciu „Zlepšenia Produktu/Služby“ je z technických dôvodov potrebná taktiež aktivácia systému zemepisných informácií („GIS“).
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: informácie o stave systému regulácie vzduchu, informácie o stave batérie, informácie o stave technických systémov a systémov týkajúcich sa stability, informácie o používaní prístrojovej dosky a jej stave, informácie týkajúce sa klimatizácie a kúrenia, informácie o stave motora, bŕzd a pohonnej sústavy, informácie týkajúce sa stavu funkčnosti, informácie o stave prevodovky a týkajúce sa spotreby, informácie týkajúce sa systémov varovania a asistenčných systémov, informácie týkajúce sa riadenia a pneumatík, informácie týkajúce sa motora a nabíjania, informácie o stave a osobitnom používaní elektrického vozidla (EV), informácie o stave a používaní multimédií (napr. funkcia Like), ako aj informácie o GPS a rýchlosti.
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.2.
  HLAVNÁ JEDNOTKA
  4.2.1.
  Služby Kia Connect Live: tieto Služby vám umožňujú prístup k nasledujúcim funkciám:
  ● Premávka: Aktuálne dopravné informácie pre výpočet trás a zobrazenie dopravnej situácie. On-line navigácia vám umožňuje navigáciu do vami určeného cieľa na základe kombinácie dopravných údajov v reálnom čase a historických dopravných informácií.
  ● Aktuálny bod záujmu (BZ): Informácie o najbližšom BZ na základe aktuálnej polohy.
  ● Počasie: Miestne informácie o počasí.
  ● Parkovanie: Parkovanie na ulici a mimo ulice na základe aktuálnej polohy, blízkeho cieľa, blízkej posuvnej značky, blízkeho mestského centra.
  ● EV BZ (len pre vozidlá s elektrickým pohonom a plug-in hybridné elektrické vozidlá): Informácie o nabíjacích staniciach v okolí, vrátane informácie o dostupnosti na základe aktuálnej polohy.
  ● Predajca bod záujmu (BZ): Informácie o polohe najbližšieho predajcu Kia na základe aktuálnej polohy v okolí.
  ● Upozornenia na radary/nebezpečné zóny (ak to právne predpisy vo vašej krajine dovoľujú): Systém poskytuje výstrahy na miestach s výrazne častým výskytom dopravných nehôd a upozorní vás na miesta s častým výskytom dopravných nehôd alebo radary.
  ● Športové ligy: Informácie o športových ligách.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: údaje GPS, požiadavky na služby a odpovede na vyhľadávanie na serveri (údaje o bodoch záujmu (BZ)), údaje o predajcoch BZ, informácie týkajúce sa pohonných hmôt, informácie týkajúce sa parkovania, informácie o rýchlostných kamerách (radaroch), informácie o staniciach pre elektrické vozidlá (EV), údaje o počasí), informácie o doprave, jednotky vzdialeností (km, míle, metre), jazykové nastavenia, informácie o poskytovateľovi telekomunikačných služieb, unikátne identifikátory (napr. identifikačné číslo vozidla (VIN), identifikácia vodiča, identifikácia Služby), číslo telefónu, dátum a lokálny čas, verzia protokolu, informácie o navigačnom zariadení (napr. hardvérová verzia, softvérová verzia), informácie o trase (napr. počiatočný bod, nastavenia, cieľový bod, odhadovaný čas), žiadosť o informácie o ligových zápasoch, žiadosť o informácie o tímových zápasoch, ID ligy, verzia ligového zápasu, ID kódu tímu, ID požadovanej krajiny, kód krajiny, verzia ligy, verzia tímu, verzia loga.
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  Na účely zlepšovania služieb Kia Connect Live môžeme zhromažďovať a uchovávať údaje GPS (poloha) a ID Služby až 93 dní, aby sme mohli tieto údaje analyzovať.
  Právny základ: Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Naše oprávnené záujmy sú: zlepšovanie Služieb Kia Connect Live.
  4.2.2.
  Hlasové ovládanie on-line: Táto Služba vám umožňuje používať hovorené príkazy na prístup k Službám Kia Connect Live a ich ovládanie, ako aj navrhovanie a odosielanie textových správ prostredníctvom pripojeného mobilného zariadenia. Po aktivácii našich Služieb v Hlavnej jednotke vášho vozidla sa ako predvolené nastavenie aktivuje hlasové ovládanie online. Pri používaní funkcie hlasového ovládania online sa vaše osobné údaje spracúvajú v online (t. j. cloudovom) prostredí.
  Zaznamenané hlasové vzorky sa spolu s údajmi GPS a identifikátorom Služby prenášajú nášmu poskytovateľovi služieb pre hlasové ovládanie on-line, ktorým je spoločnosť Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Holandsko (sprostredkovateľ) (ďalej len „Cerence“) a jej sprostredkovatelia, ktorí sa môžu nachádzať v krajinách mimo EÚ/EHP a nemusia poskytovať primeranú úroveň ochrany údajov (viac informácií nájdete v častiach 6 a 7). Spoločnosť Cerence transformuje hlasové vzorky na textové vzorky, sémanticky ich interpretuje (ak je to potrebné) a potom výsledok odošle späť do vozidla.
  Prenosu osobných údajov (t. j. hlasových vzoriek) do spoločnosti Cerence môžete zabrániť deaktiváciou služby hlasového ovládania on-line v príslušných nastaveniach Hlavnej jednotky. Deaktiváciou služby hlasového ovládania online môže byť funkčnosť hlasového ovládania obmedzená alebo deaktivovaná.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: Hlasový záznam, údaje GPS (poloha), jedinečné identifikátory (napr. identifikačné číslo vozidla (VIN), ID Služby).
  Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  Na účely zlepšenia služby hlasového ovládania on-line môžeme zhromažďovať a uchovávať zaznamenané hlasové vzorky a údaje GPS až 90 dní, aby sme mohli tieto údaje analyzovať.
  Právny základ: Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Naše oprávnené záujmy sú: zlepšovanie služby hlasového ovládania on-line.
  4.2.3.
  Centrum oznámení: Centrum oznámení vám umožňuje dostávať správy of spoločnosti Kia na obrazovke Hlavnej jednotky.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: unikátne identifikátory (napr. identifikačné číslo vozidla (VIN)), sekvenčná identifikácia, stav prečítania, UTC čas.
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.2.4.
  Oznámenia o stiahnutí z trhu a pripomenutia servisu: Prostredníctvom vyššie uvedeného Centra oznámení vám budeme posielať nasledujúce oznámenia a pripomenutia:
  ● oznámenia o otvorených akciách na stiahnutie typov vášho vozidla a
  ● pripomenutia nadchádzajúcej pravidelnej údržby vášho vozidla.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: unikátne identifikátory (napr. identifikačné číslo vozidla (VIN), sekvenčná identifikácia, stav načítania, čas UTC, počet najazdených kilometrov, dátum začiatku záruky).
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.2.5.
  Oznámenia o servisných úkonoch: Posúdime, či existujú nejaké nadchádzajúce odporúčané servisné akcie (ako sú aktualizácie softvéru, výmeny dielov za vylepšené diely alebo kontroly kvality vyhradených komponentov vozidla), ktoré sa majú vykonať na vašom vozidle, a upozorníme vás na takéto nadchádzajúce odporúčané servisné akcie prostredníctvom hlavnej jednotky vášho vozidla (pomocou Centra oznámení), prostredníctvom upozornení v rámci aplikácie Kia Connect a/alebo prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorá je zaregistrovaná v aplikácii Kia Connect. Toto spracovanie podlieha vášmu predchádzajúcemu súhlasu, ktorý môžete udeliť aktiváciou príslušného tlačidla súhlasu v zozname súhlasov aplikácie Kia Connect. Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať (napríklad deaktiváciou príslušného tlačidla súhlasu v zozname súhlasov aplikácie Kia Connect). Takéto odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré mu predchádzalo.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: unikátne identifikátory (napr. identifikačné číslo vozidla (VIN), sekvenčná identifikácia, stav načítania, čas UTC, počet najazdených kilometrov, dátum začiatku záruky).
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.2.6.
  Parkovací režim Valet: Ak si túto funkciu aktivujete v Hlavnej jednotke a vozidlo riadi iná osoba, v Aplikácii Kia Connect môžete sledovať polohu vozidla, čas posledného vypnutia zapaľovania, čas jazdy, prejdenú vzdialenosť a najvyššiu rýchlosť
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: unikátne identifikátory (napr. identifikačné číslo vozidla (VIN)), informácie o stave režimu Valet (stav aktivácie, čas spustenia a ukončenia režimu Valet, čas trvania, počet najazdených kilometrov, čas nečinnosti motora, maximálna rýchlosť, prejdená vzdialenosť), ukazovatele vozidla (poloha, rýchlosť, čas, presnosť, smer).
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.2.7.
  Osobný kalendár/synchronizácia navigácie: Táto Služba vám umožňuje synchronizovať kalendár Google alebo kalendár Apple v smartfóne s integrovanou funkciou kalendára Hlavnej jednotky. To vám umožní zobraziť váš súkromný kalendár na obrazovke Hlavnej jednotky/v Aplikácii Kia Connect a použiť ho na nastavenie cieľa. Táto Služba je kompatibilná s kalendárom Google aj Apple.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: jedinečné identifikátory (napr. identifikačné číslo vozidla (VIN)), e-mailová adresa, ID kalendára e-mailového účtu, token Google alebo heslo iCloud, záznamy v kalendári (napr. názov stretnutia, dátum a čas, adresa).


  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.2.8.
  Pokročilé asistenčné systémy vodiča (ADAS): V rámci Pokročilého asistenčného systému vodiča (ADAS) Kia zhromažďuje a spracováva statický súbor telematických údajov a prenáša ich do vopred vybraných zberných miest údajov. Tieto informácie sú statické, t. j. nezahŕňajú informácie o jazde, takže nie je možné profilovať spôsob riadenia osôb. Účelom tohto spracovania je ochrana pred možnými podvodnými praktikami, zlepšenie a vývoj nášho systému ADAS s cieľom zvýšiť počet vozidiel s vysoko bezpečným vybavením a zjednodušiť proces poistenia pre našich zákazníkov.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: Informácie o zostave vozidla (VBI), ktoré môžu zahŕňať identifikačné číslo vozidla (VIN), model, výbavu, rok výroby, cenu, farbu, typ paliva, napäťový systém, emisie, triedu, výkon, vybavenosť vrátane bezpečnostných systémov ADAS.
  Právny základ: Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Naše oprávnené záujmy sú: zlepšovanie našich služieb, poskytovanie vylepšených produktov a zvyšovanie predaja vozidiel s ADAS, ako aj vývoj nových produktov a služieb pre zákazníkov.
  Okrem toho môžu byť vaše osobné údaje, ako je uvedené vyššie, anonymizované na vykonávanie našich vlastných analýz na účely zlepšovania a vývoja našich produktov.
  4.2.9.
  Tlačidlo Páči sa mi pre hudbu cez USB a rádio: Tlačidlo Páči sa mi pre hudbu cez USB a rádio vám umožňuje vybrať si a vytvoriť zoznam vašich obľúbených skladieb. Môžete označiť, že sa vám pesničky páčia alebo toto označenie zrušiť pomocou tlačidla Páči sa mi integrovaného vo funkcii hudby v systéme infotainmentu.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: Typ zdroja (USB Music, Rádio, BT Music), názov skladby, interpret a album, informácie o tom, či sa vám páči alebo nie, údaje GPS, teplota okolitého vzduchu, rýchlosť vozidla, počasie (na základe vašej aktuálnej polohy) a informácie o čase.


  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.2.10.
  Aktualizácia OTA pre mapy a infotainment: Aktualizácia máp a infotainmentu umožňuje:
  ● aktualizáciu máp v navigačnom systéme vozidla („aktualizácia máp“) a/alebo
  ● aktualizácie softvéru infotainmentu alebo vylepšenia softvéru Hlavnej jednotky (spoločne „aktualizácia infotainmentu“)
  z našich serverov do zabudovaného telematického systému tzv. metódou „over-the-air“. Ďalšie podrobnosti o aktualizácii OTA pre mapy a infotainment sú uvedené v časti 3.1.2.6 Podmienok používania Kia Connect.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: Jedinečné identifikátory (napr. identifikačné číslo vozidla (VIN)), verzia softvéru vozidla, diagnostické poruchové kódy, dátum výroby vozidla, údaje GPS (zemepisná dĺžka, šírka, nadmorská výška), poskytovateľ telekomunikačných služieb, jazykové nastavenia, kód krajiny alebo kód regiónu, identifikátory hlavnej jednotky (napr. typ, verzia systému, platforma, výrobca), príslušné metaúdaje.
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR; § 25 ods. 2 č. 2 TTDSG).
  Pre vylúčenie pochybností, ak dostávate aktualizácie máp a/alebo infotainmentu prostredníctvom prístupu na nasledujúcu webovú stránku https://update.kia.com/EU/E1/Main alebo u predajcu, tieto aktualizácie vám nie sú ponúkané metódou „over-the-air“ a my nie sme prevádzkovateľom pre súvisiace spracúvanie osobných údajov.
  4.2.11.
  Upozornenie v režime Valet: Ak je táto Služba v Hlavnej jednotke aktivovaná, umožňuje vám dostávať upozornenia v Aplikácii Kia Connect, ak vaše vozidlo prekročí vybraný limit vzdialenosti, rýchlostný limit a časový limit nečinnosti, ktoré ste prednastavili v Aplikácii Kia Connect. Vzdialenosť, ktorú je možné prejsť, platí od miesta, kde bolo upozornenie aktivované.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: Identifikačné číslo vozidla (VIN), dátum a časová pečiatka, údaje GPS, informácie o stave upozornenia v režime Valet (stav aktivácie, čas začiatku a ukončenia upozornenia v režime Valet, čas jazdy, čas najazdených kilometrov, čas nečinnosti motora, maximálna rýchlosť, vzdialenosť jazdy), ukazovatele vozidla (poloha, rýchlosť, čas, presnosť, smer), zvolený limit vzdialenosti, zvolený limit rýchlosti, zvolený limit času nečinnosti.
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.2.12.
  Upozornenie na porušenie územného obmedzenia: Ak je táto Služba v Hlavnej jednotke aktivovaná, umožňuje vám prijímať upozornenia v Aplikácii Kia Connect, ak vaše vozidlo opustí povolenú oblasť alebo vstúpi do zakázanej oblasti. Hranice pre povolené a obmedzené oblasti môžete nastaviť v Aplikácii Kia Connect.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: Identifikačné číslo vozidla (VIN), dátum a časová pečiatka, údaje GPS, informácie o stave upozornenia na porušenie územného obmedzenia (stav aktivácie, čas začiatku a ukončenia upozornenia na porušenie územného obmedzenia, čas jazdy, čas najazdených kilometrov, čas nečinnosti motora, maximálna rýchlosť, vzdialenosť jazdy), ukazovatele vozidla (poloha, rýchlosť, čas, presnosť, smer), vybrané povolené oblasti, vybrané zakázané oblasti.
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.2.13.
  Upozornenie na porušenie rýchlosti: Ak je táto Služba v Hlavnej jednotke aktivovaná, umožňuje vám dostávať upozornenia v Aplikácii Kia Connect, ak vaše vozidlo prekročí rýchlostný limit, ktorý ste prednastavili v Aplikácii Kia Connect.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: Identifikačné číslo vozidla (VIN), dátum a časová pečiatka, údaje GPS, informácie o stave upozornenia na porušenie rýchlosti (stav aktivácie, čas začiatku a ukončenia upozornenia na porušenie rýchlosti, čas jazdy, čas najazdených kilometrov, čas nečinnosti motora, maximálna rýchlosť, prejdená vzdialenosť), ukazovatele vozidla (poloha, rýchlosť, čas, presnosť, smer), zvolený rýchlostný limit.
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.2.14.
  Upozornenie na porušenie časových okien: Ak je táto Služba v Hlavnej jednotke aktivovaná, umožňuje vám prijímať upozornenia v Aplikácii Kia Connect, ak vaše vozidlo jazdí mimo časových okien, ktoré ste prednastavili v Aplikácii Kia Connect.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: Identifikačné číslo vozidla (VIN), dátum a časová pečiatka, údaje GPS, informácie o stave upozornenia na porušenie časových okien (stav aktivácie, čas začiatku a ukončenia upozornenia na porušenie časových okien, čas jazdy, čas najazdených kilometrov, čas nečinnosti motora, maximálna rýchlosť, vzdialenosť jazdy), ukazovatele vozidla (poloha, rýchlosť, čas, presnosť, smer), vybrané časové okná.
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.2.15.
  Upozornenie na nečinnosť: Ak je táto Služba v Hlavnej jednotke aktivovaná, umožňuje vám prijímať upozornenia v Aplikácii Kia Connect, ak vaše vozidlo prekročí časový limit nečinnosti, ktorý ste prednastavili v Aplikácii Kia Connect.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: Identifikačné číslo vozidla (VIN), dátum a časová pečiatka, údaje GPS, informácie o stave upozornenia na nečinnosť (stav aktivácie, čas začiatku a ukončenia upozornenia na nečinnosť, čas jazdy, čas najazdených kilometrov, čas nečinnosti motora, maximálna rýchlosť, vzdialenosť jazdy), ukazovatele vozidla (poloha, rýchlosť, čas, presnosť, smer), zvolený časový limit nečinnosti.
  Právny základ: spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  4.3.
  INÉ SPRACOVATEĽSKÉ ČINNOSTI
  Okrem spracovateľských činností uvedených v bodoch 4.1 a 4.2 vyššie môžeme vaše osobné údaje spracúvať aj na tieto účely:
  4.3.1.
  Komunikácia: Vaše osobné údaje môžeme spracúvať, aby sme s vami komunikovali v súvislosti so Službami alebo zmluvou, ktorú ste s nami uzavreli (napr. na poskytovanie zákazníckej podpory, na informovanie o technických problémoch so Službami, na plnenie našich zmluvných povinností, aby sme vás informovali o zmenách podmienok používania aplikácie Kia Connect alebo o zmenách v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov) prostredníctvom niekoľkých komunikačných kanálov vrátane hlavnej jednotky vášho vozidla (pomocou Centra oznámení), e-mailu, telefónu a upozornení v rámci aplikácie Kia Connect (na tento účel poskytuje aplikácia Kia Connect samostatnú schránku doručenej pošty). Keď nás kontaktujete prostredníctvom dostupných komunikačných kanálov (napr. kontaktný formulár na našej webovej stránke, e-mail alebo telefón), môžeme spracovať vaše osobné údaje, aby sme mohli vybaviť vašu požiadavku a zodpovedajúcim spôsobom s vami komunikovať v súvislosti s vašou žiadosťou. Informácie o komunikácii týkajúcej sa našich marketingových aktivít nájdete v časti 4.3.3 nižšie.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: Kontaktné údaje (napr. e-mailová adresa, telefónne číslo), údaje relevantné pri používaní Centra oznámení (t. j. jedinečné identifikátory, ako je identifikačné číslo vozidla (VIN), identifikátor sekvencie, prečítanie stavu, koordinovaný svetový čas), údaje relevantné pre odosielanie upozornení v rámci aplikácie Kia Connect (ID používateľa, krajina, jazyk, ID zariadenia, systémový token, platforma, UUID, ID kontaktu), meno, informácie, ktoré ste poskytli v súvislosti s príslušnou žiadosťou, zmluvné údaje.
  Právny základ: Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), alebo na účely nami sledovaných oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1) f) GDPR). Naše legitímne záujmy sú: poskytovanie najlepších možných služieb pre našich zákazníkov a primerané zodpovedanie a spracovanie požiadaviek našich zákazníkov.
  4.3.2.
  Technická podpora: Ak bol zistený technický problém vo vzťahu k vášmu vozidlu a Službám, môžeme byť požiadaní, aby sme prečítali informácie z vášho vozidla na účely analýzy týchto informácií a vyriešenia zisteného problému. Na základe vášho predchádzajúceho súhlasu budeme zhromažďovať a spracovávať takzvaný protokolový súbor hlavnej jednotky z vášho vozidla, ktorý obsahuje určité kategórie osobných údajov. Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať (napr. použitím nášho kontaktného formulára dostupného v sekcii „Zákaznícka podpora“ v časti „Kontaktujte nás“ na našej webovej stránke (https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/)). Odvolanie vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na takomto súhlase pred jeho odvolaním. Upozorňujeme však, že odmietnutie udelenia alebo odvolanie vášho súhlasu nám môže zabrániť ponúknuť alebo dokončiť analýzu zisteného problému vášho vozidla a Služieb. Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: Identifikačné číslo vozidla (VIN), časové pečiatky, geolokačné údaje/GPS súradnice (ako sú vaše predchádzajúce destinácie), ako aj diagnostické informácie o vozidle týkajúce sa výkonu, používania, prevádzky a stavu. vozidla.
  Právny základ: Spracovanie je založené na vašom predchádzajúcom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).
  4.3.3.
  Marketing: Môžeme vás kontaktovať prostredníctvom hlavnej jednotky vášho vozidla, e-mailu a/alebo upozornení v rámci aplikácie Kia Connect (aplikácia Kia Connect k tmu poskytuje samostatnú schránku doručenej pošty), aby sme vám poskytli propagačné informácie týkajúce sa našich produktov a/alebo služieb, požiadali vás o účasť v prieskumoch alebo vám umožnili poskytnúť spätnú väzbu. Vo vzťahu k e-mailom a upozorneniam v rámci aplikácie Kia Connect to zvyčajne podlieha vášmu predchádzajúcemu súhlasu a je obmedzené rozsahom takéhoto súhlasu. Svoj súhlas môžete udeliť aktiváciou príslušného tlačidla súhlasu v zozname súhlasov aplikácie Kia Connect alebo iným relevantným spôsobom (ak je to možné). Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať (napríklad deaktiváciou príslušného tlačidla súhlasu v zozname súhlasov aplikácie Kia Connect). Z nášho zoznamu propagačných e-mailov sa tiež môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz na zrušenie odberu, ktorý je súčasťou každého propagačného e-mailu, ktorý posielame. Odvolanie vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na takomto súhlase pred jeho odvolaním. Máte tiež právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (ďalšie podrobnosti nájdete v časti 5.6 nižšie).
  Ak nám v rámci prihlásenia do Služieb poskytnete svoju e-mailovú adresu a pokiaľ ste nevzniesli námietku, môžeme vám na príslušnú e-mailovú adresu posielať informácie o podobných službách alebo produktoch Kia Connect bez toho, aby sme vás požiadali o váš predchádzajúci konkrétny súhlas. Je to preto, že v takýchto prípadoch nie je potrebný váš konkrétny súhlas, pretože ste naším existujúcim zákazníkom. To platí aj pre zasielanie takýchto informácií prostredníctvom upozornení v rámci aplikácie Kia Connect do schránky doručenej pošty, ktorá je v aplikácii poskytovaná samostatne. Máte však právo kedykoľvek sa odhlásiť z prijímania takéhoto marketingu prostredníctvom elektronickej pošty bez vynaloženia akýchkoľvek nákladov (okrem nákladov na prenos podľa základných sadzieb) (napríklad deaktiváciou príslušných tlačidiel v zozname „Reklama súvisiaca so službou“ v aplikácii Kia Connect). Z nášho zoznamu propagačných e-mailov sa tiež môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz na zrušenie odberu, ktorý je súčasťou každého propagačného e-mailu, ktorý posielame. Máte tiež právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (ďalšie podrobnosti nájdete v časti 5.6 nižšie).
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: Meno, kontaktné údaje (napr. e-mail), technické údaje (napr. informácie o zariadení, IP adresa, ID používateľa, UUID), informácie o vašom súhlase (napr. dátum a čas prihlásenia).
  Právny základ: Spracovanie je založené na vašom predchádzajúcom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR; ods. 7 (2) č. 2 nemeckého zákona proti nekalej súťaži („UWG“)), alebo je to nevyhnutné na účely legitímnych záujmov, ktoré sledujeme (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR; ods. 7 (3) UWG). Naše oprávnené záujmy sú: propagácia našich služieb a produktov.
  4.3.4.
  Spätná väzba a prieskumy: Z času na čas vás môžeme vyzvať, aby ste nám poskytli spätnú väzbu a/alebo sa zúčastnili na prieskumoch týkajúcich sa nás a našich služieb vrátane podporných služieb (podrobnosti o našej komunikácii s vami nájdete v časti 4.3.3 vyššie). Ak nám poskytnete spätnú väzbu alebo sa zúčastníte našich prieskumov, môžeme spracúvať relevantné osobné údaje na účely spracovania a vyhodnotenia spätnej väzby alebo vykonania, spracovania a vyhodnotenia prieskumu. Je to s cieľom zlepšiť naše služby a prispôsobiť ich potrebám našich zákazníkov.
  V niektorých prípadoch môžeme vykonávať prieskumy pomocou platformy Salesforce Marketing Cloud poskytovanej spoločnosťou salesforce.com Germany GmbH alebo online prieskumného nástroja Surveymonkey poskytovaného spoločnosťou Momentive Europe UC („Momentive“) (ďalšie podrobnosti o týchto poskytovateľoch nájdete v časti 6 nižšie).
  Ak sa chcete zúčastniť prieskumov uskutočnených na Surveymonkey, možno budete musieť kliknúť na odkaz, ktorý bude súčasťou pozvánky na prieskum. Keď kliknete na odkaz, budete presmerovaní na webovú stránku Momentive, na ktorej sa uskutoční prieskum. Spoločnosť Momentive spracuje informácie súvisiace s prieskumom v našom mene a na naše účely. Okrem toho môže Momentive: (i) zhromažďovať a spracovávať informácie o vašom zariadení a ďalšie technické údaje, aby sa predišlo viacnásobnej účasti; a (ii) používať súbory cookie na rozpoznanie, či už účastník prieskum navštívil, a na opätovné priradenie odpovedí, ktoré už príslušný účastník poskytol. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Momentive je k dispozícii na https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/.
  Na tento účel sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov: Meno (ak je relevantné a poskytnuté), údaje o obsahu (napr. vaša spätná väzba a/alebo odpovede), technické údaje (IP adresa, UUID, verzia operačného systému, typ zariadenia, adresa ID/MAC zariadenia, informácie o systéme a výkone a typ prehliadača).
  Právny základ: Spracovanie je nevyhnutné na účely nami sledovaných oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Naše oprávnené záujmy sú: zlepšovanie našich služieb.
  4.3.5.
  Zdieľanie údajov: Podrobnosti o našom zdieľaní vašich osobných údajov s tretími stranami sú uvedené v časti 6 nižšie.
  4.3.6.
  Riadenie podnikateľskej činnosti: Môžeme spracúvať určité kategórie vyššie uvedených osobných údajov na účely interného riadenia a správy vrátane správy záznamov alebo vedenia iných interných protokolov.
  Právny základ: Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Našimi oprávnenými záujmami sú: zabezpečenie primeraného a efektívneho fungovania nášho podnikania.
  4.3.7.
  Dodržiavania právnych predpisov: Niektoré kategórie vyššie uvedených osobných údajov (napr. záznamy o všetkých súhlasoch, ktoré ste udelili, spolu s dátumom a časom, ako aj obsahom a prostriedkami súhlasu) môžeme spracúvať, aby sme dodržiavali platné zákony, smernice, odporúčania alebo žiadosti regulačných orgánov (napr. žiadosti o poskytnutie osobných údajov súdom alebo regulačným orgánom vrátane polície).
  Právne základy: Takéto spracúvanie môže byť nevyhnutné: (i) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR); alebo (ii) na účely našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Naše oprávnené záujmy sú: zabezpečenie dodržiavania platných zákonných povinností.
  4.3.8.
  Súdne konania a vyšetrovania: Môžeme spracúvať určité kategórie vyššie uvedených osobných údajov na účely posudzovania, presadzovania a obhajoby našich práv a záujmov.
  Právny základ: Spracúvanie je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Naše oprávnené záujmy sú: ochrana našich záujmov a presadzovanie našich práv.

 • 5. VAŠE PRÁVA

 • Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať (článok 7 ods. 3 GDPR). Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na tomto súhlase pred jeho odvolaním.
  Okrem toho môžete mať podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov právo na: prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), opravu svojich osobných údajov (čl. 16 GDPR), vymazanie svojich osobných údajov (čl. 17 GDPR), obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov (čl. 18 GDPR); prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR) a namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov (čl. 21 ods. (1) a (2) GDPR).
  Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov (čl. 77 GDPR).
  Upozorňujeme, že tieto práva môžu podliehať určitým obmedzeniam podľa platných miestnych zákonov o ochrane údajov.
  5.1.
  Právo na prístup k údajom: Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a v takom prípade požiadať o prístup k osobným údajom a určitým dodatočným informáciám. Takéto informácie zahŕňajú - okrem iného - účely spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov a príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté. Upozorňujeme však, že záujmy iných osôb môžu vaše právo na prístup obmedziť.
  Máte právo získať kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za ďalšie vami vyžiadané kópie môžeme požadovať primeraný poplatok založený na administratívnych nákladoch.
  5.2.
  Právo na opravu: Máte právo požadovať od nás opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. V závislosti od príslušných účelov spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia dodatočného vyhlásenia.
  5.3.
  Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“): Za určitých okolností máte právo žiadať od nás vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a my sme povinní takéto osobné údaje vymazať.
  5.4.
  Právo na obmedzenie spracúvania: Za určitých okolností máte právo žiadať od nás obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. V tomto prípade budú údaje príslušne označené a my ich môžeme spracovať len na určité účely.
  5.5.
  Právo na prenosnosť údajov: Za určitých okolností máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, všeobecne používanom a strojovo-čitateľnom formáte a máte právo poslať tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi bez prekážok z našej strany.
  5.6.
  Právo namietať:Za určitých okolností a v prípadoch, keď je spracúvanie založené na oprávnených záujmoch (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie a môžete nás požiadať, aby sme vaše osobné údaje ďalej nespracúvali. Okrem toho, ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom. V takom prípade vaše osobné údaje už nebudeme na takéto účely spracúvať.
  5.7.
  Právo vykonať opatrenia na uchovávanie a poskytovanie údajov po smrti: Máte právo vykonať osobitné opatrenia na uchovávanie a poskytovanie vašich osobných údajov po vašej smrti a my ich budeme plniť. Môžete tiež prijať všeobecné opatrenia v spolupráci s treťou stranou, ktorá nám v primeranom čase oznámi vaše pokyny.

 • 6. PRÍJEMCOVIA A KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

 • Akýkoľvek prístup k vašim osobným údajom je v spoločnosti Kia obmedzený na tie fyzické osoby, ktoré ich potrebujú poznať, aby mohli vykonávať svoje pracovné povinnosti. Spoločnosť Kia môže poskytnúť vaše osobné údaje na príslušné účely a v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov príjemcom a kategóriám príjemcov uvedeným nižšie:
  ● Spoločnosti skupiny Kia - vaše osobné údaje môžeme poskytnúť iným spoločnostiam, ktoré sú členmi skupiny Kia, vrátane našich pridružených spoločností v Európe a našej materskej spoločnosti Kia Corporation v Kórejskej republike. V rozsahu, v akom takéto údaje zverejňujeme iným členom skupiny Kia na interné administratívne účely, je takéto sprístupnenie nevyhnutné pre naše prevádzkové a obchodné záujmy (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Takéto údaje môžeme tiež zverejniť, pretože sú nevyhnutné na plnenie našej zmluvy s vami (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).
  Okrem toho v niektorých prípadoch môže byť zverejnenie založené na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Napríklad aktiváciou príslušného tlačidla súhlasu v zozname súhlasov aplikácie Kia Connect môžete súhlasiť so zdieľaním určitých údajov o vozidle s príslušnou národnou predajnou spoločnosťou Kia alebo distribútorom vo vašej krajine, v Európe na rôzne účely. Ďalšie podrobnosti nájdete v zozname súhlasov aplikácie Kia Connect. Ak takýto súhlas udelíte, váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať (napríklad deaktiváciou príslušného tlačidla súhlasu v zozname súhlasov aplikácie Kia Connect). Odvolanie vášho súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na takomto súhlase pred jeho odvolaním.
  ● Poskytovatelia telekomunikačných služieb - Na účely poskytovania našich Služieb (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) môžeme vaše osobné údaje poskytnúť spoločnosti Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, Nemecko, ktorá poskytuje príslušné telekomunikačné služby. Spoločnosť Vodafone GmbH bude spracúvať vaše osobné údaje ako nezávislý prevádzkovateľ.
  ● Poskytovatelia služieb - vaše osobné údaje môžeme sprístupniť určitým tretím stranám, či už pridruženým alebo nepridruženým, ktoré spracúvajú tieto údaje ako naši poskytovatelia služieb v našom mene na základe príslušných pokynov ako sprostredkovatelia a podľa potreby na príslušné účely spracúvania (článok 28 ods. 3 DSGVO). Títo sprostredkovatelia budú podliehať zmluvným povinnostiam zaviesť primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov a spracúvať osobné údaje len v súlade s našimi pokynmi. Medzi takýchto poskytovateľov služieb môžu patriť napr.:
  ● Poskytovateľ služieb technickej infraštruktúry a služieb údržby týkajúcich sa Služieb, ktorým je spoločnosť Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach nad Mohanom, Nemecko.
  ● Poskytovateľ služieb našich platforiem na správu údajov o zákazníkoch a platforiem na správu údajov o pripojených vozidlách, ktorým je spoločnosť salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 Mníchov, Nemecko a Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue, John. F. Kennedy, L-1855, Luxembursko, s umiestnením serverov v rámci EÚ/EHP.
  ● Poskytovateľ služieb Momentive Europe UC, Second Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin 4, Írsko, ktorý poskytuje online prieskumný nástroj Surveymonkey a súvisiace služby na účely vykonávania a vyhodnocovania prieskumov.
  ● Poskytovateľ služieb spoločnosť Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Holandsko, ktorý poskytuje služby v súvislosti so službou hlasového ovládania on-line.
  ● Pridružené subjekty spoločnosti Kia v EÚ/EHP, ktoré poskytujú služby súvisiace s podporou zákazníkov vrátane služieb zákazníckej linky.
  ● Poskytovatelia služieb TomTom Global Content B.V. a HERE Europe B.V., ktorí poskytujú služby súvisiace s mapami.
  ● Ostatní poskytovatelia služieb v súvislosti s konkrétnymi Službami.
  ● Vládne orgány, súdy a podobné tretie strany, ktoré sú verejnými orgánmi - Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť vládnym orgánom, súdom a podobným tretím stranám, ktoré sú verejnými orgánmi, ak máme zákonnú povinnosť tak urobiť (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR) alebo na účely ochrany našich záujmov alebo presadzovania našich práv (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Títo príjemcovia budú príslušné osobné údaje spracúvať ako nezávislí prevádzkovatelia.
  ● Externí odborní poradcovia - vaše osobné údaje môžeme poskytnúť našim daňovým poradcom, audítorom, účtovníkom, právnym poradcom a iným externým odborným poradcom na účely výkonu našej obchodnej činnosti (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). V niektorých prípadoch môžeme údaje poskytnúť aj na účely ochrany našich záujmov alebo presadzovania našich práv (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Títo príjemcovia zvyčajne spracúvajú príslušné osobné údaje ako nezávislí prevádzkovatelia.
  ● Nadobúdajúce tretie strany - v prípade, že predáme alebo prevedieme celý náš majetok alebo podnik alebo jeho relevantnú časť (vrátane reorganizácie alebo likvidácie), môžeme vaše osobné údaje poskytnúť nadobúdajúcim tretím stranám (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Títo príjemcovia budú príslušné osobné údaje spracúvať ako nezávislí prevádzkovatelia.
  ● Ostatní - vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj iným tretím stranám (napr. poisťovne, lízingové spoločnosti, poskytovatelia finančných služieb, flotilové spoločnosti, agregátory údajov), vaše osobné údaje však budeme zdieľať s takýmito tretími stranami len vtedy, ak ste nás o to požiadali a dali ste predchádzajúci súhlas na takéto zverejnenie (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), alebo ak je takéto poskytnutie nevyhnutné na plnenie našej zmluvy s vami alebo na plnenie zmluvy takejto tretej strany s vami (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Títo príjemcovia budú príslušné osobné údaje spracúvať ako nezávislí prevádzkovatelia

 • 7. CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Sme členom medzinárodnej skupiny spoločností. Preto môžeme prenášať osobné údaje v rámci skupiny Kia a iným tretím stranám, ako je uvedené v časti 6 vyššie.
  Niektorí z týchto príjemcov sa môžu nachádzať alebo môžu mať príslušné prevádzky mimo vašej krajiny a EÚ/EHP, napr. v Kórejskej republike, Spojenom kráľovstve alebo Spojených štátoch amerických (ďalej len „tretia krajina“). V prípade niektorých tretích krajín Európska komisia rozhodla, že poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov (napr. Kórejská republika, Spojené kráľovstvo) („primeraná jurisdikcia“). Ak prenášame osobné údaje príjemcovi, ktorý sa nachádza v tretej krajine, ktorá nebola určená ako primeraná jurisdikcia, my (prípadne naši sprostredkovatelia v EÚ/EHP, ktorí prenášajú osobné údaje subdodávateľom v takýchto tretích krajinách) poskytujeme primerané záruky prostredníctvom uzatvorenia dohôd o prenose údajov prijatých Európskou komisiou (štandardné zmluvné doložky) s príjemcami, alebo prijatia iných účinných opatrení na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov. Kópiu príslušných záruk si môžete vyžiadať od našej zodpovednej osoby (pozri časť 3 vyššie).

 • 8. DOBA UCHOVÁVANIA

 • 8.1.
  Spoločnosť Kia a/alebo naši poskytovatelia služieb uchovávajú vaše osobné údaje maximálne tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje zhromažďujú a ktoré sú uvedené vyššie. Keď už vaše osobné údaje na tieto účely nebudeme potrebovať, vymažeme ich z našich systémov a/alebo záznamov a/alebo podnikneme kroky na ich riadnu anonymizáciu, aby vás na ich základe už nebolo možné identifikovať (pokiaľ nie sme povinní uchovávať príslušné osobné údaje na splnenie zákonných alebo regulačných povinností, ktoré sa na nás vzťahujú, napr. osobné údaje obsiahnuté v zmluvách, komunikáciách a obchodných listoch môžu podliehať zákonným požiadavkám na uchovávanie, ktoré môžu vyžadovať uchovávanie až 10 rokov).
  8.2.
  Resetovanie Účtu Kia a/alebo Hlavnej jednotky: Hlavnú jednotku môžete resetovať a Účet Kia môžete resetovať alebo deaktivovať nastavením príslušných preferencií/stlačením príslušného tlačidla (napr. v Aplikácii Kia Connect a/alebo v Hlavnej jednotke, podľa potreby). V takom prípade sa príslušné osobné údaje súvisiace s vaším Účtom Kia a/alebo v Hlavnej jednotke zablokujú a následne vymažú, pokiaľ sa neuplatňujú lehoty uchovávania (pozri časť 8.1 vyššie).
  Po resetovaní Účtu Kia a/alebo Hlavnej jednotky budete odhlásený z Aplikácie Kia Connect a/alebo Hlavnej jednotky a budete musieť znovu vykonať postup prihlásenia alebo sa prihlásiť s inými prihlasovacími údajmi, ak máte v úmysle používať Služby prostredníctvom Aplikácie Kia Connect a/alebo Hlavnej jednotky. Upozorňujeme, že
  ● ak deaktivujete svoj účet v Aplikácii Kia Connect, služby Hlavnej jednotky budú v Hlavnej jednotke vozidla naďalej fungovať.
  ● resetovaním Hlavnej jednotky sa vaše vozidlo odpojí od Aplikácie Kia Connect; to však na Aplikáciu Kia Connect nemá vplyv.

 • 9. ZABEZPEČENIE ÚDAJOV

 • Zaviedli sme vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, neoprávneným zverejnením, neoprávneným prístupom a inými nezákonnými formami spracovania. Keďže internet je otvorený systém, prenos údajov cez internet nie je úplne bezpečný. Aj keď neustále zlepšujeme naše bezpečnostné opatrenia v súlade s technickým vývojom a aby sme zaistili primeranú úroveň bezpečnosti akýchkoľvek vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov, ktoré nám sú prenášané prostredníctvom internetu.

 • 10. REŽIM OFF-LINE (VYPNUTÝ MODEM)

 • Môžete sa rozhodnúť aktivovať Režim off-line v Hlavnej jednotke nastavením príslušných preferencií. Ak je zapnutý Režim off-line, všetky funkcie Služieb sú deaktivované a nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje, najmä žiadne údaje GPS. V hornej časti obrazovky Hlavnej jednotky vo vozidle sa zobrazuje ikona Režimu off-line.

 • 11. DEFINÍCIE

 • „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov.
  „GDPR“ znamená: (i) nariadenie (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov); alebo (ii) pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, nariadenie (EÚ) 2016/679, ktoré je súčasťou práva Spojeného kráľovstva na základe oddielu 3 zákona o Európskej únii (vystúpenie) z roku 2018 a v znení neskorších zmien (známe aj ako GDPR Spojeného kráľovstva).
  „osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
  „spracovanie“/„spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia.
  „sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
  „TTDSG“ znamená nemecký zákon o ochrane údajov v oblasti telekomunikácií a telemédií (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz).

 • 12. DODATKY PODĽA MIESTNEHO PRÁVA

 • Uplatňujú sa nasledujúce dodatky podľa miestneho práva:

  Rakúsko
  Článok 8.1 sa mení nasledovne:
  Vaše osobné údaje sú uchovávané spoločnosťou Kia a/alebo našimi poskytovateľmi služieb výlučne v rozsahu nevyhnutnom pre výkon našich povinností a výlučne na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelov, pre ktoré sú osobné údaje získavané, v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Keď už spoločnosť Kia viac nebude potrebovať spracúvať vaše osobné údaje, vymažeme ich z našich systémov a/alebo záznamov a/alebo urobíme opatrenia na ich náležité anonymizovanie tak, aby ste z nich už viac nemohli byť identifikovaní (ibaže by sme tieto informácie potrebovali uchovať za účelom dodržiavania zákonných alebo regulatórnych povinností, ktoré je spoločnosť Kia povinná plniť; napr. osobné údaje obsiahnuté v zmluvách, správach a obchodných listoch môžu podliehať zákonným požiadavkám na ich uchovanie, podľa ktorých môže byť potrebné ich uchovanie až na dobu 7 rokov. Táto lehota na uchovanie môže byť predĺžená predovšetkým ak je to potrebné na účely oprávnených záujmov sledovaných spoločnosťou Kia (napríklad z dôvodu hroziaceho alebo trvajúceho súdneho konania).

  Belgicko
  Vo vzťahu k dobe uchovávania osobných údajov podľa článku 8.1, v Belgicku môžu byť osobné údaje vzťahujúce sa k zmluvným vzťahom v zmluvách, správach alebo obchodných listoch uchovávané po dobu až 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou Kia a vami. Ak sú takéto osobné údaje relevantné vo vzťahu k akémukoľvek správnemu alebo súdnemu konaniu, údaje môžu byť uchovávané spoločnosťou Kia počas celej doby trvania týchto konaní, a to až do uplynutia lehôt na podanie akýchkoľvek opravných prostriedkov.
  Kontaktné údaje belgického úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné: Autorité de protection des données
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Rue de la presse 35
  1000 Brusel
  Tel.: +32 (0)2 274 48 00
  Fax: +32 (0)2 274 48 35
  E-mail: contact(at)apd-gba.be

  Maďarsko
  Článok 8.1 je nahradený nasledovným znením: Vaše osobné údaje sú uchovávané spoločnosťou Kia a/alebo našimi poskytovateľmi služieb výlučne v rozsahu nevyhnutnom pre výkon našich povinností a výlučne na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelov, pre ktoré sú osobné údaje získavané, v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Keď už spoločnosť Kia viac nebude potrebovať spracúvať vaše osobné údaje, vymažeme ich z našich systémov a/alebo záznamov a/alebo urobíme opatrenia na ich náležité anonymizovanie tak, aby ste z nich už viac nemohli byť identifikovaní (ibaže by sme tieto informácie potrebovali uchovať za účelom dodržiavania zákonných alebo regulačných povinností, ktoré je spoločnosť Kia povinná plniť; napr. osobné údaje obsiahnuté v zmluvách, správach a obchodných listoch môžu podliehať zákonným požiadavkám na ich uchovanie, podľa ktorých môže byť potrebné ich uchovanie až na dobu 8 rokov v prípade účtovných dokumentov odo dňa ich vydania). Ak sú takéto osobné údaje relevantné vo vzťahu k akémukoľvek správnemu alebo súdnemu konaniu, údaje môžu byť uchovávané spoločnosťou Kia počas celej doby trvania týchto konaní, a to až do uplynutia lehôt na podanie akýchkoľvek opravných prostriedkov. Kontaktné údaje maďarského úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Adresa: H-1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Telefón: +36-1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu

  Taliansko
  Bez ohľadu na čokoľvek iné, čo je uvedené vo vyššie uvedenom Vyhlásení o ochrane osobných údajov, nasledujúce sa uplatní v rozsahu, v ktorom sa talianske právo uplatní na spracúvanie vašich osobných údajov: (i) v žiadnom prípade nebude spoločnosť Kia spracúvať vaše osobné údaje pre účely profilovania bez vášho súhlasu; (ii) ak ste existujúci zákazník a spoločnosti Kia ste poskytli vašu e-mailovú adresu, a bez toho, aby bolo dotknuté vaše právo namietať podľa článku 5.6 vyššie, spoločnosť Kia vám môže poslať marketingové komunikácie prostredníctvom e-mailu vo vzťahu k produktom alebo službám podobným, ako sú produkty alebo služby, ktoré ste si predtým zakúpili; (iii) s odkazom na doby uchovávania osobných údajov, Kia uchová osobné údaje spracúvané pre marketingové alebo profilovacie účely, ak nejaké sú, po dobu 24, resp. 12 mesiacov, pokiaľ taliansky úrad na ochranu osobných údajov nepovolí spoločnosti Kia uchovať ich po dlhšiu dobu. Kontaktné údaje talianskeho úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné: Garante per la Protezione dei Dati Personali
  Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rím
  www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
  E-mail: garante@gpdp.it
  Fax: (+39) 06 696773785
  Tel.: (+39) 06 696771

  Holandsko
  Článok 8.1 sa mení nasledovne: Štandardná zákonná lehota na uchovávanie osobných údajov pre všeobecné účtovné účely je v Holandsku 7 rokov. Prosím vezmite na vedomie, že táto doba uchovávania môže byť predĺžená predovšetkým ak to vyžadujú príslušné právne predpisy a/alebo ak je to potrebné na účely oprávnených záujmov sledovaných spoločnosťou Kia (napríklad z dôvodu hroziaceho alebo trvajúceho súdneho konania).

  Poľsko
  Článok 5.6 sa mení nasledovne:
  Právo namietať: Za určitých okolností môžete mať právo kedykoľvek namietať, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, spracúvanie vašich osobných údajov nami a my môžeme byť povinní už viac nespracúvať vaše osobné údaje. Navyše, ak sú vaše osobné údaje spracúvané pre účely priameho marketingu, ak ste udelili súhlas na takéto spracúvanie, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. V takomto prípade vaše osobné údaje už viac nebudú nami spracúvané pre takéto účely.
  Článok 8.1 sa mení nasledovne:
  Vaše osobné údaje sú uchovávané spoločnosťou Kia a/alebo našimi poskytovateľmi služieb výlučne v rozsahu nevyhnutnom pre výkon našich povinností a výlučne na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelov, pre ktoré sú osobné údaje získavané, v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Keď už spoločnosť Kia viac nebude potrebovať spracúvať vaše osobné údaje, vymažeme ich z našich systémov a/alebo záznamov a/alebo urobíme opatrenia na ich náležité anonymizovanie tak, aby ste z nich už viac nemohli byť identifikovaní (ibaže by sme tieto informácie potrebovali uchovať za účelom dodržiavania zákonných alebo regulačných povinností, ktoré je spoločnosť Kia povinná plniť; napr. štandardná zákonná doba uchovávania na všeobecné účtovné účely je v Poľsku 5 rokov od konca predchádzajúceho účtovného obdobia. Prosím vezmite na vedomie, že táto doba uchovávania môže byť predĺžená predovšetkým ak to vyžadujú príslušné právne predpisy a/alebo ak je to potrebné na účely oprávnených záujmov sledovaných spoločnosťou Kia (napríklad z dôvodu hroziaceho alebo trvajúceho súdneho konania).)
  Kontaktné údaje poľského úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2
  00 -193 Varšava
  E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

  Slovensko
  Kontaktné údaje slovenského úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné:
  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 Slovenská republika https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
  Tel.: + 421 2 32 31 32 14
  E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

  Španielsko
  Článok 5.1 ods. 2 je nahradený nasledujúcim textom:
  Môžete mať právo získať kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Pre ďalšie vami vyžiadané kópie do šiestich mesiacov môžeme požadovať primeraný poplatok založený na administratívnych nákladoch, ibaže existuje legitímny dôvod pre vašu žiadosť.
  Článok 8 je nahradený nasledovným znením:
  8.1. Vaše osobné údaje sú uchovávané spoločnosťou Kia a/alebo našimi poskytovateľmi služieb výlučne v rozsahu nevyhnutnom pre výkon našich povinností a výlučne na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelov, pre ktoré sú osobné údaje získavané, v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Keď už spoločnosť Kia viac nebude potrebovať spracúvať vaše osobné údaje, zablokujeme ich a keď uplynie premlčacia lehota (napr. osobné údaje obsiahnuté v zmluvách, správach a obchodných listoch môžu podliehať zákonným požiadavkám na ich uchovanie, podľa ktorých môže byť potrebné ich uchovanie až na dobu 10 rokov), vymažeme ich z našich systémov a/alebo záznamov a/alebo urobíme opatrenia na ich náležité anonymizovanie tak, aby ste z nich už viac nemohli byť identifikovaný.
  8.2. Ak sa neuplatnia žiadne zákonné alebo regulačné lehoty na uchovávanie osobných údajov, ako všeobecné pravidlo platí, že všetky osobné údaje spracúvané v spojitosti s poskytovaním Služieb sú zablokované a následne vymazané alebo anonymizované okamžite, ako bolo poskytnutie jednotlivých služieb dokončené, s nasledujúcimi výnimkami:
  ● Registračné (Sign-up) a prihlasovacie (Log-in) údaje sú uchovávané po dobu trvania zmluvy (t.j. až sedem rokov)
  ● Hlasové ovládanie on-line : Hlasové vzorky a údaje GPS (pozri ods. 4.2.2 vyššie) sú uchovávané až 90 dní
  ● Kia Live: Údaje GPS a Služby (pozri ods. 4.2.1 vyššie) sú uchovávané až 93 dní
  8.3 Zrušenie účtu: Ak sa rozhodnete ukončiť svoje používanie Služieb (napr. nastavením príslušnej predvoľby v Aplikácii Kia Connect) a/alebo Účtu Kia Connect (napr. nastavením príslušnej predvoľby v Hlavnej jednotke), všetky osobné údaje týkajúce sa vášho Účtu Kia budú zablokované a následne odstránené, ako je vysvetlené vyššie.


  Účinné od decembra 2022