Kia Connect Privatumo Pranešimas

Privatumo Pranešimas

 • 1. IEVADS

 • Šis uzņēmuma "Kia Connect GmbH", kas reģistrēts ar numuru HRB 112541, ("Kia", "mēs", "mūs", "mūsu") paziņojums par konfidencialitāti (“Paziņojums par konfidencialitāti”) attiecas uz personas datu apkopošanu un apstrādi attiecībā uz mūsu pakalpojumu ("Pakalpojumi") sniegšanu ar lietotnes ("Lietotne Kia Connect") un/vai attiecīgā transportlīdzekļa vadības paneļa ("Vadības panelis") palīdzību, un tas domāts mūsu klientiem, kas izmanto šos Pakalpojumus (“jūs”, “jūsu”, "jums"). Uzņēmums Kia uztver jūsu personas datu un privātuma aizsardzību ļoti nopietni un apstrādās jūsu personas datus tikai saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības un privātuma tiesību aktiem.

  Laiku pa laikam mēs varam atjaunināt vai grozīt šo Paziņojumu par konfidencialitāti. Šādi atjauninājumi vai grozījumi var būt nepieciešami jo īpaši jaunu tehnoloģiju vai jaunu pakalpojumu ieviešanas dēļ. Atjauninātais un/vai grozītais Paziņojums par konfidencialitāti tiks publicēts mūsu tīmekļa vietnēs, Lietotnē Kia Connect un Vadības panelī.

  Ņemiet vērā, ka papildus šim Paziņojumam par konfidencialitāti vajadzības gadījumā varam jūs informēt par jūsu personas datu apstrādi atsevišķi, piemēram, piekrišanas veidlapās vai atsevišķos paziņojumos par konfidencialitāti.

 • 2. PĀRZINIS

 • 2.1.
  Ja nav skaidri norādīts citādi, uzņēmums "Kia Connect GmbH" ir Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo apkopoto un apstrādāto datu pārzinis.
  2.2.
  Ja rodas jautājumi par šo Paziņojumu par konfidencialitāti, jūsu personas datu apstrādi vai ja vēlaties izmantot kādas no savām tiesībām, varat sazināties ar mums:

  "Kia Connect GmbH"
  Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt am Main
  Germany
  E-pasts: info@kia-connect.eu

  Varat arī izmantot mūsu saziņas veidlapu, kas pieejama šeit: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/

  Varat arī sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, izmantojot tālāk, 3. sadaļā, norādīto kontaktinformāciju.

 • 3. DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS

 • Esam iecēluši amatā ārējo datu aizsardzības speciālistu (“DAS”). Ar mūsu DAS var sazināties:

  "Kia Connect GmbH"
  - Data Protection Officer -
  Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt am Main
  Germany
  E-pasts: dpo@kia-connect.eu

 • 4. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI, TIESISKAIS PAMATS UN KATEGORIJAS

 • Sīkāka informācija par jūsu personas datu apstrādes nolūkiem un tiesisko pamatu, kā arī to personas datu kategorijām, kuras mēs varam apstrādāt, ir izklāstīta tālāk sadaļās 4.1., 4.2. un 4.3. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs apstrādāsim personas datus tikai tiktāl, cik to atļauj likums un ciktāl tas ir nepieciešams attiecīgajam nolūkam.

  Mēs galvenokārt apstrādāsim jūsu personas datus, lai sniegtu jums savus Pakalpojumus. Sīkāka informācija par Pakalpojumiem ir sniegta attiecīgā pakalpojuma aprakstā Kia Connect Lietošanas noteikumos.

  Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus arī citiem mērķiem, kas norādīti 4.1., 4.2. un 4.3. sadaļā. Piemēram, tas var ietvert arī personas datu apstrādi ar mērķiem: (i) sazināties ar jums; (ii) veikt tiešo tirgvedību vai (iii) analizēt attiecīgos datus, lai uzlabotu savus Pakalpojumus, izveidotu jaunus mobilitātes un ar mobilitāti saistītus produktus un/vai pakalpojumus un/vai garantētu attiecīgo produktu vai pakalpojumu drošu piegādi. Nolūkā, kas minēts (iii) mēs varam analizēt datus, pamatojoties uz statistikas un matemātiskiem modeļiem. Turklāt mēs varam arī apstrādāt jūsu personas datus, lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus vai citas juridiskas saistības (piemēram, lai izpaustu attiecīgos personas datus tiesām vai kriminālvajāšanas iestādēm), vai arī, ja mēs esam atsevišķi jūs par šādiem nolūkiem informējuši.

  Parasti saistībā ar Pakalpojumiem mēs apkopojam un apstrādājam jūsu personas datus, lai pirms līguma noslēgšanas (“līguma noslēgšana”) veiktu pasākumus pēc jūsu pieprasījuma vai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams, lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), vai tiktāl, ciktāl apstrāde ir nepieciešama mūsu vai trešās personas likumīgo interešu ievērošanai (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Attiecībā uz noteiktām apstrādes darbībām mēs varam apstrādāt jūsu personas datus tādā apjomā, lai nodrošinātu, ka tiek pildīts juridisks pienākums, kuri mums ir piemērojami (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts), vai ja mēs esam saņēmuši jūsu iepriekšēju piekrišanu jūsu personas datu atbilstīgai apstrādei konkrētam nolūkam (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

  Ja vien šajā Paziņojumā par konfidencialitāti nav skaidri norādīts citādi, šajā, 4. sadaļā, uzskaitītos personas datus jūs sniedzat tieši mums (piemēram, Lietotnē Kia Connect ievadot noteiktus personas datus) vai tos apkopo no Lietotnes Kia Connect un/vai Vadības paneļa. Parasti jums ir tiesības mums nesniegt savus personas datus. Tomēr dažos gadījumos (piemēram, noteiktu Pakalpojumu izmantošanai) mēs varam pieprasīt konkrētus jūsu personas datus, lai mēs varētu apstrādāt jūsu pieprasījumu vai sniegt attiecīgos Pakalpojumus. Mēs jūs attiecīgi informēsim par nepieciešamajiem personas datiem.

  Ņemiet vērā, ka, ja cita persona izmanto Lietotni Kia Connect un ir savienota ar to pašu automobili, šī persona arī, iespējams, var redzēt automobiļa atrašanās vietas datus savā Lietotnes Kia Connect kontā (izmantojot pakalpojumu “Atrast manu automašīnu”), pat ja jūs pašlaik lietojat automobili. Taču šī persona nevarēs piekļūt jūsu aktuālajiem maršrutiem.

  Informācija par mūsu datu apstrādes darbībām, kas norādītas šajā Paziņojumā par konfidencialitāti, attiecas arī uz laiku, kad attiecīgo automobili izmanto trešā puse. Tomēr kopumā uzņēmuma Kia veiktās datu apstrādes pamatā ir ar transportlīdzeklis saistīta informācija, kā aprakstīts šajā Paziņojumā par konfidencialitāti. Tāpēc uzņēmums Kia nevarēs identificēt attiecīgo personu, kas vada automašīnu, ja vien šāda persona nebūs pieteikusies ar savu personīgo profilu vai citiem identifikatoriem, kas saistīti ar attiecīgo personu.
  4.1.
  LIETOTNE KIA CONNECT
  4.1.1.
  Reģistrēšanās process Lietotnei Kia Connect: lai izmantotu Lietotni Kia Connect, nepieciešams reģistrēties un izveidot kontu (“Kia konts”). Sīkāka informācija par jūsu personas datu apstrādi saistībā ar Kia kontu ir sniegta atsevišķā paziņojumā par konfidencialitāti pieejama šeit: https://connect.kia.com/eu/kia-account-docs/. Jums arī jāpiekrīt Kia Connect Lietošanas noteikumiem. Izveidojot saikni starp gala lietotāja ierīci (t.i., viedtālruni), kurā ir instalēta Lietotne Kia Connect, un attiecīgo automobili, jāveic verifikācija.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa identifikācijas numurs (VIN), e-pasta adrese, vārds un uzvārds, parole, uzruna, dzimšanas diena, mobilā tālruņa numurs, valsts, vēlamā valoda, pārbaudes PIN, automašīnas ID, aktivizācijas kods, fakts, ka akceptējāt Kia Connect Lietošanas noteikumus.

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei vai līguma noslēgšanai ar mums (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.1.2.
  Pierakstīšanās process: Pakalpojumu izmantošanai Lietotnē Kia Connect nepieciešams pierakstīties. Pēc pierakstīšanās jūs varat pievienot un noņemt savu Kia automobili(-us) un izmantot Pakalpojumus ar Lietotnes Kia Connect palīdzību.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: e-pasts un parole.

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.1.3.
  Sākuma izvēlnes karte un meklēšanas josla: Sākuma izvēlnes karte ļauj apskatīt savu pašreizējo atrašanās vietu. Sākuma izvēlnes meklēšanas josla ļauj meklēt interešu punktus (POI).

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: GPS dati, meklētais atslēgvārds, viedtālruņa valodas iestatījums.

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.1.4.
  Touch ID un Face ID (iOS) vai pirkstu nospiedumu un sejas atpazīšanas izmantošana (Android): Lietotnes Kia Connect dažas funkcijas var atbloķēt ar Touch ID vai Face ID (iOS) vai pirkstu nospiedumu un sejas atpazīšanu. Jūsu biometriskie dati tiek uzglabāti vienīgi jūsu viedtālrunī, un mums tie netiek pārsūtīti. Tādēļ mēs šiem datiem piekļūt nevaram. Jūsu viedtālruņa sistēmas funkcijas Lietotnei Kia Connect pārsūta tikai informāciju par to, vai biometrisko datu pārbaude bijusi veiksmīga. Touch ID vai Face ID (iOS) vai pirkstu nospiedumu un sejas atpazīšanas (Android) izmantošanu var izslēgt sava viedtālruņa iestatījumos jebkurā laikā.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: informāciju par to, vai biometrisko datu pārbaude bijusi veiksmīga.

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.1.5.
  Attālināta klimata kontrole (vienīgi elektromobiļiem): šis Pakalpojums ļauj attālināti ar lietotnes Kia Connect palīdzību kontrolēt un plānot jūsu elektriskā automobiļa gaisa kondicionēšanu, tostarp pretaizsalšanas funkcijas.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, datuma un laika zīmogs, GPS dati, odometra informācija, automobiļa statusa informācija (gaisa kondicionēšanas statuss, dzinēja statuss, durvju/bagāžnieka/loga/lūkas atvēršanas/aizvēršanas statuss).

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.1.6.
  Attālinātā uzlāde (tikai elektriskajiem un uzlādējamiem hibrīdautomobiļiem):šis Pakalpojums ļauj attālināti ar Lietotnes Kia Connect palīdzību uzsākt un apturēt elektrisko un uzlādējamo hibrīdautomobiļu akumulatoru uzlādi, kā arī ieplānot to.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, datuma un laika zīmogs, GPS dati, odometra informācija, automobiļa statusa informācija (gaisa kondicionēšanas statuss, dzinēja statuss, durvju/bagāžnieka/loga/lūkas atvēršanas/aizvēršanas statuss, riepu spiediena statuss, bremžu eļļas/motoreļļas statuss, uzlādēšanas informācija, rezerves uzlādēšanas informācija, uzlādēšanas laiks, uzlādes spraudkontakta veida informācija).

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.1.7.
  Attālinātā durvju pārvadība: šis Pakalpojums ar atsevišķu Lietotāja saskarņu palīdzību ļauj jums attālināti aizslēgt/atslēgt automobiļa durvis. Jūs varēsiet aizslēgt visas durvis vai atslēgt visas durvis. Lai šī Pakalpojuma lietošanas laikā garantētu drošību un drošumu, Pakalpojums pārbaudīs vairākus priekšnoteikumus. Šis Pakalpojums var palīdzēt, piemēram, ja nevarat atcerēties, vai pareizi aizslēdzāt automobili, ļaujot šo darbību veikt attālināti.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, datuma un laika zīmogs, GPS dati, odometra informācija, automobiļa statusa informācija (gaisa kondicionēšanas statuss, dzinēja statuss, durvju/bagāžnieka/loga/lūkas atvēršanas/aizvēršanas statuss, riepu spiediena statuss, transmisijas/sēdekļa statuss, degvielas līmenis, bremžu eļļas/motoreļļas statuss).

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.1.8.
  Nosūtīt uz automašīnu: šis Pakalpojums ļauj uz automobiļa navigācijas sistēmu nosūtīt interešu punktu (POI) un, tiklīdz automobiļa aizdedze ir ieslēgta, nekavējoties saņemt informāciju par atrašanās vietu.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, datuma un laika zīmogs, GPS dati, interešu punkta (POI) informācija, meklētais atslēgvārds, viedtālruņa valodas iestatījums.

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.1.9.
  Atrast manu automašīnu un Pirmās jūdzes navigācija: šis Pakalpojums ļauj atrast automobili un navigēt līdz tam, izmantojot savu viedtālruni. Automobiļa atrašanās vieta būs redzama Lietotnē Kia Connect.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, SIM kartes ID, adrese, vārds, lietotāja un automobiļa atrašanās vieta informācija, maršruta punkta informācija, datums, laiks, laika zīmogs un ātrums.

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.1.10.
  Mani braucieni: šis Pakalpojums sniedz katra brauciena kopsavilkumu, norādot datumu un laiku, vidējo un maksimālo ātrumu, nobraukto attālumu un hronometrāžas tranzītu.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, datums un laika zīmogs, GPS dati, braukšanas informācija (nobrauktais attālums, vidējais ātrums, maksimālais ātrums, degvielas patēriņa summa, kopējais jaudas patēriņš, elektriskās jaudas patēriņš, braukšanas laiks, uzsilšanas laiks, vidējais nobraukums).

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.1.11.
  Automobiļa statuss: šis Pakalpojums Lietotnē Kia Connect piedāvā šādu informāciju par automobili:
  ● durvju statuss;
  ● uzlādes durvju statuss;
  ● bagāžnieka/pārsega stāvoklis;
  ● klimata statuss;
  ● akumulatora uzlādes statuss, uzlādes spraudkontakta statuss, uzlādes statuss (tikai elektriskiem automobiļiem);
  ● degvielas līmenis;
  ● sēdekļu apsildes un vēdināšanas statuss;
  ● logu statuss;
  ● lūkas statuss;
  ● 12 V akumulatora statuss;
  ● gaismas statuss.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, datums un laika zīmogs, GPS dati, odometra informācija, automobiļa statusa informācija (dzinēja un transmisijas statusa informācija, durvju, pārsega, bagāžnieka un lūkas statusa informācija, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) statusa informācija, akumulatora, degvielas un attāluma līdz tukšai tvertnei (DTE) statusa informācija, šķidruma (mazgāšanas šķidrums un bremžu eļļa) statusa informācija, riepu, gaismu, viedās atslēgas statusa informācija, elektriskā automobiļa (EV) statuss).

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.1.12.
  Ziņojums par automobili: Lietotnē Kia Connect jūs saņemat ziņojumu par automobili. Ziņojumā ir iekļauti dati par automobiļa diagnostiku un informācija par braukšanas modeli. Jūs informē par problēmām, kuru sakarā nepieciešama apkope vai remontdarbi, kā arī sniedz informāciju par to, cik nopietna ir problēma, cik steidzams ir remonts/apkope, kā arī ieteicamās darbības.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, datums un laika zīmogs, GPS dati, automobiļa statusa informācija (dzinēja statuss), informācija par braukšanas modeli (informācija par automašīnas ātrumu (maksimālais un vidējais ātrums), paātrinājuma statusa informācija, nobrauktais attālums, akumulatora patēriņa informācija (elektriskajiem transportlīdzekļiem).

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.1.13.
  Automobiļa diagnostika: automatizētu diagnostikas Pakalpojumu sniegšana. Pēc aizdedzes ieslēgšanas automobilis automātiski veic diagnosticēšanu (diagnostikas traucējumu kods (DTC)). Ja tiek konstatēti traucējumi, jūs saņemsiet ziņojumu, kurā paskaidrots, ka atklāts traucējums, cik tas ir nopietns, kā arī ko ieteicams šajā sakarā darīt.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, datums un laika zīmogs, GPS dati, odometra informācija, DTC skenēšanas rezultāti, automobiļa statusa informācija (gaisa kondicionētāja statuss, dzinēja statuss, durvju/bagāžnieka/loga/pārsega atvēršanas/aizvēršanas statuss, riepu spiediena statuss, transmisijas/sēdekļa statuss, degvielas līmenis, bremžu eļļas/motoreļļas statuss, akumulatora statuss).

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.1.14.
  Automobiļa brīdinājums: trauksmes paziņojumu nodrošināšanas sistēma. Katru reizi, kad ir atvērts, bet aizdedze ir izslēgta, Lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, datums un laika zīmogs, GPS dati, odometra informācija, automobiļa statusa informācija (dzinēja un transmisijas statusa informācija, durvju, pārsega, bagāžnieka un lūkas statusa informācija, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) statusa informācija, akumulatora, degvielas un attāluma līdz tukšai tvertnei (DTE) statusa informācija, šķidruma (mazgāšanas šķidrums un bremžu eļļa) statusa informācija, riepu, gaismu, viedās atslēgas statusa informācija, elektriskā transportlīdzekļa (EV) statuss).

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.1.15.
  Pretzagļu signalizācija (tikai automobiļiem, kas aprīkoti ar pretzagļu signalizāciju):signalizācijas paziņojumu sistēmas nodrošināšana. Katru reizi, kad atskan pretzagļu signalizācija, Lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, datums un laika zīmogs, GPS dati, odometra informācija, automobiļa statusa informācija (gaisa kondicionētāja statuss, dzinēja statuss, durvju/bagāžnieka/loga/pārsega atvēršanas/aizvēršanas statuss, riepu spiediena statuss, transmisijas/sēdekļa statuss, degvielas līmenis, bremžu eļļas/motoreļļas statuss).

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.1.16.
  Lietotāja profila pārsūtīšana: šis Pakalpojums Lietotnē Kia Connect ļauj pārbaudīt un mainīt automobiļa iestatījumus. Varat dublēt iestatījumu informāciju un piemērot to savam automobilim.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, lietotāja tālruņa numurs, SMS autentifikācijas kods, lietotāja PIN, ziņojums laiks, automobiļa uzstādīšanas informācija, sistēmas uzstādīšanas informācija, navigācijas uzstādīšanas informācija, interešu punktu (POI) navigācijas informācija, profila attēls (ja pieejams).

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.1.17.
  Sēdekļu attālināta apsildīšana un vēdināšana (tikai elektriskajiem automobiļiem):Pakalpojums ļauj attālināti kontrolēt jūsu elektriskā automobiļa priekšējo un aizmugurējo sēdekļu apsildīšanu un vēdināšanu.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, SIM ID, datums un laika zīmogs, automobiļa statusa informācija (dzinēja un transmisijas statusa informācija, durvju, pārsega, bagāžnieka un lūkas statusa informācija, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) statusa informācija, akumulatora, degvielas un attāluma līdz tukšai tvertnei (DTE) statusa informācija, šķidruma (mazgāšanas šķidrums un bremžu eļļa) statusa informācija, riepu, gaismu, viedās atslēgas statusa informācija, elektriskā transportlīdzekļa (EV) statuss).

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.1.18.
  Attālinātā logu pārvadība: šis Pakalpojums ļauj attālināti pārvaldīt sava automobiļa logus.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, SIM ID, datums un laika zīmogs, automobiļa statusa informācija (dzinēja un transmisijas statusa informācija, durvju, pārsega, bagāžnieka un lūkas statusa informācija, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) statusa informācija, akumulatora, degvielas un attāluma līdz tukšai tvertnei (DTE) statusa informācija, šķidruma (mazgāšanas šķidrums un bremžu eļļa) statusa informācija, riepu, gaismu, viedās atslēgas statusa informācija, elektriskā transportlīdzekļa (EV) statuss).

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.1.19.
  Attālinātā avārijas gaismas signālu pārvaldība (tikai EV6 automobiļiem): šis pakalpojums ļauj attālināti izslēgt avārijas gaismas signālus.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, SIM ID, datums un laika zīmogs, automobiļa statusa informācija (aizmugurējo lukturu statusa, avārijas gaismu statusa, dzinēja un transmisijas statusa informācija, durvju, pārsega, bagāžnieka un lūkas statusa informācija, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) statusa informācija, akumulatora, degvielas un attāluma līdz tukšai tvertnei (DTE) statusa informācija, šķidruma (mazgāšanas šķidrums un bremžu eļļa) statusa informācija, riepu, gaismu, viedās atslēgas statusa informācija, elektriskā transportlīdzekļa (EV) statuss).

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.1.20.
  Attālināta lādēšanas durvju pārvaldība: šis Pakalpojums ļauj attālināt vadīt sava automobiļa lādēšanas durvis.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, SIM ID, datums un laika zīmogs, automobiļa statusa informācija (lādēšanas durvju statusa, dzinēja un transmisijas statusa informācija, durvju, pārsega, bagāžnieka un lūkas statusa informācija, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) statusa informācija, akumulatora, degvielas un attāluma līdz tukšai tvertnei (DTE) statusa informācija, šķidruma (mazgāšanas šķidrums un bremžu eļļa) statusa informācija, riepu, gaismu, viedās atslēgas statusa informācija, elektriskā automobiļa (EV) statuss).

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.1.21.
  Pēdējās jūdzes navigācija: šis Pakalpojums ļauj jums turpināt navigēt līdz galamērķim, izmantojot savu viedtālruni, pēc tam, kad automobilis novietots stāvvietā.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, SIM ID, adrese, vārds, lietotāja un automobiļa atrašanās vieta informācija, maršruta punkta informācija, laiks, ātrums.

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.1.22.
  Akumulatora izlādēšanās trauksme: trauksmes paziņojumu sistēmas nodrošināšana. Ikreiz, kad 12 V akumulatora uzlāde samazinās līdz noteiktam līmenim, Lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, SIM ID, akumulatora statuss, automobiļa statusa trauksmes veids.

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.1.23.
  Aizmugurējā pasažieru trauksme: trauksmes brīdinājumu sistēmas nodrošināšana. Katru reizi, kad aizmugurējā sēdeklī ir konstatēta kustība, Lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, SIM ID, datums un laika zīmogs, GPS dati, odometra informācija, automobiļa statusa informācija (dzinēja un transmisijas statusa informācija, durvju, pārsega, bagāžnieka un lūkas statusa informācija, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) statusa informācija, akumulatora, degvielas un attāluma līdz tukšai tvertnei (DTE) statusa informācija, šķidruma (mazgāšanas šķidrums un bremžu eļļa) statusa informācija, riepu, gaismu, viedās atslēgas statusa informācija, elektriskā transportlīdzekļa (EV) statuss).

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.1.24.
  Automobiļa tukšgaitas trauksme: trauksmes brīdinājumu sistēmas nodrošināšana. Katru reizi, kad dzinēja darbības laikā ir ieslēgts pārnesums novietošanai stāvvietā un atvērtas durvis, Lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, SIM ID, datums un laika zīmogs, GPS dati, odometra informācija, automobiļa statusa informācija (dzinēja un transmisijas statusa informācija, durvju, pārsega, bagāžnieka un lūkas statusa informācija, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) statusa informācija, akumulatora, degvielas un attāluma līdz tukšai tvertnei (DTE) statusa informācija, šķidruma (mazgāšanas šķidrums un bremžu eļļa) statusa informācija, riepu, gaismu, viedās atslēgas statusa informācija, elektriskā automobiļa (EV) statuss).

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.1.25.
  Augstsprieguma akumulatora uzraudzības brīdinājuma sistēma: trauksmes brīdinājumu sistēmas nodrošināšana. Augstsprieguma akumulatora statusu uzrauga, un ikreiz, kad tiek konstatēts darbības traucējums, Lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: gaisa kondicionētāja statuss, dzinēja statuss, durvju/bagāžnieka/pārsega/lūkas/loga statuss, gaisa temperatūra, pretaizsalšanas statuss, uzlādes statuss, stūres apsildīšanas statuss, sānu spoguļu/aizmugurējā loga apsildīšanas statuss, riepu spiediena statuss, 12 V akumulatora statuss, darbības traucējumu indikatora statuss, viedās atslēgas baterijas statuss, degvielas līmeņa statuss, mazgāšanas šķidruma statuss, bremžu eļļas brīdinājuma indikatora statuss, miega režīma statuss, laiks, attālinātā gaidīšanas laika trauksme, sistēmas izslēgšanas trauksmes statuss, aizmugurējo lukturu statuss, avārijas gaismu statuss.

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama mūsu, kā arī mūsu klientu un citu trešo pušu leģitīmo interešu dēļ (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Leģitīmās intereses: nodrošināt pareizu mūsu Pakalpojumu sniegšanu un funkcijas, nodrošināt drošus pakalpojumus un produktus saviem un Kia Group klientiem, aizsargāt mūsu klientu veselību un dzīvību, aizsargāt mūsu klientu īpašumu un aizsargāt citu cilvēku veselību, dzīvību un īpašumu automobilī vai ap to.

  Attiecīgos datus pēc to apkopošanas glabās ne ilgāk kā 90 dienas.
  4.1.26.
  Produktu un Pakalpojumu uzlabošana: aktivizējot opciju "Produktu/pakalpojumu uzlabošana", mēs apstrādājam datus par automobiļa veiktspēju, lietojumu, darbību un stāvokli, lai, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, uzlabotu produkta un pakalpojuma kvalitāti. Jūsu piekrišana ir brīvprātīga un to var atsaukt jebkurā laikā, deaktivizējot attiecīgo pogu. Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs datu apstrādes likumību datiem pirms piekrišanas atsaukšanas. Tiklīdz dati tiks apkopoti un nosūtīti mūsu serveriem, 7 dienu laikā mēs tos anonimizēsim. Opcijas “Produkta/pakalpojuma uzlabošanas” aktivizēšanai tehnisku iemeslu dēļ ir nepieciešama arī ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (“GIS”) aktivizēšana.

  Šim nolūkam tiks apstrādātas šādas personas datu kategorijas: gaisa kondicionētāja sistēmas statusa informācija, akumulatora statusa informācija, statusa informācija par tehniskajām un ar stabilitāti saistītām sistēmām, informācijas paneļa lietošanas un statusa informācija, ar gaisa kondicionētāju un apsildīšanu saistīta informācija, ar dzinēju, bremzēm un spēka pārvadu saistīta statusa informācija, ar funkcijām saistīta statusa informācija, ar transmisiju un patēriņu saistīta informācija, ar brīdinājumu un palīdzības sistēmu saistīta informācija, ar stūri un riepām saistīta informācija, ar dzinēju un uzlādi saistīta informācija, elektriskā automobiļa (EV) lietošanas un statusa informācija, ar multividi saistīta lietojuma (piemēram, poga "patīk") un statusa informācija, kā arī GPS un ātruma informācija.

  Juridiskais pamats: apstrādes pamatā ir jūsu iepriekšēja piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).
  4.2.
  VADĪBAS PANELIS
  4.2.1.
  Kia Connect Live Pakalpojumi: šie Pakalpojumi ļauj piekļūt šādām funkcijām:
  ● satiksme: aktuāla informācija par satiksmi, kas ļauj aprēķināt maršrutus un sniedz informāciju par satiksmes situāciju. Tiešsaistes navigācija ļauj navigēt līdz vēlamajam galamērķim, ņemot vērā vienlaikus reāllaika satiksmes datus un iepriekšējo informāciju par satiksmi;

  ● aktuālie interešu punkti (POI): informācija par tuvumā esošajiem POI, ņemot vērā transportlīdzekļa pašreizējo pozīciju;

  ● laika apstākļi: vietējās laika ziņas;

  ● autostāvvieta: autostāvvietas uz ielas un citviet, ņemot vērā pašreizējo pozīciju, tuvumā esošo galamērķi, tuvumā esošo ritināto atzīmi, tuvumā esošo pilsētas centru;

  ● EV POI(tikai elektriskajiem un hibrīda elektriskajiem automobiļiem): informācija par tuvumā esošajām uzlādes stacijām, tostarp dati par pieejamības statusu, pamatojoties uz pašreizējo pozīciju;

  ● izplatītāja POI: informācija par tuvumā esošo Kia izplatītāju, pamatojoties uz transportlīdzekļa pašreizējo tuvumā esošo pozīciju;

  ● Kamera/bīstamības zonas brīdinājumi (ja tie ir atļauti saskaņā ar tiesību aktiem jūsu valstī): sistēma sniedz brīdinājumus zonās, kur visbiežāk notiek negadījumi, un brīdina jūs par "melnajiem punktiem" un radariem;

  ● sporta līga: informācija par sporta līgu.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: GPS dati, pakalpojumu pieprasījumi un atbildes par servera meklēšanu (interešu punktu (POI) dati), izplatītāja POI dati, ar degvielu saistīta informācija, informācija par automašīnas novietošanu stāvvietā, informācija par radariem, informācija par elektriskā automobiļa (EV) staciju, laika ziņas), informācija par satiksmi, attāluma vienība (km, jūdzes, metri), valodas iestatījumi, telesakaru operatora informācija, identifikācijas numuri (piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), draivera versija, Pakalpojuma ID) tālruņa numurs, datums un vietējais laiks, protokola versija, navigācijas ierīces informācija (piemēram, aparatūras versija, programmatūras laiks), līgas spēles informācijas pieprasījums, komandas spēles informācijas pieprasījums, līgas ID, līgas spēles versija, komandas koda ID, interesējošās valsts ID, valsts kods, līgas versija, komandas versija, logotipa versija.

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

  Kia Connect Live Pakalpojumu uzlabošanai mēs varam apkopot un glabāt GPS datus (atrašanās vieta) un Pakalpojuma ID to analizēšanai līdz 93 dienām.

  Juridiskais pamats: apstrādes pamatā ir jūsu iepriekšēja piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Mūsu leģitīmās intereses ir: Kia Connect Live Pakalpojumu uzlabošana.
  4.2.2.
  Tiešsaistes balss atpazīšana: šis Pakalpojums ļauj izmantot mutiskas komandas, lai piekļūtu Kia Connect Live Pakalpojuma pārvaldībai un sastādītu un nosūtītu teksta ziņojumus ar pievienotas mobilas ierīces starpniecību. Pēc mūsu Pakalpojumu aktivizēšanas Vadības panelī tiešsaistes balss atpazīšana ir aktivizēta kā noklusējuma iestatījums. Izmantojot tiešsaistes balss atpazīšanu, jūsu datus apstrādās tiešsaistes (mākoņa) vidē.

  Reģistrētos balss paraugus kopā ar GPS datiem un Pakalpojuma ID nosūta mūsu tiešsaistes balss atpazīšanas pakalpojumu sniedzējam, kas ir Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Nīderlande (apstrādātājs) (“Cerence”) un tās apakšapstrādātājiem, kuri var atrasties valstīs ārpus ES/EEZ un kuri var nenodrošināt pienācīgu datu aizsardzības līmeni (sīkāku informāciju skatīt 6. un 7. sadaļā). Uzņēmums Cerence pārveido balss paraugus teksta paraugos, daļēji tos semantiski interpretējot (ja nepieciešams), un pēc tam nosūta rezultātu atpakaļ uz transportlīdzekli.

  Savu personas datu (t.i., balss paraugu) pārsūtīšanu uz Cerence var novērst, deaktivizējot tiešsaistes balss atpazīšanas pakalpojumu sava Vadības paneļa attiecīgajos iestatījumos. Deaktivizējot tiešsaistes balss atpazīšanas pakalpojumu, balss atpazīšanas funkcionalitāte var būt ierobežota vai atspējota.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: balss ieraksts, GPS dati (atrašanās vieta), identifikācijas numuri (piemēram, automobiļa identifikācijas numurs (VIN), Pakalpojuma ID).

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

  Tiešsaistes balss atpazīšanas pakalpojuma uzlabošanai mēs varam apkopot un glabāt GPS datus (atrašanās vieta) un Pakalpojuma ID to analizēšanai līdz 90 dienām.

  Juridiskais pamats: apstrādes pamatā ir jūsu iepriekšēja piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Mūsu leģitīmās intereses: tiešsaistes balss atpazīšanas pakalpojuma uzlabošana.
  4.2.3.
  Paziņojumu centrs: Paziņojumu centrs ļauj Vadības panelī saņemt ziņojumus no Kia.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: identifikācijas numuri (piemēram, automobiļa identifikācijas numurs (VIN), secības ID, lasīšanas statuss, UTC laiks.

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.2.4.
  Atsaukšanas kampaņu paziņojumi un Pakalpojumu atgādinājumi: izmantojot iepriekš norādīto Paziņojumu centru, mēs sūtīsim jums šādus paziņojumus un atgādinājumus:


  ● informēs par notiekošajām atsaukšanas kampaņām, kas attiecas uz jūsu automobili;

  ● atgādinājumus par jūsu automobiļa gaidāmo regulāro apkopi.
  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: identifikācijas numuri (piemēram, automobiļa identifikācijas numurs (VIN), secības ID, lasīšanas statuss, UTC laiks, nobraukums, garantijas perioda sākuma datums).

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.2.5.
  Paziņojumi par Pakalpojumu darbībām: mēs izvērtēsim, vai nepieciešamas turpmākas ieteicamas apkopes darbības (piemēram, programmatūras atjauninājumiem, detaļu nomaiņu ar uzlabotām detaļām vai atsevišķu transportlīdzekļa daļu kvalitātes pārbaudi), kuras nepieciešamas jūsu automobilim, un informēsim jūs par šādām turpmākām ieteicamajām apkopes darbībām jūsu transportlīdzekļa vadības panelī (izmantojot Paziņojumu centru), ar paziņojumiem lietotnē Kia Connect un/vai uz lietotnē Kia Connect reģistrēto e-pasta adresi. Šīs darbības veic ar jūsu iepriekšēju piekrišanu, kuru jūs varat sniegt, aktivizējot attiecīgo piekrišanas pogu lietotnes Kia Connect piekrišanu sarakstā. Jūsu piekrišana ir brīvprātīga, un to jebkurā brīdī var atsaukt (piem., deaktivizējot attiecīgo piekrišanas pogu lietotnes Kia Connect piekrišanu sarakstā). Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs datu apstrādes likumību datiem pirms piekrišanas atsaukšanas.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa identifikācijas numurs (VIN), secības ID, lasīšanas statuss, UTC laiks, nobraukums, garantijas perioda sākuma datums.

  Juridiskais pamats: apstrādes pamatā ir jūsu iepriekšēja piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).
  4.2.6.
  Auto novietošanas režīms „valet”: kad šis režīms ir aktivizēts Vadības panelī un automobili vada cita persona, Lietotnē Kia Connect varat uzraudzīt automobiļa atrašanās vietu, laiku, kad aizdedze pēdējo reizi bija izslēgta, braukšanas attālumu un lielāko ātrumu.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: identifikācijas numuri (piemēram, automobiļa identifikācijas numurs (VIN)), "valet" režīma statusa informācija (aktivizēšanas statuss, "valet" režīma sākuma un beigu laiks, darbības laiks, nobraukuma laiks, dzinēja tukšgaitas laiks, maksimālais ātrums, nobrauktais attālums), automobiļa indikatori (atrašanās vieta, ātrums, laiks, precizitāte, virziens).

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.2.7.
  Personiskā kalendāra/navigācijas sinhronizēšana: šis pakalpojums ļauj sinhronizēt savu Google kalendāru vai Apple kalendāru viedtālrunī ar Vadības panelī integrēto kalendāra funkciju. Tas ļauj aplūkot savu privāto kalendāru vadības paneļa ekrānā, kā arī izmantot to galamērķa iestatīšanai. Šis pakalpojums ir saderīgs gan ar Google kalendāru, gan ar Apple kalendāru.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: identifikācijas numuri (piemēram, automobiļa identifikācijas numurs (VIN)), e-pasta adrese, e-pasta konta kalendāra ID, Google marķieris vai iCloud parole, kalendāra ieraksti (piemēram, tikšanās nosaukums, datums un laiks, adrese).

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.2.8.
  Pilnveidota automobiļa vadītāja asistēšanas sistēma (ADAS): Pilnveidotas automobiļa vadītāja asistēšanas sistēmas (ADAS) ietvaros uzņēmums Kia apkopo un apstrādā telemātisku datu statisku kopu un nodot šos datus iepriekš atlasītiem datu apkopotājiem. Šī informācija ir statiska, t.i., tajā nav iekļauta braukšanas informācija, tādēļ indivīda braukšanas uzvedību profilēt nav iespējams. Šīs apstrādes nolūks ir aizsardzība pret iespējamu krāpšanas praksi, mūsu ADAS uzlabošana un attīstīšana, lai palielinātu automobiļu ar augstu drošības aprīkojumu skaitu un vienkāršotu apdrošināšanas procesu mūsu klientiem.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa ražošanas informācija (VBI), kurā var iekļaut automobiļa identifikācijas numuru (VIN)), modeli, komplektāciju, modeļa gadu, cenu, krāsu, degvielas veidu, sprieguma sistēmu, emisijas, klasi, jaudu, uzstādītās iekārtas, tostarp ADAS drošības sistēmas.

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama mūsu leģitīmo interešu vārdā (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Mūsu leģitīmās intereses: savu Pakalpojumu uzlabošana, uzlabotu produktu nodrošināšana un ADAs automobiļu pārdošanas palielināšana, kā arī jaunu produktu un klientu apkalpošanas izstrāde.

  Turklāt jūsu personas datus saskaņā ar iepriekš aprakstīto var anonimizēt, lai veiktu savu analītiku mūsu produktu uzlabošanai un izstrādei.
  4.2.9.
  Poga “patīk” USB mūzikai un radio: ļauj atlasīt un izveidot atskaņošanas sarakstu ar savām iecienītākajām dziesmām. Varat atzīmēt dziesmas ar “patīk” vai “nepatīk”, izmantojot informatīvās izklaides sistēmas mūzikas funkcijā integrēto pogu “patīk”.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: avota veids (USB mūzika, radio, BT mūzika), dziesmas nosaukums, izpildītājs un albums, informācija par opcijas "patīk/nepatīk" izmantošanu, GPS dati, gaisa temperatūra, automobiļa ātrums, laika apstākļi (jūsu pašreizējā atrašanās vietā) un laika informācija.

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.2.10.
  Karšu un informatīvās izklaides OTA atjauninājums: karšu un informatīvās izklaides OTA atjauninājums nodrošina:

  ● karšu atjauninājumus automobiļa navigācijas sistēmā ("Karšu atjauninājums"); un/vai

  ● informatīvās izklaides programmatūras atjauninājumus vai Vadības paneļa programmatūras uzlabojumus (kopā “Informatīvās izklaides atjauninājums”)
  no mūsu serveriem līdz iegultajai telemātikas sistēmai ar tā saukto “over-the-air” metodi. Sīkāku informāciju par karšu un informatīvās izklaides OTA atjauninājumu skatiet Kia Connect Lietošanas noteikumu 3.1.2.6. sadaļā.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: identifikācijas numuri (piemēram, automobiļa identifikācijas numurs (VIN)), automobiļa programmatūras versija, diagnostikas kļūdu kodi, automobiļa ražošanas datums, GPS dati (ģeogrāfiskais garums, platums, augstums), telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs, valodas iestatījumi, valsts kods vai reģiona kods, vadības paneļa identifikatori (piemēram, tips, sistēmas versija, platforma, ražotājs), attiecīgie metadati.

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts; sadaļa 25 (2) Nr. 2 TTDSG).

  Lai nerastos šaubas, ja saņemat pakalpojumu Maps atjauninājumus un Informatīvās izklaides atjauninājumus, piekļūstot šai tīmekļa vietnei https://update.kia.com/EU/E1/Main vai pie izplatītāja, šos atjauninājumus jums nepiedāvā, izmantojot “over-the-air” metodi, un mēs neesam personas datu attiecīgās apstrādes pārzinis.
  4.2.11.
  "Valet" trauksme: šis pakalpojums, ja aktivizējāt to Vadības panelī, ļauj Lietotnē Kia Connect saņemt paziņojumus, ja jūsu automobilis brauc tālāk par atlasīto distanci, pārsniedz ātruma ierobežojumu un dīkstāves laika ierobežojumu, kuru iestatījāt lietotnē Kia Connect. Attālumu, kuru atļauts nobraukt, mēra no vietas, kur aktivizēta trauksme.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa identifikācijas numurs (VIN), datuma un laika zīmogs, GPS dati, "valet" režīma trauksmes statusa informācija (aktivizēšanas statuss, "valet" režīma sākuma un beigu laiks, darbības laiks, nobraukuma laiks, dzinēja tukšgaitas laiks, maksimālais ātrums, nobrauktais attālums), atlasītais attāluma ierobežojums, atlasītais ātruma ierobežojums, atlasītais tukšgaitas laika ierobežojums.

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.2.12.
  Ģeozonas trauksme: šis pakalpojums, ja aktivizējāt to Vadības panelī, ļauj Lietotnē Kia Connect saņemt paziņojumus, ja jūsu automobilis izbrauc no atļautās zonas vai iebrauc aizliegtā zonā. Atļauto un aizliegto zonu robežas var iestatīt Lietotnē Kia Connect.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa identifikācijas numurs (VIN), datuma un laika zīmogs, GPS dati, ģeozonas trauksmes trauksmes statusa informācija (aktivizēšanas statuss, ģeozonas trauksmes sākuma un beigu laiks, darbības laiks, nobraukuma laiks, dzinēja tukšgaitas laiks, maksimālais ātrums, nobrauktais attālums), automobiļa indikatori (atrašanās vieta, ātrums, laiks, precizitāte, virziens), atlasītās atļautās zonas, atlasītās aizliegtās zonas.

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.2.13.
  Ātruma trauksme: šis pakalpojums, ja aktivizējāt to Vadības panelī, ļauj Lietotnē Kia Connect saņemt paziņojumus, ja jūsu automobilis pārsniedz ātruma ierobežojumu, kuru iestatījāt Lietotnē Kia Connect.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa identifikācijas numurs (VIN), datuma un laika zīmogs, GPS dati, ātruma trauksmes trauksmes statusa informācija (aktivizēšanas statuss, ātruma trauksmes sākuma un beigu laiks, darbības laiks, nobraukuma laiks, dzinēja tukšgaitas laiks, maksimālais ātrums, nobrauktais attālums), automobiļa indikatori (atrašanās vieta, ātrums, laiks, precizitāte, virziens), atlasītais ātruma ierobežojums.

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.2.14.
  Laika ierobežojuma pārsniegšanas trauksme: šis pakalpojums, ja aktivizējāt to Vadības panelī, ļauj Lietotnē Kia Connect saņemt paziņojumus, ja jūsu automobili vada ārpus laika ierobežojuma, kuru iestatījāt Lietotnē Kia Connect.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa identifikācijas numurs (VIN), datuma un laika zīmogs, GPS dati, laika ierobežojuma trauksmes trauksmes statusa informācija (aktivizēšanas statuss, laika ierobežojuma trauksmes sākuma un beigu laiks, darbības laiks, nobraukuma laiks, dzinēja tukšgaitas laiks, maksimālais ātrums, nobrauktais attālums), automobiļa indikatori (atrašanās vieta, ātrums, laiks, precizitāte, virziens), atlasītie laika logi.

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.2.15.
  Brīvgaitas trauksme: šis pakalpojums, ja aktivizējāt to Vadības panelī, ļauj Lietotnē Kia Connect saņemt paziņojumus, ja jūsu automobili vada ārpus brīvgaitas laika ierobežojuma, kuru iestatījāt Lietotnē Kia Connect.

  Šim nolūkam tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: automobiļa identifikācijas numurs (VIN), datuma un laika zīmogs, GPS dati, brīvgaitas trauksmes trauksmes statusa informācija (aktivizēšanas statuss, brīvgaitas trauksmes sākuma un beigu laiks, darbības laiks, nobraukuma laiks, dzinēja tukšgaitas laiks, maksimālais ātrums, nobrauktais attālums), automobiļa indikatori (atrašanās vieta, ātrums, laiks, precizitāte, virziens), atlasītie brīvgaitas laika ierobežojums.

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  4.3.
  CITAS APSTRĀDES DARBĪBAS
  Papildus sadaļās 4.1. un 4.2. norādītajām apstrādes darbībām, mēs varam apstrādāt jūsu personas datus arī šādiem nolūkiem:
  4.3.1.
  Saziņa: varam apstrādāt jūsu personas datus, lai sazinātos ar jums saistībā ar Pakalpojumiem vai līgumu, kuru jūs noslēdzāt ar mums (piemēram, lai sniegtu klientu atbalstu, informētu jūs par Pakalpojumu tehniskām problēmām, izpildītu savas līgumsaistības, informētu jūs par izmaiņām Kia Connect Lietošanas noteikumos vai šajā Paziņojumu par konfidencialitāti), izmantojot vairākus saziņas kanālus, tostarp jūsu transportlīdzekļa vadības paneli (izmantojot paziņojumu centru), e-pastu, tālruni un paziņojumus lietotnē Kia Connect (šim nolūkam lietotne Kia Connect piedāvā atsevišķu iesūtni). Sazinoties ar mums, izmantojot pieejamos saziņas kanālus (piemēram, saziņas veidlapu mūsu vietnē, e-pastu vai tālruni), mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, lai izskatītu jūsu pieprasījumu un atbilstoši sazinātos ar jums saistībā ar jūsu pieprasījumu. Informāciju par saziņu saistībā ar mūsu tirgvedības darbībām, lūdzu, skatīt 4.3.3. sadaļu turpmāk.

  Šim mērķim mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus: kontaktinformācija (piem., e-pasta adrese, tālruņa numurs), ar paziņojumu centru saistītie dati (t.i., unikāli identifikatori, piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), secības ID, lasīšanas statuss, UTC laiks), ar lietotnes Kia Connect paziņojumu nosūtīšanu saistītie dati (lietotāja ID, valsts, valoda, ierīces ID, sistēmas tokens, platforma, UUID, kontaktinformācijas ID) vārds, informācija, kuru jūs sniedzāt attiecīgā pieprasījuma ietvaros, līguma dati.

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta (b) apakšpunkts) vai mūsu likumīgo interešu vārdā (VDAR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunkts). Mūsu likumīgās intereses ir šādas: nodrošināt labāko iespējamo pakalpojumu saviem klientiem un atbilstoši atbildēt uz klientu pieprasījumiem un apstrādāt tos.
  4.3.2.
  Tehniskais atbalsts: ja saistībā ar jūsu transportlīdzekli un Pakalpojumiem ir konstatēta tehniska problēma, mums, lai analizētu šādu informāciju un atrisinātu konstatēto problēmu, iespējams, būs jānolasa informācija no jūsu transportlīdzekļa. Ar jūsu iepriekšēju piekrišanu mēs apkoposim un apstrādāsim jūsu transportlīdzekļa vadības paneļa žurnālfailu, kurā ir noteiktu kategoriju personas dati. Jūsu piekrišana ir brīvprātīga, un to jebkurā brīdī var atsaukt (piem., izmantojot mūsu saziņas veidlapu sadaļā "Klientu atbalsts", kas atrodas mūsu vietnē zem "Sazinieties ar mums" (https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/)). Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumību, pamatojoties uz šādu piekrišanu pirms tās atsaukšanas. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka atteikšanās piešķirt piekrišanu vai piekrišanas atsaukšana var liegt mums iespēju piedāvāt vai veikt konstatētās problēmas analīzi jūsu transportlīdzeklī un Pakalpojumos. Šim nolūkam mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus: transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN), laika zīmogu, ģeolokācijas datus/GPS koordinātas (piemēram, jūsu iepriekšējie galamērķi), kā arī transportlīdzekļa diagnostikas informāciju par transportlīdzekļa sniegumu, lietojumu, darbību un stāvokli.

  Juridiskais pamats: apstrādes pamatā ir jūsu iepriekšēja piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).
  4.3.3.
  Tirgvedība: varam sazināties ar jums ar jūsu transportlīdzeklī esošo Vadības paneli, e-pasta starpniecību un/vai paziņojumiem lietotnē Kia Connect App (lietotne Kia Connect App piedāvā atsevišķu iesūtni), lai sniegtu reklāmas informāciju par saviem produktiem un/vai pakalpojumiem, lai aicinātu jūs piedalīties aptaujās vai ļautu jums sniegt atsauksmes. Attiecībā uz e-pastiem un paziņojumiem caur lietotni Kia Connect, tas parasti ir atkarīgs no jūsu iepriekšējas piekrišanas un attiecas tikai uz šādas piekrišanas darbības jomu. Piekrišanu var sniegt, aktivizējot attiecīgās piekrišanas pogu lietotnes Kia Connect piekrišanu sarakstā vai izmantojot citas iespējas (ja tādas ir). Jūsu piekrišana ir brīvprātīga, un to jebkurā brīdī var atsaukt (piem., deaktivizējot attiecīgo piekrišanas pogu lietotnes Kia Connect piekrišanu sarakstā). Jūs varat arī jebkurā laikā anulēt mūsu reklāmas e-pasta saraksta abonementu, noklikšķinot uz abonementa atcelšanas saites, kas iekļauta visos nosūtītajos reklāmas e-pasta ziņojumos. Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs datu apstrādes likumību datiem pirms piekrišanas atsaukšanas. Jums arī ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos (sīkāk skatīt 5.6. sadaļu tālāk).

  Ja, piesakoties uz mūsu Pakalpojumiem, jūs norādījāt savu e-pasta adresi un neiebildāt, mēs uz attiecīgo e-pasta adresi varam nosūtīt jums informāciju par līdzīgiem Kia Connect pakalpojumiem vai produktiem, nelūdzot jūsu iepriekšēju konkrētu piekrišanu. Konkrēta jūsu kā esošā klienta piekrišana šādos gadījumos nav nepieciešama. Tas arī attiecas uz šādas informācijas sūtīšanu ar paziņojumu starpniecību lietotnes Kia Connect iesūtnē, kas atsevišķi nodrošināta lietotnē. Tomēr jums jebkurā brīdī bez maksas ir tiesības atteikties no šādas elektroniskā pasta reklāmas saņemšanas (izņemot datu pārraides izmaksas saskaņā ar pamata tarifu) (piem., deaktivizējot attiecīgās pogas lietotnes Kia Connect "Ar pakalpojumu saistīta reklāma" sarakstā). Jūs varat arī jebkurā laikā anulēt mūsu reklāmas e-pasta saraksta abonementu, noklikšķinot uz abonementa atcelšanas saites, kas iekļauta visos nosūtītajos reklāmas e-pasta ziņojumos. Jums arī ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos (sīkāk skatīt 5.6. sadaļu tālāk).

  Šim nolūkam mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus: vārdu, kontaktinformāciju (piem., e-pastu), tehniskos datus (piem., ierīces informāciju, IP adresi, lietotāja ID, UUID), informāciju par jūsu sniegto atļauju (piem., papildu noteikumu piemērošanas datums un laiks).

  Juridiskais pamats: apstrādes pamatā ir jūsu iepriekšēja piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts); Vācijas Likuma pret negodīgu konkurenci ("UWG") 7. sadaļas 2. pants, Nr. 2, vai tas ir nepieciešams mūsu likumīgajām interesēm (VDAR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunkts); UWG 7. sadaļas 3. pants. Mūsu likumīgās intereses ir šādas: mūsu produktu un pakalpojumu reklāma.
  4.3.4.
  Atsauksmes un aptaujas: varam jūs periodiski uzaicināt sniegt atsauksmes un/vai piedalīties aptaujās, kas saistītas ar mums un mūsu pakalpojumiem, tostarp par atbalsta pakalpojumus (sīkāk par mūsu saziņu ar jums skatīt 4.3.3. sadaļā iepriekš). Ja sniedzat atsauksmes vai piedalāties mūsu aptaujās, mēs varam apstrādāt atbilstošus personas datus, lai apstrādātu un novērtētu atsauksmes vai veiktu, apstrādātu un novērtētu aptauju. Tas nepieciešams mūsu pakalpojumu uzlabošanai un to pielāgošanai klientu vajadzībām.

  Dažkārt varam veikt aptaujas, izmantojot platformu Salesforce Marketing Cloud, kuras darbību nodrošina salesforce.com Germany GmbH, vai tiešsaistes aptauju rīku Surveymonkey, kura darbību nodrošina Momentive Europe UC (“Momentive”) (sīkāk par šiem pakalpojumu sniedzējiem skatīt 6. sadaļā tālāk).

  Lai piedalītos Surveymonkey aptaujās, jums, iespējams, būs jānoklikšķina uz saites, kuru iekļaus aptaujas uzaicinājumā. Kad noklikšķināsiet uz saites, jūs nosūtīs uz uzņēmuma Momentive vietni, kur notiks aptauja. Uzņēmums Momentive mūsu vārdā un mūsu mērķiem apstrādās ar aptauju saistīto informāciju. Turklāt uzņēmums Momentive var: (i) apkopot un apstrādāt informāciju par jūsu ierīci un citus tehniskos datus, lai novērstu vairākkārtēju dalību; un (ii) izmantot sīkfailus, lai noskaidrotu, vai dalībnieks jau ir apmeklējis aptaujas lapu, kā arī atkārtoti piešķirtu atbildes, kuras attiecīgais dalībnieks jau ir sniedzis. Plašāka informācija par uzņēmuma Momentive veikto personas datu apstrādi pieejama vietnē https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/.

  Šim nolūkam mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus: vārdu, (ja neieciešams un ja tas ir norādīts), datus par saturu (piem., jūsu atsauksmes un/vai atbildes), tehniskos datus (piem., IP adresi, UUID, operētājsistēmas versiju, ierīces veidu, ierīces ID/MAC adresi, sistēmas un veiktspējas informāciju un pārlūka veidu).

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama mūsu likumīgo interešu vārdā (VDAR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunkts). Mūsu likumīgās intereses ir šādas: mūsu pakalpojumu uzlabošana.
  4.3.5.
  Datu koplietošana: dati par jūsu personas datu koplietošanu ar trešajām personām ir sniegti 6. iedaļa tālāk.
  4.3.6.
  Uzņēmuma darbība: varam apstrādāt noteiktas iepriekš minēto personas datu kategorijas iekšējās pārvaldības un administrēšanas nolūkiem, ieskaitot ierakstu pārvaldību vai citu iekšējo protokolu uzturēšanu.

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama mūsu leģitīmo interešu vārdā (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Mūsu leģitīmās intereses: mūsu uzņēmējdarbības atbilstošas un efektīvas darbības nodrošināšana.
  4.3.7.
  Atbilstība tiesību aktiem: varam apstrādāt noteikti iepriekš minēto kategoriju personas datus (piem., visu jūsu sniegto piekrišanu reģistru, kā arī to datumu un laiku, saturu un piekrišanas sniegšanas veidu), lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus, direktīvas, rekomendācijas vai regulatīvo iestāžu pieprasījumus (piemēram, lūgumi atklāt personas datus tiesām vai regulatīvajām iestādēm, tostarp policijai).

  Juridiskais pamats: šāda apstrāde var būt nepieciešama: i) lai nodrošinātu atbilstību juridiskam pienākumam, kas ir mūsu kompetencē (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts); vai ii) savu leģitīmo interešu vārdā (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Mūsu leģitīmās intereses: nodrošināt mūsu atbilstību piemērojamiem juridiskiem pienākumiem.
  4.3.8.
  Tiesvedība un izmeklēšana: varam apstrādāt noteiktas iepriekš minēto personas datu kategorijas, lai novērtētu, īstenotu un aizstāvētu savas tiesības un intereses.

  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama mūsu leģitīmo interešu vārdā (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Mūsu leģitīmās intereses: savu interešu aizstāvība un tiesību īstenošana.

 • 5. JŪSU TIESĪBAS

 • Ja apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības atsaukt jūsu piekrišanu jebkurā laikā (GVDAR 7. panta 3. punkts). Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumību, pamatojoties uz šādu piekrišanu pirms tās atsaukšanas.

  Turklāt saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem jums var būt tiesības: iegūt piekļuvi saviem personas datiem (VDAR 15. pants), panākt savu personas datu labošanu (VDAR 16. pants), dzēst savus personas datus (VDAR 17. pants), ierobežot savu personas datu apstrādi (VDAR 18. pants); nodrošināt datu pārnesamību (VDAR 20. pants) un iebilst pret savu personas datu apstrādi (VDAR 21. panta 1. un 2. punkts).

  Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai datu aizsardzības iestādei (VDAR 77. pants).

  Ņemiet vērā, ka uz šīm tiesībām varētu attiekties noteikti ierobežojumi saskaņā ar piemērojamiem vietējiem datu aizsardzības tiesību aktiem.
  5.1.
  Piekļuves tiesības: jums var būt tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai jūsu personas datus apstrādā, un, ja tas tā ir, pieprasīt piekļuvi personas datiem un noteiktai papildu informācijai. Šāda informācija cita starpā ietver apstrādes mērķus, attiecīgo personas datu kategorijas un saņēmējus vai saņēmēju kategorijas, kuriem personas datus izpauda vai izpaudīs. Tomēr ņemiet vērā, ka citu personu intereses var ierobežot jūsu piekļuves tiesības.

  Jums var būt tiesības iegūt apstrādē esošo personas datu kopiju. Par papildu kopijām mēs varam iekasēt saprātīgu maksu par administratīvajām izmaksām.
  5.2.
  Tiesības labot datus: jums var būt tiesības saņemt no mums uz neprecīzus savus personas datus, ar mērķi to labošanai. Ievērojot attiecīgos apstrādes mērķus, jums var būt tiesības uz nepilnīgu personas datu papildināšanu, tostarp iesniedzot papildu paziņojumu.
  5.3.
  Tiesības uz datu dzēšanu (“tiesības tikt aizmirstam”): noteiktos apstākļos jums var būt tiesības saņemt no mums savu personas datu dzēšanu, un mums var būt pienākums dzēst šādus personas datus.
  5.4.
  Tiesības ierobežot apstrādi: noteiktos apstākļos jums var būt tiesības saņemt no mums savu personas datu apstrādes ierobežošanu. Šajā gadījumā attiecīgos datus attiecīgi atzīmēs, un mēs tos drīkstēsim apstrādāt tikai noteiktiem mērķiem.
  5.5.
  Tiesības uz datu pārnesamību: noteiktos apstākļos jums var būt tiesības saņemt ar jums saistītos personas datus, kurus jūs mums esat sniedzis, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un jums var būt tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim, neradot mums nekādus šķēršļus.
  5.6.
  Tiesības iebilst: noteiktos apstākļos un gadījumos, kad apstrādes pamatā ir leģitīmas intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), jums var būt tiesības jebkurā laikā, pamatojoties uz savu konkrēto situāciju, iebilst pret savu personas datu apstrādi, un mums var būt pienākums vairs neapstrādāt jūsu personas datus. Turklāt, ja jūsu personas datus apstrādā tiešās tirdzniecības nolūkos, jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi šādai tirdzniecībai, kas ietver profilēšanu, tādā mērā, kādā tā ir saistīta ar šādu tiešu tirdzniecību. Šādā gadījumā mēs vairs neapstrādāsim jūsu personas datus šādiem nolūkiem.
  5.7.
  Tiesības veikt pasākumus datu glabāšanai un paziņošanai pēc personas nāves: jums ir tiesības veikt īpašus pasākumus savu personas datu glabāšanai un paziņošanai pēc jūsu nāves, un mēs attiecīgi rīkosimies. Jūs varat arī vienoties ar trešo personu, kas savlaicīgi informēs mūs par jūsu norādījumiem.

 • 6. SAŅĒMĒJI UN SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

 • Jebkura piekļuve jūsu personas datiem uzņēmumā Kia ir atļauta tikai tām personām, kurām ir vajadzība pēc informācijas, lai pildītu savus darba pienākumus. Uzņēmums Kia var izpaust jūsu personas datus šādiem nolūkiem un saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem tālāk norādītajiem saņēmējiem un saņēmēju kategorijām:

  ● Kia grupas uzņēmumi – mēs varam atklāt jūsu personas datus citiem uzņēmumiem, kas ir Kia grupas dalībnieki, tostarp mūsu saistītos uzņēmumus Eiropā un mūsu mātesuzņēmumu Kia Corporation Korejas Republikā. Ciktāl mēs izpaužam šādus datus citiem uzņēmuma Kia Group dalībniekiem iekšējām administratīvām vajadzībām, šāda informācijas izpaušana ir nepieciešama mūsu darbības un uzņēmējdarbības interesēm (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Varam arī izpaust šādus datus ar jums noslēgtā līguma izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

  Turklāt dažkārt informācijas izpaušanas pamatā var būt jūsu piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Piemēram, aktivizējot attiecīgo piekrišanas pogu lietotnes Kia Connect piekrišanu sarakstā, jūs varat piekrist atsevišķu transportlīdzekļa datu kopīgošanai ar atbilstošo uzņēmuma Kia valsts tirdzniecības uzņēmumu vai izplatītāju jūsu valstī Eiropā dažādiem mērķiem. Ja jūs sniedzat šādu piekrišanu, tā ir brīvprātīga, un to var atsaukt jebkurā brīdī (piem., deaktivizējot attiecīgo piekrišanas pogu lietotnes Kia Connect piekrišanu sarakstā). Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs datu apstrādes likumību datiem pirms piekrišanas atsaukšanas.

  ● Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji – lai sniegtu jums Pakalpojumus (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), mēs varam atklāt jūsu personas datus uzņēmumam Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Duesseldorf, Vācija, kas sniedz attiecīgos telekomunikāciju pakalpojumus. Uzņēmums Vodafone GmbH apstrādās jūsu personas datus kā neatkarīgs pārzinis.

  ● Pakalpojumu sniedzēji – mēs varam atklāt jūsu personas datus noteiktām trešām personām neatkarīgi no tā, vai tās ir saistītas vai nesaistītas, kas kā mūsu pakalpojumu sniedzēji un apstrādātāji mūsu vārdā apstrādā tādus datus saskaņā ar attiecīgiem norādījumiem un nepieciešamajiem apstrādes mērķiem (DSGVO 28. panta 3. punkts). Uz šiem apstrādātājiem attieksies līgumsaistības īstenot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus, un apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem. Šādi pakalpojumu sniedzēji var būt:

  ● tehniskās infrastruktūras un tehniskās apkopes pakalpojumu sniedzējs attiecībā uz Pakalpojumiem, kas ir Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Vācija;

  ● mūsu klientu datu pārvaldības platformu un savienoto automašīnu datu pārvaldības platformu pakalpojumu sniedzējs ir salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 Munich, Vācija un Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue, John. F. Kennedy, L-1855, Luksemburga, ar servera atrašanās vietu ES/EEZ;

  ● pakalpojumu sniedzējs Momentive Europe UC, Second Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin 4, Īrija, kas nodrošina tiešsaistes aptauju rīku Surveymonkey un saistītus pakalpojumus aptauju veikšanas un novērtēšanas nolūkā.

  ● pakalpojumu sniedzējs Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Nīderlande, kas sniedz pakalpojumus saistībā ar tiešsaistes balss atpazīšanas pakalpojumu;

  ● uzņēmuma Kia saistītās struktūras ES/EEZ, kas sniedz ar klientu atbalstu saistītus pakalpojumus, tostarp zvanu centra pakalpojumus;

  ● pakalpojumu sniedzēji TomTom Global Content B.V. un HERE Europe B.V., kas sniedz ar kartēm saistītus pakalpojumus;

  ● citi pakalpojumu sniedzēji saistībā ar konkrētiem Pakalpojumiem.

  ● Valsts iestādes, tiesas un līdzīgas trešās personas, kas ir valsts iestādes – mēs varam atklāt jūsu personas datus valsts iestādēm, tiesām un līdzīgām trešām personām, kas ir valsts iestādes, ja mums ir juridisks pienākums to darīt (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) vai lai aizsargātu savas intereses vai nodrošinātu mūsu tiesību ievērošanu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Šie saņēmēji apstrādās attiecīgos personas datus kā neatkarīgi pārziņi.

  ● Ārējie profesionālie konsultanti – mēs varam atklāt jūsu personas datus saviem nodokļu konsultantiem, revidentiem, grāmatvežiem, juridiskajiem konsultantiem un citiem ārējiem profesionālajiem konsultantiem savas uzņēmējdarbības veikšanai (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Dažos gadījumos mēs varam arī atklāt datus, lai aizsargātu savas intereses vai īstenotu savas tiesības (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Šie saņēmēji parasti apstrādās attiecīgos personas datus kā neatkarīgi pārziņi.

  ● Trešās puses pircēji – ja mēs pārdodam vai nododam visu vai jebkuru atbilstošu daļu savu aktīvu vai uzņēmumu (ieskaitot reorganizāciju vai likvidāciju), mēs varam atklāt jūsu personas datus trešās puses ieguvējiem (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Šie saņēmēji apstrādās attiecīgos personas datus kā neatkarīgi pārziņi.

  ● Citi – mēs varam izpaust jūsu personas datus arī citām trešām personām (piemēram, līzinga sabiedrībām, finanšu pakalpojumu sniedzējiem, autoparku uzņēmumiem, datu apkopotājiem), tomēr mēs kopīgosim jūsu personas datus ar šādām trešām personām tikai tad, ja esat pieprasījis, lai mēs to darām, un esat devis savu iepriekšēju piekrišanu šādas informācijas izpaušanai (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) vai ja šāda izpaušana ir nepieciešama, lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu vai izpildītu šādas trešās personas ar jums noslēgto līgumu (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Šie saņēmēji apstrādās attiecīgos personas datus kā neatkarīgi pārziņi.

 • 7. DATU PĀRROBEŽU PLŪSMA

 • Mēs esam starptautiskas uzņēmumu grupas dalībnieki. Tāpēc varam nodot personas datus uzņēmuma Kia grupas ietvaros un citām trešām personām, kā norādīts 6. sadaļā.

  Daži no šiem saņēmējiem var atrasties vai veikt attiecīgas darbības ārpus jūsu valsts un ES/EEZ, piemēram, Korejas Republikā, Apvienotajā Karalistē vai Amerikas Savienotajās Valstīs (“Trešā valsts”). Attiecībā uz dažām Trešām valstīm Eiropas Komisija ir noteikusi, ka tās nodrošina pienācīgu personas datu aizsardzības līmeni (piemēram, Korejas Republika, Apvienotā Karaliste) (“Adekvāta jurisdikcija”). Ja mēs nosūtām personas datus saņēmējam, kas atrodas Trešā valstī, kura nav noteikta kā Adekvāta jurisdikcija, mēs (vai mūsu datu apstrādātāji ES/EEZ, kas nosūta personas datus apakšapstrādātājiem šādās Trešās valstīs, ja piemērojams) nodrošinām atbilstošus drošības pasākumus, slēdzot Eiropas Komisijas pieņemtos datu pārsūtīšanas nolīgumus (standarta līguma punkti) ar saņēmējiem vai veicot citus efektīvus pasākumus, lai nodrošinātu pienācīgu datu aizsardzības līmeni. Attiecīgo drošības pasākumu kopiju var pieprasīt no mūsu datu aizsardzības inspektora (sk. 3. sadaļu).

 • 8. GLABĀŠANAS LAIKPOSMS

 • 8.1.
  Uzņēmums Kia un/vai mūsu pakalpojumu sniedzēji glabā jūsu personas datus ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kuriem personas datus apkopo un kuri ir izklāstīti iepriekš. Kad jūsu personas datus šādiem mērķiem vairs nav nepieciešami, mēs tos izdzēsīsim no savām sistēmām un/vai reģistriem un/vai veiksim pasākumus to pienācīgai anonimizēšanai, lai jūs vairs nevarētu identificēt (ja vien mums nav pienākums saglabāt attiecīgos personas datus, lai izpildītu mums saistošus juridiskos vai reglamentējošos pienākumus, piemēram, uz līgumos, saziņā un uzņēmuma vēstulēs iekļautajiem personas datiem var attiekties tiesību aktos noteiktās glabāšanas prasības, saskaņā ar kurām datus var būt nepieciešams glabāt līdz 10 gadiem).
  8.2.
  Kia konta un/vai Vadības paneļa atiestatīšana: Vadības paneli var atiestatīt un Kia kontu var atiestatīt vai deaktivizēt, iestatot attiecīgo preferenci/nospiežot attiecīgo pogu (piemēram, Lietotnē Kia Connect un/vai Vadības panelī pēc vajadzības). Šādā gadījumā attiecīgos personas datus, kas saistīti ar Kia kontu un/vai atrodas Vadības panelī, bloķēs un pēc tam dzēsīs, ja vien uz tiem neattiecas nepiemēro glabāšanas periods (skat. 8.1. sadaļu).

  Atiestatot Kia kontu un/vai Vadības paneli, jūs izrakstīs no Lietotnes Kia Connect un/vai Vadības paneļa, un jums būs jāpiesakās no jauna vai jāpiesakās ar dažādiem akreditācijas datiem, ja plānojat izmantot pakalpojumus ar Lietotnes Kia Connect un/vai Vadības paneļa palīdzību. Ņemiet vērā, ka
  ● deaktivizējot savu Lietotnes Kia Connect kontu, Vadības paneļa pakalpojumi transportlīdzekļa Vadības panelī joprojām darbosies;

  ● pēc Vadības paneļa atiestatīšanas jūsu automobili atvieno no Lietotnes Kia Connest, tomēr tas neietekmē Lietotnes Kia Connect darbību.

 • 9. DATU DROŠĪBA

 • Esam īstenojuši atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu, neatļautu piekļuvi un citiem nelikumīgas apstrādes veidiem. Tomēr internets ir atvērta sistēma, tādēļ datu nosūtīšana internetā nav pilnīgi droša. Lai gan mēs pastāvīgi uzlabojam drošības pasākumus saskaņā ar tehnisko attīstību un, lai nodrošinātu atbilstošu drošības līmeni visiem jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam, mēs nevaram garantēt to jūsu datu drošību, kurus mums pārsūta, izmantojot internetu.

 • 10. BEZSAISTES REŽĪMS (MODEMS IZSLĒGTS)

 • Bezsaistes režīmu Vadības panelī var aktivizēt, iestatot atbilstošo preferenci. Ja bezsaistes režīms ir ieslēgts, visas pakalpojumu funkcijas ir atspējotas un netiek apkopoti personiskie dati, it īpaši GPS dati. Automobiļa Vadības paneļa ekrāna augšdaļā redzama bezsaistes režīma ikona.

 • 11. DEFINĪCIJAS

 • “pārzinis” ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopā ar citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.

  “VDAR” ir: i) Regula (ES) 2016/679 (Vispārējā datu aizsardzības regula); vai ii) attiecībā uz Apvienoto Karalisti — Regula (ES) 2016/679, jo tā ir daļa no Apvienotās Karalistes tiesību aktiem saskaņā ar 2018. gada Akta par Eiropas Savienību (izstāšanās) 3. sadaļu, kurā laiku pa laikam veic grozījumus (pazīstama arī kā AK VDAR).

  “personas dati” ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

  “apstrādāt”/“ apstrāde” ir jebkura darbība vai darbību kopums, ko veic ar personas datiem vai personas datu kopumiem, piemēram, datu apkopošana, reģistrēšana, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, izguve, konsultēšana, izmantošana, izpaušana, pārraidot, izplatot vai kā citādi darot pieejamu, saskaņošana vai apvienošana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

  “apstrādātājs” ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

  “TTDSG” ir Vācijas Telekomunikāciju datu aizsardzības likums (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz).

 • 12. VIETĒJO TIESĪBU AKTU GROZĪJUMI

 • Piemēro šādus vietējo tiesību aktu grozījumus.

  Austrija
  8.1. sadaļu groza šādi:

  Jūsu personas datus uzņēmums Kia un/vai mūsu pakalpojumu sniedzēji glabā tikai tik lielā mērā, cik nepieciešams mūsu pienākumu izpildei, un tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuru dēļ personas datus apkopo, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem par datu aizsardzību. Kad uzņēmumam Kia vairs nevajadzēs apstrādāt jūsu personas datus, mēs tos izdzēsīsim no savām sistēmām un/vai reģistriem un/vai veiksim pasākumus to pienācīgai anonimizēšanai, lai jūs vairs nevarētu identificēt (ja vien mums nav jāsaglabā jūsu informācija, lai izpildītu juridiskos vai reglamentējošos pienākumus, kas attiecas uz uzņēmumu Kia; piemēram, uz līgumos, saziņā un uzņēmuma vēstulēs iekļautajiem personas datiem var attiekties obligātās saglabāšanas prasības, saskaņā ar kurām datus var būt nepieciešams saglabāt līdz pat 7 gadiem. Datu glabāšanas periodu var pagarināt, jo īpaši, ja tas nepieciešams uzņēmuma Kia likumīgo interešu dēļ (piemēram, sakarā ar draudošo tiesvedību vai tiesvedību, kas vēl nav pabeigta)).

  Beļģija
  Attiecībā uz datu glabāšanas periodu saskaņā ar 8.1. sadaļu Beļģijā personas datus, kas saistīti ar līgumattiecībām līgumos, saziņā vai komercvēstulēs, var glabāt uz laiku līdz 10 gadiem no brīža, kad beidzas jūsu un uzņēmuma Kia līgumattiecības. Ja šādi dati ir svarīgi jebkurā administratīvā vai tiesas procesā, uzņēmums Kia tos var glabāt visu šo procedūru laiku, ieskaitot jebkādu regresa termiņa beigas.

  Beļģijas datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija ir šāda:

  Autorité de protection des données
  Gegevensbeschermingsautoriteit Rue de la presse 35 1000 Brussels Tālr.: +32 (0)2 274 48 00
  Fakss: +32 (0)2 274 48 35
  E-pasts: contact(at)apd-gba.be

  Ungārija
  8.1. sadaļu aizstāj šādi: Jūsu personas datus uzņēmums Kia un/vai mūsu pakalpojumu sniedzēji glabā tikai tik lielā mērā, cik nepieciešams mūsu pienākumu izpildei, un tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuru dēļ personas datus apkopo, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem par datu aizsardzību. Kad uzņēmumam Kia vairs nevajadzēs apstrādāt jūsu personas datus, mēs tos izdzēsīsim no savām sistēmām un/vai reģistriem un/vai veiksim pasākumus to pienācīgai anonimizēšanai, lai jūs vairs nevarētu identificēt (ja vien mums nav jāsaglabā jūsu informācija, lai izpildītu juridiskos vai reglamentējošos pienākumus, kas attiecas uz uzņēmumu Kia; piemēram, uz līgumos, saziņā un uzņēmuma vēstulēs iekļautajiem personas datiem var attiekties obligātās saglabāšanas prasības, saskaņā ar kurām datus var būt nepieciešams saglabāt līdz pat 8 gadiem grāmatvedības dokumentu gadījumā no to izdošanas dienas). Ja šādi dati ir svarīgi jebkurā administratīvā vai tiesas procesā, uzņēmums Kia tos var glabāt visu šo procedūru laiku, ieskaitot jebkādu regresa termiņa beigas. Ungārijas datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija ir šāda: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Adrese: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Tālrunis: +36-1-391-1400 Fakss: +36-1-391-1410 E-pasts: ügyfelszolgalat@naih.hu

  Itālija
  Neatkarīgi no tā, vai tas ir pretēji iepriekš minētajā Paziņojumā par konfidencialitāti norādītajam, tālāk minēto piemēros, ciktāl Itālijas tiesību akti attieksies uz jūsu personas datu apstrādi: i) uzņēmums Kia bez jūsu piekrišanas nekādā gadījumā neapstrādās jūsu personas datus profilēšanai; (ii) ja jūs esat esošais klients un esat sniedzis uzņēmumam Kia savu e-pasta adresi, un, neskarot jūsu tiesības uz iebildumiem saskaņā ar iepriekš minēto 5.6. punktu, uzņēmums Kia var nosūtīt jums tirdzniecības paziņojumus pa e-pastu saistībā ar produktiem vai pakalpojumiem, kas līdzinās produktiem vai pakalpojumiem, kurus jūs iegādājāties iepriekš; iii) attiecībā uz glabāšanas periodiem uzņēmums Kia saglabā personas datus, kas apstrādāti tirdzniecības vai profilēšanas nolūkā, ja tādi ir, attiecīgi 24 un 12 mēnešus, ja vien Itālijas datu aizsardzības uzraudzības iestāde nepilnvaro uzņēmumu Kia tos saglabāt ilgāku laiku.

  Itālijas datu aizsardzības uzraudzības iestādes kontaktinformācija šāda:

  Garante per la Protezione dei Dati Personali
  Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rome
  www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
  E-pasts: garante@gpdp.it
  Fakss: (+39) 06 696773785
  Tālr.: (+39) 06 696771

  Nīderlande
  8.1. sadaļu groza šādi: Standarta obligātais datu glabāšanas periods vispārējās uzskaites vajadzībām Nīderlandē ir 7 gadi. Ņemiet vērā, ka šo datu glabāšanas periodu var pagarināt, jo īpaši, ja to prasa piemērojamie tiesību akti un/vai tas nepieciešams uzņēmuma Kia likumīgo interešu dēļ (piemēram, sakarā ar draudošo tiesvedību vai tiesvedību, kas vēl nav pabeigta).

  Polija
  5.6. sadaļu groza šādi: Tiesības uz iebildumiem. Noteiktos apstākļos jums var būt tiesības, pamatojoties uz savu konkrēto situāciju, jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, un mūsu pienākums var būt vairs neapstrādāt jūsu personas datus. Turklāt, ja jūsu personas datus apstrādā tiešā tirdzniecības nolūkos, ja esat devis piekrišanu apstrādei šādiem mērķiem, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu, kas šādā tirdzniecībā attiecas uz jums apstrādei, un tas ietver profilēšanu tādā mērā, kādā tā ir saistīta ar šādu tiešu tirdzniecību. Šādā gadījumā mēs šādiem nolūkiem vairs neapstrādāsim jūsu personas datus. 8.1. sadaļu groza šādi: Jūsu personas datus uzņēmums Kia un/vai mūsu pakalpojumu sniedzēji glabā tikai tik lielā mērā, cik nepieciešams mūsu pienākumu izpildei, un tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuru dēļ personas datus apkopo, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem par datu aizsardzību. Kad uzņēmumam Kia vairs nevajadzēs apstrādāt jūsu personas datus, mēs tos izdzēsīsim no savām sistēmām un/vai reģistriem un/vai veiksim pasākumus to pienācīgai anonimizēšanai, lai jūs vairs nevarētu identificēt (ja vien mums nav jāsaglabā jūsu informācija, lai izpildītu juridiskos vai reglamentējošos pienākumus, kas attiecas uz uzņēmumu Kia; piemēram, standarta obligātais datu glabāšanas periods vispārējās uzskaites vajadzībām Polijā ir 5 gadi no iepriekšējo finanšu gadu beigām. Ņemiet vērā, ka šo datu glabāšanas periodu var pagarināt, jo īpaši, ja to prasa piemērojamie tiesību akti un/vai tas nepieciešams uzņēmuma Kia likumīgo interešu dēļ (piemēram, sakarā ar draudošo tiesvedību vai tiesvedību, kas vēl nav pabeigta). )

  Polijas datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija ir šāda: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2
  00 -193 Warszawa
  E-pasts: kancelaria@uodo.gov.pl

  Slovākija
  Slovākijas datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija ir šāda:

  Úrad na ochranu osobných údajov
  Slovenskej republiky Hraničná 12
  820 07 Bratislava 27 Slovākijas Republika https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
  Tālr.: + 421 2 32 31 32 14
  E-pasts: statny.dozor@pdp.gov.sk

  Spānija
  5. panta 1. punkta. 2. apakšpunktu aizstāj ar šādi: Jums var būt tiesības iegūt apstrādē esošo personas datu kopiju. Pamatojoties uz administratīvajām izmaksām, mēs varam iekasēt saprātīgu maksu par papildu kopijām, kuras jūs pieprasījāt sešu mēnešu laikā, ja vien nav likumīga iemesla to darīt.

  8.1. sadaļu aizstāj šādi:

  8.1. Jūsu personas datus uzņēmums Kia un/vai mūsu pakalpojumu sniedzēji glabā tikai tik lielā mērā, cik nepieciešams mūsu pienākumu izpildei, un tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuru dēļ personas datus apkopo, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem par datu aizsardzību. Kad uzņēmumam Kia vairs nebūs nepieciešams apstrādāt jūsu personas datus, mēs tos bloķēsim, un pēc noilguma termiņa beigām (piemēram, uz līgumos, saziņā un uzņēmuma vēstulēs iekļautajiem personas datiem var attiekties likumā noteiktās saglabāšanas prasības, kas var noteikt, ka šādi dati jāglabā līdz 10 gadiem) mēs tos izdzēsīsim no savām sistēmām un/vai reģistriem un/vai veiksim pasākumus to pienācīgai anonimizēšanai, lai jūs vairs nevarētu identificēt

  8.2. Ja datu glabāšanai nepiemēro juridiskus vai reglamentētus saglabāšanas periodus, visus personas datus, kas apstrādāti saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu, bloķē un pēc tam izdzēš vai anonimizē uzreiz pēc tam, kad ir pabeigta atsevišķa Pakalpojumu darbība, ar šādiem izņēmumiem:

  ● Reģistrēšanās un pieteikšanās datus glabā līguma darbības laikā (t.i., līdz septiņiem gadiem)
  ● Tiešsaistes balss atpazīšana: Balss paraugus un GPS datus (sk. 4.2.2. sadaļu) glabā līdz 90 dienām
  ● Kia Live: GPS datus un Pakalpojuma ID (sk. 4.2.1. sadaļu) glabā līdz 93 dienām

  8.3. Konta darbības izbeigšana: Ja izvēlaties pārtraukt Pakalpojumu izmantošanu (piemēram, iestatot atbilstošo preferenci lietotnē Kia Connect) un/vai Kia Connect konta izmantošanu (piemēram, iestatot attiecīgo preferenci Vadības panelī), visus ar uzņēmumu Kia kontu saistītos personas datus bloķēs un pēc tam izdzēsīs, kā paskaidrots iepriekš.

  Spēkā no 2022. decembra