Právne dokumenty k Kia Connect

KIA CONNECT PODMIENKY POUŽÍVANIA

 • Účinné od júla 2023

  1. Rozsah týchto podmienok používania, Zmluvné strany
  2. Kontaktné údaje
  3. Používanie Služieb a predpoklady
  4. Služby
  5. Autorské právo
  6. Povinnosti používateľa a obmedzenia
  7. Poplatok za Službu
  8. Dostupnosť Služby
  9. Ochrana údajov
  10. Doba platnosti, Ukončenie
  11. Zmeny Služieb, Zmeny Podmienok používania
  12. Ostatné ustanovenia
  13. Služby zákazníkom/sťažnosti
  14. Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy
  15. Zákonná zodpovednosť za škody
  16. Ručenie
  17. Dodatky podľa miestneho práva

 • 1. ROZSAH TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA, ZMLUVNÉ STRANY

 • 1.1.
  Zmluvné strany
  Tieto podmienky používania („Podmienky používania“) sa vzťahujú na používanie aplikácie Kia Connect („Aplikácia Kia Connect“) a/alebo na používanie služby Kia Connect prostredníctvom hlavnej jednotky vozidla („Hlavná jednotka“), ktoré vám poskytujú možnosť využívať určité služby Kia Connect („Služby“).
  Služby poskytuje spoločnosť Kia Connect GmbH, zaregistrovaná pod registračným číslom HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, email: info@kia-connect.eu („Kia“, „my“, „nás“, „náš“) pre používateľa Služieb („Používateľ“ alebo „vy“).
  1.2.
  Rozsah týchto Podmienok používania
  Kúpna zmluva na vozidlo a zmluva týkajúca sa poskytovania Služieb v súlade s Podmienkami používania sú právne samostatné obchodné transakcie a zmluvy.
  Plnenie jednej zo zmlúv nemá žiadne účinky na príslušnú druhú zmluvu. Za určitých okolností to môže mať za následok, že splníte kúpnu zmluvu na vozidlo bez toho, aby ste mohli využívať Služby. V opačnom prípade, napr. v prípade reverznej transakcie kúpnej zmluvy na vozidlo, môže byť zmluva o poskytovaní Služieb pre príslušné vozidlo ukončená v súlade s časťou 10.4.
  1.3.
  Používanie Služieb prostredníctvom Aplikácie Kia Connect môže vyžadovať prístup na internet alebo iné telekomunikačné služby (pozri tiež časť 3 o podmienkach používania Služieb). Tieto Podmienky používania sa nevzťahujú na telekomunikačné služby, ktoré sa môžu vyžadovať na používanie Služieb prostredníctvom Aplikácie Kia Connect. Tieto služby sú predmetom osobitnej zmluvy (vrátane poplatkov) s vaším poskytovateľom telekomunikačných služieb.

 • 2. KONTAKTNÉ ÚDAJE

 • 2.1.
  Kontaktujte spoločnosť Kia Connect GmbH
  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok používania alebo Služieb alebo v súvislosti s nimi, môžete nás kontaktovať na adrese:
  Kia Connect GmbH
  E-mail: info@kia-connect.eu
  Poštová adresa: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
  Telefón: +49 800 5330012
  2.2.
  Kontaktujte zákaznícku podporu
  Pre zákaznícku podporu prejdite na kontaktný formulár: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
  2.3.
  Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov
  V našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov Kia Connect nájdete kontakty pre otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov a pre informácie týkajúce sa osobných údajov zhromažďovaných a spracovávaných v súvislosti s našími Službami.

 • 3. POUŽÍVANIE SLUŽIEB A PREDPOKLADY

 • 3.1.
  Vozidlo s podporou Kia Connect
  Používanie služieb Kia Connect si vyžaduje, aby Hlavná jednotka vášho vozidla mala aktivovanú funkciu Kia Connect, t. j. aby bolo Kia Connect technicky možné pripojiť. Závisí to od modelu, modelového roku a výbavy vášho vozidla. Ak chcete zistiť, či vaše vozidlo podporuje Kia Connect, prejdite na nasledujúcu webovú stránku: https://owners.kia.com/content/owners/en/uvo-availability.html
  3.2.
  Aplikácia Kia Connect a Hlavná jednotka
  Služby môžete používať prostredníctvom aplikácie Kia Connect a/alebo Hlavnej jednotky v závislosti od Služby: Služby uvedené v časti 4.1.1 („Aplikácia Kia Connect“) je možné používať len v spojení s aplikáciou Kia Connect; Služby uvedené v časti 4.1.2 („Služby v aute“) a 4.1.3 („Aktualizácie OTA“) možno využívať prostredníctvom Hlavnej jednotky. Na používanie aplikácie Kia Connect potrebujete účet Kia a možno budete musieť prepojiť aplikáciu Kia Connect s jedným alebo viacerými vozidlami Kia. Ak chcete využívať služby prostredníctvom Hlavnej jednotky, nemusíte sa registrovať a nepotrebujete účet Kia.
  3.3.
  Pripojenie k internetu
  Používanie Služieb si vyžaduje, aby vozidlo a – v prípade Služieb prostredníctvom aplikácie Kia Connect – aj mobilné zariadenie s Aplikáciou Kia Connect, mali neobmedzený prístup na internet. Okrem toho je možné služby využívať len vtedy, ak je Hlavná jednotka vozidla „pripravená na pripojenie“. Vo všeobecnosti platí, že vozidlo by nemalo byť nepretržite vypnuté (bez naštartovania) viac ako sedem dní.
  Ak bolo vozidlo nepretržite vypnuté dlhšie ako sedem dní, je potrebný takzvaný „tvrdý reset“, aby sa Hlavná jednotka „pripravila na pripojenie“ a na opätovné aktivovanie Služieb. Ak tak chcete urobiť sami, stačí podržať resetovacie tlačidlo Hlavnej jednotky na päť sekúnd pomocou pera, kým je vozidlo naštartované.
  3.4.
  Kompatibilné mobilné zariadenie
  Používanie Aplikácie Kia Connect (pozri časť 4.1.1) vyžaduje použitie kompatibilného mobilného zariadenia. V čase zverejnenia týchto Podmienok používania je Aplikácia Kia Connect k dispozícii pre platformy Android (od verzie: Android 5.0) a iOS (od verzie: iOS 13). Budúce aktualizácie Aplikácie Kia Connect môžu vyžadovať novšie verzie príslušných platforiem.
  3.5.
  Dostupnosť kompatibilných mobilných komunikačných sietí
  Hardvér mobilnej komunikácie a zodpovedajúca SIM karta vložená do Hlavnej jednotky vášho vozidla sú kompatibilné len s určitými frekvenciami 4G/LTE. Dostupnosť kompatibilných sietí 4G/LTE a kompatibilných frekvencií závisí od externých poskytovateľov služieb a líši sa medzi rôznymi geografickými oblasťami. V niektorých oblastiach nie sú dostupné žiadne kompatibilné frekvencie 4G/LTE. Aby Hlavná jednotka mohla poskytovať služby, vráti sa do sietí 2G alebo 3G (ak sú dostupné). V takom prípade môže byť poskytovanie služby pomalšie alebo prerušované z dôvodu slabšieho signálu siete. Služby nie je možné používať v oblastiach, kde nie je dostupná žiadna kompatibilná mobilná komunikačná sieť.
  Spoločnosť Kia nezodpovedá za zníženú kvalitu alebo prerušenie Služieb spôsobené nedostupnosťou kompatibilných sieťových pripojení.
  3.6.
  Dostupnosť kompatibilných mobilných komunikačných sietí
  Aj keď je všeobecne dostupná kompatibilná mobilná komunikačná sieť, výkon a dostupnosť Služieb si vyžadujú, aby bola príslušná sieť k dispozícii pre Hlavnú jednotku. Závisí to od kvality signálu pri aktuálnej polohe vozidla. Ak je kvalita signálu príliš nízka, môžu sa Služby zhoršiť alebo prerušiť. Môže k tomu dôjsť napríklad (i) v tuneloch (ii) v horskom teréne alebo hustých lesoch, (iii) na cestách pozdĺž okrajov útesov, (iv) v husto zastavaných oblastiach, (v) na diaľniciach alebo v podjazdoch, (vi) v podzemných garážach.
  Spoločnosť Kia nezodpovedá za zníženú prístupnosť alebo prerušenie Služieb spôsobené nedostatočnou kvalitou signálu.

 • 4. SLUŽBY

 • 4.1.
  Prehľad Služieb
  Aplikácia Kia Connect a Hlavná jednotka umožňujú prístup k nasledujúcim službám, ktoré sú podrobnejšie opísané nižšie. Jazyk služieb vo vozidle závisí od jazyka používateľského rozhrania Hlavnej jednotky. Aplikácia Kia Connect je dostupná v nasledujúcich jazykoch: v angličtine, češtine, dánčine, fínčine, francúzštine, gréčtine, holandčine, maďarčine, nemčine, nórčine, poľštine, portugalčine, rumunčine, slovenčine, španielčine, švédčine a taliančine.
  Služby, ktoré máte k dispozícii, sa môžu líšiť v závislosti od modelu vášho vozidla, dátumu výroby, výbavy a verzie Aplikácie Kia Connect, ktorú používate na svojom mobilnom zariadení. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených v časti 2 vyššie.
  4.1.1.
  Aplikácia Kia Connect
  4.1.1.1.
  Na diaľku
  4.1.1.1.1.
  Ovládanie klimatizácie na diaľku (len pre vozidlá s elektrickým pohonom): Prostredníctvom Aplikácie Kia Connect vám táto Služba umožňuje diaľkovo ovládať a plánovať klimatizáciu vášho elektrického vozidla vrátane funkcií odmrazovania.
  4.1.1.1.2.
  Nabíjanie na diaľku (platí len pre vozidlá s elektrickým pohonom a hybridné vozidlá plug-in): Táto Služba vám umožňuje na diaľku spustiť a zastaviť nabíjanie batérie elektrického i hybridného vozidla plug-in a plánovať nabíjanie prostredníctvom Aplikácie Kia Connect.
  4.1.1.1.3.
  Diaľkové ovládanie dverí
  Táto Služba vám umožňuje na diaľku zamknúť/odomknúť dvere vozidla prostredníctvom spoľahlivých používateľských rozhraní. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany pri používaní tejto Služby Služba najskôr skontroluje niekoľko podmienok. Táto Služba vám môže pomôcť v situáciách, keď si nepamätáte, či ste správne zamkli vozidlo, a umožní vám vykonať túto akciu na diaľku.
  Upozornenie: Nezatvárajte vozidlo cez aplikáciu pomocou funkcie diaľkového ovládania, kým sa kľúč nachádza vo vozidle. Za určitých okolností, ak je kľúč vo vozidle, diaľkové ovládanie dverí nemusí fungovať.
  4.1.1.1.4.
  Vzdialená konfigurácia vozidla, zálohovanie a obnovenie profilu používateľa: Táto Služba vám umožňuje kontrolovať a meniť nastavenia vozidla v Aplikácii Kia Connect. Môžete zálohovať informácie o nastaveniach a použiť ich vo svojom vozidle.
  4.1.1.1.5.
  Diaľkové vyhrievanie a ventilácia sedadiel (len pre vozidlá s elektrickým pohonom): Táto Služba vám umožňuje diaľkovo ovládať vyhrievanie a ventiláciu predných a zadných sedadiel vášho elektrického vozidla za predpokladu, že vozidlo tieto funkcie má.
  4.1.1.1.6.
  Diaľkové ovládanie okien: Táto Služba vám umožňuje diaľkovo ovládať okná vášho vozidla.
  4.1.1.1.7.
  Diaľkové ovládanie výstražných svetiel (len pre vozidlá Kia EV6): Táto Služba vám umožňuje na diaľku vypnúť výstražné svetlá.
  4.1.1.1.8.
  Diaľkové ovládanie klapky nabíjacej zásuvky: Táto Služba vám umožňuje diaľkovo otvárať a zatvárať klapku nabíjacej zásuvky vozidla.
  4.1.1.2.
  Zemepisné informácie na diaľku
  4.1.1.2.1.
  Odoslať bod záujmu do vozidla: Táto Služba vám umožňuje odoslať bod záujmu (BZ) do navigačného systému vozidla a po naštartovaní vozidla okamžite získať informácie o jeho polohe (napríklad ako cieľ na plánovanie trasy).
  4.1.1.2.2.
  Hľadanie vozidla a navigácia prvej míle: Táto Služba vám umožňuje lokalizovať vozidlo a dostať sa k nemu pomocou smartfónu. Poloha vozidla sa zobrazí v Aplikácii Kia Connect.
  4.1.1.2.3.
  Prehľad jázd: Táto Služba poskytuje súhrn každej jazdy (za posledných 90 dní) s dátumom a časom, priemernou a maximálnou rýchlosťou, prejdenou vzdialenosťou a dĺžkou jazdy.
  4.1.1.2.4.
  Navigácia poslednej míle: Táto Služba vám umožňuje pokračovať v navigácii do cieľového miesta pomocou smartfónu po zaparkovaní vozidla.
  4.1.1.3.
  Informácie o vozidle
  4.1.1.3.1.
  Stav vozidla: Táto Služba vám v Aplikácii Kia Connect poskytne nasledujúce informácie o vozidle:
  ● Stav dverí
  ● Stav klapky nabíjacej zásuvky
  ● Stav kufra/kapoty
  ● Stav klimatizácie
  ● Stav nabitia batérie, stav nabíjacej zástrčky, stav nabíjania (len pre vozidlá s elektrickým pohonom)
  ● Stav paliva (len palivo/hybridné vozidlá)
  ● Stav vyhrievania a ventilácie sedadiel
  ● Stav okien
  ● Stav strešného okna
  ● Stav 12 V batérie
  ● Stav svetiel
  4.1.1.3.2.
  Prehľad o vozidle: V Aplikácii Kia Connect získate diagnostické informácie o vozidle a informácie o spôsobe jazdy (počet naštartovaní vozidla, prejdená vzdialenosť a čas jazdy/čas nečinnosti). Vďaka tomu dostanete informácie o problémoch, ktoré vyžadujú údržbu alebo opravy, ako aj informácie o závažnosti problému, neodkladnosti opráv/údržby a odporúčaných úkonoch.
  4.1.1.3.3.
  Diagnostika vozidla: Poskytovanie automatizovanej diagnostickej služby. Po naštartovaní vozidlo automaticky vykoná diagnostické skenovanie (Diagnostics Trouble Code (DTC)).
  Ak sa zistí porucha, zobrazí sa správa s vysvetlením zistenej poruchy, jej závažnosti, ako aj odporúčané kroky, ktoré treba vykonať.
  4.1.1.3.4.
  Spotreba energie (len pre vozidlá s elektrickým pohonom): V Aplikácii Kia Connect si môžete zobraziť spotrebu energie, priemernú spotrebu energie, prejdenú vzdialenosť a informácie o rekuperácii energie.
  4.1.1.4.
  Výstraha a bezpečnosť
  4.1.1.4.1.
  Výstraha vozidla: Vždy, keď je pri vypnutom zapaľovaní otvorené okno, zobrazí sa v Aplikácii Kia Connect správa s upozornením.
  4.1.1.4.2.
  Alarm pri krádeži (len pre vozidlá, ktoré sú vybavené poplašným alarmom): Kedykoľvek zaznie poplašný alarm, dostanete upozornenie zobrazené v Aplikácii Kia Connect.
  4.1.1.4.3.
  Upozornenie na vybitú batériu: Vždy, keď stav nabitia 12 V batérie klesne pod určitú úroveň, zobrazí sa v Aplikácii Kia Connect správa s upozornením.
  4.1.1.4.4.
  Upozornenie na pasažierov vzadu: Pri každom zistení pohybu na zadnom sedadle, kým je vozidlo zaparkované, sa zobrazí v Aplikácii Kia Connect správa s upozornením.
  4.1.1.4.5.
  Upozornenie na zapnutý motor: Vždy, keď je zaradený prevodový stupeň P, motor beží a otvoria sa dvere, zobrazí sa v Aplikácii Kia Connect správa s upozornením.
  4.1.1.4.6.
  Výstražný systém monitorovania vysokonapäťovej batérie (len pre vozidlá s elektrickým pohonom): Stav vysokonapäťovej batérie je monitorovaný a vždy, keď sa zistí porucha, v Aplikácii Kia Connect a v Hlavej jednotke sa zobrazí správa s upozornením.
  4.1.1.5.
  Sledovanie používania na diaľku
  Služby popísané v tejto časti sú relevantné, keď vozidlo riadi iná osoba. Pri každom použití tejto služby musí byť v Hlavnej jednotke aktivované sledovanie používania na diaľku.
  4.1.1.5.1.
  Režim Valet: Keď je táto funkcia aktivovaná v Hlavnej jednotke a vozidlo riadi iná osoba, môžete v Aplikácii Kia Connect sledovať polohu vozidla, čas posledného vypnutia zapaľovania, čas jazdy, vzdialenosť a maximálnu rýchlosť.
  4.1.1.5.2.
  Upozornenie Valet: Ak je táto Služba v Hlavnej jednotke aktivovaná, umožňuje vám dostávať upozornenia v Aplikácii Kia Connect, ak vaše vozidlo prekročí vybraný limit vzdialenosti, rýchlostný limit a časový limit nečinnosti, ktoré ste prednastavili v Aplikácii Kia Connect. Vzdialenosť, ktorú je možné prejsť, platí od miesta, kde bolo upozornenie aktivované.
  4.1.1.5.3.
  Upozornenie na porušenie územného obmedzenia: Ak je táto Služba v Hlavnej jednotke aktivovaná, umožňuje vám prijímať upozornenia v Aplikácii Kia Connect, ak vaše vozidlo opustí povolenú oblasť alebo vstúpi do zakázanej oblasti. Hranice pre povolené a obmedzené oblasti môžete nastaviť v Aplikácii Kia Connect.
  4.1.1.5.4.
  Upozornenie na porušenie rýchlosti: Ak je táto Služba v Hlavnej jednotke aktivovaná, umožňuje vám dostávať upozornenia v Aplikácii Kia Connect, ak vaše vozidlo prekročí rýchlostný limit, ktorý ste prednastavili v Aplikácii Kia Connect.
  4.1.1.5.5.
  Upozornenie na porušenie časových okien: Ak je táto Služba v Hlavnej jednotke aktivovaná, umožňuje vám prijímať upozornenia v Aplikácii Kia Connect, ak sa vaše vozidlo používa mimo časových okien, ktoré ste prednastavili v Aplikácii Kia Connect.
  4.1.1.5.6.
  Upozornenie na nečinnosť: Táto služba vám umožňuje prijímať upozornenia v Aplikácii Kia Connect, ak vaše vozidlo prekročí časový limit nečinnosti, ktorý ste prednastavili v Aplikácii Kia Connect.
  4.1.1.6.
  Informácie o uprednostňovanom predajcovi
  Táto služba vám umožňuje synchronizovať informácie o „uprednostňovanom predajcovi“ medzi webovou stránkou MyKia a Aplikáciou MyKia (ak je dostupná vo vašej krajine) na jednej strane a Aplikáciou Kia Connect na strane druhej. Synchronizácia je voliteľná. V prípade potreby ju musíte povoliť. Ak sa rozhodnete nesynchronizovať informácie o „uprednostňovanom predajcovi“, funkcia „Uprednostňovaný predajca“ v Aplikácii Kia Connect bude stále dostupná, ale zobrazené informácie sa môžu líšiť od informácií v Aplikácii MyKia.
  4.1.2.
  Služby vo vozidle
  4.1.2.1.
  Služby Kia Connect Live
  Dostupnosť služieb Kia Connect Live na aktuálnej polohe vášho vozidla závisí od dostupnosti príslušných údajov pre spoločnosť Kia. Dostupnosť a presnosť údajov môže závisieť od poskytovateľov tretích strán. Napríklad nedávne dopravné udalosti nemusia byť (v aktuálnom momente) zahrnuté v údajoch dostupných pre Kia, a preto ich nemožno zobraziť na mape v Hlavnej jednotke. To isté platí pre nabíjacie stanice, keďže len niektorí z prevádzkovateľov nabíjacích staníc zverejňujú aktuálne údaje o stave ich dostupnosti, z tohto dôvodu môže tiež dochádzať k problémom pri ich poskytovaní v Hlavnej jednotke.
  Služby Kia Connect Live zahŕňajú:
  4.1.2.1.1.
  Aktuálna premávka Live a online navigácia: Táto služba poskytuje aktuálne dopravné informácie na výpočet trás a zobrazenie dopravnej situácie. Online navigácia vám umožňuje navigovať do požadovaného cieľa na základe kombinácie aktuálnych a historických dopravných informácií.
  4.1.2.1.2.
  Aktuálny bod záujmu (BZ): Táto služba poskytuje informácie o bodoch záujmu v blízkosti na základe aktuálnej polohy vozidla.
  4.1.2.1.3.
  Počasie: Táto služba poskytuje miestne informácie o počasí.
  4.1.2.1.4.
  Parkovanie: Táto služba poskytuje informácie o parkovaní na ulici a mimo nej na základe aktuálnej polohy, blízkosti cieľa, blízkosti značky alebo blízkeho centra mesta.
  4.1.2.1.5.
  EV POI (len pre vozidlá s elektrickým pohonom a hybridné elektrické vozidlá plug-in): Táto služba poskytuje informácie o neďalekých nabíjacích staniciach vrátane stavu dostupnosti na základe aktuálnej polohy.
  4.1.2.1.6.
  Predajca BZ: Táto služba poskytuje informácie o polohe predajcov Kia v okolí na základe aktuálnej polohy vozidla.
  4.1.2.1.7.
  Upozornenia na rýchlostné radary/nebezpečnú zónu (ak je to v krajine použitia legálne povolené): Táto služba poskytuje upozornenia v oblastiach, kde sú nehody obzvlášť časté, a varuje vás pred nástrahami alebo rýchlostnými kamerami.
  Upozorňujeme, že používanie upozornení na rýchlostné radary môže byť v niektorých krajinách zakázané. Upozornenie na rýchlostné radary môžete použiť len tam, kde je takéto použitie povolené podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov.
  Používanie upozornenia na rýchlostné radary je zakázané hlavne pri jazde v Nemecku podľa § 23 ods. 1c StVO (Straßenverkehrsordnung, Nemecký zákon o cestnej premávke). Počas jazdy v Nemecku ste povinní deaktivovať upozornenie na rýchlostné radary (a nechať ho deaktivované).
  Vašou povinnosťou ako vodiča je skontrolovať, či je použitie upozornenia na rýchlostné radary prípustné na mieste, kde vozidlo používate.
  4.1.2.1.8.
  Športová liga: Táto služba poskytuje informácie o minulých a budúcich udalostiach pre vybrané športy a ligy.
  4.1.2.2.
  Hlasové ovládanie on-line
  Táto služba umožňuje používanie hovorených príkazov na prístup a ovládanie určitých funkcií vášho vozidla a na vytváranie a odosielanie textových správ cez pripojené mobilné zariadenie. Hlasové ovládanie on-line sa prevádzkuje v on-line (cloudovom) prostredí. Po aktivácii našich Služieb v Hlavnej jednotke vášho vozidla je hlasové ovládanie on-line aktivované ako predvolené nastavenie. Táto služba vyžaduje prenos vašich osobných údajov (t. j. hlasových vzoriek) nášmu poskytovateľovi služieb Cerence B.V. Podrobnosti nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Prenosu vašich osobných údajov do Cerence môžete zabrániť deaktiváciou služby hlasové ovládanie on-line v príslušných nastaveniach vašej Hlavnej jednotky. Ak službu hlasové ovládanie on-line deaktivujete, môže byť funkcia hlasového ovládania vášho vozidla obmedzená alebo zakázaná.
  4.1.2.3.
  Osobný kalendár/synchronizácia navigácie
  Táto Služba vám umožňuje synchronizovať váš Kalendár Google alebo Kalendár Apple na vašom smartfóne s integrovanou funkciou kalendára Hlavnej jednotky. To vám umožní vidieť váš osobný kalendár na obrazovke Hlavnej jednotky a použiť ho na nastavenie cieľa. Táto služba je kompatibilná s Kalendárom Google aj Kalendárom Apple.
  4.1.2.4.
  Upozornenia týkajúce sa vozidla
  Táto služba vám poskytuje upozornenia týkajúce sa prevádzky a údržby vášho vozidla. Upozornenia sa budú zobrazovať na Hlavnej jednotke. To vám poskytne ďalšiu pohodlnú možnosť na prijímanie rôznych upozornení.
  Upozorňujeme, že ak sa na Hlavnej jednotke nezobrazujú žiadne upozornenia, neznamená to, že nie je potrebná žiadna akcia. Môže byť napríklad potrebná pravidelná údržba vášho vozidla alebo môžu byť potrebné kontroly TÜV/MOT, aj keď sa na Hlavnej jednotke nezobrazuje žiadna pripomienka servisu.
  4.1.2.4.1.
  Upozornenia na sťahovanie vozidiel z trhu: Spoločnosť Kia vás bude informovať o prebiehajúcich kampaniach na sťahovanie vozidiel z trhu. Na tento účel použije spoločnosť Kia vyššie uvedené centrum upozornení. Upozornenia na sťahovanie vozidiel z trhu vám môžu byť zaslané aj inými spôsobmi (napríklad v rámci Aplikácie Kia Connect, e-mailom na vašu registrovanú e-mailovú adresu alebo poštou)
  4.1.2.4.2.
  Servisné upozornenia: Spoločnosť Kia vám bude posielať pripomienky pravidelného servisu vášho vozidla Kia. Na tento účel použije spoločnosť Kia vyššie uvedené centrum upozornení.
  4.1.2.4.3.
  Upozornenia na servisné prehliadky: Spoločnosť Kia vás môže informovať aj o osobitne odporúčaných servisných úkonoch (ako sú aktualizácie softvéru, výmeny dielov za vylepšené diely alebo kontroly kvality, ktoré sa majú vykonať na určitých komponentoch vášho vozidla Kia). Informácie o odporúčaných servisných prehliadkach vám môžu byť poskytnuté prostredníctvom vyššie uvedeného centra upozornení, ako aj v rámci Aplikácie Kia Connect alebo prostredníctvom e-mailu na vašu registrovanú e-mailovú adresu.
  Poskytovanie informácií o nevykonaných odporúčaných servisných kontrolách nie je Služba definovaná v Podmienkach používania a podlieha vášmu predchádzajúcemu súhlasu.
  4.1.2.4.4.
  Upozornenia na povinný servis vozidiel (napríklad TÜV v Nemecku alebo MOT vo Veľkej Británii): Spoločnosť Kia vás bude informovať o nadchádzajúcich povinných servisných prehliadkach vášho vozidla.
  Napríklad v Spojenom kráľovstve sa pripomienka bude týkať testu „Ministerstva dopravy“ (bežne označovaného ako „MOT“).
  Použitie tejto služby si vyžaduje, aby ste spoločnosti Kia poskytli správny dátum posledného povinného servisu vášho vozidla a dátum prvej registrácie vozidla. Spoločnosť Kia nenesie zodpovednosť za presnosť a včasnosť upozornenia. Je vašou povinnosťou dodržiavať povinné intervaly servisných prehliadok v súlade s platnou legislatívou.
  4.1.2.5.
  Tlačidlo Páči sa mi pre hudbu z USB a rádio: Tlačidlo Páči sa mi pre hudbu z USB a rádia vám umožňuje vybrať a vytvoriť si zoznam skladieb s vašimi obľúbenými skladbami. Pomocou tlačidla Páči sa mi, ktoré je integrované do hudobnej funkcie infotainmentu môžete označiť skladby, ktoré sa vám páčia alebo aj nepáčia.
  4.1.3.
  Aktualizácie OTA
  4.1.3.1.
  Všeobecné informácie o aktualizáciách OTA
  Táto časť sa týka aktualizácií infotainmentu vášho vozidla a mapových údajov, ktoré sa poskytujú „bezdrôtovo“ (OTA, Over-the-Air), t. j. prostredníctvom zabudovaného mobilného komunikačného hardvéru vozidla.
  Táto časť sa nevzťahuje na aktualizácie nainštalované prostredníctvom lokálneho pripojenia ani na aktualizácie poskytované vaším servisným partnerom Kia.
  4.1.3.2.
  Aktualizácia OTA pre mapy a infotainment
  4.1.3.2.1.
  Prehľad aktualizácií OTA pre mapy a infotainment
  „Aktualizácia OTA pre mapy a infotainment“ umožňuje:
  - aktualizácie máp v navigačnom systéme vozidla („Aktualizácia máp“) a/alebo
  - aktualizácie softvéru infotainmentu alebo vylepšenia softvéru Hlavnej jednotky („Aktualizácia infotainmentu“)
  z našich serverov do vstavaného telematického systému „bezdrôtovo“.
  Ďalšie informácie o procese aktualizácie a podrobnosti o obsahu každej aktualizácie máp a aktualizácie infotainmentu vám poskytne vaša Hlavná jednotka.
  4.1.3.2.2.
  Predpoklady pre aktualizácie OTA
  a) Softvér pre mapy a infotainment umožňujúci bezdrôtovú aktualizáciu OTA: Aby ste mohli vykonávať aktualizácie OTA, musí mať vaše vozidlo Kia nainštalovaný softvér umožňujúci bezdrôtové aktualizácie OTA pre mapy a infotainment. V závislosti od modelu vášho vozidla, dátumu výroby a línie výbavy nemusí byť bezdrôtová aktualizácia OTA zahrnutá vo verzii softvéru nainštalovanej vo vašom vozidle. V tomto prípade môže byť potrebné nainštalovať verziu softvéru umožňujúcu aktualizáciu OTA prostredníctvom lokálneho pripojenia. Spoločnosť Kia však nezaručuje, že pre vaše vozidlo bude k dispozícii verzia softvéru umožňujúca bezdrôtovú aktualizáciu OTA. V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte pomocou kontaktných údajov uvedených v časti 2).
  b) Dostupnosť: Inštalácia aktualizácie prostredníctvom OTA vyžaduje, aby spoločnosť Kia sprístupnila aktualizáciu máp a/alebo aktualizáciu infotainmentu na stiahnutie a inštaláciu OTA, ktorá je vhodná pre vaše vozidlo. Vaša Hlavná jednotka bude pravidelne kontrolovať, či je k dispozícii nová aktualizácia pre mapy a/alebo infotainment. Bezdrôtové aktualizácie OTA môžu byť vydávané nárazovo, to znamená, že nie všetky vozidlá dostanú aktualizáciu v rovnakom čase, hoci sa ich model a výbava môžu zhodovať.
  c) Podmienky na bezplatnú bezdrôtovú aktualizáciu OTA infotainmentu: Ak ste prvým majiteľom nového vozidla Kia z modelového roku 2022, ktoré má možnosť vykonávať „aktualizácie OTA pre mapy a infotainment“ a predávalo sa od mája 2021, budete mať nárok na dve bezplatné po sebe idúce aktualizácie OTA pre mapy a infotainment („Bezplatné aktualizácie OTA pre systém infotainmentu“).
  Po využití bezplatných aktualizácií OTA systému infotainmentu budete môcť získať ďalšie bezplatné aktualizácie máp a/alebo infotainmentu v súlade s právnymi predpismi. Spoločnosť Kia však neposkytuje žiadnu záruku ani vyhlásenie, pokiaľ ide o počet aktualizácií, ktoré budú k dispozícii, alebo okamih, kedy budú aktualizácie k dispozícii. Ďalšie aktualizácie (ak existujú) budú dostupné len (i) na manuálne stiahnutie z webovej stránky https://update.kia.com/EU/E1/Main alebo (ii) u predajcu. Aby sa predišlo pochybnostiam, nebudú vám tieto aktualizácie máp a/alebo infotainmentu ponúkané na webovej stránke a u predajcu „bezdrôtovo“.
  Dokonca ani vtedy, ak je samotný aktualizačný súbor dostupný bezplatne, vaše obchodné zastúpenie si môže účtovať prácu spojenú s vykonaním aktualizácie. V prípade stiahnutia z webovej stránky budete musieť znášať náklady vášho poskytovateľa komunikačných služieb na stiahnutie aktualizačného súboru.
  4.1.3.2.3.
  Postup aktualizácie
  Proces aktualizácie OTA pre mapy a infotainment prebieha v nasledujúcich krokoch:
  - Stiahnutie a inštalácia: Všetky dostupné aktualizácie máp a infotainmentu sa automaticky stiahnu a nainštalujú do vašej Hlavnej jednotky, ak ste (i) potvrdili príslušné stiahnutie a inštaláciu aktualizácie máp a infotainmentu vo svojej Hlavnej jednotke, alebo ak ste (ii) aktivovali automatické sťahovanie a inštaláciu aktualizácií máp a infotainmentu. Systém infotainment môžete počas sťahovania a inštalácie naďalej používať.
  - Dokončenie: Pred dokončením aktualizácie OTA pre mapy a infotainment sa vás Hlavná jednotka opýta, ako chcete pokračovať. Môžete si vybrať z dvoch možností: (i) dokončiť teraz alebo (ii) neskôr. Ak si vyberiete možnosť „Dokončiť teraz“, systém dokončí aktualizáciu. Počas dokončovania aktualizácie máp a systému infotainmentu nemôžete používať Hlavnú jednotku, pretože sa obrazovka vypne. Ak vyberiete možnosť „Neskôr“, pri ďalšom naštartovaní sa zobrazí vyskakovacie okno s upozornením na dokončenie aktualizácie.
  - Automatické dokončenie: Ak aktivujete možnosť „Automatické dokončenie“, aktualizácia OTA pre mapy a infotainment sa spustí automaticky po 30 sekundách a budúca aktualizácia OTA pre mapy a infotainment sa dokončí automaticky bez akéhokoľvek ďalšieho upozornenia alebo ďalšej potrebnej akcie z vašej strany.
  - Podrobnosti: Ak vyberiete „Podrobnosti“, dostanete ďalšie informácie o aktualizácii máp alebo aktualizácii infotainmentu.
  4.2.
  Informácie o spracovaní údajov o polohe pre poskytovanie Služby
  Nasledujúce Služby vyžadujú získavanie a spracúvanie údajov o polohe (údaje GPS): mapa domovskej ponuky a panel vyhľadávania, služby Kia Connect Live, hlasové ovládanie on-line, synchronizácia osobného kalendára/navigácie, centrum oznámení, upozornenia na stiahnutie z trhu a servisné pripomienky, aktualizácie OTA pre mapy a infotainment, diaľkové ovládanie klimatizácie (len pre vozidlá s elektrickým pohonom), diaľkové nabíjanie, diaľkové ovládanie dverí, odoslať POI do vozidla, hľadanie vozidla, prehľad jázd, stav vozidla, technický protokol, diagnostika vozidla, výstraha vozidla a alarm pri krádeži.
  Bez získavania a spracúvania údajov o polohe nie je možné príslušnú Službu(y) poskytovať/používať.
  4.3.
  Deaktivácia Služieb
  Služby môžete vypnúť deaktiváciou
  - Služieb prostredníctvom Hlavnej jednotky a/alebo
  - Služieb a/alebo aktualizácie OTA pre mapy a infotainment prostredníctvom Aplikácie Kia Connect.

 • 5. AUTORSKÉ PRÁVO

 • 5.1.
  Celý obsah Služieb je vlastníctvom spoločnosti Kia, jej priamych alebo nepriamych dcérskych spoločností alebo pridružených spoločností (ďalej spoločne len „Skupina Kia“) alebo tretích strán a je chránený príslušným autorským právom a všetky práva sú vyhradené.
  Všetky práva na Služby, základný softvér, obsah a usporiadanie vlastní Skupina Kia a jej poskytovatelia licencií. Bez nášho výslovného písomného súhlasu nesmiete Služby akýmkoľvek spôsobom predávať, distribuovať, publikovať, vysielať, šíriť alebo komerčne využívať.
  Bez nášho predchádzajúceho súhlasu nesmiete reprodukovať (úplne alebo čiastočne), prenášať (elektronickými prostriedkami alebo inak), upravovať, zobrazovať, opätovne doručovať, udeľovať licencie, prepájať alebo inak používať Služby na akýkoľvek verejný alebo komerčný účel.
  5.2.
  Žiadna z týchto Podmienok používania sa nebude vykladať ako udelenie licencie alebo práva na používanie ktoréhokoľvek obrázka, ochrannej známky, servisnej značky alebo loga, ktoré sú všetky majetkom Skupiny Kia.
  Skupina Kia si vyhradzuje všetky práva týkajúce sa jej chránených informácií alebo materiálu v súvislosti so Službami a uplatní si takéto práva v plnom rozsahu príslušných zákonov o autorských právach a ochranných známkach.

 • 6. POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA A OBMEDZENIA

 • 6.1.
  Základné povinnosti
  Pri používaní Služieb ste povinní dodržiavať príslušné právne predpisy a rešpektovať práva tretích osôb.
  6.2.
  Informačné povinnosti
  O aktivácii Služieb a spracovaní údajov ste povinní informovať ostatných vodičov vozidla v súlade s časťou 9.2.
  6.3.
  Povinnosti pri prevode vozidla na nového vlastníka
  Ak svoje vozidlo predáte alebo ho inak trvalo poskytnete tretej strane, nezabudnite na povinnosť deaktivovať Služby v Hlavnej jednotke príslušného vozidla a vymazať údaje uložené vo vozidle. Vozidlo sa v tomto prípade odpojí od vašej aplikácie Kia Connect, ale údaje vášho účtu Kia v aplikácii Kia Connect sa neodstránia. Ak nastane táto okolnosť, ste vy a spoločnosť Kia oprávnení ukončiť túto zmluvu podľa časti 10.4.
  6.4.
  Zakázané spôsoby použitia a iné neprípustné činnosti
  6.4.1.
  Služby môžete používať len na určené účely a v rámci obmedzení popísaných v časti 4.1.
  6.4.2.
  Svoje prihlasovacie údaje pre Služby môžete používať len na prihlásenie do Aplikácie Kia Connect a pripojenie Hlavnej jednotky k Aplikácii Kia Connect. Nie je dovolené zdieľať svoje prihlasovacie údaje so žiadnou treťou stranou. Predovšetkým je zakázané používať vaše prihlasovacie údaje na pripojenie akejkoľvek služby tretej strany k systémom spoločnosti Kia, ako je napríklad back-end Kia Connect.
  6.4.3.
  Nesmiete upravovať svoje vozidlo (vrátane úpravy hardvéru alebo softvéru alebo používania softvéru tretích strán) akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol ovplyvniť funkčnosť Služieb.
  6.4.4.
  Aplikáciu Kia Connect nesmiete pripájať k aplikáciám tretích strán v rozpore s jej používaním.
  6.4.5.
  Kartu SIM zabudovanú v Hlavnej jednotke môžete používať len v rámci Hlavnej jednotky a len na prístup k Službám. Zakázané je akékoľvek extrahovanie SIM karty z Hlavnej jednotky alebo kopírovanie informácií obsiahnutých na SIM karte (napr. ICCID).
  Kartu SIM nesmiete používať:
  - na prenos hlasu (vrátane VOIP),
  - na prístup k verejne adresovateľnej destinácii (napr. verejná adresa IP) vrátane použitia servera proxy, brány gateway alebo smerovania,
  - akýmkoľvek spôsobom, ktorý je snahou o prelomenie bezpečnostných opatrení, bez ohľadu na to, či výsledkom preniknutia je poškodenie alebo strata údajov,
  - akýmkoľvek spôsobom, ktorý využíva Služby alebo softvér súvisiaci s protokolom na okamžitú textovú komunikáciu, zdieľanie súborov so vzájomným sprístupňovaním, internetovým protokolom BitTorrent alebo serverovou sieťou proxy,
  - akýmkoľvek spôsobom, ktorý zahŕňa hromadné odosielanie nevyžiadaných správ, posielanie nevyžiadaných hromadných e-mailov alebo komerčných správ, alebo ponechávanie otvoreného servera SMTP, alebo
  - akýmkoľvek spôsobom, ktorý spôsobuje narušenie siete alebo Služieb.
  6.4.6.
  Tretej strane nesmiete prezradiť žiadne výsledky akéhokoľvek porovnávania alebo testovania výkonu SIM karty, siete, Služieb alebo akéhokoľvek ich komponentu.
  6.5.
  Dôsledky porušenia zákazov
  Akékoľvek porušenie povinností a obmedzení popísaných v časti 6 môže mať za následok dočasné pozastavenie poskytovania Služieb. Spoločnosť Kia vás bude vo všeobecnosti vopred informovať o zámere prerušiť poskytovanie Služieb a o dobe trvania pozastavenia, pokiaľ nie je nevyhnutné okamžité prerušenie na zabránenie poškodenia spoločnosti Kia, Služby, siete alebo iných zákazníkov. Trvanie pozastavenia určí spoločnosť Kia podľa vlastného uváženia na základe závažnosti porušenia a z toho vyplývajúcich rizík pre spoločnosť Kia, Služby, sieť alebo iných zákazníkov. Spoločnosť Kia môže v prípade opakovaného porušenia zákazov a obmedzení zmulvu vypovedať v súlade s časťou 10.3.

 • 7. POPLATOK ZA SLUŽBU

 • 7.1.
  Obdobie bezplatného servisu
  Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach používania vo vzťahu k príslušným Službám uvedené inak, Služby sa používateľom konkrétneho vozidla (podľa jeho príslušného VIN) poskytujú bezplatne na obdobie 7 rokov. Táto 7-ročná lehota začína plynúť dňom začiatku záručnej doby vozidla.
  Ak bude vozidlo predané a zaregistruje sa na nového vlastníka počas obdobia bezplatnej Služby, nový vlastník sa môže počas zvyšku obdobia bezplatnej Služby rozhodnúť využívať Služby bezplatne tak, že si Služby aktivuje na svoje meno. Obdobie bezplatného servisu zostáva nedotknuté akýmkoľvek následným predajom a registráciou po prvom predaji, t. j. obdobie bezplatnej Služby nie je prerušené ani predĺžené následným predajom a/alebo registráciou vozidla.
  7.2.
  Doplnkové služby
  Vyhradzujeme si právo v budúcnosti navrhnúť ďalšie služby s výhradou samostatných podmienok používania. Takéto doplnkové služby môžu byť spoplatnené.

 • 8. DOSTUPNOSŤ SLUŽBY

 • 8.1.
  Vyhradzujeme si právo dočasne alebo natrvalo deaktivovať prístup k Službám, úplne alebo čiastočne, pokiaľ je to potrebné na zaistenie bezpečnosti alebo stability Služieb pre všetkých používateľov alebo na zabezpečenie súladu Služieb s povinnými právnymi predpismi.
  8.2.
  Poskytovanie a používanie Služieb môže podliehať obmedzeniam vzhľadom na súčasný stav techniky, ktorý je mimo našej kontroly. Týka sa to najmä dostupnosti dátových spojení poskytovaných operátormi. V jednotlivých prípadoch môže nedostupnosť siete viesť k tomu, že Služby nebudú dostupné, pretože nebude možné uskutočniť potrebný prenos údajov.
  Okrem toho môžu vzniknúť krátkodobé obmedzenia kapacity z dôvodu vysokého zaťaženia služieb, bezdrôtových a pevných sietí a internetu.
  8.3.
  Poruchy môžu taktiež vzniknúť v dôsledku vyššej moci, vrátane pandemických a epidemických ochorení, štrajkov, výluk a oficiálnych nariadení, a z dôvodu technických a iných opatrení (akými sú napr. opravy, údržba, aktualizácie softvéru a jeho rozšírenia), ktoré sú potrebné v našich systémoch alebo v systémoch našich dodávateľov alebo poskytovateľov, poskytovateľov obsahu a prevádzkovateľov sietí, ktoré sú potrebné pre správnu alebo zlepšenú prevádzku Služieb.
  8.4.
  V prípade deaktivácie, obmedzenia alebo prerušenia prístupu k Službám podľa tohto článku 7, vás budeme v maximálnej možnej miere vopred kontaktovať, aby sme vás o tom informovali a uviedli dôvod deaktivácie, obmedzenia alebo prerušenia.

 • 9. OCHRANA ÚDAJOV

 • 9.1.
  Informácie o tom, ako zhromažďujeme a spracovávame osobné údaje v súvislosti s poskytovaním Služieb nájdete v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov Kia Connect, ktoré je k dispozícii na webovej stránke Kia Connect.
  9.2.
  O aktivácii Služieb musíte informovať každého používateľa/vodiča vozidla. Každého používateľa/vodiča musíte informovať najmä o spracovaní údajov opísaných vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov Kia Connect a o skutočnosti, že Služby vyžadujú zhromažďovanie a spracovanie údajov o polohe (údaje GPS).

 • 10. DOBA PLATNOSTI, UKONČENIE

 • 10.1.
  Táto zmluva začína plynúť po tom, čo ju prijmete na Hlavnej jednotke. Uplynie po skončení obdobia bezplatnej služby (pozri časť 7.1), pokiaľ nebude ukončená skôr v súlade s touto časťou 10.
  10.2.
  Zmluvu týkajúcu sa poskytovania Služieb a tým aj právo na používanie Služieb môže ktorákoľvek zmluvná strana vypovedať kedykoľvek s jednomesačnou výpovednou lehotou, a to do konca kalendárneho štvrťroka.
  10.3.
  Právo ktorejkoľvek zo zmluvných strán vypovedať zmluvu v odôvodnenom prípade zostáva nedotknuté. Odôvodnený prípad na vypovedanie zmluvy zo strany spoločnosti Kia existuje najmä v prípade opakovaného porušenia používateľských povinností podľa podmienok v časti 6.5.
  10.4.
  Okrem toho v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy na vozidlo, opätovného nadobudnutia alebo iného stiahnutia vozidla príslušným predajcom, v prípade ukončenia lízingovej zmluvy, v prípade predaja vozidla tretej strane, v prípade krádeže, ako aj v prípade tzv. totálnej škody bez možnosti opravy, má každá zmluvná strana nárok na ukončenie Služieb v súvislosti s príslušným vozidlom.
  10.5.
  Zákonné práva ktorejkoľvek zo zmluvných strán na ukončenie zmluvy zostávajú nedotknuté.

 • 11. ZMENY SLUŽIEB, ZMENY PODMIENOK POUŽÍVANIA

 • 11.1.
  Zmeny Služieb
  Spoločnosť Kia si vyhradzuje právo vykonať primerané zmeny v Službách. Z času na čas vykonávame najmä zákonom požadované aktualizácie, čo sú zmeny, ktoré udržujú naše Služby v súlade s platnými zákonmi. Tieto aktualizácie našich Služieb môžeme vykonať aj z bezpečnostných dôvodov a na zabezpečenie toho, aby spĺňali očakávané štandardy kvality (napr. tie, ktoré sú popísané v časti 15, Zákonné záruky).
  Okrem toho môžeme naše Služby zmeniť z nasledujúcich dodatočných dôvodov:
  ● aby sme ich prispôsobili novým technológiám,
  ● aby sme ich prispôsobili zvýšeniu alebo zníženiu počtu používateľov Služieb,
  ● aby sme ich prispôsobili dovozným zmenám v licenciách alebo partnerstvách s tretími stranami a
  ● aby sme predišli zneužitiu alebo poškodeniu.
  11.2.
  Zmeny Podmienok používania
  Spoločnosť Kia vám ponúkne zmeny týchto Podmienok používania tak, že ich zobrazí v Aplikácii Kia Connect a/alebo na Hlavnej jednotke vozidla najneskôr dva mesiace pred nadobudnutím platnosti navrhovaných nových Podmienok používania. Zmenené Podmienky používania nadobudnú účinnosť len vtedy, ak ich prijmete kliknutím na príslušné tlačidlo „prijať“ v Aplikácii Kia Connect alebo na Hlavnej jednotke.
  Ak navrhované zmenené Podmienky používania neprijmete, vyhradzujeme si právo ukončiť zmluvu so 6-týždňovou výpovednou lehotou do konca kalendárneho štvrťroka.

 • 12. OSTATNÉ USTANOVENIA

 • 12.1.
  Všetky zmluvy medzi spoločnosťou Kia a vami sa uzatvárajú v miestnej jazykovej verzii. Po uzavretí príslušnej zmluvy vám bude text zmluvy k dispozícii v Aplikácii Kia Connect a/alebo v Hlavnej jednotke.
  12.2.
  Tieto Podmienky používania sú úplnou dohodou zmluvných strán o predmete používania Služieb a nahrádzajú všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody medzi zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu dohody.
  12.3.
  Odchylné, protichodné alebo doplňujúce zmluvné podmienky z vašej strany budú upravovať používanie Služieb len vtedy, ak ich výslovne písomne odsúhlasíme.
  12.4.
  Akékoľvek zmeny a doplnenia Podmienok používania, ako aj oznámenia potrebné na ich vykonanie, si vyžadujú textovú podobu (vrátane e-mailu, faxu, alebo potvrdenia na Hlavnej jednotke) na to, aby boli účinné. Požiadavka na textovú podobu môže byť zrušená len v textovej podobe.
  12.5.
  Sme oprávnení postúpiť naše práva a povinnosti podľa tejto zmluvy, všetky alebo ich časť, inému poskytovateľovi služieb, pričom vám to oznámime 6 týždňov vopred. V takom prípade ste však oprávnení vypovedať zmluvu do jedného mesiaca od prijatia písomného oznámenia účinného v čase zamýšľaného postúpenia zmluvy spoločnosti, ktorá v zmluve nahrádza spoločnosť Kia. O tomto práve na vypovedanie zmluvy vás budeme výslovne informovať v písomnom oznámení.
  Aby sa predišlo pochybnostiam, týmto právom nie je dotknuté vaše právo kedykoľvek ukončiť Podmienky používania, a tým aj právo používať Služby, ako je uvedené v časti 10.2.

 • 13. SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM/SŤAŽNOSTI

 • 13.1.
  V prípade otázok alebo sťažností môžete použiť kontaktné údaje uvedené v článku 1 vyššie.
  13.2.
  Európska komisia poskytuje internetovú stránku pre riešenie sporov on-line, ktorá je venovaná pomoci spotrebiteľom a obchodníkom pri mimosúdnom riešení ich sporov a ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Spoločnosť Kia nie je povinná zúčastňovať sa na postupoch alternatívneho riešenia sporov pred subjektom alternatívneho riešenia sporov pre spotrebiteľov.

 • 14. POUČENIE O PRÁVE NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 • Ak ste spotrebiteľ (t. j. fyzická osoba, ktorá zadáva objednávku na účel, ktorý nemožno priradiť k vašej obchodnej alebo samostatne zárobkovej činnosti), máte právo na odstúpenie od zmluvy v súlade so zákonnými ustanoveniami v súvislosti s touto dohodou o poskytovaní Služieb.
  14.1.
  PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  Do štrnástich dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.
  Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.
  Ak si chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko, telefónne číslo: +49 800 7773044 alebo e-mailom: support@kia-connect.eu.
  Môžete použiť priložený vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, nie je to však podmienkou. Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie môžete vyplniť a odoslať aj elektronicky prostredníctvom našej webovej stránky https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form. Ak využijete túto možnosť, bezodkladne vám oznámime potvrdenie prijatia takéhoto odstúpenia na trvalom nosiči (napr. e-mailom).
  Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
  14.2.
  PLATNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY
  Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho výberu iného typu doručenia, ako je najlacnejší typ štandardného doručenia, ktorý ponúkame), a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy.
  Vrátanie platieb vykonáme s použitím rovnakých platobných prostriedkov, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, ak sa výslovne nedohodneme inak; v každom prípade vám v dôsledku takéhoto vrátania platieb nevzniknú žiadne poplatky.
  14.3.
  DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: UKONČENIE PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  V prípade zmlúv o dodaní digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči, zaniká právo na odstúpenie aj za týchto podmienok:
  14.3.1.
  V prípade zmluvy, ktorá vás nezaväzuje zaplatiť cenu, ak spoločnosť Kia začala s plnením zmluvy,
  14.3.2.
  V prípade zmluvy, ktorá vás zaväzuje zaplatiť cenu, ak
  a) spoločnosť Kia začala s plnením zmluvy,
  b) ste poskytli predchádzajúci výslovný súhlas s tým, že spoločnosť Kia začne s plnením zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  c) ste potvrdili, že s udelením súhlasu podľa bodu (b) strácate právo na odstúpenie od zmluvy pri začatí plnenia zmluvy a
  d) spoločnosť Kia vám poskytla potvrdenie v súlade s § 312f nemeckého občianskeho zákonníka (Občianský zákonník, „OZ“).
  14.4.
  VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy
  (Vyplňte a odošlite tento formulár len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)
  - Adresát: Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Nemecko, e-mailová adresa: support@kia-connect.eu:
  - týmto oznamujem, že ja/my (*) odstupujem/odstupujeme (*) od mojej/našej (*) zmluvy o poskytovaní nasledujúcej služby (*),
  - objednané dňa (*)/prijaté dňa (*),
  - meno spotrebiteľa(ov),
  - adresa spotrebiteľa(ov),
  - podpis spotrebiteľa(ov) (len ak je tento formulár zasielaný v papierovej forme),
  - dátum
  (*) Nehodiace sa prečiarknite.

 • 15. ZÁKONNÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

 • Ak ste spotrebiteľ, máte zákonné práva zo zodpovednosti za škody na tovare alebo digitálnych produktoch, ako aj akékoľvek ďalšie práva definované v týchto Podmienkach používania. Zákonné práva zo zodpovednosti za škody sa premlčujú dva roky po poskytnutí príslušného digitálneho produktu. V prípade nepretržitého zásobovania sa nároky nepremlčia pred uplynutím 12 mesiacov od skončenia dodávateľského obdobia.

 • 16. RUČENIE

 • Nasledujúce ustanovenia o zodpovednosti sa na vás vzťahujú podľa krajiny, v ktorej máte obvyklé bydlisko:
  16.1 Rakúsko
  Spoločnosť Kia nenesie zodpovednosť (1) za hrubú nedbanlivosť alebo úmysel a (2) za zavinené ujmy na zdraví alebo smrť.
  16.2 Belgicko
  16.2.1 Zmluvná a mimozmluvná zodpovednosť spoločnosti Kia bude v najväčšom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi, bez ohľadu na jej právny základ (či už na základe záruky, zmluvy, škody, nedbanlivosti alebo inak, vrátane skrytých/nepostrehnutých chýb), za straty a škody vzniknuté alebo v súvislosti s poskytovaním Služieb alebo akýmkoľvek oneskorením alebo prerušením poskytovania Služieb, obmedzená takto: (a) spoločnosť Kia bude zodpovedná do výšky predvídateľných škôd typických pre tento typ zmluvy v dôsledku porušenia podstatných zmluvných záväzkov; (b) spoločnosť Kia nenesie zodpovednosť za porušenie akýchkoľvek nepodstatných zmluvných záväzkov ani za mierne nedbalé porušenie akejkoľvek inej povinnej starostlivosti; a (c) spoločnosť Kia nie je zodpovedná za žiadne špeciálne, nepriame alebo následné škody, vrátane, ale nie výlučne, straty predmetnej veci, údajov, ziskov, úspor, príležitostí, dobrého mena, ako aj za nároky zo strany tretej strany (aj keď bola spoločnosť Kia upozornená na možnosť takéhoto poškodenia). 16.2.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na (i) žiadnu povinnú zákonnú zodpovednosť (ako je zodpovednosť za chybné výrobky), (ii) zodpovednosť za zranenia alebo smrť spôsobené akýmkoľvek konaním alebo opomenutím spoločnosti Kia, (iii ) akúkoľvek zodpovednosť za podvod alebo hrubú nedbanlivosť alebo (iv) akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorú nemožno obmedziť alebo vylúčiť zákonom. Okrem toho takéto obmedzenia zodpovednosti neplatia, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia prevzala konkrétnu záruku.
  16.3 Česká republika
  16.3.1 Zmluvná a zákonná zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je, bez ohľadu na jej právny základ, obmedzená nasledovne: a) Spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento druh zmluvy z dôvodu porušenia zmluvných povinností, b) Spoločnosť Kia nezodpovedá za žiadnu nepriamu škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku používania Služieb. 16.3.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za hrubú nedbanlivosť alebo úmyselné zavinenie, ujmu na základných právach fyzických osôb alebo na zodpovednosť za chybné výrobky. Okrem toho, takéto obmedzenia zodpovednosti sa neuplatňujú vo vzťahu k slabším stranám v zmysle § 433 ods. 2 českého Občianskeho zákonníka a ak a v rozsahu v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku. 16.3.3 Články 16.3.1 a 16.3.2 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky. 16.3.4 Ste povinní vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.
  16.4 Francúzsko
  16.4.1 Zmluvná zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je obmedzená takto: (a) spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento druh zmluvy z dôvodu porušenia zmluvných povinností, (b) spoločnosť Kia nezodpovedá za žiadnu nepriamu škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku používania Služieb, (c) spoločnosť Kia nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú udalosťou vyššej moci (t. j. udalosťou, ktorú spoločnosť Kia nemohla ovplyvniť a ktorú nebolo možné v čase uzatvorenia zmluvy primerane predvídať). 16.4.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na akúkoľvek povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za hrubú nedbanlivosť a/alebo úmyselné zavinenie, zodpovednosť za chybné výrobky a zodpovednosť za zranenia. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku. 16.4.3 Články 16.4.1 a 16.4.2 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky.
  16.5 Nemecko
  16.5.1 Spoločnosť Kia nesie zodpovednosť v súlade so zákonnými ustanoveniami za úmysel a hrubú nedbanlivosť zo strany spoločnosti Kia, jej právnych zástupcov, výkonných zamestnancov alebo iných zástupcov. To isté platí v prípade porušenia záruky (napr. v zmysle paragrafov 444 alebo 639 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, Nemecký občiansky zákonník), alebo inej objektívnej zodpovednosti, ako aj nárokov podľa zákona o zodpovednosti za produkt (Produkthaftungsgesetz, Zákona o zodpovednosti za škodu) alebo za prípadnú újmu na živote, tele alebo zdraví. 16.5.2 V prípade jednoduchej nedbanlivosti, pokiaľ sa neuplatňuje odsek 16.5.1, je spoločnosť Kia zodpovedná len za porušenie podstatných zmluvných záväzkov, t. j. takých záväzkov, ktoré sú dôležité pre plnenie zmluvy a na ktoré sa zákazník mohol spoliehať alebo ktorých zavinené nesplnenie ohrozuje dosiahnutie účelu zmluvy, v tomto prípade však obmedzené do výšky predvídateľnej škody, ktorá môže obvykle nastať, s výskytom ktorej mala spoločnosť Kia počítať v čase uzavretia zmluvy na základe okolností známych v tom čase. 16.5.3 Ste povinní vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd. 16.5.4 Spoločnosť Kia nezodpovedá za používanie upozornení na radary/nebezpečné zóny zakázané podľa § 23 ods. 1c nemeckého Zákona o cestnej premávke („StVO“) (pozri časť 1.1). 16.5.5 Spoločnosť TomTom Global Content B.V. nezodpovedá za používanie upozornení na radary/nebezpečné zóny, ktoré sú zakázané podľa § 23 ods. 1c „StVO“ (pozri časť 1.1). 16.5.6 HERE Europe B.V. nezodpovedá za používanie upozornení na radary/nebezpečné zóny zakázané podľa § 23 ods. 1c StVO (pozri časť 1.1).
  16.6 Maďarsko
  16.6.1 Zmluvná a mimozmluvná zodpovednosť spoločnosti Kia je v maximálnom možnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi, bez ohľadu na jej právny základ (či už je ním záruka, zmluva, delikt, nedbanlivosť alebo iný dôvod, vrátane zatajených/skrytých chýb), za straty a škody, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti s poskytovaním Služieb alebo akýmkoľvek oneskorením alebo prerušením poskytovania Služieb, obmedzená nasledovne: (a) spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento typ zmluvy z dôvodu porušenia zásadných zmluvných povinností, (b) spoločnosť Kia nezodpovedá za akékoľvek porušenie nezásadných zmluvných povinností ani za žiadne mierne nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej uplatniteľnej povinnosti starostlivosti a (c) spoločnosť Kia nezodpovedá za žiadne osobitné, nepriame alebo následné škody, vrátane, ale nie výlučne, straty používania, údajov, ziskov, úspor, príležitostí, dobrého mena, ako aj za nároky tretích strán (a to aj v prípade ak spoločnosť Kia bola poučená o možnosti takejto škody). 16.6.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku. Nič v týchto Podmienkach používania neobmedzí alebo nevylúči zodpovednosť spoločnosti Kia za (i) smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou spoločnosti Kia, zamestnancov alebo zástupcov spoločnosti Kia, (ii) úmyselné zavinenie; (iii) porušenie povinností vyplývajúcich z pravidiel verejného poriadku a (iv) akýkoľvek iný prípad, kedy zodpovednosť spoločnosti Kia nemôže byť obmedzená alebo vylúčená v súlade s platným právom.
  16.7 Taliansko
  16.7.1 Zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je obmedzená nasledovne: (a) spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento druh zmluvy z dôvodu porušenia zásadných zmluvných povinností, (b) spoločnosť Kia nezodpovedá za mierne nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej uplatniteľnej povinnosti starostlivosti, (c) vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku. Nič v týchto Podmienkach používania neobmedzuje ani nevylučuje zodpovednosť spoločnosti Kia za (i) smrť alebo zranenie v dôsledku nedbanlivosti alebo nedbanlivosti zamestnancov alebo zástupcov spoločnosti Kia; (ii) hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia; (iii) porušenie povinností vyplývajúcich z pravidiel verejného poriadku; a (iv) akýkoľvek iný prípad, keď zodpovednosť spoločnosti Kia nemôže byť obmedzená alebo vylúčená podľa príslušného práva. 16.7.2 Článkok 16.7.1 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky. 16.7.3 Ste povinní vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.
  16.8 Holandsko
  16.8.1 V rozsahu povolenom príslušným záväzným právom, spoločnosť Kia nezodpovedá z akéhokoľvek dôvodu za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne na základe alebo v súvislosti so zmluvou o poskytovaní Služieb alebo samotných Služieb. Vyššie uvedené sa neuplatňuje v prípade, ak akákoľvek zodpovednosť vyplýva z dôvodu hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia výkonného vedenia spoločnosti Kia. 16.8.2 Ste povinní vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.
  16.9 Nórsko
  16.9.1 Zmluvná a zákonná zodpovednosť spoločnosti Kia za škody spôsobené miernou nedbanlivosťou je, bez ohľadu na jej právny základ, obmedzená nasledovne: (a) spoločnosť Kia zodpovedá do výšky predvídateľnej škody typickej pre tento druh zmluvy z dôvodu porušenia zásadných zmluvných povinností, (b) spoločnosť Kia nezodpovedá za mierne nedbanlivé porušenie akejkoľvek inej uplatniteľnej povinnosti starostlivosti, (c) zodpovednosť spoločnosti Kia je obmedzená na 5 000 NOK za jednu udalosť. 16.9.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na žiadnu povinnú zákonnú zodpovednosť, vrátane zodpovednosti podľa nórskeho zákona o zodpovednosti za výrobky. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku.
  16.10 Poľsko
  16.10.1 Spoločnosť Kia nezodpovedá za skutočnú stratu a/alebo stratu zisku, pokiaľ nie je spôsobená úmyselným zavinením spoločnosti Kia. 16.10.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na žiadnu povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za úmyselné zavinenie, zodpovednosť podľa poľského zákona zodpovednosti za výrobok (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), zodpovednosť za nebezpečný výrobok podľa Poľského občianskeho zákonníka (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) a zodpovednosť za zavinené zranenie osôb.
  16.11 Írska republika
  16.11.1 Spoločnosť Kia je zodpovedná voči vám za predvídateľnú stratu a škodu spôsobenú spoločnosťou Kia. Ak spoločnosť Kia nedodrží tieto Podmienky používania, spoločnosť Kia je zodpovedná za stratu alebo škodu, ktorú utrpíte a ktorá je predvídateľným dôsledkom porušenia tejto zmluvy zo strany spoločnosti Kia alebo dôsledkom toho, že nepoužijeme primeranú starostlivosť a zručnosti, avšak nezodpovedáme za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorú nemožno predvídať. Strata alebo škoda je predvídateľná, ak je zrejmé, že k nej dôjde, alebo ak sme my aj vy v čase uzatvorenia zmluvy vedeli, že by sa tak mohlo stať. 16.11.2 Spoločnosť Kia nevylučuje ani žiadnym spôsobom neobmedzuje svoju zodpovednosť voči vám, pokiaľ by to bolo nezákonné. Toto zahŕňa zodpovednosť: za smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Kiaalebo nedbanlivosťou jej zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov alebo za podvod alebo podvodné nepravdivé vyhlásenie. 16.11.3 Spoločnosť Kia nezodpovedá za obchodné straty. Služby poskytujeme iba na súkromné účely. Ak používate výrobky na akékoľvek komerčné a obchodné účely alebo na účely opätovného predaja, spoločnosť Kia vo vzťahu k vám nebude ručiť za akúkoľvek stratu zisku, stratu podnikateľského obchodu, prerušenie obchodnej činnosti alebo stratu obchodnej činnosti.
  16.12 Slovensko
  16.12.1 V rozsahu povolenom podľa príslušných slovenských právnych predpisov, zmluvná a zákonná zodpovednosť spoločnosti Kia za škodu (predovšetkým skutočná škoda a ušlý zisk) je obmedzená, a to bez ohľadu na jej právny základ. Spoločnosť Kia je zodpovedná za škodu len do výšky škody, do ktorej ju spoločnosť Kia predvídala alebo mohla predvídať ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré spoločnosť Kia poznala alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti. 16.12.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti za škodu sa nevzťahujú na žiadnu povinnú zákonnú zodpovednosť. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku. 16.12.3 Ste povinní vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.
  16.13 Španielsko
  16.13.1 Spoločnosť Kia neobmedzuje svoju povinnú zákonnú zodpovednosť, vrátane, avšak nie výlučne, zodpovednosti za úmyselné zavinenie a zodpovednosti za zavinené ujmy na zdraví. 16.13.2 Článok 16.13.1 sa primerane vzťahuje na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky.
  16.14 Švédsko
  16.14.1 Spoločnosť Kia nezodpovedá za priamu alebo nepriamu stratu alebo škodu, pokiaľ spoločnosť Kia nespôsobila stratu alebo škodu úmyselným zavinením alebo hrubou nedbanlivosťou. 16.14.2 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa nevzťahujú na akúkoľvek povinnú zákonnú zodpovednosť, najmä na zodpovednosť za úmyselné zavinenie, zodpovednosť podľa švédskeho Zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom (Produktansvarslagen) a zodpovednosť za zavinené ujmy na zdraví. Okrem toho sa takéto obmedzenia zodpovednosti neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom spoločnosť Kia poskytla osobitnú záruku. 16.14.3 Články 16.14.1 a 16.14.2 sa primerane vzťahujú na zodpovednosť spoločnosti Kia za zbytočné výdavky. 16.14.4 Ste povinní vynaložiť primerané úsilie na prevenciu a minimalizáciu škôd.
  16.15 Spojené kráľovstvo
  16.15.1 Spoločnosť Kia je zodpovedná voči vám za predvídateľnú stratu a škodu spôsobenú spoločnosťou Kia. Ak spoločnosť Kia nedodrží tieto Podmienky používania, spoločnosť Kia je zodpovedná za stratu alebo škodu, ktorú utrpíte a ktorá je predvídateľným dôsledkom porušenia tejto zmluvy zo strany spoločnosti Kia alebo dôsledkom toho, že nepoužijeme primeranú starostlivosť a zručnosti, avšak nezodpovedáme za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorú nemožno predvídať. Strata alebo škoda je predvídateľná, ak je zrejmé, že k nej dôjde, alebo ak sme my aj vy v čase uzatvorenia zmluvy vedeli, že by sa tak mohlo stať. 16.15.2 Spoločnosť Kia nevylučuje ani žiadnym spôsobom neobmedzuje svoju zodpovednosť voči vám, pokiaľ by to bolo nezákonné. Zahŕňa to zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou zo strany spoločnosti Kia alebo nedbanlivosťou jej zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov; za podvod alebo podvodné nepravdivé vyhlásenie; za porušenie vašich zákonných práv v súvislosti so Službami, vrátane práva na prijímanie Služieb, ktoré sú poskytované s primeranou zručnosťou a starostlivosťou. 16.15.3 Spoločnosť Kia nezodpovedá za obchodné straty. Služby poskytujeme iba na súkromné účely. Ak používate výrobky na akékoľvek komerčné a obchodné účely alebo na účely opätovného predaja, spoločnosť Kia vo vzťahu k vám nebude ručiť za akúkoľvek stratu zisku, stratu obchodnej činnosti, prerušenie obchodnej činnosti alebo stratu obchodnej príležitosti.

 • 17. DODATKY PODĽA MIESTNEHO PRÁVA

 • Tabuľka nižšie obsahuje osobitné zmeny podľa miestneho práva krajiny, v ktorej máte obvyklé bydlisko.
  Belgicko
  Článok 5.1 posledná veta bude zmenená nasledovne: Bez toho, aby boli dotknuté povinné práva podľa platných právnych predpisov, nesmiete reprodukovať (úplne alebo čiastočne), prenášať (elektronickými prostriedkami alebo inak), upravovať, zobrazovať, opätovne doručovať, poskytovať licencie, spájať alebo inak využívať Služby na akýkoľvek verejný alebo komerčný účel bez nášho predchádzajúceho súhlasu.
  Článok 12.5 ods. 1 bude zmenený nasledovne: Sme oprávnení postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy, všetky alebo ich časť, inému poskytovateľovi služieb, pričom vám to oznámime 6 týždňov vopred, a to bez vášho súhlasu, za podmienky, že toto postúpenie neobmedzí vaše záruky spotrebiteľa.
  Článok 14 sa mení nasledovne: Výslovne súhlasíte s tým, že plnenie zmluvy sa začína vaším súhlasom dňom, keď sa zaregistrujete na účet Kia (v prípade Aplikácie Kia Connect) a prijmete tieto Podmienky používania, a preto beriete na vedomie, že strácate svoje právo na odstúpenie v súlade s článkom VI.53,13 belgického ekonomického zákonníka.
  Česká republika
  Článok 13.2 sa vypúšťa a nahrádza nasledovne: Ak ste spotrebiteľom, okrem uplatnenia nároku na českých súdoch alebo v inej jurisdikcii, ak to umožňujú príslušné právne predpisy, máte tiež právo na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu, ktorý vznikol na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou, ktorú upravujú tieto Podmienky používania, schváleným orgánom alternatívneho riešenia sporov. Aktuálny zoznam schválených orgánov alternatívneho riešenia sporov, ako aj ďalšie informácie o príslušnom postupe alternatívneho riešenia sporov nájdete na webovej stránke Českej obchodnej inšpekcie: https://www.adr.coi.cz. Sťažnosť môžete taktiež podať orgánu alternatívneho riešenia sporov elektronicky prostredníctvom on-line platformy riešenia sporov (ODR) dostupnej na tejto adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  Článok 14 sa vypúšťa a nahrádza nasledovne: Beriete na vedomie a výslovne súhlasíte s tým, že plnenie zmluvy týkajúcej sa poskytovania Služieb sa začína vaším súhlasom odo dňa, keď akceptujete tieto Podmienky používania, a preto uznávate, že strácate právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 1837 písm. (l) českého Občianskeho zákonníka.
  Maďarsko
  Tieto Podmienky používania sa uzatvárajú v elektronickej podobe. Podmienky používania budú uzatvorené po aktivácii Služieb pomocou tlačidla „SÚHLASÍM“. Podmienky používania sa nepovažujú za vyhotovené v písomnej forme a budete ich môcť uložiť a získať k nim prístup a reprodukovať ich na svojom dátovom nosiči alebo elektronickom médiu. Pred akýmkoľvek právne záväzným vyhlásením poskytneme technické prostriedky na identifikáciu a opravu vstupných chýb spôsobených elektronickým spracovaním.
  Článok 13.2 sa na vás nevzťahuje, ak ste spotrebiteľ.
  Holandsko
  Článok 11.1 sa dopĺňa nasledovne: Spoločnosť Kia si vyhradzuje právo vykonať primerané zmeny Podmienok používania a/alebo Služieb. Budete informovaný o akýchkoľvek zmenách týchto Podmienok používania a/alebo Služieb. Akákoľvek takáto zmena nadobudne platnosť 6 týždňov potom, ako dostanete oznámenie o tejto skutočnosti.
  Poľsko
  Článok 14 sa vypúšťa a nahrádza nasledovne: Nemáte právo na odstúpenie od zmluvy. To platí aj v prípade, ak ste spotrebiteľ, pretože používanie Aplikácie Kia Connect a všetkých Služieb spočíva v dodávaní digitálneho obsahu spoločnosťou Kia, ktorý sa nezaznamenáva na trvanlivom médiu. Ak ste spotrebiteľom, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že stiahnutím Aplikácie Kia Connect vyjadrujete súhlas s okamžitým začiatkom plnenia spoločnosťou Kia a nemáte právo na odstúpenie od zmluvy.
  Tento dokument je informačným majetkom spoločnosti Kia a je chránený príslušnými zákonmi a predpismi.