Kia Connect Privatumo Pranešimas

Privatumo Pranešimas

Translations: Lithuanian & Russian

Lithuanian:

Kia Connect

1.

Įvadas
Šis „Kia Connect“ GmbH, (toliau – „Kia“, „mes“ arba „mus“), privatumo pranešimas (toliau – Privatumo politika) taikomas renkant ir tvarkant asmens duomenis, susijusius su mūsų paslaugų teikimu per mūsų mobiliąją programėlę (toliau – „Kia Connect“ programėlė) ir per atitinkamos transporto priemonės multimedijos sistemą (toliau – Multimedijos sistema, kartu – Paslaugos) ir yra skirtas mūsų klientams, besinaudojantiems šiomis paslaugomis (toliau – jūs, „jūsų“, „jus“).
Be paslaugų, „Kia“ gali siūlyti savo klientams įsigyti tam tikras jų transporto priemonės naudojimo funkcijas, pvz., kliento transporto priemonės programinės įrangos patobulinimus ar kitus priedus (toliau - „Patobulinimai“). Šioje privatumo politikoje pateikiama ir tam tikra informacija apie asmens duomenų tvarkymą, susijusį su tokių patobulinimų įsigijimu.
„Kia“ labai rimtai vertina jūsų asmens duomenų ir privatumo apsaugą ir jūsų asmens duomenis tvarkys tik laikydamasi BDAR ir kitų taikomų duomenų apsaugos ir privatumo įstatymų.
Atkreipiame dėmesį, kad be šio privatumo pranešimo apie jūsų asmens duomenų tvarkymą jus galime informuoti ir atskirai (jei reikia), pavyzdžiui, sutikimo formose arba atskiruose privatumo pranešimu.
Savo paslaugas ir patobulinimus siūlome klientams visoje Europoje. Kadangi skirtingose šalyse gali skirtis taikomi duomenų apsaugos įstatymai ir reikalavimai, konkrečios informacijos pagal atitinkamą jurisdikciją ieškokite skirsnyje 21 (Vietos įstatymų pakeitimai).

2.

Duomenų valdytojas

2.1.

Jei aiškiai nenurodyta, kitaip, duomenų valdytojas, atsakingas už bet kokius asmens duomenis, surinktus ir tvarkomus kaip nurodyta šioje privatumo politikoje, yra „Kia Connect GmbH“.

2.2.

Jei turite klausimų, susijusių su šiuo Privatumo pranešimu, mūsų vykdomu jūsų asmens duomenų tvarkymu arba norite pasinaudoti kuria nors iš savo teisių, galite susisiekti su mumis:
Kia Connect GmbHTheodor-Heuss-Allee 11 60486 Frankfurt am Main Vokietija
El. paštas: info@kia-connect.eu
Taip pat galite pasinaudoti mūsų kontaktine forma, kurią rastie šiuo adresu: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
Arba galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną, kurio kontaktiniai duomenys nurodyti toliau esančiame 3 skyriuje.

2.3.

Atkreipkite dėmesį, kad veikiame kaip bendri valdytojai su „Kia Corporation“, 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, Seulas, 06797, Korėjos Respublika, siekdami užtikrinti tinkamus „Kia“ transporto priemonių ir produktų kibernetinio saugumo standartus (daugiau informacijos rasite skirsnyje 7). Su „Kia Corporation“ sutarėme, kad būsime pagrindinis kontaktinis asmuo, į kurį galėsite kreiptis, jei kils klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo arba mūsų susitarimo su „Kia Corporation" pobūdžio, susijusio su toliau 7 skirsnyje nurodytu tvarkymu. Tas pats taikoma ir tuo atveju, jei norėtumėte pasinaudoti bet kuria savo teise šiuo atžvilgiu. Tačiau taip pat turite galimybę kreiptis tiesiogiai į „Kia Corporation“. Šiuo atveju kreipkitės į „Kia Europe GmbH“ kaip į paskirtąjį ES atstovą, kaip apibrėžta BDAR 27 straipsnyje:
Kia Europe GmbH
Data Protection Representative of Kia Corporation
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main, Vokietija
El. paštas: dpo@kia-europe.com

2.4.

Atkreipkite dėmesį, kad veikiame kaip bendri valdytojai su „Kia Europe GmbH“, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Vokietija, dėl transporto priemonių sistemos OTA naujinių teikimo (daugiau informacijos rasite skirsnyje 8.2). Su „Kia Europe GmbH“ sutarėme, kad būsime pagrindinis kontaktas, į kurį galėsite kreiptis, jei kils klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo arba mūsų susitarimo su „Kia Europe GmbH" pobūdžio, susijusio su toliau 8.2 skirsnyje nurodytu tvarkymu. Tas pats taikoma ir tuo atveju, jei norėtumėte pasinaudoti bet kuria savo teise šiuo atžvilgiu. Tačiau taip pat turite galimybę kreiptis tiesiogiai į „Kia Europe GmbH“:
Kia Europe Gmb
Duomenų apsaugos pareigūnas
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main, Vokietija
El. paštas: dpo@kia-europe.com

3.

Duomenų apsaugos pareigūnas
Paskyrėme išorinį duomenų apsaugos pareigūną (toliau - DAP). Su mūsų DAP galite susisiekti adresu:
Kia Connect GmbH
Data Protection Officer
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main Vokietija
El. paštas: dpo@kia-connect.eu

4.

Su asmens duomenimis susiję tikslai, teisiniai pagrindai ir asmens duomenų kategorijos
Šiame skirsnyje 4 pateikiama išsami apžvalga apie mūsų atliekamą asmens duomenų tvarkymą. Išsami informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir teisinius pagrindus bei asmens duomenų, kuriuos tvarkome, kategorijas yra išdėstyta pateiktuose 512 skirsniuose.
Atkreipiame dėmesį, kad asmens duomenis tvarkome tik tiek, kiek leidžia teisės aktai, ir tiek, kiek tai būtina atitinkamam tikslui pasiekti.
Tikslai
Jūsų asmens duomenis daugiausia tvarkome siekdami teikti Paslaugas ir Patobulinimus, kaip nurodyta sutartyje, kurią ketinate sudaryti arba esate sudarę su mumis („Kia Connect“ naudojimo sąlygos). Išsamesnė informacija apie Paslaugas ir Patobulinimus pateikta „Kia Connect“ naudojimo sąlygose.
Taip pat asmens duomenis tvarkome kitais 512 skirsniuose nurodytais tikslais, ir visada laikantis taikytinos teisės.
Pavyzdžiui, tai gali apimti ir asmens duomenų tvarkymą dėl: (i) bendravimo; (ii) rinkodarai; (iii) mūsų Paslaugoms tobulinti ir naujoms paslaugoms kurti (analizuojant atitinkamus duomenis pagal statistinius ir matematinius modelius); (iv) užtikrinti, kad atitinkamus produktus ir Paslaugas būtų galima teikti saugiai; ir (v) laikytis mūsų teisinių ir reguliavimo įsipareigojimų pagal galiojančius įstatymus (pvz., atskleisti atitinkamus asmens duomenis teismams ar teisėsaugos institucijoms).
Teisiniai pagrindai
Paprastai renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis, kai tai būtina: (i) imtis veiksmų jūsų prašymu prieš sutarties sudarymą su jumis (toliau – sutarties sudarymas) (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas); (ii) vykdyti su jumis sudarytą sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas); arba (iii) siekiant užtikrinti mūsų arba trečiosios šalies teisėtus interesus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Teisėtas interesas yra, jei turime verslo ar komercinių priežasčių naudoti jūsų asmens duomenis, su sąlyga, jei jie yra viršesni už jūsų teises ir interesus.
Kalbant apie tam tikrą tvarkymo veiklą, jūsų asmens duomenis tvarkome: (i) tiek, kiek tai būtina, kad būtų įvykdyta mums taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas): arba (ii) kai davėte išankstinį sutikimą, kad jūsų asmens duomenys būtų atitinkamai tvarkomi konkrečiu tikslu (BDAR 6 str. 1 d. a punktas). Informaciją apie teisinį pagrindą, taikomą atitinkamam duomenų tvarkymui, galima rasti 5-12 skirsniuose.
Šaltiniai
Jei šiame privatumo pranešime aiškiai nenurodyta kitaip, šiuose 512 skirsniuose išvardytus asmens duomenis mums pateikiate tiesiogiai (pvz., įvesdami tam tikrus asmens duomenis į „Kia Connect“ programėlę) arba tiesiogiai iš jūsų transporto priemonės (pvz., iš jos jutiklių ir susijusių programų, prieinamų per multimedijos sistemą).
Jūsų teisė neteikti mums savo asmens duomenų
Jūs turite teisę neteikti mums savo asmens duomenų. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad negalėsime jums teikti visų mūsų Paslaugų ir Patobulinimų arba apdoroti (kai kurių) jūsų užklausų, jei nepateiksite mums reikiamos informacijos ir savo asmens duomenų.
Trečiosios šalies naudojimasis transporto priemone ar paslaugomis
Bendrai šiame privatumo pranešime pateikta informacija apie mūsų duomenų tvarkymą taikoma ir tada, kai trečioji šalis naudojasi transporto priemone, kuriai suaktyvinote Paslaugas arba kurią užsiregistravote. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad šioje Privatumo politikoje nurodyta mūsų duomenų tvarkymo veikla daugiausia susijusi su informacija, susijusia su transporto priemone.
Todėl mes paprastai negalime identifikuoti automobilį vairuojančio atitinkamo asmens, nebent toks asmuo bus prisijungęs naudodamas asmeninį profilį arba bus pateikti kiti su atitinkamu asmeniu susiję identifikatoriai.
„Kia Connect“ naudojimo sąlygose reikalaujama, kad informuotumėte kitus transporto priemonės naudotojus ir (arba) vairuotojus apie: (i) paslaugų suaktyvinimą; (ii) šiame privatumo pranešime aprašytą duomenų tvarkymą ir (iii) tai, kad naudojantis paslaugomis vietos nustatymo duomenys (GPS duomenis) gali būti renkami ir tvarkomi.
Atkreipiame dėmesį, kad jei kitas asmuo naudojasi „Kia Connect“ mobiliąja programėle, prijungta prie tos pačios transporto priemonės kaip ir jūs (daugiau informacijos apie dalijimąsi transporto priemone rasite „Kia Connect“ naudojimo sąlygų 4.1.2 skirsnyje), šis asmuo taip pat gali matyti transporto priemonės vietos nustatymo duomenis (GPS duomenis) savo „Kia Connect“ mobiliosios programėlės paskyroje (naudodamasis paslauga „Rasti mano automobilį ir pirmos mylios navigacija“ (angl. „Find My Car“), net jei tuo metu transporto priemone naudojatės jūs. Nors šis asmuo negalės pasiekti jūsų tiesioginių maršrutų, jis gali matyti transporto priemonės buvimo vietą esamuoju laiku.

5.

„Kia Connect“ programėlė

5.1.

Registracija ir prisijungimas

5.1.1.

„Kia Connect“ programėlės registracijos procesas: norėdami užsiregistruoti „Kia Connect“ programėlėje, turite turėti ar sukurti „Kia“ paskyrą, užsiregistruoti „Kia Connect“ programėlėje naudodami savo „Kia“ paskyros prisijungimo duomenis ir sutikti su „Kia Connect“ naudojimo sąlygomis. „Kia“ paskyra gali būti naudojama ir norint užsiregistruoti kitose „Kia“ grupės narių arba tam tikrų trečiųjų šalių Europoje teikiamose paslaugose. Išsami informacija apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, susijusius su „Kia“ paskyra, pateikiama atskirame privatumo pranešime, kurį rasite čia: https://connect.kia.com/eu/kia-account-docs/
Norint nustatyti ryšį tarp galutinio naudotojo įrenginio (pvz. išmaniojo telefono), kuriame įdiegta „Kia Connect“ programėlė, ir atitinkamos transporto priemonės, reikia papildomo patvirtinimo, kuriam atlikti jums pateiksime patvirinimo PIN kodą.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), el. pašto adresas, vardas, slaptažodis, mobiliojo telefono numeris, šalis, pageidaujama kalba, patvirtinimo PIN kodas, automobilio ID numeris, aktyvavimo kodas, informacija apie tai, kad sutinkate su „Kia Connect“ naudojimo sąlygomis.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte, arba norint sudaryti sutartį su mumis (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).

5.1.2.

Prisijungimo procesas: norėdami naudotis paslaugomis „Kia Connect“ programėlėje ar įsigyti patobulinimus, turite prisijungti prie „Kia Connect“ programėlės. Prisijungę joje galite pridėti ir pašalinti savo „Kia“ automobilį (-ius) bei naudotis paslaugomis ar įsigyti patobulinimus.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: el. paštas ir slaptažodis.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.2.

Nuotolinis valdymas ir stebėjimas

5.2.1.

Nuotolinė klimato kontrolė: ši paslauga leidžia nuotoliniu būdu per „Kia Connect“ programėlę valdyti ir planuoti jūsų elektromobilio oro kondicionavimą, įskaitant atitirpinimo funkcijas.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), transporto priemonės ID numeris, datos ir laiko žyma, vietos nustatymo duomenys (GPS) duomenys, ridos skaitiklio rodmenys, transporto priemonės būklės informacija (oro kondicionavimo būklė; variklio būklė; durų, bagažinės, langų, variklio gaubto atidarymo / uždarymo būklė).
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.2.2.

Nuotolinis įkrovimas (taikoma tik elektromobiliams ir įkraunamiems hibridams): ši paslauga suteikia galimybę nuotoliniu būdu per „Kia Connect“ programėlę pradėti ir sustabdyti elektromobilio ir hibridinio automobilio akumuliatoriaus įkrovimą ir planuoti įkrovimą.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, datos ir laiko žyma, vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), odometro informacija, automobilio būklės informacija (oro kondicionavimo būklė; variklio būklė; durų, bagažinės, langų, variklio gaubto atidarymo / uždarymo būklė; padangų slėgio būklė; stabdžių, variklio tepalų būklė; informacija apie įkrovimą; atsarginė įkrovimo informacija; įkrovimo laikas; informacija apie įkrovimo kištuko tipą).
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.2.3.

Nuotolinis durų valdymas: Ši paslauga suteikia galimybę nuotoliniu būdu užrakinti / atrakinti automobilio duris per tam tikras naudotojo sąsajas. Galėsite užrakinti arba atrakinti visas duris. Siekiant užtikrinti saugumą naudojantis šia paslauga, bus patikrintos kelios išankstinės sąlygos. Ši paslauga yra naudinga tais atvejais, kai negalite prisiminti, ar tinkamai užrakinote automobilį, suteikdama galimybę atlikti šį veiksmą nuotoliniu būdu.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, datos ir laiko žyma, vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), odometro skaitiklio rodmuo, automobilio būklės informacija (oro kondicionavimo būklė; variklio būklė; durų, bagažinės, langų, variklio gaubto atidarymo / uždarymo būklė; padangų slėgio būklė; pavarų, sėdynių būklė; kuro kiekis; stabdžių / variklio tepalų būklė).
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.2.4.

Profilio atsarginė kopija ir atkūrimas: paslauga jums suteikia galimybę „Kia Connect“ programėlėje sukurti automobilio nustatymų atsarginę kopiją ir atkurti juos jūsų automobilyje.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), mobiliojo telefono telefono numeris, SMS patvirtinimo kodas, naudotojo PIN kodas, ataskaitos laikas, automobilio konfigūracijos informacija, sistemos konfigūracijos informacija, navigacijos konfigūracijos informacija, navigacijos ieškomo objekto vietos (POI) informacija, mėgstamų radijo stočių sąrašas, profilio nuotrauka (jeigu pateikta).
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.2.5.

Nuotoliniu būdu šildomos ir ventiliuojamos sėdynės (tik elektromobiliuose): ši paslauga suteikia galimybę jums nuotoliniu būdu valdyti savo elektromobilio priekinių ir galinių sėdynių šildymą ir ventiliavimą.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, SIM ID numeris, datos ir laiko žyma, vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), automobilio būklės informacija (variklio ir pavarų būklės informacija, durų, bagažinės ir stoglangio būklės informacija, šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo (angl. HVAC) būklė, akumuliatoriaus, kuro ir su likusiu kuru galimo nuvažiuoti atstumo (angl. DTE) būklės informacija, skysčių (langų plovimo skysčio ir stabdžių tepalo) būklės informacija, padangų, žibintų, išmaniojo rakto būklės informacija, elektromobilio (angl. EV) būklė).
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.2.6.

Nuotolinis langų valdymas: ši paslauga suteikia galimybę jums nuotoliniu būdu valdyti savo automobilio langus.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, SIM ID numeris, datos ir laiko žyma, vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), automobilio būklės informacija (variklio ir pavarų būklės informacija, durų, bagažinės ir stoglangio būklės informacija, šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo (angl. HVAC) būklė, akumuliatoriaus, kuro ir su likusiu kuru galimo nuvažiuoti atstumo (angl. DTE) būklės informacija, skysčių (langų plovimo skysčio ir stabdžių tepalo) būklės informacija, padangų, žibintų, išmaniojo rakto būklės informacija, elektromobilio (angl. EV) būklė).
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.2.7.

Nuotolinis avarinių žibintų valdymas (angl. Remote Hazard Light Control): ši paslauga suteikia jums galimybę išjungti avarinius žibintus nuotoliniu būdu.
Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: transporto priemonės identifikavimo kodas (VIN), automobilio numeris, SIM kortelės numeris, datos ir laiko žyma, buvimo vietos duomenys (GPS duomenys), automobilio būklės informacija (galinių žibintų būklė, avarinių žibintų būklė, variklio ir pavarų būklės informacija, durelių, variklio gaubto, bagažinės ir stoglangio būklės informacija, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK) sistemos būklės informacija, akumuliatoriaus, degalų ir su likusiais degalais galimo nuvažiuoti atstumo (angl. DTE) būklės informacija, skysčių (plovimo skysčio ir stabdžių tepalo) būklės informacija, padangų, žibintų, išmaniojo rakto būklės informacija, elektromobilio (EV) būklė).
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.2.8.

Nuotolinis įkrovimo durelių valdymas (angl. Remote Charging Door Control): ši paslauga suteikia jums galimybę nuotoliniu būdu valdyti automobilio įkrovimo dureles.
Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: automobilio identifikavimo kodas (VIN), automobilio numeris, SIM kortelės numeris, datos ir laiko žyma, vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), automobilio būklės informacija (įkrovimo durelių būklė, variklio ir pavarų būklės informacija, durelių, variklio gaubto, bagažinės ir stoglangio būklės informacija, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK) sistemos būklės informacija, akumuliatoriaus, degalų ir su likusiais degalais galimo nuvažiuoti atstumo (angl. DTE) būklės informacija, skysčių (plovimo skysčio ir stabdžių tepalo) būklės informacija, padangų, žibintų, išmaniojo rakto būklės informacija, elektromobilio (EV) būklė).
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.2.9.

Bagažinės atidarymas: ši paslauga leidžia atidaryti automobilio bagažinę nuotoliniu būdu per „Kia Connect“ Programėlę.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, datos ir laiko žyma, vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), ridos skaitiklio rodmenys, automobilio būklės informacija (oro kondicionavimo būklė; variklio būklė; durų, bagažinės, langų, variklio gaubto atidarymo / uždarymo būklė), nuotolinio bagažinės atidarymo tinkamumo patikrinimas.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.2.10.

Nuotolinis baterijos kondicionavimas: ši paslauga leidžia nuotoliniu būdu pradėti ir sustabdyti elektromobilio baterijos kondicionavimą per „Kia Connect“ Programėlę.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, datos ir laiko žyma, vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), ridos skaitiklio rodmenys, automobilio būklės informacija (oro kondicionavimo būklė; variklio būklė; durų, bagažinės, langų, variklio gaubto atidarymo / uždarymo būklė; padangų slėgio būsena; pavarų / sėdynių būklė; kuro kiekis; stabdžių / variklio tepalų būklė; baterijos kondicionavimo Įj./Išj. būsena), nuotolinio baterijos kondicionavimo tinkamumo patikrinimas.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.2.11.

Nuotolinės šviesos: ši paslauga leidžia įjungti avarinius žibintus trumpam laikui per „Kia Connect“ Programėlę.
Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: transporto priemonės identifikavimo kodas (VIN), automobilio numeris, SIM kortelės numeris, datos ir laiko žyma, vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), automobilio būklės informacija (galinių žibintų būklė, avarinių žibintų būklė, variklio ir pavarų būklės informacija, durelių, variklio gaubto, bagažinės ir stoglangio būklės informacija, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK) sistemos būklės informacija, akumuliatoriaus, degalų ir su likusiais degalais galimo nuvažiuoti atstumo (angl. DTE) būklės informacija, skysčių (plovimo skysčio ir stabdžių tepalo) būklės informacija, padangų, žibintų, išmaniojo rakto būklės informacija, elektromobilio (EV) būklė).
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.2.12.

Nuotolinis garsinis signalas ir šviesos: ši paslauga trumpam leidžia suaktyvinti avarinių šviesų mirksėjimą ir garsinį signalą per „Kia Connect“ Programėlę.
Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: transporto priemonės identifikavimo kodas (VIN), automobilio numeris, SIM kortelės numeris, datos ir laiko žyma, vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), automobilio būklės informacija (galinių žibintų būklė, avarinių žibintų būklė, variklio ir pavarų būklės informacija, durelių, variklio gaubto, bagažinės ir stoglangio būklės informacija, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK) sistemos būklės informacija, akumuliatoriaus, degalų ir su likusiais degalais galimo nuvažiuoti atstumo (angl. DTE) būklės informacija, skysčių (plovimo skysčio ir stabdžių tepalo) būklės informacija, padangų, žibintų, išmaniojo rakto būklės informacija, elektromobilio (EV) būklė).
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.3.

Nuotolinės geolokacijos paslaugos

5.3.1.

Siųsti į automobilį: paslauga jums suteikia galimybę išsiųsti ieškomo objekto vietą (POI) į automobilio navigacijos sistemą ir suteikia galimybę nedelsiant naudoti POI (pvz., kaip kelionės tikslą planuojant maršrutą), kai tik bus užvestas automobilis.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, datos ir laiko žyma, vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), ieškomo objekto vietos (POl) informacija, paieškos raktiniai žodžiai, išmaniojo telefono kalbos nustatymai.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.3.2.

Rasti mano automobilį (angl. Find my Car) ir pirmosios mylios navigacija (angl. First Mile Navigation): ši paslauga suteikia galimybę naudotojui nustatyti automobilio buvimo vietą ir nuvykti į ją naudojant išmanųjį telefoną. Automobilio buvimo vieta bus rodoma „Kia Connect“ programėlėje. Atkreipiame dėmesį, kad jei kitas asmuo naudojasi „Kia Connect“ programėle ir yra prisijungęs prie tos pačios transporto priemonės kaip ir jūs (daugiau informacijos apie bendrą naudojimąsi transporto priemone rasite 4.1.2 skirsnyje, „Kia“ naudojimosi sąlygose), šis asmuo taip pat gali matyti transporto priemonės vietos nustatymo duomenis (GPS duomenis), duomenis savo „Kia Connect“ programėlės paskyroje (naudodamasis paslauga „Rasti mano automobilį ir pirmosios mylios navigacija“ (angl. Find My Car), net jei tuo metu transporto priemone naudojatės jūs. Tačiau šis asmuo neturės prieigos prie jūsų maršrutų esamuoju laiku, tačiau gali matyti transporto priemonės buvimo vietą esamuoju laiku.
Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: automobilio identifikavimo kodas (VIN), automobilio numeris, SIM kortelės numeris, adresas, vardas, pavardė, vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), informacija apie naudotojo ir automobilio buvimo vietą, kelio taškų informacija, data, laikas, laiko žyma ir greitis.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.3.3.

Mano kelionės (angl. My Trips): ši paslauga pateikia kiekvienos kelionės santrauką (per paskutines 90 dienų) su nurodyta data ir laiku, vidutiniu ir didžiausiu greičiu, nuvažiuotu atstumu ir tranzito laiku.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, datos ir laiko žyma, vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), važiavimo informacija (nuvažiuotas kelias, vidutinis greitis, maksimalus greitis, suvartoto kuro kiekis, visa suvartota energija, elektros energijos suvartojimas, važiavimo laikas, įšildymo laikas, vidutinis ridos skaitiklio rodmuo).
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.3.4.

Paskutinės mylios navigacija (angl. Last Mile Navigation): ši paslauga suteikia galimybę jums pastačius automobilį toliau naudotis navigacija savo išmaniajame telefone iki galutinio atvykimo taško.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, SIM ID numeris, adresas, pavardė, vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), vartotojo ir automobilio vietos informacija, maršruto taškų informacija, laikas, greitis.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.4.

Informacija apie transporto priemonę

5.4.1.

Automobilio būklė: ši paslauga „Kia Connect“ programėlėje suteikia informaciją apie automobilį:
Durų būklė
Įkrovimo durelių būsena
Bagažinės / variklio gaubto būklė
Klimato kontrolės būklė
akumuliatoriaus įkrovimo būklė, įkrovimo kištuko būklė, įkrovimo būklė (tik elektromobiliams)
Degalų lygis (tik degalais varomose ir (arba) hibridinėse transporto priemonėse)
Sėdynių šildymo ir ventiliacijos būklė
Langų būklė
Stoglangio būklė
12 V akumuliatoriaus būklė
Žibintų būklė
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, SIM ID numeris, datos ir laiko žyma, vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), ridos skaitiklio duomenys, automobilio būklės informacija (variklio ir pavarų būklės informacija; durų, bagažinės ir stoglangio būklės informacija; šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo (angl. HVAC) būklė, akumuliatoriaus, kuro ir su likusiu kuru galimo nuvažiuoti atstumo (angl. DTE) būklės informacija; skysčių (langų plovimo skysčio ir stabdžių tepalo) būklės informacija; padangų, žibintų, išmaniojo rakto būklės informacija; elektromobilio (angl. EV) būklė).
Teisinis pagrindas: duomenų tvarkymas būtinas siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.4.2.

Ataskaita apie automobilį: „Kia Connect“ programėlėje gausite ataskaitą. Ataskaitoje pateikiama automobilio diagnostikų informacija ir informacija apie vairavimo būdus. Būsite informuotas, kam reikia priežiūros ar remonto, taip pat gausite informaciją apie problemos sudėtingumą, remonto / priežiūros skubumą ir rekomenduojamus veiksmus.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, datos ir laiko žyma, vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), automobilio būklės informacija (variklio būklė), vairavimo būdo informacija (informacija apie automobilio greitį (maksimalus ir vidutinis greitis), greitėjimo būklės informacija, nuvažiuotas atstumas, akumuliatoriaus sąnaudų informacija (elektromobiliams)).
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.4.3.

Automobilio diagnostika: automatinių diagnostikų paslaugos teikimas. Užvedus automobilį, automatiškai atliekamas diagnostikos nuskaitymas (diagnostikos sutrikimų kodas (angl. DTC)). Jeigu aptinkamas gedimas, gaunate pranešimą, kuriame paaiškinamas nustatytas gedimas, jo sudėtingumas, ir rekomenduojama, kokių reikia imtis veiksmų.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, datos ir laiko žyma, vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), ridos skaitiklio duomenys, DTC nuskaitymo rezultatai, automobilio būklės informacija (oro kondicionavimo būklė; variklio būklė; durų, bagažinės, langų, variklio gaubto atidarymo / uždarymo būklė; padangų slėgio būklė; pavarų, sėdynių būklė; kuro kiekis, stabdžių / variklio tepalų būklė; baterijos būklė).
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.4.4.

Energijos sąnaudos (taikoma tik elektromobiliams): ši paslauga vizualizuoja „Kia Connect“ programėlėje esamas ir vidutines energijos sąnaudas, nuvažiuotą atstumą ir energijos rekuperacijos informaciją.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), kaupiamieji ridos skaitiklio rodmenys, automobilio ID numeris, datos ir laiko žyma, visa suvartota energija (variklio energijos suvartojimas, kondicionieriaus energijos suvartojimas, elektrinio prietaiso energijos suvartojimas, informacija apie akumuliatoriaus priežiūrą, informacija apie regeneruotą energiją).
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.4.5.

Vairavimo saugumo balas: ši paslauga suteikia galimybę „Kia Connect“ programėlėje matyti vairavimo saugumo balą, kuris įvertina jūsų elgesį vairuojant. Vairavimo saugumo balas nustatomas pagal jūsų greitėjimo ir stabdymo įpročius, greičio duomenis ir įprastą vairavimo laiką per dieną. Šie visi duomenys renkami vairavimo metu. Vairavimo saugumo balas nustatomas pagal duomenis, surinktus per 187 dienas, t. y. rodomas vairavimo saugumo balas atspindi jūsų vairavimo elgesio interpretaciją pagal visus paskutinių 187 dienų duomenis.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), kelionės data, kelionės trukmė, greičio didinimas ir stabdymas esant įvairiam greičiui, maksimalus greitis, važiavimo laikas, kelionės metu nuvažiuotas laikas kiekvienam greičiui, vidutinis kelionės greitis.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.5.

Įspėjimai ir saugumas

5.5.1.

Įspėjimai apie automobilį: įspėjimo pranešimų teikimas. Jeigu automobilio langas yra atidarytas, kai automobilio variklis yra išjungtas, visada gausite apie tai pranešimą į „Kia Connect“ programėlę.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, SIM ID numeris, datos ir laiko žyma, GPS duomenys, ridos skaitiklio duomenys, automobilio būklės informacija (variklio ir pavarų būklės informacija; durų, bagažinės ir stoglangio būklės informacija; šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo (angl. HVAC) būklė, akumuliatoriaus, kuro ir su likusiu kuru galimo nuvažiuoti atstumo (angl. DTE) būklės informacija; skysčių (langų plovimo skysčio ir stabdžių tepalo) būklės informacija; padangų, žibintų, išmaniojo rakto būklės informacija; elektromobilio (angl. EV) būklė).
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.5.2.

Įsilaužimo signalizacija (tik automobiliams, kuriuose įrengta įsilaužimo signalizacija): jei įsijungia įsilaužimo signalizacija, gausite apie tai pranešimą į „Kia Connect“ programėlę.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, datos ir laiko žyma, vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), odometro skaitiklio rodmuo, automobilio būklės informacija (oro kondicionavimo būklė; variklio būklė; durų, bagažinės, langų, variklio gaubto atidarymo / uždarymo būklė; padangų slėgio būklė; pavarų, sėdynių būklė; kuro kiekis; stabdžių / variklio tepalų būklė).
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.5.3.

Akumuliatoriaus išsikrovimo įspėjimas: kai 12 V akumuliatoriaus įkrovimas nukrenta žemiau tam tikro lygio, gausite apie tai pranešimą į „Kia Connect“ programėlę.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, SIM ID numeris, vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), akumuliatoriaus būklė, automobilio būklė, signalo tipas.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.5.4.

Galinės sėdynės įspėjimas: kai galinėje sėdynėje nustatomas bet koks judesys, gausite apie tai pranešimą į „Kia Connect“ programėlę.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, SIM ID numeris, datos ir laiko žyma, GPS duomenys, odometro informacija, transporto priemonės būklės informacija (variklio ir pavarų būklės informacija, durų, gaubto, bagažinės ir stoglangio būklės informacija, šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo (ŠVOK) būklė, akumuliatoriaus, kuro ir su likusiu kuru galimo nuvažiuoti atstumo (angl. DTE) būklės informacija, skysčių (langų plovimo skysčio ir stabdžių tepalo) būklės informacija, padangų, žibintų, išmaniojo rakto būklės informacija, elektromobilio (angl. EV) būklė).
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).

5.5.5.

Nenaudojamo automobilio įspėjimas: kai įjungta automobilio stovėjimo pavara, o variklis veikia ir durelės yra atidarytos, gausite apie tai pranešimą į „Kia Connect“ programėlę.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), automobilio ID numeris, SIM ID numeris, datos ir laiko žyma, GPS duomenys, ridos skaitiklio duomenys, automobilio būklės informacija (variklio ir pavarų būklės informacija; durų, bagažinės ir stoglangio būklės informacija; šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo (angl. HVAC) būklė, akumuliatoriaus, kuro ir su likusiu kuru galimo nuvažiuoti atstumo (angl. DTE) būklės informacija; skysčių (langų plovimo skysčio ir stabdžių tepalo) būklės informacija; padangų, žibintų, išmaniojo rakto būklės informacija; elektromobilio (angl. EV) būklė).
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).

5.5.6.

Aukštos įtampos akumuliatoriaus stebėjimo ir įspėjimų teikimo sistema (taikoma tik elektromobiliams): aukštos įtampos akumuliatoriaus būsena yra stebima: aptikus gedimą, „Kia Connect“ programėlėje ir multimedijos sistemoje gausite įspėjamąjį pranešimą. Jei dėl gedimo gali būti sugadinta transporto priemonė arba sukelta fizinė žala jums ar kitiems asmenims, esantiems atitinkamoje transporto priemonėje arba šalia jos, šią informaciją ir jūsų transporto priemonės identifikavimo numerį (VIN) perduosime nacionalinei „Kia“ prekybos bendrovei arba „Kia“ platintojui, kuris gali tiesiogiai susisiekti su jumis ir įspėti apie gedimą ir galimą žalos ar fizinės žalos pavojų. Gavusi informaciją iš mūsų, atitinkama nacionalinė „Kia“ prekybos bendrovė arba „Kia“ platintojas apdoros tokią informaciją kaip atskiras ir nepriklausomas valdytojas. Atkreipkite dėmesį, kad tokią informaciją atskleisime tik tuo atveju, jei gedimas bus laikomas rimtu ir kils pavojus, kad automobilis gali būti sugadintas ar galima fizinė žala.
Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), oro kondicionavimo būklė, variklio būklė, durų / bagažinės / variklio dangčio / stoglangio / langų būklė, oro temperatūra, atitirpimo būklė, įkrovimo būklė, vairo šildymo būklė, šoninių veidrodėlių/galinio stiklo šildymo būklė, padangų slėgio būklė, 12 V akumuliatoriaus būklė, gedimo indikatoriaus lemputės būklė, išmaniojo rakto akumuliatoriaus būklė, degalų lygio būklė, plovimo skysčio būklė, stabdžių tepalo įspėjamosios lemputės būklė, miego režimo būsena, laikas, nuotolinio laukimo laiko įspėjimo, sistemos išjungimo įspėjimo būsena, galinių žibintų būklė, avarinių žibintų būklė.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant stebėti aukštos įtampos akumuliatoriaus būklę vykdant su mumis sudarytą sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas). Atitinkamos informacijos atskleidimas trečiosioms šalims (kaip minėta) yra būtinas siekiant užtikrinti mūsų, taip pat mūsų klientų ir kitų trečiųjų šalių teisėtus interesus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Teisėti interesai yra šie: užtikrinti tinkamą mūsų paslaugų teikimą ir veikimą, teikti saugias paslaugas ir produktus mūsų ir „Kia“ grupės klientams, apsaugoti mūsų klientų sveikatą ir gyvybę, apsaugoti mūsų klientų turtą, apsaugoti kitų transporto priemonėje ar šalia jos esančių žmonių sveikatą, gyvybę ir turtą.

5.6.

Nuotolinis naudojimo stebėjimas

5.6.1.

Patarnautojo režimas: ši paslauga suteikia galimybę stebėti transporto priemonės buvimo vietą, kada paskutinį kartą buvo išjungtas variklis, važiavimo laiką, atstumą ir didžiausią greitį „Kia Connect“ programėlėje.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), pastatymo režimo būklės informacija (suaktyvinimo būklė, pastatymo režimo pradžios ir pabaigos laikas, nuvažiuoto kelio laikas, kilometražo laikas, tuščios eigos laikas, maksimalus greitis, nuvažiuotas atstumas), automobilio rodikliai (buvimo vieta, greitis, laikas, tikslumas, kryptis).
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.6.2.

Įspėjimas apie kito asmens vairuojamą jūsų transporto priemonę (angl. Valet Alert): Suaktyvinus šią paslaugą Multimedijos sistemoje, „Kia Connect“ mobiliojoje programėlėje galite gauti pranešimus, jei jūsų transporto priemonė viršija pasirinktą atstumo ribą, greičio ribą ir tuščiosios eigos laiko limitą, kuriuos programėlėje turite būti nustatę iš anksto. Leidžiamas nuvažiuoti atstumas – nuo tos vietos, kurioje buvo suaktyvintas įspėjimas.
Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), datos ir laiko žyma, vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), įspėjimo apie kito asmens vairuojamą jūsų transporto priemonę būsenos informacija (aktyvinimo būsena, šio įspėjimo būsenos pradžios ir pabaigos laikas, važiavimo laikas, ridos laikas, variklio tuščiosios eigos laikas, maksimalus greitis, važiavimo atstumas), transporto priemonės indikatoriai (vieta, greitis, laikas, tikslumas, kryptis), pasirinkta atstumo riba, pasirinkta greičio riba, pasirinkta tuščiosios eigos veikimo trukmė.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).

5.6.3.

Įspėjimas apie geotvorą: ši paslauga suteikia galimybę „Kia Connect“ programėlėje gauti pranešimus, jei jūsų transporto priemonė išvažiuoja iš leistinos zonos arba įvažiuoja į draudžiamą zoną. Naudodami „Kia Connect“ programėlę galite nustatyti leidžiamų ir draudžiamų zonų ribas.
Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), datos ir laiko žyma, vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), įspėjimo apie geotvorą būsenos informacija (aktyvinimo būsena, įspėjimo apie geotvorą būsenos pradžios ir pabaigos laikas, važiavimo laikas, kilometražo laikas, variklio tuščiosios eigos laikas, maksimalus greitis, važiavimo atstumas), transporto priemonės indikatoriai (vieta, greitis, laikas, tikslumas, kryptis), pasirinktos leistinos zonos, pasirinktos draudžiamos zonos).
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).

5.6.4.

Įspėjimas apie greitį (angl. Speed Alert): suaktyvinus šią paslaugą multimedijos sistemoje, „Kia Connect“ programėlėje galite gauti pranešimus, jei jūsų transporto priemonė viršija greičio ribą, kurią programėlėje turite būti nusistatę iš anksto.
Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), datos ir laiko žyma, vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), įspėjimo apie greitį būsenos informacija (aktyvavimo būsena, įspėjimo apie greitį būsenos pradžios ir pabaigos laikas, važiavimo laikas, ridos laikas, variklio tuščiosios eigos laikas, maksimalus greitis, važiavimo atstumas), transporto priemonės indikatoriai (vieta, greitis, laikas, tikslumas, kryptis), pasirinkta greičio riba.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).

5.6.5.

Įspėjimas apie laiko ribą (angl. Time Fencing Alert): ši paslauga leidžia „Kia Connect“ programėlėje gauti pranešimus, jei jūsų transporto priemonė pradeda važiuoti už laiko intervalo ribų, kurį programėlėje turite būti nustatę iš anksto.
Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), datos ir laiko žyma, vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), įspėjimo apie laiko ribą būsenos informacija (aktyvavimo būsena, įspėjimo apie laiko ribą būsenos pradžios ir pabaigos laikas, važiavimo laikas, kilometražo laikas, variklio tuščiosios eigos laikas, maksimalus greitis, važiavimo atstumas), transporto priemonės indikatoriai (vieta, greitis, laikas, tikslumas, kryptis), pasirinkti laiko langai.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).

5.6.6.

Įspėjimas apie tuščiąją eigą (angl. Idle Alert): paslauga jums suteikia galimybę „Kia Connect“ programėlėje gauti pranešimus, jei jūsų transporto priemonė tuščiąja eiga važiuoja ilgiau, nei esate nustatę „Kia Connect“ programėlėje.
Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), datos ir laiko žyma, vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), įspėjimo apie tuščiąją eigą būsenos informacija (aktyvinimo būsena, šio įspėjimo būsenos pradžios ir pabaigos laikas, važiavimo laikas, ridos laikas, variklio tuščiosios eigos laikas, maksimalus greitis, važiavimo atstumas), transporto priemonės indikatoriai (vieta, greitis, laikas, tikslumas, kryptis), pasirinkta tuščiosios eigos veikimo trukmė.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).

5.7.

Informacija apie pageidaujamą prekybos atstovą
Ši paslauga suteikia galimybę sinchronizuoti informaciją apie „pageidaujamą prekybos atstovą“ tarp jūsų paskyros „MyKia“ svetainėje ir paskyros „Kia Connect“ programėlėje. Sinchronizavimas yra neprivalomas ir turi būti suaktyvintas, jei norite jį naudoti. Jei nuspręsite nesinchronizuoti informacijos apie apie „pageidaujamą prekybos atstovą“, funkcija apie „pageidaujamą prekybos atstovą“ programėlėje „Kia Connect“ vis tiek bus prieinama, tačiau rodoma informacija gali skirtis nuo informacijos jūsų paskyroje „MyKia“ internetiniame puslapyje.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), el. pašto adresas, UUID, prekybos atstovo pavadinimas, prekybos atstovo adresas, prekybos atstovo kontaktiniai duomenys, prekybos atstovo informacija, prekybos atstovo darbo valandos.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.8.

Skaitmeninis raktas
Ši paslauga suteikia galimybę išmaniuoju telefonu atlikti tokias paslaugas, pvz., automobilio užrakinimas ir atrakinimas, oro kondicionieriaus įjungimas arba transporto priemonės užvedimas (tik iš transporto priemonės vidaus), naudojant išmaniajame telefone integruotas plačiajuostės („UWB“) ir artimojo lauko ryšio („NFC“) funkcijas. Savo skaitmeninį raktą galite bendrinti ir valdyti su iki trijų papildomų įrenginių, pvz., šeimos narių ir draugų prietaisais. Atkreipkite dėmesį, kad naudojantis šia paslauga duomenimis tarp išmaniojo telefono ir transporto priemonės keičiamasi naudojant UWB arba NFC funkcijas. Šie duomenys mums neperduodami.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: naudotojo ID, profilio pavadinimas, el. pašto adresas, telefono numeris), išmaniojo prietaiso informacija (prietaiso ID, prietaiso pavadinimas, prietaiso tipas, OS versija, programėlės versija), skaitmeninio rakto informacija (skaitmeninio rakto ID, skaitmeninio rakto būsena, skaitmeninio rakto tipas, prieigos teisė / profilis, transporto priemonės ID, fizikinio rakto ID, bendrai naudojamų raktų skaičių); bendrai naudojamiems skaitmeniniams raktams: papildoma informacija, kurioje yra, skaitmeninio rakto naudojimo pradžios ir pabaigos data (arba nustatytas laikotarpis), bendrai naudojamo skaitmeninio rakto naudotojo vardas ir pavardė, naudotojo autentiškumo patvirtinimo politika ir (arba) jūsų nurodytas autorizacijos profilis, diagnostikos informacija (klaidų kodai) ir informacija apie transporto priemonės būseną.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.9.

Bendras automobilio naudojimas
Nuotolinėmis paslaugomis galite dalytis su kitais naudotojais naudodamiesi „Kia Connect“ programėlėje esančia „Užklausa naudotis automobiliu“ funkcija. Jei tai padarysite, mes tvarysime tam tikrus su transporto priemone ir naudotojo paskyra susijusius duomenis, kad galėtume inicijuoti ir apdoroti jūsų dalijimosi prašymą. Dalijimosi užklausos informacija, pavyzdžiui, jūsų vardas, pavardė ir PIN kodas, bus perduota į kito naudotojo „Kia Connect“ programėlės paskyrą ir ten tvaroma. Kitas naudotojas gali naudotis susietos transporto priemonės „Kia Connect App“ programėle taip pat, kaip ir jūs. Jis gali naudotis ir funkcija „Rasti mano automobilį“.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: PIN, identifikavimo numerį (VIN), jūsų naudotojo vardą ir kito naudotojo telefono numerį.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas) ir atsižvelgiant į mūsų teisėtus interesus teikiant paslaugas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Atkreipkite dėmesį, kad naudodamiesi šia paslauga visus savo asmens duomenis, išskyrus prisijungimo duomenis, kurie yra saugomi jūsų „Kia Connect“ programėlės paskyroje, perduosite kitiems naudotojams. Šią funkciją galite bet kada išaktyvinti. Išaktyvinimas sustabdys dalijimąsi duomenimis, o mes ištrinsime visus bendrus duomenis, kurie yra kito naudotojo „Kia Connect“ programėlės paskyroje.

5.10.

Pagrindinio meniu žemėlapis ir paieškos juosta
Pagrindinio meniu žemėlapyje rodoma jūsų dabartinę vietą. Pagrindinio meniu paieškos juosta leidžia ieškoti ieškomų objektų vietų (angl. POI).
Šiuo tikslu sutarčiai vykdyti tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), paieškos raktiniai žodžiai, išmaniojo telefono kalbos nustatymai.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.11.

„Touch ID“ ir „Face ID“ („iOS“) arba piršto atspaudo ir veido atpažinimo („Android“) naudojimas
Norėdami atrakinti, galite naudoti tam tikras „Kia Connect“ mobiliosios programėlės „Touch ID“ ar „Face ID“ („iOS“) arba piršto atspaudo ir veido atpažinimo („Android“) funkcijas. Jūsų biometriniai duomenys saugomi tik jūsų išmaniajame telefone ir mums neperduodami. Tad neturime prieigos prie šių duomenų. Išmaniojo telefono sistema į „Kia Connect“ mobiliąją programėlę perduoda tik informaciją, ar biometrinius duomenis pavyko sėkmingai patvirtinti. Atitinkamuose savo išmaniojo telefono nustatymuose „Touch ID“ ar „Face ID“ („iOS“) arba piršto atspaudo ir veido atpažinimo funkciją („Android“) galite bet kuriuo metu išjungti.
Šiuo tikslu sutarčiai vykdyti tvarkoma ši asmens duomenų kategorija: informacija ar biometriniai duomenys buvo sėkmingai patvirtinti.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

5.12.

„Firebase Crashlytics“
Siekdami gerinti „Kia Connect“ programėlės ir paslaugų saugumą bei stabilumą, pasikliauname anoniminių pranešimų apie eismo įvykius analize. Šiuo tikslu naudojame „Firebase Crashlytics“, paslaugą, kurią teikia „Google Ireland Ltd.“, įsikūrusi „Google Building Gordon House“, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.
Siekdama pateikti mums anoniminius pranešimus apie eismo įvykius, eismo įvykių arba „Kia Connect“ programėlės gedimo atveju, „Firebase Crashlytics“ renka toliau nurodytą informaciją ir gali ją perduoti į „Google“ serverius JAV. Atkreipkite dėmesį, kad mums teikiamose eismo įvykių pranešimuose nėra jokios informacijos, kuri leistų atsekti naudotojo tapatybę. Visa „Firebase Crashlytics“ surinkta ir saugoma informacija ištrinama per 90 dienų nuo jos surinkimo.
Daugiau informacijos apie „Firebase Crashlytics“ ir apie tai, kaip „Google“ tvarko jūsų asmens duomenis, rasite pateiktose nuorodose:
https://firebase.google.com/
https://firebase.google.com/terms/crashlytics/
https://firebase.google.com/support/privacy
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: programėlės būsena eismo įvykio metu, įdiegimo UUID, eismo įvykio pėdsakai, gamintojas ir mobiliojo telefono operacinė sistema ir paskutiniai registruoti pranešimai.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų mūsų interesų (BDAR 6 str. 1 d. f punktas). Mūsų teisėti interesai: užtikrinti ir optimizuoti „Kia Connect“ programėlės ir mūsų Paslaugų saugumą ir stabilumą.

5.13.

Produkto / paslaugos tobulinimas
Įjungus produkto / paslaugos tobulinimo (angl. Product/Service improvement) funkciją, remdamiesi jūsų sutikimu apdorosime duomenis, susijusius su transporto priemonės veikimu, naudojimu, eksploatavimu ir būkle, siekdami pagerinti produktų ir paslaugų kokybę. Jūsų sutikimas yra savanoriškas ir jį galima bet kada atšaukti išjungus atitinkamą mygtuką. Sutikimo atsisakymas neturės įtakos iki tol atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui. Norint įjungti „Produkto / paslaugos tobulinimą“, dėl techninių priežasčių būtina įjungti ir geografinės informacijos sistemą (GIS).
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: informacija apie būklę: oro valdymo sistemos būklės informacija, akumuliatoriaus būklės informacija, techninių ir su stabilumu susijusių sistemų būklės informacija, prietaisų skydelio naudojimo ir būklės informacija, su oro kondicionavimu ir šildymu susijusi informacija, variklio, stabdžių ir jėgos pavaros būklės informacija, su funkcijomis susijusi būklės informacija, su pavaromis ir energijos sąnaudomis susijusi informacija, su įspėjimų ir pagalbos sistema susijusi informacija, su vairu ir padangomis susijusi informacija, su varikliu ir įkrovimu susijusi informacija, elektromobilio (EV) naudojimo ir būklės informacija, su multimedijos naudojimu (pvz., funkcija „patinka“) ir būkle bei vietos nustatymo duomenimiss (GPS duomenimis) susijusi informacija ir greičio informacija.
Teisinis pagrindas: duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų išankstiniu sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a punktas).

6.

Multimedijos sistema ir „in-Car“ paslaugos

6.1.

Pranešimų centras
Pranešimų centras suteikia galimybę pranešimus iš „Kia“ gauti multimedijos sistemos ekrane. Tokiame pranešime yra, inter alia, su jūsų transporto priemone susiję grąžinimo kampanijos pranešimai, priminimai apie techninę priežiūrą ir pranešimai apie techninės priežiūros veiksmus.
Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: automobilio identifikacinis numeris (VIN), sekos ID numeris, skaitymo režimas, skaitymo laikas, UTC laikas.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).

6.2.

„Kia Connect Live“ paslaugos
Šios Paslaugos suteikia jums galimybę naudotis šiomis funkcijomis:
Tiesioginė eismo informacija ir internetinė navigacija: ši paslauga teikia tiesioginę eismo informaciją maršrutams apskaičiuoti ir eismo situacijai rodyti. Internetinė navigacija suteikia jums galimybę ja naudotis iki norimo kelionės tikslo, remiantis realaus laiko eismo duomenų ir ankstesnės eismo informacijos deriniu.
EV maršruto planavimo įtaisas (tik elektromobiliams ir prijungiamiesiems hibridiniams automobiliams): nustatant navigacijos tikslą transporto priemonės integruotoje navigacijos sistemoje, ši paslauga patikrina, ar norint pasiekti tikslą gali prireikti įkrovimo stotelės. Jei pagal esamą transporto priemonės įkrovimo būseną ir numatomą energijos suvartojimą įkrovimo stotelė yra reikalinga. Paslauga automatiškai pridedama prie siūlomo maršruto kaip tarpines stoteles įterpia vieną ar daugiau įkrovimo taškų. Paslauga automatiškai koreguoja siūlomas įkrovimo stoteles, jei vairuotojas nusprendžia sustoti anksčiau arba praleisti siūlomą įkrovimo stotelę, arba jei dėl važiavimo sąlygų sunaudojama daugiau energijos, nei tikėtasi.
Aktuali ieškomo objekto vieta (POI) ir internetinė POI paieška: ši paslauga teikia informaciją apie netoliese esančius ieškomus objektus pagal esamą transporto priemonės buvimo vietą. Įgaliotoms transporto priemonėms šią paslaugą papildo mūsų partnerio „4.screen GmbH“ teikiami duomenys. Daugiau informacijos rasite skirsnyje 12.6.
Oras: ši paslauga teikia vietos orų informaciją remiantis jūsų buvimo vieta.
Automobilio statymo informacija: ši paslauga teikia informaciją apie automobilių statymą gatvėje ir aikštelėse, netoliese dabartinės padėties, netoliese paskirties vietos, netoliese slinkties ženklo ar netoliese nuo miesto centro.
EV POI (tik elektromobiliams ir įkraunamiems hibridiniams elektromobiliams): paslauga teikia informaciją apie netoliese esančias įkrovimo stoteles, įskaitant prieinamumą remiantis esama padėtimi.
Ieškoma prekybos atstovo vieta (POI): šalia „Kia“ prekybos atstovo buvimo vietos informacija remiantis netoliese esančia dabartine automobilio padėtimi.
Greičio matuoklio / pavojaus zonos įspėjimai (galimi, tik jeigu jie teisėti naudojimo šalyje): paslauga praneša praneša apie vietoves, kuriose itin dažnai įvyksta nelaimingi atsitikimai, ir įspėja apie dažnų nelaimingų atsitikimų vietas arba greičio matavimo kameras.
Sporto lyga (angl. Sports League): ši paslauga teikia informaciją apie buvusius ir būsimus pasirinktų sporto šakų ir lygų renginius.
Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: GPS duomenys, paslaugų užklausos ir atsakymai ieškant serverio (ieškomo objekto vietos (POI) duomenys), prekybos atstovo POI duomenys, su degalais susijusi informacija, su automobilio statymu susijusi informacija, greičio matuoklių informacija, elektromobilių (EV) stotelių informacija, orų informacija), eismo informacija, atstumo matavimo vienetai (kilometrai, mylios, metrai), kalbos nustatymai, telekomunikacijų operatoriaus informacija, transporto priemonės identifikavimo kodas (VIN), vairuotojo ID numeris, paslaugos ID numeris, telefono numeris, data ir vietos laikas, protokolo versija, navigacijos įrenginio informacija (aparatinės įrangos versija, programinės įrangos versija), maršruto informacija (pradinis taškas, nustatymai, galutinis taškas, numatomas laikas), lygos rungtynių informacijos užklausa, komandos rungtynių informacijos užklausa, lygos ID numeris, lygos rungtynių versija, komandos kodo ID, dominančios šalies ID, šalies kodas, lygos versija, komandos versija, logotipo versija.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
Išvardytus duomenis tvarkysime ir siekdami tobulinti „Kia Connect Live“ Paslaugas.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas). Mūsų pagrįsti siekiai yra pagerinti „Kia Connect Live“ Paslaugas.

6.3.

Internetinė balso atpažinimo funkcija
Ši paslauga suteikia galimybę balso komandomis naudotis tam tikromis automobilio funkcijomis ir jas valdyti bei kurti ir siųsti tekstinius pranešimus per prijungtą mobilųjį įrenginį. Internetinė balso atpažinimo funkcija veikia internetinėje aplinkoje (debesyje). Suaktyvinant mūsų paslaugas transporto priemonės multimedijos sistemoje, internetinė balso atpažinimo funkcija įjungiama pagal numatytuosius nustatymus. Teikiant šią paslaugą jūsų asmens duomenys (pvz., balso pavyzdžiai) turi būti perduodami mūsų paslaugų teikėjui „Cerence B.V.“ ir jo subtvarkytojai, kurie gali būti įsisteigę ne ES/EEE šalyse ir nebūtinai užtikrina atitinkamą duomenų apsaugos lygį (daugiau informacijos rasite 14 ir 15 skirsniuose). Galite neleisti perduoti savo asmens duomenų „Cerence B.V.“, išjungdami internetinę balso atpažinimo paslaugą atitinkamuose multimedijos nustatymuose. Jei išjungsite internetinę balso atpažinimo paslaugą, jūsų automobilio balso atpažinimo funkcija gali būti apribota arba išjungta.
„Cerence B.V.“ pakeičia balsų pavyzdžius į tekstinius pavyzdžius, (jeigu reikia) semantiškai juos išaiškindami, ir rezultatą siunčia atgal į automobilį.
Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: balso įrašymas, vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), ieškomo objekto vieta (POI), „Cerens“ naudotojo ID. Tai yra unikalus ID kodas, naudojamas registracijai „Cerence B.V.“ serveryje. „Cerence“ naudotojo ID ir transporto priemonės identifikavimos numeris (VIN) ar kiti identifikatoriai nėra tarpusavyje susiję. Tai reiškia, kad „Cerence B.V.“ negali nustatyti fizinio asmens tapatybės pagal perduotus duomenis.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).
Balso įrašas ir vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys) bus renkami bei saugomi ir siekiant atlikti ir tobulinti internetinę balso atpažinimo paslaugą.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų mūsų interesų (BDAR 6 str. 1 d. f punktas). Mūsų teisėti interesai yra šie: Internetinio balso atpažinimo paslaugos tobulinimas.

6.4.

Asmeninio kalendoriaus / navigacijos sinchronizavimas
Ši paslauga leidžia sinchronizuoti „Google“ kalendorių arba „Apple“ kalendorių išmaniajame telefone su integruota multimedijos sistemos kalendoriaus funkcija. Tai suteikia galimybę matyti savo asmeninį kalendorių multimedijos sistemos ekrane ir naudoti jį nustatant kelionės tikslą. Ši paslauga yra suderinama ir su „Google“, ir su „Apple“ kalendoriumi.
Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), el. pašto adresas, el. pašto paskyros kalendoriaus ID numeris, „Google“ prieigos raktas ar „iCloud“ slaptažodis, kalendoriaus įrašai (susitikimo pavadinimas, data ir laikas, adresas).
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).

6.5.

Srautinis muzikos perdavimas
Ši paslauga suteikia galimybę mėgautis mėgstamos muzikos ir garso (tinklalaidėmis, garso knygomis) srautinio perdavimo paslaugomis per integruotą transporto priemonės informacijos ir pramogų sistemos ekraną ir garsiakalbius. Atkreipkite dėmesį, kad ši paslauga neapima atitinkamos srautinio perdavimo paslaugos prenumeratos.Turėsite atskirai susikurti paskyrą pas pageidaujamą srautinio perdavimo paslaugų teikėją ir užsisakyti prenumeratą. Ši paslauga pagal numatytuosius nustatymus nėra suaktyvinta jūsų multimedijos sistemoje, ją reikia suaktyvinti per „Kia Connect Store“. Paslauga galima naudotis iki trejų metų nuo Paslaugos suaktyvinimo „Kia Connect" parduotuvėje. Daugiau informacijos apie šią paslaugą pateikiama „Kia Connect“ naudojimo sąlygų 4.2.2.5 d skirsnyje.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: naudotojo autentifikavimo duomenys (el. pašto adresas, naudotojo identifikatorius), informacija apie paslaugą (kiekvieno turinio teikėjo tokenizuoti įgaliojimai), informacija apie transporto priemonę (VIN, prekės ženklas, variklio tipas, pardavimo šalis, modelio pavadinimas, modelio metai, multimedijos sistemos platforma, multimedijos sistemos modelis), garantijos pradžios data.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

6.6.

Su transporto priemone susiję pranešimai

6.6.1.

Grąžinimo kampanijų pranešimai: per minėtą pranešimų centrą pranešime jums apie aktyvią (-as) grąžinimo kampaniją (-as), taikomą (-as) jūsų automobiliui. Pranešimai apie atšaukimo kampanijas taip pat gali būti siunčiami kitais būdais (pvz., „Kia Connect“ programėlę, el. paštu į jūsų registruotą el. pašto adresą arba laišku).
Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: automobilio identifikavimo numeris (VIN), sekos ID numeris, skaitymo režimas, UTC laikas, odometras, garantijos pradžios data.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

6.6.2.

Priminimai apie paslaugą: naudodamiesi minėtu pranešimų centru atsiųsime jums priminimus apie artėjančias reguliarios jūsų „Kia“ automobilio techninės priežiūros datas.
Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: automobilio identifikavimo numeris (VIN)), sekos ID numeris, skaitymo režimas, UTC laikas, odometras, garantijos pradžios data.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

6.6.3.

Techninės priežiūros veiksmų pranešimai: įvertinsime, ar jūsų transporto priemonėje bus atliekami rekomenduojami techninės priežiūros veiksmai (pvz., programinės įrangos atnaujinimus, dalių keitimą patobulintomis dalimis arba kokybės patikrinimus, kuriuos reikia atlikti tam tikriems „Kia“ automobilio komponentams). Informacija apie rekomenduojamus aptarnavimo veiksmus jums gali būti pateikiama minėtame pranešimų centre ir (arba) „Kia Connect“ programėlėje arba el. paštu jūsų registruotu el. pašto adresu.
Šiam tvarkymui reikalingas išankstinis jūsų sutikimas, kurį galite duoti suaktyvinę atitinkamą sutikimo mygtuką „Kia Connect“ programėlės sutikimų sąraše. Jūsų sutikimas yra savanoriškas, kurį bet kada galite atšaukti (pvz., sutikimų sąraše išaktyvinę atitinkamą sutikimo mygtuką „Kia Connect“ programėlės sutikimų sąraše). Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo, pagrįsto tokiu sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui.
Šiuo tikslu, tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: unikalūs identifikaciniai numeriai (pvz., automobilio identifikavimo numeris (VIN), sekos ID numeris, skaitymo režimas, UTC laikas, kilometražas, garantijos pradžios data).
Teisinis pagrindas: duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų išankstiniu sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a punktas).

6.6.4.

Priminimai apie privalomą transporto priemonių techninę apžiūrą (pvz., TÜV Vokietijoje arba MOT Jungtinėje Karalystėje): informuosime jus apie artėjančias privalomas transporto priemonių patikras. Pavyzdžiui, priminimus apie JK transporto priemonių „Transporto ministerijos“ patikrą (paprastai vadinamą MOT). Išskyrus „MOT“ JK, naudodamiesi šia paslauga, turite pateikti „Kia“ teisingą paskutinės privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros datą ir transporto priemonės pirmosios registracijos datą. JK registruotoms transporto priemonėms JK Vyriausybės Transporto departamentas (toliau -DfT) suteikė mums leidimą naudotis tam tikrais istoriniais MOT transporto priemonių duomenimis (konkrečiai MOT istoriniais duomenimis ir transporto priemonių registracijos numeriais) per DfT MOT istorijos API. Kadangi paprastai transporto priemonių registracijos numerių netvarkome, bendradarbiaujame su „Kia UK Limited“, kad transporto priemonės registracijos numeris sutaptų su VIN ir kad jums būtų suteikta ši Paslauga.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: automobilio identifikavimo numeris (VIN), sekos ID numeris, skaitymo režimas, UTC laikas, kilometražas, garantijos pradžios data, paskutinė transporto priemonės data, pirmosios registracijos data; JK teikiamoms paslaugoms: MOT terminai, transporto priemonės registracijos numeris, transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN).
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

6.7.

Mygtukas „patinka“ muzikai iš USB atmintinės ir radijo
Mygtukas „patinka“ muzikai iš USB atmintinės ir radijo leidžia pasirinkti mėgstamas dainas ir sukurti jų grojaraštį. Galite pasirinkti, kad dainos patinka arba nepatinka naudodami informacijos ir pramogų sistemos muzikos funkcijoje integruotą mygtuką „patinka“.
Šiuo tikslu tvarkome šių kategorijų asmens duomenis: šaltinio tipas (USB muzika, radijas, „Bluetooth“ muzika), dainos pavadinimas, atlikėjas ir albumas, informacija apie patinkantį / nepatinkantį kūrinį, vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), aplinkos oro temperatūra, automobilio greitis, oro (pagal jūsų dabartinę buvimo vietą) ir laiko informacija.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

7.

Kibernetinio saugumo standartai
Kai suaktyvinate paslaugas multimedijos sistemoje, priklausomai nuo jūsų transporto priemonės techninės įrangos, renkame ir tvarkome su saugumo įvykiais susijusius jūsų transporto priemonės duomenis, kad galėtume valdyti ir stebėti atitinkamus „Kia“ transporto priemonių ir produktų kibernetinio saugumo standartus. Tačiau šie duomenys iš pradžių saugomi jūsų transporto priemonėje. Tik aptikus neįprastą signalą duomenys siunčiami į mūsų sistemas tolesnei analizei. Tokie duomenys nėra nuolat perduodami iš transporto priemonės, o jūsų automobilyje periodiškai saugomi 100 paskutinių sugeneruotų saugumo įvykių. Naujo saugumo įvykio atveju, seniausias saugumo įvykis ir su juo susiję duomenys ištrinami.
Atitinkamais duomenimis dalinsimės su „Kia Corporation“, 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, Seulas, 06797, Korėjos Respublika (toliau - „Kia HQ“), kad „Kia HQ“ galėtų stebėti atitinkamų „Kia“ transporto priemonių ir produktų kibernetinio saugumo standartus veiklos ir techniniu lygmeniu. Tai reiškia, kad duomenys tvarkomi ir analizuojami siekiant užkirsti kelią kibernetinio saugumo grėsmėms ir pažeidžiamumams, reaguoti į nustatytas grėsmes ir pažeidžiamumą dėl galimų kibernetinio saugumo atakų ir jas pašalinti bei užtikrinti tinkamą „Kia“ transporto priemonių ir produktų saugumą
Prašome atsižvelgti, kad mes ir Kia HQ“ jūsų asmens duomenis šiais tikslais tvarko kaip bendri duomenų valdytojai.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: transporto priemonės identifikacinis numeris (VIN) ir su saugumo įvykiu susiję duomenys (pvz., saugumo įvykio sukūrimo laiko žyma ir informacija iš ir apie komponentą / valdiklį, kuriuo užfiksuotas ir nustatytas saugumo įvykis). Teisinis pagrindas: „Kia HQ“ tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas) ir siekiant teisėtų „Kia HQ“ interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Teisėti „Kia HQ“ interesai yra šie: užtikrinti ir gerinti „Kia“ automobilių saugumą. Mums tvarkyti duomenis būtina mūsų ir „Kia HQ“ siekiamų teisėtų interesų tikslais (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Mūsų teisėti interesai yra šie: padėti „Kia HQ“ laikytis galiojančių įstatymų ir užtikrinti bei gerinti „Kia“ transporto priemonių saugumą.

8.

OTA atnaujinimai (belaidžiu ryšiu), angl. „Over-the-Air“)

8.1.

Žemėlapių bei informacijos ir pramogų atnaujinimas belaidžiu būdu (OTA)
Funkcija „Žemėlapių bei informacijos ir pramogų atnaujinimas OTA būdu“ suteikia šias galimybes:
transporto priemonės navigacijos sistemos žemėlapių naujiniai (toliau – Žemėlapių atnaujinimas); ir (arba)
informacijos ir pramogų programinės įrangos naujiniai arba multimedijos sistemos programinės įrangos patobulinimai (toliau – informacijos ir pramogų atnaujinimas)
iš mūsų serverių į įterptąją telematikos sistemą vadinamuoju „belaidžiu“ arba OTA būdu.
Žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimas OTA būdu yra įtrauktas į jūsų prašomas Paslaugas, todėl yra suaktyvinamas pagal numatytuosius nustatymus.
Išsamesnė informacija apie žemėlapių bei informacijos ir pramogų sistemos OTA atnaujinimą pateikta „Kia Connect“ naudojimo sąlygų 4.2.3. b skirsnyje.
Šiuo tikslu tvarkomi šių kategorijų asmens duomenys: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), transporto priemonės programinės įrangos versija, diagnostikos gedimų kodai, automobilio pagaminimo data, vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), telekomunikacijų paslaugų teikėjas, kalbos nustatymai, šalies kodas arba regiono kodas, pagrindinio įrenginio identifikatoriai (tipas, sistemos versija, platforma, gamintojas),atitinkami metaduomenys.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
Kad būtų išvengta abejonių, jei žemėlapių naujinius ir (arba) informacijos ir pramogų naujinius gaunate apsilankę šiame tinklalapyje https://update.kia.com/EU/E1/Main arba prekybos atstovybėje, šie naujiniai jums nebus siūlomi naudojant „belaidžio ryšio“ būdą, o mes nesame susijusio asmens duomenų tvarkymo valdytojai.

8.2.

Transporto priemonės sistemos OTA naujinys
„Transporto priemonės sistemos OTA atnaujinimas“ leidžia atnaujinti tam tikrų transporto priemonės valdiklių integruotą programinę įrangą naujesnėmis programinės įrangos versijomis arba atnaujintais parametrais (toliau – „Transporto priemonės sistemos naujinys“) iš mūsų serverių naudojant „Over-the-Air“ metodą. OTA naujinius, susijusius su transporto priemonės sistema, jums pateiksime dėl įvairių priežasčių ir įvairiais tikslais, ypač siekdami ištaisyti defektą bet atitinkamą garantinį laikotarpį pagal gamintojo teikiamą garantiją, ar dėl kitų su sauga susijusių priežasčių. Daugiau informacijos apie „Kia Connect“ naudojimo sąlygų 4.2.3.3 skirsnyje pateiktoje informacijoje apie transporto priemonės sistemos OTA atnaujinimus.
Atkreipkite dėmesį, kad teikiant OTA naujinius transporto priemonės sistemai (įskaitant, kad siekiama transporto priemonės sistemos OTA naujinių veiksmingumo ir patogumo, kad transporto priemonės sistemos OTA naujiniai atitiktų techninius reikalavimus ir standartus (ypač kibernetinio saugumo ir sistemos stabilumo atžvilgiu) ir kad būtų galima valdyti transporto priemonės sistemos OTA naujinių teikimą ir stebėseną pasauliniu mastu), mes dalinamės jūsų asmens duomenimis su „Kia Europe GmbH“, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurtas prie Maino, Vokietija (toliau – „Kia EU“). „Kia EU“ ir mes tvarkysime jūsų asmens duomenis kaip bendri duomenų valdytojai.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: transporto priemonės identifikacinis numeris (VIN), transporto priemonės būsenos informacija (uždegimas, kondicionavimas, akumuliatorius, priekinis variklio dangtis, pavaros svirties padėtis, žibintas, stovėjimo stabdis), naudojimo istorija (OTA naujiniai), diagnostikos informacija (klaidų kodai, OTA rezultatas, programinės įrangos atkūrimo rezultatas) ir programinės įrangos versijos informacija (elektroninis valdymo blokas), transporto priemonės šaltinio versijos ID, transporto priemonės tikslinės versijos ID, aprūpinimo būsena, pakuotės pavadinimas, atnaujinimo rezultatas, TMU telefono numeris (MDN arba MIN), telekomunikacijų bendrovė, prietaiso ID, platformos gamintojas, platformos pavadinimas, OMADM versija.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas) ir teisėtus mūsų ir „Kia EU“ interesus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Teisėti interesai yra šie: pagerinti transporto priemonių OTA sistemos naujinių efektyvumą ir patogumą bei užtikrinti, kad transporto priemonių OTA sistemos naujiniai atitiktų techninius reikalavimus ir standartus, ypač kibernetinio saugumo ir sistemos stabilumo atžvilgiu. Įmonei „Kia EU“ tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas) bei teisėtiems interesams, kurių siekia „Kia EU“ ir kiti „Kia Group“ nariai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
Teisėti interesai yra šie: užtikrinti, kad „Kia EU“ ir kiti „Kia Group“ nariai laikytųsi teisinių įsipareigojimų, užtikrinti, kad „Kia“, kaip „Kia Group“ narys, sugebėtų teikti geras ir tinkamas Paslaugas savo klientams, užtikrinti, kad transporto priemonių sistemos OTA naujiniai būtų veiksmingesni ir patogesni, valdyti transporto priemonių sistemos OTA naujinių diegimą ir stebėseną pasauliniu mastu ir užtikrinti, kad transporto priemonių sistemos OTA naujiniai atitiktų techninius reikalavimus ir standartus, ypač kibernetinio saugumo ir sistemos stabilumo atžvilgiu.
Siekiant išvengti abejonių, jei transporto priemonės sistemos naujinius gaunate prisijungę prie tinklalapio https://update.kia.com/EU/E1/Main arba prekybos atstovybėje, šie naujiniai jums nesiūlomi „belaidžio ryšio“ metodu, o mes nesame susijusių asmens duomenų tvarkymo duomenų valdytojas.

9.

Patobulinimai

9.1.

Bendrai
Kaip nurodyta „Kia Connect“ naudojimo sąlygose, mes galime siūlyti patobulinimus. Patobulinimus galima įsigyti „Kia Connect“ programėlės skirsnyje „Parduotuvė“ (toliau - „Kia Connect Store“). Išsamesnės informacijos apie patobulinimus rasite „Kia Connect“ naudojimo sąlygų 5 skirsnyje.
Patys patobulinimai nereikalauja jokio asmens duomenų tvarkymo, išskyrus atvejus, kai atitinkamas patobulinimas apima arba yra susijęs su viena iš paminėtų paslaugų. Šiais atvejais apie su tokia paslauga susijusį asmens duomenų tvarkymą jus informuosime atitinkamame pateiktame skirsnyje. Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais norint įdiegti patobulinimą reikia naudotis transporto priemonės sistemos OTA atnaujinimo paslauga. Išsamesnės informacijos apie tvarkomus asmens duomenis, susijusius su transporto priemonės sistemos OTA atnaujinimu, ir taikomą tokio tvarkymo teisinį pagrindą rasite pateiktame 8.2 skirsnyje.
Kiekvienas patobulinimas yra susietas su konkrečia transporto priemone, kuri identifikuojama pagal unikalų transporto priemonės identifikavimo numerį (VIN). Tai reiškia, kad tvarkysime informaciją apie įsigytą patobulinimą, atitinkamą VIN ir informaciją apie transporto priemonės elektroninį valdymo bloką. Duomenis tvarkyti būtina norint įvykdyti sutartį, susijusią su atitinkamu patobulinimo pirkimus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

9.2.

Kitų naudotojų informavimas apie patobulinimus
Gali būti, kad transporto priemonė yra susieta su daugiau nei vieno naudotojo „Kia Connect“ paskyromis. Tokiu atveju el. paštu informuosime naudotoją, kuris pirmasis susiejo savo „Kia Connect“ paskyrą su atitinkama transporto priemone („Pagrindinis naudotojas“), ir visus papildomus naudotojus, susiejusius transporto priemonę su savo „Kia Connect“ paskyra („Bendranaudotojai“), apie kito bendranaudotojo įsigytą patobulinimą ir apie atitinkamo patobulinimo suaktyvinimą ir išaktyvinimą (jei taikoma).
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), vardas ir pavardė, el. pašto adresas, techniniai duomenys (pvz., informacija apie prietaisą, IP adresas, naudotojo ID, UUID), su atitinkamu patobulinimu susijusi informacija.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

10.

„Kia Connect Store“ ir pirkimo procesas
Galite pasirinkti patobulinimus ir juos įsigyti ir (arba) suaktyvinti „Kia Connect Store" (kaip apibrėžta skirsnyje 9.1). Išsamesnės informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą, susijusį su „Kia Connect Store“ ir pirkimo procesu, rasite „Kia Connect Store“ privatumo politikoje, kuri yra prieinama „Kia Connect Store“ ir taip pat skelbiama čia: https://connect.kia.com/eu/downloads.

11.

Mokėjimo procesas
Jūsų mokėjimo tvarkymui taikoma atskira privatumo politika („Kia Pay privatumo politika“), kuri jums bus pateikta prieš atliekant mokėjimą už atitinkamą patobulinimą „Kia Connect Store“. „Kia Pay“ privatumo politiką taip pat galite rasti čia: https://connect.kia.com/eu/downloads.

12.

Kita duomenų tvarkymo veikla
Be nurodytos duomenų tvarkymo veiklos, jūsų asmens duomenis tvarkome ir šiais tikslais:

12.1.

Komunikacija: tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami komunikuoti su jumis dėl paslaugų ar sutarties, kurią su jumis sudarėme (pvz., norėdami suteikti kliento pagalbą, informuoti jus apie paslaugų technines problemas, vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, informuoti jus apie „Kia Connect“ ar šio pranešimo dėl privatumo apsaugos pasikeitimus), per keletą komunikacijos kanalų, įskaitant jūsų transporto priemonės pagrindinį bloką (pvz., naudojant pranešimų centrą ar informacijos ir pramogų sistemą), el. paštą, telefoną ir pranešimus „Kia Connect App“ programėlėje (šiam tikslui „Kia Connect App“ suteikia atskirą pašto dėžutę). Jei įrenginyje įdiegėte „Kia Connect“ programėlę ir įrenginio nustatymuose leidote naudoti pranešimus spustelėjus, tvarkome jūsų asmens duomenis ir informuojame jus apie dalykus ir atnaujinimus, būtinus „Kia Connect“ programėlės funkcijoms palaikyti (pvz., pranešimas apie būtiną saugumo atnaujinimą arba prarastą transporto priemonės ryšį). Kai susisiekiate su mumis galimais komunikacijos kanalais (pvz., mūsų interneto svetainės kontaktinė forma, el. paštas ar telefonas), galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kad reaguotume į jūsų užklausą ir atitinkamai komunikuotume su jumis dėl jūsų užklausos. Tam tikri „Kia Connect“ programėlės kontaktų formos laukeliai yra iš anksto užpildyti, kad būtų patogiau naudotis kontaktine forma. Informacija apie komunikaciją susijusią su mūsų rinkodaros veikla, pateikta 12.3 skirsnyje. Informacijos apie mūsų bendravimą su jumis dėl jūsų transporto priemonei įsigytų patobulinimų rasite 9.2 skirsnyje.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: kontaktinė informacija (pvz., el. pašto adresas, telefono numeris), duomenys, susiję su pranešimų centro naudojimu (t. y. unikalūs identifikatoriai, įskaitant transporto priemonės identifikacinį numerį (VIN), sekos ID, skaitymo būseną, UTC laiką), duomenys svarbūs siunčiant pranešimus „Kia Connect App“ programėlės (vartotojo ID, šalis, kalba, prietaiso ID, operacinės sistemos žetonas, platforma, UUID, kontakto ID) vardu, jūsų pateikta informacija, susijusi su atitinkama užklausa, sutarties duomenys.
Teisinis pagrindas: šiuos duomenis tvarkyti yra būtina siekiant vykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), arba remiantis mūsų teisėtais interesais (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Mūsų teisėti interesai yra šie: teikti kuo geriausias paslaugas savo klientams ir tinkamai atsiliepti į savo klientų užklausas bei jas tvarkyti.

12.2.

Techninė pagalba: aptikus techninę problemą, susijusią su jūsų transporto priemone ir paslaugomis, mums gali prireikti nuskaityti informaciją iš jūsų transporto priemonės, siekiant tokią informaciją išanalizuoti ir pašalinti aptiktą problemą. Pagal jūsų suteiktą sutikimą rinksime ir tvarkysime duomenis iš taip vadinamo pagrindinio bloko žurnalo failo, tarp kurių gali būti tam tikrų kategorijų jūsų asmens duomenų. Jūsų sutikimas pateikiamas savanoriškai ir jį galima atšaukti bet kuriuo metu (pvz., naudojantis mūsų interneto svetainės kontaktine forma srityje „Pagalba klientams“, skirsnyje „Susisiekite su mumis“: (https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/)). Jūsų sutikimo atšaukimas nedaro įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui pagal jūsų sutikimą iki jo atšaukimo. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad atsisakius pateikti šį sutikimą arba savo sutikimą atšaukus, tai gali kliudyti mums pasiūlyti arba užbaigti jūsų transporto priemonėje aptiktos problemos analizę ir teikti paslaugas.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: transporto priemonės identifikacinis numeris (VIN), laiko žymos, geografinės vietos duomenys / vietos nustatymo duomenis (GPS duomenis) (pvz., jūsų ankstesni kelionės tikslai), taip pat transporto priemonės diagnostikos informacija, susijusi su našumu, naudojimu, valdymu ir transporto priemonės būkle.
Teisinis pagrindas: Tvarkymas pagrįstas jūsų pirmiau pateiktu sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

12.3.

Rinkodara: galime susisiekti su jumis jūsų automobilio Multimedijos sistema, el. paštu ir (arba) pranešimais per „Kia Connect App“ programėlę (šiam tikslui „Kia Connect App“ suteikia atskirą pašto dėžutę), kad pateiktume jums reklaminę informaciją apie savo produktus ir (arba) paslaugas, pakviestume jums dalyvauti apklausose ar suteikti jums galimybę pateikti savo nuomonę.
El. laiškai ir pranešimai per „Kia Connect App“ programėlę paprastai siunčiami iš anksto gavus jūsų sutikimą ir šie pranešimai ribojami sutikimo apimtimi. Galite pateikti savo sutikimą aktyvindami atitinkamą sutikimo mygtuką „Kia Connect App“ programėlės sutikimų sąraše ar kitomis atitinkamomis priemonėmis (jeigu taikoma). Jūsų sutikimas pateikiamas savanoriškai ir jį bet kada galima atšaukti (pvz., išaktyvinus atitinkamo sutikimo mygtuką „Kia Connect App“ programėlės sutikimų sąraše). Taip pat galite bet kada atsisakyti mūsų reklaminių el. laiškų, paspausdami atsisakymo nuorodą, kuri pateikta kiekviename mūsų siunčiamame reklaminiame el. laiške. Jūsų sutikimo atšaukimas nedaro įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui pagal jūsų sutikimą iki jo atšaukimo. Taip pat turite teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais (žr. 13.6 skyrių, kuriame pateikta daugiau informacijos).
Jeigu pateikėte mums savo el. pašto adresą registruodamiesi mūsų paslaugoms ir jeigu neprieštaravote, atitinkamu el. pašto adresu galime siųsti jums informaciją apie panašias „Kia Connect“ paslaugas arba produktus, be išankstinio jūsų sutikimo. Taip yra dėl to, kad tokias atvejais iš jūsų, kaip esamo kliento sutikimas nėra reikalingas. Ši nuostata taikoma ir siunčiant jums pranešimus per „Kia Connect App“ programėlę (šiam tikslui programėlės atskirai suteiktą pašto dėžutę). Tačiau jūs turite teisę bet kada be jokio mokesčio (išskyrus perdavimo išlaidas pagal bazinius įkainius) atsisakyti gauto tokius elektroninius rinkodaros el. laiškus (pvz., išaktyvindami atitinkamus mygtukus „Kia Connect App“ sąraše „Su paslaugomis susijusi reklama“). Taip pat galite bet kada atsisakyti mūsų reklaminių el. laiškų, paspausdami atsisakymo nuorodą, kuri pateikta kiekviename mūsų siunčiamame reklaminiame el. laiške. Taip pat turite teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais (žr. tolesnį 13.6 skyrių, kuriame pateikta daugiau informacijos).
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, kontaktinė informacija (pvz., el. pašto adresas), techniniai duomenys (pvz., prietaiso informacija, IP adresas, vartotojo ID, UUID); informacija apie jūsų sutikimą (pvz., sutikimo davimo data ir laikas).
Teisinis pagrindas: Tvarkymas pagrįstas jūsų pirmiau pateiktu sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas kartu su taikomais vietiniais rinkodaros įstatymais (pvz., Vokietijoje kovos su nesąžininga konkurencija įstatymo 7 skyriaus 2 dalies 2 punktas (vok. santrumpa – UWG)), arba tai būtina siekiant teisėto mūsų intereso (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas kartu su taikomais vietiniais rinkodaros įstatymais (pvz., Vokietijoje UWG 7 skyriaus 3 dalis). Mūsų teisėti interesai – gerinti savo paslaugas ir produktus.

12.4.

Nuomonė ir apklausos: kartais galime pakviesti jus išsakyti savo nuomonę ir (arba) dalyvauti apklausose, susijusiomis su mumis ir mūsų paslaugomis, įskaitant pagalbos paslaugas (žr. 12.1 skirsnį, kuriame pateikta išsami informacija apie mūsų komunikaciją su jumis). Jeigu pateikiate savo nuomonę arba dalyvaujate mūsų apklausoje, galime tvarkyti atitinkamus asmens duomenis, siekdami tvarkyti ir įvertinti jūsų nuomonę arba vykdyti, tvarkyti ir įvertinti apklausą. Tai darome siekdami pagerinti savo paslaugas ir pritaikyti jas prie savo klientų poreikių.
Kai kuriais atvejais galime vykdyti apklausas naudodamiesi „Salesforce Marketing Cloud“ platforma, kurią suteikia „salesforce.com Germany GmbH“, arba apklausų priemonę „SurveyMonkey“, kurią suteikia „Momentive Europe UC“ („Momentive“) (žr. 14 skirsnį, kuriame pateikta daugiau informacijos apie šiuos paslaugų teikėjus). Kad galėtumėte dalyvauti „SurveyMonkey“ pateikiamose apklausose, jums gali tekti paspausti nuorodą, kuri bus įtraukta į kvietimą dalyvauti apklausoje. Kai paspausite šią nuorodą, būsite nukreipti į „Momentive“ interneto svetainę, kurioje bus vykdoma apklausa. „Momentive“ tvarkys su apklausa susijusią informaciją jūsų vardu ir mūsų tikslais. Be to, „Momentive“ gali: (i) rinkti ir tvarkyti informaciją apie jūsų prietaisą ir kitus techninius duomenis, kad būtų išvengta pasikartojančio dalyvavimo; ir (ii) naudoti slapukus, skirtus atpažinti, ar dalyvis jau apsilankė apklausoje, ir iš naujo priskirti atsakymus, kuriuos atitinkamas dalyvis jau pateikė. Daugiau informacijos apie tai, kaip „Momentive“ tvarko jūsų asmens duomenis, pateikta adresu https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė (jeigu to reikia ir jeigu jis pateiktas), turinio duomenys (pvz., jūsų nuomonė ir (arba) atsakymai), techniniai duomenys (IP adresas, UUID, operacinės sistemos versija, prietaiso tipas, prietaiso ID/MAC adresas, sistemos ir našumo informacija bei naršyklės tipas).
Teisinis pagrindas: Duomenų tvarkymas būtinas remiantis teisėtu mūsų interesu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Mūsų teisėti interesai – gerinti savo paslaugas.

12.5.

Kaip esate patenkinti maršrutu: retkarčiais, per multimedijos sistemą (informacijos ir pramogų sistemą) jūsų transporto priemonėje galime jūsų paprašyti pateikti savo atsiliepimą, kad galėtume įvertinti, kaip esate patenkinti mūsų maršruto vedimu ir vietos informacija.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: transporto priemonės identifikavimo numerIS (VIN), vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys) (pvz., GPS koordinatės, kurios reikalingos eismo informacijai realiuoju laiku suteikti), jūsų transporto priemonės SIM kortelės integruotos grandinės kortelės identifikatorius (ICCID), bet kurios operacijos unikalų užklausos ID kodas, jūsų pasitenkinimo taškai.
Teisinis pagrindas: duomenų tvarkymas būtinas remiantis teisėtu mūsų interesu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Mūsų teisėti interesai – gerinti savo paslaugas.

12.6.

Vietos nustatymu pagrįsta reklama: įgaliotoms transporto priemonėms paslauga „Aktuali ieškomo objekto vieta (POI) ir internetinė POI paieška“ (žr. 6.2 skirsnį) papildyta mūsų partnerio duomenimis „4.screen GmbH“, Sailerstraße 17, 80809 Munich, Vokietija („4.screen“) (žr. https://www.4screen.com/). Tai reiškia, kad tiesioginiuose POI gali būti trečiųjų šalių reklaminio turinio. Tai galite išjungti nustatymuose. Remdamiesi šiuo paslaugos išplėtimu, informaciją apie parduotuves ar restoranus (pvz., jų buvimo vietą) gausite žemėlapyje pažymėtais smeigtukais arba naudodamiesi žemėlapio paieškos funkcija. Taip pat gausite specialių pasiūlymų ir akcijų iš šalia jūsų transporto priemonės esančių parduotuvių ir restoranų.
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija ir gauti atitinkamą informaciją, gali prireikti „4.screen“ perduoti šiuos duomenis: apytikslė paieškos teritorija, paieškos sąvoka, paieškos (POI) kategorija, įrenginio ID, apytikslė įrenginio buvimo vieta, multimedijos sistemos kalba ir generavimas, automobilio markė, variklio tipas (pvz., EV arba benzininis), automobilio klasė (pvz., mažas automobilis, visureigis), automobilio pagaminimo metai ir šalis. Jei pateikiama atitinkama informacija ir pasiūlymai, taip pat sukuriamas unikalus pasiūlymo ID. Šis pasiūlymo ID kartu su įvykio tipu (pvz., peržiūrėta, spustelėta, paleista navigacija), ekrano tipu (pvz., multimedijos sistema, programėlė) ir laiko žyma, kada buvo sąveika su pasiūlymu, taip pat perduodamas „4.screen“, kad būtų patvirtintas atsiskaitymo procesas. Kai pasiūlymai ir informacija iš automobilio siunčiami tiesiogiai į „Kia Connect“ programėlę kaip pranešimas spustelint, taip pat tvarkome jūsų naudotojo profilio ID.
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys), paslaugos užklausa, profilio ID, naudotojo ID, apytikslė paieškos teritorija, paieškos sąvoka, paieškos (POI) kategorija, įrenginio ID, apytikslė įrenginio buvimo vieta, multimedijos sistemos kalba ir generavimas, automobilio markė, variklio tipas (pvz., EV arba benzininis), automobilio klasė (pvz., mažas automobilis, visureigis), automobilio pagaminimo metai ir šalis, unikalus pasiūlymo ID, įvykio tipas (pvz., peržiūrėta, spustelėta, paleista navigacija), ekrano tipas (pvz., multimedijos sistema, programėlė) ir laiko žyma.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurią su mumis sudarėte (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

12.7.

Dalijimasis duomenimis: informacija apie tai, kaip dalijamės jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, pateikta 14 skirsnyje.

12.8.

Verslo veikla: tvarkome tam tikrų kategorijų aukščiau paminėtus asmens duomenis mūsų įmonės valdymo ir administravimo tikslais, įskaitant įrašų tvarkymą ar kitų vidinių protokolų išlaikymą.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų mūsų interesų (BDAR 6 str. 1 d. f punktas). Mūsų teisėti interesai – užtikrinti tinkamą ir efektyvią mūsų verslo veiklą.

12.9.

Teisės aktų laikymasis: tvarkome tam tikrų kategorijų pirmiau nurodytus asmens duomenis (pvz., visų jūsų duotų sutikimų įrašus, nurodant datą ir laiką bei sutikimo turinį ir priemones) siekdami laikytis galiojančių įstatymų, direktyvų, rekomendacijų ar reguliavimo institucijų prašymų (pvz., prašymų atskleisti asmens duomenis teismams ar reguliavimo institucijoms, įskaitant policiją).
Teisiniai pagrindai: tvarkymas būtinas, (i) kad būtų įvykdyta mums taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. c punktas) arba (ii) siekiant teisėtų mūsų interesų (BDAR 6 str. 1 d. f punktas). Mūsų teisėti interesai – užtikrinti galiojančių teisinių prievolių vykdymą.

12.10.

Teisminiai procesai ir tyrimai: tvarkome nurodytus asmens duomenis siekdami įvertinti, užtikrinti bei ginti savo teises ir interesus.
Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų mūsų interesų (BDAR 6 str. 1 d. f punktas). Mūsų teisėti interesai – ginti savo interesus ir užtikrinti savo teises.

13.

Jūsų teisės
Jeigu pareiškėte sutikimą dėl bet kokios asmens duomenų tvarkymo veiklos, jį bet kada galite atšaukti. Toks atsisakymas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo.
Pagal taikomus įstatymus galite turėti šią teisę, susijusią su jūsų asmens duomenų tvarkymu: teisė susipažinti su savo asmens duomenimis (BDAR 15 straipsnis), teisė ištaisyti savo asmens duomenis (BDAR 16 straipsnis), teisė ištrinti savo asmens duomenis (BDAR 17 straipsnis), teisė apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis), teisė reikalauti duomenų perkeliamumo (BDAR 20 straipsnis) ir teisė nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu (BDAR 21 straipsnio 1 ir 2 dalys).
Be to, jūs taip pat turite teisę pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai (BDAR 77 str.).
Atkreipkite dėmesį, kad šios pirmiau minėtos teisės pagal taikomus nacionalinius duomenų apsaugos įstatymus gali būti ribojamos. Heseno duomenų apsaugos institucijos (Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit) kontaktiniai duomenys: Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Vysbadenas, Vokietija, tel.: +49 (0) 611 / 1408-0, https://datenschutz.hessen.de/
Daugiau informacijos apie kiekvieną iš šių teisių, įskaitant taikymo aplinkybes, rasite šiame skirsnyje 13 arba susisiekite su mumis. Jei norite pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, kreipkitės į mus (mūsų kontaktinę informaciją rasite skirsnyje 2).

13.1.

Teisė susipažinti: Jūs galite turėti teisę gauti iš mūsų patvirtinimą, ar tvarkomi su jumis susiję asmens duomenys, ir, jei taip yra, reikalauti susipažinti su savo asmens duomenimis ir tam tikra papildoma informacija. Tokia informacija, su kuria galite susipažinti, inter alia, apima tvarkymo tikslus, atitinkamų asmens duomenų kategorijas ir gavėjus ar gavėjų kategorijas, kuriems buvo ar bus atskleisti asmens duomenys. Tačiau prašome atsižvelgti, kad kitų asmenų interesai gali apriboti jūsų teisę susipažinti su duomenimis.
Jūs galite turėti teisę gauti tvarkomų asmens duomenų kopijas. Už kitas jūsų paprašytas kopijas galime imti mokestį, pagrįstą administracinėmis išlaidomis.

13.2.

Teisė ištaisyti: Jūs galite turėti teisę reikalauti mūsų ištaisyti netikslius su jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į atitinkamus duomenų tvarkymo tikslus, galite turėti teisę papildyti neišsamius asmens duomenis, taip pat pateikti papildomą pareiškimą.

13.3.

Teisė ištrinti („teisė būti pamirštam“): tam tikromis aplinkybėmis galite turėti teisę mūsų reikalauti ištrinti su jumis susijusius asmens duomenis ir mes galime turėti įpareigojimą ištrinti tokius asmens duomenis.
Pavyzdžiui, galite reikalauti ištrinti asmens duomenis, jei jie nebereikalingi tais tikslais, kuriais buvo surinkti, arba jei jie tvarkomi kitais tikslais. Tačiau tam tikrais atvejais galime atsisakyti patenkinti jūsų prašymą ištrinti duomenis. Pavyzdžiui, jei tvarkyti duomenis būtina siekiant pareikšti arba apginti teisinius reikalavimus.

13.4.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą: esant tam tikroms aplinkybėms, jūs galite turėti teisę reikalauti mūsų apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Pavyzdžiui, jei užginčijate savo asmens duomenų tikslumą, galite prašyti apriboti šių asmens duomenų tvarkymą, kol patikrinsime jų tikslumą. Tokiu atveju atitinkami duomenys bus pažymėti ir juos galėsime tvarkyti tik tam tikrais tikslais.

13.5.

Teisė į duomenų perkeliamumą: tam tikromis aplinkybėmis galite turėti teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir galite turėti teisę netrukdomai perduoti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui.

13.6.

TEISĖ NESUTIKTI: TAM TIKROMS APLINKYBĖMIS DĖL PRIEŽASČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪSŲ KONKREČIA SITUACIJA, BEI KAI DUOMENYS TVARKOMI REMIANTIS TEISĖTU INTERESU (BDAR 6 STRAIPSNIO 1 DALIES F PUNKTAS) GALITE TURĖTI TEISĘ BET KURIUO METU NESUTIKTI, KAD MES TVARKYTUME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR GALITE REIKALAUTI, KAD NEBETVARKYTUME JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ.
TAIP PAT, JEIGU JŪSŲ ASMENS DUOMENYS TVARKOMI TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS, TURITE TEISĘ BET KURIUO METU NESUTIKTI, KAD SU JUMIS SUSIJĘ ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI TOKIOS RINKODAROS TIKSLAIS, ĮSKAITANT PROFILIAVIMĄ TOKIA APIMTIMI, KIEK TAI SUSIJĘ SU TOKIA TIESIOGINE RINKODARA. TOKIU ATVEJU JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TOKIAIS TIKSLAIS NEBETVARKYSIME.

14.

Duomenų gavėjai ir duomenų gavėjų kategorijos
Bet kokia prieiga prie jūsų asmens duomenų, kuriuos turi „Kia“, leidžiama tik tiems asmenims, kuriems juos reikia žinoti, kad galėtų vykdyti savo pareigas.
Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis atitinkamais tikslais ir laikydamasi taikomų duomenų apsaugos įstatymų toliau išvardytiems gavėjams ir jų kategorijoms:
„Kia“ grupės įmonėms – jūsų asmens duomenis galime atskleisti kitoms „Kia“ grupės įmonėms, įskaitant mūsų susijusias įmones Europoje ir įmonę „Kia Corporation“ Korėjos Respublikoje.
– Jei tokius duomenis atskleidžiame vidaus administravimo tikslais kitoms „Kia Group“ narėms, toks atskleidimas yra būtinas dėl mūsų veiklos ir verslo interesų (BDAR 6 str. 1 d. f punktas). Tokius duomenis galime atskleisti ir dėl to, kad tai būtina mūsų sutarčiai su jumis vykdyti (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
Be to, kai kuriais atvejais atskleidimas gali būti grindžiamas jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Pavyzdžiui, galite sutikti, kad tam tikriems tikslams tam tikrais transporto priemonės duomenimis būtų dalijamasi su atitinkama „Kia“ nacionaline pardavimo bendrove arba prekybos atstovu jūsų šalyje Europoje suaktyvinę atitinkamą sutikimo mygtuką „Kia Connect“ programėlės sutikimų sąraše. Daugiau informacijos rasite „Kia Connect“ programėlėje esančiame sutikimų sąraše. Jei duodate tokį sutikimą, jis yra savanoriškas ir gali būti bet kada atšauktas (pvz., išaktyvinant atitinkamą sutikimo mygtuką „Kia Connect“ programėlės sutikimų sąraše). Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
Informuojame nacionalinę „Kia“ pardavimo bendrovę arba „Kia“ prekybos atstovą jūsų šalyje apie su transporto priemone susijusius pranešimus (žr. 6.6 skirsnį), kuriuos jums išsiuntėme, kad išvengtumėte to paties pranešimo gavimo keliais kanalais iš skirtingų „Kia Group“ bendrovių. Tai būtina siekiant apsaugoti mūsų ir atitinkamo informacijos gavėjo teisėtus interesus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Atitinkamo gavėjo ir mūsų teisėti interesai yra šie: teikti kuo geresnes paslaugas savo klientams, nes dalijimasis šia informacija neleidžia klientams nusivilti gaunant tą patį pranešimą keliais kanalais ir iš skirtingų „Kia Group“ įmonių.
Dalijamės asmens duomenimis su „Kia Corporation“, 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, Seulas, 06797, Korėjos Respublika, kaip bendru duomenų valdytoju, nes siekiame užtikrinti tinkamus „Kia“ transporto priemonių ir produktų kibernetinio saugumo standartus (daugiau informacijos rasite 2.3 ir 7 skirsniuose).
Dalijamės asmens duomenimis su „Kia Europe GmbH“, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurtas, Vokietija, bendru duomenų valdytoju, teikdami transporto priemonės sistemos OTA naujinius (daugiau informacijos rasite skirsniuose 2.4 ir 8.2).
Telekomunikacijų paslaugų teikėjams – siekdami teikti jums Paslaugas (BDAR 6 str. 1 d. b punktas), galime atskleisti jūsų asmens duomenis įmonei „Vodafone“ GmbH (adresas: Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Diuseldorfas, Vokietija), kuri teikia atitinkamas telekomunikacijų paslaugas. „Vodafone“ GmbH tvarkys jūsų asmens duomenis kaip nepriklausomas duomenų valdytojas.
Paslaugų teikėjams – jūsų asmens duomenis galime atskleisti tam tikroms trečiosioms šalims, susijusioms ar nesusijusioms, kurios tvarko tokius duomenis kaip mūsų paslaugų teikėjai mūsų vardu pagal atitinkamus duomenų tvarkytojų nurodymus ir kai tai būtina atitinkamais duomenų tvarkymo tikslais (BDAR 28 str. 3 d.). Šiems duomenų tvarkytojams bus taikomi sutartiniai įsipareigojimai įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones siekiant apsaugoti asmens duomenis ir tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Mūsų paslaugų teikėjai gali būti:
Paslaugų techninės infrastruktūros ir priežiūros duomenų tvarkytojas yra „Hyundai Autoever Europe“ GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Ofenbachas prie Maino, Vokietija.
Klientų duomenų valdymo platformų ir prijungtų automobilių duomenų valdymo platformų duomenų tvarkytojai yra „salesforce.com Germany GmbH“, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 Miunchenas, Vokietija, ir „Amazon Web Services EMEA SARL“, 38 avenue, John. F. Kennedy, L-1855, Liuksemburgas, serverio vieta – ES / EEE.
Paslaugų teikėjas „Hyundai AutoEver Corp.“, 510, Tehran-ro, Gangnam-gu, Seulas, Korėjos Respublika, kuris teikia pagalbą analizuojant ir nagrinėjant su sauga susijusius incidentus pagal 7 skirsnį.
Paslaugų teikėjui Momentive Europe UC, Second Floor, 2 Shelbourne Buildings, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin 4, Airija, teikiančiam internetinės apklausos įrankį „SurveyMonkey“ ir susijusias apklausų vykdymo ir analizės paslaugas.
Internetiniam balso atpažinimui: „Cerence“ B.V., CBS Weg 11, 6412EX Herlenas, Nyderlandai (duomenų tvarkytojas).
Skambučių centro paslaugų duomenų tvarkytojai yra su „Kia“ susijusios bendrovės, esančios ES / EEE.
Paslaugų teikėjai „TomTom Global Content B.V.“ ir „HERE Europe B.V.“, teikiantys su žemėlapiais susijusias paslaugas.
Kiti paslaugų teikėjai, susiję su konkrečiomis paslaugomis kaip nurodyta pateiktuose skirsniuose.
Valdžios institucijos, teismai ir panašios trečiosios šalys, kurios yra viešosios įstaigos – galime atskleisti jūsų asmens duomenis valdžios institucijoms, teismams ir panašioms trečiosioms šalims, kurios yra viešosios įstaigos, kai turime teisinę prievolę tai daryti (BDAR 6 str. 1 d. c punktas) arba siekdami apsaugoti savo interesus arba įgyvendinti savo teises (BDAR 6 str. 1 d. f punktas). Šie duomenų gavėjai atitinkamus asmens duomenis tvarkys kaip nepriklausomi duomenų valdytojai.
Išoriniai profesionalūs patarėjai – jūsų asmens duomenis galime atskleisti mūsų mokesčių konsultantams, auditoriams, buhalteriams, teisiniams patarėjams ir kitiems išorės profesionaliems patarėjams, kad galėtume vykdyti savo verslą (BDAR 6 str. 1 d. f punktas). Kai kuriais atvejais taip pat galime atskleisti duomenis siekdami apsaugoti savo interesus arba įgyvendinti savo teises (BDAR 6 str. 1 d. f punktas). Šie duomenų gavėjai paprastai tvarkys atitinkamus asmens duomenis kaip nepriklausomi duomenų valdytojai.
Trečiosios šalys-įgijėjai – parduodami arba perleisdami visą ar bet kurią atitinkamą savo turto ar verslo dalį (įskaitant reorganizavimą ar likvidavimą), jūsų asmens duomenis galime atskleisti trečiosioms šalims-įgijėjams (BDAR 6 str. 1 d. f punktas). Šie duomenų gavėjai atitinkamus asmens duomenis tvarkys kaip nepriklausomi duomenų valdytojai.
Kiti – jūsų asmens duomenis galime atskleisti ir kitoms trečiosioms šalims (draudimo bendrovėms, išperkamosios nuomos bendrovėms, finansinių paslaugų teikėjams, automobilių parko bendrovėms, duomenų kaupimo įmonėms), tačiau jūsų asmens duomenimis su tokiomis trečiosiomis šalimis dalinsimės tik, jei jūs: (i) to paprašėte ir davėte išankstinį sutikimą tokiam atskleidimui (BDAR 6 str. 1 d. a punktas); (ii) toks atskleidimas yra būtinas siekiant įvykdyti mūsų ar atitinkamų trečiųjų šalių sutartį su jumis (BDAR 6 str. 1 d. b punktas) arba (iii) dalintis duomenimis būtina siekiant apsaugoti teisėtus atitinkamos trečiosios šalies interesus, su sąlyga, kad jie yra viršesni už jūsų interesus, pagrindines teises ir laisves (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Šie duomenų gavėjai atitinkamus asmens duomenis tvarkys kaip nepriklausomi duomenų valdytojai.
Transporto priemonės pagaminimo datą arba apytikslę jos pagaminimo datą, prieš pirmą kartą pristatant ir parduodant transporto priemonę, dalijamės tam tikra pažangiosios pagalbos vairuotojui sistemos (toliau – ADAS) informacija (t. y. transporto priemonės surinkimo informacija (VBI), kuri apima transporto priemonės identifikavimo numerį (VIN), modelį, apdailą, modelio metus, kainą, spalvą, degalų tipą, įtampos sistemą, išmetamųjų teršalų kiekį, klasę, eksploatacines savybes ir įrangą, įskaitant ADAS saugos sistemas), taikoma tai transporto priemonei, su iš anksto pasirinktais duomenų kaupikliais. Dalijimosi metu šie duomenys nėra susiję su asmeniu, todėl jie nėra asmens duomenys. Duomenimis dalijamės mes, o paskui juos apdoroja duomenų kaupikliai, kad apsaugotume nuo galimo sukčiavimo ir supaprastintume „Kia“ transporto priemonių vairuotojų ar savininkų draudimo procesą. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad tokius duomenis taip pat tvarkome savo pačių tikslais – analizuodami, tobulindami ir plėtodami savo produktus. Tokius duomenis tvarkydami savo tikslais po to, kai transporto priemonė buvo pradėta gaminti ir pirmą kartą parduota, prieš atlikdami tokius tvarkymo veiksmus, atitinkamus duomenis nuasmeninsime, kad iš atitinkamų duomenų nebūtų galima nustatyti jūsų tapatybės.

15.

Tarptautinis duomenų perdavimas
Esame tarptautinės įmonių grupės nariai. Todėl asmens duomenis galime perduoti „Kia“ grupės įmonėms ir kitoms trečiosioms šalims, kaip nurodyta 14 skirsnyje.
Kai kurie jūsų asmens duomenų gavėjai bus įsikūrę arba gali atlikti atitinkamas operacijas už jūsų šalies ir ES / EEE ribų (pvz. Korėjos Respublikoje arba JAV (toliau – Trečioji šalis).
Europos Komisija nustatė, kad tam tikros Trečiosios šalys užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį (pvz., Korėjos Respublika, Jungtinė Karalystė), kuri taip pat apima JAV, kol duomenis JAV gaunanti kompanija dalyvauja ES ir JAV privatumo sistemoje (žr. https://www.dataprivacyframework.gov) (toliau – Tinkama jurisdikacija)
Kai perduodame asmens duomenis gavėjui, esančiam Trečiojoje šalyje, kuri nėra nustatyta kaip Tinkama jurisdikcija, mes (arba mūsų duomenų tvarkytojai ES / EEE, kurie perduoda asmens duomenis antriniams tvarkytojams tokiose Trečiosiose šalyse (jei taikoma) numatome atitinkamas apsaugos priemones sudarydami Europos Komisijos priimtas duomenų perdavimo sutartis (standartinės sutarčių sąlygos) su duomenų gavėjais arba imdamiesi kitų veiksmingų priemonių, užtikrinančių tinkamą duomenų apsaugos lygį.
Atitinkamų garantijų kopiją galima gauti kreipiantis į mus ar mūsų duomenų apsaugos pareigūną (žr. 2 ir 3 skirsnius).

16.

Saugojimo laikotarpis

16.1.

Bendrai: jūsų asmens duomenis saugome mes ir (ar) mūsų paslaugų teikėjai, griežtai laikydamiesi tokios apimties, kiek reikia mūsų įsipareigojimams vykdyti, ir griežtai tiek laiko, kiek reikia tikslams, kuriems renkami asmens duomenys, pasiekti pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus.
Kai „Kia“ nebereikės tvarkyti jūsų asmens duomenų, juos ištrinsime iš savo sistemų ir (ar) įrašų ir (ar) imsimės veiksmų, kad juos tinkamai nuasmenintume, kad jūsų nebebūtų galima pagal duomenis atpažinti (išskyrus tuos atvejus, kai mums reikia saugoti jūsų informaciją laikantis „Kia“ taikomų teisinių ar reguliavimo įpareigojimų; pvz., sutartyse, pranešimuose ir verslo laiškuose esantiems asmens duomenims gali būti taikomi įstatymų nustatyti saugojimo reikalavimai).
Saugojimo laikotarpis gali būti pratęstas pagal nacionalinę teisę, jei duomenų tvarkymas yra būtinas teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar apginti, o mes arba trečiosios šalys turime atitinkamą teisėtą interesą (pvz., vykstančių teisinių (administracinių ir (arba) teisminių) procedūrų trukmei ir tokių procedurų trukmei, įskaitant apeliacinių skundų pateikimo terminus).

16.2.

Rankinis duomenų ištrynimas pagrindiniame įrenginyje ir „Kia Connect“ programėlėje: multimedijos sistemoje saugomus asmeninius duomenis galite ištrinti rankiniu būdu, išaktyvindami paslaugas multimedijos sistemoje. Norėdami tai padaryti, (1) paspauskite „Kia Connect“ piktogramą automobilio multimedijos sistemoje, (2) pasirinkite „Kia Connect“ nustatymai", (3) slinkite meniu į apačią kairėje pusėje ir pasirinkite įrašą „Išaktyvinti „Kia Connect“, (4) paspausite mygtuką „Išaktyvinti“. Tada sistema jums nurodys išaktyvinimo procesą ir pasiūlys ištrinti duomenis.
Dėmesio: atkreipkite dėmesį, kad multimedijos sistemos gamyklinių nustatymų atkūrimas neišaktyvina paslaugų. Turite atlikti aprašytą išaktyvinimo procesą.
Išaktyvinus, kaip aprašyta pirmiau, atitinkamos transporto priemonės paslaugos išjungiamos, duomenys iš multimedijos sistemos ištrinami, o transporto priemonė atjungiama nuo jūsų paskyros „Kia Connect“ programėlėje. Duomenys, perduoti mums per multimedijos sitemą, taip pat ištrinami, jei netaikomi jokie saugojimo terminai (žr. 16.1 skirsnį).
Atkreipkite dėmesį, kad su transporto priemone susiję duomenys taip pat ištrinami iš jūsų paskyros „Kia Connect“ programėlėje. Tačiau visi kiti jūsų paskyroje esantys duomenys lieka nepakeisti. Jei taip pat norite ištrinti savo paskyrą „Kia Connect“ programėlėje, atlikite paskyros ištrynimo procesą „Kia Connect“ programėlėje.
išaktyvinus „Kia Connect“ programėlės paskyrą, multimedijos sistemos paslaugos automobilio multimedijos sistemoje vis tiek veikia;
iš naujo nustačius multimedijos sistemą, jūsų automobilis bus atjungtas nuo „Kia Connect“ programėlės, tačiau tai nepaveikia „Kia Connect“ programėlės.

17.

Duomenų sauga
Įgyvendinome atitinkamas technines ir organizacines saugos priemones, siekdami apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo, neįgaliotos prieigos prie jų ir kitų neteisėtų duomenų tvarkymo formų.
Tačiau, kadangi internetas yra atvira sistema, duomenų perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Mes nuosekliai tobuliname savo saugos priemones pritaikydami jas prie techninių pakitimų ir siekdami užtikrinti tinkamą apsaugos lygi bet kokiems jūsų asmens duomenims, kuriuos tvarkome, tačiau negalime užtikrinti tų jūsų duomenų, kurie perduodami internetu, saugumo.

18.

Autonominis režimas (išjungtas modemas) (angl. Offline Mode (Modem Off))
Multimedijos sistemoje galite įjungti autonominį režimą nustatydami atitinkamą pasirinkimą. Jeigu įjungiamas autonominis režimas, visos paslaugos funkcijos yra išjungiamos ir nerenkami jokie asmens duomenys, ypač vietos nustatymo duomenys (GPS duomenys). Autonominio režimo piktograma rodoma automobilio multimedijos sistemos ekrano viršuje.

19.

Naujiniai
Šis privatumo pranešimas gali būti kartais keičiamas arba atnaujinamas, atsižvelgiant į mūsų praktikos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, pokyčius arba galiojančių įstatymų pakeitimus. Raginame jus atidžiai perskaityti šį privatumo pranešimą ir periodiškai tikrinti, ar nesame padarę pakeitimų pagal šio privatumo pranešimo sąlygas.
Atnaujintą ir (ar) privatumo pranešimą paskelbsime savo interneto svetainėse, „Kia Connect“ programėlėje ir multimedijos sistemoje. Paskutinio atnaujinimo data nurodyta šio privatumo pranešimo viršuje.

20.

Apibrėžtys
"Duomenų valdytojas" fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
BDAR – i) Reglamentas (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas); arba ii) kalbant apie Jungtinę Karalystę, Reglamentas (ES) 2016/679, nes jis yra Jungtinės Karalystės teisės dalis pagal 2018 m. Europos Sąjungos (išstojimo) įstatymo 3 skyrių, kuris yra retkarčiais keičiamas (dar vadinamas JK BDAR (angl. UK GDPR).
"Asmens duomenys" bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.
"Duomenų tvarkymas" bet kokia su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
"Duomenų tvarkytojas" fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

21.

Vietos įstatymų pakeitimai
Taikomi šie vietinių įstatymų teisės aktų pakeitimai:
Austrija
Dėl skirsnio 12.3 („Rinkodara“):
Teisinis pagrindas: taikomas vietinis rinkodaros įstatymas – 2021 m. Austrijos telekomunikacijų įstatymo 174 straipsnio 4 dalis.
Duomenų apsaugos priežiūros institucija:
Austrijos duomenų apsaugos prieî8ros institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Viena, Austrija, tel.: +43 (0) 1 52 152-0, el. paštas: dsb[at]dsb.gv.at, internetinis puslapis: http://www.dsb.gv.at/
Belgija
Dėl skirsnio 12.3 („Rinkodara“):
Teisinis pagrindas: taikomas vietinis rinkodaros įstatymas – 2003 m. Karaliaus dekreto 1 straipsnis.
Duomenų apsaugos priežiūros institucija: Belgijos duomenų apsaugos priežiūros institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Autorité de protection des données Gegevensbeschermingsautoriteit, Rue de la presse 35, 1000 Brussels, Belgija, tel.: +32 (0) 2 274 48 00, faksas: +32 (0)2 274 48 35, el. paštas: contact[at]apd-gba.be, internetiniai puslapiai: https://www.autoriteprotectiondonnees.be / https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Bulgarija
Dėl skirsnio 12.3 („Rinkodara“):
Teisinis pagrindas: taikomas vietinis rinkodaros įstatymas – Bulgarijos elektroninių ryšių įstatymo 261 straipsnio 2 dalis.
Duomenų apsaugos priežiūros institucija: Bulgarijos duomenų apsaugos priežiūros institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Tsvetan Lazarov Blvd. 2, Sofija 1592, Bulgarija, tel.: +359 (0) 2 915 3580, el. paštas: kzld[at]cpdp.bg, internetinis puslapis: www.cpdp.bg
Kipras
Duomenų apsaugos priežiūros institucija:
Kipro duomenų apsaugos priežiūros institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Office of the Commissioner for Personal Data Protection, Kypranoros 15, 1061 Nicosia, Kipras, tel.: +357 (0) 22 818 456, el. paštas: commissioner[at]dataprotection.gov.cy, internetinis puslapis: http://www.dataprotection.gov.cy/
Čekijos Respublika
Duomenų apsaugos priežiūros institucija:
Čekijos respublikos duomenų apsaugos priežiūros institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7, Čekijos respublika, tel.: +420 (0) 234 665 800, el. paštas: posta[at]uoou.gov.cz, internetinis puslapis: http://www.uoou.cz/
Danija
Duomenų apsaugos priežiūros institucija:
Danijos duomenų apsaugos priežiūros institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danija, tel.: +45 (0) 33 1932 00, el. paštas: dt[at]datatilsynet.dk, internetinis puslapis: http://www.datatilsynet.dk/
Estija
Duomenų apsaugos priežiūros institucija:
Estijos duomenų apsaugos priežiūros institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Andmekaitse Inspektsioon, Tatari 39, Tallinn 10134, Estija tel.: +372 (0) 627 4135, el. paštas: info[at]aki.ee, internetinis puslapis: http://www.aki.ee/
Suomija
Duomenų apsaugos priežiūros institucija:
Suomijos duomenų apsaugos priežiūros institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, Suomija, tel.: +358 (0) 29 566 6700, el. paštas: tietosuoja[at]om.fi, internetinis puslapis: https://tietosuoja.fi
Prancūzija
Dėl skirsnio 13 („Jūsų teisės„):
privatumas po mirties: jūs taip pat turite teisę nustatyti specialias instrukcijas, susijusias su jūsų asmens duomenų saugojimu, ištrynimu ir perdavimu po jūsų mirties.
Duomenų apsaugos priežiūros institucija:
Prancūzijos duomenų apsaugos priežiūros institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy TSA 80715, 75334 Paris, Cedex 07, Prancūzija, tel.: +33 (0) 1 53 73 22 22, internetinis puslapis: https://www.cnil.fr/
Graikija
Skirsnio 12.3 2 dalis („Rinkodara“) iš dalies keičiama taip: jei esate klientas ir nurodėte mums savo el. pašto adresą, nepažeisdami jūsų teisės nesutikti pagal 12.6 skirsnį, galime siųsti jums el. paštu rinkodaros pranešimus apie produktus ar paslaugas, kurie yra panašūs į jūsų anksčiau įsigytus produktus ar paslaugas, prieš tai neprašydami jūsų aiškaus sutikimo. Taip yra dėl to, kad tokias atvejais iš jūsų, kaip esamo kliento sutikimas nėra reikalingas. Ši nuostata taikoma ir siunčiant jums pranešimus per „Kia Connect App“ programėlę (šiam tikslui programėlės atskirai suteiktą pašto dėžutę). Tačiau jūs turite teisę bet kada be jokio mokesčio (išskyrus perdavimo išlaidas pagal bazinius įkainius) atsisakyti gauto tokius elektroninius rinkodaros el. laiškus (pvz., išaktyvindami atitinkamus mygtukus „Kia Connect App“ sąraše „Su paslaugomis susijusi reklama“). Taip pat galite bet kada atsisakyti mūsų reklaminių el. laiškų, paspausdami atsisakymo nuorodą, kuri pateikta kiekviename mūsų siunčiamame reklaminiame el. laiške. Taip pat turite teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais (žr. 12.6 skirsnį, kuriame pateikta daugiau informacijos).
Šiuo tikslu tvarkomos šios asmens duomenų kategorijos: pavardė, kontaktinė informacija (pvz., el. pašto adresas), techniniai duomenys (pvz., prietaiso informacija, IP adresas, vartotojo ID, UUID); informacija apie jūsų sutikimą (pvz., sutikimo davimo data ir laikas.
Teisinis pagrindas: duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų išankstiniu sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a punktas); įstatymo Nr. 3471/2006 dėl asmens duomenų ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje 11 straipsnis) ar tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų mūsų interesų (BDAR 6 str. 1 d. f punktas). Mūsų teisėti interesai – – reklamuoti savo paslaugas ir produktus.
Duomenų apsaugos priežiūros institucija:
Graikijos duomenų apsaugos priežiūros institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Hellenic Data Protection Authority, Kifissias 1-3, 11523, Athens, Graikija, tel.: +30 (0) 210 6475 600, el. paštas contact[at]dpa.gr, internetinis puslapis: http://www.dpa.gr/
Vengrija
Duomenų apsaugos priežiūros institucija:
Vengrijos duomenų apsaugos priežiūros institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Falk Miksa utca 9-11, 1055 Budapest, Vengrija, tel nr.: +36 (0)1 391 1400, faksas: +36 (0)1 391 1410,
el. paštas: ügyfelszolgalat[at]naih.hu, internetinis puslapis: http://naih.hu/
Airija
Skirsnio 6.6.4 1 dalis („Priminimai apie privalomąją transporto priemonių techninę apžiūrą“) iš dalies keičiama taip: priminimai apie privalomą transporto priemonių techninę apžiūrą (pvz., NCT Airijoje): informuosime jus apie artėjančias privalomas transporto priemonių patikras, pavyzdžiui, priminimus apie „National Car Testing Service“ (paprastai vadinamą „NCT“). Naudodamiesi šia paslauga, turite pateikti „Kia“ teisingą paskutinės privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros datą ir transporto priemonės pirmosios registracijos datą.
Duomenų apsaugos priežiūros institucija:
Airijos duomenų apsaugos priežiūros institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Data Protection Commission, 21 Fitzwilliam Square, D02 RD28 Dublin 2, Airija, tel nr.: +353 (0) 1 7650100, el. paštas: info[at]dataprotection.ie, internetinis puslapis: http://www.dataprotection.ie
Italija
„Kia“ jokiu būdu profiliavimo tikslais netvarkys jūsų asmens duomenų be jūsų sutikimo.
Duomenų apsaugos priežiūros institucija:
Italijos duomenų apsaugos priežiūros institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia n. 11, 00187 Rome, Italija, el. paštas: garante[at]gpdp.it, tel.: +39 (0) 06 69677 1, faks.: +39 (0) 06 69677 785, internetinis puslapis: https://www.gpdp.it, https://www.garanteprivacy.it/
Latvija
Duomenų apsaugos priežiūros institucija:
Latvijos duomenų apsaugos priežiūros institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Datu valsts inspekcija (Data State Inspectorate), Elijas Street 17, LV-1050 Riga, Latvija, tel.: +371 (0) 6722 3131, el. paštas: pasts[at]dvi.gov.lv, internetinis puslapis: https://www.dvi.gov.lv/
Lietuva
Duomenų apsaugos priežiūros institucija:
Lietuvos duomenų apsaugos priežiūros institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (State Data Protection Inspectorate), L. Sapiegos str. 17, 10312 Vilnius, Lietuva, tel.: +370 (0) 5 271 2804 / +370 (0) 5 279 1445, el. paštas: ada[at]ada.lt, internetinis puslapis: https://vdai.lrv.lt/lt/
Nyderlandai
Duomenų apsaugos priežiūros institucija:
Olandijos duomenų apsaugos priežiūros institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Autoriteit Persoonsgegevens, Hoge Nieuwstraat 8, 2514 EL Den Haag, Nyderlandai, tel.: +31 (0) 70 888 8500, internetinis puslapis: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Norvegija
Skirsnio 4 2 dalis („Trečiųjų šalių naudojimasis transporto priemone ar paslaugomis“) iš dalies keičiama taip:
„Kia Connect“ naudojimo sąlygų 10.2 punkte reikalaujama, kad jūs informuotumėte bet kurį kitą transporto priemonės naudotoją / vairuotoją apie: (i) paslaugų suatyvimnimą; (ii) šioje privatumo politikoje aprašytą duomenų tvarkymą ir (iii) tai, kad teikiant Paslaugas gali prireikti rinkti ir tvarkyti vietos nustatymo duomenis (GPS duomenis).
Duomenų apsaugos priežiūros institucija:
Norvegijos duomenų apsaugos priežiūros institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Datatilsynet, P.O. Box 458 Sentrum, 0105 Oslo, Norvegija, tel.: +47 (0) 22 39 69 00, el. paštas: postkasse[at]datatilsynet.no, internetinis puslapis: https://www.datatilsynet.no
Lenkija
Dėl skirsnio 12.3 („Rinkodara“):
sutikimas dėl elektroninės ir telefoninės rinkodaros taip pat grindžiamas Lenkijos Telekomunikacijų įstatymo 172 straipsniu ir Elektroninių paslaugų teikimo įstatymo 10 straipsniu.
Duomenų apsaugos priežiūros institucija:
Lenkijos duomenų apsaugos priežiūros institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa, Lenkija, tel.: +48 (0) 22 531 03 00, el. paštas: kancelaria[at]uodo.gov.pl, internetinis puslapis: https://uodo.gov.pl/
Portugalija
Skirsnio 6.6.4 1 dalis („Priminimai apie privalomąją transporto priemonių techninę apžiūrą“) iš dalies keičiama taip: priminimai apie privalomą transporto priemonių techninę apžiūrą (pvz., „Inspeção Automóvel“ Portugalijoje): informuosime jus apie artėjančias privalomas transporto priemonių patikras, pavyzdžiui, priminimus apie „Periodic Inspections“ Portugalijoje. Naudodamiesi šia paslauga, turite pateikti „Kia“ teisingą paskutinės privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros datą ir transporto priemonės pirmosios registracijos datą.
Dėl skirsnio 12.3 („Rinkodara“):
teisinis pagrindas: taikomas vietinis prekybos įstatymas – 2004 m. rugpjūčio 18 d. Įstatymo Nr. 41 13ºA straipsnis.
Duomenų apsaugos priežiūros institucija:
Portugalijos duomenų apsaugos priežiūros institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), Av. D. Carlos I, 134, 1º, 1200-651 Lisboa, Portugalija, tel.: +351 (0) 21 392 84 00, el. paštas: geral[at]cnpd.pt, internetinis puslapis: www.cnpd.pt
Rumunija
Duomenų apsaugos priežiūros institucija:
Rumunijos duomenų apsaugos priežiūros institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: The National Supervisory Authority for Personal Data Processing, 28-30 G-ral Gheorghe Magheru Bld, District 1, 010336 Bucharest, Rumunija, tel.: +40 (0) 318 059 211, faks.: +40 (0) 318 059 602,el. paštas: anspdcp[at]dataprotection.ro, internetinis puslapis: https://www.dataprotection.ro/
Slovakija
Dėl skirsnio 12.3 („Rinkodara“):
teisinis pagrindas: sutikimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas kartu su Slovakijos elektroninių ryšių įstatymo („AEC“) 116 straipsnio 3 dalimi. Dėl būtinumo siekiant teisėto intereso, teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas kartu su AEC 116 straipsnio 15 dalimi. Mūsų teisėti interesai yra šie: reklamuoti mūsų paslaugas ir produktus.
Duomenų apsaugos priežiūros institucija:
Slovakijos duomenų apsaugos institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovakija, tel.: + 421 (0) 2 32 31 32 14, el. paštas: statny.dozor[at]pdp.gov.sk, internatinis puslapis: http://www.dataprotection.gov.sk/
Ispanija
Skirsnio 13.1 2 dalis („Teisė susipažinti su dokumentais“) iš dalies keičiama taip:
jūs galite turėti teisę gauti tvarkomų asmens duomenų kopijas. Už kitas per šešis mėnesius jūsų paprašytas kopijas, išskyrus, kai tam yra teisėta priežastis, galime taikyti mokestį, pagrįstą administravimo išlaidomis.
Duomenų apsaugos priežiūros institucija:
Ispanijos duomenų apsaugos institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), C/Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, Ispanija, tel.: +34 (0) 91 266 3517, el. paštas: internacional[at]aepd.es, internetinis puslapis: https://www.aepd.es/
Švedija
Skirsnis 13.5 („Teisė į duomenų perkeliamumą“) iš dalies keičiamas taip:
tam tikromis aplinkybėmis, pavyzdžiui, jei BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas arba 6 straipsnio 1 dalies b puntas yra teisinis duomenų tvarkymo pagrindas, galite turėti teisę gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir galite turėti teisę netrukdomai perduoti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui.
Duomenų apsaugos priežiūros institucija:
Švedijos duomenų apsaugos institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Integritetsskyddsmyndigheten, Drottninggatan 29, Box 8114, 104 20 Stockholm, Švedija, tel.: +46 (0) 8 657 6100, el. paštas: imy[at]imy.se, internetinis puslapis: http://www.imy.se/
Šveicarija
Duomenų apsaugos priežiūros institucija:
Šveicarijos duomenų apsaugos institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB), Feldeggweg 1,3003 Bern, Šveicarija, telefonas.: +41 (0) 58 462 43 95, internetinis puslapis: https://www.edoeb.admin.ch
15 skirsnis papildomas šia informacija: jūsų asmeninė informacija yra saugoma šiose šalyse ir (arba) jurisdikcijose: [WORLDWIDE]
Dėl nuorodų į BDAR, nuo 2023m. rugsėjo 1 d. atsižvelgiant į Šveicarijos taikomus duomenų apsaugos ir susijusius įstatymus, BDAR straipsniai turėtų būti suprantami kaip nuorodos į atitinkamus Šveicarijos federalinio duomenų įstatymo straipsnius („FADP“) ir nuorodos į UWG turėtų būti suprantamos kaip nuorodos į atitinkamus Šveicarijos federalinio įstatymo prieš nesąžiningą konkurenciją („Šveicarijos UWG“) straipsnius, būtent:
BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas turėtų būti suprantamas kaip FADP 6 straipsnis, kai nurodo į sutarties vykdymo tikslus;
BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas turėtų būti suprantamas kaip FADP 31 straipsnio 1 paragrafas;
BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas turėtų būti suprantamas kaip FADP 31 straipsnis;
BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas turėtų būti suprantamas kaip FADP 31 straipsnis;
UWG 7(2) skirsnis Nr. 2 turėtų būti suprantamas kaip Šveicarijos UWG 3 paragrafo 1 dalis;
Nuorodos į BDAR 7 straipsnio 3 dalį turėtų būti suprantamos kaip nuorodos į panašius FADP principus;
BDAR 15 straipsnis turėtų būti suprantamas kaip FADP 25 straipsnis;
BDAR 16 straipsnis turėtų būti suprantamas kaip FADP 32 straipsnis;
BDAR 17 straipsnis turėtų būti suprantamas kaip FADP 32 straipsnis;
BDAR 18 straipsnis turėtų būti suprantamas kaip FADP 32 straipsnis;
BDAR 20 straipsnis turėtų būti suprantamas kaip FADP 28 straipsnis;
BDAR 21 straipsnio 1 ir 2 dalys turėtų būti suprantamos kaip FADP 30 straipsnio 2 paragrafo b dalis;
BDAR 77 straipsnis turėtų būti suprantamas kaip FADP 49 straipsnis;
BDAR 28(3) straipsnis turėtų būti suprantamas kaip FADP 9 straipsnis.
Jungtinė Karalystė
Skirsnis 15 („Tarpvalstybinis duomenų perdavimas“) turėtų būti iš dalies pakeistas taip: panašiai kaip ir Europos Komisijos nustatytos „tinkamos jurisdikcijos“, Jungtinės Karalystės vyriausybė nusprendė, kad tam tikros šalys (žr. https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/international-transfers/international-transfers-a-guide/#adequacy) užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį pagal JK BDAR 45 straipsnį („Tinkamumo reglamentas“). Kai perduodame asmens duomenis gavėjui, esančiam Trečiojoje šalyje, kuri nėra nustatyta kaip Tinkamumo reglamentas, mes (arba mūsų duomenų tvarkytojai JK/ES/EEE, kurie perduoda asmens duomenis antriniams tvarkytojams tokiose Trečiosiose šalyse (jei taikoma) numatome atitinkamas apsaugos priemones sudarydami Europos Komisijos priimtas duomenų perdavimo sutartis (standartinės sutarčių sąlygos) su duomenų gavėjais arba imdamiesi kitų veiksmingų priemonių, užtikrinančių tinkamą duomenų apsaugos lygį. Atitinkamų apsaugos priemonių kopiją galima gauti kreipiantis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną (žr. 2 ir 3 skirsnius).
Duomenų apsaugos priežiūros institucija:
JK duomenų apsaugos institucijos kontaktiniai duomenys yra šie: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, Jungtinė Karalystė, tel.: +44 (0) 303 123 1113, internetinis puslapis: https://ico.org.uk/
Šis dokumentas yra „Kia“ informacinis turtas, kurį saugo atitinkami įstatymai ir teisės aktai.

Russian:

Kia Connect

1.

Введение
Данное Положение о защите данных («Положение о защите данных») Kia Connect GmbH («Kia», «мы» или «нас»), относится к сбору и обработке персональных данных в связи с предоставлением услуг Kia Connect через приложение Kia Connect («приложение Kia Connect») и/или через Головное устройство автомобиля («Головное устройство» и вместе «Услуги») и адресовано нашим клиентам, пользующимся этими Услугами («Вы», «Ваш»).
В дополнении к Услугам компания Kia предлагает своим клиентам приобрести определенные функции для использования в их автомобиле. К ним относятся модификации или другие дополнительные модули к программному обеспечению («Модификации»). Настоящее Положение о защите данных также предоставляет конкретную информацию об обработке персональных данных в связи с приобретением таких модификаций.
Kia очень серьезно относится к защите Ваших персональных данных и Вашей конфиденциальности и будет обрабатывать Ваши персональные данные только в соответствии с GDPR и другими применимыми законами о защите данных и о неприкосновенности личной жизни.
Обратите внимание на то, что в случае необходимости, наряду с настоящим Положением о защите данных мы можем информировать Вас об обработке Ваших персональных данных отдельно, например, в формах согласия или отдельных Положений о защите данных.
Мы предлагаем наши Услуги и Обновления заказчикам по всей Европе. Так как действующие законы и требования по защите данных могут отличаться в соответствующих правовых системах, ознакомьтесь с разделом 21 (Изменения в соответствии с местным законодательством) для получения конкретной информации, относящейся к Вашей правовой системе.

2.

Контролер

2.1.

Если явно не указано иное, то контролером, ответственным за сбор и обработку любых персональных данных в соответствии с настоящим Положением о защите данных, является Kia Connect GmbH.

2.2.

Если у Вас возникли вопросы по данному Положению о защите данных, обработке Ваших персональных данных, или если Вы хотите воспользоваться какими-либо Вашими правами, то Вы можете связаться с нами в:
Kia Connect GmbH Theodor-Heuss-Allee 1160486, Франкфурт-на-Майне Германия
Эл. почта: info@kia-connect.eu
Вы можете также использовать нашу контактную форму, которая доступна здесь: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
Кроме того, Вы можете связаться с нашим сотрудником по защите данных, используя контактные данные, указанные в разделе 3 ниже.

2.3.

Обращаем Ваше внимание на то, что мы являемся совместными контролерами с компанией Kia Corporation, 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, Сеул, 06797, Республика Корея, с целью обеспечения надлежащих стандартов кибербезопасности для автомобилей и продуктов Kia (более подробно см. в разделе 7). По договоренности с корпорацией Kia мы являемся для Вас основным контактным лицом по любым вопросам, касающимся обработки Ваших персональных данных или сути нашего соглашения с корпорацией Kia в связи с деятельностью по обработке, указанной в разделе 7 ниже. То же касается и ситуаций, когда Вы хотите воспользоваться какими-либо Вашими правами в этом отношении. Тем не менее, Вы также можете связаться с Kia Corporation напрямую. В этом случае обращайтесь в компанию Kia Europe GmbH как к уполномоченному представителю ЕС согласно ст. 27 GDPR:
Kia Europe GmbH
Уполномоченный представитель Kia Corporation по защите данных
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Франкфурт-на-Майне, Германия
Электронная почта: dpo@kia-europe.com

2.4.

Обращаем Ваше внимание на то, что мы выступаем в качестве совместного контролера с Kia Europe GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Франкфурт-на-Майне, Германия что касается предоставления обновлений OTA-системы автомобиля (более подробно см. в разделе 8.2). По договоренности с Kia Europe GmbH мы являемся для Вас основным контактным лицом по любым вопросам, касающимся обработки Ваших персональных данных или сути нашего соглашения с Kia Europe GmbH в связи с деятельностью по обработке, указанной в разделе 8.2. То же касается и ситуаций, когда Вы хотите воспользоваться какими-либо Вашими правами в этой области. Тем не менее, Вы также можете обратиться в компанию Kia Europe GmbH напрямую:
Kia Europe GmbH
Сотрудник по защите данных
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Франкфурт-на-Майне, Германия
Электронная почта: dpo@kia-europe.com

3.

Сотрудник по защите данных
Мы назначили внешнего сотрудника по защите данных (DPO). Вы можете связаться с нашим DPO по адресу:
Kia Connect GmbH
Сотрудник по защите данных
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Франкфурт-на-Майне Германия
Эл. почта: info@kia-connect.eu

4.

Цели, законное основание и категории персональных данных
В этом разделе 4 приводится общий обзор нашего процесса обработки персональных данных. Подробные сведения о целях и законных основаниях нашей обработки Ваших персональных данных, а также о категориях персональных данных, которые мы можем обрабатывать, представлены в разделах 512.
Мы обрабатываем персональные данные только в той степени, в которой это разрешено законом, и в которой это необходимо для соответствующей цели.
Цели
Мы обрабатываем Ваши персональные данные, главным образом, для предоставления наших Услуг и Модификаций согласно договора, который Вы собираетесь заключить или уже заключили с нами («Пользовательское соглашение Kia Connect»). Более подробная информация об Услугах и Модификациях содержится в Пользовательском соглашении Kia Connect.
Мы также можем обрабатывать персональные данные для других целей, указанных ниже в разделах 512, в строгом соответствии с действующим законодательством.
Например, к ним относится обработка персональных данных для: (i) коммуникации; (ii) маркетинга; или (iii) улучшения наших Услуг и разработки новых услуг (анализ соответствующих данных основан на статистических и математических моделях); (iv) обеспечение безопасности предоставления соответствующих продуктов и услуг; и (v) соблюдение наших правовых и нормативных обязательств согласно действующему законодательству (например, раскрытие необходимых персональных данных судам или органам уголовного преследования).
Законные основания
Мы собираем и обрабатываем Ваши персональные данные, как правило, в тех случаях, когда это необходимо: (i) чтобы по Вашей просьбе предпринять шаги для заключения с Вами договора («заключение договора») (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR); (ii) для исполнения условий нашего договора с Вами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR); или (iii) для соблюдения законных интересов, преследуемых нами или третьей стороной (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Законным интересом является наличие у нас деловой или коммерческой причины использовать Ваши персональные данные, если это не противоречит Вашим правам и интересам.
В отношении определенных действий по обработке мы обрабатываем Ваши персональные данные: (i) в объеме, необходимом для выполнения юридического обязательства, которым мы руководствуемся (ст. 6, часть 1, пункт c) GDPR); или (ii) если мы получили Ваше предварительное согласие на соответствующую обработку Ваших персональных данных для определенной цели (ст. 6, часть 1, пункт a) GDPR). Ознакомьтесь с разделами 5-12 для получения информации о юридической основе, которая применяется к соответствующей деятельности по обработке данных.
Источники
Если в настоящем Положении о защите данных не указано иное, то персональные данные, перечисленные в разделах 512, предоставляются нам непосредственно Вами (например, при вводе определенных персональных данных в приложении Kia Connect) или собираются напрямую из Вашего автомобиля (например, его датчиков и соответствующих приложений, доступных через Головное устройство).
Ваше право не предоставлять Ваши персональные данные
Вы имеете право не предоставлять нам Ваши персональные данные. Вместе с тем, обратите внимание на то, что мы не сможем предоставить Вам все возможности наших Услуг и Модификаций или обработать (некоторые) Ваши запросы, если Вы не предоставите нам необходимую информацию и Ваши личные данные.
Пользование автомобилем и Услугами третьими лицами
В целом, информация, которую мы указываем в настоящем Положении о защите данных, касается также случаев использования третьей стороной автомобиля, для которого Вы активировали или подписались на Услуги. Однако, следует отметить, что наши действия по обработке данных, изложенные в настоящем Положении о защите данных, в основном относятся к информации, связанной с автомобилем.
Поэтому, мы, как правило, не можем идентифицировать соответствующее лицо, управляющее автомобилем, если только это лицо не войдет в систему с помощью своего личного профиля, а также если не будут предоставлены другие идентификаторы, относящиеся к соответствующему лицу.
Пользовательское соглашение Kia Connect требует, чтобы Вы информировали третьих лиц (т.е. других пользователей/водителей автомобиля: (i) об активации Услуг; (ii) о действиях по обработке, описанных в настоящем Положении о защите данных; и (iii) о том, что для предоставления некоторых Услуг требуется сбор и обработка данных о местоположении (данные GPS).
Если другое лицо пользуется Приложением Kia Connect и подключено к тому же автомобилю, что и Вы (более подробная информация о совместном использовании автомобиля представлена в разделе 4.1.2 Пользовательского соглашения Kia Connect), то это лицо может также просматривать данные о местоположении автомобиля (данные GPS) в Вашем аккаунте приложения Kia Connect (с помощью Услуги «Найти мой автомобиль и Навигация первой мили»), даже если Вы используете автомобиль в это время. Хотя другой пользователь не сможет получить доступ к Вашим маршрутам в режиме реального времени, он может видеть местоположение автомобиля в реальном времени.

5.

Приложение Kia Connect

5.1.

Регистрация и вход в систему

5.1.1.

Процесс регистрации в приложении Kia Connect: чтобы зарегистрировать приложение Kia Connect, Вы должны иметь и создать «Аккаунт Kia», подписаться на приложение Kia Connect, используя учетные данные Вашего аккаунта Kia и принять Пользовательское соглашение Kia Connect. Аккаунт Kia можно также использовать для регистрации услуг, предоставляемых другими компаниями группы Kia или определенными третьими лицами в Европе. Подробная информация о нашей обработке Ваших персональных данных в аккаунте Kia содержится в отдельном Положении о защите данных, которое доступно здесь: https://connect.kia.com/eu/kia-account-docs/.
Для привязки устройства конечного пользователя (т. е. смартфона), на котором установлено приложение Kia Connect, к соответствующему автомобилю, требуется дополнительная проверка, для которой мы предоставим Вам верификационный ПИН-код.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), адрес электронной почты, имя, пароль, номер мобильного телефона, страна, предпочитаемый язык, проверочный PIN-код, идентификатор автомобиля, код активации, информация о принятии Вами Пользовательского соглашения Kia Connect.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами, или для заключения договора с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.1.2.

Вход в систему: чтобы пользоваться Услугами, предоставляемыми в приложении Kia Connect или приобрести модификации, необходимо войти в приложение Kia Connect. После входа можно добавлять и удалять свой/свои автомобиль(и) Kia и, соответственно, пользоваться Услугами или приобретать модификации.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: адрес электронной почты и пароль.
Законное основание: обработка требуется для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.2.

Дистанционное управление и наблюдение

5.2.1.

Дистанционное управление климатом: услуга позволяет Вам удаленно управлять и планировать кондиционирование воздуха в электромобиле, в том числе использовать функции обогрева стекла, через приложение Kia Connect.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация об одометре, информация о состоянии автомобиля (состояние воздуха; состояние двигателя; статус открывания/закрывания дверей, багажника, окон и капота).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.2.2.

Дистанционная зарядка (только для электрических и подключаемых гибридных автомобилей plug-in): Услуга позволяет Вам дистанционно запускать и останавливать зарядку аккумулятора электромобиля и подзаряжаемого гибридного автомобиля и планировать зарядку через приложение Kia Connect.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация об одометре, информация о состоянии автомобиля (состояние воздуха; состояние двигателя; статус открывания/закрывания дверей, багажника, окон и капота; состояние давления в шинах; состояние тормозов/масла двигателя; информация о зарядке; информация о резервной зарядке; времени зарядки; информация о типе штепселя для зарядки).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.2.3.

Дистанционное управление дверьми: Услуга позволяет дистанционно закрывать/открывать двери автомобиля через определенные пользовательские интерфейсы. Вы можете закрывать и открывать все двери. Для обеспечения безопасности и надежности при использовании Услуги, Услуга будет проверять выполнение нескольких предварительных условий. Услуга может помочь в ситуациях, когда Вы не можете вспомнить, закрыли ли Вы автомобиль, и позволяет выполнить это действие удаленно.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация об одометре, информация о состоянии автомобиля (состояние воздуха; состояние двигателя; статус открывания/закрывания дверей, багажника, окон и капота; состояние давления в шинах; состояние коробки передач/сиденья; уровень топлива; состояние тормозов/масла двигателя).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.2.4.

Резервное копирование и восстановление профиля: эта услуга позволяет создавать резервную копию информации о настройках автомобиля в приложении Kia Connect и восстанавливать ее на автомобиле.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, данные о местоположении (данных GPS) номер телефона пользователя, код аутентификации через SMS, PIN-код пользователя, время отчета, информация о настройке автомобиля, информация о настройке системы, информация о настройке навигации, информация о точке интереса (POI) навигации, список любимых радиостанций, изображение профиля (если имеется).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.2.5.

Дистанционный обогрев и вентиляция сидений (только для электромобилей): Услуга позволяет Пользователю удаленно управлять обогревом и вентиляцией передних и задних сидений электромобиля.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация о состоянии автомобиля (информация о состоянии двигателя/коробки передач, информация о состоянии двери, капота, багажника и люка в крыше, информация о состоянии обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), информация о состоянии аккумулятора, топлива и расстоянии до полной разрядки (DTE), информация о состоянии жидкостей (омывателя и тормозной жидкости), информация о состоянии шин, фар и смарт-ключа, состояние электромобиля (EV)).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.2.6.

Дистанционное управление окнами: Услуга позволяет Пользователю удаленно управлять окнами автомобиля.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация о состоянии автомобиля (информация о состоянии двигателя и коробки передач, информация о состоянии двери, капота, багажника и люка в крыше, информация о состоянии обогрева, вентиляции и кондиционировании воздуха (HVAC), информация о состоянии аккумулятора, топлива и о расстоянии до полной разрядки (DTE), информация о состоянии жидкостей (омывателя и тормозной жидкости), информация о состоянии шин, фар и смарт-ключа, о состоянии электромобиля (EV)).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.2.7.

Дистанционное управление аварийным освещением: эта Услуга позволяет Пользователю дистанционно отключать аварийное освещение.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, дата и временная метка, данные о местоположении (данные GPS), информация о состоянии автомобиля (состояние задних фонарей, состояние аварийного освещения, информация о состоянии двигателя и коробки передач, информация о состоянии дверей, капота, багажника и люка в крыше, информация о состоянии системы обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), информация о состоянии аккумулятора, топлива и расстояния до полной разрядки (DTE), информация о состоянии жидкостей (омывающей жидкости и тормозного масла), информация о состоянии шин, фар и смарт-ключе, информация о состоянии электромобиля (EV)).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.2.8.

Дистанционное управление люком для зарядки: эта Услуга позволяет Пользователю дистанционно управлять люком для зарядки автомобилем.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, дата и временная метка, данные о местоположении (данные GPS), информация о состоянии автомобиля (информация о состоянии люка зарядки, о состоянии двигателя и коробки передач, информация о состоянии дверей, капота, багажника и люка в крыше, информация о состоянии системы обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), информация о состоянии аккумулятора, топлива и расстояния до полной разрядки (DTE), информация о состоянии жидкостей (омывающей и тормозной жидкости), информация о состоянии шин, фар и смарт-ключа, информация о состоянии электромобиля (EV)).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.2.9.

Дистанционное управление капотом: эта Услуга позволяет пользователю удаленно открывать капот автомобиля с помощью приложения Kia Connect.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация об одометре, информация о состоянии автомобиля (состояние воздуха; состояние двигателя; статус открывания/закрывания дверей, багажника, окон и капота; состояние давления в шинах; состояние коробки передач/сиденья; уровень топлива; состояние тормозов/масла двигателя), проверка возможности использования дистанционного управления капотом.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.2.10.

Дистанционное управление кондиционированием АКБ: эта Услуга позволяет пользователю удаленно запускать и отключать кондиционирование аккумулятора электромобиля с помощью приложения Kia Connect.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация об одометре, информация о состоянии автомобиля (состояние воздуха; состояние двигателя; статус открывания/закрывания дверей, багажника, окон и капота; состояние давления в шинах; состояние коробки передач/сиденья; уровень топлива; состояние тормозов/масла двигателя; статус вкл./выкл. кондиционирования аккумулятора), проверка возможности использования дистанционного кондиционирования аккумулятора.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.2.11.

Дистанционное управление фарами: эта Услуга позволяет пользователю активировать кратковременное мигание аварийного освещения с помощью приложения Kia Connect.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, дата и временная метка, данные о местоположении (данные GPS), информация о состоянии автомобиля (информация о состоянии задних фар и аварийного освещения; двигателя и коробки передач; дверей; капота; багажника и люка в крыше; системы обогрева; вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC); информация о состоянии аккумулятора, топлива и запасе хода до полной выработки (DTE); информация о состоянии жидкостей (омывающей жидкости и тормозного масла); информация о состоянии шин, фар и смарт-ключа; информация о состоянии электромобиля (EV)).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.2.12.

Дистанционное управление гудком и фарами: эта Услуга позволяет пользователю кратковременно активировать мигание аварийного освещения и звуковой сигнал с помощью приложения Kia Connect.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, дата и временная метка, данные о местоположении (данные GPS), информация о состоянии автомобиля (информация о состоянии задних фар и аварийного освещения; двигателя и коробки передач; дверей; капота; багажника и люка в крыше; системы обогрева; вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC); информация о состоянии аккумулятора, топлива и запасе хода до полной выработки (DTE); информация о состоянии жидкостей (омывающей жидкости и тормозного масла); информация о состоянии шин, фар и смарт-ключа; информация о состоянии электромобиля (EV)).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.3.

Услуга дистанционной геолокации

5.3.1.

Отправить в автомобиль: Услуга позволяет пользователю отправлять точку интереса (POI) в навигационную систему автомобиля и использовать точку интереса POI (например, в качестве пункта назначения для планирования маршрута) сразу же, как только будет включено зажигание автомобиля.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация о точке интереса (POl), ключевое слово для поиска, настройка языка смартфона.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.3.2.

Найти мой автомобиль и Навигация первой мили: Услуга, позволяющая определить местонахождение автомобиля и проложить к нему маршрут с помощью смартфона. Местонахождение автомобиля отображается в приложении Kia Connect. Обратите внимание на то, что если другое лицо пользуется приложением Kia Connect и подключено к тому же автомобилю, что и Вы (более подробная информация о совместном пользовании автомобилем представлена в разделе 4.1.2 Пользовательского соглашения Kia Connect), то это лицо может также просматривать данные о местоположении автомобиля (данные GPS) в своем аккаунте в приложении Kia Connect (с помощью Услуги «Найти мой автомобиль и Навигация первой мили»), даже если Вы используете автомобиль в это время. Хотя другой пользователь не сможет получить доступ к Вашим маршрутам в режиме реального времени, он может видеть местоположение автомобиля в реальном времени.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, адрес, имя/фамилия, данные о местонахождении пользователя и автомобиля (данные GPS), информация о промежуточных пунктах маршрута, дата, время, временная метка и скорость.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.3.3.

Мои поездки: Услуга предоставляет сводку (минимум за 90 дней) по каждой поездке с указанием даты и времени, средней и максимальной скорости, расстояния и времени поездки.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация о движении (расстояние, средняя скорость, максимальная скорость, общий расход топлива, общее потребление энергии, потребление электроэнергии, время поездки, время прогрева, средний километраж).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.3.4.

Навигация последней мили: Услуга позволяет Пользователю продолжить навигацию к месту назначения при помощи смартфона после того, как автомобиль будет припаркован.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, адрес, имя, данные о местоположении пользователя и автомобиля (данные GPS), информация о пунктах маршрута, время, скорость.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.4.

Информация об автомобиле

5.4.1.

Состояние автомобиля: Услуга дает следующую информацию об автомобиле в приложении Kia Connect:
Состояние дверей
Статус люка для зарядки
Состояние багажника/капота
Состояние климат-контроля
Состояние заряда аккумулятора, состояние штепселя для зарядки, состояние зарядки (только для электромобилей)
Уровень топлива (только для гибридов или автомобилей с бензиновым двигателем)
Состояние обогрева и вентиляции сидений
Состояние окон
Состояние люка в крыше
Состояние аккумулятора 12В
Состояние фар
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация об одометре, информация о состоянии автомобиля (информация о состоянии двигателя/коробки передач, информация о состоянии двери, капота, багажника и люка в крыше, информация о состоянии обогрева, вентиляции и кондиционировании воздуха (HVAC), информация о состоянии аккумулятора, топлива и о расстоянии до полной разрядки (DTE), информация о состоянии жидкостей (омывателя и тормозной жидкости), информация о состоянии шин, фар и смарт-ключа, информация о состоянии электромобиля (EV)).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.4.2.

Обзор данных автомобиля: Вы получаете отчет в приложении Kia Connect. Отчет включает в себя диагностическую информацию об автомобиле и информацию о манере вождения. Вас информируют о проблемах, которые требуют технического обслуживания или ремонта, а также о серьезности проблемы, срочности ремонта/технического обслуживания и рекомендуемых действиях.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация о состоянии автомобиля (состоянии двигателя), информация о манере вождения (информация о (максимальной и средней) скорости автомобиля, информация об ускорении, расстоянии, информация о потреблении аккумулятора (для электромобилей)).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.4.3.

Диагностика автомобиля: предоставление услуг автоматической диагностики. При включении зажигания автомобиль автоматически выполняет диагностическое сканирование (диагностический код неисправности («DTC»)). При обнаружении неисправности Вы получаете сообщение с разъяснением выявленной неисправности, ее серьезности и рекомендуемых действий.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация об одометре, результаты сканирования DTC, информация о состоянии автомобиля (состояние воздуха; состояние двигателя; статус открывания/закрывания дверей, багажника, окон и капота; состояние давления в шинах; состояние коробки передач/сиденья; уровень топлива; состояние тормозов/масла двигателя; состояние аккумулятора).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.4.4.

Расход энергии (только для электромобилей): Услуга визуально отображает в приложении Kia Connect текущий и средний расход энергии, дальность поездки и информацию о рекуперации электроэнергии.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, дата и метка времени, обобщенные показатели одометра, общий расход энергии (расход энергии двигателем, системы кондиционирования, электрическим устройством, информация о мощности батареи, информация о регенерированной мощности).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.4.5.

Оценка безопасности вождения: эта Услуга позволяет отображать в приложении Kia Connect оценку техники безопасного вождения, позволяющую оценить Вашу манеру вождения. Оценка безопасности вождения рассчитывается на основании Ваших данных разгона и торможения, скорости и времени суток, в течение которого Вы обычно ездите, и все это регистрируется на протяжении всей поездки. Оценка безопасности вождения определяется на основании данных, полученных за 187 дней, т. е. отображаемая оценка является интерпретацией Вашей манеры вождения в совокупности за последние 187 дней.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), дата поездки, продолжительность поездки, разгон/торможение на различной скорости, максимальная скорость, время поездки, время движения для каждой скорости, средняя скорость поездки.
Законное основание: обработка требуется для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.5.

Предупреждения и безопасность

5.5.1.

Предупреждения автомобиля: если при выключенном зажигании открыто любое из окон автомобиля, то в приложении Kia Connect отобразится сообщение с предупреждением.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация об одометре, информация о состоянии автомобиля (информация о состоянии двигателя/коробки передач, информация о состоянии двери, капота, багажника и люка в крыше, информация о состоянии обогрева, вентиляции и кондиционировании воздуха (HVAC), информация о состоянии аккумулятора, топлива и о расстоянии до полной разрядки (DTE), информация о состоянии жидкостей (омывателя и тормозной жидкости), информация о состоянии шин, фар и смарт-ключа, информация о состоянии электромобиля (EV)).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.5.2.

Охранная сигнализация (только для автомобилей, оснащенных системой охранной сигнализации): если срабатывает охранная сигнализация, в приложении Kia Connect отобразится сообщение с предупреждением.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация об одометре, информация о состоянии автомобиля (состояние воздуха; состояние двигателя; статус открывания/закрывания дверей, багажника, окон и капота; состояние давления в шинах; состояние коробки передач/сиденья; уровень топлива; состояние тормозов/масла двигателя).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.5.3.

Предупреждение о разрядке аккумулятора: если состояние заряда аккумулятора 12В падает ниже определенного уровня, в приложении Kia Connect отображается сообщение с предупреждением.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, данные о местоположении (данные GPS), состояние аккумулятора, тип уведомления о состоянии автомобиля.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.5.4.

Предупреждение о пассажире на заднем сиденье: если на заднем сиденье обнаружено движение, а автомобиль стоит на парковочной передаче, то в приложении Kia Connect отображается сообщение с предупреждением.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация об одометре, информация о состоянии автомобиля (информация о состоянии двигателя/коробки передач, информация о состоянии двери, капота, багажника и люка в крыше, информация о состоянии обогрева, вентиляции и кондиционировании воздуха (HVAC), информация о состоянии аккумулятора, топлива и о расстоянии до полной разрядки (DTE), информация о состоянии жидкостей (омывателя и тормозной жидкости), информация о состоянии шин, фар и смарт-ключа, информация о состоянии электромобиля (EV)).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.5.5.

Предупреждение о работе автомобиля на холостом ходу: если автомобиль стоит на парковочной передаче, когда работает двигатель и открыта дверь, то в приложении Kia Connect отображается сообщение с предупреждением.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация об одометре, информация о состоянии автомобиля (информация о состоянии двигателя/коробки передач, информация о состоянии двери, капота, багажника и люка в крыше, информация о состоянии обогрева, вентиляции и кондиционировании воздуха (HVAC), информация о состоянии аккумулятора, топлива и о расстоянии до полной разрядки (DTE), информация о состоянии жидкостей (омывателя и тормозной жидкости), информация о состоянии шин, фар и смарт-ключа, информация о состоянии электромобиля (EV)).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.5.6.

Система предупреждения о контроле высоковольтного аккумулятора (только для электромобиля): контролирует состояние высоковольтного аккумулятора; при обнаружении неисправности в приложении Kia Connect и Головном устройстве отображается сообщение с предупреждением. Если неисправность может вызвать повреждение автомобиля или нанести физический вред Вам или другим лицам, находящимся в автомобиле или за его пределами, мы передадим эту информацию и идентификационный номер (VIN) Вашего автомобиля в национальную компанию по продажам Kia или дистрибьютору Kia, которые смогут связаться с Вами напрямую, чтобы предупредить Вас о неисправности и потенциальном риске повреждения или физического вреда. Получив от нас такую информацию, соответствующая национальная компания по продажам Kia или дистрибьютор Kia обработает ее как самостоятельный и независимый контроллер. Обращаем ваше внимание на то, что мы будем передавать такую информацию только в тех случаях, когда неисправность считается серьезной и существует риск повреждения автомобиля или причинения физического вреда.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: данные о местоположении (данные GPS), состояние воздуха, состояние двигателя, состояние дверей/багажника/капота/люка/окон, температура воздуха, состояние обогрева стекла, состояние зарядки, состояние обогрева рулевого колеса, состояние обогрева боковых зеркал/заднего стекла, состояние давления в шинах, состояние аккумулятора 12В, состояние контрольной лампы неисправности, состояние батареи смарт-ключа, уровень топлива, состояние омывающей жидкости, состояние контрольной лампочки индикатора тормозного масла, состояние спящего режима, время, предупреждение о времени ожидания на расстоянии, состояние предупреждения об отключении системы, состояние задних фар, состояние аварийного освещения.
Законное основание: обработка требуется для контроля состояния высоковольтной батареи в рамках исполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR). Передача соответствующей информации третьим лицам (как указано выше) требуется для соблюдения законных интересов нами, а также нашими клиентами и другими третьими лицами (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Законными интересами являются: обеспечение надлежащего предоставления и функционирования наших Услуг, предоставление безопасных Услуг и продуктов нашим клиентам и клиентам группы Kia, защита здоровья и жизни наших клиентов, защита имущества наших клиентов, а также защита здоровья, жизни и имущества других людей, находящихся в автомобиле или рядом с ним.

5.6.

Дистанционный мониторинг использования

5.6.1.

Режим услуг парковщика: эта Услуга дает Вам возможность следить в приложении Kia Connect за местоположением автомобиля, временем последнего выключения зажигания, временем езды, расстоянием и максимальной скоростью.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), данные о местоположении (данные GPS), информация о состоянии режима парковщика (статус активации, время запуска и окончания режима парковщика, время поездки, время километража, время работы двигателя на холостом ходу, максимальная скорость, расстояние поездки), индикаторы автомобиля (расположение, скорость, время, точность, направление).
Законное основание: обработка необходима для исполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.6.2.

Сигнализация парковщика: эта Услуга позволяет получать уведомления в приложении Kia Connect, если Ваш автомобиль превышает выбранный предел расстояния, предел скорости и предел времени простоя, предварительно установленные в приложении Kia Connect. Расстояние, которое разрешено проехать, отсчитывается от места, где была активирована Услуга.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация о состоянии парковщика (состояние активации, время включения и выключения сигнализации парковщика, время поездки, время километража, время работы двигателя на холостом ходу, максимальная скорость, расстояние поездки), индикаторы автомобиля (расположение, скорость, время, точность, направление), выбранный предел расстояния, выбранный предел скорости, выбранный предел времени простоя.
Законные основания: обработка необходима для исполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.6.3.

Сигнализация геозоны: эта Услуга позволяет получать уведомления в приложении Kia Connect, если Ваш автомобиль покидает разрешенную зону или въезжает в ограниченную зону. Вы можете установить границы разрешенных и ограниченных зон из приложения Kia Connect.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация о статусе сигнализации геозоны (состояние активации, время начала и окончания сигнализации геозоны, время поездки, время километража, время работы двигателя на холостом ходу, максимальная скорость, расстояние поездки), индикатор, точность, направление), выбранное разрешенное расположение, скорость, время зоны автомобиля, выбранные запрещенные зоны.
Законные основания: обработка необходима для исполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пукт b) GDPR).

5.6.4.

Сигнализация скорости: при активации в Головном устройстве эта Услуга позволяет получать уведомления в приложении Kia Connect, если Ваш автомобиль превысит заданный в приложении Kia Connect предел скорости.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация о статусе сигнализации скорости (состояние активации, время начала и окончания сигнализации скорости, время поездки, время километража, время работы двигателя на холостом ходу, максимальная скорость, расстояние поездки), индикаторы автомобиля (расположение, скорость, время, точность, направление), выбранный предел скорости.
Законные основания: обработка необходима для исполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.6.5.

Сигнализация об ограничении времени: эта Услуга позволяет получать уведомления в приложении Kia Connect, если Ваш автомобиль не соблюдает интервалы времени, заданные в приложении Kia Connect.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация о статусе сигнализации об ограничении времени (состояние активации, время начала и окончания сигнализации об ограничении времени, время поездки, время километража, время работы двигателя на холостом ходу, максимальная скорость, расстояние поездки), индикаторы автомобиля (расположение, скорость, время, точность, направление), выбранные интервалы времени.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.6.6.

Сигнализация хода в холостом режиме: эта Услуга позволяет получать уведомления в приложении Kia Connect, если Ваш автомобиль движется с превышением лимита времени хода в холостом режиме, заданного в приложении Kia Connect.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация о статусе сигнализации хода в холостом режиме (состояние активации, время начала и окончания сигнализации хода в холостом режиме, время поездки, время километража, время работы двигателя на холостом ходу, максимальная скорость, расстояние поездки), индикаторы автомобиля (расположение, скорость, время, точность, направление), выбранный предел хода в холостом режиме.
Законные основания: обработка необходима для исполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.7.

Информация о предпочтительном дилере
Эта Услуга позволяет синхронизировать информацию о «Предпочтительном дилере» между Вашей учетной записью на веб-сайте MyKia и Вашим аккаунтом в приложении Kia Connect. Синхронизация не является обязательной и должна быть активирована перед использованием. Если Вы решите не синхронизировать информацию о «Предпочтительном дилере», функция «Предпочтительный дилер» в приложении Kia Connect App будет по-прежнему доступна, но отображаемая информация может отличаться от информации в Вашей учетной записи на веб-сайте MyKia.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), адрес электронной почты, универсальный уникальный идентификатор UUID, название дилера, адрес дилера, контактные данные дилера, информация о дилере, часы работы дилера.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.8.

Цифровой ключ
Эта Услуга позволяет использовать смартфон для выполнения таких функций, как блокировка и разблокировка автомобиля, активация управления кондиционером автомобиля или запуск двигателя автомобиля (только при нахождении внутри автомобиля) с помощью встроенной функции сверхширокополосной связи («UWB») и технологии беспроводной связи ближнего радиуса действия («NFC») Вашего смартфона. Это позволяет предоставлять доступ к Цифровому ключу и управлять им с максимум трех дополнительных устройств, принадлежащих, например, членам семьи или друзьям. Обратите внимание на то, что при использовании этой Услуги производится обмен данными между мобильным смарт-устройством и автомобилем посредством технологий UWB или NFC. Эти данные нам не передаются.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: ID пользователя, название профиля, адрес эл. почты, номер телефона), информация о смарт-устройстве (ID устройства, название устройства, типы устройства, версия ПО, версия приложения), информация о Цифровом ключе (например, ID Цифрового ключа, состояние Цифрового ключа, вид Цифрового ключа, авторизация доступа/профиль, ID автомобиля, ID физических брелоков ключей, количество общих ключей); для общих Цифровых ключей: дополнительная информация, включающая в себя дату начала и окончания (или установленный период) использования Цифрового ключа, имя совместного(ых) пользователя(ей) Цифрового ключа, политику авторизации пользователя/профиль авторизации, установленный Вами, диагностическую информацию (коды ошибок), информацию о состоянии автомобиля.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.9.

Передача данных автомобиля
Вы можете делиться удаленными Услугами с другими пользователями, используя функцию «Запрос поделиться автомобилем» в приложении Kia Connect. В этом случае мы обрабатываем определенные данные об автомобиле и учетной записи пользователя, чтобы начать и обработать Ваш запрос на совместный доступ. Информацию о запросе на совместное использование, такую как Ваше имя и ПИН-код, мы передадим и обработаем в учетной записи другого пользователя в приложении Kia Connect. Другой пользователь может использовать приложение Kia Connect для связанного автомобиля так же, как и Вы. Он также может использовать функцию «Найти мой автомобиль».
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: ПИН-код, идентификационный номер автомобиля (VIN), Ваше имя пользователя и номер телефона другого пользователя.
Законное основание: обработка требуется для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR) и всвязи с нашими законными интересами по предоставлению наших Услуг (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Обращаем Ваше внимание на то, что при использовании этой Услуги Вы передаете другим пользователям все Ваши личные данные, кроме данных для входа в систему, которые хранятся в Вашей учетной записи в приложении Kia Connect. Вы можете отключить эту функцию в любое время. В случае активации обмен данными прекращается, и мы удалим все общие данные в учетной записи другого пользователя в приложении Kia Connect App.

5.10.

Карта главного меню и строка поиска
На карте главного меню отображается Ваше текущее местоположение. Строка поиска в главном меню позволяет выполнять поиск точек интереса (POI).
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: данные о местоположении (данные GPS), ключевое слово для поиска, настройка языка смартфона.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.11.

Использование Touch ID и Face ID (iOS) или отпечатков пальцев и распознавания лиц (Android)
Некоторые функции приложения Kia Connect App с Touch ID или Face ID (iOS) или распознавания отпечатков пальцев и лица (Android) можно использовать для разблокировки автомобиля. Ваши биометрические данные хранятся только локально на Вашем смартфоне и не передаются нам. Поэтому мы не можем получить доступ к этим данным. В приложение Kia Connect App передается только информация об успешном подтверждении биометрических данных с помощью системной функции вашего смартфона. В любой момент можно отключить использование Touch ID или Face ID (iOS) или распознавание отпечатков пальцев и лица (Android) в соответствующих настройках смартфона.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: информация об успешном подтверждении биометрических данных.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.12.

Firebase Crashlytics
Для улучшения безопасности и стабильности работы приложения Kia Connect и Услуг мы используем инструменты анализа анонимных отчетов о дорожно-транспортных происшествиях. С этой целью мы применяем Firebase Crashlytics – сервис компании Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, Barrow Street, Дублин 4, Ирландия.
Для предоставления нам анонимных отчетов о неисправности в случае отказа или сбоя работы приложения Kia Connect, инструмент «Firebase Crashlytics» собирает указанную ниже информацию и может передавать ее на серверы Google в США. Обращаем Ваше внимание на то, что отчеты о дорожно-транспортных происшествиях, предоставляемые нам, не будут содержать сведений, позволяющих установить личность пользователя. Любая информация, полученная и сохраненная в «Firebase Crashlytics», удаляется через 90 дней после ее получения.
Для более подробной информации о сервисе «Firebase Crashlytics» и обработке Ваших персональных данных компанией Google пройдите по следующей ссылке:
https://firebase.google.com/
https://firebase.google.com/terms/crashlytics/
https://firebase.google.com/support/privacy
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: состояние приложения на момент сбоя, UUID установки, сведения о сбое, производитель и операционная система мобильного устройства, а также последние сообщения журнала.
Законное основание: обработка необходима для соблюдения наших законных интересов (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Нашими законными интересами являются: обеспечение и оптимизация безопасности и стабильности работы приложения Kia Connect и наших Услуг.

5.13.

Улучшение продуктов и услуг
При активации опции «Улучшение продуктов и услуг» данные о производительности, использовании, эксплуатации и состоянии автомобиля будут обрабатываться нами с целью усовершенствования качества продукта и услуг на основании Вашего согласия. Ваше согласие является добровольным и может быть отозвано в любое время путем деактивации соответствующей кнопки. Отзыв Вашего согласия не повлияет на законность обработки данных, основанной на таком согласии до его отзыва. Для активации «Улучшение продуктов и услуг» по техническим причинам также необходимо активировать географическую информационную систему (GIS).
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: информация о состояниях системы контроля воздуха, аккумулятора, технических систем и систем стабилизации, использовании приборной панели, системы кондиционирования и обогрева, двигателя, тормозов и трансмиссии, функций, коробки передач и расходе, системы предупреждения и помощи водителю, рулевого управления и шин, двигателя и зарядки, информация об использовании электромобиля (EV), информация об использовании и состоянии мультимедиа (например, функция «Нравится»), а также данные о местоположении (данные GPS) и скорости.
Законное основание: обработка осуществляется на основании Вашего предварительного согласия (ст. 6, часть 1, пункт a) GDPR).

6.

Головное устройство и услуги в автомобиле

6.1.

Центр уведомлений
Центр уведомлений позволяет Пользователю получать сообщения от Kia на экране Головного устройства. В частности, такие сообщения могут быть уведомлениями о кампании по отзыву Вашего автомобиля, напоминаниями о сервисном обслуживании и уведомлениями о действиях по обслуживанию.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID секвенции, статус прочтения, время прочтения, время по UTC.
Законное основание: обработка необходима для исполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

6.2.

Услуги Kia Connect Live
В Услуги Kia Connect Live включены следующие функции:
Дорожное движение и онлайн-навигация: эта Услуга предоставляет информацию о дорожном движении в режиме реального времени для расчета маршрутов и отображения ситуации на дорогах. Онлайн-навигация позволяет пользователю добраться до желаемой цели на основе комбинации данных о дорожном движении в режиме реального времени и исторической информации о дорожном движении.
Планировщик маршрута EV (только для электромобилей и подзаряжаемых гибридных электромобилей): при выборе цели во встроенной навигационной системе автомобиля эта Услуга оценивает вероятную необходимость остановки для подзарядки, чтобы достичь пункт назначения. Если, исходя из актуального уровня заряда и предполагаемого расхода энергии автомобилем, потребуется остановка для подзарядки, то эта Услуга автоматически добавит к предложенному маршруту одну или несколько зарядных станций в качестве промежуточных остановок. Услуга автоматически скорректирует предложенные остановки для подзарядки, если водитель решит сделать остановку для подзарядки раньше, пропустив предложенную остановку для подзарядки, или если условия движения приводят к более высокому расходу энергии, чем ожидалось.
Точка интереса в режиме реального времени (POI) и Онлайн-поиск точек интереса: эта Услуга предоставляет информацию о близлежащих точках интереса на основе текущего местоположения автомобиля. Кроме того, эта Услуга также позволяет производить активный поиск близлежащих POI по категории. Для подходящих по требованиям автомобилей эта Услуга будет дополняться сведениями, предоставляемыми нашим партнером 4.screen GmbH. Более подробная информация представлена в разделе 12.6.
Погода: эта Услуга предоставляет информацию о местной погоде на основе Вашего текущего местоположения.
Парковка: эта Услуга предоставляет информацию об уличной и внеуличной парковке на основе текущего местоположения, ближайшего пункта назначения, ближайшей отметки прокрутки или ближайшего центра города.
EV POI (только для электромобилей и подзаряжаемых гибридных электромобилей): эта Услуга предоставляет информацию о близлежащих станциях зарядки, в том числе состоянии доступности на основе текущего местоположения.
Точка интереса дилера (POI): эта Услуга предоставляет информацию о местоположении близлежащего дилера Kia на основе текущего местоположения автомобиля.
Предупреждения о камерах/опасных зонах (если это разрешено законом в стране использования): эта Услуга выдает предупреждения в местах, где часто случаются аварии и предупреждает Вас об опасных участках дороги или камерах контроля скорости.
Спортивная Лига: эта Услуга предоставляет информацию о прошедших и предстоящих мероприятиях по выбранным видам спорта и лигам.
Для этой цели, в рамках заключения или исполнения договора обрабатываются следующие категории персональных данных: данные о местоположении (данные GPS), сервисные запросы и ответы для поиска сервера (данные о точках интереса (POI), данные о дилере POI, информация о: топливе, парковке, камерах контроля скорости, станциях электромобилей (EV), погоде), информация о дорожном движении, единицы измерения расстояния (км, мили, метры), языковые настройки, информация об операторе связи, идентификационный номер автомобиля (VIN), идентификатор водителя, идентификатор услуги), номер телефона, дата и местное время, версия протокола, информация о навигационном устройстве (версия оборудования, версия ПО), информация о маршруте (точка отправления, настройки, место назначения, ожидаемое время), запрос информации о матче лиги, запрос информации о матче команды, идентификатор лиги, версия матча лиги, идентификатор кода команды, идентификатор желаемой страны, код страны, версия лиги, версия команды, версия логотипа.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).
С целью усовершенствования Услуг Kia Connect Live мы можем обрабатывать перечисленные выше данные.
Законное основание: обработка необходима для осуществления наших законных интересов (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Нашими законными интересами являются: улучшение Услуг Kia Connect Live.

6.3.

Распознавание голоса онлайн
Эта Услуга позволяет использовать голосовые команды для доступа к функциям Вашего автомобиля и управления ими, а также для написания и отправки текстовых сообщений через подключенное мобильное устройство. Распознавание голоса онлайн работает в онлайн-среде (облако). В процессе активации наших Услуги в Головном устройстве Вашего автомобиля, функция распознавания голоса активируется в качестве настройки по умолчанию. Для этой Услуги необходимо передать Ваши персональные данные (т.е. образцы голоса) нашему поставщику услуг Cerence и его субподрядчикам, которые могут находиться в странах за пределами ЕС/ЕЭЗ и могут не обеспечивать адекватный уровень защиты данных (более подробную информацию см. в разделах 14 и 15). Вы можете запретить передачу Ваших личных данных компании Cerence, отключив Услугу Онлайн-распознавания голоса в соответствующих настройках Головного устройства. Если Вы отключите Услугу Онлайн-распознавания голоса, функции распознавания голоса в Вашем автомобиле могут быть ограничены или отключены.
Cerence преобразует образцы голоса в текстовые образцы, семантически интерпретируя их (при необходимости), а затем отправляет результат обратно в автомобиль.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: запись голоса, данные о местоположении (данные GPS), точка интереса (POI), ID пользователя Cerence. Последнее является уникальным идентификатором для регистрации на сервере Cerence. Идентификатор пользователя Cerence и идентификационный номер автомобиля (VIN) или любые другие идентификаторы не связаны друг с другом. Это означает, что Cerence не может идентифицировать физическое лицо по переданным ему данным.
Законное основание: обработка необходима для исполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).
С целью усовершенствования услуги распознавания голоса онлайн мы можем собирать и хранить записанные образцы голоса и данные о местоположении (данные GPS).
Законное основание: обработка необходима для соблюдения наших законных интересов (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Нашими законными интересами являются: улучшение услуг Kia Connect Live.

6.4.

Синхронизация личного календаря/навигации
Эта Услуга позволяет синхронизировать Ваш календарь Google Calendar или Apple Calendar на Вашем смартфоне с помощью функции встроенного календаря в Головном устройстве. Это позволяет Пользователю просматривать свой личный календарь на экране Головного устройства и использовать его для настройки пункта назначения. Эта Услуга совместима как с Google Calendar, так и с Apple Calendar.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), адрес электронной почты, аккаунта электронной почты ID календаря, маркер Google или пароль к iCloud, записи в календаре (название встречи, дата и время, адрес).
Законное основание: обработка необходима для исполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

6.5.

Потоковое воспроизведение музыки
Эта Услуга позволяет наслаждаться Вашей любимой музыкой и аудиозаписями (подкасты, аудиокниги), воспроизводимыми в потоковом режиме через интегрированный экран и динамики медиасистемы автомобиля. Обратите внимание на то, что эта Услуга не включает подписку на соответствующий сервис потокового вещания. Вам необходимо отдельно создать учетную запись и настроить подписку у Вашего любимого поставщика услуг потокового вещания. Услуга не активирована на Вашем Головном устройстве по умолчанию и должна быть активирована в Kia Connect Store. Она будет доступна в течение трех лет с начала активации Услуги в Kia Connect Store. Дополнительная информация об этой Услуге представлена в разделе 4.2.2 (d) Пользовательского соглашения Kia Connect.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: данные для авторизации пользователя (адрес электронной почты, идентификатор пользователя), информация об Услуге (токенизированные учетные данные для каждого поставщика контента), информация об автомобиле (VIN, марка, тип двигателя, страна продажи, название модели, год выпуска, платформа Головного устройства, модель Головного устройства), дата начала действия гарантии.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

6.6.

Уведомления о состоянии автомобиля

6.6.1.

Уведомления об отзывных кампаниях: с помощью вышеупомянутого Центра уведомлений мы будем отправлять Вам уведомления об открытой кампании (кампаниях) по отзыву Вашего автомобиля. Уведомления об отзывной кампании также могут быть отправлены Вам другими способами (например, в приложении Kia Connect, по электронной почте на Ваш зарегистрированный адрес электронной почты или по почте).
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID секвенции, статус чтения, время UTC, километраж, дата начала гарантии).
Законные основания: обработка необходима для исполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

6.6.2.

Напоминание о сервисном обслуживании: мы будем отправлять Вам напоминания о датах предстоящего регулярного технического обслуживания Вашего автомобиля Kia, и с этой целью Kia будет использовать вышеуказанный Центр уведомлений.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID секвенции, статус чтения, время UTC, километраж, дата начала гарантии.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

6.6.3.

Уведомления об операциях по обслуживанию: мы также можем информировать Вас о невыполненных рекомендуемых сервисных действиях (таких, как обновление программного обеспечения, замена деталей на усовершенствованные или проверка качества специальных компонентов Вашего автомобиля Kia). Информация о рекомендуемых сервисных действиях может быть предоставлена Вам через вышеупомянутый Центр уведомлений и/или в приложении Kia Connect или по электронной почте на Ваш зарегистрированный адрес электронной почты.
Эта процедура выполняется с Вашего предварительного согласия, которое Вы можете дать, активировав соответствующую кнопку согласия в списке приложения Kia Connect App. Ваше согласие является добровольным и может быть отозвано в любое время (например, путем деактивации соответствующей кнопки согласия в списке приложения Kia Connect App). Отзыв Вашего согласия не повлияет на законность обработки данных, которая выполнялась на основании Вашего согласия до его отзыва.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN)), ID секвенции, статус чтения, время UTC, километраж, дата начала гарантии.
Законные основания: обработка основана на Вашем предварительном согласии (ст. 6, часть 1, пункт а) GDPR).

6.6.4.

Напоминания об обязательных техосмотрах автомобиля (таких как TÜV в Германии или MOT в Великобритании): мы будем сообщать Вам о предстоящих обязательных техосмотрах автомобиля. Например, в Великобритании напоминание будет касаться техосмотра «Министерством транспорта» (обычно называется «MOT»). За исключением «МОТ» в Великобритании для пользования этой Услугой Вам потребуется предоставить компании Kia корректную дату последнего обязательного техосмотра и дату первой регистрации автомобиля. Для автомобилей, зарегистрированных в Великобритании, мы получили разрешение от Министерства транспорта («DfT») при правительстве Великобритании на доступ к определенным данным истории MOT (а именно, датам прохождения MOT и регистрационным номерам автомобилей) при помощи API истории MOT от DfT. Так как мы обычно не обрабатываем регистрационные номера автомобилей, мы будем сотрудничать с компанией Kia UK Limited для сопоставления регистрационного номера автомобиля с VIN-кодом, чтобы иметь возможность предоставить Вам эту услугу.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN)), ID секвенции, статус прочтения, время по UTC, километраж, дата начала действия гарантии), дата последнего техосмотра автомобиля, дата первой регистрации; для услуг в Великобритании: даты прохождения ТО, регистрационный номер автомобиля, идентификационный номер автомобиля (VIN).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

6.7.

Кнопка Избранного для выбора музыки с USB и радио
Кнопка Избранного для выбора музыки с USB и радио позволяет выбирать и создавать плейлисты с любимыми песнями. С помощью кнопки выбора, встроенной в музыкальную функцию медиасистемы, Вы можете выделять песни, как понравившиеся или удалять отметку.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: тип источника (музыка с USB, радио, музыка Bluetooth), название песни, имя исполнителя и название альбома, информация «нравится/не нравится», данные о местоположении (данные GPS), температура окружающего воздуха, скорость автомобиля, погода (на основе Вашего текущего местонахождения) и информация о времени.
Законные основания: обработка необходима для исполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

7.

Стандарты кибербезопасности
Во время активации Услуг в Головном устройстве и в зависимости от технического оснащения Вашего автомобиля мы собираем и обрабатываем данные о событиях, связанных с безопасностью Вашего автомобиля, для управления и контроля соответствующих стандартов кибербезопасности автомобилей и продуктов Kia. При этом, такие данные сначала будут храниться в Вашем автомобиле. Только при обнаружении аномального сигнала данные будут отправлены в наши системы для дальнейшего анализа. Постоянная передача таких данных из автомобиля не осуществляется, и Ваш автомобиль будет периодически сохранять последние 100 сгенерированных событий безопасности. При возникновении нового события безопасности самое старое событие безопасности и связанные с ним данные будут удалены.
Мы передаем необходимые данные в корпорацию Kia по адресу: 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, Сеул, 06797, Республика Корея («штаб-квартира Kia»), с тем чтобы штаб-квартира компании Kia могла контролировать соблюдение стандартов кибербезопасности в соответствующих автомобилях и продуктах Kia на оперативном и техническом уровнях. Это означает, что данные будут обрабатываться и анализироваться в целях предотвращения угроз и появления уязвимых мест в системе кибербезопасности, для реагирования на обнаруженные угрозы и уязвимые места и их устранения в результате возможных атак на систему кибербезопасности, а также для обеспечения надлежащей безопасности автомобилей и продуктов Kia.
Обращаем Ваше внимание на то, что мы и штаб-квартира Kia будем обрабатывать Ваши персональные данные для этих целей в качестве совместных контролеров.
Для этого обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN) и данные, связанные с событиями безопасности (временная метка сгенерированного события безопасности и информация о компоненте/устройстве, которое зафиксировало и обнаружило событие безопасности).
Законное основание: для штаб-квартиры Kia обработка данных требуется для выполнения юридического обязательства (ст. 6, часть 1, пункт c) GDPR) и для соблюдения законных интересов, преследуемых штаб-квартирой Kia (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Законными интересами штаб-квартиры Kia являются: обеспечение и повышение безопасности автомобилей Kia. Для нас обработка необходима для соблюдения законных интересов, преследуемых нами и штаб-квартирой Kia (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Нашими законными интересами являются: оказание помощи штаб-квартире Kia в соблюдении действующего законодательства, а также обеспечение и повышение безопасности автомобилей Kia.

8.

Обновления OTA (беспроводные)

8.1.

Обновление карт и медиасистемы OTA
«Обновление карт и медиасистемы OTA» позволяет
обновить карты в навигационной системе автомобиля («Обновление карт»); и/или
обновить программное обеспечение медиасистемы или дополнения к программному обеспечению Головного устройства («Обновление медиасистемы»)
с наших серверов на встроенную телематическую систему по методу так называемой «беспроводной связи».
Обновление карт и медиасистемы OTA является частью запрошенных Вами Услуг и поэтому активируется по умолчанию.
Более подробные сведения об Обновлении карт и медиасистемы OTA представлены в разделе 4.2.3. (b) Пользовательского соглашения Kia Connect.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), версия программного обеспечения автомобиля, диагностические коды неисправностей, дата выпуска автомобиля, данные о местоположении (данные GPS), поставщик телекоммуникационных услуг, языковые настройки, код страны или региона, идентификаторы Головного устройства (тип, версия системы, платформа, производитель), соответственные метаданные.
Законное основание: обработка требуется для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).
Во избежание сомнений, если Вы получаете Обновления карт и/или медиасистемы, зайдя на веб-страницу https://update.kia.com/EU/E1/Main или в дилерском центре, эти обновления не предлагаются Вам по каналам «беспроводной связи», и мы не являемся контролером соответствующей обработки персональных данных.

8.2.

ОТА-обновление системы автомобиля
ОТА-обновление системы автомобиля позволяет обновлять версии или актуализировать параметры встроенного программного обеспечения для определенных модулей управления автомобилем («Обновление системы автомобиля») с наших серверов «беспроводным» способом. Мы предоставляем Вам ОТА-обновление системы автомобиля по различным причинам и для различных целей, в частности, для устранения дефекта в течение гарантийного периода в рамках предоставляемой гарантии производителя или по иным причинам, связанным с безопасностью. Дополнительная информация об ОТА-обновлениях системы автомобиля представлена в разделе 4.2.3. (c) Пользовательского соглашения Kia Connect.
Обращаем Ваше внимание на то, что всвязи с предоставлением OTA-обновлений системы автомобиля (в том числе для повышения эффективности и удобства OTA-обновлений системы автомобиля, обеспечения соответствия ОТА-обновлений системы автомобиля техническим требованиям и стандартам (в частности, в отношении кибербезопасности и стабильности системы), а также для управления внедрением и мониторинга OTA-обновлений системы автомобиля на глобальном уровне) мы будем передавать Ваши персональные данные компании Kia Europe GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Франкфурт-на-Майне, Германия («Kia EU»). Kia EU и мы будем обрабатывать Ваши персональные данные как совместные контролеры.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), информация о состоянии автомобиля (зажигание, кондиционер, аккумулятор, капот, положение рычага коробки передач, фара, парковочный тормоз), история использования (ОТА-обновление), диагностическая информация (коды ошибок, результат OTA, результат восстановления ПО) и информация о версии ПО (электронный блок управления), ID исходной версии автомобиля, ID целевой версии автомобиля, состояние предоставляемых данных, название пакета, результат обновления, номер телефона TMU (MDN или MIN), провайдер телекоммуникационных услуг, ID устройства, производитель платформы, название платформы, версия OMADM.
Законное основание: для нас обработка требуется для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR), а также для соблюдения законных интересов, преследуемых нами и Kia EU (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Законными интересами являются: повышение эффективности и удобства OTA-обновления системы автомобиля и обеспечение соответствия OTA-обновлений системы автомобиля техническим требованиям и стандартам, в частности, в отношении кибербезопасности и стабильности системы. Для Kia EU обработка требуется для выполнения юридического обязательства (ст. 6, часть 1, пункт c) GDPR), а также для соблюдения законных интересов, преследуемых Kia EU и другими участниками группы Kia (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR).
Законными интересами являются: обеспечение соблюдения Kia EU и другими членами группы Kia юридических обязательств, обеспечение возможности Kia как члена группы Kia предоставлять качественные и надлежащие Услуги своим клиентам, повышение эффективности и удобства OTA-обновления системы автомобиля, управление внедрением и мониторинг OTA-обновления системы автомобиля на глобальном уровне, а также обеспечение соответствия OTA-обновления системы автомобиля техническим требованиям и стандартам, в частности в области кибербезопасности и стабильности системы.
Во избежание сомнений, если Вы получаете Обновления системы автомобиля, зайдя на веб-страницу https://update.kia.com/EU/E1/Main или в дилерском центре, то эти обновления не предлагаются Вам по каналам «беспроводной связи», и мы не являемся контролером соответствующей обработки персональных данных.

9.

Модификации

9.1.

Общие положения
Как указано в Пользовательском соглашении Kia Connect, мы можем предлагать Модификации. Модификации могут быть приобретены с помощью Приложения Kia Connect в разделе магазина («Kia Connect Store»). Более подробная информация о Модификациях представлена в разделе 5 Пользовательского соглашения Kia Connect.
Для самих Модификаций обработки персональных данных не требуется, кроме тех случаев, когда соответствующая Модификация включает в себя или связана с Услугой, описанной выше. В таких случаях мы информируем Вас об обработке персональных данных всвязи с такой Услугой в соответствующем разделе выше. Обратите внимание на то, что в некоторых случаях для установки Модификации потребуется использование Услуги «ОТА-обновление системы автомобиля». Более подробная информация об обработке персональных данных всвязи с ОТА-обновлением системы автомобиля и применимым законным основанием для такой обработки представлена в разделе 8.2.
Каждая модификация привязана к конкретному автомобилю, идентифицируемому по уникальному идентификационному номеру автомобиля (VIN). Это означает, что мы будем обрабатывать информацию о приобретенной модификации, соответствующий VIN и информацию об электронном блоке управления автомобиля. Обработка необходима для выполнения договора, относящегося к покупке соответствующей модификации (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

9.2.

Оповещение других пользователей о модификациях
Автомобиль может быть привязан к учетным записям Kia Connect нескольких пользователей. В таком случае мы информируем пользователя, который первым привязал свою учетную запись Kia Connect к соответствующему автомобилю («Основной пользователь»), и любых других пользователей, которые привязали этот автомобиль к своей учетной записи Kia Connect («Совместные пользователи») по электронной почте о покупке Модификации другим Совместным пользователем и активации и деактивации (если применимо) соответствующей Модификации.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), имя/фамилия, адрес эл. почты, технические данные (например, информация об устройстве, IP-адрес, ID пользователя, UUID), информация, относящаяся к соответствующей модификации.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

10.

Kia Connect Store и оформление покупки
Вы можете выбрать Модификации и приобрести и/или активировать их в Kia Connect Store (как определено в разделе 9.1). Подробная информация об обработке Ваших персональных данных всвязи с использованием Kia Connect Store и процессом оформления покупки представлена в Положении о защите данных для Kia Connect Store, с которым можно ознакомиться в Kia Connect Store, и которое также доступно по ссылке: https://connect.kia.com/eu/downloads.

11.

Обработка платежей
Обработка Вашего платежа производится в соответствии с отдельным Положением о защите данных («Kia Pay Положение о защите данных»), которое будет предоставлено Вам до авторизации платежа для соответствующей Модификации в Kia Connect Store. С Положением о защите данных Kia Pay можно ознакомиться по ссылке: https://connect.kia.com/eu/downloads.

12.

Другие операции по обработке
Наряду с операциями по обработке, указанными выше, мы обрабатываем Ваши персональные данные также для следующих целей:

12.1.

Каналы связи с пользователем: мы можем обрабатывать Ваши персональные данные для обращения к Вам по вопросам Услуг или договора, который Вы заключили с нами (например, для обеспечения поддержки клиентов, информирования Вас о технических проблемах предоставления Услуг, выполнения наших договорных обязательств, информирования Вас об изменениях в Пользовательском соглашении Kia Connect или в настоящем Положении о защите данных) по нескольким каналам связи, включая Головное устройство Вашего автомобиля (например, с помощью Центра уведомлений или медиасистемы), электронную почту, телефон и функцию уведомления в приложении Kia Connect (для данной цели приложение Kia Connect предоставляет отдельную папку для входящих сообщений). Если на Вашем устройстве установлено приложение Kia Connect и разрешены push-уведомления в настройках устройства, мы обрабатываем Ваши персональные данные для информирования о вопросах и обновлениях, необходимых для поддержания работоспособности приложения Kia Connect (например, уведомление о необходимом обновлении системы безопасности или потере связи с автомобилем). Когда Вы обращаетесь к нам по доступным каналам связи (например, с помощью контактной формы на нашем сайте или в приложении Kia Connect, электронной почте или телефону), мы обрабатываем Ваши персональные данные для обработки Вашего запроса и общения с Вами всвязи с Вашим запросом. Некоторые поля контактной формы в приложении Kia Connect будут предварительно заполнены, чтобы сделать использование контактной формы более удобным для Вас. Информацию об используемых каналах связи в рамках нашей маркетинговой деятельности см. в разделе 12.3. Информацию о каналах связи для общения с Вами по вопросам Модификаций, приобретенных для Вашего автомобиля, см. в разделе 9.2.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: контактная информация (например, адрес электронной почты, номер телефона), важные данные об использовании Центра уведомлений (т. е. уникальные идентификаторы, включая идентификационный номер автомобиля (VIN), ID секвенции, статус прочтения, время UTC), данные, необходимые для отправки уведомлений в приложении Kia Connect (ID пользователя, страна, язык, ID устройства, системный токен, платформа, универсальный уникальный идентификатор UUID, ID для контакта), данные, необходимые для предварительного заполнения контактной формы в приложении Kia Connect (адрес электронной почты, идентификационный номер автомобиля (VIN), язык, универсальный уникальный идентификатор UUID), имя, информация, предоставленная Вами, касающаяся соответствующего запроса, данные договора.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR), или для преследуемых нами законных интересов (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Нашими законными интересами являются: обеспечение наилучшего возможного обслуживания наших клиентов и надлежащее реагирование на запросы от наших клиентов и их обработка.

12.2.

Техническая поддержка: при выявлении технической проблемы, связанной с Вашим автомобилем и Услугами, нам может потребоваться считывать информацию с Вашего автомобиля для анализа такой информации и решения выявленной проблемы. При условии Вашего предварительного согласия мы будем собирать и обрабатывать, так называемый, лог-файл Головного устройства с Вашего автомобиля, который содержит определенные категории персональных данных. Ваше согласие является добровольным и может быть отозвано в любое время (например, с помощью нашей контактной формы, доступной в разделе «Поддержка клиентов» в подразделе «Свяжитесь с нами» на нашем веб-сайте (https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/)). Отзыв Вашего согласия не повлияет на законность обработки данных, основанной на таком согласии до его отзыва. Однако, пожалуйста, обратите внимание, что отказ от предоставления или отзыв Вашего согласия может помешать нам присылать коммерческие предложения или завершить анализ обнаруженной проблемы в Вашем автомобиле и Услугах.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), отметки времени, данные о местоположении (данные GPS, т.е. Ваши предыдущие пункты назначения), а также информация о диагностике автомобиля, касающаяся производительности, использования, эксплуатации и состояния автомобиля.
Законное основание: обработка осуществляется на основании Вашего предварительного согласия (ст. 6, часть 1, пункт a) GDPR).

12.3.

Маркетинг: мы можем связаться с Вами через Головное устройство Вашего автомобиля, по электронной почте и/или с помощью уведомлений в приложении Kia Connect (для данной цели приложение Kia Connect предоставляет отдельную папку для входящих сообщений), чтобы предоставить Вам рекламную информацию о наших продуктах и/или услугах, попросить принять участие в опросах или дать возможность оставить отзыв.
Использование электронных писем и уведомлений в приложении Kia Connect происходит с Вашего предварительного согласия и ограничивается рамками такого согласия. Вы можете дать Ваше согласие, активировав соответствующую кнопку в списке согласия в приложении Kia Connect или другим соответствующим способом (если таковой применяется). Ваше согласие является добровольным и может быть отозвано в любое время (например, путем деактивации соответствующей кнопки в списке согласия в приложении Kia Connect). Вы также можете в любое время отказаться от подписки на нашу рекламную рассылку, перейдя по ссылке для отказа от подписки, которая добавлена во все рекламные письма, отправляемые нами. Отзыв Вашего согласия не повлияет на законность обработки данных, основанной на таком согласии до его отзыва. Вы также имеете право возражать против обработки Ваших персональных данных в целях адресного маркетинга (подробнее см. раздел 13.6).
Если Вы предоставляете нам адрес Вашей электронной почты в рамках подписки на Услуги, и пока Вы не возражаете, мы можем отправлять Вам информацию о подобных услугах или продуктах Kia Connect на соответствующий адрес электронной почты, не спрашивая предварительного специального согласия. Это связано с тем, что Ваше специальное конкретное согласие, как существующего клиента в таких случаях не требуется. Это также относится к отправке Вам такой информации через уведомления в приложении Kia Connect в отдельную папку для входящих сообщений, которая предоставляется Вам вместе с приложением. Однако Вы вправе в любое время отказаться от получения такой маркетинговой информации по электронной почте без каких-либо затрат (кроме расходов на передачу данных в соответствии с базовыми тарифами), (например, путем деактивации соответствующей кнопки в списке «Реклама, связанная с услугами» в приложении Kia Connect). Вы также можете в любое время отказаться от подписки на нашу рекламную рассылку, перейдя по ссылке для отказа от подписки, которая добавлена во все рекламные письма, отправляемые нами. Вы также имеете право возражать против обработки Ваших персональных данных в целях адресного маркетинга (подробнее см. раздел 13.6).
Для этих целей обрабатываются следующие категории персональных данных: имя/фамилия, контактные данные (например, эл. почта), технические данные (например, информация об устройстве, IP-адрес, ID пользователя, UUID); информация о Вашем согласии (например, дата и время выражения согласия).
Законное основание: обработка осуществляется на основании Вашего предварительного согласия (ст. 6, часть 1, пункт a) GDPR в соответствии с действующими местными законами о маркетинге (например, в Германии Раздел 7 (2), № 2 Закона о борьбе с недобросовестной конкуренцией (UWG), или она необходима для осуществления наших законных интересов ((ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR в соответствии с действующими местными законами о маркетинге (например, в Германии Раздел 7 (3) UWG). Нашим законным интересом является продвижение наших услуг и продуктов.

12.4.

Обратная связь и опросы: время от времени мы можем предлагать Вам оставить отзыв и/или принять участие в опросах, связанных с нами и нашими услугами, включая услуги по поддержке (см. раздел 12.1 для получения подробной информации о нашей коммуникации с Вами). Если Вы оставляете Ваши отзывы или участвуете в наших опросах, мы можем обрабатывать соответствующие персональные данные с целью обработки и оценки отзывов или проведения, обработки и оценки опроса. Это делается для того, чтобы улучшить наши услуги и адаптировать их к потребностям наших клиентов.
В некоторых случаях мы можем проводить опросы с использованием платформы Salesforce Marketing Cloud, которая предоставляется компанией salesforce.com Germany GmbH, или инструмента онлайн-опросов SurveyMonkey, который предоставляется компанией Momentive Europe UC («Momentive») (более подробно об этих провайдерах см. в разделе 14). Для участия в опросах, проводимых на SurveyMonkey Вам может потребоваться перейти по ссылке, которая будет добавлена в приглашение для участия в опросе. При нажатии на ссылку Вы будете перенаправлены на веб-сайт компании Momentive, где будет проводиться опрос. Momentive будет обрабатывать информацию, связанную с опросом, от нашего имени и для наших целей. Кроме того, Momentive может: (i) собирать и обрабатывать информацию о Вашем устройстве и другие технические данные, чтобы избежать многократного участия; и (ii) использовать файлы cookie для распознавания, посещал ли уже участник опрос, и для переназначения ответов, которые соответствующий участник уже дал. Более подробную информацию об обработке персональных данных компанией Momentive можно найти на сайте https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: имя (если имеет значение и предоставлено), содержание (например, Ваши отзывы и/или ответы), технические данные (IP-адрес, универсальный уникальный идентификатор UUID, версия операционной системы, тип устройства, ID устройства/MAC-адрес, информация о системе и производительности, и тип браузера).
Законное основание: обработка требуется для осуществления наших законных интересов (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Нашим законным интересом является улучшение наших услуг.

12.5.

Удовлетворенность маршрутом: время от времени мы можем обращаться к Вам посредством Головного устройства Вашего автомобиля (с помощью медиасистемы) с просьбой оставить отзыв, чтобы оценить Вашу удовлетворенность нашим ведением по маршруту и информацией о местоположении.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), данные о местоположении (данные GPS) (например, для информирования о дорожном движении в режиме реального времени), идентификатор микропроцессорной карточки SIM-карты Вашего автомобиля (ICCID), уникальный ID запроса для любой транзакции, оценка Вашей удовлетворенности.
Правовая основа: обработка требуется для осуществления наших законных интересов (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Нашими законными интересами являются: улучшение наших услуг.

12.6.

Реклама, основанная на местоположении: на автомобилях, удовлетворяющих требованиям, Услуга «Точка интереса в реальном времени (POI) и Онлайн-поиск точек интереса» (см. раздел 6.2) будет дополнена за счет данных, предоставляемых нашим партнером 4.screen GmbH, Sailerstraße 17, 80809 Мюнхен, Германия («4.screen») (см. https://www.4screen.com/). Это означает, что POI в реальном времени могут содержать рекламный контент третьих лиц. Вы можете отключить это в настройках. Вы можете получать информацию о магазинах или ресторанах (например, их расположение) с помощью флажков с названием на карте или функции поиска по карте. Вы также можете получать специальные предложения и сведения об акциях и скидках магазинов и ресторанов в непосредственной близости от Вашего автомобиля.
Для предоставления Вам этой функции и соответствующей информации может потребоваться передача следующих данных на 4.screen: примерная область поиска, поисковый запрос, категория поиска (POI), идентификатор устройства, примерное местоположение устройства, язык и версия Головного устройства, марка автомобиля, тип двигателя (например, EV или бензиновый), класс автомобиля (например, малолитражный, внедорожник), год выпуска автомобиля и страна производства автомобиля. Кроме того, если Вам предоставляется соответствующая информация и предложения, создается уникальный идентификатор предложения. Этот идентификатор предложения также передается в 4.screen вместе с типом события (например, показано, нажато, запущена навигация), типом экрана (например, Головное устройство, приложение) и отметкой времени, когда было сделано предложение, чтобы подтвердить процесс выставления счета. Если предложения и информация с автомобиля отправляются непосредственно в приложение Kia Connect в виде всплывающих уведомлений, мы также обрабатываем идентификатор Вашего профиля пользователя.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), данные о местоположении (данные GPS), запрос сервиса, ID профиля пользователя, ID пользователя, приблизительное местоположение устройства, язык и версия Головного устройства, марка автомобиля, тип двигателя (например, EV или бензиновый), класс автомобиля (например, малолитражный, внедорожник), год выпуска автомобиля, страна производства автомобиля, уникальный идентификатор предложения, тип события (например, показано, нажато, запущена навигация), тип экрана (например, Головное устройство, приложение) и метка времени.
Законное основание: обработка требуется для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

12.7.

Коллективное использование данных: подробные сведения о передаче нами Ваших личных данных третьим лицам представлена в разделе 14.

12.8.

Управление предприятием: мы обрабатываем определенные категории персональных данных, упомянутых выше, для внутреннего управления и администрирования, включая ведение записей или поддержание других внутренних протоколов.
Законное основание: обработка необходима для соблюдения наших законных интересов (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Нашим законным интересом является обеспечение надлежащего и эффективного управления нашим предприятием.

12.9.

Нормативно-правовое соответствие: мы обрабатываем определенные категории персональных данных, упомянутых выше (например, записи о любом согласии, которое Вы дали, вместе с указанием даты и времени, а также содержание и способы получения согласия), для соблюдения действующих законов, директив, рекомендаций или запросов от регулирующих органов (например, запросов на раскрытие персональных данных судам или регулирующим органам, включая полицию).
Законное основание: такая обработка необходима: (i) для выполнения юридического обязательства, которое мы должны выполнять (ст. 6, часть 1, пункт c) GDPR); или (ii) для соблюдения наших законных интересов (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Нашим законным интересом является обеспечение соблюдения нами применяемых юридических обязательств.

12.10.

Судебные разбирательства и расследования: мы обрабатываем персональные данные, упомянутые выше, для оценки, обеспечения и защиты наших прав и интересов.
Законное основание: обработка необходима для соблюдения наших законных интересов (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Нашими законными интересами являются: защита наших интересов и обеспечение соблюдения наших прав.

13.

Ваши права
Если Вы заявили о Вашем согласии на обработку персональных данных, Вы можете отозвать Ваше согласие в любое время с последующим воздействием (ст. 7, часть 3 GDPR). Отзыв Вашего согласия не повлияет на законность обработки данных, основанной на таком согласии до его отзыва.
В соответствии с действующим законодательством Вы можете иметь следующие права касательно обработки Ваших персональных данных: право требовать доступ к Вашим персональным данным (ст. 15 GDPR), право требовать исправления Ваших персональных данных (ст. 16 GDPR); право требовать удаления Ваших персональных данных (ст. 17 GDPR), право требовать ограничения обработки Ваших персональных данных (ст. 18 GDPR), право требовать переносимость данных (ст. 20 GDPR) и возражать против обработки Ваших персональных данных (ст. 21, часть 1 и 2 GDPR).
Кроме того, Вы также вправе подать жалобу в компетентный надзорный орган по защите данных (ст. 77 GDPR).
Обратите внимание на то, что указанные выше права могут быть ограничены в соответствии с применимым национальным законодательством о защите данных. Контактные данные органа по защите данных в Гессене (Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit) следующие: Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Висбаден, Германия, телефон: +49 (0) 611 / 1408-0, https://datenschutz.hessen.de/
Для получения более подробной информации о каждом из этих прав, включая обстоятельства, когда они применяются, ознакомьтесь с деталями в этом разделе 13 или свяжитесь с нами. Если Вы хотите воспользоваться любым из этих прав, свяжитесь с нами (см. раздел 2 для получения нашей контактной информации).

13.1.

Право доступа: Вы вправе получить от нас подтверждение, обрабатываются ли Ваши персональные данные и, если да, то потребовать доступ к персональным данным и иной дополнительной информации. Такая информация включает в себя, помимо всего прочего, цели обработки, категории соответствующих персональных данных, а также получателей или категории получателей, которым персональные данные были разглашены или будут разглашаться. Однако, это не является абсолютным правом и Ваше право доступа может ограничиваться интересами других лиц.
Вы вправе получить копию обрабатываемых персональных данных. За дальнейшие запрошенные Вами копии мы в праве потребовать разумную плату в зависимости от административных расходов.

13.2.

Право на исправление: Вы вправе потребовать от нас исправления неточных данных о Вас. В зависимости от целей обработки, Вы можете иметь право на дополнение неполных персональных данных, в том числе посредством предоставления дополнительного заявления.

13.3.

Право на удаление («право быть забытым»): при определенных обстоятельствах Вы вправе потребовать от нас удаления касающихся Вас персональных данных, и мы обязаны удалить такие персональные данные.
Например, Вы можете затребовать удаление персональных данных, если они больше не требуются для целей, для которых они были собраны, или обрабатываются иным образом. Однако, в некоторых случаях мы можем отклонить Ваш запрос на удаление. К примеру, если обработка требуется нам для осуществления или защиты юридических претензий.

13.4.

Право на ограничение обработки: при определенных обстоятельствах Вы можете иметь право требовать от нас, чтобы мы ограничили обработку Ваших персональных данных. В этом случае соответствующие данные будут помечены и могут обрабатываться нами только для определенных целей.

13.5.

Право на перенос данных: при определенных обстоятельствах Вы можете иметь право получить касающиеся Вас персональные данные, которые Вы нам предоставили, в структурированном, широко используемом и машиночитаемом формате, и Вы можете иметь право передавать эти данные другому контролеру, и мы не должны Вам в этом препятствовать.

13.6.

ПРАВО НА ВОЗРАЖЕНИЕ: ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ОБРАБОТКА ОСНОВАНА НА ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСАХ (СТ. 6, ЧАСТЬ 1, ПУНКТ F) GDPR), ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО НА ОСНОВАНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ВАШЕЙ КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИЕЙ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ЗАЯВИТЬ О СВОЕМ ВОЗРАЖЕНИИ ПРОТИВ ОБРАБОТКИ НАМИ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, И МЫ БУДЕМ ОБЯЗАНЫ ПРЕКРАТИТЬ ОБРАБОТКУ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
БОЛЕЕ ТОГО, ЕСЛИ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ В ЦЕЛЯХ АДРЕСНОГО МАРКЕТИНГА, ВЫ ВПРАВЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ВОЗРАЗИТЬ ПРОТИВ ОБРАБОТКИ НАМИ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТАКОГО МАРКЕТИНГА, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ ПРОФИЛИРОВАНИЕ В ТОЙ МЕРЕ, В КАКОЙ ЭТО СВЯЗАНО С ТАКИМ АДРЕСНЫМ МАРКЕТИНГОМ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ ОБРАБАТЫВАТЬСЯ НАМИ ДЛЯ ТАКИХ ЦЕЛЕЙ.

14.

Получатели и категории получателей
Доступ к Вашим персональным данным в компании Kia имеют только те лица, которым такой доступ необходим для выполнения своих служебных обязанностей.
Мы можем передавать Ваши персональные данные для соответствующих целей и в соответствии с действующим законодательством о защите данных получателям и категориям получателей, перечисленных ниже.
Компании Kia Group – мы можем раскрывать Ваши персональные данные другим компаниям, входящим в группу Kia, включая наши аффилированные компании в Европе и Kia Corporation в Республике Корея.
В том объеме, в котором мы раскрываем такие данные другим членам Kia Group для внутренних административных целей, такое раскрытие необходимо для наших операционных и деловых интересов (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Мы также можем раскрывать такие данные, поскольку это необходимо для выполнения нашего договора с Вами (ст. 6 , часть 1, пункт b) GDPR).
Кроме того, в некоторых случаях раскрытие информации может основываться на Вашем согласии (ст. 6, часть 1, пункт a) GDPR). Например, Вы можете согласиться на передачу определенных данных об автомобиле соответствующей национальной сбытовой компании или дистрибьютору Kia в Вашей стране в Европе для различных целей, активировав соответствующую кнопку согласия в списке согласия приложения Kia Connect. Более подробная информация содержится в списке согласий приложения Kia Connect. Если Вы даете такое согласие, то Ваше согласие является добровольным и может быть отозвано в любое время (например, путем деактивации соответствующей кнопки согласия в списке согласий приложения Kia Connect). Отзыв Вашего согласия не повлияет на законность обработки данных, основанной на таком согласии до его отзыва.
Мы сообщим национальной сбытовой компании или дистрибьютору Kia в Вашей стране об уведомлениях, касающихся автомобиля (см. раздел 6.6), отправленных нами Вам, чтобы избежать получения Вами одного и того же сообщения по нескольким каналам от разных компаний группы Kia. Это нужно для соблюдения законных интересов, которые мы и соответствующий получатель информации преследуем (ст. 6 (1) f) GDPR). Законными интересами соответствующего получателя и нашими являются: предоставление нашим клиентам самого лучшего обслуживания, поскольку обмен этой информацией позволит избежать разочарования клиентов, вызванного получением одного и того же сообщения по нескольким каналам и от разных компаний группы Kia.
Мы передаем персональные данные корпорации Kia, 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, Сеул, 06797, Республика Корея, на правах совместного контролера в целях обеспечения соответствующих стандартов кибербезопасности для автомобилей и продуктов Kia (более подробно см. в разделах 2.3 и 7).
Мы передаем персональные данные компании Kia Europe GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Франкфурт, Германия, на правах совместного контролера в связи с обеспечением OTA-обновлений системы автомобиля (более подробно см. разделы 2.4 и 8.2).
Поставщики телекоммуникационных услуг – в целях предоставления Вам наших Услуг (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR) мы можем передавать Ваши персональные данные компании Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549, Дюссельдорф, Германия, которая предоставляет соответствующие телекоммуникационные услуги. Vodafone GmbH будет обрабатывать Ваши персональные данные в качестве независимого контролера.
Поставщики услуг – мы можем передавать Ваши персональные данные определенным третьим лицам, как аффилированным, так и неаффилированным, которые обрабатывают такие данные в качестве поставщиков услуг от нашего имени на основании соответствующих инструкций в качестве обработчиков и как это необходимо для соответствующих целей обработки (ст. 28, часть 3, DSGVO). Эти обработчики исполняют договорные обязательства по применению соответствующих технических и организационных мер безопасности для защиты персональных данных, а также по обработке персональных данных только в соответствии с нашими инструкциями. К таким поставщикам услуг могут относиться:
оператор данных технической инфраструктуры и поддержания Услуг, которым является Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Оффенбах-на-Майне, Германия.
обработчики данных для платформ управления данными клиентов и платформ управления данными связанного автомобиля, которыми являются salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 Мюнхен, Германия и Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue, John. F. Kennedy, L-1855, Люксембург, с сервером, находящимся на территории ЕС/ЕЭЗ.
Поставщик услуг Hyundai AutoEver Corp., 510, Teheran-ro, Gangnam-gu, Сеул, Республика Корея, предоставляющий помощь по анализу и обработке событий безопасности, как указано в разделе 7.
поставщики услуг Momentive Europe UC, второй этаж, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Дублин 4, Ирландия, которые предоставляют услуги в виде платформы SurveyMonkey и соответствующие Услуги с целью получения и оценки отзывов.
оператор услуг Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Нидерланды, предоставляет услуги по распознаванию речи онлайн.
аффилированные компании Kia в ЕС/ЕЭЗ, которые предоставляют услуги по поддержке клиентов, включая услуги колл-центра.
поставщики услуг TomTom Global Content B.V. и HERE Europe B.V., которые предоставляют услуги, связанные с картами.
Другие поставщики услуг, привлекаемые всвязи с конкретными Услугами, как указано в разделах выше.
Правительственные органы, суды, сторонние консультанты и аналогичные третьи лица, являющиеся государственными органами - мы можем раскрывать Ваши персональные данные государственным органам, судам и аналогичным третьим лицам, которые являются государственными органами, если мы обязаны сделать это по закону (ст. 6, часть 1, пункт c) GDPR), в целях защиты наших интересов или обеспечения соблюдения наших прав (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Эти получатели будут обрабатывать соответствующие персональные данные, как независимые контролеры.
Внештатные профессиональные консультанты – мы можем раскрывать Ваши персональные данные нашим налоговым консультантам, аудиторам, бухгалтерам, юридическим консультантам и другим внештатным профессиональным консультантам для ведения нашего бизнеса (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). В некоторых случаях мы также можем раскрывать данные в целях защиты наших интересов или обеспечения соблюдения наших прав (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Эти получатели обычно обрабатывают соответствующие персональные данные как независимые контролеры.
Сторонние приобретатели – в случае продажи или передачи всех или какой-либо соответствующей части наших активов или бизнеса (включая реорганизацию или ликвидацию) мы можем раскрыть Ваши персональные данные сторонним приобретателям (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Эти получатели обрабатывают соответствующие персональные данные как независимые контролеры.
Другие – мы также можем раскрывать Ваши персональные данные другим третьим лицам (страховым компаниям, лизинговым компаниям, поставщикам финансовых услуг, автопаркам, агрегаторам данных), но, в любом случае, мы будем передавать Ваши данные таким третьим лицам: (i) только если Вы дали предварительное согласие на это (ст. 6, часть 1, пункт a) GDPR), (ii) если такая передача данных необходима для выполнения нашего договора или договора соответствующей третьей стороны с Вами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR); или (iii) передача необходима для осуществления законных интересов, преследуемых соответствующей третьей стороной, в той степени, в которой эти законные интересы не противоречат Вашим интересам, основным правам и свободам (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Эти получатели будут обрабатывать соответствующие персональные данные как независимые контролеры.
На дату производства автомобиля или примерно на эту дату, а также до его выхода на рынок и первой продажи мы передаем определенную информацию об усовершенствованной системе помощи водителю («ADAS») (а именно, информацию о сборке автомобиля (VBI), которая включает в себя идентификационный номер автомобиля (VIN), модель, отделку, год выпуска, цену, цвет, тип топлива, систему питания, уровень выбросов, класс, мощность и установленное оборудование, включая системы безопасности ADAS), касающуюся этого автомобиля, заранее выбранным агрегаторам данных. Во время передачи соответствующие данные не относятся к отдельному лицу и, следовательно, не являются персональными данными. Мы предоставляем эти данные, а затем они обрабатываются агрегаторами данных с целью защиты от возможных мошеннических действий и упрощения процесса страхования для водителей или владельцев автомобилей Kia. Также обращаем Ваше внимание на то, что мы обрабатываем такие данные для собственных целей анализа, улучшения и развития наших продуктов. Если мы обрабатываем такие данные для собственных целей после того, как автомобиль был выпущен на рынок и впервые продан, мы анонимизируем соответствующие данные перед проведением любых таких действий по обработке, чтобы гарантировать, что Вы не сможете идентифицировать себя по соответствующим данным.

15.

Трансграничная передача данных
Мы являемся членом международной группы компаний. Поэтому мы можем передавать персональные данные внутри группы Kia и другим третьим лицам, как указано в разделе 14.
Некоторые из получателей Ваших персональных данных будут находиться или могут осуществлять соответствующие операции за пределами Вашей страны и ЕС/ЕЭЗ (например, в Республике Корея, Великобритании или в США) («Третьи страны»).
В отношении некоторых третьих стран Европейская комиссия определила, что они обеспечивают адекватный уровень защиты персональных данных (например, Республика Корея, Великобритания), что также распространяется на США в той мере, в которой получающая компания в США участвует в Рамочном соглашении о правилах обмена конфиденциальной информацией между ЕС и США (см. https://www.dataprivacyframework.gov)(«Достаточная юрисдикция»).
Если мы передаем персональные данные получателю, находящемуся в Третьей стране, которая не была признана достаточной юрисдикцией, мы (или наши обработчики данных в ЕС/ЕЭЗ, которые передают личные данные суб-обработчикам данных в таких Третьих странах, в зависимости от ситуации) обеспечиваем соответствующие гарантии, заключая с получателями соглашения о передаче данных, принятых Европейской комиссией (стандартные договорные условия), или принимаем другие эффективные меры для обеспечения надлежащего уровня защиты данных.
Копия соответствующих предпринимаемых нами мер доступна через нашего сотрудника по защите данных (см. разделы 2 и 3).

16.

Хранение данных

16.1.

Общие сведения: Ваши персональные данные хранятся нами и/или нашими поставщиками услуг исключительно в той мере, в какой это необходимо в целях выполнения наших обязательств и исключительно в течение времени, необходимого для достижения целей сбора персональных данных, в соответствии с применимыми законами о защите данных.
Когда Kia больше не нужно обрабатывать Ваши персональные данные, мы удалим их из наших систем и/или записей и/или предпримем меры для их соответствующей анонимизации, чтобы Вас больше нельзя было идентифицировать по этим данным (за исключением случаев, когда нам нужно хранить Вашу информацию в соответствии с наложенными на Kia юридическими или нормативными обязательствами; например, к персональным данным, включенным в договора, сообщения и деловые письма, могут относиться законодательные требования в отношении хранения данных).
В соответствии с национальным законодательством срок хранения может быть увеличен, если обработка требуется для установления, исполнения или защиты юридических требований, и мы или третьи лица имеем соответствующий законный интерес (например, на период предстоящих юридических (административных и/или судебных) процедур и на время таких судебных разбирательств, включая сроки истечения любых регрессных требований).

16.2.

Ручное удаление данных в Головном устройстве и в приложении Kia Connect: Вы можете вручную удалить Ваши персональные данные, хранящиеся в Головном устройстве, отключив услуги в Головном устройстве. Для этого (1) нажмите значок «Kia Connect» на Головном устройстве автомобиля, (2) выберите «Настройки Kia Connect», (3) прокрутите вниз меню слева, чтобы выбрать пункт «Отключить Kia Connect», (4) нажмите кнопку «Отключить». После этого система поможет Вам пройти процедуру деактивации и предложит удалить данные.
Внимание: обращаем Ваше внимание на то, что сброс Головного устройства до заводских настроек по умолчанию не приводит к деактивации Услуг. Вы должны выполнить описанный выше процесс деактивации.
После деактивации, как описано выше, деактивируются Услуги для соответствующего автомобиля, удаляются данные в Головном устройстве, и автомобиль отсоединяется от Вашей учетной записи в приложении Kia Connect. Данные, переданные нам через Головное устройство, также будут удалены, кроме тех случаев, когда действуют сроки хранения (см. раздел 16.1).
Обращаем Ваше внимание на то, что связанные с автомобилем данные будут также удалены в Вашей учетной записи в приложении Kia Connect. Однако все остальные данные в Вашей учетной записи останутся без изменений. Если Вы также хотите удалить Вашу учетную запись в приложении Kia Connect, выполните процедуру удаления учетной записи в приложении Kia Connect.
деактивируете Ваш аккаунт приложения Kia Connect, то услуги Головного устройства Kia Connect в Головном устройстве автомобиля будут по-прежнему работать.
произведете сброс Головного устройства, Ваш автомобиль будет отключен от приложения Kia Connect; однако это не повлияет на само приложение Kia Connect.

17.

Безопасность данных
Мы внедрили соответствующие технические и организационные меры безопасности для защиты Ваших персональных данных от случайного или незаконного уничтожения, потери, изменения, несанкционированного раскрытия, несанкционированного доступа и других незаконных форм обработки.
Однако, так как Интернет является открытой системой, передача данных по Интернету не является полностью безопасной. Не смотря на то, что мы постоянно совершенствуем наши меры безопасности в соответствии с техническим развитием и с целью обеспечения надлежащего уровня безопасности любых Ваших персональных данных, обрабатываемых нами, мы не можем гарантировать безопасность Ваших данных, переданных нам по Интернету.

18.

Автономный режим (при выключенном модеме)
В Головном устройстве можно активировать автономный режим, настроив соответствующее предпочтение. Если включен автономный режим, все функции Услуг будут отключены и персональные данные, в частности, данные о местоположении (данные GPS), собираться не будут. В верхней части экрана Головного устройства автомобиля будет отображен значок автономного режима.

19.

Обновления
Настоящее Положение о защите данных может время от времени изменяться или обновляться, чтобы отразить применяемые нами на практике изменения в обработке персональных данных или изменения в действующем законодательстве. Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с настоящим Положением о защите данных и регулярно проверять любые изменения, которые мы можем внести в соответствии с условиями настоящего Положения о защите данных.
Мы опубликуем обновленное Положение о защите данных на наших веб-сайтах, в приложении Kia Connect и в Головном Устройстве. Дата последнего обновления указана в верхней части данного Положения о защите данных.

20.

Термины и определения
«контролер» означает физическое или юридическое лицо, государственный орган, агентство или другой орган, который самостоятельно или вместе с другими определяет цели и средства обработки персональных данных.
«GDPR» означает: (i) Регламент (ЕС) 2016/679 (Общий регламент по защите персональных данных); или (ii) Регламент (ЕС) 2016/679 для Соединенного Королевства, так как он является частью законодательства Соединенного Королевства на основании раздела 3 Закона о Европейском союзе (отзыв) от 2018 года и с поправками, которые вносятся время от времени (также известный, как UK GDPR).
«персональные данные» означают любую информацию, относящуюся к физическому лицу, личность которого установлена или может быть установлена.
«обработка»/«прроцедура» означает любую операцию или набор операций, которые выполняются с персональными данными или наборами персональных данных, такими, как сбор, запись, организация, структурирование, хранение, согласование или изменение, извлечение, консультация, использование, раскрытие путем передачи, распространение или иное предоставление, сопоставление или комбинирование, ограничение, удаление или уничтожение.
«обработчик» означает физическое или юридическое лицо, государственный орган, агентство или другой орган, который обрабатывает персональные данные от имени контролера.

21.

Изменения в соответствии с местным законодательством
Применяются следующие изменения в соответствии с местным законодательством:
Австрия
Касательно Раздела 12.3 («Маркетинг»):
Законное основание: в качестве местного закона о маркетинге действует Раздел 1704, пункт 4 Закона Австрии о телекоммуникациях от 2021 года.
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Австрии: Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Вена, Австрия, телефон: +43 (0) 1 52 152-0, электронная почта: dsb[at]dsb.gv.at, веб-сайт: http://www.dsb.gv.at/
Бельгия
Касательно Раздела 12.3 («Маркетинг»):
Законное основание: в качестве местного закона о маркетинге действует Статья 1 Королевского декрета от 4 апреля 2003 года.
Орган по защите данных: контактная информация органа по защите данных Бельгии: Autorité de protection des données Gegevensbeschermingsautoriteit, Rue de la presse 35 1000 Брюссель, Бельгия, телефон: +32 (0) 2 274 48 00, факс: +32 (0)2 274 48 35, электронная почта: contact[at]apd-gba.be, веб-сайты: https://www.autoriteprotectiondonnees.be / https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Болгария
Касательно Раздела 12.3 («Маркетинг»):
Законное основание: в качестве местного закона о маркетинге действует ст. 261, часть 2 Закона Болгарии об электронных коммуникациях.
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Болгарии: Commission for Personal Data Protection of the Republic of Bulgaria, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd., София 1592, Болгария, телефон: +359 (0) 2 915 3580, электронная почта: kzld[at]cpdp.bg, веб-сайт: www.cpdp.bg
Кипр
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Кипра: Office of the Commissioner for Personal Data Protection, Kypranoros 15, 1061 Никосия, Кипр, телефон: +357 (0) 22 818 456, электронная почта: commissioner[at]dataprotection.gov.cy, веб-сайт: http://www.dataprotection.gov.cy/
Чешская Республика
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Чехии: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Прага 7, Чешская Республика, телефон: +420 (0) 234 665 800, электронная почта: posta[at]uoou.gov.cz, веб-сайт: http://www.uoou.cz/
Дания
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Дании: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Валби, Дания, телефон: +45 (0) 33 1932 00, электронная почта: dt[at]datatilsynet.dk, веб-сайт: http://www.datatilsynet.dk/
Эстония
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Эстонии: Andmekaitse Inspektsioon, Tatari 39, Таллинн 10134, Эстония, телефон: +372 (0) 627 4135, электронная почта: info[at]aki.ee, веб-сайт: http://www.aki.ee/
Финляндия
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Финляндии: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Хельсинки, Финляндия, телефон: +358 (0) 29 566 6700, электронная почта: tietosuoja[at]om.fi, веб-сайт: https://tietosuoja.fi
Франция
Касательно Раздела 13 («Ваши права»):
Посмертная конфиденциальность: Вы также вправе дать конкретные указания относительно хранения, удаления и передачи Ваших персональных данных после смерти.
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Франции: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy TSA 80715, 75334 Парижs, Cedex 07, Франия, телефон: +33 (0) 1 53 73 22 22, веб-сайт: https://www.cnil.fr/
Греция
Раздел 12.3 параграф 2 («Маркетинг») изменяется следующим образом: если Вы являетесь действующим клиентом и предоставили нам Ваш адрес электронной почты, и без ущерба для Ваших прав на возражение в соответствии с Разделом 12.6, мы можем отправлять Вам по электронной почте маркетинговые сообщения, касающиеся продуктов или услуг, которые похожи на продукты или услуги, ранее приобретенные Вами, не спрашивая Вашего предварительного специального согласия. Это обусловлено отсутствием необходимости получения в таких случаях специального согласия от Вас, как от уже существующего клиента. Это также распространяется на отправку Вам такой информации с помощью уведомлений в приложении Kia Connect на почтовый ящик, который предоставляется отдельно в приложении. При этом, Вы имеете право отказаться от получения таких маркетинговых электронных рассылок в любое время без каких-либо затрат (кроме стоимости передачи данных в соответствии с базовыми тарифами) (например, отключив соответствующие кнопки в списке «Реклама, связанная с услугами» в приложении Kia Connect). Вы также можете отказаться от подписки на наши рекламные рассылки в любое время, нажав на ссылку для отказа от подписки, содержащуюся в каждом рекламном электронном письме, которое мы отправляем. Вы также имеете право возражать против обработки Ваших персональных данных в целях прямого маркетинга (более подробную информацию см. в Разделе 12.6).
Для этих целей обрабатываются следующие категории персональных данных: имя, контактные данные (например, электронная почта), технические данные (например, информация об устройстве, IP-адрес, ID пользователя, UUID); информация о Вашем согласии (напр., дата и время согласия).
Законное основание: обработка основана на Вашем предварительном согласии (ст. 6, часть 1, пункт a) GDPR; ст. 11, Закон 3471/2006 о защите персональных данных и конфиденциальности в секторе электронных коммуникаций) или необходима для соблюдения наших законных интересов (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Нашими законными интересами является: продвижение наших услуг и продуктов.
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Греции: Hellenic Data Protection Authority, Kifissias 1-3, 11523, Афины, Греция, телефон: +30 (0) 210 6475 600, электронная почта: contact[at]dpa.gr, веб-сайт: http://www.dpa.gr/
Венгрия
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Венгрии: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Falk Miksa utca 9-11, 1055 Будапешт, Венгрия, телефон: +36 (0)1 391 1400, факс: +36 (0)1 391 1410, электронная почта: ügyfelszolgalat[at]naih.hu, веб-сайт: http://naih.hu/
Ирландия
Раздел 6.6.4 параграф 1 («Напоминания об обязательных техосмотрах автомобиля») изменяется следующим образом:
Напоминания об обязательных техосмотрах автомобиля (например, NCT в Ирландии): Мы будем информировать Вас о предстоящих обязательных проверках автомобиля, например, напоминаниях Национальной службы проверки автомобилей (обычно называемой «NCT») для автомобилей в Ирландии. Для применения этой Услуги необходимо, чтобы Вы предоставили Kia верную дату последнего обязательного техосмотра и дату первой регистрации автомобиля.
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Ирландии: Data Protection Commission, 21 Fitzwilliam Square, D02 RD28 Дублин 2, Ирландия, телефон: +353 (0) 1 7650100, электронная почта: info[at]dataprotection.ie, веб-сайт: http://www.dataprotection.ie/
Италия
Kia ни в коем случае не будет обрабатывать Ваши персональные данные для профилирования без Вашего согласия.
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Италии: Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia n. 11, 00187 Рим, Италия, электронная почта: garante[at]gpdp.it, телефон: +39 (0) 06 69677 1, факс: +39 (0) 06 69677 785, веб-сайты: https://www.gpdp.it, https://www.garanteprivacy.it/
Латвия
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Латвии: Datu valsts inspekcija (Data State Inspectorate), Elijas Street 17, LV-1050 Рига, Латвия, телефон: +371 (0) 6722 3131, электронная почта: pasts[at]dvi.gov.lv, веб-сайт: https://www.dvi.gov.lv/
Литва
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Литвы: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (State Data Protection Inspectorate), L. Sapiegos str. 17, 10312 Вильнюс, Литва, телефон: +370 (0) 5 271 2804 / +370 (0) 5 279 1445, электронная почта: ada[at]ada.lt, веб-сайт: https://vdai.lrv.lt/lt/
Нидерланды
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Нидерландов: Autoriteit Persoonsgegevens, Hoge Nieuwstraat 8, 2514 EL Гаага, Нидерланды, телефон: +31 (0) 70 888 8500, веб-сайт: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Норвегия
Раздел 4 параграф 2 («Использование автомобиля или Услуг третьими лицами») изменяется следующим образом: Раздел 10.2 Пользовательского соглашения Kia Connect предписывает Вам информировать любого другого пользователя/водителя автомобиля: (i) об активации Услуг; (ii) о действиях по обработке данных, описанных в настоящем Положении о защите данных; и (iii) о возможной необходимости сбора и обработки данных о местоположении (данные GPS) в рамках Услуг.
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Норвегии: Datatilsynet, P.O. Box 458 Sentrum, 0105 Осло, Норвегия, телефон: +47 (0) 22 39 69 00, электронная почта: postkasse[at]datatilsynet.no, веб-сайт: https://www.datatilsynet.no
Польша
Касательно Раздела 12.3 («Маркетинг»):
На согласие на электронный и телефонный маркетинг дополнительно распространяются ст. 172 Закона Польши о телекоммуникациях и ст. 10 Закона о предоставлении электронных услуг.
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Польши: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Варшава, Польша, телефон: +48 (0) 22 531 03 00, электронная почта: kancelaria[at]uodo.gov.pl, веб-сайт: https://uodo.gov.pl/
Португалия
Раздел 6.6.4 параграф 1 («Напоминания об обязательных техосмотрах автомобиля») изменить следующим образом:
Напоминания об обязательном техосмотре (например, «Inspeção Automóvel» в Португалии): мы будем сообщать Вам о предстоящих обязательных техосмотрах автомобиля, например, напоминаниях о «Периодических проверках» для автомобилей в Португалии. Для пользования этой Услугой Вам потребуется предоставить компании Kia корректную дату последнего обязательного техосмотра и дату первой регистрации автомобиля.
Касательно Раздела 12.3 («Маркетинг»):
Законное основание: в качестве местного закона о маркетинге действует статья 13.º-A Закона № 41/2004 от 18 августа.
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Португалии: Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), Av. D. Carlos I, 134, 1º, 1200-651 Лиссабон, Португалия, телефон: +351 (0) 21 392 84 00, электронная почта: geral[at]cnpd.pt, веб-сайт: www.cnpd.pt
Румыния
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Румынии: The National Supervisory Authority for Personal Data Processing, 28-30 G-ral Gheorghe Magheru Bld, District 1, 010336 Бухарест, Румыния, телефон: +40 (0) 318 059 211, факс+40 (0) 318 059 602, электронная почта: anspdcp[at]dataprotection.ro, веб-сайт: https://www.dataprotection.ro/
Словакия
Касательно Раздела 12.3 («Маркетинг»):
Законное основание: в отношении согласия законным основанием является ст. 6, часть 1, пункт a) GDPR в сочетании с § 116, часть 3 Закона Словакии об электронных коммуникациях («AEC»). Что касается необходимости в целях нашего законного интереса, то законным основанием является ст. 6 (1) f) GDPR в сочетании с § 116 (15) AEC. Нашими законными интересами являются: продвижение наших услуг и продуктов.
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Словакии: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Братислава 27, Словацкая Республика, телефон: + 421 (0) 2 32 31 32 14, электронная почта: statny.dozor[at]pdp.gov.sk, веб-сайт: http://www.dataprotection.gov.sk/
Испания
Раздел 13.1 параграф 2 («Право доступа») изменяется следующим образом: Вы вправе получить копию обрабатываемых персональных данных. За дальнейшие запрошенные Вами копии, если у Вас не имеется для этого законной цели, мы можем потребовать разумную плату в зависимости от административных расходов.
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Испании: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), C/Jorge Juan, 6, 28001 Мадрид, Испания, телефон: +34 (0) 91 266 3517, электронная почта: internacional[at]aepd.es, веб-сайт: https://www.aepd.es/.
Швеция
Раздел 13.5 («Право на переносимость данных») изменяется следующим образом:
в некоторых обстоятельствах, например, если ст. 6, часть 1, пункт a или ст. 6, часть 1, пункт b GDPR являются законным основанием для обработки, Вы имеете право на получение персональных данных, касающихся Вас и предоставленных Вами нам, в упорядоченном, общепринятом и машиночитаемом формате, и Вы вправе передавать эти данные другому контролеру без каких-либо препятствий с нашей стороны.
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Швеции: Integritetsskyddsmyndigheten, Drottninggatan 29, Box 8114, 104 20 Стокгольм, Швеция, телефон: +46 (0) 8 657 6100, электронная почта: imy[at]imy.se, веб-сайт: http://www.imy.se/
Швейцария
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Швейцарии: Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB), Feldeggweg 1,3003 Берн, Швейцария, телефон: +41 (0) 58 462 43 95, веб-сайт: https://www.edoeb.admin.ch
Раздел 15 будет дополнен следующей информацией: Ваши персональные данные хранятся в следующих странах/юрисдикциях: [В МИРОВОМ МАСШТАБЕ].
В отношении ссылок на положения GDPR, в той мере, в которой применительны законы о защите данных и смежные законы Швейцарии, ссылки на статьи GDPR следует рассматривать как ссылки на соответствующие статьи Федерального закона Швейцарии о защите данных от 1 сентября 2023 г. («FADP»), а ссылки на разделы Закона UWG следует рассматривать как ссылки на соответствующие статьи Федерального закона о борьбе с недобросовестной конкуренцией Швейцарии («UWG Швейцарии»), а именно:
ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR следует рассматривать как ст. 6 FADP, если ссылка дается в целях исполнения договора;
ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR следует рассматривать как ст. 31 §1 FADP;
ст. 6, часть 1, пункт c) GDPR следует рассматривать как ст. 31 FADP;
ст. 6, часть 1, пункт a) GDPR следует рассматривать как ст. 31 FADP;
разд. 7, часть 2, № 2 Закона UWG следует рассматривать как ст. 3 §1 лит. o UWG Швейцарии;
ссылки на ст. 7, часть 3 GDPR следует рассматривать как ссылку на аналогичные принципы FADP;
ст. 15 GDPR следует рассматривать как ст. 25 FADP;
ст. 16 GDPR следует рассматривать как ст. 32 FADP;
ст. 17 GDPR следует рассматривать как ст. 32 FADP;
ст. 18 GDPR следует рассматривать как ст. 32 FADP;
ст. 20 GDPR следует рассматривать как ст. 28 FADP;
ст. 21, часть 1 и 2 GDPR следует рассматривать как ст. 30 §2 лит. b FADP;
ст. 77 GDPR следует рассматривать как ст. 49 FADP;
ст. 28, часть 3 GDPR следует рассматривать как ст. 9 FADP.
Великобритания
Раздел 15 («Трансграничная передача данных») дополняется следующим образом:
В соответствии со статьей 45 GDPR Великобритании («Положение об адекватности»), как и в случае с «Достаточной юрисдикцией», установленными Европейской комиссией, правительство Соединенного Королевства приняло решение о том, что некоторые страны (см. https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/international-transfers/international-transfers-a-guide/#adequacy) предоставляют надлежащий уровень защиты персональных данных. Если мы передаем персональные данные получателю, находящемуся в третьей стране, которая не была признана достаточной юрисдикцией или соответствующей требованиям Постановления о достаточности, мы (или наши обработчики в Великобритании/ЕС/ЕЭЗ, которые передают персональные данные суб-обработчикам в таких третьих странах, в зависимости от ситуации) предоставляем соответствующие гарантии, заключая с получателями соглашений о передаче данных, принятых Европейской комиссией (стандартные договорные положения) или Великобританией (если применимо), или путем принятия других эффективных мер для обеспечения достаточного уровня защиты данных. Копию соответствующих гарантий можно получить у нас или у нашего сотрудника по защите данных (см. Раздел 2 и Раздел 3).
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Великобритании: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Уилмслоу, Чешир, SK9 5AF, телефон: +44 (0) 303 123 1113, веб-сайт: https://ico.org.uk/
Этот документ является информационным активом компании Kia и защищен соответствующими законами и нормативными актами.