Právne dokumenty k Kia Connect

Podmienky používania

 • 1. Rozsah

 • Tieto podmienky používania („Podmienky používania“) sa vzťahujú na používanie aplikácie Kia Connect („Aplikácia Kia Connect“) a/alebo na používanie služby Kia Connect prostredníctvom hlavnej jednotky vozidla („Hlavná jednotka“), ktoré vám poskytujú možnosť využívať určité služby Kia Connect („Služby“). Služby poskytuje spoločnosť Kia Connect GmbH, zaregistrovaná pod registračným číslom HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, email: info@kia-connect.eu („Kia“; „my“; „nás“; „náš“) pre používateľov Služieb („Používateľ“ alebo „vy“).
  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa alebo súvisiace s týmito Podmienkami používania, môžete kontaktovať naše zákaznícke telefónne centrum:

  Kia Connect GmbH
  E-mail: info@kia-connect.eu
  Poštová adresa: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
  [Pre zákaznícku podporu prejdite na náš kontaktný formulár: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/]
  Informácie týkajúce sa osobných údajov zhromažďovaných a spracovávaných v súvislosti so Službami nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

 • 2. Používanie Služieb

 • 2.1. Služby môžete používať prostredníctvom Aplikácie Kia Connect a/alebo Hlavnej jednotky. Ak používate Službu prostredníctvom Aplikácie Kia Connect, potrebujete Účet Kia a možno budete musieť prepojiť Aplikáciu Kia Connect s jedným alebo viacerými vozidlami Kia. Ak chcete využívať Služby prostredníctvom Hlavnej jednotky, nemusíte sa prihlasovať a nepotrebujete Účet Kia.
  2.2. Používanie Služieb prostredníctvom Aplikácie Kia Connect môže vyžadovať prístup na internet alebo iné telekomunikačné služby. Tieto Podmienky používania sa nevzťahujú na telekomunikačné služby, od ktorých sa môže vyžadovať používanie Služieb prostredníctvom Aplikácie Kia Connect. Tieto služby sú predmetom osobitnej zmluvy (vrátane poplatkov) s vaším poskytovateľom telekomunikačných služieb.
  2.3. Kúpna zmluva na vozidlo a zmluva týkajúca sa poskytovania Služieb v súlade s Podmienkami používania sú právne samostatné obchodné transakcie a zmluvy. Plnenie jednej zo zmlúv nemá žiadne účinky na príslušnú druhú zmluvu. Za určitých okolností to môže mať za následok, že Používateľ splní kúpnu zmluvu na vozidlo bez toho, aby mohol používať Služby. V opačnom prípade, napr. v prípade reverznej transakcie kúpnej zmluvy na vozidlo, môže byť zmluva o poskytovaní Služieb pre príslušné vozidlo ukončená v súlade s článkom 9.4.
  2.4. Všetky zmluvy medzi spoločnosťou Kia a Používateľom sa uzatvárajú v miestnej jazykovej verzii a anglickom jazyku. Po uzavretí príslušnej zmluvy bude text zmluvy pre používateľa k dispozícii v Aplikácii Kia Connect a/alebo v Hlavnej jednotke.

 • 3. Služby

 • 3.1. Aplikácia Kia Connect a Hlavná jednotka umožňujú prístup k nasledujúcim Službám, ktoré sú podrobnejšie opísané v popisoch služieb príslušných Služieb a ktoré sú súčasťou týchto podmienok používania (dostupné služby sa môžu líšiť v závislosti od modelu vášho vozidla, dátumu výrobu a úrovne výbavy – ak si želáte ďalšie informácie, kontaktujte nás, prosím, na kontaktných číslach a adrese uvedených v článku 1 vyššie):
  3.1.1. Aplikácia Kia Connect
  3.1.1.1. Mapa domovskej ponuky a panel vyhľadávania
  3.1.1.2. Diaľkové ovládanie klimatizácie
  3.1.1.3. Diaľkové nabíjanie
  3.1.1.4. Diaľkové ovládanie dverí
  3.1.1.5. Odoslať do vozidla
  3.1.1.6. Hľadanie vozidla
  3.1.1.7. Prehľad jázd
  3.1.1.8. Stav vozidla
  3.1.1.9. Technický protokol
  3.1.1.10. Diagnostika vozidla
  3.1.1.11. Výstraha vozidla
  3.1.1.12. Alarm pri krádeži
  3.1.1.13. Prenos profilu používateľa
  3.1.1.14. Diaľkové vyhrievanie a ventilácia sedadiel (len pre vozidlá s elektrickým pohonom)
  3.1.1.15. Diaľkové ovládanie okien
  3.1.1.16. Navigovanie na poslednom úseku trasy
  3.1.1.17. Režim Valet, parkovanie s obsluhou
  3.1.1.18. Upozornenie na vybitú batériu
  3.1.1.19. Oznámenia o stave vozidla
  3.1.1.20. Upozornenie na pasažierov vzadu
  3.1.1.21. Upozornenie na zapnutý motor
  3.1.2. Hlavná jednotka
  3.1.2.1. Služby Kia Connect Live umožňujú prístup k nasledujúcim funkciám:
  • Premávka: Živé dopravné informácie pre výpočet trás a zobrazenie dopravnej situácie; On-line navigácia umožňuje používateľovi využívať navigáciu do ním určeného cieľa na základe kombinácie dopravných údajov v reálnom čase a historických dopravných informácií.
  • Aktuálny bod záujmu (BZ): Informácie o najbližšom BZ na základe aktuálnej polohy;
  • Počasie: Miestne informácie o počasí;
  • Parkovanie: Informácie o parkovaní na ulici a mimo ulice na základe aktuálnej polohy, blízkeho cieľa, blízkej posuvnej značky, blízkeho mestského centra;
  • EV BZ (len pre vozidlá s elektrickým pohonom a plug-in hybridné vozidlá s elektrickým pohonom): Informácie o nabíjacích staniciach v okolí, vrátane informácie o dostupnosti na základe aktuálnej polohy;
  • Predajca BZ: Informácie o polohe predajcu Kia na základe blízkej aktuálnej polohy; a
  • Upozornenia na radary/nebezpečné zóny (ak to právne predpisy vo vašej krajine dovoľujú, pozri článok 15): systém poskytuje výstrahy na miestach s veľmi častým výskytom dopravných nehôd a upozorní vás na ne alebo na radary.
  3.1.2.2. Hlasové ovládanie on-line umožňuje Používateľovi používať hovorené príkazy na prístup k Službám a ich riadenie a písať a odosielať textové správy prostredníctvom pripojeného mobilného zariadenia. Hlasové ovládanie on-line sa prevádzkuje v on-line prostredí. Pre účely prevádzkovania a zlepšovania Hlasového ovládania on-line budú získavané a ukladané hlasové ukážky a údaje GPS Používateľa.
  3.1.2.3. Osobný kalendár/synchronizácia navigácie umožňuje používateľom vidieť svoj súkromný kalendár na obrazovke hlavnej jednotky a tiež použiť ho na nastavenie cieľa. Táto služba je kompatibilná s Kalendárom Google aj s Kalendárom Apple.
  3.2. Nasledujúce Služby vyžadujú získavanie a spracúvanie údajov o polohe (údaje GPS): Mapa domovskej ponuky a panel vyhľadávania, Diaľkové ovládanie klimatizácie (len pre vozidlá s elektrickým pohonom), Diaľkové nabíjanie, Diaľkové ovládanie dverí, Odoslať do vozidla, Hľadanie vozidla, Prehľad jázd, Stav vozidla, Technický protokol, Diagnostika vozidla, Výstraha vozidla a Alarm pri krádeži. Bez získavania a spracúvania údajov o polohe nie je možné príslušnú službu(y) aplikácie poskytovať/používať.
  3.3. Budeme ďalej analyzovať a zlepšovať Služby, aby sme vyvinuli nové produkty a/alebo služby mobility alebo súvisiace s mobilitou, aby sme zabezpečili naše produkty a/alebo zlepšili naše služby. Za týmto účelom budeme automaticky analyzovať údaje na základe štatistických a matematických modelov, aby sme identifikovali možnosti na zlepšenia.

 • 4. Autorské právo

 • 4.1. Celý obsah Služieb je vlastníctvom spoločnosti Kia, jej priamych alebo nepriamych dcérskych spoločností alebo pridružených spoločností (ďalej spoločne len „Skupina Kia“) alebo tretích strán a je chránený príslušným autorským právom a všetky práva sú vyhradené. Všetky práva na Služby, základný softvér, obsah a usporiadanie vlastní Skupina Kia a jej poskytovatelia licencií. Bez nášho výslovného písomného súhlasu nesmiete Služby akýmkoľvek spôsobom predávať, distribuovať, publikovať, vysielať, šíriť alebo komerčne využívať. Bez nášho predchádzajúceho súhlasu nesmiete reprodukovať (úplne alebo čiastočne), prenášať (elektronickými prostriedkami alebo inak), upravovať, zobrazovať, opätovne doručovať, udeľovať licencie, prepájať alebo inak používať Služby na akýkoľvek verejný alebo komerčný účel.
  4.2. Žiadna z týchto Podmienok používania sa nebude vykladať ako udelenie licencie alebo práva na používanie ktoréhokoľvek obrázka, ochrannej známky, servisnej značky alebo loga, ktoré sú všetky majetkom Skupiny Kia. Skupina Kia si vyhradzuje všetky práva týkajúce sa jej chránených informácií alebo materiálu v súvislosti so Službami a uplatní si takéto práva v plnom rozsahu príslušných zákonov o autorských právach a ochranných známkach.

 • 5. Povinnosti používateľa

 • 5.1. Pri používaní Služieb ste povinní dodržiavať príslušné právne predpisy a rešpektovať práva tretích osôb.
  5.2. Okrem toho Služby nesmiete zneužívať.
  5.3. Pokiaľ ide o použitie hlavnej jednotky:
  5.3.1. Kartu SIM, ktorá sa používa na poskytovanie Služieb, nesmiete používať: (a) na prenos hlasu (vrátane VOIP); (b) na prístup k verejne adresovateľnej destinácii (napr. verejná adresa IP) vrátane použitia servera proxy, brány gateway alebo smerovania; (c) akýmkoľvek spôsobom, ktorý je snahou o prelomenie bezpečnostných opatrení, bez ohľadu na to, či výsledkom preniknutia je poškodenie alebo strata údajov; (d) akýmkoľvek spôsobom, ktorý využíva služby alebo softvér súvisiaci s protokolom na okamžitú textovú komunikáciu, zdieľanie súborov so vzájomným sprístupňovaním, internetovým protokolom BitTorrent alebo serverovou sieťou proxy; (e) akýmkoľvek spôsobom, ktorý zahŕňa hromadné odosielanie nevyžiadaných správ, posielanie nevyžiadaných hromadných e-mailov alebo komerčných správ, alebo ponechávanie otvoreného servera SMTP, alebo (f) akýmkoľvek spôsobom, ktorý spôsobuje narušenie siete.
  5.3.2. Nesmiete zverejňovať/poskytovať akékoľvek výsledky benchmarkov alebo testov výkonnosti SIM karty, siete, Služieb alebo ich komponentov žiadnym tretím stranám.
  5.3.3. V rozsahu, v akom používate kartu SIM na poskytovanie Služieb, sme povinní vás informovať o nasledujúcom: Služby 4G/LTE (poskytované externým poskytovateľom služieb) sú k dispozícii iba na kompatibilných zariadeniach (t. j. hlavnej jednotke), ktoré podporujú príslušnú frekvenciu 4G/LTE konkrétnej roamingovej siete. Ak nie je možné poskytovať 4G/LTE, budú sa poskytovať služby 2G alebo 3G za predpokladu dostupnosti a kompatibility hlavnej jednotky s takýmito sieťami

 • 6. Bezplatné Služby

 • Služby sa poskytujú bezplatne počas obdobia 7 rokov, začínajúc dňom predaja vozidla prvému majiteľovi vozidla, t. j. okamihom, keď prvotná kúpna zmluva nadobudne účinnosť. Vyhradzujeme si právo navrhnúť ďalšie služby v budúcnosti, ktoré budú podliehať osobitným podmienkam používania.

 • 7. Doba prevádzky

 • 7.1. Vyhradzujeme si právo dočasne alebo natrvalo deaktivovať prístup k Službám, úplne alebo čiastočne, z technických a bezpečnostných dôvodov (napr. v prípade nedostatkov v bezpečnosti) a ďalších dôležitých dôvodov.
  7.2. Poskytovanie a používanie Služieb môže podliehať obmedzeniam vzhľadom na súčasný stav techniky, ktorý je mimo našej kontroly. Týka sa to najmä dostupnosti dátových spojení poskytovaných operátormi. V jednotlivých prípadoch môže nedostupnosť siete viesť k tomu, že Služby nebudú dostupné, pretože nebude možné uskutočniť potrebný prenos údajov. Okrem toho môžu vzniknúť krátkodobé obmedzenia kapacity z dôvodu vysokého zaťaženia Služieb, bezdrôtových a pevných sietí a internetu.
  7.3. Poruchy môžu taktiež vzniknúť v dôsledku vyššej moci, pandemických a epidemických ochorení, vrátane štrajkov, výluk a oficiálnych nariadení, a z dôvodu technických a iných opatrení (akými sú napr. opravy, údržba, aktualizácie softvéru a jeho rozšírenia), ktoré sú potrebné v našich systémoch alebo v systémoch našich dodávateľov alebo poskytovateľov, poskytovateľov obsahu a prevádzkovateľov sietí, ktoré sú potrebné pre správnu alebo zlepšenú prevádzku Služieb.
  7.4. Ak je prístup k Službám deaktivovaný, obmedzený alebo narušený, ako je to opísané v tomto článku 7, pokiaľ to bude možné, budeme vás vopred kontaktovať, aby sme vás o tom informovali a uviedli dôvod deaktivácie, obmedzenia alebo prerušenia.

 • 8. Ochrana údajov

 • Informácie o tom, ako získavame a spracúvame osobné údaje v súvislosti s poskytovaním Služieb, nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov Kia Connect.
  Používateľ je povinný informovať každého iného používateľa/vodiča vozidla o tom, že Služby sú aktivované. Používateľ je povinný informovať takéhoto používateľa/vodiča najmä o činnostiach spracúvania osobných údajov opísaných vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov -– Aplikácie a skutočnosť, že Služby si vyžadujú získavanie a spracúvanie údajov o polohe (údaje GPS).

 • 9. Doba platnosti, Ukončenie

 • 9.1. Právo používať Služby začína dňom predaja vozidla prvému majiteľovi vozidla, t. j. okamihom, keď prvotná kúpna zmluva nadobudne účinnosť, a automaticky zaniká po 7 rokoch.
  9.2. Zmluvu týkajúcu sa poskytovania Služieb a tým aj právo na používanie Služieb môžete vypovedať kedykoľvek, pričom výpovedná lehota je 6 týždňov, a to ku koncu kalendárneho štvrťroka.
  9.3. Právo ktorejkoľvek zo zmluvných strán vypovedať zmluvu v odôvodnenom prípade zostáva nedotknuté.
  9.4. Okrem toho v prípade zrušenia kúpnej zmluvy na vozidlo, opätovného získania alebo iného stiahnutia vozidla príslušným predajcom v prípade ukončenia lízingovej zmluvy, v prípade predaja vozidla tretej strane, v prípade krádeže, ako aj v prípade tzv. totálnej škody bez možnosti opravy, má každá zmluvná strana nárok na ukončenie Služieb v súvislosti s príslušným vozidlom. Výpoveď zmluvy nadobudne platnosť ihneď po tom, čo druhá zmluvná strana prijme výpoveď. Používateľ je povinný vymazať údaje uložené vo vozidle v prípade predaja alebo prevodu držby vozidla na tretiu stranu.
  9.5. Vyhradzujeme si právo dočasne alebo natrvalo zablokovať a/alebo stiahnuť/odvolať používanie Služieb v prípade zásadného porušenia týchto Podmienok používania a ukončiť zmluvu v prípade závažného porušenia týchto Podmienok používania zo strany Používateľa.
  9.6. Ak svoje vozidlo predávate alebo inak natrvalo poskytujete tretej strane, dbajte na to, aby ste deaktivovali Služby v Hlavnej jednotke. V takom prípade je vozidlo odpojené od Aplikácie Kia Connect ale údaje Účtu Kia v Aplikácii Kia Connect nebudú vymazané.

 • 10. Zmeny Podmienok používania

 • 10.1. Spoločnosť Kia si vyhradzuje právo vykonať primerané zmeny Podmienok používania a/alebo Služieb. Používateľ bude nami informovaný o akýchkoľvek zmenách týchto Podmienok používania a/alebo Služieb. Ak Používateľ neodmietne tieto zmeny v textovej podobe (napr. e-mailom, faxom) do 4 týždňov od prijatia oznámenia, platí, že Používateľ so zmenami súhlasí. Používateľovi výslovne oznámime právo odmietnuť a dôsledky mlčania.
  10.2. Ak Používateľ odmietne, vyhradzujeme si právo ukončiť akékoľvek právo na používanie dotknutej Služby (služieb) Aplikácie, pričom výpovedná lehota je 6 týždňov, a to ku koncu kalendárneho štvrťroka.

 • 11. Ostatné ustanovenia

 • 11.1. Tieto Podmienky používania sú úplnou dohodou zmluvných strán o predmete používania Služieb a nahrádzajú všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody medzi zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu dohody.
  11.2. Odchylné, protichodné alebo doplňujúce podmienky Používateľa upravujú používanie Služieb iba vtedy, ak sú nami výslovne písomne akceptované.
  11.3. Akékoľvek zmeny a doplnenia Podmienok používania, ako aj oznámenia potrebné na ich vykonanie, si vyžadujú textovú podobu (vrátane e-mailu, faxu) na to, aby boli účinné. Požiadavka na textovú podobu môže byť zrušená iba v textovej podobe.
  11.4. Sme oprávnení postúpiť naše práva a povinnosti podľa tejto zmluvy, všetky alebo ich časť, inému poskytovateľovi služieb, pričom to oznámime Používateľovi 6 týždňov vopred. V takom prípade je však Používateľ oprávnený vypovedať zmluvu do jedného mesiaca od prijatia písomného oznámenia účinného v čase zamýšľaného postúpenia zmluvy spoločnosti, ktorá v zmluve nahrádza spoločnosť Kia. O tomto práve na vypovedanie zmluvy budeme výslovne informovať Používateľa v písomnom oznámení. Aby sa predišlo pochybnostiam, týmto právom nie je dotknuté vaše právo ukončiť Podmienky používania, a tým aj právo používať Služby, kedykoľvek s výpovednou lehotou 6 týždňov, ako je uvedené v článku 9.2.

 • 12. Služby zákazníkom/sťažnosti

 • 12.1. Požívatelia môžu v prípade otázok alebo sťažností použiť kontaktné údaje uvedené v článku 1.
  12.2. Európska komisia poskytuje internetovú stránku pre riešenie sporov on-line, ktorá je venovaná pomoci spotrebiteľom a obchodníkom pri mimosúdnom riešení ich sporov a ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spoločnosť Kia nie je povinná zúčastňovať sa na postupoch alternatívneho riešenia sporov pred subjektom alternatívneho riešenia sporov pre spotrebiteľov

 • 13. Žiadne právo na odstúpenie od zmluvy

 • Používateľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy. To platí aj v prípade, ak je Používateľ spotrebiteľom, pretože Služby sú poskytované bezplatne.

 • 14. Ručenie

 • Nasledujúce ustanovenia o zodpovednosti sa na vás vzťahujú podľa krajiny, v ktorej máte obvyklé bydlisko:

Rakúsko

Spoločnosť Kia nenesie zodpovednosť (1) za hrubú nedbanlivosť alebo úmysel a (2) za zavinené ujmy na zdraví alebo smrť.

Belgicko

14.1      Zmluvná a mimozmluvná zodpovednosť spoločnosti Kia je v maximálnom možnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi, bez ohľadu na jej právny základ (či už je ním záruka, zmluva, delikt, nedbanlivosť alebo iný dôvod, vrátane zatajených/skrytých chýb), za straty a škody, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s poskytovaním Služieb alebo akýmkoľvek oneskorením alebo prerušením poskytovania Služieb, obmedzená nasledovne:

                14.1.1        Spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento typ zmluvy z dôvodu porušenia zásadných zmluvných povinností;

                14.1.2        Spoločnosť Kia nezodpovedá za akékoľvek porušenie nezásadných zmluvných povinností ani za žiadne mierne nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej uplatniteľnej povinnosti starostlivosti; a

                14.1.3        Spoločnosť Kia nezodpovedá za žiadne osobitné, nepriame alebo následné škody, vrátane, ale nie výlučne, straty používania, údajov, ziskov, úspor, príležitostí, dobrého mena, ako aj za nároky tretích strán (a to aj v prípade ak spoločnosť Kia bola poučená o možnosti takejto škody).

14.2      Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa neuplatňujú na (i) akúkoľvek povinnú zákonnú zodpovednosť (ako napríklad zodpovednosť za chybné výrobky), (ii) zodpovednosť za zranenie alebo smrť spôsobenú konaním alebo opomenutím spoločnosti Kia, (iii) akúkoľvek zodpovednosť za podvod alebo hrubú nedbanlivosť alebo (iv) akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorú nemožno obmedziť alebo vylúčiť v súlade s právnymi predpismi. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku.

Česká republika

14.1      Zmluvná a zákonná zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je, bez ohľadu na jej právny základ, obmedzená nasledovne:

a)     Spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento druh zmluvy z dôvodu porušenia zmluvných povinností;

b)    Spoločnosť Kia nezodpovedá za žiadnu nepriamu škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku používania Služieb.

14.2      Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za hrubú nedbanlivosť alebo úmyselné zavinenie, ujmu na základných právach fyzických osôb alebo na zodpovednosť za chybné výrobky. Okrem toho, takéto obmedzenia zodpovednosti sa neuplatňujú vo vzťahu k slabším stranám v zmysle § 433 ods. 2 českého Občianskeho zákonníka a ak a v rozsahu v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku.

14.3      Články 14.1 a 14.2 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky.

14.4      Používateľ je povinný vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.

Francúzsko

14.1      Zmluvná zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je obmedzená takto:

                14.1.1        Spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento druh zmluvy z dôvodu porušenia zmluvných povinností;

                14.1.2        Spoločnosť Kia nezodpovedá za žiadnu nepriamu škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku používania Služieb;

                14.1.3        Spoločnosť Kia nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú udalosťou vyššej moci (t. j. udalosťou, ktorú spoločnosť Kia nemohla ovplyvniť a ktorú nebolo možné v čase uzatvorenia zmluvy primerane predvídať).

14.2      Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na akúkoľvek povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za hrubú nedbanlivosť a/alebo úmyselné zavinenie, zodpovednosť za chybné výrobky a zodpovednosť za zranenia. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku.

14.3      Články 14.1 a 14.2 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky.

Nemecko

14.1      Zmluvná a zákonná zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je, bez ohľadu na jej právny základ, obmedzená nasledovne:

                14.1.1        Spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento druh zmluvy z dôvodu porušenia podstatných zmluvných povinností;

                14.1.2        Spoločnosť Kia nezodpovedá za mierne nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej uplatniteľnej povinnosti starostlivosti.

14.2      Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na akúkoľvek povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za úmyselné zavinenie, zodpovednosť za výrobok podľa nemeckého (Zákona o zodpovednosti za škodu) a zodpovednosť za zavinené ujmy na zdraví. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku.

14.3      Články 14.1 a 14.2 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky.

14.4      Používateľ je povinný vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.

14.5      Spoločnosť Kia nezodpovedá za používanie upozornení na radary/nebezpečné zóny, ktoré sú zakázané podľa ods. 23 par. 1c nemeckého zákona o cestnej premávke („StVO“) (pozri článok 15).

14.6      14.6 TomTom Global nezodpovedá za používanie upozornení na radary/nebezpečné zóny, ktoré sú zakázané podľa ods. 23 par. 1c nemeckého zákona o cestnej premávke („StVO“) (pozričlánok 15).

Maďarsko

14.1      Zmluvná amimozmluvná zodpovednosť spoločnosti Kia je v maximálnom možnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi, bez ohľadu na jej právny základ (či už je ním záruka, zmluva, delikt, nedbanlivosť alebo iný dôvod, vrátane zatajených/skrytých chýb), za straty a škody, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s poskytovaním Služieb alebo akýmkoľvek oneskorením alebo prerušením poskytovania Služieb, obmedzená nasledovne:

                14.1.1        Spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento typ zmluvy z dôvodu porušenia zásadných zmluvných povinností;

                14.1.2        Spoločnosť Kia nezodpovedá za akékoľvek porušenie nezásadných zmluvných povinností ani za žiadne mierne nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej uplatniteľnej povinnosti starostlivosti; a

                14.1.3        Spoločnosť Kia nezodpovedá za žiadne osobitné, nepriame alebo následné škody, vrátane, ale nie výlučne, straty používania, údajov, ziskov, úspor, príležitostí, dobrého mena, ako aj za nároky tretích strán (a to aj v prípade ak spoločnosť Kia bola poučená o možnosti takejto škody).

14.2      Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku. Nič v týchto Podmienkach používania neobmedzí alebo nevylúči zodpovednosť spoločnosti Kiaza (i) smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou spoločnosti Kia, zamestnancov alebo zástupcov spoločnosti Kia; (ii) úmyselné zavinenie; (iii) porušenie povinností vyplývajúcich z pravidiel verejného poriadku; a (iv) akýkoľvek iný prípad, kedy zodpovednosť spoločnosti Kianemôže byť obmedzená alebo vylúčená v súlade s platným právom.

Taliansko

14.1      Zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je obmedzená nasledovne:

                14.1.1        Spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento druh zmluvy z dôvodu porušenia zásadných zmluvných povinností;

                14.1.2        Spoločnosť Kia nezodpovedá za mierne nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej uplatniteľnej povinnosti starostlivosti.

14.2      Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku. Nič v týchto Podmienkach používania neobmedzuje ani nevylučuje zodpovednosť spoločnosti Kia za (i) smrť alebo zranenie v dôsledku nedbanlivosti alebo nedbanlivosti zamestnancov alebo zástupcov spoločnosti Kia; (ii) hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia; (iii) porušenie povinností vyplývajúcich z pravidiel verejného poriadku; a (iv) akýkoľvek iný prípad, keď zodpovednosť spoločnosti Kia nemôže byť obmedzená alebo vylúčená podľa príslušného práva.

14.3      Články 14.1 a 14.2 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky.

14.4      Používateľ je povinný vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.

Holandsko

14.1      V rozsahu povolenom príslušným záväzným právom, spoločnosť Kia nezodpovedá z akéhokoľvek dôvodu za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne na základe alebo v súvislosti so zmluvou o poskytovaní Služieb alebo samotných Služieb. Vyššie uvedené sa neuplatňuje v prípade, ak akákoľvek zodpovednosť vyplýva z dôvodu hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia výkonného vedenia spoločnosti Kia.

14.2      Používateľ je povinný vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.

Nórsko

14.1       Zmluvná a zákonná zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je, bez ohľadu na jej právny základ, obmedzená nasledovne:

                14.1.1        Spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento druh zmluvy z dôvodu porušenia zásadných zmluvných povinností;

                14.1.2        Spoločnosť Kia nezodpovedá za mierne nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej uplatniteľnej povinnosti starostlivosti;

                14.1.3        Zodpovednosť spoločnosti Kia je obmedzená na 5 000 NOK za jednu udalosť.

14.2      Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na žiadnu povinnú zákonnú zodpovednosť, vrátane zodpovednosti podľa nórskeho zákona o zodpovednosti za výrobky. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku.

Poľsko

14.1      Spoločnosť Kia nezodpovedá za skutočnú stratu a/alebo stratu zisku, pokiaľ nie je spôsobená úmyselným zavinením spoločnosti Kia.

14.2      Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na žiadnu povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za úmyselné zavinenie, zodpovednosť podľa poľského zákona zodpovednosti za výrobok (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), zodpovednosť za nebezpečný výrobok podľa Poľského občianskeho zákonníka (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) a zodpovednosť za zavinené zranenie osôb.

Írska republika

14.1      Spoločnosť Kia je zodpovedná voči vám za predvídateľnú stratu a škodu spôsobenú spoločnosťou Kia. Ak spoločnosť Kia nedodrží tieto Podmienky používania, spoločnosť Kia je zodpovedná za stratu alebo škodu, ktorú utrpíte a ktorá je predvídateľným dôsledkom porušenia tejto zmluvy zo strany spoločnosti Kia alebo dôsledkom toho, že nepoužijeme primeranú starostlivosť a zručnosti, avšak nezodpovedáme za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorú nemožno predvídať. Strata alebo škoda je predvídateľná, ak je zrejmé, že k nej dôjde, alebo ak sme my aj vy v čase uzatvorenia zmluvy vedeli, že by sa tak mohlo stať.

14.2      Spoločnosť Kia nevylučuje ani žiadnym spôsobom neobmedzuje svoju zodpovednosť voči vám, pokiaľ by to bolo nezákonné. Toto zahŕňa zodpovednosť: za smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Kiaalebo nedbanlivosťou jej zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov alebo za podvod alebo podvodné nepravdivé vyhlásenie.

14.3      Spoločnosť Kia nezodpovedá za obchodné straty. Služby poskytujeme iba na súkromné účely. Ak používate výrobky na akékoľvek komerčné a obchodné účely alebo na účely opätovného predaja, spoločnosť Kia vo vzťahu k vám nebude ručiť za akúkoľvek stratu zisku, stratu podnikateľského obchodu, prerušenie obchodnej činnosti alebo stratu obchodnej činnosti.

Slovensko

14.4      V rozsahu povolenom podľa príslušných slovenských právnych predpisov, zmluvná a zákonná zodpovednosť spoločnosti Kia za škodu (predovšetkým skutočná škoda a ušlý zisk) je obmedzená, a to bez ohľadu na jej právny základ. Spoločnosť Kia je zodpovedná za škodu len do výšky škody, do ktorej ju spoločnosť Kia predvídala alebo mohla predvídať ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré spoločnosť Kia poznala alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti.

14.1      Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti za škodu sa nevzťahujú na žiadnu povinnú zákonnú zodpovednosť. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku.

14.2      Používateľ je povinný vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.

Španielsko

14.5      Spoločnosť Kia neobmedzuje svoju povinnú zákonnú zodpovednosť, vrátane, avšak nie výlučne, zodpovednosti za úmyselné zavinenie a zodpovednosti za zavinené ujmy na zdraví.

14.1      Článok 14.1 sa primerane vzťahuje na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky.

Švédsko

14.6      Spoločnosť Kia nezodpovedá za priamu alebo nepriamu stratu alebo škodu, pokiaľ spoločnosť Kia nespôsobila stratu alebo škodu úmyselným zavinením alebo hrubou nedbanlivosťou.

14.1      Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na akúkoľvek povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za úmyselné zavinenie, zodpovednosť podľa švédskeho Zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom (Produktansvarslagen) a zodpovednosť za zavinené ujmy na zdraví. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku.

14.2      Články 14.1 a 14.2 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky.

14.3      Používateľ je povinný vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.

Spojené kráľovstvo

14.7      Spoločnosť Kia je zodpovedná voči vám za predvídateľnú stratu a škodu spôsobenú spoločnosťou Kia. Ak spoločnosť Kia nedodrží tieto Podmienky používania, spoločnosť Kia je zodpovedná za stratu alebo škodu, ktorú utrpíte a ktorá je predvídateľným dôsledkom porušenia tejto zmluvy zo strany spoločnosti Kia alebo dôsledkom toho, že nepoužijeme primeranú starostlivosť a zručnosti, avšak nezodpovedáme za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorú nemožno predvídať. Strata alebo škoda je predvídateľná, ak je zrejmé, že k nej dôjde, alebo ak sme my aj vy v čase uzatvorenia zmluvy vedeli, že by sa tak mohlo stať.

14.1      Spoločnosť Kia nevylučuje ani žiadnym spôsobom neobmedzuje svoju zodpovednosť voči vám, pokiaľ by to bolo nezákonné. Zahŕňa to zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Kia alebo nedbanlivosťou jej zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov; za podvod alebo podvodné nepravdivé vyhlásenie; za porušenie vašich zákonných práv v súvislosti so Službami, vrátane práva na prijímanie Služieb, ktoré sú poskytované s primeranou zručnosťou a starostlivosťou.

14.2      Spoločnosť Kia nezodpovedá za obchodné straty. Služby poskytujeme iba na súkromné účely. Ak používate výrobky na akékoľvek komerčné a obchodné účely alebo na účely opätovného predaja, spoločnosť Kia vo vzťahu k vám nebude ručiť za akúkoľvek stratu zisku, stratu obchodnej činnosti, prerušenie obchodnej činnosti alebo stratu obchodnej.

 • 15. Dodatky podľa miestneho práva

 • Tabuľka nižšie obsahuje osobitné zmeny podľa miestneho práva krajiny, v ktorej máte obvyklé bydlisko.

Belgicko

Článok 4.1 posledná veta bude zmenená nasledovne:

Bez toho, aby boli dotknuté povinné práva podľa platných právnych predpisov, nesmiete reprodukovať (úplne alebo čiastočne), prenášať (elektronickými prostriedkami alebo inak), upravovať, zobrazovať, opätovne doručovať, poskytovať licencie, spájať alebo inak využívať Služby na akýkoľvek verejný alebo komerčný účel bez nášho predchádzajúceho súhlasu.

Článok 11.4 ods. 1 bude zmenený nasledovne:

Sme oprávnení postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy, všetky alebo ich časť, inému poskytovateľovi služieb, pričom to oznámime Používateľovi 6 týždňov vopred, a to bez vášho súhlasu, za podmienky, že toto postúpenie neobmedzí vaše záruky spotrebiteľa.

Článok 13 sa mení nasledovne:

Používateľ výslovne súhlasí s tým, že plnenie zmluvy sa začína so súhlasom Používateľa dňom, keď sa Používateľ zaregistruje pre účet Kia (v prípade Aplikácie Kia Connect) a prijme tieto Podmienky používania, a preto berie na vedomie, že stráca svoje právo na odstúpenie v súlade s článkom VI.53,13° belgického ekonomického zákonníka.

Česká republika

Článok 12.2 sa vypúšťa a nahrádza nasledovne:

Ak ste spotrebiteľom, okrem uplatnenia nároku na českých súdoch alebo v inej jurisdikcii, ak to umožňujú príslušné právne predpisy, máte tiež právo na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu, ktorý vznikol na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou, ktorú upravujú tieto Podmienky používania, schváleným orgánom alternatívneho riešenia sporov. Aktuálny zoznam schválených orgánov alternatívneho riešenia sporov, ako aj ďalšie informácie o príslušnom postupe alternatívneho riešenia sporov nájdete na webovej stránke Českej obchodnej inšpekcie: https://www.adr.coi.cz.

Sťažnosť môžete taktiež podať orgánu alternatívneho riešenia sporov elektronicky prostredníctvom on-line platformy riešenia sporov (ODR) dostupnej na tejto adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok 13 sa vypúšťa a nahrádza nasledovne:

Používateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že plnenie zmluvy týkajúcej sa poskytovania Služieb sa začína, so súhlasom Používateľa, odo dňa, keď Používateľ akceptuje tieto Podmienky používania, a Používateľ preto uznáva, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 1837 písm. (l) českého Občianskeho zákonníka.

Nemecko

Článok 3.1.2.1 sa doplní nasledovne:

·         Je potrebné výslovne uviesť, že ods. 23 par. 1c nemeckého zákona o cestnej premávke (Straßenverkehrsordnung, „StVO“) zakazuje použitie upozornení na radary počas jazdy v Nemecku. Ste povinní udržiavať službu upozornení na radary deaktivovanú, dodržiavať platné zákony a rešpektovať práva tretích strán pri používaní Služieb.

Maďarsko

Tieto Podmienky používania sa uzatvárajú v elektronickej podobe. Podmienky používania budú uzatvorené po aktivácii Služieb pomocou tlačidla „SÚHLASÍM“. Podmienky používania sa nepovažujú za vyhotovené v písomnej forme a budete ich môcť uložiť a získať k nim prístup a reprodukovať ich na svojom dátovom nosiči alebo elektronickom médiu. Pred akýmkoľvek právne záväzným vyhlásením poskytneme technické prostriedky na identifikáciu a opravu vstupných chýb spôsobených elektronickým spracovaním.

Článok 12.2 sa na vás nevzťahuje, ak ste spotrebiteľ.

Holandsko

Článok 10.1 sa dopĺňa nasledovne:

Spoločnosť Kia si vyhradzuje právo vykonať primerané zmeny Podmienok používania a/alebo Služieb. Používateľ bude informovaný o akýchkoľvek zmenách týchto Podmienok používania a/alebo Služieb. Akákoľvek takáto zmena nadobudne platnosť 6 týždňov potom, ako Používateľ dostane oznámenie o tejto skutočnosti.

Poľsko

Článok 13 sa vypúšťa a nahrádza nasledovne:

Používateľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy. To platí aj v prípade, ak je Používateľ spotrebiteľ, pretože používanie Aplikácie Kia Connect a všetkých Služieb spočíva v dodávaní digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na trvanlivom médiu, spoločnosťou Kia Používateľovi. Ak ste spotrebiteľom, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že stiahnutím Aplikácie Kia Connect vyjadrujete súhlas s okamžitým začiatkom výkonu spoločnosťou Kia a nemáte právo na odstúpenie od zmluvy.

 • Popisy Služieb pre Aplikáciu Kia Connect

 • 1. Na diaľku
  1.1. Diaľkové ovládanie klimatizácie (len pre vozidlá s elektrickým pohonom): Služby umožňujú Používateľovi diaľkovo ovládať a plánovať klimatizáciu svojho elektrického vozidla vrátane funkcií odmrazovania prostredníctvom Aplikácie Kia Connect .
  1.2. Diaľkové nabíjanie (len pre vozidlá s elektrickým pohonom a plug-in hybridné elektrické vozidlá): Služba umožňuje Používateľovi na diaľku spustiť a zastaviť nabíjanie batérie elektrického a plug-in hybridného vozidla a naplánovať nabíjanie prostredníctvom Aplikácie Kia Connect.
  1.3. Diaľkové ovládanie dverí: Služba umožňuje Používateľovi na diaľku zamknúť/odomknúť dvere vozidla prostredníctvom určitých používateľských rozhraní. Používateľ môže zamknúť všetky dvere a odomknúť všetky dvere. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany Služba bude kontrolovať splnenie niektorých predchádzajúcich podmienok. Služba môže pomôcť v situáciách, keď si Používateľ nemusí pamätať, či správne uzamkol vozidlo, čo mu umožňuje vykonať túto akciu na diaľku.
  1.4. Prenos profilu Používateľa: Služba umožňuje Používateľovi skontrolovať a zmeniť nastavenie vozidla v Aplikácii Kia Connect. Používateľ môže zálohovať informácie o nastaveniach a použiť ich na svoje vozidlo.
  1.5. Diaľkové vyhrievanie a ventilácia sedadiel (len pre vozidlá s elektrickým pohonom): Služba umožňuje Používateľovi diaľkovo ovládať vyhrievanie a vetranie na predných a zadných sedadlách elektrického vozidla.
  1.6. Diaľkové ovládanie okien: Služba umožňuje Používateľovi diaľkovo ovládať okná jeho vozidla.
  2. Systém zemepisných informácií (GIS)
  2.1. Odoslať do vozidla: Služba umožňuje poslať do navigačného systému vozidla bod záujmu (BZ) a umožňuje Používateľovi získať informácie o polohe okamžite potom, ako sa zapne zapaľovanie vozidla.
  2.2. Hľadanie vozidla: Služba, ktorá umožňuje používateľovi vyhľadať vozidlo. Poloha vozidla sa zobrazí v Aplikácii Kia Connect.
  2.3. Prehľad jázd: Služba poskytuje súhrn každej cesty s dátumom a časom, priemernou a maximálnou rýchlosťou, prejdenou vzdialenosťou a časom prepravy.
  2.4. Navigovanie na poslednom úseku trasy: Služba umožňuje Používateľovi pokračovať v navigácii do jeho konečného cieľa použitím smartfónu po zaparkovaní vozidla.
  2.5. Režim Valet, parkovanie s obsluhou: Ak je táto služba aktivovaná a vozidlo je riadené inou osobou, Používateľ môže sledovať polohu vozidla, čas, kedy bolo zapaľovanie naposledy vypnuté, čas jazdy, prejdenú vzdialenosť a najvyššiu rýchlosť.
  3. Informácie o vozidle
  3.1. Stav vozidla: Služba poskytuje Používateľovi nasledujúce informácie o vozidle v Aplikácii Kia Connect:
  3.1.1. Stav dverí
  3.1.2. Stav kufra/kapoty
  3.1.3. Stav klimatizácie
  3.1.4. Stav nabitia batérie, stav nabíjacej prípojky, stav nabíjania (len pri vozidlách s elektrickým pohonom)
  3.1.5. Stav paliva
  3.1.6. Stav vyhrievania a ventilácie sedadiel
  3.1.7. Stav okien
  3.1.8. Stav strešného okna
  3.1.9. Stav 12V batérie
  3.1.10. Stav svetiel
  3.2. Technický protokol: Používateľ dostane správu v Aplikácii Kia Connect. Správa obsahuje diagnostické informácie o vozidle a informácie o spôsoboch jazdy. Používateľ je informovaný o záležitostiach, ktoré vyžadujú údržbu alebo opravy, ako aj informácie o závažnosti záležitosti, neodkladnosti opráv/údržby a odporúčaných úkonoch.
  3.3. Diagnostika vozidla: Poskytovanie automatizovanej diagnostickej Služby. Pri zapnutí zapaľovania vozidlo automaticky vykoná diagnostickú kontrolu (Diagnostický poruchový kód (Diagnostics Trouble Code) (DTC)). Ak je zistená porucha, Používateľ dostane hlásenie s vysvetlením zistenej poruchy, jej závažnosti, ako aj odporúčaním úkonu, ktorý je vhodné vykonať.
  4. Výstraha a bezpečnosť
  4.1. Výstraha vozidla: Poskytovanie výstražných upozornení. Vždy, keď je okno otvorené, keď je vypnuté zapaľovanie, dostane Používateľ hlásenie zobrazené v Aplikácii Kia Connect.
  4.2. Alarm pri krádeži (iba pre vozidlá vybavené poplašným alarmom proti krádeži): Poskytovanie výstražných upozornení. Kedykoľvek zaznie poplašný alarm proti krádeži, Používateľ dostane upozornenie zobrazené v Aplikácii Kia Connect
  4.3 Upozornenie na vybitú batériu: Poskytovanie výstražných upozornení. Kedykoľvek stav nabitia 12 V batérie klesne pod určitú úroveň, Používateľ dostane hlásenie zobrazené v Aplikácii Kia Connect.

  4.4. Upozornenie na pasažierov vzadu: Poskytovanie výstražných upozornení. Vždy, keď je na zadnom sedadle zistený pohyb, dostane Používateľ hlásenie zobrazené v Aplikácii Kia Connect.
  4.5. Upozornenie na zapnutý motor: Poskytovanie výstražných upozornení. Kedykoľvek bude na vozidle zaradený parkovací prevodový stupeň počas toho, ako bude motor vozidla v prevádzke a dvere budú otvorené, dostane Používateľ hlásenie zobrazené v Aplikácii Kia Connect.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 • 1. Úvod

 • Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Kia Connect GmbH, registrovanej pod registračným číslom HRB 112541, („Kia“, „my“ alebo „nás“) sa uplatňuje na získavanie a spracovávanie osobných údajov v súvislosti s poskytovaním služieb Kia Connect („Služby“) prostredníctvom Aplikácie Kia Connect GmbH („Aplikácia Kia Connect“) a/alebo prostredníctvom hlavnej jednotky vozidla („Hlavná jednotka“). My v spoločnosti Kia berieme vaše súkromie veľmi vážne a budeme spracovávať vaše osobné údaje len v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia.
  Môžeme kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Tieto zmeny a doplnenia môžu byť potrebné predovšetkým z dôvodu implementácie nových technológií alebo uvedenia nových služieb. Takéto zmeny budeme uverejňovať na našich internetových stránkach v Aplikácii Kia Connect a/alebo v Hlavnej jednotke.

 • 2. Prevádzkovateľ

 • Prevádzkovateľ, ktorý je zodpovedný za získavanie a spracúvanie akýchkoľvek osobných údajov v súvislosti s poskytovaním Služieb, je spoločnosť Kia Connect GmbH.

 • 3. Kontaktné údaje a zodpovedná osoba

 • 3.1. Ak máte akékoľvek otázky k tomuto Vyhláseniu o ochrane osobných údajov alebo v súvislosti s ním alebo v súvislosti s uplatňovaním akýchkoľvek vašich práv, môžete kontaktovať našu zákaznícku linku:
  Kia Connect GmbH
  E-mail: info@kia-connect.eu
  Poštová adresa: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main

  Pre zákaznícku podporu prejdite na náš kontaktný formulár: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
  Prípadne, môžete kontaktovať príslušnú osobu zodpovednú za ochranu údajov:
  E-mail: dpo@kia-connect.eu
  Poštová adresa: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main

 • 4. Účely, právny základ a kategórie osobných údajov

 • V súvislosti so Službami získavame a spracúvame vaše osobné údaje len v rozsahu, v akom je získavanie a spracúvanie potrebné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy o poskytovaní Služieb (článok 6 (1) b) GDPR) alebo je založené na oprávnených záujmoch (článok 6 (1) f) GDPR). Ďalšie podrobnosti o Službách aplikácie nájdete v popise príslušnej služby v Podmienkach používania Kia Connect. Údaje (osobné) popísané v častiach 4nižšie sú získavané priamo z aplikácie Kia Connect a/alebo Kia Connect a sú spracúvané v spojitosti so Službami.
  Budeme ďalej analyzovať a zlepšovať Služby, aby sme vyvinuli nové produkty a/alebo služby mobility alebo súvisiace s mobilitou, aby sme zabezpečili naše produkty a/alebo zlepšili naše služby. Za týmto účelom budeme automaticky analyzovať údaje na základe štatistických a matematických modelov, aby sme identifikovali možnosti na zlepšenia.
  Údaje opísané v článku 4 (okrem osobných údajov VCRM) uvedené nižšie sú potrebné na poskytovanie Služieb. Bez príslušnej informácie nie je možné vykonať služby.
  Vaše osobné údaje spracúvame na iné účely iba ak sme to povinní urobiť na základe zákonných požiadaviek (napríklad odovzdanie súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní), ak ste s takýmto spracúvaním vyjadrili súhlas alebo ak je spracúvanie inak považované za zákonné podľa príslušných právnych predpisov. Ak sa uskutočňuje spracúvanie na iný účel, môžeme vám poskytnúť dodatočné informácie, ak je to potrebné. Nemáme zavedené automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania v súvislosti so Službami, pokiaľ vás o takomto automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania výslovne nebudeme informovať inými spôsobmi.
  Ak používa Aplikáciu Kia Connect iná osoba prepojená s rovnakým vozidlom ako vy, môže táto osoba vidieť lokalizačné údaje o vozidle pri používaní Aplikácie Kia Connect (použitím služby „Hľadanie vozidla“) aj keď v danom čase používate vozidlo vy. Táto možnosť je dostupná len v rozmedzí troch kilometrov od aktuálnej polohy vozidla. Tento iný používateľ však nemá prístup k vašim aktuálnym trasám.

 • 4.1. Aplikácia Kia Connect

 • 4.1.1. Registračný proces pre Aplikáciu Kia Connect: Ak chcete používať Aplikáciu Kia Connect, musíte sa zaregistrovať a vytvoriť si účet („Účet Kia“). Vytvorenie spojenia medzi zariadením koncového používateľa, na ktorom je nainštalovaná Aplikácia Kia Connect a príslušným vozidlom si vyžaduje overenie.
  Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na uzavretie a/alebo plnenie zmluvy: e-mailová adresa, meno, heslo, dátum narodenia, číslo mobilného telefónu, verifikačný PIN, identifikácia vozidla, aktivačný kód.
  4.1.2. Prihlasovací proces: Ak chcete používať Služby prostredníctvom Aplikácie Kia Connect, musíte sa prihlásiť. Po prihlásení môžete pridať a odobrať svoje vozidlá Kia a používať Služby.
  Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie zmluvy: e-mailová adresa a heslo.
  4.1.3. Mapa domovskej ponuky a panel vyhľadávania: Mapa domovskej ponuky umožňuje zobraziť vašu aktuálnu polohu. Lišta vyhľadávania domovskej ponuky vám umožňuje vyhľadávať zaujímavé miesta - body záujmu (BZ).
  Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie zmluvy: údaje GPS, kľúčové slovo vyhľadávania, nastavenie jazyka smartfónu.
  4.1.4. Používanie dotykového ID a tvárového ID (iOS) alebo rozpoznávania odtlačkov prstov a tváre (Android): Na odblokovanie môžete niektoré funkcie v aplikácii Kia Connect používať s dotykovým ID a tvárovým ID (iOS) alebo rozpoznávaním odtlačkov prstov a tváre (Android). Vaše biometrické údaje sa ukladajú len lokálne vo vašom smartfóne, neprenášajú sa k nám a my nemáme prístup k týmto údajom. Systémová funkcia vášho smartfónu do aplikácie Kia Connect prenáša len informácie o tom, či overovanie biometrických údajov bolo úspešné. Používanie dotykového ID alebo tvárového ID (iOS), prípadne rozpoznávania odtlačkov prstov a tváre (Android) môžete v príslušných nastaveniach vášho smartfónu kedykoľvek vypnúť.
  Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie zmluvy: fotografie tváre, údaje o odtlačkoch prstov.
  4.1.5. Diaľkové ovládanie klimatizácie: Služby umožňujú Používateľovi diaľkovo ovládať a plánovať klimatizáciu svojho elektrického vozidla vrátane funkcií odmrazovania prostredníctvom Aplikácia Kia Connect.
  Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie zmluvy: Identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, dátum a časovú pečiatku, údaje GPS, informácie o odometri, informácie o stave vozidla (stav klimatizácie, stav motora, stav otvorenia/zatvorenia dverí/kufra/okien/kapoty).
  4.1.6. Nabíjanie na diaľku: Služba vám umožňuje prostredníctvom Aplikácie Kia Connect na diaľku ovládať spustenie a ukončenie nabíjania batérie elektrického vozidla a naplánovať nabíjanie.
  Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie zmluvy: Identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, dátum a časovú pečiatku, údaje GPS, informácie o odometri, informácie o stave vozidla (stav klimatizácie, stav motora, stav otvorenia/zatvorenia dverí/kufra/okien/kapoty, stav tlaku v pneumatikách, stav bŕzd/motorového oleja, informácie o nabíjaní, informácie o rezervnom nabíjaní, čase nabíjania, informácie o type nabíjacej prípojky).
  4.1.7. Diaľkové ovládanie dverí: Diaľkové ovládanie dverí (RDC) vám umožňuje na diaľku zamknúť/odomknúť dvere vozidla prostredníctvom určitých užívateľských rozhraní. Budete môcť zamknúť všetky dvere a odomknúť všetky dvere. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany bude Služba kontrolovať splnenie niektorých predchádzajúcich podmienok. Služba môže pomôcť v situáciách, v ktorých si nemusíte pamätať, či ste správne zamkli vozidlo a umožní vám vykonať tento úkon na diaľku.
  Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie zmluvy: Identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, dátum a časovú pečiatku, údaje GPS, informácie o odometri, informácie o stave vozidla (stav klimatizácie, stav motora, stav otvorenia/zatvorenia dverí/kufra/okien/kapoty, stav tlaku v pneumatikách, informácia o stave prevodovky/sedadiel, množstvo pohonných hmôt, stav bŕzd/motorového oleja).
  4.1.8. Odoslať do vozidla: Služba vám umožňuje poslať do navigačného systému vozidla bod záujmu (BZ) a umožňuje vám získať informácie o polohe okamžite potom, ako sa zapne zapaľovanie vozidla.
  Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie zmluvy: údaje GPS, identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, dátum a časovú pečiatku, informácie o bode záujmu (BZ), kľúčové slovo vyhľadávania, nastavenie jazyka smartfónu.
  4.1.9. Hľadanie vozidla: Služba, ktorá vám umožňuje určiť polohu vozidla. Poloha vozidla sa zobrazí v Aplikácii Kia Connect.
  Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie zmluvy: Identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, údaje GPS, dátum a časovú pečiatku.
  4.1.10. Prehľad jázd: Služba poskytuje súhrn každej cesty s dátumom a časom, priemernou a maximálnou rýchlosťou, precestovanou vzdialenosťou a časom prepravy.
  Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie zmluvy: Identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, údaje GPS, dátum a časovú pečiatku, informácie o riadení (prejdená vzdialenosť, priemerná rýchlosť, maximálna rýchlosť, celkové spotrebované pohonné hmoty, celková spotreba energie, spotreba elektrickej energie, čas riadenia, čas zahrievania, priemerná prejdená vzdialenosť).
  4.1.11. Stav vozidla: Služba vám poskytuje nasledujúce informácie o vozidle v Aplikácii Kia Connect:
  4.1.11.1. Stav dverí
  4.1.11.2. Stav kufra/kapoty
  4.1.11.3. Stav klimatizácie
  4.1.11.4. Stav nabitia batérie, stav nabíjacej prípojky, stav nabíjania (len pri vozidlách s elektrickým pohonom)
  4.1.11.5. Stav paliva
  4.1.11.6. Stav vyhrievania a ventilácie sedadiel
  4.1.11.7. Stav okien
  4.1.11.8. Stav 12V batérie
  4.1.11.9. Stav svetiel
  Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie zmluvy: Identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikácia SIM, dátum a časovú pečiatku, údaje GPS, informácie o odometri, informácie o stave vozidla (informácie o stave motora a prevodovky, informácie o stave dverí, kapoty, kufra a strešného okna, informácie o stave vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), informácie o stave batérie, paliva a dojazdovej vzdialenosti (DTE), informácie o stave kvapalín (kvapalina v ostrekovači a brzdový olej), informácie o stave pneumatík, svetiel a inteligentného kľúča, stav vozidla s elektrickým pohonom (EV)).
  4.1.12. Technický protokol: Správu dostanete v Aplikácii Kia Connect. Správa obsahuje diagnostické informácie o vozidle a informácie o spôsoboch jazdy. Dostanete informácie o záležitostiach, ktoré vyžadujú údržbu alebo opravy, ako aj informácie o závažnosti záležitosti, neodkladnosti opráv/údržby a odporúčaných úkonoch.
  Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie zmluvy: údaje GPS, identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, dátum a časovú pečiatku, informácie o stave vozidla (stav motora), informácie o jazdných zvyklostiach (informácia o rýchlosti auta (maximálna a priemerná rýchlosť), informácie o stave zrýchlenia, prejdenej vzdialenosť, informácie o spotrebe batérie (pre vozidlá s elektrickým pohonom)).
  4.1.13. Diagnostika vozidla: Poskytovanie automatizovanej diagnostickej Služby. Pri zapnutí zapaľovania vozidlo automaticky vykoná diagnostickú kontrolu (Diagnostický poruchový kód (Diagnostics Trouble Code) (DTC)). Ak je zistená porucha, dostanete správu s vysvetlením zistenej poruchy, jej závažnosti, ako aj odporúčaním úkonu, ktorý je vhodné vykonať.
  Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie zmluvy: Identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, dátum a časovú pečiatku, informácie o odometri, výsledky DTC kontroly, údaje GPS, informácie o stave vozidla (stav klimatizácie, stav motora, stav otvorenia/zatvorenia dverí/kufra/okien/kapoty, stav tlaku v pneumatikách, informácie o stave prevodovky/sedadiel, množstve pohonných hmôt, stave bŕzd/motorového oleja, stave batérie).
  4.1.14. Výstraha vozidla: Poskytovanie výstražných upozornení. Vždy, keď je okno otvorené, keď je vypnuté zapaľovanie, dostanete hlásenie zobrazené v Aplikácii Kia Connect.
  Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie zmluvy: Identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikácia SIM, dátum a časovú pečiatku, údaje GPS, informácie o odometri, informácie o stave vozidla (informácie o stave motora a prevodovky, informácie o stave dverí, kapoty, kufra a strešného okna, informácie o stave vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), informácie o stave batérie, paliva a dojazdovej vzdialenosti (DTE), informácie o stave kvapalín (kvapalina v ostrekovači a brzdový olej), informácie o stave pneumatík, svetiel a inteligentného kľúča, stav vozidla s elektrickým pohonom (EV)).
  4.1.15. Alarm pri krádeži (len pre vozidlá vybavené poplašným alarmom proti krádeži): Poskytovanie výstražných upozornení. Kedykoľvek zaznie poplašný alarm proti krádeži, dostanete upozornenie zobrazené v Aplikácii Kia Connect.
  Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie Služieb: Identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, dátum a časovú pečiatku, údaje GPS, informácie o odometri, informácie o stave vozidla (stav klimatizácie, stav motora, stav otvorenia/zatvorenia dverí/kufra/okien/kapoty, stav tlaku v pneumatikách, informácia o stave prevodovky/sedadiel, množstvo pohonných hmôt, stav bŕzd/motorového oleja).
  4.1.16. Údaje týkajúce sa manažmentu vzťahov so zákazníkmi (VCRM): Pri aktivovaní „Zlepšenie Produktu/Služby“ budeme spracúvať na základe vášho súhlasu údaje týkajúce sa poskytovania, používania, prevádzky a stavu vozidla s cieľom zlepšiť kvalitu produktu a služby. Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať deaktivovaním príslušného tlačidla. Takéto odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred týmto odvolaním. Keď budú údaje získané a poslané na naše servery, vykonáme ich anonymizáciu v priebehu 7 dní. Na aktiváciu „Zlepšenia Produktu/Služby“ je z technických dôvodov potrebná taktiež aktivácia systému zemepisných informácií („GIS“).
  Na tieto účely budú spracúvané nasledovné kategórie osobných údajov na základe vášho súhlasu: Informácie o stave systému regulácie vzduchu, informácie o stave batérie, informácie o stave technických systémov a systémov týkajúcich sa stability, informácie o používaní prístrojovej dosky a jej stave, informácie týkajúce sa klimatizácie a kúrenia, informácie o stave motora, bŕzd a pohonného ústrojenstva, informácie týkajúce sa stavu funkčnosti, informácie o stave prevodovky a týkajúce sa spotreby, informácie týkajúce sa systémov varovania a asistenčných systémov, informácie týkajúce sa riadenia a pneumatík, informácie týkajúce sa motora a nabíjania, informácie o stave a osobitnom používaní elektrického vozidla (EV), informácie o stave a používaní multimédií, ako aj informácie o GPS a rýchlosti.
  4.1.17. Prenos profilu Používateľa: Služba umožňuje Používateľovi skontrolovať a zmeniť nastavenie vozidla v Aplikácii Kia Connect. Používateľ môže zálohovať informácie o nastaveniach a použiť ich na jeho/jej vozidlo.
  Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie Služieb: Identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, SMS autentifikačný kód, PIN kód užívateľa, čas hlásenia, informácie o nastaveniach vozidla, informácie o nastavení systému, informácie o nastavení navigácie, informácie o navigačnom bode záujmu (BZ), profilová fotografia (ak bola poskytnutá).
  4.1.18. Diaľkové vyhrievanie a ventilácia sedadiel (len pre vozidlá s elektrickým pohonom): Služba umožňuje Používateľovi diaľkovo ovládať vyhrievanie a ventiláciu na predných a zadných sedadlách vozidla s elektrickým pohonom.
  Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie Služieb Aplikácie: Identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikáciu SIM, dátum a časovú pečiatku, informácie o stave vozidla (informácie o stave motora a prevodovky, informácie o stave dverí, kapoty, kufra a strešného okna, informácie o stave vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), informácie o stave batérie, paliva a dojazdovej vzdialenosti (DTE), informácia o stave kvapalín (kvapalina v ostrekovači a brzdový olej), informácie o stave pneumatík, svetiel a inteligentného kľúča, stave vozidla s elektrickým pohonom (EV)).
  4.1.19. Diaľkové ovládanie okien: Služba umožňuje Používateľovi diaľkovo ovládať okná jeho vozidla.
  Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie Služieb: Identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikáciu SIM, dátum a časovú pečiatku, informácie o stave vozidla (informácie o stave motora a prevodovky, informácie o stave dverí, kapoty, kufra a strešného okna, informácie o stave vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), informácie o stave batérie, paliva a dojazdovej vzdialenosti (DTE), informácia o stave kvapalín (kvapalina v ostrekovači a brzdový olej), informácie o stave pneumatík, svetiel a inteligentného kľúča, stav vozidla s elektrickým pohonom (EV)).
  4.1.20. Navigovanie na poslednom úseku trasy: Umožňuje Požívateľovi pokračovať v navigácii do jeho konečného cieľa použitím smartfónu po zaparkovaní vozidla.
  Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na poskytovanie Služieb a budú získavané z palubnej jednotky vozidla a/alebo prenesené z palubnej jednotky vozidla: Identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikáciu SIM, informácie o adrese, mene a o polohe používateľa a vozidla, informácie o navigačných bodoch, čase, rýchlosti.
  4.1.21. Režim Valet, parkovanie s obsluhou: Ak je táto služba aktivovaná a vozidlo je riadené inou osobou, Používateľ môže sledovať polohu vozidla, čas, kedy bolo zapaľovanie naposledy vypnuté, čas jazdy, prejdenú vzdialenosť, ako aj najvyššiu rýchlosť.
  Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie Služieb: Identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikácia SIM, informácie o stave režimu Valet, parkovania s obsluhou (stav aktivácie, čas začatia a skončenia režimu parkovania s obsluhou, čas trvania, počet najazdených kilometrov, čas nečinnosti motora, maximálna rýchlosť, prejazdená vzdialenosť), údaje o vozidle (poloha, rýchlosť, čas, presnosť, smer).
  4.1.22. Upozornenie na vybitú batériu: Poskytovanie výstražných upozornení. Kedykoľvek stav nabitia 12 V batérie klesne pod určitú úroveň, Používateľ dostane hlásenie zobrazené v Aplikácii Kia Connect.
  Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie Služieb: Identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikáciu SIM, stav batérie, typ výstrah o stave vozidla.
  4.1.23. Upozornenie na pasažierov vzadu: Poskytovanie výstražných upozornení. Vždy, keď je na zadnom sedadle zistený pohyb, dostane Používateľ hlásenie zobrazené v Aplikácii Kia Connect.
  Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie Služieb: Identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikáciu SIM, dátum a časovú pečiatku, údaje GPS, informácie o odometri, informácie o stave vozidla (informácie o stave motora a prevodovky, informácie o stave dverí, kapoty, kufra a strešného okna, informácie o stave vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), informácie o stave batérie, paliva a dojazdovej vzdialenosti (DTE), informácie o stave kvapalín (kvapalina v ostrekovači a brzdový olej), informácie o stave pneumatík, svetiel a inteligentného kľúča, stave vozidla s elektrickým pohonom (EV)).
  4.1.24. Upozornenie na zapnutý motor: Poskytovanie výstražných upozornení. Kedykoľvek bude na vozidle zaradený parkovací prevodový stupeň počas toho, ako bude motor vozidla v prevádzke a dvere budú otvorené, dostane Používateľ hlásenie zobrazené v Aplikácii Kia Connect.
  Na tieto účely je nevyhnutné spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov na plnenie Služieb: Identifikačné číslo vozidla (VIN), ID vozidla, identifikáciu SIM, dátum a časovú pečiatku, údaje GPS, informácie o odometri, informácie o stave vozidla (informácie o stave motora a prevodovky, informácie o stave dverí, kapoty, kufra a strešného okna, informácie o stave vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), informácie o stave batérie, paliva a dojazdovej vzdialenosti (DTE), informácie o stave kvapalín (kvapalina v ostrekovači a brzdový olej), informácie o stave pneumatík, svetiel a inteligentného kľúča, stave elektrického vozidla (EV)).

 • 4.2. Hlavná jednotka

 • 4.2.1. Služby Kia Connect Live vám umožňujú prístup k nasledujúcim funkciám:
  • Premávka: Aktuálne dopravné informácie pre výpočet trás a zobrazenie dopravnej situácie. On-line navigácia umožňuje Používateľovi navigáciu do ním určeného cieľa na základe kombinácie dopravných údajov v reálnom čase a historických dopravných informácií.
  • Aktuálny bod záujmu (BZ): Informácie o najbližšom BZ na základe aktuálnej polohy.
  • Počasie: Miestne informácie o počasí.
  • Parkovanie: Parkovanie na ulici a mimo ulice na základe aktuálnej polohy, blízkeho cieľa, blízkej posuvnej značky, blízkeho mestského centra.
  • EV BZ (len pre vozidlá s elektrickým pohonom a plug-in hybridné elektrické vozidlá): Informácie o nabíjacích staniciach v okolí, vrátane informácie o dostupnosti na základe aktuálnej polohy.
  • Predajca bod záujmu (BZ): Informácie o polohe najbližšieho predajcu Kia na základe aktuálnej polohy v okolí.
  • Upozornenia na radary/nebezpečné zóny (ak to právne predpisy vo vašej krajine dovoľujú): systém poskytuje výstrahy na miestach s výrazne častým výskytom dopravných nehôd a upozorní vás na miesta s častým výskytom dopravných nehôd alebo radary.
  Na tento účel sú spracúvané nasledujúce kategórie osobných údajov na uzavretie alebo plnenie zmluvy: lokalizačné údaje (GPS), požiadavky na služby a odpovede na vyhľadávanie na serveri (údaje o bodoch záujmu (BZ)), údaje o predajcoch BZ, informácie týkajúce sa pohonných hmôt, informácie týkajúce sa parkovania, informácie o rýchlostných kamerách (radaroch), informácie o staniciach pre elektrické vozidlá (EV), údaje o počasí), informácie o doprave, jednotky vzdialeností (km, míle, metre), jazykové nastavenia, informácie o poskytovateľovi telekomunikačných služieb, unikátne identifikátory (napr. identifikačné číslo vozidla (VIN), identifikácia Vodiča, identifikácia Služby), číslo telefónu, dátum a lokálny čas, verzia protokolu, informácie o navigačnom zariadení (napr. hardvérová verzia, softvérová verzia), informácie o trase (napr. počiatočný bod, nastavenia, cieľový bod, odhadovaný čas).
  Naviac, údaje o GPS (polohe) a identifikácii Služby budú získavané a uchovávané po dobu až 93 dní v záujme zlepšenia služby Kia Live, a to na základe oprávnených záujmov. Viac informácií o teste vyváženosti je dostupných na vyžiadanie.
  4.2.2. Hlasové ovládanie on-line vám umožňuje používať hovorené príkazy na prístup a ovládanie služieb Kia Live a písať a posielať textové správy prostredníctvom pripojeného mobilného zariadenia. Hlasové ovládanie on-line je aktivované ako predvolané nastavenie pri aktivácii Kia Connect vo vašom vozidle. Pri používaní Hlasového ovládania on-line budú vaše osobné údaje spracúvané v on-line prostredí.
  Na tento účel sú spracúvané nasledujúce kategórie osobných údajov na uzavretie alebo plnenie zmluvy: Záznam hlasu, údaje o GPS (poloha), unikátne identifikátory (napr. identifikačné číslo vozidla (VIN), identifikácia Služby).
  Nahrané vzorky hlasu sú prenášané spolu s údajmi GPS a identifikáciou Služby k nášmu relevantnému poskytovateľovi služby. Náš poskytovateľ služby pre Hlasové ovládanie on-line je Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Holandsko (spracovateľ) („Cerence“) a jeho subdodávatelia, ktorí môžu mať sídlo v krajinách mimo EÚ/EHP a nemusia poskytovať primeranú úroveň ochrany údajov. Spoločnosť Cerence premieňa vzorky hlasu na vzorky textu, sémanticky ich interpretuje (ak je to nevyhnutné), a potom výsledok posiela späť do vozidla.
  Navyše, vzorky hlasu a údaje GPS budú získavané a uchovávané po dobu až 90 dní, aby sa vykonávala a zlepšovala služba Hlasového ovládania on-line, a to na základe oprávnených záujmov. Viac informácií o teste vyváženosti je dostupných na vyžiadanie.
  Prenosu vašich osobných údajov (t. j. vzoriek hlasu) k spoločnosti Cerence môžete zabrániť deaktiváciou Hlasového ovládania on-line v príslušných nastaveniach Hlavnej jednotky. Deaktivovaním Hlasového ovládania on-line môže byť funkcionalita rozpoznávania hlasu obmedzená alebo vypnutá.
  4.2.3. Notifikačné centrum umožňuje Používateľovi dostávať správy z Kia na obrazovke Hlavnej jednotky.
  Na tento účel sú spracúvané nasledujúce kategórie osobných údajov pre uzavretie alebo plnenie zmluvy: unikátne identifikátory (napr. identifikačné číslo vozidla (VIN)), sekvenčná identifikácia, stav prečítania, UTC čas.
  4.2.4. Režim Valet, parkovanie s obsluhou: Ak je táto služba aktivovaná a vozidlo je riadené inou osobou, Používateľ môže sledovať polohu vozidla, čas, kedy bolo zapaľovanie naposledy vypnuté, čas jazdy, prejdenú vzdialenosť a najvyššiu rýchlosť (prosím, pozrite si článok 4 Vyhlásenia o ochrane osobných údajov – Aplikácia Kia Connect). Tieto informácie sú zobrazené taktiež na obrazovke Hlavnej jednotky.
  Na tento účel je potrebné spracúvať nasledujúce kategórie osobných údajov: unikátne identifikátory (napr. identifikačné číslo vozidla (VIN)), informácie o stave režimu parkovania s obsluhou (stav aktivácie, čas spustenia a ukončenia režimu Valet, parkovania s obsluhou, čas trvania, počet najazdených kilometrov, čas nečinnosti motora, maximálna rýchlosť, prejazdená vzdialenosť), údaje o vozidle (poloha, rýchlosť, čas, presnosť, smer).
  4.2.5. Osobný kalendár/synchronizácia navigácie umožňuje Používateľom vidieť svoj súkromný kalendár na obrazovke Hlavnej jednotky a použiť ho na nastavenie cieľa. Táto služba je kompatibilná s Kalendárom Google aj s Kalendárom Apple.
  Na tento účel sú spracúvané nasledujúce kategórie osobných údajov pre uzavretie alebo plnenie zmluvy: unikátne identifikátory (napr. identifikačné číslo vozidla (VIN)), e-mailový účet, ID kalendára e-mailového účtu, token Google alebo heslo iCloud.
  4.2.6. Pokročilé asistenčné systémy vodiča (ADAS): V rámci Pokročilého asistenčného systému vodiča (ADAS) Kia zhromažďuje a spracováva statický súbor telematických údajov a prenáša ich do vopred vybraných agregátorov údajov. Údaje spracované na tento účel sú Informácie o konštrukcii vozidla (VBI), ktoré môžu obsahovať: Identifikačné číslo vozidla (VIN), model, výbavu, rok výroby, cenu, farbu, druh paliva, napäťový systém, emisie, triedu, výkon, namontovanú výbavu vrátane bezpečnostných systémov ADAS. Tieto informácie sú statické; t. j. nezahŕňajú informácie o jazde, takže nie je možné profilovať spôsob riadenia osôb. Účelom tohto spracovania je ochrana pred možnými podvodnými praktikami, zlepšenie a vývoj nášho systému ADAS s cieľom zvýšiť počet vozidiel s vysoko bezpečným vybavením a zjednodušiť proces poistenia pre našich zákazníkov.
  Právnym základom pre spracovanie vašich údajov na tieto účely je oprávnený záujem spoločnosti Kia na zlepšovaní našich služieb, poskytovaní vylepšených produktov a zvyšovaní predaja ADAS pre vozidlá, ako aj na vývoji nových produktov a zákazníckych služieb čl. 6 ods. (1) (f) GDPR.

  Okrem toho, vaše osobné údaje podľa uvedeného opisu môžu byť anonymizované pre výkon našej vlastnej analýzy na účely zlepšovania a vývoja produktov.

 • 5. Vaše práva

 • Ak ste vyjadrili svoj súhlas s akýmikoľvek aktivitami spracúvania osobných údajov, môžete tento súhlas odvolať v akomkoľvek čase s účinkom do budúcnosti. Takéto odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracúvania, ktoré predchádzalo odvolaniu súhlasu.
  Podľa príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov môžete mať právo: žiadať o prístup k vašim osobným údajom, žiadať o opravu vašich osobných údajov; žiadať vymazanie vašich osobných údajov, žiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov; žiadať o prenosnosť údajov, a namietať spracúvanie vašich osobných údajov.
  Okrem toho máte taktiež právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán v oblasti ochrany osobných údajov.
  Vezmite prosím na vedomie, že tieto vyššie uvedené práva môžu byť obmedzené v zmysle príslušných národných predpisov o ochrane osobných údajov.
  5.1. Právo prístupu: Môžete mať právo získať od nás potvrdenie, či osobné údaje vzťahujúce sa k vám sú spracúvané alebo nie, a ak je to tak, žiadať o prístup k osobným údajom. Sprístupnené informácie zahŕňajú – okrem iného – účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov a príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú poskytnuté. Toto právo však nie je absolútnym právom a záujmy iných osôb môžu obmedziť vaše právo prístupu.
  Môžete mať právo získať kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za ďalšie vami vyžiadané kópie môžeme požadovať primeraný poplatok založený na administratívnych nákladoch.
  5.2. Právo na opravu: Môžete mať právo získať od nás opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. V závislosti od účelov spracúvania, môžete mať právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
  5.3. Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“): Za určitých okolností môžete mať právo žiadať od nás vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a my môžeme byť povinní takéto osobné údaje vymazať.
  5.4. Právo na obmedzenie spracovania: Za určitých okolností môžete mať právo žiadať od nás obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. V tomto prípade budú príslušné údaje označené a my ich môžeme spracovať len na určité účely.
  5.5. Právo na prenos údajov: Za určitých okolností môžete mať právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, všeobecne používanom a strojovo-čitateľnom formáte a môžete mať právo poslať tieto osobné údaje inej entite bez prekážok z našej strany.
  5.6. Právo namietať: Za určitých okolností môžete mať právo kedykoľvek namietať, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, spracúvanie vašich osobných údajov nami a my môžeme byť povinní už viac nespracúvať vaše osobné údaje. Navyše, ak sú vaše osobné údaje spracúvané pre účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. V takomto prípade vaše osobné údaje už viac nebudú nami spracúvané pre takéto účely.

  5.7. Právo vykonať opatrenia na uchovávanie a poskytovanie údajov po smrti: Máte právo vykonať osobitné opatrenia na uchovávanie a poskytovanie vašich osobných údajov po vašej smrti a my ich budeme plniť. Môžete tiež prijať všeobecné opatrenia v spolupráci s treťou stranou, ktorá nám v primeranom čase oznámi vaše pokyny.

 • 6. Príjemcovia a kategórie príjemcov

 • Akýkoľvek prístup k vašim osobným údajom je v spoločnosti Kia obmedzený na tie fyzické osoby, ktoré ich potrebujú poznať, aby mohli vykonávať svoje pracovné povinnosti.

  Spoločnosť Kia môže prenášať vaše osobné údaje na príslušné účely príjemcom a kategóriám príjemcov, ktoré sú uvedené nižšie:

  • Súkromné tretie strany – pridružené alebo nepridružené súkromné subjekty, ktorými nie sme my, samostatne alebo spoločne s inými stranami určujú účely a spôsoby spracovania osobných údajov.
  Na účely poskytovania Služieb potrebujeme prenášať údaje (napr. našim spracovateľom – viď nižšie). Pri tejto technickej službe sa spoliehame na telekomunikačné služby poskytované telekomunikačnými operátormi (v súčasnosti Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Dusseldorf, Nemecko).
  • Spracovatelia údajov – Určité tretie osoby, či už spriaznené alebo nespriaznené, môžu prijímať vaše osobné údaje, aby takéto osobné údaje spracúvali v mene spoločnosti Kia podľa vhodných pokynov tak, ako je potrebné pre príslušné účely spracúvania. Spracovatelia údajov budú podliehať zmluvným povinnostiam implementovať vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov a spracúvať osobné údaje len v zmysle pokynov.
   Spracovateľom údajov pre technickú infraštruktúru a údržbu Služieb je Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Nemecko.
   Spracovateľmi dát pre platformy na správu údajov o zákazníkoch a platformy na správu údajov o automobiloch sú salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 Mníchov, Nemecko a Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA, s umiestnením servera v rámci EÚ/EHP
   Pre služby Kia Live a Hlasové ovládanie on-line využívame služby ďalších spracovateľov.
   Pre Hlasové ovládanie on-line: Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Holandsko (spracovateľ).
   Spracovatelia údajov pre služby zákazníckej linky sú pridruženými spoločnosťami spoločnosti Kia a nachádzajú sa v krajinách EU/EHP.
   Kia používa iných spracovateľov pre konkrétne služby (napr. poskytovateľov máp).
  • Vládne orgány, súdy, externí poradcovia a podobné tretie strany, ktoré sú verejnými orgánmi, ako to požadujú alebo dovoľujú príslušné zákony.

 • 7. Cezhraničný prenos osobných údajov

 • Niektorí z príjemcov vašich osobných údajov sa budú nachádzať alebo môžu mať relevantné prevádzky mimo vašej krajiny a EÚ/EHS, napr. v Kórejskej republike alebo Spojených štátoch amerických (napr. subdodávatelia spoločnosti Cerence), kde právne predpisy o ochrane osobných údajov môžu poskytovať inú úroveň ochrany v porovnaní s právnymi predpismi vo vašej jurisdikcii a vo vzťahu ku ktorým neexistuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Vo vzťahu k prenosom osobných údajov týmto príjemcom mimo EÚ/EHS poskytujeme primerané záruky, a to najmä uzavretím dohôd o prenose osobných údajov prijatých Európskou komisiou (napr. Štandardné zmluvné doložky (2010/87/EÚ a/alebo 2004/915/ES)) s príjemcami alebo prijatím iných opatrení v záujme poskytnutia primeranej úrovne ochrany osobných údajov. Kópiu príslušných opatrení, ktoré sme prijali, má k dispozícii naša osoba zodpovedná za ochranu údajov (pozri časť 0 hore).

 • 8. Doba uchovávania

 • 8.1. Vaše osobné údaje sú uchovávané spoločnosťou Kia a/alebo našimi poskytovateľmi služieb výlučne v rozsahu nevyhnutnom pre výkon našich povinností a výlučne na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelov, pre ktoré sú osobné údaje získavané, v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Keď už spoločnosť Kia viac nebude potrebovať spracúvať vaše osobné údaje, vymažeme ich z našich systémov a/alebo záznamov a/alebo urobíme opatrenia na ich náležité anonymizovanie tak, aby ste z nich už viac nemohli byť identifikovaní (ibaže by sme tieto informácie potrebovali uchovať za účelom dodržiavania zákonných alebo regulatórnych povinností, ktoré je spoločnosť Kia povinná plniť; napr. osobné údaje obsiahnuté v zmluvách, správach a obchodných listoch môžu podliehať zákonným požiadavkám na ich uchovanie, podľa ktorých môže byť potrebné ich uchovanie až na dobu 10 rokov).
  8.2. Ak sa neuplatňuje žiadna zákonná alebo regulatórna požiadavka na dobu uschovávania, ako všeobecné pravidlo platí, že všetky osobné údaje spracúvané v súvislosti so Službami sú vymazané alebo anonymizované okamžite potom, ako je poskytovanie jednotlivých služieb ukončené s nasledovnou výnimkou:
  Prihlasovacie (Log-in) údaje sú uchovávané po dobu trvania zmluvy (t.j. až sedem rokov)
  Resetovanie Účtu Kia a/alebo Hlavnej jednotky: Vaša hlavná jednotka môže byť resetovaná a váš Účet Kia môže byť resetovaný alebo deaktivovaný nastavením príslušných preferencií/stlačením príslušného tlačidla (napr. v Aplikácii a/alebo v Hlavnej jednotke, podľa vhodnosti). V takom prípade budú príslušné osobné údaje týkajúce sa vášho Účtu Kia a/alebo v Hlavnej jednotke zablokované a potom odstránené, pokiaľ neplatia lehoty uchovávania (pozri 8.1 vyššie).
  Po resetovaní Účtu Kia a/alebo Hlavnej jednotky budete odhlásení z Aplikácie Kia Connect a/alebo Hlavnej jednotky a budete musieť vykonať nový postup prihlásenia alebo sa prihlásiť pomocou rôznych prihlasovacích údajov, ak chcete použiť Služby prostredníctvom Aplikácie Kia Connect a/alebo Hlavnej jednotky. Upozorňujeme, že pri
  • deaktivácii vášho účtu Aplikácie Kia Connect budú služby hlavnej jednotky Kia Connect v hlavnej jednotke vozidla naďalej funkčné.
  • resetovaní Hlavnej jednotky je vaše vozidlo odpojené od Aplikácie Kia Connect, nemá to však vplyv na Aplikáciu Kia Connect.

 • 9. Režim off-line (Vypnutý modem)

 • Môžete sa rozhodnúť aktivovať Režim off-line v Hlavnej jednotke nastavením príslušných preferencií. Ak je zapnutý Režim off-line, všetky funkcie Servisu sú deaktivované a nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje, najmä žiadne údaje o polohe (GPS). V hornom rohu obrazovky Hlavnej jednotky vo vozidle sa zobrazuje ikona Režimu off-line.

 • 10. Dodatky podľa miestneho práva

 • Uplatňujú sa nasledujúce dodatky podľa miestneho práva:

Rakúsko

Článok 8.1 sa mení nasledovne:

 

Vaše osobné údaje sú uchovávané spoločnosťou Kia a/alebo našimi poskytovateľmi služieb výlučne v rozsahu nevyhnutnom pre výkon našich povinností a výlučne na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelov, pre ktoré sú osobné údaje získavané, v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Keď už spoločnosť Kia viac nebude potrebovať spracúvať vaše osobné údaje, vymažeme ich z našich systémov a/alebo záznamov a/alebo urobíme opatrenia na ich náležité anonymizovanie tak, aby ste z nich už viac nemohli byť identifikovaní (ibaže by sme tieto informácie potrebovali uchovať za účelom dodržiavania zákonných alebo regulatórnych povinností, ktoré je spoločnosť Kia povinná plniť; napr. osobné údaje obsiahnuté v zmluvách, správach a obchodných listoch môžu podliehať zákonným požiadavkám na ich uchovanie, podľa ktorých môže byť potrebné ich uchovanie až na dobu 7 rokov. Táto lehota na uchovanie môže byť predĺžená predovšetkým ak je to potrebné na účely oprávnených záujmov sledovaných spoločnosťou Kia (napríklad z dôvodu hroziaceho alebo trvajúceho súdneho konania).

Belgicko

Vo vzťahu k dobe uchovávania osobných údajov podľa článku 8.1, v Belgicku môžu byť osobné údaje vzťahujúce sa k zmluvným vzťahom v zmluvách, správach alebo obchodných listoch uchovávané po dobu až 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou Kia a vami. Ak sú takéto osobné údaje relevantné vo vzťahu k akémukoľvek správnemu alebo súdnemu konaniu, údaje môžu byť uchovávané spoločnosťou Kia počas celej doby trvania týchto konaní, a to až do uplynutia lehôt na podanie akýchkoľvek opravných prostriedkov.

 

Kontaktné údaje belgického úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné:

Autorité de protection des données
Gegevensbeschermingsautoriteit

Rue de la presse 35

1000 Brussels

Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact(at)apd-gba.be

Maďarsko

Článok 8.1 je nahradený nasledovným znením:

 

Vaše osobné údaje sú uchovávané spoločnosťou Kia a/alebo našimi poskytovateľmi služieb výlučne v rozsahu nevyhnutnom pre výkon našich povinností a výlučne na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelov, pre ktoré sú osobné údaje získavané, v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Keď už spoločnosť Kia viac nebude potrebovať spracúvať vaše osobné údaje, vymažeme ich z našich systémov a/alebo záznamov a/alebo urobíme opatrenia na ich náležité anonymizovanie tak, aby ste z nich už viac nemohli byť identifikovaní (ibaže by sme tieto informácie potrebovali uchovať za účelom dodržiavania zákonných alebo regulatórnych povinností, ktoré je spoločnosť Kia povinná plniť; napr. osobné údaje obsiahnuté v zmluvách, správach a obchodných listoch môžu podliehať zákonným požiadavkám na ich uchovanie, podľa ktorých môže byť potrebné ich uchovanie až na dobu 8 rokov v prípade účtovných dokumentov odo dňa ich vydania). Ak sú takéto osobné údaje relevantné vo vzťahu k akémukoľvek správnemu alebo súdnemu konaniu, údaje môžu byť uchovávané spoločnosťou Kia počas celej doby trvania týchto konaní, a to až do uplynutia lehôt na podanie akýchkoľvek opravných prostriedkov.

 

Kontaktné údaje maďarského úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Adresa: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefón: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu

Taliansko

Bez ohľadu na čokoľvek iné, čo je uvedené vo vyššie uvedenom Vyhlásení o ochrane osobných údajov, nasledujúce sa uplatní v rozsahu, v ktorom sa talianske právo uplatní na spracúvanie vašich osobných údajov: (i) v žiadnom prípade nebude spoločnosť Kia spracúvať vaše osobné údaje pre účely profilovania bez vášho súhlasu; (ii) ak ste existujúci zákazník a spoločnosti Kia ste poskytli vašu e-mailovú adresu, a bez toho, aby bolo dotknuté vaše právo namietať podľa článku 5.6 vyššie, spoločnosť Kia vám môže poslať marketingové komunikácie prostredníctvom e-mailu vo vzťahu k produktom alebo službám podobným, ako sú produkty alebo služby, ktoré ste si predtým zakúpili; (iii) s odkazom na doby uchovávania osobných údajov, Kia uchová osobné údaje spracúvané pre marketingové alebo profilovacie účely, ak nejaké sú, po dobu 24, resp. 12 mesiacov, pokiaľ taliansky úrad na ochranu osobných údajov nepovolí spoločnosti Kia uchovať ich po dlhšiu dobu.

Kontaktné údaje talianskeho úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné:

Garante per la Protezione dei Dati Personali
Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rome
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
E-mail: garante@gpdp.it
Fax: (+39) 06 696773785
Tel.: (+39) 06 696771

Holandsko

Článok 8.1 sa mení nasledovne:

Štandardná zákonná lehota na uchovávanie osobných údajov pre všeobecné účtovné účely je v Holandsku 7 rokov. Prosím vezmite na vedomie, že táto doba uchovávania môže byť predĺžená predovšetkým ak to vyžadujú príslušné právne predpisy a/alebo ak je to potrebné na účely oprávnených záujmov sledovaných spoločnosťou Kia (napríklad z dôvodu hroziaceho alebo trvajúceho súdneho konania).

Poľsko

Článok 5.6 sa mení nasledovne:

Právo namietať: Za určitých okolností môžete mať právo kedykoľvek namietať, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, spracúvanie vašich osobných údajov nami a my môžeme byť povinní už viac nespracúvať vaše osobné údaje. Navyše, ak sú vaše osobné údaje spracúvané pre účely priameho marketingu, ak ste udelili súhlas na takéto spracúvanie, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. V takomto prípade vaše osobné údaje už viac nebudú nami spracúvané pre takéto účely.

Článok 8.1 sa mení nasledovne:

Vaše osobné údaje sú uchovávané spoločnosťou Kia a/alebo našimi poskytovateľmi služieb výlučne v rozsahu nevyhnutnom pre výkon našich povinností a výlučne na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelov, pre ktoré sú osobné údaje získavané, v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Keď už spoločnosť Kia viac nebude potrebovať spracúvať vaše osobné údaje, vymažeme ich z našich systémov a/alebo záznamov a/alebo urobíme opatrenia na ich náležité anonymizovanie tak, aby ste z nich už viac nemohli byť identifikovaní (ibaže by sme tieto informácie potrebovali uchovať za účelom dodržiavania zákonných alebo regulatórnych povinností, ktoré je spoločnosť Kia povinná plniť; napr. štandardná zákonná doba uchovávania na všeobecné účtovné účely je v Poľsku 5 rokov od konca predchádzajúceho účtovného obdobia. Prosím vezmite na vedomie, že táto doba uchovávania môže byť predĺžená predovšetkým ak to vyžadujú príslušné právne predpisy a/alebo ak je to potrebné na účely oprávnených záujmov sledovaných spoločnosťou Kia (napríklad z dôvodu hroziaceho alebo trvajúceho súdneho konania).)

 

Kontaktné údaje poľského úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné:

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

 

ul. Stawki 2

 

00 -193 Warszawa

 

E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Slovensko

Kontaktné údaje slovenského úradu na ochranu osobných údajov sú nasledovné:

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Tel.: + 421 2 32 31 32 14

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Španielsko

Článok 5.1 ods. 2 je nahradený nasledujúcim textom:

Môžete mať právo získať kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Pre ďalšie vami vyžiadané kópie do šiestich mesiacov môžeme požadovať primeraný poplatok založený na administratívnych nákladoch, ibaže existuje legitímny dôvod pre vašu žiadosť.

Článok 8 je nahradený nasledovným znením:

8.4.    Vaše osobné údaje sú uchovávané spoločnosťou Kia a/alebo našimi poskytovateľmi služieb výlučne v rozsahu nevyhnutnom pre výkon našich povinností a výlučne na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelov, pre ktoré sú osobné údaje získavané, v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Keď už spoločnosť Kia viac nebude potrebovať spracúvať vaše osobné údaje, zablokujeme ich a keď uplynie premlčacia lehota (napr. osobné údaje obsiahnuté v zmluvách, správach a obchodných listoch môžu podliehať zákonným požiadavkám na ich uchovanie, podľa ktorých môže byť potrebné ich uchovanie až na dobu 10 rokov), vymažeme ich z našich systémov a/alebo záznamov a/alebo urobíme opatrenia na ich náležité anonymizovanie tak, aby ste z nich už viac nemohli byť identifikovaný.

8.5.    Ak sa neuplatnia žiadne zákonné alebo regulatórne lehoty na uchovávanie osobných údajov, ako všeobecné pravidlo platí, že všetky osobné údaje spracúvané v spojitosti s poskytovaním Služieb sú zablokované a následne vymazané alebo anonymizované okamžite, ako bolo poskytnutie jednotlivých služieb dokončené, s nasledujúcimi výnimkami:

•           Registračné (Sign-up) a prihlasovacie (Log-in) údaje sú uchovávané po dobu trvania zmluvy (t.j. až sedem rokov)

•           Hlasové ovládanie on-line : Hlasové vzorky a údaje GPS (pozri 4.2.2 vyššie) sú uchovávané až 90 dní

•           Kia Live: Údaje GPS a Služby (pozri 4.2.1 vyššie) sú uchovávané až 93 dní

8.6.    Zrušenie účtu: Ak sa rozhodnete ukončiť svoje používanie Služieb (napr. nastavením príslušnej predvoľby v Aplikácii Kia Connect) a/alebo Účtu Kia Connect (napr. nastavením príslušnej predvoľby v Hlavnej jednotke), všetky osobné údaje týkajúce sa vášho Účtu Kia budú zablokované a následne odstránené, ako je vysvetlené vyššie.