Kia Account wettelijke documenten

Gebruiksvoorwaarden - KIA-account

 • 1 Inleiding

 • 1.1 KIA wil u diensten aanbieden om uw KIA-ervaring zo veilig, moeiteloos en plezierig mogelijk te maken. Daarom biedt KIA u het " KIA-account " aan. Het KIA-account is een uniek, persoonlijk en niet-overdraagbaar account dat het gebruik van verschillende diensten van KIA en/of externe bedrijven mogelijk maakt. Deze diensten kunnen bestaan uit online diensten, apps en andere softwarediensten. U mag dergelijke diensten alleen gebruiken met uw KIA-account.

  1.2 In het geval van vragen over het KIA-account, bel ons klanten callcenter op:

  • België/Belgique: +32 80069706970
  • France: +33 969 320 600
  • United Kingdom: +44 3332022990
  • Deutschland: +49 800 777 3044
  • Sverige: +46 840 044 300
  • Nederland: +31 888 542542
  • España: +34 91 304 31 90
  • Italia: +39 848 582 588
  • Ireland: +35 3818300007
  • Magyarország: +36 80 315 542
  • Polska: +48 605542542
  • Österreich: +43 1734290010
  • Slovensko: +421 232 421 341
  • Česko: +42 0222999333
  • România: +40 213 125 005
  • Ísland: +354 590 2130
  • Suomi: +358 103 400 430
  • Eesti: +372 6652600
  • Latvija +371 67320044
  • Lietuva: +370 52125123
  • България: +359 700 14 777
  • Ελλάδα: +302105507477
  • Switzerland: +41 62 788 88 22
  • Portugal: +351 211 160 522

 • 2. Gebruiksvoorwaarden

 • 2.1 Door het aanvinken van een vakje in het acceptatieproces accepteert u deze "Gebruiksvoorwaarden" en sluit u een overeenkomst met Kia Connect GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Duitsland (hierna te noemen "KIA", "wij", "ons" of "onze") over de creatie en het gebruik van een uniek KIA-account (zoals verder beschreven in sectie 3 hieronder) voor de toegang en/of het beheer van de gerelateerde diensten, die verder worden beschreven in en zijn onderworpen aan "Speciale Gebruiksvoorwaarden". Dergelijke Bijzondere Gebruiksvoorwaarden kunnen het gebruik van de diensten beperken en/of de aansluiting van het KIA-account vereisen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de van toepassing zijnde Bijzondere Gebruiksvoorwaarden, hebben de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden voorrang.

  2.2 U mag het KIA-account alleen gebruiken als u meerderjarig bent.

  2.3 Als uw toestel(len) niet zijn uitgerust met de nodige technische voorzieningen of als uw toestel(len) niet voldoen aan de vereisten van deze Gebruiksvoorwaarden, zijn we niet verplicht om u het KIA-account ter beschikking te stellen.

  2.4 Voor het gebruik van het KIA-account kan internettoegang of andere telecommunicatiediensten nodig zijn. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op de telecommunicatiediensten die nodig kunnen zijn om het KIA-account te gebruiken. Deze zijn onderworpen aan een afzonderlijke overeenkomst (inclusief kosten) met de aanbieder van uw telecommunicatiediensten.

  2.5 Het gebruik van het KIA-account is gratis.

  2.6 Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten kan het zijn dat u uw KIA-account moet koppelen/verbinden aan één of meer KIA-voertuigen. Dit is uiteengezet in de van toepassing zijnde Bijzondere Gebruiksvoorwaarden.

  2.7 De informatie die u verstrekt voor het aanmaken van een KIA-account is correct. De gegevens die in verband met het KIA-account worden verzameld, omvatten:

  Uw naam, aanhef, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, het wachtwoord, het land, de voorkeurstaal, het feit dat u deze Gebruiksvoorwaarden accepteert.

  2.8 Het KIA-account wordt aangemaakt voor gebruik in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. We kunnen u bereiken onder het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij de registratie van uw KIA-account in het kader van het KIA-account, indien gewenst.

 • 3. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

 • We kunnen redelijkerwijs deze gebruiksvoorwaarden of functionaliteiten van het KIA-account van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden u per e-mail of in een andere vorm van kennisgeving meegedeeld. Indien u binnen 4 weken na ontvangst van de kennisgeving geen bezwaar maakt tegen deze wijzigingen in tekstvorm, worden de wijzigingen geacht te zijn overeengekomen. Wij zullen u expliciet informeren over het recht om te weigeren en de gevolgen van het zwijgen.

 • 4. Beperkingen in het Gebruik

 • 4.1 U mag het KIA-account niet gebruiken in strijd met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

  4.2 Bovendien mag u het KIA-account niet gebruiken op een manier die in strijd is met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals intellectuele eigendomsrechten of verkeersvoorschriften. Een gebruik dat de veiligheid van het KIA-account bedreigt, alsook een gebruik dat de technische infrastructuur van KIA of een derde partij in gevaar kan brengen of kan schaden, of het gebruik van het KIA-account door andere klanten, is eveneens verboden. Bovendien mag u het KIA-account niet beschadigen, uitschakelen of anderszins verstoren of virussen, "wormen", malware, spyware, "trojaanse paarden" of andere schadelijke code of programma's die de werking van het KIA-account in gevaar kunnen brengen, in het KIA-account invoeren.

  4.3 Voor het KIA-account is een wachtwoord nodig. U dient een wachtwoord te kiezen dat voldoende veilig is voor derden. We kunnen regels opstellen over wat telt als een voldoende veilig wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord en het niet bekendmaken aan een derde partij. Als u vermoedt dat een derde partij ongeoorloofde toegang tot uw wachtwoord heeft gekregen, dient u het wachtwoord onmiddellijk te wijzigen. Als u vermoedt dat een derde partij ongeoorloofde toegang heeft gekregen tot de diensten met uw KIA-account, neem dan onmiddellijk contact op met onze klantenservice (zie sectie 1.2).

 • 5. Intellectuele Eigendomsrechtens

 • 5.1 De volledige inhoud van het KIA-account is eigendom van KIA, haar directe of indirecte dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk aangeduid als "KIA Groep") of derden en wordt beschermd door de van toepassing zijnde auteursrechtwetgeving met alle rechten voorbehouden. Alle rechten op de KIA Account, de onderliggende software, de inhoud en de regeling zijn eigendom van KIA Group en haar licentiehouders. U mag het KIA-account niet verkopen, distribueren, publiceren, uitzenden, circuleren of commercieel exploiteren op welke wijze dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag het KIA-account niet reproduceren (geheel of gedeeltelijk), verzenden (via elektronische middelen of anderszins), wijzigen, weergeven, herleveren, licentiëren, koppelen of op andere wijze gebruiken voor een openbaar of commercieel doel zonder onze voorafgaande toestemming.

  5.2 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om een afbeelding, handelsmerk, KIA-merk of logo te gebruiken, die allemaal eigendom zijn van KIA Groep. De KIA Groep behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot haar eigendomsinformatie of -materiaal in verband met het KIA-account en zal dergelijke rechten afdwingen tot de volledige omvang van het van toepassing zijnde auteursrecht- en merkenrecht.

 • 6. Gebruikerscontent

 • KIA maakt geen aanspraak op het eigendomsrecht van de inhoud die u via het KIA-account beschikbaar stelt, en niets in deze Gebruiksvoorwaarden beperkt uw rechten om dergelijke inhoud te gebruiken.

 • 7. Aansprakelijkheid

 • 7.1 De contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van KIA voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid wordt, ongeacht de rechtsgrond, als volgt beperkt: a) KIA is aansprakelijk tot het bedrag van de te verwachten schade die typisch is voor dit soort overeenkomsten als gevolg van een schending van materiële contractuele verplichtingen; b) KIA is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van enige andere van toepassing zijnde zorgplicht. 7.2 De voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op enige verplichte wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder op aansprakelijkheid voor opzettelijk wangedrag, aansprakelijkheid volgens de Duitse wet op de productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz), en aansprakelijkheid voor verwijtbaar veroorzaakt lichamelijk letsel. Bovendien zijn dergelijke beperkingen van de aansprakelijkheid niet van toepassing indien en voor zover KIA een specifieke garantie heeft aanvaard. 7.3 Secties 7.1 en 7.2 gelden dienovereenkomstig voor KIA's aansprakelijkheid voor verspilde uitgaven. 7.4 U bent verplicht om redelijke inspanningen te leveren voor het voorkomen en minimaliseren van schade.


 • 8. Gegevensbescherming

 • Voor informatie over hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken in verband met het KIA-account verwijzen we naar onze Privacyverklaring - KIA-account. Specifieke informatie over de verwerking van gegevens in verband met andere diensten dan het KIA-account is te vinden in de Privacyverklaring van de betreffende dienst.

 • 9. Termijn

 • 9.1 U kunt het KIA-account gebruiken vanaf de dag dat u zich voor het KIA-account hebt geregistreerd.

  9.2 U kunt uw KIA-account op elk moment deactiveren. Zodra uw account gedeactiveerd is, kan het niet meer gebruikt worden om in te loggen op diensten die ermee verbonden zijn. In een dergelijk geval is de reactivering van uw bestaande KIA-account of het aanmaken van een nieuw Kia-account noodzakelijk om het gebruik van deze diensten voort te zetten.

  9.3 U kunt dit contract ook te allen tijde opzeggen. In dat geval zijn deze Gebruiksvoorwaarden niet meer van toepassing. Indien het bestaan van een KIA-account noodzakelijk is voor het gebruik van een dienst, wordt de opzegging op zijn vroegst van kracht op het moment dat de verplichting tot het verlenen van de dienst eindigt. In het geval dat er meerdere diensten aan uw KIA-account zijn gekoppeld, is de langste contractduur relevant voor de opzegging.

  9.4 We behouden ons het recht voor om het gebruik van het KIA-account permanent of tijdelijk te blokkeren en/of in te trekken in geval van een ernstige schending van deze Gebruiksvoorwaarden en, in geval van een ernstige schending van deze Gebruiksvoorwaarden, om de Gebruiksvoorwaarden te beëindigen.

 • 10 Diversen

 • 10.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn de volledige overeenkomst van de partijen met betrekking tot het onderwerp van het gebruik van het KIA-account en vervangen alle voorafgaande overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp.

  10.2 Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende bepalingen en voorwaarden van de gebruiker zijn alleen van toepassing op het gebruik van de KIA-account indien deze expliciet schriftelijk door ons zijn geaccepteerd.

  10.3 Wij hebben het recht om onze rechten en plichten uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere dienstverlener door de gebruiker 6 weken van tevoren op de hoogte te stellen. In dit geval heeft de gebruiker echter het recht om de overeenkomst op te zeggen binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving die van kracht is op het moment van de voorgenomen overdracht van de overeenkomst aan de rechtverkrijgende. Wij zullen de gebruiker in de kennisgeving expliciet op de hoogte stellen van dit recht van opzegging.

Privacyverklaring - KIA-account

 • Om u te voorzien van alle functionaliteiten die aan KIA-account verbonden zijn, moeten we bepaalde gegevens verwerken.

 • 1. Verantwoording

 • Kia Connect GmbH, een Duitse rechtspersoon met het handelsregisternummer HRB 112541 en het officiële bedrijfsadres Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Duitsland, hierna "KIA", "wij" of "ons" genoemd, is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens zoals hieronder uitgelegd.

 • 2. Contactgegevens

 • Als u vragen hebt over of in verband met deze privacyverklaring of als u een van uw rechten wilt uitoefenen met betrekking tot de behandeling van uw persoonlijke gegevens (zie 8 hieronder), neem dan contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens of:

  Kia Connect GmbH
  E-mailadres: info@kia-connect.eu
  Telefoon:
  • België/Belgique: +32 80069706970
  • France: +33 969 320 600
  • United Kingdom: +44 3332022990
  • Deutschland: +49 800 777 3044
  • Sverige: +46 840 044 300
  • Nederland: +31 888 542542
  • España: +34 91 304 31 90
  • Italia: +39 848 582 588
  • Ireland: +35 3818300007
  • Magyarország: +36 80 315 542
  • Polska: +48 605542542
  • Österreich: +43 1734290010
  • Slovensko: +421 232 421 341
  • Česko: +42 0222999333
  • România: +40 213 125 005
  • Ísland: +354 590 2130
  • Suomi: +358 103 400 430
  • Eesti: +372 6652600
  • Latvija +371 67320044
  • Lietuva: +370 52125123
  • България: +359 700 14 777
  • Ελλάδα: +302105507477
  • Switzerland: +41 62 788 88 22
  • Portugal: +351 211 160 522


  Als alternatief kunt u ook contact opnemen met onze medewerker voor gegevensbescherming:

  E-mail: dpo@kia-connect.eu
  Normale post: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main.

 • 3. Doel en rechtsgrondslag voor de verwerking

 • Wij verwerken uw persoonlijke gegevens die u verstrekt in verband met uw registratie van uw KIA-account en het verdere gebruik van uw KIA-account. Het doel van onze verwerking is om uw KIA-account te beheren (vanaf het inloggen tot de mogelijke beëindiging), om u te voorzien van alle functies van de KIA-account, om u toegang te geven tot de diensten waarvoor een KIA-account nodig is en om u op de hoogte te stellen van updates van de KIA-account.

  De wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is het feit dat deze verwerking nodig is voor de uitvoering van ons contract met u met betrekking tot het KIA-account (Art. 6, (1) (b), van de algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming ("GDPR")) of gebaseerd is op de legitieme belangen van KIA (Art. 6, (1) (f) GDPR).

  Elke verdere gegevensverwerking met betrekking tot bepaalde telematicadiensten is onderworpen aan afzonderlijke privacyverklaringen voor de desbetreffende dienst(en).

  Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor andere doeleinden als wij daartoe op grond van wettelijke voorschriften verplicht zijn (bijvoorbeeld doorgifte aan rechtbanken of strafrechtelijke instanties), als u toestemming heeft gegeven voor de betreffende verwerking of als de verwerking anderszins rechtmatig is volgens de geldende wetgeving. Indien de verwerking voor een ander doel plaatsvindt, zullen wij u, indien nodig, aanvullende informatie verstrekken. Wij houden ons niet bezig met geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering in verband met de App Services, tenzij wij u uitdrukkelijk op de hoogte hebben gesteld van dergelijke geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering op een andere manier.

 • 4. Categorieën van Persoonsgegevens

 • De gegevens die in verband met het KIA-account worden verzameld, omvatten: Uw naam, aanhef, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, het wachtwoord, het land, de voorkeurstaal, het feit dat u de Gebruiksvoorwaarden accepteert.

 • 5. Ontvangers en categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

 • De toegang tot uw persoonlijke gegevens bij KIA is beperkt tot die personen die op de hoogte moeten zijn om hun functie te kunnen uitoefenen.

  Uw persoonsgegevens kunnen voor de respectieve doeleinden worden verwerkt door de hieronder vermelde ontvangers en categorieën ontvangers:

  • Private derde partijen - Aanverwante of niet-aanverwante privé-instanties, andere dan wij, die alleen of samen met anderen het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepalen.

  • Gegevensverwerkers - Bepaalde derde partijen, al dan niet gelieerd, kunnen uw persoonsgegevens ontvangen om deze namens KIA te verwerken, met inachtneming van passende instructies voor de respectieve verwerkingsdoeleinden. De gegevensverwerkers zijn contractueel verplicht om passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beschermen en om de persoonsgegevens alleen volgens de instructies te verwerken.

  De gegevensverwerker voor het KIA-account is Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Duitsland.

  • Overheidsinstellingen, rechtbanken, externe adviseurs en soortgelijke derden die overheidsinstanties zijn zoals vereist of toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving.

 • 6. Grensoverschrijdende gegevensoverdracht

 • Sommige van de ontvangers van uw persoonsgegevens bevinden zich buiten uw land of hebben mogelijk relevante activiteiten buiten uw land en de EU/EER, bijvoorbeeld in de Republiek Korea, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming een ander beschermingsniveau kan bieden dan de wetgeving in uw rechtsgebied en ten aanzien waarvan de Europese Commissie geen besluit heeft genomen dat het beschermingsniveau passend is. Met betrekking tot gegevensoverdrachten naar dergelijke ontvangers buiten de EU/EER bieden wij passende veiligheidsmaatregelen door middel van door de Europese Commissie goedgekeurde overeenkomsten inzake gegevensoverdracht (bv. standaard contractuele bepalingen (2010/87/EU en/of 2004/915/EG)) met de ontvangers of door het nemen van andere maatregelen om een passend niveau van gegevensbescherming te bieden. Een kopie van de betreffende maatregel die we hebben genomen is beschikbaar via onze medewerker gegevensbescherming (zie 2 hierboven).

 • 7. Bewaartermijn

 • Uw persoonlijke gegevens worden door ons en/of onze dienstverleners opgeslagen, voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen en voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de persoonlijke gegevens worden verzameld, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens niet meer hoeven te verwerken, zullen wij deze uit onze systemen en/of bestanden wissen en/of stappen ondernemen om deze op de juiste wijze te anonimiseren zodat u daarmee niet meer kunt worden geïdentificeerd (tenzij wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen. Zo kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens in contracten, mededelingen en zakelijke brieven onderworpen zijn aan wettelijke bewaarplicht, waarvoor een bewaartermijn van maximaal 10 jaar kan gelden.

 • 8. Uw Rechten

 • Indien u uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens heeft gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.

  Op grond van de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming kunt u het recht hebben om: toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, te verzoeken om rectificatie van uw persoonsgegevens; te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; te verzoeken om gegevensoverdraagbaarheid, en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Let wel, deze hiervoor genoemde rechten kunnen beperkt zijn op grond van de van toepassing zijnde nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

  U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op zoals 2 hierboven vermeld.

  8.1 Recht op Toegang: U kunt het recht hebben om van ons een bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonlijke gegevens over u worden verwerkt en, indien dat het geval is, om toegang tot de persoonlijke gegevens te vragen. De toegangsinformatie omvat - onder meer - de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt. Dit is echter geen absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen uw recht op toegang beperken.

  U kunt het recht hebben om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor verdere door u gevraagde kopieën kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratiekosten.

  8.2 Recht op rectificatie: U kunt het recht hebben om van ons de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking kan het zijn dat u het recht heeft om onvolledige persoonsgegevens te laten invullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

  8.3 Recht om te wissen ("recht om te worden vergeten"): Onder bepaalde omstandigheden kan het zijn dat u het recht hebt om van ons te verlangen dat uw persoonsgegevens worden gewist en dat wij verplicht zijn om deze gegevens te wissen.

  8.4 Recht op beperking van de verwerking: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om van ons een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vorderen. In dit geval worden de betreffende gegevens gemarkeerd en mogen deze alleen voor bepaalde doeleinden door ons worden verwerkt.

  8.5 Recht op overdracht van de gegevens: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar format te ontvangen en kunt u het recht hebben om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere entiteit.

  8.6 Recht van verzet: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en kan van ons worden verlangd dat wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken. Bovendien hebt u, indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, wat ook de profilering omvat voor zover deze verband houdt met dergelijke direct-marketing. In dit geval worden uw persoonsgegevens niet meer door ons voor dergelijke doeleinden verwerkt.