KIA CONNECT PRIVACYVERKLARING

KIA CONNECT PRIVACYVERKLARING

 1. Inleiding
 2. Verwerkingsverantwoordelijke
 3. Functionaris voor Gegevensbescherming
 4. Doeleinden, Rechtsgrondslagen en Categorieën van Persoonsgegevens
 5. Kia Connect-app
 6. Head Unit en In-Car Diensten
 7. OTA (Over-the-Air) Updates
 8. Upgrades
 9. Kia Connect Store en Aankoopproces
 10. Betaalproces
 11. Overige Verwerkingsactiviteiten
 12. Uw Rechten
 13. Ontvangers en Categorieën van Ontvangers
 14. Grensoverschrijdende Gegevensdoorgifte
 15. Bewaring van Gegevens
 16. Gegevensbeveiliging
 17. Offline-modus (Modem Uit)
 18. Updates
 19. Definities
 20. Wijzigingen op grond van Lokaal Recht
We hebben onze Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring aangepast. Voor bestaande klanten treden de bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring op 5 oktober 2023 in werking. Na deze datum moet u akkoord gaan met de bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring om gebruik te kunnen blijven maken van onze diensten. Vanaf deze datum is de bijgewerkte Privacyverklaring van toepassing op het gebruik van onze diensten.
Opmerking betreffende de updates van de Privacyverklaring: We hebben onze Privacyverklaring geherstructureerd en gewijzigd om de wijzigingen weer te geven die we hebben aangebracht in onze Gebruiksvoorwaarden en om meer duidelijkheid te verschaffen over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bekendmaken. Het gaat met name om de volgende wijzigingen:
Toevoeging van beschrijving van onze verwerkingsactiviteiten in verband met de nieuwe en bestaande verbeterde diensten (kofferbak voor op afstand, batterijconditionering op afstand, lichten op afstand, claxon en lichten op afstand, digitale sleutel, EV routeplanner, verbeterde Live-POI, muziek identificeren, muziek streamen) (zie artikelen 5 en 6).
Toevoeging van beschrijving van onze verwerkingsactiviteiten in verband met OTA-updates (Over-the-Air) voor het voertuigsysteem (artikel 7.2).
Verstrekken van informatie over en toevoeging van beschrijving van onze verwerkingsactiviteiten in verband met de aanschaf van upgrades in de Kia Connect Store en het bijbehorende betaalproces (artikelen 8 - 10).
Toevoeging van beschrijving van onze verwerkingsactiviteiten in verband met feedback met betrekking tot de tevredenheid over de routebegeleiding en de locatiegebaseerde advertenties (artikelen 11.5 en 11.6).
Wij moedigen u aan de bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring volledig te lezen. U kunt de bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring downloaden via https://connect.kia.com/eu/downloads.
Privacyverklaring
Laatste update: 24 oktober 2023

1.

Inleiding
Deze Privacyverklaring (de “Privacyverklaring”) van Kia Connect GmbH, geregistreerd onder registratienummer HRB 112541, ("Kia", "wij", "ons" of "onze") is van toepassing op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens in verband met de levering van onze diensten via onze app (de "Kia Connect-app") en/of via de desbetreffende hoofdeenheid van het voertuig (de "Head Unit“, tezamen de "Diensten") en is gericht aan onze klanten die deze Diensten gebruiken ("u", "uw").
Naast de Services kan Kia aan haar klanten bepaalde functies te koop aanbieden voor gebruik in hun voertuig, zoals upgrades of andere add-ons voor de software van het voertuig van de klant (“Upgrades”). Deze Privacyverklaring bevat ook bepaalde informatie over de verwerking van persoonsgegevens in verband met de aanschaf van dergelijke Upgrades.
Kia neemt de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy uiterst serieus en zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de AVG en andere geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy.
Wij maken u erop attent dat wij u, naast deze Privacyverklaring, in voorkomend geval afzonderlijk kunnen informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld in toestemmingsformulieren of afzonderlijke privacyverklaringen.

2.

Verwerkingsverantwoordelijke

2.1.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is Kia Connect GmbH de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring.

2.2.

Voor vragen omtrent deze Privacyverklaring, de verwerking van uw persoonsgegevens of voor het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via:
Kia Connect GmbH Theodor-Heuss-Allee 1160486 Frankfurt am Main, Duitsland
E-mail: info@kia-connect.eu
Voor klantenondersteuning kunt ook gebruik maken van ons contactformulier door op deze link te klikken: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming in artikel 3 hieronder.

3.

Functionaris voor Gegevensbescherming
Wij hebben een externe Functionaris voor Gegevensbescherming ("DPO") benoemd. U kunt contact opnemen met onze DPO via:
Kia Connect GmbH
Data Protection Officer
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main, Duitsland
E-mail: dpo@kia-connect.eu

4.

Doeleinden, Rechtsgrondslagen en Categorieën van Persoonsgegevens
Details over de doeleinden van en de rechtsgrondslagen voor onze verwerking van uw persoonsgegevens, en de categorieën van persoonsgegevens die wij kunnen verwerken, vindt u in de artikelen 5 - 11 hieronder.
Houd er rekening mee dat wij persoonsgegevens alleen verwerken voor zover dit wettelijk is toegestaan en voor zover dit noodzakelijk is voor het betreffende doel.
Doeleinden
Wij zullen uw persoonsgegevens hoofdzakelijk verwerken voor het sluiten van een overeenkomst in verband met het leveren van de Diensten en de aanschaf van Upgrades ("Kia Connect Gebruiksvoorwaarden") en voor de uitvoering van deze overeenkomst. Meer informatie over de Diensten en Upgrades vindt u in de betreffende beschrijving van deze Dienst in de Kia Connect Gebruiksvoorwaarden.
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken voor de andere doeleinden die in artikelen 5 - 11 hieronder worden genoemd.
Dit kan bijvoorbeeld ook de verwerking van persoonsgegevens omvatten met het oog op: (i) de communicatie met u, (ii) direct marketing, of (iii) de analyse van relevante gegevens om onze Diensten te verbeteren, nieuwe mobiliteits- en mobiliteitsgerelateerde producten en/of diensten te ontwikkelen en/of ervoor te zorgen dat de relevante producten of diensten veilig kunnen worden geleverd.
Voor de onder (iii) genoemde doeleinden kunnen wij de gegevens analyseren op basis van statistische en wiskundige modellen. Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of andere wettelijke verplichtingen (bijv. verstrekking van relevante persoonsgegevens aan rechtbanken of strafrechtelijke autoriteiten), of indien wij u afzonderlijk over dergelijke doeleinden hebben geïnformeerd.
Rechtsgrondslagen
Over het algemeen, in het kader van de Diensten en Upgrades, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens: (i) om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst ("sluiting van overeenkomst") of voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (Art. 6 lid 1 onder b) AVG); of (ii) voor zover de verwerking noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde (Art. 6 lid 1 onder f) AVG).
Met betrekking tot bepaalde verwerkingsactiviteiten kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken: (i) voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust (Art. 6 lid 1 onder c) AVG); of (ii) wanneer wij uw voorafgaande toestemming hebben verkregen voor de betreffende verwerking van uw persoonsgegevens voor een specifiek doeleinde (Art. 6 lid 1 onder a) AVG).
Bronnen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Privacyverklaring, worden de in de artikelen 5 - 11 hieronder vermelde persoonsgegevens direct door u aan ons verstrekt (bijv. door bepaalde persoonsgegevens in te voeren in de Kia Connect-app) of direct door uw voertuig verzameld (bijv. de sensors en betrokken toepassingen in de Head Unit).
Uw recht om uw persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken
In het algemeen hebt u het recht om uw persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken. In sommige gevallen (bijv. voor het gebruik van bepaalde Diensten) hebben wij echter bepaalde persoonsgegevens van u nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken of de desbetreffende Diensten of Upgrades te kunnen verlenen. Wij zullen u in dat geval informeren over de vereiste persoonsgegevens.
Gebruik van voertuig of Diensten door derden
De informatie over onze verwerkingsactiviteiten zoals beschreven in deze Privacyverklaring zijn eveneens van toepassing op het gebruik van het relevante voertuig door een derde partij. In het algemeen is de verwerking van gegevens door Kia echter gebaseerd op voertuiggebonden informatie zoals beschreven in deze Privacyverklaring.
Kia zal dus de specifieke persoon die met de auto rijdt niet kunnen identificeren, tenzij die persoon is ingelogd met zijn/haar persoonlijke profiel of als er andere identificatoren worden verstrekt met betrekking tot deze specifieke persoon.
De Gebruiksvoorwaarden van Kia Connect vereisen dat u andere gebruikers/bestuurders van het voertuig informeert over: (i) het activeren van de Diensten; (ii) activiteiten inzake gegevensverwerking zoals beschreven in deze Privacyverklaring; en (iii) het feit dat voor de Diensten mogelijk locatiegegevens (GPS-gegevens) moeten worden verzameld en verwerkt.
Indien een andere persoon de Kia Connect-app gebruikt en verbonden is met hetzelfde voertuig als u (zie Artikel 4.1.2 van de Kia Connect Gebruiksvoorwaarden voor meer informatie over het delen van het voertuig), dan kan deze persoon ook de locatie van het voertuig zien via zijn/haar account in de Kia Connect-app (via de dienst "Vind Mijn Auto"), zelfs wanneer u het voertuig op dat moment gebruikt. Hoewel deze persoon geen toegang kan krijgen tot uw live routes, kan hij/zij mogelijk wel de live locatie van het voertuig zien.

5.

Kia Connect-app

5.1.

Aanmelding en Inloggen

5.1.1.

Aanmeldingsproces voor de Kia Connect-app: Om de Kia Connect-app te gebruiken, moet u zich aanmelden en een "Kia-account" aanmaken. De Kia-account is ook vereist voor andere diensten die door de Kia groep of bepaalde derden in Europa worden geleverd. Details over onze verwerking van uw persoonsgegevens in verband met uw Kia-account vindt u in een afzonderlijke privacyverklaring die u hier kunt raadplegen: https://connect.kia.com/eu/kia-account-docs/.
Daarnaast moet u de Gebruiksvoorwaarden van Kia Connect accepteren.
Om een link te creëren tussen het apparaat van de eindgebruiker (zoals een smartphone) waarop de Kia Connect-app is geïnstalleerd en het respectievelijke voertuig is verificatie vereist.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuigidentificatienummer (VIN), e-mailadres, naam, wachtwoord, aanhef, geboortedatum, mobiel telefoonnummer, land, voorkeurstaal, verificatie-PIN, Auto-ID, activatiecode en het feit dat u de Gebruiksvoorwaarden van de Kia Connect-app hebt geaccepteerd.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan, of voor het sluiten van de overeenkomst met ons (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.1.2.

Inlogproces: Om de diensten in de Kia Connect-app te gebruiken of Upgrades aan te schaffen, moet u eerst inloggen in de Kia Connect-app. Nadat u bent ingelogd, kunt u uw Kia-voertuig(en) toevoegen en verwijderen en de Diensten gebruiken of Upgrades aanschaffen.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: E-mailadres en wachtwoord.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.2.

Bediening en Toezicht op Afstand

5.2.1.

Klimaatbeheersing op Afstand: Deze Dienst stelt u in staat om op afstand de airconditioning van uw elektrische voertuig, inclusief ontdooifuncties, te bedienen en te plannen via de Kia Connect-app.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerstand, statusinformatie van het voertuig (status van de airconditioning; status van de motor; deuren, kofferbak, ramen en motorkap open/gesloten).
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.2.2.

Opladen op Afstand (alleen voor elektrische en plug-in hybride voertuigen): Deze Dienst stelt u in staat om op afstand het opladen van de batterij van een elektrische of plug-in hybride auto te activeren of te stoppen en het opladen in te plannen via de Kia Connect-app.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerstand, statusinformatie van het voertuig (status van de airconditioning; status van de motor; deuren, kofferbak, ramen en motorkap open/gesloten; status van de bandenspanning; status van de rem-/motorolie; laadinformatie; informatie over oplaadreserve; laadtijd; informatie over het type oplaadstekker).
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.2.3.

Bediening van Deuren op Afstand: Met deze Dienst kunt u de deuren van het voertuig op afstand vergrendelen/ontgrendelen door middel van bepaalde gebruikersinterfaces. U kunt alle deuren vergrendelen of ontgrendelen. Om de veiligheid en beveiliging bij het gebruik van deze Dienst te waarborgen, controleert de Dienst een aantal randvoorwaarden. Deze Dienst kan u helpen in situaties waarin u zich misschien niet meer herinnert of u het voertuig correct hebt vergrendeld, zodat u deze actie op afstand kunt uitvoeren.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerstand, statusinformatie van het voertuig (status van de airconditioning; status van de motor; deuren, kofferbak, ramen en motorkap open/gesloten; status van de bandenspanning; status van de versnelling/zitting; brandstofniveau; status van de rem-/motorolie).
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.2.4.

Voertuigconfiguratie op afstand, Back-up en herstel van Gebruikersprofiel: Met deze Dienst kunt u de voertuiginstellingen controleren en wijzigen in de Kia Connect-app. U kunt een back-up maken van de instellingen en deze toepassen op uw voertuig.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, telefoonnummer van de Gebruiker, SMS-authenticatiecode, pincode van de Gebruiker, rapportagetijd, informatie over de voertuiginstellingen, informatie over de systeeminstellingen, informatie over de navigatie-instellingen, navigatie-informatie over de nuttige plaats (Point of Interest of POI), lijst van favoriete radiozenders en profielfoto (indien verstrekt).
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG). 

5.2.5.

Op afstand verwarmde en geventileerde stoelen (alleen voor elektrische voertuigen): Met deze Dienst kunt u de verwarming en ventilatie van de stoelen vooraan en achteraan van uw elektrische voertuig op afstand bedienen.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, datum en tijdsaanduiding, informatie over de status van het voertuig (statusinformatie van de motor en versnelling, statusinformatie van de deuren, motorkap, kofferbak, en zonnedak, statusinformatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), statusinformatie van de batterij, brandstof en resterend rijbereik (DTE), statusinformatie van vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), statusinformatie van banden, lampen, smart key, status van elektrisch voertuig (EV)).
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.2.6.

Bediening van Ramen op Afstand: Met deze Dienst kunt u de ramen van uw voertuig op afstand bedienen.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, datum en tijdsaanduiding, informatie over de status van het voertuig (statusinformatie van de motor en versnelling, statusinformatie van de deuren, motorkap, kofferbak, en zonnedak, statusinformatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), statusinformatie van de batterij, brandstof en resterend rijbereik (DTE), statusinformatie van vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), statusinformatie van banden, lampen, smart key, status van elektrisch voertuig (EV)).
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.2.7.

Bediening van Knipperlichten op Afstand: Met deze Dienst kunt u de knipperlichten op afstand uitschakelen.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, datum en tijdsaanduiding, informatie over de status van het voertuig (statusinformatie van het achterlicht, de knipperlichten, de motor en versnelling, statusinformatie van de deuren, motorkap, kofferbak, en zonnedak, statusinformatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), statusinformatie van de batterij, brandstof en resterend rijbereik (DTE), statusinformatie van vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), statusinformatie van banden, lampen, smart key, status van elektrisch voertuig (EV)).
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.2.8.

Bediening van Laadklep op Afstand: Met deze Dienst kunt u de laadklep van uw voertuig op afstand bedienen.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, datum en tijdsaanduiding, informatie over de status van het voertuig (statusinformatie van de laadklep, de motor en versnelling, statusinformatie van de deuren, motorkap, kofferbak, en zonnedak, statusinformatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), statusinformatie van de batterij, brandstof en resterend rijbereik (DTE), statusinformatie van vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), statusinformatie van banden, lampen, smart key, status van elektrisch voertuig (EV)).
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.2.9.

Kofferbak op Afstand: Met deze Dienst kunt u de kofferbak van het voertuig op afstand openen via de Kia Connect-app.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerstand, statusinformatie van het voertuig (status van de airconditioning; status van de motor; deuren, kofferbak, ramen en motorkap open/gesloten; status van de bandenspanning; status van de versnelling/zitting; brandstofniveau; status van de rem-/motorolie), controle van geschiktheid voor kofferbak op afstand.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.2.10.

Batterijconditionering op Afstand: Met deze Dienst kunt u de conditionering van de batterij van een elektrisch voertuig op afstand activeren en stoppen via de Kia Connect-app.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerstand, statusinformatie van het voertuig (status van de airconditioning; status van de motor; deuren, kofferbak, ramen en motorkap open/gesloten; status van de bandenspanning; status van de versnelling/zitting; brandstofniveau; status van de rem-/motorolie), controle van geschiktheid voor batterijconditionering op afstand.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.2.11.

Lichten op Afstand: Met deze Dienst kunt u het knipperen van de knipperlichten gedurende korte tijd activeren via de Kia Connect-app.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, datum en tijdsaanduiding, informatie over de status van het voertuig (statusinformatie van het achterlicht, de knipperlichten, de motor en versnelling, statusinformatie van de deuren, motorkap, kofferbak, en zonnedak, statusinformatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), statusinformatie van de batterij, brandstof en resterend rijbereik (DTE), statusinformatie van vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), statusinformatie van banden, lampen, smart key, status van elektrisch voertuig (EV)).
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.2.12.

Claxon en Lichten op Afstand: Met deze Dienst kunt u het knipperen van de knipperlichten en het claxonsignaal gedurende korte tijd activeren via de Kia Connect-app.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, datum en tijdsaanduiding, informatie over de status van het voertuig (statusinformatie van het achterlicht, de knipperlichten, de motor en versnelling, statusinformatie van de deuren, motorkap, kofferbak, en zonnedak, statusinformatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), statusinformatie van de batterij, brandstof en resterend rijbereik (DTE), statusinformatie van vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), statusinformatie van banden, lampen, smart key, status van elektrisch voertuig (EV)).
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.3.

Geolocatiediensten op Afstand

5.3.1.

POI Versturen naar Auto: Deze Dienst stelt u in staat om een nuttige plaats (POI) te sturen naar het navigatiesysteem van het voertuig en stelt u in staat om deze POI onmiddellijk te gebruiken (bijv. als bestemming voor de routeplanning), zodra de ontsteking van het voertuig is ingeschakeld.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, informatie over de nuttige plaats (POI), zoekterm, taalinstelling van de smartphone.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.3.2.

Vind mijn Auto en Eerste Mijl Navigatie: Deze Dienst stelt u in staat om het voertuig te lokaliseren en erheen te navigeren met behulp van uw smartphone. De locatie van het voertuig wordt weergegeven in de Kia Connect-app. Indien een andere persoon de Kia Connect-app gebruikt en verbonden is met hetzelfde voertuig als u (zie artikel 4.1.2 van de Kia Connect Gebruiksvoorwaarden voor meer informatie over het delen van het voertuig), dan kan deze persoon ook de locatie van het voertuig zien via zijn/haar account in de Kia Connect-app (via de dienst "Vind Mijn Auto"), zelfs wanneer u het voertuig op dat moment gebruikt. Hoewel deze persoon geen toegang kan krijgen tot uw live routes, kan hij/zij mogelijk wel de live locatie van het voertuig zien.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, adres, naam, locatiegegevens van gebruiker en voertuig, tussenpunt-informatie, datum, tijd, tijdsaanduiding en snelheid.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.3.3.

Mijn Ritten: Deze Dienst verschaft een samenvatting (van de afgelopen 90 dagen) van iedere reis met datum en tijdstip, gemiddelde en maximumsnelheid, afgelegde afstand en reistijd.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, reisinformatie (afgelegde afstand, gemiddelde snelheid, maximumsnelheid, totaal brandstofverbruik, totaal vermogensverbruik, elektriciteitsverbruik, rijtijd, opwarmtijd, gemiddelde kilometertellerstand).
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.3.4.

Laatste Mijl Navigatie: Met deze Dienst kunt u met behulp van uw smartphone na het parkeren van het voertuig blijven navigeren naar uw eindbestemming. 
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, adres, naam, locatiegegevens van Gebruiker en voertuig, waypoint-informatie, tijd, snelheid.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.4.

Voertuiginformatie

5.4.1.

Voertuigstatus: Deze Dienst toont de volgende voertuiginformatie in de Kia Connect-app:
Status deuren
Status laadklep
Status kofferbak/motorkap
Temperatuurstatus
Laadstatus van de batterij, status van de oplaadstekker, oplaadstatus (alleen voor elektrische voertuigen)
Brandstofpeil (alleen voor brandstof-/hybride voertuigen)
Status stoelverwarming en stoelventilatie
Status ramen 
Status zonnedak
Status 12V-batterij
Status verlichting
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerstand, informatie over de status van het voertuig (statusinformatie van de motor en versnelling, statusinformatie van de deuren, motorkap, kofferbak en zonnedak, statusinformatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), statusinformatie van de batterij, brandstof en resterend rijbereik (DTE), statusinformatie van vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), statusinformatie van banden, lampen, smart key, status van elektrisch voertuig (EV)).
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.4.2.

Voertuigrapport: U ontvangt een rapport in de Kia Connect-app met diagnostische informatie over het voertuig en informatie over het rijgedrag (aantal voertuigstarts, rijafstand en rijtijd/stilstandtijd). U wordt geïnformeerd over kwesties die onderhoud of reparaties vereisen, alsmede over de ernst van de kwestie, de urgentie van de reparaties/onderhoudswerkzaamheden en de aanbevolen maatregelen.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, informatie over de status van het voertuig (motorstatus), informatie over rijgedrag (snelheidsinformatie (maximum- en gemiddelde snelheid), informatie over de acceleratiestatus, gereden afstand, informatie over batterijverbruik (voor elektrische voertuigen)).
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.4.3.

Voertuigdiagnose: Levering van een geautomatiseerde diagnostische dienst. Bij het inschakelen van de ontsteking voert het voertuig automatisch een diagnostische scan uit (Diagnostische Probleem Code ("DPC")). Als een storing wordt gedetecteerd, ontvangt u een bericht met uitleg over de storing, de ernst ervan en de aanbevolen actie die moet worden ondernomen.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerstand, resultaten van de DPC-scan, informatie over de status van het voertuig (status van de airconditioning; status van de motor; deuren, kofferbak, ramen en motorkap open/gesloten; status van de bandenspanning; status van de versnelling/zitting; brandstofniveau; status van de rem-/motorolie; batterijstatus).
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.4.4.

Energieverbruik (alleen voor elektrische voertuigen): Deze Dienst toont informatie over huidig en gemiddeld energieverbruik, rijafstand en energieterugwinning in de Kia Connect-app.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), auto-ID, datum en tijdsaanduiding, totale kilometertellerstand, totaal energieverbruik (energieverbruik van motor, klimaatregeling, elektrische apparaten, informatie over batterijverzorging en energieterugwinning).
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.5.

Waarschuwingen en Veiligheid

5.5.1.

Voertuigwaarschuwing: Wanneer een van de ramen open is terwijl de ontsteking is uitgeschakeld, ontvangt u een melding in de Kia Connect-app.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), auto-ID, SIM-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerstand, informatie over de status van het voertuig (statusinformatie van de motor en versnelling, deuren, motorkap, kofferbak en zonnedak, verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), batterij, brandstof en resterend rijbereik (DTE), vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), banden, lampen, smart key, status van elektrisch voertuig (EV)).
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.5.2.

Anti-Diefstalalarm (alleen voor voertuigen die zijn uitgerust met een anti-diefstalalarminstallatie): Wanneer het inbraakalarm afgaat, ontvangt u een melding in de Kia Connect-app.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), auto-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerstand, statusinformatie van het voertuig (status van de airconditioning; status van de motor; deuren, kofferbak, ramen en motorkap open/gesloten; status van de bandenspanning; status van de versnelling/zitting; brandstofniveau; status van de rem-/motorolie).
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG). 

5.5.3.

Batterij-ontladingswaarschuwing: Wanneer de laadstatus van de 12V-batterij onder een bepaald niveau zakt, ontvangt u een melding in de Kia Connect-app. 
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), auto-ID, SIM-ID, batterijstatus, waarschuwingstype voertuigstatus.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG). 

5.5.4.

Passagier Achterbank Waarschuwing: Wanneer er beweging wordt gedetecteerd op de achterbank terwijl het voertuig in de parkeerstand staat, ontvangt u een melding in de Kia Connect-app. 
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), auto-ID, SIM-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerstand, informatie over de status van het voertuig (statusinformatie van de motor en versnelling, statusinformatie van de deuren, motorkap, kofferbak en zonnedak, statusinformatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), statusinformatie van de batterij, brandstof en resterend rijbereik (DTE), statusinformatie van vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), statusinformatie van banden, lampen, smart key, status van elektrisch voertuig (EV)).
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.5.5.

Stationair Voertuig Waarschuwing: Wanneer een deur wordt geopend als het voertuig in de parkeerstand staat terwijl de motor draait, ontvangt u een melding in de Kia Connect-app.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), auto-ID, SIM-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerstand, informatie over de status van het voertuig (statusinformatie van de motor en versnelling, statusinformatie van de deuren, motorkap, kofferbak en zonnedak, statusinformatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), statusinformatie van de batterij, brandstof en resterend rijbereik (DTE), statusinformatie van vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), statusinformatie van banden, lampen, smart key, status van elektrisch voertuig (EV)).
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.5.6.

Waarschuwingssysteem van de Hoogspanningsbatterij (alleen bij elektrische voertuigen): De status van de hoogspanningsbatterij wordt bewaakt en zodra een storing wordt gedetecteerd, wordt een melding weergegeven in de Kia Connect-app en de Head Unit.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Status van de airconditioning, status van de motor, status van de deuren, motorkap, kofferbak, zonnedak en ramen, luchttemperatuur, status ontdooiing, oplaadstatus, status stuurverwarming, status verwarming buitenspiegels/achterruit, status bandenspanning, status 12V-batterij, status storingslampje, status smart key-batterij, status brandstofniveau, status ruitenwisservloeistof, status waarschuwingslampje remolie, status slaapstand, tijd, waarschuwing wachttijd op afstand, status systeem uitschakelwaarschuwing, status achterlicht, status knipperlichten.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons, maar ook door onze klanten en andere derden worden nagestreefd (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). Onze gerechtvaardigde belangen zijn: het waarborgen van een goede levering en werking van onze Diensten, het leveren van veilige Diensten en producten aan onze klanten en die van de Kia groep, de bescherming van de gezondheid en het leven van onze klanten, de bescherming van de eigendommen van onze klanten en de bescherming van de gezondheid, het leven en de eigendommen van andere personen in of rond het voertuig. 

5.6.

Monitoren van Gebruik op Afstand

5.6.1.

Valet-modus: Met deze Dienst kunt u de locatie van het voertuig, het tijdstip waarop het contact voor het laatst werd uitgeschakeld, de rijtijd, de rijafstand en de topsnelheid controleren in de Kia Connect-app.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Unieke identificatoren (bijv. Voertuig Identificatie Nummer (VIN)), statusinformatie valet-modus (activeringsstatus, begin- en eindtijd van de valet-modus, looptijd, kilometertellertijd, tijd van de stationair draaiende motor, maximumsnelheid, rijafstand), voertuigindicatoren (locatie, snelheid, tijd, nauwkeurigheid, richting).
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.6.2.

Valet Waarschuwing: Met deze Dienst kunt u meldingen ontvangen in de Kia Connect-app als uw voertuig verder rijdt dan de geselecteerde afstandslimiet, snelheidslimiet en stationaire tijdslimiet die u vooraf hebt ingesteld in de Kia Connect-app. De toegestane afstand geldt vanaf de locatie van het voertuig waarop de waarschuwing werd geactiveerd.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, statusinformatie over de Valet Waarschuwing (activeringsstatus, begin- en eindtijd van de Valet Waarschuwing, looptijd, kilometertellertijd, stationaire motortijd, maximumsnelheid, rijafstand), voertuigindicatoren (locatie, snelheid, tijd, nauwkeurigheid, richting), geselecteerde afstandslimiet, geselecteerde snelheidslimiet, geselecteerde stationaire tijdslimiet.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG). 

5.6.3.

Geofence Waarschuwing: Met deze Dienst kunt u meldingen ontvangen in de Kia Connect-app als uw voertuig een toegestaan gebied verlaat of een verboden gebied binnenrijdt. U kunt de grenzen voor toegestane gebieden en verboden gebieden instellen in de Kia Connect-app.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, statusinformatie over de Geofence Waarschuwing (activeringsstatus, begin- en eindtijd van de Geofence Waarschuwingsstatus, looptijd, kilometertellertijd, stationaire motortijd, maximumsnelheid, rijafstand), voertuigindicatoren (locatie, snelheid, tijd, nauwkeurigheid, richting), geselecteerde toegestane gebieden, geselecteerde verboden gebieden.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.6.4.

Snelheidswaarschuwing: Wanneer deze Dienst is geactiveerd in de Head Unit, kunt u in de Kia Connect-app meldingen ontvangen als uw voertuig de snelheidslimiet overschrijdt die u vooraf hebt ingesteld in de Kia Connect-app.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, statusinformatie over de Snelheidswaarschuwing (activeringsstatus, begin- en eindtijd van de Snelheidswaarschuwing, looptijd, rijduur, stationaire motortijd, maximumsnelheid, rijafstand), voertuigindicatoren (locatie, snelheid, tijd, nauwkeurigheid, richting), geselecteerde snelheidslimiet.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.6.5.

Tijdhekwaarschuwing: Met deze Dienst kunt u meldingen ontvangen in de Kia Connect-app als uw voertuig buiten het tijdhek rijdt dat u vooraf hebt ingesteld in de Kia Connect-app.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, statusinformatie over de Tijdhekwaarschuwing (activeringsstatus, begin- en eindtijd van de Tijdhekwaarschuwing, looptijd, kilometertellertijd, stationaire motortijd, maximumsnelheid, rijafstand), voertuigindicatoren (locatie, snelheid, tijd, nauwkeurigheid, richting), geselecteerd tijdhek.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.6.6.

Motorstilstandswaarschuwing: Met deze Dienst kunt u in de Kia Connect-app meldingen ontvangen als uw voertuig langer dan de stationaire tijdslimiet rijdt die u vooraf hebt ingesteld in de Kia Connect-app.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, statusinformatie over de Motorstilstandswaarschuwing (activeringsstatus, begin- en eindtijd van de Motorstilstandswaarschuwing, looptijd, kilometertellertijd, stationaire motortijd, maximumsnelheid, rijafstand), voertuigindicatoren (locatie, snelheid, tijd, nauwkeurigheid, richting), geselecteerde tijdslimiet van motorstilstand. 
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.7.

Informatie over Voorkeursdealer
Met deze Dienst kunt u informatie over de "Voorkeursdealer" synchroniseren tussen de MyKia-website en de MyKia-app en met de Kia Connect-app. Het synchroniseren is optioneel en moet voor gebruik eerst worden geactiveerd. Als u ervoor kiest om de informatie over de "Voorkeursdealer" niet te synchroniseren, is de "Voorkeursdealer"-functie wel nog beschikbaar in de Kia Connect-app, maar de informatie kan afwijken van de informatie in MyKia.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), e-mailadres, UUID, naam van dealer, adres van dealer, contactgegevens van dealer, dealerinformatie, openingstijden van dealer.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.8.

Digitale Sleutel
Met deze Dienst kunt u uw smartphone gebruiken om handelingen uit te voeren zoals het vergrendelen en ontgrendelen van uw voertuig, het activeren van de klimaatbeheersing van het voertuig of het starten van het voertuig (alleen mogelijk van binnenuit het voertuig) met behulp van de ingebouwde ultrabreedbandfunctionaliteit ("UWB") en de ingebouwde Near Field Communication ("NFC")-functionaliteit van uw smartphone. Hiermee kunt u uw Digitale Sleutel delen en beheren met meerdere apparaten, bijvoorbeeld van familie en vrienden. Houd er rekening mee dat bij het gebruik van deze Dienst gegevens worden uitgewisseld tussen het mobiele slimme apparaat en het voertuig met behulp van de UWB- of NFC-functionaliteit. Deze gegevens worden niet naar ons verzonden.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Gebruikersinformatie (zoals gebruikers-ID, profielnaam, e-mailadres, telefoonnummer), informatie over het smartapparaat (zoals apparaat-ID, apparaatnaam, apparaattype, OS-versie, app-versie), informatie over de Digitale Sleutel (zoals Digitale Sleutel-ID, status van de Digitale Sleutel, type Digitale Sleutel, toegangsauthorisatie/-profiel, voertuig-ID, ID van de fysieke FOB-sleutels, aantal gedeelde sleutels); voor gedeelde Digitale Sleutels: extra informatie zoals start- en einddatum (of vaste periode) van de gebruiksperiode van de Digitale Sleutel, naam van de gebruiker(s) met wie de Digitale Sleutel wordt gedeeld, door u vastgelegd gebruikersauthenticatiebeleid/autorisatieprofiel, diagnostische informatie (foutcodes) en statusinformatie van het voertuig.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.9.

Kaart in hoofdmenu en zoekbalk
Met de kaart in het hoofdmenu kunt u uw huidige locatie bekijken. De zoekbalk in het hoofdmenu stelt u in staat naar plaatsen van interesse (POI's) te zoeken.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: GPS-gegevens, zoekterm, taalinstelling van de smartphone.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

5.10.

Gebruik van Touch ID en Face ID (iOS) of vingerafdruk- en gezichtsherkenning (Android)
U kunt bepaalde functies van de Kia Connect App ontgrendelen met Touch ID of Face ID (iOS) of vingerafdruk- en gezichtsherkenning (Android). Uw biometrische gegevens worden uitsluitend op uw smartphone opgeslagen en worden niet naar ons verzonden. We hebben zodoende geen toegang tot deze gegevens. Alleen de informatie of de verificatie van de biometrische gegevens al dan niet succesvol was, wordt via een systeemfunctie van uw smartphone naar de Kia Connect App gestuurd. U kunt het gebruik van Touch ID of Face ID (iOS) of vingerafdruk- en gezichtsherkenning (Android) op elk gewenst moment via de instellingen van uw smartphone uitschakelen.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Informatie of de verificatie van de biometrische gegevens is geslaagd.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG)

5.11.

Product- en Dienstverbetering
Door het activeren van "Product-/Dienstverbetering" worden, op basis van uw toestemming, gegevens over de prestaties, het gebruik, de werking en de staat van het voertuig door ons verwerkt om de product- en dienstkwaliteit te verbeteren. Uw toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken door de betreffende knop te deactiveren. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming vóór de intrekking ervan onverlet. Voor de activering van "Product-/Dienstverbetering" is om technische redenen ook de activering van het geografische informatiesysteem (GIS) noodzakelijk.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Informatie over de status van: het airconditioningsysteem, de batterij, technische en stabiliteitsgerelateerde systemen, het gebruik van het dashboard, de airconditioning en verwarming, de motor, de rem en de aandrijving, de versnellingsbak en het verbruik, het waarschuwings- en hulpsysteem, het stuur- en bandensysteem, de motor en het laadsysteem, en specifieke informatie over het gebruik en de status van elektrische voertuigen (EV), multimediagerelateerde gebruiks- en statusinformatie (bijv. de functie ‘like’ of ‘vind ik leuk’), alsmede GPS- en snelheidsinformatie.
Rechtsgrondslag: De verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming (Art. 6 lid 1 onder a) AVG).

6.

Head Unit en In-Car Diensten

6.1.

Notificatiecentrum
Het Notificatiecentrum stelt u in staat om berichten van Kia te ontvangen op het scherm van de Head Unit. Dit zijn o.a. notificaties over terugroepacties betreffende uw voertuig, herinneringen over onderhoud en serviceacties.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Unieke identificatoren (bijv. Voertuig Identificatie Nummer (VIN)), sequentie-ID, leesstatus, leestijd, UTC-tijd.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

6.2.

Kia Connect Live Services
Deze diensten geven u toegang tot de volgende functies:
Live-verkeer en online navigatie: Deze Dienst verstrekt live verkeersinformatie om routes te berekenen en de verkeerssituatie weer te geven. Online navigatie stelt u in staat om naar uw gewenste bestemming te navigeren op basis van de actuele en eerdere verkeersinformatie.
EV routeplanner (alleen voor elektrische voertuigen en plug-in hybride elektrische voertuigen): Wanneer u een navigatiebestemming invoert in het ingebouwde navigatiesysteem van het voertuig, kijkt deze dienst of u waarschijnlijk een laadstop moet maken om de bestemming te bereiken. Als een laadstop nodig is op basis van de actuele laadstatus van het voertuig en het geschatte energieverbruik, voegt de Dienst automatisch een of meer laadpunten als tussenstops toe aan de voorgestelde route. De Dienst past de voorgestelde laadstops automatisch aan als de bestuurder besluit om eerder een laadstop te maken of een voorgestelde laadstop over te slaan, of als de rij-omstandigheden resulteren in een hoger dan verwacht energieverbruik.
Live point of interest (POI) en Online Zoeken naar POI's: Deze Dienst verstrekt informatie over POI's in de buurt op basis van de huidige positie van het voertuig. Daarnaast kunt u met deze Dienst ook actief naar POI's in de buurt zoeken op basis van categorie. Zie Artikel 11.6 voor meer informatie over hoe deze Dienst wordt verbeterd door het aanbieden van locatiegebaseerde advertenties.
Weer: Deze Dienst verstrekt lokale weersinformatie op basis van uw huidige locatie.
Parkeren: Deze Dienst verstrekt informatie over parkeren op straat of op parkeerterreinen, in de buurt van uw huidige positie, in de buurt van uw bestemming, in de buurt van de markering op het scherm of in de buurt van het stadscentrum.
EV POI (alleen voor elektrische voertuigen en plug-in hybride elektrische voertuigen): Deze Dienst verstrekt informatie over de dichtstbijzijnde laadstations met inbegrip van de beschikbaarheidsstatus op basis van de huidige positie.
Dealer point of interest (POI): Deze Dienst verstrekt informatie over de locatie van Kia-dealers in de buurt van de huidige positie van het voertuig.
Waarschuwingen voor Camera's/Gevarenzones (indien wettelijk toegestaan in uw land): Deze Dienst geeft waarschuwingen in gebieden waar ongelukken bijzonder vaak voorkomen en waarschuwt u voor gevaarlijke verkeerspunten of flitspalen.
Sportcompetitie: Deze Dienst verstrekt informatie over de resultaten van recente sportevenementen en competities.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: GPS-gegevens, serviceverzoeken en -antwoorden voor zoekopdrachten op de server (point of interest (POI) gegevens), POI-gegevens dealer, brandstofgerelateerde informatie, parkeergerelateerde informatie, informatie over snelheidscamera's, informatie over elektrisch voertuig (EV) station, weersinformatie), verkeersinformatie, afstandseenheid (km, mijl, meter), taalinstellingen, informatie over telecomcarrier, unieke identificatoren (bijv. Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Bestuurders-ID, Dienst-ID), telefoonnummer, datum en lokale tijd, protocolversie, informatie over het navigatieapparaat (bijv. hardwareversie, softwareversie), routegegevens (bijv. startpunt, instellingen, doelbestemming, geschatte tijd), informatieverzoeken over competitiewedstrijden, informatieverzoeken over teamwedstrijden, competitie-ID, versie van de competitiewedstrijd, teamcode-ID, land-ID, landcode, competitieversie, teamversie, logoversie.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
Wij verzamelen en bewaren de bovengenoemde gegevens ook ten behoeve van het verbeteren van de Kia Connect Live-services.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). Ons gerechtvaardigde belang is: de Diensten van Kia Connect Live-services te verbeteren.

6.3.

Muziek Identificeren
Wanneer u naar de radio luistert, kunt u met deze dienst: (i) de naam achterhalen van het liedje dat op dat moment wordt afgespeeld; en (ii) een afbeelding van de bijbehorende albumhoes laten weergeven. U activeert de dienst door in het radioscherm op het “SoundHound”-logo te klikken. Na het activeren wordt een kort geluidsfragment opgenomen van het radiogeluid en naar de SoundHound Service verzonden. Bij succesvolle identificatie worden de naam van het liedje, de uitvoerend artiest en – indien beschikbaar – de albumhoes weergegeven op het radioscherm van de Head Unit.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Apparaat-ID, het brontype (USB-muziek, radio, Bluetooth-muziek), een unieke aanvraag-ID voor elke transactie, datum, tijd en resultaat (titel, uitvoerend artiest en albumcover) van elke zoekopdracht van SoundHound.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG.

6.4.

Online Spraakherkenning
Met deze Dienst kunt u gesproken commando's gebruiken om toegang te verkrijgen tot bepaalde functies van uw voertuig en deze te beheren en om tekstberichten op te stellen en te versturen via een verbonden mobiel apparaat. Online Spraakherkenning werkt in een online (cloud) omgeving. Vanaf het moment dat onze Diensten in de Head Unit van uw voertuig worden geactiveerd, is Online Spraakherkenning als standaardinstelling geactiveerd. Voor deze Dienst is een overdracht van uw persoonsgegevens (d.w.z. spraaksamples) naar onze dienstverlener Cerence B.V. en haar subverwerkers vereist. Deze kunnen zich in landen buiten de EU/EER bevinden en bieden mogelijk geen adequaat niveau voor gegevensbescherming (zie artikel 9 en 10 voor meer informatie). U kunt de overdracht van uw persoonsgegevens naar Cerence B.V. voorkomen door de Online Spraakherkenningsdienst in de betreffende instellingen van uw Head Unit te deactiveren. Door het deactiveren van de Online Spraakherkenningsdienst kan de spraakherkenningsfunctie worden beperkt of uitgeschakeld. 
Cerence B.V. zet de spraaksamples om in tekstsamples, interpreteert ze semantisch (indien nodig) en stuurt het resultaat terug naar het voertuig.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Spraakopnames, GPS-gegevens (locatie), Point of Interest (POI), Cerence gebruikers-ID. Laatstgenoemde is een unieke ID voor de registratie op de server van Cerence B.V. De Cerence gebruikers-ID en het Voertuig Identificatie Nummer (VIN) of andere identificatienummers zijn niet met elkaar gekoppeld. Dit betekent dat Cerence B.V. een natuurlijke persoon niet kan identificeren aan de hand van de gegevens die aan haar zijn doorgegeven.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
Ten behoeve van het verbeteren van de Online Spraakherkenningsdienst kunnen wij spraaksamples en GPS-gegevens verzamelen en bewaren.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). Ons gerechtvaardigde belang is het verbeteren van de Online Spraakherkenningsdienst.

6.5.

Synchronisatie van Persoonlijke Agenda/Navigatie
Met deze Dienst kunt u uw Google Agenda of Apple Agenda op uw smartphone synchroniseren met de geïntegreerde kalenderfunctie van de Head Unit. Hiermee kunt u uw privé-agenda zien op het scherm van de Head Unit en deze gebruiken om een bestemming in te stellen. Deze Dienst is compatibel met de Google Agenda en Apple Agenda.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Unieke identificatoren (bijv. Voertuig Identificatie Nummer (VIN)), e-mailadres, kalender-ID van e-mailaccount, Google token of iCloud-wachtwoord, agenda-items (bijv. naam van een afspraak, datum en tijd, adres).
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

6.6.

Muziek Streamen
Met deze Dienst kunt u genieten van uw favoriete muziek en audio (podcasts, luisterboeken) van streamingdiensten via het geïntegreerde scherm en de speakers van het infotainmentsysteem van het voertuig. Houd er rekening mee dat in deze Dienst geen abonnement bij de betreffende streamingdienst is opgenomen. U moet afzonderlijk een account aanmaken en een abonnement afsluiten bij de aanbieder van uw favoriete streamingdienst. Deze Dienst is niet standaard geactiveerd in uw hoofdunit, maar moet worden geactiveerd via de Kia Connect Store. De Dienst is maximaal drie jaar vanaf het begin van de gratis periode van de Kia Connect services beschikbaar, d.w.z. de begindatum van de garantie op uw voertuig. Meer informatie over deze Dienst vindt u in Artikel 4.2.2.5 van de Kia Connect Gebruiksvoorwaarden.
Voor dit doel worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Authenticatiegegevens van de gebruiker (bijv. e-mailadres, gebruikers-ID), Informatie over de Dienst (getokeniseerde inloggegevens per content-aanbieder), voertuiginformatie (VIN, merk, motortype, land van verkoop, modelnaam, modeljaar, Head Unit-platform, Head Unit-model), begindatum van de garantie.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

6.7.

Voertuiggerelateerde Notificaties

6.7.1.

Notificaties over Terugroepacties: Wij zullen u notificaties sturen over actuele terugroepactie(s) voor uw voertuig via het bovengenoemde Notificatiecentrum. Notificaties over terugroepacties kunnen ook via andere wegen aan u gestuurd worden (bijv. via de Kia Connect-app, per e-mail naar het bij Kia geregistreerde e-mailadres of per brief).
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Unieke identificatoren (bijv. Voertuig Identificatie Nummer (VIN), sequentie-ID, leesstatus, UTC-tijd, kilometerstand, begindatum van de garantie).
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

6.7.2.

Serviceherinneringen: Wij zullen u herinneringen sturen over komende data voor regulier onderhoud van uw Kia-voertuig via het bovengenoemde Notificatiecentrum.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Unieke identificatoren (bijv. Voertuig Identificatie Nummer (VIN), sequentie-ID, leesstatus, UTC-tijd, kilometertellerstand, begindatum van de garantie).
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

6.7.3.

Notificaties over serviceacties: Wij kunnen u ook informeren over nog uitstaande, aanbevolen serviceacties en onderhoudswerkzaamheden (zoals software-updates, vervanging van onderdelen door verbeterde onderdelen of kwaliteitscontroles van specifieke voertuigonderdelen die op uw Kia-voertuig moeten worden uitgevoerd). Informatie over aanbevolen serviceacties worden aan u verstrekt via het bovengenoemde Notificatiecentrum evenals in de Kia Connect-app of per e-mail op het door u geregistreerde e-mailadres.
Deze verwerking is onderworpen aan uw voorafgaande toestemming, die u kunt geven door de betreffende toestemmingsknop in de lijst met toestemmingen van de Kia Connect-app te activeren. Uw toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken (bijv. door het uitschakelen van de Service Actie Notificatie-knop in de lijst met toestemmingen in de Kia Connect-app). Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming vóór de intrekking ervan onverlet.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), sequentie-ID, leesstatus, UTC-tijd, kilometertellerstand, begindatum van de garantie.
Rechtsgrondslag: De verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming (Art. 6 lid 1 onder a) AVG).

6.7.4.

Herinneringen over Verplichte Voertuiginspecties (zoals TÜV in Duitsland, MOT in de VK of APK in Nederland): Kia zal u informeren over aanstaande verplichte voertuiginspecties. Bijvoorbeeld in het Verenigde Koninkrijk gaat deze herinnering over de "Ministry of Transport"-test ("MOT"). Voordat u deze Dienst kunt gebruiken, heeft Kia informatie van u nodig over de juiste datum van de laatste verplichte voertuiginspectie en de datum waarop uw voertuig voor het eerst werd geregistreerd.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Unieke identificatoren (bijv. Voertuig Identificatie Nummer (VIN), sequentie-ID, leesstatus, UTC-tijd, kilometerstand, begindatum van de garantie), datum van laatste voertuiginspectie, datum van eerste registratie.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

6.8.

Like-knop voor USB-muziek en Radio
Met de "like"-knop voor USB-muziek en radio kunt u uw favoriete nummers selecteren en toevoegen aan een afspeellijst. U kunt nummers leuk of niet meer leuk vinden via de "like"-knop die in de muziekfunctie van het infotainmentsysteem is geïntegreerd.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Het brontype (USB-muziek, radio, Bluetooth-muziek), de naam van het liedje, de artiest en het album, de like/unlike-informatie, GPS-gegevens, de omgevingstemperatuur, de voertuigsnelheid, het weer (op basis van uw huidige locatie) en de tijdsinformatie.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

7.

OTA (Over-the-Air) Updates

7.1.

Kaart en Infotainment OTA Update
De Kaart en Infotainment OTA Update activeert:
updates van de kaarten in het navigatiesysteem van het voertuig ("Kaartupdate"); en/of
updates van de infotainmentsoftware of uitbreidingen van de software van de Head Unit ( "Infotainment Update“)
van onze servers naar het ingebouwde telematicasysteem via de zogenaamde "over-the-air“ (OTA) methode.
De Kaart en Infotainment OTA-Update maakt deel uit van de door u gewenste Diensten en is daarom standaard geactiveerd.
Meer informatie over de Kaart en Infotainment OTA Update vindt u in artikel 4.2.3.2 van de Kia Connect Gebruiksvoorwaarden.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Unieke identificatoren (bijv. Voertuig Identificatie Nummer (VIN)), softwareversie van het voertuig, diagnostische storingscodes, fabricagedatum van het voertuig, GPS-gegevens (lengtegraad, breedtegraad, hoogte), aanbieder van telecommunicatiediensten, taalinstellingen, landcode of regiocode, Head Unit identificatoren (bijv. type, systeemversie, platform, fabrikant), relevante metagegevens.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat wanneer u kaartupdates en/of infotainmentupdates via de website https://update.kia.com/EU/E1/Main of uw dealer ontvangt, deze updates niet via de "Over-The-Air"-methode worden aangeboden en wij in dit geval niet de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van de persoonsgegevens zijn.

7.2.

OTA-Updates voor het Voertuigsysteem
Met “OTA-Updates voor het Voertuigsysteem” kan de ingebouwde software van bepaalde controlesystemen van het voertuig worden bijgewerkt met nieuwere versies van de software of met bijgewerkte parameters (“Voertuigsysteemupdate”) via onze servers met behulp van de “over-the-air”-methode. Wij kunnen u OTA-updates voor het voertuigsysteem om verschillende redenen en doeleinden verstrekken, bijv. om een defect binnen de garantieperiode te verhelpen, in het kader van de fabrieksgarantie of om andere veiligheidsredenen. Meer informatie over OTA-updates voor het voertuigsysteem vindt u in Artikel 4.2.3.3 van de Kia Connect Gebruiksvoorwaarden.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), voertuigstatusinformatie (ontsteking, klimaatbeheersing, batterij, motorkap, positie van schakelhendel, verlichting, parkeerrem), gebruiksgeschiedenis (OTA-update), diagnostische informatie (foutcodes, OTA-resultaat, software-herstelresultaat) en de softwareversie-informatie (elektronisch controlesysteem), bronversie-ID van voertuig, doelversie-ID van voertuig, status van de beschikbaarstelling, naam van het pakket, updateresultaat, TMU’s telefoonnummer (MDN of MIN), telecombedrijf, apparaat-ID, maker van platform, naam van platform, OMADM-versie.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat wanneer u voertuigsysteemupdates via de website https://update.kia.com/EU/E1/Main of uw dealer ontvangt, deze updates niet via de "Over-The-Air"-methode worden aangeboden en wij in dit geval niet de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van de persoonsgegevens zijn.

8.

Upgrades

8.1.

Algemeen
Zoals vermeld in de Kia Connect Gebruiksvoorwaarden, kan Kia Upgrades aanbieden. Upgrades kunnen worden aangeschaft in het winkelgedeelte van de Kia Connect-app (“Kia Connect Store”). Zie artikel 5 van de Kia Connect Gebruiksvoorwaarden voor meer informatie over Upgrades.
Bij de Upgrades zelf hoeven geen persoonsgegevens te worden verwerkt, tenzij de betreffende Upgrade een hierboven bedoelde Dienst omvat of er verband mee houdt. In dat geval zullen wij u over de verwerking van persoonsgegevens in verband met deze Dienst informeren in het betreffende Artikel hierboven. Wel kan in bepaalde gevallen het gebruik van de Dienst “OTA-Updates voor het Voertuigsysteem” vereist zijn om een Upgrade te installeren. Zie Artikel 7.2 hierboven voor meer informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met OTA-Updates voor het voertuigsysteem en de rechtsgrondslag die van toepassing is op deze verwerking.
Elke Upgrade is gekoppeld aan een specifiek voertuig zoals geïdentificeerd door het unieke voertuigidentificatienummer (VIN) ervan. Dit betekent dat wij informatie verwerken over de aangeschafte Upgrade, het betreffende VIN en informatie over het elektronisch controlesysteem van het voertuig. De verwerking is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst in verband met de aanschaf van de betreffende Upgrade (art. 6 (1) b) AVG).

8.2.

Andere gebruikers informeren over Upgrades
Een voertuig kan gekoppeld worden aan de Kia Connect-accounts van meerdere gebruikers. Wanneer dit het geval is, informeren wij de gebruiker die als eerste zijn/haar Kia Connect-account aan het betreffende voertuig koppelde (“Hoofdgebruiker”) en eventuele andere bijkomende gebruikers die het voertuig aan hun Kia Connect-account hebben gekoppeld (“Deelgebruikers”) per e-mail over de aanschaf van een Upgrade door een andere Deelgebruiker en over de activering en de-activering (indien van toepassing) van de betreffende Upgrade.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), naam, e-mailadres, technische gegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adres, gebruikers-ID, UUID), informatie met betrekking tot de betreffende Upgrade.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).

9.

Kia Connect Store en Aankoopproces
U kunt Upgrades selecteren en deze aanschaffen en/of activeren in de Kia Connect Store (zoals gedefinieerd in artikel 8.1 hierboven). Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de Kia Connect Store en het aankoopproces kunt u lezen in de Kia Connect Store Privacyverklaring; deze vindt u in de Kia Connect Store en ook hier: https://connect.kia.com/eu/downloads

10.

Betaalproces
De verwerking van uw betaling valt onder een afzonderlijke privacyverklaring, die aan u beschikbaar wordt gesteld voordat u de betaling verricht voor de betreffende Upgrade in de Kia Connect Store. Deze afzonderlijke Privacyverklaring vindt u ook hier: https://connect.kia.com/eu/downloads.

11.

Overige Verwerkingsactiviteiten
Naast de hierboven genoemde verwerkingsactiviteiten kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken voor de volgende doeleinden:

11.1.

Communicatie: Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om met u te communiceren in verband met de Diensten of het contract dat u met ons bent aangegaan (bijvoorbeeld om klantenondersteuning te bieden, om u te informeren over technische problemen met de Diensten, om onze contractuele verplichtingen na te komen, om u te informeren over wijzigingen in de Kia Connect Gebruiksvoorwaarden of in deze Privacyverklaring) d.m.v. diverse communicatiekanalen, waaronder de Head Unit van uw voertuig (bijv. via het notificatiecentrum of het infotainmentsysteem), e-mail, telefoon en notificaties in de Kia Connect-app (de Kia Connect-app beschikt hiervoor over een aparte inbox). Wanneer u contact met ons opneemt via de beschikbare communicatiekanalen (bijv. contactformulier op onze website, e-mail of telefoon) kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw aanvraag te behandelen en om vervolgens met u over uw aanvraag te communiceren. Bepaalde velden in het contactformulier in de Kia Connect-app zijn vooraf ingevuld om het gebruik van het contactformulier voor u te vergemakkelijken. Zie artikel 11.3 hieronder voor informatie over communicatie met betrekking tot onze marketingactiviteiten. Voor informatie over onze communicatie met u over Upgrades die u voor uw voertuig heeft aanschaft, zie artikel 8.2 hierboven.
Voor dit doel worden de volgende categorieën persoonsgegevens verwerkt: contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), gegevens die relevant zijn voor het gebruik van het notificatiecentrum (d.w.z. unieke identificatoren, zoals het voertuigidentificatienummer (VIN), volgnummer, leesstatus, UTC-tijd), relevante gegevens voor het versturen van notificaties binnen de Kia Connect-app (gebruikers-ID, land, taal, apparaat-ID, systeemtoken, platform, UUID, contact-ID), gegevens die relevant zijn voor het vooraf invullen van het contactformulier in de Kia Connect-app (e-mailadres, Voertuig Identificatie Nummer (VIN), taal, UUID), naam, door u verstrekte informatie met betrekking tot het betreffende verzoek, contractgegevens.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan (Art. 6 lid 1 onder b) AVG) of voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). Onze gerechtvaardigde belangen zijn: het verlenen van de best mogelijke service aan onze klanten en het naar behoren beantwoorden en verwerken van de aanvragen van onze klanten.

11.2.

Technische Ondersteuning: Wanneer een technisch probleem met betrekking tot uw voertuig en de Diensten is vastgesteld, kan het nodig zijn dat wij informatie van uw voertuig uitlezen om deze informatie te analyseren en het vastgestelde probleem op te lossen. Met inachtneming van uw voorafgaande toestemming verzamelen en verwerken wij een zogenaamd logbestand van de Head Unit van uw voertuig, dat bepaalde categorieën van persoonsgegevens bevat. Uw toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken (bijv. via ons contactformulier in de rubriek "Klantenondersteuning" onder "Contact" op onze website (https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/)). Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming voordat deze werd ingetrokken. Houd er echter rekening mee dat de weigering om uw toestemming te verlenen of de intrekking ervan ons kan beletten een analyse van het gedetecteerde probleem van uw voertuig en de Diensten aan te bieden of te voltooien.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuigidentificatienummer (VIN), tijdstempels, geolocatiegegevens/GPS-coördinaten (zoals uw vorige bestemmingen) en voertuigdiagnose-informatie over de prestaties, het gebruik, de werking en de staat van het voertuig.
Rechtsgrondslag: De verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming (Art. 6 lid 1 onder a) AVG).

11.3.

Marketing: Wij kunnen contact met u opnemen via de Head Unit van uw voertuig, e-mail en/of meldingen binnen de Kia Connect-app (de Kia Connect-app beschikt hiervoor over een aparte inbox) om u te voorzien van reclame-informatie over onze producten en/of diensten, om u te vragen deel te nemen aan enquêtes of om u in staat te stellen feedback te geven.
Met betrekking tot het ontvangen van e-mails en meldingen binnen die Kia Connect-app zijn deze methoden over het algemeen onderworpen aan uw voorafgaande toestemming en beperkt tot de omvang van deze toestemming. U kunt uw toestemming geven door de betreffende toestemmingsknop in de lijst met toestemmingen van de Kia Connect-app te activeren of op een andere relevante manier (indien van toepassing). Uw toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken (bijv. door de betreffende toestemmingsknop in de lijst met toestemmingen van de Kia Connect-app te deactiveren). U kunt zich ook te allen tijde afmelden van onze reclame-e-maillijst door te klikken op de afmeldlink in elke marketing-e-mail die wij aan u versturen. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming voordat deze werd ingetrokken. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing (zie artikel 12.6 hieronder voor meer details).
Als u ons uw e-mailadres verstrekt als onderdeel van het aanmelden voor de Diensten en mits u geen bezwaar hebt gemaakt, kunnen wij u informatie over soortgelijke Kia Connect diensten of producten naar het betreffende e-mailadres sturen zonder u vooraf om uw specifieke toestemming te vragen. De reden hiervoor is dat specifieke toestemming van u als bestaande klant in dergelijke gevallen niet vereist is. Dit geldt ook voor het versturen van dergelijke informatie via notificaties binnen de Kia Connect-app die hiervoor beschikt over een aparte inbox. U hebt echter het recht om op elk moment af te zien van het ontvangen van dergelijke e-mailmarketing zonder dat daar kosten aan verbonden zijn (behalve de verzendkosten volgens de basistarieven) (bijv. door de respectieve knoppen in de lijst "Service-gerelateerde reclame" van de Kia Connect-app te deactiveren). U kunt zich ook te allen tijde afmelden van onze reclame-e-maillijst door te klikken op de afmeldlink in elke reclame-e-mail die wij versturen. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (zie artikel 12.6 hieronder voor meer details).
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Naam, contactgegevens (bijv. e-mailadres), technische gegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adres, gebruikers-ID, UUID); informatie over uw toestemming (bijv. datum en tijd van uw opt-in).
Rechtsgrondslag: De verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming (Art. 6 lid 1 onder a) AVG; art. 7 lid 2 nr. 2 van de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie ("UWG"), of het is noodzakelijk voor het doel van de gerechtvaardigde belangen die door ons worden nagestreefd (Art. 6 lid 1 onder f) AVG; art. 7 lid 3 UWG). Ons gerechtvaardigde belang is: het promoten van onze Diensten en producten.

11.4.

Feedback en Enquêtes: Periodiek kunnen wij u uitnodigen om uw feedback te geven en/of deel te nemen aan enquêtes met betrekking tot ons en onze Diensten, waaronder onze ondersteunende diensten (zie artikel 11.1 hierboven voor details over onze communicatie met u). Als u uw feedback geeft of deelneemt aan onze enquêtes, kunnen wij relevante persoonsgegevens verwerken voor het verwerken en evalueren van de feedback of het uitvoeren, verwerken en evalueren van de enquête. Wij doen dit om onze diensten te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van onze klanten.
In sommige gevallen kunnen wij enquêtes houden met behulp van de Salesforce Marketing Cloud-platform van salesforce.com Germany GmbH of de online enquêtetool SurveyMonkey van Momentive Europe UC ("Momentive") (zie artikel 13 hieronder voor meer informatie over deze leveranciers). Om deel te nemen aan enquêtes die op SurveyMonkey worden gehouden, moet u wellicht op een koppeling klikken die in de uitnodigingsmail van de enquête is opgenomen. Wanneer u op de koppeling klikt, wordt u doorverwezen naar een website van Momentive waarop de enquête wordt gehouden. Momentive zal de enquêtegerelateerde informatie namens ons en voor onze doeleinden verwerken. Momentive kan: (i) informatie over uw apparaat en andere technische gegevens verzamelen en verwerken om meer dan één deelname te voorkomen; en (ii) cookies gebruiken om vast te stellen of de deelnemer de enquête al heeft bezocht en om antwoorden die de betreffende deelnemer al heeft gegeven opnieuw toe te wijzen. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Momentive is beschikbaar op: https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Naam (indien van belang en verstrekt), inhoudelijke gegevens (bijv. uw feedback en/of antwoorden), technische gegevens (bijv. IP-adres, UUID, versie van het besturingssysteem, apparaattype, apparaat-ID/MAC-adres, systeem- en prestatie-informatie en browsertype).
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). Ons gerechtvaardigde belang is: het verbeteren van onze Diensten.

11.5.

Tevredenheid over routebegeleiding: Van tijd tot tijd kunnen wij u via de Head Unit van uw voertuig (via het infotainmentsysteem) vragen feedback te geven over onze routebegeleiding en locatie-informatie om uw tevredenheid hierover te meten.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuigidentificatienummer (VIN), geolocatiegegevens (bijv. de GPS-coördinaten voor live verkeersinformatie), de Integrated Circuit Card Identifier van de simkaart (ICCID) van uw voertuig, een unieke aanvraag-ID voor elke transactie en uw tevredenheidsscore.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). Onze gerechtvaardigde belangen zijn: het verbeteren van onze Diensten.

11.6.

Locatiegebaseerde Advertenties: In daarvoor geschikte voertuigen wordt de Dienst “Live point of interest (POI) en Online Zoeken naar POI's” (zie artikel 6.2 hierboven) uitgebreid met gegevens die worden aangeleverd via onze partner 4.screen (zie https://www.4screen.com/). Met deze uitbreiding van de Dienst kunt u ervoor kiezen informatie over winkels of restaurants (zoals de locatie daarvan) te ontvangen via gelabelde spelden op de kaart of via de zoekfunctie van de kaart. Ook kunt u ervoor kiezen speciale deals en aanbiedingen te ontvangen van winkels en restaurants in de buurt van uw voertuig.
Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), locatiegegevens, serviceaanvraag, profiel-ID, gebruikers-ID.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). Onze gerechtvaardigde belangen zijn: het aanbieden van een geoptimaliseerde Dienst aan u via het opnemen van aanvullende functies voor het zoeken naar POI's.

11.7.

Delen van Gegevens: Informatie over het delen van gegevens door ons met derden vindt u in artikel 13 hieronder.

11.8.

Bedrijfsvoering: Wij kunnen bepaalde categorieën van de hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken voor intern beheer en administratie, met inbegrip van het beheer van dossiers of het onderhouden van andere interne protocollen.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). Ons gerechtvaardigde belang is: het waarborgen van een correcte en efficiënte werking van ons bedrijf.

11.9.

Wettelijke Naleving: Wij kunnen bepaalde categorieën van de hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken (bijv. documentatie over alle toestemmingen die u hebt gegeven, met vermelding van de datum en het tijdstip, alsmede de inhoud en de wijze van toestemming) om te voldoen aan de geldende wetten, richtlijnen, aanbevelingen of verzoeken van regelgevende instanties (bijv. verzoeken om persoonsgegevens bekend te maken aan rechtbanken of regelgevende instanties, waaronder de politie).
Rechtsgrondslag: Deze verwerking kan noodzakelijk zijn: (i) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust (Art. 6 lid 1 onder c) AVG); of (ii) voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). Ons gerechtvaardigde belang is: ervoor te zorgen dat wij de wettelijke verplichtingen naleven.

11.10.

Juridische Procedures en Onderzoeken: Wij kunnen bepaalde categorieën van de hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken voor het beoordelen, handhaven en verdedigen van onze rechten en belangen.
Rechtsgrondslag: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). Onze gerechtvaardigde belangen zijn: het beschermen van onze belangen en het handhaven van onze rechten.

12.

Uw Rechten
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken (Art. 7 lid 3) AVG). De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming vóór de intrekking ervan. 
Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u bovendien de volgende rechten: recht van inzage van uw persoonsgegevens (Art. 15 AVG), recht op rectificatie van uw persoonsgegevens (Art. 16 AVG), recht op wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG), recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (Art. 18 AVG), recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (Art. 20 AVG) en recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (Art. 21, leden 1 en 2 AVG).
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (Art. 77 AVG). 
Deze rechten kunnen onderhevig zijn aan bepaalde beperkingen op grond van de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming.

12.1.

Recht van inzage: U hebt het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens over u en, indien dat het geval is, om inzage te verzoeken in de persoonsgegevens en bepaalde aanvullende informatie. Deze informatie omvat – onder meer – de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt. Let wel dat het recht van inzage kan beperkt worden door de belangen van andere personen. 
U hebt het recht op ontvangst van een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Als u meer kopieën wilt ontvangen, kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratiekosten.

12.2.

Recht op rectificatie: U hebt het recht om van ons rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over u te verkrijgen. Met inachtneming van de verwerkingsdoeleinden hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

12.3.

Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid"): Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen en zijn wij verplicht die persoonsgegevens te wissen.

12.4.

Recht op beperking van de gegevensverwerking: Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om van ons beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. In dat geval worden de desbetreffende gegevens gemarkeerd en mogen deze uitsluitend worden verwerkt voor bepaalde doeleinden.

12.5.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en hebt u het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij door ons te worden gehinderd.

12.6.

RECHT VAN BEZWAAR: ONDER BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN EN WANNEER DE GEGEVENSVERWERKING GEGROND IS OP GERECHTVAARDIGDE BELANGEN (ART. 6 LID 1 ONDER F) AVG) HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM OP GROND VAN UW SPECIFIEKE SITUATIE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS EN KUNNEN WIJ VERPLICHT ZIJN OM UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER TE VERWERKEN.
BOVENDIEN HEBT U, INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DIE MARKETING, MET INBEGRIP VAN PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DIE DIRECT MARKETING. IN DAT GEVAL WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VOOR DERGELIJKE DOELEINDEN DOOR ONS VERWERKT.

12.7.

Recht om regelingen te treffen voor de opslag en mededeling van gegevens na iemands overlijden: U hebt het recht om specifieke regelingen te treffen voor de opslag en communicatie van uw persoonsgegevens na uw overlijden, en wij zullen dienovereenkomstig handelen. U kunt ook algemene afspraken maken met een derde partij, die ons te gepasten tijde op de hoogte zal stellen van uw instructies.

13.

Ontvangers en Categorieën van Ontvangers
Elke inzage in uw persoonsgegevens bij Kia is beperkt tot die personen die inzage daarin moeten hebben om te kunnen voldoen aan de verantwoordelijkheden van hun functie.
Kia kan uw persoonsgegevens voor de hieronder vermelde respectieve doeleinden mededelen aan de daar vermelde ontvangers en categorieën van ontvangers met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming: 
Kia groepsmaatschappijen – Wij kunnen uw persoonsgegevens mededelen aan andere bedrijven die deel uitmaken van de Kia groep, waaronder onze dochterondernemingen in Europa en Kia Corporation in de Republiek Korea.
Voor zover wij dergelijke gegevens aan andere leden van de Kia groep bekendmaken voor onze interne administratieve doeleinden is deze bekendmaking noodzakelijk voor onze operationele en zakelijke belangen (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). Wij kunnen dergelijke gegevens ook delen omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (Art. 6 lid 1 onder b) AVG). 
In sommige gevallen kan de openbaarmaking ook gebaseerd zijn op uw toestemming (Art. 6 lid 1 onder a) AVG). Door bijv. de betreffende toestemmingsknop in de lijst met toestemmingen van de Kia Connect-app te activeren, kunt u instemmen met het delen van bepaalde voertuiggegevens met de relevante nationale verkoopmaatschappij of distributeur van Kia in uw land in Europa voor diverse doeleinden. Raadpleeg de lijst met toestemmingen in de Kia Connect-app voor meer informatie. Wanneer u dergelijke toestemming geeft, is uw toestemming vrijwillig en kan deze te allen tijde worden ingetrokken (bijv. door de betreffende toestemmingsknop in de lijst met toestemmingen in de Kia Connect-app te deactiveren.) Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming vóór de intrekking ervan onverlet. 
Wij zullen de nationale verkoopmaatschappij of distributeur van Kia in uw land informeren over de voertuiggerelateerde notificaties (zie artikel 6.7) die wij aan u gestuurd hebben om te vermijden dat u dezelfde melding ontvangt via verschillende kanalen van verschillende groepsmaatschappijen van Kia. Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van de relevante ontvanger van de informatie (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). De gerechtvaardigde belangen van de ontvanger en van ons zijn: het verlenen van de best mogelijke service aan onze klanten doordat het delen van deze informatie frustratie bij onze klanten zal voorkomen die door het meervoudig ontvangen van dezelfde mededeling via diverse communicatiekanalen van diverse Kia groepsmaatschappijen kan ontstaan.
Telecommunicatie-aanbieders – Om onze Diensten aan u te kunnen leveren (Art. 6 lid 1 onder b) AVG), kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, Duitsland, die de nodige telecommunicatiediensten levert. Vodafone GmbH zal uw persoonsgegevens verwerken als een afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke.
Dienstverleners – Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde derden, al dan niet met ons gelieerd, die deze gegevens als dienstverleners namens ons verwerken op grond van passende instructies als verwerkers en voor zover noodzakelijk voor de respectieve verwerkingsdoeleinden (Art. 28 lid 3) AVG). Aan de verwerkers worden contractuele verplichtingen opgelegd om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen ten behoeve van de bescherming van de persoonsgegevens en om die persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met onze aanwijzingen te verwerken. Onze dienstverleners zijn:
De dienstverlener voor de technische infrastructuur en het onderhoud van de Diensten: Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Duitsland.
De dienstverleners van de platforms voor het beheer van klantgegevens en voor het beheer van gegevens van verbonden auto’s: salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 München, Duitsland en Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue, John. F. Kennedy, L-1855, Luxemburg met serverlocatie binnen de EU/EER.
De dienstverlener Momentive Europe UC, Second Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin 4, Ireland, die het online enquête-instrument SurveyMonkey en aanverwante diensten voor het houden en evalueren van enquêtes aanbiedt.
De dienstverlener Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Nederland, die diensten in verband met de Online Spraakherkenningsdienst verleent.
Onze gelieerde ondernemingen in de EU/EER die diensten verlenen in verband met de klantenondersteuning, waaronder callcenterdiensten.
De dienstverleners TomTom Global Content B.V. en HERE Europe B.V. die kaartgerelateerde diensten leveren.
Andere dienstverleners die betrokken zijn bij specifieke diensten.
Overheidsautoriteiten, rechtbanken en soortgelijke derden die publieke instanties zijn – Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan overheidsinstanties, rechtbanken en soortgelijke derden die openbare instanties zijn wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn (art. 6 lid 1 onder c) AVG) of om onze belangen te beschermen of onze rechten af te dwingen (art. 6 lid 1 onder f) AVG). Deze ontvangers zullen de desbetreffende persoonsgegevens meestal verwerken als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken. 
 Externe professionele adviseurs – Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onze belastingadviseurs, accountants, boekhouders, juridische adviseurs en andere externe professionele adviseurs ten behoeve van de bedrijfsvoering (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). In sommige gevallen kunnen wij de gegevens ook doorgeven voor het beschermen van onze belangen en het afdwingen van onze rechten (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). Deze ontvangers zullen de betrokken persoonsgegevens doorgaans verwerken als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken.
Derde-verkrijgers – In het geval wij al onze activa of activiteiten of een relevant deel daarvan verkopen of overdragen (met inbegrip van reorganisatie of liquidatie), kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde-verkrijgers (art. 6 lid 1 onder f) AVG). Deze ontvangers zullen de betrokken persoonsgegevens verwerken als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken.
Overige – Wij kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan andere derden (bijv. verzekeringsmaatschappijen, leasingbedrijven, financiële dienstverleners, wagenparkbeheerders, dataverzamelaars), echter behalve in gevallen met betrekking tot ADAS zoals onderstaand vermeld, delen wij uw gegevens alleen: (i) als u ons daarom hebt verzocht en vooraf toestemming hebt gegeven voor deze bekendmaking (art. 6 lid 1 onder a), AVG), (ii) als deze bekendmaking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of voor de uitvoering van de overeenkomst van de relevante derde partij met u (art. 6 lid 1 onder b), AVG). Deze ontvangers zullen de betrokken persoonsgegevens verwerken als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken.
In het kader van het rijhulpsysteem Advanced Driver Assist System ("ADAS") verzamelen en verwerken wij een statische reeks telematicagegevens en geven deze door aan vooraf geselecteerde dataverzamelaars. Deze informatie is statisch, d.w.z. dat ze geen informatie over het rijgedrag bevat, zodat het niet mogelijk is het rijgedrag van individuele personen te profileren. Het doel van deze verwerking is bescherming tegen mogelijke fraudepraktijken, verbetering en ontwikkeling van ons ADAS-systeem om het aantal voertuigen met een hoge veiligheidsuitrusting te verhogen en het verzekeringsproces voor onze klanten te vereenvoudigen. Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: De Vehicle Build Information (VBI), met onder meer het Voertuig Identificatie Nummer (VIN), het model, de afwerking, het modeljaar, de prijs, de kleur, het brandstoftype, het voltagesysteem, de emissies, de klasse, het vermogen en de gemonteerde uitrusting, met inbegrip van de ADAS-veiligheidssystemen. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). Onze gerechtvaardigde belangen zijn: het verbeteren van onze diensten, het aanbieden van verbeterde producten en het verhogen van de verkoop van ADAS-voertuigen, evenals het ontwikkelen van nieuwe producten en klantendiensten. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens, zoals hierboven beschreven, geanonimiseerd worden om onze eigen analyses uit te voeren voor het verbeteren en ontwikkelen van onze producten.

14.

Grensoverschrijdende Gegevensdoorgifte
Wij maken deel uit van een internationaal concern. Daarom kunnen wij persoonsgegevens doorgeven binnen de Kia groep en aan andere derden, zoals vermeld in artikel 13 hierboven.
Sommige ontvangers van uw persoonsgegevens zullen gevestigd zijn of relevante activiteiten ontplooien buiten uw land en buiten de EU/EER, bijvoorbeeld in de Republiek Korea, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten van Amerika ("Derde Land").
Voor sommige Derde Landen heeft de Europese Commissie bepaald dat zij een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens waarborgen (bijv. de Republiek Korea, het Verenigde Koninkrijk), waaronder ook de VS valt voor zover het ontvangende bedrijf in de VS deelneemt aan het EU-U.S. Data Privacy Framework (zie https://www.dataprivacyframework.gov) ("Adequate Jurisdicties").
Voor gegevensoverdrachten naar ontvangers in een Derde Land buiten de Adequate Jurisdictie bieden wij (of onze gegevensverwerkers in de EU/EER die persoonsgegevens doorgeven aan subverwerkers in dergelijke derde landen, voor zover van toepassing) passende waarborgen, door met de ontvangers overeenkomsten te sluiten inzake gegevensoverdrachten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd (Modelcontractbepalingen) of door andere effectieve maatregelen te nemen om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen.
Een kopie van de desbetreffende veiligheidsmaatregelen kunt u aanvragen via onze functionaris voor gegevensbescherming (zie hiervoor artikelen 2 en 3 hierboven).

15.

Bewaring van Gegevens

15.1.

Uw persoonsgegevens worden door Kia en/of onze serviceproviders opgeslagen, niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld en die hierboven zijn uiteengezet.
Wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor dergelijke doeleinden, zullen wij deze uit onze systemen en/of bestanden wissen en/of stappen ondernemen om deze naar behoren te anonimiseren zodat u er niet langer uit kunt worden geïdentificeerd (tenzij we uw relevante persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn; bijv. persoonsgegevens in contracten, communicatie en bedrijfscorrespondentie kunnen onderworpen zijn aan een wettelijke bewaarplicht, waarvoor een bewaartermijn van maximaal 10 jaar kan gelden). 

15.2.

Reset van Kia-account en/of Head Unit: U kunt de Head Unit resetten en u kunt uw Kia-account resetten of deactiveren door de respectievelijke voorkeur in te stellen/op de respectievelijke knop te drukken (bijv. in de Kia Connect-app en/of in de Head Unit, al naargelang het geval).
In een dergelijk geval zullen de relevante persoonsgegevens die betrekking hebben op uw Kia-account en/of aanwezig zijn in de Head Unit geblokkeerd en vervolgens verwijderd worden, tenzij bewaartermijnen van toepassing zijn (zie artikel 15.1 hierboven).
Na het resetten van uw Kia-account en/of Head Unit wordt u uitgelogd bij de Kia Connect-app en/of Head Unit en moet u opnieuw de inlogprocedure doorlopen of inloggen met andere gebruikersgegevens als u de Diensten via de Kia Connect-app en/of de Head Unit wilt gebruiken.
Denk eraan dat als u 
uw Kia Connect app-account deactiveert, de diensten in de Head Unit van het voertuig nog steeds zullen werken. 
de Head Unit reset, uw voertuig wordt losgekoppeld van de Kia Connect-app. Dit heeft echter geen invloed op de Kia Connect-app.

16.

Gegevensbeveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking, ongeoorloofde toegang en andere onrechtmatige vormen van verwerking.
Aangezien het internet een open systeem is, is de overdracht van gegevens via het internet echter niet volledig veilig. Hoewel wij onze veiligheidsmaatregelen voortdurend verbeteren in overeenstemming met de technische ontwikkelingen en om een passend beveiligingsniveau te garanderen voor al de persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die via het internet aan ons worden doorgegeven niet garanderen.

17.

Offline-modus (Modem Uit)
U kunt ervoor kiezen in de Head Unit een Offline-modus te activeren door het instellen van de desbetreffende voorkeur. In de Offline-modus zijn alle functies van Diensten uitgeschakeld en worden er geen persoonsgegevens, in het bijzonder geen GPS-gegevens, verzameld. Bovenaan het scherm van de Head Unit wordt een pictogram voor Offline-modus weergegeven.

18.

Updates
Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt of aangepast om wijzigingen weer te geven met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens of de toepasselijke wetgeving. Wij moedigen u aan deze Privacyverklaring en eventuele wijzigingen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring die wij doorvoeren, zorgvuldig te lezen.
Wij zullen de updates van de Privacyverklaring op onze websites, op de Kia Connect-app en op de Head Unit publiceren. De datum van de laatste update wordt vermeld bovenaan deze Privacyverklaring.

19.

Definities
"Verwerkingsverantwoordelijke": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
"AVG": i) Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming); of ii) wat het Verenigd Koninkrijk betreft, Verordening (EU) 2016/679 zoals deze deel uitmaakt van de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk krachtens onderdeel 3 van de European Union (Withdrawal) Act 2018 (wet van 2018 betreffende de terugtrekking uit de Europese Unie) en zoals van tijd tot tijd gewijzigd (ook bekend als de UK GDPR).
"Persoonsgegevens": alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
"Verwerken"/"verwerking": een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 
"Verwerker": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. 

20.

Wijzigingen op grond van Lokaal Recht
De volgende wijzigingen op grond van lokaal recht zijn van toepassing:
Oostenrijk
Artikel 15.1 wordt als volgt gewijzigd: Uw persoonsgegevens worden door Kia en/of onze dienstverleners opgeslagen, strikt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen en strikt voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer Kia uw persoonsgegevens niet langer hoeft te verwerken, zullen we ze uit onze systemen en/of dossiers wissen en/of stappen ondernemen om ze op de juiste manier te anonimiseren zodat u niet langer kan worden geïdentificeerd op basis van de gegevens (tenzij we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan Kia onderworpen is; bijv. persoonsgegevens in contracten, communicatie en bedrijfscorrespondentie kunnen onderworpen zijn aan rrn wettelijke bewaarplicht, waarvoor een bewaartermijn van maximaal 7 jaar kan gelden. Deze bewaartermijn kan worden verlengd, met name indien dit noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Kia (bijvoorbeeld als gevolg van een dreigende of aanhangige rechtszaak)).
België
Met betrekking tot de in artikel 15.1. vermelde bewaartermijn, kunnen in België de persoonsgegevens die betrekking hebben op de contractuele relatie in overeenkomsten, mededelingen en commerciële brieven worden bewaard tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie tussen Kia en u. Indien dergelijke gegevens relevant zijn in het kader van een administratieve of gerechtelijke procedure, kunnen ze door Kia worden opgeslagen voor de gehele duur van deze procedures, met inbegrip van het aflopen van een eventuele beroepstermijn. De contactgegevens van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit zijn de volgende: Autorité de protection des données Gegevensbeschermingsautoriteit, Rue de la Presse / Persstraat 351000 Brussel, Tel.: +32 (0)2 274 48 00, Fax: +32 (0)2 274 48 35, E-mail: contact@apd-gba.be
Hongarije
Artikel 15.1 wordt als volgt vervangen: Uw persoonsgegevens worden door Kia en/of onze dienstverleners opgeslagen, strikt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen en strikt voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer Kia uw persoonsgegevens niet langer hoeft te verwerken, zullen we ze uit onze systemen en/of dossiers wissen en/of stappen ondernemen om ze op de juiste manier te anonimiseren zodat u niet langer kan worden geïdentificeerd op basis van de gegevens (tenzij we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan Kia onderworpen is; bijv. persoonsgegevens in contracten, communicatie en bedrijfscorrespondentie kunnen onderworpen zijn aan wettelijke bewaarplicht, waarvoor een bewaartermijn van maximaal 8 jaar kan gelden in het geval van boekhoudkundige documenten vanaf de datum van uitgifte). Indien dergelijke gegevens relevant zijn in het kader van een administratieve of gerechtelijke procedure, kunnen ze door Kia worden opgeslagen voor de gehele duur van deze procedures, met inbegrip van het aflopen van een eventuele beroepstermijn. De contactgegevens van de Hongaarse gegevensbeschermingsautoriteit zijn als volgt: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Adres: H-1125 Boedapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel.: +36-1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu
Italië
Ongeacht enig tegendeel zoals aangegeven in de bovenstaande Privacyverklaring, is het volgende van toepassing voor zover Italiaanse wetgeving toepasselijk is op de verwerking van uw persoonsgegevens: (i) in geen geval zal Kia uw persoonsgegevens verwerken voor profileringsdoeleinden zonder uw toestemming; (ii) indien u een bestaande klant bent en aan Kia uw e-mailadres hebt verstrekt, en zonder afbreuk te doen aan uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking krachtens artikel 12.6 hierboven, mag Kia marketingcommunicatie naar u sturen via e-mail met betrekking tot producten of diensten die soortgelijk zijn aan de producten of diensten die u eerder hebt aangeschaft; (iii) met betrekking tot bewaartermijnen, zal Kia de persoonsgegevens die verwerkt worden voor marketing of profileringsdoeleinden, indien aanwezig, 24 respectievelijk 12 maanden bewaren, tenzij de Italiaanse toezichthoudende autoriteit toestemming geeft aan Kia om deze gegevens langer te bewaren. De contactgegevens van de Italiaanse toezichthoudende autoriteit zijn als volgt: Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia n. 11 – 00187 Rome, www.gpdp.it – www.garanteprivacy.it, E-mail: garante@gpdp.it, Fax: (+39) 06 696773785, Tel.: (+39) 06 696771
Nederland
Artikel 15.1 wordt als volgt gewijzigd: De standaard wettelijke bewaartermijn voor algemene boekhoudkundige doeleinden is 7 jaar in Nederland. Let erop dat deze bewaartermijn verlengd kan worden, in het bijzonder als de toepasselijke wet dit vereist en/of indien dit nodig is op grond van gerechtvaardigde belangen van Kia (bijvoorbeeld ten gevolge van dreigende of lopende juridische procedures).
Polen
Artikel 12.6 wordt als volgt gewijzigd: Recht van bezwaar: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en kunnen wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens niet langer te verwerken. Bovendien hebt u, indien uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing en u toestemming heeft gegeven voor de verwerking voor die doeleinden, het recht om op elk moment uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing in te trekken, inclusief het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. In dat geval worden uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden door ons verwerkt. Artikel 15.1 wordt als volgt gewijzigd: Uw persoonsgegevens worden door Kia en/of onze dienstverleners opgeslagen, strikt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen en strikt voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer Kia uw persoonsgegevens niet langer hoeft te verwerken, zullen we ze uit onze systemen en/of dossiers wissen en/of stappen ondernemen om ze op de juiste manier te anonimiseren zodat u niet langer kan worden geïdentificeerd op basis van de gegevens (tenzij we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan Kia onderworpen is; bijv. de standaard wettelijke bewaartermijn voor gegevens voor algemene boekhouddoeleinden 5 jaar vanaf het einde van de vorige boekjaren in Polen. Deze bewaartermijn kan worden verlengd, met name indien de toepasselijke wetgeving dit vereist en/of indien dit nodig is voor de legitieme belangen van Kia (bijvoorbeeld wegens dreigende of aanhangige rechtszaken)). De contactgegevens van de Poolse gegevensbeschermingsautoriteit zijn als volgt: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00 -193 Warszawa, E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
Slowakije
De contactgegevens van de Slowaakse gegevensbeschermingsautoriteit zijn als volgt: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slowakije, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, Tel.: + 421 2 32 31 32 14, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Spanje 
Artikel 12.1 lid 2 wordt als volgt vervangen: U kunt recht hebben op ontvangst van een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor het opvragen van aanvullende kopieën door u binnen zes maanden tenzij daarvoor een gerechtvaardigde oorzaak is aan te wijzen, kunnen we een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratieve kosten. Artikel 15 wordt als volgt vervangen: 15.1 Uw persoonsgegevens worden door Kia en/of onze dienstverleners opgeslagen, strikt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen en strikt voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer Kia uw persoonsgegevens niet langer hoeft te verwerken, zullen wij deze blokkeren en zodra de verjaringstermijn is verstreken (bijv. persoonsgegevens in overeenkomsten, communicatie, en bedrijfscorrespondentie kunnen onderhevig zijn aan wettelijk vereiste bewaartermijnen, welke op kunnen lopen tot 10 jaar), zullen we de gegevens verwijderen van onze systemen en/of dossiers en/of stappen ondernemen om deze naar behoren te anonimiseren zodat u niet langer identificeerbaar bent. 15.2 Waar er geen wettelijke of reglementaire bewaartermijnen van toepassing zijn, worden in de regel alle persoonsgegevens die zijn verwerkt in verband met de verlening van Diensten geblokkeerd en vervolgens direct verwijderd of geanonimiseerd nadat de individuele verlening van Diensten is voltooid, behoudens de volgende uitzonderingen:
Aanmeldings- en inloggegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst (d.w.z. maximaal zeven jaar)
15.3 Beëindiging van account: Als u ervoor kiest om uw gebruik van de Diensten te beëindigen (bijv. door de respectievelijke voorkeuren in de Kia Connect-app in te stellen) en/of het gebruik van uw Kia Connect-account te beëindigen (bijv. door de respectievelijke voorkeuren in de Head Unit in te stellen) worden alle persoonsgegevens die gerelateerd zijn aan uw Kia-account geblokkeerd en vervolgens verwijderd zoals hierboven is beschreven.
Zwitserland
Met betrekking tot de in artikel 15.1. vermelde bewaartermijn, kunnen in Zwitserland de persoonsgegevens die betrekking hebben op de contractuele relatie in overeenkomsten, mededelingen en commerciële brieven worden bewaard tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie tussen Kia en u.
De contactgegevens van de Zwitserse gegevensbeschermingsautoriteit zijn als volgt: Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB). Feldeggweg 1. CH - 3003 Bern, Zwitserland. Telefoon: +41 (0)58 462 43 95.
Artikel 14 wordt aangevuld met de volgende informatie: Uw persoonsgegevens worden bewaard in de volgende landen/jurisdicties: [WERELDWIJD].
Verwijzingen naar de AVG: voor zover Zwitserse gegevensbeschermingswetgeving en aanverwante wetten van toepassing zijn, dienen verwijzingen naar artikels van de AVG te worden gelezen als verwijzingen naar de betreffende artikels van de Zwitserse federale gegevensbeschermingswet per 1 september 2023 (“DSG”), en dienen verwijzingen naar artikels van de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie (UWG) te worden gelezen als verwijzingen naar de betreffende artikels van de Zwitserse federale wet tegen oneerlijke mededinging (“Zwitserse UWG”), namelijk:
Art. 6(1) b) AVG dient te worden gelezen als Art. 6 DSG wanneer ernaar wordt verwezen voor de uitvoering van een overeenkomst;
Art. 6(1) f) AVG dient te worden gelezen als Art. 31 lid 1 DSG;
Art. 6(1) c) AVG dient te worden gelezen als Art. 31 DSG;
Art. 6(1) a) AVG dient te worden gelezen als Art. 31 DSG;
Art. 7 (2) nr. 2 van de Duitse UWG dient te worden gelezen als Art. 3 lid 1 letter o van de Zwitserse UWG;
Verwijzingen naar Art. 7(3) AVG dienen te worden gelezen als een verwijzing naar soortgelijke grondbeginselen onder de DSG;
Art. 15 AVG dient te worden gelezen als Art. 25 DSG;
Art. 16 AVG dient te worden gelezen als Art. 32 DSG;
Art. 17 AVG dient te worden gelezen als Art. 32 DSG;
Art. 18 AVG dient te worden gelezen als Art. 32 DSG;
Art. 20 AVG dient te worden gelezen als Art. 28 DSG;
Art. 21(1) en (2) AVG dient te worden gelezen als Art. 30 lid 2 letter b DSG;
Art. 77 AVG dient te worden gelezen als Art. 49 DSG;
Art. 28(3) AVG dient te worden gelezen als Art. 9 DSG;
Dit document is een informatiebron van Kia en wordt beschermd door de relevante wet- en regelgeving.