Kia Connect Privatumo Pranešimas

Privatumo Pranešimas

 • Galioja nuo 2023 m. liepos d.

  1. Įvadas
  2. Duomenų valdytojas
  3. Duomenų apsaugos pareigūnas
  4. Su asmens duomenimis susiję tikslai, teisiniai pagrindai ir asmens duomenų kategorijos
  5. „Kia Connect“ programėlė
  6. Multimedijos sistema ir „in-Car“ paslaugos
  7. Kita duomenų tvarkymo veikla
  8. Jūsų teisės
  9. Duomenų gavėjai ir duomenų gavėjų kategorijos
  10. Tarptautinis duomenų perdavimas
  11. Saugojimo laikotarpis
  12. Duomenų sauga
  13. Autonominis režimas (išjungtas modemas) (angl. Offline Mode (Modem Off))
  14. Naujiniai
  15. Apibrėžtys
  16. Vietos įstatymų pakeitimai

 • 1. ĮVADAS

 • Šis „Kia Connect“ GmbH, registracijos numeris HRB 112541 (toliau – „Kia“, „mes“ arba „mus“), privatumo pranešimas (toliau – Privatumo pranešimas) taikomas renkant ir tvarkant asmens duomenis, susijusius su mūsų paslaugų teikimu per mūsų mobiliąją programėlę (toliau – „Kia Connect“ programėlė) ir per atitinkamos transporto priemonės multimedijos sistemą (toliau – Multimedijos sistema, kartu – Paslaugos) ir yra skirtas mūsų klientams, besinaudojantiems šiomis paslaugomis (toliau – jūs, jūsų, jus).
  „Kia“ labai rimtai vertina jūsų asmens duomenų ir privatumo apsaugą ir jūsų asmens duomenis tvarkys tik laikydamasi BDAR ir kitų taikomų duomenų apsaugos ir privatumo įstatymų.
  Atkreipiame dėmesį, kad be šio privatumo pranešimo apie jūsų asmens duomenų tvarkymą jus galime informuoti ir atskirai (jei reikia), pavyzdžiui, sutikimo formose arba atskiruose privatumo pranešimu.

 • 2. DUOMENŲ VALDYTOJAS

 • 2.1.
  Jei aiškiai nenurodyta, kitaip, duomenų valdytojas, atsakingas už bet kokius asmens duomenis, surinktus ir tvarkomus teikiant Paslaugas, yra „Kia Connect GmbH“.
  2.2.
  Jei turite klausimų, susijusių su šiuo Privatumo pranešimu, mūsų vykdomu jūsų asmens duomenų tvarkymu arba norite pasinaudoti kuria nors iš savo teisių, galite susisiekti su mumis:
  Kia Connect GmbHTheodor-Heuss-Allee 11 60486 Frankfurt am Main Vokietija
  El. paštas: info@kia-connect.eu
  Taip pat galite pasinaudoti mūsų kontaktine forma, kurią rastie šiuo adresu: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
  Arba galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną, kurio kontaktiniai duomenys nurodyti toliau esančiame 3 skyriuje.

 • 3. DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

 • Paskyrėme išorinį duomenų apsaugos pareigūną (toliau - DAP). Su mūsų DAP galite susisiekti adresu:
  Kia Connect GmbH
  Data Protection Officer
  Theodor-Heuss-Allee 11
  60486 Frankfurt am Main Vokietija
  El. paštas: dpo@kia-connect.eu

 • 4. SU ASMENS DUOMENIMIS SUSIJĘ TIKSLAI, TEISINIAI PAGRINDAI IR ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

 • Išsami informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir teisinius pagrindus bei asmens duomenų, kuriuos galime tvarkyti, kategorijas yra išdėstyta toliau pateiktuose 5–7 skirsniuose.
  Atkreipiame dėmesį, kad asmens duomenis tvarkysime tik tiek, kiek leidžia teisės aktai, ir tiek, kiek tai būtina atitinkamam tikslui pasiekti.
  Tikslai
  Jūsų asmens duomenis daugiausia tvarkysime siekdami sudaryti su jumis sutartį dėl paslaugų teikimo („Kia Connect“ naudojimo sąlygos) ir teikti jums paslaugas. Išsamesnė informacija apie paslaugas pateikta atitinkamame „Kia Connect“ naudojimo sąlygų paslaugų aprašyme.
  Taip pat jūsų asmens duomenis galime tvarkyti kitais 5–7 skirsniuose nurodytais tikslais.
  Pavyzdžiui, tai gali apimti ir asmens duomenų tvarkymą tam, kad: (i) būtų galima su jumis bendrauti; (ii) tiesioginės rinkodaros tikslais; arba (iii) analizuoti atitinkamus duomenis siekiant pagerinti mūsų teikiamas Paslaugas, kurti naujus mobilumo ir su mobilumu susijusius produktus ir (ar) paslaugas bei užtikrinti, kad atitinkami produktai ar paslaugos būti teikiami saugiai.
  Tikslams paminėtiems (iii) dalyje, duomenis galime analizuoti remdamiesi statistiniais ir matematiniais modeliais. Be to, jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir siekdami laikytis galiojančių įstatymų ar kitų teisinių įsipareigojimų (pvz., atskleisti atitinkamus asmens duomenis teismams ar baudžiamojo persekiojimo institucijoms) arba jei apie tokius tikslus jus esame informavę atskirai.
  Teisiniai pagrindai
  Paprastai, teikdami paslaugas, renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis siekdami imtis veiksmų jūsų prašymu prieš sutarties sudarymą (toliau – sutarties sudarymas) arba tiek, kiek būtina siekiant įvykdyti su jumis sudarytą sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b punktas), arba tiek, kiek tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų mūsų arba trečiosios šalies interesų (BDAR 6 str. 1 d. f punktas).
  Kalbant apie tam tikrą tvarkymo veiklą, jūsų asmens duomenis galime tvarkyti tiek, kiek tai būtina, kad būtų įvykdyta mums taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), arba kai davėte išankstinį sutikimą, kad jūsų asmens duomenys būtų atitinkamai tvarkomi konkrečiu tikslu (BDAR 6 str. 1 d. a punktas).
  Šaltiniai
  Jei šiame privatumo pranešime aiškiai nenurodyta kitaip, toliau šiuose 5–7 skirsniuose išvardytus asmens duomenis mums pateikiate tiesiogiai (pvz., įvesdami tam tikrus asmens duomenis į „Kia Connect“ programėlę) arba tiesiogiai iš jūsų transporto priemonės (pvz., iš jos jutiklių ir susijusių programų, prieinamų per multimedijos sistemą).
  Jūsų teisė neteikti mums savo asmens duomenų
  Apskritai, turite teisę neteikti mums savo asmens duomenų. Tačiau kai kuriais atvejais (pvz., naudojant tam tikras paslaugas), mums gali prireikti iš jūsų tam tikrų asmens duomenų, kad galėtume apdoroti jūsų užklausą arba teikti atitinkamas paslaugas. Apie reikalingus asmens duomenis atitinkamai informuosime.
  Trečiosios šalies naudojimasis transporto priemone ar paslaugomis
  Išsami informacija apie mūsų duomenų tvarkymo veiklą, kaip nurodyta šiame Privatumo pranešime, taikoma ir trečiosios šalies naudojimuisi atitinkama transporto priemone. Vis dėlto „Kia“ duomenų tvarkymas grindžiamas su transporto priemone susijusia informacija, kaip aprašyta šiame Privatumo pranešime.
  Todėl „Kia“ negalės identifikuoti automobilį vairuojančio atitinkamo asmens, nebent toks asmuo bus prisijungęs naudodamas asmeninį profilį arba bus pateikti kiti su atitinkamu asmeniu susiję identifikatoriai.
  „Kia Connect“ naudojimo sąlygose reikalaujama, kad informuotumėte kitus transporto priemonės naudotojus ir (arba) vairuotojus apie: (i) paslaugų suaktyvinimą; (ii) šiame privatumo pranešime aprašytą duomenų tvarkymą ir (iii) tai, kad naudojantis paslaugomis vietos nustatymo duomenys (GPS duomenis) turi būti renkami ir tvarkomi.
  Atkreipiame dėmesį, kad jei kitas asmuo naudojasi „Kia Connect“ mobiliąja programėle, prijungta prie tos pačios transporto priemonės kaip ir jūs, šis asmuo taip pat gali matyti transporto priemonės buvimo vietos duomenis savo „Kia Connect“ mobiliosios programėlės paskyroje (naudodamasis paslauga „Rasti mano automobilį“ (angl. Find My Car), net jei tuo metu transporto priemone naudojatės jūs. Tačiau šis asmuo negalės pasiekti jūsų tiesioginių maršrutų.

 • 5. „KIA CONNECT“ PROGRAMĖLĖ

 • 5.1.
  REGISTRACIJA IR PRISIJUNGIMAS
  5.1.1.
  Kia Connect mobiliosios programėlės registracijos procesas: norėdami naudoti „Kia Connect“ programėlę, turite užsiregistruoti ir sukurti paskyrą (toliau – „Kia“ paskyra). „Kia“ paskyra reikalinga ir norint užsiregistruoti kitose „Kia“ grupės narių Europoje teikiamose paslaugose. Išsami informacija apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, susijusius su „Kia“ paskyra, pateikiama atskirame privatumo pranešime, kurį rasite čia: https://connect.kia.com/eu/kia-account-docs/.
  Taip pat turite sutikti su „Kia Connect“ programėlės naudojimo sąlygomis. Norint nustatyti ryšį tarp galutinio naudotojo įrenginio (pvz. išmaniojo telefono), kuriame įdiegta „Kia Connect“ programėlė, ir atitinkamos transporto priemonės, reikia patvirtinimo.
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), el. pašto adresas, vardas, slaptažodis, pasisveikinimas, gimimo data, mobiliojo telefono numeris, šalis, pageidaujama kalba, patvirtinimo PIN kodas, automobilio ID numeris, aktyvavimo kodas, faktas, kad sutikote su „Kia Connect“ programėlės naudojimo sąlygomis.
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte, arba norint sudaryti sutartį su mumis (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).
  5.1.2.
  Prisijungimo procesas: norėdami naudotis paslaugomis per „Kia Connect“ programėlę, turite prisijungti. Prisijungę joje galite pridėti ir pašalinti savo „Kia“ automobilį (-ius) bei naudotis paslaugomis per „Kia Connect“ programėlę.
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: el. paštas ir slaptažodis.
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  5.2.
  NUOTOLINIS VALDYMAS
  5.2.1.
  Nuotolinė klimato kontrolė (taikoma tik elektromobiliams): ši paslauga leidžia nuotoliniu būdu per „Kia Connect“ programėlę valdyti ir planuoti jūsų elektromobilio oro kondicionavimą, įskaitant atitirpinimo funkcijas.
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: el. paštas ir slaptažodis: automobilio identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, datos ir laiko žyma, GPS duomenys, ridos skaitiklio rodmenys, automobilio būklės informacija (oro kondicionavimo būklė, variklio būklė, durų / bagažinės / langų / variklio gaubto atidarymo / uždarymo būklė).
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  5.2.2.
  Nuotolinis įkrovimas (taikoma tik elektromobiliams ir įkraunamiems hibridams): ši paslauga suteikia galimybę nuotoliniu būdu per „Kia Connect“ programėlę pradėti ir sustabdyti elektromobilio ir hibridinio automobilio akumuliatoriaus įkrovimą ir planuoti įkrovimą.
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, datos ir laiko žyma, GPS duomenys, odometro informacija, automobilio būklės informacija (oro kondicionavimo būklė, variklio būklė, durų / bagažinės / langų / variklio gaubto atidarymo / uždarymo būklė, padangų slėgio būklė, stabdžių / variklio tepalų būklė, informacija apie įkrovimą, atsarginė įkrovimo informacija, įkrovimo laikas, informacija apie įkrovimo kištuko tipą).
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  5.2.3.
  Nuotolinis durų valdymas: Ši paslauga suteikia galimybę nuotoliniu būdu užrakinti / atrakinti automobilio duris per tam tikras naudotojo sąsajas. Galėsite užrakinti arba atrakinti visas duris. Siekiant užtikrinti saugumą naudojantis šia paslauga, bus patikrintos kelios išankstinės sąlygos. Ši paslauga yra naudinga tais atvejais, kai negalite prisiminti, ar tinkamai užrakinote automobilį, suteikdama galimybę atlikti šį veiksmą nuotoliniu būdu.
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, datos ir laiko žyma, GPS duomenys, odometro skaitiklio rodmuo, automobilio būklės informacija (oro kondicionavimo būklė, variklio būklė, durų / bagažinės / langų / variklio gaubto atidarymo / uždarymo būklė, padangų slėgio būklė, pavarų / sėdynių būklė, kuro kiekis, stabdžių / variklio tepalų būklė).
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  5.2.4.
  Nuotolinis transporto priemonės konfigūravimas, profilio atsarginė kopija ir atkūrimas: paslauga jums suteikia galimybę „Kia Connect“ programėlėje tikrinti ir keisti automobilio nustatymus. Jūs taip pat galite sukurti atsarginę nustatymų kopijos informaciją ir pritaikyti ją savo transporto priemonėje.
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, naudotojo telefono numeris, SMS patvirtinimo kodas, naudotojo PIN kodas, ataskaitos laikas, automobilio konfigūracijos informacija, sistemos konfigūracijos informacija, navigacijos konfigūracijos informacija, navigacijos ieškomo objekto vietos (POI) informacija, profilio nuotrauka (jeigu pateikta).
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  5.2.5.
  Nuotoliniu būdu šildomos ir ventiliuojamos sėdynės (tik elektromobiliuose): ši paslauga suteikia galimybę jums nuotoliniu būdu valdyti savo elektromobilio priekinių ir galinių sėdynių šildymą ir ventiliavimą.
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, SIM ID numeris, datos ir laiko žyma, automobilio būklės informacija (variklio ir pavarų būklės informacija, durų, bagažinės ir stoglangio būklės informacija, šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo (angl. HVAC) būklė, akumuliatoriaus, kuro ir su likusiu kuru galimo nuvažiuoti atstumo (angl. DTE) būklės informacija, skysčių (langų plovimo skysčio ir stabdžių tepalo) būklės informacija, padangų, žibintų, išmaniojo rakto būklės informacija, elektromobilio (angl. EV) būklė).
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  5.2.6.
  Nuotolinis langų valdymas: ši paslauga suteikia galimybę jums nuotoliniu būdu valdyti savo automobilio langus.
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, SIM ID numeris, datos ir laiko žyma, automobilio būklės informacija (variklio ir pavarų būklės informacija, durų, bagažinės ir stoglangio būklės informacija, šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo (angl. HVAC) būklė, akumuliatoriaus, kuro ir su likusiu kuru galimo nuvažiuoti atstumo (angl. DTE) būklės informacija, skysčių (langų plovimo skysčio ir stabdžių tepalo) būklės informacija, padangų, žibintų, išmaniojo rakto būklės informacija, elektromobilio (angl. EV) būklė).
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  5.2.7.
  Nuotolinis avarinių žibintų valdymas (angl. Remote Hazard Light Control) (tik EV6): ši paslauga suteikia jums galimybę išjungti avarinius žibintus nuotoliniu būdu.
  Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: automobilio identifikavimo kodas (VIN), automobilio numeris, SIM kortelės numeris, datos ir laiko žyma, automobilio būklės informacija (galinių žibintų būklė, avarinių žibintų būklė, variklio ir pavarų būklės informacija, durelių, variklio gaubto, bagažinės ir stoglangio būklės informacija, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK) sistemos būklės informacija, akumuliatoriaus, degalų ir su likusiais degalais galimo nuvažiuoti atstumo (angl. DTE) būklės informacija, skysčių (plovimo skysčio ir stabdžių tepalo) būklės informacija, padangų, žibintų, išmaniojo rakto būklės informacija, elektromobilio (EV) būklė).
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  5.2.8.
  Nuotolinis įkrovimo durelių valdymas (angl. Remote Charging Door Control): ši paslauga suteikia jums galimybę nuotoliniu būdu valdyti automobilio įkrovimo dureles.
  Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: automobilio identifikavimo kodas (VIN), automobilio numeris, SIM kortelės numeris, datos ir laiko žyma, automobilio būklės informacija (įkrovimo durelių būklė, variklio ir pavarų būklės informacija, durelių, variklio gaubto, bagažinės ir stoglangio būklės informacija, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK) sistemos būklės informacija, akumuliatoriaus, degalų ir su likusiais degalais galimo nuvažiuoti atstumo (angl. DTE) būklės informacija, skysčių (plovimo skysčio ir stabdžių tepalo) būklės informacija, padangų, žibintų, išmaniojo rakto būklės informacija, elektromobilio (EV) būklė).
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  5.3.
  NUOTOLINĖS GEOLOKACIJOS PASLAUGOS
  5.3.1.
  Siųsti į automobilį ieškomo objekto vietą (angl. Send POI to Car): paslauga jums suteikia galimybę išsiųsti ieškomo objekto vietą (POI) į automobilio navigacijos sistemą ir suteikia galimybę nedelsiant naudoti POI (pvz., kaip kelionės tikslą planuojant maršrutą), kai tik bus užvestas automobilis.
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, datos ir laiko žyma, GPS duomenys, ieškomo objekto vietos (POl) informacija, paieškos raktiniai žodžiai, išmaniojo telefono kalbos nustatymai.
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  5.3.2.
  Rasti mano automobilį (angl. Find my Car) ir pirmosios mylios navigacija (angl. First Mile Navigation): ši paslauga suteikia galimybę naudotojui nustatyti automobilio buvimo vietą ir nuvykti į ją naudojant išmanųjį telefoną. Automobilio buvimo vieta bus rodoma „Kia Connect“ programėlėje.
  Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: automobilio identifikavimo kodas (VIN), automobilio numeris, SIM kortelės numeris, adresas, vardas, pavardė, informacija apie naudotojo ir automobilio buvimo vietą, kelio taškų informacija, data, laikas, laiko žyma ir greitis.
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  5.3.3.
  Mano kelionės (angl. My Trips): ši paslauga pateikia kiekvienos kelionės santrauką (per paskutines 90 dienų) su nurodyta data ir laiku, vidutiniu ir didžiausiu greičiu, nuvažiuotu atstumu ir tranzito laiku.
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, datos ir laiko žyma, GPS duomenys, važiavimo informacija (nuvažiuotas kelias, vidutinis greitis, maksimalus greitis, suvartoto kuro kiekis, visa suvartota energija, elektros energijos suvartojimas, važiavimo laikas, įšildymo laikas, vidutinis ridos skaitiklio rodmuo).
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  5.3.4.
  Paskutinės mylios navigacija (angl. Last Mile Navigation): ši paslauga suteikia galimybę jums pastačius automobilį toliau naudotis navigacija savo išmaniajame telefone iki galutinio atvykimo taško.
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, SIM ID numeris, adresas, vardas, vartotojo ir automobilio vietos informacija, maršruto taškų informacija, laikas, greitis.
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  5.4.
  INFORMACIJA APIE TRANSPORTO PRIEMONĘ
  5.4.1.
  Automobilio būklė: ši paslauga „Kia Connect“ programėlėje suteikia informaciją apie automobilį:
  ● Durų būklė
  ● Įkrovimo durelių būsena
  ● Bagažinės / variklio gaubto būklė
  ● Klimato kontrolės būklė
  ● akumuliatoriaus įkrovimo būklė, įkrovimo kištuko būklė, įkrovimo būklė (tik elektromobiliams)
  ● Degalų lygis (tik degalais varomose ir (arba) hibridinėse transporto priemonėse)
  ● Sėdynių šildymo ir ventiliacijos būklė
  ● Langų būklė
  ● Stoglangio būklė
  ● 12 V akumuliatoriaus būklė
  ● Žibintų būklė
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, SIM ID numeris, datos ir laiko žyma, GPS duomenys, ridos skaitiklio duomenys, automobilio būklės informacija (variklio ir pavarų būklės informacija; durų, bagažinės ir stoglangio būklės informacija; šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo (angl. HVAC) būklė, akumuliatoriaus, kuro ir su likusiu kuru galimo nuvažiuoti atstumo (angl. DTE) būklės informacija; skysčių (langų plovimo skysčio ir stabdžių tepalo) būklės informacija; padangų, žibintų, išmaniojo rakto būklės informacija; elektromobilio (angl. EV) būklė).
  Teisinis pagrindas: duomenų tvarkymas būtinas siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  5.4.2.
  Ataskaita apie automobilį: „Kia Connect“ programėlėje gausite ataskaitą. Ataskaitoje pateikiama automobilio diagnostikos informacija ir informacija apie vairavimo būdus. Būsite informuotas, kam reikia priežiūros ar remonto, taip pat gausite informaciją apie problemos sudėtingumą, remonto / priežiūros skubumą ir rekomenduojamus veiksmus.
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, datos ir laiko žyma, GPS duomenys, automobilio būklės informacija (variklio būklė), vairavimo būdo informacija (informacija apie automobilio greitį (maksimalus ir vidutinis greitis), greitėjimo būklės informacija, nuvažiuotas atstumas, akumuliatoriaus sąnaudų informacija (elektromobiliams)).
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  5.4.3.
  Automobilio diagnostika: automatinės diagnostikos paslaugos teikimas. Užvedus automobilį, automatiškai atliekamas diagnostikos nuskaitymas (diagnostikos sutrikimų kodas (angl. DTC)). Jeigu aptinkamas gedimas, gaunate pranešimą, kuriame paaiškinamas nustatytas gedimas, jo sudėtingumas, ir rekomenduojama, kokių reikia imtis veiksmų.
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, datos ir laiko žyma, GPS duomenys, ridos skaitiklio duomenys, DTC nuskaitymo rezultatai, automobilio būklės informacija (oro kondicionavimo būklė, variklio būklė, durų / bagažinės / langų / variklio gaubto atidarymo / uždarymo būklė, padangų slėgio būklė, pavarų / sėdynių būklė, kuro kiekis, stabdžių / variklio tepalų būklė).
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  5.4.4.
  Energijos sąnaudos (taikoma tik elektromobiliams): ši paslauga vizualizuoja „Kia Connect“ programėlėje esamas ir vidutines energijos sąnaudas, nuvažiuotą atstumą ir energijos rekuperacijos informaciją.
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), kaupiamieji ridos skaitiklio rodmenys, automobilio ID numeris, datos ir laiko žyma, visa suvartota energija (variklio energijos suvartojimas, kondicionieriaus energijos suvartojimas, elektrinio prietaiso energijos suvartojimas, informacija apie akumuliatoriaus priežiūrą, informacija apie regeneruotą energiją).
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  5.5.
  ĮSPĖJIMAI IR SAUGUMAS
  5.5.1.
  Įspėjimai apie automobilį: įspėjimo pranešimų teikimas. Jeigu automobilio langas yra atidarytas, kai automobilio variklis yra išjungtas, visada gausite apie tai pranešimą į „Kia Connect“ programėlę.
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, SIM ID numeris, datos ir laiko žyma, GPS duomenys, ridos skaitiklio duomenys, automobilio būklės informacija (variklio ir pavarų būklės informacija; durų, bagažinės ir stoglangio būklės informacija; šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo (angl. HVAC) būklė, akumuliatoriaus, kuro ir su likusiu kuru galimo nuvažiuoti atstumo (angl. DTE) būklės informacija; skysčių (langų plovimo skysčio ir stabdžių tepalo) būklės informacija; padangų, žibintų, išmaniojo rakto būklės informacija; elektromobilio (angl. EV) būklė).
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  5.5.2.
  Įsilaužimo signalizacija (tik automobiliams, kuriuose įrengta įsilaužimo signalizacija): jei įsijungia įsilaužimo signalizacija, gausite apie tai pranešimą į „Kia Connect“ programėlę.
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, datos ir laiko žyma, GPS duomenys, odometro skaitiklio rodmuo, automobilio būklės informacija (oro kondicionavimo būklė, variklio būklė, durų / bagažinės / langų / variklio gaubto atidarymo / uždarymo būklė, padangų slėgio būklė, pavarų / sėdynių būklė, kuro kiekis, stabdžių / variklio tepalų būklė).
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  5.5.3.
  Akumuliatoriaus išsikrovimo įspėjimas: kai 12 V akumuliatoriaus įkrovimas nukrenta žemiau tam tikro lygio, gausite apie tai pranešimą į „Kia Connect“ programėlę.
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, SIM ID numeris, akumuliatoriaus būklė, automobilio būklė, signalo tipas.
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  5.5.4.
  Galinės sėdynės įspėjimas: kai galinėje sėdynėje nustatomas bet koks judesys, gausite apie tai pranešimą į „Kia Connect“ programėlę.
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, SIM ID numeris, datos ir laiko žyma, GPS duomenys, odometro informacija, transporto priemonės būklės informacija (variklio ir pavarų būklės informacija, durų, gaubto, bagažinės ir stoglangio būklės informacija, šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo (ŠVOK) būklė, akumuliatoriaus, kuro ir su likusiu kuru galimo nuvažiuoti atstumo (angl. DTE) būklės informacija, skysčių (langų plovimo skysčio ir stabdžių tepalo) būklės informacija, padangų, žibintų, išmaniojo rakto būklės informacija, elektromobilio (angl. EV) būklė).
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).
  5.5.5.
  Nenaudojamo automobilio įspėjimas: kai įjungta automobilio stovėjimo pavara, o variklis veikia ir durelės yra atidarytos, gausite apie tai pranešimą į „Kia Connect“ programėlę.
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, SIM ID numeris, datos ir laiko žyma, GPS duomenys, ridos skaitiklio duomenys, automobilio būklės informacija (variklio ir pavarų būklės informacija; durų, bagažinės ir stoglangio būklės informacija; šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo (angl. HVAC) būklė, akumuliatoriaus, kuro ir su likusiu kuru galimo nuvažiuoti atstumo (angl. DTE) būklės informacija; skysčių (langų plovimo skysčio ir stabdžių tepalo) būklės informacija; padangų, žibintų, išmaniojo rakto būklės informacija; elektromobilio (angl. EV) būklė).
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).
  5.5.6.
  Aukštos įtampos akumuliatoriaus stebėjimo ir įspėjimų teikimo sistema (taikoma tik elektromobiliams): aptikus gedimą, „Kia Connect“ programėlėje ir multimedijos sistemoje gausite įspėjamąjį pranešimą.
  Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: oro kondicionavimo būklė, variklio būklė, durų / bagažinės / variklio dangčio / stoglangio / langų būklė, oro temperatūra, atitirpimo būklė, įkrovimo būklė, vairo šildymo būklė, šoninių veidrodėlių / galinio stiklo šildymo būklė, padangų slėgio būklė, 12 V akumuliatoriaus būklė, gedimo indikatoriaus lemputės būklė, išmaniojo rakto akumuliatoriaus būklė, degalų lygio būklė, plovimo skysčio būklė, stabdžių tepalo įspėjamosios lemputės būklė, miego režimo būsena, laikas, nuotolinio laukimo laiko įspėjimo, sistemos išjungimo įspėjimo būsena, galinių žibintų būklė, avarinių žibintų būklė.
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant ne tik mūsų, bet ir mūsų klientų bei kitų trečiųjų šalių teisėtų interesų (BDAR 6 str. 1 d. f punktas). Teisėti interesai yra šie: užtikrinti tinkamą mūsų paslaugų teikimą ir veikimą, teikti saugias paslaugas ir produktus mūsų ir „Kia“ grupės klientams, apsaugoti mūsų klientų sveikatą ir gyvybę, apsaugoti mūsų klientų turtą apsaugoti kitų transporto priemonėje ar šalia jos esančių žmonių sveikatą, gyvybę ir turtą.
  5.6.
  NUOTOLINIS NAUDOJIMO STEBĖJIMAS
  5.6.1.
  Patarnautojo režimas: ši paslauga leidžia stebėti transporto priemonės buvimo vietą, kada paskutinį kartą buvo išjungtas variklis, važiavimo laiką, atstumą ir didžiausią greitį „Kia Connect“ programėlėje.
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: unikalūs identifikaciniai numeriai (pvz., automobilio identifikavimo numeris (VIN)), pastatymo režimo būklės informacija (suaktyvinimo būklė, pastatymo režimo pradžios ir pabaigos laikas, nuvažiuoto kelio laikas, kilometražo laikas, tuščios eigos laikas, maksimalus greitis, nuvažiuotas atstumas), automobilio rodikliai (buvimo vieta, greitis, laikas, tikslumas, kryptis).
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  5.6.2.
  Įspėjimas apie kito asmens vairuojamą jūsų transporto priemonę (angl. Valet Alert): Suaktyvinus šią paslaugą Multimedijos sistemoje, „Kia Connect“ mobiliojoje programėlėje galite gauti pranešimus, jei jūsų transporto priemonė viršija pasirinktą atstumo ribą, greičio ribą ir tuščiosios eigos laiko limitą, kuriuos programėlėje turite būti nustatę iš anksto. Leidžiamas nuvažiuoti atstumas – nuo tos vietos, kurioje buvo suaktyvintas įspėjimas.
  Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), datos ir laiko žyma, GPS duomenys, įspėjimo apie kito asmens vairuojamą jūsų transporto priemonę būsenos informacija (aktyvinimo būsena, šio įspėjimo būsenos pradžios ir pabaigos laikas, važiavimo laikas, ridos laikas, variklio tuščiosios eigos laikas, maksimalus greitis, važiavimo atstumas), transporto priemonės indikatoriai (vieta, greitis, laikas, tikslumas, kryptis), pasirinkta atstumo riba, pasirinkta greičio riba, pasirinkta tuščiosios eigos veikimo trukmė.
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).
  5.6.3.
  Įspėjimas apie geotvorą: ši paslauga suteikia galimybę „Kia Connect“ programėlėje gauti pranešimus, jei jūsų transporto priemonė išvažiuoja iš leistinos zonos arba įvažiuoja į draudžiamą zoną. Naudodami „Kia Connect“ programėlę galite nustatyti leidžiamų ir draudžiamų zonų ribas.
  Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), datos ir laiko žyma, GPS duomenys, įspėjimo apie geotvorą būsenos informacija (aktyvinimo būsena, įspėjimo apie geotvorą būsenos pradžios ir pabaigos laikas, važiavimo laikas, kilometražo laikas, variklio tuščiosios eigos laikas, maksimalus greitis, važiavimo atstumas), transporto priemonės indikatoriai (vieta, greitis, laikas, tikslumas, kryptis), pasirinktos leistinos zonos, pasirinktos draudžiamos zonos).
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).
  5.6.4.
  Įspėjimas apie greitį (angl. Speed Alert): suaktyvinus šią paslaugą multimedijos sistemoje, „Kia Connect“ programėlėje galite gauti pranešimus, jei jūsų transporto priemonė viršija greičio ribą, kurią programėlėje turite būti nusistatę iš anksto.
  Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), datos ir laiko žyma, GPS duomenys, įspėjimo apie greitį būsenos informacija (aktyvavimo būsena, įspėjimo apie greitį būsenos pradžios ir pabaigos laikas, važiavimo laikas, ridos laikas, variklio tuščiosios eigos laikas, maksimalus greitis, važiavimo atstumas), transporto priemonės indikatoriai (vieta, greitis, laikas, tikslumas, kryptis), pasirinkta greičio riba.
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).
  5.6.5.
  Įspėjimas apie laiko ribą (angl. Time Fencing Alert): ši paslauga leidžia „Kia Connect“ programėlėje gauti pranešimus, jei jūsų transporto priemonė pradeda važiuoti už laiko intervalo ribų, kurį programėlėje turite būti nustatę iš anksto.
  Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), datos ir laiko žyma, GPS duomenys, įspėjimo apie laiko ribą būsenos informacija (aktyvavimo būsena, įspėjimo apie laiko ribą būsenos pradžios ir pabaigos laikas, važiavimo laikas, kilometražo laikas, variklio tuščiosios eigos laikas, maksimalus greitis, važiavimo atstumas), transporto priemonės indikatoriai (vieta, greitis, laikas, tikslumas, kryptis), pasirinkti laiko langai.
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).
  5.6.6.
  Įspėjimas apie tuščiąją eigą (angl. Idle Alert): paslauga jums suteikia galimybę „Kia Connect“ programėlėje gauti pranešimus, jei jūsų transporto priemonė tuščiąja eiga važiuoja ilgiau, nei esate nustatę „Kia Connect“ programėlėje.
  Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), datos ir laiko žyma, GPS duomenys, įspėjimo apie tuščiąją eigą būsenos informacija (aktyvinimo būsena, šio įspėjimo būsenos pradžios ir pabaigos laikas, važiavimo laikas, ridos laikas, variklio tuščiosios eigos laikas, maksimalus greitis, važiavimo atstumas), transporto priemonės indikatoriai (vieta, greitis, laikas, tikslumas, kryptis), pasirinkta tuščiosios eigos veikimo trukmė.
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).
  5.7.
  INFORMACIJA APIE PAGEIDAUJAMĄ PREKYBOS ATSTOVĄ
  Ši paslauga suteikia galimybę sinchronizuoti informaciją apie „pageidaujamą prekybos atstovą“ tarp „MyKia“ svetainės ir „MyKia“ programėlės (jei ji prieinama jūsų šalyje), „Kia Connect“ programėlės. Sinchronizavimas yra neprivalomas ir turi būti suaktyvintas, jei norite jį naudoti. Jei nuspręsite nesinchronizuoti informacijos apie apie „pageidaujamą prekybos atstovą“, funkcija apie „pageidaujamą prekybos atstovą“ programėlėje „Kia Connect“ vis tiek bus prieinama, tačiau rodoma informacija gali skirtis nuo „MyKia“ esančios informacijos.
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), el. pašto adresas, UUID, prekybos atstovo pavadinimas, prekybos atstovo adresas, prekybos atstovo kontaktiniai duomenys, prekybos atstovo informacija, prekybos atstovo darbo valandos.
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  5.8.
  PAGRINDINIO MENIU ŽEMĖLAPIS IR PAIEŠKOS JUOSTA
  Pagrindinio meniu žemėlapyje rodoma jūsų dabartinę vietą. Pagrindinio meniu paieškos juosta leidžia ieškoti ieškomų objektų vietų (angl. POI).
  Šiuo tikslu sutarčiai vykdyti tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: GPS duomenys, paieškos raktiniai žodžiai, išmaniojo telefono kalbos nustatymai.
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  5.9.
  „TOUCH ID“ IR „FACE ID“ („IOS“) ARBA PIRŠTO ATSPAUDO IR VEIDO ATPAŽINIMO („ANDROID“) NAUDOJIMAS
  Norėdami atrakinti, galite naudoti tam tikras „Kia Connect“ mobiliosios programėlės „Touch ID“ ar „Face ID“ („iOS“) arba piršto atspaudo ir veido atpažinimo („Android“) funkcijas. Jūsų biometriniai duomenys saugomi tik jūsų išmaniajame telefone ir mums neperduodami. Tad neturime prieigos prie šių duomenų. Išmaniojo telefono sistema į „Kia Connect“ mobiliąją programėlę perduoda tik informaciją, ar biometrinius duomenis pavyko sėkmingai patvirtinti. Atitinkamuose savo išmaniojo telefono nustatymuose „Touch ID“ ar „Face ID“ („iOS“) arba piršto atspaudo ir veido atpažinimo funkciją („Android“) galite bet kuriuo metu išjungti.
  Šiuo tikslu sutarčiai vykdyti tvarkoma ši asmens duomenų kategorija: informacija ar biometriniai duomenys buvo sėkmingai patvirtinti.
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  5.10.
  PRODUKTO / PASLAUGOS TOBULINIMAS
  Įjungus produkto / paslaugos tobulinimo (angl. Product/Service improvement) funkciją, remdamiesi jūsų sutikimu apdorosime duomenis, susijusius su transporto priemonės veikimu, naudojimu, eksploatavimu ir būkle, siekdami pagerinti produktų ir paslaugų kokybę. Jūsų sutikimas yra savanoriškas ir jį galima bet kada atšaukti išjungus atitinkamą mygtuką. Sutikimo atsisakymas neturės įtakos iki tol atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui. Norint įjungti „Produkto / paslaugos tobulinimą“, dėl techninių priežasčių būtina įjungti ir geografinės informacijos sistemą (GIS).
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: informacija apie būklę:oro valdymo sistemos būklės informacija, akumuliatoriaus būklės informacija, techninių ir su stabilumu susijusių sistemų būklės informacija, prietaisų skydelio naudojimo ir būklės informacija, su oro kondicionavimu ir šildymu susijusi informacija, variklio, stabdžių ir jėgos pavaros būklės informacija, su funkcijomis susijusi būklės informacija, su pavaromis ir energijos sąnaudomis susijusi informacija, su įspėjimų ir pagalbos sistema susijusi informacija, su vairu ir padangomis susijusi informacija, su varikliu ir įkrovimu susijusi informacija, elektromobilio (EV) naudojimo ir būklės informacija, su multimedijos naudojimu (pvz., funkcija „patinka“) ir būkle susijusi informacija bei GPS ir greičio informacija.
  Teisinis pagrindas: duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų išankstiniu sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a punktas).

 • 6. MULTIMEDIJOS SISTEMA IR „IN-CAR“ PASLAUGOS

 • 6.1.
  PRANEŠIMŲ CENTRAS
  Pranešimų centras suteikia galimybę pranešimus iš „Kia“ gauti multimedijos sistemos ekrane. Tai gali būti, inter alia, su jūsų transporto priemone susiję grąžinimo kampanijos pranešimai, priminimai apie techninę priežiūrą ir pranešimai apie techninės priežiūros veiksmus.
  Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: unikalūs identifikaciniai numeriai (pvz., automobilio identifikavimo numeris (VIN)), sekos ID numeris, skaitymo režimas, UTC laikas.
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).
  6.2.
  „KIA CONNECT LIVE“ PASLAUGOS
  Šios paslaugos suteikia jums galimybę naudotis šiomis funkcijomis:
  – Tiesioginė eismo informacija ir internetinė navigacija: ši paslauga teikia tiesioginę eismo informaciją maršrutams apskaičiuoti ir eismo situacijai rodyti. Internetinė navigacija suteikia jums galimybę ja naudotis iki norimo kelionės tikslo, remiantis realaus laiko eismo duomenų ir ankstesnės eismo informacijos deriniu.
  ● Aktuali ieškomo objekto vieta (POI): ši paslauga teikia informaciją apie netoliese esančius ieškomus objektus pagal esamą transporto priemonės buvimo vietą.
  ● Oras: ši paslauga teikia vietos orų informaciją.
  ● Automobilio statymo informacija: ši paslauga teikia informaciją apie automobilių statymą gatvėje ir aikštelėse, netoliese dabartinės padėties, netoliese paskirties vietos, netoliese slinkties ženklo ar netoliese nuo miesto centro.
  ● EV POI (tik elektromobiliams ir įkraunamiems hibridiniams elektromobiliams): paslauga teikia informaciją apie netoliese esančias įkrovimo stoteles, įskaitant prieinamumą remiantis esama padėtimi.
  ● Ieškoma prekybos atstovo vieta (POI): šalia „Kia“ prekybos atstovo buvimo vietos informacija remiantis netoliese esančia dabartine automobilio padėtimi.
  ● Greičio matuoklio / pavojaus zonos įspėjimai (galimi, tik jeigu jie teisėti naudojimo šalyje): paslauga praneša praneša apie vietoves, kuriose itin dažnai įvyksta nelaimingi atsitikimai, ir įspėja apie dažnų nelaimingų atsitikimų vietas arba greičio matavimo kameras.
  ● Sporto lyga (angl. Sports League): ši paslauga teikia informaciją apie buvusius ir būsimus pasirinktų sporto šakų ir lygų renginius.
  ● Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: GPS duomenys, paslaugų užklausos ir atsakymai ieškant serverio (ieškomo objekto vietos (POI) duomenys), prekybos atstovo POI duomenys, su degalais susijusi informacija, su automobilio statymu susijusi informacija, greičio matuoklių informacija, elektromobilių (EV) stotelių informacija, orų informacija), eismo informacija, atstumo matavimo vienetai (kilometrai, mylios, metrai), kalbos nustatymai, telekomunikacijų operatoriaus informacija, unikalūs identifikatoriai (pvz., automobilio identifikavimo kodas (VIN), vairuotojo ID numeris, paslaugos ID numeris), telefono numeris, data ir vietos laikas, protokolo versija, navigacijos įrenginio informacija (pvz., aparatinės įrangos versija, programinės įrangos versija), maršruto informacija (pvz., pradinis taškas, nustatymai, galutinis taškas, numatomas laikas), lygos rungtynių informacijos užklausa, komandos rungtynių informacijos užklausa, lygos ID numeris, lygos rungtynių versija, komandos kodo ID, dominančios šalies ID, šalies kodas, lygos versija, komandos versija, logotipo versija.
  ● Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  ● Išvardytus duomenis varkysime ir siekdami tobulinti „Kia Connect Live“ paslaugas.
  ● Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas). Mūsų pagrįsti siekiai yra pagerinti „Kia Connect Live“ paslaugas.
  6.3.
  INTERNETINĖ BALSO ATPAŽINIMO FUNKCIJA
  Ši paslauga suteikia galimybę balso komandomis naudotis tam tikromis automobilio funkcijomis ir jas valdyti bei kurti ir siųsti tekstinius pranešimus per prijungtą mobilųjį įrenginį. Internetinė balso atpažinimo funkcija veikia internetinėje aplinkoje (debesyje). Suaktyvinus mūsų paslaugas transporto priemonės multimedijos sistemoje, internetinė balso atpažinimo funkcija įjungiama pagal numatytuosius nustatymus. Teikiant šią paslaugą jūsų asmens duomenys (pvz., balso pavyzdžiai) turi būti perduodami mūsų paslaugų teikėjui „Cerence B.V.“ ir jo subtvarkytojai, kurie gali būti įsisteigę ne ES/EEE šalyse ir nebūtinai užtikrina atitinkamą duomenų apsaugos lygį (daugiau informacijos rasite 9 ir 10 skirsniuose). Galite neleisti perduoti savo asmens duomenų „Cerence B.V.“, išjungdami internetinę balso atpažinimo paslaugą atitinkamuose multimedijos nustatymuose. Jei išjungsite internetinę balso atpažinimo paslaugą, jūsų automobilio balso atpažinimo funkcija gali būti apribota arba išjungta.
  „Cerence B.V.“ pakeičia balsų pavyzdžius į tekstinius pavyzdžius, (jeigu reikia) semantiškai juos išaiškindami, ir rezultatą siunčia atgal į automobilį.
  Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: balso įrašymas, GPS (vietos nustatymo) duomenys, ieškomo objekto vieta (POI), „Cerens“ naudotojo ID. Tai yra unikalus ID kodas, naudojamas registracijai „Cerence B.V.“ serveryje. „Cerence“ naudotojo ID ir transporto priemonės identifikavimos numeris (VIN) ar kiti identifikatoriai nėra tarpusavyje susiję. Tai reiškia, kad „Cerence B.V.“ negali nustatyti fizinio asmens tapatybės pagal perduotus duomenis.
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).
  Balso įrašas ir GPS duomenys bus renkami bei r saugomi ir siekiant atlikti ir tobulinti internetinę balso atpažinimo paslaugą.
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų mūsų interesų (BDAR 6 str. 1 d. f punktas). Mūsų teisėti interesai yra šie: Internetinio balso atpažinimo paslaugos tobulinimas.
  6.4.
  ASMENINIO KALENDORIAUS / NAVIGACIJOS SINCHRONIZAVIMAS
  Ši paslauga leidžia sinchronizuoti „Google“ kalendorių arba „Apple“ kalendorių išmaniajame telefone su integruota multimedijos sistemos kalendoriaus funkcija. Tai suteikia galimybę matyti savo asmeninį kalendorių multimedijos sistemos ekrane ir naudoti jį nustatant kelionės tikslą. Ši paslauga yra suderinama ir su „Google“, ir su „Apple“ kalendoriumi.
  Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: unikalūs identifikatoriai (pvz., transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), el. pašto adresas, el. pašto paskyros kalendoriaus ID numeris, „Google“ prieigos raktas ar „iCloud“ slaptažodis, kalendoriaus įrašai (pvz., susitikimo pavadinimas, data ir laikas, adresas).
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).
  6.5.
  SU TRANSPORTO PRIEMONE SUSIJĘ PRANEŠIMAI
  6.5.1.
  Grąžinimo kampanijų pranešimai: per minėtą pranešimų centrą pranešime jums apie aktyvią (-as) grąžinimo kampaniją (-as), taikomą (-as) jūsų automobiliui. Pranešimai apie atšaukimo kampanijas taip pat gali būti siunčiami kitais būdais (pvz., „Kia Connect“ programėlę, el. paštu į jūsų registruotą el. pašto adresą arba laišku).
  Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: unikalūs identifikaciniai numeriai (pvz., automobilio identifikavimo numeris (VIN)), sekos ID numeris, skaitymo režimas, UTC laikas, odometras, garantijos pradžios data).
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  6.5.2.
  Priminimai apie paslaugą: naudodamiesi minėtu pranešimų centru atsiųsime jums priminimus apie artėjančias reguliarios jūsų „Kia“ automobilio techninės priežiūros datas.
  Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: unikalūs identifikaciniai numeriai (pvz., automobilio identifikavimo numeris (VIN)), sekos ID numeris, skaitymo režimas, UTC laikas, odometras, garantijos pradžios data).
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  6.5.3.
  Techninės priežiūros veiksmų pranešimai: įvertinsime, ar jūsų transporto priemonėje bus atliekami rekomenduojami techninės priežiūros veiksmai (pvz., programinės įrangos atnaujinimus, dalių keitimą patobulintomis dalimis arba kokybės patikrinimus, kuriuos reikia atlikti tam tikriems „Kia“ automobilio komponentams). Informacija apie rekomenduojamus aptarnavimo veiksmus jums gali būti pateikiama minėtame pranešimų centre ir (arba) „Kia Connect“ programėlėje arba el. paštu jūsų registruotu el. pašto adresu.
  Šiam tvarkymui reikalingas išankstinis jūsų sutikimas, kurį galite duoti suaktyvinę atitinkamą sutikimo mygtuką „Kia Connect“ programėlės sutikimų sąraše. Jūsų sutikimas yra savanoriškas, kurį bet kada galite atšaukti (pvz., sutikimų sąraše išaktyvinę atitinkamą sutikimo mygtuką „Kia Connect“ programėlės sutikimų sąraše). Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo, pagrįsto tokiu sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui.
  Šiuo tikslu, tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: unikalūs identifikaciniai numeriai (pvz., automobilio identifikavimo numeris (VIN), sekos ID numeris, skaitymo režimas, UTC laikas, kilometražas, garantijos pradžios data).
  Teisinis pagrindas: duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų išankstiniu sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a punktas).
  6.5.4.
  Priminimai apie privalomą transporto priemonių techninę apžiūrą (pvz., TÜV Vokietijoje arba MOT Jungtinėje Karalystėje): informuosime jus apie artėjančias privalomas transporto priemonių patikras. Pavyzdžiui, priminimus apie JK transporto priemonių „Transporto ministerijos“ patikrą (paprastai vadinamą MOT).Naudodamiesi šia paslauga, turite pateikti „Kia“ teisingą paskutinės privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros datą ir transporto priemonės pirmosios registracijos datą.
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: unikalūs identifikaciniai numeriai (pvz., automobilio identifikavimo numeris (VIN)), sekos ID numeris, skaitymo režimas, UTC laikas, kilometražas, garantijos pradžios data), paskutinė transporto priemonės data, pirmosios registracijos data.
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  6.6.
  MYGTUKAS „PATINKA“ MUZIKAI IŠ USB ATMINTINĖS IR RADIJO
  Mygtukas „patinka“ muzikai iš USB atmintinės ir radijo leidžia pasirinkti mėgstamas dainas ir sukurti jų grojaraštį. Galite pasirinkti, kad dainos patinka arba nepatinka naudodami informacijos ir pramogų sistemos muzikos funkcijoje integruotą mygtuką „patinka“.
  Šiuo tikslu tvarkome šių kategorijų asmens duomenis: šaltinio tipas (USB muzika, radijas, „Bluetooth“ muzika), dainos pavadinimas, atlikėjas ir albumas, informacija apie patinkantį / nepatinkantį kūrinį, GPS duomenys, aplinkos oro temperatūra, automobilio greitis, oro (pagal jūsų dabartinę buvimo vietą) ir laiko informacija.
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  6.7.
  OTA ATNAUJINIMAS
  Funkcija „Žemėlapių bei informacijos ir pramogų atnaujinimas OTA būdu“ suteikia šias galimybes:
  ● transporto priemonės navigacijos sistemos žemėlapių atnaujinimai (toliau – Žemėlapių atnaujinimas); ir (arba)
  ● informacijos ir pramogų programinės įrangos naujiniai arba multimedijos sistemos programinės įrangos patobulinimai (informacijos ir pramogų atnaujinimas)
  iš mūsų serverių į įterptąją telematikos sistemą vadinamuoju „belaidžiu“ arba OTA būdu.
  Išsamesnė informacija apie Žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos OTA atnaujinimą pateikta „Kia Connect“ Naudojimo sąlygų 4.1.3 skirsnyje.
  Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: unikalūs identifikatoriai (pvz., transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), transporto priemonės programinės įrangos versija, diagnostikos gedimų kodai, automobilio pagaminimo data, GPS duomenys (ilguma, platuma, aukštis virš jūros lygio), telekomunikacijų paslaugų teikėjas, kalbos nustatymai, šalies kodas arba regiono kodas, pagrindinio įrenginio identifikatoriai (pvz., tipas, sistemos versija, platforma, gamintojas),atitinkami metaduomenys.
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  Kad būtų išvengta abejonių, jei Žemėlapių naujinius ir (arba) informacijos ir pramogų naujinius gaunate apsilankę šiame tinklalapyje https://update.kia.com/EU/E1/Main arba prekybos atstovybėje, šie naujiniai jums nebus siūlomi naudojant „belaidžio ryšio“ būdą, o mes nesame susijusio asmens duomenų tvarkymo valdytojai.

 • 7. KITA DUOMENŲ TVARKYMO VEIKLA

 • Be 5 ir 6 skirsniuose nurodytos duomenų tvarkymo veiklos, jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir šiais tikslais:
  7.1.
  Komunikacija: galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, siekdami komunikuoti su jumis dėl paslaugų ar sutarties, kurią su jumis sudarėme (pvz., norėdami suteikti kliento pagalbą, informuoti jus apie paslaugų technines problemas, vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, informuoti jus apie „Kia Connect“ ar šio pranešimo dėl privatumo apsaugos pasikeitimus), per keletą komunikacijos kanalų, įskaitant jūsų transporto priemonės pagrindinį bloką (naudojant pranešimų centrą), el. paštą, telefoną ir pranešimus „Kia Connect App“ programėlėje (šiam tikslui „Kia Connect App“ suteikia atskirą pašto dėžutę). Kai susisiekiate su mumis galimais komunikacijos kanalais (pvz., mūsų interneto svetainės kontaktinė forma, el. paštas ar telefonas), galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kad reaguotume į jūsų užklausą ir atitinkamai komunikuotume su jumis dėl jūsų užklausos. Tam tikri „Kia Connect“ programėlės kontaktų formos laukeliai yra iš anksto užpildyti, kad būtų patogiau naudotis kontaktine forma. Informacija apie komunikaciją susijusią su mūsų rinkodaros veikla, pateikta tolesniame 7.3 skirsnyje.
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: kontaktinė informacija (pvz., el. pašto adresas, telefono numeris), duomenys, susiję su pranešimų centro naudojimu (t. y. unikalūs identifikatoriai, pvz., transporto priemonės identifikacinis numeris (VIN), sekos ID, skaitymo būsena, UTC laikas), duomenys svarbūs siunčiant pranešimus „Kia Connect App“ programėlės (vartotojo ID, šalis, kalba, prietaiso ID, operacinės sistemos žetonas, platforma, UUID, kontakto ID) vardu, jūsų pateikta informacija, susijusi su atitinkama užklausa, sutarties duomenys.
  Teisinis pagrindas: šiuos duomenis tvarkyti yra būtina siekiant vykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), arba remiantis mūsų teisėtais interesais (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Mūsų teisėti interesai yra šie: teikti kuo geriausias paslaugas savo klientams ir tinkamai atsiliepti į savo klientų užklausas bei jas tvarkyti.
  7.2.
  Techninė pagalba: aptikus techninę problemą, susijusią su jūsų transporto priemone ir paslaugomis, mums gali prireikti nuskaityti informaciją iš jūsų transporto priemonės, siekiant tokią informaciją išanalizuoti ir pašalinti aptiktą problemą. Pagal jūsų suteiktą sutikimą rinksime ir tvarkysime duomenis iš taip vadinamo pagrindinio bloko žurnalo failo, tarp kurių gali būti tam tikrų kategorijų jūsų asmens duomenų. Jūsų sutikimas pateikiamas savanoriškai ir jį galima atšaukti bet kuriuo metu (pvz., naudojantis mūsų interneto svetainės kontaktine forma srityje „Pagalba klientams“, skirsnyje „Susisiekite su mumis“: (https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/)). Jūsų sutikimo atšaukimas nedaro įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui pagal jūsų sutikimą iki jo atšaukimo. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad atsisakius pateikti šį sutikimą arba savo sutikimą atšaukus, tai gali kliudyti mums pasiūlyti arba užbaigti jūsų transporto priemonėje aptiktos problemos analizę ir teikti paslaugas.
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: transporto priemonės identifikacinis numeris (VIN), laiko žymos, geografinės vietos duomenys / GPS koordinatės (pvz., jūsų ankstesni kelionės tikslai), taip pat transporto priemonės diagnostikos informacija, susijusi su našumu, naudojimu, valdymu ir transporto priemonės būkle.
  Teisinis pagrindas: Tvarkymas pagrįstas jūsų pirmiau pateiktu sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
  7.3.
  Rinkodara: galime susisiekti su jumis jūsų automobilio Multimedijos sistema, el. paštu ir (arba) pranešimais per „Kia Connect App“ programėlę (šiam tikslui „Kia Connect App“ suteikia atskirą pašto dėžutę), kad pateiktume jums reklaminę informaciją apie savo produktus ir (arba) paslaugas, pakviestume jums dalyvauti apklausose ar suteikti jums galimybę pateikti savo nuomonę.
  El. laiškai ir pranešimai per „Kia Connect App“ programėlę paprastai siunčiami iš anksto gavus jūsų sutikimą ir šie pranešimai ribojami sutikimo apimtimi. Galite pateikti savo sutikimą aktyvindami atitinkamą sutikimo mygtuką „Kia Connect App“ programėlės sutikimų sąraše ar kitomis atitinkamomis priemonėmis (jeigu taikoma). Jūsų sutikimas pateikiamas savanoriškai ir jį bet kada galima atšaukti (pvz., išaktyvinus atitinkamo sutikimo mygtuką „Kia Connect App“ programėlės sutikimų sąraše). Taip pat galite bet kada atsisakyti mūsų reklaminių el. laiškų, paspausdami atsisakymo nuorodą, kuri pateikta kiekviename mūsų siunčiamame reklaminiame el. laiške. Jūsų sutikimo atšaukimas nedaro įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui pagal jūsų sutikimą iki jo atšaukimo. Taip pat turite teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais (žr. tolesnį 8.6 skyrių, kuriame pateikta daugiau informacijos).
  Jeigu pateikėte mums savo el. pašto adresą registruodamiesi mūsų paslaugoms ir jeigu neprieštaravote, atitinkamu el. pašto adresu galime siųsti jums informaciją apie panašias „Kia Connect“ paslaugas arba produktus, be išankstinio jūsų sutikimo. Taip yra dėl to, kad tokias atvejais iš jūsų, kaip esamo kliento sutikimas nėra reikalingas. Ši nuostata taikoma ir siunčiant jums pranešimus per „Kia Connect App“ programėlę (šiam tikslui programėlės atskirai suteiktą pašto dėžutę). Tačiau jūs turite teisę bet kada be jokio mokesčio (išskyrus perdavimo išlaidas pagal bazinius įkainius) atsisakyti gauto tokius elektroninius rinkodaros el. laiškus (pvz., išaktyvindami atitinkamus mygtukus „Kia Connect App“ sąraše „Su paslaugomis susijusi reklama“). Taip pat galite bet kada atsisakyti mūsų reklaminių el. laiškų, paspausdami atsisakymo nuorodą, kuri pateikta kiekviename mūsų siunčiamame reklaminiame el. laiške. Taip pat turite teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais (žr. tolesnį 8.6 skyrių, kuriame pateikta daugiau informacijos).
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, kontaktinė informacija (pvz., el. pašto adresas), techniniai duomenys (pvz., prietaiso informacija, IP adresas, vartotojo ID, UUID); informacija apie jūsų sutikimą (pvz., sutikimo davimo data ir laikas).
  Teisinis pagrindas: Tvarkymas pagrįstas jūsų pirmiau pateiktu sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas; Vokietijos kovos su nesąžininga konkurencija įstatymo 7 skyriaus 2 dalies 2 punktas (vok. santrumpa – UWG)), arba tai būtina siekiant teisėto mūsų intereso (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas; UWG 7 skyriaus 3 dalis). Mūsų teisėti interesai – gerinti savo paslaugas ir produktus.
  7.4.
  Nuomonė ir apklausos: kartais galime pakviesti jus išsakyti savo nuomonę ir (arba) dalyvauti apklausose, susijusiomis su mumis ir mūsų paslaugomis, įskaitant pagalbos paslaugas (žr. pirmesnį 4.3.3 skyrių, kuriame pateikta išsami informacija apie mūsų komunikaciją su jumis). Jeigu pateikiate savo nuomonę arba dalyvaujate mūsų apklausoje, galime tvarkyti atitinkamus asmens duomenis, siekdami tvarkyti ir įvertinti jūsų nuomonę arba vykdyti, tvarkyti ir įvertinti apklausą. Tai darome siekdami pagerinti savo paslaugas ir pritaikyti jas prie savo klientų poreikių.
  Kai kuriais atvejais galime vykdyti apklausas naudodamiesi „Salesforce Marketing Cloud“ platforma, kurią suteikia „salesforce.com Germany GmbH“, arba apklausų priemonę „Surveymonkey“, kurią suteikia „Momentive Europe UC“ („Momentive“) (žr. tolesnį 9 skyrių, kuriame pateikta daigiau informacijos apie šiuos paslaugų teikėjus).
  Kad galėtumėte dalyvauti „Surveymonkey“ pateikiamose apklausose, jums gali tekti paspausti nuorodą, kuri bus įtraukta į kvietimą dalyvauti apklausoje. Kai paspausite šią nuorodą, būsite nukreipti į „Momentive“ interneto svetainę, kurioje bus vykdoma apklausa. „Momentive“ tvarkys su apklausa susijusią informaciją jūsų vardu ir mūsų tikslais. Be to, „Momentive“ gali: (i) rinkti ir tvarkyti informaciją apie jūsų prietaisą ir kitus techninius duomenis, kad būtų išvengta pasikartojančio dalyvavimo; ir (ii) naudoti slapukus, skirtus atpažinti, ar dalyvis jau apsilankė apklausoje, ir iš naujo priskirti atsakymus, kuriuos atitinkamas dalyvis jau pateikė. Daugiau informacijos apie tai, kaip „Momentive“ tvarko jūsų asmens duomenis, pateikta adresu https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/.
  Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė (jeigu to reikia ir jeigu jis pateiktas), turinio duomenys (pvz., jūsų nuomonė ir (arba) atsakymai), techniniai duomenys (IP adresas, UUID, operacinės sistemos versija, prietaiso tipas, prietaiso ID/MAC adresas, sistemos ir našumo informacija bei naršyklės tipas).
  Teisinis pagrindas: Duomenų tvarkymas būtinas remiantis teisėtu mūsų interesu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Mūsų teisėti interesai – gerinti savo paslaugas.
  7.5.
  Dalijimasis duomenimis: informacija apie tai, kaip dalijamės jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, pateikti tolesniame 9 skirsnyje.
  7.6.
  Verslo veikla: galime tvarkyti tam tikrų kategorijų aukščiau paminėtus asmens duomenis mūsų įmonės valdymo ir administravimo tikslais, įskaitant įrašų tvarkymą ar kitų vidinių protokolų išlaikymą.
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų mūsų interesų (BDAR 6 str. 1 d. f punktas). Mūsų teisėti interesai – užtikrinti tinkamą ir efektyvią mūsų verslo veiklą.
  7.7.
  Teisės aktų laikymasis: galime tvarkyti tam tikrų kategorijų pirmiau nurodytus asmens duomenis (pvz., visų jūsų duotų sutikimų įrašus, nurodant datą ir laiką bei sutikimo turinį ir priemones) siekdami laikytis galiojančių įstatymų, direktyvų, rekomendacijų ar reguliavimo institucijų prašymų (pvz., prašymų atskleisti asmens duomenis teismams ar reguliavimo institucijoms, įskaitant policiją).
  Teisiniai pagrindai: tvarkyti duomenis būtina, (i) kad būtų įvykdyta mums taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. c punktas) arba (ii) siekiant teisėtų mūsų interesų (BDAR 6 str. 1 d. f punktas). Mūsų teisėti interesai – užtikrinti galiojančių teisinių prievolių vykdymą.
  7.8.
  Teisminiai procesai ir tyrimai: galime tvarkyti tam tikrų kategorijų aukščiau nurodytus asmens duomenis siekdami įvertinti, užtikrinti bei ginti savo teises ir interesus.
  Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų mūsų interesų (BDAR 6 str. 1 d. f punktas). Mūsų teisėti interesai – ginti savo interesus ir užtikrinti savo teises.

 • 8. JŪSŲ TEISĖS

 • Jeigu pareiškėte sutikimą dėl bet kokios asmens duomenų tvarkymo veiklos, jį bet kada galite atšaukti. Toks atsisakymas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo.
  Pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus galite turėti teisę reikalauti susipažinti su savo asmens duomenimis, ištaisyti, ištrinti jūsų asmens duomenis, apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, reikalauti duomenų perkeliamumo ir nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu.
  Be to, jūs taip pat turite teisę pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai (BDAR 77 str.).
  Atkreipkite dėmesį, kad šios pirmiau minėtos teisės pagal taikomus nacionalinius duomenų apsaugos įstatymus gali būti ribojamos.
  8.1.
  Teisė susipažinti: Jūs galite turėti teisę gauti iš mūsų patvirtinimą, ar tvarkomi su jumis susiję asmens duomenys, ir, jei taip yra, reikalauti susipažinti su savo asmens duomenimis ir tam tikra papildoma informacija. Tokia informacija, su kuria galite susipažinti, inter alia, apima tvarkymo tikslus, atitinkamų asmens duomenų kategorijas ir gavėjus ar gavėjų kategorijas, kuriems buvo ar bus atskleisti asmens duomenys. Tačiau prašome atsižvelgti, kad kitų asmenų interesai gali apriboti jūsų teisę susipažinti su duomenimis.
  Jūs galite turėti teisę gauti tvarkomų asmens duomenų kopijas. Už kitas jūsų paprašytas kopijas galime imti mokestį, pagrįstą administracinėmis išlaidomis.
  8.2.
  Teisė ištaisyti: Jūs galite turėti teisę reikalauti mūsų ištaisyti netikslius su jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į atitinkamus duomenų tvarkymo tikslus, galite turėti teisę papildyti neišsamius asmens duomenis, taip pat pateikti papildomą pareiškimą.
  8.3.
  Teisė ištrinti („teisė būti pamirštam“): tam tikromis aplinkybėmis galite turėti teisę mūsų reikalauti ištrinti su jumis susijusius asmens duomenis ir mes galime turėti įpareigojimą ištrinti tokius asmens duomenis.
  8.4.
  Teisė apriboti duomenų tvarkymą: esant tam tikroms aplinkybėms, jūs galite turėti teisę reikalauti mūsų apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tokiu atveju atitinkami duomenys bus pažymėti ir juos galėsime tvarkyti tik tam tikrais tikslais.
  8.5.
  Teisė į duomenų perkeliamumą: tam tikromis aplinkybėmis galite turėti teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir galite turėti teisę netrukdomai perduoti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui.
  8.6.
  Teisė nesutikti: tam tikroms aplinkybėmis dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija, bei kai duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) galite turėti teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis ir galite reikalauti, kad nebetvarkytume jūsų asmens duomenų.
  Taip pat, jeigu jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą tokia apimtimi, kiek tai susiję su tokia tiesiogine rinkodara. Tokiu atveju jūsų asmens duomenų tokiais tikslais nebetvarkysime.
  8.7.
  Teisė susitarti dėl duomenų saugojimo ir perdavimo po asmens mirties: Jūs turite teisę susitarti dėl jūsų asmens duomenų saugojimo ir perdavimo po jūsų mirties, ir mes elgsimės atitinkamai. Taip pat galite susitarti su trečiąja šalimi, kuri mums tinkamu laiku praneš apie jūsų nurodymus.

 • 9. DUOMENŲ GAVĖJAI IR DUOMENŲ GAVĖJŲ KATEGORIJOS

 • Bet kokia prieiga prie jūsų asmens duomenų, kuriuos turi „Kia“, leidžiama tik tiems asmenims, kuriems juos reikia žinoti, kad galėtų vykdyti savo pareigas.
  „Kia“ gali atskleisti jūsų asmens duomenis atitinkamais tikslais ir laikydamasi taikomų duomenų apsaugos įstatymų toliau išvardytiems gavėjams ir jų kategorijoms:
  – „Kia“ grupės įmonėms – jūsų asmens duomenis galime atskleisti kitoms „Kia“ grupės įmonėms, įskaitant mūsų susijusias įmones Europoje ir įmonę „Kia Corporation“ Korėjos Respublikoje.
  – Jei tokius duomenis atskleidžiame vidaus administravimo tikslais kitoms „Kia Group“ narėms, toks atskleidimas yra būtinas dėl mūsų veiklos ir verslo interesų (BDAR 6 str. 1 d. f punktas). Tokius duomenis galime atskleisti ir dėl to, kad tai būtina mūsų sutarčiai su jumis vykdyti (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
  – Be to, kai kuriais atvejais atskleidimas gali būti grindžiamas jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Pavyzdžiui, „Kia Connect“ programėlės sutikimų sąraše suaktyvinę atitinkamą sutikimo mygtuką, galite sutikti, kad tam tikriems tikslams tam tikrais transporto priemonės duomenimis būtų dalijamasi su atitinkama „Kia“ nacionaline pardavimo bendrove arba prekybos atstovu jūsų šalyje Europoje. Daugiau informacijos rasite „Kia Connect“ programėlėje esančiame sutikimų sąraše. Jei duodate tokį sutikimą, jis yra savanoriškas ir gali būti bet kada atšauktas (pvz., išaktyvinant atitinkamą sutikimo mygtuką „Kia Connect“ programėlės sutikimų sąraše). Sutikimoatšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
  – Informuojame nacionalinę „Kia“ pardavimo bendrovę arba „Kia“ prekybos atstovą jūsų šalyje apie su transporto priemone susijusius pranešimus (žr. 6.5 skirsnį), kuriuos jums išsiuntėme siekdami išvengti to paties pranešimo gavimo keliais kanalais iš skirtingų „Kia Group“ bendrovių. Tai būtina siekiant apsaugoti mūsų ir atitinkamo informacijos gavėjo teisėtus interesus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Atitinkamo gavėjo ir mūsų teisėti interesai yra šie: teikti kuo geresnes paslaugas savo klientams, nes dalijimasis šia informacija neleidžia klientams nusivilti gaunant tą patį pranešimą keliais kanalais ir iš skirtingų „Kia Group“ įmonių.
  ● Telekomunikacijų paslaugų teikėjams – siekdami teikti jums Paslaugas (BDAR 6 str. 1 d. b punktas), galime atskleisti jūsų asmens duomenis įmonei „Vodafone“ GmbH (adresas: Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Diuseldorfas, Vokietija), kuri teikia atitinkamas telekomunikacijų paslaugas. „Vodafone“ GmbH tvarkys jūsų asmens duomenis kaip nepriklausomas duomenų valdytojas.
  ● Paslaugų teikėjams – jūsų asmens duomenis galime atskleisti tam tikroms trečiosioms šalims, susijusioms ar nesusijusioms, kurios tvarko tokius duomenis kaip mūsų paslaugų teikėjai mūsų vardu pagal atitinkamus duomenų tvarkytojų nurodymus ir kai tai būtina atitinkamais duomenų tvarkymo tikslais (BDAR 28 str. 3 d.). Šiems duomenų tvarkytojams bus taikomi sutartiniai įsipareigojimai įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones siekiant apsaugoti asmens duomenis ir tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Mūsų paslaugų teikėjai gali būti:
  ● Paslaugų techninės infrastruktūros ir priežiūros duomenų tvarkytojas yra „Hyundai Autoever Europe“ GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Ofenbachas prie Maino, Vokietija.
  ● Klientų duomenų valdymo platformų ir prijungtų automobilių duomenų valdymo platformų duomenų tvarkytojai yra „salesforce.com Germany GmbH“, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 Miunchenas, Vokietija, ir „Amazon Web Services EMEA SARL“, 38 avenue, John. F. Kennedy, L-1855, Liuksemburgas, serverio vieta – ES / EEE.
  ● Paslaugų teikėjui Momentive Europe UC, Second Floor, 2 Shelbourne Buildings, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin 4, Airija, teikiančiam internetinės apklausos įrankį „Surveymonkey“ ir susijusias apklausų vykdymo ir analizės paslaugas.
  ● Internetiniam balso atpažinimui: „Cerence“ B.V., CBS Weg 11, 6412EX Herlenas, Nyderlandai (duomenų tvarkytojas).
  ● Skambučių centro paslaugų duomenų tvarkytojai yra su „Kia“ susijusios bendrovės, esančios ES / EEE.
  ● Paslaugų teikėjai „TomTom Global Content B.V.“ ir „HERE Europe B.V.“, teikiantys su žemėlapiais susijusias paslaugas.
  ● Kiti paslaugų teikėjai, susiję su konkrečiomis paslaugomis.
  ● Valdžios institucijos, teismai ir panašios trečiosios šalys, kurios yra viešosios įstaigos – galime atskleisti jūsų asmens duomenis valdžios institucijoms, teismams ir panašioms trečiosioms šalims, kurios yra viešosios įstaigos, kai turime teisinę prievolę tai daryti (BDAR 6 str. 1 d. c punktas) arba siekdami apsaugoti savo interesus arba įgyvendinti savo teises (BDAR 6 str. 1 d. f punktas). Šie duomenų gavėjai atitinkamus asmens duomenis tvarkys kaip nepriklausomi duomenų valdytojai.
  ● Išoriniai profesionalūs patarėjai – jūsų asmens duomenis galime atskleisti mūsų mokesčių konsultantams, auditoriams, buhalteriams, teisiniams patarėjams ir kitiems išorės profesionaliems patarėjams, kad galėtume vykdyti savo verslą (BDAR 6 str. 1 d. f punktas). Kai kuriais atvejais taip pat galime atskleisti duomenis siekdami apsaugoti savo interesus arba įgyvendinti savo teises (BDAR 6 str. 1 d. f punktas). Šie duomenų gavėjai paprastai tvarkys atitinkamus asmens duomenis kaip nepriklausomi duomenų valdytojai.
  ● Trečiosios šalys-įgijėjai – parduodami arba perleisdami visą ar bet kurią atitinkamą savo turto ar verslo dalį (įskaitant reorganizavimą ar likvidavimą), jūsų asmens duomenis galime atskleisti trečiosioms šalims-įgijėjams (BDAR 6 str. 1 d. f punktas). Šie duomenų gavėjai atitinkamus asmens duomenis tvarkys kaip nepriklausomi duomenų valdytojai.
  ● Kiti – jūsų asmens duomenis galime atskleisti ir kitoms trečiosioms šalims (pvz., draudimo bendrovėms, išperkamosios nuomos bendrovėms, finansinių paslaugų teikėjams, automobilių parko bendrovėms, duomenų kaupimo įmonėms), tačiau jūsų asmens duomenimis su tokiomis trečiosiomis šalimis dalinsimės tik tuo atveju, jei jūs: (i) to paprašėte ir davėte išankstinį sutikimą tokiam atskleidimui (BDAR 6 str. 1 d. a punktas); (ii) toks atskleidimas yra būtinas siekiant įvykdyti sutartį su jumis (BDAR 6 str. 1 d. b punktas) arba (iii) jei toks atskleidimas yra būtinas siekiant įvykdyti mūsų su jumis arba tokios trečiosios su jumis sudarytą sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b punktas). Šie duomenų gavėjai atitinkamus asmens duomenis tvarkys kaip nepriklausomi duomenų valdytojai.
  Pagal Pažangios vairuotojo pagalbinės sistemos (ADAS) taikymo sritį renkame ir tvarkome statinį telematikos duomenų rinkinį ir perduoda šiuos duomenis iš anksto atrinktiems duomenų kaupėjams. Ši informacija yra statiška, t. y. neapima informacijos apie vairavimą, todėl neįmanoma profiliuoti asmenų vairavimo elgsenos. Šio duomenų tvarkymo tikslas yra apsauga nuo galimo sukčiavimo, mūsų ADAS tobulinimas ir vystymas siekiant padidinti automobilių, turinčių aukšto saugumo įrangą, skaičių ir supaprastinti mūsų klientų draudimo procesą. Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: transporto priemonės pagaminimo informacija (angl. VBI), į kurią gali būti įtraukta: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), modelis, komplektaciją, modelio metai, kaina, spalva, degalų tipas, įtampos sistema, emisija, klasė, galia, sumontuota įranga, įskaitant ADAS saugos sistemas. Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų mūsų interesų (BDAR 6 str. 1 d. f punktas). Mūsų teisėti interesai: tobulinti mūsų paslaugas, teikti patobulintus produktus ir didinti ADAS automobilių pardavimą, kurti naujus produktus ir klientų paslaugas. Be to, jūsų asmeniniai duomenys, kaip aprašyta pirmiau, gali būti nuasmeninti, kad atliktume savo pačių analizę, skirtą mūsų produktams tobulinti ir vystyti.

 • 10. TARPTAUTINIS DUOMENŲ PERDAVIMAS

 • Esame tarptautinės įmonių grupės nariai. Todėl asmens duomenis galime perduoti „Kia“ grupės įmonėms ir kitoms trečiosioms šalims, kaip pirmiau nurodyta 9 skyriuje.
  Kai kurie jūsų asmens duomenų gavėjai bus įsikūrę arba gali atlikti atitinkamas operacijas už jūsų šalies ir ES / EEE ribų, pvz. Korėjos Respublikoje arba Jungtinėse Amerikos Valstijose (pvz., „Cerence“ pagalbiniai duomenų tvarkytojai) (toliau – Trečioji šalis). Europos Komisija nustatė, kad tam tikros Trečiosios šalys užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį (pvz., Korėjos Respublika, Jungtinė Karalystė) (toliau – Tinkama jurisdikcija).
  Kai perduodame asmens duomenis gavėjui, esančiam Trečiojoje šalyje, kuri nėra nustatyta kaip Tinkama jurisdikcija, mes (arba mūsų duomenų tvarkytojai ES / EEE, kurie perduoda asmens duomenis antriniams tvarkytojams tokiose Trečiosiose šalyse (jei taikoma) numatome atitinkamas apsaugos priemones sudarydami Europos Komisijos priimtas duomenų perdavimo sutartis (standartinės sutarčių sąlygos) su duomenų gavėjais arba imdamiesi kitų veiksmingų priemonių, užtikrinančių tinkamą duomenų apsaugos lygį.
  Atitinkamų garantijų kopiją galima gauti kreipiantis į mus ar mūsų duomenų apsaugos pareigūną (žr. 2 ir 3 skyrių aukščiau).

 • 11. SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

 • 11.1.
  Jūsų asmens duomenis saugo „Kia“ ir (ar) mūsų paslaugų teikėjai, griežtai laikydamiesi tokios apimties, kiek reikia mūsų įsipareigojimams vykdyti, ir griežtai tiek laiko, kiek reikia tikslams, kuriems renkami asmens duomenys, pasiekti pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus.
  Kai „Kia“ nebereikės tvarkyti jūsų asmens duomenų, juos ištrinsime iš savo sistemų ir (ar) įrašų ir (ar) imsimės veiksmų, kad juos tinkamai nuasmenintume, kad jūsų nebebūtų galima pagal juos atpažinti (išskyrus tuos atvejus, kai mums reikia saugoti jūsų informaciją laikantis „Kia“ taikomų teisinių ar reguliavimo įpareigojimų; pvz., sutartyse, pranešimuose ir verslo laiškuose esantiems asmens duomenims gali būti taikomi įstatymų nustatyti saugojimo reikalavimai, pagal kuriuos gali būti numatytas saugojimas iki 10 metų).
  11.2.
  „Kia“ paskyros ir (ar) Multimedijos sistemos nustatymas iš naujo: Jūs galite nustatyti iš naujo Multimedijos sistemą ir galite nustatyti iš naujo arba išjungti „Kia“ paskyrą nustačius atitinkamą pasirinkimą / paspaudus atitinkamą mygtuką (pvz., „Kia Connect“ mobiliojoje programėlėje ir (ar) Multimedijos sistemoje, kaip tinkama).
  Tokiu atveju atitinkami asmens duomenys, susiję su jūsų „Kia“ paskyra ir (ar) Multimedijos sistema, bus užblokuoti ir ištrinti, jeigu netaikomi saugojimo laikotarpiai (žr. 8.1 skirsnį pirmiau).
  Iš naujo nustatę „Kia“ paskyrą ir (ar) Multimedijos sistemą, būsite atjungti nuo „Kia Connect“ mobiliosios programėlės ir (ar) Multimedijos sistemos ir, jeigu ketinate naudotis Paslaugomis per „Kia Connect“ mobiliąją programėlę ir (ar) Multimedijos sistemą, turėsite prisijungti iš naujo arba prisijungti naudodami kitus prisijungimo duomenis.
  Atkreipkite dėmesį, kad
  ● išaktyvinus „Kia Connect“ programėlės paskyrą, multimedijos sistemos paslaugos automobilio multimedijos sistemoje vis tiek veikia;
  ● iš naujo nustačius multimedijos sistemą, jūsų automobilis bus atjungtas nuo „Kia Connect“ programėlės, tačiau tai nepaveikia „Kia Connect“ programėlės.

 • 12. DUOMENŲ SAUGA

 • Įgyvendinome atitinkamas technines ir organizacines saugos priemones, siekdami apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo, neįgaliotos prieigos prie jų ir kitų neteisėtų duomenų tvarkymo formų.
  Tačiau, kadangi internetas yra atvira sistema, duomenų perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Mes nuosekliai tobuliname savo saugos priemones pritaikydami jas prie techninių pakitimų ir siekdami užtikrinti tinkamą apsaugos lygi bet kokiems jūsų asmens duomenims, kuriuos tvarkome, tačiau negalime užtikrinti tų jūsų duomenų, kurie perduodami internetu, saugumo.

 • 13. AUTONOMINIS REŽIMAS (IŠJUNGTAS MODEMAS) (ANGL. OFFLINE MODE (MODEM OFF))

 • Multimedijos sistemoje galite įjungti autonominį režimą nustatydami atitinkamą pasirinkimą. Jeigu įjungiamas autonominis režimas, visos paslaugos funkcijos yra išjungiamos ir nerenkami jokie asmens duomenys, ypač GPS duomenys. Autonominio režimo piktograma rodoma automobilio multimedijos sistemos ekrano viršuje

 • 14. NAUJINIAI

 • Šis privatumo pranešimas gali būti kartais keičiamas arba atnaujinamas, atsižvelgiant į mūsų praktikos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, pokyčius arba galiojančių įstatymų pakeitimus. Raginame jus atidžiai perskaityti šį privatumo pranešimą ir periodiškai tikrinti, ar nesame padarę pakeitimų pagal šio privatumo pranešimo sąlygas.
  Atnaujintą ir (ar) privatumo pranešimą paskelbsime savo interneto svetainėse, „Kia Connect“ programėlėje ir multimedijos sistemoje. Paskutinio atnaujinimo data nurodyta šio privatumo pranešimo viršuje.

 • 15. APIBRĖŽTYS

 • "Duomenų valdytojas" fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
  BDAR – i) Reglamentas (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas); arba ii) kalbant apie Jungtinę Karalystę, Reglamentas (ES) 2016/679, nes jis yra Jungtinės Karalystės teisės dalis pagal 2018 m. Europos Sąjungos (išstojimo) įstatymo 3 skyrių, kuris yra retkarčiais keičiamas (dar vadinamas JK BDAR (angl. UK GDPR).
  "Asmens duomenys" bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.
  "Duomenų tvarkymas" bet kokia su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
  "Duomenų tvarkytojas" fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

 • 16. VIETOS ĮSTATYMŲ PAKEITIMAI

 • Taikomi šie vietinių įstatymų teisės aktų pakeitimai:
  Austrija
  11.1 skirsnis keičiamas šitaip: Jūsų asmens duomenis saugo „Kia“ ir (ar) mūsų paslaugų teikėjai, griežtai laikydamiesi tokios apimties, kiek reikia mūsų įsipareigojimams vykdyti, ir griežtai tiek laiko, kiek reikia tikslams, kuriems renkami asmens duomenys, pasiekti pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus. Kai „Kia“ nebereikės tvarkyti jūsų asmens duomenų, juos ištrinsime iš savo sistemų ir (ar) įrašų ir (ar) imsimės veiksmų, kad juos tinkamai nuasmenintume, kad jūsų nebebūtų galima pagal juos atpažinti (išskyrus tuos atvejus, kai mums reikia saugoti jūsų informaciją laikantis „Kia“ taikomų teisinių ar reguliavimo įpareigojimų; pvz., sutartyse, pranešimuose ir verslo laiškuose esantiems asmens duomenims gali būti taikomi įstatymų nustatyti saugojimo reikalavimai, pagal kuriuos gali būti numatytas saugojimas iki 7 metų. Šis saugojimo laikotarpis gali būti pratęstas, ypač jeigu to reikia teisėtiems „Kia“ interesams (pavyzdžiui, dėl gresiančio ar vykstančio bylinėjimosi).
  Belgija
  Duomenų saugojimo laikotarpio atžvilgiu pagal 11.1 skirsnį, Belgijoje asmens duomenys, susiję su sutartiniais santykiais sutartyse, pranešimuose ar verslo laiškuose, gali būti saugomi iki 10 metų nuo „Kia“ ir jūsų sutartinių santykių pabaigos. Jeigu tokie duomenys yra svarbūs bet kokiam administraciniam ar teisminiam procesui, „Kia“ juos gali saugoti visą šių procesų laiką, įskaitant iki atgręžtinio reikalavimo termino pasibaigimo. Belgijos duomenų apsaugos institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Autorité de protection des données Gegevensbeschermingsautoriteit, Rue de la presse 35 1000 Briuselis, Tel. +32 (0)2 274 48 00, Faks. +32 (0)2 274 48 35, El. paštas: contact(at)apd-gba.be
  Vengrija
  11.1 skirsnis pakeičiamas šitaip: Jūsų asmens duomenis saugo „Kia“ ir (ar) mūsų paslaugų teikėjai, griežtai laikydamiesi tokios apimties, kiek reikia mūsų įsipareigojimams vykdyti, ir griežtai tiek laiko, kiek reikia tikslams, kuriems renkami asmens duomenys, pasiekti pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus. Kai „Kia“ nebereikės tvarkyti jūsų asmens duomenų, juos ištrinsime iš savo sistemų ir (ar) įrašų ir (ar) imsimės veiksmų, kad juos tinkamai nuasmenintume, kad jūsų nebebūtų galima pagal juos atpažinti (išskyrus tuos atvejus, kai mums reikia saugoti jūsų informaciją laikantis „Kia“ taikomų teisinių ar reguliavimo įpareigojimų; pvz., sutartyse, pranešimuose ir verslo laiškuose esantiems asmens duomenims gali būti taikomi įstatymų nustatyti saugojimo reikalavimai, pagal kuriuos gali būti numatytas saugojimas iki 8 metų, apskaitos dokumentų atveju – nuo jų išdavimo dienos). Jeigu tokie duomenys yra svarbūs bet kokiam administraciniam ar teisminiam procesui, „Kia“ juos gali saugoti visą šių procesų laiką, įskaitant iki atgręžtinio reikalavimo termino pasibaigimo. Vengrijos duomenų apsaugos institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Adresas: H-1125 Budapeštas, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Telefonas +36-1-391-1400, Faksas +36-1-391-1410, El. paštas: ügyfelszolgalat@naih.hu
  Italija
  Nepaisant priešingų nuostatų pirmiau pateiktame Privatumo pranešime, jūsų asmens duomenų tvarkymui bus taikomos šios nuostatos, kiek taikoma pagal Italijos įstatymus: (i) „Kia“ jokiu būdu profiliavimo tikslais netvarkys jūsų asmens duomenų be jūsų sutikimo; (ii) jeigu esate esamas klientas ir nurodėte „Kia“ savo el. pašto adresą, „Kia“, nepažeisdama jūsų teisės nesutikti pagal 8.6 punktą, gali jums siųsti el. paštu rinkodaros pranešimus apie produktus ar paslaugas, panašius į anksčiau jūsų įsigytus produktus ar paslaugas; iii) atsižvelgiant į saugojimo laikotarpius, „Kia“ saugos asmens duomenis, tvarkomus rinkodaros ar profiliavimo tikslais, jeigu tokių yra, atitinkamai 24 ir 12 mėnesių, išskyrus tuos atvejus, kai Italijos duomenų apsaugos priežiūros institucija nurodys „Kia“ juos saugoti ilgesnį laiką. Italijos duomenų apsaugos institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Garante per la Protezione dei Dati Personali Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it, El. paštas: garante@gpdp.it, Faks. (+39) 06 696773785 Tel. (+39) 06 696771
  Nyderlandai
  11.1 skirsnis pakeičiamas šitaip: Standartinis įstatymų numatytas duomenų saugojimo laikotarpis bendro pobūdžio buhalterinės apskaitos tikslais Nyderlanduose yra 7 metai. Atkreipkite dėmesį, kad šis saugojimo laikotarpis gali būti pratęstas, ypač jeigu to reikalauja taikomi įstatymai ir (ar) jeigu tai reikalinga teisėtiems „Kia“ interesams įgyvendinti (pavyzdžiui, dėl gresiančio ar vykstančio bylinėjimosi).
  Lenkija
  8.6 skirsnis pakeičiamas šitaip: Teisė nesutikti. Tam tikroms aplinkybėmis dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija, galite turėti teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis ir galite reikalauti, kad nebetvarkytume jūsų asmens duomenų. Be to, jeigu jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu duomenų tvarkymui tokiais tikslais davėte sutikimą, turite teisę bet kuriuo metu sutikimą dėl jūsų duomenų tvarkymo tokios rinkodaros tikslais atšaukti, įskaitant profiliavimą tokia apimtimi, kiek tai susiję su tokia tiesiogine rinkodara. Tokiu atveju jūsų asmens duomenų tokiais tikslais nebetvarkysime. 11.1 skirsnis pakeičiamas šitaip: Jūsų asmens duomenis saugo „Kia“ ir (ar) mūsų paslaugų teikėjai, griežtai laikydamiesi tokios apimties, kiek reikia mūsų įsipareigojimams vykdyti, ir griežtai tiek laiko, kiek reikia tikslams, kuriems renkami asmens duomenys, pasiekti pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus. Kai „Kia“ nebereikės tvarkyti jūsų asmens duomenų, juos ištrinsime iš savo sistemų ir (ar) įrašų ir (ar) imsimės veiksmų, kad juos tinkamai nuasmenintume, kad jūsų nebebūtų galima pagal juos atpažinti (išskyrus tuos atvejus, kai mums reikia saugoti jūsų informaciją laikantis „Kia“ taikomų teisinių ar reguliavimo įpareigojimų; pvz., Lenkijoje standartinis įstatymų numatytas duomenų saugojimo laikotarpis bendro pobūdžio buhalterinės apskaitos tikslais yra 5 metai nuo ankstesnių finansinių metų pabaigos. Atkreipkite dėmesį, kad šis saugojimo laikotarpis gali būti pratęstas, ypač jeigu to reikalauja taikomi įstatymai ir (ar) jeigu tai reikalinga teisėtiems „Kia“ interesams įgyvendinti (pavyzdžiui, dėl gresiančio ar vykstančio bylinėjimosi)). Lenkijos duomenų apsaugos institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00 -193 Varšuva, El. paštas: kancelaria@uodo.gov.pl
  Slovakija
  Slovakijos duomenų apsaugos institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovakijos Respublika https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, Tel. + 421 2 32 31 32 14, El. paštas: statny.dozor@pdp.gov.sk
  Ispanija
  8.1 skirsnio 2 pastraipa pakeičiama šitaip: Jūs galite turėti teisę gauti tvarkomų asmens duomenų kopijas. Už kitas per šešis mėnesius jūsų paprašytas kopijas, išskyrus, kai tam yra teisėta priežastis, galime taikyti mokestį, pagrįstą administravimo išlaidomis. 8 skirsnis pakeičiamas šitaip: 11.1. Jūsų asmens duomenis saugo „Kia“ ir (ar) mūsų paslaugų teikėjai, griežtai laikydamiesi tokios apimties, kiek reikia mūsų įsipareigojimams vykdyti, ir griežtai tiek laiko, kiek reikia tikslams, kuriems renkami asmens duomenys, pasiekti pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus. Kai „Kia“ nebereikės tvarkyti jūsų asmens duomenų, juos užblokuosime ir kai tik baigsis ieškininė senatis (pvz., sutartyse, pranešimuose ir verslo laiškuose esantiems asmens duomenims gali būti taikomi įstatymų nustatyti saugojimo reikalavimai, pagal kuriuos gali būti numatytas saugojimas iki 10 metų), juos ištrinsime iš savo sistemų ir (ar) įrašų ir (ar) imsimės veiksmų, kad juos tinkamai nuasmenintume, kad jūsų nebebūtų galima pagal juos atpažinti. 11.2. Kai netaikomi jokie teisiniai ar reguliavimo saugojimo laikotarpiai, visi asmens duomenys, tvarkomi teikiant Paslaugas, yra blokuojami, o vėliau ištrinami arba nuasmeninami iškart po to, kai suteikiamos atskiros Paslaugos, išskyrus šias išimtis:
  ● Registracijos ir prisijungimo duomenys saugomi sutarties galiojimo laikotarpį (t. y. iki septynerių metų)
  11.3 Paskyros nutraukimas: jeigu nuspręsite nutraukti naudojimąsi paslaugomis (pvz., nustatant atitinkamą pasirinkimą „Kia Connect“ programėlėje) ir (ar) „Kia“ paskyra (pvz., nustatant atitinkamą pasirinkimą multimedijos sistemoje), visi asmens duomenys, susiję su jūsų „Kia“ paskyra bus užblokuoti, o vėliau ištrinami kaip nurodyta pirmiau.
  Šis dokumentas yra „Kia“ informacinis turtas, kurį saugo atitinkami įstatymai ir teisės aktai.