Kia Connect Privatumo Pranešimas

Privatumo Pranešimas

 • Spēkā no 2023. gada jūlija

  1. Ievads
  2. Pārzinis
  3. Datu aizsardzības speciālists
  4. Personas datu apstrādes nolūki, tiesiskais pamats un kategorijas
  5. Lietotne Kia Connect
  6. Vadības panelis un Pakalpojumi transportlīdzeklī
  7. Citas apstrādes darbības
  8. Jūsu tiesības
  9. Saņēmēji un saņēmēju kategorijas
  10. Datu pārrobežu plūsma
  11. Datu saglabāšana
  12. Datu drošība
  13. Bezsaistes režīms (modems izslēgts)
  14. Atjauninājumi
  15. Definīcijas
  16. Vietējo tiesību aktu grozījumi

 • 1. IEVADS

 • Šis uzņēmuma "Kia Connect GmbH", kas reģistrēts ar numuru HRB 112541, ("Kia", "mēs", "mūs", "mūsu") paziņojums par konfidencialitāti (“Paziņojums par konfidencialitāti”) attiecas uz personas datu apkopošanu un apstrādi attiecībā uz mūsu pakalpojumu sniegšanu ar lietotnes ("Lietotne Kia Connect") un attiecīgā transportlīdzekļa vadības paneļa ("Vadības panelis", kopā "Pakalpojumi") palīdzību, un tas domāts mūsu klientiem, kas izmanto šos Pakalpojumus (“jūs”, “jūsu”, "jums").
  Uzņēmums Kia uztver jūsu personas datu un privātuma aizsardzību ļoti nopietni un apstrādās jūsu personas datus tikai saskaņā ar VDAR un citiem piemērojamiem datu aizsardzības un privātuma tiesību aktiem.
  Ņemiet vērā, ka papildus šim Paziņojumam par konfidencialitāti vajadzības gadījumā mēs varam jūs atsevišķi informēt par jūsu personas datu apstrādi, piemēram, piekrišanas veidlapās vai atsevišķos paziņojumos par konfidencialitāti.

 • 2. PĀRZINIS

 • 2.1.
  Ja nav skaidri norādīts citādi, uzņēmums "Kia Connect GmbH" ir Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo apkopoto un apstrādāto datu pārzinis.
  2.2.
  Ja rodas jautājumi par šo Paziņojumu par konfidencialitāti, jūsu personas datu apstrādi vai ja vēlaties izmantot kādas no savām tiesībām, varat sazināties ar mums:
  "Kia Connect GmbH" Theodor-Heuss-Allee 11 60486 Frankfurt am Main Germany
  E-pasts: info@kia-connect.eu
  Varat arī izmantot mūsu saziņas veidlapu, kas pieejama šeit: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
  Varat arī sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, izmantojot tālāk, 3. sadaļā, norādīto kontaktinformāciju.

 • 3. DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS

 • Esam iecēluši amatā ārējo datu aizsardzības speciālistu (“DAS”). Ar mūsu DAS var sazināties:
  "Kia Connect GmbH"
  Data Protection Officer
  Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt am Main Germany
  E-pasts: dpo@kia-connect.eu

 • 4. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI, TIESISKAIS PAMATS UN KATEGORIJAS

 • Sīkāka informācija par jūsu personas datu apstrādes nolūkiem un tiesisko pamatu, kā arī to personas datu kategorijām, kuras mēs varam apstrādāt, ir izklāstīta 5.–7. sadaļās.
  Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs apstrādāsim personas datus tikai tiktāl, cik to atļauj likums un ciktāl tas ir nepieciešams attiecīgajam nolūkam.
  Nolūki
  Mēs galvenokārt apstrādāsim jūsu personas datus, lai noslēgtu ar jums līgumu par Pakalpojumu sniegšanu ("Kia Connect Lietošanas noteikumi") un sniegtu jums savus Pakalpojumus. Sīkāka informācija par Pakalpojumiem ir sniegta attiecīgā pakalpojuma aprakstā Kia Connect Lietošanas noteikumos.
  Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus arī citiem nolūkiem, kas norādīti 5.–7. sadaļās.
  Piemēram, tas var ietvert arī personas datu apstrādi ar nolūkiem: (i) sazināties ar jums; (ii) veikt tiešo tirgvedību vai (iii) analizēt attiecīgos datus, lai uzlabotu mūsu Pakalpojumus, izveidotu jaunus mobilitātes un ar mobilitāti saistītus produktus un/vai pakalpojumus, un/vai garantētu attiecīgo produktu vai pakalpojumu drošu piegādi.
  Nolūkos, kas minēti (iii), mēs varam analizēt datus, pamatojoties uz statistikas un matemātiskiem modeļiem. Turklāt mēs varam arī apstrādāt jūsu personas datus, lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus vai citas juridiskas saistības (piemēram, lai izpaustu attiecīgos personas datus tiesām vai kriminālvajāšanas iestādēm), vai arī, ja mēs esam atsevišķi jūs par šādiem nolūkiem informējuši.
  Juridiskais pamats
  Parasti saistībā ar Pakalpojumiem mēs apkopojam un apstrādājam jūsu personas datus, lai pirms līguma noslēgšanas (“līguma noslēgšana”) veiktu pasākumus pēc jūsu pieprasījuma vai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams, lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), vai tiktāl, ciktāl apstrāde ir nepieciešama mūsu vai trešās personas likumīgo interešu ievērošanai (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).
  Attiecībā uz noteiktām apstrādes darbībām mēs varam apstrādāt jūsu personas datus tādā apjomā, kas nepieciešams, lai pildītu mums uzlikto juridisko pienākumu (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts), vai ja mēs esam saņēmuši jūsu iepriekšēju piekrišanu, jūsu personas datu atbilstīgai apstrādei konkrētam nolūkam (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).
  Avoti
  Ja vien šajā Paziņojumā par konfidencialitāti nav skaidri norādīts citādi, šajās 5.–7. sadaļās uzskaitītos personas datus jūs sniedzat tieši mums (piemēram, lietotnē Kia Connect ievadot noteiktus personas datus) vai tos apkopo uzreiz no jūsu transportlīdzekļa (piemēram, sensoriem un saistītām lietotnēm, kas pieejamas Vadības panelī).
  Jūsu tiesības nesniegt savus personas datus
  Parasti jums ir tiesības mums nesniegt savus personas datus. Tomēr dažos gadījumos (piemēram, noteiktu Pakalpojumu izmantošanai) mēs varam pieprasīt konkrētus jūsu personas datus, lai mēs varētu apstrādāt jūsu pieprasījumu vai sniegt attiecīgos Pakalpojumus. Mēs jūs attiecīgi informēsim par nepieciešamajiem personas datiem.
  Transportlīdzekļa vai pakalpojumu izmantošana no trešo personu puses
  Informācija par mūsu datu apstrādes darbībām, kas norādītas šajā Paziņojumā par konfidencialitāti, attiecas arī uz laiku, kad attiecīgo automobili izmanto trešā puse. Tomēr kopumā uzņēmuma Kia veiktās datu apstrādes pamatā ir ar transportlīdzekli saistīta informācija, kā aprakstīts šajā Paziņojumā par konfidencialitāti.
  Tāpēc uzņēmums Kia nevarēs identificēt attiecīgo personu, kas vada automašīnu, ja vien šāda persona nebūs pieteikusies ar savu personīgo profilu vai citiem identifikatoriem, kas saistīti ar attiecīgo personu.
  Kia Connect Lietošanas noteikumos ir noteikts, ka jums jāinformē citi transportlīdzekļa lietotāji/vadītāji par: i) Pakalpojumu aktivizēšanu; (ii) šajā Paziņojumā par konfidencialitāti aprakstītajām datu apstrādes darbībām; un (iii) to, ka Pakalpojumiem ir nepieciešama atrašanās vietas datu (GPS datu) apkopošana un apstrāde.
  Ņemiet vērā, ka, ja cita persona izmanto lietotni Kia Connect un jūs abi esat savienoti ar to pašu transportlīdzekli, šī persona arī, iespējams, var redzēt transportlīdzekļa atrašanās vietas datus savā lietotnes Kia Connect kontā (izmantojot pakalpojumu “Atrast manu automašīnu”), pat ja jūs pašlaik izmantojat transportlīdzekli. Taču šī persona nevarēs piekļūt jūsu aktuālajiem maršrutiem.

 • 5. LIETOTNE KIA CONNECT

 • 5.1.
  REĢISTRĒŠANĀS UN PIETEIKŠANĀS
  5.1.1.
  Reģistrēšanās process lietotnē Kia Connect: lai izmantotu lietotni Kia Connect, nepieciešams reģistrēties un izveidot kontu (“Kia konts”). Kia konts ir nepieciešams arī, lai reģistrētu citus Kia grupas uzņēmumu pakalpojumus Eiropā. Detalizēta informācija par jūsu personas datu apstrādi saistībā ar Kia kontu ir sniegta atsevišķā Paziņojumā par konfidencialitāti, kas pieejams šeit: https://connect.kia.com/eu/kia-account-docs/.
  Jums arī jāpiekrīt Kia Connect Lietošanas noteikumiem. Izveidojot saikni starp gala lietotāja ierīci (t.i., viedtālruni), kurā ir instalēta lietotne Kia Connect, un attiecīgo transportlīdzekli, jāveic verifikācija.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), e-pasta adrese, vārds un uzvārds, parole, uzruna, dzimšanas diena, mobilā tālruņa numurs, valsts, vēlamā valoda, pārbaudes PIN, automašīnas ID, aktivēšanas kods, fakts, ka akceptējāt Kia Connect Lietošanas noteikumus.
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei vai līguma noslēgšanai ar mums (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.1.2.
  Pierakstīšanās process: Pakalpojumu izmantošanai lietotnē Kia Connect nepieciešams pierakstīties. Pēc pierakstīšanās jūs varat pievienot un noņemt savu Kia transportlīdzekli(-us) un izmantot Pakalpojumus ar lietotnes Kia Connect palīdzību.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: e-pasts un parole.
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.2.
  TĀLVADĪBA
  5.2.1.
  Attālināta klimata kontrole (vienīgi elektromobiļiem): šis Pakalpojums ļauj attālināti ar lietotnes Kia Connect palīdzību kontrolēt un plānot jūsu elektriskā automobiļa gaisa kondicionēšanu, tostarp pretaizsalšanas funkcijas.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, datums un laika zīmogs, GPS dati, odometra rādījumi, transportlīdzekļa statusa informācija (gaisa kondicionētāja statuss, dzinēja statuss, durvju/bagāžnieka/loga/motora pārsega atvēršanas/aizvēršanas statuss).
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.2.2.
  Attālinātā uzlāde (tikai elektriskajiem un uzlādējamiem hibrīdautomobiļiem): šis Pakalpojums ļauj attālināti ar lietotnes Kia Connect palīdzību uzsākt un apturēt elektrisko un uzlādējamo hibrīdautomobiļu akumulatoru uzlādi, kā arī ieplānot to.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, datuma un laika zīmogs, GPS dati, odometra mērījumi, transportlīdzekļa statusa informācija (gaisa kondicionēšanas statuss, dzinēja statuss, durvju/bagāžnieka/loga/lūkas atvēršanas/aizvēršanas statuss, riepu spiediena statuss, bremžu eļļas/motoreļļas statuss, uzlādēšanas informācija, rezerves uzlādēšanas informācija, uzlādēšanas laiks, uzlādes spraudkontakta veida informācija).
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.2.3.
  Attālinātā durvju pārvadība: šis Pakalpojums ar atsevišķu lietotāja saskarņu palīdzību ļauj jums attālināti aizslēgt/atslēgt transportlīdzekļa durvis. Jūs varēsiet aizslēgt visas durvis vai atslēgt visas durvis. Lai šī Pakalpojuma lietošanas laikā garantētu drošību un drošumu, Pakalpojums pārbaudīs vairākus priekšnoteikumus. Šis Pakalpojums var palīdzēt, piemēram, ja nevarat atcerēties, vai pareizi aizslēdzāt transportlīdzekli, ļaujot šo darbību veikt attālināti.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, datuma un laika zīmogs, GPS dati, odometra rādījumi, transportlīdzekļa statusa informācija (gaisa kondicionēšanas statuss, dzinēja statuss, durvju/bagāžnieka/loga/lūkas atvēršanas/aizvēršanas statuss, riepu spiediena statuss, transmisijas/sēdekļa statuss, degvielas līmenis, bremžu eļļas/motoreļļas statuss).
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.2.4.
  Transportlīdzekļa attālinātā konfigurācija, profila dublēšana un atjaunošana: šis Pakalpojums lietotnē Kia Connect ļauj pārbaudīt un mainīt transportlīdzekļa iestatījumus. Varat dublēt iestatījumu informāciju un piemērot to savam transportlīdzeklim.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, lietotāja tālruņa numurs, SMS autentifikācijas kods, lietotāja PIN, ziņojums laiks, transportlīdzekļa uzstādīšanas informācija, sistēmas uzstādīšanas informācija, navigācijas uzstādīšanas informācija, interešu punktu (POI) navigācijas informācija, profila attēls (ja pieejams).
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.2.5.
  Sēdekļu attālināta apsildīšana un vēdināšana (tikai elektriskajiem transportlīdzekļiem): šis Pakalpojums ļauj attālināti kontrolēt jūsu elektriskā transportlīdzekļa priekšējo un aizmugurējo sēdekļu apsildīšanu un vēdināšanu.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, SIM ID, datums un laika zīmogs, transportlīdzekļa statusa informācija (dzinēja un transmisijas statusa informācija, durvju, pārsega, bagāžnieka un lūkas statusa informācija, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) statusa informācija, akumulatora, degvielas un attāluma līdz tukšai tvertnei (DTE) statusa informācija, šķidruma (mazgāšanas šķidrums un bremžu eļļa) statusa informācija, riepu, gaismu, viedās atslēgas statusa informācija, elektriskā transportlīdzekļa (EV) statuss).
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.2.6.
  Attālinātā logu pārvaldība: šis Pakalpojums ļauj attālināti pārvaldīt jūsu transportlīdzekļa logus.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, SIM ID, datums un laika zīmogs, transportlīdzekļa statusa informācija (dzinēja un transmisijas statusa informācija, durvju, pārsega, bagāžnieka un lūkas statusa informācija, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) statusa informācija, akumulatora, degvielas un attāluma līdz tukšai tvertnei (DTE) statusa informācija, šķidruma (mazgāšanas šķidrums un bremžu eļļa) statusa informācija, riepu, gaismu, viedās atslēgas statusa informācija, elektriskā transportlīdzekļa (EV) statuss).
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.2.7.
  Attālinātā avārijas gaismas signālu pārvaldība (tikai EV6 transportlīdzekļiem): šis Pakalpojums ļauj attālināti izslēgt avārijas gaismas signālus.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, SIM ID, datums un laika zīmogs, transportlīdzekļa statusa informācija (aizmugurējo lukturu statusa, avārijas gaismu statusa, dzinēja un transmisijas statusa informācija, durvju, pārsega, bagāžnieka un lūkas statusa informācija, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) statusa informācija, akumulatora, degvielas un attāluma līdz tukšai tvertnei (DTE) statusa informācija, šķidruma (mazgāšanas šķidrums un bremžu eļļa) statusa informācija, riepu, gaismu, viedās atslēgas statusa informācija, elektriskā transportlīdzekļa (EV) statuss).
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.2.8.
  Attālināta lādēšanas durvju pārvaldība: šis Pakalpojums ļauj attālināt pārvaldīt jūsu transportlīdzekļa lādēšanas durvis.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, SIM ID, datums un laika zīmogs, transportlīdzekļa statusa informācija (lādēšanas durvju statusa, dzinēja un transmisijas statusa informācija, durvju, pārsega, bagāžnieka un lūkas statusa informācija, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) statusa informācija, akumulatora, degvielas un attāluma līdz tukšai tvertnei (DTE) statusa informācija, šķidruma (mazgāšanas šķidrums un bremžu eļļa) statusa informācija, riepu, gaismu, viedās atslēgas statusa informācija, elektriskā transportlīdzekļa (EV) statuss).
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.3.
  ATTĀLINĀTIE ĢEOLOKALIZĀCIJAS PAKALPOJUMI
  5.3.1.
  Nosūtīt POI uz automašīnu: šis Pakalpojums ļauj nosūtīt interešu punktu (POI) uz transportlīdzekļa navigācijas sistēmu un nekavējoties izmantot POI (piemēram, kā galamērķi maršruta plānošanā), kad ir ieslēgta transportlīdzekļa aizdedze.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, datuma un laika zīmogs, GPS dati, interešu punkta (POI) informācija, meklētais atslēgvārds, viedtālruņa valodas iestatījums.
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.3.2.
  Atrast manu automašīnu un Pirmās jūdzes navigācija: šis Pakalpojums ļauj atrast transportlīdzekļa un navigēt līdz tam, izmantojot savu viedtālruni. Transportlīdzekļa atrašanās vieta būs redzama lietotnē Kia Connect.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, SIM kartes ID, adrese, vārds, lietotāja un transportlīdzekļa atrašanās vieta informācija, maršruta punkta informācija, datums, laiks, laika zīmogs un ātrums.
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.3.3.
  Mani braucieni: šis Pakalpojums sniedz katra brauciena (pēdējās 90 dienās) kopsavilkumu, norādot datumu un laiku, vidējo un maksimālo ātrumu, nobraukto attālumu un hronometrāžas tranzītu.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, datums un laika zīmogs, GPS dati, braukšanas informācija (nobrauktais attālums, vidējais ātrums, maksimālais ātrums, degvielas patēriņa summa, kopējais jaudas patēriņš, elektriskās jaudas patēriņš, braukšanas laiks, uzsilšanas laiks, vidējais odometra rādījums).
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.3.4.
  Pēdējās jūdzes navigācija: šis Pakalpojums ļauj jums turpināt navigēt līdz galamērķim, izmantojot savu viedtālruni, pēc tam, kad transportlīdzeklis novietots stāvvietā.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, SIM ID, adrese, vārds, lietotāja un transportlīdzekļa atrašanās vieta informācija, maršruta punkta informācija, laiks, ātrums.
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.4.
  INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTLĪDZEKLI
  5.4.1.
  Transportlīdzekļa statuss: šis Pakalpojums lietotnē Kia Connect piedāvā šādu informāciju par transportlīdzekli:
  ● durvju statuss;
  ● uzlādes durvju statuss;
  ● bagāžnieka/pārsega stāvoklis;
  ● klimata statuss;
  ● akumulatora uzlādes statuss, uzlādes spraudkontakta statuss, uzlādes statuss (tikai elektriskiem automobiļiem);
  ● degvielas līmenis (tikai transportlīdzekļiem, kas izmanto degvielu/hibrīda transportlīdzekļiem);
  ● sēdekļu apsildes un vēdināšanas statuss;
  ● logu statuss;
  ● lūkas statuss;
  ● 12 V akumulatora statuss;
  ● gaismu statuss.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, datums un laika zīmogs, GPS dati, odometra rādījumi, transportlīdzekļa statusa informācija (dzinēja un transmisijas statusa informācija, durvju, pārsega, bagāžnieka un lūkas statusa informācija, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) statusa informācija, akumulatora, degvielas un attāluma līdz tukšai tvertnei (DTE) statusa informācija, šķidruma (mazgāšanas šķidrums un bremžu eļļa) statusa informācija, riepu, gaismu, viedās atslēgas statusa informācija, elektriskā transportlīdzekļa (EV) statuss).
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.4.2.
  Ziņojums par transportlīdzekli: lietotnē Kia Connect ir iekļauti dati par transportlīdzekļa diagnostiku un informācija par braukšanas modeli (transportlīdzekļa iedarbināšanas reižu skaits, nobrauktais attālums un braukšanas laiks/tukšgaitas laiks). Šādi jūs informē par problēmām, kuru sakarā nepieciešama apkope vai remontdarbi, kā arī sniedz informāciju par to, cik nopietna ir problēma, cik steidzams ir remonts/apkope, kā arī ieteicamās darbības.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, datums un laika zīmogs, GPS dati, transportlīdzekļa statusa informācija (dzinēja statuss), informācija par braukšanas modeli (informācija par transportlīdzekļa ātrumu (maksimālais un vidējais ātrums), paātrinājuma statusa informācija, nobrauktais attālums, akumulatora patēriņa informācija (elektriskajiem transportlīdzekļiem).
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.4.3.
  Transportlīdzekļa diagnostika: automatizētu diagnostikas Pakalpojumu sniegšana. Pēc aizdedzes ieslēgšanas transportlīdzeklis automātiski veic diagnosticēšanu (diagnostikas traucējumu kods ("DTC")). Ja tiek konstatēti traucējumi, jūs saņemsiet ziņojumu, kurā paskaidrots traucējums, cik tas ir nopietns un ko ieteicams šajā sakarā darīt.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, datums un laika zīmogs, GPS dati, odometra rādījumi, DTC skenēšanas rezultāti, transportlīdzekļa statusa informācija (gaisa kondicionētāja statuss, dzinēja statuss, durvju/bagāžnieka/loga/pārsega atvēršanas/aizvēršanas statuss, riepu spiediena statuss, transmisijas/sēdekļa statuss, degvielas līmenis, bremžu eļļas/motoreļļas statuss, akumulatora statuss).
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.4.4.
  Enerģijas patēriņš (tikai elektriskajiem transportlīdzekļiem): šis Pakalpojums parāda pašreizējo un vidējo enerģijas patēriņu, braukšanas attālumu un enerģijas rekuperācijas informāciju lietotnē Kia Connect.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, datums un laika zīmogs, kumulatīvā odometra rādījums, kopējais enerģijas patēriņš (dzinēja enerģijas patēriņš, klimata enerģijas patēriņš, elektroierīces enerģijas patēriņš, akumulatora apkopes jaudas informācija, reģenerētās jaudas informācija).
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.5.
  BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBA
  5.5.1.
  Transportlīdzekļa brīdinājums: katru reizi, kad ir atvērts jebkurš transportlīdzekļa logs, bet aizdedze ir izslēgta, lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, datums un laika zīmogs, GPS dati, odometra rādījumi, transportlīdzekļa statusa informācija (dzinēja un transmisijas statusa informācija, durvju, pārsega, bagāžnieka un lūkas statusa informācija, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) statusa informācija, akumulatora, degvielas un attāluma līdz tukšai tvertnei (DTE) statusa informācija, šķidruma (mazgāšanas šķidrums un bremžu eļļa) statusa informācija, riepu, gaismu, viedās atslēgas statusa informācija, elektriskā transportlīdzekļa (EV) statuss).
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.5.2.
  Pretzagļu signalizācija (tikai transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar pretzagļu signalizāciju): katru reizi, kad atskan pretzagļu signalizācija, lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, datums un laika zīmogs, GPS dati, odometra rādījums, transportlīdzekļa statusa informācija (gaisa kondicionētāja statuss, dzinēja statuss, durvju/bagāžnieka/loga/pārsega atvēršanas/aizvēršanas statuss, riepu spiediena statuss, transmisijas/sēdekļa statuss, degvielas līmenis, bremžu eļļas/motoreļļas statuss).
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.5.3.
  Akumulatora izlādēšanās trauksme: katru reizi, kad 12 V akumulatora uzlāde samazinās līdz noteiktam līmenim, lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, SIM ID, akumulatora statuss, transportlīdzekļa statusa trauksmes veids.
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.5.4.
  Aizmugurējā pasažieru trauksme: katru reizi, kad aizmugurējā sēdeklī ir konstatēta kustība un transportlīdzeklī ir ieslēgts pārnesums novietošanai stāvvietā, lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.
  Šim nolūkam pstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, SIM ID, datums un laika zīmogs, GPS dati, odometra rādījums, transportlīdzekļa statusa informācija (dzinēja un transmisijas statusa informācija, durvju, pārsega, bagāžnieka un lūkas statusa informācija, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) statusa informācija, akumulatora, degvielas un attāluma līdz tukšai tvertnei (DTE) statusa informācija, šķidruma (mazgāšanas šķidrums un bremžu eļļa) statusa informācija, riepu, gaismu, viedās atslēgas statusa informācija, elektriskā transportlīdzekļa (EV) statuss).
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.5.5.
  Transportlīdzekļa tukšgaitas trauksme: katru reizi, kad dzinēja darbības laikā ir ieslēgts pārnesums novietošanai stāvvietā un atvērtas durvis, lietotnē Kia Connect saņemsiet paziņojumu.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), automašīnas ID, SIM ID, datums un laika zīmogs, GPS dati, odometra rādījumi, transportlīdzekļa statusa informācija (dzinēja un transmisijas statusa informācija, durvju, pārsega, bagāžnieka un lūkas statusa informācija, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (HVAC) statusa informācija, akumulatora, degvielas un attāluma līdz tukšai tvertnei (DTE) statusa informācija, šķidruma (mazgāšanas šķidrums un bremžu eļļa) statusa informācija, riepu, gaismu, viedās atslēgas statusa informācija, elektriskā transportlīdzekļa (EV) statuss).
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.5.6.
  Augstsprieguma akumulatora uzraudzības brīdinājuma sistēma (tikai elektriskajiem transportlīdzekļiem): augstsprieguma akumulatora statuss tiek uzraudzīts. Ikreiz, kad konstatē darbības traucējumu, lietotnē Kia Connect un Vadības panelī parādīsies paziņojums.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: gaisa kondicionētāja statuss, dzinēja statuss, durvju/bagāžnieka/pārsega/lūkas/loga statuss, gaisa temperatūra, pretaizsalšanas statuss, uzlādes statuss, stūres apsildīšanas statuss, sānu spoguļu/aizmugurējā loga apsildīšanas statuss, riepu spiediena statuss, 12 V akumulatora statuss, darbības traucējumu indikatora statuss, viedās atslēgas baterijas statuss, degvielas līmeņa statuss, mazgāšanas šķidruma statuss, bremžu eļļas brīdinājuma indikatora statuss, miega režīma statuss, laiks, attālinātā gaidīšanas laika trauksme, sistēmas izslēgšanas trauksmes statuss, aizmugurējo lukturu statuss, avārijas gaismu statuss.
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama mūsu, kā arī mūsu klientu un citu trešo pušu leģitīmo interešu dēļ (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Leģitīmās intereses: nodrošināt pareizu mūsu Pakalpojumu sniegšanu un funkcijas, nodrošināt drošus pakalpojumus un produktus saviem un Kia grupas klientiem, aizsargāt mūsu klientu veselību un dzīvību, aizsargāt mūsu klientu īpašumu un aizsargāt citu cilvēku veselību, dzīvību un īpašumu transportlīdzeklī vai ap to.
  5.6.
  LIETOŠANAS ATTĀLINĀTĀ UZRAUDZĪBA
  5.6.1.
  Auto novietošanas režīms „valet”: šis Pakalpojums ļauj lietotnē Kia Connect uzraudzīt transportlīdzekļa atrašanās vietu, laiku, kad aizdedze pēdējo reizi bija izslēgta, braukšanas laiku, braukšanas attālumu un lielāko ātrumu.
  Šim nolūkam pstrādā šādas personas datu kategorijas: identifikācijas numuri (piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN)), "valet" režīma statusa informācija (aktivizēšanas statuss, "valet" režīma sākuma un beigu laiks, darbības laiks, odometra laiks, dzinēja tukšgaitas laiks, maksimālais ātrums, nobrauktais attālums), transportlīdzekļa indikatori (atrašanās vieta, ātrums, laiks, precizitāte, virziens).
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.6.2.
  "Valet" trauksme: šis pakalpojums ļauj lietotnē Kia Connect saņemt paziņojumus, ja jūsu transportlīdzeklis brauc tālāk par atlasīto distanci, pārsniedz ātruma ierobežojumu un dīkstāves laika ierobežojumu, kuru iestatījāt lietotnē Kia Connect. Atļautais braukšanas attālums ir transportlīdzekļa attālums no vietas, kur aktivizēta trauksme.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), datuma un laika zīmogs, GPS dati, "valet" režīma trauksmes statusa informācija (aktivizēšanas statuss, "valet" režīma sākuma un beigu laiks, darbības laiks, odometra laiks, dzinēja tukšgaitas laiks, maksimālais ātrums, nobrauktais attālums), atlasītais attāluma ierobežojums, atlasītais ātruma ierobežojums, atlasītais tukšgaitas laika ierobežojums.
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.6.3.
  Ģeozonas trauksme: šis pakalpojums ļauj lietotnē Kia Connect saņemt paziņojumus, ja jūsu transportlīdzeklis izbrauc no atļautās zonas vai iebrauc aizliegtā zonā. Atļauto un aizliegto zonu robežas var iestatīt lietotnē Kia Connect.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), datuma un laika zīmogs, GPS dati, ģeozonas trauksmes trauksmes statusa informācija (aktivizēšanas statuss, ģeozonas trauksmes sākuma un beigu laiks, darbības laiks, odometra laiks, dzinēja tukšgaitas laiks, maksimālais ātrums, nobrauktais attālums), transportlīdzekļa indikatori (atrašanās vieta, ātrums, laiks, precizitāte, virziens), atlasītās atļautās zonas, atlasītās aizliegtās zonas.
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.6.4.
  Ātruma trauksme: šis Pakalpojums, ja aktivizējāt to Vadības panelī, ļauj lietotnē Kia Connect saņemt paziņojumus, ja jūsu transportlīdzeklis pārsniedz ātruma ierobežojumu, kuru iestatījāt Lietotnē Kia Connect.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), datuma un laika zīmogs, GPS dati, ātruma trauksmes trauksmes statusa informācija (aktivizēšanas statuss, ātruma trauksmes sākuma un beigu laiks, darbības laiks, nobraukuma laiks, dzinēja tukšgaitas laiks, maksimālais ātrums, nobrauktais attālums), transportlīdzekļa indikatori (atrašanās vieta, ātrums, laiks, precizitāte, virziens), atlasītais ātruma ierobežojums.
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.6.5.
  Laika ierobežojuma pārsniegšanas trauksme: šis Pakalpojums ļauj lietotnē Kia Connect saņemt paziņojumus, ja jūsu transportlīdzekli vada ārpus laika ierobežojuma, kuru iestatījāt lietotnē Kia Connect.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), datuma un laika zīmogs, GPS dati, laika ierobežojuma trauksmes trauksmes statusa informācija (aktivizēšanas statuss, laika ierobežojuma trauksmes sākuma un beigu laiks, darbības laiks, odometra laiks, dzinēja tukšgaitas laiks, maksimālais ātrums, nobrauktais attālums), transportlīdzekļa indikatori (atrašanās vieta, ātrums, laiks, precizitāte, virziens), atlasītie laika periodi.
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.6.6.
  Tukšgaitas trauksme: šis pakalpojums ļauj lietotnē Kia Connect saņemt paziņojumus, ja jūsu transportlīdzekli vada ārpus tukšgaitas laika ierobežojuma, kuru iestatījāt lietotnē Kia Connect.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), datuma un laika zīmogs, GPS dati, tukšgaitas trauksmes trauksmes statusa informācija (aktivizēšanas statuss, tukšgaitas trauksmes sākuma un beigu laiks, darbības laiks, odometra laiks, dzinēja tukšgaitas laiks, maksimālais ātrums, nobrauktais attālums), automobiļa indikatori (atrašanās vieta, ātrums, laiks, precizitāte, virziens), atlasītie tukšgaitas laika ierobežojumi.
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.7.
  VĒLAMĀ IZPLATĪTĀJA INFORMĀCIJA
  Šis Pakalpojums ļauj sinhronizēt “Vēlamā izplatītāja” informāciju starp MyKia tīmekļa vietni un lietotni MyKia (ja tā ir pieejama jūsu valstī), no vienas puses, un lietotni Kia Connect, no otras puses. Sinhronizācija nav obligāta; ja vēlaties to lietot, tā ir jāiespējo. Ja izvēlaties nesinhronizēt “Vēlamā izplatītāja” informāciju, “Vēlamā izplatītāja” funkcija lietotnē Kia Connect joprojām būs pieejama, taču parādītā informācija var atšķirties no MyKia informācijas.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), e-pasta adrese, UUID, izplatītāja nosaukums, izplatītāja adrese, izplatītāja kontaktinformācija, izplatītāja informācija, izplatītāja darba laiks.
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.8.
  SĀKUMA IZVĒLNES KARTE UN MEKLĒŠANAS JOSLA
  Sākuma izvēlnes karte rāda jūsu pašreizējo atrašanās vietu. Sākuma izvēlnes meklēšanas joslu var izmantot, lai meklētu interešu punktus (POI).
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: GPS dati, meklētais atslēgvārds, viedtālruņa valodas iestatījums.
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.9.
  TOUCH ID UN FACE ID (IOS) VAI PIRKSTU NOSPIEDUMU UN SEJAS ATPAZĪŠANAS IZMANTOŠANA (ANDROID)
  Lietotnes Kia Connect dažas funkcijas var atbloķēt ar Touch ID vai Face ID (iOS) vai pirkstu nospiedumu un sejas atpazīšanu. Jūsu biometriskos datus uzglabā jūsu viedtālrunī, un mums tie netiek pārsūtīti. Tādēļ mēs šiem datiem piekļūt nevaram. Jūsu viedtālruņa sistēmas funkcijas lietotnei Kia Connect pārsūta tikai informāciju par to, vai biometrisko datu pārbaude bijusi veiksmīga. Touch ID vai Face ID (iOS) vai pirkstu nospiedumu un sejas atpazīšanas (Android) izmantošanu var izslēgt sava viedtālruņa iestatījumos jebkurā laikā.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: informāciju par to, vai biometrisko datu pārbaude bijusi veiksmīga.
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  5.10.
  PRODUKTU UN PAKALPOJUMU UZLABOŠANA
  Aktivizējot opciju "Produktu/pakalpojumu uzlabošana", mēs apstrādājam datus par transportlīdzekļa veiktspēju, lietojumu, darbību un stāvokli, lai, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, uzlabotu produkta un pakalpojuma kvalitāti. Jūsu piekrišana ir brīvprātīga, un to var atsaukt jebkurā laikā, deaktivizējot attiecīgo pogu. Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs datu apstrādes likumību datiem pirms piekrišanas atsaukšanas. Opcijas “Produkta/pakalpojuma uzlabošanas” aktivēšanai tehnisku iemeslu dēļ ir nepieciešama arī ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (“GIS”) aktivizēšana.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: statusa informācija par šādām sistēmām: gaisa kontroles sistēma; akumulators; tehniskās un stabilitātes sistēmas; informācijas paneļa izmantošana; gaisa kondicionēšana un sildīšana; dzinējs, bremzes un spēka piedziņa; funkcija; pārnesumi un patēriņš; brīdināšanas un palīdzības sistēma; stūrēšana un riepas; dzinējs un uzlāde; konkrēti ar elektrisko transportlīdzekli saistīta informācija par lietojumu; multivides lietošana (piem., funkcija "patīk") un statuss, kā arī GPS un ātruma informācija.
  Juridiskais pamats: apstrādes pamatā ir jūsu iepriekšēja piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

 • 6. VADĪBAS PANELIS UN PAKALPOJUMI TRANSPORTLĪDZEKLĪ

 • 6.1.
  PAZIŅOJUMU CENTRS
  Paziņojumu centrs ļauj Vadības paneļa ekrānā saņemt ziņojumus no Kia. Tas cita starpā var ietvert atsaukšanas kampaņu paziņojumus par jūsu transportlīdzekli, apkopes atgādinājumus un apkopes darbības paziņojumus.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: identifikācijas numuri (piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN)), secības ID, lasīšanas statuss, UTC laiks.
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  6.2.
  KIA CONNECT LIVE PAKALPOJUMI
  Kia Connect Live Pakalpojumi ietver šādus pakalpojumus:
  ● aktuālā informācija par satiksmi un tiešsaistes navigāciju: šis Pakalpojums nodrošina aktuālo informāciju par satiksmi maršrutu aprēķināšanai un satiksmes situācijas attēlošanai. Tiešsaistes navigācija ļauj navigēt uz vēlamo galamērķi, izmantojot reāllaika un vēsturiskās satiksmes datu kombināciju;
  ● aktuālie interešu punkti (POI): šis Pakalpojums sniedz informāciju par tuvumā esošajiem interešu punktiem, ņemot vērā transportlīdzekļa pašreizējo pozīciju;
  ● laika ziņas: šis Pakalpojums sniedz informāciju par vietējiem laikapstākļiem;
  ● stāvvieta: šis Pakalpojums sniedz informāciju par transportlīdzekļa novietošanu stāvvietā uz ielas vai citur, pamatojoties uz pašreizējo atrašanās vietu, tuvējo galamērķi, tuvējo ritināto atzīmi vai tuvējās pilsētas centru;
  ● EV POI (tikai elektriskajiem un hibrīda elektriskajiem transportlīdzekļiem): šis Pakalpojums sniedz informāciju par tuvumā esošajām uzlādes stacijām, tostarp datus par pieejamības statusu, pamatojoties uz pašreizējo pozīciju;
  ● izplatītāja POI: šis Pakalpojums sniedz informāciju par tuvumā esošiem Kia izplatītājiem, pamatojoties uz transportlīdzekļa pašreizējo pozīciju;
  ● ātruma kameras/bīstamās zonas brīdinājumi (ja tie ir atļauti saskaņā ar tiesību aktiem lietošanas valstī): šis Pakalpojums sniedz brīdinājumus vietās, kur īpaši bieži notiek negadījumi, un brīdina par negadījumu "melnajiem punktiem" vai ātruma kamerām;
  ● sporta līga: šis Pakalpojums sniedz informāciju par iepriekšējiem un gaidāmiem pasākumiem atsevišķos sporta veidos un sporta līgās.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: GPS dati, pakalpojumu pieprasījumi un atbildes par servera meklēšanu (interešu punktu (POI) dati), izplatītāja POI dati, ar degvielu saistīta informācija, informācija par transportlīdzekļa novietošanu stāvvietā, informācija par radariem, informācija par elektriskā transportlīdzekļa (EV) staciju, laika ziņas), informācija par satiksmi, attāluma vienība (km, jūdzes, metri), valodas iestatījumi, telesakaru operatora informācija, identifikācijas numuri (piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), draivera versija, Pakalpojuma ID) tālruņa numurs, datums un vietējais laiks, protokola versija, navigācijas ierīces informācija (piemēram, aparatūras versija, programmatūras laiks), līgas spēles informācijas pieprasījums, komandas spēles informācijas pieprasījums, līgas ID, līgas spēles versija, komandas koda ID, interesējošās valsts ID, valsts kods, līgas versija, komandas versija, logotipa versija.
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  Kia Connect Live Pakalpojumu uzlabošanai mēs arī apstrādāsim iepriekš minētos datus.
  Juridiskais pamats: apstrādes pamatā ir jūsu iepriekšēja piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Mūsu leģitīmās intereses ir: Kia Connect Live Pakalpojumu uzlabošana.
  6.3.
  TIEŠSAISTES BALSS ATPAZĪŠANA
  Šis Pakalpojums ļauj izmantot mutiskas komandas, lai piekļūtu Kia Connect Live Pakalpojuma pārvaldībai un sastādītu un nosūtītu teksta ziņojumus ar pievienotas mobilas ierīces starpniecību. Pēc mūsu Pakalpojumu aktivizēšanas Vadības panelī tiešsaistes balss atpazīšana ir aktivizēta kā noklusējuma iestatījums. Izmantojot tiešsaistes balss atpazīšanu, jūsu datus apstrādās tiešsaistes (mākoņa) vidē. Lai saņemtu šo Pakalpojumu, jūsu personas datus (t.i., balss paraugu) nepieciešams pārsūtīt mūsu pakalpojumu sniedzējam uzņēmumam Cerence B.V. un tā apakšapstrādātājiem, kas var atrasties valstīs ārpus ES/EEZ un var nenodrošināt pienācīgu datu aizsardzības līmeni (sīkāku informāciju skat. 9. un 10. sadaļā). Savu personas datu pārsūtīšanu uzņēmumam Cerence B.V. un tā apakšapstrādātājiem var novērst, deaktivizējot tiešsaistes balss atpazīšanas Pakalpojumu atbilstošajos Vadības paneļa iestatījumos. Deaktivizējot tiešsaistes balss atpazīšanas Pakalpojumu, transportlīdzekļa balss atpazīšanas funkcionalitāte var būt ierobežota vai atspējota.
  Uzņēmums Cerence B.V. pārveido balss paraugus teksta paraugos, tos semantiski interpretējot (ja nepieciešams), un pēc tam nosūta rezultātu atpakaļ uz transportlīdzekli.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: balss ierakstīšana, GPS dati (atrašanās vieta), interešu punkts (POI), uzņēmuma Cerence B.V. lietotāja ID. Pēdējais ir unikāls ID reģistrēšanai uzņēmuma Cerence B.V. serverī. Cerence lietotāja ID un transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN) vai citi identifikatori nav savstarpēji saistīti. Tas nozīmē, ka uzņēmums Cerence B.V. nevar identificēt fizisku personu pēc tam nosūtītajiem datiem.
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  Balss ierakstīšanas un GPS datus apkopos un saglabās arī tiešsaistes balss atpazīšanas Pakalpojuma veikšanai un uzlabošanai.
  Juridiskais pamats: apstrādes pamatā ir jūsu iepriekšēja piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Mūsu leģitīmās intereses: tiešsaistes balss atpazīšanas pakalpojuma uzlabošana.
  6.4.
  PERSONISKĀ KALENDĀRA/NAVIGĀCIJAS SINHRONIZĒŠANA
  Šis pakalpojums ļauj sinhronizēt savu Google kalendāru vai Apple kalendāru viedtālrunī ar Vadības panelī integrēto kalendāra funkciju. Tas ļauj aplūkot jūsu privāto kalendāru Vadības paneļa ekrānā, kā arī izmantot to galamērķa iestatīšanai. Šis pakalpojums ir saderīgs ar Google kalendāru un Apple kalendāru.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: identifikācijas numuri (piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN)), e-pasta adrese, e-pasta konta kalendāra ID, Google marķieris vai iCloud parole, kalendāra ieraksti (piemēram, tikšanās nosaukums, datums un laiks, adrese).
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  6.5.
  AR TRANSPORTLĪDZEKLI SAISTĪTI PAZIŅOJUMI
  6.5.1.
  Atsaukšanas kampaņu paziņojumi: mēs nosūtīsim paziņojumus par aktīvām atsaukšanas kampaņām uz jūsu transportlīdzekli, izmantojot iepriekš minēto Paziņojumu centru. Atsaukšanas kampaņas paziņojumus var nosūtīt arī ar citiem līdzekļiem (piemēram, lietotnē Kia Connect, pa e-pastu uz jūsu reģistrēto e-pasta adresi vai ar vēstuli pa pastu).
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: identifikācijas numuri (piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN)), sērijas ID, lasīšanas statuss, UTC laiks, odometrs, garantijas sākuma datums).
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  6.5.2.
  Paziņojumi par apkopi: mēs jums nosūtīsim atgādinājumus par gaidāmajiem regulārajiem Kia transportlīdzekļa apkopes datumiem, izmantojot iepriekš minēto Paziņojumu centru.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: identifikācijas numuri (piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN)), sērijas ID, lasīšanas statuss, UTC laiks, odometrs, garantijas sākuma datums).
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  6.5.3.
  Paziņojumi par apkopes darbībām: mēs arī varam jūs informēt par neizpildītām ieteiktajām apkopes darbībām (piemēram, programmatūras atjauninājumiem, detaļu nomainīšanu ar uzlabotām detaļām vai kvalitātes pārbaudēm, kuras nepieciešams veikt dažiem jūsu Kia transportlīdzekļu komponentiem). Informāciju par ieteiktajām apkopes darbībām jums var sniegt ar iepriekš minētā Paziņojumu centra starpniecību un/vai lietotnē Kia Connect vai pa e-pastu uz jūsu reģistrēto e-pasta adresi.
  Šīs darbības veic ar jūsu iepriekšēju piekrišanu, kuru jūs varat sniegt, aktivizējot attiecīgo piekrišanas pogu lietotnes Kia Connect piekrišanu sarakstā. Jūsu piekrišana ir brīvprātīga, un to jebkurā brīdī var atsaukt (piem., deaktivizējot attiecīgo piekrišanas pogu lietotnes Kia Connect piekrišanu sarakstā). Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs datu apstrādes likumību datiem pirms piekrišanas atsaukšanas.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), secības ID, lasīšanas statuss, UTC laiks, odometrs, garantijas perioda sākuma datums.
  Juridiskais pamats: apstrādes pamatā ir jūsu iepriekšēja piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).
  6.5.4.
  Atgādinājumi par obligātajām transportlīdzekļu tehniskajām pārbaudēm (piemēram, TÜV Vācijā vai MOT Apvienotajā Karalistē): mēs informēsim jūs par gaidāmajām obligātajām transportlīdzekļa tehniskajām pārbaudēm. Piemēram, Apvienotajā Karalistē atgādinājums būs par “Transporta ministrijas” testu (ko parasti dēvē par “MOT”). Lai izmantotu šo pakalpojumu, uzņēmumam Kia jānorāda pareizais pēdējās obligātās transportlīdzekļa tehniskās apskates datums un transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datums.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: identifikācijas numuri (piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN)), secības ID, lasīšanas statuss, UTC laiks, odometrs, garantijas sākuma datums), pēdējais transportlīdzekļa pārbaudes datums, pirmais reģistrācijas datums.
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  6.6.
  POGA “PATĪK” USB MŪZIKAI UN RADIO
  Poga “patīk” USB mūzikai un radio ļauj atzīmēt un pievienot dziesmas iecienītāko dziesmu atskaņošanas sarakstam. Varat atzīmēt dziesmas ar “patīk” vai “nepatīk”, izmantojot informatīvās izklaides sistēmas mūzikas funkcijā integrēto pogu “patīk”.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: avota veids (USB mūzika, radio, BT mūzika), dziesmas nosaukums, izpildītājs un albums, informācija par opcijas "patīk/nepatīk" izmantošanu, GPS dati, gaisa temperatūra, transportlīdzekļa ātrums, laika apstākļi (jūsu pašreizējā atrašanās vietā) un laika informācija.
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  6.7.
  OTA ATJAUNINĀJUMI
  "Karšu un informatīvās izklaides OTA atjauninājums" nodrošina:
  ● karšu atjauninājumus transportlīdzekļa navigācijas sistēmā ("Karšu atjauninājums"); un/vai
  ● informatīvās izklaides programmatūras atjauninājumus vai Vadības paneļa programmatūras uzlabojumus (kopā “Informatīvās izklaides atjauninājums”)
  no mūsu serveriem līdz iegultajai telemātikas sistēmai ar tā saukto “over-the-air” metodi.
  Sīkāku informāciju par karšu un informatīvās izklaides OTA atjauninājumu skatiet Kia Connect Lietošanas noteikumu 4.1.3 . sadaļā.
  Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: identifikācijas numuri (piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN)), automobiļa programmatūras versija, diagnostikas kļūdu kodi, automobiļa ražošanas datums, GPS dati (ģeogrāfiskais garums, platums, augstums), telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējs, valodas iestatījumi, valsts kods vai reģiona kods, vadības paneļa identifikatori (piemēram, tips, sistēmas versija, platforma, ražotājs), attiecīgie metadati.
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
  Lai nerastos šaubas, ja saņemat pakalpojumu Maps atjauninājumus un Informatīvās izklaides atjauninājumus, piekļūstot šai tīmekļa vietnei https://update.kia.com/EU/E1/Main vai pie izplatītāja, šos atjauninājumus jums nepiedāvā, izmantojot “over-the-air” metodi, un mēs neesam personas datu attiecīgās apstrādes pārzinis.

 • 7. CITAS APSTRĀDES DARBĪBAS

 • Papildus 5. un 6. sadaļās aprakstītajām apstrādes darbībām, mēs varam apstrādāt jūsu personas datus arī šādiem nolūkiem:
  7.1.
  Saziņa: varam apstrādāt jūsu personas datus, lai sazinātos ar jums saistībā ar Pakalpojumiem vai līgumu, kuru jūs noslēdzāt ar mums (piemēram, lai sniegtu klientu atbalstu, informētu jūs par Pakalpojumu tehniskām problēmām, izpildītu savas līgumsaistības, informētu jūs par izmaiņām Kia Connect Lietošanas noteikumos vai šajā Paziņojumu par konfidencialitāti), izmantojot vairākus saziņas kanālus, tostarp jūsu transportlīdzekļa vadības paneli (izmantojot paziņojumu centru), e-pastu, tālruni un paziņojumus lietotnē Kia Connect (šim nolūkam lietotne Kia Connect piedāvā atsevišķu iesūtni). Sazinoties ar mums, izmantojot pieejamos saziņas kanālus (piemēram, saziņas veidlapu mūsu vietnē, e-pastu vai tālruni), mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, lai izskatītu jūsu pieprasījumu un atbilstoši sazinātos ar jums saistībā ar jūsu pieprasījumu. Daži saziņas veidlapas lauki lietotnē Kia Connect būs aizpildīti iepriekš, lai saziņas veidlapas izmantošana būtu ērtāka. Informāciju par saziņu saistībā ar mūsu tirgvedības darbībām, lūdzu, skatīt 7.3. sadaļu.
  Šim nolūkam mēs apstrādājam šādu kategoriju personas datus: kontaktinformācija (piem., e-pasta adrese, tālruņa numurs), ar paziņojumu centru saistītie dati (t.i., unikāli identifikatori, piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), secības ID, lasīšanas statuss, UTC laiks), ar lietotnes Kia Connect paziņojumu nosūtīšanu saistītie dati (lietotāja ID, valsts, valoda, ierīces ID, sistēmas tokens, platforma, UUID, kontaktinformācijas ID), dati, kas attiecas uz saziņas veidlapas iepriekšēju aizpildīšanu lietotnē Kia Connect (e-pasta adrese, transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), valoda, UUID), vārds, informācija, kuru jūs sniedzāt attiecīgā pieprasījuma ietvaros, līguma dati.
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama līguma, kuru noslēdzāt ar mums, izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta (b) apakšpunkts) vai mūsu likumīgo interešu vārdā (VDAR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunkts). Mūsu likumīgās intereses ir šādas: nodrošināt labāko iespējamo pakalpojumu saviem klientiem un atbilstoši atbildēt uz klientu pieprasījumiem un apstrādāt tos.
  7.2.
  Tehniskais atbalsts: ja saistībā ar jūsu transportlīdzekli un Pakalpojumiem ir konstatēta tehniska problēma, mums, lai analizētu šādu informāciju un atrisinātu konstatēto problēmu, iespējams, būs jānolasa informācija no jūsu transportlīdzekļa. Ar jūsu iepriekšēju piekrišanu mēs apkoposim un apstrādāsim jūsu transportlīdzekļa vadības paneļa žurnālfailu, kurā ir noteiktu kategoriju personas dati. Jūsu piekrišana ir brīvprātīga, un to jebkurā brīdī var atsaukt (piem., izmantojot mūsu saziņas veidlapu sadaļā "Klientu atbalsts", kas atrodas mūsu vietnē zem "Sazinieties ar mums" (https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/)). Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumību, pamatojoties uz šādu piekrišanu pirms tās atsaukšanas. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka atteikšanās piešķirt piekrišanu vai piekrišanas atsaukšana var liegt mums iespēju piedāvāt vai veikt konstatētās problēmas analīzi jūsu transportlīdzeklī un Pakalpojumos.
  Šim nolūkam apstrādā šādu kategoriju personas datus: transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN), laika zīmogu, ģeolokācijas datus/GPS koordinātas (piemēram, jūsu iepriekšējie galamērķi), kā arī transportlīdzekļa diagnostikas informāciju par transportlīdzekļa sniegumu, lietojumu, darbību un stāvokli.
  Juridiskais pamats: apstrādes pamatā ir jūsu iepriekšēja piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).
  7.3.
  Tirgvedība: varam sazināties ar jums ar jūsu transportlīdzeklī esošo Vadības paneli, e-pasta starpniecību un/vai paziņojumiem lietotnē Kia Connect (lietotne Kia Connect piedāvā atsevišķu iesūtni), lai sniegtu reklāmas informāciju par saviem produktiem un/vai pakalpojumiem, lai aicinātu jūs piedalīties aptaujās vai ļautu jums sniegt atsauksmes.
  Attiecībā uz e-pastiem un paziņojumiem caur lietotni Kia Connect, tas parasti ir atkarīgs no jūsu iepriekšējas piekrišanas un attiecas tikai uz šādas piekrišanas darbības jomu. Piekrišanu var sniegt, aktivizējot attiecīgās piekrišanas pogu lietotnes Kia Connect piekrišanu sarakstā vai izmantojot citas iespējas (ja tādas ir). Jūsu piekrišana ir brīvprātīga, un to jebkurā brīdī var atsaukt (piem., deaktivizējot attiecīgo piekrišanas pogu lietotnes Kia Connect piekrišanu sarakstā). Jūs varat arī jebkurā laikā anulēt mūsu reklāmas e-pasta saraksta abonementu, noklikšķinot uz abonementa atcelšanas saites, kas iekļauta visos nosūtītajos reklāmas e-pasta ziņojumos. Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs datu apstrādes likumību datiem pirms piekrišanas atsaukšanas. Jums arī ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos (sīkāk skatīt 8.6. sadaļu).
  Ja, piesakoties uz mūsu Pakalpojumiem, jūs norādījāt savu e-pasta adresi un neiebildāt, mēs uz attiecīgo e-pasta adresi varam nosūtīt jums informāciju par līdzīgiem Kia Connect pakalpojumiem vai produktiem, nelūdzot jūsu iepriekšēju konkrētu piekrišanu. Konkrēta jūsu kā esošā klienta piekrišana šādos gadījumos nav nepieciešama. Tas arī attiecas uz šādas informācijas sūtīšanu ar paziņojumu starpniecību lietotnes Kia Connect iesūtnē, kas atsevišķi nodrošināta lietotnē. Tomēr jums jebkurā brīdī bez maksas ir tiesības atteikties no šādas elektroniskā pasta reklāmas saņemšanas (izņemot datu pārraides izmaksas saskaņā ar pamata tarifu) (piem., deaktivizējot attiecīgās pogas lietotnes Kia Connect "Ar pakalpojumu saistīta reklāma" sarakstā). Jūs varat arī jebkurā laikā anulēt mūsu reklāmas e-pasta saraksta abonementu, noklikšķinot uz abonementa atcelšanas saites, kas iekļauta visos nosūtītajos reklāmas e-pasta ziņojumos. Jums arī ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos (sīkāk skatīt 8.6. sadaļu).
  Šim nolūkam apstrādā šādu kategoriju personas datus: vārds, kontaktinformācija (piem., e-pasts), tehniskie dati (piem., ierīces informācija, IP adrese, lietotāja ID, UUID), informācija par jūsu sniegto atļauju (piem., papildu noteikumu piemērošanas datums un laiks).
  Juridiskais pamats: apstrādes pamatā ir jūsu iepriekšēja piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts); Vācijas Likuma pret negodīgu konkurenci ("UWG") 7. sadaļas 2. pants, Nr. 2, vai tas ir nepieciešams mūsu likumīgajām interesēm (VDAR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunkts); UWG 7. sadaļas 3. pants. Mūsu likumīgās intereses ir šādas: mūsu produktu un pakalpojumu reklāma.
  7.4.
  Atsauksmes un aptaujas: varam jūs periodiski uzaicināt sniegt atsauksmes un/vai piedalīties aptaujās, kas saistītas ar mums un mūsu pakalpojumiem, tostarp par atbalsta pakalpojumus (sīkāk par mūsu saziņu ar jums skatīt 4.3.3. sadaļā). Ja sniedzat atsauksmes vai piedalāties mūsu aptaujās, mēs varam apstrādāt atbilstošus personas datus, lai apstrādātu un novērtētu atsauksmes vai veiktu, apstrādātu un novērtētu aptauju. Tas nepieciešams mūsu pakalpojumu uzlabošanai un to pielāgošanai klientu vajadzībām.
  Dažkārt varam veikt aptaujas, izmantojot platformu Salesforce Marketing Cloud, kuras darbību nodrošina salesforce.com Germany GmbH, vai tiešsaistes aptauju rīku Surveymonkey, kura darbību nodrošina Momentive Europe UC (“Momentive”) (sīkāk par šiem pakalpojumu sniedzējiem skatīt 9. sadaļā).
  Lai piedalītos Surveymonkey aptaujās, jums, iespējams, būs jānoklikšķina uz saites, kuru iekļaus aptaujas uzaicinājumā. Kad noklikšķināsiet uz saites, jūs nosūtīs uz uzņēmuma Momentive vietni, kur notiks aptauja. Uzņēmums Momentive mūsu vārdā un mūsu mērķiem apstrādās ar aptauju saistīto informāciju. Turklāt uzņēmums Momentive var: (i) apkopot un apstrādāt informāciju par jūsu ierīci un citus tehniskos datus, lai novērstu vairākkārtēju dalību; un (ii) izmantot sīkfailus, lai noskaidrotu, vai dalībnieks jau ir apmeklējis aptaujas lapu, kā arī atkārtoti piešķirtu atbildes, kuras attiecīgais dalībnieks jau ir sniedzis. Plašāka informācija par uzņēmuma Momentive veikto personas datu apstrādi pieejama vietnē https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/.
  Šim nolūkam apstrādā šādu kategoriju personas datus: vārds, (ja neieciešams un ja tas ir norādīts), dati par saturu (piem., jūsu atsauksmes un/vai atbildes), tehniskie dati (piem., IP adrese, UUID, operētājsistēmas versija, ierīces veids, ierīces ID/MAC adrese, sistēmas un veiktspējas informācija un pārlūka veids).
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama mūsu likumīgo interešu vārdā (VDAR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunkts). Mūsu likumīgās intereses ir šādas: mūsu pakalpojumu uzlabošana.
  7.5.
  Datu koplietošana: detalizēta informācija par jūsu personas datu koplietošanu ar trešajām personām ir sniegti 6. sadaļā.
  7.6.
  Uzņēmuma darbība: mēs varam apstrādāt noteiktas iepriekš minēto personas datu kategorijas iekšējās pārvaldības un administrēšanas nolūkiem, ieskaitot ierakstu pārvaldību vai citu iekšējo protokolu uzturēšanu.
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama mūsu leģitīmo interešu vārdā (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Mūsu leģitīmās intereses: mūsu uzņēmējdarbības atbilstošas un efektīvas darbības nodrošināšana.
  7.7.
  Atbilstība tiesību aktiem: mēs varam apstrādāt noteikti iepriekš minēto kategoriju personas datus (piem., visu jūsu sniegto piekrišanu reģistru, kā arī to datumu un laiku, saturu un piekrišanas sniegšanas veidu), lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus, direktīvas, rekomendācijas vai regulatīvo iestāžu pieprasījumus (piemēram, lūgumi atklāt personas datus tiesām vai regulatīvajām iestādēm, tostarp policijai).
  Juridiskais pamats: šāda apstrāde var būt nepieciešama: i) lai nodrošinātu atbilstību juridiskam pienākumam, kas ir mūsu kompetencē (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts); vai ii) savu leģitīmo interešu vārdā (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Mūsu leģitīmās intereses: nodrošināt mūsu atbilstību piemērojamiem juridiskiem pienākumiem.
  7.8.
  Tiesvedība un izmeklēšana: mēs varam apstrādāt noteiktas iepriekš minēto personas datu kategorijas, lai novērtētu, īstenotu un aizstāvētu mūsu tiesības un intereses.
  Juridiskais pamats: apstrāde ir nepieciešama mūsu leģitīmo interešu vārdā (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Mūsu leģitīmās intereses: savu interešu aizstāvība un tiesību īstenošana.

 • 8. JŪSU TIESĪBAS

 • Ja apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības atsaukt jūsu piekrišanu jebkurā laikā (VDAR 7. panta 3. punkts). Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumību, pamatojoties uz šādu piekrišanu pirms tās atsaukšanas.
  Turklāt saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem jums var būt tiesības: iegūt piekļuvi saviem personas datiem (VDAR 15. pants), panākt savu personas datu labošanu (VDAR 16. pants), dzēst savus personas datus (VDAR 17. pants), ierobežot savu personas datu apstrādi (VDAR 18. pants); nodrošināt datu pārnesamību (VDAR 20. pants) un iebilst pret savu personas datu apstrādi (VDAR 21. panta 1. un 2. punkts).
  Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai datu aizsardzības iestādei (VDAR 77. pants).
  Ņemiet vērā, ka uz šīm tiesībām varētu attiekties noteikti ierobežojumi saskaņā ar piemērojamiem vietējiem datu aizsardzības tiesību aktiem.
  8.1.
  Piekļuves tiesības: jums var būt tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai jūsu personas datus apstrādā, un, ja tas tā ir, pieprasīt piekļuvi personas datiem un noteiktai papildu informācijai. Šāda informācija cita starpā ietver apstrādes mērķus, attiecīgo personas datu kategorijas un saņēmējus vai saņēmēju kategorijas, kuriem personas datus izpauda vai izpaudīs. Tomēr ņemiet vērā, ka citu personu intereses var ierobežot jūsu piekļuves tiesības.
  Jums var būt tiesības iegūt apstrādē esošo personas datu kopiju. Par papildu kopijām mēs varam iekasēt saprātīgu maksu par administratīvajām izmaksām.
  8.2.
  Tiesības labot datus: jums var būt tiesības saņemt no mums uz neprecīzus savus personas datus, ar mērķi to labošanai. Ievērojot attiecīgos apstrādes mērķus, jums var būt tiesības uz nepilnīgu personas datu papildināšanu, tostarp iesniedzot papildu paziņojumu.
  8.3.
  Tiesības uz datu dzēšanu (“tiesības tikt aizmirstam”): noteiktos apstākļos jums var būt tiesības saņemt no mums savu personas datu dzēšanu, un mums var būt pienākums dzēst šādus personas datus.
  8.4.
  Tiesības ierobežot apstrādi: noteiktos apstākļos jums var būt tiesības saņemt no mums savu personas datu apstrādes ierobežošanu. Šajā gadījumā attiecīgos datus attiecīgi atzīmēs, un mēs tos drīkstēsim apstrādāt tikai noteiktiem nolūkiem.
  8.5.
  Tiesības uz datu pārnesamību: noteiktos apstākļos jums var būt tiesības saņemt ar jums saistītos personas datus, kurus jūs mums esat sniedzis, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un jums var būt tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim, neradot mums nekādus šķēršļus.
  8.6.
  Tiesības iebilst: noteiktos apstākļos un gadījumos, kad apstrādes pamatā ir leģitīmas intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), jums var būt tiesības jebkurā laikā, pamatojoties uz savu konkrēto situāciju, iebilst pret savu personas datu apstrādi, un mums var būt pienākums vairs neapstrādāt jūsu personas datus.
  Turklāt, ja jūsu personas datus apstrādā tiešās tirdzniecības nolūkos, jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi šādai tirdzniecībai, kas ietver profilēšanu, tādā mērā, kādā tā ir saistīta ar šādu tiešu tirdzniecību. Šādā gadījumā mēs vairs neapstrādāsim jūsu personas datus šādiem nolūkiem.
  8.7.
  Tiesības veikt pasākumus datu glabāšanai un paziņošanai pēc personas nāves: jums ir tiesības veikt īpašus pasākumus savu personas datu glabāšanai un paziņošanai pēc jūsu nāves, un mēs attiecīgi rīkosimies. Jūs varat arī vienoties ar trešo personu, kas savlaicīgi informēs mūs par jūsu norādījumiem.

 • 9. SAŅĒMĒJI UN SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

 • Jebkura piekļuve jūsu personas datiem uzņēmumā Kia ir atļauta tikai tām personām, kurām ir vajadzība pēc informācijas, lai pildītu savus darba pienākumus.
  Uzņēmums Kia var izpaust jūsu personas datus šādiem nolūkiem un saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem tālāk norādītajiem saņēmējiem un saņēmēju kategorijām:
  ● Kia grupas uzņēmumi – mēs varam atklāt jūsu personas datus citiem uzņēmumiem, kas ir Kia grupas dalībnieki, tostarp mūsu saistītajiem uzņēmumiem Eiropā un mūsu mātesuzņēmumu Kia Corporation Korejas Republikā;
  ● ciktāl mēs izpaužam šādus datus citiem uzņēmuma Kia grupas dalībniekiem iekšējām administratīvām vajadzībām, šāda informācijas izpaušana ir nepieciešama mūsu darbības un uzņēmējdarbības interesēm (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Varam arī izpaust šādus datus ar jums noslēgtā līguma izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);
  ● turklāt dažkārt informācijas izpaušanas pamatā var būt jūsu piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Piemēram, aktivizējot attiecīgo piekrišanas pogu lietotnes Kia Connect piekrišanu sarakstā, jūs varat piekrist atsevišķu transportlīdzekļa datu kopīgošanai ar atbilstošo uzņēmuma Kia valsts tirdzniecības uzņēmumu vai izplatītāju jūsu valstī Eiropā dažādiem mērķiem. Ja jūs sniedzat šādu piekrišanu, tā ir brīvprātīga, un to var atsaukt jebkurā brīdī (piem., deaktivizējot attiecīgo piekrišanas pogu lietotnes Kia Connect piekrišanu sarakstā). Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs datu apstrādes likumību datiem pirms piekrišanas atsaukšanas;
  ● mēs informēsim Kia valsts tirdzniecības uzņēmumu vai izplatītāju jūsu valstī par paziņojumiem, kas saistīti ar transportlīdzekli (skat. 6.5. sadaļu), kurus esam jums nosūtījuši, lai izvairītos no viena un tā paša ziņojuma nosūtīšanas pa vairākiem kanāliem no dažādiem Kia grupas uzņēmumiem. Tas ir nepieciešams mūsu un attiecīgā informācijas saņēmēja likumīgo interešu labad (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Attiecīgā saņēmēja un mūsu likumīgās intereses ir: nodrošināt mūsu klientiem pēc iespējas labākus pakalpojumus, jo šīs informācijas kopīgošana ļaus novērst klientu neapmierinātību, saņemot vienu un to pašu ziņu pa vairākiem kanāliem un no dažādiem Kia grupas uzņēmumiem;
  ● telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji – lai sniegtu jums Pakalpojumus (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), mēs varam atklāt jūsu personas datus uzņēmumam Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Duesseldorf, Vācija, kas sniedz attiecīgos telekomunikāciju pakalpojumus. Uzņēmums Vodafone GmbH apstrādās jūsu personas datus kā neatkarīgs pārzinis;
  ● pakalpojumu sniedzēji – mēs varam atklāt jūsu personas datus noteiktām trešām personām neatkarīgi no tā, vai tās ir saistītas vai nesaistītas, kas kā mūsu pakalpojumu sniedzēji un apstrādātāji mūsu vārdā apstrādā tādus datus saskaņā ar attiecīgiem norādījumiem un nepieciešamajiem apstrādes nolūkiem (VDAR 28. panta 3. punkts). Uz šiem apstrādātājiem attieksies līgumsaistības īstenot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus, un apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem. Mūsu pakalpojumu sniedzēji var būt:
  ● tehniskās infrastruktūras un tehniskās apkopes pakalpojumu sniedzējs attiecībā uz Pakalpojumiem, kas ir Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Vācija;
  ● mūsu klientu datu pārvaldības platformu un savienoto automašīnu datu pārvaldības platformu pakalpojumu sniedzējs ir salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 Munich, Vācija un Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue, John. F. Kennedy, L-1855, Luksemburga, ar servera atrašanās vietu ES/EEZ;
  ● pakalpojumu sniedzējs Momentive Europe UC, Second Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin 4, Īrija, kas nodrošina tiešsaistes aptauju rīku Surveymonkey un saistītus pakalpojumus aptauju veikšanas un novērtēšanas nolūkā;
  ● pakalpojumu sniedzējs Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Nīderlande, kas sniedz pakalpojumus saistībā ar tiešsaistes balss atpazīšanas pakalpojumu;
  ● mūsu saistītās struktūras ES/EEZ, kas sniedz ar klientu atbalstu saistītus pakalpojumus, tostarp zvanu centra pakalpojumus;
  ● pakalpojumu sniedzēji TomTom Global Content B.V. un HERE Europe B.V., kas sniedz ar kartēm saistītus pakalpojumus;
  ● citi pakalpojumu sniedzēji, kas saistīti ar konkrētiem Pakalpojumiem;
  ● valsts iestādes, tiesas un līdzīgas trešās personas, kas ir valsts iestādes – mēs varam atklāt jūsu personas datus valsts iestādēm, tiesām un līdzīgām trešām personām, kas ir valsts iestādes, ja mums ir juridisks pienākums to darīt (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts) vai lai aizsargātu savas intereses vai nodrošinātu mūsu tiesību ievērošanu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Šie saņēmēji apstrādās attiecīgos personas datus kā neatkarīgi pārziņi;
  ● ārējie profesionālie konsultanti – mēs varam atklāt jūsu personas datus saviem nodokļu konsultantiem, revidentiem, grāmatvežiem, juridiskajiem konsultantiem un citiem ārējiem profesionālajiem konsultantiem savas uzņēmējdarbības veikšanai (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Dažos gadījumos mēs varam arī atklāt datus, lai aizsargātu savas intereses vai īstenotu savas tiesības (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Šie saņēmēji parasti apstrādās attiecīgos personas datus kā neatkarīgi pārziņi;
  ● trešās puses pircēji – ja mēs pārdodam vai nododam visu vai jebkuru atbilstošu daļu savu aktīvu vai uzņēmumu (ieskaitot reorganizāciju vai likvidāciju), mēs varam atklāt jūsu personas datus trešās puses ieguvējiem (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Šie saņēmēji apstrādās attiecīgos personas datus kā neatkarīgi pārziņi;
  ● citi – mēs varam izpaust jūsu personas datus arī citām trešām personām (piemēram, līzinga sabiedrībām, finanšu pakalpojumu sniedzējiem, autoparku uzņēmumiem, datu apkopotājiem), tomēr, izņemot attiecībā uz tālāk minēto ADAS, mēs kopīgosim jūsu personas datus ar šādām trešām personām tikai tad, ja: (i) esat pieprasījis, lai mēs to darām, un esat devis savu iepriekšēju piekrišanu šādas informācijas izpaušanai (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts); (ii) šāda izpaušana ir nepieciešama, lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts); vai (iii) šāda datu izpaušanaa ir nepieciešama, lai izpildītu atbilstošās trešās personas ar jums noslēgto līgumu (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Šie saņēmēji apstrādās attiecīgos personas datus kā neatkarīgi pārziņi;
  ● Uzlabotas autovadītāja palīdzības sistēmas (“ADAS”) ietvaros mēs apkopojam un apstrādājam statisku telemātikas datu kopu un pārsūtām šos datus iepriekš izvēlētiem datu apkopotājiem. Šī informācija ir statiska, t. i., tā neietver transportlīdzekļa vadīšanas informāciju, tāpēc nav iespējams profilēt personu transportlīdzekļa vadīšanas uzvedību. Šīs datu apstrādes nolūks ir aizsargāt pret iespējamu krāpniecisku praksi, uzlabot un attīstīt mūsu sistēmu ADAS, lai palielinātu transportlīdzekļu skaitu, kuriem ir augsts drošības aprīkojuma līmenis, un vienkāršotu apdrošināšanas procesu mūsu klientiem. Šim nolūkam apstrādā šādas personas datu kategorijas: Transportlīdzekļa ražošanas informācija (VBI), kas var ietvert transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN), modeli, komplektāciju, modeļa gadu, cenu, krāsu, degvielas veidu, sprieguma sistēmu, emisijas, klasi, jaudu un uzstādītās iekārtas, tostarp ADAS drošības sistēmas. Šāda datu apstrāde ir nepieciešama mūsu likumīgo interešu vārdā (VDAR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunkts). Mūsu likumīgās intereses ir šādas: mūsu Pakalpojumu uzlabošana, uzlabotu produktu nodrošināšana un ADAS transportlīdzekļu pārdošanas palielināšana, kā arī jaunu produktu un klientu apkalpošanas izstrāde. Turklāt jūsu personas datus saskaņā ar iepriekš aprakstīto var anonimizēt, lai veiktu savu analītiku mūsu produktu uzlabošanai un izstrādei.

 • 10. DATU PĀRROBEŽU PLŪSMA

 • Mēs esam starptautiskas uzņēmumu grupas dalībnieki. Tāpēc varam nodot personas datus uzņēmuma Kia grupas ietvaros un citām trešām personām, kā norādīts 9. sadaļā.
  Daži no šiem saņēmējiem var atrasties vai veikt attiecīgas darbības ārpus jūsu valsts un ES/EEZ (piemēram, Korejas Republikā, Apvienotajā Karalistē vai Amerikas Savienotajās Valstīs) (“Trešā valsts”). Attiecībā uz dažām Trešām valstīm Eiropas Komisija ir noteikusi, ka tās nodrošina pienācīgu personas datu aizsardzības līmeni (piemēram, Korejas Republika, Apvienotā Karaliste) (“Adekvāta jurisdikcija”).
  Ja mēs nosūtām personas datus saņēmējam, kas atrodas Trešā valstī, kura nav noteikta kā Adekvāta jurisdikcija, mēs (vai mūsu apstrādātāji ES/EEZ, kas nosūta personas datus apakšapstrādātājiem šādās Trešās valstīs, ja piemērojams) nodrošinām atbilstošus drošības pasākumus, slēdzot Eiropas Komisijas pieņemtos datu pārsūtīšanas nolīgumus (standarta līguma punkti) ar saņēmējiem vai veicot citus efektīvus pasākumus, lai nodrošinātu pienācīgu datu aizsardzības līmeni.
  Attiecīgo drošības pasākumu kopiju var pieprasīt no mums vai mūsu datu aizsardzības inspektora (skat. 2. un 3. sadaļu).

 • 11. DATU SAGLABĀŠANA

 • 11.1.
  Uzņēmums Kia un/vai mūsu pakalpojumu sniedzēji glabā jūsu personas datus ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kuriem personas datus apkopo un kuri ir izklāstīti iepriekš.
  Kad jūsu personas datus šādiem mērķiem vairs nav nepieciešami, mēs tos izdzēsīsim no savām sistēmām un/vai reģistriem un/vai veiksim pasākumus to pienācīgai anonimizēšanai, lai jūs vairs nevarētu identificēt (ja vien mums nav pienākums saglabāt attiecīgos personas datus, lai izpildītu mums saistošus juridiskos vai reglamentējošos pienākumus, piemēram, uz līgumos, saziņā un uzņēmuma vēstulēs iekļautajiem personas datiem var attiekties tiesību aktos noteiktās glabāšanas prasības, saskaņā ar kurām datus var būt nepieciešams glabāt līdz 10 gadiem).
  11.2.
  Kia konta un/vai Vadības paneļa atiestatīšana: Vadības paneli var atiestatīt un Kia kontu var atiestatīt vai deaktivizēt, iestatot attiecīgo preferenci/nospiežot attiecīgo pogu (piemēram, lietotnē Kia Connect un/vai Vadības panelī pēc vajadzības).
  Šādā gadījumā attiecīgos personas datus, kas saistīti ar Kia kontu un/vai atrodas Vadības panelī, bloķēs un pēc tam dzēsīs, ja vien uz tiem neattiecas nepiemēro glabāšanas periods (skat. 8.1. sadaļu).
  Atiestatot Kia kontu un/vai Vadības paneli, jūs izrakstīs no lietotnes Kia Connect un/vai Vadības paneļa, un jums būs jāpiesakās no jauna vai jāpiesakās ar dažādiem akreditācijas datiem, ja plānojat izmantot pakalpojumus ar lietotnes Kia Connect un/vai Vadības paneļa palīdzību.
  Ņemiet vērā, ka
  ● pēc sava lietotnes Kia Connect konta deaktivēšanas Vadības paneļa pakalpojumi transportlīdzekļa Vadības panelī joprojām darbosies;
  ● pēc Vadības paneļa atiestatīšanas jūsu transportlīdzekli atvieno no lietotnes Kia Connect, tomēr tas neietekmē lietotnes Kia Connect darbību.

 • 12. DATU DROŠĪBA

 • Esam īstenojuši atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu, neatļautu piekļuvi un citiem nelikumīgas apstrādes veidiem.
  Tomēr internets ir atvērta sistēma, tādēļ datu nosūtīšana internetā nav pilnīgi droša. Lai gan mēs pastāvīgi uzlabojam drošības pasākumus saskaņā ar tehnisko attīstību un, lai nodrošinātu atbilstošu drošības līmeni visiem jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam, mēs nevaram garantēt to jūsu datu drošību, kurus mums pārsūta, izmantojot internetu.

 • 13. BEZSAISTES REŽĪMS (MODEMS IZSLĒGTS)

 • Bezsaistes režīmu Vadības panelī var aktivizēt, iestatot atbilstošo preferenci. Ja bezsaistes režīms ir ieslēgts, visas pakalpojumu funkcijas ir atspējotas un netiek apkopoti personiskie dati, it īpaši GPS dati. Automobiļa Vadības paneļa ekrāna augšdaļā redzama bezsaistes režīma ikona.

 • 14. ATJAUNINĀJUMI

 • Šo Paziņojumu par konfidencialitāti laiku pa laikam var grozīt vai atjaunināt, lai atspoguļotu izmaiņas mūsu praksē attiecībā uz personas datu apstrādi vai piemērojamo tiesību aktu izmaiņas. Mēs aicinām jūs uzmanīgi izlasīt šo Paziņojumu par konfidencialitāti un regulāri pārskatīt visas izmaiņas, kuras mēs varētu veikt saskaņā ar šī Paziņojuma par konfidencialitāti noteikumiem.
  Mēs publicēsim atjaunināto Paziņojumu par konfidencialitāti savās tīmekļa vietnēs, lietotnē Kia Connect un Vadības panelī. Pēdējā atjauninājuma datums ir norādīts šī Paziņojuma par konfidencialitāti augšdaļā.

 • 15. DEFINĪCIJAS

 • “pārzinis” ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopā ar citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.
  “VDAR” ir: i) Regula (ES) 2016/679 (Vispārējā datu aizsardzības regula); vai ii) attiecībā uz Apvienoto Karalisti — Regula (ES) 2016/679, jo tā ir daļa no Apvienotās Karalistes tiesību aktiem saskaņā ar 2018. gada Akta par Eiropas Savienību (izstāšanās) 3. sadaļu, kurā laiku pa laikam veic grozījumus (pazīstama arī kā AK VDAR).
  “personas dati” ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.
  “apstrādāt”/“apstrāde” ir jebkura darbība vai darbību kopums, ko veic ar personas datiem vai personas datu kopumiem, piemēram, datu apkopošana, reģistrēšana, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, izguve, konsultēšana, izmantošana, izpaušana, pārraidot, izplatot vai kā citādi darot pieejamu, saskaņošana vai apvienošana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
  “apstrādātājs” ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

 • 16. VIETĒJO TIESĪBU AKTU GROZĪJUMI

 • Piemēro šādus vietējo tiesību aktu grozījumus.
  Austrija
  11.1. sadaļa tiek grozīta šādi: jūsu personas datus uzņēmums Kia un/vai mūsu pakalpojumu sniedzēji glabā tikai tik lielā mērā, cik nepieciešams mūsu pienākumu izpildei, un tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuru dēļ personas datus apkopo, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem par datu aizsardzību. Kad uzņēmumam Kia vairs nevajadzēs apstrādāt jūsu personas datus, mēs tos izdzēsīsim no savām sistēmām un/vai reģistriem un/vai veiksim pasākumus to pienācīgai anonimizēšanai, lai jūs vairs nevarētu identificēt (ja vien mums nav jāsaglabā jūsu informācija, lai izpildītu juridiskos vai reglamentējošos pienākumus, kas attiecas uz uzņēmumu Kia; piemēram, uz līgumos, saziņā un uzņēmuma vēstulēs iekļautajiem personas datiem var attiekties obligātās saglabāšanas prasības, saskaņā ar kurām datus var būt nepieciešams saglabāt līdz pat 7 gadiem. Datu glabāšanas periodu var pagarināt, jo īpaši, ja tas nepieciešams uzņēmuma Kia likumīgo interešu dēļ (piemēram, sakarā ar draudošo tiesvedību vai tiesvedību, kas vēl nav pabeigta)).
  Beļģija
  Attiecībā uz datu glabāšanas periodu saskaņā ar 11.1. sadaļu Beļģijā personas datus, kas saistīti ar līgumattiecībām līgumos, saziņā vai komercvēstulēs, var glabāt uz laiku līdz 10 gadiem no brīža, kad beidzas jūsu un uzņēmuma Kia līgumattiecības. Ja šādi dati ir svarīgi jebkurā administratīvā vai tiesas procesā, uzņēmums Kia tos var glabāt visu šo procedūru laiku, ieskaitot jebkādu regresa termiņa beigas. Beļģijas datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija ir šāda: Autorité de protection des données Gegevensbeschermingsautoriteit, Rue de la presse 35 1000 Brussels, Tālr.: +32 (0)2 274 48 00, Fakss: +32 (0)2 274 48 35, E-pasts: contact(at)apd-gba.be
  Ungārija
  11.1. sadaļu aizstāj ar: jūsu personas datus uzņēmums Kia un/vai mūsu pakalpojumu sniedzēji glabā tikai tik lielā mērā, cik nepieciešams mūsu pienākumu izpildei, un tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuru dēļ personas datus apkopo, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem par datu aizsardzību. Kad uzņēmumam Kia vairs nevajadzēs apstrādāt jūsu personas datus, mēs tos izdzēsīsim no savām sistēmām un/vai reģistriem un/vai veiksim pasākumus to pienācīgai anonimizēšanai, lai jūs vairs nevarētu identificēt (ja vien mums nav jāsaglabā jūsu informācija, lai izpildītu juridiskos vai reglamentējošos pienākumus, kas attiecas uz uzņēmumu Kia; piemēram, uz līgumos, saziņā un uzņēmuma vēstulēs iekļautajiem personas datiem var attiekties obligātās saglabāšanas prasības, saskaņā ar kurām datus var būt nepieciešams saglabāt līdz pat 8 gadiem grāmatvedības dokumentu gadījumā no to izdošanas dienas). Ja šādi dati ir svarīgi jebkurā administratīvā vai tiesas procesā, uzņēmums Kia tos var glabāt visu šo procedūru laiku, ieskaitot jebkādu regresa termiņa beigas. Ungārijas datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija ir šāda: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Adrese: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tālrunis: +36-1-391-1400, Fakss: +36-1-391-1410, E-pasts: ügyfelszolgalat@naih.hu
  Itālija
  Neatkarīgi no tā, vai tas ir pretēji iepriekš minētajā Paziņojumā par konfidencialitāti norādītajam, tālāk minēto piemēros, ciktāl Itālijas tiesību akti attieksies uz jūsu personas datu apstrādi: i) uzņēmums Kia bez jūsu piekrišanas nekādā gadījumā neapstrādās jūsu personas datus profilēšanai; (ii) ja jūs esat esošais klients un esat sniedzis uzņēmumam Kia savu e-pasta adresi, un, neskarot jūsu tiesības uz iebildumiem saskaņā ar iepriekš minēto 8.6. sadaļu, uzņēmums Kia var nosūtīt jums tirdzniecības paziņojumus pa e-pastu saistībā ar produktiem vai pakalpojumiem, kas līdzinās produktiem vai pakalpojumiem, kurus jūs iegādājāties iepriekš; iii) attiecībā uz glabāšanas periodiem uzņēmums Kia saglabā personas datus, kas apstrādāti tirdzniecības vai profilēšanas nolūkā, ja tādi ir, attiecīgi 24 un 12 mēnešus, ja vien Itālijas datu aizsardzības uzraudzības iestāde nepilnvaro uzņēmumu Kia tos saglabāt ilgāku laiku. Itālijas datu aizsardzības uzraudzības iestādes kontaktinformācija šāda: Garante per la Protezione dei Dati Personali Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rome, www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it, E-pasts: garante@gpdp.it, Fakss: (+39) 06 696773785, Tālr.: (+39) 06 696771
  Nīderlande
  11.1. sadaļa tiek grozīta šādi: Standarta obligātais datu glabāšanas periods vispārējās uzskaites vajadzībām Nīderlandē ir 7 gadi. Ņemiet vērā, ka šo datu glabāšanas periodu var pagarināt, jo īpaši, ja to prasa piemērojamie tiesību akti un/vai tas nepieciešams uzņēmuma Kia likumīgo interešu dēļ (piemēram, sakarā ar draudošo tiesvedību vai tiesvedību, kas vēl nav pabeigta).
  Polija
  8.6. sadaļa tiek grozīta šādi: tiesības uz iebildumiem. Noteiktos apstākļos jums var būt tiesības, pamatojoties uz savu konkrēto situāciju, jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, un mūsu pienākums var būt vairs neapstrādāt jūsu personas datus. Turklāt, ja jūsu personas datus apstrādā tiešā tirdzniecības nolūkos, ja esat devis piekrišanu apstrādei šādiem mērķiem, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu, kas šādā tirdzniecībā attiecas uz jums apstrādei, un tas ietver profilēšanu tādā mērā, kādā tā ir saistīta ar šādu tiešu tirdzniecību. Šādā gadījumā mēs šādiem nolūkiem vairs neapstrādāsim jūsu personas datus. 11.1. sadaļa tiek grozīta šādi: jūsu personas datus uzņēmums Kia un/vai mūsu pakalpojumu sniedzēji glabā tikai tik lielā mērā, cik nepieciešams mūsu pienākumu izpildei, un tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuru dēļ personas datus apkopo, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem par datu aizsardzību. Kad uzņēmumam Kia vairs nevajadzēs apstrādāt jūsu personas datus, mēs tos izdzēsīsim no savām sistēmām un/vai reģistriem un/vai veiksim pasākumus to pienācīgai anonimizēšanai, lai jūs vairs nevarētu identificēt (ja vien mums nav jāsaglabā jūsu informācija, lai izpildītu juridiskos vai reglamentējošos pienākumus, kas attiecas uz uzņēmumu Kia; piemēram, standarta obligātais datu glabāšanas periods vispārējās uzskaites vajadzībām Polijā ir 5 gadi no iepriekšējo finanšu gadu beigām. Ņemiet vērā, ka šo datu glabāšanas periodu var pagarināt, jo īpaši, ja to prasa piemērojamie tiesību akti un/vai tas nepieciešams uzņēmuma Kia likumīgo interešu dēļ (piemēram, sakarā ar draudošo tiesvedību vai tiesvedību, kas vēl nav pabeigta). ) Polijas datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija ir šāda: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00 -193 Warszawa, E-pasts: kancelaria@uodo.gov.pl
  Slovākija
  Slovākijas datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija ir šāda: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovākijas Republika https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, Tālr.: + 421 2 32 31 32 14, E-pasts: statny.dozor@pdp.gov.sk
  Spānija
  8. panta 1. punkta. 2. apakšpunktu aizstāj ar: jums var būt tiesības iegūt apstrādē esošo personas datu kopiju. Pamatojoties uz administratīvajām izmaksām, mēs varam iekasēt saprātīgu maksu par papildu kopijām, kuras jūs pieprasījāt sešu mēnešu laikā, ja vien nav likumīga iemesla to darīt.11. sadaļu aizstāj ar: 11.1. Jūsu personas datus uzņēmums Kia un/vai mūsu pakalpojumu sniedzēji glabā tikai tik lielā mērā, cik nepieciešams mūsu pienākumu izpildei, un tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuru dēļ personas datus apkopo, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem par datu aizsardzību. Kad uzņēmumam Kia vairs nebūs nepieciešams apstrādāt jūsu personas datus, mēs tos bloķēsim, un pēc noilguma termiņa beigām (piemēram, uz līgumos, saziņā un uzņēmuma vēstulēs iekļautajiem personas datiem var attiekties likumā noteiktās saglabāšanas prasības, kas var noteikt, ka šādi dati jāglabā līdz 10 gadiem) mēs tos izdzēsīsim no savām sistēmām un/vai reģistriem un/vai veiksim pasākumus to pienācīgai anonimizēšanai, lai jūs vairs nevarētu identificēt 11.2. Ja datu glabāšanai nepiemēro juridiskus vai reglamentētus saglabāšanas periodus, visus personas datus, kas apstrādāti saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu, bloķē un pēc tam izdzēš vai anonimizē uzreiz pēc tam, kad ir pabeigta atsevišķa Pakalpojumu darbība, ar šādiem izņēmumiem:
  ● Reģistrēšanās un pieteikšanās datus glabā līguma darbības laikā (t.i., līdz septiņiem gadiem)
  11.3. Konta darbības izbeigšana: ja izvēlaties pārtraukt Pakalpojumu izmantošanu (piemēram, iestatot atbilstošo preferenci lietotnē Kia Connect) un/vai Kia Connect konta izmantošanu (piemēram, iestatot attiecīgo preferenci Vadības panelī), visus ar uzņēmumu Kia kontu saistītos personas datus bloķēs un pēc tam izdzēsīs, kā paskaidrots iepriekš.
  Šis dokuments ir uzņēmuma Kia informācijas aktīvs, un to aizsargā attiecīgie normatīvie akti.