Právne dokumenty k Kia Connect

KIA CONNECT PODMIENKY POUŽÍVANIA

 1. Rozsah týchto podmienok používania, zmluvné strany
 2. Kontaktné údaje
 3. Používanie Služieb a predpoklady
 4. Služby
 5. Upgrady; Kia Connect Store
 6. Autorské právo
 7. Povinnosti používateľa a obmedzenia
 8. Poplatok za Službu
 9. Dostupnosť Služby
 10. Ochrana údajov
 11. Doba platnosti, Ukončenie
 12. Zmeny Služieb, Zmeny Podmienok používania
 13. Ostatné ustanovenia
 14. Služby zákazníkom/sťažnosti
 15. Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so Službami a nákupom Upgradov
 16. Zákonná zodpovednosť za škody
 17. Ručenie
 18. Dodatky podľa miestneho práva
Posledná aktualizácia: 24. októbra 2023

1.

Rozsah týchto podmienok používania, zmluvné strany

1.1.

Zmluvné strany
Tieto podmienky používania („podmienky používania“) sa vzťahujú na používanie aplikácie Kia Connect („aplikácia Kia Connect“) a/alebo na používanie služby Kia Connect prostredníctvom hlavnej jednotky vozidla („hlavná jednotka“), ktoré vám poskytujú možnosť využívať určité služby Kia Connect („služby“) a upgrady Kia Connect („upgrady“).
Služby poskytuje spoločnosť Kia Connect GmbH, zaregistrovaná pod registračným číslom HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, email: info@kia-connect.eu („Kia“, „my“, „nás“, „náš“) pre používateľa Služieb („používateľ“ alebo „vy“).

1.2.

Rozsah týchto Podmienok používania
Kúpna zmluva na vozidlo a zmluva týkajúca sa poskytovania Služieb v súlade s Podmienkami používania sú právne samostatné obchodné transakcie a zmluvy.
Plnenie jednej zo zmlúv nemá žiadne účinky na príslušnú druhú zmluvu. Za určitých okolností to môže mať za následok, že splníte kúpnu zmluvu na vozidlo bez toho, aby ste mohli využívať Služby. V opačnom prípade, napr. v prípade reverznej transakcie kúpnej zmluvy na vozidlo, môže byť zmluva o poskytovaní Služieb pre príslušné vozidlo ukončená v súlade s časťou 10.4.

1.3.

Používanie Služieb prostredníctvom Aplikácie Kia Connect môže vyžadovať prístup na internet alebo iné telekomunikačné služby (pozri tiež časť 3 o podmienkach používania Služieb). Tieto Podmienky používania sa nevzťahujú na telekomunikačné služby, ktoré sa môžu vyžadovať na používanie Služieb prostredníctvom Aplikácie Kia Connect. Tieto služby sú predmetom osobitnej zmluvy (vrátane poplatkov) s vaším poskytovateľom telekomunikačných služieb. 

2.

Kontaktné údaje

2.1.

Kontaktujte spoločnosť Kia Connect GmbH 
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok používania alebo Služieb alebo v súvislosti s nimi, môžete nás kontaktovať na adrese:
Kia Connect GmbH
Poštová adresa: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
Telefón: +49 800 5330012

2.2.

Kontaktujte zákaznícku podporu
Pre zákaznícku podporu prejdite na kontaktný formulár: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/

2.3.

Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov
V našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov Kia Connect nájdete kontakty pre otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov a pre informácie týkajúce sa osobných údajov zhromažďovaných a spracovávaných v súvislosti s našimi Službami. Stiahnuť si ich môžete zo stránky: https://connect.kia.com/eu/downloads.

3.

Používanie Služieb a predpoklady

3.1.

Vozidlo s podporou Kia Connect
Používanie služieb Kia Connect si vyžaduje, aby Hlavná jednotka vášho vozidla mala aktivovanú funkciu Kia Connect, t. j. aby bolo Kia Connect technicky možné pripojiť. Závisí to od modelu, modelového roku a výbavy vášho vozidla. Ak chcete zistiť, či vaše vozidlo podporuje Kia Connect, prejdite na nasledujúcu webovú stránku: https://owners.kia.com/content/owners/en/uvo-availability.html

3.2.

Aplikácia Kia Connect a Hlavná jednotka
Služby môžete používať prostredníctvom aplikácie Kia Connect a/alebo Hlavnej jednotky v závislosti od Služby: Služby uvedené v časti 4.2.1 („Aplikácia Kia Connect“) je možné používať len v spojení s aplikáciou Kia Connect; Služby uvedené v časti 4.2.2 („Služby vo vozidle“) a 4.2.3 („Bezdrôtové aktualizácie OTA“) možno využívať prostredníctvom Hlavnej jednotky. Na používanie aplikácie Kia Connect potrebujete účet Kia a možno budete musieť prepojiť aplikáciu Kia Connect s jedným alebo viacerými vozidlami Kia. Ak chcete využívať služby prostredníctvom Hlavnej jednotky, nemusíte sa zaregistrovať a nepotrebujete účet Kia.

3.3.

Pripojenie k internetu
Používanie Služieb si vyžaduje, aby vozidlo a – v prípade Služieb prostredníctvom aplikácie Kia Connect – aj mobilné zariadenie s Aplikáciou Kia Connect, mali neobmedzený prístup na internet. Okrem toho je možné služby využívať len vtedy, ak je Hlavná jednotka vozidla „pripravená na pripojenie“. Vo všeobecnosti platí, že vozidlo by nemalo byť nepretržite vypnuté (bez naštartovania) viac ako sedem dní.
Ak bolo vozidlo nepretržite vypnuté dlhšie ako sedem dní, je potrebný takzvaný „tvrdý reset“, aby sa Hlavná jednotka „pripravila na pripojenie“ a na opätovné aktivovanie Služieb. Ak tak chcete urobiť sami, stačí podržať resetovacie tlačidlo Hlavnej jednotky na päť sekúnd pomocou pera, kým je vozidlo naštartované.

3.4.

Kompatibilné mobilné zariadenie
Používanie Aplikácie Kia Connect (pozri časť 4.2.1) vyžaduje použitie kompatibilného mobilného zariadenia. V čase zverejnenia týchto Podmienok používania je Aplikácia Kia Connect k dispozícii pre platformy Android (od verzie: Android 5.0) a iOS (od verzie: iOS 13). Budúce aktualizácie Aplikácie Kia Connect môžu vyžadovať novšie verzie príslušných platforiem.

3.5.

Dostupnosť kompatibilných mobilných komunikačných sietí
Hardvér mobilnej komunikácie a zodpovedajúca SIM karta vložená do Hlavnej jednotky vášho vozidla sú kompatibilné len s určitými frekvenciami 4G/LTE. Dostupnosť kompatibilných sietí 4G/LTE a kompatibilných frekvencií závisí od externých poskytovateľov služieb a líši sa medzi rôznymi geografickými oblasťami. V niektorých oblastiach nie sú dostupné žiadne kompatibilné frekvencie 4G/LTE. Aby Hlavná jednotka mohla poskytovať služby, vráti sa do sietí 2G alebo 3G (ak sú dostupné). V takom prípade môže byť poskytovanie služby pomalšie alebo prerušované z dôvodu slabšieho signálu siete. Služby nie je možné používať v oblastiach, kde nie je dostupná žiadna kompatibilná mobilná komunikačná sieť.
Spoločnosť Kia nezodpovedá za zníženú kvalitu alebo prerušenie Služieb spôsobené nedostupnosťou kompatibilných sieťových pripojení.

3.6.

Dostupnosť kompatibilných mobilných komunikačných sietí
Aj keď je všeobecne dostupná kompatibilná mobilná komunikačná sieť, výkon a dostupnosť Služieb si vyžadujú, aby bola príslušná sieť k dispozícii pre Hlavnú jednotku. Závisí to od kvality signálu pri aktuálnej polohe vozidla. Ak je kvalita signálu príliš nízka, môžu sa Služby zhoršiť alebo prerušiť. Môže k tomu dôjsť napríklad (i) v tuneloch (ii) v horskom teréne alebo hustých lesoch, (iii) na cestách pozdĺž okrajov útesov, (iv) v husto zastavaných oblastiach, (v) na diaľniciach alebo v podjazdoch, (vi) v podzemných garážach.
Spoločnosť Kia nezodpovedá za zníženú prístupnosť alebo prerušenie Služieb spôsobené nedostatočnou kvalitou signálu.

4.

Služby
Aplikácia Kia Connect a Hlavná jednotka umožňujú prístup k službám, ktoré sú podrobnejšie opísané nižšie.

4.1.

Všeobecné informácie o službe Kia Connect

4.1.1.

Jazyk poskytovaných Služieb
Jazyk Služieb vo vozidle závisí od jazyka používateľského rozhrania Hlavnej jednotky. Aplikácia Kia Connect je dostupná v nasledujúcich jazykoch: v angličtine, češtine, dánčine, fínčine, francúzštine, gréčtine, holandčine, maďarčine, nemčine, nórčine, poľštine, portugalčine, rumunčine, slovenčine, španielčine, švédčine a taliančine.

4.1.2.

Zdieľanie vozidla
Každé vozidlo, ktoré podporuje službu Kia Connect, môže byť prepojené s jedným alebo viacerými účtami Kia Connect. Prvý používateľ, ktorý prepojí svoj účet Kia Connect s daným vozidlom, bude zaregistrovaný ako hlavný používateľ. Ďalší používatelia môžu prepojiť svoje účty Kia Connect s tým istým vozidlom, a to buď na pozvanie hlavného používateľa, alebo na základe žiadosti adresovanej hlavnému používateľovi. Títo používatelia sa označujú ako zdieľaní používatelia.

4.2.

Služby, ktoré máte k dispozícii, sa môžu líšiť v závislosti od modelu vášho vozidla, dátumu výroby, výbavy a verzie Aplikácie Kia Connect, ktorú používate na svojom mobilnom zariadení. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených v časti 2 vyššie.

4.2.1.

Aplikácia Kia Connect

4.2.1.1.

Diaľkové ovládanie a kontrola vozidla
4.2.1.1.1.
Diaľkové ovládanie klimatizácie: Prostredníctvom Aplikácie Kia Connect vám táto Služba umožňuje diaľkovo ovládať a plánovať klimatizáciu vášho elektrického vozidla vrátane funkcií odmrazovania. Dostupnosť funkcie závisí od modelu, modelového roku a výbavy vozidla.
4.2.1.1.2.
Nabíjanie na diaľku (platí len pre vozidlá s elektrickým pohonom a hybridné vozidlá plug-in): Táto Služba vám umožňuje na diaľku spustiť a zastaviť nabíjanie batérie elektrického i hybridného vozidla plug-in a plánovať nabíjanie prostredníctvom Aplikácie Kia Connect.
4.2.1.1.3.
Diaľkové ovládanie dverí
Táto Služba vám umožňuje na diaľku zamknúť/odomknúť dvere vozidla prostredníctvom spoľahlivých používateľských rozhraní. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany pri používaní tejto Služby Služba najskôr skontroluje niekoľko podmienok. Táto Služba vám môže pomôcť v situáciách, keď si nepamätáte, či ste správne zamkli vozidlo, a umožní vám vykonať túto akciu na diaľku.
Upozornenie: Nezatvárajte vozidlo cez aplikáciu pomocou funkcie diaľkového ovládania, kým sa kľúč nachádza vo vozidle. Za určitých okolností, ak je kľúč vo vozidle, diaľkové ovládanie dverí nemusí fungovať.
4.2.1.1.4.
Vzdialená konfigurácia vozidla, zálohovanie a obnovenie profilu používateľa: Táto Služba vám umožňuje kontrolovať a meniť nastavenia vozidla v Aplikácii Kia Connect. Môžete zálohovať informácie o nastaveniach a použiť ich vo svojom vozidle.
4.2.1.1.5.
Diaľkové vyhrievanie a ventilácia sedadiel (len pre vozidlá s elektrickým pohonom): Táto Služba vám umožňuje diaľkovo ovládať vyhrievanie a ventiláciu predných a zadných sedadiel vášho elektrického vozidla za predpokladu, že vozidlo tieto funkcie má.
4.2.1.1.6.
Diaľkové ovládanie okien: Táto Služba vám umožňuje diaľkovo ovládať okná vášho vozidla.
4.2.1.1.7.
Diaľkové ovládanie výstražných svetiel: Táto Služba vám umožňuje na diaľku vypnúť výstražné svetlá. Dostupnosť funkcie závisí od modelu, modelového roku a výbavy vozidla.
4.2.1.1.8.
Diaľkové ovládanie klapky nabíjacej zásuvky: Táto Služba vám umožňuje diaľkovo otvárať a zatvárať klapku nabíjacej zásuvky vozidla.
4.2.1.1.9.
Diaľkové ovládanie predného kufra: Táto Služba umožňuje otvoriť predný kufor vozidla na diaľku prostredníctvom Aplikácie Kia Connect. Dostupnosť funkcie závisí od modelu, modelového roku a výbavy vozidla.
4.2.1.1.10.
Diaľkové ovládanie klimatizácie batérie: Táto služba umožňuje diaľkovo spustiť a zastaviť klimatizáciu batérie elektrického vozidla prostredníctvom Aplikácie Kia Connect. Dostupnosť funkcie závisí od modelu, modelového roku a výbavy vozidla.
4.2.1.1.11.
Diaľkové ovládanie svetiel: Táto Služba umožňuje aktivovať blikanie výstražných svetiel na krátky čas prostredníctvom Aplikácie Kia Connect. Dostupnosť funkcie závisí od modelu, modelového roku a výbavy vozidla.
4.2.1.1.12.
Diaľkové ovládanie klaksóna a svetiel: Táto Služba umožňuje prostredníctvom Aplikácie Kia Connect na krátky čas aktivovať blikanie výstražných svetiel a zvukový signál. Dostupnosť funkcie závisí od modelu, modelového roku a výbavy vozidla.

4.2.1.2.

Zemepisné informácie na diaľku
4.2.1.2.1.
Odoslať bod záujmu do vozidla: Táto Služba vám umožňuje odoslať bod záujmu (BZ) do navigačného systému vozidla a po naštartovaní vozidla okamžite získať informácie o jeho polohe (napríklad ako cieľ na plánovanie trasy).
4.2.1.2.2.
Hľadanie vozidla a navigácia prvej míle: Táto Služba vám umožňuje lokalizovať vozidlo a dostať sa k nemu pomocou smartfónu. Poloha vozidla sa zobrazí v Aplikácii Kia Connect.
4.2.1.2.3.
Prehľad jázd: Táto Služba poskytuje súhrn každej jazdy (za posledných 90 dní) s dátumom a časom, priemernou a maximálnou rýchlosťou, prejdenou vzdialenosťou a dĺžkou jazdy.
4.2.1.2.4.
Navigácia poslednej míle: Táto Služba vám umožňuje pokračovať v navigácii do cieľového miesta pomocou smartfónu po zaparkovaní vozidla.

4.2.1.3.

Informácie o vozidle
4.2.1.3.1.
Stav vozidla: Táto Služba vám v Aplikácii Kia Connect poskytne nasledujúce informácie o vozidle:
Stav dverí
Stav klapky nabíjacej zásuvky
Stav kufra/kapoty
Stav klimatizácie
Stav nabitia batérie, stav nabíjacej zástrčky, stav nabíjania (len pre vozidlá s elektrickým pohonom)
Stav paliva (len palivo/hybridné vozidlá)
Stav vyhrievania a ventilácie sedadiel
Stav okien
Stav strešného okna
Stav 12 V batérie
Stav svetiel
4.2.1.3.2.
Prehľad o vozidle: V Aplikácii Kia Connect získate diagnostické informácie o vozidle a informácie o spôsobe jazdy (počet naštartovaní vozidla, prejdená vzdialenosť a čas jazdy/čas nečinnosti). Vďaka tomu dostanete informácie o problémoch, ktoré vyžadujú údržbu alebo opravy, ako aj informácie o závažnosti problému, neodkladnosti opráv/údržby a odporúčaných úkonoch.
4.2.1.3.3.
Diagnostika vozidla: Poskytovanie automatizovanej diagnostickej služby. Po naštartovaní vozidlo automaticky vykoná diagnostické skenovanie (Diagnostics Trouble Code (DTC)).
Ak sa zistí porucha, zobrazí sa správa s vysvetlením zistenej poruchy, jej závažnosti, ako aj odporúčané kroky, ktoré treba vykonať.
4.2.1.3.4.
Spotreba energie (len pre vozidlá s elektrickým pohonom): V Aplikácii Kia Connect si môžete zobraziť spotrebu energie, priemernú spotrebu energie, prejdenú vzdialenosť a informácie o rekuperácii energie.

4.2.1.4.

Výstraha a bezpečnosť
4.2.1.4.1.
Výstraha vozidla: Vždy, keď je pri vypnutom zapaľovaní otvorené okno, zobrazí sa v Aplikácii Kia Connect správa s upozornením.
4.2.1.4.2.
Alarm pri krádeži (len pre vozidlá, ktoré sú vybavené poplašným alarmom): Kedykoľvek zaznie poplašný alarm, dostanete upozornenie zobrazené v Aplikácii Kia Connect.
4.2.1.4.3.
Upozornenie na vybitú batériu: Vždy, keď stav nabitia 12 V batérie klesne pod určitú úroveň, zobrazí sa v Aplikácii Kia Connect správa s upozornením.
4.2.1.4.4.
Upozornenie na pasažierov vzadu: Pri každom zistení pohybu na zadnom sedadle, kým je vozidlo zaparkované, sa zobrazí v Aplikácii Kia Connect správa s upozornením.
4.2.1.4.5.
Upozornenie na zapnutý motor: Vždy, keď je zaradený prevodový stupeň P, motor beží a otvoria sa dvere, zobrazí sa v Aplikácii Kia Connect správa s upozornením.
4.2.1.4.6.
Výstražný systém monitorovania vysokonapäťovej batérie (len pre vozidlá s elektrickým pohonom): Stav vysokonapäťovej batérie je monitorovaný a vždy, keď sa zistí porucha, v Aplikácii Kia Connect a v Hlavej jednotke sa zobrazí správa s upozornením.

4.2.1.5.

Sledovanie používania na diaľku
Služby popísané v tejto časti sú relevantné, keď vozidlo riadi iná osoba. Pri každom použití tejto služby musí byť v Hlavnej jednotke aktivované sledovanie používania na diaľku.
4.2.1.5.1.
Režim Valet: Keď je táto funkcia aktivovaná v Hlavnej jednotke a vozidlo riadi iná osoba, môžete v Aplikácii Kia Connect sledovať polohu vozidla, čas posledného vypnutia zapaľovania, čas jazdy, vzdialenosť a maximálnu rýchlosť.
4.2.1.5.2.
Upozornenie Valet: Ak je táto Služba v Hlavnej jednotke aktivovaná, umožňuje vám dostávať upozornenia v Aplikácii Kia Connect, ak vaše vozidlo prekročí vybraný limit vzdialenosti, rýchlostný limit a časový limit nečinnosti, ktoré ste prednastavili v Aplikácii Kia Connect. Vzdialenosť, ktorú je možné prejsť, platí od miesta, kde bolo upozornenie aktivované.
4.2.1.5.3.
Upozornenie na porušenie územného obmedzenia: Ak je táto Služba v Hlavnej jednotke aktivovaná, umožňuje vám prijímať upozornenia v Aplikácii Kia Connect, ak vaše vozidlo opustí povolenú oblasť alebo vstúpi do zakázanej oblasti. Hranice pre povolené a obmedzené oblasti môžete nastaviť v Aplikácii Kia Connect.
4.2.1.5.4.
Upozornenie na porušenie rýchlosti: Ak je táto Služba v Hlavnej jednotke aktivovaná, umožňuje vám dostávať upozornenia v Aplikácii Kia Connect, ak vaše vozidlo prekročí rýchlostný limit, ktorý ste prednastavili v Aplikácii Kia Connect.
4.2.1.5.5.
Upozornenie na porušenie časových okien: Ak je táto Služba v Hlavnej jednotke aktivovaná, umožňuje vám prijímať upozornenia v Aplikácii Kia Connect, ak sa vaše vozidlo používa mimo časových okien, ktoré ste prednastavili v Aplikácii Kia Connect.
4.2.1.5.6.
Upozornenie na nečinnosť: Táto služba vám umožňuje prijímať upozornenia v Aplikácii Kia Connect, ak vaše vozidlo prekročí časový limit nečinnosti, ktorý ste prednastavili v Aplikácii Kia Connect.

4.2.1.6.

Informácie o uprednostňovanom predajcovi
Táto služba vám umožňuje synchronizovať informácie o „uprednostňovanom predajcovi“ medzi webovou stránkou MyKia a Aplikáciou MyKia (ak je dostupná vo vašej krajine) na jednej strane a Aplikáciou Kia Connect na strane druhej. Synchronizácia je voliteľná. V prípade potreby ju musíte povoliť. Ak sa rozhodnete nesynchronizovať informácie o „uprednostňovanom predajcovi“, funkcia „Uprednostňovaný predajca“ v Aplikácii Kia Connect bude stále dostupná, ale zobrazené informácie sa môžu líšiť od informácií v Aplikácii MyKia.

4.2.1.7.

Digitálny kľúč
Táto Služba vám umožňuje používať smartfón na vykonávanie služieb, ako je napríklad zamykanie a odomykanie vozidla, aktivácia klimatizácie vozidla alebo štartovanie vozidla (možné len zvnútra vozidla), a to pomocou zabudovaných technológií ultraširokého pásma ultra-wideband (UWB) a near-field-communication (NFC) vášho smartfónu. Umožňuje zdieľať a spravovať digitálny kľúč až s tromi ďalšími zariadeniami, napr. zariadeniami patriacimi rodine a priateľom. Upozorňujeme, že pri používaní tejto Služby sa údaje medzi mobilným inteligentným zariadením a vozidlom vymieňajú pomocou funkcií UWB alebo NFC. Tieto údaje sa neprenášajú k nám. Dostupnosť tejto Služby závisí od modelu, modelového roku a výbavy vášho vozidla a od modelu smartfónu, ktorý používate. Ďalšie informácie o kompatibilite nájdete v informáciách o tejto Službe v Aplikácii Kia Connect alebo na webovej stránke Kia Connect.

4.2.2.

Služby vo vozidle

4.2.2.1.

Služby Kia Connect Live
Dostupnosť služieb Kia Connect Live na aktuálnej polohe vášho vozidla závisí od dostupnosti príslušných údajov pre spoločnosť Kia. Dostupnosť a presnosť údajov môže závisieť od poskytovateľov tretích strán. Napríklad nedávne dopravné udalosti nemusia byť (v aktuálnom momente) zahrnuté v údajoch dostupných pre Kia, a preto ich nemožno zobraziť na mape v Hlavnej jednotke. To isté platí pre nabíjacie stanice, keďže len niektorí z prevádzkovateľov nabíjacích staníc zverejňujú aktuálne údaje o stave ich dostupnosti, z tohto dôvodu môže tiež dochádzať k problémom pri ich poskytovaní v Hlavnej jednotke.
Služby Kia Connect Live zahŕňajú:
4.2.2.1.1.
Aktuálna premávka Live a online navigácia: Táto služba poskytuje aktuálne dopravné informácie na výpočet trás a zobrazenie dopravnej situácie. Online navigácia vám umožňuje navigovať do požadovaného cieľa na základe kombinácie aktuálnych a historických dopravných informácií.
4.2.2.1.2.
Plánovanie trasy EV (len pre vozidlá s elektrickým pohonom a plug-in hybridné elektrické vozidlá): Pri zadávaní cieľa do navigácie v zabudovanom navigačnom systéme vozidla táto Služba vyhodnocuje, či si dojazd do cieľa bude vyžadovať zastávku na nabíjanie. Ak na základe aktuálneho stavu nabitia vozidla a odhadovanej miery spotreby energie bude potrebné počas jazdy vozidlo dobiť, služba automaticky pridá do navrhovanej trasy jedno alebo viac nabíjacích miest ako medzizastávky.
Služba automaticky upraví navrhované zastávky na nabíjanie, ak sa vodič rozhodne pre skoršiu zastávku na nabíjanie alebo ak podmienky jazdy vedú k vyššej spotrebe energie, ako sa očakávalo, navrhne skoršie nabíjanie a vynechá neskoršie navrhovanú zastávku na nabíjanie.
Túto službu si nemusíte sami aktivovať. Plánovanie trasy EV sa v elektrických vozidlách použije automaticky, keď sa trasa vypočítava pomocou služby online navigácie (pozri bod (i) vyššie).
4.2.2.1.3.
Vyhľadávanie aktuálnych bodov záujmu (BZ) a online BZ: Táto Služba poskytuje informácie o bodoch záujmu v blízkosti na základe aktuálnej polohy vozidla. Okrem toho táto Služba umožňuje aj aktívne vyhľadávanie bodov záujmu v okolí podľa kategórií.
V prípade oprávnených vozidiel bude táto Služba rozšírená o údaje poskytnuté prostredníctvom našej partnerskej spoločnosti 4.screen (pozri https://www.4screen.com/). Prostredníctvom rozšírenej Služby máte možnosť získať informácie o obchodoch alebo reštauráciách (napríklad o ich polohe) prostredníctvom ich označenia na mape alebo prostredníctvom funkcie vyhľadávania na mape. Môžete tiež dostávať špeciálne ponuky a ponuky z obchodov a reštaurácií v blízkosti polohy vášho vozidla. Upozorňujeme, že dostupnosť rozšírenej Služby závisí od modelu, modelového roku a výbavy vášho vozidla a je v každom prípade dostupná len vtedy, ak je vaše vozidlo vybavené softvérom Hlavnej jednotky vydaným v 4. štvrťroku 2023 alebo novším.
4.2.2.1.4.
Počasie: Táto Služba poskytuje miestne informácie o počasí v závislosti na vašej aktuálnej polohe.
4.2.2.1.5.
Parkovanie: Táto služba poskytuje informácie o parkovaní na ulici a mimo nej na základe aktuálnej polohy, blízkosti cieľa, blízkosti značky alebo blízkeho centra mesta.
4.2.2.1.6.
EV POI (len pre vozidlá s elektrickým pohonom a hybridné elektrické vozidlá plug-in): Táto služba poskytuje informácie o neďalekých nabíjacích staniciach vrátane stavu dostupnosti na základe aktuálnej polohy.
4.2.2.1.7.
Predajca BZ: Táto služba poskytuje informácie o polohe predajcov Kia v okolí na základe aktuálnej polohy vozidla.
4.2.2.1.8.
Upozornenia na rýchlostné radary/nebezpečnú zónu (ak je to v krajine použitia legálne povolené): Táto Služba poskytuje upozornenia v oblastiach, kde sú nehody obzvlášť časté, a varuje vás pred nástrahami alebo rýchlostnými kamerami.
Upozorňujeme, že používanie upozornení na rýchlostné radary môže byť v niektorých krajinách zakázané. Upozornenie na rýchlostné radary môžete použiť len tam, kde je takéto použitie povolené podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov.
Vašou povinnosťou ako vodiča je skontrolovať, či je použitie upozornenia na rýchlostné radary prípustné na mieste, kde vozidlo používate.
4.2.2.1.9.
Športová liga: Táto Služba poskytuje informácie o minulých, aktuálnych a nadchádzajúcich udalostiach pre vybrané športy a ligy.

4.2.2.2.

Identifikácia hudby: Táto Služba umožňuje pri počúvaní rádia identifikovať názov práve prehrávanej skladby a zobraziť obrázok obalu príslušného albumu. Službu je potrebné aktivovať kliknutím na logo „SoundHound“ na obrazovke rádia. Po aktivácii sa z rádia nahrá krátka zvuková vzorka a odošle sa do služby SoundHound. Po úspešnej identifikácii sa na obrazovke rádia Hlavnej jednotky zobrazí názov skladby, názov interpreta a – ak je k dispozícii – obal albumu.

4.2.2.3.

Hlasové ovládanie on-line
Táto služba umožňuje používanie hovorených príkazov na prístup a ovládanie určitých funkcií vášho vozidla a na vytváranie a odosielanie textových správ cez pripojené mobilné zariadenie. Hlasové ovládanie on-line sa prevádzkuje v on-line (cloudovom) prostredí. Po aktivácii našich Služieb v Hlavnej jednotke vášho vozidla je hlasové ovládanie on-line aktivované ako predvolené nastavenie. Táto služba vyžaduje prenos vašich osobných údajov (t. j. hlasových vzoriek) nášmu poskytovateľovi služieb Cerence B.V. Podrobnosti nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Prenosu vašich osobných údajov do Cerence môžete zabrániť deaktiváciou služby hlasové ovládanie on-line v príslušných nastaveniach vašej Hlavnej jednotky. Ak službu hlasové ovládanie on-line deaktivujete, môže byť funkcia hlasového ovládania vášho vozidla obmedzená alebo zakázaná.

4.2.2.4.

Osobný kalendár/synchronizácia navigácie
Táto Služba vám umožňuje synchronizovať váš Kalendár Google alebo Kalendár Apple na vašom smartfóne s integrovanou funkciou kalendára Hlavnej jednotky. To vám umožní vidieť váš osobný kalendár na obrazovke Hlavnej jednotky a použiť ho na nastavenie cieľa. Táto služba je kompatibilná s Kalendárom Google aj Kalendárom Apple.

4.2.2.5.

Streamovanie hudby
Táto Služba vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu a zvukové služby (podcasty, audioknihy) prostredníctvom integrovanej obrazovky a reproduktorov prostredníctvom systému infotainmentu.
Upozorňujeme, že táto Služba nezahŕňa predplatné príslušnej streamovacej služby. Je vo vašej zodpovednosti, aby ste si vytvoriť účet a nastavili predplatné u svojho obľúbeného poskytovateľa streamovacích služieb.
Poskytovatelia obsahu, ktorí sú kompatibilní s touto Službou, sa môžu líšiť v závislosti od vašej polohy a verzie softvéru vašej Hlavnej jednotky. Informácie o kompatibilných poskytovateľoch vo vašej krajine nájdete v informáciách v Hlavnej jednotke.
Upozorňujeme tiež, že táto Služba nie je vo vašej Hlavnej jednotke automaticky aktivovaná, ale je potrebné si ju aktivovať prostredníctvom obchodu Kia Connect Store. Aktivácia tejto Služby je však bezplatná a nie je potrebné si ju zakúpiť. Služba bude k dispozícii počas troch rokov od začiatku bezplatného obdobia služieb Kia Connect, t. j. od dátumu začiatku záruky vášho vozidla. Dostupnosť funkcie závisí od modelu, modelového roku a výbavy vozidla.

4.2.2.6.

Upozornenia týkajúce sa vozidla
Táto služba vám poskytuje upozornenia týkajúce sa prevádzky a údržby vášho vozidla. Upozornenia sa budú zobrazovať na Hlavnej jednotke. To vám poskytne ďalšiu pohodlnú možnosť na prijímanie rôznych upozornení.
Upozorňujeme, že ak sa na Hlavnej jednotke nezobrazujú žiadne upozornenia, neznamená to, že nie je potrebná žiadna akcia. Môže byť napríklad potrebná pravidelná údržba vášho vozidla alebo môžu byť potrebné kontroly TÜV/MOT, aj keď sa na Hlavnej jednotke nezobrazuje žiadna pripomienka servisu.
4.2.2.6.1.
Upozornenia na sťahovanie vozidiel z trhu: Spoločnosť Kia vás bude informovať o prebiehajúcich kampaniach na sťahovanie vozidiel z trhu. Na tento účel použije spoločnosť Kia vyššie uvedené centrum upozornení. Upozornenia na sťahovanie vozidiel z trhu vám môžu byť zaslané aj inými spôsobmi (napríklad v rámci Aplikácie Kia Connect, e-mailom na vašu registrovanú e-mailovú adresu alebo poštou)
4.2.2.6.2.
Servisné upozornenia: Spoločnosť Kia vám bude posielať pripomienky pravidelného servisu vášho vozidla Kia. Na tento účel použije spoločnosť Kia vyššie uvedené centrum upozornení.
4.2.2.6.3.
Upozornenia na servisné prehliadky: Spoločnosť Kia vás môže informovať aj o osobitne odporúčaných servisných úkonoch (ako sú aktualizácie softvéru, výmeny dielov za vylepšené diely alebo kontroly kvality, ktoré sa majú vykonať na určitých komponentoch vášho vozidla Kia). Informácie o odporúčaných servisných prehliadkach vám môžu byť poskytnuté prostredníctvom vyššie uvedeného centra upozornení, ako aj v rámci Aplikácie Kia Connect alebo prostredníctvom e-mailu na vašu registrovanú e-mailovú adresu.
Poskytovanie informácií o nevykonaných odporúčaných servisných kontrolách nie je Služba definovaná v Podmienkach používania a podlieha vášmu predchádzajúcemu súhlasu.
4.2.2.6.4.
Upozornenia na povinný servis vozidiel (napríklad TÜV v Nemecku alebo MOT vo Veľkej Británii): Spoločnosť Kia vás bude informovať o nadchádzajúcich povinných servisných prehliadkach vášho vozidla.
Napríklad v Spojenom kráľovstve sa pripomienka bude týkať testu „Ministerstva dopravy“ (bežne označovaného ako „MOT“).
Použitie tejto služby si vyžaduje, aby ste spoločnosti Kia poskytli správny dátum posledného povinného servisu vášho vozidla a dátum prvej registrácie vozidla. Spoločnosť Kia nenesie zodpovednosť za presnosť a včasnosť upozornenia. Je vašou povinnosťou dodržiavať povinné intervaly servisných prehliadok v súlade s platnou legislatívou.

4.2.2.7.

Tlačidlo Páči sa mi pre hudbu z USB a rádio: Tlačidlo Páči sa mi pre hudbu z USB a rádia vám umožňuje vybrať a vytvoriť si zoznam skladieb s vašimi obľúbenými skladbami. Pomocou tlačidla Páči sa mi, ktoré je integrované do hudobnej funkcie infotainmentu môžete označiť skladby, ktoré sa vám páčia alebo aj nepáčia.

4.2.3.

Aktualizácie OTA

4.2.3.1.

Všeobecné informácie o aktualizáciách OTA
Táto časť sa týka aktualizácií infotainmentu vášho vozidla a mapových údajov, ktoré sa poskytujú „bezdrôtovo“ (OTA, Over-the-Air), t. j. prostredníctvom zabudovaného mobilného komunikačného hardvéru vozidla.
Táto časť sa nevzťahuje na aktualizácie nainštalované prostredníctvom lokálneho pripojenia ani na aktualizácie poskytované vaším servisným partnerom Kia.

4.2.3.2.

Aktualizácia OTA pre mapy a infotainment
4.2.3.2.1.
Prehľad aktualizácií OTA pre mapy a infotainment
„Aktualizácia OTA pre mapy a infotainment“ umožňuje:
aktualizácie máp v navigačnom systéme vozidla („Aktualizácia máp“) a/alebo
aktualizácie softvéru infotainmentu alebo vylepšenia softvéru Hlavnej jednotky („Aktualizácia infotainmentu“)
z našich serverov do vstavaného telematického systému „bezdrôtovo“.
Ďalšie informácie o procese aktualizácie a podrobnosti o obsahu každej aktualizácie máp a aktualizácie infotainmentu vám poskytne vaša Hlavná jednotka.
4.2.3.2.2.
Predpoklady na bezdrôtové aktualizácie OTA pre mapy a infotainment
Softvér pre mapy a infotainment umožňujúci bezdrôtovú aktualizáciu OTA: Aby ste mohli vykonávať aktualizácie OTA, musí mať vaše vozidlo Kia nainštalovaný softvér umožňujúci bezdrôtové aktualizácie OTA pre mapy a infotainment. V závislosti od modelu vášho vozidla, dátumu výroby a línie výbavy nemusí byť bezdrôtová aktualizácia OTA zahrnutá vo verzii softvéru nainštalovanej vo vašom vozidle. V tomto prípade môže byť potrebné nainštalovať verziu softvéru umožňujúcu aktualizáciu OTA prostredníctvom lokálneho pripojenia. Spoločnosť Kia však nezaručuje, že pre vaše vozidlo bude k dispozícii verzia softvéru umožňujúca bezdrôtovú aktualizáciu OTA. V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte pomocou kontaktných údajov uvedených v časti 2.
Dostupnosť: Inštalácia aktualizácie prostredníctvom OTA vyžaduje, aby spoločnosť Kia sprístupnila aktualizáciu máp a/alebo aktualizáciu infotainmentu na stiahnutie a inštaláciu OTA, ktorá je vhodná pre vaše vozidlo. Vaša Hlavná jednotka bude pravidelne kontrolovať, či je k dispozícii nová aktualizácia pre mapy a/alebo infotainment. Bezdrôtové aktualizácie OTA môžu byť vydávané nárazovo, to znamená, že nie všetky vozidlá dostanú aktualizáciu v rovnakom čase, hoci sa ich model a výbava môžu zhodovať.
Podmienky na bezplatnú bezdrôtovú aktualizáciu OTA infotainmentu: Ak ste prvým majiteľom nového vozidla Kia z modelového roku 2022, ktoré má možnosť vykonávať „aktualizácie OTA pre mapy a infotainment“ a predávalo sa od mája 2021, budete mať nárok na dve bezplatné po sebe idúce aktualizácie OTA pre mapy a infotainment („Bezplatné aktualizácie OTA pre systém infotainmentu“).
Po využití Bezplatných bezdrôtových aktualizácií OTA systému infotainmentu budete môcť získať ďalšie bezplatné aktualizácie máp a/alebo infotainmentu v súlade s právnymi predpismi. Spoločnosť Kia však neposkytuje žiadnu záruku ani vyhlásenie, pokiaľ ide o počet aktualizácií, ktoré budú k dispozícii, alebo okamih, kedy budú aktualizácie k dispozícii. Ďalšie aktualizácie (ak sú k dispozícii) budú dostupné len (i) na manuálne stiahnutie z webovej stránky https://update.kia.com/EU/E1/Main alebo (ii) u predajcu. Aby sa predišlo pochybnostiam, nebudú vám tieto aktualizácie máp a/alebo infotainmentu ponúkané na webovej stránke a u predajcu „bezdrôtovo“.
Dokonca aj vtedy, ak je samotný aktualizačný súbor dostupný bezplatne si váš predajca môže účtovať prácu spojenú s vykonaním aktualizácie. V prípade stiahnutia z webovej stránky budete musieť znášať náklady vášho poskytovateľa komunikačných služieb na stiahnutie aktualizačného súboru.

4.2.3.3.

Bezdrôtová aktualizácia OTA pre systém vozidla
4.2.3.3.1.
Prehľad bezdrôtových aktualizácií OTA pre systém vozidla
„Bezdrôtová aktualizácia OTA pre systém vozidla“ umožňuje aktualizovať zabudovaný softvér rôznych riadiacich jednotiek vozidla novšími verziami softvéru alebo aktualizovanými parametrami z našich serverov „bezdrôtovou“ metódou.
Ďalšie informácie o procese aktualizácie a podrobnosti o obsahu každej bezdrôtovej aktualizácie OTA pre systém vozidla vám budú poskytnuté prostredníctvom vašej Hlavnej jednotky alebo – ak sa aktualizácia vykoná za účelom realizácie zmluvy o zakúpení aktualizácie (pozri časť 5) – v priebehu procesu nákupu v Aplikácii Kia Connect.
4.2.3.3.2.
Predpoklady na bezdrôtovú aktualizáciu OTA pre systém vozidla
Softvér umožňujúci bezdrôtovú aktualizáciu OTA pre systém vozidla
Aby ste mohli prijímať bezdrôtové aktualizácie OTA pre systém vozidla, musí byť vo vašom vozidle Kia nainštalovaný softvér umožňujúci funkciu bezdrôtovej aktualizácie OTA pre systém vozidla. V závislosti od modelu vášho vozidla, dátumu výroby a výbavy nemusí byť pre vaše vozidlo tento softvér dostupný. Spoločnosť Kia nezaručuje, že verzia softvéru umožňujúca bezdrôtovú aktualizáciu OTA pre systém vozidla bude pre vaše vozidlo k dispozícii. V prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti 2. 
Dostupnosť, kúpa (ak je to relevantné)
Inštalácia aktualizácie prostredníctvom bezdrôtovej aktualizácie OTA vyžaduje, aby spoločnosť Kia sprístupnila na stiahnutie bezdrôtovú aktualizáciu OTA pre systém vozidla, ktorá je kompatibilná s vaším vozidlom. Niektoré bezdrôtové aktualizácie OTA pre systém vozidla vám môžu umožniť používanie ďalších funkcií vo vašom vozidle. Takéto dodatočné funkcie („Upgrady“) môže spoločnosť Kia sprístupniť na zakúpenie prostredníctvom Aplikácie Kia Connect. V takom prípade bude inštalácia príslušnej bezdrôtovej aktualizácie OTA pre systém vozidla možná až po uzatvorení príslušnej kúpnej zmluvy so spoločnosťou Kia a zaplatení príslušnej kúpnej ceny. Podrobnosti o Upgradoch a ich kúpe nájdete v časti 5.

4.3.

Informácie o spracovaní údajov o polohe pre poskytovanie Služby
Nasledujúce Služby vyžadujú získavanie a spracúvanie údajov o polohe (údaje GPS): mapa domovskej ponuky a panel vyhľadávania, služby Kia Connect Live, hlasové ovládanie on-line, synchronizácia osobného kalendára/navigácie, centrum oznámení, upozornenia na stiahnutie z trhu a servisné pripomienky, aktualizácie OTA pre mapy a infotainment, diaľkové ovládanie klimatizácie (len pre vozidlá s elektrickým pohonom), diaľkové nabíjanie, diaľkové ovládanie dverí, odoslať POI do vozidla, hľadanie vozidla, prehľad jázd, stav vozidla, technický protokol, diagnostika vozidla, výstraha vozidla a alarm pri krádeži.
Bez získavania a spracúvania údajov o polohe nie je možné príslušnú Službu(y) poskytovať/používať.

4.4.

Deaktivácia Služieb
Služby môžete vypnúť deaktiváciou
Služieb prostredníctvom Hlavnej jednotky a/alebo
Služieb a/alebo aktualizácie OTA pre mapy a infotainment prostredníctvom Aplikácie Kia Connect.

5.

Upgrady; Kia Connect Store

5.1.

Prehľad
Spoločnosť Kia môže ponúknuť rôzne ďalšie „Upgrady“, ktoré si môžete zakúpiť prostredníctvom Aplikácie Kia Connect.

5.1.1.

Predpoklady na dostupnosť Upgradov
Dostupnosť jednotlivých Upgradov závisí od modelu vozidla, dátumu výroby a výbavy. Všeobecne platí, že na to, aby „Upgrady“ fungovali, musí byť vozidlo schopné prijímať a inštalovať bezdrôtové aktualizácie OTA pre systém vozidla (pozri časť 4.2.3.3) a byť vybavené najnovšou verziou softvéru systému infotainmentu.

5.1.2.

Prepojenie Upgradu a vozidla; používateľ Upgradov
Upgrady sa kupujú pre konkrétne vozidlo, t. j. každý zakúpený Upgrade je prepojený s konkrétnym vozidlom, ktoré je identifikované jedinečným identifikačným číslom vozidla (VIN). To znamená, že Upgrady môžu byť predané spolu s vaším vozidlom, aby ich mohli používať ďalší majitelia za podmienok stanovených v tomto dokumente; pozri najmä časť 5.4.
Všetky zakúpené Upgrady sú prepojené s konkrétnym vozidlom, konečným príjemcom Upgradu je vlastník vozidla. V prípade predaja vozidla bude mať predajca vozidla prospech zo zvýšenej hodnoty vozidla vďaka Upgradom, ktoré sú v ňom nainštalované. Myslite na to, ak budete kupovať Upgrady pre vozidlo, ktorého vlastníkom nie ste vy.

5.1.3.

Povinnosti používateľa, ktorý kupuje Upgrade, vo vzťahu k vlastníkovi vozidla
Zakúpením Upgradu sa zmení funkčnosť a vlastnosti dotknutého vozidla. Ak si zakúpite Upgrade pre vozidlo, ktoré nevlastníte (napr. z dôvodu, že ide o vozidlo na leasing alebo zapožičané vozidlo, alebo preto, že sa o vozidlo delíte s jeho majiteľom), musíte pred zakúpením Upgradu pre príslušné vozidlo získať súhlas majiteľa s úpravou jeho vozidla. Spoločnosť Kia nenesie zodpovednosť za žiadny spor alebo škodu, ktorá vznikne v dôsledku toho, že si zakúpite Upgrade pre vozidlo bez súhlasu jeho vlastníka.

5.2.

Popis jednotlivých Upgradov
V súčasnosti sú všeobecne k dispozícii nasledujúce Upgrady, ktoré si môžete zakúpiť pre vaše vozidlo v závislosti od modelu vozidla, dátumu výroby a výbavy.

5.2.1.

Funkcia Boost (len pre elektrické vozidlá)
Na základe elektromotora, ktorý je nainštalovaný vo vozidle, posilňuje tento Upgrade zrýchlenie vozidla, čím znižuje čas potrebný na zrýchlenie z 0 na 100 km/h.
Dostupnosť Upgradu podlieha aj požiadavkám na registráciu vozidla v krajine registrácie vozidla. Preto sa môže stať, že Upgrade nebude k dispozícii na zakúpenie, aj keď by vaše vozidlo bolo technicky schopné tento Upgrade nainštalovať.

5.2.2.

Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2)
Tento Upgrade umožňuje vylepšenú funkciu inteligentného asistenta pre parkovanie na diaľku, ktorá umožňuje automatické parkovanie zacúvaním na parkovacie miesto, parkovaním dopredu, kolmo, šikmo a paralelne. Vozidlo rozpozná objekty v okolí a automaticky riadi rýchlosť a radenie prevodových stupňov, ako aj otáčanie volantu potrebné na zaparkovanie.

5.2.3.

Platená bezdrôtová aktualizácia OTA
– vám umožní získať ďalšie aktualizácie máp a infotainmentu prostredníctvom metódy bezdrôtovej aktualizácie OTA po vyčerpaní bezplatných aktualizácií infotainmentu (pozri časť 4.2.3 písm. (b) bod (ii) písm. (cc) vyššie). 
Upozorňujeme, že tento Upgrade umožňuje metódu bezdrôtovej aktualizácie OTA len ako spôsob získavania a inštalácie aktualizácií pre mapy a infotainment. Zakúpenie tohto Upgradu, vo všeobecnosti ani pre konkrétnu aktualizáciu, nezaručuje dostupnosť aktualizácií pre mapy a infotainment

5.3.

Možnosti zakúpenia

5.3.1.

Balíčky
Upgrady môžu byť k dispozícii na trvalý nákup na základe jednorazovej paušálnej platby a v rôznych balíčkoch, ktoré umožňujú používanie Upgradu na obmedzené obdobie (napr. 3 mesiace alebo 6 mesiacov). Platnosť balíčkov na obmedzené časové obdobie automaticky vyprší po uplynutí zakúpeného časového obdobia. Ďalšie používanie príslušného Upgradu si vyžaduje opätovné zakúpenie Upgradu.

5.3.2.

Bezplatné skúšobné obdobie
Pri niektorých Upgradoch sa pred uplatnením povinnosti platby ponúka bezplatné skúšobné obdobie. Ak počas skúšobného obdobia deaktivujete Upgrade v Aplikácii Kia Connect, nebude vám za používanie Upgradu počas skúšobného obdobia účtovaný žiadny poplatok. V opačnom prípade bude za čas po uplynutí skúšobného obdobia účtovaná cena vybraného balíčka Upgradu.
Bezplatné skúšobné obdobie je k dispozícii len raz pre jeden Upgrade. To znamená, že ak ste si raz zakúpili Upgrade s následnou možnosťou využiť skúšobné obdobie, každý opakovaný nákup Upgradu vám bude účtovaný priamo bez ďalšieho bezplatného skúšobného obdobia. To platí aj v prípade, ak sa skúšobné obdobie skončilo predčasne z dôvodu deaktivácie služieb pripojeného vozidla (pozri časť 5.4.1 písm. (b) bod (iii) alebo preto, že ste si zakúpili balíček Upgradu ako zdieľaný používateľ a zdieľanie vozidla s vaším účtom bolo počas skúšobného obdobia deaktivované (pozri časť 5.4.2 písm. (b) bod (ii)).
Podrobnosti týkajúce sa platných skúšobných období sú uvedené v popise produktu v časti obchodu pre Aplikáciu Kia Connect.

5.3.3.

Podmienky nákupu
Dostupné balíčky, platné skúšobné obdobie a ceny nájdete v ponuke balíčkov v obchode Kia Connect Store v Aplikácii Kia Connect.

5.4.

Podmienky nákupu a používania Upgradov

5.4.1.

Aktívne služby pripojeného vozidla („Kia Connect“)

5.4.1.1.

Požiadavky na aktívne služby pripojeného vozidla
Inštalácia a aktivácia Upgradu, deaktivácia Upgradu v prípade jeho ukončenia počas bezplatného skúšobného obdobia a monitorovanie/implementácia zakúpeného trvania používania Upgradu si vyžaduje, aby boli služby pripojeného vozidla („Kia Connect“) vo vašom vozidle aktivované počas celého obdobia používania Upgradu. Vašou povinnosťou ako používateľa je udržiavať služby pripojeného vozidla aktívne, aby ste mohli využívať výhody zakúpeného Upgradu.

5.4.1.2.

Dôsledky deaktivácie služieb pripojeného vozidla
Ak deaktivujete služby pripojeného vozidla (CCS), budú platiť nasledujúce pravidlá:
5.4.1.2.1.
Akýkoľvek upgrade, ktorý bol zakúpený na obmedzené obdobie používania, bude deaktivovaný po deaktivácii služieb pripojeného vozidla a zostane deaktivovaný dovtedy, kým budú služby pripojeného vozidla deaktivované. V takom prípade sa zakúpené obdobie používania príslušného upgradu preruší a bude pokračovať po opätovnej aktivácii služieb pripojeného vozidla. Upgrade bude opäť aktivovaný po opätovnej aktivácii služieb pripojeného vozidla. To platí bez ohľadu na to, ktorý používateľ služby pripojeného vozidla opätovne aktivuje, t. j. v prípade predaja vozidla môže kupujúci služby pripojeného vozidla tiež opätovne aktivovať a využívať zostávajúce obdobie používania updatu; pozri tiež oddiel 5.4.3.
5.4.1.2.2.
Upgrady, ktoré boli zakúpené na neobmedzené obdobie, zostávajú vo všeobecnosti aktívne. Určité Upgrady však môžu prestať fungovať, ak sú služby pripojeného vozidla deaktivované. Týka sa to najmä Upgradov, ktoré si na plnú funkčnosť vyžadujú pripojenie, ako napríklad platené bezdrôtové aktualizácie OTA, ale môže to byť aj prípad iných Upgradov, ktoré boli zakúpené na neobmedzené obdobie.
5.4.1.2.3.
Upgrady, ktoré sa momentálne používajú v skúšobnom období, budú deaktivované. Skúšobné obdobie sa skončí po deaktivácii služieb pripojeného vozidla. Ak budete chcieť používať Upgrade po opätovnej aktivácii služieb pripojeného vozidla , budete si musieť príslušný Upgrade znovu zakúpiť. V prípade opätovného zakúpenia príslušného Upgradu sa pri druhom zakúpení skúšobná doba neposkytuje.

5.4.2.

Viacerí používatelia služby Kia Connect pre konkrétne vozidlo
Vozidlo môže byť prepojené s jedným alebo viacerými účtami Kia Connect (pozri časť 4.1.2 vyššie).
Hlavný používateľ, ako aj ktorýkoľvek zo zdieľaných používateľov, si môže zakúpiť Upgrady pre vozidlo, s ktorým je prepojený ich účet Kia Connect. V prípade, že si Upgrade zakúpi zdieľaný používateľ, platia nasledujúce ustanovenia:

5.4.2.1.

Informácie pre ostatných používateľov
V prípade, že si niektorý používateľ zakúpi Upgrade, spoločnosť Kia informuje hlavného používateľa a všetkých zdieľaných používateľov o zakúpení Upgradu, ako aj o aktivácii a deaktivácii príslušného Upgradu (ak k tomu dôjde).

5.4.2.2.

Vplyv ukončenia spoločného používania vozidla na zakúpené Upgrady
V prípade, že si zdieľaný používateľ zakúpi Upgrade a hlavný používateľ následne ukončí zdieľanie vozidla so zdieľaným používateľom, platí nasledujúce:
5.4.2.2.1.
Upgrady, ktoré si zakúpil zdieľaný používateľ a ktoré sú v súčasnosti v skúšobnom období, budú deaktivované a skúšobné obdobie pre tieto Upgrady bude ukončené.
5.4.2.2.2.
Upgrady, ktoré si zdieľaný používateľ zakúpil a ktoré už nie sú v skúšobnom období, budú vo vozidle naďalej k dispozícii počas zakúpeného obdobia používania za predpokladu, že služby pripojeného vozidla zostanú aktívne (pozri vyššie časť 5.4.1). To znamená, že hlavný používateľ (ako aj vlastník) vozidla naďalej využíva výhody Upgradu, aj keď je zdieľaný používateľ odpojený a už nebude mať prístup k vozidlu.

5.4.3.

Predaj a prevod vozidla na nového majiteľa
V prípade predaja vozidla novému majiteľovi sa na všetky Upgrady, ktoré boli pre vozidlo zakúpené, vzťahujú nasledujúce ustanovenia.

5.4.3.1.

Pred odovzdaním vozidla novému majiteľovi musíte deaktivovať služby pripojeného vozidla a dodržať ďalšie povinnosti uvedené v časti 7.3.

5.4.3.2.

Keď budú deaktivované služby pripojeného vozidla, budú deaktivované aj Upgrady, ako je podrobnejšie popísané v časti 5.4.1 písm. (b).

5.4.3.3.

Nový majiteľ môže opätovne aktivovať Upgrady, ktoré boli deaktivované z dôvodu deaktivácie služieb pripojeného vozidla, ich opätovným aktivovaním. To si vyžaduje, aby si nový majiteľ vozidla vytvoril účet Kia Connect, akceptoval tieto Podmienky používania a prepojil svoj účet s príslušným vozidlom. Po opätovnej aktivácii služieb pripojeného vozidla budú príslušné Upgrady k dispozícii po zvyšok zakúpeného obdobia používania.

5.4.3.4.

Ako predávajúci máte povinnosť presne informovať kupujúceho vášho vozidla o Upgradoch, ktoré sú nainštalované vo vozidle a o zostávajúcich dobách používania a príslušných termínoch ich ukončenia. Ďalej ste povinní informovať kupujúceho o požiadavke vytvoriť si účet Kia Connect a prijať tieto Podmienky používania, aby si mohol Upgrady opätovne aktivovať. Spoločnosť Kia nenesie žiadnu zodpovednosť za nároky nového majiteľa z dôvodu, že nový majiteľ nemôže opätovne aktivovať alebo inak využívať určitý Upgrade, ktorý ste deklarovali ako dostupný pre vaše vozidlo. Výnimkou sú problémy spôsobené technickými poruchami, ktoré spadajú pod služby Kia Connect.

5.5.

Obchod Kia Connect Store, spôsob nákupu a platby

5.5.1.

Spôsob nákupu
V Aplikácii Kia Connect si môžete vybrať rôzne Upgrady a iné doplnky softvéru vozidla, ktoré si môžete zakúpiť v obchode. Odoslaním objednávky cez Aplikáciu Kia Connect týkajúcej sa Upgradu alebo inej doplnkovej služby žiadate spoločnosť Kia o zakúpenie príslušného Upgradu alebo doplnkových služieb. Spoločnosť Kia potvrdí prijatie objednávky prostredníctvom automaticky zaslaného e-mailu (potvrdenie objednávky). Toto potvrdenie objednávky nepredstavuje prijatie vašej žiadosti, ale len potvrdzuje prijatie a ďalšie spracovanie vašej žiadosti spoločnosťou Kia. 
Zmluva medzi spoločnosťou Kia a vami sa uzatvára pre každý Upgrade osobitne a nadobúda právoplatnosť po aktivácii zakúpeného Upgradu v príslušnom vozidle, pre ktoré bol Upgrade zakúpený. Spoločnosť Kia je oprávnená poskytnúť čiastkové dodávky služieb, pokiaľ pre vás nepredstavujú neprimeranú nevýhodu.
Zmluvu týkajúcu sa každého Upgradu môžete kedykoľvek počas skúšobnej doby vypovedať, ako je uvedené v časti 5.3.2.

5.5.2.

Vypršanie vášho práva na odstúpenie od zmluvy
Vo všeobecnosti platí, že ak ste spotrebiteľ, máte zákonné právo na odstúpenie od zmluvy, ako je uvedené v časti 15. V priebehu nákupu vás požiadame o váš výslovný súhlas s tým, aby spoločnosť Kia začala plniť zmluvu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Udelením súhlasu strácate právo na odstúpenie od zmluvy, hneď ako spoločnosť Kia začne s plnením zmluvy.

5.5.3.

Prístup k týmto Podmienkam používania
Prístup k týmto Podmienkam používania môžete získať prostredníctvom odkazu v procese objednávky pred jej odoslaním. Okrem toho dostanete kópiu týchto Podmienok používania v e-maile s potvrdením objednávky.

5.5.4.

Spracovanie platieb 
Spracovanie platieb v obchode Kia Connect Store zabezpečuje naša partnerská spoločnosť Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko (ďalej len „Stripe“). Je to v súlade s naším oprávneným záujmom ponúkať účinný a bezpečný spôsob platby. V tejto súvislosti zdieľame so spoločnosťou Stripe nasledujúce údaje v rozsahu potrebnom na plnenie zmluvy:
meno majiteľa účtu
e-mailovú adresu k účtu
číslo zákazníka
bankové údaje
dátum a čas začiatku predplatného
počet používateľov
vašu polohu
Informácie uvedené v tejto časti nie sme na základe zákona alebo zmluvy povinní spracovávať. Bez vašich osobných údajov však nemôžeme spracovať platbu prostredníctvom služby Stripe. Uzatvorením zmluvy výslovne súhlasíte so spracovaním osobných údajov ako aj s použitím spôsobu platby. 
Jednotlivé spôsoby platby ponúkané prostredníctvom služby Stripe vám budú oznámené v obchode Kia Connect Store. Spoločnosť Stripe môže na spracovanie platieb využívať iné platobné služby, ktoré môžu podliehať osobitným platobným podmienkam, ktoré vám budú v prípade potreby oznámené osobitne. Viac informácií o službách spoločnosti Stripe nájdete na stránke https://stripe.com.

6.

Autorské právo

6.1.

Celý obsah Služieb je vlastníctvom spoločnosti Kia, jej priamych alebo nepriamych dcérskych spoločností alebo pridružených spoločností (ďalej spoločne len „Skupina Kia“) alebo tretích strán a je chránený príslušným autorským právom a všetky práva sú vyhradené.
Všetky práva na Služby, základný softvér, obsah a usporiadanie vlastní Skupina Kia a jej poskytovatelia licencií. Bez nášho výslovného písomného súhlasu nesmiete Služby akýmkoľvek spôsobom predávať, distribuovať, publikovať, vysielať, šíriť alebo komerčne využívať.
Bez nášho predchádzajúceho súhlasu nesmiete reprodukovať (úplne alebo čiastočne), prenášať (elektronickými prostriedkami alebo inak), upravovať, zobrazovať, opätovne doručovať, udeľovať licencie, prepájať alebo inak používať Služby na akýkoľvek verejný alebo komerčný účel.

6.2.

Žiadna z týchto Podmienok používania sa nebude vykladať ako udelenie licencie alebo práva na používanie ktoréhokoľvek obrázka, ochrannej známky, servisnej značky alebo loga, ktoré sú všetky majetkom Skupiny Kia.
Skupina Kia si vyhradzuje všetky práva týkajúce sa jej chránených informácií alebo materiálu v súvislosti so Službami a uplatní si takéto práva v plnom rozsahu príslušných zákonov o autorských právach a ochranných známkach.

7.

Povinnosti používateľa a obmedzenia

7.1.

Základné povinnosti
Pri používaní Služieb ste povinní dodržiavať príslušné právne predpisy a rešpektovať práva tretích osôb.

7.2.

Informačné povinnosti
O aktivácii Služieb a spracovaní údajov ste povinní informovať ostatných vodičov vozidla v súlade s časťou 9.2.

7.3.

Povinnosti pri prevode vozidla na nového vlastníka
Ak svoje vozidlo predáte alebo ho inak trvalo poskytnete tretej strane, nezabudnite na povinnosť deaktivovať Služby v Hlavnej jednotke príslušného vozidla a vymazať údaje uložené vo vozidle. Vozidlo sa v tomto prípade odpojí od vašej Aplikácie Kia Connect, ale údaje vášho účtu Kia v Aplikácii Kia Connect sa neodstránia. Ak nastane táto okolnosť, ste vy a spoločnosť Kia oprávnení ukončiť túto zmluvu o používaní Služieb podľa časti 11.4.

7.4.

Zakázané spôsoby použitia a iné neprípustné činnosti

7.4.1.

Služby môžete používať len na určené účely a v rámci obmedzení popísaných v časti 4.2.

7.4.2.

Svoje prihlasovacie údaje pre Služby môžete používať len na prihlásenie do Aplikácie Kia Connect a pripojenie Hlavnej jednotky k Aplikácii Kia Connect.

7.4.2.1.

Dovolené nie je
7.4.2.1.1.
zdieľať vaše prihlasovacie údaje s inými používateľmi vášho vozidla, alebo
7.4.2.1.2.
zdieľať vaše prihlasovacie údaje s akoukoľvek treťou stranou, napríklad s poskytovateľmi aplikácií tretích strán alebo iného softvéru, alebo
7.4.2.1.3.
používať vaše prihlasovacie údaje v súvislosti so softvérom, ktorý nie je od spoločnosti Kia, alebo
7.4.2.1.4.
používať vaše prihlasovacie údaje na pripojenie akejkoľvek služby tretej strany k systémom Kia, ako je napríklad back-end Kia Connect.

7.4.3.

Nesmiete upravovať svoje vozidlo (vrátane úpravy hardvéru alebo softvéru alebo používania softvéru tretích strán) akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol ovplyvniť funkčnosť Služieb.

7.4.4.

Kartu SIM zabudovanú v Hlavnej jednotke môžete používať len v rámci Hlavnej jednotky a len na prístup k Službám. Zakázané je akékoľvek extrahovanie SIM karty z Hlavnej jednotky alebo kopírovanie informácií obsiahnutých na SIM karte (napr. ICCID).
Kartu SIM nesmiete používať:
na prenos hlasu (vrátane VOIP),
na prístup k verejne adresovateľnej destinácii (napr. verejná adresa IP) vrátane použitia servera proxy, brány gateway alebo smerovania,
akýmkoľvek spôsobom, ktorý je snahou o prelomenie bezpečnostných opatrení, bez ohľadu na to, či výsledkom preniknutia je poškodenie alebo strata údajov,
akýmkoľvek spôsobom, ktorý využíva Služby alebo softvér súvisiaci s protokolom na okamžitú textovú komunikáciu, zdieľanie súborov so vzájomným sprístupňovaním, internetovým protokolom BitTorrent alebo serverovou sieťou proxy,
akýmkoľvek spôsobom, ktorý zahŕňa hromadné odosielanie nevyžiadaných správ, posielanie nevyžiadaných hromadných e-mailov alebo komerčných správ, alebo ponechávanie otvoreného servera SMTP, alebo
akýmkoľvek spôsobom, ktorý spôsobuje narušenie siete alebo Služieb.

7.4.5.

Tretej strane nesmiete prezradiť žiadne výsledky akéhokoľvek porovnávania alebo testovania výkonu SIM karty, siete, Služieb alebo akéhokoľvek ich komponentu.

7.5.

Dôsledky porušenia zákazov
Akékoľvek porušenie povinností a obmedzení popísaných v časti 6 môže mať za následok dočasné pozastavenie poskytovania Služieb. Spoločnosť Kia vás bude vo všeobecnosti vopred informovať o zámere prerušiť poskytovanie Služieb a o dobe trvania pozastavenia, pokiaľ nie je nevyhnutné okamžité prerušenie na zabránenie poškodenia spoločnosti Kia, Služby, siete alebo iných zákazníkov. Trvanie pozastavenia určí spoločnosť Kia podľa vlastného uváženia na základe závažnosti porušenia a z toho vyplývajúcich rizík pre spoločnosť Kia, Služby, sieť alebo iných zákazníkov. Spoločnosť Kia môže v prípade opakovaného porušenia zákazov a obmedzení zmulvu vypovedať v súlade s časťou 10.3.

8.

Poplatok za Službu

8.1.

Obdobie bezplatného servisu
Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach používania vo vzťahu k príslušným Službám uvedené inak, Služby sa používateľom konkrétneho vozidla (podľa jeho príslušného VIN) poskytujú bezplatne na obdobie 7 rokov. Táto 7-ročná lehota začína plynúť dňom začiatku záručnej doby vozidla.
Ak bude vozidlo predané a zaregistruje sa na nového vlastníka počas obdobia bezplatnej Služby, nový vlastník sa môže počas zvyšku obdobia bezplatnej Služby rozhodnúť využívať Služby bezplatne tak, že si Služby aktivuje na svoje meno. Obdobie bezplatného servisu zostáva nedotknuté akýmkoľvek následným predajom a registráciou po prvom predaji, t. j. obdobie bezplatnej Služby nie je prerušené ani predĺžené následným predajom a/alebo registráciou vozidla.

8.2.

Doplnkové služby
Vyhradzujeme si právo v budúcnosti navrhnúť ďalšie služby s výhradou samostatných podmienok používania. Takéto doplnkové služby môžu byť spoplatnené.

9.

Dostupnosť Služby

9.1.

Vyhradzujeme si právo dočasne alebo natrvalo deaktivovať prístup k Službám, úplne alebo čiastočne, pokiaľ je to potrebné na zaistenie bezpečnosti alebo stability Služieb pre všetkých používateľov alebo na zabezpečenie súladu Služieb s povinnými právnymi predpismi.

9.2.

Poskytovanie a používanie Služieb môže podliehať obmedzeniam vzhľadom na súčasný stav techniky, ktorý je mimo našej kontroly. Týka sa to najmä dostupnosti dátových spojení poskytovaných operátormi. V jednotlivých prípadoch môže nedostupnosť siete viesť k tomu, že Služby nebudú dostupné, pretože nebude možné uskutočniť potrebný prenos údajov.
Okrem toho môžu vzniknúť krátkodobé obmedzenia kapacity z dôvodu vysokého zaťaženia služieb, bezdrôtových a pevných sietí a internetu.

9.3.

Poruchy môžu taktiež vzniknúť v dôsledku vyššej moci, vrátane pandemických a epidemických ochorení, štrajkov, výluk a oficiálnych nariadení, a z dôvodu technických a iných opatrení (akými sú napr. opravy, údržba, aktualizácie softvéru a jeho rozšírenia), ktoré sú potrebné v našich systémoch alebo v systémoch našich dodávateľov alebo poskytovateľov, poskytovateľov obsahu a prevádzkovateľov sietí, ktoré sú potrebné pre správnu alebo zlepšenú prevádzku Služieb.

9.4.

V prípade deaktivácie, obmedzenia alebo prerušenia prístupu k Službám podľa tohto článku 7, vás budeme v maximálnej možnej miere vopred kontaktovať, aby sme vás o tom informovali a uviedli dôvod deaktivácie, obmedzenia alebo prerušenia.

10.

Ochrana údajov

10.1.

Informácie o tom, ako zhromažďujeme a spracovávame osobné údaje v súvislosti s poskytovaním Služieb nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov Kia Connect, ktoré je k dispozícii na webovej stránke Kia Connect https://connect.kia.com/eu/downloads.

10.2.

O aktivácii Služieb musíte informovať každého používateľa/vodiča vozidla. Každého používateľa/vodiča musíte informovať najmä o spracovaní údajov opísaných vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov Kia Connect a o skutočnosti, že Služby vyžadujú zhromažďovanie a spracovanie údajov o polohe (údaje GPS).

11.

Doba platnosti, Ukončenie

11.1.

Táto zmluva začína plynúť po tom, čo ju prijmete na Hlavnej jednotke. Uplynie po skončení obdobia bezplatnej služby (pozri časť 7.1), pokiaľ nebude ukončená skôr v súlade s touto časťou 10.

11.2.

Zmluvu týkajúcu sa poskytovania Služieb a tým aj právo na používanie Služieb môže ktorákoľvek zmluvná strana vypovedať kedykoľvek s jednomesačnou výpovednou lehotou, a to do konca kalendárneho štvrťroka.

11.3.

Právo ktorejkoľvek zo zmluvných strán vypovedať zmluvu v odôvodnenom prípade zostáva nedotknuté. Odôvodnený prípad na vypovedanie zmluvy zo strany spoločnosti Kia existuje najmä v prípade opakovaného porušenia používateľských povinností podľa podmienok v časti 6.5.

11.4.

Okrem toho v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy na vozidlo, opätovného nadobudnutia alebo iného stiahnutia vozidla príslušným predajcom, v prípade ukončenia lízingovej zmluvy, v prípade predaja vozidla tretej strane, v prípade krádeže, ako aj v prípade tzv. totálnej škody bez možnosti opravy, má každá zmluvná strana nárok na ukončenie Služieb v súvislosti s príslušným vozidlom.

11.5.

Zákonné práva ktorejkoľvek zo zmluvných strán na ukončenie zmluvy zostávajú nedotknuté.

12.

Zmeny Služieb, Zmeny Podmienok používania

12.1.

Zmeny Služieb
Spoločnosť Kia si vyhradzuje právo vykonať primerané zmeny v Službách. Z času na čas vykonávame najmä zákonom požadované aktualizácie, čo sú zmeny, ktoré udržujú naše Služby v súlade s platnými zákonmi. Tieto aktualizácie našich Služieb môžeme vykonať aj z bezpečnostných dôvodov a na zabezpečenie toho, aby spĺňali očakávané štandardy kvality (napr. tie, ktoré sú popísané v časti 15, Zákonné záruky).
Okrem toho môžeme naše Služby zmeniť z nasledujúcich dodatočných dôvodov:
aby sme ich prispôsobili novým technológiám,
aby sme ich prispôsobili zvýšeniu alebo zníženiu počtu používateľov Služieb,
aby sme ich prispôsobili dovozným zmenám v licenciách alebo partnerstvách s tretími stranami a
aby sme predišli zneužitiu alebo poškodeniu.

12.2.

Zmeny Podmienok používania
Spoločnosť Kia vám ponúkne zmeny týchto Podmienok používania tak, že ich zobrazí v Aplikácii Kia Connect a/alebo na Hlavnej jednotke vozidla najneskôr dva mesiace pred nadobudnutím platnosti navrhovaných nových Podmienok používania. Zmenené Podmienky používania nadobudnú účinnosť len vtedy, ak ich prijmete kliknutím na príslušné tlačidlo „prijať“ v Aplikácii Kia Connect alebo na Hlavnej jednotke.
Ak navrhované zmenené Podmienky používania neprijmete, vyhradzujeme si právo ukončiť zmluvu so 6-týždňovou výpovednou lehotou do konca kalendárneho štvrťroka.

13.

Ostatné ustanovenia

13.1.

Všetky zmluvy medzi spoločnosťou Kia a vami sa uzatvárajú v miestnej jazykovej verzii. Po uzavretí príslušnej zmluvy bude text zmluvy k dispozícii na stiahnutie na stránke https://connect.kia.com/eu/downloads.

13.2.

Tieto Podmienky používania sú úplnou dohodou zmluvných strán o predmete používania Služieb a nahrádzajú všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody medzi zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu dohody. 

13.3.

Odchylné, protichodné alebo doplňujúce zmluvné podmienky z vašej strany budú upravovať používanie Služieb len vtedy, ak ich výslovne písomne odsúhlasíme.

13.4.

Akékoľvek zmeny a doplnenia Podmienok používania, ako aj oznámenia potrebné na ich vykonanie, si vyžadujú textovú podobu (vrátane e-mailu, faxu, alebo potvrdenia na Hlavnej jednotke) na to, aby boli účinné. Požiadavka na textovú podobu môže byť zrušená len v textovej podobe.

13.5.

Sme oprávnení postúpiť naše práva a povinnosti podľa tejto zmluvy, všetky alebo ich časť, inému poskytovateľovi služieb, pričom vám to oznámime 6 týždňov vopred. V takom prípade ste však oprávnení vypovedať zmluvu do jedného mesiaca od prijatia písomného oznámenia účinného v čase zamýšľaného postúpenia zmluvy spoločnosti, ktorá v zmluve nahrádza spoločnosť Kia. O tomto práve na vypovedanie zmluvy vás budeme výslovne informovať v písomnom oznámení.
Aby sa predišlo pochybnostiam, týmto právom nie je dotknuté vaše právo kedykoľvek ukončiť Podmienky používania, a tým aj právo používať Služby, ako je uvedené v časti 10.2.

14.

Služby zákazníkom/sťažnosti

14.1.

V prípade otázok alebo sťažností môžete použiť kontaktné údaje uvedené v článku 1 vyššie.

14.2.

Európska komisia poskytuje internetovú stránku pre riešenie sporov on-line, ktorá je venovaná pomoci spotrebiteľom a obchodníkom pri mimosúdnom riešení ich sporov a ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Spoločnosť Kia nie je povinná zúčastňovať sa na postupoch alternatívneho riešenia sporov pred subjektom alternatívneho riešenia sporov pre spotrebiteľov.

15.

Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so Službami a nákupom Upgradov
Ak ste spotrebiteľ (t. j. fyzická osoba, ktorá zadáva objednávku na účel, ktorý nemožno priradiť k vašej obchodnej alebo samostatne zárobkovej činnosti), máte právo na odstúpenie od zmluvy v súlade so zákonnými ustanoveniami v súvislosti s touto zmluvou o poskytovaní Služieb a s akúkoľvek zmluvou o zakúpení Upgradov (pozri časť 5).

15.1.

Právo na odstúpenie od zmluvy
Do štrnástich dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.
Ak si chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko, telefónne číslo: +49 800 7773044 alebo e-mailom: support@kia-connect.eu.
Môžete použiť priložený vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, nie je to však podmienkou. Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie môžete vyplniť a odoslať aj elektronicky prostredníctvom našej webovej stránky https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form. Ak využijete túto možnosť, bezodkladne vám oznámime potvrdenie prijatia takéhoto odstúpenia na trvalom nosiči (napr. e-mailom).
Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

15.2.

Platnosť odstúpenia od zmluvy
Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho výberu iného typu doručenia, ako je najlacnejší typ štandardného doručenia, ktorý ponúkame), a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy.
Vrátanie platieb vykonáme s použitím rovnakých platobných prostriedkov, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, ak sa výslovne nedohodneme inak; v každom prípade vám v dôsledku takéhoto vrátania platieb nevzniknú žiadne poplatky.

15.3.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Ukončenie práva na odstúpenie od zmluvy
V prípade zmlúv o dodaní digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči, zaniká právo na odstúpenie aj za týchto podmienok:

15.3.1.

V prípade zmluvy, ktorá vás nezaväzuje zaplatiť cenu, ak spoločnosť Kia začala s plnením zmluvy,

15.3.2.

V prípade zmluvy, ktorá vás zaväzuje zaplatiť cenu, ak
spoločnosť Kia začala s plnením zmluvy,
ste poskytli predchádzajúci výslovný súhlas s tým, že spoločnosť Kia začne s plnením zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
ste potvrdili, že s udelením súhlasu podľa bodu (b) strácate právo na odstúpenie od zmluvy pri začatí plnenia zmluvy a
spoločnosť Kia vám poskytla potvrdenie v súlade s § 312f nemeckého občianskeho zákonníka (Občianský zákonník, „OZ“). 

15.4.

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy
Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy
(Vyplňte a odošlite tento formulár len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)
Adresát: Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Nemecko, e-mailová adresa: support@kia-connect.eu:
týmto oznamujem, že ja/my (*) odstupujem/odstupujeme (*) od mojej/našej (*) zmluvy o poskytovaní nasledujúcej služby (*),
objednané dňa (*)/prijaté dňa (*),
meno spotrebiteľa(ov),
adresa spotrebiteľa(ov),
podpis spotrebiteľa(ov) (len ak je tento formulár zasielaný v papierovej forme),
dátum
(*) Nehodiace sa prečiarknite.

16.

Zákonná zodpovednosť za škody
Ak ste spotrebiteľ, máte zákonné práva zo zodpovednosti za škody na tovare alebo digitálnych produktoch, ako aj akékoľvek ďalšie práva definované v týchto Podmienkach používania. Zákonné práva zo zodpovednosti za škody sa premlčujú dva roky po poskytnutí príslušného digitálneho produktu. V prípade nepretržitého zásobovania sa nároky nepremlčia pred uplynutím 12 mesiacov od skončenia dodávateľského obdobia.

17.

Ručenie
Nasledujúce ustanovenia o zodpovednosti sa na vás vzťahujú podľa krajiny, v ktorej máte obvyklé bydlisko:
17.1 Rakúsko
Spoločnosť Kia nenesie zodpovednosť (1) za hrubú nedbanlivosť alebo úmysel a (2) za zavinené ujmy na zdraví alebo smrť.
17.2 Belgicko
17.2.1 Zmluvná a mimozmluvná zodpovednosť spoločnosti Kia bude v najväčšom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi, bez ohľadu na jej právny základ (či už na základe záruky, zmluvy, škody, nedbanlivosti alebo inak, vrátane skrytých/nepostrehnutých chýb), za straty a škody vzniknuté alebo v súvislosti s poskytovaním Služieb alebo akýmkoľvek oneskorením alebo prerušením poskytovania Služieb, obmedzená takto: (a) spoločnosť Kia bude zodpovedná do výšky predvídateľných škôd typických pre tento typ zmluvy v dôsledku porušenia podstatných zmluvných záväzkov; (b) spoločnosť Kia nenesie zodpovednosť za porušenie akýchkoľvek nepodstatných zmluvných záväzkov ani za mierne nedbalé porušenie akejkoľvek inej povinnej starostlivosti; a (c) spoločnosť Kia nie je zodpovedná za žiadne špeciálne, nepriame alebo následné škody, vrátane, ale nie výlučne, straty predmetnej veci, údajov, ziskov, úspor, príležitostí, dobrého mena, ako aj za nároky zo strany tretej strany (aj keď bola spoločnosť Kia upozornená na možnosť takéhoto poškodenia). 17.2.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na (i) žiadnu povinnú zákonnú zodpovednosť (ako je zodpovednosť za chybné výrobky), (ii) zodpovednosť za zranenia alebo smrť spôsobené akýmkoľvek konaním alebo opomenutím spoločnosti Kia, (iii ) akúkoľvek zodpovednosť za podvod alebo hrubú nedbanlivosť alebo (iv) akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorú nemožno obmedziť alebo vylúčiť zákonom. Okrem toho takéto obmedzenia zodpovednosti neplatia, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia prevzala konkrétnu záruku.
17.3 Česká republika
17.3.1 Zmluvná a zákonná zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je, bez ohľadu na jej právny základ, obmedzená nasledovne: a) spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento druh zmluvy z dôvodu porušenia zmluvných povinností, b) spoločnosť Kia nezodpovedá za žiadnu nepriamu škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku používania Služieb. 17.3.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za hrubú nedbanlivosť alebo úmyselné zavinenie, ujmu na základných právach fyzických osôb alebo na zodpovednosť za chybné výrobky. Okrem toho, takéto obmedzenia zodpovednosti sa neuplatňujú vo vzťahu k slabším stranám v zmysle § 433 ods. 2 českého Občianskeho zákonníka a ak a v rozsahu v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku. 17.3.3 Časti 17.3.1 a 17.3.2 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky. 17.3.4 Ste povinní vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.
17.4 Francúzsko
17.4.1 Zmluvná zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je obmedzená takto: (a) spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento druh zmluvy z dôvodu porušenia zmluvných povinností, (b) spoločnosť Kia nezodpovedá za žiadnu nepriamu škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku používania Služieb, (c) spoločnosť Kia nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú udalosťou vyššej moci (t. j. udalosťou, ktorú spoločnosť Kia nemohla ovplyvniť a ktorú nebolo možné v čase uzatvorenia zmluvy primerane predvídať). 17.4.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na akúkoľvek povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za hrubú nedbanlivosť a/alebo úmyselné zavinenie, zodpovednosť za chybné výrobky a zodpovednosť za zranenia. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku. 17.4.3 Časti 17.4.1 a 17.4.2 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky.
17.5 Nemecko
17.5.1 Spoločnosť Kia nesie zodpovednosť v súlade so zákonnými ustanoveniami za úmysel a hrubú nedbanlivosť zo strany spoločnosti Kia, jej právnych zástupcov, výkonných zamestnancov alebo iných zástupcov. To isté platí v prípade porušenia záruky (napr. v zmysle paragrafov 444 alebo 639 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, Nemecký občiansky zákonník), alebo inej objektívnej zodpovednosti, ako aj nárokov podľa zákona o zodpovednosti za produkt (Produkthaftungsgesetz, Zákona o zodpovednosti za škodu) alebo za prípadnú ujmu na živote, tele alebo zdraví. 17.5.2 V prípade jednoduchej nedbanlivosti, pokiaľ sa neuplatňuje časť 17.5.1, je spoločnosť Kia zodpovedná len za porušenie podstatných zmluvných záväzkov, t. j. takých záväzkov, ktoré sú dôležité pre plnenie zmluvy a na ktoré sa zákazník mohol spoliehať alebo ktorých zavinené nesplnenie ohrozuje dosiahnutie účelu zmluvy, v tomto prípade však obmedzené do výšky predvídateľnej škody, ktorá môže obvykle nastať, s výskytom ktorej mala spoločnosť Kia počítať v čase uzavretia zmluvy na základe okolností známych v tom čase. 17.5.3 Ste povinní vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd. 17.5.4 Spoločnosť Kia nezodpovedá za používanie upozornení na radary/nebezpečné zóny zakázané podľa § 23 ods. 1c nemeckého Zákona o cestnej premávke („StVO“). 17.5.5 Spoločnosť TomTom Global Content B.V. nezodpovedá za používanie upozornení na radary/nebezpečné zóny, ktoré sú zakázané podľa § 23 ods. 1c StVO. 17.5.6 HERE Europe B.V. nezodpovedá za používanie upozornení na radary/nebezpečné zóny zakázané podľa § 23 ods. 1c StVO.
17.6 Maďarsko
17.6.1 Zmluvná a mimozmluvná zodpovednosť spoločnosti Kia je v maximálnom možnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi, bez ohľadu na jej právny základ (či už je ním záruka, zmluva, delikt, nedbanlivosť alebo iný dôvod, vrátane zatajených/skrytých chýb), za straty a škody, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s poskytovaním Služieb alebo akýmkoľvek oneskorením alebo prerušením poskytovania Služieb, obmedzená nasledovne: (a) spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento typ zmluvy z dôvodu porušenia zásadných zmluvných povinností, (b) spoločnosť Kia nezodpovedá za akékoľvek porušenie nezásadných zmluvných povinností ani za žiadne mierne nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej uplatniteľnej povinnosti starostlivosti a (c) spoločnosť Kia nezodpovedá za žiadne osobitné, nepriame alebo následné škody, vrátane, ale nie výlučne, straty používania, údajov, ziskov, úspor, príležitostí, dobrého mena, ako aj za nároky tretích strán (a to aj v prípade ak spoločnosť Kia bola poučená o možnosti takejto škody). 17.6.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku. Nič v týchto Podmienkach používania neobmedzí alebo nevylúči zodpovednosť spoločnosti Kia za (i) smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou spoločnosti Kia, zamestnancov alebo zástupcov spoločnosti Kia, (ii) úmyselné zavinenie; (iii) porušenie povinností vyplývajúcich z pravidiel verejného poriadku a (iv) akýkoľvek iný prípad, kedy zodpovednosť spoločnosti Kia nemôže byť obmedzená alebo vylúčená v súlade s platným právom.
17.7 Taliansko
17.7.1 Zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je obmedzená nasledovne: (a) spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento druh zmluvy z dôvodu porušenia zásadných zmluvných povinností, (b) spoločnosť Kia nezodpovedá za mierne nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej uplatniteľnej povinnosti starostlivosti, (c) vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku. Nič v týchto Podmienkach používania neobmedzuje ani nevylučuje zodpovednosť spoločnosti Kia za (i) smrť alebo zranenie v dôsledku nedbanlivosti alebo nedbanlivosti zamestnancov alebo zástupcov spoločnosti Kia; (ii) hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia; (iii) porušenie povinností vyplývajúcich z pravidiel verejného poriadku; a (iv) akýkoľvek iný prípad, keď zodpovednosť spoločnosti Kia nemôže byť obmedzená alebo vylúčená podľa príslušného práva. 17.7.2  Časť 17.7.1 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky. 17.7.3 Ste povinní vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.
17.8 Holandsko
17.8.1 V rozsahu povolenom príslušným záväzným právom spoločnosť Kia nezodpovedá z akéhokoľvek dôvodu za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne na základe alebo v súvislosti so zmluvou o poskytovaní Služieb alebo samotných Služieb. Vyššie uvedené sa neuplatňuje v prípade, ak akákoľvek zodpovednosť vyplýva z dôvodu hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia výkonného vedenia spoločnosti Kia. 17.8.2 Ste povinní vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.
17.9 Nórsko
17.9.1 Zmluvná a zákonná zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je, bez ohľadu na jej právny základ, obmedzená nasledovne: (a) spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento druh zmluvy z dôvodu porušenia zásadných zmluvných povinností, (b) spoločnosť Kia nezodpovedá za mierne nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej uplatniteľnej povinnosti starostlivosti, (c) zodpovednosť spoločnosti Kia je obmedzená na 5 000 NOK za jednu udalosť. 17.9.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na žiadnu povinnú zákonnú zodpovednosť, vrátane zodpovednosti podľa nórskeho zákona o zodpovednosti za výrobky. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku.
17.10 Poľsko
17.10.1 Spoločnosť Kia nezodpovedá za skutočnú stratu a/alebo stratu zisku, pokiaľ nie je spôsobená úmyselným zavinením spoločnosti Kia. 17.10.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na žiadnu povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za úmyselné zavinenie, zodpovednosť podľa poľského zákona zodpovednosti za výrobok (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), zodpovednosť za nebezpečný výrobok podľa Poľského občianskeho zákonníka (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) a zodpovednosť za zavinené zranenie osôb.
17.11 Írska republika
17.11.1 Spoločnosť Kia je zodpovedná voči vám za predvídateľnú stratu a škodu spôsobenú spoločnosťou Kia. Ak spoločnosť Kia nedodrží tieto Podmienky používania, spoločnosť Kia je zodpovedná za stratu alebo škodu, ktorú utrpíte a ktorá je predvídateľným dôsledkom porušenia tejto zmluvy zo strany spoločnosti Kia alebo dôsledkom toho, že nepoužijeme primeranú starostlivosť a zručnosti, avšak nezodpovedáme za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorú nemožno predvídať. Strata alebo škoda je predvídateľná, ak je zrejmé, že k nej dôjde, alebo ak sme my aj vy v čase uzatvorenia zmluvy vedeli, že by sa tak mohlo stať. 17.11.2 Spoločnosť Kia nevylučuje ani žiadnym spôsobom neobmedzuje svoju zodpovednosť voči vám, pokiaľ by to bolo nezákonné. Toto zahŕňa zodpovednosť: za smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Kia alebo nedbanlivosťou jej zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov alebo za podvod alebo podvodné nepravdivé vyhlásenie. 17.11.3 Spoločnosť Kia nezodpovedá za obchodné straty. Služby poskytujeme iba na súkromné účely. Ak používate výrobky na akékoľvek komerčné a obchodné účely alebo na účely opätovného predaja, spoločnosť Kia vo vzťahu k vám nebude ručiť za akúkoľvek stratu zisku, stratu podnikateľského obchodu, prerušenie obchodnej činnosti alebo stratu obchodnej činnosti.
17.12 Slovensko
17.12.1 V rozsahu povolenom podľa príslušných slovenských právnych predpisov, zmluvná a zákonná zodpovednosť spoločnosti Kia za škodu (predovšetkým skutočná škoda a ušlý zisk) je obmedzená, a to bez ohľadu na jej právny základ. Spoločnosť Kia je zodpovedná za škodu len do výšky škody, do ktorej ju spoločnosť Kia predvídala alebo mohla predvídať ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré spoločnosť Kia poznala alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti. 17.12.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti za škodu sa nevzťahujú na žiadnu povinnú zákonnú zodpovednosť. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku. 17.12.3 Ste povinní vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.
17.13 Španielsko
17.13.1 Spoločnosť Kia neobmedzuje svoju povinnú zákonnú zodpovednosť, vrátane, avšak nie výlučne, zodpovednosti za úmyselné zavinenie a zodpovednosti za zavinené ujmy na zdraví. 17.13.2 Časť 17.13.1 sa primerane vzťahuje na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky.
17.14 Švédsko
17.14.1 Spoločnosť Kia nezodpovedá za priamu alebo nepriamu stratu alebo škodu, pokiaľ spoločnosť Kia nespôsobila stratu alebo škodu úmyselným zavinením alebo hrubou nedbanlivosťou. 17.14.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na akúkoľvek povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za úmyselné zavinenie, zodpovednosť podľa švédskeho Zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom (Produktansvarslagen) a zodpovednosť za zavinené ujmy na zdraví. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku. 17.14.3 Časti 17.14.1 a 17.14.2 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky. 17.14.4 Ste povinní vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.
17.15 Spojené kráľovstvo 
17.15.1 Spoločnosť Kia je zodpovedná voči vám za predvídateľnú stratu a škodu spôsobenú spoločnosťou Kia. Ak spoločnosť Kia nedodrží tieto Podmienky používania, spoločnosť Kia je zodpovedná za stratu alebo škodu, ktorú utrpíte a ktorá je predvídateľným dôsledkom porušenia tejto zmluvy zo strany spoločnosti Kia alebo dôsledkom toho, že nepoužijeme primeranú starostlivosť a zručnosti, avšak nezodpovedáme za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorú nemožno predvídať. Strata alebo škoda je predvídateľná, ak je zrejmé, že k nej dôjde, alebo ak sme my aj vy v čase uzatvorenia zmluvy vedeli, že by sa tak mohlo stať. 17.15.2 Spoločnosť Kia nevylučuje ani žiadnym spôsobom neobmedzuje svoju zodpovednosť voči vám, pokiaľ by to bolo nezákonné. Zahŕňa to zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Kia alebo nedbanlivosťou jej zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov; za podvod alebo podvodné nepravdivé vyhlásenie; za porušenie vašich zákonných práv v súvislosti so Službami, vrátane práva na prijímanie Služieb, ktoré sú poskytované s primeranou zručnosťou a starostlivosťou. 17.15.3 Spoločnosť Kia nezodpovedá za obchodné straty. Služby poskytujeme iba na súkromné účely. Ak používate výrobky na akékoľvek komerčné a obchodné účely alebo na účely opätovného predaja, spoločnosť Kia vo vzťahu k vám nebude ručiť za akúkoľvek stratu zisku, stratu obchodnej činnosti, prerušenie obchodnej činnosti alebo stratu obchodnej príležitosti.

18.

Dodatky podľa miestneho práva
Tabuľka nižšie obsahuje osobitné zmeny podľa miestneho práva krajiny, v ktorej máte obvyklé bydlisko.
Belgicko
Článok 6.1 posledná veta bude zmenená nasledovne: Bez toho, aby boli dotknuté povinné práva podľa platných právnych predpisov, nesmiete reprodukovať (úplne alebo čiastočne), prenášať (elektronickými prostriedkami alebo inak), upravovať, zobrazovať, opätovne doručovať, poskytovať licencie, spájať alebo inak využívať Služby na akýkoľvek verejný alebo komerčný účel bez nášho predchádzajúceho súhlasu.
Článok 13.5 ods. 1 bude zmenený nasledovne: Sme oprávnení postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy, všetky alebo ich časť, inému poskytovateľovi služieb, pričom vám to oznámime 6 týždňov vopred, a to bez vášho súhlasu, za podmienky, že toto postúpenie neobmedzí vaše záruky spotrebiteľa.
Článok 15 sa mení nasledovne: Výslovne súhlasíte s tým, že plnenie zmluvy sa začína vaším súhlasom dňom, keď sa zaregistrujete na účet Kia (v prípade Aplikácie Kia Connect) a prijmete tieto Podmienky používania, a preto beriete na vedomie, že strácate svoje právo na odstúpenie v súlade s článkom VI.53,13 belgického ekonomického zákonníka.
Česká republika
Článok 14.2 sa vypúšťa a nahrádza nasledovne: Ak ste spotrebiteľom, okrem uplatnenia nároku na českých súdoch alebo v inej jurisdikcii, ak to umožňujú príslušné právne predpisy, máte tiež právo na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu, ktorý vznikol na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou, ktorú upravujú tieto Podmienky používania, schváleným orgánom alternatívneho riešenia sporov. Aktuálny zoznam schválených orgánov alternatívneho riešenia sporov, ako aj ďalšie informácie o príslušnom postupe alternatívneho riešenia sporov nájdete na webovej stránke Českej obchodnej inšpekcie: https://www.adr.coi.cz. Sťažnosť môžete taktiež podať orgánu alternatívneho riešenia sporov elektronicky prostredníctvom on-line platformy riešenia sporov (ODR) dostupnej na tejto adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Článok 15 sa vypúšťa a nahrádza nasledovne: Beriete na vedomie a výslovne súhlasíte s tým, že plnenie zmluvy týkajúcej sa poskytovania Služieb sa začína vaším súhlasom odo dňa, keď akceptujete tieto Podmienky používania, a preto uznávate, že strácate právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 1837 písm. (l) českého Občianskeho zákonníka.
Maďarsko
Tieto Podmienky používania sa uzatvárajú v elektronickej podobe. Podmienky používania budú uzatvorené po aktivácii Služieb pomocou tlačidla „SÚHLASÍM“. Podmienky používania sa nepovažujú za vyhotovené v písomnej forme a budete ich môcť uložiť a získať k nim prístup a reprodukovať ich na svojom dátovom nosiči alebo elektronickom médiu. Pred akýmkoľvek právne záväzným vyhlásením poskytneme technické prostriedky na identifikáciu a opravu vstupných chýb spôsobených elektronickým spracovaním.
Článok 14.2 sa na vás nevzťahuje, ak ste spotrebiteľ.
Holandsko
Článok 12.1 sa dopĺňa nasledovne: Spoločnosť Kia si vyhradzuje právo vykonať primerané zmeny Podmienok používania a/alebo Služieb. Budete informovaný o akýchkoľvek zmenách týchto Podmienok používania a/alebo Služieb. Akákoľvek takáto zmena nadobudne platnosť 6 týždňov potom, ako dostanete oznámenie o tejto skutočnosti.
Poľsko 
Článok 15 sa vypúšťa a nahrádza nasledovne: Nemáte právo na odstúpenie od zmluvy. To platí aj v prípade, ak ste spotrebiteľ, pretože používanie Aplikácie Kia Connect a všetkých Služieb spočíva v dodávaní digitálneho obsahu spoločnosťou Kia, ktorý sa nezaznamenáva na trvanlivom médiu. Ak ste spotrebiteľom, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že stiahnutím Aplikácie Kia Connect vyjadrujete súhlas s okamžitým začiatkom plnenia spoločnosťou Kia a nemáte právo na odstúpenie od zmluvy.
Tento dokument je informačným majetkom spoločnosti Kia a je chránený príslušnými zákonmi a predpismi.