Právne dokumenty k Kia Connect

Podmienky používania – Účet KIA (KIA Account)

 • 1. Úvod

 • 1.1 Spoločnosť KIA vám chce ponúknuť služby, aby bolo vaše používanie značky KIA čo najbezpečnejšie, najjednoduchšie a najpríjemnejšie. Spoločnosť KIA vám preto ponúka „účet KIA“. Účet KIA je jedinečný osobný a neprenosný účet, ktorý umožňuje využívanie rôznych služieb od spoločnosti KIA a/alebo externých spoločností. Medzi tieto služby môžu patriť online služby, aplikácie a ďalšie softvérové služby. Tieto služby môžete používať iba s účtom KIA.

  1.2 V prípade otázok týkajúcich sa účtu KIA zavolajte na naše zákaznícke telefonické centrum na čísle:

  • België/Belgique: +32 80069706970
  • France: +33 969 320 600
  • United Kingdom: +44 3332022990
  • Deutschland: +49 800 777 3044
  • Sverige: +46 840 044 300
  • Nederland: +31 888 542542
  • España: +34 91 304 31 90
  • Italia: +39 848 582 588
  • Ireland: +35 3818300007
  • Magyarország: +36 80 315 542
  • Polska: +48 605542542
  • Österreich: +43 1734290010
  • Slovensko: +421 232 421 341
  • Česko: +42 0222999333
  • România: +40 213 125 005
  • Ísland: +354 590 2130
  • Suomi: +358 103 400 430
  • Eesti: +372 6652600
  • Latvija +371 67320044
  • Lietuva: +370 52125123
  • България: +359 700 14 777
  • Ελλάδα: +302105507477
  • Switzerland: +41 62 788 88 22
  • Portugal: +351 211 160 522

 • 2. Podmienky používania

 • 2.1 Označením políčka v procese prijímania akceptujete tieto podmienky používania a uzavierate dohodu so spoločnosťou Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Nemecko (ďalej len „KIA“) o vytvorení a použití jedinečného účtu KIA (ako je opísaný ďalej v ods. 3) na prístup a/alebo správu súvisiacich služieb, ktoré sú podrobnejšie opísané v časti „Osobitné podmienky používania“. Takéto osobitné podmienky používania môžu obmedziť využívanie služieb a/alebo si môžu vyžadovať pripojenie k účtu KIA. V prípade rozporu medzi týmito podmienkami používania a príslušnými osobitnými podmienkami používania majú prednosť osobitné podmienky používania.

  2.2 Účet KIA môžu používať iba plnoleté osoby.

  2.3 Ak vaše zariadenie (zariadenia) nie je vybavené potrebnými technickými funkciami alebo ak vaše zariadenie (zariadenia) nespĺňa požiadavky týchto podmienok používania, nie sme povinní vám účet KIA poskytnúť.

  2.4 Použitie účtu KIA si môže vyžadovať prístup na internet alebo iné telekomunikačné služby. Tieto podmienky používania sa nevzťahujú na telekomunikačné služby, ktoré môžu byť potrebné na používanie účtu KIA. Také podmienky sú predmetom osobitnej dohody (vrátane poplatkov) s poskytovateľom telekomunikačných služieb.

  2.5 Používanie účtu KIA je bezplatné.

  2.6 Je pravdepodobné, že na získanie prístupu k niektorým službám budete musieť prepojiť/spojiť svoj účet KIA s jedným alebo viacerými vozidlami značky KIA. Je to uvedené v príslušných osobitných podmienkach používania.

  2.7 Údaje, ktoré poskytnete na vytvorenie účtu KIA, musia byť presné. Medzi údaje zhromažďované v súvislosti s účtom KIA patrí:

  Vaše meno, oslovenie, vaša e-mailová adresa, vaše telefónne číslo, heslo, krajina, preferovaný jazyk, skutočnosť, že ste prijali tieto podmienky používania.

  2.8 Účet KIA bude vytvorený na použitie podľa týchto podmienok používania. V prípade potreby vás v súvislosti s účtom KIA môžeme kontaktovať na e-mailovej adrese, ktorú ste uviedli pri registrácii svojho účtu KIA.

 • 3. Zmeny podmienok používania

 • Tieto podmienky používania alebo funkcie účtu KIA môžeme čas od času primerane meniť. Zmeny vám oznámime e-mailom alebo inou formou oznámenia. Ak proti týmto zmenám v textovej forme nevznesiete námietky do 4 týždňov od prijatia oznámenia, zmeny sa budú považovať za schválené. Na právo odmietnuť zmeny a dôsledky mlčania vás výslovne upozorníme.

 • 4. Obmedzenia používania

 • 4.1 Účet KIA nesmiete používať v rozpore s ustanoveniami týchto podmienok používania.

  4.2 Účet KIA ďalej nesmiete používať spôsobom, ktorý porušuje príslušné zákony alebo nariadenia, ako sú práva duševného vlastníctva alebo predpisy premávky. Používanie, ktoré ohrozuje zabezpečenie účtu KIA, a používanie, ktoré by mohlo ohroziť alebo narušiť technickú infraštruktúru spoločnosti KIA alebo tretej strany, alebo používanie účtu KIA inými zákazníkmi, je zakázané. Účet KIA nesmiete poškodiť, deaktivovať, ani doň nesmiete zasahovať či ho infikovať akýmkoľvek vírusom, „červami“, programom typu malware, spyware, „trójskymi koňmi“ alebo akýmkoľvek iným škodlivým kódom alebo programom, ktorý by mohol ohroziť fungovanie účtu KIA.

  4.3 Účet KIA si vyžaduje heslo. Vyberte si heslo, ktoré je dostatočne zabezpečené z hľadiska tretích subjektov. Môžeme stanoviť pravidlá týkajúce sa toho, čo sa dá považovať za dostatočne zabezpečené heslo. Používateľ je zodpovedný za to, že svoje heslo zachová v tajnosti a nesprístupní ho tretej strane. Ak máte podozrenie, že k vášmu heslu získala neoprávnený prístup tretia strana, okamžite si musíte heslo zmeniť. Ak máte podozrenie, že tretej strane bol neoprávnený prístup k službám poskytnutý prostredníctvom vášho účtu KIA, okamžite kontaktujte náš zákaznícky servis (pozri časť 1.2).

 • 5. Práva duševného vlastníctva

 • 5.1 Celý obsah účtu KIA je majetkom spoločnosti KIA, jej priamych alebo nepriamych dcérskych spoločností a pridružených spoločností (ďalej len „skupina KIA“) alebo tretích strán a je chránený platným autorským zákonom so všetkými vyhradenými právami. Všetky práva na účet KIA, základný softvér, obsah a usporiadanie vlastní skupina KIA a jej poskytovatelia licencií. Bez nášho výslovného písomného súhlasu nesmiete účet KIA žiadnym spôsobom predávať, distribuovať, publikovať, vysielať, distribuovať ani komerčne využívať. Bez nášho predchádzajúceho súhlasu nemôžete účet KIA (úplne ani čiastočne) kopírovať, prenášať (elektronickými prostriedkami alebo inak), upravovať, zobrazovať, opakovane poskytovať, udeľovať naň licenciu, odkazovať naň alebo inak používať na žiadne verejné alebo komerčné účely.

  5.2 Žiadna z týchto podmienok používania sa nebude vykladať ako udelenie povolenia alebo práva na používanie akéhokoľvek obrázka, ochrannej známky, značky alebo loga KIA, ktoré sú všetky majetkom skupiny KIA. Skupina KIA si vyhradzuje všetky práva týkajúce sa jej chránených informácií alebo materiálu v súvislosti s účtom KIA a tieto práva si bude vymáhať v plnom rozsahu platných zákonov o autorských právach a ochranných známkach.

 • 6. Obsah užívateľa

 • Spoločnosť KIA si nenárokuje vlastníctvo obsahu, ktorý sprístupníte prostredníctvom účtu KIA, a nič v týchto podmienkach používania neobmedzuje vaše práva na používanie takéhoto obsahu.

 • 7. Zodpovednosť

 • 7.1 Zmluvná a zákonná zodpovednosť spoločnosti KIA za škody spôsobené prostou nedbanlivosťou je bez ohľadu na jej právny dôvod obmedzená takto:

  a) Spoločnosť KIA zodpovedá do výšky predvídateľnej škody, ktorá je bežná pre tento typ dohody z dôvodu porušenia podstatných zmluvných záväzkov.

  b) Spoločnosť KIA nezodpovedá za prosté nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej povinnosti starostlivosti.

  7.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na žiadnu povinnú zákonnú povinnosť, konkrétne na zodpovednosť za úmyselné zneužitie úradnej moci, zodpovednosť podľa nemeckého zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú výrobkom (Produkthaftungsgesetz) a zodpovednosť za zavinenú ujmu na zdraví. Takéto obmedzenia zodpovednosti sa navyše neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť KIA prebrala konkrétnu záruku.

  7.3 Odseky 7.1 a 7.2 sa zodpovedajúcim spôsobom vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti KIA za vynaložené výdavky.

  7.4 Ste povinní vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.

 • 8. Ochrana údajov

 • Informácie o tom, ako zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje v súvislosti s účtom KIA, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov – Účet KIA. Konkrétne informácie o spracúvaní údajov súvisiacich s inými službami, než je účet KIA, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušnej služby.

 • 9. Doba používania

 • 9.1 Účet KIA môžete začať používať v deň registrácie účtu KIA.

  9.2 Svoj účet KIA môžete kedykoľvek deaktivovať. Po deaktivácii účtu ho už nebudete môcť používať na prihlásenie k službám, ktoré sú s ním spojené. Ak tieto služby budete chcieť používať, budete si v takom prípade musieť znovu aktivovať svoj existujúci účet KIA alebo vytvoriť nový účet Kia.

  9.3 Túto zmluvu môžete kedykoľvek vypovedať. V takom prípade tieto podmienky používania prestávajú platiť. Ak si použitie služby vyžaduje existenciu účtu KIA, ukončenie nadobudne účinnosť najskôr v čase, keď sa skončí povinnosť túto službu poskytovať. Ak je k vášmu účtu KIA pripojených niekoľko služieb, na ukončenie sa vzťahuje zmluva s najdlhším platným obdobím.

  9.4 Vyhradzujeme si právo natrvalo alebo dočasne zablokovať a/alebo zrušiť používanie účtu KIA v prípade závažného porušenia týchto podmienok používania a v prípade závažného porušenia týchto podmienok použitia vypovedať aj podmienky používania.

 • 10. Iné

 • 10.1 Tieto podmienky používania predstavujú úplnú dohodu medzi stranami týkajúcu sa predmetu použitia účtu KIA a nahrádzajú všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody medzi stranami týkajúce sa predmetu použitia.

  10.2 Rozdielne, konfliktné alebo doplňujúce podmienky používateľa budú platné vo vzťahu k používaniu účtu KIA iba vtedy, ak ich výslovne písomne akceptujeme.

  10.3 Sme oprávnení úplne alebo čiastočne postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok používania inému poskytovateľovi služieb so šesťmesačnou výpovednou lehotou. V takom prípade je však používateľ oprávnený vypovedať dohodu do jedného mesiaca od prijatia oznámenia s účinnosťou v čase zamýšľaného prevodu zmluvy na nadobúdateľa. O tomto práve na vypovedanie zmluvy používateľa v oznámení výslovne informujeme.

Zásady ochrany osobných údajov – Účet KIA

 • Ak si želáte mať k dispozícii všetky funkcie spojené s účtom KIA, musíme spracovať isté údaje.

 • 1. Prevádzkovateľ

 • Za spracúvanie všetkých osobných údajov, ako je vysvetlené ďalej, zodpovedá spoločnosť Kia Connect GmbH, nemecká právnická osoba s číslom HRB 112541 v obchodnom registri a s oficiálnym sídlom spoločnosti na adrese Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Nemecko, ďalej len „KIA“.

 • 2. Kontaktné údaje

 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo v súvislosti s týmito zásadami, alebo si želáte uplatniť akékoľvek svoje práva týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov (pozri 8nižšie), kontaktujte nás prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov alebo:

  Kia Connect GmbH
  E-mail: info@kia-connect.eu
  Telefón:
  • België/Belgique: +32 80069706970
  • France: +33 969 320 600
  • United Kingdom: +44 3332022990
  • Deutschland: +49 800 777 3044
  • Sverige: +46 840 044 300
  • Nederland: +31 888 542542
  • España: +34 91 304 31 90
  • Italia: +39 848 582 588
  • Ireland: +35 3818300007
  • Magyarország: +36 80 315 542
  • Polska: +48 605542542
  • Österreich: +43 1734290010
  • Slovensko: +421 232 421 341
  • Česko: +42 0222999333
  • România: +40 213 125 005
  • Ísland: +354 590 2130
  • Suomi: +358 103 400 430
  • Eesti: +372 6652600
  • Latvija +371 67320044
  • Lietuva: +370 52125123
  • България: +359 700 14 777
  • Ελλάδα: +302105507477
  • Switzerland: +41 62 788 88 22
  • Portugal: +351 211 160 522


  Prípadne sa môžete obrátiť na našu osobu zodpovednú za ochranu údajov:

  E-mail: dpo@kia-connect.eu
  Bežný e-mail: Osoba zodpovedná za ochranu údajov, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main.

 • 3. Účel a právny základ pre spracúvanie

 • Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, spracúvame v súvislosti s registráciou a ďalším používaním vášho účtu KIA. Účelom nášho spracúvania je správa vášho účtu KIA (od prihlásenia po prípadné ukončenie), zabezpečenie všetkých funkcií účtu KIA, zabezpečenie prístupu k službám, ktoré si vyžadujú účet KIA, a informovanie o novinkách týkajúcich sa účtu KIA.

  Právnym základom nášho spracúvania vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracúvanie je potrebné na splnenie našej vzájomnej zmluvy, ktorá súvisí s účtom KIA (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov („GDPR“)), alebo vyplýva z oprávnených záujmov spoločnosti KIA (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

  Akékoľvek ďalšie spracúvanie údajov týkajúce sa konkrétnych telematických služieb podlieha samostatným zásadám ochrany osobných údajov pre príslušné služby.

  Vaše osobné údaje spracúvame na iné účely, iba ak sme povinní tak robiť v zmysle právnych požiadaviek (napr. sme povinní poskytnúť ich súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní), ak ste s príslušným spracúvaním súhlasili alebo ak je spracúvanie inak zákonné v zmysle platného práva. Ak dôjde k spracúvaniu na iný účel, budeme vás v prípade potreby informovať bližšie. V súvislosti so službami aplikácie nepoužívame funkciu automatizovaného rozhodovania, ani profilovanie, pokiaľ sme vás o takomto automatizovanom rozhodovaní, či profilovaní výslovne neinformovali inými prostriedkami.

 • 4. Kategórie osobných údajov

 • Medzi údaje zhromažďované v súvislosti s účtom KIA patrí: Vaše meno, oslovenie, vaša e-mailová adresa, vaše telefónne číslo, heslo, krajina, preferovaný jazyk, skutočnosť, že ste prijali podmienky používania.

 • 5. Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov

 • Prístup k vašim osobným údajom v spoločnosti KIA majú len osoby, ktoré ich potrebujú vedieť, aby si mohli plniť svoje pracovné povinnosti.

  Vaše osobné údaje môžu na príslušné účely spracúvať príjemcovia a kategórie príjemcov uvedené nižšie:

  • Súkromné tretie strany – Pridružené alebo nepridružené súkromné subjekty okrem nás, ktoré sami alebo spoločne s ostatnými určujú účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

  • Sprostredkovatelia údajov – Konkrétne pridružené alebo nepridružené tretie strany môžu dostať vaše osobné údaje na spracúvanie v mene spoločnosti KIA na základe príslušných pokynov potrebných na príslušné účely spracovania. Sprostredkovatelia údajov podliehajú zmluvným záväzkom, ktoré ich zaväzujú prijať príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov a spracúvať osobné údaje iba podľa pokynov.

  Sprostredkovateľom údajov v prípade účtu KIA je spoločnosť Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Nemecko.

  • Vládne orgány, súdy, externí poradcovia a podobné tretie strany, ktoré sú verejnoprávnymi orgánmi, ako si to vyžaduje alebo to povoľuje platná legislatíva.

 • 6. Cezhraničné prenosy údajov

 • Niektorí príjemcovia vašich osobných údajov môžu sídliť alebo mať prevádzky mimo vašej krajiny a EÚ/EHP (napr. v Kórejskej republike), kde môžu zákony o ochrane údajov poskytovať odlišnú úroveň ochrany v porovnaní so zákonmi vo vašej jurisdikcii a ktoré nepodliehajú rozhodnutiu Európskej komisie o primeranosti. Pokiaľ ide o prenosy údajov takýmto príjemcom mimo EÚ/EHP, primerané záruky zabezpečujeme prostredníctvom dohôd s príjemcami o prenose údajov, ktoré prijala Európska komisia (napr. štandardné zmluvné doložky (2010/87/EÚ a/alebo 2004/915/ES)), alebo prijímame iné opatrenia na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov. Kópia príslušného opatrenia, ktoré sme prijali, vám poskytne naša osoba zodpovedná za ochranu údajov (pozri ods. 2 vyššie).

 • 7. Obdobie uchovávania

 • Vaše osobné údaje uchovávame a/alebo ich naši poskytovatelia služieb uchovávajú v rozsahu potrebnom na splnenie našich povinností a po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov, na ktoré sa osobné údaje zhromažďujú, v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov. Ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme spracúvať, vymažeme ich z našich systémov a/alebo záznamov a/alebo prijmeme kroky na ich náležitú anonymizáciu, aby vás na základe nich nebolo možné identifikovať (pokiaľ vaše údaje nebudeme musieť uchovávať, aby sme splnili zákonné alebo regulačné povinnosti, ktorým podliehame). Napr. osobné údaje obsiahnuté v zmluvách, v korešpondencii a obchodných listoch môžu podliehať zákonným požiadavkám na uchovávanie, ktoré si môžu vyžadovať uchovávanie do 10 rokov.

 • 8. Vaše práva

 • Ak ste vyjadrili svoj súhlas s akoukoľvek činnosťou spracúvania osobných údajov, svoj súhlas môžete kedykoľvek s budúcim účinkom odvolať. Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracúvania pred zrušením súhlasu.

  Podľa platných zákonov na ochranu údajov môžete mať právo: požiadať o prístup k svojim osobným údajom, požiadať o opravu vašich osobných údajov, požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, požiadať o prenosnosť údajov a namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov. Upozorňujeme, že tieto práva môžu byť obmedzené v zmysle platných vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane údajov.

  Zároveň máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov. Ak si chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás prostredníctvom vyššie uvedených údajov (2).

  8.1 Právo na prístup k osobným údajom: Môžete mať právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak áno, môžete požiadať o prístup k svojim osobným údajom. Údaje o prístupe okrem iného zahŕňajú účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov a príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté. Toto právo však nie je absolútne a vaše právo na prístup k svojim osobným údajom môžu obmedziť záujmy iných osôb.

  Môžete mať právo získať kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za ďalšie požadované kópie vám môžeme účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov.

  8.2 Právo na opravu: Môžete mať právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. V závislosti od účelu spracúvania môžete mať právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia dodatočného vyhlásenia.

  8.3 Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“): Za istých okolností môžete mať právo požiadať nás o vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a takéto osobné údaje môžeme byť povinní vymazať.

  8.4 Právo na obmedzenie spracúvania: Za istých okolností môžete mať právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. V takom prípade budú príslušné údaje označené a my ich budeme môcť spracúvať iba na konkrétne účely.

  8.5 Právo na prenosnosť údajov: Za istých okolností môžete mať právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a môžete mať právo požiadať nás, aby sme tieto údaje bez akýchkoľvek prekážok preniesli inému subjektu.

  8.6 Právo namietať: Za istých okolností môžete mať právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie a môžeme nás požiadať, aby sme vaše osobné údaje už nespracúvali. Ak sa navyše vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú v súvislosti s takým marketingom, čo zahŕňa aj profilovanie, a to v rozsahu, v akom sa týka takéhoto priameho marketingu. V takom prípade vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať na takéto účely.