Právní ujednání k účtu Kia Connect

Uživatelské podmínky

 • 1. Rozsah platnosti

 • Tyto uživatelské podmínky („uživatelské podmínky“) platí pro používání aplikace Kia Connect („aplikace Kia Connect“) a určitých funkcí v rámci služby Kia Connect („služba“) prostřednictvím ovládacího panelu vozidla („ovládací panel“). Poskytovatelem této služby je německá společnost Kia Connect GmbH, zapsaná do obchodního rejstříku pod číslem HRB 112541, se sídlem Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanem, e-mail: info@kia-connect.eu („Kia“ nebo „my“), uživatelem jste Vy („uživatel“ nebo „Vy“).
  S případnými dotazy týkajícími se přímo nebo nepřímo těchto uživatelských podmínek se můžete obracet na naše zákaznické call centrum:

  Kia Connect GmbH
  e-mail: info@kia-connect.eu
  Poštovní adresa: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanem
  [Technickou podporu si v případě potřeby vyžádáte kontaktním formulářem: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/]
  Informace o shromažďování a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s poskytováním služby najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro aplikaci Kia Connect.

 • 2. Způsoby používání služby

 • 2.1. Službu je možno používat prostřednictvím aplikace Kia Connect a/nebo ovládacího panelu vozidla. Uživatelé, kteří budou službu používat prostřednictvím aplikace Kia Connect, budou potřebovat uživatelský účet Kia a budou si aplikaci Kia Connect muset propojit minimálně s jedním vozem značky Kia. Uživatelé, kteří budou službu používat prostřednictvím ovládacího panelu, se nebudou muset registrovat a nebudou potřebovat uživatelský účet Kia.
  2.2. Pro používání služby prostřednictvím aplikace Kia Connect může být potřeba internetové připojení nebo přístup k jiným telekomunikačním službám. Na telekomunikační služby, které mohou být pro používání služby prostřednictvím aplikace Kia Connect potřeba, se tyto uživatelské podmínky nevztahují. Jejich používání (včetně uživatelských poplatků) podléhá samostatné smlouvě uzavřené přímo s poskytovatelem telekomunikačních služeb.
  2.3. Smlouva o koupi vozidla a smlouva na poskytování služby podle uživatelských podmínek jsou dva navzájem nezávislé právní úkony z oblasti obchodního práva respektive dvě navzájem nezávislé smlouvy. Plnění jedné z nich nebude mít žádný vliv na druhou z nich a naopak. Za určitých okolností se tak může stát, že uživatel dodrží své závazky ze smlouvy o koupi vozidla, službu však využívat moci nebude. Naopak pokud by od smlouvy o koupi vozidla se zpětným účinkem odstoupil, mohli bychom smlouvu na poskytování služby v souvislosti s tímto vozidlem podle odstavce vypovědět 9.4.
  2.4. Všechny smlouvy mezi společností Kia a uživatelem se uzavírají v příslušném národním a anglickém jazyce. Uživatel bude mít text uzavřené smlouvy k dispozici v aplikaci Kia Connect a/nebo na ovládacím panelu.

 • 3. Rozsah služby

 • 3.1. Aplikace Kia Connect a příslušně aktivovaný ovládací panel Vám umožní přístup k následujícím funkcím služby, jejichž podrobný popis najdete též v těchto uživatelských podmínkách:
  3.1.1. funkce dostupné prostřednictvím aplikace Kia Connect
  3.1.1.1. Úvodní menu s mapou a vyhledáváním
  3.1.1.2. Dálkové ovládání klimatizace
  3.1.1.3. Dálkové ovládání nabíjení
  3.1.1.4. Dálkové ovládání dveří
  3.1.1.5. Sdílení zajímavých míst
  3.1.1.6. Vyhledání vozidla
  3.1.1.7. Přehled jízd
  3.1.1.8. Stav vozidla
  3.1.1.9. Statistické výkazy
  3.1.1.10. Diagnostika
  3.1.1.11. Upozornění na aktivitu
  3.1.1.12. Zabezpečení proti krádeži
  3.1.1.13. Přenos dat z uživatelského profilu
  3.1.1.14. Dálkové ovládání vyhřívání a ventilace sedadel (elektromobilů)
  3.1.1.15. Dálkové ovládání oken
  3.1.1.16. Navigace pro poslední míli
  3.1.1.17. Parkování v režimu Valet
  3.1.1.18. Upozornění na slabou baterii
  3.1.1.19. Upozornění na stav vozidla
  3.1.1.20. Upozornění na přítomnost pasažérů vzadu
  3.1.1.21. Upozornění na stání se zapnutým motorem
  3.1.2. Ovládací panel
  3.1.2.1. Prostřednictvím služby Kia Connect Live získáte přístup k následujícím informacím:
  • Dopravní informace: a to živé dopravní informace, které se budou používat pro výpočet ideálních tras a mapování aktuální dopravní situace; online navigace do zvoleného cíle bude přitom pracovat nejen s informacemi o vývoji dopravy v reálném čase, ale i s příslušnými historickými dopravními informacemi.
  • Živé informace o zajímavých místech: a to informace o zajímavých místech v blízkém okolí místa, ve kterém se právě zdržujete;
  • Informace o počasí: a to informace o místním počasí;
  • Informace o parkování: a to informace o parkovištích a pouličním parkování v místě, v nedalekém cíli, v zajímavém místě z výběru nebo v nedalekém centru;
  • Zajímavá místa EV (jen u elektromobilů a plug-in hybridů): a to informace o dobíjecích stanicích v blízkém okolí místa, ve kterém se právě zdržujete, včetně kapacity;
  • Autoservisy: informace o autoservisech Kia v blízkém okolí místa, ve kterém se právě zdržujete; a
  • Upozorňování na radar/nebezpečnou zónu (v zemích, kde to umožňuje legislativa, viz odstavec 15): upozorňování na místa častých nehod a varování před místy vážných nehod a radarovými kontrolami.
  3.1.2.2. Online hlasové ovládání umožňuje uživateli ovládat službu Kia Live mluvenými povely a diktovat do připojeného mobilního zařízení textové zprávy. Online hlasové ovládání funguje na bázi online prostředí. Za účelem dalšího zlepšování služby online hlasového ovládání budeme shromažďovat a uchovávat vzorky mluveného slova uživatele a příslušné údaje GPS.
  3.1.2.3. Synchronizace osobního kalendáře s navigací umožňuje uživateli pracovat se svým osobním kalendářem i v rámci ovládacího panelu a zadávat jeho prostřednictvím do navigace potřebné cíle. Tato funkce je kompatibilní jak s kalendářem od Googlu, tak i od Applu.
  3.2. Určité funkce vyžadují shromažďování a zpracovávání lokalizačních dat (údajů GPS): úvodní menu s mapou a vyhledáváním, dálkové ovládání klimatizace (elektromobilů), dálkové ovládání nabíjení, dálkové ovládání dveří, sdílení zajímavých míst, vyhledání vozidla, přehled jízd, stav vozidla, statistické výkazy, diagnostika, upozornění na aktivitu a zabezpečení proti krádeži. Funkce aplikace bez shromažďování a zpracovávání lokalizačních dat poskytovat/používat nelze.
  3.3. Poskytované služby pro potřeby vývoje produktů a/nebo služeb v oblasti nové a tradiční mobility za účelem zajištění jejich další existence a/nebo dalšího zlepšení průběžně analyzujeme a dále zdokonalujeme. Za účelem zjišťování možností dalšího zlepšování automaticky na základě statistických a matematických modelů analyzujeme data.

 • 4. Autorská práva

 • 4.1. Celý obsah služby je vlastnictvím společnosti Kia, jejích přímých nebo nepřímých dceřiných či přidružených společností (dále nazývaných souhrnně jen jako „skupina Kia“) nebo třetích stran a jako takový je chráněn platným autorským zákonem, přičemž jsou všechna práva vyhrazena. Všechna práva ke službě, programovému vybavení, na kterém je založena, obsahu a jeho uspořádání jsou vlastnictvím skupiny Kia a příslušných poskytovatelů licencí. Službu je bez našeho výslovného písemného souhlasu zakázáno jakkoliv prodávat, distribuovat, zveřejňovat, vysílat, šířit nebo komerčně využívat. Službu je bez našeho předchozího svolení zakázáno (kompletně i částečně) reprodukovat, (elektronicky ani jinak) přenášet, upravovat, prezentovat, přeprodávat, licencovat, referencovat ani jinak využívat za veřejnými nebo komerčními účely.
  4.2. Tyto uživatelské podmínky žádným svým ustanovením neudělují licenci ani nezakládají právo na používání značek, ochranných známek, značek nebo log ve vlastnictví skupiny Kia. Skupina Kia si vyhrazuje všechna práva na své proprietární informace či materiály spojené se službou a bude tato práva případně v mezích a v souladu s platným autorským zákonem o ochranných známkách prosazovat.

 • 5. Povinnosti uživatele

 • 5.1. Při používání služby jste povinni postupovat v souladu s platnými zákony a respektovat práva třetích stran.
  5.2. Službu současně nesmíte používat nedovoleným způsobem.
  5.3. Pro využívání služby prostřednictvím ovládacího panelu platí:
  5.3.1. SIM kartu používanou jako prostředek pro přístup ke službě je zakázáno používat: (a) pro přenos mluveného slova (včetně VOIP); (b) pro přístup k veřejně adresovatelnému cíli (např. veřejné IP adrese), a to ani prostřednictvím proxy serveru, propojovací brány nebo směrovací služby; (c) jakýmkoliv způsobem, který by znamenal pokus o nabourání zabezpečení, nezávisle na tom, zda by přitom došlo k poškození nebo ztrátě dat či nikoliv; (d) jakýmkoliv způsobem, v rámci kterého by se služba nebo software používaly jako prostředek pro IRC komunikaci, sdílení souborů P2P, komunikaci BitTorrent nebo proxy server počítačové sítě; (e) způsobem obnášejícím spamování, rozesílání hromadných nevyžádaných e-mailů nebo komerčních sdělení nebo provozování otevřeného SMTP protokolu; nebo (f) jakýmkoliv způsobem vedoucím k narušení počítačové sítě.
  5.3.2. Je zakázáno zpřístupňovat výsledky srovnávacích nebo výkonnostních testů SIM karty, sítě, služby nebo jejich součástí třetím stranám.
  5.3.3. Všem, kteří budou pro naši službu využívat SIM kartu, jsou pak určeny následující informace: standard 4G/LTE (pokud jej externí poskytovatel nabízí) je možno využívat jen na příslušně kompatibilních zařízeních (tj. ovládacích panelech) podporujících příjem signálu ze sítí 4G/LTE. Tam, kde nebude možno využívat signálu sítě 4G/LTE, bude služba fungovat v rámci dostupné sítě 2G nebo 3G, pokud bude s ovládacím panelem kompatibilní.

 • 6. Bezplatný přístup

 • Službu poskytujeme bezplatně na dobu 7 let od prodeje vozidla prvnímu majiteli, tj. ode dne účinnosti první kupní smlouvy. Vyhrazujeme si právo uživatelům v budoucnu nabízet také další služby za odlišných podmínek.

 • 7. Provozní doba

 • 7.1. Vyhrazujeme si právo na kompletní nebo dílčí dočasnou nebo trvalou deaktivaci přístupu ke službě z technických a bezpečnostních důvodů (např. v případě výskytu mezer v zabezpečení) a dalších důležitých důvodů.
  7.2. Poskytování a využívání služby může být omezeno též v souvislosti s technikou mimo náš vliv. Především pak v souvislosti s dostupností datových služeb příslušných poskytovatelů. Nedostupnost sítě může vést v konkrétním případě k nedostupnosti služby v důsledku nefunkčního přenosu dat. Kromě toho může též docházet k dočasnému snížení kapacity služby při velkém vytížení služby, bezdrátových i pevných sítí a internetu.
  7.3. K narušení může dojít též zásahem vyšší moci, včetně pandemických a epidemických onemocnění, stávek, výluk a úředních nařízení, a prováděním nezbytných technických nebo jiných opatření (např. oprav, údržby, aktualizace softwaru a rozšíření) na našem systému či navazujících systémech jiných operátorů, poskytovatelů obsahu a síťových operátorů v souvislosti se zajištěním řádného fungování služby anebo v zájmu vylepšení.
  7.4. O deaktivaci, omezení nebo narušení přístupu ke službě způsobem popsaným v odstavci 7 Vás budeme v rámci možností předem informovat, a to s uvedením důvodu deaktivace, omezení či narušení.

 • 8. Ochrana osobních údajů

 • Informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje v souvislosti s poskytováním služby, najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Kia Connect.
  Uživatel je povinen o aktivní službě informovat případné další uživatele/řidiče svého vozidla. Především pak o úkonech v rámci zpracovávání dat popsaných v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro aplikaci a o skutečnosti, že s využíváním služby je spojeno nezbytné shromažďování a zpracování lokalizačních údajů (údajů GPS).

 • 9. Platnost, ukončení

 • 9.1. Právo používat službu vzniká dnem prodeje vozidla prvnímu majiteli, tj. účinností první kupní smlouvy, a končí automaticky po 7 letech.
  9.2. Smlouvu o poskytování služby, a tím i právo službu používat, můžete kdykoliv ke konci kalendářního čtvrtletí ve lhůtě 6 týdnů vypovědět.
  9.3. Právo obou stran na výpověď smlouvy z podstatných důvodů zůstává nedotčeno.
  9.4. Obě strany mohou smlouvu navíc vypovědět také v případě odstoupení od kupní smlouvy na příslušné vozidlo, zpětného odkupu prodejcem nebo jiným přechodem vlastnictví zpět na prodejce, ukončení leasingové smlouvy, prodeje vozidla třetí straně, odcizení a zničení bez možnosti opravy. Výpověď nabude účinnosti doručením druhé straně. V případě prodeje nebo převodu vlastnictví k vozidlu na třetí stranu je uživatel povinen vymazat data uložená ve vozidle.
  9.5. Pro případ, že by došlo k závažnému porušení těchto uživatelských podmínek, si vyhrazujeme právo na dočasné nebo trvalé zablokování a/nebo odvolání přístupu ke službě, a pokud by došlo k závažnému porušení těchto uživatelských podmínek ze strany uživatele, právo na to tuto smlouvu vypovědět.
  9.6. Budete-li vozidlo prodávat anebo jinak na neomezenou dobu poskytovat třetí straně, pak službu v ovládacím panelu nezapomeňte deaktivovat. Tím vozidlo od aplikace Kia Connect odhlásíte, k výmazu dat z účtu aplikace Kia Connect však nedojde.

 • 10. Změny uživatelských podmínek

 • 10.1. Společnost Kia si vyhrazuje právo na smysluplné změny uživatelských podmínek a/nebo služby. O změnách uživatelských podmínek a/nebo služby bude uživatel informován. Pokud uživatel změny do 4 týdnů od obdržení oznámení písemně (např. e-mailem, faxem) neodmítne, bude se předpokládat, že s nimi souhlasí. Uživatel bude na své právo na odmítnutí změn a na důsledky jeho nevyužití výslovně upozorněn.
  10.2. Odmítne-li uživatel změny, vyhrazujeme si právo na vypovězení práva na využívání dotčené služby či služeb, a to se 6týdenní lhůtou ke konci kalendářního čtvrtletí.

 • 11. Různé

 • 11.1. Tyto uživatelské podmínky představují úplnou dohodu mezi stranami o předmětu, kterým je používání služby, a nahrazují veškeré předchozí písemné i ústní dohody mezi stranami týkající se tohoto předmětu.
  11.2. Odlišné, konfliktní nebo doplňující podmínky uživatele budou pro používání služby platit pouze s naším výslovným písemným souhlasem.
  11.3. Změny a doplňky uživatelských podmínek budou platit pouze, pokud budou sjednány a oznámeny písemnou formou (včetně e-mailu a faxu). Podmínku dodržení písemné formy bude možno zrušit též jen písemně.
  11.4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy jsme po předchozím upozornění uživatele s 6týdenním předstihem oprávněni převést kompletně nebo částečně na jiného poskytovatele. V takovém případě má uživatel právo na to smlouvu do měsíce od obdržení písemného oznámení s účinností k zamýšlenému datu převodu smlouvy na právního nástupce společnosti Kia vypovědět. Na toto právo na výpověď bude uživatel v písemném oznámení výslovně upozorněn. Pro vyloučení případných pochybností konstatujeme, že toto právo nijak neovlivňuje Vaše právo na vypovězení uživatelských podmínek ani právo na využívání služeb v průběhu 6týdenní výpovědní lhůty stanovené v odstavci 9.2.

 • 12. Zákaznický servis / stížnosti

 • 12.1. S případnými dotazy či stížnostmi se uživatelé mohou obracet na kontakty uvedené v odstavci 1.
  12.2. Evropská komise provozuje webové stránky pro online mimosoudní urovnávání sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Společnost Kia není povinna se do alternativních způsobů řešení sporů před příslušnými organizacemi na ochranu spotřebitelských zájmů zapojovat a ani se do nich nijak nezapojuje.

 • 13. Absence práva na odstoupení

 • Uživatel nemá žádné právo na to od smlouvy odstoupit. A to ani v případě, že je spotřebitelem, neboť se zde jedná o služby poskytované bezplatně.

 • 14. Odpovědnost

 • Odpovědnost je upravena lokálně, v závislosti na zemi, ve které má uživatel svůj obvyklý pobyt:

Rakousko

Společnost Kia neponese žádnou jinou odpovědnosti než (1) odpovědnost za hrubou nedbalost nebo úmysl a (2) odpovědnost za zaviněnou škodu na zdraví nebo smrt.

Belgie

14.1      Smluvní i mimosmluvní odpovědnost společnosti Kia za ztráty a škody, vzniklé na základě nebo v souvislosti se smlouvou, nebo zpoždění či přerušení poskytování služeb bude plně v souladu s platným právem a nezávisle na právním důvodu (záruce, smlouvě, bezpráví, nedbalosti či jiném důvodu, včetně latentních/skrytých vad) omezena takto:

                14.1.1        společnost Kia ponese odpovědnost za předvídatelné škody typické pro tento typ smlouvy způsobené porušením podstatných smluvních povinností;

                14.1.2        společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené porušením nepodstatných smluvních povinností nebo jiných povinností náležité péče z lehké nedbalosti; a

                14.1.3        společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za zvláštní, nepřímé nebo následné škody včetně, ale nikoliv výhradně ztráty přístupu, dat, zisku, úspor, příležitosti, goodwillu, ani za nároky třetích stran (a to ani v případě, že společnost Kia bude na hrozící škodu předem upozorněna).

14.2      Shora uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na (i) povinné zákonné odpovědnosti (jako např. odpovědnost za vady výrobků), (ii) odpovědnost za úrazy nebo smrt způsobené konáním nebo nekonáním společnosti Kia, (iii) odpovědnost za podvodné jednání nebo jednání z hrubé nedbalosti, ani (iv) jinou odpovědnost, jejíž omezení nebo vyloučení zákon neumožňuje. Omezení odpovědnosti se nevztahuje ani na případnou konkrétní záruku poskytovanou společností Kia.

Česká republika

14.1      Smluvní a zákonná odpovědnost společnosti Kia za škody vzniklé z lehké nedbalosti bude nezávisle na právním důvodu omezena takto:

a)     společnost Kia ponese odpovědnost za předvídatelné škody typické pro tento typ smlouvy způsobené porušením smluvních povinností;

b)    společnost Kia neponese odpovědnost za případné nepřímé škody způsobené využíváním služby.

14.2      Shora uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na povinné zákonné odpovědnosti, zejména na odpovědnost za hrubou nedbalost nebo úmyslné pochybení, újmu na přirozených právech fyzických osob či odpovědnost za vady výrobků. Omezení odpovědnosti se nevztahuje ani na slabší strany ve smyslu odstavce ust. § 433 odst. 2 českého občanského zákoníku ani na případnou konkrétní záruku poskytovanou společností Kia.

14.3      Odstavce 14.1 a 14.2 platí analogicky též pro odpovědnost společnosti Kia za zbytné výdaje.

14.4      Uživatel je povinen vyvinout přiměřené úsilí za účelem prevence a minimalizace škod.

Francie

14.1      Smluvní odpovědnost společnosti Kia za škody z lehké nedbalosti bude omezena takto:

                14.1.1        společnost Kia ponese odpovědnost za předvídatelné škody typické pro tento typ smlouvy způsobené porušením smluvních povinností;

                14.1.2        společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za případné nepřímé škody způsobené využíváním služby;

                14.1.3        společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí (tj. událostmi mimo vliv společnosti Kia, jež nebylo ke dni uzavření smlouvy možno rozumně předvídat).

14.2      Shora uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na povinné zákonné odpovědnosti, jako zejména na odpovědnost za hrubou nedbalost a/nebo úmyslné pochybení, odpovědnost za vady výrobků a odpovědnost za úrazy. Omezení odpovědnosti se nevztahuje ani na případnou konkrétní záruku poskytovanou společností Kia.

14.3      Odstavce 14.1 a 14.2 platí analogicky též pro odpovědnost společnosti Kia za zbytné výdaje.

Německo

14.1      Smluvní a zákonná odpovědnost společnosti Kia za škody vzniklé z lehké nedbalosti bude nezávisle na právním důvodu omezena takto:

                14.1.1        společnost Kia ponese odpovědnost za předvídatelné škody typické pro tento typ smlouvy způsobené porušením podstatných smluvních povinností;

                14.1.2        společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za případné porušení jiných povinností náležité péče z lehké nedbalosti.

14.2      Shora uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na povinné zákonné odpovědnosti, jako zejména na odpovědnost za úmyslné pochybení, odpovědnost vyplývající z německého zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (Produkthaftungsgesetz) ani odpovědnost za zaviněné úrazy. Omezení odpovědnosti se nevztahuje ani na případnou konkrétní záruku poskytovanou společností Kia.

14.3      Odstavce 14.1 a 14.2 platí analogicky též pro odpovědnost společnosti Kia za zbytné výdaje.

14.4      Uživatel je povinen vyvinout přiměřené úsilí za účelem prevence a minimalizace škod.

14.5      Společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za využívání upozornění na rychlostní radarovou kontrolu/nebezpečnou zónu, které je podle § 23 odst. 1c německého zákona o provozu na pozemních komunikacích („StVO“) zakázáno (viz odst. 15).

14.6      14.6. Společnost TomTom Global Content B.V. neponese žádnou odpovědnost za využívání upozornění na rychlostní radarovou kontrolu/nebezpečnou zónu, které je podle ust. § 23 odst. 1c německého zákona o provozu na pozemních komunikacích („StVO“) zakázáno (viz odst. 15).

Maďarsko

14.1      Smluvní i mimosmluvní odpovědnost společnosti Kia za ztráty a škody, vzniklé na základě nebo v souvislosti se smlouvou, nebo za zpoždění či přerušení poskytování služeb bude plně v souladu s platným právem a nezávisle na právním důvodu (záruce, smlouvě, bezpráví, nedbalosti či jiném důvodu, včetně latentních/skrytých vad), omezena takto:

                14.1.1        společnost Kia ponese odpovědnost za předvídatelné škody typické pro tento typ smlouvy způsobené porušením podstatných smluvních povinností;

                14.1.2        společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené porušením nepodstatných smluvních povinností ani porušením jiné povinnosti náležité péče z lehké nedbalosti; a

                14.1.3        společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za zvláštní, nepřímé nebo následné škody včetně, ale nikoliv výhradně, ztráty přístupu, dat, zisku, úspor, příležitosti, goodwillu, ani za nároky třetích stran (a to ani v případě, že společnost Kia bude na hrozící škodu předem upozorněna).

14.2      Shora uvedené omezení odpovědnosti se nebude vztahovat na případnou konkrétní záruku poskytovanou společností Kia. Těmito uživatelskými podmínkami nebude nijak omezena ani vyloučena odpovědnost společnosti Kia za (i) smrt nebo úraz z nedbalosti na straně společnosti Kia nebo jejích zaměstnanců či jí pověřených subjektů plnění; ii) úmyslné pochybení; iii) porušení povinností vyplývajících z pravidel veřejného pořádku; ani (iv) všechny další případy, ve kterých omezení nebo vyloučení odpovědnosti společnosti Kia zákon neumožňuje.

Itálie

14.1      Odpovědnost společnosti Kia za škody z lehké nedbalosti bude omezena takto:

                14.1.1        společnost Kia ponese odpovědnost za předvídatelné škody typické pro tento typ smlouvy způsobené porušením podstatných smluvních povinností;

                14.1.2        společnost Kia neponese odpovědnost za případné porušení jiných povinností náležité péče z lehké nedbalosti.

14.2      Shora uvedené omezení odpovědnosti se nebude vztahovat na případnou konkrétní záruku poskytovanou společností Kia. Těmito uživatelskými podmínkami nebude nijak omezena ani vyloučena odpovědnost společnosti Kia za (i) smrt nebo úraz z nedbalosti na straně společnosti Kia nebo jejích zaměstnanců či jí pověřených subjektů plnění; ii) hrubá nedbalost nebo úmyslné pochybení; iii) porušení povinností vyplývajících z pravidel veřejného pořádku; ani (iv) všechny další případy, ve kterých omezení nebo vyloučení odpovědnosti společnosti Kia zákon neumožňuje.

14.3      Odstavce 14.1 a 14.2 platí analogicky též pro odpovědnost společnosti Kia za zbytné výdaje.

14.4      Uživatel je povinen vyvinout přiměřené úsilí za účelem prevence a minimalizace škod.

Nizozemsko

14.1      Společnost Kia neponese v rámci příslušně platných právních předpisů žádnou odpovědnost za škody vzniklé na základě nebo v souvislosti se smlouvou na poskytování služeb nebo službami samotnými. Toto se však nebude vztahovat na odpovědnost za hrubou nedbalost nebo úmyslné pochybení výkonného vedení společnosti Kia.

14.2      Uživatel je povinen vyvinout přiměřené úsilí za účelem prevence a minimalizace škod.

Norsko

14.1       Smluvní a zákonná odpovědnost společnosti Kia za škody vzniklé z lehké nedbalosti bude nezávisle na právním důvodu omezena takto:

                14.1.1        společnost Kia ponese odpovědnost za předvídatelné škody typické pro tento typ smlouvy způsobené porušením podstatných smluvních povinností;

                14.1.2        společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za případné porušení jiných povinností náležité péče z lehké nedbalosti.

                14.1.3        odpovědnost společnosti Kia bude limitována částkou 5 000 NOK za událost.

14.2      Shora uvedené omezení odpovědnosti se nebude nevztahovat na případnou povinnou zákonnou odpovědnost, včetně odpovědnosti vyplývající z norského zákona o odpovědnosti za vady výrobků. Omezení odpovědnosti se navíc nebude vztahovat na případnou konkrétní záruku poskytovanou společností Kia.

Polsko

14.1      Společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za skutečné ztráty a/nebo ztráty na zisku, s výjimkou případů způsobených úmyslným pochybením společnosti Kia.

14.2      Shora uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na povinné zákonné odpovědnosti, jako zejména na odpovědnost za úmyslné pochybení, odpovědnost vyplývající z polského zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów), odpovědnost za nebezpečné výrobky podle polského občanského zákoníku (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny) ani odpovědnost za zaviněné úrazy.

Irská republika

14.1      Společnost Kia odpovídá za způsobené předvídatelné ztráty a škody. Nedodrží-li společnost Kia tyto uživatelské podmínky, bude odpovídat za ztrátu nebo škodu způsobenou uživateli jakožto předvídatelný důsledek porušení smlouvy ze strany společnosti Kia nebo nezajištění náležité péče a kompetence, nebude však odpovídat za žádné nepředvídatelné ztráty nebo škody. Ztráty či škody jsou předvídatelné, pokud je zřejmé, že vzniknou nebo pokud obě strany v okamžiku uzavírání smlouvy věděly, že mohou vzniknout.

14.2      Společnost Kia nevylučuje ani neomezuje odpovědnost vůči uživateli, pokud by to bylo v rozporu se zákonem. To se týká odpovědnosti: za smrt nebo úraz způsobené nedbalostí společnosti Kia nebo nedbalostí jejích zaměstnanců, subjektů zajišťujících plnění nebo subdodavatelů ani za podvod či úmyslné klamání.

14.3      Společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za obchodní ztráty. Služba je určena pouze pro soukromé použití. Budete-li produkty využívat za účelem komerce, obchodu nebo dalšího prodeje, neponese společnost Kia žádnou odpovědnost za ušlý zisk, ušlý obchod, narušení obchodu nebo ušlou obchodní příležitost.

Slovensko

14.4      Smluvní a zákonná odpovědnost společnosti Kia za škody (zejména za skutečné ztráty a ušlý zisk) bude plně v souladu s platným slovenským právem a nezávisle na právním důvodu příslušně omezena. Společnost Kia ponese odpovědnost pouze za škody, u kterých v průběhu plnění smlouvy na základě faktů, které jí byly známy nebo při vynaložení náležité péče měly být známy, předvídala nebo mohla předvídat, že by mohly porušením povinností vzniknout.

14.1      Shora uvedené omezení se nevztahuje na povinnou zákonnou odpovědnost. Omezení odpovědnosti se nevztahuje ani na případnou konkrétní záruku poskytovanou společností Kia.

14.2      Uživatel je povinen vyvinout přiměřené úsilí za účelem prevence a minimalizace škod.

Španělsko

14.5      Společnost Kia nijak neomezuje svoji povinnou zákonnou odpovědnost, která zahrnuje mj. odpovědnost za úmyslné pochybení a zaviněné úrazy.

14.1      Odstavec 14.1 platí příslušně pro odpovědnost společnosti Kia za zbytné výdaje.

Švédsko

14.6      Kia neponese žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé ztráty nebo škody nezpůsobené úmyslným pochybením nebo hrubou nedbalostí.

14.1      Shora uvedené omezení odpovědnosti se nevztahuje na povinné zákonné odpovědnosti; jako zejména na odpovědnost za úmyslné pochybení, odpovědnost vyplývající ze švédského zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (Produktansvarslagen) ani odpovědnost za zaviněné úrazy. Omezení odpovědnosti se nebude vztahovat ani na případnou konkrétní záruku poskytovanou společností Kia.

14.2      Odstavce 14.1 a 14.2 platí analogicky též pro odpovědnost společnosti Kia za zbytné výdaje.

14.3      Uživatel je povinen vyvinout přiměřené úsilí za účelem prevence a minimalizace škod.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

14.7      Společnost Kia odpovídá za způsobené předvídatelné ztráty a škody. Nedodrží-li společnost Kia tyto uživatelské podmínky, bude odpovídat za ztrátu nebo škodu způsobenou uživateli jakožto předvídatelný důsledek porušení smlouvy ze strany společnosti Kia nebo nezajištění náležité péče a kompetence, nebude však odpovídat za žádné nepředvídatelné ztráty nebo škody. Ztráty či škody jsou předvídatelné, pokud je zřejmé, že vzniknou nebo pokud obě strany v okamžiku uzavírání smlouvy věděly, že mohou vzniknout.

14.1      Společnost Kia nevylučuje ani neomezuje odpovědnost vůči uživateli, pokud by to bylo v rozporu se zákonem. To se týká odpovědnosti za smrt nebo úraz způsobené nedbalostí společnosti Kia nebo nedbalostí jejích zaměstnanců, subjektů zajišťujících plnění nebo subdodavatelů, odpovědnosti za podvod či úmyslné klamání, za porušení zákonných práv uživatele ve vztahu ke službám včetně práva na obdržení služeb poskytovaných s rozumnou kompetencí a pečlivostí.

14.2      Společnost Kia neponese žádnou odpovědnost za obchodní ztráty. Služba je určena pouze pro soukromé použití. Budete-li produkty využívat za účelem komerce, obchodu nebo dalšího prodeje, neponese společnost Kia žádnou odpovědnost za ušlý zisk, ušlý obchod, narušení obchodu nebo ušlou obchodní příležitost.

 • 15. Místní právní úpravy

 • Následující tabulka obsahuje přehled právních úprav, které platí v závislosti na tom, kde má uživatel svůj obvyklý pobyt.

Belgie

Poslední věta odstavce 4.1 bude platit v tomto upraveném znění:

Aniž by byla dotčena povinná práva vyplývající z platných právních předpisů, nebude uživateli dovoleno službu bez našeho předchozího souhlasu (zcela ani po částech) jakkoliv reprodukovat, (elektronicky ani jinak) přeposílat, modifikovat, prezentovat, dodávat, licencovat, referencovat nebo jinak využívat za veřejným nebo komerčním účelem.

První věta odstavce 11.4 1 bude platit v tomto upraveném znění:

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy jsme po předchozím upozornění uživatele s 6týdenním předstihem oprávněni převést kompletně nebo částečně na jiného poskytovatele, a to, pokud postoupením nedojde ke snížení záruk pro uživatele jakožto spotřebitele, bez jeho souhlasu.

Odstavec 13 bude platit v tomto upraveném znění:

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že se smlouva začíná platit s jeho souhlasem založením uživatelského účtu Kia (pro aplikaci Kia Connect) a přijetím těchto uživatelských podmínek, čímž současně uznává, že ztrácí právo na odstoupení, v souladu s článkem VI.53,13° belgického obchodního zákoníku.

Česká republika

Odstavec 12.2 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Spotřebitelé jsou oprávněni nejen podat žalobu k českým soudům nebo soudům jiné jurisdikce, ale i v souladu s platnými zákony řešit případné spotřebitelské spory vyplývající ze smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se smlouvou, podléhající těmto uživatelským podmínkám, alternativním postupem prostřednictvím uznávaného smírčího orgánu. Aktuální seznam uznávaných alternativních smírčích orgánů a další informace o postupu při alternativním řešení sporů najdete na webových stránkách České obchodní inspekce: https://www.adr.coi.cz.

Žalobu k alternativnímu smírčímu orgánu je možno podat i prostřednictvím online platformy na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Odstavec 13 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Uživatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva na poskytování služby začíná platit s jeho souhlasem přijetím těchto uživatelských podmínek, čímž současně uznává, že ztrácí právo na odstoupení, v souladu s odstavcem 1837 českého občanského zákoníku.

Německo

Odstavec 3.1.2.1 se doplňuje tímto zněním:

·         Výslovně se upozorňuje na to, že § 23 odst. 1c německého zákona o provozu na pozemních komunikacích (Straßenverkehrsordnung, „StVO“) zakazuje používání upozornění na rychlostní radarovou kontrolu na německých silnicích. Při používání služby jste povinni mít upozornění na rychlostní radarovou kontrolu vypnuté, postupovat v souladu s platnými zákony a respektovat práva třetích stran.

Maďarsko

Uživatelské podmínky se sjednávají v elektronické podobě. Uživatelské podmínky se sjednávají aktivací služby stiskem tlačítka „SOUHLASÍM“. Uživatelské podmínky se nesjednávají písemně a uživatel si je bude moci uložit, otevírat a reprodukovat na datovém nosiči nebo elektronickém médiu. Všem právně závazným prohlášením bude předcházet zajištění technických prostředků pro identifikaci a případnou opravu chybného zadání elektronickou cestou.

Odstavec 12.2 neplatí, pokud se u uživatele jedná o spotřebitele.

Nizozemsko

Odstavec 10.1 se doplňuje tímto zněním:

Společnost Kia si vyhrazuje právo na smysluplné změny uživatelských podmínek a/nebo služby. Uživatel bude o změnách uživatelských podmínek a/nebo služby informován. Změny vstoupí v platnost po uplynutí 6 týdnů od doručení příslušného oznámení uživateli.

Polsko

Odstavec 13 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Uživatel nemá žádné právo na to od smlouvy odstoupit. A to ani v případě, že je spotřebitelem, protože využívání aplikace Kia Connect a služby spočívá v dodávání digitálního obsahu společností Kia bez záznamu na trvanlivé médium. Spotřebitelé berou na vědomí a souhlasí s tím, že stažením aplikace Kia Connect dávají svolení k okamžitému zahájení plnění smlouvy ze strany společností Kia, a že nemají žádné právo na odstoupení.

 • Popis služeb a funkcí poskytovaných prostřednictvím aplikace Kia Connect

 • 1. Dálkové ovládání
  1.1. Dálkové ovládání klimatizace (elektromobilů): tato funkce umožňuje uživateli stav klimatizace elektromobilu prostřednictvím aplikace Kia Connect nejen na dálku kontrolovat, ale i plánovat, a to včetně rozmrazování.
  1.2. Dálkové ovládání nabíjení (elektromobilů a plug-in hybridů): tato funkce umožňuje uživateli nabíjení baterie elektromobilu a plug-in hybridu prostřednictvím aplikace Kia Connect nejen na dálku zapínat a vypínat, ale i plánovat.
  1.3. Dálkové ovládání dveří: tato funkce umožňuje uživateli prostřednictvím speciálních uživatelských rozhraní na dálku zamykat/odemykat dveře vozidla. Zamykat a odemykat je přitom možno jen všechny dveře najednou. Tato funkce je z preventivních důvodů a za účelem zajištění řádného zabezpečení vozidla chráněna kontrolními mechanismy. Využijete-li, když si nebudete jisti, zda jste vozidlo opravdu zamkli.
  1.4. Přenos dat z uživatelského profilu: tato funkce umožňuje uživateli prostřednictvím aplikace Kia Connect kontrolovat nastavení vozidla a v případě potřeby upravovat. Nastavení si může zazálohovat a v případě potřeby přenést do jiného vozidla.
  1.5. Dálkové ovládání vyhřívání a ventilace sedadel (elektromobilů): tato funkce umožňuje uživateli na dálku ovládat vyhřívání a ventilaci předních a zadních sedadel elektromobilu.
  1.6. Dálkové ovládání oken: tato funkce umožňuje uživateli na dálku ovládat okna vozidla.
  2. Geografický informační systém (GIS)
  2.1. Sdílení zajímavých míst: tato funkce umožňuje uživateli odeslat vyhledaný cíl - tzv. bod zájmu či zajímavé místo - rovnou do navigace vozidla, kde se hned po nastartování také spolu se všemi lokalizačními údaji zobrazí.
  2.2. Vyhledání vozidla: tato funkce umožňuje uživateli lokalizovat vozidlo. Po vyhledání se poloha vozidla vyznačí na mapě aplikace Kia Connect.
  2.3. Přehled jízd: tato funkce eviduje základní informace o každé absolvované jízdě, tedy datum a čas, průměrná a nejvyšší rychlost, absolvované vzdálenost a čas jízdy.
  2.4. Navigace pro poslední míli: tato funkce umožňuje uživateli pokračovat po zaparkování vozidla v případě potřeby na cestě do cíle podle navigace pěšky.
  2.5. Parkování v režimu Valet: pokud uživatel aktivuje tento režim a svěří řízení někomu jinému, bude mít možnost sledovat polohu vozidla, čas posledního vypnutí zapalování, čas jízdy, absolvovanou vzdálenost a nejvyšší rychlost.
  3. Upozornění na aktivitu
  3.1. Stav vozidla: tato funkce umožňuje uživateli ověřit si prostřednictvím aplikace Kia Connect stav vozidla:
  3.1.1. stav dveří
  3.1.2. stav kufru/kapoty
  3.1.3. stav klimatizace
  3.1.4. informace o dobíjení baterie, stav nabíjecího konektoru, stav dobíjení (elektromobilu)
  3.1.5. stav paliva
  3.1.6. stav vyhřívání a ventilace sedadel
  3.1.7. stav oken
  3.1.8. stav střešního okna
  3.1.9. stav 12V baterie
  3.1.10. stav světel
  3.2. Statistické výkazy: aplikace Kia Connect vytváří také pravidelné výkazy. Ty obsahují nejen informace o technickém stavu vozidla, ale i charakteristice jízdy. Uživatel se z protokolu dozví, zda s vozidlem není nějaký problém vyžadující servis nebo opravu, případně nakolik závažný a spěšný je a jak by uživatel měl postupovat.
  3.3. Diagnostika: tato funkce spočívá v automatickém autodiagnostickém procesu. Po nastartování vozidla provede vozidlo automaticky diagnostickou kontrolu (tzv. diagnostický poruchový kód – Diagnostics Trouble Code – DTC). V případě zjištění chyby vygeneruje tato funkce hlášení obsahující popis chyby, závažnost a doporučené opatření.
  4. Upozornění na aktivitu & zabezpečení
  4.1. Upozornění na aktivitu: tato funkce hlídá stav vozidla a v případě potřeby varuje. Otevře-li se například po vypnutí zapalování v autě okno, dostane uživatel do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.
  4.2. Zabezpečení proti krádeži (u vozidel vybavených systémem zabezpečovacím systémem): tato funkce hlídá stav systému zabezpečení vozidla proti krádeži a v případě potřeby varuje. Spustí-li se poplašné zařízení zabezpečovacího systému, dostane uživatel do aplikace Kia Connect příslušné
  4.3 Upozornění na slabou baterii: tato funkce hlídá stav baterie. Poklesne-li stav 12V baterie pod určitou hodnotu, dostane uživatel do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.

  4.4. Upozornění na přítomnost pasažérů vzadu: tato funkce hlídá stav vozidla a v případě potřeby varuje. Bude-li na zadních sedadlech zaregistrován pohyb, dostane uživatel do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.
  4.5. Upozornění na stání se zapnutým motorem: tato funkce hlídá stav vozidla a v případě potřeby varuje. Otevřou-li se ve stavu s řadicí pákou v parkovací poloze a běžícím motorem dveře, dostane uživatel do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 • 1. Úvodem

 • Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů německé společnosti Kia Connect GmbH, zapsané v obchodním rejstříku pod číslem HRB 112541, („Kia“ nebo „my“) se vztahuje na shromažďování a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb Kia Connect („služby“) prostřednictvím aplikace Kia Connect („aplikace Kia Connect“) a/nebo ovládacího panelu vozidla („ovládací panel“). Společnost Kia respektuje zásady ochrany soukromí a zpracovává osobní údaje výhradně v soulau s platnými právními předpisy a nařízeními týkajícími se ochrany soukromí.
  Znění tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů může být v případě potřeby kdykoliv upraveno a/nebo doplněno. Úpravy a/nebo doplňky si může vyžádat zejména implementace nových technologií anebo zavedení nových služeb. Případné úpravy budou zveřejněny na webu, v aplikaci Kia Connect a/nebo na ovládacím panelu.

 • 2. Správce

 • Správcem odpovědným za osobní údaje shromažďované a zpracovávané v souvislosti s poskytováním služeb je společnost Kia Connect GmbH.

 • 3. Kontaktní místo a pověřenec pro ochranu osobních údajů

 • 3.1. S případnými dotazy týkajícími se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů či způsobu uplatňování svých práv můžete telefonicky kontaktovat naše zákaznické středisko:
  Kia Connect GmbH
  e-mail: info@kia-connect.eu
  Poštovní adresa: Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanem

  Technickou podporu si v případě potřeby vyžádáte kontaktním formulářem: https://connect.kia.com/eu/customer-support/contact-form/
  Alternativně můžete také kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:
  e-mail: dpo@kia-connect.eu
  Poštovní adresa: Datenschutzbeauftragter (Pověřenec pro ochranu osobních údajů), Theodor-Heuss-Allee 11, 60486 Frankfurt nad Mohanem

 • 4. Účely, právní základ a kategorie osobních údajů

 • Ke shromažďování a zpracovávání osobních údajů uživatelů v souvislosti se službami dochází pouze v rozsahu nezbytně nutném pro uzavření či plnění smlouvy o poskytování služeb (čl. 6 (1) b) GDPR), nebo pokud je to v našem oprávněném zájmu (čl. 6 (1) f) GDPR). Podrobnější informace o službách aplikace najdete v příslušném popisu v Uživatelských podmínkách společnosti Kia Connect. Přehled shromažďovaných (osobních) údajů najdete v odstavci 4. Ke shromažďování dochází přímo v aplikaci Kia Connect a/nebo společností Kia Connect, a také zpracování probíhá výhradně v souvislosti s poskytováním služeb.
  Poskytované služby pro potřeby vývoje produktů a/nebo služeb v oblasti nové a tradiční mobility za účelem zajištění jejich další existence a/nebo dalšího zlepšení průběžně analyzujeme a dále zdokonalujeme. Za účelem zjišťování možností dalšího zlepšování automaticky na základě statistických a matematických modelů analyzujeme data.
  Data z odstavce 4 (kromě osobních údajů VCRM) jsou pro poskytování služeb nezbytně nutná. Bez těchto informací službu poskytovat nelze.
  Ke zpracovávání osobních údajů za jinými účely dochází pouze na základě případných zákonných povinností (např. postoupení soudům a dalším orgánům činným v trestním řízení), s Vaším explicitním souhlasem nebo v souladu s platnými právními normami. O zpracovávání za jiným účelem Vás budeme v rámci možností příslušně informovat. Bez předchozího výslovného upozornění nebudeme v souvislosti se službami využívat žádné automatizované rozhodovací procesy ani jakkoliv profilovat.
  Bude-li aplikaci Kia Connect propojenou s Vaším vozidlem používat ještě někdo další, bude si s její pomocí (díky službě „Vyhledání vozidla“) moci zjistit, kde se vozidlo právě nachází, a to i když s ním právě někam pojedete. Ovšem pouze, pokud bude sám ve vzdálenosti max. tří kilometrů od vozidla. Nebude si však moci zjistit, po jaké trase právě jedete.

 • 4.1. Aplikace Kia Connect

 • 4.1.1. Registrace uživatelů aplikace Kia Connect: aplikace Kia Connect je vyhrazena registrovaným uživatelům disponujícím příslušným uživatelským účtem („účet Kia“). Propojení koncového zařízení s aplikací Kia Connect a vozidlem předchází ověření určitých povinných údajů.
  V této souvislosti dochází v zájmu uzavření a/nebo plnění smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem aplikace ke zpracovávání potřebných osobních údajů následujících kategorií: e-mailová adresa, jméno a příjmení, heslo, datum narození, mobilní číslo, ověřovací PIN, Car ID, aktivační kód.
  4.1.2. Přihlašování uživatelů do aplikace: uživatelé se do aplikace Kia Connect musí přihlašovat. Teprve po přihlášení bude možno s aplikací pracovat, tedy například zadávat do ní vozidla značky Kia anebo je naopak odstraňovat.
  V této souvislosti dochází v zájmu plnění smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem aplikace ke zpracovávání potřebných osobních údajů následujících kategorií: e-mailová adresa a heslo.
  4.1.3. Úvodní menu s mapou a vyhledáváním: na mapě je vždy vyznačena Vaše aktuální poloha. Zde si lze také vyhledávat cíle z určitých kategorií (zajímavá místa nebo-li tzv. body zájmu).
  V této souvislosti dochází v zájmu plnění smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem aplikace ke zpracovávání potřebných osobních údajů následujících kategorií: údaje GPS, vyhledávané pojmy, jazyková verze mobilu.
  4.1.4. Přístup pomocí Touch ID a Face ID (iOS) nebo otiskem prstu a rozpoznáním obličeje (Android): V aplikaci si lze určité funkce otevírat pomocí ID a Face ID (iOS) nebo otiskem prstu a rozpoznáním obličeje (Android). Biometrická data se přitom ukládají jen na mobilní telefon, nikam se neposílají a my k nim nemáme žádný přístup. Naše aplikace dostává pouze od systému Vašeho mobilního telefonu informaci o úspěšné biometrické identifikaci. Odemykání pomocí Touch ID a Face ID (iOS) nebo otiskem prstu a rozpoznáním obličeje (Android) si můžete v příslušném nastavení aplikace kdykoliv deaktivovat.
  V této souvislosti dochází v zájmu plnění smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem aplikace ke zpracovávání potřebných osobních údajů následujících kategorií: obličejové snímky, data otisků prstů.
  4.1.5. Dálkové ovládání klimatizace: tato funkce umožňuje uživateli stav klimatizace elektromobilu prostřednictvím aplikace Kia Connect nejen na dálku kontrolovat, ale i plánovat, a to včetně odmrazování.
  V této souvislosti dochází v zájmu plnění smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem aplikace ke zpracovávání potřebných osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, datum a čas přístupu, údaje GPS, stav tachometru, informace o stavu vozidla (stav klimatizace, stav motoru, stav dveří/kufru/oken/kapoty).
  4.1.6. Dálkové ovládání nabíjení: tato funkce umožňuje uživateli nabíjení baterie elektromobilu prostřednictvím aplikace Kia Connect nejen na dálku zapínat a vypínat, ale i plánovat.
  V této souvislosti dochází v zájmu plnění smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem aplikace ke zpracovávání potřebných osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, datum a čas přístupu, údaje GPS, stav tachometru, informace o stavu vozidla (stav klimatizace, stav motoru, stav dveří/kufru/oken/kapoty, tlak pneumatik, stav brzdové kapaliny/motorového oleje, informace o dobíjení, informace o zatížení rezervy, doba trvání dobíjení, typ nabíjecího konektoru).
  4.1.7. Dálkové ovládání dveří: tato funkce umožňuje uživateli prostřednictvím speciálních uživatelských rozhraní na dálku zamykat/odemykat dveře vozidla. Zamykat a odemykat je přitom možno jen všechny dveře najednou. Tato funkce je z preventivních důvodů a za účelem zajištění řádného zabezpečení vozidla chráněna kontrolními mechanismy. Využijete-li, když si nebudete jisti, zda jste vozidlo opravdu zamkli.
  V této souvislosti dochází v zájmu plnění smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem aplikace ke zpracovávání potřebných osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, datum a čas přístupu, údaje GPS, stav tachometru, informace o stavu vozidla (stav klimatizace, stav motoru, stav dveří/kufru/oken/kapoty, tlak pneumatik, stav převodovky/sedadel, stav paliva, stav brzdové kapaliny/motorového oleje).
  4.1.8. Sdílení zajímavých míst: tato funkce umožňuje uživateli odeslat vyhledaný cíl - zajímavé místo nebo-li tzv. bod zájmu - rovnou do navigace vozidla, kde se hned po nastartování také spolu se všemi lokalizačními údaji zobrazí.
  V této souvislosti dochází v zájmu plnění smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem aplikace ke zpracovávání potřebných osobních údajů následujících kategorií: údaje GPS, identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, datum a čas přístupu, informace o zajímavém místě, vyhledávané pojmy, jazyková verze mobilu.
  4.1.9. Vyhledání vozidla: tato funkce umožňuje uživateli lokalizovat vozidlo. Po vyhledání se poloha vozidla vyznačí na mapě aplikace Kia Connect.
  V této souvislosti dochází v zájmu plnění smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem aplikace ke zpracovávání potřebných osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, údaje GPS a datum a čas přístupu.
  4.1.10. Přehled jízd: tato funkce eviduje základní informace o každé absolvované jízdě, tedy datum a čas, průměrnou a nejvyšší rychlost, absolvovanou vzdálenost a čas jízdy.
  V této souvislosti dochází v zájmu plnění smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem aplikace ke zpracovávání potřebných osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, údaje GPS, datum a čas přístupu, informace o jízdě (absolvovaná vzdálenost, průměrná rychlost, nejvyšší rychlost, celková spotřeba paliva, celková spotřeba energie, spotřeba elektřiny, čistý čas, doba trvání zahřívací fáze, průměrný čas).
  4.1.11. : tato funkce umožňuje uživateli ověřit si prostřednictvím aplikace Kia Connect stav vozidla:
  4.1.11.1. stav dveří
  4.1.11.2. stav kufru/kapoty
  4.1.11.3. stav klimatizace
  4.1.11.4. informace o dobíjení baterie, stav nabíjecího konektoru, stav dobíjení (elektromobilu)
  4.1.11.5. stav paliva
  4.1.11.6. stav vyhřívání a ventilace sedadel
  4.1.11.7. stav oken
  4.1.11.8. stav 12V baterie
  4.1.11.9. stav světel
  V této souvislosti dochází v zájmu plnění smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem aplikace ke zpracovávání potřebných osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, čas a datum přístupu, údaje GPS, stav tachometru, informace o stavu vozidla (stav motoru a převodovky, stav dveří, kapoty, kufru a střešního okna, informace o stavu vyhřívání, ventilace a klimatizace (HVAC), informace o stavu baterie, paliva a dojezdu, stav technických kapalin (vody v ostřikovačích & brzdové kapaliny), pneumatik a světel, informace o stavu chytrého klíče, informace o stavu elektromobilu.
  4.1.12. Statistické výkazy: aplikace Kia Connect vytváří také pravidelné výkazy. Ty obsahují nejen informace o technickém stavu vozidla, ale i charakteristice jízdy. Uživatel se z protokolu dozví, zda s vozidlem není nějaký problém vyžadující servis nebo opravu, případně nakolik závažný a spěšný je a jak by uživatel měl postupovat.
  V této souvislosti dochází v zájmu plnění smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem aplikace ke zpracovávání potřebných osobních údajů následujících kategorií: údaje GPS, identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, čas a datum přístupu, informace o stavu vozidla (stav motoru), charakteristika jízdy (rychlost (nejvyšší a průměrná), zrychlení, absolvovaná vzdálenost, spotřeba baterie (elektromobilu)).
  4.1.13. Diagnostika: tato funkce spočívá v automatickém autodiagnostickém procesu. Tento proces (jehož výstupem jsou chybové kódy DTC) spouští vozidlo automaticky po nastartování. V případě zjištění chyby vygeneruje tato funkce hlášení obsahující popis chyby, závažnost a doporučené opatření.
  V této souvislosti dochází v zájmu plnění smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem aplikace ke zpracovávání potřebných osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, datum a čas přístupu, stav tachometru, výsledky autodiagnostického procesu, údaje GPS, informace o stavu vozidla (stav klimatizace, stav motoru, stav dveří/kufru/oken/kapoty, tlak pneumatik, stav převodovky/sedadel, stav paliva, stav brzdové kapaliny/motorového oleje, stav baterie).
  4.1.14. Upozornění na aktivitu: tato funkce hlídá stav vozidla a v případě potřeby varuje. Otevře-li se například po vypnutí zapalování v autě okno, dostane uživatel do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.
  V této souvislosti dochází v zájmu plnění smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem aplikace ke zpracovávání potřebných osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, čas a datum přístupu, údaje GPS, stav tachometru, informace o stavu vozidla (stav motoru a převodovky, stav dveří, kapoty, kufru a střešního okna, informace o stavu vyhřívání, ventilace a klimatizace (HVAC), informace o stavu baterie, paliva a dojezdu, stav technických kapalin (vody v ostřikovačích & brzdové kapaliny), pneumatik a světel, informace o stavu chytrého klíče, informace o stavu elektromobilu.
  4.1.15. Zabezpečení proti krádeži (u vozidel vybavených zabezpečovacím systémem): tato funkce hlídá stav systému zabezpečení vozidla proti krádeži a v případě potřeby varuje. Spustí-li se poplašné zařízení zabezpečovacího systému, dostane uživatel do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.
  V této souvislosti dochází v zájmu poskytování služby ke zpracovávání potřebných osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, datum a čas přístupu, údaje GPS, stav tachometru, informace o stavu vozidla (stav klimatizace, stav motoru, stav dveří/kufru/oken/kapoty, tlak pneumatik, stav převodovky/sedadel, stav paliva, stav brzdové kapaliny/motorového oleje).
  4.1.16. Údaje získávané v rámci řízení vztahů se zákazníky (VCRM): zapnete-li si funkci „Zlepšování nabídky“, budeme s Vaším implicitním souhlasem za účelem dalšího zlepšování produktů a služeb zpracovávat data týkající se výkonnosti, provozu, režimu a stavu vozidla. Svůj souhlas, který udělujete dobrovolně, můžete vypnutím funkce kdykoliv opět odvolat. Odvolání nemá vliv na zákonnost dosavadního zpracovávání osobních údajů. Shromažďované údaje po odeslání na servery naší společnosti do 7 dnů anonymizujeme. Funkce „Zlepšování nabídky“ vyžaduje z technických důvodů také aktivaci geografického informačního systému („GIS“).
  To znamená, že ke zpracovávání osobních údajů určitých kategorií dochází na základě Vámi uděleného souhlasu, a to: informace o stavu klimatizace, informace o stavu baterie, informace o stavu technických a stabilizačních systémů, informace o používání a stavu palubní desky, informace o klimatizaci a topení, informace o stavu motoru, brzd a hnací soustavy, informace o stavu jednotlivých funkcí, informace o převodovce a spotřebě, informace o systému aktivní a pasivní asistence, informace o volantu a pneumatikách, informace o motoru a nabíjení, informace o používání a stavu elektromotoru, informace o používání a stavu multimediálního systému a informace o GPS a rychlosti jízdy.
  4.1.17. Přenos dat z uživatelského profilu: tato funkce umožňuje uživateli prostřednictvím aplikace Kia Connect kontrolovat nastavení vozidla a v případě potřeby upravovat. Nastavení si může zazálohovat a v případě potřeby přenést do jiného vozidla.
  V této souvislosti dochází v zájmu poskytování služby ke zpracovávání potřebných osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, mobilní číslo, ověřovací SMS kód, uživatelský PIN, čas vytvoření, nastavení vozidla, nastavení systému, nastavení navigace, zajímavá místa a cíle z navigačního systému, profilová fotografie (pokud ji uživatel používá).
  4.1.18. Dálkové ovládání vyhřívání a ventilace sedadel (elektromobilů): tato funkce umožňuje uživateli na dálku ovládat vyhřívání a ventilaci předních a zadních sedadel elektromobilu.
  V této souvislosti dochází v zájmu poskytování služby prostřednictvím aplikace ke zpracovávání potřebných osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, čas a datum přístupu, informace o stavu vozidla (stav motoru a převodovky, stav dveří, kapoty, kufru a střešního okna, informace o stavu vyhřívání, ventilace a klimatizace (HVAC), informace o stavu baterie, paliva a dojezdu, stav technických kapalin (vody v ostřikovačích & brzdové kapaliny), pneumatik a světel, informace o stavu chytrého klíče, informace o stavu elektromobilu.
  4.1.19. Dálkové ovládání oken: tato funkce umožňuje uživateli na dálku ovládat okna vozidla.
  V této souvislosti dochází v zájmu poskytování služby ke zpracovávání potřebných osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, čas a datum přístupu, informace o stavu vozidla (stav motoru a převodovky, stav dveří, kapoty, kufru a střešního okna, informace o stavu vyhřívání, ventilace a klimatizace (HVAC), informace o stavu baterie, paliva a dojezdu, stav technických kapalin (vody v ostřikovačích & brzdové kapaliny), pneumatik a světel, informace o stavu chytrého klíče, informace o stavu elektromobilu.
  4.1.20. Navigace pro poslední míli: tato funkce umožňuje uživateli po zaparkování vozidla v případě potřeby pokračovat na cestě do cíle podle navigace pěšky.
  V této souvislosti dochází v zájmu plnění smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem aplikace ke zpracovávání potřebných osobních údajů následujících kategorií, které přitom budou shromažďovány a/nebo odesílány ovládacím panelem vozidla: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, adresa, jméno a příjmení, informace o poloze uživatele a vozidla, body na trase, čas, rychlost.
  4.1.21. Parkování v režimu Valet: pokud uživatel aktivuje tento režim a svěří řízení někomu jinému, bude mít možnost sledovat polohu vozidla, čas posledního vypnutí zapalování, čas jízdy, absolvovanou vzdálenost a nejvyšší rychlost.
  V této souvislosti dochází v zájmu poskytování služby ke zpracovávání potřebných osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, informace o stavu režimu Valet (stav, čas zapnutí a vypnutí, doba trvání, čas jízdy, doba stání se zapnutým motorem, maximální rychlost, absolvovaná vzdálenost), další ukazatele (poloha a rychlost vozidla, čas, přesnost, směr).
  4.1.22. Upozornění na slabou baterii: tato funkce hlídá stav baterie. Poklesne-li stav 12V baterie pod určitou hodnotu, dostane uživatel do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.
  V této souvislosti dochází v zájmu poskytování služby ke zpracovávání potřebných osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, stav baterie, typ upozornění na stav vozidla.
  4.1.23. Upozornění na přítomnost pasažérů vzadu: tato funkce hlídá stav vozidla a v případě potřeby varuje. Bude-li na zadních sedadlech zaregistrován pohyb, dostane uživatel do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.
  V této souvislosti dochází v zájmu poskytování služby ke zpracovávání potřebných osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, čas a datum přístupu, údaje GPS, stav tachometru, informace o stavu vozidla (stav motoru a převodovky, stav dveří, kapoty, kufru a střešního okna, informace o stavu vyhřívání, ventilace a klimatizace (HVAC), informace o stavu baterie, paliva a dojezdu, stav technických kapalin (vody v ostřikovačích & brzdové kapaliny), pneumatik a světel, informace o stavu chytrého klíče, informace o stavu elektromobilu.
  4.1.24. Upozornění na stání se zapnutým motorem: tato funkce hlídá stav vozidla a v případě potřeby varuje. Otevřou-li se ve stavu s řadicí pákou v parkovací poloze a běžícím motorem dveře, dostane uživatel do aplikace Kia Connect příslušné upozornění.
  V této souvislosti dochází v zájmu poskytování služby ke zpracovávání potřebných osobních údajů následujících kategorií: identifikační číslo vozidla (VIN), Car ID, SIM ID, čas a datum přístupu, údaje GPS, stav tachometru, informace o stavu vozidla (stav motoru a převodovky, stav dveří, kapoty, kufru a střešního okna, informace o stavu vyhřívání, ventilace a klimatizace (HVAC), informace o stavu baterie, paliva a dojezdu, stav technických kapalin (vody v ostřikovačích & brzdové kapaliny), pneumatik a světel, informace o stavu chytrého klíče, informace o stavu elektromobilu.

 • 4.2. Ovládací panel

 • 4.2.1. Prostřednictvím Kia Connect Live získáte přístup k následujícím informacím:
  • Dopravní informace: a to živé dopravní informace, které se budou používat pro výpočet ideálních tras a mapování aktuální dopravní situace. Online navigace do zvoleného cíle přitom pracuje nejen s informacemi o vývoji dopravy v reálném čase, ale i s příslušnými historickými dopravními informacemi.
  • Živé informace o zajímavých místech: a to informace o zajímavých místech v blízkém okolí místa, ve kterém se právě zdržujete.
  • Informace o počasí: a to informace o místním počasí.
  • Informace o parkování: a to informace o parkovištích a pouličním parkování v místě, v nedalekém cíli, v zajímavém místě z výběru nebo v nedalekém centru.
  • Zajímavá místa EV (jen u elektromobilů a plug-in hybridů: a to informace o dobíjecích stanicích v blízkém okolí místa, ve kterém se právě zdržujete, včetně kapacity.
  • Autoservisy Kia: informace o autoservisech Kia v blízkém okolí místa, ve kterém se právě zdržujete.
  • Upozorňování na radar/nebezpečnou zónu (v zemích, kde to umožňuje legislativa): upozorňování na místa častých nehod a varování před místy vážných nehod a radarovými kontrolami.
  V této souvislosti dochází v zájmu uzavření či plnění smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem aplikace ke zpracovávání potřebných osobních údajů následujících kategorií: lokalizační data (GPS), hledání a výsledky (zajímavá místa, autoservisy, čerpací stanice, parkoviště, rychlostní radary, dobíjecí stanice, počasí), dopravní informace, měrné jednotky (km, míle, metry), jazyk, operátor, identifikátory (např. identifikační číslo vozidla (VIN), ID řidiče, ID aplikace), telefonní číslo, datum a místní čas, verze protokolu, navigační systém (např. verze hardwaru a softwaru), trasa (např. start, nastavení, cíl, předpokládaný čas jízdy).
  Na základě našeho oprávněného zájmu budeme kromě toho (lokalizační) údaje GPS a ID aplikace shromažďovat a uchovávat za účelem dalšího zlepšování služby Kia Live po dobu až 93 dnů. Na vyžádání Vám ochotně poskytneme další informace o postupu při vyvažování jednotlivých zájmů.
  4.2.2. Online hlasové ovládání umožňuje uživateli ovládat službu Kia Live mluvenými povely a diktovat do připojeného mobilního zařízení textové zprávy. Spolu s aktivací Kia Connect ve vozidle se automaticky aktivuje také online hlasové ovládání, které je součástí standardního nastavení. Používání online hlasového ovládání je spojeno se zpracováváním osobních údajů v online prostředí.
  V této souvislosti dochází v zájmu uzavření či plnění smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem aplikace ke zpracovávání potřebných osobních údajů následujících kategorií: hlasové nahrávky, (lokalizační) údaje GPS, identifikátory (např. identifikační číslo vozidla (VIN), ID služby).
  Nahrávané vzorky mluveného slova jsou odesílány spolu s údaji GPS a ID služby poskytovateli služby. Poskytovatelem služby online hlasového ovládání je společnost Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Nizozemsko (zpracovatel údajů) („Cerence“), a jí pověřené subjekty, které mohou mít své sídlo mimo EU/EHP, a nemusí být tudíž vázány jinak platnými standardy ochrany osobních údajů. Společnost Cerence převádí vzorky mluveného slova do písemné podoby, přičemž v případě potřeby příslušně interpretuje význam, a výsledek pak odesílá zpět do vozidla.
  Na základě našeho oprávněného zájmu budeme vzorky mluveného slova a údaje GPS kromě toho shromažďovat a uchovávat za účelem dalšího zlepšování služby online hlasového ovládání po dobu až 90 dnů. Na vyžádání Vám ochotně poskytneme další informace o postupu při vyvažování jednotlivých zájmů.
  Odesílání osobních údajů (tj. vzorků mluveného slova) do společnosti Cerence zabráníte deaktivací online hlasového ovládání v nastavení ovládacího panelu. Deaktivace online hlasového ovládání se může projevit zhoršením nebo výpadkem hlasového ovládání.
  4.2.3. Centrum oznámení je sekce ovládacího panelu, do které uživateli v případě odpovídajícího nastavení přicházejí upozornění od společnosti Kia.
  V této souvislosti dochází v zájmu uzavření nebo plnění smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem aplikace ke zpracovávání potřebných osobních údajů následujících kategorií: identifikátory (např. identifikační číslo vozidla (VIN)), ID sekvence, přečtení, čas UTC.
  4.2.4. Parkování v režimu Valet: pokud uživatel aktivuje tento režim a svěří řízení někomu jinému, bude mít možnost sledovat polohu vozidla, čas posledního vypnutí zapalování, čas jízdy, absolvovanou vzdálenost a nejvyšší rychlost (viz odstavec 4 Prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci aplikace Kia Connect). Toto upozornění se zobrazuje i na ovládacím panelu.
  V této souvislosti dochází ke zpracovávání potřebných osobních údajů: identifikátory (např. identifikační číslo vozidla (VIN)), stav režimu Valet (stav, čas zapnutí a vypnutí, doba trvání, čas jízdy, doba stání se zapnutým motorem, maximální rychlost, absolvovaná vzdálenost), další ukazatele (poloha a rychlost vozidla, čas, přesnost, směr).
  4.2.5. Synchronizace osobního kalendáře s navigací umožňuje uživateli pracovat se svým osobním kalendářem i v rámci ovládacího panelu a zadávat jeho prostřednictvím do navigace potřebné cíle. Tato funkce je kompatibilní jak s kalendářem od Googlu, tak i od Applu.
  V této souvislosti dochází v zájmu uzavření nebo plnění smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem aplikace ke zpracovávání potřebných osobních údajů následujících kategorií: identifikátory (např. identifikační číslo vozidla (VIN)), e-mailový účet, ID e-mailového kalendáře, token pro Google nebo heslo pro iCloud.
  4.2.6. Pokročilé asistenční systémy pro řidiče (ADAS): společnost Kia v rámci pokročilých asistenčních systémů pro řidiče (ADAS) shromažďuje a zpracovává statická telematická data, která odesílá a ukládá do vybraných datových úložišť. Jedná se přitom o tzv. technické údaje výrobce jako: identifikační číslo vozidla (VIN), model, speciální úprava, modelový rok, cena, barva, typ paliva, napájecí systém, emise, kategorie, výkon motoru, výbava včetně bezpečnostních systémů ADAS. Jde tedy o statické informace; tj. bez informací o jízdě, to znamená, že z nich nelze sestavit profil řidičských zvyklostí. Účelem zpracování je ochrana proti podvodným praktikám, zlepšování a další vývoj ADAS s cílem zvýšit počet vozidel vybavených výkonnými bezpečnostními systémy a zjednodušit našim zákazníkům jednání s pojišťovnami.
  Právním základem zpracovávání těchto dat je oprávněný zájem společnosti Kia spočívající ve zlepšování služeb, zdokonalování produktů a zvyšování prodeje vozidel s ADAS a také ve vývoji nových produktů a služeb podle čl. 6 (1) (f) GDPR.

  Vyjmenované osobní údaje můžeme navíc využívat v anonymizované podobě pro potřeby vlastní analýzy za účelem dalšího zlepšování a vývoje našich produktů.

 • 5. Vaše práva

 • Svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů můžete s účinky do budoucna kdykoliv odvolat. Odvolání nepovede ke zpochybnění zákonnosti dosavadního zpracovávání.
  V souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů máte právo na to požádat o přístup ke svým osobním údajům, o jejich opravu, výmaz, o omezení jejich zpracovávání a o přenositelnost a vznést proti zpracovávání osobních údajů námitku.
  Kromě toho máte též právo na to podat stížnost k příslušnému úřadu pro dozor nad ochranou osobních údajů.
  Tato práva jsou však konkrétně upravena platnými národními předpisy pro ochranu osobních údajů, a nemusí být tudíž k dispozici v neomezeném rozsahu.
  5.1. Právo na přístup: můžete mít právo na to nechat si od nás vystavit potvrzení o tom, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje předmětem zpracovávání, a pokud ano, požádat o přístup k těmto osobním údajům. Právo na přístup zahrnuje - mimo jiné - právo získat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů a příjemcích nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny. Právo na přístup však není absolutní a může být omezeno zájmy jiných osob.
  Můžete mít právo na kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další vyžádané kopie můžeme účtovat přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů.
  5.2. Právo na opravu údajů: můžete mít právo na opravu nepřesných osobních údajů. V závislosti na účelu zpracování můžete mít také právo na doplnění neúplných osobních údajů, například formou doplňujícího prohlášení.
  5.3. Právo na výmaz údajů („právo na to být zapomenut/a“): za určitých okolností můžete mít právo na výmaz svých osobních údajů a my povinnost Vám v tomto vyhovět.
  5.4. Právo na omezení zpracování: za určitých okolností můžete mít právo na omezení zpracovávání Vašich osobních údajů. Odpovídající údaje budou příslušně označeny a jejich zpracovávání omezeno na určité účely.
  5.5. Právo na přenositelnost údajů: za určitých okolností můžete mít právo vyžádat si osobní údaje o Vaší osobě, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a můžete mít právo tyto údaje předat jinému subjektu, aniž bychom Vám v tomto mohli zabránit.
  5.6. Právo na vznesení námitky: za určitých okolností můžete mít právo na to vznést proti zpracovávání Vašich osobních údajů na základě Vaší konkrétní situace námitku a my můžeme být nuceni zpracovávání Vašich osobních údajů ukončit. Pokud jsou navíc Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů za tímto účelem kdykoliv, a to včetně profilování v rámci přímého marketingu. V takovém případě zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem ukončíme.

  5.7. Právo učinit opatření ohledně uchovávání a sdělování údajů po smrti: máte právo učinit konkrétní opatření ohledně uchovávání a sdělování svých osobních údajů po své smrti a my se jím musíme řídit. Můžete se také dohodnout na obecných opatřeních se třetí stranou, která nám pak Vaše pokyny v danou dobu sdělí.

 • 6. Příjemci a kategorie příjemců

 • Přístup k Vašim osobním údajům je ve společnosti Kia omezen na osoby, které je potřebují znát pro plnění svých pracovních úkolů.

  Za tímto účelem smí společnost Kia předávat osobní údaje následujícím příjemcům a jejich kategoriím:

  • Soukromé třetí strany – přidružené i nepřidružené soukromé společnosti, nás vyjímaje, které si budou samy nebo společně s ostatními definovat účely a prostředky zpracovávání osobních údajů.
  Při poskytování služeb v rámci aplikace jsme nuceni transferovat údaje (např. našim zpracovatelům dat – viz níže). Po technické stránce se přitom spoléháme na telekomunikační služby operátorů (v současnosti společnost Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf, Německo).
  • Zpracovatelé dat – Vaše osobní údaje se mohou za účelem zpracovávání na objednávku společnosti Kia v rozsahu nezbytném pro naplňování tohoto účelu dostávat k určitým přidruženým i nepřidruženým firmám v postavení třetích stran. Zpracovatelé dat budou smluvně zavázáni k zavedení a uplatňování vhodných bezpečnostně-technických a organizačních opatření pro zajištění ochrany osobních údajů a průběhu zpracovávání osobních údajů přesně podle našich pokynů.
   Zpracovatelem dat pro zajištění technické infrastruktury a správy služeb poskytovaných v rámci aplikace je společnost Hyundai Autoever Europe GmbH, Kaiserleistraße 8a, 63067 Offenbach nad Mohanem, Německo.
   Zpracovateli dat pro platformy pro správu zákaznických dat a platformy pro správu údajů o připojených automobilech jsou salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Strasse 31-37, 80636 Mnichov, Německo a Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA, s umístěním serveru v rámci EU/EHP
   Pro Kia Live a online hlasové ovládání využíváme také služeb dalších zpracovatelů dat.
   V případě online hlasového ovládání: Cerence B.V., CBS Weg 11, 6412EX Heerlen, Nizozemsko (zpracovatel).
   Zpracovateli dat jsou přidružené firmy společnosti Kia se sídlem na území EU/EHP.
   V souvislosti s určitými funkcemi využívá společnost Kia též služeb dalších zpracovatelů dat (např. poskytovatelů mapového materiálu).
  • Státní orgány, soudy, externí poradci a jiné podobné třetí strany z okruhu subjektů veřejného práva disponující příslušnou povinností nebo oprávněním v souladu s platnými právními předpisy.

 • 7. Přenos osobních údajů do zahraničí

 • Někteří příjemci osobních údajů mohou mít své sídlo nebo provozovnu mimo území Vaší země a EU/EHP, např. v Korejské republice nebo ve Spojených státech amerických (např. další zpracovatelé pověření společností Cerence), kde právní předpisy upravující ochranu osobních údajů nemusí garantovat stejnou úroveň ochrany jako právní předpisy, které platí u Vás, a nemusí být na základě rozhodnutí Evropské Komise považovány za adekvátní. Přenos osobních údajů těmto příjemcům mimo EU/EHP podléhá z naší strany bezpečnostním opatřením, která spočívají zejména v uzavírání smluv o přenosu dat podle doporučení Evropské Komise (např. v podobě Standardní smluvní doložky (2010/87/EU a/nebo 2004/915/ES)) s příjemci, anebo v přijímání jiných opatření za účelem zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů. Kopii příslušných opatření si můžete vyžádat od našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (viz 0 výše).

 • 8. Doba uchovávání osobních údajů

 • 8.1. Vaše osobní údaje budou společností Kia a/nebo jinými námi pověřenými poskytovateli služeb uchovávány výhradně v rozsahu nezbytném pro plnění našich povinností a výhradně po dobu nezbytnou k dosažení účelu, za kterým jsou shromažďovány, a to v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Když už společnost Kia nebude zpracovávání Vašich osobních údajů potřebovat, dojde k jejich výmazu z příslušných systémů a/nebo evidence a/nebo k zajištění řádné anonymizace vylučující identifikací Vaší osoby (pokud se na společnost Kia nebude vztahovat zákonná nebo jiná regulatorní povinnost uchovávat informace o Vás i nadále, jako např. osobní údaje obsažené ve smlouvách, sděleních a obchodních dopisech, pro které může platit zákonná archivační lhůta v trvání až 10 let.)
  8.2. Pro osobní údaje zpracovávané v souvislosti s poskytováním služeb v rámci aplikace, na které se žádná zákonná ani regulatorní archivační lhůta nevztahuje, platí, že k anonymizaci dochází okamžitě poté, co poskytování určité služby skončí, s jednou výjimkou:
  přihlašovací údaje budou uchovávány po dobu trvání smlouvy (tj. až sedm let)
  Reset účtu Kia a/nebo ovládacího panelu: ovládací panel i účet Kia si můžete aktivací příslušné možnosti/stiskem příslušného tlačítka (např. v aplikaci a/nebo na ovládacím panelu) resetovat a deaktivovat. V takovém případě následuje zablokování, a posléze výmaz osobních údajů spojených s účtem Kia a/nebo ovládacím panelem, pokud se na ně nebude vztahovat archivační lhůta (viz 8.1 výše).
  Po resetu účtu Kia a/nebo ovládacího panelu budete z aplikace Kia Connect a/nebo ovládacího panelu odhlášeni. To znamená, že pokud budete chtít služby aplikace a/nebo funkce ovládacího panelu používat dále, budete se muset buď znovu zaregistrovat, anebo přihlásit zadáním jiných přihlašovacích údajů. Upozorňujeme na to, že
  • deaktivace účtu aplikace Kia Connect nemá vliv na dostupnost funkcí prostřednictvím ovládacího panelu.
  • reset ovládacího panelu, kterým se systém vozidla od aplikace Kia Connect odpojí, nemá žádný vliv na dostupnost služeb prostřednictvím aplikace.

 • 9. Off-line režim (s vypnutým modemem)

 • Aktivací příslušné možnosti si můžete ovládací panel přepnout do off-line režimu. Přepnutím do off-line režimu se služba včetně shromažďování osobních údajů deaktivuje, což platí především pro lokalizační údaje (GPS). Na displeji ovládacího panelu se v horní liště objeví symbol off-line režimu.

 • 10. Místní právní úpravy

 • Kromě shora uvedeného platí následující místní právní úpravy:

Rakousko

Odstavec 8.1 bude platit v následujícím upraveném znění:

 

Vaše osobní údaje budou společností Kia a/nebo jinými námi pověřenými poskytovateli služeb uchovávány výhradně v rozsahu nezbytném pro plnění našich povinností a výhradně po dobu nezbytnou k dosažení účelu, za kterým jsou shromažďovány, a to v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Když už společnost Kia nebude zpracovávání Vašich osobních údajů potřebovat, dojde k jejich výmazu z příslušných systémů a/nebo evidence a/nebo k zajištění řádné anonymizace vylučující identifikací Vaší osoby (pokud se na společnost Kia nebude vztahovat zákonná nebo jiná regulatorní povinnost uchovávat informace o Vás i nadále, jako např. osobní údaje obsažené ve smlouvách, sděleních a obchodních dopisech, pro které může platit zákonná archivační lhůta v trvání až 7 let. Pokud to bude vyžadovat oprávněný zájem společnosti Kia, bude možno v této souvislosti (např. z důvodu rizika vzniku nebo existence právního sporu) tuto archivační lhůtu prodloužit.)

Belgie

Co se týče archivační lhůty podle odstavce 8.1, pak pro Belgii platí, že osobní údaje v souvislosti se smluvním vztahem založeným smlouvou, sděleními nebo obchodními dopisy mohou být uchovávány po dobu až 10 let od ukončení smluvního vztahu mezi společností Kia a Vámi. V případě, že údaje budou relevantní pro správní či soudní řízení, je společnost Kia oprávněna uchovávat je po celou dobu trvání těchto řízení, včetně vyčerpání příslušných opravných prostředků.

 

Kontaktní údaje belgického úřadu pro ochranu osobních údajů:

Autorité de protection des données
Gegevensbeschermingsautoriteit

Rue de la presse 35

1000 Brusel

Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
e-mail: contact(at)apd-gba.be

Maďarsko

Odstavec 8.1 se nahrazuje následujícím textem:

 

Vaše osobní údaje budou společností Kia a/nebo jinými námi pověřenými poskytovateli služeb uchovávány výhradně v rozsahu nezbytném pro plnění našich povinností a výhradně po dobu nezbytnou k dosažení účelu, za kterým jsou shromažďovány, a to v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Když už společnost Kia nebude zpracovávání Vašich osobních údajů potřebovat, dojde k jejich výmazu z příslušných systémů a/nebo evidence a/nebo k zajištění řádné anonymizace vylučující identifikací Vaší osoby (pokud se na společnost Kia nebude vztahovat zákonná nebo jiná regulatorní povinnost uchovávat informace o Vás i nadále, jako např. osobní údaje obsažené ve smlouvách, sděleních a obchodních dopisech, pro které může platit zákonná archivační lhůta v trvání až 8 let, jako například pro účetní doklady od data vystavení). V případě, že údaje budou relevantní pro správní či soudní řízení, je společnost Kia oprávněna uchovávat je po celou dobu trvání těchto řízení, včetně vyčerpání příslušných opravných prostředků.

 

Kontaktní údaje maďarského úřadu pro ochranu osobních údajů:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Adresa: H-1125 Budapesť, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / C.

Tel.: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu

Itálie

Bez ohledu na případný rozpor s předcházejícím Prohlášením o ochraně osobních údajů bude pro zpracovávání osobních údajů podléhajících italskému právu platit následující text vyplývající z příslušně platného italského zákona: (i) společnost Kia nebude Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu v žádném případě zpracovávat za účelem profilování; (ii) jste-li již zákazníkem společnosti Kia a poskytl/a jste společnosti Kia již svoji e-mailovou adresu, pak Vám společnost Kia bude moci, bez omezení Vašeho práva na vznesení námitky podle odstavce 5.6 výše, na Vaši e-mailovou adresu posílat marketingová sdělení týkající se produktů a služeb podobných produktům a službám, které jste si v minulosti zakoupili; (iii) co se týče doby uchovávání, bude společnost Kia případné osobní údaje zpracovávané za účelem marketingu nebo profilování uchovávat po dobu 24 respektive 12 měsíců, a případně i déle, pokud to společnosti Kia povolí italský orgán pro dozor nad ochranou osobních údajů.

Kontaktní údaje italského orgánu pro dozor nad ochranou osobních údajů:

Garante per la Protezione dei Dati Personali
Piazza Venezia n. 11 - 00187 Řím
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
e-mail: garante@gpdp.it
Fax: (+39) 06 696773785
Tel: (+39) 06 696771

Nizozemsko

Odstavec 8.1 bude platit v následujícím upraveném znění:

V Nizozemsku platí pro účetní doklady standardní 7letá archivační lhůta. Upozorňujeme to, že tuto lhůtu je na základě povinnosti vyplývající z platného zákona nebo na základě oprávněného zájmu společnosti Kia možno prodloužit (například z důvodu rizika vzniku nebo existence právního sporu).

Polsko

Odstavec 5.6 bude platit v následujícím upraveném znění:

Právo na vznesení námitky: za určitých okolností můžete mít právo na to vznést proti zpracovávání Vašich osobních údajů na základě Vaší konkrétní situace námitku a my můžeme být nuceni zpracovávání Vašich osobních údajů ukončit. Pokud budou Vaše osobní údaje zpracovávány s Vaším souhlasem pro účely přímého marketingu, máte kromě toho též právo na to tento svůj souhlas se zpracováváním svých osobních údajů za účelem marketingu tohoto typu, které obnáší i profilování v příslušně nezbytném rozsahu, kdykoliv odvolat. V takovém případě zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem ukončíme.

Odstavec 8.1 bude platit v následujícím upraveném znění:

Vaše osobní údaje budou společností Kia a/nebo jinými námi pověřenými poskytovateli služeb uchovávány výhradně v rozsahu nezbytném pro plnění našich povinností a výhradně po dobu nezbytnou k dosažení účelu, za kterým jsou shromažďovány, a to v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Když už společnost Kia nebude zpracovávání Vašich osobních údajů potřebovat, dojde k jejich výmazu z našich systémů a/nebo evidence a/nebo zajištění řádné anonymizace vylučující identifikací Vaší osoby (pokud se na společnost Kia nebude vztahovat zákonná nebo jiná regulatorní povinnost uchovávat informace o Vás i nadále; v Polsku platí pro účetní doklady zákonná archivační lhůta v trvání 5 let od konce předchozího finančního roku. Upozorňujeme to, že tuto lhůtu je na základě povinnosti vyplývající z platného zákona nebo na základě oprávněného zájmu společnosti Kia možno prodloužit (například z důvodu rizika vzniku nebo existence právního sporu).)

 

Kontaktní údaje polského úřadu pro ochranu osobních údajů:

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

 

ul. Stawki 2

 

00 -193 Varšava

 

e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Slovensko

Kontaktní údaje slovenského úřadu pro ochranu osobních údajů:

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Tel.: + 421 2 32 31 32 14

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Španělsko

Odstavec 5.1 věta 2 se nahrazuje následujícím textem:

Můžete mít právo na kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie vyžádané do 6 měsíců můžeme účtovat přiměřený poplatek na úhradu administrativních nákladů.

Odstavec 8 se nahrazuje následujícím textem:

8.1.    Vaše osobní údaje budou společností Kia a/nebo jinými námi pověřenými poskytovateli služeb uchovávány výhradně v rozsahu nezbytném pro plnění našich povinností a výhradně po dobu nezbytnou k dosažení účelu, za kterým jsou shromažďovány, a to v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Když už společnost Kia nebude zpracovávání Vašich osobních údajů potřebovat, dojde k zablokování a po uplynutí karenční lhůty (např. zákonné archivační lhůty pro osobní údaje ve smlouvách, sděleních a obchodních dopisech v trvání až 10 let) k výmazu z příslušných systémů a/nebo evidence a/nebo zajištění řádné anonymizace vylučující identifikací Vaší osoby.

8.2.    Pro osobní údaje zpracovávané v souvislosti s poskytováním služeb v rámci aplikace, na které se žádná zákonná ani regulatorní archivační lhůta nevztahuje, platí, že k anonymizaci dochází okamžitě poté, co poskytování určité služby skončí, s výjimkou:

•           registrační a přihlašovací údaje budou uchovávány po dobu trvání smlouvy (tj. až sedm let)

•           online hlasové ovládání: vzorky mluveného slova a údaje GPS (viz 4.2.2 výše) budou uchovávány až 90 dní

•           Kia Live: údaje GPS a ID služby (viz 4.2.1 výše) budou uchovávány až 93 dní

8.3.    Zrušení účtu: pokud se rozhodnete používání služby v rámci aplikace ukončit (např. aktivací příslušné možnosti v aplikaci Kia Connect) a/nebo účet Kia Connect zrušit (např. aktivací příslušné možnosti na ovládacím panelu), pak se všechny osobní údaje v souvislosti s Vaším účtem Kia zablokují a posléze vymažou tak, jak je popsáno výše.