Dokumenty prawne Kia Connect

Warunki Użytkowania

 • 1. Zakres

 • Niniejsze warunki użytkowania („Warunki Użytkowania”) regulują użytkowanie z Aplikacji Kia Connect („Aplikacja Kia Connect”) i/lub użytkowanie z Kia Connect za pomocą panelu sterowania w pojeździe („Panel Sterowania”), które zapewniają możliwość korzystania z określonych usług Kia Connect („Usługi”). Usługi są świadczone przez spółkę Kia Connect GmbH, wpisaną do rejestru po numerem: HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Menem, e-mail: info@kia-connect.eu („Kia”, „my”, „nas”, „nasz”) na rzecz użytkownika Usług („Użytkownik” lub „Ty”).
  W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków Użytkowania lub z nimi związanych, możesz skontaktować się z naszym centrum obsługi klienta:

  Kia Connect GmbH
  E-mail: info@kia-connect.eu
  Poczta zwykła: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
  [Z działem obsługi klienta można się skontaktować korzystając z formularza kontaktowego: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/]
  Aby uzyskać informacje dotyczące danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z Usługami, należy zapoznać się z Informacją o ochronie danych osobowych Kia Connect.

 • 2. Korzystanie z Usług

 • 2.1. Możesz korzystać z Usług za pomocą Aplikacji Kia Connect i/lub Panelu sterowania. W przypadku korzystania z Usług za pomocą Aplikacji Kia Connect, musisz posiadać Konto Kia i powiązać Aplikację Kia Connect z jednym lub większą liczbą pojazdów Kia. Aby korzystać z Usług za pomocą Panelu sterowania należy się zarejestrować; w tym przypadku nie jest wymagane posiadanie Konta Kia.
  2.2. Korzystanie z Usług za pomocą Aplikacja Kia Connect może wymagać dostępu do Internetu lub innych usług telekomunikacyjnych. Niniejsze Warunki korzystania nie znajdują zastosowania w przypadku usług telekomunikacyjnych, które mogą być konieczne do korzystania z Usług za pomocą Aplikacji Kia Connect. Takie usługi podlegają postanowieniom odrębnej umowy (w tym również opłatom) zawartej z dostawcą usług telekomunikacyjnych Użytkownika.
  2.3. Z prawnego punktu widzenia, umowa sprzedaży pojazdu i umowa o świadczenie Usług zgodnie z Warunkami użytkowania stanowią odrębne transakcje handlowe i odrębne porozumienia. Wykonanie jednej z umów pozostanie bez wpływu na drugą umowę. W niektórych okolicznościach może to skutkować wykonaniem umowy sprzedaży pojazdu przez Użytkownika bez możliwości korzystania z Usług. W innym przypadku, np. w razie uchylenia się bądź odstąpienia od umowy sprzedaży pojazdu, umowa o świadczenie Usług dla danego pojazdu może zostać wypowiedziana zgodnie z punktem 9.4.
  2.4. Wszystkie umowy pomiędzy Kia a Użytkownikiem są zawierane w języku danego kraju i w języku angielskim. Po zawarciu odpowiedniej umowy, tekst umowy zostanie udostępniony Użytkownikowi w Aplikacji Kia Connect i/lub na Panelu sterowania.

 • 3. Usługi

 • 3.1. Aplikacja Kia Connect i Panel sterowania zapewniają dostęp do następujących Usług, które zostały przedstawione bardziej szczegółowo w opisach danych Usług stanowiących część niniejszych Warunków Użytkowania (faktycznie dostępne usługi mogą różnić się w zależności od modelu Twojego pojazdu, daty produkcji oraz linii wykończeniowej – w celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt poprzez dane kontaktowe wskazane w punkcie 1 powyżej):
  3.1.1. Aplikacja Kia Connect
  3.1.1.1. Mapa w menu głównym i pasek wyszukiwania
  3.1.1.2. Zdalne sterowanie klimatyzacją
  3.1.1.3. Zdalne ładowanie
  3.1.1.4. Zdalne sterowanie drzwiami
  3.1.1.5. Wyślij do samochodu
  3.1.1.6. Znajdź mój samochód
  3.1.1.7. Moje podróże
  3.1.1.8. Stan pojazdu
  3.1.1.9. Raport dotyczący pojazdu
  3.1.1.10. Diagnostyka pojazdu
  3.1.1.11. Alert dotyczący pojazdu
  3.1.1.12. Alarm przeciwwłamaniowy
  3.1.1.13. Przeniesienie profilu użytkownika
  3.1.1.14. Zdalne ogrzewanie i wentylowanie foteli (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych)
  3.1.1.15. Zdalne sterowanie oknami
  3.1.1.16. Nawigacja typu Last Mile
  3.1.1.17. Tryb Parkingowy
  3.1.1.18. Alarm rozładowania akumulatora
  3.1.1.19. Powiadomienia dotyczące stanu pojazdu
  3.1.1.20. Alarm pasażera na tylnym siedzeniu
  3.1.1.21. Alarm bezczynności pojazdu
  3.1.2. Panel Sterowania
  3.1.2.1. Usługi Kia Connect Live zapewniają dostęp do następujących funkcji:
  • Informacje dotyczące ruchu drogowego: Informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym do obliczania czasu przejazdu na trasach i wyświetlania sytuacji na drodze; Nawigacja Online pozwala Użytkownikowi na wyznaczanie trasy do pożądanego miejsca docelowego w oparciu o połączenie danych o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym oraz historycznych danych o ruchu drogowym.
  • Informacje o interesujących miejscach (POI) w czasie rzeczywistym: Informacja o najbliższym POI na podstawie bieżącej lokalizacji;
  • Pogoda: Lokalne informacje o pogodzie;
  • Parking: Informacja o miejscach parkingowych na ulicy i poza nią na podstawie bieżącej lokalizacji, najbliższego miejsca docelowego, pobliskiego przewijanego znaku, pobliskiego centrum miasta;
  • POI EV (tylko dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu Plug-in): Informacje o najbliższych stacjach ładowania, w tym o stanie dostępności na podstawie bieżącej lokalizacji;
  • Dealerzy POI: Informacje o lokalizacji pobliskiego salonu dealera Kia przy uwzględnieniu aktualnego położenia pojazdu oraz
  • Alerty o niebezpieczeństwach/fotoradarach (o ile dozwolone prawem w danym kraju, patrz punkt 15): System przekazuje alerty na obszarach częstego występowania wypadków i ostrzeżenia o tzw. czarnych punktach lub fotoradarach.
  3.1.2.2. Rozpoznawanie głosu online umożliwia Użytkownikowi wypowiadanie poleceń w celu uzyskania dostępu do Usług i sterowania nimi oraz przygotowywanie i wysyłanie wiadomości tekstowych poprzez podłączone urządzenie mobilne. Usługa rozpoznawania głosu online działa w środowisku online. Próbki głosu i dane GPS Użytkownika będą zbierane i przechowywane z myślą o realizacji i ulepszaniu usługi rozpoznawania głosu online.
  3.1.2.3. Osobisty kalendarz/synchronizacja nawigacji umożliwia Użytkownikom dostęp do prywatnego kalendarza na ekranie Panelu sterowania i wykorzystanie go do ustawienia celu podróży. Usługa ta jest kompatybilna zarówno z Kalendarzem Google, jak i Kalendarzem Apple.
  3.2. Poniższe Usługi wymagają zbierania i przetwarzania danych o położeniu (dane GPS): Mapa w menu głównym i pasek wyszukiwania, Zdalne sterowanie klimatyzacją (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych), Zdalne ładowanie, Zdalne sterowanie drzwiami, Wyślij do samochodu, Znajdź mój samochód, Moje podróże, Stan pojazdu, Raport dotyczący pojazdu, Diagnostyka pojazdu, Alert dotyczący pojazdu i Alarm przeciwwłamaniowy. Bez zbierania i przetwarzania danych o położeniu nie można świadczyć/korzystać z danej Usługi (danych Usług) Aplikacji.
  3.3. Będziemy w dalszym ciągu analizować i ulepszać Usługi w celu rozwijania mobilności oraz opracowywania nowych produktów i/lub usług związanych z mobilnością, zabezpieczania naszych produktów i/lub ulepszania naszych usług. W tym celu automatycznie analizujemy dane w oparciu o modele statystyczne i matematyczne, aby zidentyfikować sfery, które można ulepszyć.

 • 4. Prawa Autorskie

 • 4.1. Cała treść Usług stanowi własność Kia, jej podmiotów bezpośrednio lub pośrednio zależnych, bądź podmiotów stowarzyszonych (zwanych dalej łącznie „Grupą Kia”) lub osób trzecich, i jest chroniona obowiązującymi przepisami o prawie autorskim, a wszystkie prawa do niej są zastrzeżone. Wszystkie prawa do Usług, odnośnego oprogramowania, treści i układu przysługują Grupie Kia i jej licencjodawcom. Usług nie można sprzedawać, dystrybuować, publikować, emitować, wprowadzać do obiegu ani wykorzystywać do celów handlowych w jakikolwiek sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Użytkownik nie może powielać (w całości ani w części), przekazywać (drogą elektroniczną ani w inny sposób), modyfikować, wyświetlać, ponownie dostarczać Usług, udzielać na nie licencji, umieszczać linków do nich, czy w inny sposób wykorzystywać Usługi do jakichkolwiek celów publicznych lub handlowych bez naszego zezwolenia.
  4.2. Żadne z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania nie będzie interpretowane jako skutkujące udzieleniem licencji lub prawa do wykorzystywania jakiegokolwiek obrazu, znaku towarowego, znaku usługowego lub logo, wszystkie będące własnością Grupy Kia. Grupa Kia zastrzega sobie wszelkie prawa dotyczące jej informacji lub materiałów zastrzeżonych w związku z Usługami i będzie egzekwować takie prawa w pełnym zakresie obowiązujących przepisów o prawie autorskim i o znakach towarowych.

 • 5. Obowiązki Użytkownika

 • 5.1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i poszanowania praw osób trzecich podczas korzystania z Usług.
  5.2. Użytkownik nie może korzystać z Usług w sposób niewłaściwy.
  5.3. W związku z użytkowaniem Panelu sterowania:
  5.3.1. Nie możesz korzystać z karty SIM wykorzystywanej do świadczenia Usług: (a) do transmisji głosu (w tym VOIP); (b) do uzyskiwania dostępu do publicznego punktu odbioru (tj. publicznego adresu IP), w tym poprzez wykorzystanie serwera proxy, gatewayu lub routingu; (c) do podejmowania prób przeniknięcia do systemów bezpieczeństwa bez względu na to, czy włamanie spowoduje uszkodzenie lub utratę danych, czy też nie; (d) w jakikolwiek sposób, który wykorzystuje Usługi lub oprogramowanie związane z Internet relay chat, udostępniania plików peer-to-peer, bit torrent lub siecią serwerów proxy; (e) w sposób, który wiąże się ze spamem, wysyłaniem masowych niezamówionych wiadomości e-mail lub wiadomości komercyjnych lub utrzymywaniem otwartej sieci SMTP relay; lub (f) w jakikolwiek sposób, który powoduje uszkodzenie sieci.
  5.3.2. Nie możesz publikować względem jakichkolwiek osób trzecich wyników jakichkolwiek porównań lub testów wydajności karty SIM, sieci, Usług lub jakiegokolwiek ich komponentu.
  5.3.3. W zakresie, w jakim korzystasz z karty SIM do świadczenia Usług, niniejszym informujemy Cię, że: Usługi 4G/LTE (świadczone przez usługodawcę zewnętrznego) są dostępne tylko na urządzeniach kompatybilnych (tj. panelu sterowania), które obsługują daną częstotliwość 4G/LTE w określonej sieci roamingowej. W razie niemożności świadczenia usług 4G/LTE świadczone będą usługi 2G lub 3G, zależnie od dostępności takich sieci i kompatybilności panelu sterowania z takimi sieciami

 • 6. Usługi Nieodpłatne

 • Usługi są świadczone nieodpłatnie przez okres 7 lat, począwszy od dnia sprzedaży pojazdu na rzecz pierwszego właściciela pojazdu, tj. wejścia w życie pierwszej umowy sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do proponowania dodatkowych usług w przyszłości na odrębnych warunkach użytkowania.

 • 7. Czas Działania

 • 7.1. Zastrzegamy sobie prawo do tymczasowego lub stałego wyłączenia dostępu do Usług, w całości lub w części, ze względów technicznych i bezpieczeństwa (np. w przypadku luk w systemie bezpieczeństwa) i z innych ważnych powodów.
  7.2. Świadczenie Usług i korzystanie z Usług może podlegać ograniczeniom w odniesieniu do aktualnego stanu techniki, na który nie mamy wpływu. Wiąże się to w szczególności z dostępnością połączeń transmisji danych zapewnianych przez operatorów. W poszczególnych przypadkach niedostępność sieci może skutkować niedostępnością Usług ze względu na brak możliwości przesłania niezbędnych danych. Ponadto, szczytowe obciążenia w Usługach, sieciach bezprzewodowych i stacjonarnych oraz w Internecie mogą powodować powstawanie krótkotrwałych utrudnień.
  7.3. Zakłócenia mogą również występować wskutek zdarzeń siły wyższej, w tym chorób pandemicznych i epidemicznych, strajków, lokautów i nakazów urzędowych oraz ze względu na środki techniczne i inne środki (np. naprawy, konserwację, aktualizacje oprogramowania oraz przedłużenia) niezbędne w naszych systemach oraz w systemach usługodawców na poziomie downstream lub upstream, dostawców treści oraz operatorów sieci, które są konieczne dla zapewnienia właściwego lub lepszego funkcjonowania Usług.
  7.4. W przypadku wyłączenia dostępu, ograniczenia dostępu lub zakłóceń dostępu do Usług opisanych w niniejszym punkcie 7, w miarę możliwości, będziemy kontaktować się z Tobą, aby powiadomić Cię o tych okolicznościach i wskazać powód wyłączenia, ograniczenia lub zakłóceń.

 • 8. Ochrona Danych

 • Więcej informacji o sposobie zbierania i przetwarzania przez nas danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług można znaleźć w naszej Informacji o ochronie danych osobowych Kia.
  Użytkownik powiadomi jakiegokolwiek innego użytkownika/kierowcę pojazdu, że Usługi zostały aktywowane. Użytkownik powiadomi w szczególności innego użytkownika/kierowcę o czynnościach przetwarzania danych opisanych w Informacji o danych osobowych – Aplikacji i fakcie, że Usługi Aplikacji wymagają zbierania i przetwarzania danych o położeniu (dane GPS).

 • 9. Okres Obowiązywania, Wypowiedzenie

 • 9.1. Prawo do korzystania z Usług przysługuje począwszy od dnia sprzedaży pojazdu na rzecz pierwszego właściciela pojazdu, tj. wejścia w życie pierwszej umowy sprzedaży, i wygasa automatycznie z upływem 7 lat.
  9.2. Możesz wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, a tym samym prawo do korzystania z Usług, w dowolnym momencie, z zachowaniem 6-tygodniowego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kwartału kalendarzowego.
  9.3. Prawo każdej ze stron do wypowiedzenia umowy z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone.
  9.4. Ponadto w razie uchylenia umowy sprzedaży pojazdu, ponownego nabycia czy innego wycofania pojazdu przez danego dealera, w przypadku wypowiedzenia umowy leasingu, sprzedaży pojazdu na rzecz osoby trzeciej, kradzieży oraz w razie szkody całkowitej każda ze stron będzie uprawniona do wypowiedzenia stosunku świadczenia Usług w odniesieniu do danego pojazdu. Wypowiedzenie stanie się ważne z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez jedną ze stron. W razie sprzedaży lub przeniesienia posiadania pojazdu na osobę trzecią Użytkownik usunie dane przechowywane w pojeździe.
  9.5. Zastrzegamy sobie prawo do tymczasowego lub trwałego zablokowania i/lub cofnięcia prawa do korzystania z Usług w razie istotnego naruszenia niniejszych Warunków korzystania oraz do wypowiedzenia umowy w razie istotnego naruszenia niniejszych Warunków Użytkowania przez Użytkownika.
  9.6. Jeśli sprzedaż swój pojazd lub w inny sposób udostępnisz go osobie trzeciej na stałe, masz obowiązek upewnić się, że wyłączyłeś Usługi w Panelu sterowania. W takim przypadku, pojazd zostanie odłączony w Aplikacji Kia Connect, jednak dane Konta Kia Connect w tej Aplikacji nie zostaną usunięte.

 • 10. Zmiany Warunków Użytkowania

 • 10.1. Kia zastrzega sobie prawo wprowadzania uzasadnionych zmian w Warunkach Użytkowania i/lub w Usługach. Będziemy powiadamiać Użytkownika o zmianach niniejszych Warunków Użytkowania i/lub Usług. Jeśli Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec takich zmian w formie pisemnej (np. pocztą elektroniczną, faksem ) w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia, zmiany zostaną uznane za przyjęte. Wyraźnie poinformujemy Użytkownika o przysługującym mu prawie do odrzucenia zmian i skutkach braku odpowiedzi.
  10.2. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje zmian, zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia jakiegokolwiek prawa do korzystania z danej Usługi (danych Usług) Aplikacji, z zachowaniem 6-tygodniowego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kwartału kalendarzowego.

 • 11. Pozostałe Postanowienia

 • 11.1. Niniejsze Warunki Użytkowania stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do ich przedmiotu, jakim jest korzystanie z Usług i zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia, pisemne bądź ustne, dokonane przez strony w tym zakresie.
  11.2. Warunki Użytkownika, które są odmienne od niniejszych Warunków Użytkowania, pozostają z nimi w sprzeczności lub je uzupełniają, regulują korzystanie z Usług tylko wówczas, gdy zostały wyraźnie przez nas zaakceptowane w formie pisemnej.
  11.3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Warunków Użytkowania oraz powiadomienia niezbędne do ich wykonania wymagają formy pisemnej (m.in. poczta elektroniczna, faks) pod rygorem nieważności. Rezygnacja z wymogu formy pisemnej może nastąpić tylko w formie pisemnej.
  11.4. Jesteśmy uprawnieni do przeniesienia całości lub części naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na innego usługodawcę, za powiadomieniem przekazanym Użytkownikowi z 6-tygodniowym wyprzedzeniem. W takim przypadku Użytkownik ma jednak prawo do wypowiedzenia umowy w terminie miesiąca od otrzymania pisemnego powiadomienia, ze skutkiem na dzień planowanego przeniesienia umowy na podmiot, który zastępuje Kia jako strona umowy. Wyraźnie poinformujemy Użytkownika o przysługującym mu prawie do wypowiedzenia umowy w pisemnym powiadomieniu. W celu uniknięcia wątpliwości prawo to jest skuteczne bez uszczerbku dla przysługującego Użytkownikowi prawa do wypowiedzenia Warunków korzystania, a tym samym prawa do korzystania z Usług, w dowolnym momencie, z zachowaniem 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia, zgodnie z postanowieniami Punktu 9.2.

 • 12. Obsługa Klienta / Reklamacje

 • 12.1. W razie pytań lub reklamacji, Użytkownicy mogą korzystać z danych kontaktowych wskazanych w Punkcie 1 powyżej.
  12.2. Komisja Europejska prowadzi stronę internetową służącą do rozwiązywania sporów online, poświęconą pomocy konsumentom i przedsiębiorcom w rozwiązywaniu sporów poza sądem, i dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kia nie bierze udziału i nie ma obowiązku brać udziału w procedurach alternatywnego rozstrzygania sporów przez jednostkę właściwą do alternatywnego rozstrzygania sporów dla konsumentów.

 • 13. Brak prawa do odstąpienia od umowy

 • Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od umowy. Postanowienie to znajduje zastosowanie również w przypadku Użytkownika będącego konsumentem, ponieważ Usługi są świadczone nieodpłatnie.

 • 14. Odpowiedzialność

 • Odpowiedzialność w poniżej opisanym zakresie spoczywa na Użytkowniku zależnie od kraju, w którym ma on swoje miejsce zamieszkania:

Austria

Kia nie ponosi odpowiedzialności innej niż (1) odpowiedzialność za rażące zaniedbanie lub działanie świadome oraz (2) odpowiedzialność za obrażenia ciała lub śmierć ze swojej winy.

Belgia

14.1      W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, odpowiedzialność umowna i pozaumowna Kia, niezależnie od podstawy prawnej (czy to z tytułu rękojmi, umowy, czynu niedozwolonego, niedbalstwa lub w inny sposób, w tym w przypadku ukrytych wad), za powstałe szkody rzeczywiste i utracone korzyści wynikające z lub w związku ze świadczeniem Usług lub opóźnieniami i przerwami w świadczeniu Usług jest ograniczona w następujący sposób:

                14.1.1        Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych;

                14.1.2        Kia nie ponosi odpowiedzialności z powodu naruszenia jakichkolwiek nieistotnych zobowiązań umownych ani za jakiekolwiek nieznaczne niedbalstwo z powodu naruszenia jakiegokolwiek innego obowiązku dochowania staranności; i

                14.1.3        Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wtórne szkody, w tym między innymi niemożność użytkowania, utratę danych, zysków, oszczędności, możliwości, renomy firmy, a także za roszczenia osób trzecich (nawet jeśli Kia została poinformowana o możliwości wystąpienia takiej szkody).

14.2      Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do: (i) jakiejkolwiek obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej (takiej, jak odpowiedzialność za wadliwe produkty), (ii) odpowiedzialności za obrażenia ciała lub śmierć spowodowaną przez jakiekolwiek działanie lub zaniechanie Kia, (iii) wszelkiej odpowiedzialności za oszustwo lub poważne zaniedbanie lub (iv) wszelkiej innej odpowiedzialności, która nie może być ograniczona ani wyłączona przez prawo. Ponadto powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli, i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji.

Czechy

14.1      Odpowiedzialność umowna i ustawowa Kia za szkody spowodowane drobnym niedbalstwem będzie, niezależnie od podstawy prawnej, ograniczona w następujący sposób:

a)     Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia zobowiązań umownych;

b)    Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, które mogą wyniknąć z korzystania z Usług.

14.2      Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności do odpowiedzialności za poważne zaniedbanie lub działanie umyślne, szkodę wyrządzoną prawom naturalnym jednostki lub odpowiedzialności za wadliwe produkty. Ponadto takie ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do słabszych stron w rozumieniu art. 433 ust.

14.3      Punkty 14.1 i 14.2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki.

14.4      Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód.

Francja

14.1      Odpowiedzialność umowna Kia za szkody spowodowane drobnym niedbalstwem będzie ograniczona w następujący sposób:

                14.1.1        Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia zobowiązań umownych;

                14.1.2        Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, które mogą wyniknąć z korzystania z Usług;

                14.1.3        Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane działaniem siły wyższej (tj. zdarzenia poza kontrolą Kia, którego nie można było racjonalnie przewidzieć w momencie zawierania umowy).

14.2      Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności do odpowiedzialności za poważne zaniedbanie lub działanie umyślne, odpowiedzialności za wadliwe produkty ani odpowiedzialności za szkody na osobie. Ponadto powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji.

14.3      Punkty 14.1 i 14.2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki.

Niemcy

14.1      Odpowiedzialność umowna i ustawowa Kia za szkody spowodowane drobnym niedbalstwem będzie, niezależnie od podstawy prawnej, ograniczona w następujący sposób:

                14.1.1        Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych;

                14.1.2        Kia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewielkiego zaniedbania jakiegokolwiek innego obowiązku staranności.

14.2      Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności do odpowiedzialności za umyślne działanie, odpowiedzialności na podstawie niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (Produkthaftungsgesetz) ani do odpowiedzialności za zawinione obrażenia ciała. Ponadto powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji.

14.3      Punkty 14.1 i 14.2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki.

14.4      Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód.

14.5      Kia nie ponosi odpowiedzialności za użycie alertów o fotoradarach/niebezpieczeństwach, zabronionych zgodnie z ust. 23 par. 1c niemieckiej ustawy o ruchu drogowym („StVO) (patrz pkt 15).

14.6      14.6 TomTom Global Content B.V. nie ponosi odpowiedzialności za użycie alertów o fotoradarach/niebezpieczeństwach, zabronionych zgodnie z ust. 23 par. 1c niemieckiej ustawy o ruchu drogowym („StVO) (patrz pkt 15).

Węgry

14.1      W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, odpowiedzialność umowna i pozaumowna Kia, niezależnie od podstawy prawnej (czy to z tytułu rękojmi, umowy, czynu niedozwolonego, niedbalstwa lub w inny sposób, w tym w przypadku ukrytych wad), za powstałe szkody rzeczywiste i utracone korzyści wynikające z lub w związku ze świadczeniem Usług lub opóźnieniami i przerwami w świadczeniu Usług jest ograniczona w następujący sposób:

                14.1.1        Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tegorodzaju umowy z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych;

                14.1.2        Kia nie ponosi odpowiedzialności z powodu naruszenia jakichkolwiek nieistotnych zobowiązań umownych ani za jakiekolwiek nieznaczne niedbalstwo z powodu naruszenia jakiegokolwiek innego obowiązku dochowania staranności; i

                14.1.3        Kia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wtórne szkody, w tym między innymi niemożność użytkowania, utratę danych, zysków, oszczędności, możliwości, renomy firmy, a także za roszczenia osób trzecich (nawet jeśli Kia została poinformowana o możliwości wystąpienia takiej szkody).

14.2      Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji. Żadne z postanowień niniejszych Warunków korzystania nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Kia za (i) śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania ze strony Kia, czy pracowników lub agentów Kia ; (ii) umyślne działanie; (iii) naruszenie obowiązków wynikających z zasad porządku publicznego; oraz (iv) każdy inny przypadek, w którym odpowiedzialność Kia nie może być ograniczona ani wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

Włochy

14.1      Odpowiedzialność Kia za szkody spowodowane drobnym zaniedbaniem będzie ograniczona w następujący sposób:

                14.1.1        Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych;

                14.1.2        Kia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewielkiego zaniedbania jakiegokolwiek innego obowiązku staranności.

14.2      Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji. Żadne z postanowień niniejszych Warunków Użytkowani a nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Kia za (i) śmierć lub obrażenia ciała wynikające z niedbalstwa Kia lub niedbalstwa pracowników lub agentów Kia; (ii) poważne zaniedbanie lub umyślne działanie; (iii) naruszenie obowiązków wynikających z zasad porządku publicznego; oraz (iv) każdy inny przypadek, w którym odpowiedzialność Kia nie może być ograniczona ani wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

14.3      Punkty 14.1 i 14.2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki.

14.4      Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód.

Holandia

14.1      W zakresie dozwolonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Kia nie ponosi odpowiedzialności na żadnej podstawie za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku lub w związku z umową o świadczenie Usług lub z samymi Usługami. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, gdy jakakolwiek odpowiedzialność wynika z poważnego zaniedbania lub umyślnego działania kierownictwa Kia.

14.2      Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód.

Norwegia

14.1       Odpowiedzialność umowna i ustawowa Kia za szkody spowodowane drobnym niedbalstwem będzie, niezależnie od podstawy prawnej, ograniczona w następujący sposób:

                14.1.1        Kia ponosi odpowiedzialność do wysokości przewidywalnych szkód typowych dla tego rodzaju umowy z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych;

                14.1.2        Kia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewielkiego zaniedbania jakiegokolwiek innego obowiązku staranności;

                14.1.3        Odpowiedzialność Kia będzie ograniczona do kwoty 5000 koron norweskich za każde zdarzenie.

14.2      Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w tym do odpowiedzialności na podstawie norweskiej ustawy o odpowiedzialności za produkt. Ponadto powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji.

Polska

14.1      Kia nie ponosi odpowiedzialności za szkodę rzeczywistą i/lub utratę korzyści, chyba że jest to spowodowane umyślnym działaniem Kia.

14.2      Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności odpowiedzialności z powodu winy umyślnej, odpowiedzialności na podstawie polskiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), odpowiedzialności za produkt niebezpieczny na podstawie Polskiego Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) oraz odpowiedzialności za zawinione obrażenia ciała.

Republika Irlandii

14.1      Kia ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za przewidywalne straty i szkody spowodowane przez Kia. W przypadku, gdy Kia nie stosuje się do niniejszych Warunków Użytkowania, Kia będzie ponosić odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Użytkownika będące przewidywalnym rezultatem naruszenia przez Kia warunków niniejszej umowy lub braku zachowania przez nas należytej staranności i umiejętności, jednak nie jesteśmy odpowiedzialni za żadne straty lub szkody, których nie można przewidzieć. Straty lub szkody są możliwe do przewidzenia, jeśli albo oczywiste jest, że tak się stanie, albo jeśli w momencie zawierania umowy zarówno my, jak i Użytkownik wiedzieliśmy, że może się to zdarzyć.

14.2      Kia nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób swojej odpowiedzialności wobec Użytkowników, jeżeli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność: za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem ze strony Kia lub jej pracowników, agentów czy podwykonawców, lub za oszustwo czy wprowadzenie w błąd.

14.3      Kia nie ponosi odpowiedzialności za straty gospodarcze. Usługi są dostarczane wyłącznie do użytku prywatnego. Jeśli używasz produktów do jakichkolwiek celów handlowych, biznesowych lub odsprzedaży, Kia nie odpowiada za straty zysków, utratę korzyści, przerwanie działalności ani utratę możliwości biznesowych.

Słowacja

14.4      W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo słowackie, umowna i ustawowa odpowiedzialność Kia za szkody (w szczególności rzeczywistą szkodę i utratę korzyści) będzie, niezależnie od podstawy prawnej, ograniczona. Kia będzie odpowiedzialna za szkody tylko do wysokości szkód, które Kia przewidziała, lub które Kia mogła przewidzieć w wyniku naruszenia zobowiązania Kia w momencie wykonania umowy, biorąc pod uwagę wszystkie fakty Kia jakie wiedziała lub powinna była wiedzieć, zachowując należytą ostrożność.

14.1      Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej. Ponadto powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji.

14.2      Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód.

Hiszpania

14.5      Kia nie ogranicza swojej obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w tym między innymi odpowiedzialności za działania umyślne i odpowiedzialności za zawinione szkody osobowe.

14.1      Punkt 14.1 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki.

Szwecja

14.6      Kia nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, chyba że Kia spowodowała stratę lub szkodę w wyniku umyślnego działania lub poważnego zaniedbania.

14.1      Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej, w szczególności odpowiedzialności z powodu umyślnego działania, odpowiedzialności na podstawie szwedzkiej ustawy o odpowiedzialności za produkt (Produktansvarslagen) oraz odpowiedzialności za zawinione obrażenia ciała. Ponadto, powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim Kia udzieliła szczególnej gwarancji.

14.2      Punkty 14.1 i 14.2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności Kia za poniesione wydatki.

14.3      Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu zapobiegania i minimalizacji szkód.

Wielka Brytania

14.7      Kia ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za przewidywalne straty i szkody spowodowane przez Kia. W przypadku, gdy Kia nie stosuje się do niniejszych Warunków Użytkowania, Kia będzie ponosić odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Użytkownika będące przewidywalnym rezultatem naruszenia przez Kia warunków niniejszej umowy lub braku zachowania przez nas należytej staranności i umiejętności, jednak nie jesteśmy odpowiedzialni za żadne straty lub szkody, których nie można przewidzieć. Straty lub szkody są możliwe do przewidzenia, jeśli albo oczywiste jest, że tak się stanie, albo jeśli w momencie zawierania umowy zarówno my, jak i Użytkownik wiedzieliśmy, że może się to zdarzyć.

14.1      Kia nie wyłącza ani nie ogranicza w żaden sposób swojej odpowiedzialności wobec Użytkowników, jeżeli byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z niedbalstwa Kia lub niedbalstwa pracowników lub agentów Kia; za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; za naruszenie praw użytkownika w związku z Usługami, w tym prawa do otrzymywania Usług świadczonych z należytą fachowością i starannością.

14.2      Kia nie ponosi odpowiedzialności za straty gospodarcze. Usługi są dostarczane wyłącznie do użytku prywatnego. Jeśli używają Państwo produktów do jakichkolwiek celów handlowych, biznesowych lub odsprzedaży, Kia nie odpowiada za straty zysków, utratę korzyści, przerwanie działalności ani utratę możliwości biznesowych.

 • 15. Zmiany wynikające z przepisów prawa miejscowego

 • Poniższa tabela zawiera szczegółowe zmiany wynikające z prawa lokalnego w zależności od kraju, w którym Użytkownik ma miejsce stałego zamieszkania.

Belgia

Ostatnie zdanie punktu 4.1 jest zmienione w następujący sposób:

Bez uszczerbku dla obowiązkowych praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, nie wolno Ci powielać (w całości lub części), przekazywać (drogą elektroniczną lub w inny sposób), modyfikować, wyświetlać, ponownie dostarczać, licencjonować, łączyć lub w inny sposób wykorzystywać Usług do jakichkolwiek celów publicznych lub komercyjnych bez naszej uprzedniej zgody.

Punkt 11.4 par. 1 jest zmieniony w następujący sposób:

Jesteśmy uprawnieni do przeniesienia naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy w całości lub w części na innego dostawcę usług, z zachowaniem 6-tygodniowego okresu wypowiedzenia dla Użytkownika, bez jego zgody, pod warunkiem, że to przeniesienie nie zmniejszy gwarancji Użytkownika jako konsumenta.

Punkt 13 jest zmieniony w następujący sposób:

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że realizacja umowy rozpoczyna się za jego zgodą od dnia, w którym zarejestruje on Konto Kia (w przypadku Aplikacji Kia Connect) i zaakceptuje aktualne Warunki korzystania, uznając tym samym, że traci swoje prawo do odstąpienia zgodnie z art. VI.53,13° belgijskiego kodeksu prawa gospodarczego.

Czechy

Punkt 12.2 zostaje usunięty i zastąpiony następującym:

Jeśli jesteś konsumentem, oprócz prawa wniesienia roszczenia do czeskich sądów lub w innej jurysdykcji, jeżeli zezwala na to obowiązujące prawo, masz również prawo do alternatywnego rozwiązania sporu konsumenckiego wynikającego z lub w związku z umową podlegającą pod niniejsze Warunki korzystania poprzez zatwierdzony organ do alternatywnego rozstrzygania sporów. Aktualny wykaz zatwierdzonych organów zajmujących się alternatywnym rozstrzyganiem sporów, a także dodatkowe informacje na temat obowiązującej procedury ADR można znaleźć na stronie internetowej czeskiego Urzędu Inspekcji Handlowej: https://www.adr.coi.cz.

Możesz również złożyć skargę online do organu ADR za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Punkt 13. zostaje usunięty i zastąpiony następującym:

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraźnie zgadza się, że realizacja umowy dotyczącej świadczenia Usług rozpoczyna się za jego zgodą od dnia, w którym Użytkownik zaakceptuje niniejsze Warunki korzystania, a zatem uznaje, że traci prawo do odstąpienia zgodnie z art. 1837 (l) Czeskiego Kodeksu Cywilnego.

Niemcy

Punkt 3.1.2.1zostaje uzupełniony w następujący sposób:

·         Wyraźnie informuje się, że pkt. 23 par. 1c niemieckiej ustawy o ruchu drogowym (Straßenverkehrsordnung, „StVO”) zabrania używania alertu o fotoradarach podczas jazdy w Niemczech. Użytkownik jest zobowiązany do wyłączenia alertu o fotoradarach, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i poszanowania praw osób trzecich podczas korzystania z Usług.

Węgry

Niniejsze Warunki korzystania zawierane są w formie elektronicznej. Warunki korzystania zostaną zawarte po aktywacji Usług za pomocą przycisku „ZGADZAM SIĘ”. Niniejsze Warunki korzystania nie są uważane za sporządzone na piśmie a Użytkownik będzie mógł je przechowywać, uzyskiwać do nich dostępu oraz kopiować je na nośniku danych lub nośniku elektronicznym. Zapewnimy środki techniczne do identyfikowania i poprawiania błędów poprzez przetwarzanie elektroniczne przed złożeniem prawnie wiążącego oświadczenia.

Punkt 12.2 nie obowiązuje w stosunku do Użytkowników, którzy są konsumentami.

Holandia

Punkt 10.1 zostaje uzupełniony w następujący sposób:

Kia zastrzega sobie prawo wprowadzania uzasadnionych zmian w Warunkach Użytkowania i/lub w Usługach. Użytkownik zostanie przez nas powiadomiony o wszelkich zmianach w niniejszych Warunkach Użytkowania i/lub w Usługach. Wszelkie takie zmiany wchodzą w życie 6 tygodni po otrzymaniu przez Użytkownika powiadomienia o nich.

Polska

Punkt 13. zostaje usunięty i zastąpiony następującym:

Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od umowy. Ma to zastosowanie nawet w przypadku, gdy jest on konsumentem, ponieważ korzystanie z Aplikacji Kia Connect i wszelkich Usług polega na dostarczaniu Użytkownikowi przez Kia treści cyfrowych niezapisanych na trwałym nośniku. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że pobierając Aplikację Kia Connect, wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usług przez Kia i nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

 • Opis Usług w Aplikacji Kia Connect

 • 1. Zdalne
  1.1. Zdalne sterowanie klimatyzacją (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych): Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne sterowanie systemem klimatyzacji jego pojazdu elektrycznego, w tym funkcją odszraniania, oraz planowanie działania tego systemu poprzez Aplikację Kia Connect.
  1.2. Zdalne ładowanie (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in): Usługa umożliwia zdalne inicjowanie i zatrzymywanie ładowania akumulatora pojazdu elektrycznego i hybrydowego typu plug-in oraz planowanie ładowania za pośrednictwem Aplikacji Kia Connect.
  1.3. Zdalne sterowanie drzwiami: Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne zamykanie/otwieranie drzwi pojazdu za pomocą określonych interfejsów Użytkownika. Możliwe jest zamknięcie lub otwarcie wszystkich drzwi. Aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę podczas korzystania z Usługi, Usługa sprawdzi kilka warunków wstępnych. Usługa może pomóc w sytuacjach, w których Użytkownik może nie pamiętać, czy prawidłowo zamknął pojazd, umożliwiając wykonanie tej czynności zdalnie.
  1.4. Przeniesienie profilu użytkownika: Usługa umożliwia użytkownikowi sprawdzenie i zmianę ustawień pojazdu w Aplikacji Kia Connect. Użytkownik może wykonać kopię zapasową informacji o ustawieniach i zastosować ją do swojego pojazdu.
  1.5. Zdalne ogrzewanie i wentylowanie foteli (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych) Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne sterowanie ogrzewaniem i wentylacją przednich i tylnych foteli w pojeździe elektrycznym.
  1.6. Zdalne sterowanie oknami: Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne sterowanie oknami w pojeździe.
  2. System Informacji Geograficznej (GIS)
  2.1. Wyślij do samochodu: Usługa umożliwia Użytkownikowi przesłanie informacji o interesującym miejscu (POI) do systemu nawigacyjnego pojazdu i umożliwia natychmiastowe otrzymanie informacji o lokalizacji po włączeniu zapłonu pojazdu.
  2.2. Znajdź mój samochód: Usługa, która umożliwia Użytkownikowi zlokalizowanie pojazdu. Lokalizacja pojazdu zostanie wyświetlona w Aplikacji Kia Connect.
  2.3. Moje podróże: Usługa udostępnia podsumowanie każdej podróży z podaniem daty i godziny, średniej i maksymalnej prędkości, przebytej odległości i czasu przejazdu.
  2.4. Nawigacja typu Last Mile: Usługa umożliwia Użytkownikowi kontynuować, przy użyciu smartfonu, nawigację do ostatecznego miejsca docelowego po zaparkowaniu pojazdu.
  2.5. Tryb Parkingowy: Kiedy usługa jest uruchomiona, a pojazd prowadzi inna osoba, Użytkownik może kontrolować lokalizację swojego pojazdu, czas ostatniego wyłączenia zapłonu, czas jazdy, odległość jazdy i prędkość maksymalną.
  3. Informacje o pojeździe
  3.1. Stan pojazdu: Usługa prezentuje Użytkownikowi następujące informacje o pojeździe w Aplikacji Kia Connect:
  3.1.1. Stan drzwi
  3.1.2. Stan bagażnika/klapy przedniej
  3.1.3. Stan klimatyzacji
  3.1.4. Stan naładowania akumulatora, stan wtyczki do ładowania, stan naładowania (tylko w przypadku pojazdów elektrycznych)
  3.1.5. Poziom paliwa
  3.1.6. Stan ogrzewania i wentylacji siedzeń
  3.1.7. Stan okien
  3.1.8. Stan szyberdachu
  3.1.9. Stan akumulatora 12V
  3.1.10. Stan świateł
  3.2. Raport dotyczący pojazdu: Użytkownik otrzymuje raport w Aplikacji Kia Connect. Raport zawiera informacje diagnostyczne dotyczące pojazdu oraz informacje dotyczące stylu jazdy. Użytkownik otrzymuje informacje na temat części, które wymagają konserwacji lub napraw, jak również informacje na temat wagi problemu, stopnia konieczności napraw/konserwacji oraz zalecanych działań.
  3.3. Diagnostyka pojazdu: Udostępnienie Usługi zautomatyzowanej diagnostyki. Po włączeniu zapłonu pojazd automatycznie wykonuje skanowanie diagnostyczne (Diagnostics Trouble Code (DTC)). W przypadku wykrycia usterki, Użytkownik otrzymuje komunikat wyjaśniający wykrytą usterkę, jej wagę oraz zalecane działania, które należy podjąć.
  4. Alert i bezpieczeństwo
  4.1. Alert dotyczący pojazdu: Udostępnienie systemu powiadamiania o alarmach. Za każdym razem, gdy okno jest otwarte, podczas gdy zapłon jest wyłączony, w Aplikacji Kia Connect zostanie wyświetlony komunikat powiadomienia.
  4.2. Alarm przeciwwłamaniowy (tylko w przypadku pojazdów wyposażonych w system alarmu przeciwwłamaniowego): Udostępnienie systemu powiadamiania o alarmach. Za każdym razem, gdy włączy się alarm przeciwwłamaniowy, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect.
  4.3 Alarm rozładowania akumulatora: Udostępnienie systemu powiadamiania o alarmach. Za każdym razem, gdy stan naładowania akumulatora 12V spadnie poniżej określonego poziomu, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect.

  4.4. Alarm pasażera na tylnym siedzeniu: Udostępnienie systemu powiadamiania o alarmach. Za każdym razem, gdy zostanie wykryty ruch na tylnym siedzeniu, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect.
  4.5. Alarm bezczynności pojazdu: Udostępnienie systemu powiadamiania o alarmach. Ilekroć zostanie wykryty ruch na tylnym siedzeniu, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect.

Informacja o ochronie prywatności

 • 1. Wstęp

 • Niniejsza Informacja o ochronie prywatności spółki Kia Connect GmbH, wpisanej do rejestru pod numerem HRB 112541, („Kia”, „my” lub „nas”) dotyczy zbierania i przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług Kia Connect („Usługi”) za pośrednictwem Aplikacji Kia Connect („Aplikacja Kia Connect”) i/lub panelu sterowania samochodu („Panel sterowania”). W Kia bardzo poważnie traktujemy Twoją prywatność i przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i prywatności.
  W dowolnym momencie możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Informacji o ochronie prywatności i/lub ją uzupełniać. Takie zmiany i/lub uzupełnienia mogą być szczególnie konieczne w związku z wdrażaniem nowych technologii lub wprowadzaniem nowych usług. Zmiany te będziemy publikować na naszych stronach internetowych w Aplikacji Kia Connect i/lub w Panelu sterowania.

 • 2. Administrator danych

 • Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z udostępnianiem Usług jest Kia Connect GmbH.

 • 3. Punkt kontaktowy i inspektor ochrony danych

 • 3.1. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub wykonywania któregokolwiek z przysługujących Tobie praw lub pytań związanych z niniejszą Informacją o ochronie prywatności lub wykonywaniem któregokolwiek z przysługujących Tobie praw, prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi klienta:
  Kia Connect GmbH
  E-mail: info@kia-connect.eu
  Poczta tradycyjna: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main

  Z działem obsługi klienta można się skontaktować korzystając z formularza kontaktowego: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
  Ewentualnie możesz się również skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych:
  E-mail: dpo@kia-connect.eu
  Adres: Data Protection Officer, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main

 • 4. Cele, podstawa prawna i kategorie danych

 • W związku z Usługami zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do zawarcia lub realizacji umowy o świadczenie Usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub w celu realizacji uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W celu uzyskania dalszych informacji na temat poszczególnych Usług Aplikacji, prosimy o zapoznanie się z odpowiednim opisem usługi w Warunkach korzystania z Kia Connect. Dane osobowe opisane w niniejszych punktach 4 są zbierane bezpośrednio z Aplikacji Kia Connect i/lub przez Kia Connect i są przetwarzane w związku z Usługami.
  Będziemy w dalszym ciągu analizować i ulepszać Usługi w celu rozwijania mobilności oraz opracowywania nowych produktów i/lub usług z nią związanych, zabezpieczania naszych produktów i/lub ulepszania naszych usług. W tym celu automatycznie analizujemy dane w oparciu o modele statystyczne i matematyczne, aby zidentyfikować potencjał ulepszeń.
  Dane opisane poniżej w punkcie 4 (poza danymi osobowymi VCRM) są niezbędne do świadczenia Usług. Bez tego rodzaju informacji Usługi nie mogą zostać zrealizowane.
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w innych celach tylko wówczas, gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie wymogów prawnych (np. przekazanie ich do sądu lub do organów ścigania) lub, jeżeli wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie lub jeżeli przetwarzanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa na innej podstawie. Na wypadek przetwarzania w innym celu, w razie potrzeby udzielimy Ci dodatkowych informacji. Nie zajmujemy się automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem w związku z Usługami, chyba, że wyraźnie powiadomiliśmy Ciebie o takim automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w inny sposób.
  Jeśli inna osoba korzysta z Aplikacji Kia Connect podłączonej do tego samego pojazdu co Ty, może ona zobaczyć dane dotyczące lokalizacji pojazdu za pomocą Aplikacji Kia Connect (korzystając z usługi „Znajdź mój samochód”), nawet, jeśli Ty korzystasz z pojazdu w danym czasie. Jest to możliwe tylko w promieniu trzech kilometrów od aktualnej lokalizacji pojazdu. Inny użytkownik nie ma jednak dostępu do bieżących tras użytkownika.

 • 4.1. Aplikacja Kia Connect

 • 4.1.1. Proces rejestracji w Aplikacji Kia Connect: Aby korzystać z Aplikacji Kia Connect należy się zarejestrować i utworzyć konto („Kia Account”). Utworzenie połączenia pomiędzy urządzeniem użytkownika końcowego, na którym zainstalowana jest Aplikacja Kia Connect, a odpowiednim samochodem wymaga weryfikacji.
  W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb zawarcia i/lub realizacji umowy: adres e-mail, imię i nazwisko, hasło, data urodzenia, numer telefonu komórkowego, kod weryfikacyjny PIN, identyfikator samochodu, kod aktywacyjny.
  4.1.2. Proces logowania: Aby korzystać z Usług za pośrednictwem Aplikacji Kia Connect, należy się zalogować. Po zalogowaniu się można dodawać i usuwać pojazdy Kia oraz korzystać z Usług.
  W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji umowy: e-mail i hasło.
  4.1.3. Mapa w menu głównym i pasek wyszukiwania: Mapa w menu głównym umożliwia użytkownikowi wyświetlenie jego bieżącej lokalizacji. Pasek wyszukiwania w menu głównym umożliwia użytkownikowi wyszukanie informacji o interesujących go miejscach (POI).
  W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji umowy: dane GPS, wyszukiwanie słowa kluczowego, ustawienia języka w smartfonie.
  4.1.4. Korzystanie z Touch ID i Face ID (iOS) lub funkcji rozpoznawania odcisku palca i twarzy (Android): Masz do dyspozycji wiele funkcji Aplikacji Kia Connect, takich jak Touch ID, Face ID (iOS) lub też rozpoznawanie odcisków palców czy twarzy (Android). Twoje dane biometryczne przechowywane są wyłącznie lokalnie na Twoim smartfonie, nie są nam przekazywane i nie mamy do nich dostępu. Do naszej Aplikacji przekazywane są jedynie informacje o tym, czy weryfikacja danych biometrycznych przebiegła pomyślnie, co umożliwia funkcja systemowa w Twoim smartfonie. W każdej chwili możesz wyłączyć w naszej Aplikacji funkcję Touch ID lub Face ID (iOS), bądź też funkcje rozpoznawania odcisków palców i twarzy (Android).
  W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji umowy: obrazy twarzy, dane odcisków palców.
  4.1.5. Zdalne sterowanie klimatyzacją: Usługi umożliwiają zdalne sterowanie i planowanie pracy klimatyzacji w pojeździe elektrycznym, w tym funkcji odszraniania za pomocą Aplikacji Kia Connect.
  W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji umowy: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), numer identyfikacyjny samochodu, data i znacznik czasowy, dane GPS, informacje o liczniku kilometrów, informacje o stanie pojazdu (stan klimatyzacji, stan silnika, stan drzwi/bagażnika/okna/klapy przedniej otwarty/-a/zamknięty/-a).
  4.1.6. Zdalne ładowanie: Usługa umożliwia zdalne inicjowanie i zatrzymywanie ładowania akumulatora pojazdu elektrycznego oraz planowanie ładowania za pośrednictwem Aplikacji Kia Connect.
  W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji umowy: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (CAR ID), data i znacznik czasowy, dane GPS, informacje o liczniku kilometrów, informacje o stanie pojazdu (stan klimatyzacji, stan silnika, stan drzwi/bagażnika/okna/klapy przedniej otwarty/-a/zamknięty/-a, stan ciśnienia w oponach, stan hamulców/oleju silnikowego, informacje o ładowaniu, informacje o ładowaniu rezerwowym, czas ładowania, informacje o rodzaju wtyczki do ładowania).
  4.1.7. Zdalne sterowanie drzwiami: Funkcja zdalnego sterowania drzwiami (RDC) umożliwia zdalne zamykanie/otwieranie drzwi pojazdu za pomocą określonych interfejsów użytkownika. Możliwe jest zamknięcie lub otwarcie wszystkich drzwi. Aby zapewnić Ci bezpieczeństwo i ochronę podczas korzystania z tej Usługi, Usługa sprawdzi kilka warunków wstępnych. Może ona pomóc w sytuacjach, w których możesz nie pamiętać, czy prawidłowo zamknąłeś pojazd, umożliwiając wykonanie tej czynności zdalnie.
  W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji umowy: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (CAR ID), data i znacznik czasowy, dane GPS, informacje o liczniku kilometrów, informacje o stanie pojazdu (stan klimatyzacji, stan silnika, stan drzwi/bagażnika/okna/klapy przedniej otwarty/-a/zamknięty/-a, stan ciśnienia w oponach, stan skrzyni biegów/fotela, poziom paliwa, stan hamulców/oleju silnikowego).
  4.1.8. Wyślij do Samochodu: Usługa umożliwia przesłanie informacji o interesującym miejscu (POI) do systemu nawigacyjnego pojazdu i umożliwia natychmiastowe otrzymanie informacji o lokalizacji po włączeniu zapłonu pojazdu.
  W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji umowy: dane GPS, numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (CAR ID), data i znacznik czasowy, informacje o interesujących miejscach (POI), wyszukiwane słowa kluczowego, ustawienia języka w smartfonie.
  4.1.9. Znajdź mój samochód: Usługa, która umożliwia użytkownikowi zlokalizowanie pojazdu. Lokalizacja pojazdu zostanie wyświetlona w Aplikacji Kia Connect.
  W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji umowy: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (CAR ID), dane GPS, data i znacznik czasowy.
  4.1.10. Moje podróże: Usługa udostępnia podsumowanie każdej podróży z podaniem daty i godziny, średniej i maksymalnej prędkości, przebytej odległości i czasu przejazdu.
  W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji umowy: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (CAR ID), dane GPS, data i znacznik czasowy, informacje o jeździe (przebyta odległość, średnia prędkość, maksymalna prędkość, łączne zużycie paliwa, całkowite zużycie energii, zużycie energii elektrycznej, czas jazdy, czas rozruchu, średni przebieg).
  4.1.11. Stan pojazdu: Usługa prezentuje następujące informacje o pojeździe w Aplikacji Kia Connect:
  4.1.11.1. Stan drzwi
  4.1.11.2. Stan bagażnika/klapy przedniej
  4.1.11.3. Stan klimatyzacji
  4.1.11.4. Stan naładowania akumulatora, stan wtyczki do ładowania, stan naładowania (tylko w przypadku pojazdów elektrycznych)
  4.1.11.5. Poziom paliwa
  4.1.11.6. Stan ogrzewania i wentylacji siedzeń
  4.1.11.7. Stan okien
  4.1.11.8. Stan akumulatora 12V
  4.1.11.9. Stan świateł
  W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji umowy: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (CAR ID), numer identyfikacyjny karty SIM, data i znacznik czasowy, dane GPS, informacje o przebiegu, informacje o stanie pojazdu (informacje o stanie silnika i skrzyni biegów, informacje o stanie drzwi, maski, bagażnika i szyberdachu, informacje o stanie ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji (HVAC), informacje o stanie akumulatora, paliwa oraz zasięgu do opróżnienia zbiornika (DTE), informacje o stanie płynów (płyn do spryskiwaczy i płyn hamulcowy), informacje o stanie opon, lamp, klucza inteligentnego (smart key), stan pojazdu elektrycznego (EV)).
  4.1.12. Raport dotyczący pojazdu: Użytkownik otrzymuje raport w Aplikacji Kia Connect. Raport zawiera informacje diagnostyczne dotyczące pojazdu oraz informacje dotyczące stylu jazdy. Użytkownik otrzymuje informacje na temat części, które wymagają konserwacji lub napraw, jak również informacje na temat wagi problemu, stopnia konieczności napraw/konserwacji oraz zalecanych działań.
  W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji umowy: dane GPS, numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (CAR ID), data i znacznik czasowy, informacje o stanie pojazdu (stan silnika), informacje o stylu jazdy (informacje o prędkości samochodu (prędkość maksymalna i średnia), informacje o stanie przyspieszenia, przebyta odległość, informacje o zużyciu akumulatora (w przypadku pojazdów elektrycznych)).
  4.1.13. Diagnostyka pojazdu: Udostępnienie Usługi zautomatyzowanej diagnostyki. Po włączeniu zapłonu pojazd automatycznie wykonuje skanowanie diagnostyczne (Diagnostics Trouble Code (DTC)). W przypadku wykrycia usterki, użytkownik otrzymuje komunikat wyjaśniający wykrytą usterkę, jej wagę oraz zalecane działania, które należy podjąć.
  W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji umowy: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (CAR ID), data i znacznik czasowy, informacje o przebiegu, wyniki skanu DTC, dane GPS, informacja o stanie pojazdu (stan klimatyzacji, stan silnika, stan drzwi/bagażnika/okna/klapy przedniej otwarty/-a/zamknięty/-a, stan ciśnienia w oponach, stan skrzyni biegów/fotela, poziom paliwa, stan hamulców/oleju silnikowego, stan naładowania akumulatora).
  4.1.14. Alert dotyczący pojazdu: Udostępnienie systemu powiadamiania o alarmach. Za każdym razem, gdy okno jest otwarte, podczas gdy zapłon jest wyłączony, w Aplikacji Kia Connect zostanie wyświetlony komunikat powiadomienia.
  W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji umowy: Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (CAR ID), numer identyfikacyjny karty SIM, data i znacznik czasowy, dane GPS, informacje o przebiegu, informacje o stanie pojazdu (informacje o stanie silnika i skrzyni biegów, informacje o stanie drzwi, maski, bagażnika i szyberdachu, informacje o stanie ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji (HVAC), informacje o stanie akumulatora, paliwa oraz zasięgu do opróżnienia zbiornika (DTE), informacje o stanie płynów (płyn do spryskiwaczy i płyn hamulcowy), informacje o stanie opon, lamp, klucza inteligentnego (smart key), stan pojazdu elektrycznego (EV)).
  4.1.15. Alarm przeciwwłamaniowy (tylko w przypadku pojazdów wyposażonych w system alarmu przeciwwłamaniowego): Udostępnienie systemu powiadamiania o alarmach. Za każdym razem, gdy włączy się alarm przeciwwłamaniowy, użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect.
  W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji Usług: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (CAR ID), data i znacznik czasowy, dane GPS, informacje o liczniku kilometrów, informacje o stanie pojazdu (stan klimatyzacji, stan silnika, stan drzwi/bagażnika/okna/klapy przedniej otwarty/-a/zamknięty/-a, stan ciśnienia w oponach, stan skrzyni biegów/fotela, poziom paliwa, stan hamulców/oleju silnikowego).
  4.1.16. Dane Zarządzania relacjami z klientem pojazdu (VCRM): Poprzez aktywację funkcji „Ulepszanie produktów/usług”, dane dotyczące osiągów, użytkowania, działania i stanu pojazdu będą przetwarzane przez nas w celu poprawy jakości produktu i usługi za zgodą użytkownika. Zgoda użytkownika jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili wycofana poprzez dezaktywację odpowiedniego przycisku. Takie wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego przed dezaktywacją. Po zebraniu danych i przesłaniu ich do naszych serwerów, będziemy je anonimizować w terminie 7 dni. W celu aktywacji funkcji „Ulepszenie Produktu/Usługi”, z przyczyn technicznych konieczna jest również aktywacja funkcji systemu informacji geograficznej („GIS”).
  W tym celu, na podstawie zgody użytkownika, przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: Informacje o stanie systemu kontroli powietrza, informacje o stanie akumulatora, informacje o stanie systemów technicznych i systemów związanych ze stabilnością, informacje o wykorzystaniu przyrządów pomiarowych i ich stanie, informacje o stanie klimatyzacji i związane z ogrzewaniem, informacje o stanie silnika, hamulca i układu napędowego, informacje dotyczące stanu funkcjonowania, informacje na temat biegów i zużycia paliwa, informacje na temat systemu ostrzegania i wspomagania, informacje na temat układu kierowniczego i opon, informacje na temat silnika i ładowania, informacje na temat użytkowania i stanu pojazdu elektrycznego (EV), informacje na temat korzystania z multimediów i informacje o ich stanie, a także informacje na temat GPS i prędkości.
  4.1.17. Przeniesienie profilu użytkownika: Usługa umożliwia użytkownikowi sprawdzenie i zmianę ustawień pojazdu w Aplikacji Kia Connect. Użytkownik może wykonać kopię zapasową informacji o ustawieniach i zastosować ją do swojego pojazdu.
  W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji Usług: Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (CAR ID), numer telefonu użytkownika, kod uwierzytelniania SMS, numer PIN użytkownika, czas raportu, informacje o ustawieniach pojazdu, informacje o ustawieniach systemu, informacje o ustawieniach nawigacji, informacje o interesujących miejscach (POI), zdjęcie profilowe (o ile zostało przekazane).
  4.1.18. Zdalne ogrzewanie i wentylowanie foteli (dotyczy tylko pojazdów elektrycznych): Usługa umożliwia użytkownikowi zdalne sterowanie ogrzewaniem i wentylacją przednich i tylnych foteli w pojeździe elektrycznym.
  W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji Usług Aplikacji: Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (CAR ID), numer identyfikacyjny karty SIM, data i znacznik czasowy, informacje o stanie pojazdu (informacje o stanie silnika i skrzyni biegów, informacje o stanie drzwi, maski, bagażnika i szyberdachu, informacje o stanie ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji (HVAC), informacje o stanie akumulatora, paliwa oraz zasięgu do opróżnienia zbiornika (DTE), informacje o stanie płynów (płyn do spryskiwaczy i płyn hamulcowy), informacje o stanie opon, lamp, klucza inteligentnego (smart key), stan pojazdu elektrycznego (EV)).
  4.1.19. Zdalne sterowanie oknami: Usługa umożliwia Użytkownikowi zdalne sterowanie oknami w pojeździe.
  W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji Usług: Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (CAR ID), numer identyfikacyjny karty SIM, data i znacznik czasowy, informacje o stanie pojazdu (informacje o stanie silnika i skrzyni biegów, informacje o stanie drzwi, maski, bagażnika i szyberdachu, informacje o stanie ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji (HVAC), informacje o stanie akumulatora, paliwa oraz zasięgu do opróżnienia zbiornika (DTE), informacje o stanie płynów (płyn do spryskiwaczy i płyn hamulcowy), informacje o stanie opon, lamp, klucza inteligentnego (smart key), stan pojazdu elektrycznego (EV)).
  4.1.20. Nawigacja typu Last Mile: Usługa umożliwia Użytkownikowi kontynuowanie naprowadzania do ostatecznego miejsca docelowego po zaparkowaniu pojazdu przy użyciu smartfonu.
  W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji Usług, które będą pobierane z panelu sterowania i/lub przesyłane z panelu sterowania pojazdu: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (CAR ID), numer identyfikacyjny karty SIM, adres, nazwa, informacje o lokalizacji użytkownika i pojazdu, informacje o punkcie orientacyjnym, czas, prędkość.
  4.1.21. Tryb Parkingowy: Kiedy usługa jest uruchomiona, a pojazd prowadzi inna osoba, Użytkownik może kontrolować lokalizację pojazdu, czas ostatniego wyłączenia zapłonu, czas jazdy, odległość jazdy i prędkość maksymalną.
  W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji Usług: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (CAR ID), numer identyfikacyjny karty SIM, informacje o statusie Trybu Parkingowego (status aktywacji, czas rozpoczęcia i zakończenia Trybu Parkingowego, czas działania, czas jazdy, czas pracy silnika na biegu jałowym, prędkość maksymalna, przejechana odległość), wskaźniki pojazdu (lokalizacja, prędkość, czas, dokładność, kierunek).
  4.1.22. Alarm rozładowania akumulatora: Udostępnienie systemu powiadamiania o alarmach. Ilekroć stan naładowania akumulatora 12V spadnie poniżej określonego poziomu, użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect.
  W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji Usług: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (CAR ID), numer identyfikacyjny karty SIM, stan akumulatora, typ alertu o stanie pojazdu.
  4.1.23. Alarm pasażera na tylnym siedzeniu: Udostępnienie systemu powiadamiania o alarmach. Ilekroć zostanie wykryty ruch na tylnym siedzeniu, Użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect.
  W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji Usług: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (CAR ID), numer identyfikacyjny karty SIM, data i znacznik czasowy, dane GPS, informacje o przebiegu, informacje o stanie pojazdu (informacje o stanie silnika i skrzyni biegów, informacje o stanie drzwi, maski, bagażnika i szyberdachu, informacje o stanie ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji (HVAC), informacje o stanie akumulatora, paliwa oraz zasięgu do opróżnienia zbiornika (DTE), informacje o stanie płynów (płyn do spryskiwaczy i płyn hamulcowy), informacje o stanie opon, lamp, klucza inteligentnego (smart key), stan pojazdu elektrycznego (EV)).
  4.1.24. Alarm bezczynności pojazdu: Udostępnienie systemu powiadamiania o alarmach. Ilekroć pojazd znajduje się na biegu parkingowym przy pracującym silniku i otwartych drzwiach, użytkownik otrzyma komunikat powiadomienia wyświetlany w Aplikacji Kia Connect.
  W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb realizacji Usług: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator samochodu (CAR ID), numer identyfikacyjny karty SIM, data i znacznik czasowy, dane GPS, informacje o przebiegu, informacje o stanie pojazdu (informacje o stanie silnika i skrzyni biegów, informacje o stanie drzwi, maski, bagażnika i szyberdachu, informacje o stanie ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji (HVAC), informacje o stanie akumulatora, paliwa oraz zasięgu do opróżnienia zbiornika (DTE), informacje o stanie płynów (płyn do spryskiwaczy i płyn hamulcowy), informacje o stanie opon, lamp, klucza inteligentnego (smart key), stan pojazdu elektrycznego (EV)).

 • 4.2. Panel sterowania

 • 4.2.1. Usługi Kia Connect Live zapewniają Użytkownikowi dostęp do następujących funkcji:
  • Informacje dotyczące ruchu drogowego: Informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym w celu obliczenia tras i przedstawienia sytuacji na drogach. Nawigacja online zezwala Użytkownikowi na wyznaczanie trasy do pożądanego miejsca docelowego w oparciu o połączenie danych o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym oraz historycznych danych o ruchu drogowym.
  • Informacje o interesujących miejscach (POI) w czasie rzeczywistym Informacja o najbliższym POI na podstawie bieżącej lokalizacji.
  • Pogoda: Lokalne informacje o pogodzie.
  • Parking: Parking na ulicy i poza nią na podstawie bieżącej lokalizacji, najbliższego miejsca docelowego, pobliskiego przewijanego znaku, pobliskiego centrum miasta.
  • Obiekt POI EV (tylko dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu Plug-in): Informacje o najbliższych stacjach ładowania, w tym o stanie dostępności na podstawie bieżącej lokalizacji.
  • Informacje o interesujących miejscach (POI) dealera: Informacje o lokalizacji pobliskiego salonu dealera Kia przy uwzględnieniu aktualnego położenia pojazdu.
  • Alerty o niebezpieczeństwach/fotoradarach (o ile dozwolone prawem w danym kraju): System przekazuje alerty na obszarach częstego występowania wypadków i ostrzeżenia o tzw. czarnych punktach lub fotoradarach.
  W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb zawarcia lub realizacji umowy: dane dotyczące lokalizacji (GPS), zapytania i odpowiedzi na wyszukiwania na serwerze (dane dotyczące punktów POI), dane dotyczące punktów POI dealer, informacje dotyczące paliwa, informacje dotyczące parkowania, informacje dotyczące fotoradarów, informacji dotyczące stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EV), informacje pogodowe), informacje o ruchu drogowym, jednostka miary odległości (kilometry, mile, metry), ustawienia języka, informacje o operatorach telekomunikacyjnych, unikalne identyfikatory (np. numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator kierowcy, identyfikator Usługi), numer telefonu, data i czas lokalny, wersja protokołu, informacje o urządzeniu do nawigacji (np. wersja sprzętowa, wersja oprogramowania), informacje o trasie (np. punkt początkowy, ustawienia, punkt docelowy, szacowany czas).
  Ponadto dane GPS (lokalizacja) i identyfikator Usługi będą gromadzone i przechowywane przez okres do 93 dni w celu ulepszenia usługi Kia Live, w oparciu o uzasadnione interesy. Więcej informacji na temat testu równowagi jest dostępnych na żądanie.
  4.2.2. Funkcja rozpoznawania głosu online umożliwia korzystanie z poleceń głosowych w celu uzyskiwania dostępu do usług Kia Live i sterowania nimi oraz tworzenia i wysyłania wiadomości tekstowych za pośrednictwem podłączonego urządzenia mobilnego. Po aktywacji Aplikacji Kia Connect w pojeździe, funkcja rozpoznawania głosu online uruchamia się w trybie domyślnym. Podczas korzystania z funkcji rozpoznawania głosu online, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku online.
  W tym celu konieczne jest przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych dla potrzeb zawarcia lub realizacji umowy: nagrywanie głosu, dane GPS (lokalizacja), unikalne identyfikatory, np. numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), identyfikator Usługi.
  Zarejestrowane próbki głosu są przesyłane wraz z danymi GPS i identyfikatorem Usługi do naszego odpowiedniego dostawcy usług. Naszym dostawcą usług rozpoznawania głosu online jest Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Holandia (przetwarzający dane) („Cerence“) wraz ze swoimi podwykonawcami przetwarzania danych, którzy mogą znajdować się w krajach spoza UE/EOG i mogą nie zapewniać odpowiedniego poziomu ochrony danych. Cerence przetwarza próbki głosu na próbki tekstu, interpretując je semantycznie (jeśli to konieczne), a następnie odsyła wynik z powrotem do pojazdu.
  Ponadto, próbki głosu i dane GPS będą zbierane i przechowywane przez okres maksymalnie 90 dni w celu wykonania i ulepszenia usługi rozpoznawania głosu online w oparciu o uzasadnione interesy. Więcej informacji na temat testu równowagi jest dostępnych na żądanie.
  Istnieje możliwość zapobieżenia przekazywaniu danych osobowych (tj. próbek głosu) do Cerence poprzez dezaktywację funkcji rozpoznawania głosu online w odpowiednich ustawieniach Panelu sterowania. Wyłączenie funkcji rozpoznawania głosu w trybie online może spowodować jej ograniczenie lub wyłączenie.
  4.2.3. Centrum powiadamiania pozwala użytkownikowi na otrzymywanie wiadomości od Kia na ekranie panelu sterowania.
  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych dla potrzeb zawarcia lub realizacji umowy: unikalne identyfikatory (np. numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)), identyfikator sekwencji, stan odczytu, czas UTC.
  4.2.4. Tryb Parkingowy: Kiedy ten tryb jest uruchomiony a pojazd prowadzi inna osoba, Użytkownik może kontrolować lokalizację pojazdu, czas ostatniego wyłączenia zapłonu, czas jazdy, odległość jazdy i prędkość maksymalną (proszę zapoznać się z punktem 4 informacji o ochronie danych osobowych – Aplikacja Kia Connect). Te informacje są również wyświetlane na ekranie Panelu sterowania.
  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: unikalne identyfikatory (np. numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)), informacje o statusie Trybu Parkingowego (status aktywacji, czas rozpoczęcia i zakończenia Trybu Parkingowego, czas trwania, czas jazdy, czas pracy silnika na biegu jałowym, prędkość maksymalna, odległość), wskaźniki pojazdu (lokalizacja, prędkość, czas, dokładność, kierunek).
  4.2.5. Osobisty kalendarz/synchronizacja nawigacji umożliwia użytkownikowi dostęp do prywatnego kalendarza na ekranie Panelu sterowania i wykorzystanie go do ustawienia celu podróży. Usługa ta jest kompatybilna zarówno z Kalendarzem Google, jak i Kalendarzem Apple.
  W tym celu przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych dla potrzeb zawarcia lub realizacji umowy: unikalne identyfikatory (np. numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)), konto e-mail, identyfikator konta e-mail, token Google lub hasło iCloud.
  4.2.6. Zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS): W ramach Zaawansowanego Systemu Wspomagania Kierowcy (ADAS) Kia gromadzi i przetwarza statyczny zestaw danych telematycznych i przekazuje te dane do wybranych wcześniej agregatorów danych. Dane przetwarzane w tym celu to informacje o budowie pojazdu (VBI), które mogą obejmować: numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), model, wykończenie, rok modelowy, cenę, kolor, rodzaj paliwa, układ napięciowy, emisję spalin, klasę, moc, zamontowane wyposażenie, w tym systemy bezpieczeństwa ADAS. Informacje te mają charakter statyczny, tzn. nie zawierają informacji o prowadzeniu pojazdu, dlatego nie jest możliwe profilowanie zachowań kierowców. Celem tego przetwarzania jest ochrona przed ewentualnymi oszustwami, ulepszanie i rozwijanie naszego systemu ADAS w celu zwiększenia liczby pojazdów o wysokim poziomie bezpieczeństwa oraz uproszczenie procesu ubezpieczenia dla naszych klientów.
  Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika w tych celach jest uzasadniony interes Kia polegający na poprawianiu naszych usług, dostarczaniu ulepszonych produktów i zwiększaniu sprzedaży pojazdów ADAS, a także opracowywaniu nowych produktów i usług dla klientów Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Ponadto dane osobowe Użytkownika, jak opisano powyżej, mogą zostać zanonimizowane w celu przeprowadzenia naszej analityki służącej poprawie i rozwojowi naszych produktów.

 • 5. Prawa Użytkownika

 • Użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Takie wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych użytkownikowi może przysługiwać prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania poprawienia swoich danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, żądania możliwości przenoszenia danych oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania własnych danych osobowych.
  Ponadto użytkownikowi przysługuje również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorującego ochronę danych osobowych.
  Należy pamiętać, że powyższe prawa mogą być ograniczone na podstawie obowiązujących krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.
  5.1. Prawo dostępu: Użytkownikowi może przysługiwać prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy dane osobowe go dotyczące są przetwarzane, a jeśli tak jest, do uzyskania dostępu do danych osobowych. Informacje takie obejmują, między innymi, cele przetwarzania, kategorie odpowiednich danych osobowych oraz odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Niemniej jednak nie jest to bezwzględne prawo, ponieważ interesy innych osób mogą ograniczać przysługujące Ci prawo dostępu.
  Użytkownik może mieć prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych. Za kolejne kopie, o które użytkownik wystąpi, możemy pobierać opłatę w uzasadnionej wysokości na podstawie kosztów administracyjnych.
  5.2. Prawo do sprostowania: Użytkownikowi może przysługiwać prawo do uzyskania od nas sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących użytkownika. W zależności od celu przetwarzania, użytkownik może mieć prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.
  5.3. Prawo do usunięcia („Prawo do bycia zapomnianym”): W pewnych okolicznościach użytkownikowi może przysługiwać prawo do uzyskania od nas usunięcia dotyczących jego danych osobowych, a my możemy być zobowiązani do usunięcia takich danych osobowych.
  5.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania: W pewnych okolicznościach użytkownikowi może przysługiwać prawo do uzyskania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku określone dane zostaną oznaczone i będą przetwarzane wyłącznie dla wyznaczonych celów.
  5.5. Prawo do przeniesienia danych: W pewnych okolicznościach, użytkownikowi może przysługiwać prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które nam udostępnił, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także prawo do przekazania tych danych innemu podmiotowi bez przeszkód z naszej strony.
  5.6. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: W pewnych okolicznościach w dowolnym czasie Użytkownik może mieć prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, a my możemy być zobowiązani do zaprzestania ich przetwarzania. Ponadto, jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwienia się w każdej chwili przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku dane osobowe Użytkownika w tym celu nie będą dłużej przetwarzane.

  5.7. Prawo do dokonywania ustaleń dotyczących przechowywania i przekazywania danych po śmierci użytkownika: Użytkownikowi przysługuje prawo do dokonania określonych ustaleń dotyczących przechowywania i przekazywania jego danych osobowych po śmierci, a my podejmiemy działania zgodnie z takimi ustaleniami. Użytkownik może również dokonać ogólnych ustaleń z osobą trzecią, która w odpowiednim czasie poinformuje nas o instrukcjach użytkownika.

 • 6. Odbiorcy i kategorie odbiorców

 • Jakikolwiek dostęp do danych osobowych użytkownika w Kia jest ograniczony do osób, które muszą znać te dane, aby móc wykonywać swoje obowiązki zawodowe.

  Kia może przekazywać dane osobowe użytkownika w odpowiednich celach wymienionym poniżej odbiorcom i kategoriom odbiorców:

  • Prywatne osoby trzecie – Stowarzyszone lub niestowarzyszone podmioty prywatne niebędące nami, które samodzielnie lub łącznie z innymi określają cele i środki przetwarzania danych osobowych.
  W celu udostępnienia Usług musimy przesyłać dane (np. do naszych przetwarzających dane – patrz poniżej). W przypadku tej usługi technicznej polegamy na usługach telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych (obecnie jest to Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Dusseldorf, Niemcy).
  • Przetwarzający dane – Niektóre osoby trzecie, zarówno powiązane, jak i niepowiązane, mogą otrzymywać dane osobowe użytkownika w celu ich przetwarzania w imieniu Kia zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, które są niezbędne dla realizacji określonych celów przetwarzania. Przetwarzający dane są zobowiązani na mocy umowy do implementacji odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych tylko zgodnie z instrukcjami.
   Przetwarzającymi dane na potrzeby infrastruktury technicznej oraz dla wsparcia Usług jest Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Niemcy.
   Procesorami danych dla platform zarządzania danymi klientów i platform zarządzania danymi samochodu są salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 Monachium, Niemcy i Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA, z lokalizacją serwera w UE/EOG
   Odnośnie Kia Live i rozpoznawania głosu online, wykorzystujemy dodatkowych przetwarzających dane.
   W przypadku rozpoznawania głosu online: Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Holandia (przetwarzający).
   Przetwarzający dane dla usług infolinii są spółkami powiązanymi Kia, które znajdują się na terenie UE/EOG.
   Kia korzysta z usług dodatkowych przetwarzających dane na potrzeby konkretnych usług (np. dostawców map).
  • Władze rządowe, sądy, niezależni doradcy i podobnego rodzaju osoby trzecie stanowiące organy publiczne, o ile jest to wymagane lub przewidziane obowiązującymi przepisami prawa.

 • 7. Transgraniczne przekazywanie danych

 • Niektórzy z odbiorców danych osobowych użytkownika będą zlokalizowani lub mogą prowadzić istotne działania poza krajem użytkownika i UE/EOG, np. w Republice Korei lub w Stanach Zjednoczonych (np. podwykonawcy przetwarzania Cerence), gdzie przepisy o ochronie danych osobowych mogą zapewniać inny poziom ochrony niż przepisy obowiązujące w jurysdykcji użytkownika i w odniesieniu do których nie istnieje decyzja o odpowiednim poziomie ochrony ze strony Komisji Europejskiej. W odniesieniu do przekazywania danych takim odbiorcom spoza UE/EOG zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności poprzez zawarcie z odbiorcami umów o przekazywanie danych, przyjętych przez Komisję Europejską (np. standardowe klauzule umowne (2010/87/UE i/lub 2004/915/WE)) lub zastosowanie innych środków w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Kopię podjętych przez nas odpowiednich środków można otrzymać za pośrednictwem naszego inspektora ochrony danych osobowych (patrz pkt 0 powyżej).

 • 8. Okres przechowywania danych

 • 8.1. Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez Kia i/lub naszych usługodawców, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zobowiązań i wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane osobowe są gromadzone - zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Kiedy Kia nie będzie już musiała przetwarzać danych osobowych użytkownika, usuniemy je z naszych systemów i/lub rejestrów i/lub podejmiemy kroki w celu ich prawidłowej anonimizacji, aby Użytkownik nie mógł być dłużej na ich podstawie identyfikowany (chyba że będziemy musieli przechowywać dane Użytkowników w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych, którym podlega Kia, np. dane osobowe zawarte w umowach, korespondencji i pismach biznesowych mogą podlegać ustawowym wymogom przechowywania, które mogą wymagać przechowywania do 10 lat).
  8.2. W przypadku, gdy nie mają zastosowania żadne ustawowe ani regulacyjne okresy zachowywania danych osobowych, co do zasady, wszystkie dane osobowe przetwarzane w związku z udostępnieniem Usług są usuwane lub anonimizowane natychmiast po zakończeniu świadczenia poszczególnych usług z następującymi wyjątkami:
  Dane dotyczące rejestracji i logowania są przechowywane przez okres trwania umowy (tzn. do siedmiu lat)
  Resetowanie Konta Kia i/lub Panelu sterowania: Panel sterowania użytkownika może zostać zresetowany, a Konto Kia użytkownika może zostać zresetowane lub dezaktywowane przez ustawienie odpowiednich preferencji/wciśnięcie odpowiedniego przycisku (np. w Aplikacji i/lub na Panelu sterowania, w zależności od sytuacji). W takim przypadku odpowiednie dane osobowe związane z Kontem Kia i/lub znajdujące się w Panelu sterowania zostaną zablokowane, a następnie usunięte, chyba że zastosowanie mają okresy przechowywania (patrz punkt 8.1 powyżej).
  Po zresetowaniu Konta Kia i/lub Panelu sterowania, użytkownik zostanie wylogowany z Aplikacji Kia Connect i/lub Panelu sterowania i będzie musiał przeprowadzić nową procedurę logowania lub zalogować się przy użyciu innych danych uwierzytelniających, jeżeli zamierza korzystać z Usług za pośrednictwem Aplikacji Kia Connect i/lub Panelu sterowania. Należy pamiętać, że
  • po dezaktywacji konta w Aplikacji Kia Connect, usługi panelu sterowania Kia Connect na panelu sterowania samochodu będą nadal działać.
  • zresetowanie Panelu sterowania powoduje odłączenie pojazdu od Aplikacji Kia Connect, jednak nie ma to wpływu na Aplikację Kia Connect.

 • 9. Tryb offline (wyłączony modem)

 • Użytkownik może zdecydować się na włączenie trybu offline naPanelu sterowania poprzez ustawienie odpowiednich preferencji. Jeśli tryb offline jest włączony, wszystkie funkcje Usług są wyłączone i żadne dane osobowe, w szczególności dane dotyczące lokalizacji (GPS) nie są zbierane. W górnej części ekranu Panelu sterowania w pojeździe wyświetlana jest ikona trybu offline.

 • 10. Zmiany wynikające z przepisów prawa miejscowego

 • Zastosowanie mają następujące zmiany wynikające z przepisów prawa miejscowego:

Austria

Punkt 8.1 jest zmieniony w następujący sposób:

 

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez Kia i/lub naszych usługodawców, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zobowiązań i wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane osobowe są gromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Kiedy Kia nie będzie już musiała przetwarzać danych osobowych Użytkownika, usuniemy je z naszych systemów i / lub rejestrów i / lub podejmiemy kroki w celu ich prawidłowej anonimizacji, aby Użytkownik nie mógł być dłużej identyfikowany na ich podstawie (chyba że będziemy musieli przechowywać dane Użytkowników w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych, którym podlega Kia, np. dane osobowe zawarte w umowach, korespondencji i pismach biznesowych mogą podlegać ustawowym wymogom przechowywania, które mogą wymagać przechowywania do 7 lat. Ten okres przechowywania może zostać przedłużony w szczególności jeśli jest to konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Kia (np. w związku ze spodziewanym lub toczącym się postępowaniem sądowym).

Belgia

W odniesieniu do okresu przechowywania danych na mocy sekcji 8.1, w Belgii dane osobowe odnoszące się do stosunku umownego w umowach, komunikatach lub pismach handlowych mogą być przechowywane przez okres do 10 lat od zakończenia stosunku umownego między Kia a Użytkownikiem. Jeśli takie dane są istotne dla jakiegokolwiek postępowania administracyjnego lub sądowego, Kia może je przechowywać przez cały czas trwania tych postępowań, w tym także po wygaśnięciu prawa regresu.

 

Dane adresowe belgijskiego urzędu ds. danych osobowych:

Autorité de protection des données
Gegevensbeschermingsautoriteit

Rue de la presse 35

1000 Brussels

Nr tel.: +32 (0)2 274 48 00
Faks: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact(at)apd-gba.be

Węgry

Punkt 8.1 jest zmieniony w następujący sposób:

 

Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez Kia i/lub naszych usługodawców, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zobowiązań i wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane osobowe są gromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Kiedy Kia nie będzie już musiała przetwarzać danych osobowych użytkowników, usuniemy je z naszych systemów i / lub rejestrów i / lub podejmiemy kroki w celu ich prawidłowej anonimizacji, aby użytkownik nie mógł być dłużej identyfikowany na ich podstawie (chyba że będziemy musieli przechowywać dane Użytkowników w celu przestrzegania obowiązków prawnych lub regulacyjnych, którym podlega Kia; np. dane osobowe zawarte w umowach, korespondencji i pismach biznesowych mogą podlegać ustawowym wymogom przechowywania, które mogą wymagać przechowywania do 8 lat w przypadku dokumentów księgowych od ich daty wydania). Jeśli takie dane są istotne dla jakiegokolwiek postępowania administracyjnego lub sądowego, Kia może je przechowywać przez cały czas trwania tych postępowań, w tym także po wygaśnięciu prawa regresu.

 

Dane adresowe węgierskiego urzędu ds. danych osobowych:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Adres: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,

Telefon: +36-1-391-1400

Faks: +36-1-391-1410

E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu

Włochy

Niezależnie od tego, co zostało wskazane w powyższej informacji o ochronie danych osobowych, w zakresie, w jakim prawo włoskie będzie miało zastosowanie do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, zastosowanie będą miały następujące przepisy: (i) w żadnym wypadku Kia nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkownika do celów profilowania bez jego zgody; (ii) jeśli Użytkownik jest istniejącym klientem i dostarczył Kia swój adres e-mail, i bez uszczerbku dla prawa Użytkownika do sprzeciwu zgodnie z pkt 5.6 powyżej, Kia może wysyłać Użytkownikowi informacje marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej w odniesieniu do produktów lub usług podobnych do produktów lub usług wcześniej zakupionych przez Użytkownika; (iii) w odniesieniu do okresów przechowywania, Kia będzie przechowywać dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych lub profilowania, jeśli takie istnieją, odpowiednio przez okres 24 i 12 miesięcy, chyba że włoski organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych zezwoli Kia na przechowywanie danych przez dłuższy okres.

Dane adresowe włoskiego urzędu ds. danych osobowych:

Garante per la Protezione dei Dati Personali
Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rzym
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
E-mail: garante@gpdp.it
Faks: (+39) 06 696773785
Nr tel: (+39) 06 696771

Holandia

Punkt 8.1 jest zmieniony w następujący sposób:

Standardowy ustawowy okres przechowywania danych dla ogólnych celów księgowych wynosi w Holandii 7 lat. Należy pamiętać, że ten okres przechowywania danych może zostać przedłużony, w szczególności jeżeli wymaga tego właściwe prawo i/lub jeżeli jest to konieczne ze względu na uzasadnione interesy Kia (na przykład z powodu spodziewanego lub toczącego się postępowania sądowego).

Polska

Punkt 5.6 jest zmieniony w następujący sposób:

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: W pewnych okolicznościach użytkownik może w dowolnym czasie posiadać prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, a my możemy być zobowiązani do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto, jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w takim celu, użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania w każdej chwili swojej zgody na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku nie będziemy w tym celu dłużej przetwarzać danych osobowych Użytkownika.

Punkt 8.1 jest zmieniony w następujący sposób:

Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez Kia i/lub naszych usługodawców, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zobowiązań i wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane osobowe są gromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Jeżeli Kia nie będzie dłużej musiała przetwarzać danych osobowych użytkownika, usuniemy je z naszych systemów i/lub rejestrów i/lub podejmiemy kroki w celu zapewnienia ich odpowiedniej anonimizacji w taki sposób, aby nie można było na ich podstawie zidentyfikować użytkownika (chyba że będziemy musieli zachować dane użytkownika w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych, którym podlega Kia; np. standardowy ustawowy okres przechowywania danych dla ogólnych celów księgowych wynosi w Polsce 5 lat od końca poprzedzającego roku obrotowego. Należy pamiętać, że ten okres przechowywania danych może zostać przedłużony, w szczególności jeżeli wymaga tego prawo właściwe i/lub jeżeli jest to konieczne ze względu na uzasadnione interesy realizowane przez Kia (np. w związku ze spodziewanym lub toczącym się postępowaniem sądowym).

 

Dane kontaktowe polskiego urzędu ds. ochrony danych osobowych:

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

 

ul. Stawki 2

 

00 -193 Warszawa

 

Email: kancelaria@uodo.gov.pl

Słowacja

Dane adresowe słowackiego urzędu ds. danych osobowych:

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Słowacja

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Nr tel.: + 421 2 32 31 32 14

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Hiszpania

Punkt 5.1 par. 2 zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:

Użytkownik może mieć prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych. Za kolejne kopie zamówione przez użytkownika w ciągu sześciu miesięcy, chyba że istnieje ku temu uzasadniony powód, możemy pobrać uzasadnioną opłatę w oparciu o koszty administracyjne.

Punkt 8 zostaje zastąpiony w następujący sposób:

8.4.    Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez Kia i/lub naszych usługodawców, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji naszych zobowiązań i wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane osobowe są gromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Kiedy Kia nie będzie już potrzebowała już przetwarzać danych osobowych Użytkownika, będziemy je blokować, a po upływie okresu przedawnienia (np. dane osobowe zawarte w umowach, korespondencji i pismach biznesowych mogą podlegać ustawowym wymogom dotyczącym przechowywania, które mogą wymagać przechowywania ich przez okres do 10 lat), usuniemy je z naszych systemów i/lub rejestrów i/lub podejmiemy kroki w celu odpowiedniej anonimizacji, tak aby nie można było na ich podstawie ich już zidentyfikować Użytkownika.

8.5.    W przypadku, gdy nie mają zastosowania żadne prawne lub regulacyjne okresy przechowywania, co do zasady, wszystkie dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczeniem Usług Kia Connect są blokowane, a następnie usuwane lub anonimizowane natychmiast po zakończeniu świadczenia poszczególnych Usług, z następującymi wyjątkami:

•           Dane dotyczące rejestracji i logowania są przechowywane przez okres trwania umowy (tzn. do siedmiu lat).

•           Rozpoznawanie głosu online: Próbki głosu i dane GPS (patrz punkt 4.2.2 powyżej) są przechowywane do 90 dni

•           Kia Live: Dane GPS i identyfikator Usługi (patrz punkt 4.2.1 powyżej) są przechowywane do 93 dni

8.6.    Likwidacja konta: Jeśli użytkownik zdecyduje się zakończyć korzystanie z Usług (np. poprzez ustawienie odpowiednich preferencji w Aplikacji Kia Connect) i/lub zamknąć swoje konto (np. poprzez ustawienie odpowiednich preferencji w panelu sterowania), wszystkie dane osobowe związane z kontem zostaną zablokowane, a następnie usunięte, jak wyjaśniono powyżej.