KIA CONNECT PRIVAATSUSTEATIS

PRIVAATSUSTEATIS

Translations: Estonian & Russian

Estonian:

Kia Connect

1.

Sissejuhatus
Käesolevat ettevõtte Kia Connect GmbH (edaspidi: Kia, meie või me mis tahes käändevormides), privaatsusteatist (edaspidi: privaatsusteade) kohaldatakse isikuandmete kogumisele ja töötlemisele, mis toimub seoses Kia Connecti teenuste (edaspidi: teenused) osutamisega meie rakenduse (edaspidi: Kia Connecti rakendus) ja vastava sõiduki juhtpaneeli (edaspidi: juhtpaneel, koos teenused) kaudu ning on suunatud meie teenuseid kasutavatele klientidele (edaspidi: teie, teile).
Lisaks teenustele võib Kia pakkuda oma klientidele ostmiseks teatud funktsioone kasutamiseks sõidukis, nagu versiooniuuendused või muud lisad kliendi sõiduki tarkvara jaoks (edaspidi: versiooniuuendused). Käesolev privaatsusteatis jagab ka konkreetset teavet isikuandmete töötlemise kohta seoses versiooniuuenduste ostmisega.
Kia suhtub väga tõsiselt teie isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitsmisse ja töötleb teie isikuandmeid üksnes isikuandmete kaitse üldmääruse ning muude kohalduvate andmekaitse ja eralelu puutumatuse alaste õigusaktide kohaselt.
Pange tähele, et lisaks käesolevale privaatsusteatisele võidakse teid vajaduse korral teavitada isikuandmete töötlemisest eraldi, näiteks nõusoleku vormides või eraldi privaatsusteatistes.
Me pakume teenuseid ja värskendusi klientidele kogu Euroopas. Kuna kohalduvad andmekaitse seadused ja nõuded võivad olla vastavates jurisdiktsioonides erinevad, vt punktist 21 (Kohalikust õigusest tulenevad muudatused) täpsemat teavet teie jurisdiktsiooni kohta.

2.

Vastutav töötleja

2.1.

Kui pole öeldud teisiti, on kogutud ja töödeldud isikuandmete vastutav töötleja Kia Connect GmbH, nagu on sätestatud käesolevas privaatsusteatises.

2.2.

Kui teil on küsimusi selle privaatsusteatise või teie isikuandmete töötlemise kohta meie poolt või soovite kasutada mõnda oma õigustest, kasutage meie poole pöördumiseks järgmisi kontaktandmeid.
Kia Connect GmbHTheodor-Heuss-Allee 1160486 Frankfurt am Main Saksamaa
E-post: info@kia-connect.eu
Samuti võite kasutada meie kontaktvormi: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
Alternatiivselt võite pöörduda meie andmekaitseametniku poole, kelle kontaktandmed on toodud allpool jaotises 3.

2.3.

Pange tähele, et me tegutseme ühise vastutava andmetöötlejana koos ettevõttega Kia Corporation, 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, Soul, 06797, Korea Vabariik, eesmärgiga tagada Kia sõidukitele ja toodetele vastavad küberturvalisuse standardid (lisateavet vt punkt 7). Oleme ettevõttega Kia Corporation kokku leppinud, et meie oleme teie peamine kontaktpunkt, kui teil tekib küsimusi teie isikuandmete töötlemise kohta või meie kokkuleppe sisu kohta ettevõttega Kia Corporation seoses andmetöötlustoimingutega, mis on sätestatud punktis 7 sätestatud andmetöötlustoimingutega. Sama kehtib, kui soovite kasutada oma vastavaid õigusi sellega seoses. Kuid võite ühendust võtta ka otse ettevõttega Kia Corporation. Sellisel juhul võtke ühendust ettevõttega Kia Europe GmbH, kes on volitatud töötleja esindaja EL-is vastavalt GDPR art. 27:
Kia Europe GmbH
Ettevõtte Kia Corporation andmekaitseinspektor
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main, Saksamaa
E-post: dpo@kia-europe.com

2.4.

Pange tähele, et me tegutseme ühise vastutava andmetöötlejana koos ettevõttega Kia Europe GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Saksamaa, seoses sõidukisüsteemi õhu kaudu värskenduste pakkumisega (lisateavet vt punkt 8.2). Oleme ettevõttega Kia Europe GmbH kokku leppinud, et meie oleme teie peamine kontaktpunkt, kui teil tekib küsimusi teie isikuandmete töötlemise kohta või meie kokkuleppe sisu kohta ettevõttega Kia Europe GmbH seoses andmetöötlustoimingutega, mis on sätestatud punktis 8.2. Sama kehtib, kui soovite kasutada oma vastavaid õigusi sellega seoses. Kuid võite ühendust võtta ka otse ettevõttega Kia Europe GmbH:
Kia Europe GmbH
Andmekaitseametnik
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main, Saksamaa
E-post: dpo@kia-europe.com

3.

Andmekaitseametnik
Oleme määranud ettevõttevälise andmekaitseametniku. Meie andmekaitseametniku poole pöördumiseks kasutage järgmisi kontaktandmeid.
Kia Connect GmbH
Data Protection Officer
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main Saksamaa
E-post: dpo@kia-connect.eu

4.

Eesmärgid, õiguslikud alused ja isikuandmete liigid
Antud punkt 4 pakub põhjalikku ülevaadet teie isikuandmete töötlemisest. Täpsemat teavet teie isikuandmete töötlemise eesmärkide ja õiguslike aluste kohta ning isikuandmete liikide kohta, mida me võime töödelda, leiate punktidest 512 allpool.
Pange tähele, et me töötleme isikuandmeid ainult seadusega lubatud ulatuses ja vastava eesmärgi jaoks vajalikus mahus.
Eesmärgid
Peamiselt töötleme teie isikuandmeid teenuste ja versiooniuuenduste pakkumiseks, nagu sätestatud lepingus, mille kavatsete meiega sõlmida või olete meiega sõlminud (Kia Connecti kasutustingimused). Lisateavet teenuste ja versiooniuuenduste kohta leiate Kia Connecti kasutustingimustest.
Samuti töötleme teie isikuandmeid muudel eesmärkidel, mis on toodud punktides 512, ja alati vastavalt kehtivatele õigusnormidele.
Näiteks hõlmab see isikuandmete töötlemist (i) ühenduse võtmiseks; (ii) turunduse eesmärkidel; (iii) meie teenuste parendamiseks ja uute teenuste arendamiseks (vastavate andmete analüüs põhineb statistilistel ja matemaatilistel mudelitel); (iv) vastavate toodete ja teenuste turvalise pakkumise tagamiseks; ja (v) täites meie kehtivatest seadustest tulenevaid õiguslikke ja regulatiivseid kohustusi (nt vastavate isikuandmete avaldamine kohtule või õiguskaitseasutustele).
Õiguslikud alused
Üldiselt kogume ja töötleme teie isikuandmeid, kui see on vajalik: (i) et teha toiminguid enne lepingu sõlmimist teiega (edaspidi: lepingu sõlmimine)(GDPR art 6 (1) b)); (ii) teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)) või (ii) meie või kolmandate poolte õigustatud huvide tõttu (GDPR art 6 (1) f)). Õigustatud huvi tähendab, et meil on äriline või kaubanduslik põhjus teie isikuandmete kasutamiseks, kui selliseid huve ei kaalu üles teie enda õigused ja huvid.
Teatud töötlemistoimingute puhul töötleme teie andmeid seadusest tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks (GDPR art 6 (1) c)) või (ii) oleme enne saanud teie nõusoleku isikuandmete vastavaks töötlemiseks konkreetsel otstarbel (GDPR art 6 (1) a)). Lisateavet vastava töötlemise õigusliku aluse kohta vt punktidest 512.
Allikad
Kui käesolevas privaatsusavalduses pole selgesõnaliselt öeldud teisiti, esitatakse punktides 512 toodud isikuandmed meile otse teilt (nt sisestades teatud isikuandmed Kia Connecti rakendusse ) või kogutakse otse teie sõidukist (s.t anduritest ja vastavatest rakendustest, mis on juurdepääsetavad juhtpaneeli kaudu).
Teil on õigus jätta isikuandmed esitamata
Teil õigus oma isikuandmed meile esitamata jätta. Kuid pange tähele, et me ei saa teile pakkuda täies mahus teenuseid ja versiooniuuendusi või menetleda (mõningaid) teie taotlusi, kui te ei esita meile vajalikke andmeid ja oma isikuandmeid.
Sõidukid või teenused, mida kasutavad kolmandad isikud
Üldiselt kehtib käesolevas privaatsusavalduses esitatud teave meie töötlemistoimingute kohta ka sel juhul, kui sõidukit, mille jaoks olete teenused aktiveerinud või registreerinud, kasutab kolmas osaline. Kuid pange tähele, et käesolevas privaatsusavalduses sätestatud töötlemistoimingud puudutavad peamiselt sõidukiga seotud andmeteid.
Seetõttu ei saa me tavaliselt tuvastada sõidukit juhtivat isikut, kui see isik pole sisse logitud oma isikliku profiili kaudu või muude identifikaatorite abil, mida vastav isik on esitanud.
Kia Connecti kasutustingimused kohustavad teid teavitama kolmandaid osapooli (s.t teisi sõiduki kasutajaid/juhte) järgmisest: (i) teenuste aktiveerimine; (ii) käesolevas privaatsusteates kirjeldatud andmetöötlustoimingud; ja (iii) asjaolu, et teatud teenuste pakkumiseks on vajalik asukohaandmete (GPS-andmete) kogumine ja töötlemine.
Pange tähele, et kui teine isik kasutab Kia Connecti rakendust ja on ühendatud sama sõidukiga kui teie (lisateavet sõiduki jagamise kohta vt Kia Connecti kasutustingimuste punktist 4.1.2), võib see isik samuti näha sõiduki asukohaandmeid (GPS-andmeid) oma Kia Connecti rakenduse kontol (kasutades teenust „Leia mu auto ja esimese miili navigeerimine"), isegi kui teie kasutate sel ajal sõidukit. Ehkki see isik ei pääse ligi teie reaalajas marsruutidele, võib ta näha sõiduki asukohta reaalajas.

5.

Kia Connect rakendus

5.1.

Registreerumine ja sisselogimine

5.1.1.

Kia Connecti rakenduses registreerumine: Kia Connecti rakenduse kasutamiseks peab teil olema või peate looma Kia konto, te peate sisse logima Kia Connect rakendusse, kasutades Kia konto sisselogimisandmeid, ning aktsepteerima kasutustingimused. Kia kontot saab kasutada ka muude teenuste kasutajaks registreerumisel, mida pakuvad Kia kontserni liikmed või teatud kolmandad osalised Euroopas. Täpsemat teavet teie isikuandmete töötlemise kohta seoses Kia kontoga leiate eraldi Privaatsusavaldusest, mis on kättesaadav siin: https://connect.kia.com/eu/kia-account-docs/
Ühenduse loomine lõppseadme (nt nutitelefoniga), millele Kia Connecti rakendus on installitud, ja vastava sõiduki vahel nõuab täiendavat kinnitamist, milleks jagame teiega kinnitamise PIN-koodi.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), e-posti aadress, nimi, parool, mobiilinumber, riik, eelistatud keel, kinnitamise PIN-kood, auto ID, aktiveerimiskood, info Kia Connecti kasutustingimuste aktsepteerimise kohta teie poolt.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud ( GDPR art 6 (1) b)).

5.1.2.

Sisselogimine: teenuste kasutamiseks Kia Connecti rakenduses või versiooniuuenduste ostmiseks peate Kia Connecti rakendusse sisse logima. Pärast sisselogimist saate lisada ja eemaldada oma Kia sõidukeid ning kasutada teenuseid ja osta vastavaid versiooniuuendusi.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: e-post ja salasõna.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

5.2.

Kaugjuhtimine ja järelevalve

5.2.1.

Kliimaseadme kaugjuhtimine: see teenus võimaldab teil Kia Connecti rakenduse kaudu eemalt kontrollida ja ajastada oma elektriauto kliimaseadet, sealhulgas jäite eemaldamise funktsiooni.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, asukoha andmed (GPS-andmed), läbisõidumõõdiku näit, sõiduki oleku andmed (kliimaseadme olek, mootori olek, ukse, pagasiruumi, akende ja kapoti avatud/suletud olek).
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

5.2.2.

Kauglaadimine (elektriautod ja pistikhübriidsõidukid): see teenus võimaldab teil eemalt käivitada ja peatada elektri- ja pistikhübriidsõiduki aku laadimist ning planeerida laadimist Kia Connecti rakenduse kaudu..
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, asukoha andmed (GPS-andmed), läbisõidumõõdiku näit, sõiduki oleku andmed (kliimaseadme olek, mootori olek, ukse, pagasiruumi, akende ja kapoti avatud/suletud olek, rehvide rõhk, piduri-/mootoriõli olek, laadimisandmed, pöördlaadimise andmed, laadimisaeg, laadimispistiku tüübi andmed).
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

5.2.3.

Uste kaugjuhtimine: see teenus võimaldab teil teatud kasutajaliideste kaudu eemalt lukustada/avada sõiduki uksi. Te saate kõik uksed lukustada või avada. Teenuse kasutamise turvalisuse ja julgeoleku tagamiseks kontrollib teenus erinevate eeltingimuste täitmist. Teenus võib olla abiks olukordades, kui te ei mäleta, kas lukustasite sõiduki õigesti, võimaldades seda teha eemalt.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, asukoha andmed (GPS-andmed), läbisõidumõõdiku näit, sõiduki oleku andmed (kliimaseadme olek, mootori olek, ukse, pagasiruumi, akende ja kapoti avatud/suletud olek, rehvide rõhk, käigu/istme olek, kütusetase, piduri-/mootoriõli olek).
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

5.2.4.

Profiili varundamine ja taastamine: see teenus võimaldab teil Kia Connecti rakenduses varundada ja taastada sõiduki seadeid.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, asukoha andmed (GPS-andmed), mobiilinumber, SMS-i autentimise kood, kasutaja PIN-kood, aruande aeg, sõiduki seadistuse andmed, süsteemi seadistuse andmed, navigatsiooni seadistuse andmed, navigatsiooni huvipunkti andmed, lemmikraadiojaamade loend, profiilipilt (kui on lisatud).
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

5.2.5.

Istmesoojenduse ja -jahutuse kaugjuhtimine (ainult elektriautodel): teenus võimaldab teil eemalt kontrollida oma elektriauto esi- ja tagaistmete soojendust ning jahutust.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, SIM-tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, asukoha andmed (GPS-andmed), sõiduki oleku andmed (mootori ja käigukasti olek, uste, kapoti, pagasiruumi ja katuseluugi olek, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemi (HVAC) olek, aku, kütuse ja sõiduulatuse (DTE) andmed, vedelike (klaasipesuvedelik ja piduriõli) oleku andmed, rehvide, tulede, nutivõtme oleku andmed, elektriauto olek).
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

5.2.6.

Akende kaugjuhtimine: see teenus võimaldab teil eemalt kontrollida oma sõiduki aknaid.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, SIM-i tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, asukoha andmed (GPS-andmed), sõiduki oleku andmed (mootori ja käigukasti olek, uste, kapoti, pagasiruumi ja katuseluugi olek, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemi (HVAC) olek, aku, kütuse ja sõiduulatuse (DTE) andmed, vedelike (klaasipesuvedelik ja piduriõli) oleku andmed, rehvide, tulede, nutivõtme oleku andmed, elektriauto olek).
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

5.2.7.

Ohutulede kaugjuhtimine: see teenus võimaldab teil ohutulesid eemalt välja lülitada.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki valmistajatehase tähis (VIN), auto tunnus, SIM-i tunnus, kuupäeva- ja kellaajatempel, asukoha andmed (GPS-andmed), sõiduki oleku teave (tagatule olek, ohutulede olek, mootori ja käigukasti teave, ukse, kapoti, pakiruumi ja katuseluugi oleku teave, kütte, ventilatsiooni ja õhukonditsioneeri (HVAC) oleku teave, aku, kütuse ja sõiduulatuse teave paagi tühjenemiseni (DTE), vedelike (klaasipesu ja piduriõli) oleku teave, rehvide, lampide, kiipkaardiga võtme oleku teave, elektrisõiduki (EV) olek).
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

5.2.8.

Laadimisluugi kaugjuhtimine: see teenus võimaldab teil oma sõiduki laadimisluuki eemalt juhtida.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki valmistajatehase tähis (VIN), auto tunnus, SIM-i tunnus, kuupäeva- ja kellaajatempel, asukoha andmed (GPS-andmed), sõiduki oleku teave (laadimisluugi olek, mootori ja käigukasti teave, ukse, kapoti, pakiruumi ja katuseluugi oleku teave, kütte, ventilatsiooni ja õhukonditsioneeri (HVAC) oleku teave, aku, kütuse ja sõiduulatuse teave paagi tühjenemiseni (DTE), vedelike (klaasipesu ja piduriõli) oleku teave, rehvide, lampide, kiipkaardiga võtme oleku teave, elektrisõiduki (EV) olek).
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

5.2.9.

Pakiruumi kaugjuhtimine: see teenus võimaldab eemalt avada sõiduki pakiruumi Kia Connecti rakenduse kaudu.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), auto ID, kuupäeva- ja ajatempel, asukoha andmed (GPS-andmed), läbisõidumõõdiku näidik, sõiduki oleku andmed (õhukonditsioneeri olek, mootori olek, uste, pagasiruumi, akende ja kapoti avatud/suletud olek, käigu/istme olek, kütusetase, piduri-/mootoriõli olek), pakiruumi kaugjuhtimise kasutatavuse kontroll.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).

5.2.10.

Aku kaughooldus: see teenus võimaldab eemalt alustada ja lõpetada elektrisõiduki aku hooldust Kia Connecti rakenduse kaudu.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, asukoha andmed (GPS-andmed), läbisõidumõõdiku näit, sõiduki oleku andmed (kliimaseadme olek, mootori olek, ukse, pagasiruumi, akende ja kapoti avatud/suletud olek, rehvirõhk, käigu/istme olek, kütusetase, piduri-/mootoriõli olek, akuhoolduse sees/väljas olek), aku kaughoolduse kasutatavuse kontroll.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).

5.2.11.

Tulede kaugjuhtimine: see teenus võimaldab lühiajaliselt aktiveerida ohutulede vilkumist Kia Connecti rakenduse kaudu.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki valmistajatehase tähis (VIN), Car ID, SIM ID, kuupäeva ja kellaaja tempel, asukoha andmed (GPS-andmed), sõiduki oleku teave (tagatule ja ohutulede olek, mootori ja käigukasti, ukse, kapoti, pagasiruumi ja katuseluugi olek, kütte, ventilatsiooni ja õhukonditsioneeri (HVAC) olek, aku, kütuse ja sõiduulatuse teave paagi tühjenemiseni (DTE), vedelike (klaasipesu ja piduriõli) olek, rehvide, lampide ja kiipvõtme võtme olek, elektrisõiduki (EV) olek).
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).

5.2.12.

Autopasuna ja tulede kaugjuhtimine: see teenus võimaldab lühiajaliselt aktiveerida ohutulesid ja autopasunat Kia Connecti rakenduse kaudu.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki valmistajatehase tähis (VIN), Car ID, SIM ID, kuupäeva ja kellaaja tempel, asukoha andmed (GPS-andmed), sõiduki oleku teave (tagatule olek, ohutulede olek, mootori ja käigukasti teave, ukse, kapoti, pakiruumi ja katuseluugi oleku teave, kütte, ventilatsiooni ja õhukonditsioneeri (HVAC) oleku teave, aku, kütuse ja sõiduulatuse teave paagi tühjenemiseni (DTE), vedelike (klaasipesu ja piduriõli) oleku teave, rehvide, lampide, kiipkaardiga võtme oleku teave, elektrisõiduki (EV) olek).
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).

5.3.

Geograafilise asukoha kaugteenused

5.3.1.

Saada autole: see teenus võimaldab teil saata huvipunkti (POI) sõiduki navigatsioonisüsteemi ja kasutada huvipunkti kohe (nt marsruudi sihtkohana), kui sõiduki süüde sisse lülitatakse.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, asukoha andmed (GPS-andmed), huvipakkuv koht, otsingu märksõna, nutitelefoni keeleseaded.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

5.3.2.

Leia mu auto ja esimese miili navigeerimine: see teenus võimaldab kasutajal määrata sõiduki asukoha ja navigeerida selle juurde nutitelefoni abil. Sõiduki asukoht kuvatakse Kia Connecti rakenduses. Pange tähele, et kui teine inimene kasutab Kia Connecti rakendust ja on seotud sama sõidukiga kui teie (lisateavet sõiduki jagamise kohta vt Kia Connecti kasutustingimuste punktist 4.1.2), võib see inimene samuti vaadata sõiduki asukoha andmed (GPS-andmed) oma Kia Connecti rakenduse kontol (kasutades teenust „Leia mu auto ja esimese miili navigeerimine“), isegi kui teie samal ajal sõidukit kasutate. Ehkki see inimene ei saa juurdepääsu teie reaalajas marsruutidele, võib ta vaadata sõiduki asukohta reaalajas.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki valmistajatehase tähis (VIN), auto tunnus, SIM-i tunnus, aadress, nimi, kasutaja ja sõiduki asukoha andmed (GPS-andmed), teekonnapunkti teave, kuupäev, kellaaeg, ajatempel ja kiirus.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

5.3.3.

Minu sõidud: see teenus esitab kokkuvõtte igast sõidust (viimase 90 päeva jooksul) koos kuupäeva ja kellaaja, keskmise ning suurima kiiruse, läbitud vahemaa ja sõidu kestusega.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, asukoha andmed (GPS-andmed), sõidu andmed (läbitud vahemaa, keskmine kiirus, suurim kiirus, kütusekulu kokku, energiakulu kokku, elektrienergia kulu, sõiduaeg, soojendusaeg, keskmine läbisõidumõõdiku näit).
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

5.3.4.

Viimase miili navigeerimine: see teenus võimaldab teil pärast oma sõiduki parkimist jätkata navigeerimist oma lõppsihtkohta, kasutades oma nutitelefoni.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, SIM-i tunnus, aadress, nimi, kasutaja ja sõiduki asukoha andmed (GPS-andmed), vahepeatuste andmed, aeg, kiirus.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

5.4.

Sõiduki teave

5.4.1.

Sõiduki olek: see teenus kuvab teile Kia Connecti rakenduses järgmised sõiduki andmed:
uste olek
laadimisluugi olek
pagasiruumi/kapoti olek
kliimaseadme olek
aku laetuse tase, laadimispistiku olek (ainult elektriautod)
kütusetase (ainult kütuse-/hübriidsõidukid)
istme soojenduse ja ventilatsiooni olek
akende olek
katuseluugi olek
12 V aku olek
tulede olek
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, SIM-i tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, asukoha andmed (GPS-andmed), läbisõidumõõdiku näit, sõiduki oleku andmed (mootori ja käigukasti olek, uste, kapoti, pagasiruumi ja katuseluugi olek, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemi (HVAC) olek, aku, kütuse ja sõiduulatuse (DTE) andmed, vedelike (klaasipesuvedelik ja piduriõli) andmed, rehvide, tulede, nutivõtme oleku andmed, elektriauto olek). Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

5.4.2.

Sõiduki aruanne: saate Kia Connecti rakenduses aruande. Aruanne sisaldab sõiduki diagnostilist teavet ja andmeid sõidumustrite kohta (sõiduki käivituskordade arv, läbitud vahemaa ja sõitmise aeg / tühikäigu aeg). Selle abil teavitatakse teid probleemidest, mis vajavad hooldus- või parandustöid, lisaks ka probleemi tõsidusest, parandus-/hooldustööde kiireloomulisusest ning soovitatavatest tegevustest.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, asukoha andmed (GPS-andmed), sõiduki oleku andmed (mootori olek), sõidumustrite andmed (auto kiiruse andmed (suurim ja keskmine kiirus), kiirenduse andmed, läbitud vahemaa, aku tarbimise andmed (elektriautode puhul)).
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

5.4.3.

Sõiduki diagnostika: automatiseeritud diagnostika teenuse osutamine. Süüte sisselülitamisel teeb sõiduk automaatselt diagnostikakontrolli (diagnostika veakood (edaspidi: DTC)). Rikke tuvastamisel saate sõnumi, mis selgitab riket, selle tõsidust ja soovitatavaid tegevusi.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, asukoha andmed (GPS-andmed), läbisõidumõõdiku andmed, diagnostikakontrolli tulemused, sõiduki oleku andmed (kliimaseadme olek, mootori olek, uste, pagasiruumi, akende ja kapoti avatud/suletud olek, rehvirõhk, käigukasti/istme olek, kütusetase, piduri-/mootoriõli olek, aku olek).
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

5.4.4.

Energiakulu (ainult elektrisõidukid): see teenus visualiseerib hetke energiakulu ja keskmist energiakulu, sõiduulatust ning teavet energia taaskasutamise kohta Kia Connecti rakenduses.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, kumulatiivne läbisõidumõõdiku näit, kogu energiakulu (mootori energiakulu, kliimaseadme energiakulu, elektriseadme energiakulu, akuhoolduse võimsuse teave, regenereeritud võimsuse teave).
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

5.4.5.

Ohutu sõitmise hinnang: see teenus võimaldab teil kuvada ohutu sõitmise hinnangu Kia Connect rakenduses, mis hindab teie sõidukäitumist. Ohutu sõitmise hinnang arvutatakse teie kiirendamise ja pidurdamise mustrite, kiiruse andmeete ja tavapärase sõiduaja alusel, mis registreeritakse sõidu kestuse jooksul. Ohutu sõitmise hinnang tuletatakse viimase 187 päeva jooksul kogutud andmete põhjal, s.t kuvatud ohutu sõitmise hinnang esindab teie sõidukäitumise tõlgendust viimase 187 päeva koondandmete alusel.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), sõidu kuupäev, sõidu pikkus, kiirendamine/aeglustamine erinevatel kiirustel, maksimumkiirus, sõidu kestus, erinevatel kiirustel sõitmise aeg, sõidu keskmine kiirus.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)).

5.5.

Hoiatused ja ohutus

5.5.1.

Sõiduki hoiatus: iga kord, kui aken on avatud ja süüde on väljas, saate teavitussõnumi, mis kuvatakse Kia Connecti rakenduses.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, SIM-i tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, asukoha andmed (GPS-andmed), läbisõidumõõdiku andmed, sõiduki oleku andmed (mootori ja käigukasti olek, uste, kapoti, pagasiruumi ja katuseluugi olek, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemi (HVAC) olek, aku, kütuse ja sõiduulatuse (DTE) andmed, vedelike (klaasipesuvedelik ja piduriõli) andmed, rehvide, tulede, nutivõtme oleku andmed, elektriauto olek).
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

5.5.2.

Signalisatsioon (ainult autodel, millel on valvesignalisatsioonisüsteem): iga kord, kui valvesignalisatsioon käivitub, saate teavitussõnumi, mis kuvatakse Kia Connecti rakenduses.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, asukoha andmed (GPS-andmed), läbisõidumõõdiku andmed, sõiduki oleku andmed (kliimaseadme olek, mootori olek, uste, pagasiruumi, akende ja kapoti avatud/suletud olek, rehvirõhk, käigu/istme olek, kütusetase, piduri-/mootoriõli olek).
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

5.5.3.

Aku tühjenemise hoiatus: iga kord, kui 12 V aku laetus langeb allapoole teatud taset, saate teavitussõnumi, mis kuvatakse Kia Connecti rakenduses.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, SIM-i tunnus, asukoha andmed (GPS-andmed), aku olek, sõiduki oleku teavituse liik.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

5.5.4.

Tagaistmel sõitja hoiatus: iga kord, kui tagaistmel tuvastatakse liikumine ja sõiduki käigukang on parkimisasendis, saate teavitussõnumi, mis kuvatakse Kia Connecti rakenduses.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, SIM-i tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, asukoha andmed (GPS-andmed), läbisõidumõõdiku näit, sõiduki oleku andmed (mootori ja käigukasti olek, uste, kapoti, pagasiruumi ja katuseluugi olek, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemi (HVAC) olek, aku, kütuse ja sõiduulatuse (DTE) andmed, vedelike (klaasipesuvedelik ja piduriõli) andmed, rehvide, tulede, nutivõtme oleku andmed, elektriauto olek). Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

5.5.5.

Sõiduki tühikäigu hoiatus: iga kord, kui sõiduk on seisuasendis samal ajal, kui mootor töötab ja uks on avatud, saate teavitussõnumi, mis kuvatakse Kia Connecti rakenduses.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), auto tunnus, SIM-i tunnus, kuupäeva- ja kellaajatemplid, asukoha andmed (GPS-andmed), läbisõidumõõdiku näit, sõiduki oleku andmed (mootori ja käigukasti olek, uste, kapoti, pagasiruumi ja katuseluugi olek, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemi (HVAC) olek, aku, kütuse ja sõiduulatuse (DTE) andmed, vedelike (klaasipesuvedelik ja piduriõli) andmed, rehvide, tulede, nutivõtme oleku andmed, elektriauto olek).
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

5.5.6.

Kõrgepingeaku seire hoiatussüsteem (ainult elektrisõidukid): kõrgepingeaku olekut jälgitakse ning talitlushäire tuvastamise korral kuvatakse teade Kia Connecti rakenduses ja juhtpaneelil. Kui talitlushäire võib põhjustada sõiduki kahjustusi või füüsilist kahju teile või teistele isikutele vastava sõiduki sees või ümbruses, siis jagame seda teavet ja teie sõiduki valmistajatehase tähist (VIN-koodi) Kia riikliku müügiettevõttega või Kia edasimüüjaga, kes võib teiega otse ühendust võtta, et hoiatada teid talitlushäire eest ning võimalike kahjustuste või füüsilise kahju eest. Pärast andmete kättesaamist meilt töötleb Kia riiklik müügiettevõte või Kia edasimüüja selliseid andmeid eraldi ja sõltumatu vastutava töötlejana. Pange tähele, et me jagame selliseid andmeid üksnes siis, kui talitlushäire on tõsine ning valitseb sõiduki kahjustamise või füüsilise kahju oht.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: asukoha andmed (GPS-andmed), õhukonditsioneeri olek, mootori olek, uste/pakiruumiluugi/kapoti/katuseluugi/akende olek, õhutemperatuur, jääeemalduse olek, laadimisolek, roolisoojenduse olek, küljepeegli/tahavaatepeegli soojenduse olek, rehvirõhu olek, 12 V aku olek, talitlushäirete märgulambi olek, kütusetaseme olek, pesuvedeliku olek, piduriõli hoiatustule olek, unerežiimi olek, aeg, kaugäratuse ooteaeg, süsteemi katkestuse hoiatuse olek, tagatule olek, ohutulede olek.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik kõrgepingeaku oleku jälgimiseks, et täita lepingut, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)). Vastava info jagamine kolmandate osapooltega (nagu eespool nimetatud) on vajalik meie õigustatud huvide tõttu, kuid ka meie klientide ja kolmandate osaliste huvide tõttu (GDPR) art 6 (1) f)). Õigustatud huvid on meie teenuste nõuetekohase pakkumise ja talitluse tagamine, turvaliste teenuste ja toodete pakkumine meie ning Kia kontserni klientidele, klientide tervise ja elu kaitsmine, meie klientide omandi kaitsmine ning muude sõidukis või sõiduki läheduses viibivate inimeste tervise, elu ja omandi kaitsmine.

5.6.

Kasutamise kaugseire

5.6.1.

Parkimisteenuse režiim: see teenus võimaldab jälgida sõiduki asukohta, aega, mil süüde viimati välja lülitati, sõiduaega, läbitud vahemaad ja suurimat kiirust Kia Connecti rakenduse kaudu.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), asukoha andmed (GPS-andmed), parkimisteenuse režiimi oleku teave (aktiveerimise olek, parkimisteenuse režiimi algus- ja lõppaeg, kestus, läbisõidumõõdiku aeg, mootori tühikäigu aeg, maksimumkiirus, sõidukaugus), sõiduki indikaatorid (asukoht, kiirus, aeg, täpsus, suund).
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)).

5.6.2.

Hoiatusteenus: see teenus võimaldab teil saada teateid Kia Connecti rakenduses, kui teie sõiduk ületab valitud sõidukauguse, kiiruspiirangu ja tühikäigu aja limiidi, mille olete varem määranud Kia Connecti rakenduses. Lubatud sõiduulatust arvestatakse asukohast, kus hoiatus aktiveeriti.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), kuupäeva- ja ajatemplid, asukoha andmed (GPS-andmed), hoiatusteenuse oleku teave (aktiveerimisolek, hoiatusteenuse oleku algus- ja lõppaeg, tööaeg, läbisõidumõõdiku aeg, mootori tühikäigu aeg, maksimumkiirus, sõidukaugus), sõiduki indikaatorid (asukoht, kiirus, aeg, täpsus, suund), valitud läbisõidu limiit, valitud kiiruspiirang, valitud tühikäiguaja limiit.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)).

5.6.3.

Geopiirde hoiatus: see teenus võimaldab teil saada teateid Kia Connecti rakenduses, kui teie sõiduk väljub lubatud piirkonnast või siseneb keelatud piirkonda. Lubatud ja keelatud alade piirdeid saate seadistada Kia Connecti rakenduses.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), kuupäeva- ja ajatemplid, asukoha andmed (GPS-andmed), geopiirde hoiatuse teave (aktiveerimise olek, geopiirde hoiatuse oleku algus- ja lõppaeg, tööaeg, läbisõidumõõdiku aeg, mootori tühikäigu aeg, maksimumkiirus, sõidukaugus), sõiduki indikaatorid (asukoht, kiirus, aeg, täpsus, suund), valitud lubatud piirkonnad, valitud keelatud piirkonnad.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)).

5.6.4.

Kiirusehoiatus: juhtpaneelil aktiveerimise korral võimaldab see teenus teil saada teateid Kia Connecti rakenduses, kui teie sõiduk ületab kiiruspiirangu, mille olete eelseadistanud Kia Connecti rakenduses.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), kuupäeva- ja ajatempel, asukoha andmed (GPS-andmed), kiiruse hoiatuse oleku teave (aktiveerimise olek, kiiruse hoiaku oleku algus- ja lõppaeg, tööaeg, läbisõidu aeg, mootori tühikäigu aeg, maksimumkiirus, sõidukaugus), sõiduki indikaatorid (asukoht, kiirus, aeg, täpsus, suund), valitud kiiruspiirang.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)).

5.6.5.

Ajapiirde hoiatus: see teenus võimaldab teil saada teateid Kia Connecti rakenduses, kui teie sõidukiga sõidetakse väljaspool ajaakent, mille olete eelseadistanud Kia Connecti rakenduses.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), kuupäeva- ja ajatemplid, asukoha andmed (GPS-andmed), ajapiirde hoiatuse oleku teave (aktiveerimise olek, ajapiirde hoiatuse algus- ja lõppaeg, tööaeg, läbisõidunäidiku aeg, mootori tühikäigu aeg, maksimumkiirus, sõidukaugus), sõiduki indikaatorid (asukoht, kiirus, aeg, täpsus, suund), valitud ajaaknad.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)).

5.6.6.

Tühikäigu hoiatus: see teenus võimaldab saata kasutajale teavitusi Kia Connecti rakenduse kaudu, kui teie sõidukiga ületatakse Kia Connecti rakenduses määratud tühikäigu limiiti.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), kuupäeva- ja ajatemplid, asukoha andmed (GPS-andmed), tühikäigu hoiatuse oleku teave (aktiveerimise olek, tühikäigu hoiatuse oleku algus- ja lõppaeg, tööaeg, läbisõidunäidiku aeg, mootori tühikäigu aeg, maksimumkiirus, sõidukaugus), sõiduki indikaatorid (asukoht, kiirus, aeg, täpsus, suund), valitud tühikäiguaja limiit.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)).

5.7.

Eelistatud edasimüüja teave
See teenus võimaldab sünkroonida eelistatud edasimüüja teavet teie kontode vahel MyKia veebisaidil ja Kia Connecti rakenduses. Sünkroonimine on valikuline ja see tuleb soovi korral aktiveerida. Kui te ei soovi „Eelistatud edasimüüja“ teavet sünkroonida, on „Eelistatud edasimüüja“ funktsioon Kia Connecti rakenduses endiselt kättesaadav, kuid kuvatav teave erineb MyKia veebisaidi teabest.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), e-posti aadress, UUID, edasimüüja nimi, edasimüüja aadress, edasimüüja kontaktandmed, edasimüüja teave, edasimüüja lahtiolekuajad.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

5.8.

Digivõti
See teenus võimaldab teil kasutada nutitelefoni selliste teenuste jaoks nagu sõiduki lukustamine ja avamine, sõiduki kliimaseadme aktiveerimine või sõiduki käivitamine (sõiduki seest), kasutades nutitelefoni sisseehitatud ultralairiba (UWB) funktsiooni ja lähiväljaside (NFC) funktsiooni. See võimaldab teil jagada ja hallata oma digivõtit kuni kolmel lisaseadmel, nt pereliikmete ja sõpradega. Pange tähele, et selle teenuse kasutamisel jagatakse andmeid mobiilse nutiseadme ja sõiduki vahel, kasutades UWB või NFC funktsiooni. Meile neid andmeid ei edastata.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: kasutaja ID, profiilinimi, e-posti aadress, telefoninumber, nutiseadme andmed (seadme ID, seadme nimi, seadme tüüp, operatsioonisüsteemi versioon, rakenduse versioon), digivõtme andmed (näiteks digivõtme ID, digivõtme olek, digivõtme tüüp, juurdepääsu luba/profiil, sõiduki ID, füüsiliste FOB-võtmete ID, jagatud võtmete arv), jagatud digivõtmete kohta: lisaandmed, s.h digivõtme kasutamise algus- ja lõppkuupäev (või fikseeritud tähtaeg), jagatud digivõtme kasutaja(te) nimi, teie määratud kasutaja autentimise poliitika / autoriseerimise profiil, diagnostika andmed (veakoodid), sõiduki oleku andmed.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).

5.9.

Auto jagamine
Saate jagada kaugteenuseid teiste kasutajatega Kia Connect rakenduse funktsiooni abil “Taotle auto jagamist”. Sellisel juhul töötleme teatud sõiduki ja kasutajakontoga seotud andmeid, et alustada ja menetleda teie jagamise taotlust. Jagamise taotluse andmed, nagu teie nimi ja PIN-kood, edastatakse teise kasutaja Kia Connect rakenduse kontole ja töödeldakse seal. Teine kasutaja saab kasutada Kia Connect rakendust seotud sõiduki jaoks samamoodi nagu teie. Samuti saab ta kasutada funktsiooni “Leia mu auto”.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: PIN-kood, valmistajatehase tähis (VIN-kood), teie kasutajanimi ja teise kasutaja telefoninumber.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)) ning seoses meie õigustatud huviga oma teenuste pakkumiseks (GDPR art. 6 (1) f)). Pange tähele, et kui kasutate seda teenust, jagate teiste kasutajatega kõiki oma isikuandmeid, välja arvatud sisselogimisandmed, mis on salvestatud teie Kia Connect rakenduse kontol. Saate selle funktsiooni igal ajal inaktiveerida. Inaktiveerimisel lõpetatakse andmete jagamine ja me kustutame kõik jagatud andmed teise kasutaja Kia Connect rakenduse kontol

5.10.

Avamenüü kaart ja otsinguriba
Avamenüü kaart kuvab teie hetkeasukohta. Avamenüü otsinguriba saab kasutada huvipunktide otsimiseks.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: asukoha andmed (GPS-andmed), otsingu märksõna, nutitelefoni keeleseaded.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

5.11.

Touch ID ja Face ID (iOS) või sõrmejälje- ja näotuvastuse (Android) kasutamine
Teatud Kia Connecti rakendusfunktsioone saate avada, kasutades Touch ID või Face ID (iOS) rakendusi või sõrmejälje- ja näotuvastust (Android). Teie biomeetrilised andmed salvestatakse ainult teie nutitelefonis ega edastata meile ning me ei saa nendele andmetele juurdepääsu. Kia Connecti rakendusele edastatakse teie nutitelefoni süsteemi funktsiooni kaudu teavet ainult selle kohta, kas biomeetriliste andmete kontroll oli edukas. Saate Touch ID või Face ID (iOS) rakenduste või sõrmejälje- ja näotuvastuse (Android) kasutamise oma nutitelefoni vastavates seadetes igal ajal välja lülitada.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: teave selle kohta, kas biomeetriliste andmete kontroll õnnestus.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

5.12.

Firebase Crashlytic
Kia Connect rakenduse ja teenuste turvalisuse ja stabiilsuse parandamiseks toetume anonümiseeritud veaaruannetele. Sel eesmärgil kasutame teenust “Firebase Crashlytics”, mida pakub ettevõte Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.
Et pakkuda meile anonümiseeritud veaaruandeid Kia Connect rakenduse krahhi või talitlushäire korral, kogub “Firebase Crashlytics” allpool nimetatud andmeid ja edastab need Google'i serveritesse USAs. Pange tähele, et meile edastatud veaaruanded ei sisalda andmeid, mille abil saaksime tuvastada kasutaja identiteeti. Kõik “Firebase Crashlytics'i” kogutud ja salvestatud andmed kustutatakse 90 päeva möödudes andmete kogumisest.
Lisateavet “Firebase Crashlytics'i” kohta ja selle kohta, kuidas Google teie isikuandmeid töötleb, leiate järgmistelt linkidelt:
https://firebase.google.com/
https://firebase.google.com/terms/crashlytics/
https://firebase.google.com/support/privacy
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: rakenduse olek krahhi hetkel, installi UUID, krahhi jäljed, mobiiliseadme tootja ja operatsioonisüsteem ning viimatised logiteated
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide tõttu (GDPR art. 6 (1) f)). Meie õigustatud huvid on: Kia Connect rakenduse ja meie teenuste turvalisuse ja stabiilsuse tagamine.

5.13.

Toote ja teenuse täiustamine
Kui aktiveerite „Toote/teenuse täiustamise“, töötleme teie nõusoleku alusel sõiduki jõudluse, kasutamise, töötamise ja seisukorraga seotud andmeid, et parandada toote ning teenuse kvaliteeti. Teie nõusolek on vabatahtlik ja te saate selle igal ajal vastava nupu inaktiveerimisega tagasi võtta. Teie nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmete töötlemise õiguspärasust enne nõusoleku tagasivõtmist. Kui andmed on kogutud ja saadetud meie serveritesse, anonümiseerime need 7 päeva jooksul. Suvandi „Toote/teenuse täiustamine“ aktiveerimiseks on tehnilistel põhjustel vajalik ka geograafilise infosüsteemi (GIS) aktiveerimine.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: õhu reguleerimissüsteemi oleku teave, aku oleku teave, tehniliste ja stabiilsusega seotud süsteemide oleku teave, armatuurlaua kasutamise ja oleku teave, õhukonditsioneeri ja kütteseadmega seotud teave, mootori, piduri ja jõuülekandega seotud teave, funktsioonidega seotud oleku teave, käikude ja kütusekuluga seotud teave, hoiatus- ja abisüsteemiga seotud teave, rooli ja rehvidega seotud teave, mootori ja laadimisega seotud teave, elektriauto (EV) spetsiifilise kasutamisega ja olekuga seotud teave, multimeediumi kasutamise (nt meeldimisfunktsioon) ja oleku teave ning asukoha andmed (GPS-andmed) ja kiiruse teave.
Õiguslik alus: töötlemine põhineb teie eelneval nõusolekul (GDPR art 6 (1) a)).

6.

Juhtpaneel ja In-Cari teenused

6.1.

Teavituskeskus
Teavituskeskus: teavituskeskus võimaldab kasutajal saada teateid Kialt juhtpaneeli ekraani kaudu. Sellised teated võivad hõlmata muuhulgas tagasikutsumise kampaania teateid teie sõiduki kohta, hoolduse ja hooldustoimingute meeldetuletusi.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), järjestuse ID, lugemise olek, lugemise aeg, UTC aeg.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)).

6.2.

Kia Connect Live'i teenused
Kia Connect Live'i teenused võimaldavad teil kasutada järgmisi funktsioone.
Reaalajas liiklusteave ja veebipõhine navigatsioon: see teenus edastab reaalajas liiklusteavet marsruutide arvutamiseks ja liiklusolukorra kuvamiseks. Veebipõhine navigatsioon võimaldab teil navigeerida soovitud asukohta, kasutades reaalaja liiklusteavet kombineerituna varasemate liiklusandmetega.
Elektrisõiduki marsruudi planeerija (ainult elektrisõidukite ja pistikhübriidelektrisõidukite jaoks): navigeerimise sihtkoha määramisel sõiduki sisseehitatud navigeerimissüsteemis hindab see teenus, kas sihtkohta jõudmiseks on tarvis laadimispeatust. Kui laadimispeatus on sõiduki hetkelaetuse ja hinnangulise energiakulu põhjal vajalik, lisab teenus kalkuleeritud marsruudile automaatselt ühe või mitu laadimispeatust vahepeatustena. See teenus kohandab automaatselt kavandatud laadimispeatusi, kui juht otsustab teha varasema laadimispeatuse, jättes kavandatud laadimispeatuse vahele, või kui sõiduolude tõttu on energiakulu oodatust suurem.
Reaalajas teave huvipunktide kohta: see teenus annab teavet lähedalasuvate huvipunktide kohta sõiduki hetkeasukoha põhjal. Veel võimaldab see teenus otsida lähedalasuvaid huvipunkte aktiivselt kategooria alusel. Ühilduvatel sõidukitel täiustatakse seda teenust andmetega, mida pakub meie partner 4.screen GmbH. Lisateavet vt punktist 12.6.
Ilmateade: see teenus edastab kohalikku ilmateadet teie hetkeasukoha põhjal.
Parkimine: see teenus annab teavet tänaval ja parkimisalal parkimise kohta, lähtudes hetkeasukohast, lähedalasuva sihtkoha, lähedalasuva kerimisriba märgistuse ja lähedalasuva linna keskuse teabest.
Elektriauto huvipunktid (ainult elektriautod ja pistikühendusega hübriidsõidukid): see teenus annab teavet lähedalasuvate laadimispunktide kohta, sealhulgas kättesaadavuse kohta hetkeasukoha põhjal.
Edasimüüja huvipunktid: see teenus pakub Kia edasimüüjate asukohaandmeid sõiduki hetkeasukoha põhjal.
Kiiruskaamera / ohtlike tsoonide hoiatused (kui need on teie riigis seadusega lubatud): see teenus annab hoiatusi piirkondades, kus avariid on eriti sagedad, ja hoiatab teid võimalike avariikohtade või kiiruskaamerate eest.
Sports League: see teenus annab teavet valitud spordialade ja liigade möödunud ning tulevaste sündmuste kohta.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: asukoha andmed (GPS-andmed), teenuse taotlused ja vastused serveri otsingule (huvipunkti (POI) andmed), edasimüüja POI andmed, kütusega seotud teave, parkimisega seotud teave, elektrisõiduki (EV) jaama teave, ilmateade), liiklusteave, pikkusühik (km, miilid, meetrid), keele seadistused, telekomi teenusepakkuja teave, sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), autojuhi ID, hoolduse ID, telefoninumber, kuupäev ja kohalik aeg, aruande versioon, navigatsiooniseade (nt riistvaraversioon, tarkvaraversioon), marsruudi teave (alguspunkt, seadistused, sihtpunkt, eeldatav aeg), liigamängu teabe päring, mängu teabe päring, meeskonnamängu teabe päring, liiga ID, liigamängu versioon, meeskonnakoodi ID, huvipakkuva riigi ID, riigikood, liiga versioon, meeskonna versioon, logo versioon.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)).
Samuti töötleme ülalnimetatud andmeid Kia Connect Live'i teenuste täiustamise eesmärgil.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide tõttu (GDPR art 6 (1) f)). Meie õigustatud huvi on Kia Connect Live'i teenuste täiustamine.

6.3.

Veebipõhine häältuvastus
See teenus võimaldab teil kasutada häälkäsklusi, et saada juurdepääs Kia Connect Live'i teenustele ja neid kasutada ning koostada ja saata tekstsõnumeid ühendatud mobiilseadme kaudu. Veebipõhine kõnetuvastus toimib veebikeskkonnas (pilves). Meie teenuse aktiveerimisel aktiveeritakse sõiduki juhtpaneelil veebipõhine kõnetuvastus vaikeseadistusena. See teenus nõuab teie isikuandmete (s.t kõnenäidiste) edastamist meie teenusepakkujale Cerence B.V ja alamtöötlejatele, kes võivad asuda väljaspool EL-i/EMP riike ega pruugi võimaldada piisavat andmekaitset (täpsemaid andmeid vt punktist 14 ja 15). Saate takistada oma isikuandmete edastamist ettevõttele Cerence B.V. ja selle alamtöötlejatele, inaktiveerides veebipõhise kõnetuvastuse teenuse juhtpaneeli vastavates seadistuses. Kui inaktiveerite veebipõhise kõnetuvastuse teenuse, võib kõnetuvastuse funktsioon teie sõidukil olla piiratud või inaktiveeritud.
Cerence B.V.muudab häälenäidised tekstinäidisteks, tõlgendades neid semantiliselt (vajaduse korral), ja saadab seejärel tulemused tagasi sõidukile.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: häälsalvestused, asukoha andmed (GPS-andmed), huvipunkt (POI), Cerence'i kasutaja ID. Viimane on kordumatu ID Cerence B.V. serveris registreerumiseks. Cerence'i kasutaja ID ja sõiduki identifitseerimisnumber (VIN) või mis tahes muud identifikaatorid ei ole omavahel seotud. See tähendab, et Cerence B.V. ei saa tuvastada füüsilist isikut temale edastatud andmete põhjal.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).
Häälenäidiseid ja asukoha andmeid (GPS-andmed) kogutakse ning salvestatakse ka veebipõhise häältuvastuse teenuse pakkumiseks ja täiustamiseks.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik meie õigustatud huvides (GDPR art 6 (1) f)). Meie õigustatud huvid on: oma teenuste täiustamine.

6.4.

Isikliku kalendri/navigatsiooni sünkroonimine
See teenus võimaldab teil sünkroonida Google'i või Apple'i kalendrit oma nutitelefonis juhtpaneeli integreeritud kalendri funktsiooniga. See võimaldab vaadata teie isiklikku kalendrit juhtpaneeli ekraanil / Kia Connecti rakenduses ja kasutada seda sihtkoha määramiseks. See teenus ühildub Google Calendari ja Apple Calendari funktsioonidega.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), e-posti aadress, e-posti kalendri ID, Google'i või iCloudi parool, kalendrikirjed (kohtumise pealkiri, kuupäev ja kellaaeg, aadress).
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)).

6.5.

Muusika voogedastus
See teenus võimaldab teil nautida oma lemmikmuusika ja audiomaterjali (taskuhääling, audioraamatud) voogedastusteenuseid integreeritud ekraani ja kõlarite kaudu sõiduki teabe- ja meelelahutussüsteemi abil. Pange tähele, et see teenus ei sisalda vastava voogedastusteenuse tellimust. Teie lemmik voogedastusteenuse pakkuja konto ja tellimus tuleb luua eraldi. See teenus pole juhtpaneelil vaikimisi aktiveeritud, vaid see tuleb aktiveerida Kia Connect Store'i kaudu. Teenus on kättesaadav kuni kolme aasta jooksul alates teenuse aktiveerimisest Kia Connect Store'is. Lisateavet selle teenuse kohta leiate Kia Connecti kasutustingimuste punktist 4.2.2 (d).
Sellel eesmärgil töödeldakse järgmiseid isikuandmete kategooriaid: kasutaja autentimise andmed (e-posti aadress, kasutaja identifikaator), teenuse andmed (märgistatud sisselogimisandmed iga sisupakkuja jaoks), sõiduki andmed (VIN-kood, kaubamärk, mootori tüüp, registreerimisriik, mudeli nimi, mudeli aasta, juhtpaneeli platvorm, juhtpaneeli mudel), garantii alguskuupäev.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).

6.6.

Sõidukiga seotud teated

6.6.1.

Tagasikutsumise kampaaniate teated: me saadame teile teateid tagasikutsumise kampaania(te) kohta, mis puudutavad teie sõidukit, kasutades eespool nimetatud teavituskeskust. Tagasikutsumise kampaaniate teated võidakse teile saata ka muude kanalite kaudu (nt Kia Connecti rakenduse kaudu, teie registreeritud e-posti aadressil või tavakirja teel).
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), järjestuse tunnus, lugemise olek, UTC aeg, läbisõidumõõdik, garantii alguskuupäev.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)).

6.6.2.

Hoolduse meeldetuletused: me saadame teile meeldetuletusi teie Kia sõiduki eelseisvate regulaarsete hoolduskuupäevade kohta, kasutades eespool nimetatud teavituskeskust.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), järjestuse tunnus, lugemise olek, UTC aeg, läbisõidumõõdik, garantii alguskuupäev.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

6.6.3.

Hooldustoimingu teated: me võime teid teavitada ka saabuvatest soovitatavatest hooldustoimingutest (nt tarkvara värskendused, osa vahetamine täiustatud osa vastu või kvaliteedikontrollid teatud sõidukikomponentidel). Teavet soovitatavate hooldustoimingute kohta võidakse teile pakkuda eespool nimetatud teavituskeskuse kaudu ja/või Kia Connecti rakenduses või e-kirja kaudu teie registreeritud e-posti aadressil.
See töötlemine toimub teie eelneva nõusoleku alusel, mille saate anda, aktiveerides vastava nõusoleku nupu Kia Connecti rakenduse nõusolekute loendis. Nõusolek on vabatahtlik ja selle saab igal ajal tagasi võtta (nt inaktiveerides vastava nõusoleku nupu Kia Connecti rakenduse nõusolekute loendis). Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta selle nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse seaduspärasust enne nõusoleku tagasivõtmist.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN)), järjestuse tunnus, lugemise olek, UTC aeg, läbisõit, garantii alguskuupäev.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)).

6.6.4.

Sõiduki kohustusliku ülevaatuse meeldetuletused (näiteks TÜV Saksamaal või MOT Ühendkuningriigis): me teavitame teid sõiduki kohustusliku ülevaatuse saabuvatest tähtaegadest. Näiteks Ühendkuningriigis tuletatakse meelde transpordiministeeriumi (Ministry of Transport) katse tähtaega (mida üldjuhul nimetatakse MOT). Välja arvatud MOT puhul Ühendkuningriigis, eeldab selle teenuse kasutamine, et esitate Kiale õiged andmed sõiduki viimase kohustusliku ülevaatuse kohta ja sõiduki esmaregistreerimise kuupäeva kohta. Ühendkuningriigis registreeritud sõidukite puhul oleme volitatud Ühendkuningriigi valitsuse Transpordiministeeriumi (“DfT”) poolt pääsema ligi teatud Transpordiministeeriumi MOT ajaloo API andmetele. Kuna me tavaliselt ei töötle sõiduki numbrimärke, teeme koostööd ettevõttega Kia UK Limited, võrdlemaks sõiduki numbrimärke VIN-koodiga, et saaksime teile teenust pakkuda.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), järjestuse tunnus, lugemise olek, UTC aeg, läbisõidumõõdik, garantii alguskuupäev, sõiduki viimase ülevaatuse kuupäev, esmaregistreerimise kuupäev; teenuste puhul Ühendkuningriigis: MOT tähtajad, sõiduki numbrimärk, valmistajatehase tähis (VIN-kood).
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

6.7.

USB muusika ja raadio meeldimisnupp
USB muusika ja raadio meeldimisnupp võimaldab teil märgistada lugusid ja lisada neid teie lemmiklaulude esitlusloendisse. Meelelahutussüsteemi integreeritud meeldimisnupu abil saate märkida, kas laul teile meeldib või mitte.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: allika tüüp (USB muusika, raadio, BT muusika), laulu nimi, artist ja album, teave meeldimise/mittemeeldimise kohta, asukoha andmed (GPS-andmed), ümbritseva õhu temperatuur, sõiduki kiirus, ilma (teie hetkeasukoha põhjal) ja aja teave.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art 6 (1) b)).

7.

Küberturvalisuse standardid
Kui aktiveerite teenused juhtpaneelil, ja olenevalt teie sõiduki tehnilisest varustusest, siis kogume ja töötleme teie sõiduki turvajuhtumiga seotud andmeid, Kia sõidukite ja toodete nõutud küberturvalisuse standardite haldamiseks ja jälgimiseks. Kuid esmalt säilitatakse sellised andmed teie sõidukis. Üksnes ebatavaliste signaalide tuvastamisel saadetakse andmed meie süsteemidesse täiendavaks analüüsimiseks. Selliseid andmeid ei edastata sõidukist pidevalt ja teie sõiduk salvestab perioodiliselt viimased 100 genereeritud turvajuhtumit. Uue turvajuhtumi korral kustutatakse vanim turvajuhtum ja sellega seotud andmed.
Me jagame vastavaid andmeid ettevõttega Kia Corporation, 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, Soul, 06797, Korea Vabariik (“Kia HQ”), et Kia HQ saaks jälgida vastavate Kia sõidukite ja toodete nõutud küberturvalisuse standardeid operatiivsel ja tehnilisel tasandil. See tähendab, et andmeid töödeldakse ja analüüsitakse küberturbe ohtude ja haavatavuse ennetamiseks, potentsiaalsete küberrünakute tuvastatud ohtudele reageerimiseks ja nende kõrvaldamiseks ning Kia sõidukite ja toodete nõuetekohase turvalisuse tagamiseks.
Pange tähele, et meie ja Kia HQ töötleme teie isikuandmeid sellistel eesmärkidel kaasvastutavate töötlejatena.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmiseid isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood) ja turvajuhtumiga seotud andmed (genereeritud turvajuhtumi ajatempel ning info komponendi/kontrolli kohta, mis registreeris ja tuvastas turvajuhtumi). Õiguslik alus: ettevõtte Kia HQ jaoks on töötlemine vajalik oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (GDPR art 6 (1) c)) ning ettevõtte Kia HQ õigustatud huvide tõttu (GDPR art 6 (1) f)). Kia HQ õigustatud huvid on: Kia sõidukite turvalisuse tagamine ja parendamine. Meie jaoks on töötlemine vajalik meie ja ettevõtte Kia HQ õigustatud huvide tõttu (GDPR art 6 (1) f)). Meie õigustatud huvid on: Kia HQ aitamine kohalduvate seaduste täitmisel ning Kia sõidukite turvalisuse tagamine ja parendamine.

8.

Õhukaudsed (OTA) värskendused

8.1.

Kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskendus
„Kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskendus“ võimaldab:
kaartide värskendamist sõiduki navigatsioonisüsteemis („Kaardivärskendus“); ja/või
teabe-meelelahutussüsteemi värskendamist või juhtpaneeli tarkvara täiustamist („Teabe-meelelahutussüsteem“);
meie serveritest integreeritud telemaatikasüsteemi niinimetatud õhu kaudu“ meetodil.
Kaartide ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskendus on teie taotletud teenuste osa ja seetõttu on see vaikimis aktiveeritud.
Lisateavet kaardivärskenduse ja teabe-meelelahutussüsteemi OTA värskenduse kohta leiate Kia Connecti kasutustingimuste punktist 4.2.3. (b).
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), sõiduki tarkvaraversioon, diagnostika veakoodid, sõiduki tootmiskuupäev, asukoha andmed (GPS-andmed), telekommunikatsiooni teenusepakkuja, keele seadistused, riigi või piirkonna kood, juhtpaneeli identifikaatorid (tüüp, süsteemi versioon, platvorm, tootja), seotud metaandmed.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).
Segaduste vältimiseks, kui saate kaardivärskendused ja/või teabe-meelelahutussüsteemi värskendused järgmiselt veebilehelt https://update.kia.com/EU/E1/Main või edasimüüja käest, ei pakuta neid värskendusi teile „õhu kaudu“ meetodil ja meie ei kontrolli sellega seotud isikuandmete töötlemist.

8.2.

Sõidukisüsteemi OTA värskendus
Sõidukisüsteemi OTA värskendus võimaldab värskendada sõiduki teatud juhtseadiste installitud tarkvara uuema tarkvaraversiooniga või uuendatud parameetritega („Sõidukisüsteemi värskendus“) meie serveritest, kasutades „õhu kaudu“ värskendamise meetodit. Pakume teile sõidukisüsteemi õhukaudseid värskendusi erinevatel põhjustel ja otstarvetel, näiteks defekti kõrvaldamiseks garantiiperioodi jooksul, tootja garantii raames või muudel ohutusega seotud põhjustel. Lisateavet sõidukisüsteemi OTA värskenduste kohta leiate Kia Connecti kasutustingimuste punktist 4.2.3. (c).
Pange tähele, et seoses sõidukisüsteemi OTA värskenduste pakkumisega (sealhulgas sõidukisüsteemi OTA värskenduste tõhusamaks ja mugavamaks muutmiseks, tagades sõidukisüsteemi OTA värskenduste vastavuse tehnilistele nõuetele ja standarditele (eriti seoses küberturvalisusega ja süsteemi stabiilsusega) ning sõidukisüsteemi OTA värskenduste juurutamise ja jälgimise juhtimisega ülemaailmsel tasandil), jagame teie isikuandmeid ettevõttega Kia Europe GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Saksamaa (“Kia EU”). Kia EU ja meie töötleme teie isikuandmeid kaasvastutavate töötlejatena.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN-kood), sõiduki oleku andmed (süüde, kliimaseade, aku, esikapott, käigukangi asend, tuled, seisupidur), kasutamise ajalugu (OTA värskendus), diagnostika andmed (veakoodid, OTA tulemus, tarkvara taastamise tulemus) ja tarkvaraversiooni andmed (elektrooniline juhtseade), sõiduki lähteversiooni ID, sõiduki sihtversiooni ID, pakkumise olek, paketi nimi, värskendamise tulemus, TMU telefoninumber (MDN või MIN), telekommunikatsiooni ettevõte, seadme ID, platvormi tootja, platvormi nimi, OMADM-i versioon.
Õiguslik alus: meie jaoks on töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)) ning samuti meie ja Kia EU õigustatud huvide tõttu (GDPR art. 6 (1) f)). Õigustatud huvid on: sõiduki õhukaudsete värskenduste tõhusamaks ja mugavamaks muutmine ning tagamine, et Sõidukisüsteemi õhukaudsed värskendused vastavad tehnilistele nõutele ja standarditele, eriti seoses küberturvalisuse ja süsteemi stabiilsusega. Kia EU jaoks on töötlemine vajalik seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (GDPR art. 6 (1) c)) ning Kia EU ja teiste Kia kontserni liikmete õigustatud huvide tõttu (GDPR art. 6 (1) f)).
Õigustatud huvid on: tagamine, et Kia EU ja muud Kia kontserni liikmed täidaksid seadusest tulenevaid kohustusi; tagamine, et Kia – kui Kia kontserni liige – suudaks tagada head ja nõuetekohast teenust oma klientidele, muutes sõidukisüsteemi OTA värskendused tõhusamaks ja mugavamaks; sõidukisüsteemi OTA värskenduste juurutamise ja jälgimise juhtimine ülemaailmsel tasandil; ning tagamine, et sõidukisüsteemi OTA värskendused vastaksid tehnilistele nõuetele ja standarditele, eriti seoses küberturvalisuse ja süsteemi stabiilsusega.
Segaduste vältimiseks, kui saate sõidukisüsteemi värskendusi veebilehelt https://update.kia.com/EU/E1/Main või edasimüüja käest, ei pakuta neid värskendusi „õhu kaudu“ meetodil ja meie ei kontrolli sellega seotud isikuandmete töötlemist.

9.

Versiooniuuendused

9.1.

Üldist
Nagu öeldud Kia Connecti kasutustingimustes, pakub Kia versiooniuuendusi. Versiooniuuendusi saab osta Kia Connecti rakenduse poest („Kia Connect Store“). Lisateavet versiooniuuenduste kohta leiate Kia Connecti kasutustingimuste punktist 5.
Versiooniuuendused ise ei nõua isikuandmete töötlemist, välja arvatud juhtudel, kui vastav versiooniuuendus sisaldab eespool nimetatud teenust või on sellega seotud. Sellisel juhul teavitame teid isikuandmete töötlemisega seoses selle teenusega vastavas jaotises eespool. Pange tähele, et mõnedel juhtudel on versiooniuuenduse installimiseks nõutav teenuse „Sõidukisüsteemi OTA versiooniuuendus“ kasutamine. Lisateavet isikuandmete töötlemise kohta seoses „Sõidukisüsteemi OTA versiooniuuendusega“ ja sellise töötlemise õigusliku aluse kohta leiate punktist 8.2.
Iga versiooniuuendus seotakse konkreetse sõidukiga selle kordumatu sõiduki identifitseerimisnumbri (VIN-koodi) alusel. See tähendab, et me töötleme teavet ostetud versiooniuuenduse kohta, vastavat VIN-koodi ja andmeid sõiduki elektroonilise juhtseadme kohta. Töötlemine on vajalik asjaomase versiooniuuenduse ostmisega seotud lepingu täitmiseks (lõige 6 (1) b) GDPR).

9.2.

Kasutajate teavitamine versiooniuuendustest
Sõiduki saab siduda mitme kasutaja Kia Connect kontoga. Sellisel juhul teavitame kasutajat, kes sidus esimesena oma Kia Connect konto vastava sõidukiga („Peakasutaja“), ja kõiki teisi kasutajaid, kes on sidunud sõiduki oma Kia Connect kontoga („Ühiskasutajad“), e-posti teel versiooniuuenduse ostmisest ühiskasutaja poolt ning vastava versiooniuuenduse aktiveerimisest ja inaktiveerimisest (kui kohaldub).
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), nimi, e-posti aadress, tehnilised andmed (nt seadme teave, IP-aadress, kasutaja ID, UUID), vastava versiooniuuendusega seotud andmed.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).

10.

Kia Connect Store ja ostmise protsess
Saate valida versiooniuuendusi ning osta ja/või aktiveerida neid Kia Connect Store'is (nagu sätestatud punktis 9.1). Täpsemat teavet teie isikuandmete töötlemise kohta seoses Kia Connect Store'i ja ostmise protsessiga leiate Kia Connect Store'i privaatsusteatisest, mis on Kia Connect Store'is ja samuti siin: https://connect.kia.com/eu/downloads

11.

Makse töötlemine
Teie makse töötlemisel kehtib eraldi privaatsusteatis (“Kia Pay privaatsusteatis”), mis tehakse teile kättesaadavaks enne makse tegemist vastava versiooniuuenduse eest Kia Connect Store'is. Eraldi Kia Pay privaatsusteatis on ka siin: https://connect.kia.com/eu/downloads.

12.

Muud töötlemistoimingud
Peale eespool nimetatud töötlemistoimingute töötleme teie isikuandmeid ka järgmisel otstarbel.

12.1.

Kommunikatsioon: me töötleme teie isikuandmeid teiega suhtlemise eesmärgil seoses teenusega või lepinguga, mille olete meiega sõlminud (nt klienditoe pakkumiseks, teavitamiseks tehnilistest probleemidest seoses teenustega, meie lepinguliste kohustuste täitmiseks, teie teavitamiseks Kia Connecti kasutustingimuste või käesoleva privaatsusavalduse muudatustest) erinevate suhtluskanalite abil, sealhulgas teie sõiduki juhtpaneel (nt teavituskeskuse või teabe-meelelahutussüsteemi kaudu), e-post, telefon ja teavitused Kia Connect rakenduses (Kia Connecti rakenduses on selleks otstarbeks eraldi kirjakast). Kui teil on Kia Connect rakendus seadmele installitud ja te lubate tõuketeavitused seadme seadistuste kaudu, töötleme teie isikuandmeid, et teavitada teid küsimustest ja värskendustest, mis on vajalikud Kia Connect rakenduste funktsioonide säilitamiseks (näiteks teavitus vajalikust turvavärskendusest või katkenud sõidukühendusest). Kui võtate meiega ühendust saadaolevate suhtluskanalite kaudu (nt kontaktivorm meie veebisaidil, e-post või telefon), töötleme teie isikuandmeid teie päringu töötlemiseks ja teiega suhtlemiseks seoses teie päringuga. Teatud väljad Kia Connecti rakenduse kontaktivormil on eeltäidetud, et muuta kontaktivormi kasutamine teie jaoks mugavamaks. Teabe saamiseks kommunikatsiooni kohta seoses meie turundustegevusega vt punkt 12.3. Teabe saamiseks meie suhtlemise kohta teiega seoses teie sõidukile ostetud versiooniuuendustega vt punkt 9.2.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumber), teavituskeskuse kasutamisega seotud andmed (nt kordumatud identifikaatorid, sh sõiduki valmistajatehase tähis (VIN-kood), järjestuse tunnus, lugemise olek, UTC aeg), Kia Connecti rakenduse kaudu teadete saatmiseks vajalikud andmed (kasutaja ID, riik, keel, seadme tunnus, süsteemi märgis, platvorm UUID, kontakti tunnus), Kia Connecti rakenduse kontaktivormi eeltäitmiseks vajalikud andmed (e-posti aadress, sõiduki identifitseerimisnumber (VIN), keel, UUID), nimi, teie esitatud andmed seoses vastava päringuga, lepingu andmed.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)) või meie õigustatud huvide alusel (GDPR art 6 (1) f)). Meie õigustatud huvid on parima võimaliku teenuse pakkumine oma klientidele ning klientide päringutele vastamine ja nende töötlemine.

12.2.

Tehniline tugi: kui tuvastatakse tehniline probleem seoses teie sõidukiga ja teenustega, võib meil olla tarvis lugeda andmeid teie sõidukilt, et analüüsida neid andmeid ja lahendada tuvastatud probleem. Teie eelneval nõusolekul kogume ja töötleme teie sõiduki juhtpaneeli logifaili, mis sisaldab teatud isikuandmete kategooriaid. Nõusoleku andmine on vabatahtlik ja selle saab igal ajal tagasi võtta (nt kasutades meie kontaktivormi „Klienditoe“ jaotises „Võtke meiega ühendust“ meie veebisaidil (https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/)). Teie nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmete töötlemise õiguspärasust nõusoleku alusel enne selle tagasivõtmist. Kuid pange tähele, et nõusoleku mitteandmine või selle tagasivõtmine võib takistada meil teenuste pakkumist ja tuvastatud probleemide analüüsimist seoses teie sõidukiga.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki valmistajatehase tähis (VIN-kood), ajatemplid, asukoha andmed (GPS-andmed; s.t teie eelnevad sihtkohad) ning sõiduki diagnostika teave seoses sõiduki jõudluse, kasutamise, töötamise ja seisukorraga.
Õiguslik alus: töötlemine toimub teie eelneva nõusoleku alusel (GDPR art 6 (1) a)).

12.3.

Turundus: me võime teiega ühendust võtta sõiduki juhtpaneeli kaudu, e-posti ja/või Kia Connecti rakenduse kaudu (Kia Connecti rakenduses on eraldi kirjakaust), et edastada teile müügiedendusteavet meie toodete ja/või teenuste kohta või et võimaldada teil esitada tagasisidet.
E-kirjade ja teavituste saatmine Kia Connecti rakenduse kaudu toimub tavaliselt teie eelneval nõusolekul ja on piiratud nimetatud sisuga. Saate anda oma nõusoleku, aktiveerides vastava nõusoleku nupu Kia Connecti rakenduse nõusolekute loendis või muude sobivate vahendite abil (kui kohaldub). Teie nõusolek on vabatahtlik ja selle saab igal ajal tagasi võtta (nt inaktiveerides vastava nõusoleku nupu Kia Connecti rakenduses). Samuti saate igal ajal loobuda meie müügiedenduse uudiskirja tellimusest, klõpsates tellimuse tühistamise linki, mis on lisatud igale meie saadetud müügiedenduse e-kirjale. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta selle nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse seaduspärasust enne nõusoleku tagasivõtmist. Samuti on teil õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärkidel (täpsemalt vt punktist 13.6).
Kui esitate meile oma e-posti aadressi teenusele registreerudes ja kui te pole esitanud vastuväiteid, võime saata teile teavet sarnaste Kia Connecti teenuste või toodete kohta vastavale e-posti aadressile teilt eelnevalt spetsiifilist nõusolekut küsimata. See kohaldub ka sellise teabe saatmisele teavituste abil Kia Connecti rakenduse pakutava eraldi kirjakausta kaudu. Ent teil on õigus loobuda sellisest e-posti turundusest igal ajal, ilma et sellega kaasneks kulusid (peale andmeedastuskulu baashindade järgi) (nt inaktiveerides vastavad nupud Kia Connecti rakenduse loendis „Teenusega seotud reklaam“). Samuti saate igal ajal loobuda meie müügiedenduse uudiskirja tellimusest, klõpsates tellimuse tühistamise linki, mis on lisatud igale meie saadetud müügiedenduse e-kirjale. Samuti on teil õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärkidel (täpsemalt vt punktist 13.6).
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: nimi, kontaktandmed (nt e-post), tehnilised andmed (nt seadme andmed, IP-aadress, kasutaja tunnus, UUID), nõusoleku teave (nt nõusoleku andmise kuupäev ja kellaaeg).
Õiguslik alus: töötlemine toimub teie eelneval nõusolekul (GDPR art 6 (1) a) koos kohalduva lokaalse turundusõigusega (nt Saksamaa kõlvatu konkurentsi tõkestamise seaduse (UWG) paragrahv 7 (2) lõige 2)); või on vajalik meie õigustatud huvides (GDPR art 6 (1) f) koos kohalduva lokaalse turundusõigusega (nt Saksamaal UWG paragrahv 7 (3)). Meie õigustatud huvid on oma teenuste ja toodete edendamine.

12.4.

Tagasiside ja küsitlused: aeg-ajalt võime paluda teil anda tagasisidet ja/või osaleda küsitlustes seoses meie ja meie teenustega, sealhulgas tugiteenustega (teiega ühenduse võtmise kohta vt täpsemalt punktist 12.1). Kui esitate oma tagasiside või osalete meie küsitlustes, võime töödelda vastavaid isikuandmeid tagasiside töötlemise ja analüüsimise otstarbel või küsitluse läbiviimiseks, töötlemiseks ja analüüsimiseks. See toimub meie teenuste täiustamise ja kliendi vajadustele kohandamise eesmärgil.
Mõnel juhul võime korraldada küsitlusi, kasutades Salesforce Marketing Cloudi platvormi, mida pakub ettevõte salesforce.com Germany GmbH, või veebipõhist küsitlusvahendit SurveyMonkey, mida pakub ettevõte Momentive Europe UC (Momentive) (täpsemaid andmeid nende pakkujate kohta vt punktist 14). SurveyMonkey abil korraldatud küsitlustes osalemiseks võib olla vajalik lingi klõpsamine, mis lisatakse küsitluses osalemise kutsele. Kui klõpsate linki, suunatakse teid ettevõtte Momentive veebisaidile, kus küsitlus läbi viiakse. Ettevõte Momentive töötleb küsitlusega seotud andmeid meie ülesandel ja meie eesmärkidel. Lisaks võib ettevõte Momentive (i) koguda ja töödelda andmeid teie seadme kohta ning muid tehnilisi andmeid vältimaks korduvat osalemist ja (ii) kasutada küpsiseid, et tuvastada, kas osaleja on juba küsimustiku täitnud, ning taastada vastused, mida vastav osaleja on juba esitanud. Lisateavet ettevõtte Momentive isikuandmete töötlemise kohta leiate veebiaadressilt https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: nimi (kui on tähtis ja esitatud), sisu andmed (nt teie tagasiside ja/või vastused), tehnilised andmed (IP-aadress, UUID, operatsioonisüsteemi versioon, seadme tüüp, seadme ID/MAC aadress, süsteemi ja jõudluse teave ning brauseri tüüp).
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik meie õigustatud huvides (GDPR art6 (1) f)). Meie õigustatud huvi on oma teenuste täiustamine.

12.5.

Rahulolu marsruudiga: aeg-ajalt võime paluda teil sõiduki juhtpaneeli kaudu (teabe-meelelahutussüsteemi abil) esitada tagasisidet, et mõõta teie rahulolu meie marsruudi juhatamise ja asukohateabega.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: sõiduki identifitseerimisnumber (VIN-kood), asukohta andmed (GPS-andmed) (nt koordinaadid reaalajas liiklusinfo jaoks), teie sõidukisse integreeritud SIM-kaardi identifikaatori (ICCID), unikaalse tehingu ID andmed, teie rahulolu hinnang.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik meie õigustatud huvides (GDPR art.6 (1) f)). Meie õigustatud huvi on oma teenuste täiustamine.

12.6.

Asukohapõhine reklaam: ühilduvatel sõidukitel täiustatakse teenust „Reaalajas teave huvipunktide kohta (POI) ja veebipõhine huvipunktide otsing“ (vt punkt 6.2) andmetega, mida pakub meie partner 4.screen GmbH, Sailerstraße 17, 80809 München, Saksamaa (“4.screen”) (vt https://www.4screen.com/). See tähendab, et reaalajas huvipunktid võivad sisaldada kolmandate osapoolte sisu. Selle saate inaktiveerida seadistuses. Saate teavet poodide ja restoranide kohta (nt nende asukoha kohta) kaartidele märgitud kaubamärkide abil või otsingufunktsiooni abil kaardil. Samuti saate teavet teie sõiduki läheduses asuvate poodide ja restoranide eripakkumiste kohta.
Et saaksime teile pakkuda seda funktsiooni ja vastavat teavet, võib olla vajalik järgmiste andmete edastamine ettevõttele 4.screen: ligikaudne otsingu piirkond, otsisõna, otsingu (POI) kategooria, seadme ID, seadme ligikaudne asukoht, juhtpaneeli keel ja põlvkond, automark, mootori tüüp (nt elektri- või bensiinimootor), sõiduki klass (nt väike, linnamaastur), sõiduki tootmisaasta ja sõiduki riik. Lisaks genereeritakse vastava info ja pakkumiste esitamisel teile kordumatu pakkumise ID. See pakkumise ID edastatakse samuti ettevõttele 4.screen, koos vastava juhtumi tüübiga (nt kuvatud, klõpsatud, alustatud navigeerimist), ekraani tüübiga (nt juhtpaneel, rakendus) ja ajatempliga, millal pakkumist kasutati, et valideerida arveldamise protsessi. Kui pakkumised ja andmed sõidukist saadetakse otse Kia Connect rakendusse tõuketeadetena, võime töödelda ka teie kasutajaprofiili ID-d.
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid: valmistajatehase tähis (VIN-kood), asukoha andmed (GPS-andmed), teenuse taotlus, kasutaja profiili ID, kasutaja ID, ligikaudne otsingupiirkond, otsisõna, otsingu (POI) kategooria, seadme ID, seadme ligikaudne asukoht, juhtpaneeli keel ja põlvkond, automark, mootori tüüp (nt elektri- või bensiinimootor), sõiduki klass (nt väike, linnamaastur), sõiduki tootmisaasta, sõiduki riik, kordumatu pakkumise ID, sündmuse tüüp (nt kuvatud, klõpsatud, alustatud navigeerimist), ekraani tüüp (nt juhtpaneel, rakendus) ja ajatempel.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille olete meiega sõlminud (GDPR art. 6 (1) b)).

12.7.

Andmete jagamine: teavet teie isikuandmete jagamise kohta leiate punktist 14.

12.8.

Äritegevus: töötleme eespool nimetatud teatud isikuandmete kategooriaid ettevõttesisese haldamise ja administreerimise eesmärgil, sealhulgas registrite haldamine või muude ettevõttesiseste protsesside teostamine.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik meie seaduslike huvide tõttu (GDPR art 6 (1) f)). Meie seaduslikud huvid on: meie äritegevuse nõuetekohase ja efektiivse läbiviimise tagamine.

12.9.

Juriidiline vastavus: töötleme teatud isikuandmete kategooriaid, mis on nimetatud eespool (nt teie antud nõusolekute registreerimine koos kuupäeva ja kellaajaga, samuti nõusoleku sisu ja otstarve), et täita kohalduvaid seadusi, direktiive, soovitusi või nõudeid reguleerivatelt asutustelt (nt isikuandmete avaldamise taotlused kohtule või ametiasutustele, sh politsei).
Õiguslik alus: selline töötlemine on vajalik: (i) meile kehtivatest seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (GDPR art 6 (1) c)); või (ii) meie õigustatud huvide tõttu ( GDPR art 6 (1) f)). Meie õigustatud huvid on: kehtivatest seadusest tulenevate õiguslike kohustuste täitmine.

12.10.

Kohtumenetlused ja uuringumenetlused: töötleme eespool nimetatud isikuandmete kategooriaid oma õiguste ja huvide hindamiseks, jõustamiseks ja kaitsmiseks.
Õiguslik alus: töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide tõttu (GDPR art 6 (1) f)). Meie õigustatud huvid on: meie huvide kaitsmine ja õiguste jõustamine.

13.

Teie õigused
Kui me töötleme teie isikuandmeid teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta (GDPR art 7 (3)). Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmete töötlemise seaduspärasust enne nõusoleku tagasivõtmist.
Vastavalt kehtivatele õigusnormidele võivad teil olla järgmised õigused seoses teie isikuandmete töötlemisega: õigus saada ligipääs oma isikuandmetele (GDPR art 15), õigus nõuda oma isikuandmete parandamist (GDPR art 16), õigus nõuda oma isikuandamete kustutamist (GDPR art 17), õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist (GDPR art 18), andmete ülekandmise õigus (GDPR art 20) ja õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele (GDPR art 21 (1) ja (2)).
Samuti on teil õigus esitada kaebus vastutavale andmekaitseametnikule (GDPR art 77).
Pange tähele, et neile õigustele võivad kehtida teatud piirangud kohalike andmekaitseseaduste järgi. Hesseni andmekaitse- ja teabevabaduse voliniku (Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit) kontaktandmed on järgmised: Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Saksamaa, telefon: +49 (0) 611 / 1408-0, https://datenschutz.hessen.de/
Lisainfo saamiseks kõikide nende õiguste kohta, sh nende kohaldumise asjaolude kohta, vaadake punkti 13 või võtke meiega ühendust. Kui soovite mõnda neist õigustest kasutada, võtke meiega ühendust (vt meie kontaktandmeid punktist 2).

13.1.

Õigus tutvuda andmetega: teil on õigus saada meilt kinnitust selle kohta, kas teid käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse, ning sellisel juhul tutvuda isikuandmetega ja teatud lisateabega. Andmed, millega saab tutvuda, on muu hulgas töötlemise eesmärgid, asjaomaste isikuandmete liigid ning vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, kellele isikuandmeid on avalikustatud või avalikustatakse. Kuid pange tähele, et teiste üksikisikute huvid võivad piirata teie õigust andmetega tutvuda.
Teil võib olla õigus saada koopia töödeldavatest isikuandmetest. Kui taotlete lisakoopiaid, võime küsida mõistlikku tasu halduskulude katmiseks.

13.2.

Õigus andmete parandamisele: teil võib olla õigus nõuda, et me parandaksime teid puudutavad ebaõiged isikuandmed. Võttes arvesse andmete töötlemise eesmärke, võib teil olla õigus nõuda mittetäielike isikuandmete parandamist, sealhulgas lisaõiendi esitamise teel.

13.3.

Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“): teatud tingimustel võib teil olla õigus, et me kustutaksime teid puudutavad isikuandmed ning me võime olla kohustatud need isikuandmed kustutama.
Näiteks võite nõuda kustutamist, kui isikuandmeid pole enam tarvis eesmärkidel, mille jaoks need koguti või muul moel töödeldi. Mõnedel juhtudel võime siiski kustutamisest keelduda. Näiteks, kui töötlemine on meile vajalik õigusnõuete esitamiseks või enda kaitsmiseks nende vastu.

13.4.

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele: teatud tingimustel võib teil olla õigus nõuda, et piiraksime teie isikuandmete töötlemist. Sellisel juhul märgistatakse vastavad andmed ning me võime neid töödelda ainult teatud eesmärkidel.

13.5.

Andmete ülekandmise õigus: teatud tingimustel võib teil olla õigus saada teid puudutavad isikuandmed, mille olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning teil on õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale ilma meiepoolsete takistusteta.

13.6.

ÕIGUS ESITADA VASTUVÄITEID: TEATUD TINGIMUSTEL JA KUI TÖÖTLEMINE TOIMUB MEIE ÕIGUSTATUD HUVI TÕTTU (GDPR ART 6 (1) F)), ON TEIL ÕIGUS OMA KONKREETSEST OLUKORRAST LÄHTUDES ESITADA IGAL AJAL VASTUVÄITEID OMA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KOHTA NING ME VÕIME OLLA KOHUSTATUD LÕPETAMA TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE.
KUI TEIE ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL, ON TEIL VEEL ÕIGUS IGAL AJAL ESITADA VASTUVÄITEID TEID PUUDUTAVATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISELE SELLISE TURUNDUSE EESMÄRGIL, MIS HÕLMAB KA PROFIILIANALÜÜSI, KUI SEE ON SEOTUD SELLISE OTSETURUNDUSEGA. SELLISEL JUHUL EI TÖÖTLE ME ENAM TEIE ISIKUANDMEID SELLISTEL EESMÄRKIDEL.

14.

Vastuvõtjad ja vastuvõtjate kategooriad
Mis tahes juurdepääs teie isikuandmetele Kias on piiratud nende isikutega, kes vajavad seda oma töökohustuste täitmiseks.
Me võime edastada teie isikuandmeid vastavatel eesmärkidel alltoodud vastuvõtjatele ja vastuvõtjate kategooriatele.
Kia kontserni ettevõtted – me võime avaldada teie isikuandmeid teistele ettevõtetele, kes on Kia kontserni liikmed, sealhulgas meie sidusettevõtted Euroopas ja meie emaettevõte Korea Vabariigis.
Avaldame selliseid andmeid teistele Kia kontserni liikmetele ettevõttesisese halduse eesmärkidel või ärihuvide tõttu (GDPR art 6 (1) f)). Samuti võime neid andmeid avaldada teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (GDPR art 6 (1) b)).
Lisaks võib mõnel juhul olla avaldamise aluseks teie nõusolek (GDPR art 6 (1) a)). Näiteks saate nõustuda teatud sõiduki andmete jagamisega vastavatele Kia riiklikele müügiettevõtetele või edasimüüjatele teie riigis Euroopas erineval otstarbel, aktiveerides vastava nõusoleku nupu Kia Connecti rakenduse nõusolekute loendis. Lisateabe saamiseks vt Kia Connecti rakenduse nõusolekute loendit. Kui annate sellise nõusoleku, on nõusoleku andmine vabatahtlik ja selle saab igal ajal tagasi võtta (nt inaktiveerides vastava nõusoleku nupu Kia Connecti rakenduse nõusolekute loendis). Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta selle nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse seaduspärasust enne nõusoleku tagasivõtmist.
Me teavitame Kia riiklikku müügiettevõtet või edasimüüjat teie riigis sõidukiga seotud teadetest (vt punkt 6.6), mida oleme teile saatnud, vältimaks sama teate saamist erinevate kanalite kaudu erinevatelt Kia kontserni ettevõtetelt. See on vajalik meie õigustatud huvi ja vastava teabe saaja õigustatud huvi eesmärkidel (GDPR art 6 (1) f)). Vastavad teadete saaja ja meie õigustatud huvi on parima võimaliku teenuse pakkumine meie klientidele, sest selle teabe jagamine väldib kliendi pahameelt, mis on tingitud sama teate saamisest mitme suhtluskanali kaudu ja erinevatelt Kia kontserni ettevõtetelt.
Me jagame isikuandmeid ettevõttega Kia Corporation, 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, Soul, 06797, Korea Vabariik kaasvastutava töötlejana, eesmärgiga tagada nõuetekohased küberturvalisuse standardid Kia sõidukitele ja toodetele (lisateavet vt punkt 2.3 ja 7).
Me jagame isikuandmeid ettevõttega Kia Europe GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt, Saksamaa kaasvastutava töötlejana, seoses sõidukisüsteemi OTA värskenduste pakkumisega (lisateavet vt punkt 2.4 ja 8.2).
Sideteenuste pakkujad – oma teenuste pakkumiseks teile (GDPR art 6 (1) b)) võime avaldada teie isikuandmeid ettevõttele Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, Saksamaa, mis pakub vastavaid sideteenuseid. Vodafone GmbH töötleb teie isikuandmeid sõltumatu vastutava töötlejana.
Teenusepakkujad – võime avaldada teie isikuandmeid teatud kolmandatele osalistele, olgu sidusettevõtted või mitte, mis töötlevad selliseid andmeid volitatud töötlejatena meie nimel, vastavate juhiste alusel ning olenevalt vastavate töötlemiseesmärkide vajadustest (GDPR art. 28 (3)). Nendele volitatud töötlejatele kehtivad lepingulised kohustused, mis nõuavad vastavate tehniliste ja organisatoorsete turvameetmete võtmist, et kaitsta isikuandmeid, ning nad töötlevad isikuandmeid ainult meie juhiste kohaselt. Selliste teenusepakkujate hulka võivad kuuluda järgmised teenusepakkujad.
Tehnilise taristu ja hooldusteenuste pakkuja, kelleks on Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Saksamaa.
Meie kliendiandmete haldusplatvormide ja seotud autoandmete haldusplatvormide teenusepakkuja, kelleks on salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 München, Saksamaa ja Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue, John. F. Kennedy, L-1855, Luksembrug, kelle server asub EL-is/EMP-s.
Teenusepakkuja Hyundai AutoEver Corp., 510, Teheran-ro, Gangnam-gu, Soul, Korea Vabariik, kes pakub abi turvajuhtumite analüüsimisel ja käsitlemisel, nagu viidatud punktis 7.
Teenusepakkuja Momentive Europe UC, Second Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Dublin 4, Iirimaa, mis pakub veebipõhist küsitlusvahendit SurveyMonkey ja seotud teenuseid küsitluste läbiviimiseks ja analüüsimiseks.
Teenusepakkuja Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Holland, kes pakub teenuseid seoses veebipõhise häältuvastusteenusega.
Kia sidusettevõtted EL-is/EMP-s, kes pakuvad klienditoega seotud teenuseid, sealhulgas kõnekeskuse teenuseid.
Teenusepakkujad TomTom Global Content B.V. ja HERE Europe B.V. , kes pakuvad kaardiga seotud teenuseid.
Muud teenusepakkujad seoses spetsiifiliste teenustega, nagu nimetatud eespool olevates punktides.
Valitsusasutused, kohtud ja sarnased kolmandad osalised, kes on avalik-õiguslikud asutused – võime avaldada teie isikuandmeid valitsusasutustele, kohtutele ja sarnastele kolmandatele osalistele, kes on avalik-õiguslikud asutused, kellele oleme kohustatud andmeid avaldama (GDPR art 6 (1) c)) või meie huvide kaitsmiseks või oma õiguste jõustamiseks (GDPR art 6 (1) f)). Need andmete vastuvõtjad töötlevad vastavaid isikuandmeid sõltumatute vastutavate töötlejatena.
Välised erialased nõustajad – võime avaldada teie isikuandmeid oma maksukonsultantidele, audiitoritele, raamatupidajatele, juriidilistele nõustajatele ja muudele ettevõttevälistele spetsialistidele meie äritegevuse protsesside juhtimiseks (GDPR art 6 (1) f)). Need andmete vastuvõtjad töötlevad tavaliselt vastavaid isikuandmeid sõltumatute vastutavate töötlejatena.
Kolmandatest osalistest omandajad – juhul kui me müüme või anname üle märkimisväärse osa oma varadest või ärist (sealhulgas reorganiseerimine või likvideerimine), võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatest isikutest omandajatele (GDPR art 6 (1) f)). Need vastuvõtjad töötlevad vastavaid isikuandmeid sõltumatute vastutavate töötlejatena.
Muud – samuti võime avaldada teie isikuandmeid kolmandatele osalistele (kindlustusettevõtted, liisinguettevõtted, finantsteenuste pakkujad, autopargi haldajad, andmete kogujad; kuid me jagame teie isikuandmeid selliste kolmandate osalistega ainult juhul, kui (i) olete andnud eelnevalt oma nõusoleku andmete avaldamiseks (GDPR art 6 (1) a)), (ii) andmete avaldamine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks meie või vastavate kolmandate osaliste poolt (GDPR art 6 (1) b)) või (iii) jagamine on vajalik vastava kolmanda osalise õigustatud huvi tõttu, kui seda õigustatud huvi ei kaalu üles teie huvid, põhiõigused või -vabadused (GDPR art 6 (1) f)). Need vastuvõtjad töötlevad teie isikuandmeid sõltumatute vastutavate töötlejatena.
Sõiduki tootmiskuupäeva paiku ning enne sõiduki turuletoomist ja esmakordset müümist jagame teatud andmeid täiustatud juhiabisüsteemide kohta (“ADAS”) (nimelt sõiduki tootmise teave (VBI), mis hõlmab sõiduki identifitseerimisnumbrit (VIN), mudelit, viimistlust, mudeli aastat, hinda, värvi, kütusetüüpi, pingesüsteemi, heitmeid, klassi, võimsust ja paigaldatud seadmeid, sh ADAS-i turvasüsteemid), mis kohalduvad sellele sõidukile eelvalitud andmeagregaatoritel. Jagamise hetkel pole vastavad andmed isikuga seotud ja seega pole tegu isikuandmetega. Meie poolt jagatud andmeid töötlevad agregaatorid eesmärgiga kaitsta võimalike pettuste eest ja lihtsustada kindlustamise protsessi Kia sõidukite juhtide või omanike jaoks. Lisaks pange tähele, et me töötleme selliseid andmeid ka omaenda eesmärkidel, oma toodete analüüsimiseks, täiustamiseks ja arendamiseks. Kui töötleme selliseid andmeid omaenda eesmärkidel pärast sõiduki turuletoomist ja esmakordset müümist, anonümiseerime vastavad andmed enne töötlemistoimingute tegemist, tagamaks et teid ei saa nende andmete põhjal identifitseerida.

15.

Andmete rahvusvaheline edastamine
Oleme rahvusvahelise ettevõtete kontserni liige. Seetõttu võime edastada isikuandmeid Kia kontserni siseselt ja kolmandatele osalistele, nagu on märgitud punktis 14.
Mõned teie isikuandmete vastuvõtjad või nende vastavad tegevuskohad võivad asuda väljaspool teie riiki ja EL-i/EMP-d, nt Korea Vabariigis, Ühendkuningriigis või USAs (edaspidi: kolmas riik).
Mõnede kolmandate riikide puhul on Euroopa Komisjon vastu võtnud isikuandmete kaitse piisava taseme otsuse (nt Korea Vabariik, Ühendkuningriik), mis hõlmab ka USA-d, kui vastuvõttev ettevõte osaleb ELi–USA andmekaitseraamistikus (vt https://www.dataprivacyframework.gov) (edaspidi: piisav jurisdiktsioon).
Kui me edastame isikuandmeid vastuvõtjale kolmandas riigis, kelle puhul pole kindlaks määratud piisavat jurisdiktsiooni, tagame meie (või meie volitatud töötlejad EL-is/EMP-s, kes edastavad isikuandmeid alltöötlejatele sellistes kolmandates riikides) nõuetekohased kaitsemeetmed, sõlmides vastuvõtjatega Euroopa Komisjonis vastu võetud andmete edastamise lepingud (lepingu tüüptingimused) või kohaldades muid tõhusaid meetmeid andmekaitse nõuetekohase taseme tagamiseks.
Koopiat kaitsemeetmetest, mida oleme kohaldanud, võite küsida meie andmekaitseametnikult (vt punkt 2 ja 3).

16.

Andmete säilitamine

16.1.

Üldist: meie ja/või meie teenusepakkujad säilitavad teie isikuandmeid mitte kauem, kui on vajalik eesmärkide täitmiseks, mille jaoks andmeid kogutakse, ja mis on kindlaks määratud eespool.
Kui me ei vaja enam teie isikuandmeid selliste eesmärkide jaoks, kustutame need oma süsteemist ja/või registritest ja/või kohaldame meetmeid andmete nõuetekohaselt anonüümseks muutmiseks, nii et teid ei ole enam võimalik nende põhjal tuvastada (välja arvatud juhul, kui oleme kohustatud teie andmeid säilitama Kia seaduslike või regulatiivsete kohustuste täitmiseks, nt lepingutes, suhtluses ja ärikirjades sisalduvatele isikuandmetele võivad kohalduda seadusest tulenevad säilitamisnõuded).
Säilitusperioodi võidakse pikendada vastavalt riiklikele seadustele, kui töötlemine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või nende vastu kaitsmiseks, ning meil või kolmandal osalisel on vastav õigustatud huvi (nt eelseisvad õiguslikud (administratiivsed ja/või juriidilised) protseduurid ning selliste õiguslike protseduuride kestel, sealhulgas kaebeõiguse tähtaja jooksul.

16.2.

Andmete käsitsi kustutamine juhtpaneelilt ja Kia Connect rakendusest: te käsitsi kustutada juhtpaneelil või Kia Connect rakenduses salvestatud isikuandmed, inaktiveerides teenused juhtpaneelil. Selleks klõpsake (1) ikooni "Kia Connect" sõiduki juhtpaneelil, (2) valige "Kia Connecti seaded", (3) kerige vasakpoolset menüüd alla, et valida kirje "Inaktiveeri Kia Connect", (4) klõpsake nuppu "Inaktiveeri". Seejärel juhendab süsteem teid inaktiveerimise protsessi läbitegemisel ja pakub andmete kustutamist.
NB! Pange tähele, et juhtpaneeli lähtestamine tehase vaikeseadistustele ei põhjusta teenuste inaktiveerimist. Selleks tuleb järgida eespool kirjeldatud inaktiveerimise protseduuri.
Pärast inaktiveerimist eespool kirjeldatud viisil inaktiveeritakse teenused vastava sõiduki jaoks, andmed juhtpaneelil kustutatakse ja sõiduk eemaldatakse teie kontolt Kia Connect rakenduses. Samuti kustutatakse meile juhtpaneeli kaudu edastatud andmeid, kui ei kohaldu säilitamise periood (vt punkt 16.1).
Palun võtke teadmiseks, et sõidukiga seotud andmed kustutatakse ka teie Kia Connect rakenduse kontolt. Kuid kõik muud andmed jäävad teie kontol alles. Kui soovite kustutada ka Kia Connect rakenduse, järgige rakenduse kustutamise protsessi Kia Connect rakenduses.
oma Kia Connecti rakenduse konto inaktiveerimisel jäävad juhtpaneeli teenused auto juhtpaneelis endiselt toimima;
juhtpaneeli lähtestamisel ühendatakse teie sõiduk lahti Kia Connecti rakendusest, kuid see ei mõjuta Kia Connecti enda rakendust.

17.

Andmeturve
Oleme rakendanud vastavaid tehnilisi ja organisatoorseid turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kadumise, muutmise, volitamata avaldamise, volitamata juurdepääsu ja muul moel ebaseadusliku töötlemise eest.
Ent kuna internet on avatud süsteem, pole andmete edastamine interneti teel täielikult turvaline. Ehkki täiustame pidevalt oma turvameetmeid vastavalt tehnilisele arengule ja et tagada meie poolt töödeldavate isikuandmete nõuetekohane turvalisuse tase, ei saa me garanteerida teie poolt meile interneti teel edastatud andmete turvalisust.

18.

Võrguühenduseta režiim (modem väljalülitatud)
Võite otsustada Juhtpaneelis aktiveerida võrguühenduseta režiimi, seadistades selleks vastava eelistuse. Kui võrguühenduseta režiim on sisse lülitatud, on kõik Teenuse funktsioonid inaktiveeritud ning ei koguta isikuandmeid, eelkõige asukoha andmeid (GPS-andmeid). Sõiduki Juhtpaneeli ekraanil ülaosas kuvatakse võrguühenduseta režiimi ikoon.

19.

Muudatused
Käesolevat privaatsusteadet võidakse aeg-ajalt täiendada või muuta, et kajastada muudatusi meie isikuandmete töötlemise protseduurides või kohalduvate seaduste muudatusi. Soovitame teil privaatsusteade tähelepanelikult läbi lugeda ning vaadata regulaarselt üle muudatused, mida võime käesoleva privaatsusteate tingimustes teha.
Me avaldame uuendatud privaatsusteate oma veebisaitidel, Kia Connecti rakenduses ja juhtpaneelil. Viimase muutmise kuupäev on märgitud käesoleva privaatsusteate alguses.

20.

Mõisted
Vastutav töötleja tähendab füüsilist või juriidilist isikut, avalik-õiguslikku asutust, agentuuri või muud isikut, kes üksi või koos teistega määrab ära isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
GDPR tähendab: (i) määrust (EL) 2016/679 (General Data Protection Regulation, isikuandmete kaitse üldmäärus); või (ii) Ühendkuningriigi puhul määrus (EL) 2016/679, sest see on osa Ühendkuningriigi seadusest Euroopa Liidust väljaastumise seaduse (European Union (Withdrawal) Act) 2018. a paragrahvi 3 ning selle täienduste kohaselt (nimetatud ka UK GDPR).
„Isikuandmed tähendab mis tahes teavet, mis on seotud identifitseeritud või identifitseerimata isikuga.
„Töötlema/ töötlemine tähendab mis tahes toimingut või toimingute kogumit, mis tehakse isikuandmetega või isikuandmete kogumitega, nagu kogumine, salvestamine, organiseerimine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, vaatamine, lugemine, kasutamine, avaldamine edastamise, levitamise teel või muul moel kättesaadavaks tegemine, ühildamine või kombineerimine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
Töötleja tähendab füüsilist või juriidilist isikut, avalik-õiguslikku asutust, agentuuri või muud isikut, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötlejana.

21.

Kohalikest õigusaktidest tulenevad muudatused
Kohalduvad järgmised kohalikest õigusaktidest tulenevad muudatused.
Austria
Seoses punktiga 12.3 (“Turundus”):
Õiguslik alus: kohalduv kohalik turundusõigus on 2021. a Austria telekommunikatsiooniseaduse punkt 174(4).
Andmekaitseasutus:
Austria andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Viin, Austria, telefon: +43 (0) 1 52 152-0, e-post: dsb[at]dsb.gv.at, veebisait: http://www.dsb.gv.at/
Belgia
Seoses punktiga 12.3 (“Turundus”):
Õiguslik alus: kohalduv kohalik turundusõigus on 4. aprilli 2003. a kuningliku määruse artikkel 1.
Andmekaitseasutus: Belgia andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Autorité de protection des données Gegevensbeschermingsautoriteit, Rue de la presse 35, 1000 Brüssel, Belgia, telefon: +32 (0) 2 274 48 00, faks: +32 (0)2 274 48 35, e-post:
contact[at]apd-gba.be, veebisaidid: https://www.autoriteprotectiondonnees.be / https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Bulgaaria
Seoses punktiga 12.3 (“Turundus”):
Õiguslik alus: kohalduv kohalik turundusõigus on Bulgaaria Elektroonilise side seaduse art 261 (2).
Andmekaitseasutus:
Bulgaaria andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Commission for Personal Data Protection of the Republic of Bulgaria, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd., Sofia 1592, Bulgaaria, telefon: +359 (0) 2 915 3580, e-post: kzld[at]cpdp.bg, veebisait: www.cpdp.bg
Küpros
Andmekaitseasutus:
Küprose andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Office of the Commissioner for Personal Data Protection, Kypranoros 15, 1061 Nicosia, Küpros, telefon: +357 (0) 22 818 456, e-post: commissioner[at]dataprotection.gov.cy, veebisait: http://www.dataprotection.gov.cy/
Tšehhi Vabariik
Andmekaitseasutus:
Tšehhi andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tšehhi Vabariik, telefon: +420 (0) 234 665 800, e-post: posta[at]uoou.gov.cz, veebisait: http://www.uoou.cz/
Taani
Andmekaitseasutus:
Taani andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Taani, telefon: +45 (0) 33 1932 00, e-post: dt[at]datatilsynet.dk, veebisait: http://www.datatilsynet.dk/
Eesti
Andmekaitseasutus:
Eesti andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Andmekaitse Inspektsioon, Tatari 39, Tallinn 10134, Eesti, telefon: +372 (0) 627 4135, e-post: info[at]aki.ee, veebisait: http://www.aki.ee/
Soome
Andmekaitseasutus:
Soome andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsingi, Soome, telefon: +358 (0) 29 566 6700, e-post: tietosuoja[at]om.fi, veebisait: https://tietosuoja.fi
Prantsusmaa
Seoses punktiga 13 (“Teie õigused”):
Surmajärgne privaatsus: teil on ka õigus määrata kindlaks spetsiaalsed juhised teie isikuandmete säilitamise, kustutamise ja edastamise kohta pärast teie surma.
Andmekaitseasutus:
Prantsuse andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy TSA 80715, 75334 Pariis, Cedex 07, Prantsusmaa, telefon: +33 (0) 1 53 73 22 22, veebisait: https://www.cnil.fr/
Kreeka
Punkt 12.3 lõiget 2 (“Turundus”) muudetakse järgmiselt:
Kui olete olemasolev klient ja olete esitanud meile oma e-posti aadressi ning ilma et see piiraks teie õigust esitada vastuväiteid vastavalt punktile 12.6, võime saata teile e-posti teel turundusteateid seoses toodete või teenustega, mis sarnanevad eelnevalt teie poolt ostetud toodete või teenustega, ilma teie eelnevat nõusolekut küsimata. Sellistel juhtudel pole tarvis teie kui olemasoleva kliendi spetsiaalset nõusolekut. See kohaldub ka sellise teabe saatmisele teavituste abil Kia Connecti rakenduse pakutava eraldi kirjakausta kaudu. Ent kui teil on õigus loobuda sellistest e-posti turundusest igal ajal, ilma et sellega kaasneks kulusid (peale andmeedastuskulu baashindade järgi) (nt inaktiveerides vastavad nupud Kia Connecti rakenduse loendis „Teenusega seotud reklaam“). Samuti saate igal ajal loobuda meie müügiedenduse uudiskirja tellimusest, klõpsates tellimuse tühistamise linki, mis on lisatud igale meie saadetud müügiedenduse e-kirjale. Samuti on teil õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärkidel (lisateavet vt punkt 12.6).
Sel eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmete kategooriaid:
nimi, kontaktandmed (nt e-post), tehnilised andmed (nt seadme andmed, IP-aadress, kasutaja ID, UUID), info teie nõusoleku kohta (nt nõusoleku andmise kuupäev ja kellaaeg).
Õiguslik alus: töötlemine toimub teie eelneva nõusoleku alusel (GDPR art. 6 (1) a); isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris käsitleva direktiivi 3471/2006 artikli 11 alusel) või on vajalik meie õigustatud huvide tõttu (GDPR art. 6 (1) f)). Meie õigustatud huvid on: meie teenuste ja toodete müügiedendus.
Andmekaitseasutus:
Kreeka andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Hellenic Data Protection Authority, Kifissias 1-3, 11523, Ateena, Kreeka, telefon: +30 (0) 210 6475 600, e-post: contact[at]dpa.gr, veebisait: http://www.dpa.gr/
Ungari
Andmekaitseasutus:
Ungari andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Falk Miksa utca 9-11, 1055 Budapest, Ungari, telefon: +36 (0)1 391 1400, faks: +36 (0)1 391 1410,
e-post: ügyfelszolgalat[at]naih.hu, veebisait: http://naih.hu/
Iirimaa
Punkti 6.6.4 lõiget 1 (“Sõiduki kohustusliku ülevaatuse meeldetuletused”) muudetakse järgmiselt:
Sõiduki kohustusliku ülevaatuse meeldetuletused (näiteks NCT Iirimaal): me teavitame teid kohustusliku ülevaatuse saabuvatest tähtaegadest, nt Riikliku sõidukite tehnoülevaatuse ameti meeldetuletused (National Car Testing Service, “NCT”) sõidukite jaoks Iirimaal. Selle teenuse kasutamine eeldab, et esitate Kiale sõiduki viimase kohustusliku ülevaatuse õige kuupäeva ning sõiduki esmaregistreerimise kuupäeva.
Andmekaitseasutus:
Iirimaa andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Data Protection Commission, 21 Fitzwilliam Square, D02 RD28 Dublin 2, Iirimaa, telefon: +353 (0) 1 7650100, e-post: info[at]dataprotection.ie, veebisait: http://www.dataprotection.ie/
Itaalia
Kia ei töötle mingil juhul teie isikuandmeid profileerimise eesmärgil ilma teie nõusolekuta.
Andmekaitseasutus:
Itaalia andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia n. 11, 00187 Rooma, Itaalia, e-post: garante[at]gpdp.it, telefon: +39 (0) 06 69677 1, faks: +39 (0) 06 69677 785, veebisaidid: https://www.gpdp.it, https://www.garanteprivacy.it/
Läti
Andmekaitseasutus:
Läti andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Datu valsts inspekcija (Data State Inspectorate), Elijas Street 17, LV-1050 Riia, Läti, telefon: +371 (0) 6722 3131, e-post: pasts[at]dvi.gov.lv, veebisait: https://www.dvi.gov.lv/
Leedu
Andmekaitseasutus:
Leedu andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (State Data Protection Inspectorate), L. Sapiegos str. 17, 10312 Vilnius, Leedu, telefon: +370 (0) 5 271 2804 / +370 (0) 5 279 1445, e-post: ada[at]ada.lt, veebisait: https://vdai.lrv.lt/lt/
Holland
Andmekaitseasutus:
Hollandi andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Autoriteit Persoonsgegevens, Hoge Nieuwstraat 8, 2514 EL Haag, Holland, telefon: +31 (0) 70 888 8500, veebisait: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Norra
Punkti 4 lõiget 2 (“Sõiduki või teenuste kasutamine kolmandate osaliste poolt”) muudetakse järgmiselt:
Kia Connecti kasutustingimuste punkti 10.2 kohaselt peate teavitama kõiki teisi sõiduki juhte/kasutajaid järgmisest: (i) teenuste aktiveerimine; (ii) käesolevas privaatsusteatises kirjeldatud andmetöötlemise toimingud; ja (iii) asjaolu, et teenuste kasutamisel võidakse koguda ja töödelda asukoha andmeid (GPS andmeid).
Andmekaitseasutus:
Norra andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Datatilsynet, P.O. Box 458 Sentrum, 0105 Oslo, Norra, telefon: +47 (0) 22 39 69 00, e-post: postkasse[at]datatilsynet.no, veebisait: https://www.datatilsynet.no
Poola
Seoses punktiga 12.3 (“Turundus”):
nõusolek elektroonilise- ja telefoniturundusega tuleneb lisaks Poola telekommunikatsiooniseaduse artiklist 172 ning Elektrooniliste teenuste osutamise seaduse artiklist 10.
Andmekaitseasutus:
Poola andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Varssavi, Poola, telefon: +48 (0) 22 531 03 00, e-post: kancelaria[at]uodo.gov.pl,
veebisait: https://uodo.gov.pl/
Portugal
Punkti 6.6.4 lõiget 1 (“Sõiduki kohustusliku ülevaatuse meeldetuletused”) muudetakse järgmiselt:
Sõiduki kohustusliku ülevaatuse meeldetuletused (näiteks “Inspeção Automóvel” Portugalis): me teavitame teid kohustusliku ülevaatuse saabuvatest tähtaegadest, nt meeldetuletused “Korraliste ülevaatuste” kohta sõidukite jaoks Portugalis. Selle teenuse kasutamine eeldab, et esitate Kiale sõiduki viimase kohustusliku ülevaatuse õige kuupäeva ning sõiduki esmaregistreerimise kuupäeva.
Seoses punktiga 12.3 (“Turundus”):
Õiguslik alus: kohalduv kohalik turundusseadus on Seaduse nr 41/2004, 18. august, artikkel 13.º-A.
Andmekaitseasutus:
Portugali andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), Av. D. Carlos I, 134, 1º, 1200-651 Lissabon, Portugal, telefon: +351 (0) 21 392 84 00, e-post: geral[at]cnpd.pt, veebisait: www.cnpd.pt
Rumeenia
Andmekaitseasutus:
Rumeenia andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: The National Supervisory Authority for Personal Data Processing, 28-30 G-ral Gheorghe Magheru Bld, District 1, 010336 Bukarest, Rumeenia, telefon: +40 (0) 318 059 211, faks +40 (0) 318 059 602, e-post anspdcp[at]dataprotection.ro, veebisait https://www.dataprotection.ro/
Slovakkia
Seoses punktiga 12.3 (“Turundus”):
Õiguslik alus: seoses nõusolekuga on õiguslik alus GDPR art 6 (1) a) ning Slovakkia elektroonilise side seaduse (Slovak Act on Electronic Communications, “AEC”) punkt 116 (3). Seoses meie õigustatud huvi olemasolu vajalikkusega on õiguslik alus GDPR art 6 (1) f) ning AEC punkt 116 (15) AEC. Meie õigustatud huvid on: meie teenuste ja toodete müügiedendus.
Andmekaitseasutus:
Slovakkia andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovakkia, telefon: + 421 (0) 2 32 31 32 14, e-post: statny.dozor[at]pdp.gov.sk,
Hispaania
Punkti 13.1 lõiget 2 (“Juurdepääsuõigus”) täiendatakse järgmiselt:
Teil võib olla õigus saada koopia töödeldavatest isikuandmetest. Kui taotlete lisakoopiaid kuue kuu jooksul ilma õigusliku aluseta, võime küsida mõistlikku tasu halduskulude katmiseks.
Andmekaitseasutus:
Hispaania andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), C/Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, Hispaania, telefon: +34 (0) 91 266 3517, e-post: internacional[at]aepd.es, veebisait: https://www.aepd.es/
Rootsi
Punkti 13.5 (“Andmete ülekandmise õigus”) täiendatakse järgmiselt:
Teatud tingimustel, nt kui töötlemise õiguslik alus on GDPR art 6 (1) a või GDPR art 6 (1) b, võib teil olla õigus saada teid puudutavad isikuandmed, mille olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning teil on õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale ilma meiepoolsete takistusteta.
Andmekaitseasutus:
Rootsi andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Integritetsskyddsmyndigheten, Drottninggatan 29, Box 8114, 104 20 Stockholm, Rootsi, telefon: +46 (0) 8 657 6100, e-post: imy[at]imy.se, veebisait: http://www.imy.se/
Šveits
Andmekaitseasutus:
Šveitsi andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB), Feldeggweg 1,3003 Bern, Šveits, telefon: +41 (0) 58 462 43 95, veebisait: https://www.edoeb.admin.ch
Punkti 15 täiendatakse järgmiste andmetega: teie isikuandmeid säilitatakse järgmistes riikides/jurisdiktsioonides: [ÜLE MAAILMA].
Seoses viidetega GDPR-ile, kui kohalduvad Šveitsi andmekaitseseadused ja sellega seotud seadused, tuleb viiteid GDPR-ile lugeda kui viiteid Šveitsi föderaalse andmekaitseseaduse vastavatele artiklitele, seisuga 1. september 2023 („FADP“), ning viiteid UWG punktidele tuleb lugeda kui viiteid Šveitsi föderaalse ebaausa konkurentsi vastase seaduse vastavatele artiklitele („Swiss UWG“), täpsemalt:
GDPR-i lõige 6 (1) b) tuleb lugeda kui: FADP lõige 6, kui viidatakse lepingu täitmise eesmärkidele;
GDPR-i lõige 6 (1) f) tuleb lugeda kui: FADP lõige 31, par. 1;
GDPR-i lõige 6 (1) c) tuleb lugeda kui FADP lõige 31;
GDPR-i lõige 6 (1) a) tuleb lugeda kui FADP lõige 31;
UWG punkti 7 (2) nr 2 tuleb lugeda kui Šveitsi UWG lõige 3 par. 1 punkt o;
Viiteid GDPR-i lõikele 7(3) tuleb lugeda kui viiteid FADP sarnastele sätetele;
GDPR-i lõige 15 tuleb lugeda kui: FADP lõige 25;
GDPR-i lõige 16 tuleb lugeda kui: FADP lõige 32;
GDPR-i lõige 17 tuleb lugeda kui: FADP lõige 32;
GDPR-i lõige 18 tuleb lugeda kui: FADP lõige 32;
GDPR-i lõige 20 tuleb lugeda kui: FADP lõige 28;
GDPR-i lõige 21 (1) ja (2) tuleb lugeda kui: FDAP lõige 30, par. 2, punkt b;
GDPR-i lõige 77 tuleb lugeda kui: FADP lõige 49;
GDPR-i lõige 28 (3) tuleb lugeda kui: FADP lõige 9.
Ühendkuningriik
Punkti 15 (“Andmete piiriülene edastamine”) muudetakse järgmiselt:
Sarnaselt “Piisava jurisdiktsiooniga”, mis on määratletud Euroopa Komisjoni poolt, on Ühendkuningriigi valitsus otsustanud, et teatud riigid (vt https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/international-transfers/international-transfers-a-guide/#adequacy) tagavad piisava isikuandmete kaitsetaseme vastavalt UK GDPR artiklile 45 (“Piisavuse määrus”). Kui me edastame isikuandmeid vastuvõtjale, kes asub kolmandas riigis, mis pole määratletud Piisavuse määruses või ei vasta Piisavuse määrusele, siis tagame meie (või meie andmetöötlejad Ühendkuningriigis / EL-is / EMP-s, kes edastavad isikuandmeid alltöötlejatele sellistes kolmandates riikides) nõuetekohased kaitsemeetmed, sõlmides vastuvõtjatega Euroopa Komisjoni või Ühendkuningriigi (kui kohaldub) vastuvõetud andmete edastamise lepingud (lepingu tüüptingimused) või kohaldades muid efektiivseid meetmeid, et tagada andmete kaitse nõuetekohane tase. Koopiat kaitsemeetmetest, mida oleme kohaldanud, võite küsida meie andmekaitseametniku kaudu (vt punkt 2 ja punkt 3).
Andmekaitseasutus:
Ühendkuningriigi andmekaitseasutuse kontaktandmed on järgmised: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, Ühendkuningriik, telefon: +44 (0) 303 123 1113, veebisait: https://ico.org.uk/
Käesolev dokument on Kia teabevara ning on kaitstud vastavate seaduste ja määrustega.

Russian:

Kia Connect

1.

Введение
Данное Положение о защите данных («Положение о защите данных») Kia Connect GmbH («Kia», «мы» или «нас»), относится к сбору и обработке персональных данных в связи с предоставлением услуг Kia Connect через приложение Kia Connect («приложение Kia Connect») и/или через Головное устройство автомобиля («Головное устройство» и вместе «Услуги») и адресовано нашим клиентам, пользующимся этими Услугами («Вы», «Ваш»).
В дополнении к Услугам компания Kia предлагает своим клиентам приобрести определенные функции для использования в их автомобиле. К ним относятся модификации или другие дополнительные модули к программному обеспечению («Модификации»). Настоящее Положение о защите данных также предоставляет конкретную информацию об обработке персональных данных в связи с приобретением таких модификаций.
Kia очень серьезно относится к защите Ваших персональных данных и Вашей конфиденциальности и будет обрабатывать Ваши персональные данные только в соответствии с GDPR и другими применимыми законами о защите данных и о неприкосновенности личной жизни.
Обратите внимание на то, что в случае необходимости, наряду с настоящим Положением о защите данных мы можем информировать Вас об обработке Ваших персональных данных отдельно, например, в формах согласия или отдельных Положений о защите данных.
Мы предлагаем наши Услуги и Обновления заказчикам по всей Европе. Так как действующие законы и требования по защите данных могут отличаться в соответствующих правовых системах, ознакомьтесь с разделом 21 (Изменения в соответствии с местным законодательством) для получения конкретной информации, относящейся к Вашей правовой системе.

2.

Контролер

2.1.

Если явно не указано иное, то контролером, ответственным за сбор и обработку любых персональных данных в соответствии с настоящим Положением о защите данных, является Kia Connect GmbH.

2.2.

Если у Вас возникли вопросы по данному Положению о защите данных, обработке Ваших персональных данных, или если Вы хотите воспользоваться какими-либо Вашими правами, то Вы можете связаться с нами в:
Kia Connect GmbH Theodor-Heuss-Allee 1160486, Франкфурт-на-Майне Германия
Эл. почта: info@kia-connect.eu
Вы можете также использовать нашу контактную форму, которая доступна здесь: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
Кроме того, Вы можете связаться с нашим сотрудником по защите данных, используя контактные данные, указанные в разделе 3 ниже.

2.3.

Обращаем Ваше внимание на то, что мы являемся совместными контролерами с компанией Kia Corporation, 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, Сеул, 06797, Республика Корея, с целью обеспечения надлежащих стандартов кибербезопасности для автомобилей и продуктов Kia (более подробно см. в разделе 7). По договоренности с корпорацией Kia мы являемся для Вас основным контактным лицом по любым вопросам, касающимся обработки Ваших персональных данных или сути нашего соглашения с корпорацией Kia в связи с деятельностью по обработке, указанной в разделе 7 ниже. То же касается и ситуаций, когда Вы хотите воспользоваться какими-либо Вашими правами в этом отношении. Тем не менее, Вы также можете связаться с Kia Corporation напрямую. В этом случае обращайтесь в компанию Kia Europe GmbH как к уполномоченному представителю ЕС согласно ст. 27 GDPR:
Kia Europe GmbH
Уполномоченный представитель Kia Corporation по защите данных
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Франкфурт-на-Майне, Германия
Электронная почта: dpo@kia-europe.com

2.4.

Обращаем Ваше внимание на то, что мы выступаем в качестве совместного контролера с Kia Europe GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Франкфурт-на-Майне, Германия что касается предоставления обновлений OTA-системы автомобиля (более подробно см. в разделе 8.2). По договоренности с Kia Europe GmbH мы являемся для Вас основным контактным лицом по любым вопросам, касающимся обработки Ваших персональных данных или сути нашего соглашения с Kia Europe GmbH в связи с деятельностью по обработке, указанной в разделе 8.2. То же касается и ситуаций, когда Вы хотите воспользоваться какими-либо Вашими правами в этой области. Тем не менее, Вы также можете обратиться в компанию Kia Europe GmbH напрямую:
Kia Europe GmbH
Сотрудник по защите данных
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Франкфурт-на-Майне, Германия
Электронная почта: dpo@kia-europe.com

3.

Сотрудник по защите данных
Мы назначили внешнего сотрудника по защите данных (DPO). Вы можете связаться с нашим DPO по адресу:
Kia Connect GmbH
Сотрудник по защите данных
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Франкфурт-на-Майне Германия
Эл. почта: info@kia-connect.eu

4.

Цели, законное основание и категории персональных данных
В этом разделе 4 приводится общий обзор нашего процесса обработки персональных данных. Подробные сведения о целях и законных основаниях нашей обработки Ваших персональных данных, а также о категориях персональных данных, которые мы можем обрабатывать, представлены в разделах 512.
Мы обрабатываем персональные данные только в той степени, в которой это разрешено законом, и в которой это необходимо для соответствующей цели.
Цели
Мы обрабатываем Ваши персональные данные, главным образом, для предоставления наших Услуг и Модификаций согласно договора, который Вы собираетесь заключить или уже заключили с нами («Пользовательское соглашение Kia Connect»). Более подробная информация об Услугах и Модификациях содержится в Пользовательском соглашении Kia Connect.
Мы также можем обрабатывать персональные данные для других целей, указанных ниже в разделах 512, в строгом соответствии с действующим законодательством.
Например, к ним относится обработка персональных данных для: (i) коммуникации; (ii) маркетинга; или (iii) улучшения наших Услуг и разработки новых услуг (анализ соответствующих данных основан на статистических и математических моделях); (iv) обеспечение безопасности предоставления соответствующих продуктов и услуг; и (v) соблюдение наших правовых и нормативных обязательств согласно действующему законодательству (например, раскрытие необходимых персональных данных судам или органам уголовного преследования).
Законные основания
Мы собираем и обрабатываем Ваши персональные данные, как правило, в тех случаях, когда это необходимо: (i) чтобы по Вашей просьбе предпринять шаги для заключения с Вами договора («заключение договора») (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR); (ii) для исполнения условий нашего договора с Вами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR); или (iii) для соблюдения законных интересов, преследуемых нами или третьей стороной (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Законным интересом является наличие у нас деловой или коммерческой причины использовать Ваши персональные данные, если это не противоречит Вашим правам и интересам.
В отношении определенных действий по обработке мы обрабатываем Ваши персональные данные: (i) в объеме, необходимом для выполнения юридического обязательства, которым мы руководствуемся (ст. 6, часть 1, пункт c) GDPR); или (ii) если мы получили Ваше предварительное согласие на соответствующую обработку Ваших персональных данных для определенной цели (ст. 6, часть 1, пункт a) GDPR). Ознакомьтесь с разделами 5-12 для получения информации о юридической основе, которая применяется к соответствующей деятельности по обработке данных.
Источники
Если в настоящем Положении о защите данных не указано иное, то персональные данные, перечисленные в разделах 512, предоставляются нам непосредственно Вами (например, при вводе определенных персональных данных в приложении Kia Connect) или собираются напрямую из Вашего автомобиля (например, его датчиков и соответствующих приложений, доступных через Головное устройство).
Ваше право не предоставлять Ваши персональные данные
Вы имеете право не предоставлять нам Ваши персональные данные. Вместе с тем, обратите внимание на то, что мы не сможем предоставить Вам все возможности наших Услуг и Модификаций или обработать (некоторые) Ваши запросы, если Вы не предоставите нам необходимую информацию и Ваши личные данные.
Пользование автомобилем и Услугами третьими лицами
В целом, информация, которую мы указываем в настоящем Положении о защите данных, касается также случаев использования третьей стороной автомобиля, для которого Вы активировали или подписались на Услуги. Однако, следует отметить, что наши действия по обработке данных, изложенные в настоящем Положении о защите данных, в основном относятся к информации, связанной с автомобилем.
Поэтому, мы, как правило, не можем идентифицировать соответствующее лицо, управляющее автомобилем, если только это лицо не войдет в систему с помощью своего личного профиля, а также если не будут предоставлены другие идентификаторы, относящиеся к соответствующему лицу.
Пользовательское соглашение Kia Connect требует, чтобы Вы информировали третьих лиц (т.е. других пользователей/водителей автомобиля: (i) об активации Услуг; (ii) о действиях по обработке, описанных в настоящем Положении о защите данных; и (iii) о том, что для предоставления некоторых Услуг требуется сбор и обработка данных о местоположении (данные GPS).
Если другое лицо пользуется Приложением Kia Connect и подключено к тому же автомобилю, что и Вы (более подробная информация о совместном использовании автомобиля представлена в разделе 4.1.2 Пользовательского соглашения Kia Connect), то это лицо может также просматривать данные о местоположении автомобиля (данные GPS) в Вашем аккаунте приложения Kia Connect (с помощью Услуги «Найти мой автомобиль и Навигация первой мили»), даже если Вы используете автомобиль в это время. Хотя другой пользователь не сможет получить доступ к Вашим маршрутам в режиме реального времени, он может видеть местоположение автомобиля в реальном времени.

5.

Приложение Kia Connect

5.1.

Регистрация и вход в систему

5.1.1.

Процесс регистрации в приложении Kia Connect: чтобы зарегистрировать приложение Kia Connect, Вы должны иметь и создать «Аккаунт Kia», подписаться на приложение Kia Connect, используя учетные данные Вашего аккаунта Kia и принять Пользовательское соглашение Kia Connect. Аккаунт Kia можно также использовать для регистрации услуг, предоставляемых другими компаниями группы Kia или определенными третьими лицами в Европе. Подробная информация о нашей обработке Ваших персональных данных в аккаунте Kia содержится в отдельном Положении о защите данных, которое доступно здесь: https://connect.kia.com/eu/kia-account-docs/.
Для привязки устройства конечного пользователя (т. е. смартфона), на котором установлено приложение Kia Connect, к соответствующему автомобилю, требуется дополнительная проверка, для которой мы предоставим Вам верификационный ПИН-код.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), адрес электронной почты, имя, пароль, номер мобильного телефона, страна, предпочитаемый язык, проверочный PIN-код, идентификатор автомобиля, код активации, информация о принятии Вами Пользовательского соглашения Kia Connect.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами, или для заключения договора с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.1.2.

Вход в систему: чтобы пользоваться Услугами, предоставляемыми в приложении Kia Connect или приобрести модификации, необходимо войти в приложение Kia Connect. После входа можно добавлять и удалять свой/свои автомобиль(и) Kia и, соответственно, пользоваться Услугами или приобретать модификации.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: адрес электронной почты и пароль.
Законное основание: обработка требуется для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.2.

Дистанционное управление и наблюдение

5.2.1.

Дистанционное управление климатом: услуга позволяет Вам удаленно управлять и планировать кондиционирование воздуха в электромобиле, в том числе использовать функции обогрева стекла, через приложение Kia Connect.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация об одометре, информация о состоянии автомобиля (состояние воздуха; состояние двигателя; статус открывания/закрывания дверей, багажника, окон и капота).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.2.2.

Дистанционная зарядка (только для электрических и подключаемых гибридных автомобилей plug-in): Услуга позволяет Вам дистанционно запускать и останавливать зарядку аккумулятора электромобиля и подзаряжаемого гибридного автомобиля и планировать зарядку через приложение Kia Connect.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация об одометре, информация о состоянии автомобиля (состояние воздуха; состояние двигателя; статус открывания/закрывания дверей, багажника, окон и капота; состояние давления в шинах; состояние тормозов/масла двигателя; информация о зарядке; информация о резервной зарядке; времени зарядки; информация о типе штепселя для зарядки).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.2.3.

Дистанционное управление дверьми: Услуга позволяет дистанционно закрывать/открывать двери автомобиля через определенные пользовательские интерфейсы. Вы можете закрывать и открывать все двери. Для обеспечения безопасности и надежности при использовании Услуги, Услуга будет проверять выполнение нескольких предварительных условий. Услуга может помочь в ситуациях, когда Вы не можете вспомнить, закрыли ли Вы автомобиль, и позволяет выполнить это действие удаленно.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация об одометре, информация о состоянии автомобиля (состояние воздуха; состояние двигателя; статус открывания/закрывания дверей, багажника, окон и капота; состояние давления в шинах; состояние коробки передач/сиденья; уровень топлива; состояние тормозов/масла двигателя).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.2.4.

Резервное копирование и восстановление профиля: эта услуга позволяет создавать резервную копию информации о настройках автомобиля в приложении Kia Connect и восстанавливать ее на автомобиле.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, данные о местоположении (данных GPS) номер телефона пользователя, код аутентификации через SMS, PIN-код пользователя, время отчета, информация о настройке автомобиля, информация о настройке системы, информация о настройке навигации, информация о точке интереса (POI) навигации, список любимых радиостанций, изображение профиля (если имеется).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.2.5.

Дистанционный обогрев и вентиляция сидений (только для электромобилей): Услуга позволяет Пользователю удаленно управлять обогревом и вентиляцией передних и задних сидений электромобиля.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация о состоянии автомобиля (информация о состоянии двигателя/коробки передач, информация о состоянии двери, капота, багажника и люка в крыше, информация о состоянии обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), информация о состоянии аккумулятора, топлива и расстоянии до полной разрядки (DTE), информация о состоянии жидкостей (омывателя и тормозной жидкости), информация о состоянии шин, фар и смарт-ключа, состояние электромобиля (EV)).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.2.6.

Дистанционное управление окнами: Услуга позволяет Пользователю удаленно управлять окнами автомобиля.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация о состоянии автомобиля (информация о состоянии двигателя и коробки передач, информация о состоянии двери, капота, багажника и люка в крыше, информация о состоянии обогрева, вентиляции и кондиционировании воздуха (HVAC), информация о состоянии аккумулятора, топлива и о расстоянии до полной разрядки (DTE), информация о состоянии жидкостей (омывателя и тормозной жидкости), информация о состоянии шин, фар и смарт-ключа, о состоянии электромобиля (EV)).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.2.7.

Дистанционное управление аварийным освещением: эта Услуга позволяет Пользователю дистанционно отключать аварийное освещение.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, дата и временная метка, данные о местоположении (данные GPS), информация о состоянии автомобиля (состояние задних фонарей, состояние аварийного освещения, информация о состоянии двигателя и коробки передач, информация о состоянии дверей, капота, багажника и люка в крыше, информация о состоянии системы обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), информация о состоянии аккумулятора, топлива и расстояния до полной разрядки (DTE), информация о состоянии жидкостей (омывающей жидкости и тормозного масла), информация о состоянии шин, фар и смарт-ключе, информация о состоянии электромобиля (EV)).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.2.8.

Дистанционное управление люком для зарядки: эта Услуга позволяет Пользователю дистанционно управлять люком для зарядки автомобилем.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, дата и временная метка, данные о местоположении (данные GPS), информация о состоянии автомобиля (информация о состоянии люка зарядки, о состоянии двигателя и коробки передач, информация о состоянии дверей, капота, багажника и люка в крыше, информация о состоянии системы обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), информация о состоянии аккумулятора, топлива и расстояния до полной разрядки (DTE), информация о состоянии жидкостей (омывающей и тормозной жидкости), информация о состоянии шин, фар и смарт-ключа, информация о состоянии электромобиля (EV)).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.2.9.

Дистанционное управление капотом: эта Услуга позволяет пользователю удаленно открывать капот автомобиля с помощью приложения Kia Connect.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация об одометре, информация о состоянии автомобиля (состояние воздуха; состояние двигателя; статус открывания/закрывания дверей, багажника, окон и капота; состояние давления в шинах; состояние коробки передач/сиденья; уровень топлива; состояние тормозов/масла двигателя), проверка возможности использования дистанционного управления капотом.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.2.10.

Дистанционное управление кондиционированием АКБ: эта Услуга позволяет пользователю удаленно запускать и отключать кондиционирование аккумулятора электромобиля с помощью приложения Kia Connect.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация об одометре, информация о состоянии автомобиля (состояние воздуха; состояние двигателя; статус открывания/закрывания дверей, багажника, окон и капота; состояние давления в шинах; состояние коробки передач/сиденья; уровень топлива; состояние тормозов/масла двигателя; статус вкл./выкл. кондиционирования аккумулятора), проверка возможности использования дистанционного кондиционирования аккумулятора.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.2.11.

Дистанционное управление фарами: эта Услуга позволяет пользователю активировать кратковременное мигание аварийного освещения с помощью приложения Kia Connect.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, дата и временная метка, данные о местоположении (данные GPS), информация о состоянии автомобиля (информация о состоянии задних фар и аварийного освещения; двигателя и коробки передач; дверей; капота; багажника и люка в крыше; системы обогрева; вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC); информация о состоянии аккумулятора, топлива и запасе хода до полной выработки (DTE); информация о состоянии жидкостей (омывающей жидкости и тормозного масла); информация о состоянии шин, фар и смарт-ключа; информация о состоянии электромобиля (EV)).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.2.12.

Дистанционное управление гудком и фарами: эта Услуга позволяет пользователю кратковременно активировать мигание аварийного освещения и звуковой сигнал с помощью приложения Kia Connect.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, дата и временная метка, данные о местоположении (данные GPS), информация о состоянии автомобиля (информация о состоянии задних фар и аварийного освещения; двигателя и коробки передач; дверей; капота; багажника и люка в крыше; системы обогрева; вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC); информация о состоянии аккумулятора, топлива и запасе хода до полной выработки (DTE); информация о состоянии жидкостей (омывающей жидкости и тормозного масла); информация о состоянии шин, фар и смарт-ключа; информация о состоянии электромобиля (EV)).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.3.

Услуга дистанционной геолокации

5.3.1.

Отправить в автомобиль: Услуга позволяет пользователю отправлять точку интереса (POI) в навигационную систему автомобиля и использовать точку интереса POI (например, в качестве пункта назначения для планирования маршрута) сразу же, как только будет включено зажигание автомобиля.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация о точке интереса (POl), ключевое слово для поиска, настройка языка смартфона.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.3.2.

Найти мой автомобиль и Навигация первой мили: Услуга, позволяющая определить местонахождение автомобиля и проложить к нему маршрут с помощью смартфона. Местонахождение автомобиля отображается в приложении Kia Connect. Обратите внимание на то, что если другое лицо пользуется приложением Kia Connect и подключено к тому же автомобилю, что и Вы (более подробная информация о совместном пользовании автомобилем представлена в разделе 4.1.2 Пользовательского соглашения Kia Connect), то это лицо может также просматривать данные о местоположении автомобиля (данные GPS) в своем аккаунте в приложении Kia Connect (с помощью Услуги «Найти мой автомобиль и Навигация первой мили»), даже если Вы используете автомобиль в это время. Хотя другой пользователь не сможет получить доступ к Вашим маршрутам в режиме реального времени, он может видеть местоположение автомобиля в реальном времени.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, адрес, имя/фамилия, данные о местонахождении пользователя и автомобиля (данные GPS), информация о промежуточных пунктах маршрута, дата, время, временная метка и скорость.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.3.3.

Мои поездки: Услуга предоставляет сводку (минимум за 90 дней) по каждой поездке с указанием даты и времени, средней и максимальной скорости, расстояния и времени поездки.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация о движении (расстояние, средняя скорость, максимальная скорость, общий расход топлива, общее потребление энергии, потребление электроэнергии, время поездки, время прогрева, средний километраж).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.3.4.

Навигация последней мили: Услуга позволяет Пользователю продолжить навигацию к месту назначения при помощи смартфона после того, как автомобиль будет припаркован.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, адрес, имя, данные о местоположении пользователя и автомобиля (данные GPS), информация о пунктах маршрута, время, скорость.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.4.

Информация об автомобиле

5.4.1.

Состояние автомобиля: Услуга дает следующую информацию об автомобиле в приложении Kia Connect:
Состояние дверей
Статус люка для зарядки
Состояние багажника/капота
Состояние климат-контроля
Состояние заряда аккумулятора, состояние штепселя для зарядки, состояние зарядки (только для электромобилей)
Уровень топлива (только для гибридов или автомобилей с бензиновым двигателем)
Состояние обогрева и вентиляции сидений
Состояние окон
Состояние люка в крыше
Состояние аккумулятора 12В
Состояние фар
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация об одометре, информация о состоянии автомобиля (информация о состоянии двигателя/коробки передач, информация о состоянии двери, капота, багажника и люка в крыше, информация о состоянии обогрева, вентиляции и кондиционировании воздуха (HVAC), информация о состоянии аккумулятора, топлива и о расстоянии до полной разрядки (DTE), информация о состоянии жидкостей (омывателя и тормозной жидкости), информация о состоянии шин, фар и смарт-ключа, информация о состоянии электромобиля (EV)).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.4.2.

Обзор данных автомобиля: Вы получаете отчет в приложении Kia Connect. Отчет включает в себя диагностическую информацию об автомобиле и информацию о манере вождения. Вас информируют о проблемах, которые требуют технического обслуживания или ремонта, а также о серьезности проблемы, срочности ремонта/технического обслуживания и рекомендуемых действиях.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация о состоянии автомобиля (состоянии двигателя), информация о манере вождения (информация о (максимальной и средней) скорости автомобиля, информация об ускорении, расстоянии, информация о потреблении аккумулятора (для электромобилей)).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.4.3.

Диагностика автомобиля: предоставление услуг автоматической диагностики. При включении зажигания автомобиль автоматически выполняет диагностическое сканирование (диагностический код неисправности («DTC»)). При обнаружении неисправности Вы получаете сообщение с разъяснением выявленной неисправности, ее серьезности и рекомендуемых действий.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация об одометре, результаты сканирования DTC, информация о состоянии автомобиля (состояние воздуха; состояние двигателя; статус открывания/закрывания дверей, багажника, окон и капота; состояние давления в шинах; состояние коробки передач/сиденья; уровень топлива; состояние тормозов/масла двигателя; состояние аккумулятора).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.4.4.

Расход энергии (только для электромобилей): Услуга визуально отображает в приложении Kia Connect текущий и средний расход энергии, дальность поездки и информацию о рекуперации электроэнергии.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, дата и метка времени, обобщенные показатели одометра, общий расход энергии (расход энергии двигателем, системы кондиционирования, электрическим устройством, информация о мощности батареи, информация о регенерированной мощности).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.4.5.

Оценка безопасности вождения: эта Услуга позволяет отображать в приложении Kia Connect оценку техники безопасного вождения, позволяющую оценить Вашу манеру вождения. Оценка безопасности вождения рассчитывается на основании Ваших данных разгона и торможения, скорости и времени суток, в течение которого Вы обычно ездите, и все это регистрируется на протяжении всей поездки. Оценка безопасности вождения определяется на основании данных, полученных за 187 дней, т. е. отображаемая оценка является интерпретацией Вашей манеры вождения в совокупности за последние 187 дней.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), дата поездки, продолжительность поездки, разгон/торможение на различной скорости, максимальная скорость, время поездки, время движения для каждой скорости, средняя скорость поездки.
Законное основание: обработка требуется для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.5.

Предупреждения и безопасность

5.5.1.

Предупреждения автомобиля: если при выключенном зажигании открыто любое из окон автомобиля, то в приложении Kia Connect отобразится сообщение с предупреждением.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация об одометре, информация о состоянии автомобиля (информация о состоянии двигателя/коробки передач, информация о состоянии двери, капота, багажника и люка в крыше, информация о состоянии обогрева, вентиляции и кондиционировании воздуха (HVAC), информация о состоянии аккумулятора, топлива и о расстоянии до полной разрядки (DTE), информация о состоянии жидкостей (омывателя и тормозной жидкости), информация о состоянии шин, фар и смарт-ключа, информация о состоянии электромобиля (EV)).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.5.2.

Охранная сигнализация (только для автомобилей, оснащенных системой охранной сигнализации): если срабатывает охранная сигнализация, в приложении Kia Connect отобразится сообщение с предупреждением.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация об одометре, информация о состоянии автомобиля (состояние воздуха; состояние двигателя; статус открывания/закрывания дверей, багажника, окон и капота; состояние давления в шинах; состояние коробки передач/сиденья; уровень топлива; состояние тормозов/масла двигателя).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.5.3.

Предупреждение о разрядке аккумулятора: если состояние заряда аккумулятора 12В падает ниже определенного уровня, в приложении Kia Connect отображается сообщение с предупреждением.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, данные о местоположении (данные GPS), состояние аккумулятора, тип уведомления о состоянии автомобиля.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.5.4.

Предупреждение о пассажире на заднем сиденье: если на заднем сиденье обнаружено движение, а автомобиль стоит на парковочной передаче, то в приложении Kia Connect отображается сообщение с предупреждением.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация об одометре, информация о состоянии автомобиля (информация о состоянии двигателя/коробки передач, информация о состоянии двери, капота, багажника и люка в крыше, информация о состоянии обогрева, вентиляции и кондиционировании воздуха (HVAC), информация о состоянии аккумулятора, топлива и о расстоянии до полной разрядки (DTE), информация о состоянии жидкостей (омывателя и тормозной жидкости), информация о состоянии шин, фар и смарт-ключа, информация о состоянии электромобиля (EV)).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.5.5.

Предупреждение о работе автомобиля на холостом ходу: если автомобиль стоит на парковочной передаче, когда работает двигатель и открыта дверь, то в приложении Kia Connect отображается сообщение с предупреждением.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID автомобиля, идентификатор SIM, дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация об одометре, информация о состоянии автомобиля (информация о состоянии двигателя/коробки передач, информация о состоянии двери, капота, багажника и люка в крыше, информация о состоянии обогрева, вентиляции и кондиционировании воздуха (HVAC), информация о состоянии аккумулятора, топлива и о расстоянии до полной разрядки (DTE), информация о состоянии жидкостей (омывателя и тормозной жидкости), информация о состоянии шин, фар и смарт-ключа, информация о состоянии электромобиля (EV)).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.5.6.

Система предупреждения о контроле высоковольтного аккумулятора (только для электромобиля): контролирует состояние высоковольтного аккумулятора; при обнаружении неисправности в приложении Kia Connect и Головном устройстве отображается сообщение с предупреждением. Если неисправность может вызвать повреждение автомобиля или нанести физический вред Вам или другим лицам, находящимся в автомобиле или за его пределами, мы передадим эту информацию и идентификационный номер (VIN) Вашего автомобиля в национальную компанию по продажам Kia или дистрибьютору Kia, которые смогут связаться с Вами напрямую, чтобы предупредить Вас о неисправности и потенциальном риске повреждения или физического вреда. Получив от нас такую информацию, соответствующая национальная компания по продажам Kia или дистрибьютор Kia обработает ее как самостоятельный и независимый контроллер. Обращаем ваше внимание на то, что мы будем передавать такую информацию только в тех случаях, когда неисправность считается серьезной и существует риск повреждения автомобиля или причинения физического вреда.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: данные о местоположении (данные GPS), состояние воздуха, состояние двигателя, состояние дверей/багажника/капота/люка/окон, температура воздуха, состояние обогрева стекла, состояние зарядки, состояние обогрева рулевого колеса, состояние обогрева боковых зеркал/заднего стекла, состояние давления в шинах, состояние аккумулятора 12В, состояние контрольной лампы неисправности, состояние батареи смарт-ключа, уровень топлива, состояние омывающей жидкости, состояние контрольной лампочки индикатора тормозного масла, состояние спящего режима, время, предупреждение о времени ожидания на расстоянии, состояние предупреждения об отключении системы, состояние задних фар, состояние аварийного освещения.
Законное основание: обработка требуется для контроля состояния высоковольтной батареи в рамках исполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR). Передача соответствующей информации третьим лицам (как указано выше) требуется для соблюдения законных интересов нами, а также нашими клиентами и другими третьими лицами (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Законными интересами являются: обеспечение надлежащего предоставления и функционирования наших Услуг, предоставление безопасных Услуг и продуктов нашим клиентам и клиентам группы Kia, защита здоровья и жизни наших клиентов, защита имущества наших клиентов, а также защита здоровья, жизни и имущества других людей, находящихся в автомобиле или рядом с ним.

5.6.

Дистанционный мониторинг использования

5.6.1.

Режим услуг парковщика: эта Услуга дает Вам возможность следить в приложении Kia Connect за местоположением автомобиля, временем последнего выключения зажигания, временем езды, расстоянием и максимальной скоростью.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), данные о местоположении (данные GPS), информация о состоянии режима парковщика (статус активации, время запуска и окончания режима парковщика, время поездки, время километража, время работы двигателя на холостом ходу, максимальная скорость, расстояние поездки), индикаторы автомобиля (расположение, скорость, время, точность, направление).
Законное основание: обработка необходима для исполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.6.2.

Сигнализация парковщика: эта Услуга позволяет получать уведомления в приложении Kia Connect, если Ваш автомобиль превышает выбранный предел расстояния, предел скорости и предел времени простоя, предварительно установленные в приложении Kia Connect. Расстояние, которое разрешено проехать, отсчитывается от места, где была активирована Услуга.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация о состоянии парковщика (состояние активации, время включения и выключения сигнализации парковщика, время поездки, время километража, время работы двигателя на холостом ходу, максимальная скорость, расстояние поездки), индикаторы автомобиля (расположение, скорость, время, точность, направление), выбранный предел расстояния, выбранный предел скорости, выбранный предел времени простоя.
Законные основания: обработка необходима для исполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.6.3.

Сигнализация геозоны: эта Услуга позволяет получать уведомления в приложении Kia Connect, если Ваш автомобиль покидает разрешенную зону или въезжает в ограниченную зону. Вы можете установить границы разрешенных и ограниченных зон из приложения Kia Connect.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация о статусе сигнализации геозоны (состояние активации, время начала и окончания сигнализации геозоны, время поездки, время километража, время работы двигателя на холостом ходу, максимальная скорость, расстояние поездки), индикатор, точность, направление), выбранное разрешенное расположение, скорость, время зоны автомобиля, выбранные запрещенные зоны.
Законные основания: обработка необходима для исполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пукт b) GDPR).

5.6.4.

Сигнализация скорости: при активации в Головном устройстве эта Услуга позволяет получать уведомления в приложении Kia Connect, если Ваш автомобиль превысит заданный в приложении Kia Connect предел скорости.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация о статусе сигнализации скорости (состояние активации, время начала и окончания сигнализации скорости, время поездки, время километража, время работы двигателя на холостом ходу, максимальная скорость, расстояние поездки), индикаторы автомобиля (расположение, скорость, время, точность, направление), выбранный предел скорости.
Законные основания: обработка необходима для исполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.6.5.

Сигнализация об ограничении времени: эта Услуга позволяет получать уведомления в приложении Kia Connect, если Ваш автомобиль не соблюдает интервалы времени, заданные в приложении Kia Connect.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация о статусе сигнализации об ограничении времени (состояние активации, время начала и окончания сигнализации об ограничении времени, время поездки, время километража, время работы двигателя на холостом ходу, максимальная скорость, расстояние поездки), индикаторы автомобиля (расположение, скорость, время, точность, направление), выбранные интервалы времени.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.6.6.

Сигнализация хода в холостом режиме: эта Услуга позволяет получать уведомления в приложении Kia Connect, если Ваш автомобиль движется с превышением лимита времени хода в холостом режиме, заданного в приложении Kia Connect.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), дата и метка времени, данные о местоположении (данные GPS), информация о статусе сигнализации хода в холостом режиме (состояние активации, время начала и окончания сигнализации хода в холостом режиме, время поездки, время километража, время работы двигателя на холостом ходу, максимальная скорость, расстояние поездки), индикаторы автомобиля (расположение, скорость, время, точность, направление), выбранный предел хода в холостом режиме.
Законные основания: обработка необходима для исполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.7.

Информация о предпочтительном дилере
Эта Услуга позволяет синхронизировать информацию о «Предпочтительном дилере» между Вашей учетной записью на веб-сайте MyKia и Вашим аккаунтом в приложении Kia Connect. Синхронизация не является обязательной и должна быть активирована перед использованием. Если Вы решите не синхронизировать информацию о «Предпочтительном дилере», функция «Предпочтительный дилер» в приложении Kia Connect App будет по-прежнему доступна, но отображаемая информация может отличаться от информации в Вашей учетной записи на веб-сайте MyKia.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), адрес электронной почты, универсальный уникальный идентификатор UUID, название дилера, адрес дилера, контактные данные дилера, информация о дилере, часы работы дилера.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.8.

Цифровой ключ
Эта Услуга позволяет использовать смартфон для выполнения таких функций, как блокировка и разблокировка автомобиля, активация управления кондиционером автомобиля или запуск двигателя автомобиля (только при нахождении внутри автомобиля) с помощью встроенной функции сверхширокополосной связи («UWB») и технологии беспроводной связи ближнего радиуса действия («NFC») Вашего смартфона. Это позволяет предоставлять доступ к Цифровому ключу и управлять им с максимум трех дополнительных устройств, принадлежащих, например, членам семьи или друзьям. Обратите внимание на то, что при использовании этой Услуги производится обмен данными между мобильным смарт-устройством и автомобилем посредством технологий UWB или NFC. Эти данные нам не передаются.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: ID пользователя, название профиля, адрес эл. почты, номер телефона), информация о смарт-устройстве (ID устройства, название устройства, типы устройства, версия ПО, версия приложения), информация о Цифровом ключе (например, ID Цифрового ключа, состояние Цифрового ключа, вид Цифрового ключа, авторизация доступа/профиль, ID автомобиля, ID физических брелоков ключей, количество общих ключей); для общих Цифровых ключей: дополнительная информация, включающая в себя дату начала и окончания (или установленный период) использования Цифрового ключа, имя совместного(ых) пользователя(ей) Цифрового ключа, политику авторизации пользователя/профиль авторизации, установленный Вами, диагностическую информацию (коды ошибок), информацию о состоянии автомобиля.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.9.

Передача данных автомобиля
Вы можете делиться удаленными Услугами с другими пользователями, используя функцию «Запрос поделиться автомобилем» в приложении Kia Connect. В этом случае мы обрабатываем определенные данные об автомобиле и учетной записи пользователя, чтобы начать и обработать Ваш запрос на совместный доступ. Информацию о запросе на совместное использование, такую как Ваше имя и ПИН-код, мы передадим и обработаем в учетной записи другого пользователя в приложении Kia Connect. Другой пользователь может использовать приложение Kia Connect для связанного автомобиля так же, как и Вы. Он также может использовать функцию «Найти мой автомобиль».
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: ПИН-код, идентификационный номер автомобиля (VIN), Ваше имя пользователя и номер телефона другого пользователя.
Законное основание: обработка требуется для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR) и всвязи с нашими законными интересами по предоставлению наших Услуг (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Обращаем Ваше внимание на то, что при использовании этой Услуги Вы передаете другим пользователям все Ваши личные данные, кроме данных для входа в систему, которые хранятся в Вашей учетной записи в приложении Kia Connect. Вы можете отключить эту функцию в любое время. В случае активации обмен данными прекращается, и мы удалим все общие данные в учетной записи другого пользователя в приложении Kia Connect App.

5.10.

Карта главного меню и строка поиска
На карте главного меню отображается Ваше текущее местоположение. Строка поиска в главном меню позволяет выполнять поиск точек интереса (POI).
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: данные о местоположении (данные GPS), ключевое слово для поиска, настройка языка смартфона.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.11.

Использование Touch ID и Face ID (iOS) или отпечатков пальцев и распознавания лиц (Android)
Некоторые функции приложения Kia Connect App с Touch ID или Face ID (iOS) или распознавания отпечатков пальцев и лица (Android) можно использовать для разблокировки автомобиля. Ваши биометрические данные хранятся только локально на Вашем смартфоне и не передаются нам. Поэтому мы не можем получить доступ к этим данным. В приложение Kia Connect App передается только информация об успешном подтверждении биометрических данных с помощью системной функции вашего смартфона. В любой момент можно отключить использование Touch ID или Face ID (iOS) или распознавание отпечатков пальцев и лица (Android) в соответствующих настройках смартфона.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: информация об успешном подтверждении биометрических данных.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

5.12.

Firebase Crashlytics
Для улучшения безопасности и стабильности работы приложения Kia Connect и Услуг мы используем инструменты анализа анонимных отчетов о дорожно-транспортных происшествиях. С этой целью мы применяем Firebase Crashlytics – сервис компании Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, Barrow Street, Дублин 4, Ирландия.
Для предоставления нам анонимных отчетов о неисправности в случае отказа или сбоя работы приложения Kia Connect, инструмент «Firebase Crashlytics» собирает указанную ниже информацию и может передавать ее на серверы Google в США. Обращаем Ваше внимание на то, что отчеты о дорожно-транспортных происшествиях, предоставляемые нам, не будут содержать сведений, позволяющих установить личность пользователя. Любая информация, полученная и сохраненная в «Firebase Crashlytics», удаляется через 90 дней после ее получения.
Для более подробной информации о сервисе «Firebase Crashlytics» и обработке Ваших персональных данных компанией Google пройдите по следующей ссылке:
https://firebase.google.com/
https://firebase.google.com/terms/crashlytics/
https://firebase.google.com/support/privacy
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: состояние приложения на момент сбоя, UUID установки, сведения о сбое, производитель и операционная система мобильного устройства, а также последние сообщения журнала.
Законное основание: обработка необходима для соблюдения наших законных интересов (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Нашими законными интересами являются: обеспечение и оптимизация безопасности и стабильности работы приложения Kia Connect и наших Услуг.

5.13.

Улучшение продуктов и услуг
При активации опции «Улучшение продуктов и услуг» данные о производительности, использовании, эксплуатации и состоянии автомобиля будут обрабатываться нами с целью усовершенствования качества продукта и услуг на основании Вашего согласия. Ваше согласие является добровольным и может быть отозвано в любое время путем деактивации соответствующей кнопки. Отзыв Вашего согласия не повлияет на законность обработки данных, основанной на таком согласии до его отзыва. Для активации «Улучшение продуктов и услуг» по техническим причинам также необходимо активировать географическую информационную систему (GIS).
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: информация о состояниях системы контроля воздуха, аккумулятора, технических систем и систем стабилизации, использовании приборной панели, системы кондиционирования и обогрева, двигателя, тормозов и трансмиссии, функций, коробки передач и расходе, системы предупреждения и помощи водителю, рулевого управления и шин, двигателя и зарядки, информация об использовании электромобиля (EV), информация об использовании и состоянии мультимедиа (например, функция «Нравится»), а также данные о местоположении (данные GPS) и скорости.
Законное основание: обработка осуществляется на основании Вашего предварительного согласия (ст. 6, часть 1, пункт a) GDPR).

6.

Головное устройство и услуги в автомобиле

6.1.

Центр уведомлений
Центр уведомлений позволяет Пользователю получать сообщения от Kia на экране Головного устройства. В частности, такие сообщения могут быть уведомлениями о кампании по отзыву Вашего автомобиля, напоминаниями о сервисном обслуживании и уведомлениями о действиях по обслуживанию.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID секвенции, статус прочтения, время прочтения, время по UTC.
Законное основание: обработка необходима для исполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

6.2.

Услуги Kia Connect Live
В Услуги Kia Connect Live включены следующие функции:
Дорожное движение и онлайн-навигация: эта Услуга предоставляет информацию о дорожном движении в режиме реального времени для расчета маршрутов и отображения ситуации на дорогах. Онлайн-навигация позволяет пользователю добраться до желаемой цели на основе комбинации данных о дорожном движении в режиме реального времени и исторической информации о дорожном движении.
Планировщик маршрута EV (только для электромобилей и подзаряжаемых гибридных электромобилей): при выборе цели во встроенной навигационной системе автомобиля эта Услуга оценивает вероятную необходимость остановки для подзарядки, чтобы достичь пункт назначения. Если, исходя из актуального уровня заряда и предполагаемого расхода энергии автомобилем, потребуется остановка для подзарядки, то эта Услуга автоматически добавит к предложенному маршруту одну или несколько зарядных станций в качестве промежуточных остановок. Услуга автоматически скорректирует предложенные остановки для подзарядки, если водитель решит сделать остановку для подзарядки раньше, пропустив предложенную остановку для подзарядки, или если условия движения приводят к более высокому расходу энергии, чем ожидалось.
Точка интереса в режиме реального времени (POI) и Онлайн-поиск точек интереса: эта Услуга предоставляет информацию о близлежащих точках интереса на основе текущего местоположения автомобиля. Кроме того, эта Услуга также позволяет производить активный поиск близлежащих POI по категории. Для подходящих по требованиям автомобилей эта Услуга будет дополняться сведениями, предоставляемыми нашим партнером 4.screen GmbH. Более подробная информация представлена в разделе 12.6.
Погода: эта Услуга предоставляет информацию о местной погоде на основе Вашего текущего местоположения.
Парковка: эта Услуга предоставляет информацию об уличной и внеуличной парковке на основе текущего местоположения, ближайшего пункта назначения, ближайшей отметки прокрутки или ближайшего центра города.
EV POI (только для электромобилей и подзаряжаемых гибридных электромобилей): эта Услуга предоставляет информацию о близлежащих станциях зарядки, в том числе состоянии доступности на основе текущего местоположения.
Точка интереса дилера (POI): эта Услуга предоставляет информацию о местоположении близлежащего дилера Kia на основе текущего местоположения автомобиля.
Предупреждения о камерах/опасных зонах (если это разрешено законом в стране использования): эта Услуга выдает предупреждения в местах, где часто случаются аварии и предупреждает Вас об опасных участках дороги или камерах контроля скорости.
Спортивная Лига: эта Услуга предоставляет информацию о прошедших и предстоящих мероприятиях по выбранным видам спорта и лигам.
Для этой цели, в рамках заключения или исполнения договора обрабатываются следующие категории персональных данных: данные о местоположении (данные GPS), сервисные запросы и ответы для поиска сервера (данные о точках интереса (POI), данные о дилере POI, информация о: топливе, парковке, камерах контроля скорости, станциях электромобилей (EV), погоде), информация о дорожном движении, единицы измерения расстояния (км, мили, метры), языковые настройки, информация об операторе связи, идентификационный номер автомобиля (VIN), идентификатор водителя, идентификатор услуги), номер телефона, дата и местное время, версия протокола, информация о навигационном устройстве (версия оборудования, версия ПО), информация о маршруте (точка отправления, настройки, место назначения, ожидаемое время), запрос информации о матче лиги, запрос информации о матче команды, идентификатор лиги, версия матча лиги, идентификатор кода команды, идентификатор желаемой страны, код страны, версия лиги, версия команды, версия логотипа.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).
С целью усовершенствования Услуг Kia Connect Live мы можем обрабатывать перечисленные выше данные.
Законное основание: обработка необходима для осуществления наших законных интересов (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Нашими законными интересами являются: улучшение Услуг Kia Connect Live.

6.3.

Распознавание голоса онлайн
Эта Услуга позволяет использовать голосовые команды для доступа к функциям Вашего автомобиля и управления ими, а также для написания и отправки текстовых сообщений через подключенное мобильное устройство. Распознавание голоса онлайн работает в онлайн-среде (облако). В процессе активации наших Услуги в Головном устройстве Вашего автомобиля, функция распознавания голоса активируется в качестве настройки по умолчанию. Для этой Услуги необходимо передать Ваши персональные данные (т.е. образцы голоса) нашему поставщику услуг Cerence и его субподрядчикам, которые могут находиться в странах за пределами ЕС/ЕЭЗ и могут не обеспечивать адекватный уровень защиты данных (более подробную информацию см. в разделах 14 и 15). Вы можете запретить передачу Ваших личных данных компании Cerence, отключив Услугу Онлайн-распознавания голоса в соответствующих настройках Головного устройства. Если Вы отключите Услугу Онлайн-распознавания голоса, функции распознавания голоса в Вашем автомобиле могут быть ограничены или отключены.
Cerence преобразует образцы голоса в текстовые образцы, семантически интерпретируя их (при необходимости), а затем отправляет результат обратно в автомобиль.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: запись голоса, данные о местоположении (данные GPS), точка интереса (POI), ID пользователя Cerence. Последнее является уникальным идентификатором для регистрации на сервере Cerence. Идентификатор пользователя Cerence и идентификационный номер автомобиля (VIN) или любые другие идентификаторы не связаны друг с другом. Это означает, что Cerence не может идентифицировать физическое лицо по переданным ему данным.
Законное основание: обработка необходима для исполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).
С целью усовершенствования услуги распознавания голоса онлайн мы можем собирать и хранить записанные образцы голоса и данные о местоположении (данные GPS).
Законное основание: обработка необходима для соблюдения наших законных интересов (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Нашими законными интересами являются: улучшение услуг Kia Connect Live.

6.4.

Синхронизация личного календаря/навигации
Эта Услуга позволяет синхронизировать Ваш календарь Google Calendar или Apple Calendar на Вашем смартфоне с помощью функции встроенного календаря в Головном устройстве. Это позволяет Пользователю просматривать свой личный календарь на экране Головного устройства и использовать его для настройки пункта назначения. Эта Услуга совместима как с Google Calendar, так и с Apple Calendar.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), адрес электронной почты, аккаунта электронной почты ID календаря, маркер Google или пароль к iCloud, записи в календаре (название встречи, дата и время, адрес).
Законное основание: обработка необходима для исполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

6.5.

Потоковое воспроизведение музыки
Эта Услуга позволяет наслаждаться Вашей любимой музыкой и аудиозаписями (подкасты, аудиокниги), воспроизводимыми в потоковом режиме через интегрированный экран и динамики медиасистемы автомобиля. Обратите внимание на то, что эта Услуга не включает подписку на соответствующий сервис потокового вещания. Вам необходимо отдельно создать учетную запись и настроить подписку у Вашего любимого поставщика услуг потокового вещания. Услуга не активирована на Вашем Головном устройстве по умолчанию и должна быть активирована в Kia Connect Store. Она будет доступна в течение трех лет с начала активации Услуги в Kia Connect Store. Дополнительная информация об этой Услуге представлена в разделе 4.2.2 (d) Пользовательского соглашения Kia Connect.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: данные для авторизации пользователя (адрес электронной почты, идентификатор пользователя), информация об Услуге (токенизированные учетные данные для каждого поставщика контента), информация об автомобиле (VIN, марка, тип двигателя, страна продажи, название модели, год выпуска, платформа Головного устройства, модель Головного устройства), дата начала действия гарантии.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

6.6.

Уведомления о состоянии автомобиля

6.6.1.

Уведомления об отзывных кампаниях: с помощью вышеупомянутого Центра уведомлений мы будем отправлять Вам уведомления об открытой кампании (кампаниях) по отзыву Вашего автомобиля. Уведомления об отзывной кампании также могут быть отправлены Вам другими способами (например, в приложении Kia Connect, по электронной почте на Ваш зарегистрированный адрес электронной почты или по почте).
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID секвенции, статус чтения, время UTC, километраж, дата начала гарантии).
Законные основания: обработка необходима для исполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

6.6.2.

Напоминание о сервисном обслуживании: мы будем отправлять Вам напоминания о датах предстоящего регулярного технического обслуживания Вашего автомобиля Kia, и с этой целью Kia будет использовать вышеуказанный Центр уведомлений.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), ID секвенции, статус чтения, время UTC, километраж, дата начала гарантии.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

6.6.3.

Уведомления об операциях по обслуживанию: мы также можем информировать Вас о невыполненных рекомендуемых сервисных действиях (таких, как обновление программного обеспечения, замена деталей на усовершенствованные или проверка качества специальных компонентов Вашего автомобиля Kia). Информация о рекомендуемых сервисных действиях может быть предоставлена Вам через вышеупомянутый Центр уведомлений и/или в приложении Kia Connect или по электронной почте на Ваш зарегистрированный адрес электронной почты.
Эта процедура выполняется с Вашего предварительного согласия, которое Вы можете дать, активировав соответствующую кнопку согласия в списке приложения Kia Connect App. Ваше согласие является добровольным и может быть отозвано в любое время (например, путем деактивации соответствующей кнопки согласия в списке приложения Kia Connect App). Отзыв Вашего согласия не повлияет на законность обработки данных, которая выполнялась на основании Вашего согласия до его отзыва.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN)), ID секвенции, статус чтения, время UTC, километраж, дата начала гарантии.
Законные основания: обработка основана на Вашем предварительном согласии (ст. 6, часть 1, пункт а) GDPR).

6.6.4.

Напоминания об обязательных техосмотрах автомобиля (таких как TÜV в Германии или MOT в Великобритании): мы будем сообщать Вам о предстоящих обязательных техосмотрах автомобиля. Например, в Великобритании напоминание будет касаться техосмотра «Министерством транспорта» (обычно называется «MOT»). За исключением «МОТ» в Великобритании для пользования этой Услугой Вам потребуется предоставить компании Kia корректную дату последнего обязательного техосмотра и дату первой регистрации автомобиля. Для автомобилей, зарегистрированных в Великобритании, мы получили разрешение от Министерства транспорта («DfT») при правительстве Великобритании на доступ к определенным данным истории MOT (а именно, датам прохождения MOT и регистрационным номерам автомобилей) при помощи API истории MOT от DfT. Так как мы обычно не обрабатываем регистрационные номера автомобилей, мы будем сотрудничать с компанией Kia UK Limited для сопоставления регистрационного номера автомобиля с VIN-кодом, чтобы иметь возможность предоставить Вам эту услугу.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN)), ID секвенции, статус прочтения, время по UTC, километраж, дата начала действия гарантии), дата последнего техосмотра автомобиля, дата первой регистрации; для услуг в Великобритании: даты прохождения ТО, регистрационный номер автомобиля, идентификационный номер автомобиля (VIN).
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

6.7.

Кнопка Избранного для выбора музыки с USB и радио
Кнопка Избранного для выбора музыки с USB и радио позволяет выбирать и создавать плейлисты с любимыми песнями. С помощью кнопки выбора, встроенной в музыкальную функцию медиасистемы, Вы можете выделять песни, как понравившиеся или удалять отметку.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: тип источника (музыка с USB, радио, музыка Bluetooth), название песни, имя исполнителя и название альбома, информация «нравится/не нравится», данные о местоположении (данные GPS), температура окружающего воздуха, скорость автомобиля, погода (на основе Вашего текущего местонахождения) и информация о времени.
Законные основания: обработка необходима для исполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

7.

Стандарты кибербезопасности
Во время активации Услуг в Головном устройстве и в зависимости от технического оснащения Вашего автомобиля мы собираем и обрабатываем данные о событиях, связанных с безопасностью Вашего автомобиля, для управления и контроля соответствующих стандартов кибербезопасности автомобилей и продуктов Kia. При этом, такие данные сначала будут храниться в Вашем автомобиле. Только при обнаружении аномального сигнала данные будут отправлены в наши системы для дальнейшего анализа. Постоянная передача таких данных из автомобиля не осуществляется, и Ваш автомобиль будет периодически сохранять последние 100 сгенерированных событий безопасности. При возникновении нового события безопасности самое старое событие безопасности и связанные с ним данные будут удалены.
Мы передаем необходимые данные в корпорацию Kia по адресу: 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, Сеул, 06797, Республика Корея («штаб-квартира Kia»), с тем чтобы штаб-квартира компании Kia могла контролировать соблюдение стандартов кибербезопасности в соответствующих автомобилях и продуктах Kia на оперативном и техническом уровнях. Это означает, что данные будут обрабатываться и анализироваться в целях предотвращения угроз и появления уязвимых мест в системе кибербезопасности, для реагирования на обнаруженные угрозы и уязвимые места и их устранения в результате возможных атак на систему кибербезопасности, а также для обеспечения надлежащей безопасности автомобилей и продуктов Kia.
Обращаем Ваше внимание на то, что мы и штаб-квартира Kia будем обрабатывать Ваши персональные данные для этих целей в качестве совместных контролеров.
Для этого обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN) и данные, связанные с событиями безопасности (временная метка сгенерированного события безопасности и информация о компоненте/устройстве, которое зафиксировало и обнаружило событие безопасности).
Законное основание: для штаб-квартиры Kia обработка данных требуется для выполнения юридического обязательства (ст. 6, часть 1, пункт c) GDPR) и для соблюдения законных интересов, преследуемых штаб-квартирой Kia (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Законными интересами штаб-квартиры Kia являются: обеспечение и повышение безопасности автомобилей Kia. Для нас обработка необходима для соблюдения законных интересов, преследуемых нами и штаб-квартирой Kia (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Нашими законными интересами являются: оказание помощи штаб-квартире Kia в соблюдении действующего законодательства, а также обеспечение и повышение безопасности автомобилей Kia.

8.

Обновления OTA (беспроводные)

8.1.

Обновление карт и медиасистемы OTA
«Обновление карт и медиасистемы OTA» позволяет
обновить карты в навигационной системе автомобиля («Обновление карт»); и/или
обновить программное обеспечение медиасистемы или дополнения к программному обеспечению Головного устройства («Обновление медиасистемы»)
с наших серверов на встроенную телематическую систему по методу так называемой «беспроводной связи».
Обновление карт и медиасистемы OTA является частью запрошенных Вами Услуг и поэтому активируется по умолчанию.
Более подробные сведения об Обновлении карт и медиасистемы OTA представлены в разделе 4.2.3. (b) Пользовательского соглашения Kia Connect.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), версия программного обеспечения автомобиля, диагностические коды неисправностей, дата выпуска автомобиля, данные о местоположении (данные GPS), поставщик телекоммуникационных услуг, языковые настройки, код страны или региона, идентификаторы Головного устройства (тип, версия системы, платформа, производитель), соответственные метаданные.
Законное основание: обработка требуется для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).
Во избежание сомнений, если Вы получаете Обновления карт и/или медиасистемы, зайдя на веб-страницу https://update.kia.com/EU/E1/Main или в дилерском центре, эти обновления не предлагаются Вам по каналам «беспроводной связи», и мы не являемся контролером соответствующей обработки персональных данных.

8.2.

ОТА-обновление системы автомобиля
ОТА-обновление системы автомобиля позволяет обновлять версии или актуализировать параметры встроенного программного обеспечения для определенных модулей управления автомобилем («Обновление системы автомобиля») с наших серверов «беспроводным» способом. Мы предоставляем Вам ОТА-обновление системы автомобиля по различным причинам и для различных целей, в частности, для устранения дефекта в течение гарантийного периода в рамках предоставляемой гарантии производителя или по иным причинам, связанным с безопасностью. Дополнительная информация об ОТА-обновлениях системы автомобиля представлена в разделе 4.2.3. (c) Пользовательского соглашения Kia Connect.
Обращаем Ваше внимание на то, что всвязи с предоставлением OTA-обновлений системы автомобиля (в том числе для повышения эффективности и удобства OTA-обновлений системы автомобиля, обеспечения соответствия ОТА-обновлений системы автомобиля техническим требованиям и стандартам (в частности, в отношении кибербезопасности и стабильности системы), а также для управления внедрением и мониторинга OTA-обновлений системы автомобиля на глобальном уровне) мы будем передавать Ваши персональные данные компании Kia Europe GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Франкфурт-на-Майне, Германия («Kia EU»). Kia EU и мы будем обрабатывать Ваши персональные данные как совместные контролеры.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), информация о состоянии автомобиля (зажигание, кондиционер, аккумулятор, капот, положение рычага коробки передач, фара, парковочный тормоз), история использования (ОТА-обновление), диагностическая информация (коды ошибок, результат OTA, результат восстановления ПО) и информация о версии ПО (электронный блок управления), ID исходной версии автомобиля, ID целевой версии автомобиля, состояние предоставляемых данных, название пакета, результат обновления, номер телефона TMU (MDN или MIN), провайдер телекоммуникационных услуг, ID устройства, производитель платформы, название платформы, версия OMADM.
Законное основание: для нас обработка требуется для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR), а также для соблюдения законных интересов, преследуемых нами и Kia EU (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Законными интересами являются: повышение эффективности и удобства OTA-обновления системы автомобиля и обеспечение соответствия OTA-обновлений системы автомобиля техническим требованиям и стандартам, в частности, в отношении кибербезопасности и стабильности системы. Для Kia EU обработка требуется для выполнения юридического обязательства (ст. 6, часть 1, пункт c) GDPR), а также для соблюдения законных интересов, преследуемых Kia EU и другими участниками группы Kia (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR).
Законными интересами являются: обеспечение соблюдения Kia EU и другими членами группы Kia юридических обязательств, обеспечение возможности Kia как члена группы Kia предоставлять качественные и надлежащие Услуги своим клиентам, повышение эффективности и удобства OTA-обновления системы автомобиля, управление внедрением и мониторинг OTA-обновления системы автомобиля на глобальном уровне, а также обеспечение соответствия OTA-обновления системы автомобиля техническим требованиям и стандартам, в частности в области кибербезопасности и стабильности системы.
Во избежание сомнений, если Вы получаете Обновления системы автомобиля, зайдя на веб-страницу https://update.kia.com/EU/E1/Main или в дилерском центре, то эти обновления не предлагаются Вам по каналам «беспроводной связи», и мы не являемся контролером соответствующей обработки персональных данных.

9.

Модификации

9.1.

Общие положения
Как указано в Пользовательском соглашении Kia Connect, мы можем предлагать Модификации. Модификации могут быть приобретены с помощью Приложения Kia Connect в разделе магазина («Kia Connect Store»). Более подробная информация о Модификациях представлена в разделе 5 Пользовательского соглашения Kia Connect.
Для самих Модификаций обработки персональных данных не требуется, кроме тех случаев, когда соответствующая Модификация включает в себя или связана с Услугой, описанной выше. В таких случаях мы информируем Вас об обработке персональных данных всвязи с такой Услугой в соответствующем разделе выше. Обратите внимание на то, что в некоторых случаях для установки Модификации потребуется использование Услуги «ОТА-обновление системы автомобиля». Более подробная информация об обработке персональных данных всвязи с ОТА-обновлением системы автомобиля и применимым законным основанием для такой обработки представлена в разделе 8.2.
Каждая модификация привязана к конкретному автомобилю, идентифицируемому по уникальному идентификационному номеру автомобиля (VIN). Это означает, что мы будем обрабатывать информацию о приобретенной модификации, соответствующий VIN и информацию об электронном блоке управления автомобиля. Обработка необходима для выполнения договора, относящегося к покупке соответствующей модификации (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

9.2.

Оповещение других пользователей о модификациях
Автомобиль может быть привязан к учетным записям Kia Connect нескольких пользователей. В таком случае мы информируем пользователя, который первым привязал свою учетную запись Kia Connect к соответствующему автомобилю («Основной пользователь»), и любых других пользователей, которые привязали этот автомобиль к своей учетной записи Kia Connect («Совместные пользователи») по электронной почте о покупке Модификации другим Совместным пользователем и активации и деактивации (если применимо) соответствующей Модификации.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), имя/фамилия, адрес эл. почты, технические данные (например, информация об устройстве, IP-адрес, ID пользователя, UUID), информация, относящаяся к соответствующей модификации.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

10.

Kia Connect Store и оформление покупки
Вы можете выбрать Модификации и приобрести и/или активировать их в Kia Connect Store (как определено в разделе 9.1). Подробная информация об обработке Ваших персональных данных всвязи с использованием Kia Connect Store и процессом оформления покупки представлена в Положении о защите данных для Kia Connect Store, с которым можно ознакомиться в Kia Connect Store, и которое также доступно по ссылке: https://connect.kia.com/eu/downloads.

11.

Обработка платежей
Обработка Вашего платежа производится в соответствии с отдельным Положением о защите данных («Kia Pay Положение о защите данных»), которое будет предоставлено Вам до авторизации платежа для соответствующей Модификации в Kia Connect Store. С Положением о защите данных Kia Pay можно ознакомиться по ссылке: https://connect.kia.com/eu/downloads.

12.

Другие операции по обработке
Наряду с операциями по обработке, указанными выше, мы обрабатываем Ваши персональные данные также для следующих целей:

12.1.

Каналы связи с пользователем: мы можем обрабатывать Ваши персональные данные для обращения к Вам по вопросам Услуг или договора, который Вы заключили с нами (например, для обеспечения поддержки клиентов, информирования Вас о технических проблемах предоставления Услуг, выполнения наших договорных обязательств, информирования Вас об изменениях в Пользовательском соглашении Kia Connect или в настоящем Положении о защите данных) по нескольким каналам связи, включая Головное устройство Вашего автомобиля (например, с помощью Центра уведомлений или медиасистемы), электронную почту, телефон и функцию уведомления в приложении Kia Connect (для данной цели приложение Kia Connect предоставляет отдельную папку для входящих сообщений). Если на Вашем устройстве установлено приложение Kia Connect и разрешены push-уведомления в настройках устройства, мы обрабатываем Ваши персональные данные для информирования о вопросах и обновлениях, необходимых для поддержания работоспособности приложения Kia Connect (например, уведомление о необходимом обновлении системы безопасности или потере связи с автомобилем). Когда Вы обращаетесь к нам по доступным каналам связи (например, с помощью контактной формы на нашем сайте или в приложении Kia Connect, электронной почте или телефону), мы обрабатываем Ваши персональные данные для обработки Вашего запроса и общения с Вами всвязи с Вашим запросом. Некоторые поля контактной формы в приложении Kia Connect будут предварительно заполнены, чтобы сделать использование контактной формы более удобным для Вас. Информацию об используемых каналах связи в рамках нашей маркетинговой деятельности см. в разделе 12.3. Информацию о каналах связи для общения с Вами по вопросам Модификаций, приобретенных для Вашего автомобиля, см. в разделе 9.2.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: контактная информация (например, адрес электронной почты, номер телефона), важные данные об использовании Центра уведомлений (т. е. уникальные идентификаторы, включая идентификационный номер автомобиля (VIN), ID секвенции, статус прочтения, время UTC), данные, необходимые для отправки уведомлений в приложении Kia Connect (ID пользователя, страна, язык, ID устройства, системный токен, платформа, универсальный уникальный идентификатор UUID, ID для контакта), данные, необходимые для предварительного заполнения контактной формы в приложении Kia Connect (адрес электронной почты, идентификационный номер автомобиля (VIN), язык, универсальный уникальный идентификатор UUID), имя, информация, предоставленная Вами, касающаяся соответствующего запроса, данные договора.
Законное основание: обработка необходима для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR), или для преследуемых нами законных интересов (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Нашими законными интересами являются: обеспечение наилучшего возможного обслуживания наших клиентов и надлежащее реагирование на запросы от наших клиентов и их обработка.

12.2.

Техническая поддержка: при выявлении технической проблемы, связанной с Вашим автомобилем и Услугами, нам может потребоваться считывать информацию с Вашего автомобиля для анализа такой информации и решения выявленной проблемы. При условии Вашего предварительного согласия мы будем собирать и обрабатывать, так называемый, лог-файл Головного устройства с Вашего автомобиля, который содержит определенные категории персональных данных. Ваше согласие является добровольным и может быть отозвано в любое время (например, с помощью нашей контактной формы, доступной в разделе «Поддержка клиентов» в подразделе «Свяжитесь с нами» на нашем веб-сайте (https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/)). Отзыв Вашего согласия не повлияет на законность обработки данных, основанной на таком согласии до его отзыва. Однако, пожалуйста, обратите внимание, что отказ от предоставления или отзыв Вашего согласия может помешать нам присылать коммерческие предложения или завершить анализ обнаруженной проблемы в Вашем автомобиле и Услугах.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), отметки времени, данные о местоположении (данные GPS, т.е. Ваши предыдущие пункты назначения), а также информация о диагностике автомобиля, касающаяся производительности, использования, эксплуатации и состояния автомобиля.
Законное основание: обработка осуществляется на основании Вашего предварительного согласия (ст. 6, часть 1, пункт a) GDPR).

12.3.

Маркетинг: мы можем связаться с Вами через Головное устройство Вашего автомобиля, по электронной почте и/или с помощью уведомлений в приложении Kia Connect (для данной цели приложение Kia Connect предоставляет отдельную папку для входящих сообщений), чтобы предоставить Вам рекламную информацию о наших продуктах и/или услугах, попросить принять участие в опросах или дать возможность оставить отзыв.
Использование электронных писем и уведомлений в приложении Kia Connect происходит с Вашего предварительного согласия и ограничивается рамками такого согласия. Вы можете дать Ваше согласие, активировав соответствующую кнопку в списке согласия в приложении Kia Connect или другим соответствующим способом (если таковой применяется). Ваше согласие является добровольным и может быть отозвано в любое время (например, путем деактивации соответствующей кнопки в списке согласия в приложении Kia Connect). Вы также можете в любое время отказаться от подписки на нашу рекламную рассылку, перейдя по ссылке для отказа от подписки, которая добавлена во все рекламные письма, отправляемые нами. Отзыв Вашего согласия не повлияет на законность обработки данных, основанной на таком согласии до его отзыва. Вы также имеете право возражать против обработки Ваших персональных данных в целях адресного маркетинга (подробнее см. раздел 13.6).
Если Вы предоставляете нам адрес Вашей электронной почты в рамках подписки на Услуги, и пока Вы не возражаете, мы можем отправлять Вам информацию о подобных услугах или продуктах Kia Connect на соответствующий адрес электронной почты, не спрашивая предварительного специального согласия. Это связано с тем, что Ваше специальное конкретное согласие, как существующего клиента в таких случаях не требуется. Это также относится к отправке Вам такой информации через уведомления в приложении Kia Connect в отдельную папку для входящих сообщений, которая предоставляется Вам вместе с приложением. Однако Вы вправе в любое время отказаться от получения такой маркетинговой информации по электронной почте без каких-либо затрат (кроме расходов на передачу данных в соответствии с базовыми тарифами), (например, путем деактивации соответствующей кнопки в списке «Реклама, связанная с услугами» в приложении Kia Connect). Вы также можете в любое время отказаться от подписки на нашу рекламную рассылку, перейдя по ссылке для отказа от подписки, которая добавлена во все рекламные письма, отправляемые нами. Вы также имеете право возражать против обработки Ваших персональных данных в целях адресного маркетинга (подробнее см. раздел 13.6).
Для этих целей обрабатываются следующие категории персональных данных: имя/фамилия, контактные данные (например, эл. почта), технические данные (например, информация об устройстве, IP-адрес, ID пользователя, UUID); информация о Вашем согласии (например, дата и время выражения согласия).
Законное основание: обработка осуществляется на основании Вашего предварительного согласия (ст. 6, часть 1, пункт a) GDPR в соответствии с действующими местными законами о маркетинге (например, в Германии Раздел 7 (2), № 2 Закона о борьбе с недобросовестной конкуренцией (UWG), или она необходима для осуществления наших законных интересов ((ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR в соответствии с действующими местными законами о маркетинге (например, в Германии Раздел 7 (3) UWG). Нашим законным интересом является продвижение наших услуг и продуктов.

12.4.

Обратная связь и опросы: время от времени мы можем предлагать Вам оставить отзыв и/или принять участие в опросах, связанных с нами и нашими услугами, включая услуги по поддержке (см. раздел 12.1 для получения подробной информации о нашей коммуникации с Вами). Если Вы оставляете Ваши отзывы или участвуете в наших опросах, мы можем обрабатывать соответствующие персональные данные с целью обработки и оценки отзывов или проведения, обработки и оценки опроса. Это делается для того, чтобы улучшить наши услуги и адаптировать их к потребностям наших клиентов.
В некоторых случаях мы можем проводить опросы с использованием платформы Salesforce Marketing Cloud, которая предоставляется компанией salesforce.com Germany GmbH, или инструмента онлайн-опросов SurveyMonkey, который предоставляется компанией Momentive Europe UC («Momentive») (более подробно об этих провайдерах см. в разделе 14). Для участия в опросах, проводимых на SurveyMonkey Вам может потребоваться перейти по ссылке, которая будет добавлена в приглашение для участия в опросе. При нажатии на ссылку Вы будете перенаправлены на веб-сайт компании Momentive, где будет проводиться опрос. Momentive будет обрабатывать информацию, связанную с опросом, от нашего имени и для наших целей. Кроме того, Momentive может: (i) собирать и обрабатывать информацию о Вашем устройстве и другие технические данные, чтобы избежать многократного участия; и (ii) использовать файлы cookie для распознавания, посещал ли уже участник опрос, и для переназначения ответов, которые соответствующий участник уже дал. Более подробную информацию об обработке персональных данных компанией Momentive можно найти на сайте https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: имя (если имеет значение и предоставлено), содержание (например, Ваши отзывы и/или ответы), технические данные (IP-адрес, универсальный уникальный идентификатор UUID, версия операционной системы, тип устройства, ID устройства/MAC-адрес, информация о системе и производительности, и тип браузера).
Законное основание: обработка требуется для осуществления наших законных интересов (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Нашим законным интересом является улучшение наших услуг.

12.5.

Удовлетворенность маршрутом: время от времени мы можем обращаться к Вам посредством Головного устройства Вашего автомобиля (с помощью медиасистемы) с просьбой оставить отзыв, чтобы оценить Вашу удовлетворенность нашим ведением по маршруту и информацией о местоположении.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), данные о местоположении (данные GPS) (например, для информирования о дорожном движении в режиме реального времени), идентификатор микропроцессорной карточки SIM-карты Вашего автомобиля (ICCID), уникальный ID запроса для любой транзакции, оценка Вашей удовлетворенности.
Правовая основа: обработка требуется для осуществления наших законных интересов (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Нашими законными интересами являются: улучшение наших услуг.

12.6.

Реклама, основанная на местоположении: на автомобилях, удовлетворяющих требованиям, Услуга «Точка интереса в реальном времени (POI) и Онлайн-поиск точек интереса» (см. раздел 6.2) будет дополнена за счет данных, предоставляемых нашим партнером 4.screen GmbH, Sailerstraße 17, 80809 Мюнхен, Германия («4.screen») (см. https://www.4screen.com/). Это означает, что POI в реальном времени могут содержать рекламный контент третьих лиц. Вы можете отключить это в настройках. Вы можете получать информацию о магазинах или ресторанах (например, их расположение) с помощью флажков с названием на карте или функции поиска по карте. Вы также можете получать специальные предложения и сведения об акциях и скидках магазинов и ресторанов в непосредственной близости от Вашего автомобиля.
Для предоставления Вам этой функции и соответствующей информации может потребоваться передача следующих данных на 4.screen: примерная область поиска, поисковый запрос, категория поиска (POI), идентификатор устройства, примерное местоположение устройства, язык и версия Головного устройства, марка автомобиля, тип двигателя (например, EV или бензиновый), класс автомобиля (например, малолитражный, внедорожник), год выпуска автомобиля и страна производства автомобиля. Кроме того, если Вам предоставляется соответствующая информация и предложения, создается уникальный идентификатор предложения. Этот идентификатор предложения также передается в 4.screen вместе с типом события (например, показано, нажато, запущена навигация), типом экрана (например, Головное устройство, приложение) и отметкой времени, когда было сделано предложение, чтобы подтвердить процесс выставления счета. Если предложения и информация с автомобиля отправляются непосредственно в приложение Kia Connect в виде всплывающих уведомлений, мы также обрабатываем идентификатор Вашего профиля пользователя.
С этой целью обрабатываются следующие категории персональных данных: идентификационный номер автомобиля (VIN), данные о местоположении (данные GPS), запрос сервиса, ID профиля пользователя, ID пользователя, приблизительное местоположение устройства, язык и версия Головного устройства, марка автомобиля, тип двигателя (например, EV или бензиновый), класс автомобиля (например, малолитражный, внедорожник), год выпуска автомобиля, страна производства автомобиля, уникальный идентификатор предложения, тип события (например, показано, нажато, запущена навигация), тип экрана (например, Головное устройство, приложение) и метка времени.
Законное основание: обработка требуется для выполнения договора, который Вы заключили с нами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR).

12.7.

Коллективное использование данных: подробные сведения о передаче нами Ваших личных данных третьим лицам представлена в разделе 14.

12.8.

Управление предприятием: мы обрабатываем определенные категории персональных данных, упомянутых выше, для внутреннего управления и администрирования, включая ведение записей или поддержание других внутренних протоколов.
Законное основание: обработка необходима для соблюдения наших законных интересов (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Нашим законным интересом является обеспечение надлежащего и эффективного управления нашим предприятием.

12.9.

Нормативно-правовое соответствие: мы обрабатываем определенные категории персональных данных, упомянутых выше (например, записи о любом согласии, которое Вы дали, вместе с указанием даты и времени, а также содержание и способы получения согласия), для соблюдения действующих законов, директив, рекомендаций или запросов от регулирующих органов (например, запросов на раскрытие персональных данных судам или регулирующим органам, включая полицию).
Законное основание: такая обработка необходима: (i) для выполнения юридического обязательства, которое мы должны выполнять (ст. 6, часть 1, пункт c) GDPR); или (ii) для соблюдения наших законных интересов (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Нашим законным интересом является обеспечение соблюдения нами применяемых юридических обязательств.

12.10.

Судебные разбирательства и расследования: мы обрабатываем персональные данные, упомянутые выше, для оценки, обеспечения и защиты наших прав и интересов.
Законное основание: обработка необходима для соблюдения наших законных интересов (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Нашими законными интересами являются: защита наших интересов и обеспечение соблюдения наших прав.

13.

Ваши права
Если Вы заявили о Вашем согласии на обработку персональных данных, Вы можете отозвать Ваше согласие в любое время с последующим воздействием (ст. 7, часть 3 GDPR). Отзыв Вашего согласия не повлияет на законность обработки данных, основанной на таком согласии до его отзыва.
В соответствии с действующим законодательством Вы можете иметь следующие права касательно обработки Ваших персональных данных: право требовать доступ к Вашим персональным данным (ст. 15 GDPR), право требовать исправления Ваших персональных данных (ст. 16 GDPR); право требовать удаления Ваших персональных данных (ст. 17 GDPR), право требовать ограничения обработки Ваших персональных данных (ст. 18 GDPR), право требовать переносимость данных (ст. 20 GDPR) и возражать против обработки Ваших персональных данных (ст. 21, часть 1 и 2 GDPR).
Кроме того, Вы также вправе подать жалобу в компетентный надзорный орган по защите данных (ст. 77 GDPR).
Обратите внимание на то, что указанные выше права могут быть ограничены в соответствии с применимым национальным законодательством о защите данных. Контактные данные органа по защите данных в Гессене (Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit) следующие: Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Висбаден, Германия, телефон: +49 (0) 611 / 1408-0, https://datenschutz.hessen.de/
Для получения более подробной информации о каждом из этих прав, включая обстоятельства, когда они применяются, ознакомьтесь с деталями в этом разделе 13 или свяжитесь с нами. Если Вы хотите воспользоваться любым из этих прав, свяжитесь с нами (см. раздел 2 для получения нашей контактной информации).

13.1.

Право доступа: Вы вправе получить от нас подтверждение, обрабатываются ли Ваши персональные данные и, если да, то потребовать доступ к персональным данным и иной дополнительной информации. Такая информация включает в себя, помимо всего прочего, цели обработки, категории соответствующих персональных данных, а также получателей или категории получателей, которым персональные данные были разглашены или будут разглашаться. Однако, это не является абсолютным правом и Ваше право доступа может ограничиваться интересами других лиц.
Вы вправе получить копию обрабатываемых персональных данных. За дальнейшие запрошенные Вами копии мы в праве потребовать разумную плату в зависимости от административных расходов.

13.2.

Право на исправление: Вы вправе потребовать от нас исправления неточных данных о Вас. В зависимости от целей обработки, Вы можете иметь право на дополнение неполных персональных данных, в том числе посредством предоставления дополнительного заявления.

13.3.

Право на удаление («право быть забытым»): при определенных обстоятельствах Вы вправе потребовать от нас удаления касающихся Вас персональных данных, и мы обязаны удалить такие персональные данные.
Например, Вы можете затребовать удаление персональных данных, если они больше не требуются для целей, для которых они были собраны, или обрабатываются иным образом. Однако, в некоторых случаях мы можем отклонить Ваш запрос на удаление. К примеру, если обработка требуется нам для осуществления или защиты юридических претензий.

13.4.

Право на ограничение обработки: при определенных обстоятельствах Вы можете иметь право требовать от нас, чтобы мы ограничили обработку Ваших персональных данных. В этом случае соответствующие данные будут помечены и могут обрабатываться нами только для определенных целей.

13.5.

Право на перенос данных: при определенных обстоятельствах Вы можете иметь право получить касающиеся Вас персональные данные, которые Вы нам предоставили, в структурированном, широко используемом и машиночитаемом формате, и Вы можете иметь право передавать эти данные другому контролеру, и мы не должны Вам в этом препятствовать.

13.6.

ПРАВО НА ВОЗРАЖЕНИЕ: ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ОБРАБОТКА ОСНОВАНА НА ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСАХ (СТ. 6, ЧАСТЬ 1, ПУНКТ F) GDPR), ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО НА ОСНОВАНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ВАШЕЙ КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИЕЙ, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ЗАЯВИТЬ О СВОЕМ ВОЗРАЖЕНИИ ПРОТИВ ОБРАБОТКИ НАМИ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, И МЫ БУДЕМ ОБЯЗАНЫ ПРЕКРАТИТЬ ОБРАБОТКУ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
БОЛЕЕ ТОГО, ЕСЛИ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ В ЦЕЛЯХ АДРЕСНОГО МАРКЕТИНГА, ВЫ ВПРАВЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ВОЗРАЗИТЬ ПРОТИВ ОБРАБОТКИ НАМИ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТАКОГО МАРКЕТИНГА, КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЕТ ПРОФИЛИРОВАНИЕ В ТОЙ МЕРЕ, В КАКОЙ ЭТО СВЯЗАНО С ТАКИМ АДРЕСНЫМ МАРКЕТИНГОМ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ ОБРАБАТЫВАТЬСЯ НАМИ ДЛЯ ТАКИХ ЦЕЛЕЙ.

14.

Получатели и категории получателей
Доступ к Вашим персональным данным в компании Kia имеют только те лица, которым такой доступ необходим для выполнения своих служебных обязанностей.
Мы можем передавать Ваши персональные данные для соответствующих целей и в соответствии с действующим законодательством о защите данных получателям и категориям получателей, перечисленных ниже.
Компании Kia Group – мы можем раскрывать Ваши персональные данные другим компаниям, входящим в группу Kia, включая наши аффилированные компании в Европе и Kia Corporation в Республике Корея.
В том объеме, в котором мы раскрываем такие данные другим членам Kia Group для внутренних административных целей, такое раскрытие необходимо для наших операционных и деловых интересов (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Мы также можем раскрывать такие данные, поскольку это необходимо для выполнения нашего договора с Вами (ст. 6 , часть 1, пункт b) GDPR).
Кроме того, в некоторых случаях раскрытие информации может основываться на Вашем согласии (ст. 6, часть 1, пункт a) GDPR). Например, Вы можете согласиться на передачу определенных данных об автомобиле соответствующей национальной сбытовой компании или дистрибьютору Kia в Вашей стране в Европе для различных целей, активировав соответствующую кнопку согласия в списке согласия приложения Kia Connect. Более подробная информация содержится в списке согласий приложения Kia Connect. Если Вы даете такое согласие, то Ваше согласие является добровольным и может быть отозвано в любое время (например, путем деактивации соответствующей кнопки согласия в списке согласий приложения Kia Connect). Отзыв Вашего согласия не повлияет на законность обработки данных, основанной на таком согласии до его отзыва.
Мы сообщим национальной сбытовой компании или дистрибьютору Kia в Вашей стране об уведомлениях, касающихся автомобиля (см. раздел 6.6), отправленных нами Вам, чтобы избежать получения Вами одного и того же сообщения по нескольким каналам от разных компаний группы Kia. Это нужно для соблюдения законных интересов, которые мы и соответствующий получатель информации преследуем (ст. 6 (1) f) GDPR). Законными интересами соответствующего получателя и нашими являются: предоставление нашим клиентам самого лучшего обслуживания, поскольку обмен этой информацией позволит избежать разочарования клиентов, вызванного получением одного и того же сообщения по нескольким каналам и от разных компаний группы Kia.
Мы передаем персональные данные корпорации Kia, 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, Сеул, 06797, Республика Корея, на правах совместного контролера в целях обеспечения соответствующих стандартов кибербезопасности для автомобилей и продуктов Kia (более подробно см. в разделах 2.3 и 7).
Мы передаем персональные данные компании Kia Europe GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Франкфурт, Германия, на правах совместного контролера в связи с обеспечением OTA-обновлений системы автомобиля (более подробно см. разделы 2.4 и 8.2).
Поставщики телекоммуникационных услуг – в целях предоставления Вам наших Услуг (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR) мы можем передавать Ваши персональные данные компании Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549, Дюссельдорф, Германия, которая предоставляет соответствующие телекоммуникационные услуги. Vodafone GmbH будет обрабатывать Ваши персональные данные в качестве независимого контролера.
Поставщики услуг – мы можем передавать Ваши персональные данные определенным третьим лицам, как аффилированным, так и неаффилированным, которые обрабатывают такие данные в качестве поставщиков услуг от нашего имени на основании соответствующих инструкций в качестве обработчиков и как это необходимо для соответствующих целей обработки (ст. 28, часть 3, DSGVO). Эти обработчики исполняют договорные обязательства по применению соответствующих технических и организационных мер безопасности для защиты персональных данных, а также по обработке персональных данных только в соответствии с нашими инструкциями. К таким поставщикам услуг могут относиться:
оператор данных технической инфраструктуры и поддержания Услуг, которым является Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Оффенбах-на-Майне, Германия.
обработчики данных для платформ управления данными клиентов и платформ управления данными связанного автомобиля, которыми являются salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 Мюнхен, Германия и Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue, John. F. Kennedy, L-1855, Люксембург, с сервером, находящимся на территории ЕС/ЕЭЗ.
Поставщик услуг Hyundai AutoEver Corp., 510, Teheran-ro, Gangnam-gu, Сеул, Республика Корея, предоставляющий помощь по анализу и обработке событий безопасности, как указано в разделе 7.
поставщики услуг Momentive Europe UC, второй этаж, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Дублин 4, Ирландия, которые предоставляют услуги в виде платформы SurveyMonkey и соответствующие Услуги с целью получения и оценки отзывов.
оператор услуг Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Нидерланды, предоставляет услуги по распознаванию речи онлайн.
аффилированные компании Kia в ЕС/ЕЭЗ, которые предоставляют услуги по поддержке клиентов, включая услуги колл-центра.
поставщики услуг TomTom Global Content B.V. и HERE Europe B.V., которые предоставляют услуги, связанные с картами.
Другие поставщики услуг, привлекаемые всвязи с конкретными Услугами, как указано в разделах выше.
Правительственные органы, суды, сторонние консультанты и аналогичные третьи лица, являющиеся государственными органами - мы можем раскрывать Ваши персональные данные государственным органам, судам и аналогичным третьим лицам, которые являются государственными органами, если мы обязаны сделать это по закону (ст. 6, часть 1, пункт c) GDPR), в целях защиты наших интересов или обеспечения соблюдения наших прав (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Эти получатели будут обрабатывать соответствующие персональные данные, как независимые контролеры.
Внештатные профессиональные консультанты – мы можем раскрывать Ваши персональные данные нашим налоговым консультантам, аудиторам, бухгалтерам, юридическим консультантам и другим внештатным профессиональным консультантам для ведения нашего бизнеса (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). В некоторых случаях мы также можем раскрывать данные в целях защиты наших интересов или обеспечения соблюдения наших прав (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Эти получатели обычно обрабатывают соответствующие персональные данные как независимые контролеры.
Сторонние приобретатели – в случае продажи или передачи всех или какой-либо соответствующей части наших активов или бизнеса (включая реорганизацию или ликвидацию) мы можем раскрыть Ваши персональные данные сторонним приобретателям (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Эти получатели обрабатывают соответствующие персональные данные как независимые контролеры.
Другие – мы также можем раскрывать Ваши персональные данные другим третьим лицам (страховым компаниям, лизинговым компаниям, поставщикам финансовых услуг, автопаркам, агрегаторам данных), но, в любом случае, мы будем передавать Ваши данные таким третьим лицам: (i) только если Вы дали предварительное согласие на это (ст. 6, часть 1, пункт a) GDPR), (ii) если такая передача данных необходима для выполнения нашего договора или договора соответствующей третьей стороны с Вами (ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR); или (iii) передача необходима для осуществления законных интересов, преследуемых соответствующей третьей стороной, в той степени, в которой эти законные интересы не противоречат Вашим интересам, основным правам и свободам (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Эти получатели будут обрабатывать соответствующие персональные данные как независимые контролеры.
На дату производства автомобиля или примерно на эту дату, а также до его выхода на рынок и первой продажи мы передаем определенную информацию об усовершенствованной системе помощи водителю («ADAS») (а именно, информацию о сборке автомобиля (VBI), которая включает в себя идентификационный номер автомобиля (VIN), модель, отделку, год выпуска, цену, цвет, тип топлива, систему питания, уровень выбросов, класс, мощность и установленное оборудование, включая системы безопасности ADAS), касающуюся этого автомобиля, заранее выбранным агрегаторам данных. Во время передачи соответствующие данные не относятся к отдельному лицу и, следовательно, не являются персональными данными. Мы предоставляем эти данные, а затем они обрабатываются агрегаторами данных с целью защиты от возможных мошеннических действий и упрощения процесса страхования для водителей или владельцев автомобилей Kia. Также обращаем Ваше внимание на то, что мы обрабатываем такие данные для собственных целей анализа, улучшения и развития наших продуктов. Если мы обрабатываем такие данные для собственных целей после того, как автомобиль был выпущен на рынок и впервые продан, мы анонимизируем соответствующие данные перед проведением любых таких действий по обработке, чтобы гарантировать, что Вы не сможете идентифицировать себя по соответствующим данным.

15.

Трансграничная передача данных
Мы являемся членом международной группы компаний. Поэтому мы можем передавать персональные данные внутри группы Kia и другим третьим лицам, как указано в разделе 14.
Некоторые из получателей Ваших персональных данных будут находиться или могут осуществлять соответствующие операции за пределами Вашей страны и ЕС/ЕЭЗ (например, в Республике Корея, Великобритании или в США) («Третьи страны»).
В отношении некоторых третьих стран Европейская комиссия определила, что они обеспечивают адекватный уровень защиты персональных данных (например, Республика Корея, Великобритания), что также распространяется на США в той мере, в которой получающая компания в США участвует в Рамочном соглашении о правилах обмена конфиденциальной информацией между ЕС и США (см. https://www.dataprivacyframework.gov)(«Достаточная юрисдикция»).
Если мы передаем персональные данные получателю, находящемуся в Третьей стране, которая не была признана достаточной юрисдикцией, мы (или наши обработчики данных в ЕС/ЕЭЗ, которые передают личные данные суб-обработчикам данных в таких Третьих странах, в зависимости от ситуации) обеспечиваем соответствующие гарантии, заключая с получателями соглашения о передаче данных, принятых Европейской комиссией (стандартные договорные условия), или принимаем другие эффективные меры для обеспечения надлежащего уровня защиты данных.
Копия соответствующих предпринимаемых нами мер доступна через нашего сотрудника по защите данных (см. разделы 2 и 3).

16.

Хранение данных

16.1.

Общие сведения: Ваши персональные данные хранятся нами и/или нашими поставщиками услуг исключительно в той мере, в какой это необходимо в целях выполнения наших обязательств и исключительно в течение времени, необходимого для достижения целей сбора персональных данных, в соответствии с применимыми законами о защите данных.
Когда Kia больше не нужно обрабатывать Ваши персональные данные, мы удалим их из наших систем и/или записей и/или предпримем меры для их соответствующей анонимизации, чтобы Вас больше нельзя было идентифицировать по этим данным (за исключением случаев, когда нам нужно хранить Вашу информацию в соответствии с наложенными на Kia юридическими или нормативными обязательствами; например, к персональным данным, включенным в договора, сообщения и деловые письма, могут относиться законодательные требования в отношении хранения данных).
В соответствии с национальным законодательством срок хранения может быть увеличен, если обработка требуется для установления, исполнения или защиты юридических требований, и мы или третьи лица имеем соответствующий законный интерес (например, на период предстоящих юридических (административных и/или судебных) процедур и на время таких судебных разбирательств, включая сроки истечения любых регрессных требований).

16.2.

Ручное удаление данных в Головном устройстве и в приложении Kia Connect: Вы можете вручную удалить Ваши персональные данные, хранящиеся в Головном устройстве, отключив услуги в Головном устройстве. Для этого (1) нажмите значок «Kia Connect» на Головном устройстве автомобиля, (2) выберите «Настройки Kia Connect», (3) прокрутите вниз меню слева, чтобы выбрать пункт «Отключить Kia Connect», (4) нажмите кнопку «Отключить». После этого система поможет Вам пройти процедуру деактивации и предложит удалить данные.
Внимание: обращаем Ваше внимание на то, что сброс Головного устройства до заводских настроек по умолчанию не приводит к деактивации Услуг. Вы должны выполнить описанный выше процесс деактивации.
После деактивации, как описано выше, деактивируются Услуги для соответствующего автомобиля, удаляются данные в Головном устройстве, и автомобиль отсоединяется от Вашей учетной записи в приложении Kia Connect. Данные, переданные нам через Головное устройство, также будут удалены, кроме тех случаев, когда действуют сроки хранения (см. раздел 16.1).
Обращаем Ваше внимание на то, что связанные с автомобилем данные будут также удалены в Вашей учетной записи в приложении Kia Connect. Однако все остальные данные в Вашей учетной записи останутся без изменений. Если Вы также хотите удалить Вашу учетную запись в приложении Kia Connect, выполните процедуру удаления учетной записи в приложении Kia Connect.
деактивируете Ваш аккаунт приложения Kia Connect, то услуги Головного устройства Kia Connect в Головном устройстве автомобиля будут по-прежнему работать.
произведете сброс Головного устройства, Ваш автомобиль будет отключен от приложения Kia Connect; однако это не повлияет на само приложение Kia Connect.

17.

Безопасность данных
Мы внедрили соответствующие технические и организационные меры безопасности для защиты Ваших персональных данных от случайного или незаконного уничтожения, потери, изменения, несанкционированного раскрытия, несанкционированного доступа и других незаконных форм обработки.
Однако, так как Интернет является открытой системой, передача данных по Интернету не является полностью безопасной. Не смотря на то, что мы постоянно совершенствуем наши меры безопасности в соответствии с техническим развитием и с целью обеспечения надлежащего уровня безопасности любых Ваших персональных данных, обрабатываемых нами, мы не можем гарантировать безопасность Ваших данных, переданных нам по Интернету.

18.

Автономный режим (при выключенном модеме)
В Головном устройстве можно активировать автономный режим, настроив соответствующее предпочтение. Если включен автономный режим, все функции Услуг будут отключены и персональные данные, в частности, данные о местоположении (данные GPS), собираться не будут. В верхней части экрана Головного устройства автомобиля будет отображен значок автономного режима.

19.

Обновления
Настоящее Положение о защите данных может время от времени изменяться или обновляться, чтобы отразить применяемые нами на практике изменения в обработке персональных данных или изменения в действующем законодательстве. Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с настоящим Положением о защите данных и регулярно проверять любые изменения, которые мы можем внести в соответствии с условиями настоящего Положения о защите данных.
Мы опубликуем обновленное Положение о защите данных на наших веб-сайтах, в приложении Kia Connect и в Головном Устройстве. Дата последнего обновления указана в верхней части данного Положения о защите данных.

20.

Термины и определения
«контролер» означает физическое или юридическое лицо, государственный орган, агентство или другой орган, который самостоятельно или вместе с другими определяет цели и средства обработки персональных данных.
«GDPR» означает: (i) Регламент (ЕС) 2016/679 (Общий регламент по защите персональных данных); или (ii) Регламент (ЕС) 2016/679 для Соединенного Королевства, так как он является частью законодательства Соединенного Королевства на основании раздела 3 Закона о Европейском союзе (отзыв) от 2018 года и с поправками, которые вносятся время от времени (также известный, как UK GDPR).
«персональные данные» означают любую информацию, относящуюся к физическому лицу, личность которого установлена или может быть установлена.
«обработка»/«прроцедура» означает любую операцию или набор операций, которые выполняются с персональными данными или наборами персональных данных, такими, как сбор, запись, организация, структурирование, хранение, согласование или изменение, извлечение, консультация, использование, раскрытие путем передачи, распространение или иное предоставление, сопоставление или комбинирование, ограничение, удаление или уничтожение.
«обработчик» означает физическое или юридическое лицо, государственный орган, агентство или другой орган, который обрабатывает персональные данные от имени контролера.

21.

Изменения в соответствии с местным законодательством
Применяются следующие изменения в соответствии с местным законодательством:
Австрия
Касательно Раздела 12.3 («Маркетинг»):
Законное основание: в качестве местного закона о маркетинге действует Раздел 1704, пункт 4 Закона Австрии о телекоммуникациях от 2021 года.
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Австрии: Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Вена, Австрия, телефон: +43 (0) 1 52 152-0, электронная почта: dsb[at]dsb.gv.at, веб-сайт: http://www.dsb.gv.at/
Бельгия
Касательно Раздела 12.3 («Маркетинг»):
Законное основание: в качестве местного закона о маркетинге действует Статья 1 Королевского декрета от 4 апреля 2003 года.
Орган по защите данных: контактная информация органа по защите данных Бельгии: Autorité de protection des données Gegevensbeschermingsautoriteit, Rue de la presse 35 1000 Брюссель, Бельгия, телефон: +32 (0) 2 274 48 00, факс: +32 (0)2 274 48 35, электронная почта: contact[at]apd-gba.be, веб-сайты: https://www.autoriteprotectiondonnees.be / https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Болгария
Касательно Раздела 12.3 («Маркетинг»):
Законное основание: в качестве местного закона о маркетинге действует ст. 261, часть 2 Закона Болгарии об электронных коммуникациях.
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Болгарии: Commission for Personal Data Protection of the Republic of Bulgaria, 2 Prof. Tsvetan Lazarov Blvd., София 1592, Болгария, телефон: +359 (0) 2 915 3580, электронная почта: kzld[at]cpdp.bg, веб-сайт: www.cpdp.bg
Кипр
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Кипра: Office of the Commissioner for Personal Data Protection, Kypranoros 15, 1061 Никосия, Кипр, телефон: +357 (0) 22 818 456, электронная почта: commissioner[at]dataprotection.gov.cy, веб-сайт: http://www.dataprotection.gov.cy/
Чешская Республика
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Чехии: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Прага 7, Чешская Республика, телефон: +420 (0) 234 665 800, электронная почта: posta[at]uoou.gov.cz, веб-сайт: http://www.uoou.cz/
Дания
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Дании: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Валби, Дания, телефон: +45 (0) 33 1932 00, электронная почта: dt[at]datatilsynet.dk, веб-сайт: http://www.datatilsynet.dk/
Эстония
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Эстонии: Andmekaitse Inspektsioon, Tatari 39, Таллинн 10134, Эстония, телефон: +372 (0) 627 4135, электронная почта: info[at]aki.ee, веб-сайт: http://www.aki.ee/
Финляндия
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Финляндии: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Хельсинки, Финляндия, телефон: +358 (0) 29 566 6700, электронная почта: tietosuoja[at]om.fi, веб-сайт: https://tietosuoja.fi
Франция
Касательно Раздела 13 («Ваши права»):
Посмертная конфиденциальность: Вы также вправе дать конкретные указания относительно хранения, удаления и передачи Ваших персональных данных после смерти.
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Франции: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy TSA 80715, 75334 Парижs, Cedex 07, Франия, телефон: +33 (0) 1 53 73 22 22, веб-сайт: https://www.cnil.fr/
Греция
Раздел 12.3 параграф 2 («Маркетинг») изменяется следующим образом: если Вы являетесь действующим клиентом и предоставили нам Ваш адрес электронной почты, и без ущерба для Ваших прав на возражение в соответствии с Разделом 12.6, мы можем отправлять Вам по электронной почте маркетинговые сообщения, касающиеся продуктов или услуг, которые похожи на продукты или услуги, ранее приобретенные Вами, не спрашивая Вашего предварительного специального согласия. Это обусловлено отсутствием необходимости получения в таких случаях специального согласия от Вас, как от уже существующего клиента. Это также распространяется на отправку Вам такой информации с помощью уведомлений в приложении Kia Connect на почтовый ящик, который предоставляется отдельно в приложении. При этом, Вы имеете право отказаться от получения таких маркетинговых электронных рассылок в любое время без каких-либо затрат (кроме стоимости передачи данных в соответствии с базовыми тарифами) (например, отключив соответствующие кнопки в списке «Реклама, связанная с услугами» в приложении Kia Connect). Вы также можете отказаться от подписки на наши рекламные рассылки в любое время, нажав на ссылку для отказа от подписки, содержащуюся в каждом рекламном электронном письме, которое мы отправляем. Вы также имеете право возражать против обработки Ваших персональных данных в целях прямого маркетинга (более подробную информацию см. в Разделе 12.6).
Для этих целей обрабатываются следующие категории персональных данных: имя, контактные данные (например, электронная почта), технические данные (например, информация об устройстве, IP-адрес, ID пользователя, UUID); информация о Вашем согласии (напр., дата и время согласия).
Законное основание: обработка основана на Вашем предварительном согласии (ст. 6, часть 1, пункт a) GDPR; ст. 11, Закон 3471/2006 о защите персональных данных и конфиденциальности в секторе электронных коммуникаций) или необходима для соблюдения наших законных интересов (ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR). Нашими законными интересами является: продвижение наших услуг и продуктов.
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Греции: Hellenic Data Protection Authority, Kifissias 1-3, 11523, Афины, Греция, телефон: +30 (0) 210 6475 600, электронная почта: contact[at]dpa.gr, веб-сайт: http://www.dpa.gr/
Венгрия
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Венгрии: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Falk Miksa utca 9-11, 1055 Будапешт, Венгрия, телефон: +36 (0)1 391 1400, факс: +36 (0)1 391 1410, электронная почта: ügyfelszolgalat[at]naih.hu, веб-сайт: http://naih.hu/
Ирландия
Раздел 6.6.4 параграф 1 («Напоминания об обязательных техосмотрах автомобиля») изменяется следующим образом:
Напоминания об обязательных техосмотрах автомобиля (например, NCT в Ирландии): Мы будем информировать Вас о предстоящих обязательных проверках автомобиля, например, напоминаниях Национальной службы проверки автомобилей (обычно называемой «NCT») для автомобилей в Ирландии. Для применения этой Услуги необходимо, чтобы Вы предоставили Kia верную дату последнего обязательного техосмотра и дату первой регистрации автомобиля.
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Ирландии: Data Protection Commission, 21 Fitzwilliam Square, D02 RD28 Дублин 2, Ирландия, телефон: +353 (0) 1 7650100, электронная почта: info[at]dataprotection.ie, веб-сайт: http://www.dataprotection.ie/
Италия
Kia ни в коем случае не будет обрабатывать Ваши персональные данные для профилирования без Вашего согласия.
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Италии: Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia n. 11, 00187 Рим, Италия, электронная почта: garante[at]gpdp.it, телефон: +39 (0) 06 69677 1, факс: +39 (0) 06 69677 785, веб-сайты: https://www.gpdp.it, https://www.garanteprivacy.it/
Латвия
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Латвии: Datu valsts inspekcija (Data State Inspectorate), Elijas Street 17, LV-1050 Рига, Латвия, телефон: +371 (0) 6722 3131, электронная почта: pasts[at]dvi.gov.lv, веб-сайт: https://www.dvi.gov.lv/
Литва
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Литвы: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (State Data Protection Inspectorate), L. Sapiegos str. 17, 10312 Вильнюс, Литва, телефон: +370 (0) 5 271 2804 / +370 (0) 5 279 1445, электронная почта: ada[at]ada.lt, веб-сайт: https://vdai.lrv.lt/lt/
Нидерланды
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Нидерландов: Autoriteit Persoonsgegevens, Hoge Nieuwstraat 8, 2514 EL Гаага, Нидерланды, телефон: +31 (0) 70 888 8500, веб-сайт: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Норвегия
Раздел 4 параграф 2 («Использование автомобиля или Услуг третьими лицами») изменяется следующим образом: Раздел 10.2 Пользовательского соглашения Kia Connect предписывает Вам информировать любого другого пользователя/водителя автомобиля: (i) об активации Услуг; (ii) о действиях по обработке данных, описанных в настоящем Положении о защите данных; и (iii) о возможной необходимости сбора и обработки данных о местоположении (данные GPS) в рамках Услуг.
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Норвегии: Datatilsynet, P.O. Box 458 Sentrum, 0105 Осло, Норвегия, телефон: +47 (0) 22 39 69 00, электронная почта: postkasse[at]datatilsynet.no, веб-сайт: https://www.datatilsynet.no
Польша
Касательно Раздела 12.3 («Маркетинг»):
На согласие на электронный и телефонный маркетинг дополнительно распространяются ст. 172 Закона Польши о телекоммуникациях и ст. 10 Закона о предоставлении электронных услуг.
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Польши: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Варшава, Польша, телефон: +48 (0) 22 531 03 00, электронная почта: kancelaria[at]uodo.gov.pl, веб-сайт: https://uodo.gov.pl/
Португалия
Раздел 6.6.4 параграф 1 («Напоминания об обязательных техосмотрах автомобиля») изменить следующим образом:
Напоминания об обязательном техосмотре (например, «Inspeção Automóvel» в Португалии): мы будем сообщать Вам о предстоящих обязательных техосмотрах автомобиля, например, напоминаниях о «Периодических проверках» для автомобилей в Португалии. Для пользования этой Услугой Вам потребуется предоставить компании Kia корректную дату последнего обязательного техосмотра и дату первой регистрации автомобиля.
Касательно Раздела 12.3 («Маркетинг»):
Законное основание: в качестве местного закона о маркетинге действует статья 13.º-A Закона № 41/2004 от 18 августа.
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Португалии: Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), Av. D. Carlos I, 134, 1º, 1200-651 Лиссабон, Португалия, телефон: +351 (0) 21 392 84 00, электронная почта: geral[at]cnpd.pt, веб-сайт: www.cnpd.pt
Румыния
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Румынии: The National Supervisory Authority for Personal Data Processing, 28-30 G-ral Gheorghe Magheru Bld, District 1, 010336 Бухарест, Румыния, телефон: +40 (0) 318 059 211, факс+40 (0) 318 059 602, электронная почта: anspdcp[at]dataprotection.ro, веб-сайт: https://www.dataprotection.ro/
Словакия
Касательно Раздела 12.3 («Маркетинг»):
Законное основание: в отношении согласия законным основанием является ст. 6, часть 1, пункт a) GDPR в сочетании с § 116, часть 3 Закона Словакии об электронных коммуникациях («AEC»). Что касается необходимости в целях нашего законного интереса, то законным основанием является ст. 6 (1) f) GDPR в сочетании с § 116 (15) AEC. Нашими законными интересами являются: продвижение наших услуг и продуктов.
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Словакии: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Братислава 27, Словацкая Республика, телефон: + 421 (0) 2 32 31 32 14, электронная почта: statny.dozor[at]pdp.gov.sk, веб-сайт: http://www.dataprotection.gov.sk/
Испания
Раздел 13.1 параграф 2 («Право доступа») изменяется следующим образом: Вы вправе получить копию обрабатываемых персональных данных. За дальнейшие запрошенные Вами копии, если у Вас не имеется для этого законной цели, мы можем потребовать разумную плату в зависимости от административных расходов.
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Испании: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), C/Jorge Juan, 6, 28001 Мадрид, Испания, телефон: +34 (0) 91 266 3517, электронная почта: internacional[at]aepd.es, веб-сайт: https://www.aepd.es/.
Швеция
Раздел 13.5 («Право на переносимость данных») изменяется следующим образом:
в некоторых обстоятельствах, например, если ст. 6, часть 1, пункт a или ст. 6, часть 1, пункт b GDPR являются законным основанием для обработки, Вы имеете право на получение персональных данных, касающихся Вас и предоставленных Вами нам, в упорядоченном, общепринятом и машиночитаемом формате, и Вы вправе передавать эти данные другому контролеру без каких-либо препятствий с нашей стороны.
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Швеции: Integritetsskyddsmyndigheten, Drottninggatan 29, Box 8114, 104 20 Стокгольм, Швеция, телефон: +46 (0) 8 657 6100, электронная почта: imy[at]imy.se, веб-сайт: http://www.imy.se/
Швейцария
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Швейцарии: Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB), Feldeggweg 1,3003 Берн, Швейцария, телефон: +41 (0) 58 462 43 95, веб-сайт: https://www.edoeb.admin.ch
Раздел 15 будет дополнен следующей информацией: Ваши персональные данные хранятся в следующих странах/юрисдикциях: [В МИРОВОМ МАСШТАБЕ].
В отношении ссылок на положения GDPR, в той мере, в которой применительны законы о защите данных и смежные законы Швейцарии, ссылки на статьи GDPR следует рассматривать как ссылки на соответствующие статьи Федерального закона Швейцарии о защите данных от 1 сентября 2023 г. («FADP»), а ссылки на разделы Закона UWG следует рассматривать как ссылки на соответствующие статьи Федерального закона о борьбе с недобросовестной конкуренцией Швейцарии («UWG Швейцарии»), а именно:
ст. 6, часть 1, пункт b) GDPR следует рассматривать как ст. 6 FADP, если ссылка дается в целях исполнения договора;
ст. 6, часть 1, пункт f) GDPR следует рассматривать как ст. 31 §1 FADP;
ст. 6, часть 1, пункт c) GDPR следует рассматривать как ст. 31 FADP;
ст. 6, часть 1, пункт a) GDPR следует рассматривать как ст. 31 FADP;
разд. 7, часть 2, № 2 Закона UWG следует рассматривать как ст. 3 §1 лит. o UWG Швейцарии;
ссылки на ст. 7, часть 3 GDPR следует рассматривать как ссылку на аналогичные принципы FADP;
ст. 15 GDPR следует рассматривать как ст. 25 FADP;
ст. 16 GDPR следует рассматривать как ст. 32 FADP;
ст. 17 GDPR следует рассматривать как ст. 32 FADP;
ст. 18 GDPR следует рассматривать как ст. 32 FADP;
ст. 20 GDPR следует рассматривать как ст. 28 FADP;
ст. 21, часть 1 и 2 GDPR следует рассматривать как ст. 30 §2 лит. b FADP;
ст. 77 GDPR следует рассматривать как ст. 49 FADP;
ст. 28, часть 3 GDPR следует рассматривать как ст. 9 FADP.
Великобритания
Раздел 15 («Трансграничная передача данных») дополняется следующим образом:
В соответствии со статьей 45 GDPR Великобритании («Положение об адекватности»), как и в случае с «Достаточной юрисдикцией», установленными Европейской комиссией, правительство Соединенного Королевства приняло решение о том, что некоторые страны (см. https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/international-transfers/international-transfers-a-guide/#adequacy) предоставляют надлежащий уровень защиты персональных данных. Если мы передаем персональные данные получателю, находящемуся в третьей стране, которая не была признана достаточной юрисдикцией или соответствующей требованиям Постановления о достаточности, мы (или наши обработчики в Великобритании/ЕС/ЕЭЗ, которые передают персональные данные суб-обработчикам в таких третьих странах, в зависимости от ситуации) предоставляем соответствующие гарантии, заключая с получателями соглашений о передаче данных, принятых Европейской комиссией (стандартные договорные положения) или Великобританией (если применимо), или путем принятия других эффективных мер для обеспечения достаточного уровня защиты данных. Копию соответствующих гарантий можно получить у нас или у нашего сотрудника по защите данных (см. Раздел 2 и Раздел 3).
Орган по защите данных:
Контактная информация органа по защите данных Великобритании: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Уилмслоу, Чешир, SK9 5AF, телефон: +44 (0) 303 123 1113, веб-сайт: https://ico.org.uk/
Этот документ является информационным активом компании Kia и защищен соответствующими законами и нормативными актами.