Privacy Verklaring

 • 1. Inleiding

 • Bedankt voor uw bezoek aan de website van Kia Connect GmbH (hierna "Kia", "wij", "ons"). De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons van het grootste belang. In deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze verwerken, voor welke doeleinden en op welke grondslag dit gebeurt en welke rechten u heeft.
  Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website https://connect.kia.com/.

 • 2. Verwerkingsverantwoordelijke

 • De verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonlijke gegevens die worden verzameld en verwerkt in verband met het gebruik van deze website is Kia Connect GmbH:
  Kia Connect GmbH
  Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt, Duitsland
  E-mail: info@kia-connect.eu

 • 3. Contactgegevens en functionaris voor gegevensbescherming

 • 3.1 Als u vragen heeft over of in verband met deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op:
  Kia Connect GmbH
  Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt, Duitsland
  E-mail: info@kia-connect.eu
  3.2 U kunt te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:
  E-mail: dpo@kia-connect.eu

 • 4. Betrokkenen

 • Deze privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens van gebruikers van de website https://connect.kia.com/.

 • 5. Gegevenscategorieën, doeleinden van de verwerking en grondslag

 • 5.1. Loggegevens/toegang tot deze website
  Elke keer dat u deze website bezoekt, worden gegevens automatisch geregistreerd. Wij verzamelen en gebruiken deze technisch noodzakelijke gegevens alleen om u toegang te verlenen tot de website. De technisch vereiste gegevens die door uw browser naar onze webserver worden verzonden, omvatten bijvoorbeeld: het type/de versie van de browser, het gebruikte besturingssysteem, de verwijzende URL, de bezochte pagina's, het IP-adres en de datum en tijd van het verzoek .
  Deze gegevens hebben wij nodig om de website goed te laten functioneren en uw bezoek aan deze website zo aangenaam mogelijk te maken. We gebruiken uw persoonlijke gegevens, verzameld wanneer u onze website bezoekt, om ons systeem op de voor uw gebruik meest geschikte manier te laten werken en om onze IT-systemen te beschermen tegen aanvallen en andere illegale activiteiten. We behouden ons het recht voor om de geregistreerde gegevens te analyseren om redenen van gegevensbeveiliging. We maken geen individuele profielen van u die informatie geven over uw gepersonaliseerde gebruiksgedrag.
  De grondslag voor de verwerking van de beschreven gegevens - voor zover deze persoonlijk zijn - is art. 6 (1) f AVG (gerechtvaardigde belangen). Ons gerechtvaardigd belang is om u een aantrekkelijke, gebruiksvriendelijke en technisch functionele website aan te bieden.
  5.2 Contact opnemen met Kia Connect
  5.2.1 Neem contact op met Kia Connect via e-mail, telefoon of post
  Als u per e-mail, telefoon of post contact met ons opneemt, gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te nemen en uw vraag te verwerken en te beantwoorden voor het doel waarvoor deze is bedoeld. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Tenzij de wet anders bepaalt en uw verzoek niet dient ter voorbereiding van het sluiten van een overeenkomst, worden uw gegevens binnen een redelijke termijn na voltooiing van de verwerking door ons verwijderd.

  De grondslag voor verwerking is art. 6 (1) f AVG, gerechtvaardigd belang. Het is ons gerechtvaardigd belang om uw verzoek naar behoren te beantwoorden en te verwerken.
  Als u contact met ons opneemt met betrekking tot een bestaande servicerelatie met ons (Kia Connect Services) of om een contract aan te gaan, is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens art. 6 (1) b AVG, uitvoering van een contract.
  5.2.2 Neem contact op met Kia Connect via het contactformulier
  U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website. Als u het contactformulier gebruikt, verzamelen en bewaren wij uw persoonlijke gegevens die u in het invoerscherm hebt ingevoerd: achternaam, voornaam, e-mailadres, soort vraag, eventuele persoonlijke gegevens die in het opmerkingenveld zijn ingevuld.
  Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de doelgerelateerde verwerking en beantwoording van uw vraag. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Tenzij de wet anders bepaalt en uw verzoek niet dient ter voorbereiding van het sluiten van een overeenkomst, worden uw gegevens binnen een redelijke termijn na voltooiing van de verwerking door ons verwijderd.
  De grondslag voor verwerking is art. 6 (1) f AVG, gerechtvaardigd belang. Het is ons gerechtvaardigd belang om uw verzoek naar behoren te beantwoorden en te verwerken.
  Als u contact met ons opneemt met betrekking tot een bestaande servicerelatie met ons (Kia Connect Services) of om een contract aan te gaan, is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens art. 6 (1) b AVG, uitvoering van een contract.
  5.3. Overige gegevensverwerking
  Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens met het oog op de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en de gerechtvaardigde belangen van derden volgens art. 6 (1) f) AVG. Het onderhouden van de functionaliteit van onze IT-systemen en het op de markt brengen van onze eigen producten en diensten zijn dergelijke gerechtvaardigde belangen.
  Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens alleen voor andere doeleinden verwerken als we hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke vereisten (bijv. Doorgifte aan rechtbanken of strafrechtelijke vervolgingsinstanties), als u toestemming hebt gegeven voor de respectieve verwerking of als de verwerking anderszins rechtmatig is onder de toepasselijke wetgeving. Als verwerking voor een ander doel plaatsvindt, kunnen wij u aanvullende informatie verstrekken.

 • 6. Cookies

 • Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken wij cookies om bepaalde informatie over u op te slaan, bijvoorbeeld welke browser en besturingssysteem u gebruikt, de datum en tijd van uw bezoek en uw IP-adres. Voor meer en gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op onze website verwijzen wij u naar het gedeelte 'Cookies' en de 'Privacy-instellingen'.

 • 7. Ontvangers en categorieën van ontvangers

 • Elke toegang tot uw persoonlijke gegevens bij Kia is beperkt tot die personen die deze moeten weten om hun functieverantwoordelijkheden te kunnen vervullen. Kia kan uw persoonsgegevens voor de respectievelijke doeleinden doorgeven aan de hieronder vermelde ontvangers en categorieën ontvangers:
  • Particuliere derden – Aangesloten of niet-gelieerde particuliere instanties anders dan wij die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepalen.
  • Gegevensverwerkers – Bepaalde derde partijen, al dan niet gelieerd, kunnen uw persoonsgegevens ontvangen om dergelijke gegevens namens Kia te verwerken onder de juiste instructies die nodig zijn voor de respectievelijke verwerkingsdoeleinden. De gegevensverwerkers zijn onderworpen aan contractuele verplichtingen om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te implementeren om de persoonlijke gegevens te beschermen en om de persoonlijke gegevens alleen te verwerken volgens de instructies.
  • Overheidsinstanties, rechtbanken, externe adviseurs en soortgelijke derden die openbare instanties zijn, zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

 • 8. Grensoverschrijdende gegevensoverdracht

 • Sommige ontvangers van uw persoonsgegevens zullen zich buiten uw land en de EU/EER bevinden of kunnen relevante activiteiten hebben, b.v. in de Republiek Korea of de Verenigde Staten van Amerika, waar de gegevensbeschermingswetten een ander beschermingsniveau kunnen bieden dan de wetten in uw rechtsgebied en waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat. Met betrekking tot gegevensoverdracht naar dergelijke ontvangers buiten de EU/EER bieden wij passende waarborgen, met name door het aangaan van overeenkomsten voor gegevensoverdracht die zijn aangenomen door de Europese Commissie (bijv. standaardcontractbepalingen (2010/87/EU en/of 2004 /915/EG)) met de ontvangers of het nemen van andere maatregelen om een passend niveau van gegevensbescherming te bieden.

 • 9. Opslagperiode

 • Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Kia en/of onze dienstverleners, strikt voor zover dit nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen en strikt voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de persoonlijke gegevens worden verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming . Wanneer Kia uw persoonlijke gegevens niet langer hoeft te verwerken, zullen we deze uit onze systemen en/of records wissen en/of stappen ondernemen om deze naar behoren te anonimiseren, zodat u niet langer kunt worden geïdentificeerd aan de hand van deze gegevens (tenzij we uw gegevens moeten bewaren voor om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen waaraan Kia is onderworpen; persoonlijke gegevens in contracten, mededelingen en zakelijke brieven kunnen bijvoorbeeld onderworpen zijn aan wettelijke bewaarvereisten, die een opslag van maximaal 10 jaar kunnen vereisen).

 • 10. Gegevensbeveiliging

 • Kia gebruikt technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot doorgestuurde, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. We verbeteren voortdurend onze beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met de technische ontwikkelingen om een passend beveiligingsniveau te garanderen voor al uw persoonlijke gegevens die we verwerken.

 • 11. Uw rechten

 • Als u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.
  Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u mogelijk het recht om: toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen, rectificatie van uw persoonlijke gegevens te vragen; verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken; gegevensoverdraagbaarheid opvragen en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  Daarnaast heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Houd er rekening mee dat deze bovengenoemde rechten mogelijk beperkt zijn onder de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.
  Recht op inzage: U heeft mogelijk het recht om van ons een bevestiging te krijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en, waar dat het geval is, om toegang tot de persoonsgegevens te vragen. De toegangsinformatie omvat onder meer de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt. Dit is echter geen absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen uw recht op toegang beperken.
  U hebt mogelijk het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor verdere door u aangevraagde kopieën kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratieve kosten.
  Recht op rectificatie: U hebt mogelijk het recht om van ons de rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens over u te verkrijgen. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking heeft u mogelijk het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.
  Recht op gegevenswissing ("recht om te worden vergeten"): Onder bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk het recht om van ons de wissing van persoonlijke gegevens over u te verkrijgen en zijn wij mogelijk verplicht om dergelijke persoonlijke gegevens te wissen.
  Recht op beperking van de verwerking: Onder bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk het recht om van ons een beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen. In dit geval worden de betreffende gegevens gemarkeerd en mogen ze alleen voor bepaalde doeleinden door ons worden verwerkt.
  Recht op gegevensoverdraagbaarheid: onder bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk het recht om de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat en hebt u mogelijk het recht om die gegevens te verzenden naar een andere entiteit zonder hinder van ons.
  Recht van bezwaar: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, en kunnen wij worden verplicht om uw persoonsgegevens niet langer te verwerken. Bovendien, als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. In dat geval worden uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden door ons verwerkt.
  Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld in sectie (3.) hierboven.

 • 12. Wijzigingen in de privacyverklaring van de website

 • Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd een update vereisen – b.v. door de implementatie van nieuwe technologieën of de introductie van nieuwe diensten.
  We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring voor de website op elk moment te wijzigen of aan te vullen. We zullen de wijzigingen publiceren op https://connect.kia.com/eu/privacy-policy/.