Wettelijke documenten voor Kia Connect

Gebruiksvoorwaarden

 • 1. Werkingssfeer

 • Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van de Kia Connect app ("Kia Connect App") en/of het gebruik van Kia Connect via de head unit ("Head Unit") van de auto, wat u de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van bepaalde Kia Connect-diensten ("Diensten"). De Diensten worden geleverd door Kia Connect GmbH, geregistreerd onder registratienummer HRB 112541, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, e-mail: info@kia-connect.eu ("Kia"; "wij"; "ons"; "onze") ten behoeve van de gebruiker van de App-diensten ("Gebruiker" of "u").
  Indien u vragen heeft omtrent deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact opnemen met onze klantenservice:

  Kia Connect GmbH
  E-mail: info@kia-connect.eu
  Postadres: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland
  [Voor klantenondersteuning kunt u terecht op ons contactformulier: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/]
  Voor informatie over de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt in verband met de Diensten, zie onze Privacyverklaring van Kia Connect.

 • 2. Gebruik van de Diensten

 • 2.1. U mag de Diensten gebruiken via de Kia Connect App en/of de Head Unit. Als u gebruik maakt van de Diensten via de Kia Connect App, hebt u een Kia Account nodig en kan het nodig zijn om de Kia Connect App te verbinden met een of meer Kia-voertuigen. Om gebruik te maken van de Diensten via de Head Unit, hoeft u zich niet aan te melden en hebt u geen Kia Account nodig.
  2.2. Voor het gebruik van de Diensten via de Kia Connect App kunnen internettoegang of andere telecommunicatiediensten nodig zijn. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op de telecommunicatiediensten die vereist kunnen zijn voor het gebruik van de Diensten via de Kia Connect App. Deze zijn onderworpen aan een afzonderlijke overeenkomst (met inbegrip van de kosten) met de leverancier van uw telecommunicatiediensten.
  2.3. De koopovereenkomst voor het voertuig en de overeenkomst betreffende de levering van de Diensten overeenkomstig de Gebruiksvoorwaarden zijn juridisch afzonderlijke zakelijke transacties en overeenkomsten. De nakoming van een van de overeenkomsten heeft geen gevolgen voor de respectievelijke andere overeenkomst. Onder bepaalde omstandigheden kan dit ertoe leiden dat de Gebruiker de koopovereenkomst voor het voertuig zal vervullen zonder dat hij/zij gebruik kan maken van de Diensten. In het omgekeerde geval, bijvoorbeeld indien de transactie van de koopovereenkomst voor het voertuig wordt ontbonden, kan de overeenkomst voor de levering van de Diensten voor het desbetreffende voertuig worden beëindigd in overeenstemming met artikel 9.4.
  2.4. Alle overeenkomsten tussen Kia en de Gebruiker worden gesloten in de lokale taal en de Engelse taal. Na het sluiten van de desbetreffende overeenkomst wordt de tekst van de overeenkomst beschikbaar voor de Gebruiker in de Kia Connect App en/of in de Head Unit.

 • 3. Diensten

 • 3.1. De Kia Connect App en de Head Unit geven toegang tot de volgende Diensten die in meer detail worden beschreven in de dienstbeschrijvingen van de respectievelijke Diensten die deel uitmaken van deze Gebruiksvoorwaarden (de beschikbare diensten kunnen variëren afhankelijk van uw voertuigmodel, fabricagedatum en trim line – voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die hierboven in artikel 1 zijn opgenomen):
  3.1.1. Kia Connect App
  3.1.1.1. Kaart in het hoofdmenu en zoekbalk
  3.1.1.2. Klimaatbeheersing op Afstand
  3.1.1.3. Opladen op Afstand
  3.1.1.4. Bediening van Deuren op Afstand
  3.1.1.5. Versturen naar de Auto
  3.1.1.6. Vind mijn Auto
  3.1.1.7. Mijn Reizen
  3.1.1.8. Voertuigstatus
  3.1.1.9. Voertuigrapport
  3.1.1.10. Diagnose van het Voertuig
  3.1.1.11. Voertuigwaarschuwing
  3.1.1.12. Inbraakalarm
  3.1.1.13. Overdracht van Gebruikersprofiel
  3.1.1.14. Op afstand verwarmde en geventileerde stoelen (alleen voor elektrische voertuigen)
  3.1.1.15. Bediening van Ramen op Afstand
  3.1.1.16. Laatste Mijl Navigatie
  3.1.1.17. Valet Parking Modus
  3.1.1.18. Batterij-ontlading Alarm
  3.1.1.19. Voertuigstatus Meldingen
  3.1.1.20. Passagier Achterbank Alarm
  3.1.1.21. Stationair Voertuig Alarm
  3.1.2. Head Unit
  3.1.2.1. Met behulp van de Kia Connect Live-diensten hebt u toegang tot de volgende functies:
  • Verkeer: Live verkeersinformatie voor het berekenen van routes en het tonen van de verkeerssituatie; Online Navigatie stelt de Gebruiker in staat om naar de gewenste bestemming te navigeren op basis van de combinatie van realtime verkeersinformatie en historische verkeersinformatie;
  • Live point of interest (POI): Informatie over POI's in de buurt op basis van de huidige positie;
  • Weer: Lokale weersinformatie;
  • Parkeren: On- en Offline informatie inzake parkeerruimte in de straat op basis van de huidige positie, nabij de bestemming, nabij een gescrolde markering, nabij het stadscentrum;
  • EV POI (uitsluitend voor elektrische voertuigen en plug-in hybride elektrische voertuigen): Informatie over nabijgelegen oplaadpunten met inbegrip van de beschikbaarheidsstatus op basis van de huidige positie;
  • Dealer point of interest (POI): Informatie over de locatie van een Kia-dealer nabij de huidige positie; en
  • Waarschuwingen voor camera's/gevarenzones (indien wettelijk toegestaan in uw land, zie paragraaf 15): Het systeem geeft waarschuwingen in gebieden waar ongelukken bijzonder vaak voorkomen en waarschuwt u voor gevaarlijke verkeerspunten of snelheidscamera's.
  3.1.2.2. Met behulp van Online Spraakherkenning kunt u gesproken commando's gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Diensten en deze te beheren en om tekstberichten op te stellen en te versturen via een verbonden mobiel apparaat. Online Spraakherkenning werkt in een online omgeving. Spraaksamples en GPS-gegevens van de Gebruiker zullen worden verzameld en opgeslagen ten behoeve van de levering en verbetering van de Online Spraakherkenningsdienst.
  3.1.2.3. Met Persoonlijke Kalender/Navigatiesynchronisatie kunnen Gebruikers hun privékalender op het scherm van de Head Unit zien en deze gebruiken om een bestemming in te stellen. Deze dienst is compatibel met zowel Google Calendar als Apple Calendar.
  3.2. Voor de volgende Diensten moeten locatiegegevens (GPS-gegevens) worden verzameld en verwerkt: Kaart in het hoofdmenu en zoekbalk, Klimaatbeheersing op Afstand (uitsluitend elektrische voertuigen), Opladen op Afstand, Bediening van Deuren op Afstand, Versturen naar de Auto, Vind mijn Auto, Mijn Reizen, Voertuigstatus, Voertuigrapport, Diagnose van het Voertuig, Voertuigwaarschuwing, en Inbraakalarm. Zonder het verzamelen en verwerken van locatiegegevens kunnen de desbetreffende App-diensten niet worden geleverd/gebruikt.
  3.3. Wij zullen de Diensten verder analyseren en verbeteren om nieuwe mobiliteit en daaraan gerelateerde producten en/of diensten te ontwikkelen, onze producten te beveiligen en/of onze diensten te verbeteren. Voor deze doeleinden analyseren wij automatisch de gegevens op basis van statistische en wiskundige modellen om het potentieel voor verbetering te identificeren.

 • 4. Auteursrecht

 • 4.1. Alle content van de Diensten is eigendom van Kia, haar directe of indirecte dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen (hierna genoemd: de "Kia-groep") of derden en is beschermd door het toepasselijke auteursrecht, waarbij alle rechten zijn voorbehouden. Alle rechten met betrekking tot de Diensten, de achterliggende software, de content en de inrichting daarvan behoren toe aan de Kia-groep en haar licentiegevers. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan de Diensten op enigerlei wijze te verkopen, te distribueren, te publiceren, uit te zenden, te doen circuleren of te exploiteren. Zonder onze voorafgaande toestemming is het u niet toegestaan de Diensten geheel of gedeeltelijk te reproduceren, (al dan niet elektronisch) door te geven, aan te passen, te tonen, door te leveren, in licentie te geven, via een link te verstrekken of anderszins te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden.
  4.2. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden houdt de verlening van een licentie of recht in tot gebruik van afbeeldingen, merken, tekens of logo's, welke alle eigendom zijn van de Kia-groep. De Kia-groep behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot haar eigendomsrechtelijk beschermde informatie of materialen in verband met de Diensten en zal die rechten volledig handhaven voor zover dat mogelijk is op grond van het toepasselijke auteurs- en merkenrecht.

 • 5. Verplichtingen Gebruiker

 • 5.1. U bent verplicht bij het gebruik van de Diensten de toepasselijke wetgeving in acht te nemen en de rechten van derden te respecteren.
  5.2. Bovendien mag u de Diensten niet misbruiken.
  5.3. Met betrekking tot het gebruik van de Head Unit:
  5.3.1. U mag de SIM-kaart die wordt gebruikt voor het leveren van de Diensten niet gebruiken: (a) voor het verzenden van spraakberichten (daaronder begrepen VOIP); (b) om zich toegang te verschaffen tot een openbaar toegankelijke bestemming (d.w.z. met een openbaar IP-adres), daaronder begrepen door middel van een proxy, gateway of routing; (c) op enige wijze waarbij getracht wordt beveiligingsmaatregelen binnen te dringen, ongeacht of die inbreuk leidt tot beschadiging of verlies van gegevens; (d) op enige wijze waarbij gebruik wordt gemaakt van de Diensten of software in verband met chats via internet, peer-to-peer bestandsdeling, bittorrents, of een proxy-servernetwerk; (e) op enige wijze waarbij spamming, verzending van ongevraagde bulkmail of commerciële berichten, betrokken is of waarbij een open SMTP-overnamepunt wordt aangehouden; of (f) op een wijze die afbreuk doet aan het netwerk.
  5.3.2. Het is u niet toegestaan resultaten van benchmark- of prestatietests van de SIM-kaart, het netwerk, de Diensten of enig onderdeel daarvan aan derden bekend te maken.
  5.3.3. Voor zover u gebruik maakt van de SIM-kaart bij de verleende Diensten, moeten wij u informeren over het volgende: De 4G/LTE-diensten (verleend door een externe dienstverlener) zijn alleen beschikbaar op verenigbare apparaten (bijv. de head unit) die de specifieke 4G/LTE-frequentie van het specifieke roamingnetwerk ondersteunen. Waar 4G/LTE-diensten niet verleend kunnen worden, zullen 2G- of 3G-diensten verleend worden afhankelijk van de beschikbaarheid van en verenigbaarheid van de Head Unit met dergelijke netwerken.

 • 6. Gratis Diensten

 • De Diensten worden gratis verleend gedurende een periode van 7 jaar vanaf de dag van verkoop van het voertuig aan de eerste eigenaar van het voertuig, d.w.z. het moment waarop de eerste koopovereenkomst ingaat. Wij behouden ons het recht voor om in de toekomst aanvullende diensten aan te bieden onder aparte gebruiksvoorwaarden.

 • 7. Bedrijfstijd

 • 7.1. Wij behouden ons het recht voor de toegang tot de Diensten geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, te deactiveren om beveiligings- of technische redenen (bijvoorbeeld in geval van hiaten in de beveiliging) en om andere gewichtige redenen.
  7.2. Voor de levering en het gebruik van de Diensten kunnen beperkingen gelden voor wat betreft de stand der techniek waarop wij geen invloed hebben. Dit geldt in het bijzonder voor de beschikbaarheid van de gegevensverbindingen die worden geleverd door providers. In individuele gevallen kan het niet beschikbaar zijn van het netwerk leiden tot het niet beschikbaar zijn van de Diensten doordat de noodzakelijke gegevensdoorgifte niet kan plaatsvinden. Daarnaast kunnen zich tijdelijke capaciteitsproblemen voordoen door piekbelasting van de Diensten, draadloze en vaste netwerken en op het internet.
  7.3. Verstoringen kunnen zich ook voordoen als gevolg van overmacht, daaronder begrepen pandemische en epidemische ziekten, stakingen, uitsluitingen en officiële bevelen, en als gevolg van technische of andere maatregelen (zoals reparaties, onderhoud, software-updates en uitbreidingen) die moeten plaatsvinden op onze systemen of die van dienstverleners, content providers en netwerkbeheerders hoger of lager in de keten, en die noodzakelijk zijn voor de juiste of verbeterde werking van de Diensten.
  7.4. Waar toegang tot de Diensten gedeactiveerd, beperkt of verstoord is zoals beschreven in dit Artikel 7, zullen wij voor zover mogelijk voorafgaand contact met u opnemen om u hierover te informeren en een reden te geven voor de deactivering, beperking of verstoring.

 • 8. Gegevensbescherming

 • Voor informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken in verband met de levering van de Diensten verwijzen wij naar onze Privacyverklaring van Kia Connect.
  De Gebruiker dient elke andere gebruiker/bestuurder van het voertuig op de hoogte te stellen van het feit dat de Diensten geactiveerd zijn. De Gebruiker dient die andere gebruiker/bestuurder in het bijzonder op de hoogte te stellen van de activiteiten inzake gegevensverwerking zoals beschreven in de Privacyverklaring – App en het feit dat voor de Diensten locatiegegevens (GPS-gegevens) moeten worden verzameld en verwerkt.

 • 9. Looptijd en beëindiging

 • 9.1. Het recht tot gebruik van de Diensten vangt aan op de dag van verkoop van het voertuig aan de eerste eigenaar van het voertuig, d.w.z. het moment waarop de eerste koopovereenkomst ingaat, en eindigt stilzwijgend na verloop van 7 jaar.
  9.2. De overeenkomst betreffende de verlening van de Diensten en daarbij het recht tot gebruik van de Diensten kan door u worden beëindigd door middel van opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 6 weken tegen het einde van het kalenderkwartaal.
  9.3. Het recht van elk der partijen tot beëindiging wegens dringende reden geldt onverminderd.
  9.4. Voorts heeft elk der partijen het recht, indien de koopovereenkomst voor een voertuig wordt ontbonden, het voertuig herovergenomen wordt of anderszins teruggehaald wordt door de betrokken dealer, in geval van beëindiging van een leaseovereenkomst, in geval van verkoop van het voertuig aan een derde, in geval van diefstal, alsmede indien het voertuig total loss verklaard wordt, over te gaan tot beëindiging van de Diensten met betrekking tot het betrokken voertuig. De beëindiging gaat in zodra een der partijen de opzegging ontvangt. In geval van verkoop of overdracht van het bezit van het voertuig aan een derde dient de Gebruiker de in het voertuig opgeslagen gegevens te verwijderen.
  9.5. Wij behouden ons het recht voor om het gebruik van de Diensten, al dan niet tijdelijk, te blokkeren en/of in te trekken in geval van materiële schending van deze Gebruiksvoorwaarden en, in geval van materiële schendingen door de Gebruiker van deze Gebruiksvoorwaarden, de overeenkomst te beëindigen.
  9.6. Als u uw voertuig verkoopt of op een andere manier permanent aan een derde ter beschikking stelt, denk er dan aan om de Diensten in de Head Unit uit te schakelen. In dat geval wordt de auto losgekoppeld van de Kia Connect App, maar worden de gegevens van de Kia Account in de Kia Connect App niet verwijderd.

 • 10. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

 • 10.1. Kia behoudt zich het recht voor om redelijke wijzigingen aan te brengen in de Gebruiksvoorwaarden en/of de Diensten. Wij zullen de Gebruiker een bericht sturen van alle eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Diensten. Indien de Gebruiker niet schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail of per fax) bezwaar maakt tegen die wijzigingen binnen 4 weken na ontvangst van dat bericht, worden de wijzigingen geacht te zijn geaccepteerd. Wij zullen de Gebruiker uitdrukkelijk op de hoogte stellen van het recht om de wijzigingen af te wijzen en van de gevolgen in geval van stilzwijgen.
  10.2. Indien de Gebruiker de wijzigingen afwijst, behouden wij ons het recht voor elk recht tot gebruik van de betrokken App-dienst(en) te beëindigen met een opzegtermijn van 6 weken, tot het einde van een kalenderkwartaal.

 • 11. Overig

 • 11.1. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van het gebruik van de Diensten en treedt in de plaats van alle voorgaande, schriftelijke of mondelinge, overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan.
  11.2. Afwijkende, strijdige of aanvullende voorwaarden van de Gebruiker zijn uitsluitend van toepassing op het gebruik van de Diensten indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn aanvaard.
  11.3. Alle wijzigingen en aanvullingen op de Gebruiksvoorwaarden, alsmede kennisgevingen die noodzakelijk zijn voor de tenuitvoerlegging daarvan zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk (inclusief e-mail en fax) zijn vastgelegd. Het schriftelijkheidsvereiste kan uitsluitend schriftelijk terzijde worden gesteld.
  11.4. Wij mogen onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een andere dienstverlener door middel van kennisgeving met inachtneming van een kennisgevingstermijn van 6 weken aan de Gebruiker. In dat geval heeft de Gebruiker echter het recht de overeenkomst te beëindigen binnen één maand na ontvangst van die schriftelijke kennisgeving met ingang van het moment van de beoogde overdracht van de overeenkomst aan de onderneming die in de plaats van Kia treedt in de overeenkomst. Wij zullen de Gebruiker in die schriftelijke kennisgeving uitdrukkelijk op de hoogte stellen van zijn recht tot beëindiging. Om onduidelijkheden te voorkomen, dit recht is zonder afbreuk te doen aan uw recht om deze Gebruiksvoorwaarden en daarbij het recht om de Diensten te gebruiken op ieder moment op te zeggen met een opzegtermijn van 6 weken zoals beschreven in Artikel 9.2.

 • 12. Klantenservice / Klachten

 • 12.1. In geval van vragen of klachten kunnen Gebruikers contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals hiervoor vermeld in artikel 1.
  12.2. De Europese Commissie heeft een website voor online geschillenbeslechting ingericht om consumenten en handelaren te helpen hun geschillen buiten rechte op te lossen, beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kia zal niet deelnemen, noch is zij verplicht deel te nemen, aan alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures voor een instantie voor alternatieve geschillenbeslechting voor consumenten.

 • 13. Aansprakelijkheid

 • De volgende aansprakelijkheid is van toepassing op u wanneer u inwoner bent van een van deze landen:

Oostenrijk

Kia is niet aansprakelijk anders dan (1) voor grove nalatigheid of opzet en (2) voor door schuld toegebrachte lichamelijke schade of de dood.

België

14.1      Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Kia, ongeacht de rechtsgrond (garantie, contract, onrechtmatige daad, nalatigheid of anderszins, inclusief voor latente/verborgen gebreken), voor verliezen en schade die voortvloeien uit of verband houden met de levering van de Diensten of een vertraging of onderbreking van de levering van de Diensten, als volgt beperkt:

                14.1.1        Kia is aansprakelijk tot het bedrag van de voorzienbare schade die typisch is voor dit type contract als gevolg van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen;

                14.1.2        Kia is niet aansprakelijk voor een schending van enige niet-materiële contractuele verplichtingen of voor een licht nalatige schending van enige andere toepasselijke zorgplicht; en

                14.1.3        Kia is niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van gebruik, van gegevens, van winst, van besparingen, van kansen, van goodwill, alsmede voor vorderingen van derden (zelfs indien Kia op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade).

14.2      De hiervoor uiteengezette beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet (i) voor enige wettelijk verplichte aansprakelijkheid (zoals productaansprakelijkheid), (ii) voor persoonlijk letsel of dood veroorzaakt door handelen of nalaten van Kia, (iii) enige aansprakelijkheid voor fraude of grove nalatigheid, of (iv) enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving. Bovendien zijn dergelijke beperkingen op de aansprakelijkheid niet van toepassing indien en voor zover Kia specifieke garanties heeft opgenomen.

Tsjechië

14.1      Kia's contractuele en wettelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid zal, onafhankelijk van de wettelijke basis, als volgt beperkt zijn:

a)    Kia is aansprakelijk voor het totaal van de voorzienbare schade die typerend is voor dit soort overeenkomsten als gevolg van een schending van materiële contractuele verplichtingen;

b)    Kia is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de Diensten.

14.2      De bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op verplichte wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder op aansprakelijkheid voor grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid, schade veroorzaakt aan de natuurlijke rechten van een individu of op aansprakelijkheid voor producten met gebreken. Bovendien gelden dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen niet ten aanzien van zwakkere partijen in de zin van artikel 433, lid 2, van het Tsjechische Burgerlijk Wetboek en indien en voor zover Kia een specifieke garantie heeft aanvaard.

14.3      Artikelen 14.1 en 14.2 zijn dienovereenkomstig van toepassing op Kia's aansprakelijkheid voor verspilde uitgaven.

14.4      De Gebruiker is verplicht om redelijke inspanningen te verrichten om schade te voorkomen en te minimaliseren.

Frankrijk

14.1      Kia's contractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid zal als volgt beperkt zijn:

                14.1.1        Kia is aansprakelijk voor het totaal van de voorzienbare schade die typerend is voor dit soort overeenkomsten als gevolg van een schending van materiële contractuele verplichtingen;

                14.1.2        Kia is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de Diensten;

                14.1.3        Kia is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van overmacht (d.w.z. een gebeurtenis welke buiten de controle ligt van Kia en welke ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet redelijk voorzienbaar was).

14.2      De voorgaande beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op enige wettelijk verplichte aansprakelijkheid, in het bijzonder aansprakelijkheid als gevolg van grove nalatigheid en/of opzettelijk wangedrag, aansprakelijkheid voor defecte producten, en aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel. Bovendien zijn dergelijke beperkingen op de aansprakelijkheid niet van toepassing indien en voor zover Kia specifieke garanties heeft opgenomen.

14.3      Artikelen 14.1 en 14.2 zijn dienovereenkomstig van toepassing op Kia's aansprakelijkheid voor verspilde uitgaven.

Duitsland

14.1      Kia's contractuele en wettelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid zal, onafhankelijk van de wettelijke basis, als volgt beperkt zijn:

                14.1.1        Kia is aansprakelijk voor het totaal van de voorzienbare schade die typerend is voor dit soort overeenkomsten als gevolg van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen;

                14.1.2        Kia is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van enige andere toepasselijke zorgplicht.

14.2      De voorgaande beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op enige verplichte wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder aansprakelijkheid als gevolg van opzettelijk wangedrag, aansprakelijkheid onder de Duitse Productaansprakelijkheidswet (Produkthaftungsgesetz), en aansprakelijkheid voor verwijtbaar lichamelijk letsel. Bovendien zijn dergelijke beperkingen op de aansprakelijkheid niet van toepassing indien en voor zover Kia specifieke garanties heeft opgenomen.

14.3      Artikelen 14.1 en 14.2 zijn dienovereenkomstig van toepassing op Kia's aansprakelijkheid voor verspilde uitgaven.

14.4      De Gebruiker is verplicht om redelijke inspanningen te verrichten om schade te voorkomen en te minimaliseren.

14.5      Kia is niet aansprakelijk voor het gebruik van waarschuwingen voor camera's/gevarenzones die verboden zijn volgens Art. 23, lid 1c van de Duitse verkeerswetgeving ("StVO") (zie Art. 15).

14.6      14.6 TomTom Global Content B.V. is niet aansprakelijk voor het gebruik van waarschuwingen voor camera's/gevarenzones die verboden zijn volgens Art. 23, lid 1c van de Duitse verkeerswetgeving ("StVO") (zie Art. 15).

Hongarije

14.1      Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Kia, ongeacht de rechtsgrond (garantie, contract, onrechtmatige daad, nalatigheid of anderszins, inclusief voor latente/verborgen gebreken), voor verliezen en schade die voortvloeien uit of verband houden met de levering van de Diensten of een vertraging of onderbreking van de levering van de Diensten, als volgt beperkt:

                14.1.1        Kia is aansprakelijk tot het bedrag van de voorzienbare schade die typisch is voor dit type contract als gevolg van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen;

                14.1.2        Kia is niet aansprakelijk voor een schending van enige niet-materiële contractuele verplichtingen of voor een licht nalatige schending van enige andere toepasselijke zorgplicht; en

                14.1.3        Kia is niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van gebruik, van gegevens, van winst, van besparingen, van kansen, van goodwill, alsmede voor vorderingen van derden (zelfs indien Kia op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade).

14.2      De voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet toepasselijk indien en voor zover Kia garanties heeft opgenomen. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal de aansprakelijkheid van Kia beperken of uitsluiten voor (i) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid van Kia of de nalatigheid van Kia-werknemers of -agenten; (ii) bewuste roekeloosheid; (iii) schending van verplichtingen die voortvloeien uit de regels van de openbare orde; en (iv) elk ander geval waarin de aansprakelijkheid van Kia niet beperkt of uitgesloten mag worden onder de toepasselijke wetgeving.

Italië

14.1      Kia's aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid zal als volgt beperkt zijn:

                14.1.1        Kia is aansprakelijk tot het bedrag van de voorzienbare schade die typisch is voor dit type contract als gevolg van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen;

                14.1.2        Kia is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van enige andere toepasselijke zorgplicht.

14.2      De voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet toepasselijk indien en voor zover Kia garanties heeft opgenomen. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal een beperking of uitsluiting zijn van Kia's aansprakelijkheid voor (i) dood of lichamelijk letsel als gevolg van Kia's onzorgvuldigheid of de onzorgvuldigheid van Kia's werknemers of agenten; (ii) grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag; (iii) schending van verplichtingen die voortvloeien uit voorschriften van openbare orde; en (iv) enig ander geval waar Kia's aansprakelijkheid niet beperkt of uitgesloten mag worden onder toepasselijk recht.

14.3      Artikelen 14.1 en 14.2 zijn dienovereenkomstig van toepassing op Kia's aansprakelijkheid voor verspilde uitgaven.

14.4      De Gebruiker is verplicht om redelijke inspanningen te verrichten om schade te voorkomen en te minimaliseren.

Nederland

14.1      Voor zover toegestaan onder toepasselijk dwingend recht, is Kia niet aansprakelijk op welke grond dan ook voor enige schade die het gevolg is van of verband houdt met deze overeenkomst voor de verlening van Diensten of de Diensten zelf. Het voorgaande is niet van toepassing in geval enige aansprakelijkheid het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Kia's uitvoerend management.

14.2      De Gebruiker is verplicht om redelijke inspanningen te verrichten om schade te voorkomen en te minimaliseren.

Noorwegen

14.1       Kia's contractuele en wettelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid zal, onafhankelijk van de wettelijke basis, als volgt beperkt zijn:

                14.1.1        Kia is aansprakelijk tot het bedrag van de voorzienbare schade die typisch is voor dit type contract als gevolg van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen;

                14.1.2        Kia is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van enige andere toepasselijke zorgplicht;

                14.1.3        Kia's aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot NOK 5.000 per voorval.

14.2      De voorgaande beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op enige verplichte wettelijke aansprakelijkheid, inclusief aansprakelijkheid onder de Noorse Productaansprakelijkheidswet. Bovendien zijn dergelijke beperkingen op de aansprakelijkheid niet van toepassing indien en voor zover Kia specifieke garanties heeft opgenomen.

Polen

14.1      Kia is niet aansprakelijk voor feitelijke schade en/of winstderving, tenzij deze is veroorzaakt door bewuste roekeloosheid van Kia.

14.2      Bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op enige verplichte wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder op aansprakelijkheid voor bewuste roekeloosheid, aansprakelijkheid op grond van de Poolse Productaansprakelijkheidswet (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), aansprakelijkheid voor gevaarlijke producten op grond van het Poolse Burgerlijk Wetboek (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) en aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel veroorzaakt door schuld.

Republiek Ierland

14.1      Kia is verantwoordelijk voor voorzienbare verliezen en schade veroorzaakt door Kia. Indien Kia niet voldoet aan deze Gebruikersvoorwaarden is Kia verantwoordelijk voor verlies en schade die u leidt welke het voorzienbare gevolg is van schending van deze overeenkomst door Kia of ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te betrachten, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade welke niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar indien het ofwel evident is dat het zal gebeuren of indien, op het moment de overeenkomst werd opgesteld, zowel wij als u wisten dat het zou gebeuren.

14.2      Kia sluit niet uit of beperkt niet op enige wijze diens aansprakelijkheid waar het onwettelijk zou zijn om dat te doen. Dit omvat aansprakelijkheid: voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van Kia of de nalatigheid van haar werknemers, agenten of onderaannemers of voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken.

14.3      Kia is niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen. Wij verlenen alleen Diensten voor privaat gebruik. Indien u de producten gebruikt voor enig commercieel of zakelijk doeleinde of wederverkoop, dan is Kia niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking, of verlies van zakelijke kansen.

Slowakije

14.4      Voor zover de toepasselijke Slowaakse wetgeving dit toestaat, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Kia voor schade (met name feitelijke verliezen en winstderving), ongeacht de rechtsgrond, beperkt. Kia is slechts aansprakelijk voor schade tot het bedrag van de schade die Kia heeft voorzien, of die Kia had kunnen voorzien als mogelijk gevolg van de schending van de verplichting van Kia, op het moment van sluiten van het contract, rekening houdend met alle feiten die Kia kende of had moeten kennen door het betrachten van de nodige zorgvuldigheid.

14.1      Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing op enige verplichte wettelijke aansprakelijkheid. Bovendien zijn dergelijke beperkingen op de aansprakelijkheid niet van toepassing indien en voor zover Kia specifieke garanties heeft opgenomen.

14.2      De Gebruiker is verplicht om redelijke inspanningen te verrichten om schade te voorkomen en te minimaliseren.

Spanje

14.5      Kia beperkt niet diens wettelijke verplichte aansprakelijkheid, daaronder begrepen en niet beperkt tot aansprakelijkheid voor opzettelijk wangedrag en aansprakelijkheid voor verwijtbaar veroorzaakt lichamelijk letsel.

14.1      Artikel 14.1 is dienovereenkomstig van toepassing op Kia's aansprakelijkheid voor verspilde uitgaven.

Zweden

14.6      Kia is niet aansprakelijk voor directe of indirecte verliezen of schade, tenzij Kia de verliezen of schade heeft veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.

14.1      De voorgaande beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op enige wettelijk verplichte aansprakelijkheid, in het bijzonder aansprakelijkheid voor opzettelijk wangedrag, aansprakelijkheid onder de Zweedse Productaansprakelijkheidswet (Produktansvarslagen), en aansprakelijkheid voor verwijtbaar veroorzaakt lichamelijk letsel. Bovendien zijn dergelijke beperkingen op de aansprakelijkheid niet van toepassing indien en voor zover Kia specifieke garanties heeft opgenomen.

14.2      Artikelen 14.1 en 14.2 zijn dienovereenkomstig van toepassing op Kia's aansprakelijkheid voor verspilde uitgaven.

14.3      De Gebruiker is verplicht om redelijke inspanningen te verrichten om schade te voorkomen en te minimaliseren.

UK

14.7      Kia is verantwoordelijk voor voorzienbare verliezen en schade veroorzaakt door Kia. Indien Kia niet voldoet aan deze Gebruikersvoorwaarden is Kia verantwoordelijk voor verlies en schade die u leidt welke het voorzienbare gevolg is van schending van deze overeenkomst door Kia of ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te betrachten, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade welke niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar indien het ofwel evident is dat het zal gebeuren of indien, op het moment de overeenkomst werd opgesteld, zowel wij als u wisten dat het zou gebeuren.

14.1      Kia sluit niet uit of beperkt niet op enige wijze diens aansprakelijkheid waar het onwettelijk zou zijn om dat te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door Kia's onzorgvuldigheid of de onzorgvuldigheid van diens werknemers, agenten of toeleveranciers; voor fraude of frauduleus bedrog; voor schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot de Diensten inclusief het recht om Diensten te ontvangen welke zijn verleend met redelijke vaardigheid en zorg.

14.2      Kia is niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen. Wij verlenen alleen Diensten voor privaat gebruik. Indien u de producten gebruikt voor enig commercieel of zakelijk doeleinde of wederverkoop, dan is Kia niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking, of verlies van zakelijke kansen.

 • 15. Wijzigingen op grond van Lokaal Recht

 • Onderstaande tabel bevat specifieke wijzigingen op grond van het lokale recht van het land waar u woonplaats heeft.

België

Artikel 4.1 laatste zin wordt als volgt gewijzigd:

Onverminderd de dwingende rechten op grond van het toepasselijke recht, mag u de Diensten niet (geheel of gedeeltelijk) reproduceren, verzenden (via elektronische middelen of anderszins), wijzigen, weergeven, opnieuw leveren, in licentie geven, koppelen of anderszins gebruiken voor enig openbaar of commercieel doel zonder onze voorafgaande toestemming.

Artikel 11.4 paragraaf 1 wordt als volgt gewijzigd:

Wij hebben het recht om onze rechten en plichten uit hoofde van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere serviceprovider door de Gebruiker 6 weken van tevoren op de hoogte te stellen, en dit zonder uw toestemming, op voorwaarde dat deze overdracht uw garanties als consument niet vermindert.

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

De Gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in dat de uitvoering van het contract begint, met de goedkeuring van de Gebruiker, vanaf de dag waarop de Gebruiker zich voor de Kia Account registreert (in het geval van de Kia Connect App) en de onderhavige Gebruiksvoorwaarden aanvaardt en erkent dus dat hij/zij zijn/haar herroepingsrecht verliest, overeenkomstig artikel VI.53,13° van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht.

Tsjechië

Artikel 12.2 wordt geschrapt en als volgt vervangen:

Indien u een consument bent, heeft u naast het indienen van een claim bij de Tsjechische rechtbanken of in een ander rechtsgebied, indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ook recht op alternatieve beslechting van een consumentengeschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst waarop deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, bij een goedgekeurde alternatieve geschillenbeslechtingsinstantie. De actuele lijst van de goedgekeurde instanties voor alternatieve geschillenbeslechting en nadere informatie over de toepasselijke ADR-procedure vindt u op de website van de Tsjechische Autoriteit voor Handelsinspectie: https://www.adr.coi.cz.

U kunt ook online een klacht indienen bij een ADR via het online platform voor geschillenbeslechting (ODR) dat hier beschikbaar is: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 13 wordt geschrapt en als volgt vervangen:

De Gebruiker erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van de Diensten begint, met de goedkeuring van de Gebruiker, vanaf de dag waarop de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden accepteert en erkent daarom dat hij/zij het herroepingsrecht verliest, in overeenstemming met artikel 1837 (l) van het Tsjechische Burgerlijk Wetboek.

Duitsland

Artikel 3.1.2.1 wordt als volgt aangevuld:

·         Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat Art. 23, lid 1c van de Duitse verkeerswetgeving (Straßenverkehrsordnung, "StVO") het gebruik van de waarschuwing voor flitspalen van het voertuig verbiedt tijdens het rijden in Duitsland. U bent verplicht bij het gebruik van de Diensten om de waarschuwing voor flitspalen gedeactiveerd te houden, de toepasselijke wetgeving in acht te nemen en de rechten van derden te respecteren.

Hongarije

Deze Gebruiksvoorwaarden worden in elektronische vorm gesloten. De Gebruiksvoorwaarden worden gesloten bij de activering van de Diensten met de "I AGREE"-knop. De Gebruiksvoorwaarden worden niet geacht schriftelijk te zijn opgesteld en u kunt ze opslaan en de Gebruiksvoorwaarden op uw gegevensdrager of elektronisch medium raadplegen en reproduceren. Wij zullen de technische middelen ter beschikking stellen voor het identificeren en corrigeren van invoerfouten door middel van elektronische verwerking voordat wij een juridisch bindende verklaring afleggen.

Artikel 12.2 is niet van toepassing op u als consument.

Nederland

Artikel 10.1 wordt als volgt aangevuld:

Kia behoudt zich het recht voor om redelijke wijzigingen aan te brengen in de Gebruiksvoorwaarden en/of de Diensten. De Gebruiker zal door ons op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Diensten. Een dergelijke wijziging wordt van kracht 6 weken na ontvangst van de kennisgeving daarover door de Gebruiker.

Polen

Artikel 13 wordt geschrapt en als volgt vervangen:

De Gebruiker heeft geen herroepingsrecht. Dit geldt ook indien de Gebruiker een consument is, aangezien het gebruik van de Kia Connect App en eventuele Diensten bestaat uit het leveren van digitale content die niet op een duurzame drager is vastgelegd door Kia aan de Gebruiker. Als u een consument bent, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u door het downloaden van de Kia Connect App instemt met onmiddellijke aanvang van de uitvoering door Kia en dat u geen herroepingsrecht heeft.

 • Dienstenomschrijving voor Kia Connect App

 • 1. Diensten op afstand
  1.1. Klimaatbeheersing op Afstand (alleen voor elektrische voertuigen): De Dienst stelt de Gebruiker in staat om op afstand de airconditioning van zijn/haar elektrische voertuig te bedienen en te plannen, inclusief ontdooifuncties via de Kia Connect App.
  1.2. Opladen op Afstand (uitsluitend voor elektrische en plug-in hybride voertuigen): De Dienst stelt de Gebruiker in staat om op afstand het opladen van de batterij van een elektrische en plug-in hybride auto te activeren of te stoppen en het opladen in te plannen via de Kia Connect App.
  1.3. Bediening van Deuren op Afstand: Met deze Dienst kan de Gebruiker de deuren van het voertuig op afstand vergrendelen/ontgrendelen door middel van bepaalde gebruikersinterfaces. De Gebruiker kan alle deuren vergrendelen of ontgrendelen. Om de veiligheid en beveiliging bij het gebruik van de Dienst te waarborgen, controleert de Dienst een aantal randvoorwaarden. De Dienst kan helpen in situaties waarin de Gebruiker zich misschien niet meer herinnert of hij/zij het voertuig correct heeft vergrendeld, zodat deze actie op afstand kan worden uitgevoerd.
  1.4. Overdracht van Gebruikersprofiel: Met deze Dienst kan de Gebruiker de voertuiginstellingen controleren en wijzigen op de Kia Connect App. De Gebruiker kan een back-up maken van de instellingen en deze toepassen op zijn/haar voertuig.
  1.5. Op afstand verwarmde en geventileerde stoelen (alleen voor elektrische voertuigen): Met deze Dienst kan de Gebruiker de verwarming en ventilatie van de stoelen vooraan en achteraan van zijn/haar elektrische voertuig op afstand bedienen.
  1.6. Bediening van Ramen op Afstand: Met deze Dienst kan de Gebruiker de ramen van zijn/haar voertuig op afstand bedienen.
  2. Geografisch informatiesysteem (GIS)
  2.1. Versturen naar de auto: De Dienst stelt de Gebruiker in staat om een plaats van interesse (POI) te sturen naar het navigatiesysteem van het voertuig en stelt de Gebruiker in staat om onmiddellijk locatie-informatie te ontvangen, zodra de ontsteking van het voertuig is ingeschakeld.
  2.2. Vind mijn Auto: De Dienst stelt de Gebruiker in staat om het voertuig te lokaliseren. De locatie van het voertuig wordt weergegeven in de Kia Connect App.
  2.3. Mijn reizen: De Dienst verschaft een samenvatting van iedere reis met datum en tijdstip, gemiddelde en maximumsnelheid, afgelegde afstand en reistijd.
  2.4. Laatste Mijl Navigatie: Met deze Dienst kan de Gebruiker met behulp van zijn/haar smartphone na het parkeren van het voertuig blijven navigeren naar zijn/haar eindbestemming.
  2.5. Valet Parking Modus: Indien geactiveerd en het voertuig wordt bestuurd door een andere persoon, kan de Gebruiker de voertuiglocatie, het tijdstip waarop de motor als laatst is uitgezet, de rijtijd, rijafstand en topsnelheid monitoren.
  3. Voertuiginformatie
  3.1. Voertuigstatus: De Dienst presenteert de Gebruiker de volgende voertuiginformatie in de Kia Connect App:
  3.1.1. Status deuren
  3.1.2. Status kofferbak/motorkap
  3.1.3. Temperatuurstatus
  3.1.4. Laadstatus van de batterij, status van de oplaadstekker, oplaadstatus (alleen voor elektrische voertuigen)
  3.1.5. Brandstofniveau
  3.1.6. Status stoelverwarming en stoelventilatie
  3.1.7. Status ramen
  3.1.8. Status zonnedak
  3.1.9. Status 12V-batterij
  3.1.10. Status verlichting
  3.2. Voertuigrapport: De Gebruiker ontvangt een rapport in de Kia Connect App. Het rapport geeft diagnostische informatie over het voertuig en informatie over rijgedrag. De Gebruiker wordt geïnformeerd over kwesties die onderhoud of reparaties vereisen, alsmede over de ernst van de kwestie, de urgentie van de reparaties/onderhoudswerkzaamheden en de aanbevolen maatregelen.
  3.3. Diagnose van het Voertuig: Levering van een geautomatiseerde diagnostische Dienst. Bij het inschakelen van de ontsteking voert het voertuig automatisch een diagnostische scan uit (Diagnostische Probleem Code (DPC)). Als een storing wordt gedetecteerd, ontvangt de Gebruiker een bericht met uitleg over de gedetecteerde storing, de ernst ervan en de aanbevolen actie die moet worden ondernomen.
  4. Waarschuwing & Veiligheid
  4.1. Voertuigwaarschuwing: Het leveren van een systeem voor waarschuwingsmeldingen. Wanneer het raam geopend is terwijl de ontsteking uitgeschakeld is, ontvangt de Gebruiker een melding in de Kia Connect App.
  4.2. Inbraakalarm (alleen voor voertuigen die zijn uitgerust met een inbraakalarminstallatie): Het leveren van een systeem voor waarschuwingsmeldingen. Telkens wanneer het inbraakalarm afgaat, zal de Gebruiker een melding ontvangen die wordt weergegeven in de Kia Connect App
  4.3. Batterij-ontlading Alarm: Het leveren van een systeem voor waarschuwingsmeldingen. Wanneer de laadstatus van de 12V-batterij onder een bepaald niveau komt, ontvangt de Gebruiker een melding in de Kia Connect App.
  4.4. Passagier Achterbank Alarm: Het leveren van een systeem voor waarschuwingsmeldingen. Wanneer er beweging wordt gedetecteerd op de achterbank, ontvangt de Gebruiker een melding in de Kia Connect App.
  4.5. Stationair Voertuig Alarm: Het leveren van een systeem voor waarschuwingsmeldingen. Wanneer het voertuig in de parkeerstand staat terwijl de motor draait en een deur wordt geopend, ontvangt de Gebruiker een melding in de Kia Connect App.

Privacyverklaring

 • 1. Inleiding

 • Deze Privacyverklaring van Kia Connect GmbH, geregistreerd onder registratienummer HRB 112541, ("Kia", "wij", "ons" of "onze") is van toepassing op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens in verband met de levering van Kia Connect-diensten ("Diensten") via de Kia Connect App ("Kia Connect App") en/of via de head unit van de auto ("Head Unit"). Wij bij Kia nemen uw privacy uiterst serieus en zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy.
  Wij kunnen deze Privacyverklaring te allen tijde wijzigen en/of aanvullen. Dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen kunnen in het bijzonder noodzakelijk zijn als gevolg van de invoering van nieuwe technologieën of de introductie van nieuwe diensten. Wij zullen de wijzigingen op onze websites, op de Kia Connect App en/of op de Head Unit publiceren.

 • 2. Verwerkingsverantwoordelijke

 • De verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt in verband met de levering van de Diensten is Kia Connect GmbH.

 • 3. Contactpersoon en Functionaris voor Gegevensbescherming

 • 3.1. Voor vragen omtrent deze Privacyverklaring of voor het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met ons klantenservicecentrum:
  Kia Connect GmbH
  E-mail: info@kia-connect.eu
  Postadres: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland

  Voor klantenondersteuning kunt u terecht op ons contactformulier: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
  U kunt ook contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming:
  E-mail: dpo@kia-connect.eu
  Postadres: Functionaris voor Gegevensbescherming, Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland

 • 4. Doeleinden, Rechtsgrond en Categorieën van Gegevens

 • In verband met de Diensten verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor zover het verzamelen en verwerken daarvan noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van de overeenkomst voor het verlenen van de Diensten (art. 6, lid 1, onder b), AVG), of ten behoeve van gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1, onder f), AVG). Voor meer informatie over de App-diensten verwijzen wij naar de dienstenomschrijving in de Gebruiksvoorwaarden van Kia Connect. De (persoons)gegevens beschreven in onderdeel 4 hieronder worden rechtstreeks verzameld uit de Kia Connect App en/of Kia Connect en verwerkt in samenhang met de Diensten.
  We zullen de Diensten verder analyseren en verbeteren om nieuwe mobiliteit en daaraan gerelateerde producten en/of diensten te ontwikkelen, onze producten te beveiligen en/of onze diensten te verbeteren. Voor deze doeleinden analyseren we automatisch de gegevens op basis van statistische en wiskundige modellen om het potentieel voor verbetering te identificeren.
  De gegevens omschreven in onderdeel 4 (behalve VCRM-persoonsgegevens) hieronder zijn nodig om de Diensten te kunnen verlenen. Zonder de desbetreffende informatie kunnen de Diensten niet worden verleend.
  Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor andere doeleinden als wij daartoe verplicht zijn op grond van wettelijke voorschriften (zoals doorgifte aan justitiële autoriteiten), indien u hebt ingestemd met de desbetreffende verwerking, of indien de verwerking anderszins rechtmatig is op grond van het toepasselijk recht. Indien verwerking plaatsvindt voor andere doeleinden zullen wij u, waar dat gepast is, aanvullende informatie verstrekken. Wij houden ons niet bezig met geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, in verband met de Diensten, tenzij wij u anderszins uitdrukkelijk op de hoogte hebben gesteld van die geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.
  Indien een andere persoon de Kia Connect App gebruikt die verbonden is met hetzelfde voertuig als u, dan kan de andere gebruiker de locatie van het voertuig zien door gebruik te maken van de Kia Connect App (via de dienst "Vind Mijn Auto") zelfs wanneer u het voertuig op dat moment gebruikt. Dit is alleen mogelijk binnen een straal van drie kilometer van de huidige locatie van het voertuig. Echter, de andere gebruiker kan geen toegang krijgen tot uw live routes.

 • 4.1. Kia Connect App

 • 4.1.1. Aanmeldingsproces voor Kia Connect App: Om de Kia Connect App te gebruiken, moet u zich aanmelden en een account aanmaken ("Kia Account"). Om een link te creëren tussen het apparaat van de eindgebruiker waarop de Kia Connect App is geïnstalleerd en de respectievelijke auto is verificatie vereist.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst: e-mailadres, naam, wachtwoord, geboortedatum, mobiel telefoonnummer, verificatie PIN, Auto-ID, activatiecode.
  4.1.2. Inlogproces: Om de diensten via de Kia Connect App te gebruiken, moet u zich inloggen. Nadat u bent ingelogd, kunt u uw Kia-voertuigen toevoegen en verwijderen en de Diensten gebruiken.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: e-mail en wachtwoord.
  4.1.3. Kaart in het hoofdmenu en zoekbalk: Met de kaart in het hoofdmenu kunt u uw huidige locatie bekijken. De zoekbalk in het hoofdmenu stelt u in staat naar plaatsen van interesse (POI) te zoeken.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: GPS-gegevens, zoekterm, taalinstelling van de smartphone.
  4.1.4. Gebruik van Touch ID en Face ID (iOS) of vingerafdruk- en gezichtsherkenning (Android): U kunt bepaalde functies van de Kia Connect App ontgrendelen met Touch ID of Face ID (iOS) of vingerafdruk- en gezichtsherkenning (Android). Uw biometrische gegevens worden uitsluitend op uw smartphone opgeslagen en worden niet naar ons verzonden. We hebben geen toegang tot deze gegevens. Enkel de informatie of de verificatie van de biometrische gegevens al dan niet succesvol was, wordt via een systeemfunctie van uw smartphone naar de Kia Connect App gestuurd. U kunt het gebruik van Touch ID of Face ID (iOS) of vingerafdruk- en gezichtsherkenning (Android) op elk gewenst moment via de instellingen van uw smartphone uitschakelen.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: gezichtsopname, vingerafdruk.
  4.1.5. Klimaatbeheersing op Afstand: De Dienst stelt u in staat om op afstand de airconditioning van uw elektrische voertuig te bedienen en te plannen, inclusief ontdooifuncties via de Kia Connect App.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerinformatie, statusinformatie van het voertuig (status van de airconditioning, status van de motor, deur/kofferbak/raam/motorkap open/gesloten).
  4.1.6. Opladen op Afstand: De Dienst stelt u in staat om op afstand het opladen van de batterij van een elektrische auto te activeren of te stoppen en het opladen in te plannen via de Kia Connect App.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerinformatie, statusinformatie van het voertuig (status van de airconditioning, status van de motor, deur/kofferbak/raam/motorkap open/gesloten, bandenspanning, status van de rem-/motorolie, laadinformatie, informatie over de oplaadreserve, oplaadtijd, informatie over het type oplaadstekker).
  4.1.7. Bediening van Deuren op Afstand: Met de Bediening van Deuren op Afstand (RDC) kunt u de deuren van het voertuig op afstand vergrendelen/ontgrendelen door middel van bepaalde gebruikersinterfaces. U kunt alle deuren vergrendelen of ontgrendelen. Om de veiligheid en beveiliging bij het gebruik van de Dienst te waarborgen, controleert de Dienst een aantal randvoorwaarden. De Dienst kan u helpen in situaties waarin u zich misschien niet meer herinnert of u het voertuig correct hebt vergrendeld, zodat u deze actie op afstand kunt uitvoeren.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, datum- en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerinformatie, statusinformatie van het voertuig (status van de airconditioning, status van de motor, deur/kofferbak/raam/motorkap open/gesloten, bandenspanning, status van de versnelling/zitting, brandstofniveau, status van de rem-/motorolie).
  4.1.8. Versturen naar de Auto: De Dienst stelt u in staat om een plaats van interesse (POI) te sturen naar het navigatiesysteem van het voertuig en stelt u in staat om onmiddellijk locatie-informatie te ontvangen, zodra de ontsteking van het voertuig is ingeschakeld.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: GPS-gegevens, Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, datum en tijdsaanduiding, informatie over de plaats van interesse (POI), zoekterm, taalinstelling van de smartphone.
  4.1.9. Vind mijn Auto: De Dienst stelt u in staat om het voertuig te lokaliseren. De locatie van het voertuig wordt weergegeven in de Kia Connect App.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, GPS-gegevens, datum en tijdsaanduiding.
  4.1.10. Mijn Reizen: De Dienst verschaft een samenvatting van iedere reis met datum en tijdstip, gemiddelde en maximumsnelheid, afgelegde afstand en reistijd.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, GPS-gegevens, datum en tijdsaanduiding, reisinformatie (afgelegde afstand, gemiddelde snelheid, maximumsnelheid, totaal brandstofverbruik, totaal vermogensverbruik, elektriciteitsverbruik, reistijd, opwarmtijd, gemiddelde kilometrage).
  4.1.11. Voertuigstatus: De Dienst presenteert u de volgende voertuiginformatie in de Kia Connect App:
  4.1.11.1. Status deuren
  4.1.11.2. Status kofferbak/motorkap
  4.1.11.3. Temperatuurstatus
  4.1.11.4. Laadstatus van de batterij, status van de oplaadstekker, oplaadstatus (alleen voor elektrische voertuigen)
  4.1.11.5. Brandstofniveau
  4.1.11.6. Status stoelverwarming en stoelventilatie
  4.1.11.7. Status ramen
  4.1.11.8. Status 12V-batterij
  4.1.11.9. Status verlichting
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerinformatie, informatie over de status van het voertuig (statusinformatie van de motor en versnelling, statusinformatie van de deuren, motorkap, kofferbak en zonnedak, statusinformatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), statusinformatie van de batterij, brandstof en afstand tot lege tank (DTE), statusinformatie van vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), statusinformatie van banden, lampen, smart key, status van elektrisch voertuig (EV)).
  4.1.12. Voertuigrapport: U ontvangt een rapport in de Kia Connect App. Het rapport geeft diagnostische informatie over het voertuig en informatie over rijgedrag. U wordt geïnformeerd over kwesties die onderhoud of reparaties vereisen, alsmede over de ernst van de kwestie, de urgentie van de reparaties/onderhoudswerkzaamheden en de aanbevolen maatregelen.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: GPS-gegevens, Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, datum en tijdsaanduiding, informatie over de status van het voertuig (motorstatus), informatie over rijgedrag (snelheidsinformatie (maximum- en gemiddelde snelheid), informatie over de acceleratiestatus, gereden afstand, informatie over batterijverbruik (voor elektrische voertuigen)).
  4.1.13. Diagnose van het Voertuig: Levering van een geautomatiseerde diagnostische Dienst. Bij het inschakelen van de ontsteking voert het voertuig automatisch een diagnostische scan uit (Diagnostische Probleem Code (DPC)). Als een storing wordt gedetecteerd, ontvangt u een bericht met uitleg over de gedetecteerde storing, de ernst ervan en de aanbevolen actie die moet worden ondernomen.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, datum- en tijdsaanduiding, kilometertellerinformatie, resultaten van de DPC-scan, GPS-gegevens, informatie over de status van het voertuig (toestand van de airconditioning, status van de motor, deur/koffer/kofferbak/raam/motorkap open/gesloten, status van de bandenspanning, status van de versnelling/zitting, brandstofniveau, status van de rem-/motorolie, batterijstatus).
  4.1.14. Voertuigwaarschuwing: Het leveren van een systeem voor waarschuwingsmeldingen. Wanneer het raam geopend is terwijl de ontsteking uitgeschakeld is, ontvangt u een melding in de Kia Connect App.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerinformatie, informatie over de status van het voertuig (statusinformatie van de motor en versnelling, statusinformatie van de deuren, motorkap, kofferbak en zonnedak, statusinformatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), statusinformatie van de batterij, brandstof en afstand tot lege tank (DTE), statusinformatie van vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), statusinformatie van banden, lampen, smart key, status van elektrisch voertuig (EV)).
  4.1.15. Inbraakalarm (alleen voor voertuigen die zijn uitgerust met een inbraakalarminstallatie): Het leveren van een systeem voor waarschuwingsmeldingen. Telkens wanneer het inbraakalarm afgaat, zult u een melding ontvangen in de Kia Connect App.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de Diensten: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, datum- en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerinformatie, statusinformatie van het voertuig (status van de airconditioning, status van de motor, deur/kofferbak/raam/motorkap open/gesloten, bandenspanning, status van de versnelling/zitting, brandstofniveau, status van de rem-/motorolie).
  4.1.16. Vehicle Customer Relationship Management (VCRM) gegevens: Door het activeren van "Product/Dienst verbetering" worden, op basis van uw toestemming, gegevens over de prestaties, het gebruik, de werking en de staat van het voertuig door ons verwerkt om de product- en dienstkwaliteit te verbeteren. Uw toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken door de betreffende knop te deactiveren. Een dergelijke intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die eraan voorafgaat. Zodra de gegevens zijn verzameld en naar onze servers zijn verzonden, zullen wij deze binnen 7 dagen anonimiseren. Voor de activering van "Product/Dienst verbetering" is ook de activering van het geografische informatiesysteem ("GIS") noodzakelijk vanwege technische redenen.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming: Informatie over de status van het airconditioningsysteem, informatie over de status van de batterij, informatie over technische en stabiliteitsgerelateerde systemen, informatie over het gebruik en de status van het dashboard, informatie over airconditioning en verwarming, informatie over de status van de motor, de rem en de aandrijving, functiegerelateerde statusinformatie, informatie over de versnellingsbak en het verbruik, informatie over het waarschuwings- en hulpsysteem, informatie over het stuur- en bandensysteem, informatie over de motor en het laadsysteem, specifieke informatie over het gebruik en de status van elektrische voertuigen (EV), multimediagerelateerde gebruiks- en statusinformatie, alsmede GPS- en snelheidsinformatie.
  4.1.17. Overdracht van Gebruikersprofiel: Met deze Dienst kan de Gebruiker de voertuiginstellingen controleren en wijzigen op de Kia Connect App. De Gebruiker kan een back-up maken van de instellingen en deze toepassen op zijn/haar voertuig.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de Diensten: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, telefoonnummer van de Gebruiker, SMS-authenticatiecode, pincode van de Gebruiker, rapportagetijd, informatie over de voertuiginstellingen, informatie over de systeeminstellingen, informatie over de navigatie-instellingen, navigatie-informatie over plaatsen van interesse (POI), profielfoto (indien verstrekt).
  4.1.18. Op afstand verwarmde en geventileerde stoelen (alleen voor elektrische voertuigen): Met deze Dienst kan de Gebruiker de verwarming en ventilatie van de stoelen vooraan en achteraan van zijn/haar elektrische voertuig op afstand bedienen.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de App-diensten: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, datum en tijdsaanduiding, informatie over de status van het voertuig (statusinformatie van de motor en versnelling, statusinformatie van de deuren, motorkap, kofferbak, en zonnedak, statusinformatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), statusinformatie van de batterij, brandstof en afstand tot lege tank (DTE), statusinformatie van vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), statusinformatie van banden, lampen, smart key, status van elektrisch voertuig (EV)).
  4.1.19. Bediening van Ramen op Afstand: Met deze Dienst kan de Gebruiker de ramen van zijn/haar voertuig op afstand bedienen.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de Diensten: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, datum en tijdsaanduiding, informatie over de status van het voertuig (statusinformatie van de motor en versnelling, statusinformatie van de deuren, motorkap, kofferbak, en zonnedak, statusinformatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), statusinformatie van de batterij, brandstof en afstand tot lege tank (DTE), statusinformatie van vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), statusinformatie van banden, lampen, smart key, status van elektrisch voertuig (EV)).
  4.1.20. Laatste Mijl Navigatie: Met deze Dienst kan de Gebruiker met behulp van zijn/haar smartphone na het parkeren van het voertuig blijven navigeren naar zijn/haar eindbestemming.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de Diensten en zullen deze worden verzameld en/of worden doorgegeven van de board unit van het voertuig: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, adres, naam, locatiegegevens van Gebruiker en voertuig, waypoint-informatie, tijd, snelheid.
  4.1.21. Valet Parking Modus: Indien geactiveerd en het voertuig wordt bestuurd door een andere persoon, kan de Gebruiker de voertuiglocatie, het tijdstip waarop de motor als laatst is uitgezet, de rijtijd, rijafstand en topsnelheid monitoren.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de Diensten: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, statusinformatie over de Valet Parking Modus (activeringsstatus, begin- en eindtijd van de Valet Parking Modus, looptijd, rijduur, stationaire motortijd, maximumsnelheid, rijafstand), voertuigindicatoren (locatie, snelheid, tijd, nauwkeurigheid, richting).
  4.1.22. Batterij-ontlading Alarm: Het leveren van een systeem voor waarschuwingsmeldingen. Wanneer de laadstatus van de 12V-batterij onder een bepaald niveau komt, ontvangt de Gebruiker een melding in de Kia Connect App.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de Diensten: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, batterijstatus, waarschuwingstype voertuigstatus.
  4.1.23. Passagier Achterbank Alarm: Het leveren van een systeem voor waarschuwingsmeldingen. Wanneer er beweging wordt gedetecteerd op de achterbank, ontvangt de Gebruiker een melding in de Kia Connect App.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de Diensten: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerinformatie, informatie over de status van het voertuig (statusinformatie van de motor en versnelling, statusinformatie van de deuren, motorkap, kofferbak en zonnedak, statusinformatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), statusinformatie van de batterij, brandstof en afstand tot lege tank (DTE), statusinformatie van vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), statusinformatie van banden, lampen, smart key, status van elektrisch voertuig (EV)).
  4.1.24. Stationair Voertuig Alarm: Het leveren van een systeem voor waarschuwingsmeldingen. Wanneer het voertuig in de parkeerstand staat terwijl de motor draait en een deur wordt geopend, ontvangt de Gebruiker een melding in de Kia Connect App.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt voor de uitvoering van de Diensten: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Auto-ID, SIM-ID, datum en tijdsaanduiding, GPS-gegevens, kilometertellerinformatie, informatie over de status van het voertuig (statusinformatie van de motor en versnelling, statusinformatie van de deuren, motorkap, kofferbak en zonnedak, statusinformatie van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), statusinformatie van de batterij, brandstof en afstand tot lege tank (DTE), statusinformatie van vloeistoffen (ruitenwisservloeistof & remolie), statusinformatie van banden, lampen, smart key, status van elektrisch voertuig (EV)).

 • 4.2 Head Unit

 • 4.2.1. Met behulp van de Kia Connect Live-diensten kunt u toegang krijgen tot de volgende functies:
  • Verkeer: Live verkeersinformatie voor het berekenen van routes en het tonen van de verkeerssituatie. Online Navigatie stelt de Gebruiker in staat om naar de gewenste bestemming te navigeren op basis van de combinatie van realtime verkeersgegevens en historische verkeersinformatie.
  • Live point of interest (POI): Informatie over POI's in de buurt op basis van de huidige positie.
  • Weer: Lokale weersinformatie.
  • Parkeren: On- en offline parkeerruimte in de straat op basis van de huidige positie, nabij de bestemming, nabij een gescrolde markering, nabij het stadscentrum.
  • EV POI (uitsluitend voor Elektrische Voertuigen en Plug-in Hybride Elektrische Voertuigen): Informatie over nabijgelegen oplaadpunten met inbegrip van de beschikbaarheidsstatus op basis van de huidige positie.
  • Dealer point of interest (POI): Informatie over de locatie van een meest dichtstbijzijnde Kia-dealer op basis van de actuele positie in de buurt.
  • Waarschuwingen voor camera's/gevarenzones (indien wettelijk toegestaan in uw land): Het systeem geeft waarschuwingen in gebieden waar ongelukken bijzonder vaak voorkomen en waarschuwt u voor gevaarlijke verkeerspunten of snelheidscamera's.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van het sluiten of uitvoeren van de overeenkomst: (GPS) Locatiegegevens, serviceverzoeken en -antwoorden voor zoekopdrachten op de server (point of interest (POI) gegevens), POI-gegevens dealer, brandstofgerelateerde informatie, parkeergerelateerde informatie, informatie over snelheidscamera's, informatie over elektrisch voertuig (EV) station, weerinformatie), verkeersinformatie, afstandseenheid (km, mijl, meter), taalinstellingen, informatie over telecomcarrier, unieke identificatoren (bijv. Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Bestuurders-ID, Dienst-ID), telefoonnummer, datum en lokale tijd, protocolversie, informatie over het navigatieapparaat (bijv. hardwareversie, softwareversie), routegegevens (bijv. startpunt, instellingen, doelbestemming, geschatte tijd).
  Daarnaast worden de GPS-gegevens (locatie) en de Dienst-ID verzameld en bewaard gedurende maximaal 93 dagen ten behoeve van het verbeteren van de Kia Live-dienst, op basis van gerechtvaardigde belangen. Meer informatie over de belangenafweging is beschikbaar op verzoek.
  4.2.2. Met behulp van Online Spraakherkenning kunt u gesproken commando's gebruiken om toegang te verkrijgen tot Kia Live-diensten en deze te beheren en om tekstberichten op te stellen en te versturen via een verbonden mobiel apparaat. Vanaf het moment dat Kia Connect in uw voertuig wordt geactiveerd, wordt de Online Spraakherkenning als standaardinstelling geactiveerd. Bij het gebruik van Online Spraakherkenning worden uw persoonsgegevens in een online omgeving verwerkt.
  Voor dit doel worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van het sluiten of uitvoeren van de overeenkomst: Spraakopname, GPS-gegevens (locatie), unieke identificatoren (bijv. Voertuig Identificatie Nummer (VIN), Dienst-ID).
  De opgenomen spraaksamples worden samen met de GPS-gegevens en de Dienst-ID naar onze desbetreffende dienstverlener verzonden. Onze dienstverlener voor de Online Spraakherkenning is Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Nederland (verwerker) ("Cerence") en diens sub-verwerkers, die zich in landen buiten de EU/EER kunnen bevinden en mogelijk geen adequaat niveau voor gegevensbescherming bieden. Cerence zet de spraaksamples om in tekstsamples, interpreteert ze (indien nodig) semantisch en stuurt het resultaat terug naar het voertuig.
  Daarnaast worden spraaksamples en GPS-gegevens verzameld en bewaard gedurende maximaal 90 dagen ten behoeve van het verlenen en verbeteren van de Online Spraakherkenningsdienst op basis van gerechtvaardigde belangen. Meer informatie over de belangenafweging is beschikbaar op verzoek.
  U kunt de overdracht van uw persoonsgegevens (d.w.z. spraaksamples) naar Cerence voorkomen door de Online Spraakherkenning in de betreffende instellingen van uw Head Unit te deactiveren. Door het deactiveren van de Online Spraakherkenning kan de functionaliteit van de spraakherkenning beperkt of uitgeschakeld worden.
  4.2.3. Notificatie Center stelt de Gebruiker in staat om berichten van Kia te ontvangen op het scherm van de Head Unit.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën persoonsgegevens verwerkt voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst: Unieke identificatoren (bijv. Voertuig Identificatie Nummer (VIN)), sequentie-ID, leesstatus, UTC-tijd.
  4.2.4. Valet Parking Modus: Indien geactiveerd en wanneer het voertuig wordt bestuurd door een andere persoon, kan de Gebruiker de locatie van het voertuig, de laatste keer dat de motor werd uitgeschakeld, de rijtijd, de rijafstand en de topsnelheid monitoren (zie paragraaf 4 van de Privacyverklaring – Kia Connect App). Deze informatie wordt ook weergegeven op het scherm van de Head Unit.
  Voor dit doel worden de volgende categorieën persoonsgegevens noodzakelijkerwijs verwerkt: Unieke identificatoren (bijv. Voertuig Identificatie Nummer (VIN)), statusinformatie valet modus (activeringsstatus, begin- en eindtijd van de valet modus, looptijd, rijduur, tijd van de stationair draaiende motor, maximumsnelheid, rijafstand), voertuigindicatoren (locatie, snelheid, tijd, nauwkeurigheid, richting).
  4.2.5. Met Persoonlijke Kalender/Navigatiesynchronisatie kan de Gebruiker zijn/haar privékalender op het scherm van de Head Unit zien en deze gebruiken om een bestemming in te stellen. Deze dienst is compatibel met zowel Google Calendar als Apple Calendar.
  Voor dit doeleinde worden de volgende categorieën persoonsgegevens verwerkt voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst: Unieke identificatoren (bijv. Voertuig Identificatie Nummer (VIN)), e-mailaccount, kalender-ID van e-mailaccount, Google token of iCloud-wachtwoord.
  4.2.6. Geavanceerde Rijhulpsystemen (ADAS): In het kader van het Advanced Driver Assist System (ADAS-rijhulpsysteem) verzamelt en verwerkt Kia een statische reeks telematicagegevens en geeft deze door aan vooraf geselecteerde dataverzamelaars. De gegevens die voor dit doel worden verwerkt, zijn de Voertuig Constructie Gegevens (VBI), die kunnen bestaan uit: Voertuig Identificatie Nummer (VIN), model, trim, modeljaar, prijs, kleur, brandstoftype, voltagesysteem, uitstoot, klasse, vermogen, gemonteerde uitrusting met inbegrip van ADAS-veiligheidssystemen. Deze informatie is statisch, d.w.z. dat ze geen informatie over het rijgedrag bevat, zodat het niet mogelijk is het rijgedrag van individuele personen te profileren. Het doel van deze verwerking is bescherming tegen mogelijke fraudepraktijken, verbetering en ontwikkeling van ons ADAS-systeem om het aantal voertuigen met een hoge veiligheidsuitrusting te verhogen en het verzekeringsproces voor onze klanten te vereenvoudigen.
  De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden is het gerechtvaardigde belang van Kia bij het verbeteren van onze diensten, het aanbieden van verbeterde producten en het verhogen van de verkoop van ADAS-voertuigen, evenals het ontwikkelen van nieuwe producten en klantendiensten (art. 6, lid 1, onder f), AVG).

  Bovendien kunnen uw persoonsgegevens, zoals hierboven beschreven, worden geanonimiseerd om onze eigen analyses uit te voeren ter verbetering en ontwikkeling van onze producten.

 • 5. Uw Rechten

 • Indien u hebt verklaard toestemming te geven voor activiteiten op het gebied van verwerking van persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Het intrekken van die toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking vóór die intrekking onverlet.
  Op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunt u het recht hebben om: inzage in uw persoonsgegevens te verzoeken, rectificatie van uw persoonsgegevens te verzoeken, uitwissing van uw persoonsgegevens te verzoeken, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, overdraagbaarheid van gegevens te verzoeken, en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor persoonsgegevens.
  Wij maken u erop attent dat voornoemde rechten beperkt kunnen zijn op grond van de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.
  5.1. Recht van inzage: U kunt het recht hebben om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens over u en, wanneer dat het geval is, om inzage te verzoeken in die persoonsgegevens. De informatie waarin u inzage kunt krijgen omvat – onder meer – de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt. Dit is echter geen absoluut recht en uw recht van inzage kan beperkt worden door de belangen van andere personen.
  U kunt recht hebben op ontvangst van een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Als u meer kopieën wilt ontvangen, kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratiekosten.
  5.2. Recht op rectificatie: U kunt recht hebben om van ons rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over u te verkrijgen. Afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden kunt u het recht hebben om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.
  5.3. Recht op uitwissing ("recht om te worden vergeten"): Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om uitwissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen en kunnen wij verplicht zijn die persoonsgegevens te wissen.
  5.4. Recht op beperking van de verwerking: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om van ons beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. In dat geval worden de desbetreffende gegevens gemarkeerd en mogen deze uitsluitend worden verwerkt voor bepaalde doeleinden.
  5.5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om persoonsgegevens over u, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en kunt u het recht hebben die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons.
  5.6. Recht van bezwaar: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en kunnen wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens niet langer te verwerken. Bovendien hebt u, indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van die marketing, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met die direct marketing. In dat geval worden uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden door ons verwerkt.

  5.7. Recht om regelingen te treffen voor de opslag en mededeling van gegevens na iemands overlijden: U heeft het recht om specifieke regelingen te treffen voor de opslag en communicatie van uw persoonsgegevens na uw overlijden, en wij zullen dienovereenkomstig handelen. U kunt ook algemene afspraken maken met een derde partij, die ons te zijner tijd op de hoogte zal stellen van uw instructies.

 • 6. Ontvangers en Categorieën van Ontvangerss

 • Elke inzage in uw persoonsgegevens bij Kia is beperkt tot die personen die inzage daarin moeten hebben om te kunnen voldoen aan de verantwoordelijkheden van hun functie.

  Kia kan uw persoonsgegevens voor de hieronder vermelde respectieve doeleinden doorgeven aan de daar vermelde ontvangers en categorieën van ontvangers:

  • Private derden – Al dan niet gelieerde andere private instanties dan wij die, al dan niet samen met anderen, de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststellen.
  Zo moeten wij voor de levering van de Diensten gegevens doorgeven, bijvoorbeeld aan onze verwerkers – zie hieronder. Voor deze technische dienst maken wij gebruik van telecommunicatiediensten die worden geleverd door telecommunicatieproviders (op dit moment Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, Duitsland).
  • Verwerkers – Bepaalde, al dan niet gelieerde, derden kunnen uw persoonsgegevens ontvangen voor verwerking ten behoeve van Kia op grond van passende aanwijzingen voor zover dat noodzakelijk is voor de respectieve verwerkingsdoeleinden. Aan de verwerkers worden contractuele verplichtingen opgelegd om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen ten behoeve van de bescherming van de persoonsgegevens en om die persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de aanwijzingen te verwerken.
   Verwerker voor de technische infrastructuur en het onderhoud van de Diensten is Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach am Main, Duitsland.
   De gegevensverwerkers voor de klant- en connected car-gegevensbeheerplatforms zijn salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 München, Duitsland en Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 , VS, met serverlocatie binnen de EU/EER
   Voor Kia Live en Online Spraakherkenning gebruiken we aanvullende verwerkers.
   Voor Online Spraakherkenning: Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Nederland (verwerker).
   De verwerkers voor callcenterdiensten zijn aan Kia gelieerde ondernemingen die gevestigd zijn in de EU/EER.
   Kia maakt gebruik van aanvullende verwerkers voor specifieke diensten (bijv. kaartaanbieders).
  • Overheidsautoriteiten, justitiële autoriteiten, externe adviseurs en soortgelijke derden die publieke instanties zijn, zoals vereist of toegestaan op grond van het toepasselijke recht.

 • 7. Grensoverschrijdende Gegevensdoorgifte

 • Sommige ontvangers van uw persoonsgegevens zullen gevestigd zijn of relevante activiteiten ontplooien buiten uw land en buiten de EU/EER, bijvoorbeeld in de Republiek Korea of de Verenigde Staten van Amerika (bijv. Cerence's sub-verwerkers), waar de wetgeving inzake gegevensbescherming een ander niveau van bescherming kan bieden dan de wetgeving in uw rechtsgebied en waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie geldt. Voor gegevensdoorgifte naar die ontvangers buiten de EU/EER bieden wij passende waarborgen, in het bijzonder door het sluiten van overeenkomsten voor gegevensdoorgifte zoals vastgesteld door de Europese Commissie (bijvoorbeeld Modelcontractbepalingen (2010/87/EU en/of 2004/915/EG)) met de ontvangers of het treffen van andere maatregelen om een passend niveau van gegevensbescherming te bieden. Een kopie van de desbetreffende maatregel die wij hebben getroffen is verkrijgbaar via onze functionaris voor gegevensbescherming (zie hiervoor punt 0).

 • 8. Bewaartermijn

 • 8.1. Uw persoonsgegevens worden door Kia en/of onze serviceproviders opgeslagen, strikt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen en strikt voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer Kia uw persoonsgegevens niet langer hoeft te verwerken, zullen we ze uit onze systemen en/of dossiers wissen en/of stappen ondernemen om ze op de juiste manier te anonimiseren zodat u niet langer kan worden geïdentificeerd op basis van de gegevens (tenzij we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan Kia onderworpen is; bijv. persoonsgegevens in contracten, communicatie en bedrijfscorrespondentie kunnen zijn onderworpen zijn aan wettelijke bewaarplicht, waarvoor een bewaarplicht van maximaal 10 jaar kan gelden).
  8.2. Voor zover er geen bewaartermijn geldt op grond van wet- of regelgeving, worden alle persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de levering van de Diensten in de regel onmiddellijk na afronding van de leveringshandeling van de individuele Diensten verwijderd of geanonimiseerd, waarbij de volgende uitzonderingen gelden:
  Inloggegevens worden opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst (d.w.z. tot zeven jaar)
  Reset van Kia Account en/of Head Unit: Uw Head Unit kan worden gereset en uw Kia Account kan worden gereset of gedeactiveerd door de respectievelijke voorkeur in te stellen/op de respectievelijke knop te drukken (bijv. in de App en/of in de Head Unit, al naargelang het geval). In een dergelijk geval zullen de relevante persoonsgegevens die betrekking hebben op uw Kia Account en/of aanwezig zijn in de Head Unit geblokkeerd en vervolgens verwijderd worden, tenzij bewaartermijnen van toepassing zijn (zie 8.1 hierboven).
  Na het resetten van uw Kia Account en/of Head Unit wordt u uitgelogd bij de Kia Connect App en/of Head Unit en moet u opnieuw de inlogprocedure doorlopen of inloggen met andere gebruikersgegevens als u de Diensten via de Kia Connect App en/of de Head Unit wilt gebruiken. Denk eraan dat als u
  • uw Kia Connect App-account deactiveert, de Kia Connect-diensten in de Head Unit van de auto nog steeds zullen werken.
  • de Head Unit reset, uw auto wordt losgekoppeld van de Kia Connect App. Dit heeft echter geen invloed op de Kia Connect App.

 • 9. Offline-modus (Modem Uit)

 • U kunt ervoor kiezen in de Head Unit een Offline-modus te activeren door het instellen van de desbetreffende voorkeur. In de Offline-modus zijn alle functies van Diensten uitgeschakeld en worden er geen persoonsgegevens, in het bijzonder geen locatiegegevens (GPS), verzameld. Bovenaan het scherm van de Head Unit wordt een pictogram voor Offline-modus weergegeven.

 • 10. Wijzigingen op grond van Lokaal Recht

 • De volgende wijzigingen op grond van lokaal recht zijn van toepassing:

 

Oostenrijk

Artikel 8.1 wordt als volgt gewijzigd:

 

Uw persoonsgegevens worden door Kia en/of onze serviceproviders opgeslagen, strikt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen en strikt voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer Kia uw persoonsgegevens niet langer hoeft te verwerken, zullen we ze uit onze systemen en/of dossiers wissen en/of stappen ondernemen om ze op de juiste manier te anonimiseren zodat u niet langer kan worden geïdentificeerd op basis van de gegevens (tenzij we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan Kia onderworpen is; bijv. persoonsgegevens in contracten, communicatie en bedrijfscorrespondentie kunnen zijn onderworpen zijn aan wettelijke bewaarplicht, waarvoor een bewaarplicht van maximaal 7 jaar kan gelden. Deze bewaartermijn kan worden verlengd, met name indien dit noodzakelijk is voor de legitieme belangen van Kia (bijvoorbeeld als gevolg van een dreigende of aanhangige rechtszaak).

België

Met betrekking tot de in artikel 8.1. vermelde bewaartermijn, kunnen in België de persoonsgegevens die betrekking hebben op de contractuele relatie in overeenkomsten, mededelingen en commerciële brieven worden bewaard tot tien jaar na het einde van de contractuele relatie tussen Kia en u. Indien dergelijke gegevens relevant zijn in het kader van een administratieve of gerechtelijke procedure, kunnen ze door Kia worden opgeslagen voor de gehele duur van deze procedures, met inbegrip van het aflopen van een eventuele beroepstermijn.

 

De contactgegevens van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit zijn de volgende:

Autorité de protection des données


Gegevensbeschermingsautoriteit

Rue de la Presse / Persstraat 35

1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 274 48 00


Fax: +32 (0)2 274 48 35


E-mail: contact@apd-gba.be

Hongarije

Artikel 8.1 wordt als volgt vervangen:

 

Uw persoonsgegevens worden door Kia en/of onze serviceproviders opgeslagen, strikt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen en strikt voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer Kia uw persoonsgegevens niet langer hoeft te verwerken, zullen we ze uit onze systemen en/of dossiers wissen en/of stappen ondernemen om ze op de juiste manier te anonimiseren zodat u niet langer kan worden geïdentificeerd op basis van de gegevens (tenzij we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan Kia onderworpen is; bijv. persoonsgegevens in contracten, communicatie en bedrijfscorrespondentie kunnen onderworpen zijn aan wettelijke bewaarplicht, waarvoor een bewaarplicht van maximaal 8 jaar kan gelden in het geval van boekhoudkundige documenten vanaf de datum van uitgifte). Indien dergelijke gegevens relevant zijn in het kader van een administratieve of gerechtelijke procedure, kunnen ze door Kia worden opgeslagen voor de gehele duur van deze procedures, met inbegrip van het aflopen van een eventuele beroepstermijn.

 

De contactgegevens van de Hongaarse gegevensbeschermingsautoriteit zijn als volgt:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Adres: H-1125 Boedapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel.: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu

Italië

Ongeacht enig tegendeel zoals aangegeven in de bovenstaande Privacyverklaring, is het volgende van toepassing voor zover Italiaanse wetgeving toepasselijk is op de verwerking van uw persoonsgegevens: (i) in geen geval zal Kia uw persoonsgegevens verwerken voor profileringsdoeleinden zonder uw toestemming; (ii) indien u een bestaande klant bent en aan Kia uw e-mailadres heeft verstrekt, en zonder afbreuk te doen aan uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking krachtens punt 5.6 hierboven, mag Kia marketingcommunicatie naar u sturen via e-mail met betrekking tot producten of diensten die soortgelijk zijn aan de producten of diensten die u eerder heeft aangeschaft; (iii) met betrekking tot bewaartermijnen, zal Kia de persoonsgegevens die verwerkt worden voor marketing of profileringsdoeleinden, indien aanwezig, 24 respectievelijk 12 maanden bewaren, tenzij de Italiaanse toezichthoudende autoriteit toestemming geeft aan Kia om deze gegevens langer te bewaren.

De contactgegevens van de Italiaanse toezichthoudende autoriteit zijn de volgende:

Garante per la Protezione dei Dati Personali


Piazza Venezia n. 11 – 00187 Rome


www.gpdp.it – www.garanteprivacy.it


E-mail: garante@gpdp.it


Fax: (+39) 06 696773785


Tel.: (+39) 06 696771

Nederland

Artikel 8.1 wordt als volgt gewijzigd:

De standaard wettelijke bewaartermijn voor algemene boekhoudkundige doeleinden is 7 jaar in Nederland. Let erop dat deze bewaartermijn verlengd kan worden, in het bijzonder als de toepasselijke wet dit vereist en/of indien dit nodig is op grond van gerechtvaardigde belangen van Kia (bijvoorbeeld ten gevolge van dreigende of lopende juridische procedures).

Polen

Artikel 5.6 wordt als volgt gewijzigd:

Recht van bezwaar: Onder bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en kunnen wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens niet langer te verwerken. Bovendien heeft u, indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden en u toestemming heeft gegeven voor de verwerking voor die doeleinden, het recht om op elk moment uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing in te trekken, inclusief het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. In dat geval worden uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden door ons verwerkt.

Artikel 8.1 wordt als volgt gewijzigd:

Uw persoonsgegevens worden door Kia en/of onze serviceproviders opgeslagen, strikt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen en strikt voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer Kia uw persoonsgegevens niet langer hoeft te verwerken, zullen we ze uit onze systemen en/of dossiers wissen en/of stappen ondernemen om ze op de juiste manier te anonimiseren zodat u niet langer kan worden geïdentificeerd op basis van de gegevens (tenzij we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen waaraan Kia onderworpen is; bijv. de standaard wettelijke bewaartermijn voor gegevens voor algemene boekhouddoeleinden 5 jaar vanaf het einde van de vorige boekjaren in Polen. Deze bewaartermijn kan worden verlengd, met name indien de toepasselijke wetgeving dit vereist en/of indien dit nodig is voor de legitieme belangen van Kia (bijvoorbeeld wegens dreigende of aanhangige rechtszaken).

 

De contactgegevens van de Poolse gegevensbeschermingsautoriteit zijn als volgt:

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

 

ul. Stawki 2

 

00 -193 Warszawa

 

E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Slowakije

De contactgegevens van de Slowaakse gegevensbeschermingsautoriteit zijn als volgt:

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slowakije

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Tel.: + 421 2 32 31 32 14

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Spanje

Artikel 5.1 lid 2 zal vervangen worden met de onderstaande tekst:

U kunt recht hebben op ontvangst van een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor het opvragen van aanvullende kopieën door u binnen zes maanden tenzij daarvoor een gerechtvaardigde oorzaak is aan te wijzen, kunnen we een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratieve kosten.

Artikel 8 zal vervangen worden met de volgende tekst:

8.1.    Uw persoonsgegevens worden door Kia en/of onze serviceproviders opgeslagen, strikt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen en strikt voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer Kia uw persoonsgegevens niet langer hoeft te verwerken, zullen wij dit blokkeren en zodra de verjaringstermijn is verstreken (bijv. persoonsgegevens in overeenkomsten, communicatie, en bedrijfscorrespondentie kunnen onderhevig zijn aan wettelijk vereiste bewaartermijnen, welke op kunnen lopen tot 10 jaar), zullen we de gegevens verwijderen van onze systemen en/of dossiers en/of stappen ondernemen om deze naar behoren te anonimiseren zodat u niet langer identificeerbaar bent.

8.2.    Waar er geen wettelijke of reglementaire bewaartermijnen van toepassing zijn, worden in de regel alle persoonsgegevens die zijn verwerkt in verband met de verlening van Diensten geblokkeerd en vervolgens direct verwijderd of geanonimiseerd nadat de individuele verlening van Diensten is voltooid, behoudens de volgende uitzonderingen:

·         Aanmeldings- en inloggegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst (d.w.z. maximaal zeven jaar)

·         Online Spraakherkenning: Spraaksamples en GPS-gegevens (zie 4.2.2 hierboven) worden tot 90 dagen opgeslagen

·         Kia Live: GPS-gegevens en Dienst-ID (zie 4.2.1 hierboven) worden tot 93 dagen opgeslagen

8.3.    Beëindiging van account: Als u ervoor kiest om uw gebruik van de Diensten te beëindigen (bijv. door de respectievelijke voorkeuren in de Kia Connect App in te stellen) en/of het gebruik van uw Kia Connect-account te beëindigen (bijv. door de respectievelijke voorkeuren in de Head Unit in te stellen) worden alle persoonsgegevens die gerelateerd zijn aan uw Kia Account geblokkeerd en vervolgens verwijderd zoals hierboven is beschreven.