UVO Connect wettelijke documenten

Gebruiksvoorwaarden - UVO App

 • 1. Werkingssfeer

 • Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van deze app ("UVO App"), wat u de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van bepaalde Kia UVO-diensten ("App-diensten") via de UVO App. De App-diensten worden geleverd door Kia UVO Connected GmbH, geregistreerd onder registratienummer HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland, telefoonnummer: +31 888 542 542, email: info@kia-uvo.eu ("Kia"; "wij"; "ons"; "onze") ten behoeve van de gebruiker van de App-diensten ("Gebruiker" of "U"). Indien u vragen heeft over of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact opnemen met onze klantenservice:
  Kia UVO Connected GmbH
  Email: info@kia-uvo.eu
  Adres: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main
  Telefoonnummer: +31 888 542 542


 • 2. Gebruik van de App-diensten

 • 2.1. U kunt de App-diensten gebruiken met uw KIA-profiel. Om toegang te krijgen tot de App-diensten, kan het nodig zijn om de UVO App te verbinden met een of meer Kia voertuigen.
  2.2. Voor informatie over de desbetreffende gegevens die worden verzameld en de verwerking daarvan verwijzen wij naar onze Privacyverklaring – UVO App.
  2.3. Voor het gebruik van de App-diensten kunnen internettoegang of andere telecommunicatiediensten nodig zijn. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op de telecommunicatiediensten die vereist kunnen zijn voor gebruik van de App-diensten. Deze zijn onderworpen aan een afzonderlijke overeenkomst (met inbegrip van de kosten) met de leverancier van uw telecommunicatiediensten.
  2.4. De koopovereenkomst voor het voertuig en de overeenkomst betreffende de levering van de App-diensten overeenkomstig met de Gebruiksvoorwaarden zijn juridisch afzonderlijke zakelijke transacties en overeenkomsten. De nakoming van een van de overeenkomsten heeft geen gevolgen voor de respectievelijke andere overeenkomst. Onder bepaalde omstandigheden kan dit ertoe leiden dat de Gebruiker de koopovereenkomst voor het voertuig zal vervullen zonder dat hij gebruik kan maken van de App-diensten. In het tegenovergestelde geval, bijvoorbeeld indien de transactie van de koopovereenkomst voor het voertuig wordt ontbonden, kan de overeenkomst voor de levering van de App-diensten voor het desbetreffende voertuig worden beëindigd in overeenstemming met artikel 9.5.
  2.5. Alle overeenkomsten tussen Kia en de Gebruiker worden gesloten in meerdere talen. Na het sluiten van de desbetreffende overeenkomst wordt de tekst van de overeenkomst beschikbaar voor de Gebruiker in de UVO App.


 • 3. App-diensten

 • 3.1. De UVO App geeft toegang tot de volgende App-diensten die in meer detail beschreven worden in de dienstbeschrijvingen van de respectievelijke App-diensten die deel uitmaken van deze Gebruiksvoorwaarden (de daadwerkelijk beschikbare diensten kunnen variëren afhankelijk van uw voertuigmodel, fabricagedatum en trim line - voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die hierboven onder 1. zijn weergegeven):
  3.1.1. Kaart in het hoofdmenu en zoekbalk
  3.1.2. Klimaatbeheersing op Afstand
  3.1.3. Opladen op Afstand
  3.1.4. Bediening van Deuren op Afstand
  3.1.5. Versturen naar de Auto
  3.1.6. Vind mijn Auto
  3.1.7. Mijn Reizen
  3.1.8. Voertuigstatus
  3.1.9. Voertuigrapport
  3.1.10. Diagnose van het Voertuig
  3.1.11. Voertuig-waarschuwing
  3.1.12. Inbraakalarm
  3.1.13. Overdracht van Gebruikersprofiel
  3.1.14. Laatste Mijl Navigatie
  3.1.15. Valet Parking Modus
  3.1.16. Accu-ontlading Alarm
  3.1.17. Voertuigstatus Meldingen
  3.1.18. Passagier Achterbank Alarm
  3.1.19. Stationair Voertuig Alarm
  3.2. Voor de volgende App-diensten moeten locatiegegevens (GPS-gegevens) worden verzameld en verwerkt: Kaart in het hoofdmenu en zoekbalk, Klimaatbeheersing op Afstand (uitsluitend elektrische voertuigen), Opladen op Afstand, Bediening van Deuren op Afstand, Versturen naar de Auto, Vind mijn Auto, Mijn Reizen, Voertuigstatus, Voertuigrapport, Diagnose van het Voertuig, Voertuig-waarschuwing, Laatste Mijl Navigatie, Valet Parking Modus, Passagier Achterbank Alarm, Stationair Voertuig Alarm en Inbraakalarm. Zonder het verzamelen en verwerken van locatiegegevens kunnen de desbetreffende App-diensten niet worden geleverd/gebruikt.
  3.3. Wij zullen de App-diensten nader analyseren en verbeteren om nieuwe mobiliteit en mobiliteitsgerelateerde producten en/of diensten te ontwikkelen, onze producten te beveiligen en/of onze diensten te verbeteren. Daartoe analyseren wij de gegevens automatisch op basis van statistische en wiskundige modellen om mogelijkheden voor verbetering vast te stellen.


 • 4. Auteursrecht

 • 4.1. Alle content van de App-diensten is eigendom van Kia, haar directe of indirecte dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen (hierna tezamen te noemen: de "Kia-groep") of derden en is beschermd door het toepasselijke auteursrecht, waarbij alle rechten zijn voorbehouden. Alle rechten met betrekking tot de App-diensten, de achterliggende software, de content en de inrichting daarvan behoren toe aan de Kia-groep en haar licentiegevers. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het U niet toegestaan de App-diensten op enigerlei wijze te verkopen, te distribueren, te publiceren, uit te zenden, te doen circuleren of te exploiteren. Zonder onze voorafgaande toestemming is het U niet toegestaan de App-diensten geheel of gedeeltelijk te reproduceren, (al dan niet elektronisch) door te geven, aan te passen, te tonen, door te leveren, in licentie te geven, via een link te verstrekken of anderszins te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden.
  4.2. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden houdt de verlening van een licentie of recht in tot gebruik van afbeeldingen, merken, tekens of logo's, welke alle eigendom zijn van de Kia-groep. De Kia-groep behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot haar eigendomsrechtelijk beschermde informatie of materialen in verband met de App-diensten en zal die rechten volledig handhaven voor zover dat mogelijk is op grond van het toepasselijke auteurs- en merkenrecht.


 • 5. Verplichtingen Gebruiker

 • U bent verplicht bij het gebruik van de App-diensten de toepasselijke wetgeving in acht te nemen en de rechten van derden te respecteren.


 • 6. Gratis App-diensten

 • De App-diensten worden gratis verleend gedurende een periode van 7 jaar vanaf de dag van verkoop van het voertuig aan de eerste eigenaar van het voertuig, d.w.z. het moment waarop de eerste koopovereenkomst ingaat. We behouden ons het recht voor om in de toekomst aanvullende diensten aan te bieden onder aparte gebruiksvoorwaarden.


 • 7. Bedrijfstijd

 • 7.1. Wij behouden ons het recht voor de toegang tot de App-diensten geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, te deactiveren om beveiligings- of technische redenen (bijvoorbeeld in geval van hiaten in de beveiliging) en om andere gewichtige redenen.
  7.2. Voor de levering en het gebruik van de App-diensten kunnen beperkingen gelden voor wat betreft de stand der techniek waarop wij geen invloed hebben. Dit geldt in het bijzonder voor de beschikbaarheid van de gegevensverbindingen die worden geleverd door providers. In individuele gevallen kan het niet beschikbaar zijn van het netwerk leiden tot het niet beschikbaar zijn van de App-diensten doordat de noodzakelijke gegevensdoorgifte niet kan plaatsvinden. Daarnaast kunnen zich tijdelijke capaciteitsproblemen voordoen door piekbelasting van de App-diensten, draadloze en vaste netwerken en op het internet.
  7.3. Verstoringen kunnen zich ook voordoen als gevolg van overmacht, daaronder begrepen pandemische en epidemische ziekten, stakingen, uitsluitingen en officiële bevelen, en als gevolg van technische of andere maatregelen (zoals reparaties, onderhoud, software-updates en uitbreidingen) die moeten plaatsvinden op onze systemen of die van dienstverleners, content providers en netwerkbeheerders hoger of lager in de keten, en die noodzakelijk zijn voor de juiste of verbeterde werking van de App-diensten.
  7.4. Waar toegang tot de App-diensten gedeactiveerd, beperkt of verstoord is zoals beschreven in dit Artikel 7, zullen we voor zover mogelijk voorafgaand contact met u opnemen om u hierover te informeren en een reden te geven voor de deactivering, beperking of verstoring.


 • 8. Gegevensbescherming

 • Voor informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken in verband met de levering van de App-diensten verwijzen wij naar onze Privacyverklaring - UVO App. De Gebruiker dient elke andere gebruiker/bestuurder van het voertuig op de hoogte te stellen van het feit dat de App-diensten geactiveerd zijn. De Gebruiker dient die andere gebruiker/bestuurder in het bijzonder op de hoogte te stellen van de activiteiten inzake gegevensverwerking zoals beschreven in de Privacyverklaring - UVO App en het feit dat voor de App-diensten locatiegegevens (GPS-gegevens) moeten worden verzameld en verwerkt.


 • 9. Looptijd en beëindigings

 • 9.1. U kunt de App-diensten gebruiken vanaf de dag dat u zich voor het KIA-profiel heeft geregistreerd en deze Gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd. 9.2. Het recht tot gebruik van de App-diensten vangt aan op de dag van verkoop van het voertuig aan de eerste eigenaar van het voertuig, d.w.z. het moment waarop de eerste koopovereenkomst ingaat, en eindigt stilzwijgend na verloop van 7 jaar. 9.3. De overeenkomst betreffende de verlening van de App-diensten en daarbij het recht tot gebruik van de App-diensten kan door U worden beëindigd door middel van opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 6 weken tegen het einde van het kalenderkwartaal. 9.4. Het recht van elk der partijen tot beëindiging wegens dringende reden geldt onverminderd. 9.5. Voorts heeft elk der partijen het recht, indien de koopovereenkomst voor een voertuig wordt ontbonden, het voertuig herovergenomen wordt of anderszins teruggehaald wordt door de betrokken dealer, in geval van beëindiging van een leaseovereenkomst, in geval van verkoop van het voertuig aan een derde, in geval van diefstal, alsmede indien het voertuig total loss verklaard wordt, over te gaan tot beëindiging van de App-diensten met betrekking tot het betrokken voertuig. De beëindiging gaat in zodra een der partijen de opzegging ontvangt. In geval van verkoop of overdracht van het bezit van het voertuig aan een derde dient de Gebruiker de in het voertuig opgeslagen gegevens te verwijderen. 9.6. Wij behouden ons het recht voor om het gebruik van de App-diensten, al dan niet tijdelijk, te blokkeren en/of in te trekken in geval van materiële schending van deze Gebruiksvoorwaarden en, in geval van materiële schendingen door de Gebruiker van deze Gebruiksvoorwaarden, de overeenkomst te beëindigen.


 • 10. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

 • 10.1. Kia behoudt zich het recht voor redelijke wijzigingen aan te brengen in de Gebruiksvoorwaarden en/of de App-diensten. Wij zullen de Gebruiker bericht sturen van alle eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden en/of de App-diensten. Indien de Gebruiker niet schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail of per fax) bezwaar maakt tegen die wijzigingen binnen 4 weken na ontvangst van dat bericht, worden de wijzigingen geacht te zijn geaccepteerd. Wij zullen de Gebruiker uitdrukkelijk op de hoogte stellen van het recht om de wijzigingen af te wijzen en van de gevolgen in geval van stilzwijgen. 10.2. Indien de Gebruiker de wijzigingen afwijst, behouden wij ons het recht voor elk recht tot gebruik van de betrokken App-dienst(en) te beëindigen met een opzegtermijn van 6 weken, tot het einde van een kalenderkwartaal


 • 11. Overig

 • 11.1. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het onderwerp van het gebruik van de App-diensten en treedt in de plaats van alle voorgaande, schriftelijke of mondelinge, overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. 11.2. Afwijkende, strijdige of aanvullende voorwaarden van de Gebruiker zijn uitsluitend van toepassing op het gebruik van de App-diensten indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn aanvaard. 11.3. Alle wijzigingen en aanvullingen op de Gebruiksvoorwaarden, alsmede kennisgevingen die noodzakelijk zijn voor de tenuitvoerlegging daarvan zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk (inclusief e-mail en fax) zijn vastgelegd. Het schriftelijkheidsvereiste kan uitsluitend schriftelijk terzijde worden gesteld. 11.4. Wij mogen onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een andere dienstverlener door middel van kennisgeving met inachtneming van een kennisgevingstermijn van 6 weken aan de Gebruiker. In dat geval heeft de Gebruiker echter het recht de overeenkomst te beëindigen binnen één maand na ontvangst van die schriftelijke kennisgeving met ingang van het moment van de beoogde overdracht van de overeenkomst aan de onderneming die in de plaats van Kia treedt in de overeenkomst. Wij zullen de Gebruiker in die schriftelijke kennisgeving uitdrukkelijk op de hoogte stellen van zijn recht tot beëindiging. Om onduidelijkheden te voorkomen, dit recht is zonder afbreuk te doen aan uw recht om deze Gebruiksvoorwaarden en daarbij het recht om de App-diensten te gebruiken op ieder moment op te zeggen met een opzegtermijn van 6 weken zoals beschreven in Artikel 9.3.


 • 12. Klantenservice / Klachten

 • 12.1. In geval van vragen of klachten kunnen Gebruikers contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals hiervoor vermeld in artikel 1. 12.2. Kia zal niet deelnemen, noch is zij verplicht deel te nemen, aan alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures voor een instantie voor alternatieve geschillenbeslechting voor consumenten. De Europese Commissie heeft een website voor online geschillenbeslechting, ingericht om consumenten en handelaren te helpen hun geschillen buiten rechte op te lossen, beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 • 13. Geen herroepingsrecht

 • 13.1. Gebruiker heeft geen herroepingsrecht. Dit geldt ook indien de Gebruiker een consument is, aangezien de App-diensten gratis worden verleend.


 • 14. Aansprakelijkheid

 • 14.1. Het volgende aansprakelijkheid is van toepassing op U wanneer u inwoner bent van een van deze landen:


Oostenrijk

Kia zal niet onderworpen zijn aan enige aansprakelijkheid anders dan (1) aansprakelijkheid voor grove nalatigheid of opzet en (2) aansprakelijkheid voor opzettelijk veroorzaakt lichamelijk letsel of dood.

Duitsland

14.1. Kia's contractuele en wettelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lichte onzorgvuldigheid zal, onafhankelijk van de wettelijke basis, als volgt beperkt zijn:

a) Kia zal aansprakelijk zijn voor het totaal van de voorzienbare schade die typerend is voor dit soort overeenkomsten als gevolg van een schending van de materiële contractuele verplichtingen;

b) Kia zal niet aansprakelijk zijn voor een licht onzorgvuldige schending van enige andere toepasselijke zorgplicht.

14.2. De voorgaande beperkingen van de aansprakelijkheid zullen niet van toepassing zijn op enige verplichte wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder aansprakelijkheid als gevolg van opzettelijk wangedrag, aansprakelijkheid onder de Duitse Productaansprakelijkheidswet (Produkthaftungsgesetz), en aansprakelijkheid voor verwijtbaar lichamelijk letsel. Aanvullend zullen dergelijke beperkingen op de aansprakelijkheid niet van toepassing zijn indien en voor zover Kia een bepaalde garantie op zich heeft genomen.

14.3. Artikelen 14.1 en 14.2 zijn dienovereenkomstig van toepassing op Kia's aansprakelijkheid voor verspilde uitgaven.

14.4. De Gebruiker is verplicht om redelijke inspanningen te verrichten om schade te voorkomen en te minimaliseren.

Noorwegen

14.1. Kia's contractuele en wettelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lichte onzorgvuldigheid zal, onafhankelijk van de wettelijke basis, als volgt beperkt zijn:

a) Kia zal aansprakelijk zijn voor het totaal van de voorzienbare schade die typerend is voor dit soort overeenkomsten als gevolg van een schending van de materiële contractuele verplichtingen;

b) Kia zal niet aansprakelijk zijn voor de lichte onzorgvuldige schending van enige andere toepasselijke zorgplicht;

c) Kia's aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot NOK 5,000 per voorval.

14.2. De voorgaande beperkingen van de aansprakelijkheid zullen niet van toepassing zijn op enige verplichte wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder aansprakelijkheid als gevolg van opzettelijk wangedrag, aansprakelijkheid onder de Noorse Productaansprakelijkheidswet. Bovendien zullen dergelijke beperkingen op de aansprakelijkheid niet van toepassing zijn indien en voor zover Kia een specifieke garantie heeft opgenomen.

UK

14.1. Kia is verantwoordelijk voor voorzienbare verliezen en schade veroorzaakt door Kia. Indien Kia niet voldoet aan deze Gebruikersvoorwaarden is Kia verantwoordelijk voor verlies en schade die U leidt welke het voorzienbare gevolg is van schenden van deze overeenkomst door KIA of ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te betrachten, maar we zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade welke niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar indien het ofwel evident is dat het zal gebeuren of indien, op het moment de overeenkomst werd opgesteld, zowel wij als U wisten dat het zou gebeuren.

14.2. Kia sluit niet uit of beperkt niet op enige wijze diens aansprakelijkheid waar het onwettelijk zou zijn om dat te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door Kia's onzorgvuldigheid of de onzorgvuldigheid van diens werknemers, agenten of toeleveranciers; voor fraude of frauduleus bedrog; voor schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot de App-diensten inclusief het recht om App-diensten te ontvangen welke zijn verleend met redelijke vaardigheid en zorg.

14.3. Kia is niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen. We verlenen alleen App-diensten voor privaat gebruik. Indien u de producten gebruikt voor enig commercieel, zakelijk of wederverkoop doeleinde, dan zal Kia niet aansprakelijk jegens U voor winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking, of verlies van zakelijke kansen.

Spanje

14.1. Kia beperkt niet diens wettelijke verplichte aansprakelijkheid, daaronder begrepen en niet beperkt tot aansprakelijkheid voor opzettelijk wangedrag en aansprakelijkheid voor verwijtbaar veroorzaakt lichamelijk letsel.

14.2. Artikel 14.1 dienovereenkomstig van toepassing op Kia's aansprakelijkheid voor verspilde uitgaven.

Tsjechië

14.1 De contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Kia voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid wordt, ongeacht de rechtsgrond, als volgt beperkt:

a) Kia is aansprakelijk tot het bedrag van de voorzienbare schade die typisch is voor dit soort overeenkomsten als gevolg van een schending van de contractuele verplichtingen;

b) Kia is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de Diensten.

14.2. De bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op verplichte wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder op aansprakelijkheid voor grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid, schade veroorzaakt aan de natuurlijke rechten van een individu of op aansprakelijkheid voor producten met gebreken. Bovendien gelden dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen niet ten aanzien van zwakkere partijen in de zin van artikel 433, lid 2, van het Tsjechische Burgerlijk Wetboek en indien en voor zover Kia een specifieke garantie heeft aanvaard.

14.3. Paragraaf 14.1 en 14.2 zijn dienovereenkomstig van toepassing op de aansprakelijkheid van Kia voor verspilde uitgaven.

14.4. De Gebruiker is verplicht redelijke inspanningen te verrichten om schade te voorkomen en te minimaliseren.

Italië

14.1. Kia's aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lichte onzorgvuldigheid zal als volgt beperkt zijn:

a) Kia zal aansprakelijk zijn voor het totaal van de voorzienbare schade die typerend is voor dit soort overeenkomsten als gevolg van een schending van materiële contractuele verplichtingen;

b) Kia zal niet aansprakelijk zijn voor de lichte onzorgvuldigheid van enige andere toepasselijke zorgplicht.

14.2. De voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid zullen niet toepasselijk zijn indien en voor zover Kia garanties heeft opgenomen. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal een beperking of uitsluiting zijn van Kia's aansprakelijkheid voor (i) dood of lichamelijk letsel als gevolg van Kia's onzorgvuldigheid of de onzorgvuldigheid van Kia's werknemers of agenten; (ii) grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag; (iii) schending van verplichtingen die voortvloeien uit voorschriften van openbare orde; en (iv) enig ander geval waar Kia's aansprakelijkheid niet beperkt of uitgesloten mag worden onder toepasselijk recht.

14.3. Artikelen 14.1 en 14.2 zijn dienovereenkomstig van toepassing op Kia's aansprakelijkheid voor verspilde uitgaven.

14.4. De Gebruiker is verplicht om redelijke inspanningen te verrichten om schade te voorkomen en te minimaliseren.

Frankrijk

14.1. Kia's contractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lichte onzorgvuldigheid zal als volgt beperkt zijn:

a) Kia zal aansprakelijk zijn voor het totaal van de voorzienbare schade die typerend is voor dit soort overeenkomsten als gevolg van een schending van materiële contractuele verplichtingen;

b) Kia zal niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade welke het gevolg kan zijn van het gebruik van de App-diensten;

c) Kia zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade als gevolg van overmacht situaties (d.w.z. een gebeurtenis welke buiten de controle ligt van Kia en welke ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet redelijk voorzienbaar was).

14.2. De voorgaande beperkingen van de aansprakelijkheid zullen niet van toepassing zijn op enige wettelijk verplichte aansprakelijkheid, in het bijzonder aansprakelijkheid als gevolg van grove nalatigheid en/of opzettelijk wangedrag, aansprakelijkheid voor defecte producten, en aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel. Bovendien zijn dergelijke beperkingen op de aansprakelijkheid niet van toepassing indien en voor zover Kia een specifieke garantie heeft opgenomen.

14.3. Artikelen 14.1 en 14.2 zijn dienovereenkomstig van toepassing op Kia's aansprakelijkheid voor verspilde uitgaven.

Zweden

14.1. Kia zal niet aansprakelijk zijn voor directe of indirecte verliezen of schade, tenzij Kia de verliezen of schade heeft veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.

14.2. De voorgaande beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op enige wettelijk verplichte aansprakelijkheid, in het bijzonder aansprakelijkheid voor opzettelijk wangedrag, aansprakelijkheid onder de Zweedse Productaansprakelijkheidswet (Produktansvarslagen), en aansprakelijkheid voor verwijtbaar veroorzaakt lichamelijk letsel. Bovendien zijn dergelijke beperkingen op de aansprakelijkheid niet van toepassing indien en voor zover Kia specifieke garanties heeft opgenomen.

14.3. Artikelen 14.1 en 14.2 zijn dienovereenkomstig van toepassing op Kia's aansprakelijkheid voor verspilde uitgaven.

14.4. De Gebruiker is verplicht om redelijke inspanningen te verrichten om schade te voorkomen en te minimaliseren.

Nederland

14.1. Voor zover toegestaan onder toepasselijk dwingend recht, zal Kia niet aansprakelijk zijn op welke grond dan ook voor enige schade die het gevolg is van of verband houdt met deze overeenkomst voor de verlening van App-diensten of de App-diensten zelf. Het voorgaande zal niet van toepassing zijn in geval enige aansprakelijkheid het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Kia's uitvoerend management.

14.2. De Gebruiker is verplicht om redelijke inspanningen te verrichten om schade te voorkomen en te minimaliseren.

Hongarije

14.1 Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Kia, ongeacht de rechtsgrond (garantie, contract, onrechtmatige daad, nalatigheid of anderszins, inclusief voor latente/verborgen gebreken), voor verliezen en schade die voortvloeien uit of verband houden met de levering van de Diensten of een vertraging of onderbreking van de levering van de Diensten, als volgt beperkt:

(i) Kia is aansprakelijk tot het bedrag van de voorzienbare schade die typisch is voor dit type contract als gevolg van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen;

(ii) Kia is niet aansprakelijk voor een schending van enige niet-materiële contractuele verplichtingen of voor een licht nalatige schending van enige andere toepasselijke zorgplicht; en

(iii) Kia is niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van gebruik, van gegevens, van winst, van besparingen, van kansen, van goodwill, alsmede voor vorderingen van derden (zelfs indien Kia op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade).

14.2 Bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover Kia een specifieke garantie heeft aanvaard. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal de aansprakelijkheid van Kia beperken of uitsluiten voor (i) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid van Kia of de nalatigheid van Kia-werknemers of -agenten; (ii) bewuste roekeloosheid; (iii) schending van verplichtingen die voortvloeien uit de regels van de openbare orde; en (iv) elk ander geval waarin de aansprakelijkheid van Kia niet beperkt of uitgesloten mag worden onder de toepasselijke wetgeving.

België

 

14.1 Voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving, zal de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Kia, ongeacht de rechtsgrond (of het nu gaat om garantie, contract, onrechtmatige daad, nalatigheid of anderszins, met inbegrip van latente/verborgen gebreken) voor verlies en schade als gevolg van of in verband met de levering van de App-diensten of enige vertraging of onderbreking in de levering van de App-diensten is als volgt beperkt:

(i) Kia is aansprakelijk tot het bedrag van voorzienbare schade die kenmerkend is voor dit soort overeenkomsten als gevolg van een schending van de wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst;

(ii) Kia is niet aansprakelijk als gevolg van een schending door enige niet-wezenlijke verplichting noch voor enig licht nalatige schending van enige andere van toepassing zijnde zorgplicht; en

(iii) Kia is niet aansprakelijk voor enige bijzondere, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van gebruik, gegevens, winst, spaargelden, kansen, goodwill, alsmede vorderingen van derden (zelfs indien Kia op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade).

14.2 De hiervoor uiteengezette beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet (i) voor enige wettelijk verplichte aansprakelijkheid (zoals productaansprakelijkheid), (ii) voor aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of dood veroorzaakt door handelen of nalaten van Kia, (iii) enige aansprakelijkheid voor fraude of grove nalatigheid, of (iv) enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving. Bovendien zijn dergelijke beperkingen van de aansprakelijkheid niet van toepassing indien en voor zover Kia een garantie heeft verleend.

Polen

14.1 Kia is niet aansprakelijk voor feitelijke schade en/of winstderving, tenzij deze is veroorzaakt door bewuste roekeloosheid van Kia.

14.2 Bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op enige verplichte wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder voor aansprakelijkheid voor bewuste roekeloosheid, aansprakelijkheid op grond van de Poolse Productaansprakelijkheidwet (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), aansprakelijkheid voor gevaarlijke producten op grond van het Poolse Burgerlijk Wetboek (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) en aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel veroorzaakt door schuld.

Republiek Ierland

14.1. Kia is verantwoordelijk jegens U voor voorzienbaar verlies en schade die door Kia wordt veroorzaakt. Als Kia zich niet houdt aan deze Gebruiksvoorwaarden, is Kia verantwoordelijk voor verlies of schade die U lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van de contractbreuk door Kia of ons nalaten om redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken, maar we zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is te voorzien als het vanzelfsprekend is dat het zal gebeuren of als, op het moment dat het contract werd gesloten, zowel wij als U wisten dat het zou kunnen gebeuren.

14.2. Kia sluit haar aansprakelijkheid jegens U niet uit en beperkt deze op geen enkele wijze indien dit onrechtmatig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid: voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van Kia of de nalatigheid van haar werknemers, agenten of onderaannemers of voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken.

14.3. Kia is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade. We leveren de Diensten alleen voor privégebruik. Als u de producten voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden gebruikt, is Kia niet aansprakelijk voor winstderving, zakelijk verlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

Slowakije

14.1. Voor zover de toepasselijke Slowaakse wetgeving dit toestaat, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Kia voor schade (met name feitelijke verliezen en winstderving), ongeacht de rechtsgrond, beperkt. Kia is slechts aansprakelijk voor schade tot het bedrag van de schade die Kia heeft voorzien, of die Kia had kunnen voorzien als mogelijk gevolg van de schending van de verplichting van Kia, op het moment van sluiten van het contract, rekening houdend met alle feiten die Kia kende of had moeten kennen door het betrachten van de nodige zorgvuldigheid.

14.2. Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op enige verplichte wettelijke aansprakelijkheid. Bovendien zijn deze aansprakelijkheidsbeperkingen niet van toepassing indien en voor zover Kia een specifieke garantie heeft aanvaard.

14.3. De Gebruiker is verplicht zich redelijke inspanningen te leveren om schade te voorkomen en tot een minimum te beperken.

 • 15. Wijzigingen op grond van lokaal recht

 • Onderstaande tabel bevat specifieke wijzigingen op grond van het lokale recht van het land waar u woonplaats heeft:


België

4.1 laatste zin wordt als volgt gewijzigd:

Onverminderd de dwingende rechten op grond van het toepasselijke recht, mag u de App-diensten niet (geheel of gedeeltelijk) reproduceren, verzenden (via elektronische middelen of anderszins), wijzigen, weergeven, opnieuw leveren, in licentie geven, koppelen of anderszins gebruiken voor enig openbaar of commercieel doel zonder onze voorafgaande toestemming.

 

11.4 paragraaf 1 wordt als volgt gewijzigd:

Wij hebben het recht om onze rechten en plichten uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere serviceprovider door de Gebruiker 6 weken van tevoren op de hoogte te stellen, en dit zonder uw toestemming, op voorwaarde dat deze overdracht uw garanties als consument niet vermindert.

 

13. wordt als volgt gewijzigd:

 

De Gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in dat de uitvoering van het contract begint, met zijn goedkeuring, vanaf de dag waarop hij de onderhavige Gebruiksvoorwaarden aanvaardt en erkent dus dat hij zijn herroepingsrecht verliest, overeenkomstig artikel VI.53,13° van het Belgisch Wetboek van Economische Wetgeving.

Tsjechië

12.2 wordt geschrapt en als volgt vervangen:

 

Indien U een consument bent, heeft U naast het indienen van een claim bij de Tsjechische rechtbanken of in een ander rechtsgebied, indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ook recht op alternatieve beslechting van een consumentengeschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst waarop deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, bij een goedgekeurde alternatieve geschillenbeslechtingsinstantie. De actuele lijst van de goedgekeurde instanties voor alternatieve geschillenbeslechting en nadere informatie over de toepasselijke ADR-procedure vindt u op de website van de Tsjechische Autoriteit van Handelsinspectie: https://www.adr.coi.cz.

 

U kunt ook online een klacht indienen bij een ADR via het online platform voor geschillenbeslechting (ODR) dat hier beschikbaar is: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

13. wordt geschrapt en als volgt vervangen:

 

De Gebruiker erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van de Diensten begint, met zijn/haar goedkeuring, vanaf de dag waarop de gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden accepteert en erkent daarom dat hij/zij het herroepingsrecht verliest, in overeenstemming met artikel 1837 (l) van het Tsjechische Burgerlijk Wetboek.

Hongarije

Deze Gebruiksvoorwaarden worden in elektronische vorm gesloten. De Gebruiksvoorwaarden worden gesloten bij de activering van de Diensten met de "I AGREE"-knop. De Gebruiksvoorwaarden worden niet geacht schriftelijk te zijn opgesteld en u kunt ze opslaan en de Gebruiksvoorwaarden op uw gegevensdrager of elektronisch medium raadplegen en reproduceren. Wij zullen de technische middelen ter beschikking stellen voor het identificeren en corrigeren van invoerfouten door middel van elektronische verwerking voordat wij een juridisch bindende verklaring afleggen.

Artikel 12.2 is niet van toepassing op u als consument.

Nederland

Artikel 10.1 wordt als volgt aangevuld:

Kia behoudt zich het recht voor om redelijke wijzigingen aan te brengen in de Gebruiksvoorwaarden en/of de App-diensten. De Gebruiker zal door ons op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Diensten. Een dergelijke wijziging wordt van kracht 6 weken na ontvangst van de kennisgeving daarover door de Gebruiker.

Polen


13. De Gebruiker heeft geen herroepingsrecht. Dit geldt ook indien de Gebruiker een consument is, aangezien het gebruik van de UVO App en App-diensten bestaat uit het leveren van digitale content die niet op een duurzame drager is vastgelegd door Kia aan de Gebruiker. Als U een consument bent, erkent U en gaat U ermee akkoord dat U door het downloaden van de UVO App instemt met onmiddellijke aanvang van de uitvoering door Kia en dat U geen herroepingsrecht heeft.

 • Dienstbeschrijvingen

  1. Op Afstand
  1.1. Klimaatbeheersing op Afstand (slechts voor elektrische voertuigen): De App-dienst stelt de Gebruiker in staat om de airconditioning van zijn elektrische auto op afstand te bedienen en te plannen, inclusief ontdooifuncties, via de UVO App.
  1.2. Opladen op Afstand (slechts voor elektrische en plug-in hybride voertuigen): De App-dienst stelt de Gebruiker in staat om op afstand het opladen van de accu van een elektrische en plug-in hybride auto te starten en te stoppen en het opladen te plannen via de UVO App.
  1.3. Bediening van Deuren op Afstand: De App-dienst stelt de Gebruiker in staat om op afstand de deuren van de auto te vergrendelen/ontgrendelen door middel van bepaalde Gebruiker Interfaces. De Gebruiker zal in staat zijn om alle deuren te vergrendelen of te ontgrendelen. Om de veiligheid en beveiliging bij het gebruik van de dienst te waarborgen, zal de dienst een aantal randvoorwaarden controleren. De dienst kan helpen in situaties waarin Gebruiker zich niet kan herinneren of hij/zij het voertuig correct heeft vergrendeld, zodat hij/zij deze actie op afstand kan uitvoeren.
  1.4. Overdracht van Gebruikersprofiel. De App-dienst stelt de Gebruiker in staat om de instellingen van het voertuig te controleren en te wijzigen op de UVO App. De Gebruiker kan een back-up maken van de instellingen en deze toepassen op zijn/haar voertuig
  2. Geografisch Informatie Systeem (GIS)
  2.1. Versturen naar de Auto: De App-dienst stelt de Gebruiker in staat om een POI (Point of Interest) naar het navigatiesysteem van het voertuig te sturen en stelt de Gebruiker in staat om onmiddellijk na het inschakelen van het contact van het voertuig locatie-informatie te ontvangen.
  2.2. Vind mijn Auto: De App-dienst stelt de Gebruiker in staat het voertuig te lokaliseren. De locatie van het voertuig wordt weergegeven in de UVO App.
  2.3. Mijn Reizen: De App-dienst geeft een overzicht van elke reis met datum en tijd, gemiddelde en maximale snelheid, gereden afstand en reisduur.
  2.4. Laatste Mijl Navigatie: De App-dienst stelt de Gebruiker in staat om met gebruik van zijn/haar smartphone na het parkeren van het voertuig door te gaan met navigeren naar zijn/haar eindbestemming.
  2.5. Valet Parking Modus: Indien geactiveerd en wanneer het voertuig door een ander persoon wordt bestuurd, kan de Gebruiker de voertuiglocatie, het tijdstip waarop de motor als laatst is uitgezet, de rijtijd, rijafstand en topsnelheid monitoren.
  3. Voertuig Informatie
  3.1. Voertuigstatus: De App-dienst presenteert in de UVO App de volgende informatie over het voertuig aan de Gebruiker:
  3.1.1. Deurstatus
  3.1.2. Kofferbak/Motorkap status
  3.1.3. Temperatuurstatus
  3.1.4. Capaciteit van de accu, status van de laadstekker, oplaadstatus (alleen voor elektrische voertuigen)
  3.1.5. Brandstofpeil
  3.1.6. Status Stoelverwarming en Stoelventilatie
  3.1.7. Status Ramen
  3.1.8. Status Zonnedak
  3.1.9. Status 12V accu
  3.1.10. Status Verlichting
  3.2. Voertuigrapport: De Gebruiker ontvangt een rapport in de UVO App. Het rapport bevat diagnostische voertuiginformatie en informatie over rij-patronen. De Gebruiker wordt geïnformeerd over zaken die onderhoud of reparaties vereisen, alsmede over de ernst van het probleem, de urgentie van de reparaties/onderhoudswerkzaamheden en de aanbevolen maatregelen.
  3.3. Voertuig Diagnose: Levering van een geautomatiseerde diagnostische App-dienst. Bij het inschakelen van het contact voert het voertuig automatisch een diagnostische scan uit (Diagnostics Trouble Code (DTC)). Als een storing wordt gedetecteerd, ontvangt de gebruiker een bericht met uitleg over de gedetecteerde storing, de ernst ervan en de aanbevolen actie die moet worden ondernomen.
  4. Alarm en Beveiliging
  4.1. Voertuig-waarschuwing: Het leveren van een waarschuwingsmelding-systeem. Wanneer het raam geopend is terwijl het contact uitgeschakeld is, ontvangt de Gebruiker een melding in de UVO App.
  4.2. Inbraakalarm (alleen voor voertuigen die zijn uitgerust met een inbraakalarmsysteem): Het leveren van een waarschuwingsmelding-systeem. Telkens wanneer het inbraakalarm afgaat, ontvangt de Gebruiker een melding in de UVO App.
  4.3. Accu-ontlading Alarm: Het leveren van een waarschuwingsmelding-systeem. Wanneer de capaciteit van de 12V-accu onder een bepaald niveau komt, ontvangt de Gebruiker een melding in de UVO App.
  4.4. Passagier Achterbank Alarm: Het leveren van een waarschuwingsmelding-systeem. Wanneer er beweging wordt gedetecteerd op de achterbank, ontvangt de Gebruiker een melding in de UVO App.
  4.5. Stationair Voertuig Alarm: Het leveren van een waarschuwingsmelding-systeem. Wanneer het voertuig op de parkeerstand staat terwijl de motor draait en een deur wordt geopend, ontvangt de Gebruiker een melding in de UVO App.

  v08-06-2020


Privacyverklaring - UVO App

 • 1. Inleiding

  Deze Privacyverklaring van Kia UVO Connected GmbH, geregistreerd onder registratienummer HRB 112541, ("Kia", "wij", "ons" of "onze") is van toepassing op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens in verband met de levering van Kia UVO diensten ("App-diensten") via de UVO app ("UVO App"). Wij bij Kia nemen uw privacy uiterst serieus en zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy. Wij kunnen deze Privacyverklaring te allen tijde wijzigen en/of aanvullen. Dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen kunnen in het bijzonder noodzakelijk zijn als gevolg van de invoering van nieuwe technologieën of de introductie van nieuwe diensten. Wij zullen de wijzigingen op onze websites en/of op de UVO App publiceren.

 • 2. Verwerkingsverantwoordelijke

  De verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt in verband met de levering van de App-diensten is Kia UVO Connected GmbH.

 • 3. Contactpersoon en Functionaris voor Gegevensbescherming

  3.1. Voor vragen over of in verband met deze Privacyverklaring of voor het uitoefenen van een of meer van uw rechten kunt u contact opnemen met ons klantenservicecentrum:
  Kia UVO Connected GmbH
  E-mail: info@kia-uvo.eu
  Postadres: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland
  Telefoon: +31 888 542542
  3.2. U kunt ook contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming:
  E-mail: dpo@kia-uvo.eu
  Postadres: Functionaris voor Gegevensbescherming, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486
  Frankfurt am Main, Duitsland

 • 4. Doeleinden, Rechtsgrond en Categorieën van Gegevens

  In verband met de App-diensten verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor zover het verzamelen en verwerken daarvan noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van de overeenkomst voor het verlenen van de App-diensten (art. 6 lid 1 onder b AVG), of ten behoeve van gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 onder f AVG). Voor meer informatie over de App-diensten verwijzen wij naar de dienstenomschrijving in de Gebruiksvoorwaarden UVO App. De (persoons)gegevens beschreven onder 4 hieronder worden rechtstreeks verzameld uit UVO App en verwerkt in verband met de App-diensten. We zullen de App-diensten verder analyseren en verbeteren om nieuwe mobiliteit en daaraan gerelateerde producten en/of diensten te ontwikkelen, onze producten te beveiligen en/of onze diensten te verbeteren. Voor deze doeleinden, analyseren we automatisch de gegevens op basis van statistische en wiskundige modellen om het potentieel voor verbetering te identificeren. De gegevens omschreven onder 4 (behalve VCRM persoonsgegevens) hieronder zijn nodig om de App-diensten te kunnen verlenen. Zonder de desbetreffende informatie kunnen de App-diensten niet worden verleend. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor andere doeleinden als wij daartoe verplicht zijn op grond van wettelijke voorschriften (zoals doorgifte aan de rechter of aan justitiële autoriteiten), indien u hebt ingestemd met de desbetreffende verwerking, of indien de verwerking anderszins rechtmatig is op grond van het toepasselijk recht. Indien verwerking plaatsvindt voor andere doeleinden zullen wij u, waar dat gepast is, aanvullende informatie verstrekken. Wij houden ons niet bezig met geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, in verband met de App-diensten, tenzij wij u anderszins uitdrukkelijk op de hoogte hebben gesteld van die geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering. Indien een andere persoon de UVO App gebruikt die verbonden is met hetzelfde voertuig als u, dan kan de andere gebruiker de locatie van het andere voertuig zien door gebruik te maken van de UVO App (via de 'Vind Mijn Auto' dienst) zelfs wanneer u het voertuig op dat moment gebruikt. Dit is alleen mogelijk binnen een drie kilometer radius van de huidige locatie van het voertuig. Echter, de andere gebruiker kan geen toegang krijgen tot uw live routes.

 • 4.1. Aanmeldproces voor de UVO App:

  Om de UVO App te gebruiken moet u zich aanmelden. Om een link te creëren tussen het apparaat van de eindgebruiker waarop de UVO App is geïnstalleerd en de respectievelijke auto vereist verificatie. Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst: e-mailadres, naam, wachtwoord, geboortedatum, mobiel telefoonnummer, verificatie PIN, Auto ID, activatiecode.

 • 4.2. Inlog proces:

  Om de UVO App diensten te gebruiken moet u inloggen. Na het inloggen, kunt u uw voertuigen toevoegen en gebruikmaken van de UVO-diensten. Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: e-mail en wachtwoord.

 • 4.3. Kaart in het hoofdmenu en zoekbalk:

  Met de kaart in het hoofdmenu kunt u uw huidige locatie bekijken. De zoekbalk in het hoofdmenu stelt u in staat naar plaatsen van interesse (POI) te zoeken. Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: GPS-gegevens, zoekterm, taalinstelling van de smartphone.

 • 4.4. Klimaatbeheersing op Afstand:

  De App-dienst stelt u in staat om op afstand de airconditioning van uw elektrische voertuig te bedienen en te plannen, inclusief ontdooifuncties via de UVO App. Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: VIN, Auto ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerinformatie, statusinformatie van het voertuig (airconditioning status, status van de motor, deur/kofferbak/raam/motorkap open/gesloten).

 • 4.5. Opladen op Afstand:

  De App-dienst stelt u in staat om op afstand het opladen van de accu van een elektrische auto te activeren of te stoppen en het opladen in te plannen via de UVO App. Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: VIN, Auto ID, datum en tijdsaanduiding, GPS gegevens, kilometertellerinformatie, statusinformatie van het voertuig (airconditioning status, status van de motor, status van de deur/kofferbak/raam/motorkap open/gesloten, bandenspanning, oliepeil, laadinformatie, informatie over de oplaadreserve, oplaadtijd, informatie over het type oplaadstekker).

 • 4.6. Bediening van Deuren op Afstand:

  Met de Bediening van Deuren op Afstand (RDC) kunt u de deuren van het voertuig op afstand vergrendelen/ontgrendelen door middel van bepaalde Gebruiker Interfaces. U kunt alle deuren vergrendelen of ontgrendelen. Om de veiligheid en beveiliging bij het gebruik van de dienst te waarborgen, controleert de dienst een aantal randvoorwaarden. De dienst kan u helpen in situaties waarin u zich misschien niet meer herinnert of u het voertuig correct hebt vergrendeld, zodat u deze actie op afstand kunt uitvoeren. Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: VIN, Auto ID, datum- en tijdsaanduiding, GPS gegevens, kilometertellerinformatie, statusinformatie van het voertuig (airconditioning status, status van de motor, status van de deur/kofferbak/raam/motorkap open/gesloten, bandenspanning, status van de versnelling/zitting, brandstofniveau, status van de rem/motorolie).

 • 4.7. Versturen naar Auto:

  De App-dienst stelt u in staat om een plaats van interesse (POI) te sturen naar het navigatiesysteem van het voertuig en stelt u in staat om onmiddellijk locatie-informatie te ontvangen, zodra de ontsteking van het voertuig is ingeschakeld. Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: GPS-gegevens, VIN, Auto ID, datum en tijdsaanduiding, informatie over de plaats van interesse (POI), zoekterm, taalinstelling van de smartphone.

 • 4.8. Vind mijn Auto:

  De App-dienst stelt u in staat om het voertuig te lokaliseren. De locatie van het voertuig wordt weergegeven in de UVO App. Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: VIN, Auto ID, GPS gegevens, datum en tijdsaanduiding.

 • 4.9. Mijn Reizen

  De App-dienst verschaft een samenvatting van iedere reis met datum en tijd, gemiddelde en maximum snelheid, afgelegde afstand en reistijd. Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: VIN, Auto ID, GPS gegevens, datum en tijdsaanduiding, reisinformatie (afgelegde afstand, gemiddelde snelheid, maximumsnelheid, totaal brandstofverbruik, totaal vermogen verbruik, elektriciteitsverbruik, reistijd, opwarmtijd, gemiddelde kilometrage, gemiddelde levensduur).

 • 4.10. Voertuigstatus:

  De App-dienst presenteert u de volgende voertuiginformatie in de UVO App:
  (a) Deurstatus
  (b) Kofferbak / Motorkap
  (c) Temperatuurstatus
  (d) Capaciteit van de accu, status van de oplaadstekker, oplaadstatus (alleen voor elektrische voertuigen)
  (e) Brandstofpeil
  (f) Status Stoelverwarming en Stoelventilatie
  (g) Status Ramen
  (h) Status 12V accu
  (i) Status Verlichting
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: VIN, Auto ID, SIM ID, datum en tijdsaanduiding, GPS gegevens, kilometertellerinformatie, informatie over de status van het voertuig statusinformatie van de motor en versnelling, statusinformatie van de deur, motorklep, kofferbak, en zonnedak, statusinformatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), statusinformatie van de accu, brandstof en afstand tot lege tank (DTE), statusinformatie van vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), statusinformatie van banden, lampen, smart key, elektrisch voertuig (EV) status.

 • 4.11. Voertuigrapport:

  U ontvangt een rapport in de UVO App. Het rapport geeft diagnostische informatie over het voertuig en informatie over rijgedrag. U wordt geïnformeerd over kwesties die onderhoud of reparaties vereisen, alsmede over de ernst van de kwestie, de urgentie van de reparaties/onderhoudswerkzaamheden en de aanbevolen maatregelen. Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: GPS gegevens, VIN, Auto ID, datum en tijdsaanduiding, informatie over de status van het voertuig (motorstatus), informatie over rijgedrag (snelheidsinformatie (maximum en gemiddelde snelheid), informatie over de acceleratiestatus, gereden afstand, batterijverbruik informatie (voor elektrische voertuigen)).

 • 4.12. Diagnose van het Voertuig:

  Levering van een geautomatiseerde diagnostische App-dienst. Bij het inschakelen van de ontsteking voert het voertuig automatisch een diagnostische scan uit (Diagnostische Probleem Code (DPC)). Als een storing wordt gedetecteerd, ontvangt u een bericht met uitleg over de gedetecteerde storing, de ernst ervan en de aanbevolen actie die moet worden ondernomen. Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: VIN, Auto ID, datum- en tijdsaanduiding, kilometerstandinformatie, resultaten van de DPC-scan, GPS gegevens, informatie over de status van het voertuig (toestand van de airconditioning, status van de motor, status van de deur/koffer/kofferbak/raam/motorkap open/gesloten, status van de bandenspanning, status van de versnelling/zitting, brandstofniveau, rem/motoroliestatus, batterijstatus).

 • 4.13. Voertuig-waarschuwing:

  Het leveren van een waarschuwingsmelding-systeem. Wanneer het raam geopend is terwijl de ontsteking uitgeschakeld is, ontvangt u een melding in de UVO App. Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: VIN, Auto ID, SIM ID, datum- en tijdsaanduiding, GPS gegevens, kilometertellerinformatie, informatie over de status van het voertuig (statusinformatie van de motor en versnelling, statusinformatie van de deur, motorklep, kofferbak, en zonnedak, statusinformatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), statusinformatie van de accu, brandstof en afstand tot lege tank (DTE), statusinformatie van vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), statusinformatie van banden, lampen, smart key, elektrisch voertuig (EV) status.).

 • 4.14. Inbraakalarm (alleen voor voertuigen die zijn uitgerust met een inbraakalarminstallatie):

  Het leveren van een waarschuwingsmelding-systeem. Telkens wanneer het inbraakalarm afgaat, zult u een melding ontvangen die wordt weergegeven in de UVO App. Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de App-diensten: VIN, Auto ID, datum- en tijdsaanduiding, GPS gegevens, kilometerteller, informatie over de status van het voertuig (status van de airconditioning, status van de motor, de status van deur/kofferbak/raam/motorkap open/gesloten, bandenspanning, versnelling/zitting, brandstofniveau, rem/motoroliestatus).

 • 4.15. Vehicle Customer Relationship Management (VCRM) gegevens:

  Door het activeren van "Product/Dienst verbetering" worden, op basis van uw toestemming, gegevens over de prestaties, het gebruik, de werking en de staat van het voertuig door ons verwerkt om de product- en dienstkwaliteit te verbeteren. Uw toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken door de betreffende knop te deactiveren. Een dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die eraan voorafgaat. Zodra de gegevens zijn verzameld en naar onze servers zijn verzonden, zullen wij deze binnen 7 dagen anonimiseren. Voor de activering van "Product/Dienst verbetering" is ook de activering van het geografische informatiesysteem (GIS) noodzakelijk vanwege technische redenen. Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming: Informatie over de status van het airconditioningsysteem, informatie over de status van de batterij, informatie over technische en stabiliteitsgerelateerde systemen, informatie over het gebruik en de status van het dashboard, informatie over airconditioning en verwarming, informatie over de status van de motor, de rem en de aandrijving, functiegerelateerde statusinformatie, informatie over het versnellingsbak en het verbruik, informatie over het waarschuwings- en hulpsysteem, informatie over het stuur- en bandensysteem, informatie over de motor en het laadsysteem, elektrische voertuigen (EV)-specifieke informatie over gebruik en de status van het voertuig, multimedia-gerelateerde gebruiks- en statusinformatie, alsmede GPS en snelheidsinformatie.

 • 4.16. Overdracht van Gebruikersprofiel: :

  Met deze App-dienst kan de Gebruiker de voertuiginstellingen op de UVO App controleren en wijzigen. De Gebruiker kan een back-up maken van de instellingen en deze toepassen op zijn/haar voertuig. Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de App-diensten: VIN, Auto-ID, telefoonnummer van de Gebruiker, SMS-authenticatiecode, PIN-code van de Gebruiker, rapportagetijd, informatie over de voertuiginstellingen, informatie over de systeeminstellingen, informatie over de navigatie-instellingen, informatie over de plaats van interesse (POI) navigatie, profielfoto (indien verstrekt).

 • 4.18. Valet Parking Modus:

  Indien geactiveerd en het voertuig wordt bestuurd door een andere persoon, kan de Gebruiker de voertuiglocatie, het tijdstip waarop de motor als laatst is uitgezet, de rijtijd, rijafstand en topsnelheid monitoren. Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de App-diensten: VIN, Auto-ID, SIM-ID, statusinformatie over de valet parking modus (activeringsstatus, begin- en eindtijd van de valet modus, looptijd, kilometerstand, stationaire motortijd, maximumsnelheid, rijafstand), voertuigindicatoren (locatie, snelheid, tijd, nauwkeurigheid, richting).

 • 4.19. Accu-ontlading Alarm:

  Het leveren van een waarschuwingsmelding-systeem. Wanneer de capaciteit van de 12V-accu onder een bepaald niveau komt, ontvangt de Gebruiker een melding in de UVO App. Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de App-diensten: VIN, Auto-ID, SIM-ID, accustatus, waarschuwingstype voertuigstatus.

 • 4.20. Passagier Achterbank Alarm:

  Het leveren van een waarschuwingsmelding-systeem. Wanneer er beweging wordt gedetecteerd op de achterbank, ontvangt de Gebruiker een melding in de UVO App. Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de App-diensten: VIN, Auto-ID, SIM-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometerteller-informatie, informatie over de status van het voertuig (statusinformatie van de motor en versnelling, statusinformatie van de deur, motorklep, kofferbak, en zonnedak, statusinformatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), statusinformatie van de accu, brandstof en afstand tot lege tank (DTE), statusinformatie van vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), statusinformatie van banden, lampen, smart key, elektrisch voertuig (EV) status).

 • 4.21. Stationair Voertuig Alarm:

  Het leveren van een waarschuwingsmelding-systeem. Wanneer het voertuig op de parkeerstand staat terwijl de motor draait en een deur wordt geopend, ontvangt de Gebruiker een melding in de UVO App. Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de App-diensten: VIN, Auto-ID, SIM-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometerteller-informatie, informatie over de status van het voertuig (statusinformatie van de motor en versnelling, statusinformatie van de deur, motorklep, kofferbak, en zonnedak, statusinformatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), statusinformatie van de accu, brandstof en afstand tot lege tank (DTE), statusinformatie van vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), statusinformatie van banden, lampen, smart key, elektrisch voertuig (EV) status)

 • 5. Uw Rechten

  Indien u hebt verklaard toestemming te geven voor activiteiten op het gebied van verwerking van persoonsgegevens kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Het intrekken van die toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking voor die intrekking onverlet. Op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunt u het recht hebben om: inzage in uw persoonsgegevens te verzoeken, rectificatie van uw persoonsgegevens te verzoeken, wissing van uw persoonsgegevens te verzoeken, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, overdraagbaarheid van gegevens te verzoeken, en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor persoonsgegevens. Wij maken u erop attent dat voornoemde rechten beperkt kunnen zijn op grond van de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

 • 5.1. Recht van inzage:

  U kunt het recht hebben om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens over u en, wanneer dat het geval is, om inzage te verzoeken in die persoonsgegevens. De informatie waarin u inzage kunt krijgen omvat - onder meer - de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt. Dit is echter geen absoluut recht en uw recht van inzage kan beperkt worden door de belangen van andere personen. U kunt recht hebben op ontvangst van een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Als u meer kopieën wilt ontvangen kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratiekosten.

 • 5.2. Recht op rectificatie:

  U kunt recht hebben om van ons rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over u te verkrijgen. Afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden kunt u het recht hebben om onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

 • 5.3. Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid"):

  Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen en kunnen wij verplicht zijn die persoonsgegevens te wissen.

 • 5.4. Recht op beperking van de verwerking:

  Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om van ons beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. In dat geval worden de desbetreffende gegevens gemarkeerd en mogen deze uitsluitend worden verwerkt voor bepaalde doeleinden.

 • 5.5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens:

  Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om persoonsgegevens over u, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en kunt u het recht hebben die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons.

 • 5.6. Recht van bezwaar:

  Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en is het mogelijk dat wij verplicht zijn de verwerking van uw persoonsgegevens te staken. Bovendien hebt u, indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van die marketing, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met die direct marketing. In dat geval worden uw persoonsgegevens niet langer door ons verwerkt voor die doeleinden.

 • 5.7. Recht om regelingen te treffen voor de opslag en mededeling van gegevens na iemands overlijden:

  U heeft het recht om specifieke regelingen te treffen voor de opslag en communicatie van uw persoonsgegevens na uw overlijden, en wij zullen dienovereenkomstig handelen. U kunt ook algemene afspraken maken met een derde partij, die ons te zijner tijd op de hoogte zal stellen van uw instructies.

 • 6. Ontvangers en Categorieën van Ontvangers

  Elke inzage in uw persoonsgegevens bij Kia is beperkt tot die personen die inzage daarin moeten hebben om te kunnen voldoen aan de verantwoordelijkheden van hun functie. Kia kan uw persoonsgegevens voor de hieronder vermelde respectieve doeleinden doorgeven aan de daar vermelde ontvangers en categorieën van ontvangers: • Private derden – Al dan niet gelieerde andere private instanties dan wij die, al dan niet samen met anderen, de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststellen. Zo moeten wij voor de levering van de App-diensten gegevens doorgeven bijvoorbeeld aan onze verwerkers - zie hieronder. Voor deze technische dienst maken wij gebruik van telecommunicatiediensten die worden geleverd door telecommunicatie-providers (op dit moment Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, Duitsland). • Verwerkers – Bepaalde, al dan niet gelieerde, derden kunnen uw persoonsgegevens ontvangen voor verwerking ten behoeve van Kia op grond van passende aanwijzingen voor zover dat noodzakelijk is voor de respectieve verwerkingsdoeleinden. Aan de verwerkers worden contractuele verplichtingen opgelegd om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen ten behoeve van de waarborging van de persoonsgegevens en om die persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de aanwijzingen te verwerken.  Verwerker voor de technische infrastructuur en het onderhoud van de App-diensten zijn Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Duitsland en Hyunday MnSOFT Inc., 74, Wonhyo-Ro, Youngsan-gu, 04365, Seoul, Korea.  De verwerkers voor callcenterdiensten zijn aan Kia gelieerde ondernemingen die gevestigd zijn in de EU/EER.  Kia maakt gebruik van aanvullende verwerkers voor specifieke diensten (bijv. kaartaanbieders). • Overheidsautoriteiten, rechters, externe adviseurs en soortgelijke derden die publieke instanties zijn, zoals vereist of toegestaan op grond van het toepasselijke recht.

 • 7. Grensoverschrijdende Gegevensdoorgifte

  Sommige ontvangers van uw persoonsgegevens zullen gevestigd zijn of relevante activiteiten ontplooien buiten uw land en buiten de EU/EER, bijvoorbeeld in de Republiek Korea, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming een ander niveau van bescherming kan bieden dan de wetgeving in uw rechtsgebied en waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie geldt. Voor gegevensdoorgifte naar die ontvangers buiten de EU/EER bieden wij passende waarborgen, in het bijzonder door het sluiten van overeenkomsten voor gegevensdoorgifte zoals vastgesteld door de Europese Commissie (bijvoorbeeld Modelcontractbepalingen (2010/87/EU en/of 2004/915/EG)) met de ontvangers of het treffen van andere maatregelen om een passend niveau van gegevensbescherming te bieden. Een kopie van de desbetreffende maatregel die wij hebben getroffen is verkrijgbaar via onze functionaris voor gegevensbescherming (zie hiervoor onder 3.2).

 • 8. Bewaartermijn

  8.1. Uw persoonsgegevens worden door Kia en/of onze dienstverleners uitsluitend bewaard voor zover dat noodzakelijk is ten behoeve van de nakoming van onze verplichtingen en uitsluitend voor zo lang als dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Als Kia uw persoonsgegevens niet langer hoeft te verwerken zullen wij die uit onze systemen en/of administratie wissen en/of stappen nemen om ze te anonimiseren, zodat uw identiteit niet langer kan worden achterhaald op basis van die gegevens (tenzij wij uw informatie moeten bewaren om te voldoen aan verplichtingen op grond van wet- of regelgeving die op Kia van toepassing is; zo kunnen persoonsgegevens die zijn opgenomen in overeenkomsten, mededelingen en zakelijke correspondentie vallen onder wettelijke bewaarvoorschriften die kunnen bepalen dat ze moeten worden bewaard gedurende een periode van maximaal 10 jaar). 8.2. Voor zover er geen bewaartermijn geldt op grond van wet- of regelgeving, worden alle persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de levering van de App-diensten in de regel onmiddellijk na afronding van de leveringshandeling van de individuele App-diensten verwijderd of geanonimiseerd, waarbij de volgende uitzonderingen gelden: Inloggegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst (d.w.z. maximaal zeven jaar) 8.3. Account resetten: Uw UVO account kan worden gereset door het instellen van de desbetreffende voorkeur (bijvoorbeeld in de UVO App). In een dergelijk geval zullen alle persoonsgegevens die betrekking hebben op uw UVO account verwijderd worden, tenzij bewaartermijnen van toepassing zijn (zie 8.1 hierboven). Na het resetten van uw UVO account wordt u uitgelogd bij de UVO App en moet u opnieuw de inlogprocedure doorlopen of inloggen met andere gebruikersgegevens als u de App-diensten wilt gebruiken.

 • 9. Offline-modus

  U kunt ervoor kiezen een Offline-modus te activeren door het instellen van de desbetreffende voorkeur. In de Offline-modus zijn alle UVO-functies uitgeschakeld en worden er geen persoonsgegevens, in het bijzonder geen locatiegegevens (GPS), verzameld.

 • 10. Wijzigingen op grond van Lokaal Recht

  De volgende wijzigingen op grond van lokaal recht zijn van toepassing:

Oostenrijk

Artikel 8.1 zal als volgt worden gewijzigd::

 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen door Kia en/of onze dienstverleners, uitsluitend voor zover dit nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen en uitsluitend voor de tijd die nodig is om de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld te bereiken, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer Kia uw persoonsgegevens niet langer hoeft te verwerken, zullen wij de gegevens verwijderen van onze systemen en/of archieven en/of stappen ondernemen om deze naar behoren te anonimiseren zodat u niet langer identificeerbaar bent (tenzij we uw informatie moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen aan welke Kia onderworpen is; bijv. persoonsgegevens in overeenkomsten, communicatie, en bedrijfscorrespondentie kunnen onderhevig zijn aan wettelijk vereiste bewaartermijnen, welke op kunnen lopen tot 7 jaar. Deze bewaartermijn kan verlengd worden, in het bijzonder als dit noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van Kia (bijvoorbeeld ten gevolge van dreigende of lopende juridische procedures).

 

Italië

Ongeacht enig tegendeel zoals aangegeven in de bovenstaande Privacyverklaring, is het volgende van toepassing voor zover Italiaanse wetgeving toepasselijk is op de verwerking van uw persoonsgegevens: (i) in geen geval zal Kia uw persoonsgegevens verwerken voor profiling doeleinden zonder uw toestemming; (ii) indien U een bestaande klant bent en Kia uw e-mailadres heeft verstrekt, en zonder afbreuk te doen aan uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking krachtens punt 5.6 hierboven, mag Kia marketing communicatie aan u sturen via e-mail met betrekking tot producten of diensten die soortgelijk zijn aan de producten of diensten die U eerder heeft aangeschaft; (iii) met betrekking tot bewaartermijnen, Kia zal de persoonsgegevens die verwerkt worden voor marketing en profiling doeleinden, indien aanwezig, 24 respectievelijk 12 maanden bewaren, tenzij de Italiaanse toezichthoudende autoriteit toestemming geeft aan Kia om deze gegevens langer te bewaren.

 

Contactinformatie van de Italiaanse toezichthoudende autoriteit zijn de volgende:

 

Garante per la Protezione dei Dati Personali

Piazza Venezia n. 11 - 00187 Rome

www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it

Email: garante@gpdp.it

Fax: (+39) 06 696773785

Tel: (+39) 06 696771

Nederland

Artikel 8.1 zal als volgt worden gewijzigd:

 

De standaard wettelijke bewaartermijn voor algemene boekhoudkundige doeleinden is 7 jaar in Nederland. Let erop dat deze bewaartermijn verlengd kan worden, in het bijzonder als de toepasselijke wet dit vereist en/of indien dit nodig is op grond van gerechtvaardigde belangen van Kia (bijvoorbeeld ten gevolge van dreigende of lopende juridische procedures).

België

Met betrekking tot de in artikel 8.1. vermelde bewaartermijn  kunnen in België de persoonsgegevens die betrekking hebben op de contractuele relatie in de overeenkomsten, mededelingen en commerciële brieven worden bewaard tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie tussen Kia en u. Indien deze gegevens van belang zijn voor administratieve of gerechtelijke procedures, kunnen zij ook door Kia worden bewaard voor de duur van deze procedures, met inbegrip van het vervallen van een eventueel verhaal.

 

De contactgegevens van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit zijn de volgende:

 

Autorité de protection des données

Gegevensbeschermingsautoriteit

Rue de la presse 35

1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

Email:  contact(at)apd-gba.be

Hongarije

Artikel 8.1 wordt als volgt vervangen:

 

Uw persoonsgegevens worden door Kia en/of onze serviceproviders opgeslagen, strikt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen en strikt voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Wanneer Kia uw persoonsgegevens niet langer hoeft te verwerken, zullen we ze uit onze systemen en/of dossiers wissen en/of stappen ondernemen om ze op de juiste manier te anonimiseren zodat u niet langer kan worden geïdentificeerd op basis van de gegevens (tenzij we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan Kia onderworpen is; bijv. persoonsgegevens in contracten, communicatie en zakelijke brieven kunnen onderworpen zijn aan wettelijke bewaarplicht, waarvoor een bewaarplicht van maximaal 8 jaar kan gelden in het geval van boekhoudkundige documenten vanaf de datum van uitgifte). Indien dergelijke gegevens relevant zijn in het kader van een administratieve of gerechtelijke procedure, kunnen ze door Kia worden opgeslagen voor de gehele duur van deze procedures, met inbegrip van het aflopen van een eventuele beroepstermijn.

 

De contactgegevens van de Hongaarse gegevensbeschermingsautoriteit zijn als volgt:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Adres: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefoon: +36-1-391-1400,

Fax: +36-1-391-1410,

E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu

Polen

Artikel 5.6 wordt als volgt gewijzigd:

 

Recht van bezwaar: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en kunnen wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens niet langer te verwerken. Bovendien heeft u, indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden en u toestemming heeft gegeven voor de verwerking voor die doeleinden, het recht om op elk moment uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing in te trekken, inclusief het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. In dat geval worden uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden door ons verwerkt.

 

Artikel 8.1 wordt als volgt gewijzigd:

 

Uw persoonsgegevens worden door Kia en/of onze serviceproviders opgeslagen, strikt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen en strikt voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer Kia uw persoonlijke gegevens niet langer hoeft te verwerken, zullen we ze uit onze systemen en/of dossiers wissen en/of stappen ondernemen om ze op de juiste manier te anonimiseren zodat u niet langer kan worden geïdentificeerd op basis van de gegevens (tenzij we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan Kia onderworpen is; bijv. de standaard wettelijke bewaartermijn voor gegevens voor algemene boekhouddoeleinden 5 jaar vanaf het einde van de vorige boekjaren in Polen. Deze bewaartermijn kan worden verlengd, met name indien de toepasselijke wetgeving dit vereist en/of indien dit nodig is voor de legitieme belangen van Kia (bijvoorbeeld wegens dreigende of aanhangige geschillen).

 

De contactgegevens van de Poolse gegevensbeschermingsautoriteit zijn als volgt:

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00 -193 Warszawa

Email: kancelaria@uodo.gov.pl

 

Slowakije

De contactgegevens van de Slowaakse gegevensbeschermingsautoriteit zijn als volgt:

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovak Republic

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Tel: + 421 2 32 31 32 14

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Spanje

Artikel 5.1 lid 2 zal vervangen worden met de onderstaande tekst:

U kunt het recht hebben om een kopie te verkrijgen van de persoonsgegeven die worden verwerkt. Voor het opvragen van aanvullende kopieën door U binnen 6 maanden tenzij daarvoor een gerechtvaardigde oorzaak is aan te wijzen, kunnen we een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratieve kosten.

Artikel 8 zal vervangen worden met de volgende tekst:

8.1 Uw persoonsgegevens worden opgeslagen door KIA en/of onze dienstverleners, uitsluitend voor zover dit nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen en uitsluitend voor de tijd die nodig is om de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld te bereiken, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer KIA uw persoonsgegevens niet langer hoeft te verwerken, zullen wij dit blokkeren en zodra de verjaringstermijn is verstreken (bijv. persoonsgegevens in overeenkomsten, communicatie, en bedrijfscorrespondentie kunnen onderhevig zijn aan wettelijk vereiste bewaartermijnen, welke op kunnen lopen tot 10 jaar), zullen we de gegevens verwijderen van onze systemen en/of archieven en/of stappen ondernemen om deze naar behoren te anonimiseren zodat u niet langer identificeerbaar bent.

 

8.2. Waar er geen wettelijke of reglementaire bewaartermijnen van toepassing zijn, worden in de regel alle persoonsgegevens verwerkt in verband met de verlening van App-diensten geblokkeerd en vervolgens direct verwijderd of geanonimiseerd nadat de individuele dienstverlening is voltooid, behoudens de volgende uitzonderingen:

 

·         Inloggegevens worden opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst (d.w.z. tot 7 jaar)

8.3 Beëindiging van account: Als u ervoor kiest om uw gebruik van de App-diensten te beëindigen (bijv. door de respectievelijke voorkeuren in de Uvo-App in te stellen) worden alle persoonsgegevens die gerelateerd zijn aan uw UVO account geblokkeerd en vervolgens verwijderd zoals hierboven is beschreven.

 

 

 

v08-06-20